WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE SZOCIÁLIS MUNKA SZAK"

Átírás

1 Tantárgy kódja KSWIDOS/SMAK504 Tantárgy elnevezése Szociálismunka idősekkel Tantárgy oktatójának neve Harmatos Ibolya Beosztása, tudományos fokozata Tantárgy óraszáma nappali tagozaton 30 tanóra/félév levelező tagozaton 12 tanóra/félév Tanóra típusa előadás Meghirdetési időszak őszi félév Kreditszám 3 kredit A tantárgy célja A hallgató képessé váljon az idősekkel végzett szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységének szervezésére és kivitelezésére. A tantárgy blokk elsajátításával megismerje, értelmezze, az időskori folyamatokat, kezelni tudja a problémák kezelését, ismerje a szociális ellátás különböző szintjeit és a szakemberek együttműködési módjait. A képzés során összefoglaljuk és szintetizáljuk a témához kapcsolódó eddigi ismereteket, tapasztalatokat. A holisztikus szemléletnek megfelelően áttekintjük az életkori csoport sajátos szükségleteit a szociális munkás lehetséges feladatait a szükségletekre és kihívásokra válaszoló ellátás megvalósításában. (milyen ismereteket, jártasságokat ad, mire készít fel, maximum 300 karakter) Szükséges előtanulmányok, feltételezett tudásanyag Szociális jogszabályok ismerete, a szociális munka elmélete és gyakorlata ismeretanyagának szintetizálása, pszichológiai ismeretek. Tantárgyi leírás I. Az idősek változó helye és szerepe a róluk alkotott társadalmi kép, demográfiai trendek változásának hatása. II. A szociális gondoskodás kialakulásának rövid története. III. Az idősek gondozásának etikai szabályai. IV. Az idősek gondozásának célja, feladata. V. Az idősek szociális helyzete, az élettani és kóros öregedés folyamata. VI. Az öregedéssel járó bio- pszicho- szociális változások. VII. A komplex gondozás elemei, a szükséglet szerinti differenciált, individualizált (személyre szabott), szolgáltatás alapelvei. VIII. Az időskorúak szociális gondozásának intézményrendszere. IX. Szolgáltatások, integrált ellátási lehetőségek. Interprofesszionalitás megvalósítása az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén. A legjobb gyakorlatok megismerése. Az EU konform komplex idősgyógyászati modell hazai tapasztalatai. X. Mentálisan hanyatló idősek ellátása és a hozzátartozók segítése. Demenciában és az Alzheimer kórban szenvedők ellátása, az állapotromlás késleltetése. A hozzátartozókkal végzett szociális munka. XI. Az idősek érdekvédelme, ellátotti jogok. XII. A halál és a gyász. Gyászmunka. Szociálismunka haldoklókkal és hozzátartozóikkal. XIII. Igénybevételi eljárási rend. Előgondozás. Gondozási szükséglet felmérése, jövedelem vizsgálat. Gondozási- ápolási terv készítése (folyamatrögzítés, dokumentálás). Team munka. XIV. A szociális munkás által betölthető munkakörök az idősellátásban. XV. Működési engedély. SZMSZ. Szakmai program, személyi-tárgyi feltételek. Házirend. Szabályzatok. XVI. Integrált intézményi struktúra, társulási formák. XVII. Szociális interakció. XVIII. Öregedés Európában, kihívások és következmények. Irodalom jegyzék (maximum 1200 karakter) 1. Villányi Piroska: Szociális Gerontológia (Szociális Munka Alapítvány 1994.

2 2. Walker: Öregedés Európában- kihívások és következmények Esély, 1996/ Czibulka Zoltán- Lakatos Miklós: Az időskorúak életkörülményei és egészségi állapota. Statisztikai Szemle, 1996/2 1. Simone De Beauvior: Az öregség (Európai Könyvkiadó, 1972) 2. Aranyosi Andrásné: Tevékenység, szép öregség (Medicina 1986) 3. Edward T. Hall: Rejtett Dimenziók (Gondolat Kiadó1987) 4. Elisabeth Kübler Rossz: A halál és a hozzá vezető út (Gondolat 1988) 5. Miskolczi Miklós: Harangoznak (Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó 4. Vállalat 1988) 5. Szerk. Göllesz Viktor: Szintentartó, fejlesztő és terápiás foglalkoztatás (Szociális Munka Alapítvány 1993) 6. Szerk. Dr. Kappéter István: A rehabilitáció Alapproblémái (Szociális Munka Alapítvány 1995) 7. Szerk. Dr. Kappéter István: Az agresszió problémái korunkban (Szociális Munka Alapítvány 1996) 8. Dr. Vappu Taipale és Ida Hojnik-Zupanc: Öregedés Közép- Európában 9. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja Budapest. ( oldal) 10. 1O. Subosits István: Beszéd és Szocializáció (Szociális Munka Alapítvány 1996) 11. Tóth István György: Államháztartási Reform és Szociálpolitika (Társadalmi Riport 1996) 12. Dr. Iván László: Ne féljünk az öregedéstől! (Sub Rosa Kiadó Bp. 1997) 13. Peter Hildebrand: Félúton (Park Könyvkiadó1997) 14. Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása gondolatok a nyugateurópai tapasztalatok tükrében (Esély 98/5) 15. Nógrádiné Várhalmi Judit Urbanek Judit: Én már csak meghalni szeretnék, édes fiam (Esély 98/3) 16. Idősellátás Magyarországon (Szociális Innováció Alapítvány, 1999) 17. Szász Anna: Öregnek lenni Magyarországon (Esély 99/5) 18. Medgyesi Márton Sági Matild Szivós Péter: Az idősek jövedelmi helyzetéről (Esély 99/6) Ferge Zsuzsa: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről (Esély 99/6) 20. Barcy Emőke: A csoportok hatékonysága és a személyes változás (Animula 1997) 21. 2O. Dr. Ferencziné Csepregi Zsuzsa: Az idősek Egészségneveléséről (Egészségnevelés 40. sz. 1999) 22. Szociális Védelmi Hírlevél (Phare január) 23. Diszfalusi Egon: Öregedő Emberiség (Ezredforduló 1999/3) 24. Az Európai Unió szociális dimenziója. Szerk.: Gyulavári Tamás, SzCsM 25. Adu Print Kiadó és Nyomda Kft Bajzáthné Komár Mária. Háziorvosi szolgálat és területi gondozás. Háló, december 27. Baráth Árpád: Kreatív terápiák a szociális válságkezelésben In.: Kézkönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség Bp Ferge Zsuzsa: Egy mítosz társadalmi ára. Nemzetközi paradigmaváltás és a magyar szociálpolitika I: Elszabaduló egyenlőtlensége, Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Ferge Zsuzsa? Magyar szociálpolitika, 1995 In: Elszabaduló egyenlőtlensége, Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület,

3 30. Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély, 2000/ Ferge Zsuzsa. Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről, Esély, 1999/ Gondozási tervek szociális intézményekben. Bp., SzCsM, Periféria füzetek, Guillémard: Megöregedés és kirekesztetté válás. Szociológiai Figyelő, november 34. Hegedűs Katalin: Az emberhez méltó halál Hospice. Osiris kiadó, Bp., Időskorúak a mai Magyarországon. (1999) Bp., SzCsM-KSH: (7-20 oldal, illetve további, a témának megfelelő oldalak) In.: Dr. Iván László és Regius Ottó: Életmód, személyiség, életstílus, idősödés 36. Klinger András: Az időskorúak családi helyzetének változása nemzetközi összehasonlításban: Demográfia, sz oldal. 37. Kovács Ibolya dr. Kovács Zsolt: Az önkormányzatok szociális szolgáltatási feladatainak ellátása, Önkormányzati Hírlevél, KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, október 38. Kőnig Éva: Közgazdasági alapismeretek és jóléti újraelosztás JATEPress Önkormányzati Hírlevél Szociális Különszám 2000/5. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gerontológiai Kp., Bp Pik Katalin. A szociális munka gyakorlatának értékelése (evaluáció) In.: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség Bp Pik Katalin: ráhangoló-szupervíziós tapasztalatok Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Szabó Rezső: Geriátria, idősgyógyászat, Szeged, , o. 43. Szémann Zsuzsa (1996): Az időskorúak helyzete az átalakuló magyar társadalomban. In: az öregedés Európában Bp., MTA 44. Széman Zsuzsa: A társadalmi öregedés és következményei az idősgondozásban. Esély füzetek 2., Talyigás Katalin Hegyesi Gábor Fekete Judit: Időskorúak szociális ellátórendszere Budapest XIII. kerületében, Esély 1997/ Urbanekné László Judit: alternatívák az idősgondozásban. Esély füzetek 2., Üzenet a társadalomnak az öregedésről. Bp., Soros Alapítvány, Vértes László: Öregedés és rehabilitáció, In.: Gerontológiai tanulmányok. Az öregedés biológiai és orvosi aspektusai, Szerk.: Mess Béla Fischer Ernő Iván László, dialóg Campus K Pécs-Budapest 49. Vukovich György Harcsa István (2000) a magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. In: Társadalmi riport, (2000) Bp.. TÁRKI 50. Vukovich György: A magyar népesség 2000 után. Ezredforduló, Geriátriai kézikönyv old., első magyar kiadás Kötet az idősekről, Esély füzetek 2., Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Lévai Katalin Csoba Judit: A debreceni idősgondozás intézményrendszere. Esély, Losonczi Ágnes: Az öregek sorsa a váltakozó múltak jelenidejében. Esély füzetek 2., Módszertani hírlevél, Periféria füzetek 2000/1 Szerk.: Oross Jolán SzCsM Szociális Szolgáltatási Főosztálya SZFK PRO DOMO Peremhelyzetű csoportok Módszertani Osztálya 56. Széman Zsuzsa: Éheznek az idősek? Esély 1990/6.

4 57. Fritz Riemann: Az öregedés művészete, Helikon kiadó, Budapest, Sáhó Erzsébet: Az idősek érzelmi élete, Szociális Munka, Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása gondolatok nyugateurópai tapasztalatok tükrében, Esély, 1998/ Szalai József: Szociális menedzsment az idősellátásban, Szociális Munka, Szociális kézikönyv, SzCsM-NCSSZI, Budapest I. kötetből: old. II. kötetből: old., old., old. 62. Az időskorúak életkörülményei (2004): Népszámlálás 2001, 20. köt. Bp. KSH (Adatelemzések, összegzés. Az adatok értelmezése című fejezet 9-32 old.) 63. Balogh Emese (szerk.) (2004): A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól. Bp., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. (83-91 old.) 64. Baltes, Paul B. Smith, Jacqui Staudinger, Ursula M. (2000): Bölcsesség és sikeres öregedés. In: Czigler István (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Bp., Akadémiai 65. Fülöp Márta (2004): Versengés időskorban szociálpszichológiai és pszichoanalitikus megközelítésben. In: Életciklusok. Szerk.:Pető Katalin Bp., Animula (57-78 old.) 66. Giczi Johanna Sághi Gábor (szerk.) (2004): Időskorúak Magyarországon. Bp., KSH (Az Előszó és az összefoglalók áttekintése.) 67. Guillemard, Anne-Marie (1999): Megöregedés és kirekesztetté válás. Szociológiai Figyelő, oldal 68. Gyukits György (2003): A gyászolók szociális támogatása. In: Pilling János (szerk.): A gyász. Bp., Medicina 69. Hablicsek László-Pákozdi Ildikó(2004): Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, sz. (87-12o old.) 70. Kravalik Zsuzsanna (2004): Az időspolitika gyakorlata az Európai Unióban közösségi és tagállami szinten. In:Idősbarát önkormányzatok 2005.Bp.,ICSSZEM ( old.) 71. Nuland, B. Shervin(2002):Hogyan halunk meg? Bp., Akkord Kiadó ( old. valamint a old.) 72. Rácz Andrea Hajós Zsófia (2003): Care Work nemzetközi idősellátás-kutatás hazai tapasztalatai. Kapocs, augusztus (20-34 old.) 73. S. Molnár Edit (2004):Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei. In: Idősbarát önkormányzatok Bp., ICSSZEM ( 9-54 old. 74. Szociálpolitikai kihívások Európa idősödő társadalmaiban az Európa Tanács 1591.sz. ajánlása.(2003) Kapocs, február (54-58 old.) 75. Tariska Péter (szerk.) (2002): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok időskorban. Bp., Medicina ( oldalak) 76. Csoó Lászlóné(2002): Alzheimer-kórban szenvedők gondozási módszerei. In: Új terápiás programok. Periféria Füzetek május. NCSSZI SZCSM ( old.) 77. Daróczi Spéder (szerk.) (2000): A korfa tetején. Az idősek helyzete Magyarországon. Bp., NKI., Kutatási jelentések. 78. Dobossy Imre S. Molnár Edit Virágh Eszter (2003): Öregedés és társadalmi környezet. Bp. KSH NKI (Összefoglalás és következtetések old.) 79. Forrai-Gyuris Hronyecz-Ladányi (2002): Az idős emberek ellátása. Kapocs, sz old. 80. Gáthy Vera (2001):A kliensjogok védelmében. In: Minőségbiztosítás és szociálpolitika. Bp., Főv.Módsz. Oszt., (55-68 old.)

5 81. Geriatriai kézikönyv.(1997) MSD., Bp., Melania KFT., old. 82. Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai.(2003) Bp., NCSSZI. ( old.) 83. Iván László (2002): Az életminőség védelme a krónikus betegségekben és öregkorban. In: Élethelyzet életminőség, zsákutcák és kiutak. Bp., MTA 84. Kovács László (2003): Demográfiai helyzet és trendek Közép-Kelet- Európa néhány országában. Társadalomkutatás, old. 85. Kovács Mónika (szerk.) (2003): Időskori depresszió és szorongás. Bp., Springer 86. Kovács Zsolt (2002): Szolgáltatástervezési koncepció. Szociális menedzser, 2002, 2.sz. 2-4 old. 87. Pilling János(2003):Gyász. In: Kovács Mónika (szerk.) Időskori depresszió és szorongás. Bp., Springer ( old) 88. Polcz Alaine(2005): Együtt az eltávozottal. Pécs, Jelenkor 89. Sulyokné Baranyi Erzsébet(2000):Demens lakók intézeti ellátása franciaországi tapasztalat alapján. In: Szociálpolitikánk az ezredfordulón, helyünk Európában című tudományos szakmai konferencia előadásai. Sopron, ( old.) 90. Szabó Judit Ágnes (2001): Dialógus alapú minőségfejlesztés. In: Minőségbiztosítás és szociálpolitika Bp., Főv.Módsz. Oszt., old. 91. Széman Zsuzsa Pottyondi Péter (2006): Idősek otthon. Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban. Bp., MMSz -MTA SZK (PDF formátum letölthető 92. Szunyoghy Tamás Szabóné Orosz Éva Szilágyiné Dandé Rozália (2000): A home care modellkísérlet második fordulójának előzményei. In. Szociálpolitikánk az ezredfordulón, helyünk Európában című tudományos szakmai konferencia előadásai. Sopron, ( old.) 93. Tariska Péter (szerk.) (2002): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok időskorban. Bp., Medicina 94. Tatelbaum,J. (1998): Bátorság a gyászhoz. Bp., Pont 95. Urbanekné László Judit (1995): Alternatívák az idősgondozásban. Esély Füzetek old. 96. Üzenet a társadalomnak az öregedésről. (1999) Bp., Soros Alapítvány, Szociális munka idősekke Vass Mónika (2002): Demens betegek foglalkoztatása az időskorúak otthonaiban. In: Új terápiás programok. Periféria füzetek május. NCSSZI SZCSM ( old.) 98. Sáhó Erzsébet: Szociális Gondozás (Szociális Munka Alapítvány, Bp.) A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke Családtámogatás évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról 223/1998. (XII. 30.) Korm. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

6 1993. évi III. törvény 353/2006. (XII. 23.) Korm. 239/2006. (XI. 30.) Korm. 231/2006. (XI. 22.) Korm. 226/2006. (XI. 20.) Korm. 112/2006. (V. 12.) Korm. 63/2006. (III. 27.) Korm. 188/1999. (XII. 16.) Korm. 29/1993. (II. 17.) Korm. 11/2006. (XII. 27.) SZMM 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 92/2008. (IV.23.) Korm. 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM 1/2000. (I. 7.) SZCSM Szociális ellátások és szociális szolgáltatások A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A gáz- és távhőszolgáltatók által a évben igénybe vehető előlegről A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről ellátások térítési díjáról Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM módosításáról 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 36/2007.(XII.22.) SZMM ellátások igénybevételéről A gondozási szükséglet

7 Társadalombiztosítási nyugellátás, egészségügy, idősügy évi CLXXIII. törvény A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről évi LXXXI. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról 225/2006. (XI. 20.) Korm. 224/2006. (XI. 20.) Korm. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről évi CLIV.tv. Az egészségügyről 20/1996. (VII.26.) NM Az otthoni szakápolási tevékenységről Ismeretek ellenőrzésének módja Tantárgy tárgyi követelményei (maximum 1200 karakter) A kötelező és ajánlott szakirodalomból, referátum készítése és az órán való bemutatása. Teszt megírása. A hallgatóval szemben támasztott követelmény: Az órákon előadások, szemináriumi foglalkozások, és csoportmunka váltják egymást. Az órákon való részvétel ajánlott. A tantárgyblokk végén írásbeli (teszt) kitöltése kötelező és egy referátum órán való megtartása. A lezáró osztályzat kialakítása a két részjegyből tevődik össze. Eredménytelen az írásbeli vizsga 75% alatti teljesítmény esetén. Az utóvizsga szóban történik. (évközi ellenőrzés, teszt, zárthelyi, szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, házi dolgozat, szigorlat) tanterem írásvetítő projektor számítógép szoftver műszer stb.

A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái

A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái Nemzetközi szöveggyűjtemény az idősellátásban dolgozó szociális munkások továbbképző kurzusai számára Szerkesztette és válogatta:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon

Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola A kormányzás területi, történeti és társadalmi dimenziói Politikatudomány Program Az önkormányzati idősügyet érintő irányvonalak Magyarországon Témavezető: Dr.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Érvényes: 2014. szeptember 1-től

Érvényes: 2014. szeptember 1-től A komplex záróvizsga tételei és gyakorló esetek 1 a vizsgára való felkészüléshez a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirányán Érvényes: 2014. szeptember 1-től 1 A

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

szakképesítés helyi oktatási programja

szakképesítés helyi oktatási programja EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET KLINIKAI SZAKÁPOLÓ (HOSPICE SZAKÁPOLÓ ÉS KOORDINÁTOR) szakképesítés helyi oktatási programja 2001. Hospice szakápoló és koordinátor helyi oktatási program

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről

Részletesebben

A FALU - ÉS TANYA- GONDNOKI KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA

A FALU - ÉS TANYA- GONDNOKI KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA A FALU - ÉS TANYA- GONDNOKI KÉPZÉS OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 2006. 15. évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk?

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG. támpont. Fordulópont 47 5. gyermekvédelmi aspektusai RÁKÓ ERZSÉBET RÁKÓ ERZSÉBET A GYERMEKSZEGÉNYSÉG gyermekvédelmi aspektusai A gyermekszegénységet több ok miatt is fontos megvizsgálni gyermekvédelmi szempontból. Egyrészt a gyermekkori nélkülözés kedvezõtlenül befolyásolja

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben