Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához"

Átírás

1 Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához szeptember

2 Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés SWOT elemzés Lehetséges megyei jövőkép Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések

3 Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából Jelen háttéranyag Vas megye intelligens szakosodási stratégiához (S3) kapcsolódó prioritásainak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az intelligens szakosodási stratégiák az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-szerte nemzeti és területi szinten annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon, valamint fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások között. Az intelligens specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi jellemzői és értékei, a folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, felsorakoztatva a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. A dokumentum, alapozva a korábban már elkészült megyei helyzetelemző és stratégiai dokumentumokra vizsgálja a megye adottságait, lehetőségeit, fejlesztési szükségleteit. A háttérdokumentumok elemzése során láthatjuk, hogy a megye innovációs teljesítménye egyoldalú, amennyiben döntő részben a megyében jelen lévő nemzetközi nagyvállalatok által történik. A helyi KKV-k K+F+I aktivitása meglehetősen alacsony, míg a felsőoktatás területén kifejezetten hátrányos helyzetűnek tekinthető a megye, különösen a műszaki tudományok területén, amelyekre pedig az iparnak a legnagyobb szüksége lenne, és amely területen a felsőoktatás szerepe a K+F területén is meghatározó illetve inspiráló lehetne. Mindezen tényezők egyértelművé teszik, hogy a megye csak akkor lesz képes fenntartani jelenleg még előkelő helyét az országos rangsorban az egy főre jutó GDP-t illetően, ha sikerül a K+F+I tevékenységet és az ehhez szükséges felsőoktatási bázist valamilyen formában biztosítania. E mellett szükséges a helyi KKV-k több területen történő fejlesztése (együttműködés, menedzsment, innovációs potenciál, exportképesség stb.), hogy a jelenleg még mindig alapvetően szigetszerűen működő multinacionális vállalatok jelenléte kapcsán meglévő gazdasági lehetőségeket minden területen képesek legyenek kihasználni. Ha ez nem sikerül, akkor a megye képtelen lesz fenntartani vagy növelni gazdasági teljesítményét, illetve az csak számszerűleg lesz kimutatható, valójában a gazdasági eredmények nem jutnak el a megye lakosságának széles köréhez, hanem a nagyvállalatoknál fognak koncentrálódni. 3

4 Ehhez a témához is kapcsolódón kiemelten fontos feladata a megyének megtalálni azon aprófalvas településszerkezetű megyei térségeknek a gazdaság vérkeringésébe történő bekapcsolásának módját, ami lehetővé tennél, hogy ezek egyre inkább perifériális létükből kitörjenek. A megyei stratégiai dokumentumok alapján a megyében az alábbi ágazatok megjelenése, koncentrációja erős, melyek alapul szolgálhatnak az intelligens szakosodás irányaihoz is: fa- és bútoripar, logisztika, kreatív ipar. 4

5 Alapvetés JELEN DOKUMENTUM AZ S3 FOLYAMAT HÁTTÉRANYAGA, AMELYET KIZÁRÓLAG A NEMZETI SZAKOSODÁSI STRATÉGIA MEGALAPOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETKÉNT KELL ÉRTELMEZNI. A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM HATÁROZNAK MEG SPECIALIZÁCIÓS IRÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG A FOLYAMATBAN EDDIG KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSAI. AZ ALÁBBI FEJEZETEK A MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA (2013) VONATKOZÓ FEJEZETEINEK EGYES, RELEVÁNS RÉSZEIT TARTALMAZZÁK. Ezen felül az alábbi forrásokat használtuk fel: - Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés - Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Stratégiai Programja, Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához, Vas megye 1. SWOT elemzés 2. táblázat: Vas megye innovációs fókuszú SWOT analízise ERŐSSÉGEK A megyét hazai és nemzetközi összehasonlításban is kedvező általános foglalkoztatási mutatók jellemzik. Német típusú vállalati kultúra, jelentős ipari termelés és export. A megye húzóágazatai a mechatronika, az autóipar, a faipar és a termálturizmus A külföldi befektetők jelenléte meghatározó. Több iparágban megindult és dinamikusan fejlődik a klaszterizációs folyamat. A regionális innováció menedzsment szervezeti és együttműködési rendszere kialakult, a vállalkozások számára könnyen elérhetően nyújt értéknövelt szolgáltatásokat. Az innovatív vállalkozások fejlesztési céljai sokrétűek, igényük a mentorálásra jelentős. A megyében a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó, erős ipari parkok működnek. GYENGESÉGEK A megyén belüli gazdasági potenciál eloszlása területileg egyenetlen. Innovációs paradoxon, alacsony a kutatóhelyek száma, különösen alacsony a KKV-k innovációs aktivitása. Hiányzó vagy gyenge felsőoktatási, egyetemi háttér a megyében. Rossz, bár fejlődő közlekedési infrastruktúra (különösen észak-déli irányban), ami hátráltatja gazdaság fejlődését. Aprófalvas településszerkezet, a megyén belüli térségek fejlettségi eltérései nagyok, perifériális helyzetek alakultak ki. A nagyvállalatok aránya alacsony, ugyanakkor a foglalkoztatottak nagy részét ezek a vállalatok adják. Az ipari parkok szolgáltatásaikat tekintve fejlesztésre szorulnak. A megye innovációs, K+F tevékenysége lényegesen kisebb gazdasági súlyánál. 5

6 A megyében számos szervezet nyújt maga szintű támogató szolgáltatásokat a vállalkozóknak. Létező, aktív együttműködés jellemzi a térség nagyvállalatait és önkormányzatait. Kedvező földrajzi elhelyezkedés, nyugati orientáció. Vállalati és önkormányzati szinten is egyre aktívabb határmenti együttműködés. LEHETŐSÉGEK A megye két országgal határos, jól használhatja ki ezt a földrajzi adottságát. A vállalati stratégiákban világszerte tapasztalható a stratégiai szövetségek, a tartós együttműködések és kooperációk felértékelődése A multinacionális vállalatok jelenléte nemzetközi tendenciákat tekintve tovább erősíti a helyi gazdaság integrálódását a globális gazdaságba, a fejlett technológiák meghonosítását, a korszerű menedzsment és vezetési módszerek elterjedését. A nagy növekedési képességű innovatív KKV-k célzott támogatása a termék- és szolgáltatásfejlesztésben. A piaci hasznosítást segítő tevékenységek előtérbe kerülése, a regionális innovációs szervezetrendszer ez irányú fejlesztése. A megyében működő ipari parkok technológiai parkokká, innovációs illetve kompetencia központokká fejlesztése kiválóságokhoz és kulcsiparágakhoz kapcsolódó szolgáltató fókusszal. Új, még innováció-orientáltabb Európai Uniós költségvetési ciklus. Nemzetközi együttműködési lehetőségek elérhetővé teszik a közvetlen brüsszeli forrásokat is (pl. Horizon2020). A megye innovációs rendszerének szereplői túlságosan függenek a pályázati forrásoktól. A megyében található gazdasági szereplők tevékenysége kevéssé innováció és K+F orientált. A megye kutatóintézeti háttere fejlesztésre szorul, különösen a műszaki területeken. Szociális innováció igényére nem megfelelő válaszok. Alacsony a kockázati tőke és az üzleti angyalok tevékenységének intenzitása a megyében. VESZÉLYEK A nagyobb cégeket idevonzó kedvező és relatíve olcsó bérterületre és bérmunkára alapozott, tömegtermelésre épülő gazdasági fejlődés lehetőségei a megye számára fokozatosan kimerülnek. Az alacsony lélekszámú, rossz közlekedési lehetőségekkel rendelkező települések bevonása a megye aktív munkaerőpiacára nem megoldott. A bérmunka jellegű kevésbé innovatív tevékenységek háttérbe szorulását nem követi új, magasabb hozzáadott értéket képviselő külföldi működő tőke beáramlás. A megye nem tud megfelelő mennyiségű magasan képzett szakembert nyújtani, ide vonzani, így az egyébként fejleszteni szándékozó vállalatok csökkenthetik jelenlétüket a térségben. A kedvezőtlen világpiaci helyzet hatására a megyében működő innovatív vállalkozások helyzete is romlik, az újak indulása emiatt késlekedhet. Finanszírozási problémák, a támogatáspolitikának a költségvetéstől függő kiszámíthatatlansága. A tudástermelő intézmények nem tudnak az itt működő tudásfelhasználó cégek számára megfelelő minőségű és mennyiségű szakemberállományt kitermelni. A gazdasági válság miatt a befektetési és foglalkoztatási helyzet romlik a megyében is, így a már így is alacsony kutatási személyzet is 6

7 leépítésre kerülhet, az innovációra költött források csökkennek. A megye méreténél jóval kisebb mértékben képes (kap lehetőséget) uniós fejlesztési források bevonására, így lemaradhat az ezen a téren sikeresebb hazai megyéktől, illetve képtelen lehet a nyugati országoktól való lemaradásának csökkentésére. A megye lakosságmegtartó képessége egyre gyöngül, az elvándorlók elsősorban a magasabban képzettek közül kerülnek ki. A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlődése elakad. Forrás: saját szerkesztés 7

8 2. Lehetséges megyei jövőkép Az eddigiek során képet alkothattunk a megye általános gazdasági és azon belül innovációs helyzetéről, lehetőségeiről, kihívásairól. Mindezek alapot adhatnak ahhoz, hogy meghatározhassuk a megye jövőképét, célját és innováció-orientált fejlesztési irányait. A megye jövőképe az alábbiak szerint kerülhet meghatározásra: "Vas megye a meglévő kulcságazatok kompetitív előnyeire és erősségeire építő iparági kiválóságok és kompetenciák felmutatása által nemzetközi szinten is láthatóvá válik. Az innovációs szolgáltatások erőteljes fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a kulcságazatokban működő helyi vállalkozások innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás szintjén is sikerre viszik. A megyében megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedése érzékelhetően emeli a régió jövedelemtermelő képességét, lakosságának életminőségét és jólétét" A jövőképhez kapcsolódóan az alábbi célok határozhatóak meg: A megye adottságai alapján a húzóvállalkozásai innovációs teljesítményének javítása a keretfeltételek javítása és a tudástermelés/hasznosítás közötti kapcsolat erősítése, a korszerű technológiák transzferének elősegítése által, a megerősödött innovatív KKV szektor egy hatékony innovációs ökoszisztémában működjön. A megye korábban jól működött innovációs intézményrendszerének visszaállítása, az itt működő gazdasági együttműködési hálózatok és klaszterek, hazai és nemzetközi kutatási partnerségek támogatása, valamint a támogatási rendszer hatékonyságának javítása a megyei döntéshozatallal, a rendszerszintű hatékony működés elérése érdekében hatáskörökkel és kompetenciával rendelkező megyei/regionális innovációs fórum felállítása. A megyében megfogalmazódó innovációs célú kezdeményezések piaci hasznosításának jelentős segítése azok fokozása érdekében, ennek előfeltételeként a K+F+I támogató rendszer fejlesztése, a piacra jutás hatékony elősegítése, ezáltal a megye innovatív vállalkozásai versenyképességének és innovációs- valamint jövedelem termelőképességének javítása. A 3. táblázat a jövőképhez és a célokhoz kapcsolódva megtervezett prioritásokat, intézkedéseket foglalja össze. 8

9 Az S3 stratégia kialakítása megköveteli, hogy új prioritások kialakítása során az alábbi lépések megtétele elengedhetetlenül szükséges. 3. táblázat: Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának prioritásai FŐBB TERÜLETEK, LEHETSÉGES KITÖRÉSI PONTOK 1. A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása 2. Az innovációs szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése 3. A megye vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése FŐBB TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS, SZÓBA JÖHETŐ INTÉZKEDÉSEK 1/1. A megye felsőoktatási intézményi és tudományos/kutatóhelyi kiválóságainak és kutatóhelyi potenciáljának javítása, a műhelyek kiválóságon alapuló eredményeinek disszeminációja 1/2. A piaci igényeken alapuló, kiválóság alapú, új tudományos/kutató műhelyek létrehozása és fejlesztése 1/3. Nemzetközi és határon átnyúló K+F+I tevékenységbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek szélesítése 1/4. A megye/régió gazdasága szakember igényének biztosítása 1/5 A vállalkozások innovációs képességeinek erősítése, és a kiválósághoz kapcsolódó kockázati tőkevonzó képességeik erősítése 2/1. Innovációs szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, beleértve felsőoktatási intézmények és tudományos/kutató műhelyek innovatív szolgáltatásainak fejlesztését is és az egyéni feltalálók segítését 2/2 Klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer segítésével, önértékelésen alapuló vállalkozói benchmark rendszer elterjesztése 2/3. Innovációs szabályozási és finanszírozási kezdeményezések indítása, megyei/regionális innovációs támogatási rendszerek újjáalakítása, megyei innovációs monitoring rendszer elterjesztése 2/4. Szolgáltató fókuszú technológiai parkok, kompetencia központok létrehozása és fejlesztése, nyílt innováción alapuló virtuális kompetencia hálózatok létrehozása 2/5. Az innováció társadalmi beágyazottságának erősítése, szemléletformálás, népszerűsítés 3/1. Vállalkozások minősítési rendszerének fejlesztése, beszállítói képességének növelése, innovációs, tanácsadási igényeinek minőségi kiszolgálása 3/2. A vállalkozások innovációs és menedzsment ismereteinek bővítése, tudatosságuk növelése, nemzetköziesedésük segítése, befektetői tőkevonzó képességének javítása, telephely fejlesztési igényeinek elősegítése 3/3. Kockázati tőke szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások beazonosítása, létrehozásának elősegítése 3/4. A vállalkozások piacra jutási és marketing lehetőségeinek elősegítése 3/5. A megye kulcsiparágaihoz kapcsolódó K+F+I szakmai tevékenységek támogatása, K+F+I munkahelyek létrehozásának elősegítése a megyében 9

10 1. Prioritás - A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása Cél: A tervezett prioritás célja, hogy az egyik legfontosabb innovációs keretfeltétel, a megye kiválóságainak azonosítása és (ki) fejlesztése, valamint a megye kutatás-fejlesztési tevékenysége intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, és a gazdaság számára hasznosíthatóbbá váljanak, így a helyi K+F potenciál kihasználtsága, a KKV szektor felé irányuló szolgáltatói hajlandósága, vállalati innovációt támogató szerepe javuljon. 2. Prioritás - Az innováció szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinak innovációs elképzelései minél nagyobb arányban jussanak el a komplex innovációs folyamat végéig, azaz a piaci hasznosulásig. További cél a generikus innovációt segítő szolgáltatások fejlesztése, valamint hogy elsősorban a fejlesztési költségek csökkentése által a kutatás-fejlesztési tevékenységek intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, valamint a gazdaság számára elsősorban a nyílt innováció népszerűsítésével, gazdasági hálózatokon keresztül, illetve a szükséges finanszírozási és szabályozási feltételek rendelkezésre állásával hasznosíthatóbbá váljanak. 3. Prioritás - A megye innovatív vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinaknak versenyképessége a nemzeti illetve nemzetközi kitekintésben is növekedjen a szakmai, innovációs és menedzsment ismereteik növelésével. Ennek érdekében szükséges, hogy a fejlesztések forrásigényének biztosítása mellett a gazdasági társaságok az innovációs folyamat elemeivel kapcsolatos módszertani, jogi, üzleti és marketing és menedzsment valamint a minőségbiztosítási és technológia transzfer kérdésekre is érdemi támogatást kapjanak, így a fogyasztói ötleteken alapuló fejlesztések megvalósításában (market pull-típusú innováció) előrelépést érhessenek el új típusú szolgáltatásaikkal, vagy azok szakértőktől való igénybevételével és a nemzetközi piacra lépésük segítésével. 10

11 2.1. Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések A megye fejlesztési lehetőségeihez kapcsolódóan a következő fejlesztési elképzelések léteznek, különböző előkészítettségi szinten: Gyógytermék Kiválósági Központ Vas megye rendkívül gazdag gyógyvízben, és jelentős hagyományokkal rendelkezik a gyógynövények termesztése és felhasználása terén. A létrejövő központ fő feladatai: kutatások, vizsgálatok végzése a gyógyvizek gyógyászati hatásainak tényalapú alátámasztására, különböző gyógyászati, rehabilitációs célok esetében; új gyógyvíz- és gyógynövény-bázisú új termékek fejlesztése; gyógytermékeket készítő, fejlesztő vállalkozások számára információ nyújtása a termékeik piaci bevezetéséhez, kialakításához. Alkalmazott Asztrofizikai és Fizikai Kiválósági Központ A megyében több évtizedes múltra visszatekintve működik az ELTE Gothard Obszervatóriuma, amely a tudományos központ bázisa. Az Obszervatórium célja, hogy a Föld legnagyobb önkonzisztens adatbázisának európai hozzáférési és adatfeldolgozási pontja legyen. Ennek eredményeként a centrum szolgáltatása igénybe vehető lesz helyi IKT-fókuszú vállalkozások és start-up-ok számára, valamint új szegmensek pl. aeronautikai és űripari - irányába generál keresletet, mechatronikai vállalkozások részére, kiterjedt kapcsolat-rendszere révén. A központ az alábbi tevékenységekre kívánfókuszálni: IKT alkalmazások fejlesztése és beszerzése - az adatbányászat, adatbázis management, üzleti intelligencia támogató szolgáltatás fejlesztése, 3D és 4D szimuláció; információs bázis révén tudományos űr- és légkörkutatási projektekhez csatlakozás matematikai szimuláció, üzleti alkalmazási modellek kidolgozása kifejlesztett technológia, eljárások, matematikai modellek átadása vállalkozások számára beszállítói lehetőségek ösztönzése nemzetközi konzorciális munkákban, mechatronikai cégek számára a kutató központban felhalmozott ismeretek átadása az oktatásban, a hétköznapokban. Környezeti Hatáselemző Kiválósági Központ 11

12 A megyében működik néhány kutató központ, mely célja mezőgazdasági, erdészeti termékek fejlesztése. Továbbá az elmúlt években megfigyelhető trend, hogy a klímaváltozás egyre kiszámíthatatlanabb szélsőséges időjárási körülményeket hoz (szárazságok, intenzív viharok, áradások váltogatják egymást), ami kiemelten hatással van a mezőgazdasági termelésre, a vízgazdálkodásra és az épület energetikára (fűtési-hűtési igényekre). A fentiek kapcsán szükséges az érintett a megyében zajló kutatási tevékenységek bővítése, tevékenységeik során a szinergiák feltárása és alkalmazása, valamint eredményeiknek a vállalkozások számára való hozzáférhetővé tétele. A központ szükséges fejlesztései (eszközbeszerzés, kutatási tevékenységek támogatása) az alábbi tevékenységek ellátását segítik: mezőgazdasági termékek fejlesztése természeti környezetváltozás vizsgálata és hatásai a megyében a mezőgazdasági termelésre és vízgazdálkodásra az épített környezetre vonatkozó fényszennyezés kutatások, fényviszonyok felmérése és kapcsolódó világítástechnikai javaslatok készítése az épített környezethez kapcsolódó település-földrajzi kutatások Nagyvállalati fórum A nagyvállalati program célja, hogy a megyében működő multinacionális, nagyvállalatok vezetői számára teremtsen együttműködési teret, hogy információt cseréljenek egymással, illetve a közszereplőkkel annak érdekében, hogy elősegítsék az üzleti környezet (pl. szak-, felsőoktatás, közlekedési infrastruktúra, beszállítói igények, közigazgatási ügyintézés, lakó környezeti, szabadidős programok) magasabb szintű teljesítményét. A rendszeres, fórum keretében zajló párbeszédnek jelentősége van abban, hogy a vállalkozások megyéhez való kötődését erősítsük, illetve támogassuk lobbizásukat az anyaközpont, kormányzati szereplők felé a megyében történő további beruházások érdekében. Kis- középvállalkozói fejlesztő program A program célkitűzése, hogy a megyében működő kis- és középvállalkozásokat megerősítse, fejlődési képességeiket javítsa, és így fokozottan versenyképessé tegye egy integrált szolgáltatás-portfólió révén. A program részeként megvalósul egy tanácsadói program, amely hosszabb időtávon (pl. 5-7 évet) nyújt kiszámítható, eredményességhez kötött tanácsadást, mentorálást a növekedést tervező vállalkozások számára. A tanácsadási tevékenység elsősorban a szervezeti folyamatok hatékonyságának javítására, illetve a növekedés feltételeinek megteremtésére vonatkoznak. Továbbá ösztönzik azon ismeretek megszerzését (aktuális fogyasztói igények ismerete, megrendelői igények, idegen nyelvtudás), melyek segítenek a nemzetközi értékesítési láncokba való bekapcsolódásra. A program során biztosítani kell az együttműködést az megyében működő ágazati klaszterekkel, illetve igény 12

13 szerint a kompetencia-, illetve kutató központokkal, valamint a képzési tevékenységet nyújtó programokkal. Mikro- és kezdővállalkozások növekedési programja Minden gazdaság életképességének tükre, hogy milyen mértékben képes hatékonyan útjára indítani innovatív vállalkozásokat, azaz a vállalkozóvá válás igénye mennyire tud érvényesülni. A program célja, hogy folyamatos és kiszámítható támogatást biztosítson induló vállalkozásoknak és ezáltal ösztönözze a megye összes kistérségében új, elsősorban innovatív a megyén kívül is értékesíthető termék előállítását / szolgáltatás nyújtását tervező vállalkozások létrejöttét. A programban egy vállalkozás a fejlődési igényétől függően 1-3 évig vehet részt és fejlettségi helyzetétől függően részesülhetne támogatásban. A támogatásnak több lépcsőfoka lenne, kezdetben az üzleti ötletek értékelése, majd a termék/szolgáltatás kifejlesztése, vállalkozóvá válás segítése és a termék/szolgáltatás piacra vitelének segítése, illetve végül az értékesítés támogatása. Szociális vállalkozás-fejlesztő program A XXI. század első évtizedére jelentős tömegek szorultak a társadalmi lét peremére. Az ő visszavezetésük az aktív munkaerőpiacra fontos, de kihívásokkal teli feladat. A programnak az a küldetése, hogy segítse, hogy olyan módon működjenek ebben a szférában a vállalkozások, hogy eredményességük a saját teljesítmény szintjén elérje a klasszikus for-profit szektort jellemző értékeket. Fontos, hogy olyan szociális vállalkozások működjenek, amelyek egyrészről értékteremtő munkán, képzések és egyéni kompetencia-fejlesztő programokon keresztül tartós munkanélküliek visszavezetését szolgálják az aktív munkaerőpiacra másrészről azokon a területeken és ágazatokban, ahol a piaci szféra nem látja a nyerség orientált működést, lehetőséget biztosítsák munkanélküliek foglalkoztatásán keresztül az értékteremtő munkavégzést. Ágazati együttműködési programok az alábbi ágazatokban: Mechatronika Fa- és bútoripar Logisztika Kreatív ipar Innováció-központú oktatási modell kialakítása 13

14 A projekt azt tűzi ki célul, hogy a közoktatásban oktató tanárok, olyan innovatív gondolkodásmóddal rendelkezzenek, akik képesek lesznek a következő generációt felkészíteni a társadalmi, gazdasági, technológiai váltásra. Legyenek képesek a tanulókban problémaérzékeny gondolkodásmód elsajátítására, az analizáló személet mellett a szintetizáló, rendszerszemlélet kialakítására. A programban elsősorban a technika szakos tanárképzés az, amelyben megjeleníthető a fent leírt megközelítés, azonban az informatika szakos tanárképzés is (főleg a számítógépes vezérlés, szabályozás témakörökben) hasonló eredményekre adhat számot. Az ilyen szemlélettel rendelkező tanárok biztosíthatják, hogy a következőkben a műszaki pályák akár középfokú, akár felsőfokú vonzóbbak legyenek a tanulók, hallgatók számára, ezzel is biztosítva, hogy ezen szakmák irányába nem a maradék elv érvényesül. Ökoindusztriális ipari terület fejlesztése A gyakorlati megoldás egy adott jól körülhatárolt termelési terület pl. ipari park -, ahol a különböző gyártó és szolgáltató cégek anyag- és energiaáram igényüket/termelésüket nyilvánosságra hozzák, ezáltal megtalálhatóak azok a hiányzó láncszemek, amelyek beépítésével az egyik vállalat hulladékanyag-, és energia termelését vagy közvetlenül a másik vállalat fel tudja használni, vagy egy olyan anyag- és energia átalakítást lehet megvalósítani, amely a hulladékanyag-, és energiát egy másik gazdasági egység számára felhasználhatóvá alakít. Új megoldások és ezekhez kapcsolódó kutatási-, gyártási technológiák, ill. kapacitások létrehozásának támogatása a társadalom számára létfontosságú egészséges élelmiszer alapanyagok, valamint ivó- és öntözővíz előállításának érdekében. A cím szerinti programjavaslat első sorban az egészséges ivóvíz és egészséges élelmiszer alapanyagok (gabona, zöldség, gyümölcs, burgonya, stb.) előállításához, fertőtlenítéséhez szükséges fejlett technológiák régiós fejlesztésére, ill. gyártására vonatkozik, amely komoly agrár-innovációs, ill. gépipari, mechatronikai és elektronikai ipari fejlesztéseket feltételez. A technológia fejlesztések eredményeit pedig első körben itt a régióban lehetne kipróbálni, mintegy teszt- és bemutató területnek használva a régió mezőgazdaságát, ezzel egyben versenyelőnyt is biztosítva a régiónak egyrészt a technológiák, berendezések, másrészt mezőgazdasági termények belföldi és nemzetközi értékesítése útján. Innovációs asszisztens hálózat létrehozása Az innováció egyik szűk keresztmetszete a kisvállalkozásoknál a szakemberhiány. Ez egyrészt mennyiségi (a napi operatív teendők mellett nem marad kapacitás a tudatos fejlesztőmunkára), másrészt minőségi kevés a régióban az innovációs folyamat elemeit, buktatóit, információforrásait ismerő kompetens szakember. Rövidtávon is jelentős 14

15 előrelépést érhetnénk el, ha egy emelt szintű képzés után innovációs asszisztenseket tudnánk a régió potenciális innovátor vállalkozásaihoz kihelyezni, ahol erre igény mutatkozik. Az innovációs asszisztensek feladata lenne többek között a felső vezetés támogatása a stratégiai tervezési folyamatokban, a lehetséges innovációs projektek azonosítása, definiálása, a megvalósításhoz szükséges külső és belső kapcsolatrendszer kiépítése, megvalósítás esetén a folyamatok támogatása (finanszírozás, iparjogvédelem, stb.). 15

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 3. SWOT elemzés...5 4.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Tartalom...2 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés...6 2. Tervezett

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló háttéranyagok feldolgozásából...3 2. Alapvetés...6 3. 2. SWOT elemzés...7 4.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE. Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 1. Áttekintő helyzetkép 1.1. A kormányzati KFI-stratégia nemzetközi környezete Az Európai Unió versenyképessége a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája

Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája VITAINDÍTÓ VÁLTOZAT Készítette: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, 2013. Tartalom Előszó... 3 Vezetői összefoglaló... 4 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia 2010. Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV 2010. Fotovillamos Kutatás-fejlesztési Stratégia MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TERV A

Részletesebben