Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja IKT metria mérőeszköz című disszertáció opponensi véleményeire adott válaszok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja IKT metria mérőeszköz című disszertáció opponensi véleményeire adott válaszok"

Átírás

1 IKT metria mérőeszköz című PhD disszertációra vonatkozó opponensi véleményekre adott válaszok A válaszban idézett dokumentumok: 1. Opponensi vélemény, készítette: Dr Forgó Sándor opponens (továbbiakban 1. OV) 2. Bírálat Török Balázs PhD doktorjelölt IKT metria mérőeszköz című doktori (PhD) értekezésről, készítette: Dr. Zsakó László docens (továbbiakban: 2. OV) 3. Török Balázs: Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja IKTmetria mérőeszköz (továbbiakban: D.) Megjegyzések: A válasz tematikus csoportosításban tekinti át az opponensi véleményekben megfogalmazott problémafelvetéseket, függetlenül azoknak az opponensi véleményben adott sorrendiségétől. A válaszok az opponensi vélemények szöveghű idézésével kezdődnek (dőlt betűvel). Az azonos témát érintő opponensi véleményeket együtt kezeljük, valamennyit idézve. 1. Szóljon az IKT és az oktatástechnológia kapcsolatáról. Milyen előzményei voltak az IKT megjelenésének? Hazai és nemzetközi AECT (Association for Educational Communications and Technology) (1.OV) Szociológiai megközelítés: Talcott Parsons makroszociológiai elméletét felhasználva az oktatástechnológia egyedi sajátossága abban ragadható meg, hogy a korábbiaknál szorosabban kapcsolja össze a gazdasági, a politikai és a mintafenntartó (szocietális) alrendszert. Az oktatástechnológia fogalomköre alá sorolható eszközök és eljárások többnyire a gazdasági alrendszer termékei, melyek a közérdek képviseletére jogosultak döntései alapján az oktatási rendszerben felhasználásra kerülnek. Az oktatástechnika révén tehát az analitikai rendszerleírásban egyébként elkülönült alrendszerek (gazdasági, politikai, oktatási) érintkezésbe kerülnek egymással. A technológiai eszközök, hardverek, szoftverek gyártói közpolitikai döntések eredményeként fokozatosan az oktatási közszolgáltatások beszállítóivá, szolgáltatóivá (is) válnak. Az oktatástechnológia története ebből eredően három főbb szereplő: a kormányzati, a gazdasági és az oktatási szektor összetett érdekrendszerében értelmezendő. (Az oktatástechnológia diszciplináris helyzete is utal erre, hiszen nem annyira a tudomány differenciálódása eredményeként került elfogadásra mint önálló szakterület, inkább az oktatás gyakorlatának átalakulása hívta életre.) Az oktatástechnológia térnyerésének jellegzetessége a folyamat kulturális meghatározottsága. Az eszközök alkalmazása többnyire az adott korszakban, az adott régióban domináns pedagógiai, pszichológiai gyakorlat befolyása szerint valósul meg, ugyanakkor terjedő jelenség, hogy az oktatásirányítás az oktatástechnológiai eszközök bevezetéséhez a pedagógiai gyakorlat aktuálisnak vélt megújítási szándékát fűzi. Oktatásszociológiai elemzések hívták fel a figyelmet az újabb és újabb oktatástechnológiai eszközök terjedésének időnként megfigyelhető mozgalmi ideológiai jellegére. (Travers 1973) Ennek egyik következménye az esetenként megmutatkozó meglepő naivitás az új eszközök bevezetésekor. Az audiovizuális eszközöket például sokan ugyanúgy panaceanak tekintették a 20. század elején, mint a személyi számítógépet a 80 as és 90 es évekbeli elterjedésükkor, amikor a médium maga az üzenet szlogenje is megfogalmazódott és esetenként a legmagasabb szintű koncepcióalkotásban felelősséget viselő oktatási miniszterek szoftverügynökökre emlékeztető bemutatókat tartottak. 1

2 Az IKT oktatási alkalmazása vonatkozásában markáns különbség mutatkozik az angolszász országok és a hazai gyakorlat között. Az USA jellemző sajátossága például, hogy a közpolitikák megformálásakor az oktatást és a tanulást nem csupán társadalmi (szociális) kérdésként kezelik, hanem egyéni pszichológiai jelenségként is értelmezik. (E pszichológiai jellegű megközelítésre érzékletesen utal az IQ tesztek presztízse és használatának gyakorlata, mely kevésbé jellemzi az oktatást elsődlegesen kollektív társadalmi megközelítésben értelmező európai és hazai gyakorlatot.) Az autonóm tanulói szándékok középpontba emelése az IKT hozzáférés vonatkozásában azt jelenti, hogy eszközök helyileg és tantárgyilag kevésbé elkülönülten épültek be a tanulás folyamatába. A kialakított rendszerhez illeszkedő a pedagógus továbbképzések többsége is, melyek kevésbé az IKThasználati alapismeretekre, mint inkább az IKT oktatási alkalmazásának témakörére koncentráltak. Funkcionális megközelítés Leegyszerűsítő funkcionális megközelítésben az IKT eszközök specifikussága az interaktivitásban ragadható meg. Bár az IKT eszköz használati módjától függően valóságos tárgyként, szöveghordozóként, auditív, vizuális vagy audiovizuális eszközként is szerepet kaphat az oktatásban, valódi mással nem helyettesíthető szerepét az interaktív alkalmazásokban nyerheti el. Információhordozók, megjelenítők tárgy modellek, makett szimbólum rajz, vázlat nyomtatvány tankönyv, munkafüzet, feladatlap auditív anyag lemezjátszó, magnetofon, CD lejátszó vizuális anyag dia, írásvetítő, vetítő audiovizuális anyag film, televízió multimédiás tartalmak számítógép interaktív alkalmazás programozott oktatás tananyaga, számítógép, nyelvi labor Történeti megközelítés: Az oktatástechnológiai tudományterületté válásának kezdetei a 20. század elejére tehetők. Az USA ban már ekkor működtek olyan szakmai műhelyek, szolgáltatások, melyek például az akkor terjedőben lévő film technikát tették hozzáférhetővé iskolák számára. Az oktatástechnológia korai története jól tükröződik az amerikai AEC (Association for Educational Communications and Technology) történetében, mely létrejöttét az 20 as, 30 as évekre teszi. A második világháború végéig tartó időszakban egyre többen foglalkoznak a diafilm és a mozgókép oktatási hasznosításával, rendre alakulnak audio vizuális központok, miközben gyűjtemények is létre jönnek. A háború utáni időszakra tehető két periodika megjelenése (Audio Visual Communication Review and Audio Visual Instruction), melyek jelentős szerepet játszanak a szakmai kérdések megvitatásában. Az 1950 es évek végétől tartó időszakban az amerikai szövetségi kormányzat a hidegháború ideológiából adódóan erősíteni igyekezett a mérnöki és természettudományos műveltség oktatását, ami jelentős felfutási lehetőséget biztosított az oktatástechnológia számára. Az iskolákba oktatógépek kerülnek, a rádió, a televízió és film oktatási potenciálját egyre tervszerűbben, kutatásokra alapozottan aknázzák ki. Az eszközök felhasználásának módszertana terén vezető szerepet kap a programozott oktatás. (Lumsdaine A. A. 1960) 1959 ben az USA Illinois Egyetemén bonyolított PLATO projekt keretében több ezer számítógépes terminál állt a diákok, az 2

3 általános iskoláskorúak rendelkezésére ban Kemény János és Thomas Kurtz kifejlesztették a korábbi Fortran programozási nyelvhez képest könnyebb szintaktikájú Basic programnyelvet, ami nagyban hozzájárult a számítógép oktatási felhasználásának elterjedéséhez valamennyi oktatási szinten re az USA iskoláinak 55% ában a tanulók számára elérhető volt a számítógép és 23% ukban elsődlegesen oktatási céllal használták. Ebben az időben jelenik meg a relatíve alacsony áron beszerezhető micro computer, amely a személyi számítógépek elterjedésének korszakát nyitja meg. Az 1970 es évek kutatásai (pl. James Kulik) azt jelzik, hogy a számítógép nagy hatékonysággal alkalmazható oktatóeszköz. A hetvenes évek elején Seymour Papert gyerekek számára kifejlesztette a LOGO programozási nyelvet, ami megkönnyíti a számítógépes programozáshoz szükséges matematikai és logikai alapok elsajátítását. A kognitív pszichológia és a mesterséges intelligenciára vonatkozó tudományos kutatások a számítógép alkalmazására is hatással voltak. Erre az időre esik az első számítógépes tanulástámogató rendszerek kidolgozása (CAI: Computer Assisted Instructions; SOPHIE) (Az első asztali gépek egyike az 1975 ben az USA ban megjelent, a MITS cég gyártotta Altair 8800 as számítógép, mely Intel 8080 as mikroprocesszort és 256 bájtnyi memóriát tartalmazott. A későbbi Z80 ast az amerikai ZILOG cég gyártotta, márciusában jelent meg. Ez egy 8 bites processzor volt, 2,5 MHz es órajellel.) A számítógép az oktatásban fontos demonstrációs eszközzé is válik. Matematikai, fizikai jelenségek modellezéséhez hasznosítják. Újszerű virtuális látványelemek segítik a tanulási folyamatot. Az USA ban 1984 épülnek ki az első jelentősebb oktatási célokat kiszolgáló hálózatok ben országos hálózat épül, amely egyelőre a felsőoktatási és kutatói szférában érhető el. (NSFNET) A hálózati szolgáltatások a későbbiekben tovább bővülnek, melyek megalapozzák a projekt alapú tanulás újbóli térnyerését. (pl.: KidsNet) A változások irányát jól jelzi, hogy AECT korábbi periodikája az Audio Visual Communication átkeresztelve Communication and Technology Journal címmel jelent meg. Magyarországon az IKT terjedését megelőzően a programozott oktatás népszerűvé válásának időszaka előzte meg, melynek mérvadó művét 1954 ben Skinner írta A tanulás tudománya és a tanítás művészete címmel. (Skinner 1954) A programozott oktatás az egyénre adaptált tanulási folyamat megkonstruálása során keresete a technológiai eszközök használatának lehetőségét. Történeti érdekesség, hogy 1964 ben Magyarországon a Budapesti Piarista Gimnázium Kibernetika Szakkörében olyan gépet készítettek, amely egész osztályra vonatkozóan ellenőrizni tudta egy kérdésre adott tanulói válaszok helyességét. A tudás és a tanári magyarázat megértésének tárgyilagos és számszerű ellenőrzésére szánt DIDAKTOMAT nevezetű gépet maguk a diákok tervezték Terényi Lajos 1 a programozott oktatás terjesztője, és az iskola fizikatanára Kovács Mihály 2 által megadott követelmények alapján ban az iskolaszámítógép programban kormányzati forrásokból biztosítottak minden középiskola számára egy egy számítógépet. Az iskolaszámítógép nem volt más, mint a TRS 80 asok távolkeleti kiadása, amit Magyarországon csak összeraktak. (A gép hivatalos ára Ft volt, ezért magánemberek alig vásárolták.) Az 1980 as években kerültek megrendezésre az első számítástechnikai versenyek is. Az iskolaszámítógép megjelenése és az iskolák későbbi számítógépesítése számítógépes laborok felszerelését eredményezte, így a számítógép használat a legtöbb iskolában elkülönült térben valósulhatott meg. A tantervi változások a számítógépes ismereteket a technika (a matematika) tárgyhoz kapcsolták, majd az informatika/számítástechnika önálló tantárgyi keretben fogták össze. A számítógéphasználat e kettős elkülönülése térben és tantárgyilag minden előnye ellenére nehezíti annak a gyakorlatnak a kialakulását, hogy a számítógép mindennaposan használt eszközzé váljon a diákok tanulásában. 1 Terényi Lajos ( ) 2 Kovács Mihály piarista ( ) 3

4 2. Röviden szóljon az IKT és a konstruktív pedagógia kapcsolatáról. (1.OV) Az IKT eszközök eltérő pedagógiai meghatározottsággal válhatnak az oktatási folyamat részévé. 1. Az oktatás hagyományos, köznapi felfogását szélsőséges leegyszerűsítéssel információ transzfernek tekinthetjük. E felfogás a magyar IKT fejlesztés folyamatára is hatást gyakorolt. Az egykori Informatikai és Hírközlési Minisztérium által pályázati úton terjesztett hordozható multimédiás eszközcsomagok az úgynevezett digitális zsúrkocsik szlogenszerűen felirata jól szimbolizálja ezt: Információ = Tudás. Az oktatás elsődleges feladata tehát információ átvitel. Ha az információt hozzáférhetővé tesszük, tudást hozunk létre. Hasonlóképpen jellemző, hogy a Sulinet Digitális Tudásbázis statikus transzferre előkészített információ tömeget tartalmaz. Az említett példák világosan jelzik, hogy nincs semmiféle determinisztikus kapcsolat az IKThasználat módja és valamely pedagógiai modell között. Az IKT oktatási alkalmazása lehetséges a konstruktivista pedagógiai filozófiák figyelmen kívül hagyásával is, miként azt az egyszerű drillezésen alapuló oktató programok, vagy az oktatási gyakorlatban tömegesen jelenlévő prezentációk bizonyítják. 2. A konstruktivista pedagógiai modell sajátossága, hogy a tanulásra koncentrál, ezért elsődlegesen a tanuló érdekeit tartja szem előtt. A pedagógus szerep szempontjából a tanulói aktivitást támogató szerepet tartja kívánatosnak, túllépve ezzel a tanár információ közlő, irányító szerepén. A konstruktivista modell a tanulás folyamatát mint a tanuló belső mentális konstruktumainak bővülését fogja fel. A modell szerint a tanuló nem egyszerűen begyűjti, felhalmozza az információkat, hanem szelektálja, feldolgozza, saját kognitív rendszerébe illeszti azokat. A konstruktivista pedagógiában természetesnek tekinthető, ha a tanuló a tapasztalatában adottak alapján a tudományosságtól eltérően a maga számára használhatóan építi fel kognitív sémáit, illetve ha felülírja korábban kialakított kognitív sémáit. A tanulás többek között éppen a belső sémák a változtatása alapján megvalósuló kognitív fejlődés, az ésszerű módosítások révén fenntartva a konstruktumok érvényességét. Ennek megfelelően a tudás létrehozásának és elmélyítésének feltétele a folyamatos interaktív kapcsolattartás a környezettel, a tapasztalatokkal, amely a belső kognitív sémákra alakító hatást fejt ki. A konstruktivista pedagógiai modell alkalmazásából bizonyos IKT használati módok preferálása következik: Az IT használat elsajátítása informális tanulás révén. Tudásépülés próbálkozások, egyéni tapasztalatok, és az ennek megfelelő kognitív sémák kialakulása, cserélődése alapján. Információgyűjtés (pl. internetes keresések) eredményeinek rendszerezése. A rendszerező tevékenység egyes részfolyamatai (áttekintés, szelektálás, értékelés, kreatív felhasználás) a konstruktív tanulás filozófia elveinek megfelelően fejleszthetik a tanulót. Az IKT a tudáselemek hálózatosodásának nagy hatékonyságú kiszolgálója lehet. (A hipertext fogalom centrumba kerülése.) (Czeizer, 1997.) Az IKT alkalmazása a problémadefiniálásban és a megoldáskeresésben. IKT felhasználói közösségekre alapozott tanulás. (Wikipedia) E learning rendszerek használata. Interaktivitást, kooperatív tanulást segítő szolgáltatások. Elektronikus portfolió alkalmazása a tanulás egyéni és produktív jellegének erősítésére. A konstruktivista pedagógiai modell szempontrendszerét figyelembe vevő EU doktrínák az IKT ban az oktatás átalakításának egyik eszközét látják. Mivel a hazai oktatás policy 4

5 sok tekintetben egyszerű derivatívája az uniós policy nak, ezért a hazai oktatási közpolitikát tárgyaló szövegek tartalmaznak a konstruktivista pedagógiai modellekre visszavezethető elemeket, a rendszer működése azonban korlátozza ezek tényleges érvényre jutását. 3. Mutassa be a kutatás fő áramlatát részletesen kitérve a célkitűzésekre, a minta részletes jellemzésére és az eredményekre! (1.OV) A dolgozat védésekor mindenképp szükségesnek tartom a célok tézisszerű megfogalmazását. (2.OV) A típusok összegzését elvégezve az az igény fogalmazódik meg, hogy érdemes lenne ezeket a sok változót tartalmazó fogalmakat rövidítve egy találó fogalommal is illetni. (1.OV) Az IKT metria alapján pedagógusklasztereket alakít ki, amelyek határozottan elkülönülnek egymástól. Érdemesnek tartanám egyébként valamilyen színes névvel ellátni az egyes klasztereket, nem csak sorszámukkal hivatkozni rájuk. (2.OV) A kutatás célkitűzései: A kutatás abból az általános feltevésből indult ki, hogy az iskolák más szervezetekhez hasonlón humán erőforrásaik fejlesztése révén növelhetik hatékonyságukat. A kutatási téma kényszerű szűkítése eredményeként az iskolai humán erőforrások fejlesztését kizárólag az oktatási célú IKT használat kontextusában értelmeztük. Korábbi kutatások alapján feltételeztük, hogy az iskolákban dolgozó egyes pedagógusok számára eltérő jellegű kihívást jelent az IKT oktatási használata, illetve hogy az IKT sikeres alkalmazásához eltérő támogatást igényelnek. A kutatás eredményeként olyan mérőeszköz kialakítására törekedtünk, amely az oktatási célú IKT használat vonatkozásában lehetővé teszi pedagógusok státuszának felmérését, illetve az adatok értelmezése alapján lehetővé teszi megfelelő támogatási eljárások kialakítását. Az IKT metria néven ismertetett képalkotó eljárás a pedagógus kezében a szakmai önismeret egyik eszköze lehet, míg az intézményvezetői felelősségi körrel rendelkezők számára humán erőforrások tervszerű fejlesztését támogató segédeszköz. A mérőeszköz az IKT iskolai integrációjához szükséges folyamatszabályzásban tölthet be szerepet. A kutatás empirikus adatfelvételei: 1. Esettanulmány hét iskolában. (Igazgatói, csoportos pedagógusi és csoportos tanulói interjúk) Célkitűzés: az IKT iskolai integrációjának problémakörére vonatkozó részletes ismeretek gyűjtése, főbb kutatási dimenziók meghatározása. Minta: Egy fővárosi peremkerület belső (3db), középső (2db) és külső (2db) zónáiból választott iskolák. Időpont: 2004 október 2005 január Eredmény: Négy vizsgálati dimenzió elkülönítése. A vizsgálandó változók csoportjainak meghatározása. 1. A pedagógus IKT hozzáférése 2. A pedagógus IKT kompetenciái 3. A pedagógus IKT használati attitűdjei 4. A pedagógus IKT használati aktivitása 2. Kérdőíves adatfelvétel Célkitűzés: Az oktatási célú IKT használattal összefüggő lehető legszélesebb spektrumú adatgyűjtés. (170 változó mentén.) 5

6 Minta: Az esettanulmányok helyszínével azonos fővárosi peremkerület önkormányzati fenntartású oktatási intézményhálózatának egésze. Intézményszám: 22 intézmény (33 feladatellátási hely), Típus szerint: 14 általános iskola, 3 általános iskola és gimnázium, 3 gimnázium, 1 általános és szakiskola, 1 óvoda és speciális szakiskola) Megkérdezettek: 1041 pedagógus (87,5% nő) Időpont: 2004 december 2005 január Eredmények: 55,7% os válaszarány, 1 intézmény válaszmegtagadó. Az eredmények alapján azonosítottuk az IKT metria készítése szempontjából releváns változókat. Az adatok alapján az eredeti kutatási koncepcióban kijelölt négy vizsgálati dimenziót korrigáltuk: a pedagógus IKT hozzáférése dimenziót ketté bontottuk (otthoni IKT hozzáférés, iskolai IKT hozzáférés). A meghatároztuk az egyes vizsgálati dimenziókhoz tartozó változócsoportokat, majd definiáltuk a mutatók képzési algoritmusait. Az IKT használók körébe tartozók adatait elemezve klaszterezési eljárással típusokat alakítottunk ki. 3. EPICT pedagógustovábbképzés megkezdése előtti adatfelvétel a pedagógusok körében. Célkitűzés: az IKT metria mérőeszköz gyakorlati kipróbálása. Minta: 130 pedagógus, 32 tanulócsoportban Időpont: 2005 szeptember október Eredmények: Az elektronikus kitöltés megvalósítása a Moodle keretrendszerben sikeres volt. Az adatábrázolási technika továbbfejlesztésre került. Megkezdhetővé vált a pedagógus típusok relevanciájának vizsgálata. 4. EPICT pedagógus továbbképzés lezárulása utáni adatfelvétel. Célkitűzés: az IKT metria mérőeszköz gyakorlati kipróbálása. Minta: 125 pedagógus, 32 tanulócsoportban Követéses vizsgálat volt, ezért azonos a korábbi adatfelvétellel, kivéve a lemorzsolódó néhány főt. Időpont: 2006 április május Eredmények: Az IKT metria monitorozó képességének kipróbálásának céljával, feltártuk az EPICT továbbképzés hatását a résztvevő pedagógusokra. Az eredményeket megkíséreltük pedagógustípusokra értelmezni. 6

7 A kutatás tézisszerű megfogalmazásban: 1. Valamely pedagógus oktatási célú IKT használatának tervszerű fejlesztése az adott pedagógus IKT használatát befolyásoló személyes, egyedi feltételrendszer megismerését igényli. 2. Valamely pedagógus IKT használatát befolyásoló személyes, egyedi feltételrendszer az IKT használati státusz fogalmában fogható össze. 3. Kérdőívvel mért váltózók alapján az egyes pedagógusok IKT használati státusza felmérhető. 4. A változók öt mutatóba összevontan elégségesen leírják a pedagógus oktatási célú IKT használati státuszát. A mutatók: IKT használati kompetencia IKT használati aktivitás IKT használati attitűd Otthoni IKT hozzáférés Iskolai IKT hozzáférés 5. Több pedagógus IKT használati státusza alapján klaszterezési eljárással típusok határolhatók el. (K Means) A típusok 3 : 1. pedagógus típus: otthoni eszközökkel rendelkező kezdő szimbolikus fantázianevén: fegyvertáros. 2. pedagógus típus: eszközhiányos hozzáértő. szimbolikus fantázianevén: fegyverzethiányos vagy partizán. 3. pedagógus típus: otthoni eszközökkel rendelkező hozzáértő. szimbolikus fantázianevén: tartalékos. 4. pedagógus típus: jól felszerelt aktív felhasználó. szimbolikus fantázianevén: frontkatona. 5. pedagógus típus: átlagosan felszerelt hozzáértő. szimbolikus fantázianevén: közlegény. 6. pedagógus típus: iskolára utalt kezdő. szimbolikus fantázianevén: újonc vagy hadapród 6. Pedagógus továbbképzésen részt vettek IKT használati státuszának változása kimutatható volt az IKT metria alkalmasával. (EPICT továbbképzés hatásvizsgálata.) 7. Egyéni szinten a szakmai identitás formálásában, Intézményi szinten a minőségbiztosítási folyamatokban, országos szinten az IKT közpolitikák adaptációs potenciáljának javításában hasznosítható az IKT metria. 3 Az egyes pedagógus típusok nyelvi ábrázolását a pedagógusokkal együttműködve terveztük kialakítani. A tisztán kutatói megközelítésből eredő nyelvi kódolás nem ritkán távolító hatású a pedagógusok számára. A minőségbiztosítással kapcsolatosan folytatott kutatásunk eredményei közt szerepelt, hogy a pedagógusokban kialakult távolságtartás egyik oka a minőségbiztosítás megvalósításához szükséges fogalomrendszer nyelvi idegenszerűsége volt. 7

8 4. A konkrét monitorozó vizsgálatok alapján érdekes eredménynek tűnik, hogy az EPICT tanfolyamok hatása az 5 jellemzőben nagyon kis értékkel bíróknál általában pozitív, a jobbaknál viszont sokkal inkább semleges, sőt negatív hatású volt. Érdekelne ezzel a kísérleti eredménnyel kapcsolatos minőségi elemzés (2.OV) Feltételezésem szerint az EPICT képzés jellegének hatása fedezhető fel a képzés eltérő mértékű hasznosulásában, azaz hogy a képzés kezdetekor alacsony értékeket mutatók a képzés végére jelentősen előreléptek, míg a képzés kezdetekor magasabb értékeket mutatók kevésbé vagy egyáltalában nem mutattak előrelépést. Az EPICT képzés sajátossága, hogy csoportmunkára épül. A képzésen résztvevő pedagógusok minimum négy, legfeljebb öt fős csoportokban vesznek részt a képzésen. A képzés távoktatásban, e learning keretrendszer felhasználásával zajlik, két havonta egy egy jelenléti nappal. A csoport munkáját erre a célra kiképzett facilitátor segíti, ellenőrzi. A csoportok a moduláris rendszerű tananyag feldolgozásának részeként a témához kapcsolódó feladatot oldanak meg, melyet maguk választanak ki a felkínált lehetőségekből, vagy maguk fogalmaznak meg a facilitátor bevonásával. A választott feladatoknak három kritériumnak kell megfelelniük: 1. Kapcsolódnia kell valamely tanulókkal végzett konkrét pedagógusi munkához. 2. A feladatot a csoporttagoknak együttes munkával kell megoldania. 3. A feladatnak az adott modul témakörén belül kell maradnia. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a csoportos képzési formában rendre felbukkantak a szociálpszichológiából ismert jelenségek: dominanciára törekvés, társas lazsálás, akceleráció stb. Feltételezésem szerint a csoportmunka idézte elő azt a helyzetet, hogy az IKT használat szempontjából kedvezőbb helyzetben lévők kevesebbet profitáltak a tanfolyamon, mint az IKT használat szempontjából kedvezőbb helyzetben lévők. A gyakorlatban vélhetőleg az történt, hogy nagyobb tudással rendelkezők dominálták a csoportmunkát, ők találták ki a feladatokat, ezért ők kevesebbet profitáltak, hiszen a megfogalmazott feladatok a kevésbé előnyös pozícióból induló tanárok számára jelentettek inkább kihívást. Mivel a csoportok jól működtek a facilitátornak ügyelnie kellett a munkamegosztásból következő munkaterhelések egyenletességére a kedvezőtlenebb pozícióból indulók sokat tanultak pedagógus kollégáiktól. A képzés ebben a formában egyfajta tudáskiegyenlítő szerepet töltött be, a kedvezőtlenebb helyzetből indulókat jelentősebb mértékben segítve, mint a kedvezőbb helyzetből indulókat. Ennek alapján úgy tűnik, hogy az EPICT képzés a kompenzatorikus oktatás jellemzőit mutatja, azaz a képzés szervezés során kedvezőbb helyzetbe hozza azokat, akik a csoporthoz viszonyítva valamilyen hátránnyal indulnak. 5. Mutassa be az IKT fogalom redukálásának az indokait. Mi indokolja az IKT ilyen típusú szűkítését? Mutassa be az IKT szélesebb körű értelmezését! (1.OV) Az IKT metria pedagógusok, pedagógusokból álló felhasználói közösségek, intézményvezetők számára készült. Ebből következően a mérőeszközhöz kapcsolódó nyelvi kódrendszernek illeszkednie kell a pedagógusok számára megszokott szóhasználathoz, nyelvhasználatához. Megfigyelhettük, hogy az IKT terjesztését célzó közpolitikák az elmúlt évek folyamán rendszeresen használták az IKT fogalmát. A Reformok az oktatásban című dokumentum (OKM 2006) az IKT fogalom alatt nem ritkán egyszerűen számítógépet vagy internetre kapcsolt számítógépet ért: Internet elérési pontok könnyen, ugyanakkor ellenőrzött módon teszik lehetővé az IKT eszközök széleskörű használatát a tanulók számára. 8

9 A fogalomhasználat szabályzatlanságát jellemzi, hogy a címlapján IKT logóval ellátott akkreditált tanártovábbképzési tananyag, mely a Digitális taneszközök használata a matematika tantárgy oktatásában címet viseli a következőt állítja: Az információs és kommunikációs technológiának (IKT) 4 többféle értelmezése van. Jelentheti az informatikát mint tantárgyat de ebben az esetben is inkább eszköz a számítógép és nem cél és jelentheti mindazon módszereket, eszközöket, melyeket a számítógéppel segített oktatásban alkalmaznak más tantárgyak keretében. Ugyancsak pedagógiai jellegű szakmai megközelítésben olvasható javaslat arra, hogy technológiai szektorból eredő IKT fogalom helyett továbbra is az oktatástechnológia fogalmát érdemes használni. az IKT információs kommunikációs technológia, amit az oktatásban alkalmazva bátran hívhatunk oktatástechnológiának. (Bohony 2007) Az idézett példák jelzik az IKT fogalmának elterjedtségét a pedagógusok számára készült minősített szakmai anyagokban, illetve a pedagógus szakmai közvélemény és szélesebb közérdeklődés számára készített dokumentumokban egyaránt. Tény ugyanakkor, hogy az IKTfogalom használatát pontatlanság jellemzi. A jelenség hasonló az e learning fogalmi határainak felpuhulásához, mely annak ezredforduló utáni elterjedésekor volt megfigyelhető. Az Európai Unió e learning honlapja lényegében minden digitális eszközzel támogatott tanulást e fogalomkörbe sorol, így a honlap készítők koncepciójában az e learning az óvodák vonatkozásában értelmet nyert. A tanulmány készítésekor az IKT fogalom előnyeként volt felismerhető annak széleskörű elterjedtsége, ismertsége, ugyanakkor érzékelhető hátránya volt gyakran pontatlan és túlzottan széles értelemben vett használata. A mérleges során az elterjedtséget tartottuk fontosabbnak, azt tehát, hogy az IKT valamilyen módon ismerősen cseng a célcsoport, a pedagógusok számára. Tény, hogy ez a választás megnehezítette, hogy a tudományos fogalomhasználat követelményeinek minden tekintetben megfeleljünk. Az IKT szűkítését IT fogalomra azért nem tartottuk indokoltnak, mert a mérőeszköz több tekintetben vizsgálja a kommunikációs technológiák használatát: e mail, szülők számára készített internetes szolgáltatások, levelezőlista különböző célcsoportoknak, azonnali üzenetküldők (Messenger; Chat;) (D 246 sk). A mobil kommunikációs eszközökre (mobil telefon, Pocket PC, GPS, GPRS) azért nem kérdeztünk rá, mert az esettanulmányok szerint elenyésző jelentősége volt oktatási használatuknak. Mitcham nak a technológiára vonatkozó általános érvényű elemzését bemutattuk a dolgozatban (D 108). Az IKT szélesebb értelemben vett jelentése magában foglalja mindazt, ami az iskolai gyakorlatban az információkezelést és a kommunikációt érinti. Ennek megfelelően az iskolai IKT fogalma alá sorolhatóak az iskolai adminisztrációs rendszerek; a statisztikai adatgyűjtés rendszerei; a gazdasági nyilvántartási és elszámolási rendszer; az elektronikusan szabályzott csengetési rend; a zártláncú televíziós hálózat; az iskolarádió; az intézmény telefon és internet hálózata; a könyvtári katalógusrendszer, egyszóval mindazok az eszközök és eszközhasználati módok, melyek az információk továbbítását és a kommunikciót szolgálják. Az IKT felhasználási módok meglehetősen tág körét a tanulmányban úgy szűkítettük, hogy kizárólag a pedagógusok közvetlen oktatási célú IKT használatára vonatkoztattuk az IKThasználatot. (D 103) 4 idegen kifejezéssel: information and communication technology, ICT 9

10 6. A 243. oldalon közzétett Mellékletben a Mérőeszköz: pedagógus kérdőív mintának ajánlatos lenne egy nyers adatsorát is közzétenni. (1.OV) Az adatokat a oldalról elérhetővé tesszük. 7. Az első kb. 100 oldalból nem derül ki egyértelműen, hogy mi ebben a szerző saját teljesítménye és mennyi a szakirodalom és mások kutatási eredményei áttekintése. Erre a védésen a jelölt szintén térjen ki. Még ha a teljes 2 3. fejezet csak mások eredményeinek a rendszerezéséből állna amit nem gondolok akkor is komoly és részletes elemző munkát takar, mindenképpen értékes része a dolgozatnak. (2.OV) A teljes 2 3. fejezet saját elemzéseken és elvégzett kutatáson alapszik. Más által gyűjtött adatokat, elemzéseket nem használtunk fel. Erre utalnak a válaszban az 3 pontja alatt leírtak. Ez alól természetesen kivételt jelentenek a hivatkozással idézett adatok, szövegrészek. 8. Az IKT metria alapján pedagógusklasztereket alakít ki, amelyek határozottan elkülönülnek egymástól. Ebben a részben kicsit hiányolom annak elemzését, hogy másféle klaszter van e, lehete, vagy elegendő a szerző által kialakított 6 típus. (2.OV) A K Means klaszterezési eljárásban a futtatás során kell meghatározni, hogy hány klasztert készítsen a program. (A klaszterek számának becslésére a hierarchikus eljárásban van lehetőség, a K means eljárásban azonban nincsen.) A klaszterek számának meghatározása során ezért, a dolgozatban is leírtak szerint jártunk el: Az elemzés során 2 6 közötti klaszterszámokkal végeztünk számításokat. Az eltérő klaszterszámokkal végzett analízisekben kapott adatok értelmezhetősége alapján végül a hat klaszterre bontás mellett döntöttünk. Ennél több csoportra bontás az egyes csoportok alacsony elemszáma miatt nem lett volna elfogadható. (D 175) Az egyes klaszterekbe pedagógus típusokba sorolt esetek száma és aránya Klaszter típus Pedagógus Arány 1. pedagógus típus 67 21,1 2. pedagógus típus 60 18,9 3. pedagógus típus 42 13,2 4. pedagógus típus 20 6,3 5. pedagógus típus 78 24,6 6. pedagógus típus 50 15,8 Összes A hat klaszterre bontást nem csak az elemszámok indokolták, hanem az a tény is, hogy több klaszter képzése esetén az egyes klaszterek egyre több mutató mentén hasonlítottak volna egymáshoz. Kevesebb klaszter képzése azért lett volna indokolatlan, mert ez esetben a halmazban meglévő jellegzetes különbségeket elfedve hagytuk volna. A klaszterre bontásnál azért nem álltunk meg, mert rendre azt tapasztaltuk, hogy a több klaszterre bontás még értelmezhető eredményeket ad, azaz értelmezhető jellegzetes pedagógus csoportokat határol el. 10

11 9. A polár diagram látványos, de ez nem ad többlet információt, mintha oszlop diagrammal ábrázoltuk volna. (1.OV) A polár diagram választásának oka az volt, hogy az IKT metria koncepciója a pedagógust egységként kezeli. A mutatók által mért adatok az egyént jellemzik, akit valamilyen értelemben egységesnek tekintünk, még akkor is, ha adott esetben a mutatók ellentmondásos jelenségekre utalnának. A személy egységességét szimbolikus módon valamiféle zárt alakzat felhasználásával kívántuk kifejezni a diagrammikus ábrázoláskor. Az oszlop diagram talán kevésbé utalt volna arra, hogy a mutatók által ábrázolt jellemzők egy személyben összegződnek. A polár diagram hátránya, hogy bizonyos változó szintek esetén a mutatók pozitív irányú elmozdulása kevésbé reprezentálódik terület növekedésként, mint az oszlop diagramok esetében. Későbbi teszt fázisban célszerűnek látszik a pedagógusoknak többféle vizuális megjelenítésben átadni az IKT metriájukat, majd vizsgálni, hogy melyik megjelenítési formát tartották értelmezhetőbbnek, kifejezőbbnek. 10. Attól hogy valaki az északi területre 1,96 os étéket kap, a keletire 1,26 ot az nem jelenti, hogy inkább keleties mint északi típus. (1. OV) Az egyetlen mutató mentén elért pontszám alapján történő tipizálás csak akkor lehetne indokolt, ha minden egyes mutató 1,5 medián értékkel került volna kialakításra. Ez esetben az egyes IKT metriák valóban olvashatók lennének úgy, hogy valamely mutató mentén mért magas értéket értelmeznénk. A pontozási rendszer olyan alakítása, hogy a mediánértékek éppen a skála középre (1,5) álljanak be nem lett volna ésszerű azon a mintán, melyen dolgoztunk, ugyanakkor egy országos vizsgálat alapján dolgozva minden bizonnyal szükséges lenne. (Az általunk kialakított pontozási rendszer alapján adódó megoszlások a tanulmány 164. és következő oldalain kerültek ábrázolásra.) A K Means eljárással készült típusok a mutatók együttes figyelembevétele alapján készültek, igaz, hogy az eredményül kapott egyes típusok csak bizonyos változó mentén megfigyelhető elmozdulásban különböznek. 11. Amennyiben segítheti az IKT használat iskolai integrációját a minőségbiztosítás eszközrendszerével az IKT metria alkalmazása? (1.OV) kicsit rövid részfejezetnek tűnik az, amiben a szerző az IKT metria hasznosíthatóságával foglalkozik. az egész munka (amely egyébként hatalmas és jó minőségű) értelmét az adhatja meg, hogy mindezek mire és hogyan használhatóak. (2.OV) Az IKT metria újabb tesztelését követően, későbbi tanulmányokban fogjuk kifejteni a következő témákat: Az IKT metria mint a szakmai önismeret egyik eszköze Az IKT metria alapján végzett felmérés segíti a pedagógus szakmai énképének formálódását. Az iskolavezetés, a közvélemény, a média, tanulók, szülők részéről nyíltan vagy implicit megfogalmazódó elvárások helyet a pedagógus szakmai alapokon, önmaga számára jelölhet ki célokat, ha saját IKT metriáját időről időre elkészíti és értelmezi. Esetleges országos összevetésben az adatok lehetővé tennék, hogy a pedagógus standardizált adatok alapján formálja szakmai énképét. IKT metria az iskolavezetésben Az IKT metria az intézményvezetői felelősségi körrel rendelkezők számára humán erőforrások tervszerű fejlesztését támogató segédeszköz lehet. Az egyes pedagógusok számára szükséges személyre szabott támogatás az IKT metria alapján mérhető fel. Az IKT metria a támogatás hatékonyságát is mérhetővé teszi, igaz önbevalláson alapuló kérdőív kitöltésével. Az egyedi az egyes pedagógusokról készült IKT metria 11

12 felvételek idősoros elemzése lehetővé teszi az IKT használattal kapcsolatos intézményi fejlesztési célok újrafogalmazását a humán erőforrások változásának függvényében. Hasonló lehetőségek rejlenek az iskolai IKT hozzáférésre vonatkozó adatok részletes elemzésében. Az IKT metria az IKT fejlesztést célzó oktatási közpolitika formálásában A támogatási projektek, technológiai fejlesztési pályázatok sok esetében már eddig is tartalmazták a helyi intézményi humán erőforrások vizsgálatát. Az IKT metria növeli az IKT közpolitika adaptivitását, hiszen például az iskolai IKT hozzáférés mutatója mögötti változó együttes alapján konkrétan meghatározhatók azok az iskolai IKT igények, melyek a helyi humán erőforrásokhoz illeszkednek. Az IKT eszközfejlesztéseket így a közpolitikai víziók virtuális pedagógusa helyett valóságos IKT használati igényeit számszerűen kifejező pedagógusokra lehetne hangolni. Hivatkozott irodalom Czeizer Zoltán (1997): Játék és tanulás az interneten; in: Educatio 1997/4. Travers, R.M.W. (1973). Educational technology and related research viewed as a political force. In R.M.W. Travers, ed. Second handbook of research on teaching, Chicago. Vaney, Ann Butler, Rebecca P.: Voices of the founders: early discourses in Educational technology; in: Handbook of Research for Educational Communications and Technology. First edition. ed.: David H. Jonassen, University of Missouri Oktatástechnológia és kommunikáció Kézikönyv az oktatástechnológia és a kommunikáció kutatásához, Educatio folyóirat 2002/4 Handbook of Research for Educational Communications and Technology. First edition. (1270 oldal.) ISBN Szerkesztette: David H. Jonassen, University of Missouri in: Educatio 2002/4. (2003) Lumsdaine A.A.: Teaching Machines And Programmed Learning A Source Book, National Education Association Skinner, B. F. (1954): A tanulás tudománya és a tanítás művészete Bohony Pál Bohony Márai (2007): Multimédia az ének zene oktatásában; (letöltés: ) OKM (2006): Reformok az oktatásban ; Letöltés: OM honlap, Digitális taneszközök használata a matematika tantárgy oktatásában; ÉN.; (letöltés: június 1.) Készítette: Török Balázs PhD jelölt e mail: 12

Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata

Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Tananyagfejlesztés hatékonyságának vizsgálata Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás Készítette: Török Balázs PhD 2010 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 1.1 A használatra vonatkozó korábbi kutatási eredmények...

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja. IKT-metria mérőeszköz

Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja. IKT-metria mérőeszköz EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: DR. BÁBOSIK ISTVÁN EGYETEMI TANÁR NEVELÉSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK PROGRAM A PROGRAM VEZETŐJE:

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről

Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről Áttekintés a hazai képzési rendszer fejlesztéséről A kompetencia alapú megközelítés szerepe Készült az EU Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának nemzeti megvalósítását értékelő projekt keretében Budapest,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet

VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA. Tanulmánykötet 1 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA Tanulmánykötet 1 VII. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet Szerkesztő: Ujhelyi Adrienn és Lévai Dóra 2 VII. OKTATÁS-INFORMATIKAI Konferencia ELTE Pedagogikum

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Ipacs Virág Réka. A nonformális és informális úton szerzett kompetenciák validálása 2014.

Ipacs Virág Réka. A nonformális és informális úton szerzett kompetenciák validálása 2014. Ipacs Virág Réka A nonformális és informális úton szerzett kompetenciák validálása 2014. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elméleti háttér... 5 2.1. A lifelong learning fogalmának kialakulása... 5 2.2. A

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN 2009 Készítette: Dr. Morvai Edit Öveges Enikő A felmérés portáljának programozását, az adatok rendszerezését végezte Dr. Ottó István Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Derényi András Tót Éva. Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban

Derényi András Tót Éva. Validáció. A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban Derényi András Tót Éva Validáció A hozott tudás elismerése a felsőoktatásban A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése című projektje

Részletesebben