Tisztelt Pedagógusok!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Pedagógusok!"

Átírás

1 Tisztelt Pedagógusok! Makó Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, mert tudtuk és ma is így gondoljuk, hogy a jövõnket ezzel alapozzuk meg. Ezért történt meg az, hogy 2003 októberében három pályamunkát is beadtunk a XXI. század iskolája programcsomag keretein belül megvalósuló, Phare-programból finanszírozott Információs technológia az általános iskolában címet viselõ pályázati kiírásra. A 2004 áprilisában meghozott döntés alapján mindhárom pályázatunkat a bíráló bizottság elfogadásra érdemesnek találta. A programok megvalósítása augusztus elsején kezdõdött, s ez a kiadvány melyet eljuttatunk a Makói kistérség valamennyi pedagógusához A pedagógus szakma megújításának lehetõségei Makón és a térség településein címû projektünk egyik eredménye. Gyakorló pedagógusok írták, olyanok, akik nem csupán szakmájukat ismerik alaposan és mûvelik azt nagyszerûen, de igyekeznek a kor kihívásaival is lépést tartva, a gyerekek számítógép iránti érdeklõdését kihasználva valami újat alkotni. Ez az újdonság a digitális tananyag, amelynek készítését közülük többen maguk is végzik, mások pedig a projekt keretében megvalósuló tanfolyamokon szerzett ismeretek hatására kaptak kedvet ilyen tananyagok tanórai felhasználásához vagy tananyagok alkotásához. Azt szeretném, ha a most megjelenõ kiadványunkat minden érdeklõdõ haszonnal forgatná, s az itt található írások is hozzájárulnának oktatás korszerûsödéséhez a Makói kistérségben. dr. Buzás Péter Makó város polgármestere a Makói Kistérség Többcélú Társulása polgármesterek tanácsának elnöke

2

3 Hogyan változik a pedagógus viszonya a számítógépes információszerzéshez? Hogyan hat ez a gyermekekkel folytatott tevékenységekre? Iskolánkban a számítástechnika tantárgy keretében a tantervben kezdetektõl fogva megjelentek az info-kommunikációs ismeretek, az informatikai írástudás elemeinek tanítása a felsõ tagozaton. Elõször a szükséges technikai eszközökhöz, a technikai újdonságokhoz való hozzáférést igyekezett biztosítani az iskolavezetõségünk. Jelenleg egy 27 gépbõl álló számítástechnikai szaktantermünk van. Nagyon örvendetes, hogy már évek óta rendelkezünk Internet hozzáféréssel. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a gépekkel dolgozó kollégák szívügye a gyorsan elavuló eszközpark folyamatos felújítása, a lehetõségekhez mérten partnerként törekszik a fenntartónk is arra, hogy iskolánk fejlõdjön e tekintetben. Ahhoz, hogy az információs és kommunikációs technológiák megjelenjenek más tanórákon is, szükségessé vált, a pedagógusok tömeges felkészítése az új eszközök használatára. Ennek legfontosabb feltétele, hogy a tantestületünk pedagógusai megbarátkozzanak az új gondolatokkal, elfogadják azt, hogy az információs technológia felhasználása hasznos az oktatás számára, a multimédia, a hálózatok forradalmasíthatják az oktatást. A korábbi számítástechnikai tanfolyamokon jórészt az adminisztrációs munkánkat segítõ szoftverekkel ismerkedtünk. Természetesen ez sem volt haszontalan. Sõt ma már tudunk feladatlapokat szerkeszteni, szinte személyre szabott írásos gyakorló anyagot összeállítani diákjaink számára. Visszatérve a multimédiás oktatás gondolatára, úgy vélem azzal, hogy tantestületünknek közel a fele (18 fõ) elvégzett a közelmúltban egy a multimédia és prezentáció témájú tanfolyamot, megtettük az elsõ lépést. Megismerkedtünk közelebbrõl is egy olyan lehetõséggel, ami elõttünk még csak körvonalakban jelent meg, de sejteti, nagy távlatokban kell gondolkodnunk. Hiszem, hogy kellõ informatikai tudás birtokában megfelelõ fejlesztõrendszerek kidolgozásával nemcsak kész taneszközök közül válogathatunk, hanem idõvel önmagunk is elõállíthatunk saját, helyi igényeket kielégítõ digitális tananyagokat. Most még nincs gyakorlatunk ebben, de azokkal az ismeretekkel már rendelkezünk, hogy miként készíthetünk értékes prezentációt a különbözõ tananyagok szemléltetéséhez. Nagyon hasznos volt, hogy megismerhettük és kipróbálhattuk azt is, miként készül az interaktív gyakorló, vagy a számonkérést segítõ anyag. Sok érdekes ötlet fogalmazódott meg bennem, bennünk akkor rögtön. Úgy éreztük a lehetõségek korlátlanok, lelkesedésünk foka ugyancsak határtalannak tûnt. Akkor és ott. Azóta már a korlátokat is látom, érzem. Tudom, hogy nagyon sok ener- 3

4 giát, idõt vesz igénybe egy-egy multimédiás, vagy prezentációs anyag elkészítése. Kellõ motiváció hiányában aligha válnak kézzelfogható valósággá az ötletek. A pedagógusok nagy hányada rendelkezik számítógéppel, szinte napi gyakorisággal használja is (az IKB a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára otthoni számítógép használatával kapcsolatos pályázatának köszönhetõen). Lehet, hogy lassan, de biztosan eljutunk oda, hogy a pedagógusok többségének különösen a fiatalabb generációnak, lételeme lesz az informácó szerzésben a böngészés a világhálón. Miért vagyok ebben olyan biztos? Magam is tapasztalom ezt. Ha bármilyen témában kiegészítõ információra van szükségem a tananyag feldolgozása során, a keresõ programok lehetõvé teszik, hogy gyorsan, célirányosan, gazdag anyagot gyûjthessek össze. Nagy segítség ez a felkészülésben. Nem kell számtalan könyvet megvásárolni, átolvasni, kijegyzetelni, sokszorosítani Egy alkalommal az Interneten búvárkodva találtam rá a digitális oktatási anyagok katalógusára. Az összeállítást látva megörültem, hiszen az oktatási anyag széles skálája tárult elém a honlapon. Izgatottan kattogtattam, azt remélve, hogy megtudhatom milyen oktatóanyagok érhetõk el manapság azok számára, akik a tanítás során alkalmazni kívánják a számítógépet. Sajnos az információk inkább voltak reklám ízûek, mint alkalmazásra buzdítók. Szívesen vettem volna, ha a szöveges bemutatások mellett rövid demot is találok, ami igazi ízelítõ lehetett volna. Így a szoftverek kiválasztása nem a véletlenen múlna. Számtalan játék letölthetõ szabadon 30 napos kipróbálásra. Nem volna hasznos az oktató programokból is hasonló kínáló változatot feltenni a világhálóra? Ha ezeket a programokat megismerhetjük, valószínû akkor is évekbe telik, míg az alsó tagozatban is általánossá válik a számítógépek jelenléte, (anyagi erõforrások híján) mégis ez kell legyen a következõ lépés, ha meg akarunk felelni a kor elvárásainak. A XXI. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az ún. informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Annál is inkább fontos ez, mivel a jelenleg forgalomban lévõ magyar oktatószoftverek közül az alsó tagozatosok számára készültek és készülnek a legjobb színvonalú anyagok. Jómagam még csak alig néhánnyal találkoztam egy-egy nagyszabású didaktikai kiállításon. Ez a rövid bepillantás kedvcsinálóként hatott rám. Néhányat módomban állt ki is próbálni. A bemutatáskor rögtön kiderült, hogy a program használata egyszerû, gyorsan áttekinthetõ, az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaihoz jól igazodik. Az élõvilágról szólón látszott, hogy témáiban szervesen illeszkedik a természetismeret tananyagunkhoz (testünk, érzékszerveink, egészség-betegség, állatok testfelépítése, életmódjuk, kapcsolatuk az emberrel, növények felépítése, élõhelyek, házunk tája, erdõk-mezõk világa, napfény, levegõ, víz ), a matek pedig a matematika tantárgyhoz, míg az ábécé az olvasástanításhoz kapcsolható. Mindháromra jellemzõ, hogy a játékosság hatja át. A megoldásra váró feladatok helyszínei az elvarázsolt kastély, a hullámvasút és szellemvasút a gyermekeket a mesevilágba röpíti. A különféle feladattípus megoldása után adottak a visszacsatolási lehetõségek is. A program gyakoroltat, értékel, 4

5 jutalmaz. Úgy gondolom a tanóráimon hatékonyan tudnám használni az elõbb említett sorozatot, vagy más ehhez hasonló színvonalú oktató programot. Lehet, hogy egy kicsit elsõ hallásra utópisztikusnak tûnik, én a jövõbeni számítógéppel támogatott tanítást kezdetben CD-ROM melléklettel ellátott tankönyvek és oktatócsomagok használatával tudom elképzelni. Az adott könyvhöz kapcsolódó számítógépes program tartalmazhatna képet, videó felvételt, hanganyagot, ami hatékonyan segíthetné a pedagógust a tanóra megtartásában, a tanulót pedig az önálló ismeretszerzésben, a tananyag otthoni megtanulásában. Természetesen lesznek, akik nem rendelkeznek majd számítógéppel, õk lehetõséget kaphatnának az iskolai szaktanteremben, könyvtárban a CD használatára. Ennek az elképzelésnek, viszont az a buktatója, hogy igazán színvonalas tankönyvi mellékletet csak profi csapat tudna készíteni, melyben megtalálhatók a tantárgy tanításához értõ tanítók, a technikai megoldásokat ismerõ programozók és a látványért felelõs grafikusok, fotósok. Tanórai bemutatót viszont egy kis gyakorlattal ezek után bármelyik tanító készíthetne. Bízom benne, hogy a tankönyvkiadók nem hagyják kiaknázatlanul a CD-ROM mellékletekben és tanári oktatócsomagokban rejlõ üzleti lehetõségeket, és abban is, hogy a gyakorló pedagógusokra pozitív, motiváló hatással lesz a technika gyors fejlõdése. Idõvel úgy gondolom, hogy a pedagógus szakmán belül egyre többen állnak majd készen arra, hogy az iskolai munkájukban felhasználják a számítógépet, éljenek az új eszköz nyújtotta oktatási lehetõségekkel. A gondolataimat szabadjára engedve, idõben talán kicsit elõreszaladtam. Visszacsöppenve a mába, örömmel tapasztalom, hogy tanítványaim körében egyáltalán nem ismeretlenek azok az egyszerû játékok, melyek biztosítják számukra az informatika alkalmazásának csíráit. Jó lenne, ha nálunk is az olvasás és írás megtanulása után a számítógépek használata megjelenhetne a különbözõ tantárgyakban, sõt az elektronikus levelezés és az internetes böngészés mindennapos jelenség lehetne. Mindez olyan új tanulási lehetõségeket kínál, amely segíti a felfedezést, fejleszti a kreativitást, a kommunikációt, a távoli társakkal való együttmûködést, az egyéni vagy csoportos munkát, ezáltal erõsíti képességfejlesztést. A mindennapi alkalmazás elengedhetetlen feltétele tehát a testközelben levõ 1 2 számítógép az osztályteremben, akár projektorral alkalmazva demonstrációs céllal, akár néhány gyermek csoportfoglalkoztatásához, egyéni fejlesztéséhez vagy felzárkóztatásához. Az elõbb felsoroltakon túl, a számítógépek alkalmazása kiegészülhet üzeneteket írásával, a különféle iskolai rendezvények meghívóinak készítésével, cikkeket gyûjthetnénk faliújságra, a különbözõ pályázatokra mesét, verset írhatnánk, plakátokat készíthetnénk. Addig is az informatika világával való megbarátkozást érdemes számítógép nélkül nagyon sok olyan játékkal elõkészíteni, amit hagyományos módon rajzolhatunk, írhatunk, színezhetünk, applikálhatunk, és közben megalapozzuk az információs kultúrát. Fontos, hogy játékokkal fejlesszük a gyerekek vizuális és auditív felfogó képességét, a problémafelismerõ és -megoldó képességét, a beszéd és kommunikációs képességét, a figyelemét, alkotó képzeletét, a kreativitását, a térbeli tájékozódását, koordinációs ké- 5

6 pességét, a manipulációs képességét. Konkrétan a könyveikben megjelenõ piktogramok olvasására, a közlekedést irányító jelekre, a jobb és bal, elõtte-mögötte, irányok játékos gyakorlására gondolok. Nagyon hasznosak az ún. robotjátékok, a kódolt feladatok, a labirintus játékok. Tudomásul kell vennünk, hogy a gyors fejlõdésnek köszönhetõen nemcsak a tudásanyag újul meg és változik igen gyors tempóban, hanem az információkhoz való hozzáférés módjai is megsokszorozódnak. Az informatika az alsó tagozatban csak akkor terjedhet el, ha majd azok a tanítók, akik az információ- és kommunikációs technológiai eszközök iránt érdeklõdnek folyamatos szakmai tájékoztatást, segítséget kapnak. A motiválást, a próbálkozásokat nagymértékben segítené, ha megismerhetnék a tapasztaltabb kollegák multimédiás tanítási gyakorlatát, ha elleshetnék a már bevált módszereket, ötleteket, példákat, hasznos tapasztalatokat gyûjthetnének. Mivel nem áll módjában minden pedagógusnak személyesen látogatni ilyen bemutató foglalkozásokat, vagy rendszeresen részt venni ilyen jellegû továbbképzéseken, mûhelymunkákon, konferenciákon, ezért a didaktikai fogásokat bemutató dokumentumokat, módszertani szakirodalmat kellene megalkotni. A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak. Az iskola változik, ezzel párhuzamosan a pedagógus szerepe is átalakul. A gyermekeket fel kell készítenünk arra, hogy az információs korban élni, alkotni, tanulni, mûvelõdni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat meg tudják különböztetni egymástól, továbbá tudásukat folyamatosan frissíteni, bõvíteni tudják. Amikor a gyermekek majd a tanórán írni, rajzolni fognak, az Internetrõl képeket gyûjtenek, a saját kis prezentációjukat készítik, a tanítójuknak is új szerep jut, csupán tutorként, segítõtársként lesznek jelen. Ehhez az induktív oktatási módszerek fontosságának felismerése szükséges. Ez a szemléletváltás az oktatási rendszerben a pedagógusok szerepét minden korábbinál nagyobb változás elé állítja. Újfajta felelõsséget és pedagógiai gyakorlatot követelnek a tanítóktól, tanároktól egyaránt. ÖSSZEGZÉS A kisgyermekek ma már természetesnek veszik a számítógépek jelenlétét. Egy olyan eszköznek tartják, amivel játszani, tanulni lehet. A 3 10 éves kor a gyerekek életében a legfogékonyabb idõszak, hatalmas mennyiségû információt képesek befogadni szelektálás nélkül. Az iskolába lépõ kíváncsi hat éves kisdiákok számára nem mindegy, hogy milyen körülmények között találkoznak a számítógéppel. Bár informatikai élményeik már lehetnek, amit a családból vagy éppen a barátoktól szereztek, de ezek rendszerezése, további bõvítése egyértelmûen az iskola feladata. Megfigyelhetõ, hogy a pedagógus szakmán belül egyre többen állnak készen arra, hogy az iskolai munkájukban felhasználják a számítógépet, éljenek az új eszköz nyújtotta oktatási lehetõségekkel. A jövõre nézve azonban sarkalatos pont a pedagógusok felkészítése, motiválása az információs technika rendszeres használatára. Ma még nagyon is segítségre szorulnak a tekintetben a tanító pedagógusok, hogy nem áll rendelkezésükre a szükséges didaktikai szakanyagok gyûjteménye. Gondolok olyanokra, mint multimédiás tananyagcsomag, szoftverek, a felzárkóztatást, tehetséggondozást segítõ digi- 6

7 tális feladattárak, kézikönyvek, szakmai mûhelyek folyamatos mûködtetése, színvonalas szakmai folyóirat, mely módszerekben nyújtana segítséget. Azt gondolom, hasznos lenne egy internetes fórum, mely a kapcsolattartást biztosítaná a pedagógusok között, akik szakmai kíváncsiságukat kielégítve követni szeretnék az informatika gyorsan fejlõdõ világát. Számos didaktikai segédanyag vár még kidolgozásra, a mienkhez hasonlóan gyakorlati vonatkozású továbbképzések sorozatának kell elindulnia, és ezzel párhuzamosan a már meglévõ, hasznos tapasztalatok, gyakorlati példák népszerûsítését kell megoldani közvetlen bemutatással. Vajdáné Bárdi Magdolna Dózsa György Általános Iskola, Kiszombor 7

8 Egy tanfolyam margójára Községünk iskolájából egyedüliként jelentkeztem Webszerkesztési alapismeretek tanfolyamra. Bár a kiírást másként értelmeztem, mint amit valójában a tanfolyam adott, nem bántam meg, hogy részt vettem rajta. Egy elõadással kezdõdött az elsõ foglalkozásunk, aminek köszönhetõen átfogó képet kaptunk a távoktatás, a netes alapú tájékoztatás múltjáról, jelenérõl, okairól és szükségességérõl. Elgondolkodtató volt. Az elsõ alkalommal házi feladatot is kaptunk: power point-os formába kellett önteni egy rövid mesét. Remek megoldások, humoros történetek kerekedtek, amiket a következõ alkalommal közösen értékeltünk. Már majd minden résztvevõnek rutinfeladat volt az elõbb említett formátum, ezért áttértünk a honlapok szerkesztésre. Napjaink oktatási gyakorlata lassan elképzelhetetlen informatikai ismeretek hiányában, egyre nagyobb szerepet kap az órai munkában is az internet. Az oktatási tárca digitális tananyag-tudásbázisa is ezt hivatott elõsegíteni. Minden témakör kidolgozására azonban ez nem hivatott, egyes témák feldolgozása a tanárra vár. Egy-egy jól sikerült óraterv, óravázlat azonban érdemes arra, hogy azt a nagyközönség, vagyis az adott szakot oktató kollégák elé tárjuk, legkönnyebb módja ennek pedig az internet. Én felhasználói szinten viszonyultam eddig a világhálóhoz, nem is kívántam ezen a közeljövõben változtatni. Igazán a legjobban a téma hiánya miatt tartózkodtam attól, hogy honlapot készítsek. Egyéni, személyre szabott témát nem kívántam és kívánok a nagy plénum elé tárni, most azonban felvetõdött egy szakmai szempontból (történelem tanár vagyok) megszerkesztett honlap lehetõsége. A foglalkozások során a honlapot szerkezeti felépítésével, tartalmi részeivel nem tudtunk idõ híján foglalkozni, de a technikai alapokba betekinthettünk. A Macromedia cég Dreamweaver programját használtuk, ami könnyû áttekinthetõségével elnyerte tetszésem, és otthon azóta is használom, próbálgatom. Ezek elsajátítása után akár autodidakta módon, akár újabb tanfolyam útján érdemesnek érzem a további folytatást. A tanfolyam óta más szemszögbõl vizsgálom a honlapokat. Igyekszem feltérképezni a struktúrájukat, gyakran megnézem a forráskódjukat is, hogy ötleteket nyerhessek további munkámhoz. Rendszeresen látogatom a szakmai portálokat, és már csak megfelelõ mennyiségû anyagnak és ötletnek kell összegyûlnie ahhoz, hogy saját honlapot nyissak. A távlati terveink közé tartozik, hogy elkészítsük iskolánk honlapját (ebben jelentõs más iskolákhoz képest a lemaradásunk, de igyekszünk ezt pótolni). Ehhez a munkához talán már én is hozzá tudok ezek után szólni, bár magyar-történelem szakosként eddig távol állt tõlem ez a terület. A tanfolyam másik témája egy kicsit távol állt tõlem, eleinte a hasznosságát sem értettem meg. Azután Szabó Zénónak, a tanfolyam oktatójának köszönhetõen kitágult a lehetõségek tárháza, és már inkább el tudom képzelni mindennapi munkámban ennek az eszköznek a használatát is. A Sulinet portálján keresztül talált rá egyik kollégám egy 8

9 érdekes flash animációra, ami a reformkor törvényhozásának menetét mutatja be. Ezt azon nyomban be is integráltuk az óra menetébe, a gyermekek nagy örömére. Eddig is kihasználtuk órai munka keretein belül a laptop és projektor adta elõnyöket, a flash animáció azonban még mozgalmasabbá tette a korábbi képnézegetõs, Power point-os órákat. Örülök, hogy immár el tudtam kolléganõmnek magyarázni a flash mûködésének lényegét, elõnyeit és felhasználhatóságát. Sok ötlet született már meg a fejünkben, ami már csak a megvalósításra vár. Bár még csak alapszinten mozgunk, de jó pár olyan összefüggésre tudnánk sikeresen rámutatni egy mozgó animációval, amit eddig csak bonyolult táblai rajzok, ágrajzok, vagy mágneses applikációval próbáltunk a diákokkal megértetni. Egy nehezen követhetõ uralkodói családfa, egy kacifántos szövetségi rendszer, egy intézmény mûködése ezzel a módszerrel érdekesebbé, látványosabbá teszi a tananyagot. Történelem tanárként néha találkozunk olyan témakörökkel, ami szárazsága miatt nem igazán nyeri el a diákoknak nemhogy a tetszését, de még csak az érdeklõdését sem. Gazdasági és politikai témák megtárgyalásánál azonban jól rá tudnánk világítani az elõzményekre és a következményekre is. A tanfolyam nagyon tanulságos volt számomra, igyekszem mindennapi munkámba ezeket a tapasztalatokat integrálni is. Vízhányó Gábor Návay Lajos Általános Iskola, Földeák 9

10 Lehetõségek és korlátok Felgyorsult körülöttünk a világ. A változás az állandó. Bár közhely! De igaz. Úgy érezzük, nem lehet ezzel a gyors változással lépést tartani. De meg kell tanulni sikeresen benne élni, mozgatni azt. A legnagyobb dilemma, hogy mit kell megtanulni, s legfõképpen az, hogy hogyan, mennyi idõ alatt, nehogy kifusson alólunk a világ. A technika akkor hasznos, ha segít nekünk abban, hogy elérjük építõ céljainkat, ha szolgál minket, ha nem elválaszt, hanem összeköt egymással és az objektív világgal. A pedagógia, mint minden más- forradalmát éli. A technikai, módszertani forradalmát, a tartalmi még tétovázik, korábban bevált tartalmak olykor korszerûtlennek tûnnek, az újak még nem állták ki az idõk próbáját. Nehéz a régi gyakorlatot, módszereket elengedni, újakkal ötvözni vagy teljesen más formát keresni, mert az iskolarendszer alapvetõen korlátozott és merev formákat enged, kínál. A megújulás egyelõre csak e rendszeren belül valósítható meg. A 2004 novemberében megtartott országos pedagógiai konferencia a VÁLTOZÓ VI- LÁG VÁLTOZÓ TUDÁS VÁLTOZÓ KÖZOKTATÁS címet viselte. Fõ kérdésköre: hogy mit vár el mai világ a ma emberétõl. Az iskoláknak a mûveltségközvetítõ szerepe fontosabb, vagy a kompetenciák kialakítása, megerõsítése, fejlesztése. Tudjuk azt, hogy az utóbbi a nehezebb, hiszen a kompetencia motívum és képességrendszer, egy olyan szervezõdés, amely az egyént a döntéstõl a kivitelezésig, mint egységes pszichikum vezérli. Az egyén és a társadalom számára hasznos és használható tudásnak kell létrejönnie, melyben az értelmi intelligencia fejlesztése mellett az érzelmi, a mindennapi intelligencia éppúgy fontos, mint a kreativitás fejlesztése. Ezeket a tartalmakat hogyan visszük közel a gyermekekhez. A módszer, a mód, amelyben megvalósul a tanulási folyamata elég korszerû-e? A tanulási forma hozzáköti-e a ma világához. A forma, ahogyan eljut hozzá az információ-, s azt befogadja, majd alkalmazza elég korszerû-e, megfelel-e a társadalmi elvárásoknak? Az új formák alkalmazása meghozza-e a kívánt eredményt? Sokféle kérdésre kell rövid idõ alatt megadni a választ. E cikk keretében azt próbálom felvázolni, hogy a számítógép, a digitális kultúra menynyiben tudja segíteni a gyermekek tanulási folyamatát, a tanár munkáját. Gyorsabb, eredményesebb tud-e lenni hagyományos vagy más formákkal szemben. Hiszen a hatékonyság társadalmunkban rendkívül fontos. A gyerekek nagyon szeretik a számítógépet. Hamar megbarátkoznak vele, gyorsan a rabjaikká is válnak. Szeretnek játszani a géppel. Bár speciális órán a számítógép használatát valamilyen szinten elsajátítják az általános iskolás gyerekek, mégsem tudják jól használni azt a tanulási folyamataikban. Erre is meg kell tanítanunk õket, hiszen a számítógép használata késõbbi tanulmányaik, majd munkájuk során fontos, nélkülözhetetlen. Egy olyan modern eszköz, amely összeköti egy kitágult világgal, másfajta kommunikációval lépteti közel magához a valóságtartalmakat, az ismereteket, 10

11 Miért célszerû, hatékony a tanárnak, a diáknak a digitális kultúra, tananyag alkalmazása a tanítási órán, az egyéni tanulási folyamatokban. Egyáltalán az-e? Annak tartom. Ha megvizsgáljuk a tudomány szintjére emelt- pedagógia segítségével a tanulás célját, a tudáshoz vezetõ út állomásait, akkor el kell fogadnunk a digitális tudásbázis hatékonyságát. (A hatékonyság alatt itt azt jelenti: a modern pedagógia, a társadalmi követelményeknek megfelelõ tudás megszerzése, megtartása lehetõ legrövidebb idõ alatt. Hiszen jelenleg a hatékony iskola fogalma: eredményesség/belekerülési összeg.) A tanulási folyamatban elsõ nagyon fontos lépés: a tanulandó tartalmakhoz motivált legyen a tanuló és a tanár. A tanár motiváltságánál a legfontosabbnak azt a hitet tartom, amellyel megközelíti a törvények által jól-rosszul megfogalmazott, körülhatárolt tudástartalmakat, figyelembe veszi a módszertan, intézmény által nyújtott lehetõségeket, s mindig a legmegfelelõbb módszert választja a diákjai számára az eredményesség függvényében. A motiváció szintjén ez azt jelenti, hogy közel viszi, kívánatossá teszi, mai szóhasználattal eladja azt, amit tanítania kell, és azt, amit meg akar tanítani, úgy, hogy az a kor elvárásainak megfeleljen. A motiváció szintjén miért alkalmazható jól a digitális tananyag? A számítógép minden olyan eszközt meg tud jeleníteni, amely a gyermek érzékszerveire azonos idõben tud hatni. Semmilyen más módszertani eszköz nincs a kezünkben, amellyel ilyen erõs érzelmi-értelmi hatást tudnánk kiváltani tanulóinkban. (Mivel a gyakorlatban nem evidens a használata, így a szokatlansága is erõsen hat. A szokatlanság mellett a technikai eszköz, a gép szeretete is dominál, sõt a megjelenítés filmszerû mivolta erõsen vonzza a gyerekeket éppen az ismertsége miatt.) Az ismeretszerzés, anyaggyûjtés fázisában éppen ez elõnye miatt tudja hatékonyan alkalmazni a tanár a tanulási folyamatban a kész anyagot, illetve a saját maga által öszszeállítottat. Elõnyt jelent, hogy a sokféle helyrõl összegyûjtött információhoz egy információhordozón, azonos idõben jut hozzá a tanuló tanári irányítás mellett, önállóan vagy kiscsoportban. A könyv, írásvetítõ, képek, videofilm, cd stb. nem tudja ezt nyújtani, hiszen a cél érdekében sok és sokféle eszköz halmazában belevész a diák, a tanár, nem beszélve az eszközök súlyáról és kiterjedésérõl. Az ingerszegény eszközök és módok lelassítják a tanulás ütemét, csökkentik eredményességét, nehezen alakítják ki a belsõ motiváció kívánt szintjét. Az ismeret rendszerezésekor, rögzítésekor nagy segítséget nyújt a tudás megszerzésében, elmélyítésében mind tanár irányítása mellett, mind az önálló tanulás fázisában. A gép bizonyos ismeretek rögzítésekor partnere tud lenni a tanulónak, visszajelzései csalhatatlanul jelzik, hogy a kívánt ismeretet milyen mértékben sajátította el a diák. Önállóan korrigálhat, gyakorolhat, míg meg nem tanulja azt. A vázlat az anyag rendszerezésekor lépcsõzetesen, a kívánt tempóban épül fel a gyerekek szeme láttára, így annak rögzítése könnyebb, mint a táblára vagy írásvetítõre, tankönyvbe írté. A rögzítést elõsegíti, hogy a folyamatot is látja a tanuló. Az egyéni ütem szerinti tanulásban nagy segítséget nyújt a digitális tudásbázis mind a tanítási órán, mind az otthoni felkészülésben vagy órán kívüli tevékenységek során. Az e anyagra jellemzõ az áttekinthetõség, a sokféleség, a képiség, amely tömörített információjával meggyorsítja a befogadást, mélyíti az ismeretet. Más képességek és 11

12 készségek használatát gondolok az olvasásra igényli, az ismeret különbözõ megközelítése meggyorsítja a tanulási folyamatot, az iskola tantárgyba, tankönyvekbe zárt rendszerét feloldja, segíti a transzfer és a komplex tudás kialakítását, gyakorlását, mélyítését. Tény: azt, amit a számítógéppel ilyen módon közel tudunk vinni a gyerekekhez ilyen hatásfokon jelenleg egyetlen más eszközzel sem lehetséges. De csak azt érdemes digitális eszközökkel tanítani, amit ezzel lehet eredményesen elérni, mellette nem szorítható háttérbe a beszélt nyelv, az interakcióban megszerzett tudás és tapasztalat, mert az egyoldalúság nem harmóniát, hanem torzulást teremt a személyiségben. Pl.: társsá válik a gép, s a személyiség elidegenedik a társadalomban úgy, hogy észrevétlenül saját maga választja azt. Tény: korlátlan lehetõséget kínál számunkra a gép. Használata közben igazi értékeit megtanulhatjuk, mindennapjainkban segít minket, felgyorsult világunkban a kívánt információt megfelelõ idõben juttatja el hozzánk, de nem engedhetjük meg, hogy más értékeket még ha idõlegesen is háttérbe szorítson. A lehetõségeknek határt szab a valóság. Miért? Az intézmények géppel való ellátottsága különbözõ színvonalon, de adott. Informatika terem használata korlátozott. 1 2 ilyen terem áll egy-egy intézmény rendelkezésére. Elsõdlegesen a termeket informatika órán használják a gyerekek. Másfajta óra, foglalkozás megtartása ezért korlátozott. A géppel felszerelt projektoros zsúrkocsi még nem áll a mindennapokban a rendelkezésünkre. (Használata alkalmi, nem a mindennapok gyakorlatáé.) Pedig a digitális tudásbázis tárolása, elhelyezése, kezelése minden más eszköznél egyszerûbb, könnyebb, kevesebb helyet foglal el, hatékonyságáról a fentiekben ízelítõt adtam. Természetesen más korlátai is lehetnek a digitális tudásbázis alkalmazásának: a megszokott, bevált módszerekhez való ragaszkodás, az újtól, technikától való félelem, tartózkodás, a gyerekcsoportok éretlensége, felkészületlensége a gépek ilyenfajta használatához. (A családok, a tanárok általában rendelkeznek számítógéppel, de nem minden család. Internet elõfizetésnek határt szabhat a családok, tanárok anyagi helyzete.) Az tény azonban, hogy szükséges a váltás, ha korszerûen képzett fiatalokat szeretnénk útjukra bocsátani. Saját és környezetünk szabta korlátainkat a jó cél érdekében fel és meg kell oldanunk. Széll Zsuzsa Kertvárosi Általános Iskola tanára 12

13 A számítógép használata az oktatásban és a szakköri munkában A számítógép használata egyre elterjedtebbé válik az emberi tevékenységformák különbözõ területein, de különbözõ tempóban történik az egyes tevékenységi körökben. Az iskolai felhasználásban nagyon is a kezdet kezdetén járunk. Igaz, hogy a számítógép csak egy eszköz, de a legkülönbözõbb tanítási stratégiához tud illeszkedni, és nagyon sokféle módon használható fel. Ugyanakkor olyan eszköz, amely az egész pedagógiai szemléletünket átformálhatja. Hiszen ha igaz, hogy ma a tanítás egyik központi célja szinte minden tantárgyból az információszerzés, -kezelés, -továbbítás, -feldolgozás, -rendszerezés stb. technikáinak elsajátítása kell, hogy legyen, akkor ebben a folyamatban fõszereplõvé válhat a számítógép. Az oktatási rendszerben tevékenykedõk közül egyre többen bizonyítják: készek modern eszközökkel, modern formában a tudást közvetíteni. Egyre többen érdeklõdünk az informatikai eszközöknek a tanórákon való felhasználási lehetõségei iránt. Általában egy iskolában egy számítógépes terem van, mely az informatika órákat szolgálja ki, teljes napi kapacitással. Ahhoz, hogy ezt az oktatási formát megvalósíthassuk, több tantermet szükséges lenne felszerelni számítógépekkel, kivetítõvel, ahol a diák és tanár együtt dolgozhat a tananyag feldolgozása, gyakorlása és számonkérése során. Nagy igény lenne még a mobilizálható zsúrkocsira, melyet szükség szerint vihetne be a tanterembe a pedagógus. Ma még kevés az oktatásban használható CD-ROM. A hazai CD-ROM kínálat egy része egyéni tanulóknak, felvételizõknek készült, sok lexikális információval, szöveggel, gazdag képanyaggal. Szükség lenne olyan szoftverekre, amelyek a tananyagokhoz kapcsolódva segítenék az oktatói munkát, könnyebbé tennék a tanulók számára egy-egy tananyag megértését, gyakorlási lehetõséget adna, ellenõrizhetné tudását. Az oktatásban különbözõ módon lehet felhasználni a számítógép adta lehetõségeket. 1. Az egyik lehetõség a prezentáció. A tanulók számára gyakran nagy gondot jelent a jegyzetelés, a vázlatkészítés, lényegkiemelés. A prezentáció használatával szabályozhatjuk az óra menetét, hiszen a tanár az osztály befogadóképességét figyelembe véve vetíti ki az egyes vázlatpontokat. A program lehetõvé teszi, hogy különbözõ hang és képi effektusok segítségével emeljük ki a fontos részeket, sõt álló,- mozgó képek és hanganyagok segítségével illusztrálhatjuk is mondandókat. Egy-egy grafikon, illetve táblázat segítségével, pedig még a tanulók is bevonhatók a munkába. Érdemes vázlatot a tanulók kezébe nyomtatva kiadni, amiben lehetõségük van kiegészítésre, különféle feladatok megoldására. Leghatékonyabb akkor a munka, amikor a tanulók saját monitoron különbözõ feladatok megoldásával ellenõrizhetik tudásukat, és azonnal visszajelzést kapnak a megoldások helyességérõl. A prezentációban lehetõség van az ún. hiperlinkek 13

14 segítségével az anyagban történõ mozgásra, ugrálásra is. A látványosságon, és a jobb szemléltetésen túl a prezentáció segíti a tanárt abban, hogy mondandója jól felépített legyen, vezesse a gondolatot. A bemutatót közzétehetjük számítógépes formában az iskolai honlapon vagy akár CD-ROM-on is. A tanórák után az iskolai számítógépteremben hozzáférhetõ prezentációk segítséget nyújtanak a hiányzó tanulóknak, illetve azoknak is, akik nem mindent értettek meg az órán. Prezentációt a tanár is tud készíteni bármilyen témából, tanórára, szakkörre, versenyre való felkészüléshez is, így nem kell a kész anyagokra támaszkodnia saját elképzelése szerint, dolgozhat fel bármilyen témájú anyagot. A képek prezentálása is változatossá teszi az órát, a szakköri munkát. A vizuális információnak igen nagy pedagógiai jelentõsége van. Több száz jó minõségû, nagyítható képpel dolgozhatnak egyszerre a tanulók. Itt már nem egyszerûen szemléltetésrõl van már csak szó, hanem lehetõség nyílik a képekkel kapcsolatos aktív feladatmegoldásra. A tanulók a megadott szempontok szerint kereshetnek képeket, csoportosíthatják õket, leírásokat, elemzéseket készíthetnek róluk, képaláírásokat fogalmazhatnak meg, párosíthatják a képeket a szövegekkel. Könnyebben megjegyezhetõ bármilyen feldolgozandó anyag, ha a szöveg képpel párosul. 2. Természettudományi szakkörökön különösen fontos a kísérlet, egy-egy jelenség látványos megjelenítése, közvetlen élmények, bonyolult összefüggések feltárása. Az informatikai eszköz nem helyettesítheti a közvetlen kézzel fogható kísérleteket, az anyaggal való közvetlen kapcsolatot, de a bemutatók alkalmazását indokolttá teszi, ha olyan témakörrel foglalkozunk, vagy olyan jelenséget mutatunk be, ami veszélyes, esetleg különleges biztonsági intézkedéseket, felszerelést igényelnek, amelyek az iskolában nem adottak. Ilyen esetekben olyan programot alkalmazhatunk, amely animációs eljárások segítségével technikai és természettudományos összefüggések megjelenítésére alkalmas technika. A diákok úgy vehetnek részt egy-egy kísérletben, hogy nem kell hozzá különbözõ anyagokat és eszközöket beszerezni, a kísérlet nem veszélyezteti egészségüket és testi épségüket, többször ismételhetõ, és a megértés szintjéig juthat el a tanuló. 3. A szakkörök munkáját változatossá és izgalmassá teheti a projekt alapú tanulást. Itt a szakköri csoportok kidolgozott terv alapján dolgozhatnak egymástól távollévõ diákcsoportokkal akár külföldi testvériskolák csoportjaival. Egy-egy témát közösen dolgozhatnak fel. A munka során a diákok megtanulják használni a számítógép tudományos lehetõségeit az internetes kommunikációban nagy gyakorlatot szereznek. Szak- 14

15 értõvé válhatnak az adott témában. Ezek lehetnek egyszerû témák is, mint pl.: egy angol cocker spániel etetése, gondozása, kiállításra való felkészítése, alom tervezése, az utódok törzskönyveztetése, honlap elkészítése. A spánielcsalád családfájának nyomon követése. Vagy pl: egy napraforgó fejlõdésének megfigyelése a mag elvetésétõl a termés betakarításáig, de itt egy olyan csoportot választunk, akikkel együtt dolgozunk, akikkel összehasonlítást tudunk végezni, mert más éghajlati övezetben élnek. Az ilyen jellegû munkáknál nagyon fontos a tapasztalatszerzés, a két csoport megfigyeléseinek összehasonlítása, tudományos magyarázatok megfogalmazása, következtetések levonása. Nem elhanyagolható, hogy a projekt munka során ismeretségek és barátságok szövõdnek, ami nem virtuális, hanem a valóság. Az informatikai eszközök elõnyei: 1. az iskolák szûkös anyagi körülményei mellett kiemelkedõ az olcsósága (Nem kell eszköz, vegyszer stb.). 2. A hosszadalmas eljárások rövidíthetõk, a jelenségek térbeli és idõbeli korlátai lecsökkennek. 3. A hagyományos táblai rajzzal szemben a grafikai ábrázolások számítógéppel igen gyorsak, szemléletesek, könnyen változtathatók, gyors adatfeldolgozási lehetõséget ad. 4. A nem hozzáférhetõ jelenségek is megjeleníthetõk (pl.: atomi méretek és mozgások). 5. A kérdésekre adott válaszok kiértékelhetõk, a válaszok és a személyre szóló eredmények kinyomtathatók és késõbb is felidézhetõk. 6. Mivel egy egész tanulócsoportot értékelni lehet, gyors eredménymérésre is alkalmas. 7. A nagy memóriakapacitás sok adat bevitelét és õrzését teszi lehetõvé, ezek bármikor elõhívhatók, saját, testre szabott adatbankunk lehet. Baloghné Toma Éva Kertvárosi Általános Iskola, Makó 15

16 Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a nyelvoktatásban Mire van szükségünk az oktatásban, ami a tanár és tankönyv mellett hatékonyabbá teheti a tanítást? A szemléletességre. Rengeteg idõt, energiát mozgósítunk azért, hogy a könyvekben felhalmozott tudást minél emlékezetesebb módon adjuk át. Igyekszünk cselekvésre, alkotásra buzdítani a diákokat, és minél több érzéküket bevonni az információszerzésbe. Az eszközök hosszú sorában nyit új távlatokat a számítógép. Számtalan tananyag szerepel a tantervekben, amelyeket a modern technika segítségével új szemszögbõl világíthatunk meg. Az információs-kommunikációs technikai újítások iskolai bevezetése sokat tehet a tanítási folyamatok hatékonyságának növeléséért, javíthat az oktatás minõségén és megnövelheti a tanulók tudásszintjét. E technikai lehetõségek felhasználása a nyelvoktatás számára is új utakat és távlatokat jelent. A digitális tananyag az ismeret elsajátításában nyújthat segítséget a tanulóknak, egyrészt a tanulás, a gyakorlás, másrészt az ellenõrzés fázisában. Feltételezi a tanulók önálló tevékenységét, amit ezzel elõ is segít. Nagy elõnye, hogy a tanuló az anyagot saját idõbeosztásának megfelelõen, saját képességeihez mért elõrehaladási ütemben sajátíthatja el. Hiszen nem minden tanuló tanulja egyforma gyorsasággal az adott lecke kifejezéseit, nyelvtani fordulatait és nem utolsó sorban aktivizálja a már meglévõ passzív szókincsét. Többnyire lehetõség van az érdeklõdésnek megfelelõ kitérõkre, valamint a folyamatos ellenõrzésre és értékelésre. A pedagógus szakma megújításának lehetõségei Makón és a térség településein címû Phare-projekt keretén belül készítettem el a digitális oktatóprogramjaimat, melyek témái az általános iskolai tananyagra épülnek. A digitális tananyag tervezésénél, elkészítésénél törekedtem arra, hogy megfeleljen az általános iskolai követelményrendszernek. Célom volt, hogy használata egyszerû legyen, a felhasználó számára tartalmazzon újdonságot, érdekességet és a téma egyszerû feldolgozását. A programozott oktatás révén a tanuló aktivitása nõ, a kapott információ értelmes befogadására és alkalmazására irányul. A program által feldolgozott tananyagot önállóan tanár segítsége nélkül is megtanulhatja a nyelvet tanuló. A jó digitális tananyag biztosítja, hogy a tanuló számára legmegfelelõbb tagolásban és ritmusban történjen a feldolgozás. Jegyzetelhet közben, ami segíti az elmélyült feldolgozást. A közlés multimédiás, egyszerre több érzékszervi csatornára hat. 16

17 A digitális tananyag vizuális elemei szolgálják legjobban az érdeklõdés felkeltését. A tartalom vonzó, adekvát megjelenítése felhívja a tanuló figyelmét. Már a bejelentkezõ részben érezze a tanulni vágyó az újdonságot, az érdekességet, egy tématerület eredeti, látványos megközelítését. Az attraktív képek, az arculattervezés szintén fokozza a tananyag iránti érdeklõdést. Hogyan használhatjuk órai keretek között a digitális tananyagot? A tanárnak természetesen erre az órára is alaposan fel kell készülnie. Ismernie kell olyan Web oldalakat is, ahol a témához kapcsolódó érdekes és hasznos információk elérhetõek. Hogyan tudjuk ezt felhasználni a nyelvórán? Nézzünk egy példát! Témánk az ünnepek karácsony, húsvét. A tanóra célja: Ünnepek karácsony, húsvét témakör ismétlése, szókincs felelevenítése, bõvítése. Karácsonyi, húsvéti szokásokkal való ismerkedés. Olvasási készség fejlesztése, új ismeretek szerzése. Az órán az elõkészítõ szakaszban a tanár bevezeti a témát. A tanulók felelevenítik az ünneppel karácsony, húsvét kapcsolatos ismereteiket. Motiváció a más népek hagyományainak, szokásainak és ünnepeinek megismerésére. Kifejezések gyûjtése, esetleg kérdések megfogalmazása a témával kapcsolatban. 17

18 Ezután következik a második szakasz, a digitális tananyag feldolgozása a számítógéppel, szövegértés, információgyûjtés. A harmadik szakasz pedig ezek feldolgozása, rendszerezése, feladatok megoldása. A szerzõi szoftverrel készített feladatok megoldása után ellenõrizhetik a tanulók válaszuk helyességét. Igény szerint a feladatok egymás után többször is megoldhatóak. A munka önállóan, egyéni tempóban történik. A tanulók használhatják az online szótárat. A számítógép használatát követõ munka a rövid összefoglalás az ünneppel kapcsolatosan. Házi feladatként a tanulók készülhetnek elõadással a feldolgozott anyagból a következõ órára. Az óra végén maradjon idõ arra, hogy a tanár értékelje a tanulók munkáját. Informatikai eszközök a nyelvoktatásban A modern technológia felhasználása számtalan új lehetõséget nyújt az idegen nyelv tanításában/tanulásában. Az interaktív tanítás tanulás kibõvíti az elérhetõ nyelvi anyagok és kommunikációs lehetõségek tárházát. Könnyebben és gyorsabban juthatunk autentikus és aktuális nyelvi ismeretekhez. Már nem okoz gondot, hogy diákjainkkal a nyelvórán az internet segítségével naprakész információkat gyûjtsünk autentikus nyelvi forrásokból adott témához. A modern technológia nagy segítséget nyújt a tanárnak abban a törekvésében, hogy figyelembe vegye a nyelvtanulók egyéni igényeit a nyelvoktatás során. Ezek az interaktivitásra képes eszközök különféle módon hozzájárulhatnak a differenciált nyelvtanulás elõsegítéséhez és ahhoz, hogy a nyelvet tanuló egyéni képességeinek, saját tempójának megfelelõen dolgozhasson. A program mind fejlesztésre, mind felzárkóztatásra alkalmas. Az idegen nyelven való kommunikálásra is számtalan új lehetõségünk van. Gyorsan létesíthetünk kapcsolatot más kommunikációs partnerekkel, pl. , chat vagy különbözõ fórumok segítségével. Így már nem a tanár és a diákok képezik az egyetlen lehetõséget az idegen nyelvi kommunikációra a nyelvóra keretében. A kommunikációs szituáció is nagymértékben megváltozik, mert így valós autentikus szituációban van módjuk a tanulóknak a nyelvtudásuk kipróbálására, fejlesztésére. Nyelvhasználatuk sikerességének mércéje pedig már nem egyedül a tanártól kapott visszajelzés, hanem hogy mennyire sikerült megértetniük magukat egy adott szituációban. Az újfajta technológiákkal létrehozható multimédiás tanulási környezet, melyben az információ egyszerre több csatornán keresztül közvetíthetõ, jótékonyan hat a tanulás hatékonyságára. Szintén ezt eredményezi, ha a multimédiás eszközöket használva a nyelvtanuló azonnali visszajelzést kap nyelvi ismereteirõl, megoldásainak helyességérõl. A sokszínû tanulási környezetben való szabadabb mozgás, a visszajelzések és segítségek felhasználásáról való egyéni döntés nagymértékben elõsegítik a sokkal önállóbb, egyéni igényekhez szabott tanulást. 18

19 Mindezek azt eredményezik, hogy a számítógép nyelvi használata motiválóan hat a diákokra. Az új tanulási környezetben kitágul a nyelvtanulás fogalma és átértékelõdik a tanár - diák szerepkör is. Már nem csak a tanár az egyetlen személy, aki a tudást a diákok számára közvetíti. A tanulók a feladatokat kreatív módon közelíthetik meg, a nyelvtudás egy részét önállóan szerezhetik meg. A tanárnak természetesen erre az órára is alaposan készülnie kell, mert a média újdonságerejébõl származó motivációs tényezõ nem megfelelõ használat esetén viszonylag gyorsan érdektelenné válhat a tanulóknál. Mindezeken túl ismernünk kell ezen eszközök nyelvórai használatának esetleges nehézségeit, hátrányait is. Talán a legfontosabb az, hogy számítanunk kell az esetleges meghibásodásokra, pl., ha egy órát az internet használatára építettünk, nagyon kellemetlen lehet valamilyen hálózati elem meghibásodása. Ha azonban erre az esetre is gondolva készülünk az óráinkra, nem érhet minket csalódás. Jelentõsen elõsegíti a számítógépes nyelvórai munkát, ha a gépteremben kivetítõ is található, melynek segítségével lehetõség nyílik arra, hogy a tanár vagy a diák képernyõjét mindenki láthassa. Ez fontos lehet magyarázó, instruáló részeknél, kiselõadásoknál vagy diákmunkák bemutatásánál is. Számítástechnikai eszközök nyelvórai vagy nyelvórához kapcsolódó felhasználása sokféle módon történhet. Ezek fedhetik is egymást, ezáltal az adott eszköz alkalmazása egyidejûleg több csoportba besorolhatóvá válik. Alapprogramok: olyan kifejezetten a nyelvoktatás számára írt programok, melyek hozzátartoznak a számítógép alapfelszereltségéhez, pl. Word, Power Point, Excel, vagy egyéb képszerkesztõ és rajzolóprogramok. Mindezek sokoldalúan felhasználhatóak a nyelvoktatás területén, segítségükkel könnyen készíthetünk oktatási anyagokat. Szerzõi programok: olyan programok, melyek képesek különbözõ számítógépes feladatok, játékok létrehozására, amennyiben a felhasználó tartalommal tölti meg õket. Ezek a keretprogramok nem kész nyelvi anyagokat bocsátanak rendelkezésünkre, hanem azok létrehozásához szükséges vázat, amit mi tölthetünk meg tartalommal. A szerzõi szoftverek szerepe a nyelvoktatásban más tantárgyak esetén is igen jelentõs, hiszen lehetõvé teszik, hogy minimális technikai ismerettel sokszínû, érdekes, számítógépes környezetet hozzunk létre tanulóink számára, mely a tanulócsoport igényeihez, szükségleteihez igazítható. Nyelvoktató programok: Kifejezetten a nyelvoktatás, nyelvtanulás céljaira írt programok, melyek különbözõ idegen nyelvi anyagokat és hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokat tartalmaznak. Az internet felhasználása a nyelvoktatásban fõként a következõ szolgáltatások alkalmazása által valósul meg: 19

20 A web használata a nyelvórához kapcsolódóan a következõ fõbb lehetõségeket kínálja: Információ- és anyaggyûjtés: ez az új eszköz eddig elképzelhetetlen mennyiségû és minõségû anyag elérésére nyújt lehetõséget, akár a tanárnak az órára készülésnél, akár a diákoknak az órai vagy egyéb nyelvtanulásnál. Nyelvi feladatok, gyakorlatok: egyre növekvõ az olyan weboldalak száma, ahol kifejezetten a nyelvoktatás számára készült kinyomtatható vagy online kitölthetõ, interaktív feladatokat találhatunk. Publikációs lehetõség: a web nemcsak számunkra szolgálhat információval, hanem mi is felhasználhatjuk arra, hogy anyagainkat publikáljuk, ezt tanulóink számára elérhetõvé tegyük, de diákmunkák prezentálására is alkalmas. kommunikációs lehetõség: a web-en lehetõségünk van arra is, hogy idegen nyelven kommunikációt folytassunk. (chat, különféle fórumok, hírlevelek) használat: az elektronikus levelezés lényege az, hogy amennyiben rendelkezünk elektronikus levélcímmel, valamilyen levelezõprogram segítségével küldhetünk digitális formában megírt leveleket, akár képpel és hanggal kiegészítve. Az elektronikus kommunikációs eszközök legnagyobb jelentõsége a nyelvoktatás számára abban rejlik, hogy lehetõséget nyújtanak valós, kommunikációs helyzetek kialakítására, átélésére más, az adott nyelvet beszélõ kommunikációs partnerekkel anyanyelvûekkel, vagy azonos nyelvet tanulókkal. 20

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA

A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ simonics.istvan@tmpk.uni-obuda.hu A MENTORTANÁRKÉPZÉS E-LEARNING TÁMOGATÁSA Az Óbudai Egyetemen 2011-ben megkezdtük a Gyakorlatvezető

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Nyelvóra a SMART digitális oktatóteremben interaktív tábla és táblagépek használatával

Nyelvóra a SMART digitális oktatóteremben interaktív tábla és táblagépek használatával Nyelvóra a SMART digitális oktatóteremben interaktív tábla és táblagépek használatával A diákok képesek többet tanulni, azt a többet képesek jobban megtanulni, és az interaktív tananyagok használatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Tanulás a világhálón

Tanulás a világhálón Tanulás a világhálón Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 11-12

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

TT elősegítő eszközök

TT elősegítő eszközök Tudás transzfert (TT) elősegítő eszközök Dr. Antal Zsuzsa Tudományos és Technológiai Alapítvány TT elősegítő eszközök Eszközök, amelyek elősegítik az iparakadémia közti tudás transzfert: Kommunikációt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1.

Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Networkshop2005 Országos Konferencia 2005. március 30.-április 1. Vigh György: E-learning és multimédia -postás szemmel Networkshop 2005 -Szeged 2005.04.01. 1. oldal e-learning és multimédia postás szemmel

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A főnökön is lehet változtatni

A főnökön is lehet változtatni A főnökön is lehet változtatni Futótűzként terjednek el a 360 fokos felmérések a cégeknél, amelyek a vezetők teljesítményét hívatottak mérni. Ennek során a nagyfőnök, a beosztottak és más vezetők is véleményt

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben