WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE SZOCIÁLIS MUNKA SZAK"

Átírás

1 Tantárgy kódja KSWIDOS/SMAK504 Tantárgy elnevezése Szociálismunka idősekkel Tantárgy oktatójának neve Harmatos Ibolya Beosztása, tudományos fokozata Tantárgy óraszáma nappali tagozaton 30 tanóra/félév levelező tagozaton 12 tanóra/félév Tanóra típusa előadás Meghirdetési időszak őszi félév Kreditszám 3 kredit A tantárgy célja A hallgató képessé váljon az idősekkel végzett szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységének szervezésére és kivitelezésére. A tantárgy blokk elsajátításával megismerje, értelmezze, az időskori folyamatokat, kezelni tudja a problémák kezelését, ismerje a szociális ellátás különböző szintjeit és a szakemberek együttműködési módjait. A képzés során összefoglaljuk és szintetizáljuk a témához kapcsolódó eddigi ismereteket, tapasztalatokat. A holisztikus szemléletnek megfelelően áttekintjük az életkori csoport sajátos szükségleteit a szociális munkás lehetséges feladatait a szükségletekre és kihívásokra válaszoló ellátás megvalósításában. (milyen ismereteket, jártasságokat ad, mire készít fel, maximum 300 karakter) Szükséges előtanulmányok, feltételezett tudásanyag Szociális jogszabályok ismerete, a szociális munka elmélete és gyakorlata ismeretanyagának szintetizálása, pszichológiai ismeretek. Tantárgyi leírás I. Az idősek változó helye és szerepe a róluk alkotott társadalmi kép, demográfiai trendek változásának hatása. II. A szociális gondoskodás kialakulásának rövid története. III. Az idősek gondozásának etikai szabályai. IV. Az idősek gondozásának célja, feladata. V. Az idősek szociális helyzete, az élettani és kóros öregedés folyamata. VI. Az öregedéssel járó bio- pszicho- szociális változások. VII. A komplex gondozás elemei, a szükséglet szerinti differenciált, individualizált (személyre szabott), szolgáltatás alapelvei. VIII. Az időskorúak szociális gondozásának intézményrendszere. IX. Szolgáltatások, integrált ellátási lehetőségek. Interprofesszionalitás megvalósítása az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén. A legjobb gyakorlatok megismerése. Az EU konform komplex idősgyógyászati modell hazai tapasztalatai. X. Mentálisan hanyatló idősek ellátása és a hozzátartozók segítése. Demenciában és az Alzheimer kórban szenvedők ellátása, az állapotromlás késleltetése. A hozzátartozókkal végzett szociális munka. XI. Az idősek érdekvédelme, ellátotti jogok. XII. A halál és a gyász. Gyászmunka. Szociálismunka haldoklókkal és hozzátartozóikkal. XIII. Igénybevételi eljárási rend. Előgondozás. Gondozási szükséglet felmérése, jövedelem vizsgálat. Gondozási- ápolási terv készítése (folyamatrögzítés, dokumentálás). Team munka. XIV. A szociális munkás által betölthető munkakörök az idősellátásban. XV. Működési engedély. SZMSZ. Szakmai program, személyi-tárgyi feltételek. Házirend. Szabályzatok. XVI. Integrált intézményi struktúra, társulási formák. XVII. Szociális interakció. XVIII. Öregedés Európában, kihívások és következmények. Irodalom jegyzék (maximum 1200 karakter) 1. Villányi Piroska: Szociális Gerontológia (Szociális Munka Alapítvány 1994.

2 2. Walker: Öregedés Európában- kihívások és következmények Esély, 1996/ Czibulka Zoltán- Lakatos Miklós: Az időskorúak életkörülményei és egészségi állapota. Statisztikai Szemle, 1996/2 1. Simone De Beauvior: Az öregség (Európai Könyvkiadó, 1972) 2. Aranyosi Andrásné: Tevékenység, szép öregség (Medicina 1986) 3. Edward T. Hall: Rejtett Dimenziók (Gondolat Kiadó1987) 4. Elisabeth Kübler Rossz: A halál és a hozzá vezető út (Gondolat 1988) 5. Miskolczi Miklós: Harangoznak (Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó 4. Vállalat 1988) 5. Szerk. Göllesz Viktor: Szintentartó, fejlesztő és terápiás foglalkoztatás (Szociális Munka Alapítvány 1993) 6. Szerk. Dr. Kappéter István: A rehabilitáció Alapproblémái (Szociális Munka Alapítvány 1995) 7. Szerk. Dr. Kappéter István: Az agresszió problémái korunkban (Szociális Munka Alapítvány 1996) 8. Dr. Vappu Taipale és Ida Hojnik-Zupanc: Öregedés Közép- Európában 9. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja Budapest. ( oldal) 10. 1O. Subosits István: Beszéd és Szocializáció (Szociális Munka Alapítvány 1996) 11. Tóth István György: Államháztartási Reform és Szociálpolitika (Társadalmi Riport 1996) 12. Dr. Iván László: Ne féljünk az öregedéstől! (Sub Rosa Kiadó Bp. 1997) 13. Peter Hildebrand: Félúton (Park Könyvkiadó1997) 14. Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása gondolatok a nyugateurópai tapasztalatok tükrében (Esély 98/5) 15. Nógrádiné Várhalmi Judit Urbanek Judit: Én már csak meghalni szeretnék, édes fiam (Esély 98/3) 16. Idősellátás Magyarországon (Szociális Innováció Alapítvány, 1999) 17. Szász Anna: Öregnek lenni Magyarországon (Esély 99/5) 18. Medgyesi Márton Sági Matild Szivós Péter: Az idősek jövedelmi helyzetéről (Esély 99/6) Ferge Zsuzsa: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről (Esély 99/6) 20. Barcy Emőke: A csoportok hatékonysága és a személyes változás (Animula 1997) 21. 2O. Dr. Ferencziné Csepregi Zsuzsa: Az idősek Egészségneveléséről (Egészségnevelés 40. sz. 1999) 22. Szociális Védelmi Hírlevél (Phare január) 23. Diszfalusi Egon: Öregedő Emberiség (Ezredforduló 1999/3) 24. Az Európai Unió szociális dimenziója. Szerk.: Gyulavári Tamás, SzCsM 25. Adu Print Kiadó és Nyomda Kft Bajzáthné Komár Mária. Háziorvosi szolgálat és területi gondozás. Háló, december 27. Baráth Árpád: Kreatív terápiák a szociális válságkezelésben In.: Kézkönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség Bp Ferge Zsuzsa: Egy mítosz társadalmi ára. Nemzetközi paradigmaváltás és a magyar szociálpolitika I: Elszabaduló egyenlőtlensége, Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Ferge Zsuzsa? Magyar szociálpolitika, 1995 In: Elszabaduló egyenlőtlensége, Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület,

3 30. Ferge Zsuzsa: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély, 2000/ Ferge Zsuzsa. Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről, Esély, 1999/ Gondozási tervek szociális intézményekben. Bp., SzCsM, Periféria füzetek, Guillémard: Megöregedés és kirekesztetté válás. Szociológiai Figyelő, november 34. Hegedűs Katalin: Az emberhez méltó halál Hospice. Osiris kiadó, Bp., Időskorúak a mai Magyarországon. (1999) Bp., SzCsM-KSH: (7-20 oldal, illetve további, a témának megfelelő oldalak) In.: Dr. Iván László és Regius Ottó: Életmód, személyiség, életstílus, idősödés 36. Klinger András: Az időskorúak családi helyzetének változása nemzetközi összehasonlításban: Demográfia, sz oldal. 37. Kovács Ibolya dr. Kovács Zsolt: Az önkormányzatok szociális szolgáltatási feladatainak ellátása, Önkormányzati Hírlevél, KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, október 38. Kőnig Éva: Közgazdasági alapismeretek és jóléti újraelosztás JATEPress Önkormányzati Hírlevél Szociális Különszám 2000/5. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gerontológiai Kp., Bp Pik Katalin. A szociális munka gyakorlatának értékelése (evaluáció) In.: Kézikönyv szociális munkásoknak, Szerk.: Kozma Judit, Szociális Szakmai Szövetség Bp Pik Katalin: ráhangoló-szupervíziós tapasztalatok Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Szabó Rezső: Geriátria, idősgyógyászat, Szeged, , o. 43. Szémann Zsuzsa (1996): Az időskorúak helyzete az átalakuló magyar társadalomban. In: az öregedés Európában Bp., MTA 44. Széman Zsuzsa: A társadalmi öregedés és következményei az idősgondozásban. Esély füzetek 2., Talyigás Katalin Hegyesi Gábor Fekete Judit: Időskorúak szociális ellátórendszere Budapest XIII. kerületében, Esély 1997/ Urbanekné László Judit: alternatívák az idősgondozásban. Esély füzetek 2., Üzenet a társadalomnak az öregedésről. Bp., Soros Alapítvány, Vértes László: Öregedés és rehabilitáció, In.: Gerontológiai tanulmányok. Az öregedés biológiai és orvosi aspektusai, Szerk.: Mess Béla Fischer Ernő Iván László, dialóg Campus K Pécs-Budapest 49. Vukovich György Harcsa István (2000) a magyar társadalom a jelzőszámok tükrében. In: Társadalmi riport, (2000) Bp.. TÁRKI 50. Vukovich György: A magyar népesség 2000 után. Ezredforduló, Geriátriai kézikönyv old., első magyar kiadás Kötet az idősekről, Esély füzetek 2., Esély Közösségfejlesztő és Családsegítő Szolgálat, Lévai Katalin Csoba Judit: A debreceni idősgondozás intézményrendszere. Esély, Losonczi Ágnes: Az öregek sorsa a váltakozó múltak jelenidejében. Esély füzetek 2., Módszertani hírlevél, Periféria füzetek 2000/1 Szerk.: Oross Jolán SzCsM Szociális Szolgáltatási Főosztálya SZFK PRO DOMO Peremhelyzetű csoportok Módszertani Osztálya 56. Széman Zsuzsa: Éheznek az idősek? Esély 1990/6.

4 57. Fritz Riemann: Az öregedés művészete, Helikon kiadó, Budapest, Sáhó Erzsébet: Az idősek érzelmi élete, Szociális Munka, Szalai József: Időskorúak bentlakásos ellátása gondolatok nyugateurópai tapasztalatok tükrében, Esély, 1998/ Szalai József: Szociális menedzsment az idősellátásban, Szociális Munka, Szociális kézikönyv, SzCsM-NCSSZI, Budapest I. kötetből: old. II. kötetből: old., old., old. 62. Az időskorúak életkörülményei (2004): Népszámlálás 2001, 20. köt. Bp. KSH (Adatelemzések, összegzés. Az adatok értelmezése című fejezet 9-32 old.) 63. Balogh Emese (szerk.) (2004): A szociális ellátórendszer működéséről, kihívásairól. Bp., Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. (83-91 old.) 64. Baltes, Paul B. Smith, Jacqui Staudinger, Ursula M. (2000): Bölcsesség és sikeres öregedés. In: Czigler István (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Bp., Akadémiai 65. Fülöp Márta (2004): Versengés időskorban szociálpszichológiai és pszichoanalitikus megközelítésben. In: Életciklusok. Szerk.:Pető Katalin Bp., Animula (57-78 old.) 66. Giczi Johanna Sághi Gábor (szerk.) (2004): Időskorúak Magyarországon. Bp., KSH (Az Előszó és az összefoglalók áttekintése.) 67. Guillemard, Anne-Marie (1999): Megöregedés és kirekesztetté válás. Szociológiai Figyelő, oldal 68. Gyukits György (2003): A gyászolók szociális támogatása. In: Pilling János (szerk.): A gyász. Bp., Medicina 69. Hablicsek László-Pákozdi Ildikó(2004): Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, sz. (87-12o old.) 70. Kravalik Zsuzsanna (2004): Az időspolitika gyakorlata az Európai Unióban közösségi és tagállami szinten. In:Idősbarát önkormányzatok 2005.Bp.,ICSSZEM ( old.) 71. Nuland, B. Shervin(2002):Hogyan halunk meg? Bp., Akkord Kiadó ( old. valamint a old.) 72. Rácz Andrea Hajós Zsófia (2003): Care Work nemzetközi idősellátás-kutatás hazai tapasztalatai. Kapocs, augusztus (20-34 old.) 73. S. Molnár Edit (2004):Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei. In: Idősbarát önkormányzatok Bp., ICSSZEM ( 9-54 old. 74. Szociálpolitikai kihívások Európa idősödő társadalmaiban az Európa Tanács 1591.sz. ajánlása.(2003) Kapocs, február (54-58 old.) 75. Tariska Péter (szerk.) (2002): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok időskorban. Bp., Medicina ( oldalak) 76. Csoó Lászlóné(2002): Alzheimer-kórban szenvedők gondozási módszerei. In: Új terápiás programok. Periféria Füzetek május. NCSSZI SZCSM ( old.) 77. Daróczi Spéder (szerk.) (2000): A korfa tetején. Az idősek helyzete Magyarországon. Bp., NKI., Kutatási jelentések. 78. Dobossy Imre S. Molnár Edit Virágh Eszter (2003): Öregedés és társadalmi környezet. Bp. KSH NKI (Összefoglalás és következtetések old.) 79. Forrai-Gyuris Hronyecz-Ladányi (2002): Az idős emberek ellátása. Kapocs, sz old. 80. Gáthy Vera (2001):A kliensjogok védelmében. In: Minőségbiztosítás és szociálpolitika. Bp., Főv.Módsz. Oszt., (55-68 old.)

5 81. Geriatriai kézikönyv.(1997) MSD., Bp., Melania KFT., old. 82. Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai.(2003) Bp., NCSSZI. ( old.) 83. Iván László (2002): Az életminőség védelme a krónikus betegségekben és öregkorban. In: Élethelyzet életminőség, zsákutcák és kiutak. Bp., MTA 84. Kovács László (2003): Demográfiai helyzet és trendek Közép-Kelet- Európa néhány országában. Társadalomkutatás, old. 85. Kovács Mónika (szerk.) (2003): Időskori depresszió és szorongás. Bp., Springer 86. Kovács Zsolt (2002): Szolgáltatástervezési koncepció. Szociális menedzser, 2002, 2.sz. 2-4 old. 87. Pilling János(2003):Gyász. In: Kovács Mónika (szerk.) Időskori depresszió és szorongás. Bp., Springer ( old) 88. Polcz Alaine(2005): Együtt az eltávozottal. Pécs, Jelenkor 89. Sulyokné Baranyi Erzsébet(2000):Demens lakók intézeti ellátása franciaországi tapasztalat alapján. In: Szociálpolitikánk az ezredfordulón, helyünk Európában című tudományos szakmai konferencia előadásai. Sopron, ( old.) 90. Szabó Judit Ágnes (2001): Dialógus alapú minőségfejlesztés. In: Minőségbiztosítás és szociálpolitika Bp., Főv.Módsz. Oszt., old. 91. Széman Zsuzsa Pottyondi Péter (2006): Idősek otthon. Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban. Bp., MMSz -MTA SZK (PDF formátum letölthető 92. Szunyoghy Tamás Szabóné Orosz Éva Szilágyiné Dandé Rozália (2000): A home care modellkísérlet második fordulójának előzményei. In. Szociálpolitikánk az ezredfordulón, helyünk Európában című tudományos szakmai konferencia előadásai. Sopron, ( old.) 93. Tariska Péter (szerk.) (2002): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok időskorban. Bp., Medicina 94. Tatelbaum,J. (1998): Bátorság a gyászhoz. Bp., Pont 95. Urbanekné László Judit (1995): Alternatívák az idősgondozásban. Esély Füzetek old. 96. Üzenet a társadalomnak az öregedésről. (1999) Bp., Soros Alapítvány, Szociális munka idősekke Vass Mónika (2002): Demens betegek foglalkoztatása az időskorúak otthonaiban. In: Új terápiás programok. Periféria füzetek május. NCSSZI SZCSM ( old.) 98. Sáhó Erzsébet: Szociális Gondozás (Szociális Munka Alapítvány, Bp.) A szociális ágazathoz tartozó jogszabályok jegyzéke Családtámogatás évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról 223/1998. (XII. 30.) Korm. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

6 1993. évi III. törvény 353/2006. (XII. 23.) Korm. 239/2006. (XI. 30.) Korm. 231/2006. (XI. 22.) Korm. 226/2006. (XI. 20.) Korm. 112/2006. (V. 12.) Korm. 63/2006. (III. 27.) Korm. 188/1999. (XII. 16.) Korm. 29/1993. (II. 17.) Korm. 11/2006. (XII. 27.) SZMM 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM 92/2008. (IV.23.) Korm. 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM 1/2000. (I. 7.) SZCSM Szociális ellátások és szociális szolgáltatások A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A gáz- és távhőszolgáltatók által a évben igénybe vehető előlegről A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről ellátások térítési díjáról Az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről A fogyatékos személyek otthonában élő és a rehabilitációs intézményben elhelyezett személyek állapotának felülvizsgálatáról A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM módosításáról 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 36/2007.(XII.22.) SZMM ellátások igénybevételéről A gondozási szükséglet

7 Társadalombiztosítási nyugellátás, egészségügy, idősügy évi CLXXIII. törvény A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről évi LXXXI. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról 225/2006. (XI. 20.) Korm. 224/2006. (XI. 20.) Korm. a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről évi CLIV.tv. Az egészségügyről 20/1996. (VII.26.) NM Az otthoni szakápolási tevékenységről Ismeretek ellenőrzésének módja Tantárgy tárgyi követelményei (maximum 1200 karakter) A kötelező és ajánlott szakirodalomból, referátum készítése és az órán való bemutatása. Teszt megírása. A hallgatóval szemben támasztott követelmény: Az órákon előadások, szemináriumi foglalkozások, és csoportmunka váltják egymást. Az órákon való részvétel ajánlott. A tantárgyblokk végén írásbeli (teszt) kitöltése kötelező és egy referátum órán való megtartása. A lezáró osztályzat kialakítása a két részjegyből tevődik össze. Eredménytelen az írásbeli vizsga 75% alatti teljesítmény esetén. Az utóvizsga szóban történik. (évközi ellenőrzés, teszt, zárthelyi, szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, házi dolgozat, szigorlat) tanterem írásvetítő projektor számítógép szoftver műszer stb.

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea

SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve SMAK706 Közösségi szociális munka labor Bagdi Tímea Beosztása, tudományos fokozata oktató

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Irodalmi áttekintés szakembereknek

Irodalmi áttekintés szakembereknek Irodalmi áttekintés szakembereknek Kiadó: Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. Szerkesztő: Kecskés Andrea Grafika és nyomdai előkészítés: Konrád Kiadványszerkesztő

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület. Blogger. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Szabó Judit Ágnes Cím(ek) 1149 Budapest, Róna utca 107/b Telefonszám(ok) 30 510 1191 E-mail(ek) szabo.judit.agnes@gmail.com ; ensbt@freemail.hu

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza TÁJÉKOZTATÓ Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Alkalmazott szociális gerontológia A képzés adatai: A szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai

KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. I. A szekció adatai KÉRDŐÍV AZ ORFMMT SZEKCIÓINAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ I. A szekció adatai Beszámolás időszaka Neve 2012. év Neurorehabilitációs Szekció Szekció tisztség megnevezése Postacíme Email címe Kontaktszemély neve,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza TÁJÉKOZTATÓ Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Alkalmazott szociális gerontológia A képzés adatai: A szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái

A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái A bentlakásos idősellátásban végzett szociális munka speciális problémái Nemzetközi szöveggyűjtemény az idősellátásban dolgozó szociális munkások továbbképző kurzusai számára Szerkesztette és válogatta:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban

15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Mottó 15.Népesség elöregedése Időspolitika az Európai Unióban Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben