Tisztelt Képviselı-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselı-testület!"

Átírás

1 A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására (Ötv.38../1/) Tisztelt Képviselıtestület! A polgármesteri hivatal munkájáról az elmúlt idıszakban két évenként adunk számot, mivel képviselıtestület az Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 27/2008. /XI. 15./ Ör. 30. /2/ bekezdés g./pontja alapján ezt a feladatot kétévenkénti kötelezettségként írta elı. A hivatal által elvégzett munkáról szóló összegzı jelentés bevezetı részében mindig kitérek arra, hogy a hatásköri törvényben rögzített feladatokon túlmenıen ellátunk helyi sajátosságokból adódó feladatokat, valamint kijelölt körzetközponti feladatokat is, (okmányokkal kapcsolatos ügyintézés, gyámhivatali hatáskörök, területi építéshatósági feladatok, választói körzetbıl eredı feladatok), mely tovább bıvült az ellátandó feladatok tekintetében többcélú kistérségi feladatokkal. Az indulással járó feladatok után a kistérségi társulás szakmai és testületi feladatok elıkészítését koordinálását már külön munkaszervezet végzi. Ha az elmúlt idıszak közigazgatásiállamigazgatási reformját, egyre változó feladat és hatáskörét nézzük, akkor a polgármesteri hivatalokra ez továbbra is jelentıs súllyal nehezedik. Szaporodtak és felgyorsultak az elvárt követelmények, egyes hatáskörök elintézési határideje rövidült, (kiskorúak államigazgatási ügyeinek intézése stb.) új feladatok ellátására kellett felkészülni, mellyel nem párosult minden esetben kellı központi továbbképzés, valamint normatíva. Továbbra is koncentrált feladatot jelent a közigazgatási eljárási törvény elıírásainak betartása, alkalmazása változatlan mőködési feltételek mellett. A feladatok sokrétősége, nagysága, ahogy növekszik ezzel, ha nem is arányosan, de szőkülnek az alapfeladatok ellátását biztosító pénzeszközök. Ennek ellenére a hatásköri törvénybıl eredı kötelezettségünket teljesíteni kell figyelemmel arra a tényre is, hogy az önkormányzati törvény 6../1/ bek. b.) pontjában kimondja, hogy más önkormányzatokhoz képest több kötelezı feladatot és hatáskört állapíthat meg törvény elsısorban városok számára, valamint nagyobb lakosságszámú és teljesítıképességő önkormányzatoknak. Ez természetesen a településünket is érinti. Az ismert mőködési hiány miatt a hivatal munkáját segítı és nélkülözhetetlen informatikai fejlesztés nem tud olyan mértékben megújulni, mint ahogy azt a feladatok nagyságrendje megkövetelné. A 2 évvel ezelıtti beszámolómban is már említett tényadatokon nyugvó az átlaghoz viszonyítottan létszámunkban negatív összlétszámhoz viszonyítottan további csökkenés következett be. Tovább bonyolítja a testületi elıkészítı munkánkat az, hogy Kbtv. alapján közbeszerzési feladatokra csak esetenként áll rendelkezésre szakértı, valamint pályázatfigyelésre a Képviselıtestületnek lejárt a szerzıdése. Nehezítette a munkánkat a hivatali fluktuáció, valamint a folyamatos hirdetés ellenére betöltetlen álláshely. (belsı ellenır, mőszaki irodavezetıi munkakör (III) többszöri hirdetés után került betöltésre). Ahhoz, hogy átfogóan a feladatok ellátását megismerjék, ágazati bontásban felsorolásszerően, figyelemmel a hatáskörök célszerő megosztására ismertetem a szervezeti egységek munkáját. a.) igazgatási ( hatósági iroda), titkársági feladatok szociális feladatok (testületi és jegyzıi hatáskörök) gyermekvédelmi feladatok (testületi és jegyzıi hatáskörök) lakás és helyiség gazdálkodás (testületi és polgármesteri hatáskörök) szabálysértés hatósági igazolások személyzeti feladatok 1

2 központi iktatás, irattározás, selejtezés, postázás titkársági, szervezési feladatok választással kapcsolatos helyi és OEVK feladatok b.) Pénzügyi iroda Felügyeleti, belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos komplex feladatok Munkaüggyel kapcsolatos feladatok adóigazgatás ( ezen belül magánkereskedelmi hatósági ügyek intézése ) c.) Mőszaki iroda településfejlesztés beruházás, kisjavítás ezen belül a kiemelt kistérségi építéshatósági feladatok ellátása 7 településre ( jegyzıi hatáskörbe) kiterjedıen önkormányzati vagyonkataszter hagyaték telepengedélyek közterületfoglalás (testületpolgármester hatásköre) polgárvédelem, ár, belvíz, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok mezıgazdasági ügyek, ebnyilvántartás d.) Gyámhivatal gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybıl eredı hatáskörök ellátása nem jegyzıi hatáskörben 7 településre vonatkozóan e.) Okmányiroda helyi anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek intézése népességnyilvántartás, hatósági bizonyítványok (jegyzıi hatáskörben) útlevél, mozgáskorlátozottak számára igazolvány kiadás személyazonosító okmányok lakcímkártyák kiadása személyi adat és lakcímnyilvántartásokkal kapcsolatos változások vezetése anyakönyvi változások vállalkozói igazolványok kiadásával, visszavonásával, módosításával kapcsolatos feladatok közúti okmányügyintézés (vezetıi engedélyek, törzskönyv, forgalmi engedélyekben bekövetkezett változások, rendszámtáblák) OEVKra kiterjedı illetékességgel választással kapcsolatos feladatok informatikai bonyolítása. közoktatás, mővelıdési feladatok, kistérségi szociális gyermekvédelmi intézmények mőködési engedélyek kiadása. A körzetközponti feladatellátáshoz kapott létszámokból és az erre lebontott normaköltségekbıl (személyi és dologi) a városi polgármesteri hivatalokra osztott hatáskörökbıl egyes munkaterületeken egységes feladatellátást alakítottunk ki, melyet összesen 32 fı szakember lát el. E létszámadat a választott tisztségviselıt is tartalmazza. A hivatal dolgozói az elıírt szakképesítéssel rendelkeznek, az alap illetve a szakvizsga kötelezettséget, az újonnan felvett dolgozók az elıírt határidıben teljesítik. A továbbképzési program alapján a dolgozók teljesítik továbbképzési kötelezettségeiket. A dolgozók a Ktv. elımeneteli rendszere során minısíteni kell, évente pedig a kitőzött teljesítménykövetelmények alapján teljesítményértékelést kapnak. Az elıterjesztés további részében a kialakult gyakorlatnak megfelelıen ágazati bontásban legtöbb helyen számadatokkal alátámasztva (összehasonlítva a korábbi évek adataival) mutatom be a polgármesteri hivatalban végzett államigazgatási feladatokat. 2

3 Ezáltal Önöknek is lehetıségük nyílik arra, hogy az összehasonlított számok birtokában tudják elemezni, mérni az elvégzett munkafolyamatokat. ÖNKORMÁNYZAT MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELDATOK Az önkormányzati rendszer lényegébıl adódóan az önkormányzati feladatok és hatáskörök a választott Képviselıtestületet illetik meg. A feladatok elıkészítését, koordinálását a Képviselıtestület és szervei végzik (bizottságok, hivatal). A polgármester a Képviselıtestület vezetıje, aki felelıs az önkormányzat egész mőködéséért. A Képviselıtestület hivatalának operatív, szakmai vezetıje a jegyzı, aki az apparátus útján gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos teendık ellátásáról, valamint az államigazgatási ügyek szakszerő intézésérıl. A képviselıtestület a legutóbbi beszámolási idıszak óta önkormányzati törvény, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatában rögzített alapelvek figyelembe vételével mőködött. A bizottságok javaslattevı, véleményezı és elıkészítı munkájukkal részt vettek és nagymértékben segítették a döntések elıkészítését is. Átruházott hatáskörben gyakorolta a döntések meghozatalát a Szociális Bizottság ( melynek mennyiségére a statisztikai adatoknál utalok). A bizottság 23 hetente tartott ülésein körültekintıen külsı szakemberek bevonásával is a szociális és gyermekvédelmi törvény, a helyi szociális és gyermekvédelemrıl szóló rendeletek alapján hozta meg hatósági döntéseit, melyben a differenciált, egyénre szabott döntései mellett körültekintıen járt el a természetbeni ellátások juttatásánál is. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a képviselık folyamatosan kapnak tájékoztatást figyelemmel a helyi rendeleti elıírásra a bizottsági ülések után. A bizottságok munkájával kapcsolatban az önkormányzati törvény, az SZMSZ és bizottsági szabályzat elıírásai alapján a szakelıadók ellátják a szükséges elıkészítı munkafolyamatokat, jegyzıkönyvek elkészítését. Az elmúlt két évre is jellemzı volt az, hogy a tervezett ülések megtartásra kerültek, azonban a napirendek száma a munkaprogramba tervezetthez viszonyítva továbbra is jelentıs. Ezek egy része az évközi jogszabályi változásokból, pályázati kiírásokból, az önkormányzat anyagi helyzetéhez igazodóan a jelentkezı helyi feladatok, valamint egyéni kérelmek megoldásából, megtárgyalásából adódott. Az anyagok elıkészítése és határidıben történı testületek elé kiküldése, majd annak feldolgozása átfogó koordinatív szakmai szervezı munkát igényel. Természetesen elıfordul, hogy soron kívül kell elıterjesztéseket, kérelmeket döntésre bevinni, de ezek is minden esetben írásban kerülnek elıterjesztésre. A bizottsági, testületi munka elıkészítését tovább fogja nehezíteni az új SZMSZ elıírása. Határozatképtelenség miatt ülést elnapolni nem kellett, a megjelenés aránya átlag 8090%os volt. Tekintsék meg a döntések számát, összehasonlítva a beszámolási idıszakot megelızı év adataival Képviselıtestületi döntések kimutatása ülések száma rendeletek száma határozatok száma (több alponttal) átlagnapirendek száma ülésrend 3 hetente 3 hetente 3 hetente 3

4 A rendeletek EU jogharmonizációja részben végrehajtást nyert, de továbbra is vannak még ezzel kapcsolatos feladatok október 1jétıl TERKA program alapján a rendeletek a nemzetközi rendelettárba kerülnek. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. Tv. alapján tovább bıvült feladatunk, mely folyamatosan jelentıs többletfeladatot jelent, hogy a jogszabályban felsorolt adatok, testületi anyagok aktuális közzétételérıl folyamatosan gondoskodni kell. Az ellenırzéseknek egyik kiemelt feladata az informatika, és ezzel kapcsolatos feladatok, mely a napi munkánk elengedhetetlen része. (Informatikai, Katasztrófavédelem, stratégiai feladatok, ennek éves üteme és végrehajtása, stb.) A honlap szerkesztés és ezen belül az elektronikus információszabadsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a hatósági munkát segítı informatikai rendszer két külsıs munkatárs segíti. A megnövekedett és egyre növekvı feladatok ellátásának koordinálása egyre nehezebb. A lakossági és a képviselık által tett közérdekő bejelentések és a település bejárása során felvett hibák felmérése megtörténik, melyet a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság összegez, rangsorolásra javaslatot ad és kijelölésre a képviselıtestület elé terjeszti, hogy a tervezett kisjavítási és felújítási keret, valamint az erre adható többletbevétel terhére ebbıl a legfontosabbak megvalósításra kerüljenek. A jegyzıkönyvek rögzítése továbbra is a Diktafon 2000 program, valamint jegyzet segítségével történik, és az önkormányzati törvényben rögzített határidıben törvényességi vizsgálatrafelterjesztésre kerülnek a közigazgatási hivatalhoz. A hozott döntések rendeleti szerkesztésben, a határozatok kivonat formájában kerülnek az illetékes intézményekhez elıadókhoz, hogy végrehajtásuk biztosított legyen. A döntések végrehajtásáról rendszeresen a Lejárt határidejő határozatok.. címő jelentésben adunk számot. ELLENİRZÉSI FELADATOK A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati tv.92.. (4) és (5) bekezdése alapján a jegyzı köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl, melyet a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés pénzügyi irányítás és ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés útján biztosít. Ugyanakkor az Ötv. alapján az önkormányzat köteles gondoskodni intézményeinek a felügyeleti jellegő ellenırzésérıl is. A Képviselıtestület évben döntött arról, hogy a város valamennyi intézményében a belsı ellenırzést 1 fıállású, felsıfokú végzettségő munkatárssal oldja meg.ezzel együtt a 120/2006. (VI. 14.) sz. ÖKT határozat 2) pontjában kimondta, hogy a belsı ellenırzés átszervezésével kapcsolatos feladatokat, annak pénzügyi kihatását a évi költségvetési koncepcióban már szerepeltetni kell. A belsı ellenırzési feladatok ellátása a éves ellenırzési tervek alapján kerül ütemezésre, melyek kockázatelemzés alapján fogalmazódnak meg. Az önkormányzat 2008 év végén elkészítette az önkormányzat ellenırzésére vonatkozó stratégitai tervét, valamint és években az éves belsı ellenırzési tervét, melyet a Polgármester elıterjesztése alapján, a jogszabályban rögzítettek szerint a Képviselıtestület a megelızı naptári év november 15ig elfogadott. Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében, mind mind pedig években a belsı ellenırzési és felügyeleti jellegő ellenırzéseket biztosította. Az errıl készült jelentéseket a zárszámadással egyidıben a Képviselıtestület elé terjesztette évben az átszervezést követıen a fıállású munkaviszonyú belsı ellenırrel ellátott ellenırzési munka hatékonyan, csaknem a teljes gazdálkodásra kiterjedıen mőködött. Véleményezte a Képviselıtestület részére készített pénzügyi elıterjesztéseket. Javaslatokat fogalmazott meg a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adásával összefüggı szerzıdés átdolgozásával kapcsolatosan. Vizsgálta az intézmények által készített, pénzügyi 4

5 vonatkozású jelentéseit. A belsı ellenır felügyeleti ellenırzéseket végzett az intézményeknél, véleményezte a Képviselıtestület részére az intézmények által összeállított anyagokat évben a személyi változásokat követıen a belsı ellenıri álláshely betöltésére az önkormányzat folyamatosan pályázatot írt ki, ennek ellenére a munkakör ellátására megfelelı végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı pályázó nem jelentkezett. A feladatellátást a megbízott külsı ellenır feladatának kibıvítésével és eseti megbízásokkal oldotta meg az önkormányzat évben az ellenırzési feladatok ellátásával kapcsolatos koordinációs munkát a pénzügyi irodavezetı látta el. Összességében évben 23 ellenırzést 107 revizori nappal, évben pedig 16 ellenırzést végzett 96 revizori nappal, melyrıl az éves ellenırzési jelentés a évi költségvetési zárszámadással egyidıben kerül majd a Képviselıtestület elé. IGAZGATÁSI, HATÓSÁGI ÜGYEK A kisvárosi államigazgatás modelljében az igazgatási ágazat az, mely nagyon sok feladatot fog át. Ezért itt csak nagyon röviden, számadatok tükrében, felsorolásszerően szemléltetem a munkafolyamatokat. Ügyiratforgalom A hivatal hatósági és adminisztratív munkájának részben egyik mutatója az iktatott ügyek, ügyiratok száma. Az alszámok mutatják a fıszámokon belüli ügyintézések szakaszait. megnevezés fıszám alszám győjtıszám összesen: Nézzük meg ágazati bontásban. Fıszám: Alszám: győjtıszám Összesen: összesen: tisztségviselık igazgatás adó+pénzügy mőszak területi mőszak gyámhivatal okmányiroda összesen:

6 HATÁROZATOK összesen: ebbıl bizottsági A megtámadott határozatok száma évben 524 db, évben 420 db. Az iktatással kapcsolatban minden mozzanat számítógéppel történik. Jogszabályváltozások miatt január 1jétıl új iktatóprogram került alkalmazásra, új iratkezelési szabályzattal. A WIKT.6.0. Iratkezelı szoftvert a 24/2006.(VI.29.) BMIHMNKÖM rendelet elıírásainak megfelelıen tanusítvánnyal is rendelkezik, mely január 1tıl a program fejlesztése miatt újabb tanúsításon esett át. A szabálysértések száma is 2007 évben 51 db volt, míg évben 62 db. LAKÁS, HELYISÉG ÉS TELEKGAZDÁLKODÁS Az önkormányzat a fenti címben nevesített vagyonával kapcsolatos jelentıs, változás az elmúlt két évben nem történt. A Képviselıtestület jelenleg 75 db bérlakást és 14 db nem lakás céljára szolgáló helyiséget hasznosít bérbe adás útján. Lakbér és helyiségbért mindkét évben emelte a Képviselıtestület. Az építési telkekbıl már csak 8 telek került eladásra. Jelenleg eladatlan telkek száma 10 db. Szociálisgyámügyi feladatok: A hatósági igazgatási területen belül külön említést kell tennem a szociálpolitikai, gyámügyi feladatok sokrétőségére, nagyságrendjére, komoly odafigyelést igénylı ügyfélforgalommal járó munkateherre. Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához röviden, felsorolásszerően az alábbi táblázat szemlélteti a pénzben és természetben nyújtott támogatásokat. megnevezés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2006 fı 225 fı 2006 e Ftban 2007 fı 2007 e Ftban 2008 fı 2008 e Ftban Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszőnt megszőnt Étkezési hozzájárulás (rászorultság) 81 fı Ft Temetési segély Ft köztemetés Ft Közgyógyell.igazolványok méltányosságból Ft alanyi jogon normatív 0 Ft 14 9 Közlekedési támogatás Ft Gépkocsi szerzés 18 0 Ft 13 2 Átmeneti segély Ft fı 248 eset Lakásfenntartási támogatás normatív 0 Ft fı 394 eset méltányosságból Ft fı 124 eset 619 6

7 Ápolási díj alanyi jogon méltányosságból Ft RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY egészségkárosodott nem foglalkoztatott Ft támogatott álláskeresı KÖZOKTATÁSI MŐVELİDÉSI FELADATOK A közmővelıdési, közoktatási, ifjúsági és sport feladatok többségének ellátására hatáskörrel a képviselıtestület rendelkezik, a szakbizottság javaslattételi, véleményi jogkörrel rendelkezik. Aszód Város Önkormányzata a beszámolási idıszakban is pénzügyi lehetıségeihez mérten ellátta intézményfenntartómőködtetı feladatait. A Mővelıdési bizottság az elmúlt két évben aktívan, eredményesen mőködött, javaslattételi és véleményezési jogának gyakorlásával járult hozzá a minél optimálisabb testületi döntések meghozatalához. A bizottság a részére évenként biztosított cca 300 ezer forintos saját hatáskörben felhasználható keretbıl mővelıdési, oktatási és sportrendezvények, célok megvalósítását egyaránt igyekezett támogatni. Közoktatás Az önkormányzat a pedagógiai szakszolgálatot az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával kötött megállapodás keretében biztosítja. A szakszolgálat tevékenységi köre évi döntés alapján kibıvült a gyógytestnevelési feladatok ellátásával. A szakszolgálat mind az intézmények, mind pedig a fenntartók számára széles körő szolgáltatást nyújt. (Konzultációk szervezése, dokumentumelemzések, kompetenciamérések eredményeinek elemzése, javaslatok kidolgozása, tanácsadás stb.), melyet mi is hatékonyan tudtuk a munkánk során alkalmazni. Az önkormányzat fenntartásában három közoktatási intézmény mőködik, összegzıen néhány adat róluk;. Csengey Gusztáv Általános Iskola évben a Csengey Gusztáv Általános Iskolában osztályösszevonások, takarékossági intézkedések megtételét mondta ki a képviselıtestület több helyszíni egyeztetés, bizottsági, képviselıtestületi ülésen történı megtárgyalást követıen. A tanulólétszám csökkenése a korábbi évekhez képest megállt. A intézményben mindkét évben 18 tanulócsoport, 2 SNI csoport és 12 napközis csoport mőködött. 2007/2008. évben a tanulók száma 461 fı volt, 2008/2009. évben a beíratott tanulók létszáma 457 fı. A 2007/2008. as tanévben két elsı, a 2008/2009. tanévben három elsı osztály került beindításra. Az intézményben a szakos ellátottság biztosított. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában 2008/2009es tanévtıl jogszabályi kötelezettségnek eleget téve megszervezték felmenı rendszerben a nem szakrendszerő oktatást. Városi Óvoda Az óvodai csoportok száma nem változott az elızı tájékoztatási idıszakhoz képest, jelenleg is 9 csoport mőködik. A csoportok maximális létszámát több csoportban is túllépte az intézmény az Oktatási Hivatal engedélyével a 2008/2009. nevelési évben. Az óvodába járó gyermekek száma egyre növekszik, a gyermeklétszám az intézmény férıhelykeretén túlnıtt. Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézményben a 2007/2008. tanévben 676 növendék 2008/2009. évben 685 növendék tanul/t évben az önkormányzat kezdeményezte a Podmaniczky Mővészeti Iskola minısítési eljárását. A minısítés vonatkozik az intézmény székhelyére, minden mőködı telephelyére, tagintézményére és mőködı tanszakára személyi, tárgyi feltételek vonatkozásában egyaránt. A minısítési eljárás két szakaszban dokumentumok elemzése, helyszíni ellenırzések lefolytatása 7

8 keretében zajlott. Eredménye: Kiválóra minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény. A minısítési eljárás során az intézmény alapító okirata több esetben módosításra, pontosításra került. Eközben jogszabályi kötelezettségének eleget téve az önkormányzat módosította az intézmény nevét Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre. Közmővelıdés Az önkormányzat mővelıdési koncepcióját a testület februárjában fogadta el márciusában döntött a képviselıtestület arról, hogy a közmővelıdési feladatokat a HONESTUS PLUS Kftvel kötött közmővelıdési megállapodás útján látja el. A következı évi közmővelıdési programtervezeteket a bizottság, majd a képviselıtestület minden év végén megtárgyalta és jóváhagyta. A képviselıtestület az elmúlt idıszakban a rendeletében foglaltak szerint odaítélte díjait. A Koren díj átadására mindkét évben a pedagógus napi rendezvényen, a többi díj átadására pedig az államalapítás és a Magyar Köztársaság ünnepén került sor évben a Városi Bölcsıde megnyitóján Aszód Város Szolgálatáért kitüntetés adományozására került sor. A 2008as év bıvelkedett évfordulókban, melyek méltó módon megünneplésre kerültek. ( Pl. az aszódi zenetagozat 50 éves évfordulójának megünneplése rendezvénysorozat keretében, Petıfi Múzeum 50. éves évfordulójának megünneplése, Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapításának 20. évfordulója, Petıfi emlékhelyek országos találkozója megszervezése ) A civil mővelıdési csoportok eredményesen végezték tevékenységüket az elmúlt két évben is, színesítve a város ünnepeit, rendezvényeit, hétköznapjait. Városi Könyvtár A könyvtár a hosszú évek óta megszokott egyenletes, magas színvonalon látja el feladatát, szolgáltatásai a lakosság elégedettségét élvezik ben a könyvtár munkájáról szóló beszámolót tárgyalt meg a képviselıtestület. Az intézmény könyvállománya cca 40 ezer kötet. Sport A tanulók szervezett iskolai úszásoktatása folyamatosan napirenden van, melyben még döntés nem született. E témakör az utóbbi idıben a bizottsági ülések rendszeresen visszatérı témáinak egyike. A képviselıtestület évenként támogatja az Aszód FCt, valamint a Szabadidısport Egyesületet, alkalmanként egyéb sportágakat, rendezvényeket. Egyéb feladatok A as esztendıben részben jogszabályváltozások, részben egyéb okokból eredıen sok feladatot kellett megoldani a közoktatás, közmővelıdés terén is évben mindhárom közoktatási intézményben intézményvezetıi pályáztatási eljárást kellett lebonyolítani. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában a pályázati kiírásra 6, a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben és a Városi Óvodában 11 pályázat érkezett. Az Aszódi Kistérségi Társulás készítette el a közoktatási intézkedési tervet, mely az elmúlt tájékoztatási idıszakban jogszabályi változások, szigorítások következtében módosításra került, egyúttal be kellett építeni az önkormányzatok által meghatározott esélyegyenlıséget szolgáló intézkedéseket is. A kötelezı felvételt biztosító iskolai körzeteket rendeletben meg kellett állapítani, mivel Aszódon az általános iskola és az óvoda is kétkét feladatellátási helyen látja el az oktatási nevelési feladatokat. Szintén a többször visszatérı napirendek kategóriájába tartozik a közoktatási intézmények kötelezı eszközeinek, felszereléseinek biztosítása, pótlása. A többszöri tárgyalás, döntéssorozat eredményeképpen az elmúlt két évben jelentısen javult az intézményekben a helyzet e téren, azonban még a augusztus 31.ei véghatáridı ellenére is az önkormányzatnak van bıven feladata. Az óvodában a tornaszoba, udvari játékok EU szabványnak való megfeleltetése terén még van tennivaló. Az önkormányzat kimondta a 210/2008.(IX.4.) ÖKT.sz. határozatában, hogy a Városi Óvoda Napsugár tagintézménye kötelezı eszközbeszerzését a évi költségvetésben 8

9 tervezni kell. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában az intézményvezetı kimutatása alapján még cca 1,5 millió Ft fedezet biztosítására van szükség kötelezı eszközbeszerzésre. A közoktatási intézmények alapító okiratai az elmúlt két évben több alkalommal módosításra, ill. pontosításra kerültek. A képviselıtestület a Mővelıdés Háza alapító okiratát évben módosította. Sor került Aszód város önkormányzat közoktatási minıségirányítási programjának elfogadására évben, valamint ennek kapcsán az ÖMIP, valamint az intézményi minıségirányítási programok összhangjának vizsgálata tárgyalása. Az önkormányzat által elfogadott esélyegyenlıséget szolgáló intézkedéseket az intézmények pedagógiai programjába szükséges beépíteni, a programok fenntartói jóváhagyását december 31.ig kellett elvégezni. ( Ez többek között minden pályázaton való részvétel elıfeltétele volt már év folyamán is a különféle támogatások igénylésekor. ) Minden évben rendeletben szabályozott tartalommal jelennek meg az oktatási és kulturális miniszter által a közoktatási intézményeket érintı támogatási/pályázati lehetıségek a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott keret terhére. Ezeket a lehetıségeket az intézményvezetıkkel egyeztetjük, és amennyiben a pályázati kiírásban foglaltaknak a közoktatási intézmény megfelel, a pályázat benyújtásra kerül. A mővészeti oktatás, intézmény évben pályázati támogatás útján 2.3 millió Ftot kapott. 2008ban az OKMhez ismételten nyújtottunk be támogatási kérelmet. az OKM összesen ,Ft összegő támogatásban részesítette az intézményt mely mőködtetésre, eszközfejlesztésre egyaránt felhasználható. A három közoktatási intézmény vonatkozásában a fenntartó támogatási igény alapján informatikai eszközök és egyéb eszközök fejlesztésére évben ,Ft, évben ,Ft támogatásban részesült. A Csengey Gusztáv Általános iskola a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítésének támogatására ,Ft összeget kapott. A Csengey Gusztáv Általános Iskola székhely és tagintézménye között feladatellátás megosztásáról is több körben tárgyalt a bizottság, testület, ugyanígy a Városi Óvodai férıhelyszám bıvítés lehetıségérıl is. Ezen témakörök komplex megtárgyalása I negyedévében várható. PÉNZÜGYI FELADATOK Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok A Pénzügyi Iroda a korábbi évekhez hasonlóan munkáját a jogszabályi elıírások alapján végezte. A Képviselıtestület és a bizottságok munkaterve, s a pénzügyi jogszabályok meghatározták a munkavégzést, a feladatokat és azok határidejét. Az iroda gazdálkodási tevékenysége több irányú, négy részre bontható: Adózás, költségvetési gazdálkodás, intézmények pénzügyi irányítása, s a bizottsági és testületi munka segítése, pénzügyi anyagok elkészítése. Ezen belül: az önkormányzat döntéseinek pénzügyi számításokkal történı elıkészítése, megalapozása. Szervezetén belül a gazdálkodási ügyek vitele, pénzügyi tervezés, elıirányzatok tervezése, testületi döntéseken alapuló felhasználás, pénzügyi teljesítések kiutalása, pénztári kifizetések bonyolítása. Vagyongazdálkodás területén: önkormányzati vagyon analitikus és fıkönyvi nyilvántartása, leltározása. Intézmények pénzügyi felügyelete, gazdálkodási feladatuk koordinálása, pénzellátás bonyolítása. Pályázatok pénzügyi elıkészítése, nyertes pályázatok esetében pénzügyi elszámolás bonyolítása. Állami támogatások leigénylése, elszámolása. Adóigazgatási feladatok. Ezt a sokrétő feladatot az iroda 7 fıállású és 1 részmunkaidıben foglalkoztatott dolgozóval oldja meg. Ezeken a területeken annak ellenére, hogy a pénzügyi iroda dolgozói csaknem 30 %ban kicserélıdtek, a munkavégzést stabilitás jellemezte, amit jó humánpolitikával sikerült elérnünk. A Pénzügyi Irodánál visszatekintve az elızı évekre is a fluktuáció folyamatos veszély jelent. Csaknem valamennyi 9

10 Képviselıtestületi ülésre készített az iroda anyagot, s a testületi elıterjesztések közel 70 %ához pénz kapcsolódik, ezért az anyagok testületi jóváhagyását megelızıen ezekkel az anyagokkal, pénzügyi fedezet megszámításával az iroda foglalkozott. A pénzügyi lehetıségek beszőkülése nagymértékben nehezítette a munkavégzést. Aszód város több mint tíz éve forráshiányos, s a város mőködési hiánya folyamatosan nı évben a forráshiány összege 151 millió forint, míg évben 128 millió forint volt, ezért kiemelten kezeltük az önkormányzati bevételek beszedését, a takarékos gazdálkodást. A vagyonhasznosítások, többletbevételek továbbra is lehetıvé tették az ideiglenesen felszabaduló pénzeszközök rövidtávú hasznosítását, befektetését. Errıl szintén folyamatos tájékoztatást kapott a képviselıtestület. A pénzeszközök lekötése az optimális pénzkészlet megtartása a likviditás érdekében, állandó számításokat és odafigyelést igényel. Ez a feladat kibıvült még a kötvény kamatfizetése miatt a deviza árfolyamának folyamatos figyelésével. E munkának ellenértéke az az igen szép kamatbevétel, melyre az Önkormányzatnak folyamatosan nagy szüksége volt, ez szolgált fedezetül a évben kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettségéhez, s a kamat bevétel egy részét már a mőködés kiegészítésére használta fel az önkormányzat. Az ÖNHIKI pályázati feltételek szigorodása miatt az önkormányzat által elnyert támogatási összeg a beszámolási idıszakban jelentısen lecsökkent. Ez további intézkedések megtételét vonta maga után. Forrásokat találni, vagy még további kiadásokat csökkenteni annak érdekében, hogy a pénzügyi egyensúly megmaradjon, igen nehéz. A takarékossági intézkedések részben az intézményi hálózat átszervezésével (Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása), részben pedig az intézményi kihasználtságból adódóan létszámleépítésekkel jártak évben megkezdıdött, s évben lezárult a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása, aminek pénzügyi lebonyolítását, a költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos feladatokat az iroda végezte. A Képviselıtestület döntése alapján az iroda több pályázatot dolgozott ki és nyújtott be: létszámracionalizálási pályázat, évi bérfejlesztés támogatásának megigénylése, ÖNHIKI és egyéb ÖHNIKI pályázatok. A pályázatok benyújtásánál az iroda nemcsak a mőködéshez kapcsolódó pályázatok kimunkálásában vett részt, hanem a fejlesztésekhez, felújításokhoz, vis maior helyzetekhez kapcsolódó pályázatok anyagainak elıkészítésében is. Összességében a két év gazdálkodása, a korábbi évekhez hasonlóan pozitívan alakult. A Pénzügyi Iroda a beszámolási idıszakban közel 4 milliárd forinttal való gazdálkodást koordinált, bonyolított. A Hivatal több más területéhez hasonlóan az elmúlt években a feladatok itt is jelentısen megnövekedtek. A munkatársak munkáját tovább nehezítette, hogy a korábban normatív alapon járó támogatások növekményét több esetben már csak pályázat útján lehet igényelni, ez plusz feladatként jelentkezik.a kötelezı elektronikus közzététel is többletfeladatot ró az iroda dolgozóira, hiszen csaknem valamennyi kötelezı önkormányzati adatszolgáltatáshoz pénz kapcsolódik, melyhez az adatokat az irodának kell biztosítania.a Pénzügyi Iroda állítja össze az éves költségvetések beszámolók testületi anyagait, ezek összesítését és a táblázatokat. A pénzügyi és a gazdálkodáshoz kapcsolódó elıterjesztéseket a PénzügyiGazdasági bizottság minden esetben megtárgyalta és javaslatokat fogalmazott meg a Képviselıtestület felé. A költségvetés és zárszámadás esetében ezt a feladatot az okleveles könyvvizsgáló látja el. A szakbizottság és szakmai ellenırzésekkel kapcsolatos koordinációs munkát, jegyzıkönyvek vezetését az irodavezetı végzi.mindkét év elején takarékossági intézkedési tervet készítettünk, melynek alapján az elsı 7 hónapban az önkormányzati intézményekben és a Hivatalnál a forráshiány és tartalékalap hiánya miatt csak a legszükségesebb alapfeladatok ellátása történhetett meg. Az államháztartás pénzügyi információs rendszere az önkormányzat beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét jogszabályban írja elı, /n. évenként Mérlegbeszámoló és PM Infó, intézményekre összesített költségvetés és beszámoló. Ezeket papírformában és lemezre összesítve határidıre kell továbbítani a Magyar Államkincstár felé. Az iroda munkatársai ellenırzik, összesítik a közoktatási normatívák önkormányzati szintő megigénylését, az ehhez kapcsolódó elszámolásokat. Negyedévenként az intézményi adatok és beszámolók alapján vizsgálják és szakágazatonként összesítik a beruházási statisztikai jelentéseket. A pénzforgalmi elıirányzatok teljesítésérıl negyedéves információs jelentést biztosítanak a MÁK részére, 10

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT)

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYREND) (2013. MÁRCIUS 1-JEI ÁLLAPOT) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS

/2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS Esztergom Város Polgármestere /2007.04.19. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2007. április 19-ei ülésére Esztergom Város 2006. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1 165 / 2010. J A V A S L A T Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben