Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Székely Péter Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó Budapest és Hetesi Erzsébet Székely Péter: Bevezetés a szociológiába, Szolnoki Főiskola, Szolnok - József Attila Tudományegyetem, Szeged. Távoktatás , valamint Dr. Székely Péter: Tanulási útmutató és munkafüzet a Szociológia tantárgy tanulmányozásához, Szolnoki Főiskola, Szolnok, Távoktatás Tananyagíró: Dr. Székely Péter Távoktatási szerkesztő: Pogány Éva Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története A szociológia módszertana Önellenőrzés Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység Beküldendő feladat Társadalmi mobilitás Önellenőrzés A települések szociológiája Életmód és életstílus-csoportok Önellenőrzés Beküldendő feladat Normák, értékek, deviancia Kultúra, oktatás, művelődés Önellenőrzés

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: Így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a Főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Tisztelt Hallgatónk! Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy megkezdi tanulmányait főiskolánkon. Egy olyan úton indul el, amely hosszú és fáradtságos, de a végén elérhető a kitűzött cél: a közgazdász végzettség és diploma megszerzése. Ezt az utat Ön az oktatás egy sajátos formájának, a távoktatásos képzésnek a segítségével fogja megtenni. A beiratkozáskor már tapasztalhatta, hogy a legelső félévben sokféle tantárgyat kellett felvennie, nem csak közgazdász alapozó vagy szakmai tantárgyakat. A Szociológia a közgazdászképzésben értelmiségi alapozó funkciót tölt be, egy-két más tárggyal együtt, mint amilyen pl. a filozófia vagy a politológia. Választható, egy féléves tantárgy, alternatívája az előbb említett kettőnek. Tudományként általánosabb, mint a politológia, mert a társadalom egészének vizsgálatával foglalkozik, nem csak a politika világával, de szűkebb, konkrétabb, mint a filozófia, hiszen nem foglalkozik a lét és a megismerés legátfogóbb, legáltalánosabb kérdéseivel. Ez a tantárgy közgazdászhallgatók számára - ha ezt választják - nem csak hasznos értelmiségi ismereteket ad, hanem betölti a társadalomismereti (elméleti és módszertani) alapozás funkcióját is. Azaz: megalapozza a társadalom talán legfontosabb alrendszere, a gazdaság megismerésének közgazdaságtani tantárgyakban összegződő ismeretanyagát, sőt a szűkebb értelemben vett szakmai tantárgyak legtöbbjét is. Ezen stabil alapok kialakítása a Szociológia tantárgy oktatásának - az Ön számára pedig tanulásának - legfontosabb célja. Ön most egy speciális tananyag-elemet tart a kezében: egy Tantárgyi kalauzt. Tananyagelem, hiszen tanulmányai során valamennyi tantárgy tanulócsomagjában megtalálható ez a kisebb terjedelmű füzet, amelynek a neve sokat elárul céljáról, funkciójáról. Ez pedig nem más, mint Önt eligazítani, bevezetni egy tantárgyba, annak tananyagába. Megmutatni, hogyan lehet - egy tervezett programozott utat követve - előre haladni, a tantárgyban foglalt tudást megszerezni, majd pedig alkalmazni, s alkalmazását gyorsan, hatékonyan ellenőrizni, illetve - frissen szerzett tudását elmélyítendő - megfelelő módon gyakorolni. Minden részletet más-más tananyag-elem tesz lehetővé, s az egész folyamat vezénylésében vagy vezérlésében játszik igen fontos szerepet a Tantárgyi kalauz. A tárgy teljes tanulási ideje: 90 óra A szociológia tantárgyat a Szolnoki Főiskolán valamennyi közgazdász szakon az első szemeszteren (félévben) tanulják. A tantárgy kreditszáma: 3 5

6 A Szociológia főiskolai oktatásának az a célja, hogy a hallgató a kurzus végén képes legyen rendszerbe foglalni a szociológia alapfogalmait; felidézni a szociológia törvényszerűségeit; eligazodni a szociológia legfontosabb iskolái, irányzatai között; kiismerni magát a társadalom struktúrájában és a társadalmi rétegek között; összevetni a nemzetközi és hazai társadalmi kutatások eredményeit; alkalmazni a rendszerelmélet és a társadalomkritikai gondolkodás alapjait; felismerni a problémákat a társadalmi jelenségekben; hipotéziseket felállítani a problémák megoldására; összehasonlítani az elméletet a valósággal; alkalmazni a szociológia legfontosabb vizsgálati módszereit. Lezárás A tantárgy lezárása aláírás megszerzésével történik, ennek megléte a félév lezárásának és a vizsgára bocsátásnak a feltétele. Ehhez Önnek sikeresen (azaz legalább elégséges - 2-es - szinten) kell teljesítenie; a két beküldendő feladatot. Ezekre összesen 10 pont kapható: 7 pont a házi dolgozatra és 1-1 pont (összesen 3 pont) a rövid kérdések válaszaira. A beküldendő feladatok értékelése: 0-2 pont = l (elégtelen) 3-4 pont = 2 (elégséges) 5-6 pont = 3 (közepes) 7-8 pont = 4 (jó) 9-10 pont = 5 (jeles) Az osztályzatok mellé a tutor szöveges értékelést is ad. A vizsga, a kollokvium kétféle lehet: szóbeli vagy írásbeli. A szóbeli kollokvium időtartama hallgatónként kb perc; a vizsgáztatás tételsor alapján történik. A tételsor 20 tételből áll, a hallgató egy tételt húz és 15 perc felkészülés után vizsgázik. Az írásbeli kollokvium időtartama maximum 1 óra, a vizsgáztatás tesztlap alapján történik. A tesztlap 50 feleletválogatós tesztkérdésből áll; a tesztkérdések típusa azonos a munkafüzetben levőkével; a javítás és a hallgató tájékoztatása 48 órán belül történik. Arról, hogy Önre melyik vizsga vár, a tantárgy felvételekor, vagy a félév elején tájékoztattuk. 6

7 A kollokvium értékelése (pontozása) maximális pontszámok: beküldendő feladat (1) = 10 pont beküldendő feladat (2) = 10 pont kollokvium = 20 pont összesen: = 40 pont szóbeli kollokvium esetén: elégtelen = 0 pont (a kollokvium érdemjegye is elégtelen) elégséges = 5 pont közepes = 10 pont jó = 15 pont jeles = 20 pont írásbeli kollokvium esetén: elégtelen = 0-50 % = 0 pont (a kollokvium érdemjegye is elégtelen) elégséges = % = 5 pont közepes = % = 10 pont jó = % = 15 pont jeles = % = 20 pont a kollokvium érdemjegyei pontszám szerint: 0-8 pont = elégtelen (1) 9-16 pont = elégséges (2) pont = közepes (3) pont = jó (4) pont = jeles (5) A szociológia tárgy az első szemeszter beiratkozásakor korlátozás nélkül felvehető. Hogyan tanuljon? Tisztelt Hallgatónk! Most a tanuláshoz szeretnénk néhány tanácsot adni. A legfontosabb az, hogy Önnek a tantárgyat, a 14 leckét a beosztásnak megfelelően folyamatosan kell tanulnia! Lehetőleg pontosan azt, amit a menetrend előír. Ha ezeket a leckéket időarányosan teljesíti, nem csak az aláírás feltételeinek felel majd meg, hanem a kollokviumra is megfelelően felkészül. Használja a teljes tanulócsomagot! Nézzük akkor át pontosan, miből is áll? 7

8 Miből áll a tanulócsomag? Tankönyvként két munkát is megjelöltünk, azonos címmel, ami nem véletlen. Az alaptankönyv Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest (1997-től jelenik meg változatlan formában, bármely évi kiadás használható.) Közismert munka ez, amelyet az egész közgazdasági felsőoktatás használ. A tananyag e tankönyv válogatott fejezeteiből (lásd később) áll. Ezt egészíti ki egy speciálisan távoktatási célokra készített jegyzet Hetesi Erzsébet - Székely Péter: Bevezetés a szociológiába. Szolnoki Főiskola, Szolnok - József Attila Tudományegyetem, Szeged. Távoktatás (1998-tól jelenik meg, bármelyik kiadás használható.) A jegyzethez kapcsolódik a harmadik elem Székely Péter: Tanulási útmutató és munkafüzet a szociológia tantárgy tanulmányozásához. Szolnoki Főiskola, Szolnok, Távoktatás (1999-től jelenik meg, bármelyik kiadás használható). A következő elem ez a Tantárgyi kalauz, melyben háromféle lecketípust találhat. Lecketípusok A feldolgozó leckékben új ismereteket sajátíthat el. Az Ön számára a tananyag tehát: a tankönyv első hét, valamint 12., 15., 16. és 17. fejezete, illetve a jegyzet első nyolc fejezete. A tankönyv jóval bővebb ismeret- és forrásanyagot közöl, mint a jegyzet, utóbbi viszont a speciális távoktatási metodika miatt fontos, segíti elő az Ön önálló tanulását. A két tananyag-elem egymást kiegészíti. Ezek a leckék is tartalmaznak önellenőrző kérdéseket, melyek megoldásával ellenőrizheti, hogy sikerült-e a részismeretek megszerzése. A megoldásokat minden lecke végén megtalálja. Az önellenőrző leckékben nem kell új dolgokat tanulnia, ezekben különféle tennivalói lesznek. Összefüggő feladatfüzér segítségével két-két feldolgozó lecke teljes anyagának tudnivalóit mélyítheti el, és egyben felkészülhet a vizsgákra is. Ezeket a leckéket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be önmagát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkoznia! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, próbálja megkeresni tanulótársait, hátha ők tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon, vagy telefonáljon a Főiskola megadott címére, számára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő leckékben annak meghatározását találja, milyen feladatokat kell határidőre Tanszékünkre elküldenie. Az Ön esetében ez mindkét alkalommal egy házi dolgozat megírását és a Munkafüzetben található három kérdés rövid megválaszolását jelenti. Ha vállalkozik arra, hogy végigmegy a tananyagon ennek a három lecketípusnak a segítségével, biztos lehet benne, hogy sikeres vizsgát tesz, és jó érdemjegyet kap. 8

9 Jelenléti foglalkozás Jelenléti foglalkozás (konzultáció) a szemeszter során a Szociológia tantárgyból 8 óra időtartam alatt, két alkalommal (4-4 órában) lesz. Ezek időpontját és helyét a beiratkozáskor tudhatta meg. A konzultációkor lehetősége lesz a tanulás közben felmerült vagy más, a tantárggyal kapcsolatos problémáját megbeszélni tutorával, akinek nevét és elérhetőségét szintén a beiratkozáskor ismertettük Önnel. Ugyancsak lehetősége lesz a különféle típusú feladatok megoldását segítséggel gyakorolni, illetve a beküldendő feladatok teljesítéséhez tanácsokat kérni. Ne mulassza el a lehetőséget, vegyen részt felkészülten a konzultációkon! Tanulási ütemterv Végül nézzük az általunk készített ütemtervet: Javasoljuk, hogy használjon egy jegyzetfüzetet, vagy a Főiskolától kapott naptárt, abban vezesse a saját ütemtervét. Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története 8 óra feldolgozó 2. A szociológia módszertana 11 óra feldolgozó 3. Az 1-2. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 4. Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység 11 óra feldolgozó 5. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 6. Társadalmi mobilitás 8 óra feldolgozó 7. A 4-6. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 8. A települések szociológiája 8 óra feldolgozó 9. Életmód és életstílus-csoportok 8 óra feldolgozó 10. A 8-9. lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző 11. Beküldendő feladat 8 óra beküldendő 12. Normák, értékek, deviancia 8 óra feldolgozó 13. Kultúra, oktatás, művelődés 8 óra feldolgozó 14. A lecke ellenőrzése 1 óra önellenőrző Hozzá is kezdhet a tanuláshoz, hiszen - szerintünk - minden fontos információt megkapott! Nincs más hátra, lapozzon az első leckéhez és kezdje el annak feldolgozását! 9

10 1. lecke - feldolgozás A szociológia tárgya, főbb jellemzői, rövid története Tanulási idő: 8 óra Bevezetés Tisztelt Hallgató! A társadalomtudományok egyik legérdekesebb szelete a szociológia. A tananyagban szereplő témakörök megértését jelentősen segíti az elméleti megalapozás. Ez valójában a szociológiatudomány főbb korszakainak, jelentősebb iskoláinak és kutatásainak, valamint legfontosabb elméleteinek megismertetését jelenti. Ön az egység végére képes lesz: meghatározni a szociológia alapfogalmait, mint szociológia, tudomány, empirikus módszerek, a szociológia szemlélete, előfutárok, alapítók ; felidézni a szociológia tárgyát, kutatási módszereit és rendszerszemléletét; elemezni a tudomány jellemző korszakainak, kiemelkedő elméleteinek és elméletalkotóinak, jelentősebb iskoláinak gondolatait. Kezdjük a szociológia rövid történetével. Lapozza fel a tankönyv illetve a jegyzet oldalait. Most hirtelen sok személyről és elméletről olvasott. Ezek megjegyzésében segíthettek a tankönyvben található tudósportrék is. Hogy ismereteit elmélyítse, javasoljuk, oldja meg a következő feladatot. 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy az alábbi társadalomkutatók közül kik voltak a szociológia alapító atyái! a) Auguste Comte b) Karl Marx c) Émile Durkheim d) Max Weber Ellenőrizze a megoldást a lecke végén, és haladjon tovább! A szociológia, mint tudomány meghatározott tárggyal, sajátos módszerekkel és szemlélettel jellemezhető. 10

11 A tanulnivalókat ezzel kapcsolatban a tankönyv , illetve a jegyzet 6-9. oldalain találja. Ha végzett az olvasással, ellenőrizze megszerzett ismereteit! 2. önellenőrző feladat Idézze fel, hogy a szociológia szemlélete szerint mi határozza meg a társadalomban az emberek életesélyeit! A mi megoldásunk egyezett az Önével? Folytassuk a szociológiai elméletekkel, ezek megismerése betekintést nyújt a szociológiai elemzés módszereibe is. Kérjük, hogy idézze fel a korábban áttekintett tananyagrészt! Ha szükségesnek gondolja, fussa át még egyszer a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Most ismét egy ellenőrzést javaslunk. 3. önellenőrző feladat Röviden elemezze Durkheim szolidaritás elméletének lényegét! Megnézte az általunk elfogadott kulcskifejezéseket a lecke végén? Befejezés Ön már be is fejezte az első leckét. Ugye nem volt olyan nehéz! A következő tananyagrészben a szociológia módszertanával fog megismerkedni. Megoldások 1. megoldás: mi a b), c) és d) válaszra gondoltunk, mert a szociológia alapító atyái Marx, Durkheim és Weber. 2. megoldás: helyesen válaszolt, ha a társadalom szerkezetében elfoglalt helyet jelölte meg. 3. megoldás: elemzése pontos, ha írásában az alábbi kulcskifejezések szerepelnek: a mechanikus szolidaritás, organikus szolidaritás, társadalmi együttműködés, társadalmi munkamegosztás. 11

12 2. lecke - feldolgozás A szociológia módszertana Tanulási idő: 11 óra Bevezetés Ebben a leckében a szociológiában alkalmazott módszertannal fog megismerkedni, és megértheti a legfontosabb empirikus kutatási módszerek logikáját is. Ön az egység végére képes lesz: felidézni a szociológiai tárgyú kutatások menetét és logikáját; felsorolni az adatgyűjtés forrásait; alkalmazni a mintavétel, a primér adatfelvétel, az adatfeldolgozás módszereit és a megkérdezéses vizsgálatok formáit. Kezdjük most is az új anyagrész elsajátításával! Olvassa el a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Javasoljuk, hogy tegye próbára önmagát! 1. önellenőrző feladat Idézze fel a szociológiai vizsgálat menetének lépéseit! Reméljük, hogy az Ön felsorolása megegyezett a miénkkel! Folytassuk további ismeretszerzéssel! Ahhoz, hogy egy szociológiai vizsgálatot végrehajthassunk, fontos tudnunk, hogy honnan gyűjthetünk adatokat, és milyen módszerekkel. Lapozza fel a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait.! Most oldja meg a második feladatot! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel az adatgyűjtés forrásait! Kérjük, hogy vesse egybe a mi felsorolásunkat az Önével! Amit most elsajátított, azt - reményeink szerint - használni fogja a gyakorlatban is. A szociológiai vizsgálatokhoz a módszerek megismerése mellett azok alkalmazását is szükséges megtanulnia. 12

13 Az ide kapcsolódó tudnivalókat szintén a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja meg. Minden világos? Könnyen ellenőrizheti! 3. önellenőrző feladat Kérdőíves adatfelvétel esetén, milyen nagyságú minta esetén alkalmazna zárt- és milyen esetben nyitott kérdésekből összeállított kérdőívet? Ha erre a kérdésre is helyesen válaszolt, megállapíthatja: már akkor sem fog tévedni, ha a valóságban kap ilyen feladatot. Befejezés A második leckét is befejezte. A következő lecke eltér az eddigiektől. Nem új ismeretek szerzésére lesz alkalma, hanem arra, hogy az eddigi 2 leckében megszerzett tudását ellenőrizhesse. Megoldások 1. megoldás: akkor válaszolt helyesen, ha felsorolta a következő lépéseket: problémafelvetés, hipotézisalkotás, operacionalizálás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás- és elemzés, eredmények megfogalmazása és közzététele. 2. megoldás: a pontos felsorolásnak tartalmaznia kell a szakirodalom- és dokumentumelemzést, a másodlagos adatok elemzését (másodlagos források), illetve a megkérdezést, a megfigyelést és a kísérletet (elsődleges források). 3. megoldás: akkor gondolt a helyes alkalmazásra, ha nagyobb minta esetén zárt, kisebb minta esetén pedig nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívvel dolgozna. 13

14 3. lecke Önellenőrzés Tanulási idő: 1 óra Bevezetés Ön az 1. és 2. feldolgozó lecke tanulmányozása közben önellenőrző kérdéseket talált, amelyek segítségével ellenőrizhette résztudását. E kérdésekre adott jó válaszaival sikeresen haladhatott előre az első két témakör tananyagának elsajátításában. Most lehetőség lesz arra, hogy a megszerzett tudást egy - különféle tennivalókat tartalmazó - összefüggő feladatfüzér segítségével ellenőrizze. Ha valóban hatékonyan tanult: megoldotta a leckében található feladatokat, és megválaszolta a feltett kérdéseket, nem fog gondot okozni Önnek ezeknek a speciális, önellenőrzésre alkalmas leckéknek a teljesítése sem. A tesztek megoldását a Munkafüzetben találja, a kifejtenivaló feladatok kulcsszavait pedig a lecke végén. 1. önellenőrző feladat: az 1. Leckéhez tartozó tesztkérdés-sorozat Lapozza fel a Munkafüzetben a oldalt (Tesztkérdések)! Jelölje meg az egyes kérdések a), b), c), d) válaszainak valamelyikét. Figyelem: kérdésenként egy, két vagy három helyes válasz lehetséges! A megoldást a Munkafüzet 52. oldalán találja. Ha a felénél kevesebb találata volt, tudását még erősítenie kell - tanulmányozza át újra az 1. Leckéhez kapcsolódó tananyagot! Amennyiben Ön a tesztkérdések legalább felét (6 kérdés) sikerrel oldotta meg: tudása elfogadható, ha legalább a kétharmadát (8 kérdés): közepes szintű. Minden kérdésre helyesen válaszolt? A tudása kiváló! 2. önellenőrző feladat Kérjük, válaszoljon a Munkafüzet 1.1./2. (9. oldal) kérdésére! Haladjon tovább és oldja meg a 3. feladatot! 3. önellenőrző feladat Tanulmányozza a Munkafüzet l.3./3. (11. oldal) kérdését! Ha mindkét válasza helyes (ezt a lecke végén ellenőrizheti), Önnek megfelelő szinten sikerült elsajátítania az 1. lecke tananyagát. A következő tesztsor megoldásával a 2. lecke során szerzett ismereteit mélyítheti el. 14

15 4. önellenőrző feladat: a 2. Leckéhez tartozó tesztkérdés-sorozat Lapozza fel a Munkafüzet oldalát (Tesztkérdések)! A megoldást a Munkafüzet 52. oldalán találja. A megoldás módja és értékelése azonos leckénk 1. Feladatáéval. Még két, az előzőkhöz hasonló tennivaló következik: 5. önellenőrző feladat Válaszoljon a Munkafüzet B/1.1. (15. oldal) kérdésére! 6. önellenőrző feladat Lapozzon a Munkafüzet 16. oldalára, és válaszoljon a B/2.3./2. kérdésre! Ön is ugyanazokat a kulcsszavakat használta, mint mi? Befejezés Tisztelt Hallgatónk! Reméljük, hogy az önellenőrző lecke feladatainak megoldásában elért eredménye azt mutatja: sikerült elsajátítania a szociológia tantárgy két bevezető témakörét. Betekintést nyert a tárgy fogalmi apparátusába, gondolkodási logikájába (szemléletébe), és módszertanába. Ez megfelelő alapot és támpontot nyújt a tananyag további témaköreinek megtanulásához, s ahhoz is, hogy e tananyag egy részét Ön a gyakorlatban is képes legyen alkalmazni. Megoldások 2. megoldás: helyes, ha az Ön válasza a tapasztalat kulcsszó felhasználására épült. 3. megoldás: kitűnően döntött, ha az Ön válasza tartalmazza a szakmává vált, szakszociológiák, középszintű elméletek kulcskifejezéseket, hiszen éppen ezekkel jellemezhető a második világháborút követő évtizedek szociológiája. 5. megoldás: maradéktalanul jól válaszolt, ha használta a következő kulcsszavakat: sorsolás, minden n-edik, random. 6. megoldás: helyes, ha az Ön írása tartalmazta az előre rögzített válaszlehetőségek kulcskifejezést. 15

16 4. lecke - Feldolgozás Társadalmi szerkezet, rétegződés, egyenlőtlenségek, szegénység Tanulási idő: 11 óra Bevezetés A társadalmi szerkezet és egyenlőtlenségek, valamint a szegénység témaköréhez kapcsolódó alapfogalmak nem csak ennek, hanem a további leckék tananyagainak a megértéséhez is fontosak. Ön az egység végére képes lesz: eligazodni a társadalmi struktúrához és a rétegződéshez kapcsolódó alapfogalmak, kutatási módszerek és elméletek között; alkalmazni a szerkezet- és rétegvizsgálatok speciális módszereit; értékelni a különböző szegénységre vonatkozó elméletek alapgondolatait; összevetni a társadalmi struktúra változásáról szóló nemzetközi elméleteket a hazai társadalom szerkezetének változásáról szóló elméletekkel; összefoglalni a hazai szegénységkutatás követelményeit és eredményeit. Kezdjük azzal a megállapítással, hogy az ember társadalmi lény. Ez közhelynek tűnik, de a társadalmi szerkezet kutatása szempontjából egyáltalán nem az. Nézzük először ennek a témakörnek alapfogalmait! Lapozza fel a tankönyv , majd a , illetve a jegyzet oldalait! Ellenőrzésképpen oldja meg mindjárt az első feladatot! 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy melyik alapfogalomnak felel meg az az élethelyzet, amikor az érintett egyén vagy család egy főre jutó jövedelme kb. 50 %-kal elmarad a társadalmi átlagjövedelemtől! a) depriváció b) hátrányos helyzet c) abszolút szegénység d) relatív szegénység Remélhetőleg sikerült megjelölnie a helyes választ! Ha ellenőrizte a lecke végén, tovább léphet! 16

17 A társadalmi struktúra és a kapcsolódó kérdéskörök vizsgálatának módszere igen változatos, amelyben dominálnak a megkérdezés, azon belül is a survey-módszer különféle változatai. Erről tájékozódhat a tankönyv , és , illetve a jegyzet oldalain! Ha minden világos volt, nem okoz gondot Önnek a következő feladat sem. 2. önellenőrző feladat Milyen megkérdezési módszereket alkalmazna Ön, ha presztízsvizsgálat lefolytatásával bíznák meg? Érdemes ezt pontosan tudnia - ilyen feladatot kaphat bármelyik szociológus. Folytassuk újabb ismeretszerzéssel! A szegénység nemzetközi és hazai kutatásainak eredményeit számos elmélet keretei között foglalták össze. Olvassa el a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Ha végzett, arra kérjük: gondolkodjon el egy újabb feladaton! 3. önellenőrző feladat Határozza meg, hogy a radikálisan társadalomkritikus szociológusok szerint, mi a szegénység oka az iparosodott társadalmakban! Ez talán nem is volt olyan bonyolult! A társadalmi struktúrára vonatkozó nemzetközi és hazai elméletek, illetve kutatási eredmények összefoglalása a szociológiai kérdéskörök talán legjelentősebb részterületét jelenti, hiszen minden fontosabb részkérdés levezethető belőle. Mindezt a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja. Ellenőrizné megszerzett ismereteit? 4. önellenőrző feladat Vesse össze az ún. konzervatív és radikális elméletek (harmónia- és konfliktuselméletek) lényegét! Reméljük, hogy sikerült kiemelnie a lényeget! Magyarországon a szegénységkutatás politikai okokból sokáig tiltott területnek számított, mára azonban a szociológiai kutatások egyik legfontosabb területévé vált. Tekintse át a tankönyv , illetve a jegyzet oldalait! Ha végzett, a lecke utolsó feladata következik. 17

18 5. önellenőrző feladat Foglalja össze röviden a magyarországi szegénység legfontosabb jellemzőit az 1990-es rendszerváltozás után! Befejezés Gratulálunk! Alapfogalmakat, kutatási módszereket és elméleteket, valamint a vonatkozó kutatási eredmények megismertetését sikerült elsajátítania. A következő tennivalója egy beküldendő feladat megoldása lesz. Mielőtt azonban belevág, azt tanácsoljuk, rendszerezze mindazt, amit eddig megtanult. Megoldások 1. megoldás: a helyes válasz a d), mert a vázolt élethelyzet teljesen megfelel a relatív szegénység fogalmának. 2. megoldás: helyesen döntött, ha a skálázást és az önbesorolásos módszert alkalmazná. 3. megoldás: jól fogalmazott, ha a gazdasági-társadalmi rendszer jellegét, működését jegyezte fel. 4. megoldás: megjegyezte a lényeget, ha a kétféle elmélet közötti legfontosabb különbséget a konfliktusok társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásában mutatta ki: a konzervatív típusú elméletek szerint hátráltatja, a radikálisok szerint viszont előre viszi. 5. megoldás: jó összegzést adott, ha írása a következő kulcsszavakat tartalmazza: szakképzetlenség, alacsony iskolai végzettség, közösségi lakóhely, újszegénység, munkanélküliség, nyugdíjas- és gyermekszegénység, hajléktalanság. 18

19 5. lecke Beküldendő feladat Tanulási idő: 8 óra Bevezetés A szegénység leküzdése a mai magyar társadalomban (és még sok helyütt a világban) az egyik legnehezebb feladat. Sokféle módszer és eszköz használatos ebben a küzdelemben, de teljes, végleges sikert egyik sem hozhat. A fő feladatok a mindenkori államot terhelik. Bár az állami szociálpolitika ma hazánkban csak tüneti kezelésre képes, mégsem mindegy, hogy - bár csak ilyen minőségben is - mennyire hatékony. Eredményességét pedig kutatni, vizsgálni, mérni lehetséges - és szükséges. Az Ön beküldendő fő feladata ilyen jellegű. Konkrét helyzetet kell értékelnie, ehhez pedig a megtanult vizsgálati módszereket alkalmaznia. A beküldendő feladat tartalmaz még három kisebb részfeladatot is: a munkafüzetnek az első három témakörhöz kapcsolódó, egy-egy röviden megválaszolható kérdését. 1. Feladat - Készítsen házi dolgozatot! Jellemezze és értékelje egy Ön által kiválasztott települési (kerületi) önkormányzat szociális ellátási rendszerét, szegénység-ellenes stratégiáját! A feladat teljesítéséhez alkalmazza a következő empirikus módszereket: a) statisztikai adatok elemzése; b) interjú. A feladat sikeres végrehajtásához kb. 8 óra összes időráfordítás szükséges, illetve elégséges (jó időgazdálkodás esetén). Ebben benne van a szükséges dokumentumok és statisztikák tanulmányozására, az interjú-kérdéssorok (maximum 3-4 féle) összeállítására és lekérdezésére, valamint a házi dolgozat megírására fordítandó idő is. Az írásmű terjedelme minimum 5 - maximum 10 A4-es oldal legyen, írja Word formátumban, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávolsággal, sorkizárással, és ben küldje el tanszékünk címére. Javaslatok a házi dolgozat elkészítéséhez: a) A statisztikai adatelemzés során vizsgálja az önkormányzati költségvetés egészét és vonatkozó adatait, ezek egymáshoz való viszonyát. Fontosak az önkormányzati szervek (pl. Munkaügyi Központ, Humán Szolgáltató Központ, Hajléktalan Szálló, stb. - ha vannak ilyenek) statisztikái is! b) Az interjúkat készítse önkormányzati reszortfelelőssel, szociális ellátó intézményben dolgozó vezetővel vagy beosztottal, illetve szociális ellátásban részesülőkkel. Maximum 4-5 interjú készüljön. Nem kell sok kérdés (10 körül), dolgozzon rövid, célirányos, nyitott 19

20 kérdésekkel. Reprezentativitásra nem kell törekedni, válasszon megfelelő ( poszt szerinti, illetve tipikus) interjúalanyokat. c) A dolgozatban ismertesse a vizsgálat körülményeit, feltételrendszerét és következtetéseit; utóbbiakban összegezze az adatelemzés és az interjúk legfontosabb tényeit, tapasztalatait! 2. Feladat - Villámkérdések Kérjük, hogy keresse meg a munkafüzetben, és kellő mérlegelés után válaszoljon röviden a következő kérdésekre! Munkafüzet 1.3./1. kérdés (11. oldal); Munkafüzet B/1./2. kérdés (15. oldal); Munkafüzet III.4./1. kérdés (21. oldal). A dolgozat beküldésének pontos határidejét a kurzus felvételekor tudattuk Önnel. Befejezés Mivel ennek az összetett feladatnak az átnézése is hosszadalmasabb, kérjük, ezúttal tekintsen el a szokásos 48 órás visszajelzéstől. Dolgozatának értékelését a beérkezést követően egy munkahéttel megküldjük en. Közben a dolgozza fel a 6. Leckét (Társadalmi mobilitás), és ne felejtkezzen el a 7. lecke teljesítéséről sem! Tehát lesz mit csinálnia, mindehhez jó munkát kívánunk. 20

21 6. lecke - Feldolgozás Társadalmi mobilitás Tanulási idő: 8 óra Bevezetés A társadalmi mobilitás témakörének egyik jellegzetessége, hogy itt a szokásosnál több alapfogalommal találkozhat. Az egyes mobilitási típusok más-más csoportosítási szempontok szerint értelmezendők és érthetőek meg. Kellő tájékozottság híján ezeket könnyen össze lehet keverni, illetve téveszteni. Ennek elkerülése érdekében figyelmesen tanulmányozza az olvasnivalót, és rögzítse az ott található ismeretanyagot! Ön az egység végére képes lesz: eligazodni a társadalmi mobilitás fogalomrendszerében; tájékozódni a mobilitás - vizsgálatok legfontosabb módszerei és legjelentősebb elméletei között; felidézni az e tárgyban megjelent nemzetközi klasszikus és modern irodalmat; értékelni a hazai mobilitás-vizsgálatok eredményeit. A társadalmi mobilitás a társadalmi szerkezetnek a dinamikáját jelenti, vagyis azt, ha az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Az erről szóló információkat a tankönyv , illetve a jegyzet oldalain találja. Olvasás után mindjárt ellenőrzést javaslunk. 1. önellenőrző feladat Jelölje meg, hogy az alábbi mobilitási típusok közül melyiknek felel meg az az élethelyzet, amelyben valakinek a társadalmi helyzete (társadalmi csoporthoz való tartozása) szüleihez képest változik meg! a) intergenerációs mobilitás b) intragenerációs mobilitás c) cirkuláris mobilitás d) házassági mobilitás Ellenőrizze, hogy sikerült-e megjelölnie a helyes választ, majd térjen vissza a tankönyvhöz és a jegyzethez! 21

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Dr. Székely Péter BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához

ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához ÖNÉRTÉKELŐ TESZT a Bibliográfiai adatfeldolgozás tantárgy ismeretanyagának elsajátításához 1 Készült a Bibliográfiai adatfeldolgozás című felsőoktatási tankönyv 1. és 3. kötetének anyagához Összeállította:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti etika. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz

PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Boda Tímea PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. PROSZEMINÁRIUM tantárgyi kalauz Ez a kalauz Fülöp Tamás: Útmutató írásbeli dolgozatok készítéséhez, Szolnoki Főiskola, Szolnok

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Egy téma összefüggő II. I. II. kifejtése megadott 135 perc szempontok szerint I. 45 perc Definíció, ill. tétel kimondása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Alapelv, hogy a hét végére ne adjunk több írásbeli, illetve szóbeli házi feladatot, mint hét más napjain. Szóbeli házi feladat - Tartalma az

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

ASC Workshop. szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak. 2014. szeptember 26. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx

ASC Workshop. szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak. 2014. szeptember 26. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx ASC Workshop szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak 2014. szeptember 26. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx Mai program I. Köszöntő és a megújult továbbképzés-sorozat bemutatása 14:30-14:45 Rendhagyó köszöntő

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben