Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához"

Átírás

1 Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához szeptember

2 Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés SWOT elemzés Lehetséges megyei jövőkép Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések

3 Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából Jelen háttéranyag Vas megye intelligens szakosodási stratégiához (S3) kapcsolódó prioritásainak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az intelligens szakosodási stratégiák az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-szerte nemzeti és területi szinten annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon, valamint fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások között. Az intelligens specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi jellemzői és értékei, a folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, felsorakoztatva a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. A dokumentum, alapozva a korábban már elkészült megyei helyzetelemző és stratégiai dokumentumokra vizsgálja a megye adottságait, lehetőségeit, fejlesztési szükségleteit. A háttérdokumentumok elemzése során láthatjuk, hogy a megye innovációs teljesítménye egyoldalú, amennyiben döntő részben a megyében jelen lévő nemzetközi nagyvállalatok által történik. A helyi KKV-k K+F+I aktivitása meglehetősen alacsony, míg a felsőoktatás területén kifejezetten hátrányos helyzetűnek tekinthető a megye, különösen a műszaki tudományok területén, amelyekre pedig az iparnak a legnagyobb szüksége lenne, és amely területen a felsőoktatás szerepe a K+F területén is meghatározó illetve inspiráló lehetne. Mindezen tényezők egyértelművé teszik, hogy a megye csak akkor lesz képes fenntartani jelenleg még előkelő helyét az országos rangsorban az egy főre jutó GDP-t illetően, ha sikerül a K+F+I tevékenységet és az ehhez szükséges felsőoktatási bázist valamilyen formában biztosítania. E mellett szükséges a helyi KKV-k több területen történő fejlesztése (együttműködés, menedzsment, innovációs potenciál, exportképesség stb.), hogy a jelenleg még mindig alapvetően szigetszerűen működő multinacionális vállalatok jelenléte kapcsán meglévő gazdasági lehetőségeket minden területen képesek legyenek kihasználni. Ha ez nem sikerül, akkor a megye képtelen lesz fenntartani vagy növelni gazdasági teljesítményét, illetve az csak számszerűleg lesz kimutatható, valójában a gazdasági eredmények nem jutnak el a megye lakosságának széles köréhez, hanem a nagyvállalatoknál fognak koncentrálódni. 3

4 Ehhez a témához is kapcsolódón kiemelten fontos feladata a megyének megtalálni azon aprófalvas településszerkezetű megyei térségeknek a gazdaság vérkeringésébe történő bekapcsolásának módját, ami lehetővé tennél, hogy ezek egyre inkább perifériális létükből kitörjenek. A megyei stratégiai dokumentumok alapján a megyében az alábbi ágazatok megjelenése, koncentrációja erős, melyek alapul szolgálhatnak az intelligens szakosodás irányaihoz is: fa- és bútoripar, logisztika, kreatív ipar. 4

5 Alapvetés JELEN DOKUMENTUM AZ S3 FOLYAMAT HÁTTÉRANYAGA, AMELYET KIZÁRÓLAG A NEMZETI SZAKOSODÁSI STRATÉGIA MEGALAPOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETKÉNT KELL ÉRTELMEZNI. A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM HATÁROZNAK MEG SPECIALIZÁCIÓS IRÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG A FOLYAMATBAN EDDIG KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSAI. AZ ALÁBBI FEJEZETEK A MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA (2013) VONATKOZÓ FEJEZETEINEK EGYES, RELEVÁNS RÉSZEIT TARTALMAZZÁK. Ezen felül az alábbi forrásokat használtuk fel: - Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés - Vas Megye Gazdaságfejlesztési Fókuszú Stratégiai Programja, Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához, Vas megye 1. SWOT elemzés 2. táblázat: Vas megye innovációs fókuszú SWOT analízise ERŐSSÉGEK A megyét hazai és nemzetközi összehasonlításban is kedvező általános foglalkoztatási mutatók jellemzik. Német típusú vállalati kultúra, jelentős ipari termelés és export. A megye húzóágazatai a mechatronika, az autóipar, a faipar és a termálturizmus A külföldi befektetők jelenléte meghatározó. Több iparágban megindult és dinamikusan fejlődik a klaszterizációs folyamat. A regionális innováció menedzsment szervezeti és együttműködési rendszere kialakult, a vállalkozások számára könnyen elérhetően nyújt értéknövelt szolgáltatásokat. Az innovatív vállalkozások fejlesztési céljai sokrétűek, igényük a mentorálásra jelentős. A megyében a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó, erős ipari parkok működnek. GYENGESÉGEK A megyén belüli gazdasági potenciál eloszlása területileg egyenetlen. Innovációs paradoxon, alacsony a kutatóhelyek száma, különösen alacsony a KKV-k innovációs aktivitása. Hiányzó vagy gyenge felsőoktatási, egyetemi háttér a megyében. Rossz, bár fejlődő közlekedési infrastruktúra (különösen észak-déli irányban), ami hátráltatja gazdaság fejlődését. Aprófalvas településszerkezet, a megyén belüli térségek fejlettségi eltérései nagyok, perifériális helyzetek alakultak ki. A nagyvállalatok aránya alacsony, ugyanakkor a foglalkoztatottak nagy részét ezek a vállalatok adják. Az ipari parkok szolgáltatásaikat tekintve fejlesztésre szorulnak. A megye innovációs, K+F tevékenysége lényegesen kisebb gazdasági súlyánál. 5

6 A megyében számos szervezet nyújt maga szintű támogató szolgáltatásokat a vállalkozóknak. Létező, aktív együttműködés jellemzi a térség nagyvállalatait és önkormányzatait. Kedvező földrajzi elhelyezkedés, nyugati orientáció. Vállalati és önkormányzati szinten is egyre aktívabb határmenti együttműködés. LEHETŐSÉGEK A megye két országgal határos, jól használhatja ki ezt a földrajzi adottságát. A vállalati stratégiákban világszerte tapasztalható a stratégiai szövetségek, a tartós együttműködések és kooperációk felértékelődése A multinacionális vállalatok jelenléte nemzetközi tendenciákat tekintve tovább erősíti a helyi gazdaság integrálódását a globális gazdaságba, a fejlett technológiák meghonosítását, a korszerű menedzsment és vezetési módszerek elterjedését. A nagy növekedési képességű innovatív KKV-k célzott támogatása a termék- és szolgáltatásfejlesztésben. A piaci hasznosítást segítő tevékenységek előtérbe kerülése, a regionális innovációs szervezetrendszer ez irányú fejlesztése. A megyében működő ipari parkok technológiai parkokká, innovációs illetve kompetencia központokká fejlesztése kiválóságokhoz és kulcsiparágakhoz kapcsolódó szolgáltató fókusszal. Új, még innováció-orientáltabb Európai Uniós költségvetési ciklus. Nemzetközi együttműködési lehetőségek elérhetővé teszik a közvetlen brüsszeli forrásokat is (pl. Horizon2020). A megye innovációs rendszerének szereplői túlságosan függenek a pályázati forrásoktól. A megyében található gazdasági szereplők tevékenysége kevéssé innováció és K+F orientált. A megye kutatóintézeti háttere fejlesztésre szorul, különösen a műszaki területeken. Szociális innováció igényére nem megfelelő válaszok. Alacsony a kockázati tőke és az üzleti angyalok tevékenységének intenzitása a megyében. VESZÉLYEK A nagyobb cégeket idevonzó kedvező és relatíve olcsó bérterületre és bérmunkára alapozott, tömegtermelésre épülő gazdasági fejlődés lehetőségei a megye számára fokozatosan kimerülnek. Az alacsony lélekszámú, rossz közlekedési lehetőségekkel rendelkező települések bevonása a megye aktív munkaerőpiacára nem megoldott. A bérmunka jellegű kevésbé innovatív tevékenységek háttérbe szorulását nem követi új, magasabb hozzáadott értéket képviselő külföldi működő tőke beáramlás. A megye nem tud megfelelő mennyiségű magasan képzett szakembert nyújtani, ide vonzani, így az egyébként fejleszteni szándékozó vállalatok csökkenthetik jelenlétüket a térségben. A kedvezőtlen világpiaci helyzet hatására a megyében működő innovatív vállalkozások helyzete is romlik, az újak indulása emiatt késlekedhet. Finanszírozási problémák, a támogatáspolitikának a költségvetéstől függő kiszámíthatatlansága. A tudástermelő intézmények nem tudnak az itt működő tudásfelhasználó cégek számára megfelelő minőségű és mennyiségű szakemberállományt kitermelni. A gazdasági válság miatt a befektetési és foglalkoztatási helyzet romlik a megyében is, így a már így is alacsony kutatási személyzet is 6

7 leépítésre kerülhet, az innovációra költött források csökkennek. A megye méreténél jóval kisebb mértékben képes (kap lehetőséget) uniós fejlesztési források bevonására, így lemaradhat az ezen a téren sikeresebb hazai megyéktől, illetve képtelen lehet a nyugati országoktól való lemaradásának csökkentésére. A megye lakosságmegtartó képessége egyre gyöngül, az elvándorlók elsősorban a magasabban képzettek közül kerülnek ki. A megye közlekedési infrastruktúrájának fejlődése elakad. Forrás: saját szerkesztés 7

8 2. Lehetséges megyei jövőkép Az eddigiek során képet alkothattunk a megye általános gazdasági és azon belül innovációs helyzetéről, lehetőségeiről, kihívásairól. Mindezek alapot adhatnak ahhoz, hogy meghatározhassuk a megye jövőképét, célját és innováció-orientált fejlesztési irányait. A megye jövőképe az alábbiak szerint kerülhet meghatározásra: "Vas megye a meglévő kulcságazatok kompetitív előnyeire és erősségeire építő iparági kiválóságok és kompetenciák felmutatása által nemzetközi szinten is láthatóvá válik. Az innovációs szolgáltatások erőteljes fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a kulcságazatokban működő helyi vállalkozások innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás szintjén is sikerre viszik. A megyében megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedése érzékelhetően emeli a régió jövedelemtermelő képességét, lakosságának életminőségét és jólétét" A jövőképhez kapcsolódóan az alábbi célok határozhatóak meg: A megye adottságai alapján a húzóvállalkozásai innovációs teljesítményének javítása a keretfeltételek javítása és a tudástermelés/hasznosítás közötti kapcsolat erősítése, a korszerű technológiák transzferének elősegítése által, a megerősödött innovatív KKV szektor egy hatékony innovációs ökoszisztémában működjön. A megye korábban jól működött innovációs intézményrendszerének visszaállítása, az itt működő gazdasági együttműködési hálózatok és klaszterek, hazai és nemzetközi kutatási partnerségek támogatása, valamint a támogatási rendszer hatékonyságának javítása a megyei döntéshozatallal, a rendszerszintű hatékony működés elérése érdekében hatáskörökkel és kompetenciával rendelkező megyei/regionális innovációs fórum felállítása. A megyében megfogalmazódó innovációs célú kezdeményezések piaci hasznosításának jelentős segítése azok fokozása érdekében, ennek előfeltételeként a K+F+I támogató rendszer fejlesztése, a piacra jutás hatékony elősegítése, ezáltal a megye innovatív vállalkozásai versenyképességének és innovációs- valamint jövedelem termelőképességének javítása. A 3. táblázat a jövőképhez és a célokhoz kapcsolódva megtervezett prioritásokat, intézkedéseket foglalja össze. 8

9 Az S3 stratégia kialakítása megköveteli, hogy új prioritások kialakítása során az alábbi lépések megtétele elengedhetetlenül szükséges. 3. táblázat: Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának prioritásai FŐBB TERÜLETEK, LEHETSÉGES KITÖRÉSI PONTOK 1. A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása 2. Az innovációs szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése 3. A megye vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése FŐBB TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS, SZÓBA JÖHETŐ INTÉZKEDÉSEK 1/1. A megye felsőoktatási intézményi és tudományos/kutatóhelyi kiválóságainak és kutatóhelyi potenciáljának javítása, a műhelyek kiválóságon alapuló eredményeinek disszeminációja 1/2. A piaci igényeken alapuló, kiválóság alapú, új tudományos/kutató műhelyek létrehozása és fejlesztése 1/3. Nemzetközi és határon átnyúló K+F+I tevékenységbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek szélesítése 1/4. A megye/régió gazdasága szakember igényének biztosítása 1/5 A vállalkozások innovációs képességeinek erősítése, és a kiválósághoz kapcsolódó kockázati tőkevonzó képességeik erősítése 2/1. Innovációs szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, beleértve felsőoktatási intézmények és tudományos/kutató műhelyek innovatív szolgáltatásainak fejlesztését is és az egyéni feltalálók segítését 2/2 Klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer segítésével, önértékelésen alapuló vállalkozói benchmark rendszer elterjesztése 2/3. Innovációs szabályozási és finanszírozási kezdeményezések indítása, megyei/regionális innovációs támogatási rendszerek újjáalakítása, megyei innovációs monitoring rendszer elterjesztése 2/4. Szolgáltató fókuszú technológiai parkok, kompetencia központok létrehozása és fejlesztése, nyílt innováción alapuló virtuális kompetencia hálózatok létrehozása 2/5. Az innováció társadalmi beágyazottságának erősítése, szemléletformálás, népszerűsítés 3/1. Vállalkozások minősítési rendszerének fejlesztése, beszállítói képességének növelése, innovációs, tanácsadási igényeinek minőségi kiszolgálása 3/2. A vállalkozások innovációs és menedzsment ismereteinek bővítése, tudatosságuk növelése, nemzetköziesedésük segítése, befektetői tőkevonzó képességének javítása, telephely fejlesztési igényeinek elősegítése 3/3. Kockázati tőke szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások beazonosítása, létrehozásának elősegítése 3/4. A vállalkozások piacra jutási és marketing lehetőségeinek elősegítése 3/5. A megye kulcsiparágaihoz kapcsolódó K+F+I szakmai tevékenységek támogatása, K+F+I munkahelyek létrehozásának elősegítése a megyében 9

10 1. Prioritás - A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása Cél: A tervezett prioritás célja, hogy az egyik legfontosabb innovációs keretfeltétel, a megye kiválóságainak azonosítása és (ki) fejlesztése, valamint a megye kutatás-fejlesztési tevékenysége intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, és a gazdaság számára hasznosíthatóbbá váljanak, így a helyi K+F potenciál kihasználtsága, a KKV szektor felé irányuló szolgáltatói hajlandósága, vállalati innovációt támogató szerepe javuljon. 2. Prioritás - Az innováció szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinak innovációs elképzelései minél nagyobb arányban jussanak el a komplex innovációs folyamat végéig, azaz a piaci hasznosulásig. További cél a generikus innovációt segítő szolgáltatások fejlesztése, valamint hogy elsősorban a fejlesztési költségek csökkentése által a kutatás-fejlesztési tevékenységek intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, valamint a gazdaság számára elsősorban a nyílt innováció népszerűsítésével, gazdasági hálózatokon keresztül, illetve a szükséges finanszírozási és szabályozási feltételek rendelkezésre állásával hasznosíthatóbbá váljanak. 3. Prioritás - A megye innovatív vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinaknak versenyképessége a nemzeti illetve nemzetközi kitekintésben is növekedjen a szakmai, innovációs és menedzsment ismereteik növelésével. Ennek érdekében szükséges, hogy a fejlesztések forrásigényének biztosítása mellett a gazdasági társaságok az innovációs folyamat elemeivel kapcsolatos módszertani, jogi, üzleti és marketing és menedzsment valamint a minőségbiztosítási és technológia transzfer kérdésekre is érdemi támogatást kapjanak, így a fogyasztói ötleteken alapuló fejlesztések megvalósításában (market pull-típusú innováció) előrelépést érhessenek el új típusú szolgáltatásaikkal, vagy azok szakértőktől való igénybevételével és a nemzetközi piacra lépésük segítésével. 10

11 2.1. Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések A megye fejlesztési lehetőségeihez kapcsolódóan a következő fejlesztési elképzelések léteznek, különböző előkészítettségi szinten: Gyógytermék Kiválósági Központ Vas megye rendkívül gazdag gyógyvízben, és jelentős hagyományokkal rendelkezik a gyógynövények termesztése és felhasználása terén. A létrejövő központ fő feladatai: kutatások, vizsgálatok végzése a gyógyvizek gyógyászati hatásainak tényalapú alátámasztására, különböző gyógyászati, rehabilitációs célok esetében; új gyógyvíz- és gyógynövény-bázisú új termékek fejlesztése; gyógytermékeket készítő, fejlesztő vállalkozások számára információ nyújtása a termékeik piaci bevezetéséhez, kialakításához. Alkalmazott Asztrofizikai és Fizikai Kiválósági Központ A megyében több évtizedes múltra visszatekintve működik az ELTE Gothard Obszervatóriuma, amely a tudományos központ bázisa. Az Obszervatórium célja, hogy a Föld legnagyobb önkonzisztens adatbázisának európai hozzáférési és adatfeldolgozási pontja legyen. Ennek eredményeként a centrum szolgáltatása igénybe vehető lesz helyi IKT-fókuszú vállalkozások és start-up-ok számára, valamint új szegmensek pl. aeronautikai és űripari - irányába generál keresletet, mechatronikai vállalkozások részére, kiterjedt kapcsolat-rendszere révén. A központ az alábbi tevékenységekre kívánfókuszálni: IKT alkalmazások fejlesztése és beszerzése - az adatbányászat, adatbázis management, üzleti intelligencia támogató szolgáltatás fejlesztése, 3D és 4D szimuláció; információs bázis révén tudományos űr- és légkörkutatási projektekhez csatlakozás matematikai szimuláció, üzleti alkalmazási modellek kidolgozása kifejlesztett technológia, eljárások, matematikai modellek átadása vállalkozások számára beszállítói lehetőségek ösztönzése nemzetközi konzorciális munkákban, mechatronikai cégek számára a kutató központban felhalmozott ismeretek átadása az oktatásban, a hétköznapokban. Környezeti Hatáselemző Kiválósági Központ 11

12 A megyében működik néhány kutató központ, mely célja mezőgazdasági, erdészeti termékek fejlesztése. Továbbá az elmúlt években megfigyelhető trend, hogy a klímaváltozás egyre kiszámíthatatlanabb szélsőséges időjárási körülményeket hoz (szárazságok, intenzív viharok, áradások váltogatják egymást), ami kiemelten hatással van a mezőgazdasági termelésre, a vízgazdálkodásra és az épület energetikára (fűtési-hűtési igényekre). A fentiek kapcsán szükséges az érintett a megyében zajló kutatási tevékenységek bővítése, tevékenységeik során a szinergiák feltárása és alkalmazása, valamint eredményeiknek a vállalkozások számára való hozzáférhetővé tétele. A központ szükséges fejlesztései (eszközbeszerzés, kutatási tevékenységek támogatása) az alábbi tevékenységek ellátását segítik: mezőgazdasági termékek fejlesztése természeti környezetváltozás vizsgálata és hatásai a megyében a mezőgazdasági termelésre és vízgazdálkodásra az épített környezetre vonatkozó fényszennyezés kutatások, fényviszonyok felmérése és kapcsolódó világítástechnikai javaslatok készítése az épített környezethez kapcsolódó település-földrajzi kutatások Nagyvállalati fórum A nagyvállalati program célja, hogy a megyében működő multinacionális, nagyvállalatok vezetői számára teremtsen együttműködési teret, hogy információt cseréljenek egymással, illetve a közszereplőkkel annak érdekében, hogy elősegítsék az üzleti környezet (pl. szak-, felsőoktatás, közlekedési infrastruktúra, beszállítói igények, közigazgatási ügyintézés, lakó környezeti, szabadidős programok) magasabb szintű teljesítményét. A rendszeres, fórum keretében zajló párbeszédnek jelentősége van abban, hogy a vállalkozások megyéhez való kötődését erősítsük, illetve támogassuk lobbizásukat az anyaközpont, kormányzati szereplők felé a megyében történő további beruházások érdekében. Kis- középvállalkozói fejlesztő program A program célkitűzése, hogy a megyében működő kis- és középvállalkozásokat megerősítse, fejlődési képességeiket javítsa, és így fokozottan versenyképessé tegye egy integrált szolgáltatás-portfólió révén. A program részeként megvalósul egy tanácsadói program, amely hosszabb időtávon (pl. 5-7 évet) nyújt kiszámítható, eredményességhez kötött tanácsadást, mentorálást a növekedést tervező vállalkozások számára. A tanácsadási tevékenység elsősorban a szervezeti folyamatok hatékonyságának javítására, illetve a növekedés feltételeinek megteremtésére vonatkoznak. Továbbá ösztönzik azon ismeretek megszerzését (aktuális fogyasztói igények ismerete, megrendelői igények, idegen nyelvtudás), melyek segítenek a nemzetközi értékesítési láncokba való bekapcsolódásra. A program során biztosítani kell az együttműködést az megyében működő ágazati klaszterekkel, illetve igény 12

13 szerint a kompetencia-, illetve kutató központokkal, valamint a képzési tevékenységet nyújtó programokkal. Mikro- és kezdővállalkozások növekedési programja Minden gazdaság életképességének tükre, hogy milyen mértékben képes hatékonyan útjára indítani innovatív vállalkozásokat, azaz a vállalkozóvá válás igénye mennyire tud érvényesülni. A program célja, hogy folyamatos és kiszámítható támogatást biztosítson induló vállalkozásoknak és ezáltal ösztönözze a megye összes kistérségében új, elsősorban innovatív a megyén kívül is értékesíthető termék előállítását / szolgáltatás nyújtását tervező vállalkozások létrejöttét. A programban egy vállalkozás a fejlődési igényétől függően 1-3 évig vehet részt és fejlettségi helyzetétől függően részesülhetne támogatásban. A támogatásnak több lépcsőfoka lenne, kezdetben az üzleti ötletek értékelése, majd a termék/szolgáltatás kifejlesztése, vállalkozóvá válás segítése és a termék/szolgáltatás piacra vitelének segítése, illetve végül az értékesítés támogatása. Szociális vállalkozás-fejlesztő program A XXI. század első évtizedére jelentős tömegek szorultak a társadalmi lét peremére. Az ő visszavezetésük az aktív munkaerőpiacra fontos, de kihívásokkal teli feladat. A programnak az a küldetése, hogy segítse, hogy olyan módon működjenek ebben a szférában a vállalkozások, hogy eredményességük a saját teljesítmény szintjén elérje a klasszikus for-profit szektort jellemző értékeket. Fontos, hogy olyan szociális vállalkozások működjenek, amelyek egyrészről értékteremtő munkán, képzések és egyéni kompetencia-fejlesztő programokon keresztül tartós munkanélküliek visszavezetését szolgálják az aktív munkaerőpiacra másrészről azokon a területeken és ágazatokban, ahol a piaci szféra nem látja a nyerség orientált működést, lehetőséget biztosítsák munkanélküliek foglalkoztatásán keresztül az értékteremtő munkavégzést. Ágazati együttműködési programok az alábbi ágazatokban: Mechatronika Fa- és bútoripar Logisztika Kreatív ipar Innováció-központú oktatási modell kialakítása 13

14 A projekt azt tűzi ki célul, hogy a közoktatásban oktató tanárok, olyan innovatív gondolkodásmóddal rendelkezzenek, akik képesek lesznek a következő generációt felkészíteni a társadalmi, gazdasági, technológiai váltásra. Legyenek képesek a tanulókban problémaérzékeny gondolkodásmód elsajátítására, az analizáló személet mellett a szintetizáló, rendszerszemlélet kialakítására. A programban elsősorban a technika szakos tanárképzés az, amelyben megjeleníthető a fent leírt megközelítés, azonban az informatika szakos tanárképzés is (főleg a számítógépes vezérlés, szabályozás témakörökben) hasonló eredményekre adhat számot. Az ilyen szemlélettel rendelkező tanárok biztosíthatják, hogy a következőkben a műszaki pályák akár középfokú, akár felsőfokú vonzóbbak legyenek a tanulók, hallgatók számára, ezzel is biztosítva, hogy ezen szakmák irányába nem a maradék elv érvényesül. Ökoindusztriális ipari terület fejlesztése A gyakorlati megoldás egy adott jól körülhatárolt termelési terület pl. ipari park -, ahol a különböző gyártó és szolgáltató cégek anyag- és energiaáram igényüket/termelésüket nyilvánosságra hozzák, ezáltal megtalálhatóak azok a hiányzó láncszemek, amelyek beépítésével az egyik vállalat hulladékanyag-, és energia termelését vagy közvetlenül a másik vállalat fel tudja használni, vagy egy olyan anyag- és energia átalakítást lehet megvalósítani, amely a hulladékanyag-, és energiát egy másik gazdasági egység számára felhasználhatóvá alakít. Új megoldások és ezekhez kapcsolódó kutatási-, gyártási technológiák, ill. kapacitások létrehozásának támogatása a társadalom számára létfontosságú egészséges élelmiszer alapanyagok, valamint ivó- és öntözővíz előállításának érdekében. A cím szerinti programjavaslat első sorban az egészséges ivóvíz és egészséges élelmiszer alapanyagok (gabona, zöldség, gyümölcs, burgonya, stb.) előállításához, fertőtlenítéséhez szükséges fejlett technológiák régiós fejlesztésére, ill. gyártására vonatkozik, amely komoly agrár-innovációs, ill. gépipari, mechatronikai és elektronikai ipari fejlesztéseket feltételez. A technológia fejlesztések eredményeit pedig első körben itt a régióban lehetne kipróbálni, mintegy teszt- és bemutató területnek használva a régió mezőgazdaságát, ezzel egyben versenyelőnyt is biztosítva a régiónak egyrészt a technológiák, berendezések, másrészt mezőgazdasági termények belföldi és nemzetközi értékesítése útján. Innovációs asszisztens hálózat létrehozása Az innováció egyik szűk keresztmetszete a kisvállalkozásoknál a szakemberhiány. Ez egyrészt mennyiségi (a napi operatív teendők mellett nem marad kapacitás a tudatos fejlesztőmunkára), másrészt minőségi kevés a régióban az innovációs folyamat elemeit, buktatóit, információforrásait ismerő kompetens szakember. Rövidtávon is jelentős 14

15 előrelépést érhetnénk el, ha egy emelt szintű képzés után innovációs asszisztenseket tudnánk a régió potenciális innovátor vállalkozásaihoz kihelyezni, ahol erre igény mutatkozik. Az innovációs asszisztensek feladata lenne többek között a felső vezetés támogatása a stratégiai tervezési folyamatokban, a lehetséges innovációs projektek azonosítása, definiálása, a megvalósításhoz szükséges külső és belső kapcsolatrendszer kiépítése, megvalósítás esetén a folyamatok támogatása (finanszírozás, iparjogvédelem, stb.). 15

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Háttérdokumentum Zala megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Zala megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Zala megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1.Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...4 2. SWOT elemzés...5 3. Lehetséges

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 3. SWOT elemzés...5 4.

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete Prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet az 1716/2015. (X. 6.) Korm. határozathoz 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése Beszállítói láncok versenyképességének erősítése A Mikulás is benchmarkol - 9. konferencia 2015. december 3. Budapest, Hotel Benczúr Beszállítói láncok versenyképessége Ágazati fejlesztések fő pillérei

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Hazai és regionális pályázati lehetőségek

Hazai és regionális pályázati lehetőségek Hazai és regionális pályázati lehetőségek Dr. Peredy Zoltán Stratégia-és programtervező H2020 Információs Nap Budapest, 2015. december 11. Az előadás célja Rövid, de átfogó tájékoztatás: a Nemzeti Kutatási

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, )

Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, ) Térbeli koncentrálódás: agglomerációs terek, klaszterek (regionális gazdaságtan, 2004.03.23.) 1. Lokális külső gazdasági hatások Alfred Marshall, 1890: külső gazdasági hatások (extern hatások), amelyek

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben