Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Székely Péter Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó Budapest és Hetesi Erzsébet Székely Péter: Bevezetés a szociológiába, Szolnoki Főiskola, Szolnok - József Attila Tudományegyetem, Szeged. Távoktatás , valamint Dr. Székely Péter: Tanulási útmutató és munkafüzet a Szociológia tantárgy tanulmányozásához, Szolnoki Főiskola, Szolnok, Távoktatás Tananyagíró: Dr. Székely Péter Távoktatási szerkesztő: Pogány Éva Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története A szociológia módszertana Önellenőrzés Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység Beküldendő feladat Társadalmi mobilitás Önellenőrzés A települések szociológiája Életmód és életstílus-csoportok Önellenőrzés Beküldendő feladat Normák, értékek, deviancia Kultúra, oktatás, művelődés Önellenőrzés

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: Így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a Főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Tisztelt Hallgatónk! Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy megkezdi tanulmányait főiskolánkon. Egy olyan úton indul el, amely hosszú és fáradtságos, de a végén elérhető a kitűzött cél: a közgazdász végzettség és diploma megszerzése. Ezt az utat Ön az oktatás egy sajátos formájának, a távoktatásos képzésnek a segítségével fogja megtenni. A beiratkozáskor már tapasztalhatta, hogy a legelső félévben sokféle tantárgyat kellett felvennie, nem csak közgazdász alapozó vagy szakmai tantárgyakat. A Szociológia a közgazdászképzésben értelmiségi alapozó funkciót tölt be, egy-két más tárggyal együtt, mint amilyen pl. a filozófia vagy a politológia. Választható, egy féléves tantárgy, alternatívája az előbb említett kettőnek. Tudományként általánosabb, mint a politológia, mert a társadalom egészének vizsgálatával foglalkozik, nem csak a politika világával, de szűkebb, konkrétabb, mint a filozófia, hiszen nem foglalkozik a lét és a megismerés legátfogóbb, legáltalánosabb kérdéseivel. Ez a tantárgy közgazdászhallgatók számára - ha ezt választják - nem csak hasznos értelmiségi ismereteket ad, hanem betölti a társadalomismereti (elméleti és módszertani) alapozás funkcióját is. Azaz: megalapozza a társadalom talán legfontosabb alrendszere, a gazdaság megismerésének közgazdaságtani tantárgyakban összegződő ismeretanyagát, sőt a szűkebb értelemben vett szakmai tantárgyak legtöbbjét is. Ezen stabil alapok kialakítása a Szociológia tantárgy oktatásának - az Ön számára pedig tanulásának - legfontosabb célja. Ön most egy speciális tananyag-elemet tart a kezében: egy Tantárgyi kalauzt. Tananyagelem, hiszen tanulmányai során valamennyi tantárgy tanulócsomagjában megtalálható ez a kisebb terjedelmű füzet, amelynek a neve sokat elárul céljáról, funkciójáról. Ez pedig nem más, mint Önt eligazítani, bevezetni egy tantárgyba, annak tananyagába. Megmutatni, hogyan lehet - egy tervezett programozott utat követve - előre haladni, a tantárgyban foglalt tudást megszerezni, majd pedig alkalmazni, s alkalmazását gyorsan, hatékonyan ellenőrizni, illetve - frissen szerzett tudását elmélyítendő - megfelelő módon gyakorolni. Minden részletet más-más tananyag-elem tesz lehetővé, s az egész folyamat vezénylésében vagy vezérlésében játszik igen fontos szerepet a Tantárgyi kalauz. A tárgy teljes tanulási ideje: 90 óra A szociológia tantárgyat a Szolnoki Főiskolán valamennyi közgazdász szakon az első szemeszteren (félévben) tanulják. A tantárgy kreditszáma: 3 5

6 A Szociológia főiskolai oktatásának az a célja, hogy a hallgató a kurzus végén képes legyen rendszerbe foglalni a szociológia alapfogalmait; felidézni a szociológia törvényszerűségeit; eligazodni a szociológia legfontosabb iskolái, irányzatai között; kiismerni magát a társadalom struktúrájában és a társadalmi rétegek között; összevetni a nemzetközi és hazai társadalmi kutatások eredményeit; alkalmazni a rendszerelmélet és a társadalomkritikai gondolkodás alapjait; felismerni a problémákat a társadalmi jelenségekben; hipotéziseket felállítani a problémák megoldására; összehasonlítani az elméletet a valósággal; alkalmazni a szociológia legfontosabb vizsgálati módszereit. Lezárás A tantárgy lezárása aláírás megszerzésével történik, ennek megléte a félév lezárásának és a vizsgára bocsátásnak a feltétele. Ehhez Önnek sikeresen (azaz legalább elégséges - 2-es - szinten) kell teljesítenie; a két beküldendő feladatot. Ezekre összesen 10 pont kapható: 7 pont a házi dolgozatra és 1-1 pont (összesen 3 pont) a rövid kérdések válaszaira. A beküldendő feladatok értékelése: 0-2 pont = l (elégtelen) 3-4 pont = 2 (elégséges) 5-6 pont = 3 (közepes) 7-8 pont = 4 (jó) 9-10 pont = 5 (jeles) Az osztályzatok mellé a tutor szöveges értékelést is ad. A vizsga, a kollokvium kétféle lehet: szóbeli vagy írásbeli. A szóbeli kollokvium időtartama hallgatónként kb perc; a vizsgáztatás tételsor alapján történik. A tételsor 20 tételből áll, a hallgató egy tételt húz és 15 perc felkészülés után vizsgázik. Az írásbeli kollokvium időtartama maximum 1 óra, a vizsgáztatás tesztlap alapján történik. A tesztlap 50 feleletválogatós tesztkérdésből áll; a tesztkérdések típusa azonos a munkafüzetben levőkével; a javítás és a hallgató tájékoztatása 48 órán belül történik. Arról, hogy Önre melyik vizsga vár, a tantárgy felvételekor, vagy a félév elején tájékoztattuk. 6

7 A kollokvium értékelése (pontozása) maximális pontszámok: beküldendő feladat (1) = 10 pont beküldendő feladat (2) = 10 pont kollokvium = 20 pont összesen: = 40 pont szóbeli kollokvium esetén: elégtelen = 0 pont (a kollokvium érdemjegye is elégtelen) elégséges = 5 pont közepes = 10 pont jó = 15 pont jeles = 20 pont írásbeli kollokvium esetén: elégtelen = 0-50 % = 0 pont (a kollokvium érdemjegye is elégtelen) elégséges = % = 5 pont közepes = % = 10 pont jó = % = 15 pont jeles = % = 20 pont a kollokvium érdemjegyei pontszám szerint: 0-8 pont = elégtelen (1) 9-16 pont = elégséges (2) pont = közepes (3) pont = jó (4) pont = jeles (5) A szociológia tárgy az első szemeszter beiratkozásakor korlátozás nélkül felvehető. Hogyan tanuljon? Tisztelt Hallgatónk! Most a tanuláshoz szeretnénk néhány tanácsot adni. A legfontosabb az, hogy Önnek a tantárgyat, a 14 leckét a beosztásnak megfelelően folyamatosan kell tanulnia! Lehetőleg pontosan azt, amit a menetrend előír. Ha ezeket a leckéket időarányosan teljesíti, nem csak az aláírás feltételeinek felel majd meg, hanem a kollokviumra is megfelelően felkészül. Használja a teljes tanulócsomagot! Nézzük akkor át pontosan, miből is áll? 7

8 Miből áll a tanulócsomag? Tankönyvként két munkát is megjelöltünk, azonos címmel, ami nem véletlen. Az alaptankönyv Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest (1997-től jelenik meg változatlan formában, bármely évi kiadás használható.) Közismert munka ez, amelyet az egész közgazdasági felsőoktatás használ. A tananyag e tankönyv válogatott fejezeteiből (lásd később) áll. Ezt egészíti ki egy speciálisan távoktatási célokra készített jegyzet Hetesi Erzsébet - Székely Péter: Bevezetés a szociológiába. Szolnoki Főiskola, Szolnok - József Attila Tudományegyetem, Szeged. Távoktatás (1998-tól jelenik meg, bármelyik kiadás használható.) A jegyzethez kapcsolódik a harmadik elem Székely Péter: Tanulási útmutató és munkafüzet a szociológia tantárgy tanulmányozásához. Szolnoki Főiskola, Szolnok, Távoktatás (1999-től jelenik meg, bármelyik kiadás használható). A következő elem ez a Tantárgyi kalauz, melyben háromféle lecketípust találhat. Lecketípusok A feldolgozó leckékben új ismereteket sajátíthat el. Az Ön számára a tananyag tehát: a tankönyv első hét, valamint 12., 15., 16. és 17. fejezete, illetve a jegyzet első nyolc fejezete. A tankönyv jóval bővebb ismeret- és forrásanyagot közöl, mint a jegyzet, utóbbi viszont a speciális távoktatási metodika miatt fontos, segíti elő az Ön önálló tanulását. A két tananyag-elem egymást kiegészíti. Ezek a leckék is tartalmaznak önellenőrző kérdéseket, melyek megoldásával ellenőrizheti, hogy sikerült-e a részismeretek megszerzése. A megoldásokat minden lecke végén megtalálja. Az önellenőrző leckékben nem kell új dolgokat tanulnia, ezekben különféle tennivalói lesznek. Összefüggő feladatfüzér segítségével két-két feldolgozó lecke teljes anyagának tudnivalóit mélyítheti el, és egyben felkészülhet a vizsgákra is. Ezeket a leckéket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be önmagát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkoznia! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, próbálja megkeresni tanulótársait, hátha ők tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon, vagy telefonáljon a Főiskola megadott címére, számára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő leckékben annak meghatározását találja, milyen feladatokat kell határidőre Tanszékünkre elküldenie. Az Ön esetében ez mindkét alkalommal egy házi dolgozat megírását és a Munkafüzetben található három kérdés rövid megválaszolását jelenti. Ha vállalkozik arra, hogy végigmegy a tananyagon ennek a három lecketípusnak a segítségével, biztos lehet benne, hogy sikeres vizsgát tesz, és jó érdemjegyet kap. 8

9 Jelenléti foglalkozás Jelenléti foglalkozás (konzultáció) a szemeszter során a Szociológia tantárgyból 8 óra időtartam alatt, két alkalommal (4-4 órában) lesz. Ezek időpontját és helyét a beiratkozáskor tudhatta meg. A konzultációkor lehetősége lesz a tanulás közben felmerült vagy más, a tantárggyal kapcsolatos problémáját megbeszélni tutorával, akinek nevét és elérhetőségét szintén a beiratkozáskor ismertettük Önnel. Ugyancsak lehetősége lesz a különféle típusú feladatok megoldását segítséggel gyakorolni, illetve a beküldendő feladatok teljesítéséhez tanácsokat kérni. Ne mulassza el a lehetőséget, vegyen részt felkészülten a konzultációkon! Tanulási ütemterv Végül nézzük az általunk készített ütemtervet: Javasoljuk, hogy használjon egy jegyzetfüzetet, vagy a Főiskolától kapott naptárt, abban vezesse a saját ütemtervét. Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története 8 óra feldolgozó 2. A szociológia módszertana 11 óra feldolgozó 3. Az 1-2. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 4. Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység 11 óra feldolgozó 5. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 6. Társadalmi mobilitás 8 óra feldolgozó 7. A 4-6. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 8. A települések szociológiája 8 óra feldolgozó 9. Életmód és életstílus-csoportok 8 óra feldolgozó 10. A 8-9. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 11. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 12. Normák, értékek, deviancia 8 óra feldolgozó 13. Kultúra, oktatás, művelődés 8 óra feldolgozó 14. A lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző Hozzá is kezdhet a tanuláshoz, hiszen - szerintünk - minden fontos információt megkapott! Nincs más hátra, lapozzon az első leckéhez és kezdje el annak feldolgozását! 9

10 1. lecke - feldolgozás A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Tisztelt Hallgató! A társadalomtudományok egyik legérdekesebb szelete a szociológia. A tananyagban szereplő témakörök megértését jelentősen segíti az elméleti megalapozás. Ez valójában a szociológiatudomány főbb korszakainak, jelentősebb iskoláinak és kutatásainak, valamint legfontosabb elméleteinek megismertetését jelenti. Ön az egység végére képes lesz: meghatározni a szociológia alapfogalmait, mint szociológia, tudomány, empirikus módszerek, a szociológia szemlélete, előfutárok, alapítók ; felidézni a szociológia tárgyát, kutatási módszereit és rendszerszemléletét; elemezni a tudomány jellemző korszakainak, kiemelkedő elméleteinek és elméletalkotóinak, jelentősebb iskoláinak gondolatait. Kezdjük a szociológia rövid történetével. Lapozza fel a tankönyv illetve a jegyzet oldalait. Most hirtelen sok személyről és elméletről olvasott. Ezek megjegyzésében segíthettek a tankönyvben található tudósportrék is. Hogy ismereteit elmélyítse, javasoljuk, oldja meg a következő feladatot. 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy az alábbi társadalomkutatók közül kik voltak a szociológia alapító atyái! a) Auguste Comte b) Karl Marx c) Émile Durkheim d) Max Weber Ellenőrizze a megoldást a lecke végén, és haladjon tovább! A szociológia, mint tudomány meghatározott tárggyal, sajátos módszerekkel és szemlélettel jellemezhető. 10

11 A tanulnivalókat ezzel kapcsolatban a tankönyv , illetve a jegyzet 6-9. oldalain találja. Ha végzett az olvasással, ellenőrizze megszerzett ismereteit! 2. önellenőrző feladat Idézze fel, hogy a szociológia szemlélete szerint mi határozza meg a társadalomban az emberek életesélyeit! A mi megoldásunk egyezett az Önével? Folytassuk a szociológiai elméletekkel, ezek megismerése betekintést nyújt a szociológiai elemzés módszereibe is. Kérjük, hogy idézze fel a korábban áttekintett tananyagrészt! Ha szükségesnek gondolja, fussa át még egyszer a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Most ismét egy ellenőrzést javaslunk. 3. önellenőrző feladat Röviden elemezze Durkheim szolidaritás elméletének lényegét! Megnézte az általunk elfogadott kulcskifejezéseket a lecke végén? Befejezés Ön már be is fejezte az első leckét. Ugye nem volt olyan nehéz! A következő tananyagrészben a szociológia módszertanával fog megismerkedni. Megoldások 1. megoldás: mi a b), c) és d) válaszra gondoltunk, mert a szociológia alapító atyái Marx, Durkheim és Weber. 2. megoldás: helyesen válaszolt, ha a társadalom szerkezetében elfoglalt helyet jelölte meg. 3. megoldás: elemzése pontos, ha írásában az alábbi kulcskifejezések szerepelnek: a mechanikus szolidaritás, organikus szolidaritás, társadalmi együttműködés, társadalmi munkamegosztás. 11

12 2. lecke - feldolgozás A szociológia módszertana Tanulási idő: 11 óra Bevezetés Ebben a leckében a szociológiában alkalmazott módszertannal fog megismerkedni, és megértheti a legfontosabb empirikus kutatási módszerek logikáját is. Ön az egység végére képes lesz: felidézni a szociológiai tárgyú kutatások menetét és logikáját; felsorolni az adatgyűjtés forrásait; alkalmazni a mintavétel, a primér adatfelvétel, az adatfeldolgozás módszereit és a megkérdezéses vizsgálatok formáit. Kezdjük most is az új anyagrész elsajátításával! Olvassa el a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Javasoljuk, hogy tegye próbára önmagát! 1. önellenőrző feladat Idézze fel a szociológiai vizsgálat menetének lépéseit! Reméljük, hogy az Ön felsorolása megegyezett a miénkkel! Folytassuk további ismeretszerzéssel! Ahhoz, hogy egy szociológiai vizsgálatot végrehajthassunk, fontos tudnunk, hogy honnan gyűjthetünk adatokat, és milyen módszerekkel. Lapozza fel a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait.! Most oldja meg a második feladatot! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel az adatgyűjtés forrásait! Kérjük, hogy vesse egybe a mi felsorolásunkat az Önével! Amit most elsajátított, azt - reményeink szerint - használni fogja a gyakorlatban is. A szociológiai vizsgálatokhoz a módszerek megismerése mellett azok alkalmazását is szükséges megtanulnia. 12

13 Az ide kapcsolódó tudnivalókat szintén a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja meg. Minden világos? Könnyen ellenőrizheti! 3. önellenőrző feladat Kérdőíves adatfelvétel esetén, milyen nagyságú minta esetén alkalmazna zárt- és milyen esetben nyitott kérdésekből összeállított kérdőívet? Ha erre a kérdésre is helyesen válaszolt, megállapíthatja: már akkor sem fog tévedni, ha a valóságban kap ilyen feladatot. Befejezés A második leckét is befejezte. A következő lecke eltér az eddigiektől. Nem új ismeretek szerzésére lesz alkalma, hanem arra, hogy az eddigi 2 leckében megszerzett tudását ellenőrizhesse. Megoldások 1. megoldás: akkor válaszolt helyesen, ha felsorolta a következő lépéseket: problémafelvetés, hipotézisalkotás, operacionalizálás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás- és elemzés, eredmények megfogalmazása és közzététele. 2. megoldás: a pontos felsorolásnak tartalmaznia kell a szakirodalom- és dokumentumelemzést, a másodlagos adatok elemzését (másodlagos források), illetve a megkérdezést, a megfigyelést és a kísérletet (elsődleges források). 3. megoldás: akkor gondolt a helyes alkalmazásra, ha nagyobb minta esetén zárt, kisebb minta esetén pedig nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívvel dolgozna. 13

14 3. lecke Önellenőrzés Tanulási idő: 1 óra Bevezetés Ön az 1. és 2. feldolgozó lecke tanulmányozása közben önellenőrző kérdéseket talált, amelyek segítségével ellenőrizhette résztudását. E kérdésekre adott jó válaszaival sikeresen haladhatott előre az első két témakör tananyagának elsajátításában. Most lehetőség lesz arra, hogy a megszerzett tudást egy - különféle tennivalókat tartalmazó - összefüggő feladatfüzér segítségével ellenőrizze. Ha valóban hatékonyan tanult: megoldotta a leckében található feladatokat, és megválaszolta a feltett kérdéseket, nem fog gondot okozni Önnek ezeknek a speciális, önellenőrzésre alkalmas leckéknek a teljesítése sem. A tesztek megoldását a Munkafüzetben találja, a kifejtenivaló feladatok kulcsszavait pedig a lecke végén. 1. önellenőrző feladat: az 1. Leckéhez tartozó tesztkérdés-sorozat Lapozza fel a Munkafüzetben a oldalt (Tesztkérdések)! Jelölje meg az egyes kérdések a), b), c), d) válaszainak valamelyikét. Figyelem: kérdésenként egy, két vagy három helyes válasz lehetséges! A megoldást a Munkafüzet 52. oldalán találja. Ha a felénél kevesebb találata volt, tudását még erősítenie kell - tanulmányozza át újra az 1. Leckéhez kapcsolódó tananyagot! Amennyiben Ön a tesztkérdések legalább felét (6 kérdés) sikerrel oldotta meg: tudása elfogadható, ha legalább a kétharmadát (8 kérdés): közepes szintű. Minden kérdésre helyesen válaszolt? A tudása kiváló! 2. önellenőrző feladat Kérjük, válaszoljon a Munkafüzet 1.1./2. (9. oldal) kérdésére! Haladjon tovább és oldja meg a 3. feladatot! 3. önellenőrző feladat Tanulmányozza a Munkafüzet l.3./3. (11. oldal) kérdését! Ha mindkét válasza helyes (ezt a lecke végén ellenőrizheti), Önnek megfelelő szinten sikerült elsajátítania az 1. lecke tananyagát. A következő tesztsor megoldásával a 2. lecke során szerzett ismereteit mélyítheti el. 14

15 4. önellenőrző feladat: a 2. Leckéhez tartozó tesztkérdés-sorozat Lapozza fel a Munkafüzet oldalát (Tesztkérdések)! A megoldást a Munkafüzet 52. oldalán találja. A megoldás módja és értékelése azonos leckénk 1. Feladatáéval. Még két, az előzőkhöz hasonló tennivaló következik: 5. önellenőrző feladat Válaszoljon a Munkafüzet B/1.1. (15. oldal) kérdésére! 6. önellenőrző feladat Lapozzon a Munkafüzet 16. oldalára, és válaszoljon a B/2.3./2. kérdésre! Ön is ugyanazokat a kulcsszavakat használta, mint mi? Befejezés Tisztelt Hallgatónk! Reméljük, hogy az önellenőrző lecke feladatainak megoldásában elért eredménye azt mutatja: sikerült elsajátítania a szociológia tantárgy két bevezető témakörét. Betekintést nyert a tárgy fogalmi apparátusába, gondolkodási logikájába (szemléletébe), és módszertanába. Ez megfelelő alapot és támpontot nyújt a tananyag további témaköreinek megtanulásához, s ahhoz is, hogy e tananyag egy részét Ön a gyakorlatban is képes legyen alkalmazni. Megoldások 2. megoldás: helyes, ha az Ön válasza a tapasztalat kulcsszó felhasználására épült. 3. megoldás: kitűnően döntött, ha az Ön válasza tartalmazza a szakmává vált, szakszociológiák, középszintű elméletek kulcskifejezéseket, hiszen éppen ezekkel jellemezhető a második világháborút követő évtizedek szociológiája. 5. megoldás: maradéktalanul jól válaszolt, ha használta a következő kulcsszavakat: sorsolás, minden n-edik, random. 6. megoldás: helyes, ha az Ön írása tartalmazta az előre rögzített válaszlehetőségek kulcskifejezést. 15

16 4. lecke - Feldolgozás Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység Tanulási idő: 11 óra Bevezetés A társadalmi szerkezet és egyenlőtlenségek, valamint a szegénység témaköréhez kapcsolódó alapfogalmak nem csak ennek, hanem a további leckék tananyagainak a megértéséhez is fontosak. Ön az egység végére képes lesz: eligazodni a társadalmi struktúrához és a rétegződéshez kapcsolódó alapfogalmak, kutatási módszerek és elméletek között; alkalmazni a szerkezet- és rétegvizsgálatok speciális módszereit; értékelni a különböző szegénységre vonatkozó elméletek alapgondolatait; összevetni a társadalmi struktúra változásáról szóló nemzetközi elméleteket a hazai társadalom szerkezetének változásáról szóló elméletekkel; összefoglalni a hazai szegénységkutatás követelményeit és eredményeit. Kezdjük azzal a megállapítással, hogy az ember társadalmi lény. Ez közhelynek tűnik, de a társadalmi szerkezet kutatása szempontjából egyáltalán nem az. Nézzük először ennek a témakörnek alapfogalmait! Lapozza fel a tankönyv , majd a , illetve a jegyzet oldalait! Ellenőrzésképpen oldja meg mindjárt az első feladatot! 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy melyik alapfogalomnak felel meg az az élethelyzet, amikor az érintett egyén vagy család egy főre jutó jövedelme kb. 50 %-kal elmarad a társadalmi átlagjövedelemtől! a) depriváció b) hátrányos helyzet c) abszolút szegénység d) relatív szegénység Remélhetőleg sikerült megjelölnie a helyes választ! Ha ellenőrizte a lecke végén, tovább léphet! 16

17 A társadalmi struktúra és a kapcsolódó kérdéskörök vizsgálatának módszere igen változatos, amelyben dominálnak a megkérdezés, azon belül is a survey-módszer különféle változatai. Erről tájékozódhat a tankönyv , és , illetve a jegyzet oldalain! Ha minden világos volt, nem okoz gondot Önnek a következő feladat sem. 2. önellenőrző feladat Milyen megkérdezési módszereket alkalmazna Ön, ha presztízsvizsgálat lefolytatásával bíznák meg? Érdemes ezt pontosan tudnia - ilyen feladatot kaphat bármelyik szociológus. Folytassuk újabb ismeretszerzéssel! A szegénység nemzetközi és hazai kutatásainak eredményeit számos elmélet keretei között foglalták össze. Olvassa el a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Ha végzett, arra kérjük: gondolkodjon el egy újabb feladaton! 3. önellenőrző feladat Határozza meg, hogy a radikálisan társadalomkritikus szociológusok szerint, mi a szegénység oka az iparosodott társadalmakban! Ez talán nem is volt olyan bonyolult! A társadalmi struktúrára vonatkozó nemzetközi és hazai elméletek, illetve kutatási eredmények összefoglalása a szociológiai kérdéskörök talán legjelentősebb részterületét jelenti, hiszen minden fontosabb részkérdés levezethető belőle. Mindezt a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja. Ellenőrizné megszerzett ismereteit? 4. önellenőrző feladat Vesse össze az ún. konzervatív és radikális elméletek (harmónia- és konfliktuselméletek) lényegét! Reméljük, hogy sikerült kiemelnie a lényeget! Magyarországon a szegénységkutatás politikai okokból sokáig tiltott területnek számított, mára azonban a szociológiai kutatások egyik legfontosabb területévé vált. Tekintse át a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Ha végzett, a lecke utolsó feladata következik. 17

18 5. önellenőrző feladat Foglalja össze röviden a magyarországi szegénység legfontosabb jellemzőit az 1990-es rendszerváltozás után! Befejezés Gratulálunk! Alapfogalmakat, kutatási módszereket és elméleteket, valamint a vonatkozó kutatási eredmények megismertetését sikerült elsajátítania. A következő tennivalója egy beküldendő feladat megoldása lesz. Mielőtt azonban belevág, azt tanácsoljuk, rendszerezze mindazt, amit eddig megtanult. Megoldások 1. megoldás: a helyes válasz a d), mert a vázolt élethelyzet teljesen megfelel a relatív szegénység fogalmának. 2. megoldás: helyesen döntött, ha a skálázást és az önbesorolásos módszert alkalmazná. 3. megoldás: jól fogalmazott, ha a gazdasági-társadalmi rendszer jellegét, működését jegyezte fel. 4. megoldás: megjegyezte a lényeget, ha a kétféle elmélet közötti legfontosabb különbséget a konfliktusok társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásában mutatta ki: a konzervatív típusú elméletek szerint hátráltatja, a radikálisok szerint viszont előre viszi. 5. megoldás: jó összegzést adott, ha írása a következő kulcsszavakat tartalmazza: szakképzetlenség, alacsony iskolai végzettség, közösségi lakóhely, újszegénység, munkanélküliség, nyugdíjas- és gyermekszegénység, hajléktalanság. 18

19 5. lecke Beküldendő feladat Tanulási idő: 8 óra Bevezetés A szegénység leküzdése a mai magyar társadalomban (és még sok helyütt a világban) az egyik legnehezebb feladat. Sokféle módszer és eszköz használatos ebben a küzdelemben, de teljes, végleges sikert egyik sem hozhat. A fő feladatok a mindenkori államot terhelik. Bár az állami szociálpolitika ma hazánkban csak tüneti kezelésre képes, mégsem mindegy, hogy - bár csak ilyen minőségben is - mennyire hatékony. Eredményességét pedig kutatni, vizsgálni, mérni lehetséges - és szükséges. Az Ön beküldendő fő feladata ilyen jellegű. Konkrét helyzetet kell értékelnie, ehhez pedig a megtanult vizsgálati módszereket alkalmaznia. A beküldendő feladat tartalmaz még három kisebb részfeladatot is: a munkafüzetnek az első három témakörhöz kapcsolódó, egy-egy röviden megválaszolható kérdését. 1. Feladat - Készítsen házi dolgozatot! Jellemezze és értékelje egy Ön által kiválasztott települési (kerületi) önkormányzat szociális ellátási rendszerét, szegénység-ellenes stratégiáját! A feladat teljesítéséhez alkalmazza a következő empirikus módszereket: a) statisztikai adatok elemzése; b) interjú. A feladat sikeres végrehajtásához kb. 8 óra összes időráfordítás szükséges, illetve elégséges (jó időgazdálkodás esetén). Ebben benne van a szükséges dokumentumok és statisztikák tanulmányozására, az interjú-kérdéssorok (maximum 3-4 féle) összeállítására és lekérdezésére, valamint a házi dolgozat megírására fordítandó idő is. Az írásmű terjedelme minimum 5 - maximum 10 A4-es oldal legyen, írja Word formátumban, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávolsággal, sorkizárással, és ben küldje el tanszékünk címére. Javaslatok a házi dolgozat elkészítéséhez: a) A statisztikai adatelemzés során vizsgálja az önkormányzati költségvetés egészét és vonatkozó adatait, ezek egymáshoz való viszonyát. Fontosak az önkormányzati szervek (pl. Munkaügyi Központ, Humán Szolgáltató Központ, Hajléktalan Szálló, stb. - ha vannak ilyenek) statisztikái is! b) Az interjúkat készítse önkormányzati reszortfelelőssel, szociális ellátó intézményben dolgozó vezetővel vagy beosztottal, illetve szociális ellátásban részesülőkkel. Maximum 4-5 interjú készüljön. Nem kell sok kérdés (10 körül), dolgozzon rövid, célirányos, nyitott 19

20 kérdésekkel. Reprezentativitásra nem kell törekedni, válasszon megfelelő ( poszt szerinti, illetve tipikus) interjúalanyokat. c) A dolgozatban ismertesse a vizsgálat körülményeit, feltételrendszerét és következtetéseit; utóbbiakban összegezze az adatelemzés és az interjúk legfontosabb tényeit, tapasztalatait! 2. Feladat - Villámkérdések Kérjük, hogy keresse meg a munkafüzetben, és kellő mérlegelés után válaszoljon röviden a következő kérdésekre! Munkafüzet 1.3./1. kérdés (11. oldal); Munkafüzet B/1./2. kérdés (15. oldal); Munkafüzet III.4./1. kérdés (21. oldal). A dolgozat beküldésének pontos határidejét a kurzus felvételekor tudattuk Önnel. Befejezés Mivel ennek az összetett feladatnak az átnézése is hosszadalmasabb, kérjük, ezúttal tekintsen el a szokásos 48 órás visszajelzéstől. Dolgozatának értékelését a beérkezést követően egy munkahéttel megküldjük en. Közben a dolgozza fel a 6. Leckét (Társadalmi mobilitás), és ne felejtkezzen el a 7. lecke teljesítéséről sem! Tehát lesz mit csinálnia, mindehhez jó munkát kívánunk. 20

21 6. lecke - Feldolgozás Társadalmi mobilitás Tanulási idő: 8 óra Bevezetés A társadalmi mobilitás témakörének egyik jellegzetessége, hogy itt a szokásosnál több alapfogalommal találkozhat. Az egyes mobilitási típusok más-más csoportosítási szempontok szerint értelmezendők és érthetőek meg. Kellő tájékozottság híján ezeket könnyen össze lehet keverni, illetve téveszteni. Ennek elkerülése érdekében figyelmesen tanulmányozza az olvasnivalót, és rögzítse az ott található ismeretanyagot! Ön az egység végére képes lesz: eligazodni a társadalmi mobilitás fogalomrendszerében; tájékozódni a mobilitás - vizsgálatok legfontosabb módszerei és legjelentősebb elméletei között; felidézni az e tárgyban megjelent nemzetközi klasszikus és modern irodalmat; értékelni a hazai mobilitás-vizsgálatok eredményeit. A társadalmi mobilitás a társadalmi szerkezetnek a dinamikáját jelenti, vagyis azt, ha az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Az erről szóló információkat a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja. Olvasás után mindjárt ellenőrzést javaslunk. 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy az alábbi mobilitási típusok közül melyiknek felel meg az az élethelyzet, amelyben valakinek a társadalmi helyzete (társadalmi csoporthoz való tartozása) szüleihez képest változik meg! a) intergenerációs mobilitás b) intragenerációs mobilitás c) cirkuláris mobilitás d) házassági mobilitás Ellenőrizze, hogy sikerült-e megjelölnie a helyes választ, majd térjen vissza a tankönyvhöz és a jegyzethez! 21

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Pénzügy tantárgyi kalauz

Pénzügy tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest

Részletesebben

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz

Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Fülöp Tamás Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Gazdaságtörténet tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000.

Részletesebben

Gazdasági jog tantárgyi kalauz

Gazdasági jog tantárgyi kalauz dr. Kincses László Gazdasági jog tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Gazdasági jog Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz két tankönyvhöz készült: Dr. Boda Mihály: A gazdaság szereplőinek

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

Information technology and toolkit for competence based learning

Information technology and toolkit for competence based learning A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája Information technology and toolkit for competence based learning BEVEZETÉS A tantárgy (a projekt) célja, szerkezete, ütemezése Ön most

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó

Írta Vidékiné Reményi Judit. Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Írta Vidékiné Reményi Judit Szakmai lektor Dr. Sediviné Balassa Ildikó Készült a SZÁMALK Rt. OKK Tananyagfejlesztői Csoportja közreműködésével: Bánszki András Gál Orsolya Gáti Éva Szép Ágnes Copyright

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS LukÆcsJ.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 187 187 Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA A megújult matematikaérettségi követelményeinek és vizsgaleírásának kialakítását a többi vizsgatárgyhoz

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS

A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Tót Éva A MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁLIS TANULÁS WORK - RELATED INFORMAL LEARNING IN HUNGARY No. 273 A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó

Részletesebben

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 MINTA...

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata

Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Eszterházy Károly Főiskola, Eger Bentlakásos intézményben és családban élő 12-16 éves gyerekek tanulási stratégiáinak összehasonlító vizsgálata Készítette: Tóth Sándor IV. évf. lev. szociálpedagógia szak

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben