Tisztelt Képviselı-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselı-testület!"

Átírás

1 A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására (Ötv.38../1/) Tisztelt Képviselıtestület! A polgármesteri hivatal munkájáról az elmúlt idıszakban két évenként adunk számot, mivel képviselıtestület az Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 27/2008. /XI. 15./ Ör. 30. /2/ bekezdés g./pontja alapján ezt a feladatot kétévenkénti kötelezettségként írta elı. A hivatal által elvégzett munkáról szóló összegzı jelentés bevezetı részében mindig kitérek arra, hogy a hatásköri törvényben rögzített feladatokon túlmenıen ellátunk helyi sajátosságokból adódó feladatokat, valamint kijelölt körzetközponti feladatokat is, (okmányokkal kapcsolatos ügyintézés, gyámhivatali hatáskörök, területi építéshatósági feladatok, választói körzetbıl eredı feladatok), mely tovább bıvült az ellátandó feladatok tekintetében többcélú kistérségi feladatokkal. Az indulással járó feladatok után a kistérségi társulás szakmai és testületi feladatok elıkészítését koordinálását már külön munkaszervezet végzi. Ha az elmúlt idıszak közigazgatásiállamigazgatási reformját, egyre változó feladat és hatáskörét nézzük, akkor a polgármesteri hivatalokra ez továbbra is jelentıs súllyal nehezedik. Szaporodtak és felgyorsultak az elvárt követelmények, egyes hatáskörök elintézési határideje rövidült, (kiskorúak államigazgatási ügyeinek intézése stb.) új feladatok ellátására kellett felkészülni, mellyel nem párosult minden esetben kellı központi továbbképzés, valamint normatíva. Továbbra is koncentrált feladatot jelent a közigazgatási eljárási törvény elıírásainak betartása, alkalmazása változatlan mőködési feltételek mellett. A feladatok sokrétősége, nagysága, ahogy növekszik ezzel, ha nem is arányosan, de szőkülnek az alapfeladatok ellátását biztosító pénzeszközök. Ennek ellenére a hatásköri törvénybıl eredı kötelezettségünket teljesíteni kell figyelemmel arra a tényre is, hogy az önkormányzati törvény 6../1/ bek. b.) pontjában kimondja, hogy más önkormányzatokhoz képest több kötelezı feladatot és hatáskört állapíthat meg törvény elsısorban városok számára, valamint nagyobb lakosságszámú és teljesítıképességő önkormányzatoknak. Ez természetesen a településünket is érinti. Az ismert mőködési hiány miatt a hivatal munkáját segítı és nélkülözhetetlen informatikai fejlesztés nem tud olyan mértékben megújulni, mint ahogy azt a feladatok nagyságrendje megkövetelné. A 2 évvel ezelıtti beszámolómban is már említett tényadatokon nyugvó az átlaghoz viszonyítottan létszámunkban negatív összlétszámhoz viszonyítottan további csökkenés következett be. Tovább bonyolítja a testületi elıkészítı munkánkat az, hogy Kbtv. alapján közbeszerzési feladatokra csak esetenként áll rendelkezésre szakértı, valamint pályázatfigyelésre a Képviselıtestületnek lejárt a szerzıdése. Nehezítette a munkánkat a hivatali fluktuáció, valamint a folyamatos hirdetés ellenére betöltetlen álláshely. (belsı ellenır, mőszaki irodavezetıi munkakör (III) többszöri hirdetés után került betöltésre). Ahhoz, hogy átfogóan a feladatok ellátását megismerjék, ágazati bontásban felsorolásszerően, figyelemmel a hatáskörök célszerő megosztására ismertetem a szervezeti egységek munkáját. a.) igazgatási ( hatósági iroda), titkársági feladatok szociális feladatok (testületi és jegyzıi hatáskörök) gyermekvédelmi feladatok (testületi és jegyzıi hatáskörök) lakás és helyiség gazdálkodás (testületi és polgármesteri hatáskörök) szabálysértés hatósági igazolások személyzeti feladatok 1

2 központi iktatás, irattározás, selejtezés, postázás titkársági, szervezési feladatok választással kapcsolatos helyi és OEVK feladatok b.) Pénzügyi iroda Felügyeleti, belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos komplex feladatok Munkaüggyel kapcsolatos feladatok adóigazgatás ( ezen belül magánkereskedelmi hatósági ügyek intézése ) c.) Mőszaki iroda településfejlesztés beruházás, kisjavítás ezen belül a kiemelt kistérségi építéshatósági feladatok ellátása 7 településre ( jegyzıi hatáskörbe) kiterjedıen önkormányzati vagyonkataszter hagyaték telepengedélyek közterületfoglalás (testületpolgármester hatásköre) polgárvédelem, ár, belvíz, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok mezıgazdasági ügyek, ebnyilvántartás d.) Gyámhivatal gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybıl eredı hatáskörök ellátása nem jegyzıi hatáskörben 7 településre vonatkozóan e.) Okmányiroda helyi anyakönyvvezetés, állampolgársági ügyek intézése népességnyilvántartás, hatósági bizonyítványok (jegyzıi hatáskörben) útlevél, mozgáskorlátozottak számára igazolvány kiadás személyazonosító okmányok lakcímkártyák kiadása személyi adat és lakcímnyilvántartásokkal kapcsolatos változások vezetése anyakönyvi változások vállalkozói igazolványok kiadásával, visszavonásával, módosításával kapcsolatos feladatok közúti okmányügyintézés (vezetıi engedélyek, törzskönyv, forgalmi engedélyekben bekövetkezett változások, rendszámtáblák) OEVKra kiterjedı illetékességgel választással kapcsolatos feladatok informatikai bonyolítása. közoktatás, mővelıdési feladatok, kistérségi szociális gyermekvédelmi intézmények mőködési engedélyek kiadása. A körzetközponti feladatellátáshoz kapott létszámokból és az erre lebontott normaköltségekbıl (személyi és dologi) a városi polgármesteri hivatalokra osztott hatáskörökbıl egyes munkaterületeken egységes feladatellátást alakítottunk ki, melyet összesen 32 fı szakember lát el. E létszámadat a választott tisztségviselıt is tartalmazza. A hivatal dolgozói az elıírt szakképesítéssel rendelkeznek, az alap illetve a szakvizsga kötelezettséget, az újonnan felvett dolgozók az elıírt határidıben teljesítik. A továbbképzési program alapján a dolgozók teljesítik továbbképzési kötelezettségeiket. A dolgozók a Ktv. elımeneteli rendszere során minısíteni kell, évente pedig a kitőzött teljesítménykövetelmények alapján teljesítményértékelést kapnak. Az elıterjesztés további részében a kialakult gyakorlatnak megfelelıen ágazati bontásban legtöbb helyen számadatokkal alátámasztva (összehasonlítva a korábbi évek adataival) mutatom be a polgármesteri hivatalban végzett államigazgatási feladatokat. 2

3 Ezáltal Önöknek is lehetıségük nyílik arra, hogy az összehasonlított számok birtokában tudják elemezni, mérni az elvégzett munkafolyamatokat. ÖNKORMÁNYZAT MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELDATOK Az önkormányzati rendszer lényegébıl adódóan az önkormányzati feladatok és hatáskörök a választott Képviselıtestületet illetik meg. A feladatok elıkészítését, koordinálását a Képviselıtestület és szervei végzik (bizottságok, hivatal). A polgármester a Képviselıtestület vezetıje, aki felelıs az önkormányzat egész mőködéséért. A Képviselıtestület hivatalának operatív, szakmai vezetıje a jegyzı, aki az apparátus útján gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos teendık ellátásáról, valamint az államigazgatási ügyek szakszerő intézésérıl. A képviselıtestület a legutóbbi beszámolási idıszak óta önkormányzati törvény, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatában rögzített alapelvek figyelembe vételével mőködött. A bizottságok javaslattevı, véleményezı és elıkészítı munkájukkal részt vettek és nagymértékben segítették a döntések elıkészítését is. Átruházott hatáskörben gyakorolta a döntések meghozatalát a Szociális Bizottság ( melynek mennyiségére a statisztikai adatoknál utalok). A bizottság 23 hetente tartott ülésein körültekintıen külsı szakemberek bevonásával is a szociális és gyermekvédelmi törvény, a helyi szociális és gyermekvédelemrıl szóló rendeletek alapján hozta meg hatósági döntéseit, melyben a differenciált, egyénre szabott döntései mellett körültekintıen járt el a természetbeni ellátások juttatásánál is. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a képviselık folyamatosan kapnak tájékoztatást figyelemmel a helyi rendeleti elıírásra a bizottsági ülések után. A bizottságok munkájával kapcsolatban az önkormányzati törvény, az SZMSZ és bizottsági szabályzat elıírásai alapján a szakelıadók ellátják a szükséges elıkészítı munkafolyamatokat, jegyzıkönyvek elkészítését. Az elmúlt két évre is jellemzı volt az, hogy a tervezett ülések megtartásra kerültek, azonban a napirendek száma a munkaprogramba tervezetthez viszonyítva továbbra is jelentıs. Ezek egy része az évközi jogszabályi változásokból, pályázati kiírásokból, az önkormányzat anyagi helyzetéhez igazodóan a jelentkezı helyi feladatok, valamint egyéni kérelmek megoldásából, megtárgyalásából adódott. Az anyagok elıkészítése és határidıben történı testületek elé kiküldése, majd annak feldolgozása átfogó koordinatív szakmai szervezı munkát igényel. Természetesen elıfordul, hogy soron kívül kell elıterjesztéseket, kérelmeket döntésre bevinni, de ezek is minden esetben írásban kerülnek elıterjesztésre. A bizottsági, testületi munka elıkészítését tovább fogja nehezíteni az új SZMSZ elıírása. Határozatképtelenség miatt ülést elnapolni nem kellett, a megjelenés aránya átlag 8090%os volt. Tekintsék meg a döntések számát, összehasonlítva a beszámolási idıszakot megelızı év adataival Képviselıtestületi döntések kimutatása ülések száma rendeletek száma határozatok száma (több alponttal) átlagnapirendek száma ülésrend 3 hetente 3 hetente 3 hetente 3

4 A rendeletek EU jogharmonizációja részben végrehajtást nyert, de továbbra is vannak még ezzel kapcsolatos feladatok október 1jétıl TERKA program alapján a rendeletek a nemzetközi rendelettárba kerülnek. Az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. Tv. alapján tovább bıvült feladatunk, mely folyamatosan jelentıs többletfeladatot jelent, hogy a jogszabályban felsorolt adatok, testületi anyagok aktuális közzétételérıl folyamatosan gondoskodni kell. Az ellenırzéseknek egyik kiemelt feladata az informatika, és ezzel kapcsolatos feladatok, mely a napi munkánk elengedhetetlen része. (Informatikai, Katasztrófavédelem, stratégiai feladatok, ennek éves üteme és végrehajtása, stb.) A honlap szerkesztés és ezen belül az elektronikus információszabadsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint a hatósági munkát segítı informatikai rendszer két külsıs munkatárs segíti. A megnövekedett és egyre növekvı feladatok ellátásának koordinálása egyre nehezebb. A lakossági és a képviselık által tett közérdekő bejelentések és a település bejárása során felvett hibák felmérése megtörténik, melyet a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság összegez, rangsorolásra javaslatot ad és kijelölésre a képviselıtestület elé terjeszti, hogy a tervezett kisjavítási és felújítási keret, valamint az erre adható többletbevétel terhére ebbıl a legfontosabbak megvalósításra kerüljenek. A jegyzıkönyvek rögzítése továbbra is a Diktafon 2000 program, valamint jegyzet segítségével történik, és az önkormányzati törvényben rögzített határidıben törvényességi vizsgálatrafelterjesztésre kerülnek a közigazgatási hivatalhoz. A hozott döntések rendeleti szerkesztésben, a határozatok kivonat formájában kerülnek az illetékes intézményekhez elıadókhoz, hogy végrehajtásuk biztosított legyen. A döntések végrehajtásáról rendszeresen a Lejárt határidejő határozatok.. címő jelentésben adunk számot. ELLENİRZÉSI FELADATOK A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati tv.92.. (4) és (5) bekezdése alapján a jegyzı köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl, melyet a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés pénzügyi irányítás és ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés útján biztosít. Ugyanakkor az Ötv. alapján az önkormányzat köteles gondoskodni intézményeinek a felügyeleti jellegő ellenırzésérıl is. A Képviselıtestület évben döntött arról, hogy a város valamennyi intézményében a belsı ellenırzést 1 fıállású, felsıfokú végzettségő munkatárssal oldja meg.ezzel együtt a 120/2006. (VI. 14.) sz. ÖKT határozat 2) pontjában kimondta, hogy a belsı ellenırzés átszervezésével kapcsolatos feladatokat, annak pénzügyi kihatását a évi költségvetési koncepcióban már szerepeltetni kell. A belsı ellenırzési feladatok ellátása a éves ellenırzési tervek alapján kerül ütemezésre, melyek kockázatelemzés alapján fogalmazódnak meg. Az önkormányzat 2008 év végén elkészítette az önkormányzat ellenırzésére vonatkozó stratégitai tervét, valamint és években az éves belsı ellenırzési tervét, melyet a Polgármester elıterjesztése alapján, a jogszabályban rögzítettek szerint a Képviselıtestület a megelızı naptári év november 15ig elfogadott. Az önkormányzat a felügyelete alá tartozó önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében, mind mind pedig években a belsı ellenırzési és felügyeleti jellegő ellenırzéseket biztosította. Az errıl készült jelentéseket a zárszámadással egyidıben a Képviselıtestület elé terjesztette évben az átszervezést követıen a fıállású munkaviszonyú belsı ellenırrel ellátott ellenırzési munka hatékonyan, csaknem a teljes gazdálkodásra kiterjedıen mőködött. Véleményezte a Képviselıtestület részére készített pénzügyi elıterjesztéseket. Javaslatokat fogalmazott meg a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adásával összefüggı szerzıdés átdolgozásával kapcsolatosan. Vizsgálta az intézmények által készített, pénzügyi 4

5 vonatkozású jelentéseit. A belsı ellenır felügyeleti ellenırzéseket végzett az intézményeknél, véleményezte a Képviselıtestület részére az intézmények által összeállított anyagokat évben a személyi változásokat követıen a belsı ellenıri álláshely betöltésére az önkormányzat folyamatosan pályázatot írt ki, ennek ellenére a munkakör ellátására megfelelı végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı pályázó nem jelentkezett. A feladatellátást a megbízott külsı ellenır feladatának kibıvítésével és eseti megbízásokkal oldotta meg az önkormányzat évben az ellenırzési feladatok ellátásával kapcsolatos koordinációs munkát a pénzügyi irodavezetı látta el. Összességében évben 23 ellenırzést 107 revizori nappal, évben pedig 16 ellenırzést végzett 96 revizori nappal, melyrıl az éves ellenırzési jelentés a évi költségvetési zárszámadással egyidıben kerül majd a Képviselıtestület elé. IGAZGATÁSI, HATÓSÁGI ÜGYEK A kisvárosi államigazgatás modelljében az igazgatási ágazat az, mely nagyon sok feladatot fog át. Ezért itt csak nagyon röviden, számadatok tükrében, felsorolásszerően szemléltetem a munkafolyamatokat. Ügyiratforgalom A hivatal hatósági és adminisztratív munkájának részben egyik mutatója az iktatott ügyek, ügyiratok száma. Az alszámok mutatják a fıszámokon belüli ügyintézések szakaszait. megnevezés fıszám alszám győjtıszám összesen: Nézzük meg ágazati bontásban. Fıszám: Alszám: győjtıszám Összesen: összesen: tisztségviselık igazgatás adó+pénzügy mőszak területi mőszak gyámhivatal okmányiroda összesen:

6 HATÁROZATOK összesen: ebbıl bizottsági A megtámadott határozatok száma évben 524 db, évben 420 db. Az iktatással kapcsolatban minden mozzanat számítógéppel történik. Jogszabályváltozások miatt január 1jétıl új iktatóprogram került alkalmazásra, új iratkezelési szabályzattal. A WIKT.6.0. Iratkezelı szoftvert a 24/2006.(VI.29.) BMIHMNKÖM rendelet elıírásainak megfelelıen tanusítvánnyal is rendelkezik, mely január 1tıl a program fejlesztése miatt újabb tanúsításon esett át. A szabálysértések száma is 2007 évben 51 db volt, míg évben 62 db. LAKÁS, HELYISÉG ÉS TELEKGAZDÁLKODÁS Az önkormányzat a fenti címben nevesített vagyonával kapcsolatos jelentıs, változás az elmúlt két évben nem történt. A Képviselıtestület jelenleg 75 db bérlakást és 14 db nem lakás céljára szolgáló helyiséget hasznosít bérbe adás útján. Lakbér és helyiségbért mindkét évben emelte a Képviselıtestület. Az építési telkekbıl már csak 8 telek került eladásra. Jelenleg eladatlan telkek száma 10 db. Szociálisgyámügyi feladatok: A hatósági igazgatási területen belül külön említést kell tennem a szociálpolitikai, gyámügyi feladatok sokrétőségére, nagyságrendjére, komoly odafigyelést igénylı ügyfélforgalommal járó munkateherre. Hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához röviden, felsorolásszerően az alábbi táblázat szemlélteti a pénzben és természetben nyújtott támogatásokat. megnevezés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2006 fı 225 fı 2006 e Ftban 2007 fı 2007 e Ftban 2008 fı 2008 e Ftban Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszőnt megszőnt Étkezési hozzájárulás (rászorultság) 81 fı Ft Temetési segély Ft köztemetés Ft Közgyógyell.igazolványok méltányosságból Ft alanyi jogon normatív 0 Ft 14 9 Közlekedési támogatás Ft Gépkocsi szerzés 18 0 Ft 13 2 Átmeneti segély Ft fı 248 eset Lakásfenntartási támogatás normatív 0 Ft fı 394 eset méltányosságból Ft fı 124 eset 619 6

7 Ápolási díj alanyi jogon méltányosságból Ft RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY egészségkárosodott nem foglalkoztatott Ft támogatott álláskeresı KÖZOKTATÁSI MŐVELİDÉSI FELADATOK A közmővelıdési, közoktatási, ifjúsági és sport feladatok többségének ellátására hatáskörrel a képviselıtestület rendelkezik, a szakbizottság javaslattételi, véleményi jogkörrel rendelkezik. Aszód Város Önkormányzata a beszámolási idıszakban is pénzügyi lehetıségeihez mérten ellátta intézményfenntartómőködtetı feladatait. A Mővelıdési bizottság az elmúlt két évben aktívan, eredményesen mőködött, javaslattételi és véleményezési jogának gyakorlásával járult hozzá a minél optimálisabb testületi döntések meghozatalához. A bizottság a részére évenként biztosított cca 300 ezer forintos saját hatáskörben felhasználható keretbıl mővelıdési, oktatási és sportrendezvények, célok megvalósítását egyaránt igyekezett támogatni. Közoktatás Az önkormányzat a pedagógiai szakszolgálatot az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával kötött megállapodás keretében biztosítja. A szakszolgálat tevékenységi köre évi döntés alapján kibıvült a gyógytestnevelési feladatok ellátásával. A szakszolgálat mind az intézmények, mind pedig a fenntartók számára széles körő szolgáltatást nyújt. (Konzultációk szervezése, dokumentumelemzések, kompetenciamérések eredményeinek elemzése, javaslatok kidolgozása, tanácsadás stb.), melyet mi is hatékonyan tudtuk a munkánk során alkalmazni. Az önkormányzat fenntartásában három közoktatási intézmény mőködik, összegzıen néhány adat róluk;. Csengey Gusztáv Általános Iskola évben a Csengey Gusztáv Általános Iskolában osztályösszevonások, takarékossági intézkedések megtételét mondta ki a képviselıtestület több helyszíni egyeztetés, bizottsági, képviselıtestületi ülésen történı megtárgyalást követıen. A tanulólétszám csökkenése a korábbi évekhez képest megállt. A intézményben mindkét évben 18 tanulócsoport, 2 SNI csoport és 12 napközis csoport mőködött. 2007/2008. évben a tanulók száma 461 fı volt, 2008/2009. évben a beíratott tanulók létszáma 457 fı. A 2007/2008. as tanévben két elsı, a 2008/2009. tanévben három elsı osztály került beindításra. Az intézményben a szakos ellátottság biztosított. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában 2008/2009es tanévtıl jogszabályi kötelezettségnek eleget téve megszervezték felmenı rendszerben a nem szakrendszerő oktatást. Városi Óvoda Az óvodai csoportok száma nem változott az elızı tájékoztatási idıszakhoz képest, jelenleg is 9 csoport mőködik. A csoportok maximális létszámát több csoportban is túllépte az intézmény az Oktatási Hivatal engedélyével a 2008/2009. nevelési évben. Az óvodába járó gyermekek száma egyre növekszik, a gyermeklétszám az intézmény férıhelykeretén túlnıtt. Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézményben a 2007/2008. tanévben 676 növendék 2008/2009. évben 685 növendék tanul/t évben az önkormányzat kezdeményezte a Podmaniczky Mővészeti Iskola minısítési eljárását. A minısítés vonatkozik az intézmény székhelyére, minden mőködı telephelyére, tagintézményére és mőködı tanszakára személyi, tárgyi feltételek vonatkozásában egyaránt. A minısítési eljárás két szakaszban dokumentumok elemzése, helyszíni ellenırzések lefolytatása 7

8 keretében zajlott. Eredménye: Kiválóra minısített alapfokú mővészetoktatási intézmény. A minısítési eljárás során az intézmény alapító okirata több esetben módosításra, pontosításra került. Eközben jogszabályi kötelezettségének eleget téve az önkormányzat módosította az intézmény nevét Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre. Közmővelıdés Az önkormányzat mővelıdési koncepcióját a testület februárjában fogadta el márciusában döntött a képviselıtestület arról, hogy a közmővelıdési feladatokat a HONESTUS PLUS Kftvel kötött közmővelıdési megállapodás útján látja el. A következı évi közmővelıdési programtervezeteket a bizottság, majd a képviselıtestület minden év végén megtárgyalta és jóváhagyta. A képviselıtestület az elmúlt idıszakban a rendeletében foglaltak szerint odaítélte díjait. A Koren díj átadására mindkét évben a pedagógus napi rendezvényen, a többi díj átadására pedig az államalapítás és a Magyar Köztársaság ünnepén került sor évben a Városi Bölcsıde megnyitóján Aszód Város Szolgálatáért kitüntetés adományozására került sor. A 2008as év bıvelkedett évfordulókban, melyek méltó módon megünneplésre kerültek. ( Pl. az aszódi zenetagozat 50 éves évfordulójának megünneplése rendezvénysorozat keretében, Petıfi Múzeum 50. éves évfordulójának megünneplése, Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapításának 20. évfordulója, Petıfi emlékhelyek országos találkozója megszervezése ) A civil mővelıdési csoportok eredményesen végezték tevékenységüket az elmúlt két évben is, színesítve a város ünnepeit, rendezvényeit, hétköznapjait. Városi Könyvtár A könyvtár a hosszú évek óta megszokott egyenletes, magas színvonalon látja el feladatát, szolgáltatásai a lakosság elégedettségét élvezik ben a könyvtár munkájáról szóló beszámolót tárgyalt meg a képviselıtestület. Az intézmény könyvállománya cca 40 ezer kötet. Sport A tanulók szervezett iskolai úszásoktatása folyamatosan napirenden van, melyben még döntés nem született. E témakör az utóbbi idıben a bizottsági ülések rendszeresen visszatérı témáinak egyike. A képviselıtestület évenként támogatja az Aszód FCt, valamint a Szabadidısport Egyesületet, alkalmanként egyéb sportágakat, rendezvényeket. Egyéb feladatok A as esztendıben részben jogszabályváltozások, részben egyéb okokból eredıen sok feladatot kellett megoldani a közoktatás, közmővelıdés terén is évben mindhárom közoktatási intézményben intézményvezetıi pályáztatási eljárást kellett lebonyolítani. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában a pályázati kiírásra 6, a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben és a Városi Óvodában 11 pályázat érkezett. Az Aszódi Kistérségi Társulás készítette el a közoktatási intézkedési tervet, mely az elmúlt tájékoztatási idıszakban jogszabályi változások, szigorítások következtében módosításra került, egyúttal be kellett építeni az önkormányzatok által meghatározott esélyegyenlıséget szolgáló intézkedéseket is. A kötelezı felvételt biztosító iskolai körzeteket rendeletben meg kellett állapítani, mivel Aszódon az általános iskola és az óvoda is kétkét feladatellátási helyen látja el az oktatási nevelési feladatokat. Szintén a többször visszatérı napirendek kategóriájába tartozik a közoktatási intézmények kötelezı eszközeinek, felszereléseinek biztosítása, pótlása. A többszöri tárgyalás, döntéssorozat eredményeképpen az elmúlt két évben jelentısen javult az intézményekben a helyzet e téren, azonban még a augusztus 31.ei véghatáridı ellenére is az önkormányzatnak van bıven feladata. Az óvodában a tornaszoba, udvari játékok EU szabványnak való megfeleltetése terén még van tennivaló. Az önkormányzat kimondta a 210/2008.(IX.4.) ÖKT.sz. határozatában, hogy a Városi Óvoda Napsugár tagintézménye kötelezı eszközbeszerzését a évi költségvetésben 8

9 tervezni kell. A Csengey Gusztáv Általános Iskolában az intézményvezetı kimutatása alapján még cca 1,5 millió Ft fedezet biztosítására van szükség kötelezı eszközbeszerzésre. A közoktatási intézmények alapító okiratai az elmúlt két évben több alkalommal módosításra, ill. pontosításra kerültek. A képviselıtestület a Mővelıdés Háza alapító okiratát évben módosította. Sor került Aszód város önkormányzat közoktatási minıségirányítási programjának elfogadására évben, valamint ennek kapcsán az ÖMIP, valamint az intézményi minıségirányítási programok összhangjának vizsgálata tárgyalása. Az önkormányzat által elfogadott esélyegyenlıséget szolgáló intézkedéseket az intézmények pedagógiai programjába szükséges beépíteni, a programok fenntartói jóváhagyását december 31.ig kellett elvégezni. ( Ez többek között minden pályázaton való részvétel elıfeltétele volt már év folyamán is a különféle támogatások igénylésekor. ) Minden évben rendeletben szabályozott tartalommal jelennek meg az oktatási és kulturális miniszter által a közoktatási intézményeket érintı támogatási/pályázati lehetıségek a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott keret terhére. Ezeket a lehetıségeket az intézményvezetıkkel egyeztetjük, és amennyiben a pályázati kiírásban foglaltaknak a közoktatási intézmény megfelel, a pályázat benyújtásra kerül. A mővészeti oktatás, intézmény évben pályázati támogatás útján 2.3 millió Ftot kapott. 2008ban az OKMhez ismételten nyújtottunk be támogatási kérelmet. az OKM összesen ,Ft összegő támogatásban részesítette az intézményt mely mőködtetésre, eszközfejlesztésre egyaránt felhasználható. A három közoktatási intézmény vonatkozásában a fenntartó támogatási igény alapján informatikai eszközök és egyéb eszközök fejlesztésére évben ,Ft, évben ,Ft támogatásban részesült. A Csengey Gusztáv Általános iskola a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdı gyermekek, tanulók felkészítésének támogatására ,Ft összeget kapott. A Csengey Gusztáv Általános Iskola székhely és tagintézménye között feladatellátás megosztásáról is több körben tárgyalt a bizottság, testület, ugyanígy a Városi Óvodai férıhelyszám bıvítés lehetıségérıl is. Ezen témakörök komplex megtárgyalása I negyedévében várható. PÉNZÜGYI FELADATOK Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok A Pénzügyi Iroda a korábbi évekhez hasonlóan munkáját a jogszabályi elıírások alapján végezte. A Képviselıtestület és a bizottságok munkaterve, s a pénzügyi jogszabályok meghatározták a munkavégzést, a feladatokat és azok határidejét. Az iroda gazdálkodási tevékenysége több irányú, négy részre bontható: Adózás, költségvetési gazdálkodás, intézmények pénzügyi irányítása, s a bizottsági és testületi munka segítése, pénzügyi anyagok elkészítése. Ezen belül: az önkormányzat döntéseinek pénzügyi számításokkal történı elıkészítése, megalapozása. Szervezetén belül a gazdálkodási ügyek vitele, pénzügyi tervezés, elıirányzatok tervezése, testületi döntéseken alapuló felhasználás, pénzügyi teljesítések kiutalása, pénztári kifizetések bonyolítása. Vagyongazdálkodás területén: önkormányzati vagyon analitikus és fıkönyvi nyilvántartása, leltározása. Intézmények pénzügyi felügyelete, gazdálkodási feladatuk koordinálása, pénzellátás bonyolítása. Pályázatok pénzügyi elıkészítése, nyertes pályázatok esetében pénzügyi elszámolás bonyolítása. Állami támogatások leigénylése, elszámolása. Adóigazgatási feladatok. Ezt a sokrétő feladatot az iroda 7 fıállású és 1 részmunkaidıben foglalkoztatott dolgozóval oldja meg. Ezeken a területeken annak ellenére, hogy a pénzügyi iroda dolgozói csaknem 30 %ban kicserélıdtek, a munkavégzést stabilitás jellemezte, amit jó humánpolitikával sikerült elérnünk. A Pénzügyi Irodánál visszatekintve az elızı évekre is a fluktuáció folyamatos veszély jelent. Csaknem valamennyi 9

10 Képviselıtestületi ülésre készített az iroda anyagot, s a testületi elıterjesztések közel 70 %ához pénz kapcsolódik, ezért az anyagok testületi jóváhagyását megelızıen ezekkel az anyagokkal, pénzügyi fedezet megszámításával az iroda foglalkozott. A pénzügyi lehetıségek beszőkülése nagymértékben nehezítette a munkavégzést. Aszód város több mint tíz éve forráshiányos, s a város mőködési hiánya folyamatosan nı évben a forráshiány összege 151 millió forint, míg évben 128 millió forint volt, ezért kiemelten kezeltük az önkormányzati bevételek beszedését, a takarékos gazdálkodást. A vagyonhasznosítások, többletbevételek továbbra is lehetıvé tették az ideiglenesen felszabaduló pénzeszközök rövidtávú hasznosítását, befektetését. Errıl szintén folyamatos tájékoztatást kapott a képviselıtestület. A pénzeszközök lekötése az optimális pénzkészlet megtartása a likviditás érdekében, állandó számításokat és odafigyelést igényel. Ez a feladat kibıvült még a kötvény kamatfizetése miatt a deviza árfolyamának folyamatos figyelésével. E munkának ellenértéke az az igen szép kamatbevétel, melyre az Önkormányzatnak folyamatosan nagy szüksége volt, ez szolgált fedezetül a évben kibocsátott kötvény kamatfizetési kötelezettségéhez, s a kamat bevétel egy részét már a mőködés kiegészítésére használta fel az önkormányzat. Az ÖNHIKI pályázati feltételek szigorodása miatt az önkormányzat által elnyert támogatási összeg a beszámolási idıszakban jelentısen lecsökkent. Ez további intézkedések megtételét vonta maga után. Forrásokat találni, vagy még további kiadásokat csökkenteni annak érdekében, hogy a pénzügyi egyensúly megmaradjon, igen nehéz. A takarékossági intézkedések részben az intézményi hálózat átszervezésével (Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása), részben pedig az intézményi kihasználtságból adódóan létszámleépítésekkel jártak évben megkezdıdött, s évben lezárult a Szakorvosi Rendelıintézet vállalkozásba adása, aminek pénzügyi lebonyolítását, a költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos feladatokat az iroda végezte. A Képviselıtestület döntése alapján az iroda több pályázatot dolgozott ki és nyújtott be: létszámracionalizálási pályázat, évi bérfejlesztés támogatásának megigénylése, ÖNHIKI és egyéb ÖHNIKI pályázatok. A pályázatok benyújtásánál az iroda nemcsak a mőködéshez kapcsolódó pályázatok kimunkálásában vett részt, hanem a fejlesztésekhez, felújításokhoz, vis maior helyzetekhez kapcsolódó pályázatok anyagainak elıkészítésében is. Összességében a két év gazdálkodása, a korábbi évekhez hasonlóan pozitívan alakult. A Pénzügyi Iroda a beszámolási idıszakban közel 4 milliárd forinttal való gazdálkodást koordinált, bonyolított. A Hivatal több más területéhez hasonlóan az elmúlt években a feladatok itt is jelentısen megnövekedtek. A munkatársak munkáját tovább nehezítette, hogy a korábban normatív alapon járó támogatások növekményét több esetben már csak pályázat útján lehet igényelni, ez plusz feladatként jelentkezik.a kötelezı elektronikus közzététel is többletfeladatot ró az iroda dolgozóira, hiszen csaknem valamennyi kötelezı önkormányzati adatszolgáltatáshoz pénz kapcsolódik, melyhez az adatokat az irodának kell biztosítania.a Pénzügyi Iroda állítja össze az éves költségvetések beszámolók testületi anyagait, ezek összesítését és a táblázatokat. A pénzügyi és a gazdálkodáshoz kapcsolódó elıterjesztéseket a PénzügyiGazdasági bizottság minden esetben megtárgyalta és javaslatokat fogalmazott meg a Képviselıtestület felé. A költségvetés és zárszámadás esetében ezt a feladatot az okleveles könyvvizsgáló látja el. A szakbizottság és szakmai ellenırzésekkel kapcsolatos koordinációs munkát, jegyzıkönyvek vezetését az irodavezetı végzi.mindkét év elején takarékossági intézkedési tervet készítettünk, melynek alapján az elsı 7 hónapban az önkormányzati intézményekben és a Hivatalnál a forráshiány és tartalékalap hiánya miatt csak a legszükségesebb alapfeladatok ellátása történhetett meg. Az államháztartás pénzügyi információs rendszere az önkormányzat beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét jogszabályban írja elı, /n. évenként Mérlegbeszámoló és PM Infó, intézményekre összesített költségvetés és beszámoló. Ezeket papírformában és lemezre összesítve határidıre kell továbbítani a Magyar Államkincstár felé. Az iroda munkatársai ellenırzik, összesítik a közoktatási normatívák önkormányzati szintő megigénylését, az ehhez kapcsolódó elszámolásokat. Negyedévenként az intézményi adatok és beszámolók alapján vizsgálják és szakágazatonként összesítik a beruházási statisztikai jelentéseket. A pénzforgalmi elıirányzatok teljesítésérıl negyedéves információs jelentést biztosítanak a MÁK részére, 10

11 összesítetve, egyeztetve a negyedéves mérlegjelentéseket. A gazdálkodási munka részeként a hivatal éves adó és havi általános forgalmi adó bevallását, az egyeztetést követıen, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek elıirányzat átcsoportosítási javaslatait összesítette és összeállította a rendelettervezet számszaki táblázatait. A számítógépek alkalmazása biztosítja a színvonalas, gyors munkavégzést. A gazdálkodás területén a legtöbb munkafolyamat kötelezıen számítógépes feldolgozáshoz kötött. A kötelezıen használandó dosos programok azonban elavultak, nehézkesek és nem biztosítják a munka hatékonyságát. A Pénzügyi Irodánál visszatekintve az elızı évekre is a fluktuáció folyamatos veszélyt jelent. A Pénzügyi iroda dolgozói az egymást követı szinte állandóan bıvülı határidıs feladatok ellátását nagy igyekezettel, szorgalommal végzik. A könyvelés és a különbözı jelentések és beszámolók, pályázatok határidıben történı leadása létkérdés, mivel ezután kapjuk az állami támogatást, az ÁFA visszatérítést és az egyéb különbözı bevételeket. A folyamatosan növekvı feladatok sokrétősége és nagysága komoly munkatempót nagy odafigyelést követel még a gyakorlott szakemberektıl is. Adóigazgatási feladatok E munkaterületet a pénzügyi irodán belül továbbra is két dolgozó látja el, csatolt igazgatási feladatokkal együtt. Munkájukat a központi jogszabályok és helyi rendeleti elıírások szabályozzák. Magánszemélyek kommunális adója A 21/1998./XI.25./ számú Önkormányzati rendelet A magánszemélyek kommunális adójáról az adó mértékét Ftban határozza meg adótárgyanként és bérleti jogonként. Adómentességet az egyedülálló rendszeres szociális segélyezett és az Önkormányzat által szervezett közmőberuházás résztvevıje kap, a közmődíj hozzájárulás befizetését követı 5 évre. Határozattal értesülnek a közmőberuházás miatt mentességben részesített adózóink. Folyamatos a magánszemélyek kommunális adó kivetésének felülvizsgálata. A Képviselıtestület felülvizsgálta a mértékét, s döntött annak emelésérıl, mely évtıl lép hatályba. magánszemélyek kommunális adója év év év építmény, telek lakás utáni kivetés db db db. kommunális alapadó összege e Ft e Ft e Ft helyi rendelet alapján mentes (csatorna, gázkö100 fı, évben 68 fı) 570 e Ft 300 e Ft 204 e Ft Ténylegesen kivetett, fizetendı adó e Ft e Ft e Ft iparőzési adó év év év végleges adó elıírás e Ft e Ft e Ft folyó évi adóelıleg e Ft e Ft e Ft évben 545 és 2008 évben 571 adózó terhére elıírt iparőzési adó e Ft e Ft Iparőzési adó Önkormányzatunk legnagyobb adóbevétele az iparőzési adóból származik e Ft 11

12 2007. évben e Ft, évben e Ft volt a befizetés. Az egyéni és társas vállalkozások az adóév május 31ig néhány esettıl eltekintve eleget tesznek adóbevallás beadási kötelezettségüknek. A bevallások feldolgozása június hónapban folyamatos. Fizetési meghagyás kiküldésével értesülnek vállalkozóink a fizetési kötelezettségükrıl. A május 31ig be nem adott iparőzési adóbevallás beadására 42 esetben történt meg ismételten a vállalkozások részére az iparőzési adóbevallás kiküldése. Jelenleg 571 fı az iparőzési adó alanyainak száma. Talajterhelési díj Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli aki a mőszakilag rendelkezésre állóközcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértéke: 120. Ft/m os évre a tényleges talajterhelési díj 50 %át (2007. évben kellett a bevallást beadni) 2007es 75 %át kellett megfizetni 2008as (2008. évben kellett a bevallást beadni) 90 %át kell megfizetni (2009. évben kell a bevallást benyújtani) A talajterhelési díj évben 134 háztartás 506 e Ft volt, míg évben a beadott bevallások alapján 161 háztartást érintett és a kivetett terhelés 865 e Ft volt. Új feladatot jelentett évben Az állam által megelılegezett gyermektartásdíj kimutatása, behajtása, visszafizetése Figyelemmel a Gytv évi XXXI tv. 24. (8) bekezdésére. A megelılegezett gyermektartásdíjról, annak késedelmi kamatairól, és a folyósítással felmerült költségekrıl évben 47 esetben, negyedévente tájékoztatta a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzıjét a hátralékos összeg adók módjára történı behajtása érdekében. Az adófelderítésekrıl, behajtásokról Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben az Art ai, valamint a bírósági végrehajtásról szóló LIII. törvény 82/a a alapján az alábbi végrehajtási eljárásokat indítottuk el: számlavezetı bankfiókokhoz azonnali beszedési megbízás benyújtása, munkabér, jövedelem letiltása, gépjármő adóztatása esetén, ha az adózó gépjármő hátraléka az egy éves adótételt meghaladja kezdeményezzük a gépjármő forgalomból történı kivonását. Amennyiben az adóhatóságunk nem rendelkezik a behajtáshoz szükséges információval megkeressük magánszemély adózó esetében az állami adóhatóságot, társadalombiztosítási szervet az adózó munkahelyének, illetve a pénzintézeteket az adózó bankszámlaszámlájának közlése érdekében. Társas vállalkozások esetében a oldalon kérünk le céginformációkat. A behajtási munka eredménye, évben megközelítıleg 35 millió Ft hátralékot hajtottunk be a különbözı adónemekben. A behajtási munkát növeli a más hatóságok, társulatok által kimutatott és végrehajtásra megküldött köztartozás, szabálysértési pénzbírság behajtási ügyek száma január 1. napjától a szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerıs kiszabott pénz és helyszíni bírságnak önkormányzati jegyzıje általi behajtásból származó bevétel 100%a az önkormányzatot illeti meg ami évben 135 e Ft, évben 568 e Ft volt, ez évente kb. 70 db. A köztartozások között kell megemlíteni többek között a GAMESZ szemétszállítási díjhátralék, valamint az Aszódi Víziközmő Társulat, a GAVIT, az OMMF, a Tőzoltóság, a Közterület felügyelet, a Földhivatal, és a Bíróság köztartozás behajtására irányuló megkereséseit. A köztartozások behajtásának eredménye évben e Ft, évben e Ft. Gépjármőadó A gépjármőadóról szóló többször módosított évi LXXXII. törvény vonatkozó rendelkezési alapján a belföldi gépjármővek adóztatása alapvetıen a közúti közlekedési nyilvántartás tartalmán 12

13 alapul. E törvényi rendelkezésnek köszönhetıen Aszód Város illetékességi területén 100 %os a gépjármővek adóztatása. Jelenleg közel db gépjármővet adóztatunk. Személyszállító gépjármővek esetében január 1. napjától változott az adó alapja önsúly helyett a gépjármő teljesítménye alapján történik az adóztatás. E gépjármőveknél ennek megfelelıen új határozatok kiadására került sor ami évben db volt. A gépjármővek tulajdonjogában bekövetkezett évközi változások miatt nagy a mozgás évben db határozatot adtunk ki az évközben eladott, forgalomból kivont gépjármővek adókötelezettségének megszőnésérıl, illetve a vásárolt, forgalomba visszahelyezett gépjármővek adókötelezettségének megállapításáról. Gépjármőadó év év év db/e Ft db/e Ft db/e Ft kivetett gépjármőadó 1.900/ / / Mozgáskorlátozottságuk miatt adófizetés alól mentesítve volt évben 125 fı, évben 91 fı. Kereskedelmi feladatok A kereskedık mőködésének engedélyezési eljárásában az elmúlt években nagy jogszabályi változások nem voltak. A kérelmek száma némi emelkedést mutat. A városunkban mőködı kereskedık iratforgalmának aktualizálása és karbantartása is gépi program alapján van kezelve, figyelemmel a jogszabályi elıírásokat. A legfontosabb adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik. megnevezés kereskedelmi egységek száma új mőködési engedély visszaadva módosítás Üzemeltetık adatai megnevezés táras vállalkozás egyéni vállalkozás összesen: aszódi székhelyő nem aszódi székhelyő összesen: Nyilvántartásunk adatai alapján Aszód Város Önkormányzat illetékességi területén az alábbi társas vállalkozások folytatnak gazdasági tevékenységet: megnevezés Kft Bt Rt ZRT KKT NYRT Szövetkezet Különbözı társ összesen:

14 VÁROSRENDEZÉSI, VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI FELADATOK Helyi mőszaki feladatok Déli Iparterület fejlesztése Galga és Céhmester utcák útépítésének megterveztetése és engedélyeztetése megtörtént, melyek megépítésére pályázatot nyújtottunk be. (Sajnos a pályázatunk nem nyert) Terület rendezéssel, telekalakításokkal újabb ingatlanok kerültek kialakításra, melybıl az UNITAS Kft m2 területet, a WODRING Kft. 513 m2 területet vásárolt meg, valamint fentieken felül még két telek vált eladhatóvá. Használatbavételi engedélyek kerültek kiadásra a WODRING Kft, UNITAS Kft, MAUDI BT, DRILL Kft. részére, valamint folyamatban van Karácsony Tibor használatbavételi engedélye. Továbbá a LIGNUM Kft, a BARKÁCS BÁZIS 2000 Kft telket vásárolt. Karácsony Tibor újabb területvásárlási kérelmet terjesztett elı, melynek szerzıdés kötése folyamatban van. Útépítések felszíni vízelvezetés kiépítése és járdák Úttervezések, Bölcsıde körüli út tervezése, burkolatlan utak tervezése (11 db út). Kivitelezésre került a Fesztivál téri belsı utak, Berek utca, Bölcsıde környéki út útépítése és kapcsolódó vízelvezetés és kapcsolódó járdák megépítése, kátyúzási munkálatok, kıszórások. Parkolók és járdaépítés a Malom közben. Járdaépítés Szentkereszt és Szent Imre, Petıfi utcában. Útfelújításra pályázatot nyújtottunk be a Berek és a Malom közt érintıen, melybıl a Berek utcai pályázatunk nyert, a Malom köz fedezet hiányában nem került támogatásra. Támfalépítések Vis maior pályázatból megépítésre kerülte, Dózsa Gy. 32. alatti támfal. Támfalépítés elızményeként útlejegyzés megtörtént a Kossuth l. u. 48. sz. ingatlanból. Vis maior pályázat által támogatást nyertünk a Koren köz 8. szám alatti támfal építésére. Kiviteleztetésre a közbeszerzés folyamatban van. Új bölcsıde építése Lezárult az új bölcsıde építése, átadása. Az alábbi táblázat az EUs pályázatok beadását szemlélteti, melyek elıkészítésében részt vettünk. KMOP Önkormányzat által benyújtott pályázatok években pályázat tárgya pénznem Beker. Kts. Pály.össz. Önrész Megjegyzés közszolg. Akadályment. forint EGT Norvég Alap Zöld út program ezer euró 1 931, ,67 289,69 forintban KMOP /B Belterületi utak fejl. forint Nyertes, visszamondva várható önerı növekedése miatt A pályázat értékelése 64 %, túljelentkezés Elutasítva, az útépítéssel megköz.területen a közmőkiépít. Nem felelt meg 14

15 Elutasítva, pályázat beadásával egyidıben nem lett kimondva a tagóvoda megszüntetése KMOP Közokt. Int. Beruh. Tám. forint KMOP Szivárvány Óvoda nyertes, 0068 eszközbeszerzés forint folyamatban lévı szoc.alapszolg. KMOP Fejl. forint elbírálás alatt ebbıl Aszód forint KMOP /B Belterületi utak fejl. forint elbírálás alatt TÁMOP /1/ gyerm.és fiat.integr.fej. forint elbírálás alatt Kisjavítások, felújítások Forráshiány miatt csak a legveszélyesebb, legszükségesebb feladatok kerültek megvalósításra. (kapubejárók, oszlopáthelyezések, viznyelı rácsok pótlása stb.) Fontos az, hogy a Képviselıtestület ezeket a munkákat felmérje és rangsorolja. Egyéb helyi mőszaki feladatok Balesetveszélyes fák kivágása, forgalomszabályozásként táblák kihelyezése, fekvırendırök megépítése, valamint útburkolati jelek felfestése. Folyamatban van az utcanév táblák felmérése, kihelyezéséhez szükséges elıkészítı munkafolyamatok koordinálása. Munkánkban fokozott körültekintést igényel a tulajdonosi és közútkezelıi hozzájárulások kiadása közmőépítésekhez. Telepengedélyeztetés hatósági eljárásának ügyintézése összetett hatósági munkafolyamat. Ennek számszerősítését az alábbi táblázat mutatja. Településrendezés Településrendezési eszközök változtatásához lakossági igények felmérése, és az építéshatósági munka során észrevételezett problémák összegyőjtésre kerültek és folyamatban vannak. Rendezési terv módosítása magasabb rendő jogszabályhoz való igazítása megtörtént. Városrendészi feladatok A városrendész alapvetı feladata, hogy a közterület rendjét felügyelje, a szükséges intézkedéseket a szabálytalanságok megszüntetése érdekében tegye meg. Bizonyos esetekben lakossági bejelentések, vagy saját észlelés esetén magánterületen történı rendzavarás, hangoskodás, hulladék égetés, stb. esetén is intézkedjen. A városrendész egyedül végzi a feladatát részmunkaidıben. Az elmúlt két évben azt tapasztaltuk, hogy tevékenysége során csökkentek a szabálytalanságok, pl. roncsautók parkoltatása, tehergépjármővek közterületen hagyása, illegális szemétlerakás stb. Hatósági Feladatok Építéshatósági feladatok: Verseg, Bag, Hévízgyörk, Iklad, Domony településeken rendezési terv módosítások kerültek elfogadásra, melynek szakmai véleményezésében hatóságunk részt vett Az alábbi táblázatban kimutatjuk a hozott határozatok számának alakulását évben év év év Aszód Körzet Össz: Aszód Körzet Össz: Aszód Körzet Össz: Elvi építési engedély Lakás célú Egyéb célú

16 Építési engedély Lakás célú Egyéb célú Használatbavételi engedély Lakás célú Egyéb célú Építési engedély hosszabbtás Bontási kötelezés Rendeltetés változtatás Fennmaradási engedély engedély, Elvi telekalakítás Telekalakítás Bírság Elutasítás Összesen: Nem építésügyi hatósági jogkörben hozott határozatok: Hatósági bizonyítvány (29) Adóértékbizonyítvány Közterületfoglalás Garázs közterület Telepengedély Összesítés 225 (254) GYÁMHIVATALI FELADATOK A gyámhivatal illetékességi területe a kistérség területével egyezik meg, kivéve Tura és Galgahévíz településeket. Konkrétan a gyermekek illetve az elmeállapotuk, vagy fogyatékosságuk miatt gondokság alá helyezettek ügyeit intézi a gyámhivatal, ezen belül a családjogi kérdések, apasági ügyek, örökbefogadások, kapcsolattartások, gyermekelhelyezések, a gyermekekrıl történı állami gondoskodás, gyámság alá helyezés, pénzbeli ellátásokból azok, amelyek nem szociális ellátásnak minısülnek, a tartásdíj megelılegezés, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülı fiatalok otthonteremtési támogatása. A körzetben, kiemelkedıen Aszódon igen jól mőködik a gyermekvédelmi rendszer, nagyon kevés gyermek kerül állami gondoskodás alá, szemben a megye egyéb körzeteivel. A gyámhivatal munkatársai önálló kiadmányozási joggal, a jegyzıtıl szakmailag függetlenül látják el a hatáskörükbe utalt gyámügyi feladatokat. A jegyzı munkáltatói jogokat gyakorol a 16

17 gyámhivatal munkatársai felett. A szakmai irányítást, ellenırzést a KözépMagyarorszaági Regionális Közigazgatási Hivatal látja el, törvényességi vizsgálatunkat az ügyészség, valamint az Állami Számvevıszék. Az emberi és állampolgári jogok országgyőlési biztosa (ombudsman) is rendre bekér iratokat vizsgálatra. Nyugdíjbavonulás miatt március 1.tıl új munkatárssal látjuk el a feladatokat, december 1 tıl pedig, megüresedés miatt, egy álláshely pályáztatás alatt áll. Az ellátott terület lélekszáma kb. 25 ezer fı. A gyámhivatal összes munkájának a harmada kimondottan Aszód város lakosainak ügye. Rendszeresen felkeresik a gyámhivatalt aszódi ás környékbeli lakosok csak jogi tanácsért, a gyámhivatal mintegy ingyenes jogi tanácsadó helyként is mőködik az utóbbi pár évben. Ezt a lakosság igénye alakította így. Az ügyfélcentrikus, szolgáltató közigazgatás elve alapján a gyámhivatal igazodott ezekhez az igényekhez. A vagyoni ügyek komoly anyagi felelısséget rónak az önálló ügyintézıkre, illetve közvetve az önkormányzatra. Jelenleg a gyámhivatal 460 ingatlan és mintegy 170 millió forint betétállomány vonatkozásában gyakorolja a vagyoni felügyeletet. A gyámhivatal a szakma jellegébıl adódóan az egész hatályos joganyaggal dolgozik, nemcsak egykét szakmai jogszabállyal, perbeli képviselet lát el, büntetıjogi feljelentéseket tesz. A gyámhivatalnak a kiskorúak ügyeinek intézésére soron kívüli határidıt ír elı a közigazgatási eljárásról szóló törvény. Ez jelentısen megnehezíti a munka szervezését, az ügyek ragsorolását, de a gyámhivatali ügyek vonatkozásában általános tendencia, hogy hátralék nem mutatható ki. OKMÁNYIRODAI FELADATOK Az okmányiroda illetékességi területében változás az elmúlt két évben nem történt, 7 település tartozik az aszódi okmányirodához. (lakcím és egyéni vállalkozói ügyek, hivatalból indult ügyek jármőigazgatás, vezetıi engedély visszavonás stb. terén ) ez cca lakost jelent. Egyéb, kérelemre indult eljárások esetén az ügytípusok országos hatáskörőek. Az okmányirodában jelenleg 8 fı köztisztviselı dolgozik, év folyamán 1 fı személyi változás történt. Az okmányirodában az alábbi ügytípusok intézését végezzük: 1. Tipikus okmányirodai feladatkörök: 1.1. Személyi igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, vezetıi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, vállalkozói igazolvány, és jármőigazgatási ügyekkel, ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos kérelemre és hivatalból indult hatósági feladatok. A év folyamán összesen kérelemre indult ügyek számát és megoszlását tartalmazza a táblázat: év év év SZIG állandó ideiglenes LAKCÍM Útlevél Vezetıi engedély állandó ideiglenes nemzetközi Mozgáskorlátozott EVIG JÁROK törzskönyv forgalmi

18 karbantartás Ügyfélkapu reg Anyakönyvi változás (feldolgozási statisztika) Összesen: A táblázat nem tartalmazza viszont a hivatalból indított, iktatott ügyek számát (alszámmal együtt), ezek hivatali szinten kerültek összesítésre. Az ügyfélfogadási idın túl végezzük az okmányirodai un. háttérmunkát és a saját hatáskörben, rendırségi, bírósági, adóhatósági stb. megkeresésekre hivatalból indított ügyeket. Az új közigazgatási eljárási törvény jelentıs többletfeladatot, sokkal szigorúbb eljárási rendet rótt a közigazgatási szervekre, melymindennapi munkánk során fokozott erıfeszítést követel a dolgozóktól Fentieken kívül az okmányiroda évben a március 9.i országos népszavazással kapcsolatos körzetközponti feladatok ellátásában az ezzel kapcsolatos technikai feladatok ellátásában részt vett az országos egyéni választókerülethez tartozó 17 település választásokkal (országgyőlés, népszavazás, EU parlamenti választás) technikai koordinatív munka jelentıs része az okmányiroda feladatai között nyer végrehajtást. 2. Nem tipikus okmányirodai feladat, de az okmányiroda létrehozásakor az államigazgatási ügyek közül a helyi népességnyilvántartási és anyakönyvi feladatok ellátása, valamint a hatósági bizonyítványok kiadása is az okmányirodához kerültek leszervezésre, mivel szorosan kapcsolódnak az okmányirodai tevékenységhez. Ezt a feladatot kizárólag aszódi illetékességgel látjuk el. Fontosabb anyakönyvi adatok: Aszódon évben 34, évben pedig 29 haláleset anyakönyvezése történt. Házasságot ben 22 pár, 2008.ban pedig 24 pár kötött Aszódon. Állampolgársági ügy kérelem 2007ben 15 db, évben 12 db indult kérelemre. Az állampolgársági ügyek átfutási ideje kb. 11,5 év. Anyakönyvvezetıi hatáskörben 11, 2008ban pedig 16 névváltozás történt. 3.Az okmányirodához nem kötıdı, de az okmányirodában ellátott feladatcsoportok: 3.1. Az okmányirodában kerülnek kiadásra a szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatók mőködési engedélye, a változások jóváhagyása, valamint azok mőködésének ellenırzése: ( Pl. Turai Többsincs Óvoda és Bölcsıde, Gödöllıi III. sz. Városi Bölcsıde, Veresegyházi Gondozási Központ, Veresegyházi Bölcsıde, hévízgyörki Palánta családi napközi, Ikladi Támogató Szolgálat ( mőködését január 1.vel szüntette meg ), önkormányzatok szociális étkeztetési feladatok engedélyezése, ellenırzése stb., ami jogszabályi szigorítások folytán egyre bıvülı, jelentıs munkatöbbletet jelent. Ez a feladatcsokor körzetközponti jegyzıi hatáskör, melyet kistérségi körben kell ellátnia az aszódi hivatalnak, ill. kijelölés folytán azon kívül is. 3.2.Az oktatási, közmővelıdési fenntartói feladatok elıkészítését, a bizottság munkájának segítését 2007.tıl szintén az okmányirodában végezzük, melyrıl szóló tájékoztató jelen beszámoló része. Az okmányirodai munkavégzéshez szükséges alapvetı informatikai és egyéb eszközöket a KEK KH biztosítja, azokat háromévente teljes körően lecseréli. A teljes körő géppark csere ıszén ismételten megtörtént. Az azonnali ügyfélfogadást a jól mőködı országos Help Desk szolgáltatás és az okmányirodák, valamint a KEK KH között kiépített konzultációs rendszer támogatja. Jelenleg a nagy tömegő ügyfelet sorszám kiadásos módszerrel szolgáljuk ki. A képviselıtestület döntése alapján a GLOBOMAX Kft által január 31.ig kiépítésre, felszerelésre kerül az okmányirodában a korszerő elektronikus ügyfélhívó rendszer. Reméljük, hogy ennek segítségével az okmányirodai munkát még hatékonyabban tudjuk szervezni, mely hozzájárul az ügyfelek elégedettségi szintjének emeléséhez a szolgáltatási színvonal jelentıs javításával. 18

19 Tisztelt KépviselıTestület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkája összetett. El kell látni a hatásköri törvényben meghatározott települési, körzetközponti, hatósági feladatokat, az önkormányzati törvénybıl, valamint az SZMSZ bıl eredı feladatokat. Az elmúlt évek alatt a megnövekedett közigazgatási feladatok döntésre történı elıkészítése, végrehajtása hatékonyabb, komplexebb szakmai odafigyelést, körültekintést igényel. A hozott döntések mögött nagyfokú felelısségérzet, biztos jogszabályi ismeret, szakmai tudás, felkészülés van. A beszámolóban átfogóan ismertetett közigazgatási tevékenység, feladatellátás az összehasonlított adatok és a kimutatott számok birtokában mindenki számára mérhetı az a munkamennyiség, melyet az apparátus bonyolít. Természetesen a megjelenı számok ellenére is van, ami számokban nem mérhetı, külsı ember számára nem értékelhetı. A hozott döntések mögött állampolgárok ügyesbajos dolgai, valódi problémái, anyagi gondjai húzódnak meg, amivel napi szinten szembesülni kell. A számok mögött is van, ami összetett, fajsúlyosabb munkát takar, van ami egyablakos ügyintézéssel lebonyolítható, de olyan munkafolyamatok is vannak, melyek sem az iktatáson, sem a kimutatható regisztrációban nem jelennek meg. A hivatal dolgozóinak az önkormányzat, valamint a hatásköri törvénybıl eredı feladatok szakszerő határidıben történı ellátása még az összeszokott, nagy gyakorlattal rendelkezı szakembereket is sokszor próbára teszi és az egész apparátustól jól koordinált, fegyelmezett, feszített munkamenetet igényel, többször a szabadidı rovására. Az önkormányzat szoros anyagi keretek között mőködı tehervállalása továbbra is feszített keretek közé szorítja az adható lehetıségeket és a takarékossági intézkedések tovább nehezítik a feladatok ellátását, korlátozzák a hosszabb távra tervezhetı hatékonyabb közigazgatás kialakítását. Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára komplex feladat hárul. Meg kell felelni minden tekintetben a jogszabályi elıírásoknak, a folyton változó jogszabályváltozásokat a napi munkánkban alkalmazni kell, ismerni kell a munkánkhoz már nélkülözhetetlen és egyre fejlıdı informatikai ismereteket. Jelenleg is csak ismételni és megerısíteni tudom azt, hogy a hivatal irányítása olyan komplex munkát igényel, mely megköveteli a testületi munka elıkészítését, a hozott határozatok végrehajtását, a hatósági munka jogszabályi keretek között történı zökkenımentes végzését. A feladatok ellátása nagyon sokszor egymásra épül, mely az apparátustól fegyelmezett, az irodavezetıkön keresztül határozott jól koordinált munkavégzést követel meg. Továbbra is legfontosabb célunk és feladatunk, hogy a meglévı és az újonnan érkezı feladatcsoportokat a jogszabályi elıírások keretei között végezzük, és a hatósági munka színvonalát lehetıségeink keretei között javítsuk, ezzel együtt felkészült szakszerő ügyintézéssel tudjuk településünk lakosságát,, valamint a körzetközponthoz tartozó ügyfeleket kiszolgálni. A s z ó d, január 13. Tisztelettel: Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı 19

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art.

Az adóhátralékkal rendelkezıkkel szemben a Gjt. LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése az Art. Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Helyi adótartozások rendezésére A 2009. évi telekadó bevezetését megelızıen képviselıi felvetés során elhangzott,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Cím: 4564. Nyírmada Ady Endre út 16. Központi telefon: 06-45-492-100 Telefax: 06-45-492-100 E-mail: hivatal@nyirmada.hu Ügyfélfogadás rendje: Minden munkanap 8 órától 12 óráig tart.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 8/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, a 23/2006.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Hatósági ellenırzési tervek közzététele

Hatósági ellenırzési tervek közzététele Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzıje Hatósági ellenırzési tervek közzététele A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 88. alapján a hatóság hatásköreinek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben