Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. Inkluzív iskola Intézményi innováció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. Inkluzív iskola Intézményi innováció Sziklára épített ház Készült: Damjanich János Általános Iskola 2011, Isaszeg Készítette: Horváth Ágnes Kovács Zoltánné Sződi Ágnes

2 1. AZ INKLÚZIÓ 1.1 Fogalma: befogadás Az iskola is megváltozik, hatékony iskolává igyekszik válni minden gyermek számára. (dr. Illyés, 2000). 1.2.Oktatásban betöltött szerepe Az inkluzív pedagógia a speciális nevelési szükséglet fogalmának újragondolásából indul ki. Az inklúzió esetében cél, hogy minden gyermek a lakóhelyéhez közeli iskolában tanulhasson. Nem az egyes tanulóra kell koncentrálni, a probléma tehát nem a gyermeké, hanem az egész rendszer elemeit figyelembe véve kell megvizsgálni a kapcsolatrendszer összefüggéseit. ( Fulcher,1989, Skritic, 1991,idézi Ainscow,1993b ) Ebben az értelmezésben a tanulási nehézségeket a feladatok,a tevékenységek az osztályban lévő körülmények stb. együttesével írják le. Ez a tágabb értelmezés a tanárok felelősségére hívja fel a figyelmet, lehetőséget teremt arra, hogy a pedagógusok segítségért folyamodjanak a környezetük tapasztalatihoz, felülbírálják saját gyakorlatukat. Ezáltal a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek egyben visszajelzést is jelentenek a pedagógiai gyakorlat számára.(aincow, 1993b) Az inkluzív pedagógia megjelenése tehát egy iskolai reformként értelmezhető, amelynek eredményeként az iskola alkalmassá válik minden egyes gyermek nevelési szükségletének a kielégítésére. (Aincow, 1993,Csányi, 2000, Papp, 1995a, Pelusz, 1997) Inklúzió a nevelésben Az inkluzív iskola jellemzői: Személyiségre orientált nevelés, mely a gyermek megismerésére koncentrál és nem a 2

3 deficitre. Működésének alapja az iskolai gyakorlat szorongásmentessé tétele, demokratikus működése, a szolidaritás, a szabad kommunikáció, kooperáció, aktivitás, életszerűség érvényesülésével. Minden gyermek számára jó iskola, melyben a pozitív teljesítményelvárás, a meleg, elfogadó légkör, együttmunkálkodás a kooperáció, az alacsony fluktuáció, a tanárok, a tanítványok és a szülők közötti együttműködés - elfogadó közösség kialakítása, a diszkriminatív attitűdök megváltoztatása, a nyitottság, a speciális nevelési szükségletek maximális figyelembevételével való oktatás nevelés a jellemző. Gyakorlatra orientált, motiváló hatású és biztosítja a nevelési oktatási módszereket a gyermek egyéni szükségleteihez igazítva. 2.AZ INTEGRÁCIÓ 2.1 Fogalma: fogadás Az integráció egy oktatásszervezési forma, mely az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére ad lehetőséget. 2.2 Az integrált nevelés Fajtái: 1. Lokális integráció Csak az épület közös. A gyermekek között semmiféle kapcsolat nincs pl. kihelyezett osztályok esetében. 2. Szociális integráció A fogyatékos csoportok tudatos egyesítése a kortársközösséggel a tanórán kívüli időben, mely lehet: - időszakos, esetleges - rendszeres, folyamatos 3

4 3.Funkcionális integráció (ez a cél) Együttfejlesztés a tanórákon, foglalkozásokon, mely lehet: - részleges, az idő egy részében - teljes, a teljes képzési időben 2.2 Az integrált nevelés Az együttnevelés feltételei: - a társadalom felkészítése - a különböző fogyatékosságok jellemzőinek ismerete - a fogyatékkal élők befogadása Az integráció feltételei: - az alapító okiratban rögzíteni kell a sajátos nevelési igényű gyermek integrálását, mint feladatot, - az intézmény pedagógiai programjában is rögzíteni kell a sajátos nevelési igényű gyermek integrálását, a sérülés specifikus elemeket mely mindenki számára hozzáférhető - meg kell határozni és biztosítani kell azokat a segítő és fejlesztő eljárásokat, amelyek az eredményes integrálást biztosítják, - olyan adaptált környezet biztosítása, mely a sérült gyermek igényeinek megfelel, - megfelelő szakember- ellátottság 4

5 3 Az intézménnyel és vezetőjével kapcsolatos elvárások, az integráció sikerességét előrejelző tényezők: - gyermekközpontúság - elvárások megfogalmazása az integrált gyermekkel, nevelőtestülettel, szülői közösséggel, intézményfenntartóval szemben, - az integrációval, a befogadással kapcsolatos konkrét elképzelések, tervek egyértelmű megfogalmazása - személyi feltételek biztosítása - tárgyi feltételek biztosítása - rugalmasság - empátia - reális értékelés - feszültségmentes, oldott munkahelyi légkör megteremtése - segítő motiváló munkahelyi kapcsolatrendszer kialakítása 2.4 Tantestület változása Fontos, hogy a pedagógusok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek: - a gyermek sajátos nevelési igényeiről, - fejlesztési lehetőségeiről, - a gyógypedagógiai módszerekről, -állandó konzultáció legyen a pedagógus és gyógypedagógus között, illetve az integrációs tevékenységet segítő szaktanácsadóval - a gyermek környezetében a társak nyitott, pozitív magatartása, toleranciája -a gyermek megfelelő képességei és az iskolai követelmények összhangja, rugalmassága - alacsonyabb csoportlétszám - a gyermek családjának pozitív és támogató hozzáállása 5

6 Az integráció során széles körben ajánlott bevonni a munkatársakat a tervezés és megvalósítás szakaszába is. A legfontosabb érték a nevelés és személyiségfejlesztés, a tanulói készségek, képességek fejlesztése, a harmonikus tanár diák kapcsolat, a tolerancia. Nagy jelentőséggel bír a heterogén csoportok szervezése, az egyéni fejlesztési lehetőségek megteremtése, a tehetséggondozás. Fontos az együttműködés és a csapatmunka, a pedagógusok módszertani tudásának folyamatos frissítése. Az együttnevelés lehetőségét garantálja a törvényi szabályozás, ezt hasznosítva kell a sérült tanulók eredményes nevelését- oktatását megvalósítani. 2.5 Külső kapcsolatok: - Fenntartó - Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat - iskolaorvos - iskolai védőnő - EPSZ - Gödöllő -1 sz. TKVSZRB Bp. - városi Könyvtár - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Civil Szervetek - szülők 3. ISKOLÁNK 3.1 Bemutatása 6

7 Iskolánkban a 2010/11-es tanévben új, modern szemléletű oktatást vezettünk be EU-s forrásból, a TÁMOP /1 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázatnak köszönhetően, melyet az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam finanszíroz. A pályázat célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, valamint a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése. A pályázatból olyan iskolát teremtünk, ahol a gyermekközpontú, személyre szabott minőségi oktatás mellett, gyermekbarát, demokratikus légkörben tanulhatnak diákjaink. Képzett, korszerű tudással rendelkező pedagógusaink a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazásával, modern oktatástechnikai eszközökkel, a digitális tartalmak tanórai használatával készítik fel tanulóinkat a versenyképes, jól alkalmazható tudás megszerzésére. Iskolánk névadója, Damjanich János az es szabadságharc vezéralakja, egyike az aradi vértanúknak. Reméljük, hogy az utókor, így intézményünk is méltán emlékezik tetteire. Iskolánk felelősséget érez és vállal a településen lakó családok nevelési feladataiban, a szociálisan sérült és mentálisan elhanyagolt családok felkarolásában, gyermekeik szocializációjában, hiányaik pótlásában, integrációjában. Adottságainkkal élve elérjük, hogy közösséget kovácsolunk, kultúrát közvetítünk, hagyományainkat megőrizzük és továbbadjuk. 7

8 Hatunk a gyermekek személyiségére, fejlesztjük ismereteiket, motiváljuk őket és családjaikat az önképzésben rejlő lehetőségek kihasználására. 3.2 Befogadás Intézményünk körzettől függetlenül fogadja a város sajátos nevelési igényű tanulóit. Külön tagozaton gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztens közreműködésével történik a tanulók fejlesztése, hátrányaik kompenzálása. Azokat a tanulókat, akiket a szakértői bizottság SNI tanulónak nyilvánít, de alkalmasnak talál az ép tanulókkal való együtt nevelésre-oktatásra, integráljuk, a szükséges területeken segítséget kapnak. Az integráció nem csak egyszerűen egy humanitárius igény, vagy ideális szociálpolitikai magatartás, és nem is az együttérzés egy módja, hogy mi épek eltűrjük magunk között a másságot, akár a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk élhessenek. Mi magunk is érintettek vagyunk. Az integráció ennél fogva egy olyan feladat, amit magunkkal kell kezdenünk. A mások árnyékainak az elfogadásához szükséges és lemondhatatlan alap ennél fogva a saját árnyékaink elfogadása. ( Milan Comparetti) Iskolánkba jelenleg 370 tanuló jár, normál tagozatra 320 diák, míg az SNI 50 tanulóval működik. A hátrányos helyzetű tanulók száma 199, a halmozottan hátrányos 127-en vannak. Ingyenes tankönyvre ebben a tanévben 370 tanulóból 260 volt jogosult. A 2011/2012-es tanévre az óvodák jelzései alapján nagyságrendileg 43 gyermek beiskolázása várható, ebből 8 hátrányos helyzetű, integrált 1 fő, BTMN-s 4 fő, néhány kisgyermeknél pedig még folyik a vizsgálat. 8

9 Az inkluzív nevelés során a sajátos nevelési igényű, pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési és tanulási folyamatban akadályozott tanulók az egészségesekkel együtt tanulhatnak. Olyan iskolát alakítottunk ki, ahol ténylegesen megvalósul az együttnevelés, amely alkalmazkodik a gyerekek körében tapasztalható szociális, képességbeli, kulturális és tanulási szükségletekben megnyilvánuló sokféleséghez. A Damjanich János Általános Iskola Pedagógiai Programjának fő célkitűzése, hogy az iskola természetes közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől. A tanulók számára annyi és olyan jellegű tevékenységet biztosítunk, amennyire és amilyenre szükségük van egy-egy ismeret biztos elsajátításához. Célunk, hogy az iskolás gyermekek saját lehetőségeiknek megfelelő, minél optimálisabb szintre juthassanak el egyéni fejlődési ütemük figyelembevételével. A közoktatási törvény az SNI tanulók számára habilitációs, rehabilitációs órakeretet biztosít, amelyet egyéni és csoportos speciális fejlesztő foglalkozások szervezésére fordítunk. Minden tanuló annyi fejlesztő órában részesül, amennyire hátránya felszámolásához szükség van. Tanórai tevékenységük mellett olyan foglalkozásokon vesznek részt, melyek a hiányos, rossz szociokulturális háttér szülte lemaradást, illetve a ténylegesen gyenge képességeket, készségeket fejlesztik. Az oktatás mellett pótolni kell a neveltetésükből hiányzó elemeket, amelyeket a szülői házban nem kapnak meg. Többen közülük először az iskolában részesülnek intézményi foglalkoztatásban, mert nem jártak rendszeresen óvodába. Ez fokozott toleranciát jelent, egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és az értékelés igazítását a tanuló képességeihez. A személyi feltételek mellett fontosak a tárgyi, szakmai feltételek. A kedvező tanulási környezet magában foglalja az iskola belső környezetét és a támogató társadalmi környezet. (Fenntartó, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, óvoda, védőnői hálózat, kisebbségi csoportok, család) 9

10 A pedagógusok az eltérő fejlődési ütemű, hátrányos helyzetben lévő gyermekeket megfelelő szakmai felkészültséggel: jól megválasztott módszerekkel, kooperatív technikákkal és speciális módszerekkel segítik. Iskolánkban az elfogadás, a gyermek felé fordulás alapvető hozzáállás, hiszen a tanulónak éreznie kell, hogy fontos és segítséget kap problémája megoldásában. Ez ad esélyt arra, hogy elfogadja a pedagógust, így az általa közvetített társadalmi normákat is megismerje. Feladattal bízzuk meg, feltárjuk miben tehetséges, és azt erősítjük. Sokszor beszélgetünk vele, családot látogatunk, ezáltal erősítjük a kapcsolatot. Pedagógiai koncepciónkban az eltérő képességekben rejlő lehetőségeket kihasználjuk, hiszen ha mindenki az adott feladathoz azt teszi hozzá, amiben ő tehetséges, akkor sikerélményhez jut, és a közösség megbecsült tagja lesz. A sok kicsi részből pedig összeáll a feladat, munkaközben tanulnak egymástól, közösséggé kovácsolódnak. Az ép gyerekeknek meg kell tanulniuk elfogadni a fogyatékkal élőt, el kell sajátítaniuk azt a módot, amivel segítségére lehetnek rászoruló társaiknak. Kisgyermekkorban az egészséges gyerekek számára természetes az együttélés fogyatékos társaikkal, tolerálják különbözőségüket, így a későbbiek folyamán is természetes módon közelednek a sérült emberekhez. A sajátos nevelési igényű tanulók a fogyatékosságból adódó nehézségeket megtanulják leküzdeni, és megtapasztalhatják, hogy bizonyos területeken eredményeik hasonlóak lehetnek ép társaikéval. Ezáltal segíti a program a sérült tanulók társadalmi beilleszkedését. A program csak akkor érheti el célját, ha a nevelőtestületet türelmes, toleráns, gazdag módszertani kultúrával rendelkező, gyermekszerető pedagógusok alkotják. A magas szintű pedagógiai képességek mellett megfelelő pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) kell rendelkezniük. Az integrált nevelés eredménye nem jelentkezik rövidtávon. A hosszú, kitartó munka több év után hozza meg a várt eredményt. Sok próbálkozás, kudarc, rengeteg megtapasztalás övezi útját. A befogadó iskola a tanulók közötti különbségeket tanulást segítő tényezőnek tekinti, nem csupán legyőzendő problémának. Nem az a kérdés, hogy a sajátos nevelési igényű tanulót hogyan lehet integrálni a normál tagozatra, hanem arra keresi a lehetőségeket, 10

11 hogyan lehet a rendszert úgy átalakítani, hogy az oktatás-nevelés megfeleljen a tanulók sokféleségének. Az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével a személyiség fejlesztése a cél. Ehhez elengedhetetlen a szociális érzékenység megléte. Tanulóink magas arányban olyan családokból kerülnek ki, ahol nem kapják meg azt a neveltséget, érdeklődést, ami alapja lehetne az iskolai munkának. Kitartó munkával a gyermekek nagyobb hányadában elérhető az együttműködés. A következetes nevelői munka eredményeként sajátítanak el olyan szociális kompetenciákat, amik feltételei a sikeres tanulmányi munkának, közösségi életnek. 3.3 Esélyegyenlőség Emberi jogi követelmény, az ENSZ Gyermekjogi Nyilatkozata és a legtöbb nemzet alkotmánya is tartalmazza. Az inklúzió alapvető feltétele az esélyegyenlőség biztosítása. A társadalmi gazdasági helyzet, etnikai származás, nemi hovatartozás nem lehet akadálya az oktatási lehetőségek kihasználásának, mindenki számára biztosított az oktatás megfelelő szintjének elérhetősége. Minden gyermek számára egyenlő esélyeket kell biztosítani, a hátrányos helyzetben lévőknek pedig megadni a felzárkózás lehetőségét. Az iskolába belépő gyermeknél az ún. bemeneti mérések elvégzésével felmérjük képességeiket, az esetleges lemaradásokat egyéni foglalkozásokon, felzárkóztatásokon pótoljuk. Magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekek esetében felvesszük a kapcsolatot a Családsegítő Szolgálat, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel, és természetesen a szülőkkel is. A tanórákon differenciált óraszervezéssel biztosítjuk a nehezebben tanulók felzárkóztatását, a jobb képességű tanulók képességfejlesztését. A hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztató órákon és egyéni fejlesztésen vesznek részt. 11

12 Az átlagnál alacsonyabb tanulmányi eredményt elérő tanulókat ösztönözzük a napközis foglalkozások látogatására. Az iskolaotthonos osztályok eleve délután is együtt tanulnak. Minden tanuló rendelkezésére áll az iskola informatikai eszközállománya, melyet használhatnak tanulmányaik során. Szakköreinken (informatika, angol, sport) nagy számban vesznek részt a tanulók. Tantervbe beépített táncoktatás (néptánc) működik az alsó tagozat minden osztályában. Az alapfokú művészeti oktatás is elérhető tanulóink számára. Minden tanévben levelező versenyt hirdetünk meg a tanulóink részére. (matematika, magyar nyelv) A képességfejlesztés e formáját is hasznosnak tartjuk, sok gyermek jelentkezik, készíti el a feladatokat jórészt önállóan, szülői, pedagógusi segítséggel. 3.4 AKADÁLYOK ÉS ERŐFORRÁSOK A változás megtervezését befolyásoló tényezők: a, Objektív tényezők: - az iskola épülete, szinterei - a tanterem berendezése - speciális taneszközök - hagyományos taneszközök - gyógyászati segédeszközök - az osztály létszáma b, Szubjektív tényezők: - a nevelőtestület szemlélete - az adott pedagógusok személyisége - speciális módszerek - alkalmazott tanterv, tananyag - a gyógypedagógus - a csoport és osztálytársak Fontos tényezők még a tanulók adottságai, személyisége és képességei, illetve a tanuló családja, szociokulturális háttere. 12

13 A kompetencia alapú pedagógiában a hagyományos taneszközök szerepe csökken, mellettük a tágabb értelemben vett fejlesztő eszközök, a gyakorlati életből vett tárgyak jelentősége növekszik. Szintén nagyobb hangsúlyt kapott a módszerek és a tanulási környezet egymásra utaltsága, egysége. Alapvető szükségletté válik a sajátos nevelési igényű tanuló gazdag eszközigénye, amely sok esetben iránymutató ép társaik hatékony fejlesztéséhez is. A befolyásoló tényezők a következő kérdések végiggondolását teszi szükségessé: a, Felkészült-e az intézmény egésze a változásra? - Milyen az iskola szocioemocionális légköre? - Tudatosan történik-e a tanítási napok tervezése? - Milyen a tantermek kialakítása? - Milyen funkciót tölt be az iskolaépület díszítése? - Vannak-e pihenő - és játszóhelyek az intézményben (az osztályban)? - Rendelkezésre állnak-e helyiségek, játékok, eszközök a nem hagyományos foglalkozásokhoz? - A nevelés, a szocializációs funkció milyen szerepet tölt be az intézményben? b, A tanítás igazodik-e a gyermek szükségleteihez? - Milyen szempontok alapján történik az órarend kialakítása? - Minden tanítási napon megfelelő-e a tanulók mozgásmennyisége? - Figyelembe veszik-e a tanulók egyéni terhelhetőségét? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására alkalmasak különböző kérdőívek (melléklet). A koragyermekkori fejlődés elősegítése A 0-6 éves gyermekek ellátása szakmai, intézményi, ágazati és másféle érdekszövetségeken és érdekellentéteken keresztül, szabályozódik. 13

14 A gyermek szükségletére adott, szakmai intézményi válaszok elmaradása, elégedetlensége, valamint ezzel egyidejűleg a szülők megfelelő támogatásának, bevonásának hiánya jelentősen hozzájárulnak a gyermekek későbbi iskolai kudarcaihoz és társadalmi beilleszkedésének nehézségéhez. Kockázati tényezők és fejlődési eredmények KOCKÁZATI TÉNYEZŐK SZOCIÁLIS/ÉRZELMI EREDMÉNYEK KOGNITÍV EREDMÉNYEK Idegfejlődési kockázatok Alacsony születési súly, viselkedészavarok Elégtelen tanulási képesség, koraszülöttség gyenge teljesítmény Rendellenes idegfejlődés viselkedészavarok Elégtelen tanulási képesség, gyenge teljesítmény Rendellenes Viselkedészavarok koponya/arccsontfejlődés Rendellenes anyagcsere Motoros koordinációs Alacsonyabb IQ, iskolai problémák kudarc Kognitív hiányosságok Alacsony IQ, gyenge Szabályszegés, antiszociális Iskolai sikerek hiánya, szóbeli kommunikációs viselkedés negatív hozzáállás képességek Speciális fejlesztőpedagógia Nehéz átállás az általános hiánya az iskolaelőkészítőben iskolára Korai viselkedés/kapcsolatok Nehéz természet Antiszociális viselkedés, Iskolai kudarc szabályszegés Hiperaktivitás, externalizáló Nehézségek az iskolai viselkedés alkalmazkodásban, alacsonyabb IQ Bizonytalan kötődés Viselkedési problémák 14

15 Családi, szülői jellemzők Az anya gyenge nevelési Viselkedési problémák Korai iskolai kudarcok készségei Válás, a család Viselkedési problémák szétszakadása Szülői szerfüggőség Megkésett fejlődés, (alkohol, drog) alacsonyabb értelmi képességek Anyai depresszió Viselkedési problémák Kognitív fejlődési lemaradás Alacsonyabb társadalmi Viselkedési problémák Alacsonyabb IQ, gazdasági státusz fejlődésbeli késések, iskolai kudarcok Bevándorló státusz Pszichoszociális problémák, kockázatvállalás Gyermeknevelési szokások Kényszerítő fegyelmezés, Antiszociális viselkedés szigorú büntetés Rossz bánásmód A szociális elfogadás Alacsonyabb alacsonyabb érzékelése IQ/teszteredmények, évismétlés Következetlen, Antiszociális viselkedés kiszámíthatatlan határok és szokások Akadályok és erőforrások iskolánkban: a, A tanítást tanulást segítő és értékelő eszközrendszer - Intézményi önértékelés - Iskolába való bekerülés előkészítése 15

16 - Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttműködés DAMI TANODA b, Együttműködés - partnerségi kapcsolatok kiépítése - Szülői házzal - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal - Szakmai és Szakszolgálatokkal - Középfokú oktatási intézményekkel - Kisebbségi önkormányzattal - Civil szervezetekkel c, A tanítást tanulást segítő eszközrendszer A tanítást tanulást segítő eszközrendszer elemei az integráció fejlesztést megvalósító programot azokkal a szempontokkal egészíti ki amelyek az együttnevelés pedagógiai esélyeit jelentősen növelik. Az integráció leginkább a differenciálásra alkalmas szervezeti módok, kooperatív technikák alkalmazását jelenti. 3.5 KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE Berendezés - Gyermekek A felmérést egy 26 fős, másodikos osztályban végeztük el. A tanulóknak 15 kérdésre kellett az igen, illetve a nem választ aláhúzniuk. A kérdőívet közös elolvasás illetve megbeszélés után kitöltötték a gyermekek. A felmérés során valamennyi kérdésben nagymértékben pozitív válaszok születtek. A tanulók igen nagy számban elégedettek az iskolai környezetükkel. Véleményem szerint ez annak is köszönhető, hogy iskolánk épülete a tavalyi év során lett felújítva illetve egy új részleg felépítésére is sor került itt található a felmérésben résztvevő közösség osztályterme. Ez meg is látszott, hiszen valamennyi tanuló elégedett volt az iskola épületével. Az építkezés során új bútorok és 16

17 berendezési tárgyak is elhelyezésre kerültek az épületben, illetve az iskolaudvaron is történtek fejlesztések. Az iskolánkban dolgozó pedagógusok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek barátságos környezetben tölthessék el mindennapjaikat. A tantermeket folyamatosan díszítik az aktuális évszakoknak, ünnepeknek megfelelően. Természetesen elsősorban a gyermekek által elkészített dekorációkkal. Nagy valószínűség szerint ezért is válaszolt az osztály valamennyi tanulója azokra a kérdésekre igennel amelyek a tantermek esztétikusságára utaltak. Iskolánk mellékhelyiségeinek tisztaságára és a felszerelés épségére valamennyi dolgozó próbálja a gyermekek figyelmét felhívni. Ennek eredményessége figyelhető meg a 10-es kérdésnél, hiszen valamennyi tanuló elégedett ezekkel a helyiségekkel. A tanári, illetve az igazgatói szobában nem sok tanuló járt, mert a gyermekek elsősorban valamilyen probléma megoldása kapcsán mennek be oda. Természetesen bármelyikük bemehet mindkét helyiségbe, bármilyen problémája esetén. Összességében elmondhatjuk, hogy iskolánk ezen tanulói igen elégedettek nemcsak az épülettel, hanem a bútorokkal, a felszerelésekkel illetve az őket körülvevő környezet légkörével is. Berendezés Pedagógusok 17

18 Iskolánkat a tavalyi tanév során adták át, miután megtörténtek a felújítások, építések. Nemcsak külső változások történtek, hanem berendezést illetően is. Véleményünk szerint egy ilyen új épületbe a belépés csakis pozitív érzést kelthet az emberben. A tanárok számára is egy teljesen új tanári szoba került átadásra. Mindenki részére biztosítva van egy asztal, egy szék illetve egy szekrény. A tanári szoba méreteivel, világításával, színével többségében elégedettek vagyunk. Ez a szoba biztosít lehetőséget az egymás közötti, illetve a szülőkkel történő beszélgetésekre. A diákokkal történő megbeszélésekre elsősorban a tantermekben kerül sor. Hiszen a gyermekek számára is a saját tantermük adja a leginkább biztonságos környezetet. Itt van mód leginkább arra, hogy a tanítási órák után bizalmasan, zavartalanul tudjunk beszélgetni velük. Mindannyian próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy iskolánk folyosói, tantermei a gyermekek számára minél inkább barátságosak legyenek. Mindannyian megpróbáljuk saját osztálytermeinket az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően díszíteni. Sőt minden ilyen fontosabb eseménynél versenyt rendezünk erre vonatkozólag. Elhelyezés Gyermekek Iskolánk tanulói egy előre meghatározott tanteremben tanulnak figyelembe véve az osztályfokot illetve a létszámot. A tanulók tanáraiktól való engedély után átmehetnek más tantermekbe, természetesen ott is betartva az elvárt viselkedési normákat. 18

19 A szünetekben iskolánk tanulói elsősorban az udvaron tartózkodnak, ha azt az időjárási feltételek is lehetővé teszik. Ezáltal elsősorban a gyermekek itt tudnak találkozni, beszélgetni iskolatársaikkal, testvéreikkel. A tanárokkal szintén az udvaron is tudnak beszélni a gyermekek bármilyen problémájuk, kérésük esetén, illetve a tantermekben, folyosókon. Bizonyos esetekben ha a helyzet úgy kívánja a tanári szobában is tudnak beszélni a pedagógusok a tanulókkal. Az igazgatói szobát is ugyanilyen könnyedséggel felkereshetik a tanulók, hiszen iskolánk igazgatója bármikor a gyermekek rendelkezésére áll, ha szükség van rá. Iskolánkban eddig az egyes évfolyamokon osztályokat betűjelekkel különböztettük meg, amely egy bevált módszer volt. Úgy gondolom, hogy ezzel szemben egy-egy közösségről jellemzőbb képet adhat egy általuk megválasztott név. Ilyen nevek találhatók meg a mellékletben található kérdőívek 15-ös kérdésénél. 3.6 A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÜLTSÉGE KONFLIKTUSHELYZETEK Mi sem jellemezhet jobban egy iskolát, egy nevelőtestületet, egy osztályt és a benne élők kapcsolatait, mint a konfliktusok megoldásának módja. Mi a konfliktus? Szükségletek, igények, szándékok, vélemények, értékek ütközése. Két látszólag vagy ténylegesen egymást kizáró akarat, elképzelés közötti feszültség, ellentét. A megoldástól függ, vajon előre viszi-e a tevékenységet, a kapcsolatokat, vagy újabb konfliktusok keletkezésének kiindulópontja lesz. Az iskolában leggyakoribb a tanár-diák konfliktus, emellett nem kis számban előfordul diák-diák ütközés, valamint tanár-tanár (igazgató) közötti, az egyes gyerek és az osztály, a tanár és az osztály továbbá a gyerekcsoportok-osztályon belül, és az osztályok-között adódó konfliktus. A konfliktusos szituációban különböző módon viselkedünk. Megoldási stratégiánk bizonyára függ személyiségjellemzőinktől, a konfliktus tartalmától, a konfliktusban érintettekről és egyéb körülményektől. 19

20 A következő megoldásmódok írhatók le: 1. Tekintélyelvű (autoriter) megoldás, ahol a győztes - vesztes helyzet alakul ki. Az iskolában pl: a büntetés és a jutalmazás is ilyen eljárás. A felnőtt-gyermek konfliktusban ez a megoldási mód többnyire a felnőtt győzelmét jelenti. A hatalom gyakorlásának ez a formája ellenállást, lázadást vált ki. Az elvárások nem válnak a gyerek sajátjává. Amikor megszűnik vagy csökken a kontroll, a konfliktus ismét előáll. 2. Alkalmazkodó, kizárólag gyermekközpontú megoldás. Ilyenkor az egyik résztvevő enged a másiknak. Ez is győztes - vesztes helyzet, de itt a felnőtt (szülő, pedagógus) marad alul. A gyermek ilyenkor nem tapasztalja, hogy a másiknak is lehetnek és vannak igényei, csak saját szükségleteinek kielégítésére törekszik. 3. Az elkerülő, a szituációból kimenekülő megoldási mód. Ez a feladás állapota, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy a helyzet reménytelen, nincs megoldás és ezért nem tesz erőfeszítéseket sem. 4. A kompromisszumos megoldás: ebben az esetben mindkét fél enged valamennyit eredeti elképzeléséből. Bár egyikük igénye sem teljesül maradéktalanul, kapcsolatuk nem romlik. 5. A kooperatív, konstruktív problémamegoldás: ilyenkor a konfliktusba került személyek közösen próbálják megoldani a helyzetet. Az iskolai konfliktusok jelentős része a szabályok be nem tartásakor, vagy megszegésekor keletkezik. Megelőzhető a szabályok megszegése, ha kialakításuk a gyerekkel együtt történik. Ha az osztály valamilyen szabályt szükségesnek tart és elfogad, valószínű, hogy azt be is tartja. Ilyenkor sokkal nagyobb az esély a szabály megtartására, mintsem akkor, ha kívülről a gyermekre kényszerített szabályokhoz kellene alkalmazkodniuk. 3.6 A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÜLTSÉGE Tanácsok pedagógusoknak: 20

21 Ültetés: A problémákkal küzdő gyermekeket a terem azon részére érdemes ültetni, ahol a legtöbbet tartózkodik a pedagógus, illetve amerre a legtöbb kommunikációs jelzést küldi. Így a gyermek nem tud olyan könnyen kilépni a feladathelyzetből és az óra követése is könnyebbé válik számára. Figyelem: Ennek fenntartása érdekében fontos, hogy olyan módszereket alkalmazzunk az órákon, amelyek szolgálják az érdeklődést a figyelem fenntartását, mert ezekkel szintén elkerülhető, hogy a gyermek más dolgokkal kösse le magát, és hogy újabb problémás viselkedések alakuljanak ki. Külön feladatok: Célszerű a nehézségekkel küzdő gyermekeknek olyan feladatokat adnunk, amelyekben megmutathatják tehetségüket vagy olyat, amelyben szükség van a rendszerességre, feladattudatra és felelősségre. A gyermekek képességeinek megfelelő követelmények kialakítása: A viselkedési zavarok kialakulásának egyik igen fontos oka lehet, ha a gyermek nem tudja teljesíteni a követelményeket. Ezekben az esetekben a sok kudarc hatására a gyermek lemond arról, hogy a tanulás terén sikereket érjen el, és más területeken próbál kitűnni. Fontos, hogy mi pedagógusok ismerjük a gyermek képességeit, lehetőségeit, melyben a különböző szakemberek is segíthetnek (Nevelési Tanácsadó) és ennek alapján célszerű kialakítani a gyermek képességeinek és terhelhetőségének megfelelő követelményeket. Szabályok kialakítása: A közösen meghozott szabályok a gyermek számára is megadják a kompetencia érzését, segítik az elfogadást. Fontos, hogy a szabályok jól körülhatárolhatóak legyenek, valamint hogy a gyermek ismerje a szabályok megszegésének következményeit. Ez biztonságot jelent az ő számára, tisztázza, hogy mik azok a magatartási normák, amiket elvár az iskola, és mik azok, amiket nem. Ez pedig elősegíti, hogy a magatartási problémákkal küzdő gyermek számára is jól kiszámíthatóvá válik a viselkedésre adott környezet reakciója. 21

22 Együttműködés a családdal: Célszerű megismernünk azt a szociokulturális közeget, ahol a gyermek él. Együttműködés más szakemberekkel: Nagyon fontos a sikeres nevelési munka érdekében, hogy ne csak a családdal, hanem más szakemberekkel is tartsuk a kapcsolatot. Reális énkép kialakítása: A problémákkal küzdő gyermekeknek általában igen negatív az énképük, a környezetből szinte csak a negatív visszajelzéseket kapják. Ezért igen fontos feladatunk, hogy a gyermeknek olyan feladatokat adjunk, amelyben sikeres lehet, mert így a gyermekben is kialakulhat az az érzés, hogy sikeres valamiben és így elindulhat azon a folyamaton, hogy mi az amiben jó, és mi az, amiben még változtatnia kell, ezzel pedig megnyílik az út a reális énkép felé. 3.7 A KÖRNYEZŐ TÁRSADALOM (SZÜLŐK) FELKÉSZÜLTSÉGE, TÁJÉKOZTATÁSI FELADATOK A CSALÁD A gyermek fejlődése szempontjából meghatározó a kisgyermekkori és az aktuális környezet. Így az iskolai nevelőmunka eredményessége összefügg a szülői-nevelési feltételekkel. Krüger szerint az iskolai beilleszkedést befolyásolja: az inger gazdag környezet gyerek kutatási kíváncsiságának serkentése, a személyes, szeretetteljes bánásmód, a szabadságot engedő nevelés, a szülők pozitív elvárásai, a pozitív megerősítés, a pozitív énkép kialakulásának támogatása, a beszéd ösztönzése illetve a beszédre fordított figyelem, a könyvekkel való bánásmód megismerése és a tanulásra szánt alkalmak biztosítása. Különösen fontos szerepet játszik az első két év az értelmi fejlődésben. Az intellektuális ösztönzők azonban csak meleg, elfogadó, biztonságos és bizalmat sugárzó érzelmi légkörben hatékonyak. A gyermek nemcsak a kognitív, hanem szociális 22

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben