A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés"

Átírás

1 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti jog tanszék, Elektronikus Akadálymentesítés Munkacsoport A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés A Munkacsoport vezetıje: dr. Verebics János, PhD, egyetemi docens A tanulmány további szerzıi: dr. Pázmándi Kinga, PhD, egyetemi docens dr. Jóri András, tudományos munkatárs dr. Tóth Tímea, doktorandusz, egyetemi tanársegéd Budapest 2007

2 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Az elektronikus ügyintézés szabályozási környezete... 7 I.1 A hatályos szabályozási modell kialakulása... 7 I.1.1 Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó hatályos szabályozás elızményei... 7 I.1.2 A évi, kormányrendeleti szintő szabályozás jellemzıi és a Ket. az elektronikus ügyintézésre vonatkozó koncepcionális megközelítése...10 I.1.3 Az elektronikus közigazgatási ügyintézésre vonatkozó másodlagos szabályrendszer kialakulása...14 I.2 Az elektronikus ügyintézés feltételrendszerének koordinációja, a központosított ügyintézési folyamatok informatikai hátterének biztosítása...16 I.2.1 Stratégia és koordináció, I.2.2 A központosított elektronikus ügyintézés feltételrendszerének megteremtése...18 I.2.3 A közigazgatási informatikai feladatok koordinációs-intézményi rendszerének változásai a 2006-os kormányzati átszervezések után...20 I.2.4 Továbblépés...25 II. Az elektronikus ügyintézés korlátozása, kizárása, egyes eljárásokban elektronikus úton gyakorolható eljárási mozzanatok...27 II.1 A Ket. kivételi konstrukciójának elvi alapjai...27 II.2 Önkormányzati és területfejlesztési ügyek...30 II.2.1 Anyakönyvi ügyek...30 II.2.2 Az állampolgárokra vonatkozó adatok nyilvántartásával összefüggı ügyek...32 II.2.3 Építésügy...36 II.3 Munkaügyi és szociális ügyek - a társadalombiztosítás nyugellátásai...37 II.4 Egészségügy...41 II.5 Pénzügyek...44 II.5.1 Adózás rendje, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség...44 II.5.2 Jövedéki- és energiaadó...47 II.5.3 Elektronikus árunyilatkozat adás- és feldolgozás...49 II.6 Gazdasági és közlekedési ügyek...51 II.6.1 Közbeszerzések...51 II.6.2 Iparjogvédelem...55 II.6.3 Egyéni vállalkozók...57 II.6.4 Közúti közlekedés...58 II.6.5 Egyes gazdasági tevékenységekkel összefüggı elektronikus eljárási lehetıségek...60 II.7 Oktatásügy...61 II.7.1 A közoktatás információs rendszerének kiépülése...62 II.7.2 Elektronikus felvételi eljárás a felsıoktatásban...63 II.7.3 Egyéb oktatási területek...65 III. Az elektronikus ügyintézés háttérszabályai...66 III.1 Elektronikus aláírás...66 III.1.1 Elektronikus aláírás, titkosítás, azonosítás és a nyilvános kulcsú infrastruktúra...66 III.1.2 Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény és novellája...68 III.1.3 Az elızetes minısítés és annak eltörlése...72 III.1.4 Az elektronikus aláírással kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályok...74 III.1.5 A nyilvános kulcsú infrastruktúra : a PKI titkosítási és azonosítási célú alkalmazásának szabályozása a magyar jogban...80 III.1.6 A titkosítás lehetıségélnek szabályozása a Ket.-ben...83 III.1.7 A KGYHSZ-re vonatkozó szabályozás...85 III.2 Adatvédelem...92 III.2.1 Az adatvédelmi jog sarokkövei Magyarországon...92 III.2.2 Az osztott információs rendszerek elve és az évi XX. törvény...94

3 3 III.3 A közérdekő információhoz jutás szabadsága III.3.1 Az magyar információszabadság-jog fı szabályai a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerint III.3.2 Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény III.3.3 A közzétételi listák, a közérdekő adatok központi elektronikus jegyzéke és a közadatkeresı rendszer III.3.4 A jogalkotási folyamat és a jogszabályok nyilvánossága ez elektronikus információszabadságról szóló törvényben III.3.5 A bírósági határozatok nyilvánossága III.4 A közadatok újrahasznosításának jogi szabályozása III.4.1. A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv átültetésének helyzete III.4.2 A PSI-irányelv célja, hatálya és fogalomrendszere III.4.3 A hozzáférés és a további felhasználás viszonya III.4.4 A felhasználás iránti kérelem III.4.5 A díjazás kérdése; a kizárólagosságot biztosító szerzıdések szabályozása III.4.6 Felügyelı hatóság III.5 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelése III.5.1 A hatályos szabályozás elızményei, jellemzıi III.5.2 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szól rendeleti szabályok III.6 Archiválás III.6.1 Az archiválási szolgáltatás törvényi és rendeleti szabályozása III.6.2 A Nemzeti Hírközlési Hatósági Hivatala által kibocsátott ajánlások III.6.3 A másolatkészítés rendeleti szabályozása IV. Az elektronikus hatósági ügyintézés IV.1 A hatósági ügyek elektronikus intézése IV.1.1 Az ügyek elektronikus úton való intézhetısége, mint ügyféljog és korlátai IV.1.2 Az elektronikus ügyintézés módozatai, személyes, ill. képviselı útján történı eljárás IV.1.3 Az ügyfél információs önrendelkezési jogának érvényesülése IV.2 A központosított elektronikus ügyintézés szervezeti, intézményi és mőködési feltételei IV.2.1 A Központi Elektronikus Szolgáltató rendszerre vonatkozó rendeleti szabályozás jellege, a szabályozással átfogott területek IV.2.2 A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerrıl szóló kormányrendelet hatálya, az ezzel összefüggı, alapvetı fogalmak IV.2.3 A központi rendszeren keresztül történı szolgáltatásnyújtás általános szabályai IV.2.4 A központi rendszer alap- és kiegészítı szolgáltatásai, a szolgáltatások igénybe vétele IV.2.5 Az elektronikus kormányzati gerinchálózat; csatlakozás az EKG-hoz IV.2.6 Az EKG szolgáltatásai, a szolgáltatások igénybe vételének szabályai IV.2.7 A kormányzati portál IV.2.8 Ügyféltájékoztatás, ügyféljogok IV.2.9 A Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás, a BEDSZ alapszolgáltatásai IV.2.10 A BEDSZ egyéb szolgáltatásai, dokumentumkezelés, a rendszer igénybevétele ügyfélkapu nélkül IV.2.11 A hivatali kapu IV.2.12 Mőködési rendellenességek és karbantartás IV.3 Azonosítás, viszontazonosítás, az ügyfélkapu létesítése és használata IV.3.1 Az ügyfélazonosítás módozatai IV.3.2 A viszontazonosítás IV.3.3 Az ügyfélkapu létesítése, a regisztráció szabályai

4 4 IV.3.4 Az ügyfélkapu létesítésére vonatkozó további, különös elıírások IV.3.5 Az ügyfélkapu használatának általános szabályai IV.4 Az elektronikus úton gyakorolható eljárási cselekményekre vonatkozó szabályok IV.4.1 A kérelem elküldése és fogadása IV.4.2 Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályai IV.4.3 A hatóság döntése, az automatizált egyedi döntés, a döntés kézbesítése IV.4.4 Díjak, illetékek megfizetése IV.4.5 Az elektronikus és hagyományos ügyintézés kapcsolata; egyes papíralapú dokumentumok kezelésére épülı szabályok alkalmazása elektronikus dokumentum esetén IV.4.6 Üzemzavar IV.4.7 Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás IV.4.8 A hatósági szolgáltatás IV.5 Más elektronikus eszközök használata az elektronikus ügyintézésben V. Az alkalmazott informatikai eszközökkel, rendszerekkel szemben támasztott követelmények V.1 Internetes ügyintézés V.1.1 Alapvetı rendelkezések V.1.2 Az informatikai célrendszerre vonatkozó minıségirányítási követelmények V.1.3 A biztonsági követelmények teljesülését alátámasztó, további elıírások V.1.4 Konkrét biztonsági követelmények a rendszer üzemeltetésének összefüggésében V.1.5 Adat-és kezelési biztonság, a rendszer hozzáférési és fizikai védelme V.1.6 Az informatikai célrendszerek együttmőködése, szolgáltatásaik egységes használatának feltételei V.2 A közigazgatási hatósági eljárásban felhasználható elektronikus aláírással szembeni követelmények V.2.1 A rendeleti szabályozás alapvetı kérdései V.2.2 Az elektronikus aláírással szemben támasztott követelmének V.2.3 Egyéb rendelkezések V.3 A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményei V.3.1 A követelményrendszer felállítása, érvényesülése V.3.2 Felelısségi kérdések Összegzés és javaslatok

5 5 BEVEZETÉS A deregulációs program elsı fázisában a BME vállalta, hogy elkészíti a hatályos jogszabályi környezet feltárásával, kritikai elemzésével kapcsolatos munkaanyagot és javaslatot tesz az alapvetı módosításokra. Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó joganyag tárgyalását az alábbiakban öt nagy fejezetbe rendezve kíséreljük meg. Az I. fejezet az elektronikus ügyintézés az utóbbi években kialakult szabályozási környezetének általános áttekintésére vállalkozik. Ezen belül külön foglalkozunk az elektronikus ügyintézés jogi és mőszaki feltételrendszerének koordinációjával kapcsolatos szervezeti-intézményi és szabályozási kérdésekkel, az ezekkel szemben támasztott a jövıbeni fejlıdést is nagyban meghatározó deregulációs követelményekkel. A II. fejezet a közigazgatási hatósági elektronikus ügyintézés lehetıségét biztosító elvi fıszabály és a kivételek rendszerének áttekintését célozza. Az egyes különleges ill. kivett elektronikus eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat munkánk második fázisában mutatjuk majd be, ahol egyben javaslatokat is teszünk egyes jogszabályok megfelelı módosítására, illetıleg a még hiányzó szabályozási elemek megalkotására. A III. fejezet annak a tágabb szabályozási környezetnek kritikus elemeire koncentrál, mely ugyan nem a Ket. és végrehajtási rendeletei által meghatározott, de az elektronikus hatósági ügyintézés feltételrendszerét közvetlenül érinti (elektronikus aláírás, adatvédelem, közérdekő információhoz jutás szabadsága, a közadatok újrahasznosításának jogi szabályozása, közfeladatot ellátó szervek iratkezelése), azzal párhuzamos, vagy kiegészítı vagy épp korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Kiemelt figyelmet szenteltünk az adatvédelem kérdéseinek, mely az ügyfélazonosítás kérdéskörébe ágyazottan az elektronikus ügyintézésre vonatkozó hazai jogfejlıdés szempontjából az egyik legkritikusabb problémakörnek tekinthetı. A IV. fejezet alapvetıen a Ket. szabályozási logikáját követve az elektronikus hatósági ügyintézés törvényi, rendeleti szintő szabályait mutatja be. Ezen belül tárgyaljuk az elektronikus ügyintézés igénybe vétele, mint ügyféljog lehetıségét, korlátait, a joggyakorlás lehetséges módozatait, a központosított elektronikus ügyintézés 2007-ben széles körően újraszabályozott - szervezeti, intézményi és mőködési feltételrendszerét, az azonosítással, viszontazonosítással, az ügyfélkapu létesítésével

6 6 összefüggı követelményeket illetıleg az egyes elektronikus úton gyakorolható eljárási cselekményekre vonatkozó különös elıírásokat. Az V. fejezet ugyancsak a Ket. és elektronikus végrehajtási rendeletei alapján - az elektronikus ügyintézésben alkalmazott informatikai eszközökkel szemben támasztott követelményeket ismerteti. E körben elsıdlegesen a - részletesen szabályozott - Internet igénybe vételével történı szabályokra, illetıleg a közigazgatási hatósági eljárásban felhasználható elektronikus aláírások kérdéseire fókuszálunk, de érintjük a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeire vonatkozó, ugyancsak 2007-ben elfogadott kormányrendelettel átfogott kérdéseket is. Az elektronikus ügyintézés megújítását célzó más, folyamatban lévı kormányzati kezdeményezések (különösen az e-közigazgatás 2010 Stratégia munkaanyaga, a magyar közigazgatásban a reformlépések összehangolására tett javaslat, az állami jogérvényesítés egyszerősítésére tett IRM-javaslat tervezetei) is tekintettel megtett folyamatban Fıbb kritikai megállapításainkat és a javaslatainkat a záró fejezetben összegezzük.

7 7 I. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYOZÁSI KÖR- NYEZETE I.1 A hatályos szabályozási modell kialakulása I.1.1 Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó hatályos szabályozás elızményei Az elektronikus ügyintézést korlátozó tényezık körében az egyik legjelentısebb kört (a megfelelı technológiai feltételrendszer s a közigazgatás személyi állományának informatikai felkészültségének hiányai mellett) a 2000-es évek elején az akkor hatályos jogszabályi környezet jelentette, mely a hagyományos, papíralapú ügyintézés elektronikus eszközökkel való kiváltását nem, vagy csak igen korlátozott mértékben tette lehetıvé. Közigazgatási eljárásjogunkban Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény módosításával lehetıvé vált - akár elektronikus forma rendszeresítése mellett is - a kérelem a közigazgatási szervhez elektronikus dokumentumban való benyújtása (Áe. 16. /1/ bek.). Megtörtént az elektronikus dokumentum iratkénti elismerése (Áe. 28. /3/ bek.), a határozat elektronikus dokumentumba foglalása (Áe. 43. /2/ bek.) és a határozat elektronikus dokumentumban való kézbesítése (Áe. 45. /1/ bek.). Az Áe. konstrukciója az elektronikus ügyintézést azonban csak akkor engedte meg, ha az adott eljárástípusra tekintettel azt ágazati jogszabály kifejezetten lehetıvé tette, illetıleg - az önkormányzati igazgatás terén - ha annak technológiai feltételei megvannak, s az önkormányzat illetékességi területére az elektronikus ügyintézést rendeletben tette lehetıvé (2001. évi XXXV. tv. 3. ). A közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában a szükséges jogszabályok megalkotására az Áe. biztosította ugyan a felhatalmazást (az ágazati miniszterek, illetıleg a helyi önkormányzatok a technikai lehetıségek függvényében egy-egy területen, saját illetékességi körükben lényegében bármikor bevezethetik az elektronikus ügyintézést), ám ilyen jogszabályok megalkotásának elısegítése érdekében nagyon kevés konkrét lépés történt (pl. a BM részérıl a közigazgatási szolgáltató rendszer felállítása, a rendszer mőködéséhez szükséges jogszabály módosítások elıkészítése). Az e-ügyintézési modell központi elemét az elektronikus aláírás alkalmazása képezte: A kormányzati elektronikus aláírási rendszer kiépítésével összefüggı egyes feladatokról és a kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállításáról szóló 1026/2002. (III. 26.) Korm. határozat elıírta, hogy a jogi szabályozásnak biztosítania kell az

8 8 elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szerinti minısített elektronikus aláírással és minısített idıbélyegzıvel ellátott elektronikus dokumentumok teljes körő elfogadását. A kormányhatározat - folyamatos határidı-tőzés mellett, a feladat elsı felelıseként a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert megjelölve - úgy rendelkezett, hogy az elektronikus dokumentumok közigazgatáson belüli és ezzel összefüggésben egyes hatósági eljárásokban való használatára vonatkozó, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályokat elı kell készíteni. A kormányprogram külön kiemelte az ügyfélkapcsolatok fejlesztésének célját: az önkormányzati és a központi közigazgatás, valamint az ügyfelek kommunikációjának modern alapokra helyezését: ennek megvalósítása az elektronikus levelezés széles körő felhasználása és az Internet biztosította lehetıségek kiaknázása felé bizonoyos jogi, adminisztrációs és technikai lépések is történtek ban az elektronikus ügyintézés problémájának megoldása - a közigazgatás megújulását célzó, jelentıs elméleti háttérre épülı, fı irányaiban már a kilencvenes évek derekán meghatározott reformtörekvésekkel, mindenekelıtt az államigazgatási eljárási törvény a korszerő követelményeknek megfelelı megújításával összhangban - egyrészt az alakuló nemzeti információs társadalmi stratégia központi elemévé vált, másrészt beépült a közigazgatási rendszer és szolgáltatások korszerősítésével összefüggı programokba is 1. A már folyamatban lévı törvényalkotási mun- 1 Lsd. A közigazgatás fejlesztésének évekre szóló kormányzati feladattervérıl rendelkezı 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat (amelyet késıbb a közigazgatási szolgáltatások korszerősítési programjáról szóló 1113/2003. /XI. 11./ Korm. határozat váltott fel), A kormányzati elektronikus aláírási rendszer kiépítésével összefüggı egyes feladatokról és a kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállításáról szóló 1026/2002. (III. 26.) Korm. határozat, A köztisztviselık továbbképzésérıl és a közigazgatási vezetıképzésrıl a január 1. és december 31. közötti idıszak középtávú tervérıl szóló 1020/2003. (III. 27.) Korm. határozat, A Magyar Információs Társadalom Stratégia készítésérıl, a további feladatok ütemezésérıl és tárcaközi bizottság létrehozásáról szóló 1214/2002. (XII. 28) Korm. határozat, A versenyképes tudás feltételeinek javításával kapcsolatos további feladatokról szóló 1169/2002. (X. 10.) Korm. határozat, A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról szóló 1005/2003. (I. 30.) Korm. határozat, A közigazgatási szolgáltatások korszerősítési programjának kormányzati koordinálásáról szóló 2124/2003. (VI.6)/ Korm. határozat, A közigazgatási szervek egységes iratkezelési szabályozásának koncepciójáról szóló 2205/2003. (IX. 4.) Korm. határozat, A közigazgatási rendszer korszerősítésével kapcsolatos feladatokról szóló 2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozat, A közigazgatási szolgáltatások korszerősítési programjáról szóló 1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozat, A Magyar Információs Társadalom Stratégáról és annak végrehajtásáról szóló 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat, Az elektronikus kormányzat meg-

9 9 kához kapcsolódva is megjelentek egyes, az e-kormányzatot közvetlenül érintı, konkrét feladatszabások 2. Jogpolitikai igényő követelményként fogalmazódott meg az is, hogy az elektronikus kormányzásnak a központi közigazgatásban történı, megfelelı ütemő elterjesztése, az ekormányzat 2005 stratégia megvalósítása érdekében részletes elemzés kimunkálása szükséges az elektronikus ügyintézést korlátozó tényezık felszámolási lehetıségeirıl, az erıforrások koncentrálási módjáról, az elektronikus ügyintézés hatékony bevezetésének ütemezésérıl, a köztisztviselıi kar felkészítésének és a lakosság tájékoztatásának teendıirıl (2316/2003. Korm. h. 1. pont). A célkitőzések valóra váltását biztosítani kívánó elıkészítı munka megkezdıdött, s az új közigazgatási hatósági eljárási törvény megalkotásáról való döntés meghozatalával egyben új irányt is vett. A Kormányprogram a hatósági tevékenység egyszerősítését, a közigazgatási tevékenység minıségének és hatékonyságának javítását célzó, alapvetı célkitőzéseivel összhangban a feladat végrehajtására a felelıs tárcák kodifikációs bizottságot hoztak létre. E bizottság elıbb kidolgozta a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepcióját, amit a Kormány megtárgyalt, és a további munka alapjául elfogadott 3. A koncepció meghatározta a normaszöveg kidolgozásánál lényegesnek tartott szempontokat és az új szabályozás irányát, s definiálta az elektronikus ügyintézés szerepét is. A koncepció az új közigazgatási hatósági eljárási törvény megalkotásainak indokai körében figyelemmel volt Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékából adódó egyes lényegi vonzatokra is. Ezzel összefüggésben azt az alapvetı igényt állította, hogy miután a csatlakozási követelmények között szerepel a közigazgatás hatékonyságának, jogszerőségének javítása, a szabályozás korvalósításával összefüggı egyes szabályozási feladatokról szóló 2316/2003. (XII. 10.) Korm. határozat). 2 Vö.: A II. középtávú, ig szóló fogyasztóvédelmi politikáról szóló 1012/2003. (II. 25.) Korm. határozat, Az egyes iparjogvédelmi és szerzıi jogi törvények módosításáról szóló évi törvényjavaslattal összefüggı egyes feladatokról szóló 2204/2003. (IX. 4.) Korm. határozat, A jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokról szóló 2203/2003. (IX. 4.) Korm. határozat, A közbeszerzésekrıl szóló törvényjavaslattal összefüggı feladatokról szóló 2273/2003. (X. 31.) Korm. határozat, illetıleg a már elfogadott törvényekben biztosított jogalkotási felhatalmazottságok. 3 Lsd. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról szóló 1005/2003. (I. 30.) Korm. határozat.

10 10 szerősítésekor tekintettel kell lenni a nemzetközi kötelezettségvállalásokra és a közösségi jog elvárásaira is. Az elektronikus kormányzat megvalósításával összefüggı egyes szabályozási feladatokról szóló 2316/2003. (XII. 10.) Korm. határozat erre konkrét határidıt állapított meg: az elektronikus ügyintézés mielıbbi bevezetése érdekében elrendelte, hogy kell dolgozni, s március 31-ig a Kormány elé kell terjeszteni az elektronikus hatósági ügyintézés lehetıvé tételérıl szóló kormányrendelet tervezetét. Az elektronikus közigazgatási ügyintézésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet megalkotásával lényegében párhuzamosan folyt a Ket. szakmai elıkészítése, s a jogszabály olyan megoldások bevezetésére törekedett, melyek már az új eljárási törvény koncepcióját tükrözték vissza. I.1.2 A évi, kormányrendeleti szintő szabályozás jellemzıi és a Ket. az elektronikus ügyintézésre vonatkozó koncepcionális megközelítése Az elektronikus közigazgatási ügyintézésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet - meghatározott ügytípusokban - az elektronikus közigazgatási ügyintézés lehetıségét az Áe. keretei között biztosította. A rendelet alapvetı célja az volt, hogy az információs társadalom felépítésének elısegítése és az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében a közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos egyes feladatok elektronikus ellátása, az elektronikus ügyintézés jogi feltételrendszerének egységes és biztonságos kialakítása érdekében az elektronikus úton, az internet, illetıleg más elektronikus csatornák igénybevételével történı közigazgatási szolgáltatások nyújtásának feltételrendszerét, eljárásait szabályozza. A rendeletben megjelenı szabályozási modell arra törekedett, hogy figyelembe vegye a közigazgatás szerveinek adott - informatikai ellátottságát, a kormányzati informatika körében megvalósult és a közeljövıben befejezıdı fejlesztéseket; számolt az ügyfelek informatikai, elektronikus ügyintézési felkészültségének sajátosságaival, a rendelet érvényesülését segíteni tudó, hatályos jogszabályi környezettel. A Korm. rendelet mindezekre tekintettel az elektronikus ügyintézés lehetıségét csak viszonylag korlátozott, az államigazgatási eljárásról szóló évi IV. törvényben kifejezetten lehetıvé tett eljárási cselekményekre nézve, alternatívaként nyitotta meg. A szabályozási modell az érintett szolgáltatásnyújtók együttmőködését, az ügyfél ügyintézési lehetıségét a kölcsönös elınyök és az információs önrendelkezési jog

11 11 alapján kívánta elısegíteni. Az esetleges adatkezelés kizárólag a szolgáltatás igénybevevıjének beleegyezésével történhetett, a felhatalmazásában meghatározott terjedelemmel, feltételekkel, az információkat kizárólag hitelesítési célból lehet felhasználni. E modellben az ügyfelek maguk dönthettek arról, hogy elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat kívánnak-e igénybe venni, a szolgáltatókat (egyes közigazgatási szerveket) azonban szabad döntésükön kívül elektronikus szolgáltatások nyújtására jogszabály is kötelezhette. Ha a szolgáltató vagy az ügyfél az elektronikus közigazgatási szolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét határozta el, a rendelet a jogaikra, kötelezettségeikre már számos olyan elemet írt elı, amelyek a rendszer biztonságos mőködését és igénybe vételét, a személyes adatok védelmét és a közérdekő adatok nyilvánosságát, a közigazgatási ügyek gyors és hatékony intézésének lehetıségét kívánták biztosítani. A rendeletben szabályozott, elektronikus úton gyakorolt közigazgatási szolgáltatás-nyújtási- és igénybe vételi lehetıségek alapvetıen az internet (és az elektronikus levelezés) kínálta adatátviteli- és megjelenítési technológiára épültek, amely akkor már széles felhasználói kör számára volt hozzáférhetı, nem zárta azonban ki más elektronikus kommunikációs csatornák (elsısorban a harmadik generációs mobiltelefónia) igénybevételének lehetıségét sem. A szabályozás figyelemmel volt az EU elektronikus kormányzatot érintı hatályos joganyagára, várható fejlıdésére, az elektronikus kormányzati megoldásokban jelentıs eredményeket elért tagállamok tapasztalataira, mőködı modelljeire. A Korm. rendeletben megjelenı szabályozás azonban - tudatosan - átmeneti jellegő volt: élettartamát a jogalkotó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatályba lépéséig tervezte, s abban bízott, hogy a megszerzett tapasztalatok birtokában egy pontosabb, a még felmerülı szabályozatlan, vagy nem megfelelıen szabályozott kérdéseket is rendezı jogszabály válik majd kibocsáthatóvá. A Korm. rendeletben kialakított megoldások a magyar jogban akkor még hiányzó, de részben már elıkészítés alatt álló további jogintézmények (elektronikus archiválás, elektronikus ügyiratkezelés) megszületése után is olyan konstrukciót kínálhattak volna, mely a legnagyobb számban jelentkezı közigazgatási ügyek gyors elintézését biztosítani tudja. Az Európai Parlament által elfogadott, a helyes közigazgatási gyakorlat kódexének és az Európai Unió Alapjogi Kartájának elveit szem elıtt tartva készült el, s

12 12 került júniusában a Parlament elé a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény tervezete. A Tervezet az elektronikus ügyintézés szabályozására vonatkozó, koncepcionális alapját annak felismerése képezte, hogy az elmúlt tíz évben ugrásszerően fejlıdött a közigazgatás informatikai bázisa, s így már nem pusztán a hatósági nyilvántartás elengedhetetlen eszközei az informatikai eszközök, hanem a hatóságok egymás közötti és az ügyfelekkel való kapcsolattartásának nélkülözhetetlen feltételét is képezik. A rendszer általánossá tételével és fejlesztésével azonban nem csak a gyors és pontos kommunikáció érhetı el: a Tervezet nem elhanyagolható elınynek tekintette azt is, hogy az ügyfél már az eljárás megindítása elıtt hozzájuthat olyan információkhoz, adatokhoz, amelyek birtokában már nem feltétlenül szükséges a hatóságot személyesen megkeresnie, csökkenthetı a hiánypótlások száma, a sorban állás az ügyfélszolgálati irodákon. Az egyszerő vagy kevésbé bonyolult ügyek feldolgozása gépesíthetı, az ügyintézıi tévedés valószínősége minimálisra csökkenthetı, így a rendszerben rejlı lehetıségek kiaknázása végsı soron jelentıs költségmegtakarítást eredményezhet. A szabályozási koncepció a fokozott biztonságú elektronikus aláírást tekintette az elektronikus kapcsolattartás alapvetı módjának, az ilyen aláírással nem rendelkezı ügyfelek esetében is lehetıvé kívánja tenni az ügyfél-hatóság kapcsolattartást, melynek feltétele az ügyfél azonosítása és egy központi elektronikus szolgáltató rendszer útján történı kommunikáció. Az elektronikus kommunikációval együtt járó ügyfélazonosítás a szabályozás alapvetı irányultsága szerint azonban nem járhatott együtt az azonosításon túli célt lehetıvé tevı adatbázis létrehozásával. Az elektronikus kapcsolattartásnak jellegébıl következıen olyan sajátosságai vannak, amelyek eltérı szabályozást igényelnek. Az informatikai eszközök a nap huszonnégy órájában képesek üzenetet fogadni, de átmeneti technikai zavarok is felléphetnek: fontos ezért rögzíteni az elektronikus úton érkezı dokumentumok hivatalos érkeztetésének idıpontját. Az üzemzavar a hatóság-ügyfél kapcsolatot, az egyes eljárási cselekmények idıben történı teljesítését akadályozza, amihez súlyos eljárásjogi jogkövetkezmények főzıdhetnek. Így az ügyfeleknek hiteles tájékoztatást kell kapniuk az üzemzavar idıtartamáról. A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben elektronikus tájékoztató szolgáltatást nyújthat. Ez a hatóságra vonatkozó közérdekő adatokon túl az ügyfél számára olyan többletismereteket tartalmaz, amelyek összhangban a Ket. alapelvével, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó kötelezettséggel megkönnyítik az ügy megindítását, elin-

13 13 tézését és az ügyfél alapvetı eljárási jogainak érvényesítését. A tájékoztató szolgáltatás azonban nem pusztán az elektronikus úton, hanem a hagyományos módon intézhetı ügyekre is kiterjedhet. Az elektronikus ügyintézés a Ket.-ben megjelenı szabályai egyfelıl minden olyan kérdést érinteni kívántak, mely a szabályozás tárgyánál fogva törvényi szintő rendezést igényel (adatvédelem és információhoz jutás szabadsága, a fıszabály alóli kivételek lehetıségének szőkítése, alapvetı eljárási mozzanatok rögzítése, ügyféljogok és garanciák), másfelıl e rendelkezésekkel összhangban keretetet kívántak biztosítani a részletes, gyakorlatban is alkalmazható szabályozási környezet kialakításához. A Ket. modellje azonban az elektronikus aláírás elterjesztésére vonatkozó, máig tovább élı, irreális jogpolitikai elképzelésekkel, illetıleg az informatikai biztonság teljesíthetetlenül magas szintjének elıírásával olyan kényszerpályára terelete az elektronikus ügyintézésére vonatkozó jogalkotást, mely néhány területtıl eltekintve a gyakorlatban nem alkalmazott és nem alkalmazható szabálytömeg létrehozásához, végeérhetetlen szakmai vitákhoz vezetett. A koncepció irreális voltát az anyagiak hiánya határozta meg: sem a szükséges költségvetési források, sem a szőkös anyagi lehetıségekkel való hatékony gazdálkodás követelményrendszere nem került kidolgozásra. A feladatok végrehajtásában jelentıs hatásköri átfedések keletkeztek (mindekelıtt az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal Eleketronikus Kormányzat Központja, kisebb mértékben a BM és a jogalkotásban érintett más szaktárcák - IM, GM között). A valóban lényeges kérdések nem szakmai alapon dıltek el, hanem a kormányzaton belüli mindenkori politikai-hatalmi erıviszonyok mentén éppen legerısebbnek tekinthetı tárca (leggyakrabban az IHM és az IM) álláspontja érvényesült. Egyes, a törvény alapján magas szintő és garanciákkal biztosított függetlenséggel rendelkezı szervezetek, kamarák (OIT, KBT, MKK) minden jogi és politikai eszközt megragadtak annak érdekében, hogy az egységesülı elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok rájuk ne vonatkozhassanak, a jelentısebb lobbierıvel rendelkezı minisztériumok, dekoncentrált szervek (MSZH, APEH) pedig minden érdekérvényesítı képességüket latba vetve elérték, hogy vonatkozásukban sajátos elektronikus ügyintézési eljárási rendek szülessenek, érvényesüljenek, illetıleg igen jelentıs költséggel saját informatikai rendszerek épüljenek ki. E folyamatnak a MeH igyekezett ugyan gátat vetni, az informatikai beszerzések koordinációját, a stra-

14 14 tégiákkal való összhangban való megvalósítást jogi eszközökkel biztosítani, e törekvések azonban lényegében eredmény nélkül maradtak. I.1.3 Az elektronikus közigazgatási ügyintézésre vonatkozó másodlagos szabályrendszer kialakulása A kodifikációs munka eredményeként megszületett, s a Parlament által december 20-án elfogadott A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi XCL. törvény az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat csak a legszükségesebb mértékben rögzítette, felhatalmazást biztosított viszont az elektronikus hatósági ügyintézési szabályok alkalmazásához szükséges részletszabályok megalkotása. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a Ket (1) bekezdésének b) pontjában foglalt, Az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról, együttmőködési képességérıl és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a Ket (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekrıl szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet pedig az Eat a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján került megalkotásra decemberében e rendeletekhez kapcsolódva az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságának, együttmőködési képességének és egységes használatának támogatása érdekében, az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról, együttmőködési képességérıl és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak alapján hat témában (tanúsítványformátumok, idıbélyegzı-formátum, e-aláírás formátumok, aláírási szabályzatok, hitelesítési rendek és viszontazonosítás) tett közzé ajánlást. Az ajánlások az elektronikus aláírás közigazgatási hatósági eljárások elektronikus intézésében való egységes használatának érdekében készültek. Egy részük közzététele feltétele volt annak, hogy az NHH a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekrıl szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak szerint hatósági nyilvántartásba tud-

15 15 ja venni a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelı hitelesítési rendeket, valamint az ezeket alkalmazó hitelesítésszolgáltatókat. A nyilvántartásba vétel és a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató mőködésének megkezdése után mind az ügyfelek, mind a hatóságok hozzájuthatnak a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelı elektronikus aláíráshoz. Az elektronikus ügyintézés jogi feltételrendszerének biztosítása nem képzelhetı el a nélkül, hogy az elektronikus dokumentumok, iratokkal szemben támasztott formátum-követelményekrıl, illetıleg az ilyen iratok - a papíralapú dokumentumokkal együttes, de azok elektronikus voltából adódó, speciális követelményekre is tekintettel levı - kezelésének szabályozásáról ne történjék rendelkezés. A Ket (3) bekezdés a) pontjával az informatikai és hírközlési miniszter arra kapott felhatalmazást, hogy az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok technológiai követelményeire figyelemmel a részletes technikai szabályokat: e felhatalmazás alapján született meg a Ket. negyedik elektronikus végrehajtási rendelete, Az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló 12/2005. (X. 27.) IHM rendelet. A Ket a módosította A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló évi LXVI. törvényt (Ltv.) is: a módosítás felhatalmazta a Kormányt arra, hogy az egységes közigazgatási ügykezelési szabályokat rendeletben állapítsa meg. Az Ltv. a évi CXLIX. törvénnyel történt módosítása az Ltv. új, 35/A. (1)-(3) bekezdésének beiktatásával a kormányt hatalmazta fel arra, hogy rendeletben állapítsa meg a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit (lsd. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl szóló 335/2005. /XII. 29/) Korm. rendelet), a belügyminisztert, az informatikai és hírközlési minisztert, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét pedig arra, hogy együttes rendeletben állapítsák meg a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben és az elektronikus iratok levéltárba adásával, tárolásával kapcsolatban támasztott követelményeket. A felhatalmazás alapján megalkotandó rendeletet a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tekintetében az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal, az ügyészségek tekintetében a legfıbb ügyésszel egyetértésben, valamint a közjegyzık és a bírósági végrehajtók és kamaráik tekintetében, az igazságügyminiszterrel egyetértésben kell kiadni.

16 16 I.2 Az elektronikus ügyintézés feltételrendszerének koordinációja, a központosított ügyintézési folyamatok informatikai hátterének biztosítása I.2.1 Stratégia és koordináció, A 2002-es kormányalakítást követıen Miniszterelnöki Hivatalról szóló, a MeH statútumát jelentı 148/2002. (VII.1.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklet V. pontja az EKK-t irányító kormánymegbízott feladatköréhez tartozó felsorolás körében jelölte meg a kormányzati informatika koordinációjának eszközeit, a felügyeleti jogkört, az adat és tájékoztatáskérést, az EU integrációs feladatok szervezését, a célelıirányzatok kezelését, a KIETB elnöki tevékenységét, továbbá az egyetértési és véleményezési jogkört. Az e szabályozást felváltó, a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter feladat- és hatáskörérıl 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a MeH-hez telepített, a kormányzati informatikával összefüggı feladatokat pontosította, bıvítette, a MeH koordinációs szerepét pedig megerısítetette. A 2006-tól hatályos statutuum-rendelet 1. sz. Mellékletének 1. d. pontja szerint a miniszter ellátja a külön jogszabályban - a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárás rendjérıl szóló 44/2005. (III. 11.) sz. Korm. rendeletet - meghatározott, a közigazgatási informatikára vonatkozó ellenırzési és koordinációs feladatokat: A koordináció szükségességét a szigetszerő, széttagolt fejlesztések, a méretgazdaságossági szempontok érvényesülésének biztosítása, az egységes stratégiai szemlélet kialakítása, a fejlesztési projektek és céljaik összehangolt elıkészítése, és az EU 20 szolgáltatás megvalósítása is indokolja. Célja és feladata a szolgáltató állam megvalósításának összehangolása és gyorsítása, a költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás, és az Európai Unió tagállamaként való mőködés által támasztott követelményeknek való magas szintő megfelelés biztosítása. E célok elérése a kormányzati informatikai fejlesztésektıl megkövetelte a MITS és az ekormányzat 2005 Stratégia célkitőzéseivel való összhangot, a KIETB által elfogadott célkitőzéseknek, ajánlásoknak való megfelelést, a célszerőség, egységesség, harmonizáltság, költséghatékonyság, átláthatóság és ellenırizhetıség magas szintő biztosítását, és az informatikai biztonság elérhetı legmagasabb szintjének és a kormányzati informatikai rendszerek együttmőködtetésének lehetıvé tételét, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, és az információs önrendelkezési jog érvényre juttatását.

17 17 A rendelet értelmében a kormányzati intézmények informatikai tevékenységüket érintıen a kormánymegbízott koordinációjával kötelesek eljárni, aki egyetértési illetve véleményezési jogot gyakorol az érintett szervek kormányzati informatikai stratégiája, éves kormányzati informatikai beruházási és üzemeltetési költségvetése és ezek módosításai felett, valamint vizsgálja azok megvalósulását. A rendelet alkalmazásával összefüggı, idáigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az alapövetıen az önkéntes jogkövetésre építı, s megfelelı szankciókról nem gondoskodó szabályozási megoldás nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. Az EU által az eeurope 2005 akciótervben meghatározott 20 alapvetı szolgáltatás megvalósításának koordinálása terén a MeH EKK tevékenységét segítette a 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozattal létrehozott E-Kormányzat Operatív Bizottság (EKOB), melynek összetételét és feladatait a 1054/2004 (VI. 3.) Korm. határozat szabályozta. Az EKOB a 2124/2003. (VI. 6.) Korm. határozat alapján létrehozott Koordinációs Bizottság irányítása alatt mőködött: fı feladata az E-kormányzat Stratégia és Programterv, valamint az Európai Bizottság COM/2001/0140 final közleményében ajánlott, az elektronikus kormányzás keretében a polgárok és vállalkozások számára nyújtandó 12, illetve 8 alapvetı szolgáltatás mielıbbi megvalósítása lettek. Az ügykezelés felgyorsítására szervezı-összehangoló feladatokat látott el, biztosítva az erıforrások hatékony felhasználását. Az EKOB elnöke a kormányzati informatikáért, a szolgáltató államért felelıs kormánymegbízott; társelnökei a Belügyminisztérium és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közigazgatási államtitkára, tagjai az eeurope 2005 akcióterv 20 alapvetı szolgáltatásának megvalósításában érintett országos hatáskörő szervek vezetıi lettek. Az EKOB-ba képviselıt delegált az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke. Az elektronikus ügyintézést érintı összkormányzati koordinációs tevékenységét a Kormányzati Informatikai Egyeztetı Tárcaközi Bizottság (KIETB) segítette. A KIETB az 1991-ben a 3296/1991. kormányhatározattal létrehozott Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) jogutódjaként módosított elnevezéssel, módosított hatáskörrel és ügyrenddel mőködött. (A jogelıd ITB mőködésére vonatkozott még az 1039/1993. (V. 21.) Korm. határozat a központi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek koordinálásáról, az 1106/1995. (XI. 9.) Kormányhatározat a központi államigazgatás informatikai koordinációjának továbbfejlesztésérıl, valamint az államigazgatási informatika koordinációjának továbbfejlesztésérıl szóló1066/1999. (VI. 11.) Korm. határozat is).

18 18 A KIETB-re érvényben levı szabályozást, valamint a tárcaközi bizottság feladatait a 1054/2004 (VI. 3.) Korm. határozat tartalmazta. Elnöke a kormányzati informatikáért, a szolgáltató államért felelıs kormánymegbízott, tagjai a minisztériumok, valamint a más fejezeti jogkörő központi közigazgatási szervek kormányzati informatikának az illetı ágazatra kiterjedı koordinációjával megbízott vezetıi voltak. A Kormány felkérésére KIETB-be képviselıket delegált az adatvédelmi biztos, a Magyar Tudományos Akadémia, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Tartalomipari Szövetség, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Állandó meghívott volt az Országgyőlés Hivatala, valamint az Állami Számvevıszék képviselıje. A tárcaközi bizottság a kormányzati informatikával, az elektronikus kormányzással, valamint az összkormányzati jelentıségő informatikai kérdésekhez kapcsolódó ajánlásokat adott ki. I.2.2 A központosított elektronikus ügyintézés feltételrendszerének megteremtése A 1188/2002. (XI. 7.) Korm. határozattal a kormány korábbi szándékát megerısítve (1122/2001. (XI. 22.) Korm. határozat) rendelkezett arról, hogy a kormányzati és közigazgatási adatbázisok és informatikai rendszerek összekapcsolása, az általuk nyújtott szolgáltatások elérhetıségének biztosítása, valamint az elektronikus kormányzat megvalósítása érdekében ki kell alakítani az elektronikus kormányzat alapinfrastruktúráját képezı nagysebességő országos adattovábbító Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot, és az ahhoz csatlakozó központi közigazgatási szervek részére nagysebességő külsı Internet-csatlakozást szükséges biztosítani. Döntött arról is, hogy a megvalósítandó hálózat zártcélú hálózatként mőködjön, és az EKG hálózatgazdája a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter legyen. Az EKG megyei informatikai végpontjaiként a Területi Államháztartási Hivatalokat (ill. késıbb Magyar Államkincstár megyei fiókjai) jelölte ki. Kijelölte továbbá az üzemeltetı szervezetet, és felhívta a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert, hogy gondoskodjon a Kopint-Datorg Rt. alkalmassá tételérıl, hogy a kormányzat informatikai mőködtetését biztosító információs és adatkommunikációs háttérszervezetté váljon. A határozat elfogadásával egyidejőleg módosításra került a zártcélú hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet. A rendelet szerint a központi közigazgatás budapesti és területi szervei kötelesek csatlakozni az EKG hoz, és az egyes minisz-

19 19 tériumok által mőködtetett zártcélú távközlı hálózatoknak az EKG-val kiváltható gerincszakaszai és megyei csomópontjai (néhány tételes kivétellel) szőnjenek meg. Az újonnan kialakítandó hálózatok esetében a gerinchálózati összeköttetéseket az EKGn keresztül kell megvalósítani. A rendelet módosításával párhuzamosan annak mellékleteként kiadásra került az EKG Hálózat Használati Szabályzata, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzat. Az ügyfélközpontú közigazgatást elıtérbe helyezı, a kormányprogramban is feladatként megfogalmazott szolgáltató állam kialakításának egyik legfontosabb eleme az elektronikus ügyintézés és az ezt támogató rendszerek megteremtése. Bár a Ket. alapvetıen biztosítja az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás jogszabályi feltételeit, az elektronikus kormányzás fogalma ennél lényegesen szélesebb körő szolgáltatásokat fed le (pl. a hatósági ügyintézés körébe nem tartozó egyéb elektronikus ügyintézés támogatása, tájékoztató szolgáltatások stb.). Ezek megvalósítása céljából a Kormány létrehozta a központi elektronikus szolgáltató rendszert amely együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyfél-tájékoztató központot, az ott megjelenı szolgáltatásokat és ügyintézési lehetıségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetıit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu, a csatlakozott szervek számára a hivatali kapu létesítésének lehetıségét. A központi rendszer felügyeletét és üzemeltetését A Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatal látta el. E feladatok támogatását az állampolgárok magasabb színvonalú kiszolgálását lehetıvé tevı, az egész országot átfogó, korszerő eszközöket alkalmazó, szolgáltató szemlélető elektronikus ügyintézési, ügyfél-tájékoztatási rendszer szolgálja. A központi rendszer ma egységesen biztosítja az állampolgárok, a közigazgatási és egyéb csatlakozó szervek számára az elektronikus alapszolgáltatásokat, amelyhez szabványosított felületeken csatlakoznak a kormányzati elektronikus szolgáltatások, továbbá lehetıséget biztosít az önkormányzati szolgáltatások csatlakoztatására is. A központi rendszer a még 2003-ban elfogadott ekormányzat 2005 stratégia szerint a hatósági közigazgatási ügyintézés követelményein túlmutató feladatokat is ki kell, hogy szolgáljon. A központi rendszer elemei közül az EKG között, a kormányzati portál 2002-ben már kialakításra került, az ügyfélkapu szolgáltatásai április 1. óta vehetık igénybe. A Ket-ben szereplı egyes feladatok végrehajtá-

20 20 sának biztosítása érdekében hozott 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat 5. pontjának megfelelıen megkezdte mőködését KÜK) is, amely belföldrıl a 189-es kék hívószámon, valamint Interneten keresztül a elektronikus levélcímen folyamatosan (napi 24 órában) áll az állampolgárok rendelkezésére. A központi rendszer keretein belül alapvetıen az elektronikus kormányzati gerinchálózat (EKG) biztosítja az alapinfrastruktúrát a kommunikációhoz és az együttmőködéshez. A kormányzati portál feladata a tájékoztatás és a bárki számára hozzáférhetı közérdekő szolgáltatások nyújtása. A kormányzati portál részeként mőködı ügyfélkapu az azonosítást igénylı közigazgatási, hatósági ügyek intézését, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások elérését biztosítja az állampolgárok számára; a hivatali kapu révén pedig a csatlakozott szervek hitelesen fogadni tudják az elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez eljuttathatók. A kormányzati portálon és az ügyfélkapun keresztül jelenleg már több száz szolgáltatás érhetı el. A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeirıl szóló 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelettel, illetıleg A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerrıl szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelettel a Ket szabályaival összhangban lefektetésre került az ügyfélkapu köré kiépült, központosított elektronikus ügyintézés alapvetı jogi és informatikai biztonsági feltételrendszere. E szabályozás szándékoltan és tudatosan egyfelıl többet nyújt, mint ami a Ket. alapján szükséges és elvárható lenne (rendelkezései a nem hatósági közigazgatási ügyintézés eseteire is alkalmazhatók), másrészt kevesebbet is: szabályai csak jelentıs továbbfejlesztéssel (és az e-ügyintézésre vonatkozó további követelmények deregulációjával) válhatnak alkalmassá arra, hogy a helyi, önkormányzati elektronikus ügyintézésben is alkalmazhatóvá váljanak. I.2.3 A közigazgatási informatikai feladatok koordinációs-intézményi rendszerének változásai a 2006-os kormányzati átszervezések után A Kormány a közigazgatás átalakításának elıkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V. 26.) Korm. határozatában, illetıleg az államháztartás hatékony mőködését elısegítı szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrıl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban döntött az Elektronikus Közszolgáltatások Központjának létrehozásáról. Az EKK létesítésének elıké-

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje

A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) ügyrendje A 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozat alapján a Közigazgatási Informatikai Bizottság és albizottságai az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Új működtetési környezet

Új működtetési környezet EDR és elektronikus közszolgáltatások Új működtetési környezet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dr. Ignácz István elnök Budapest 2009. április 9. Tartalom I. A KEK KH bemutatása

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23.

Az ügyfélkapu informatikai háttere. Budapest, április 23. Az ügyfélkapu informatikai háttere Budapest, 2009. április 23. Az elektronikus egyéni adó- és járulék-bevallási rendszer Célok: az adózási, jövedéki bevallások során a bevallások e- beküldésének tömeges

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések

44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet. a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről. Általános rendelkezések 44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordinációjáról és a kapcsolódó eljárási rendről A Kormány, a szolgáltató állam megvalósítása, a költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás,

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1029/2009. TERVEZET A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXL. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008. ÉVI

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Ügyszám: JNO-279-4/2011. Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez. Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter

Ügyszám: JNO-279-4/2011. Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez. Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK IRODÁJA Ügyszám: JNO-279-4/2011 Tárgy: Javaslatok a parlagfőhelyzet kezeléséhez Dr. Réthelyi Miklós részére Miniszter Nemzeti Erıforrás Minisztérium Minisztérium

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

T/3359/ A Házszabály ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslathoz az alábbi

T/3359/ A Házszabály ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslathoz az alábbi AZ ORSZÁGGYŐLÉS BIZOTTSÁGA Bizottsági módosító javaslat T/3359/ Dr. Kövér László az Országgyőlés Elnöke részére A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009.

TERVEZET! MUNKAANYAG. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. /KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS/ Budapest, 2009. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1028/2009. TERVEZET! MUNKAANYAG az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjére vonatkozó SZ A B Á L Y Z A T A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 009. évi munkatervében határozta

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Informatikai Ellenőrzési Szakosztályának és a Pest Megyei Szervezetének közös szakmai rendezvénye Gaál Barna

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben