ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS"

Átírás

1 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 255 Rendszermodulok A modulok az adott témakörhöz kialakított és a megismerést, gyakorlást ténylegesen elôsegítô berendezésbôl (hardver) és a számítógépes szimulációt is biztosító interaktív oktató programból (szoftver) állnak. Ezeket együtt, kiegészítve egy számítógéppel, munkaállomásoknak nevezzük. A munkaállomások, az igényektôl függôen bemutatóra, egyéni tanulásra vagy csoportmunkára is alkalmazhatók. A munkaállomások hálózatba kapcsolásával egy hatékony számítógéppel felügyelt laboratórium alakítható ki, amely lehetôvé teszi a tanulók munkájának ellenôrzését, teljesítményük követését a kísérletek és gyakorlatok során. A következô ismertetôben a képek melletti szövegben egységesen vannak feltüntetve a fôbb oktatható témakörök és alkalmazási jellemzôk (diagrammok, jelleggörbék stb.), valamint a különbözô szakmákban való hasznosíthatóságuk (45. ábra). A hardver ismertetése ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS 1.0 NAPENERGIA ÉS HASZNOSÍTÁSA MODUL Napenergia rendszer Napelemek Energiaátalakítás Energiatárolás Napenergia-rendszer hatásfoka 3.0 NAP ÉS VÍZENERGIA ÉS HASZNOSÍTÁSA MODUL Energia alapjai Energiaátalakítás Hôenergia Hôvezetés, hôátadás Víz fûtés és hûtés jelleggörbéje Kapcsolódó szakmák 5.0 ELEKTRONIKA ALAPJAI MODUL Elektrotechnika alapjai Analóg, digitális áramkörök DMM, oszcilloszkóp használata Tápegység Tranzisztoros áramkörök Kapcsolódó szakmák 45. ábra. Tech-Prep rendszer néhány modulja 255

2 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 256 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA 8.0 PNEUMATIKA ALAPJAI MODUL Pneumatika alapjai Pneumatika elemei TP PN munkahely felépítése Pneumatikus vezérlés Kapcsolódó szakmák 9.0 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS MODUL Folyamatszabályozás alapjai Ipari vezérlés Vezérlôrendszerek felépítése Programozás Kapcsolódó szakmák 13. CNC ESZTERGAGÉP MODUL Forgácsolás alapjai Koordináta rendszerek CNC rendszer CNC esztergagép G és M kódok Programozás Kapcsolódó szakmák 45. ábra. Tech-Prep rendszer néhány modulja (folytatás) Az építészet szakma, ill. szakképzési területre is kifejlesztettek elektronikus interaktív tervezési szerkesztési rendszert. Néhány képet mutatunk be ebbôl a rendszerbôl (46. ábra). 256

3 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 257 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN Ezt a rendszert az alaprajzi szerkesztésekben (2D) és a 3D megjelenítésekben egyaránt használják. Néhány jelentôsebb alkalmazás: Rétegelt fal és födémszerkesztés alaprajzon és metszetben Automata területmérések Automatikus tetôkontúr és tetômegjelenítés 3D-ben Szintek közötti mozgás PgUp és PgDown segítségével 46. ábra. Az ARCAD tervezôrendszer lényege 9.5. MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN Ebben az alfejezetben elôször a multimédia fogalmát, általános jelentéstartalmát, eszközrendszerét, majd az oktatásban, a szakképzésben való alkalmazását írjuk le. Ez utóbbi részekben a konkrét gyakorlati alkalmazás példáit mutatjuk be, ami egyfelôl kifejezi a hazai helyzetet, másfelôl megmutatja a lehetôségeket és a korlátokat/nehézségeket. A most következô oldalakat szó szerint idézzük a Phare támogatással készült konzorciumi anyagból, amely Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erôsödése projekt címmel készült. A 17. modul címe: Multimédia alkalmazása a szakképzésben, Dr. Sz. Lukács János a szerzôje és szerkesztôje [12]. A multimédia kifejezés értelmezését elég sokféle módon adják meg. A média mint ismerethordozó, ismeretközlô szerepel ebben a szóösszetételben. A multi arra utal, hogy az ismeretet nem egyfajta közvetítô módszerrel, nem egy érzékszervre hatva kívánják közölni. (Vigyázni kell ezzel a szóösszetétellel, mert már maga a média (latin) szó többes számú alak. Ne mondjunk médiák -at, ami nem más, mint médiumok. Ha nagyon precízen vesszük, akkor multimédiumot kellene mondani, hiszen a multiban benn van a többes szám, a sok.) 257

4 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 258 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA A multimédiának nagyon sok definíciója létezik, valójában azonban egyik sem kielégítô. A legpontosabb és legérthetôbb szerint: A multimédia kettô vagy több médium összekapcsolása, amelyek közül legalább egy idôfüggô. A médium egy érzékeléstípushoz és értelmezéshez kapcsolt információközlési forma. A monomédium osztályozását médiatípusnak nevezünk. A legismertebb médiatípusok: szöveg, videó, beszéd, zene, zörej, animáció, grafika.(további magyarázatokat találhat az alábbi helyen: Érdemes megfigyelni, hogy a felsorolásban szereplôk zöme vizuális úton közvetít információt, mégis a gyakorlatban, ha a képernyôn a szöveges információ mellett képek, netán mozgó képek szerepelnek, akkor már multimédiáról beszélnek. 1. Az ismeretszerzés hatékonysága Már korábbi ismereteink alapján is hallottunk arról, hogy az ismeretszerzés különbözô észlelési csatornákon keresztül, különbözô hatásfokú. Az emberek zöme vizuális típusú, a látottakra jobban vissza tud emlékezni, mint amit hallott. És ha a szóbeli közléssel szinkronban még látás útján is kap információt, akkor sokkal több ismeret rögzôdhet benne. A szakképzésben, de minden egyéb területen is a legtöbb ismeret akkor marad meg, ha a tanuló cselekvés közben szerzi az ismereteket. Lehet, hogy ez hosszabb idôt vesz igénybe, de teljesítményképesebb tudást biztosít. Az elméleti anyagrészek elsajátítása során is igyekszünk a tankönyv mellett szóbeli ismeretközlést és szemléltetést alkalmazni, és a tanulói tevékenységhez még feladatlapokat, munkafüzeteket is biztosítunk. A évvel ezelôtti technikai színvonal mellett a hangosított diasorozat, a hangosfilm, majd a televízió biztosította a két csatornán keresztüli információközlést. Akkor az audiovizuális eszközöket tekintettük korszerûnek. Ma a technikai háttér már olyan színvonalú, hogy e két döntô közlési mód mellett interaktív kapcsolat is létrehozható a tanuló és az eszköz között. A korábbi videoszalagon rögzített kötött témájú és logikai felépítésû tananyagrész helyett ma már nagyságrenddel több információból lehet a számítógép segítségével ismeretet közölni, sokkal több eszközt lehet összekapcsolni. 2. A multimédia alkalmazási területei A multimédián a továbbiakban az ismeretközlés technikai eszközeinek és módszereinek összekapcsolását és összehangolását értjük. A több, ismeretközlést biztosító eszközzel a felhasználó ma interaktív kapcsolatban van. A multimédia használójának aktívan kell részt vennie az információ megszerzésében. Amikor a multimédia környezetben csak idôtöltés, szórakozás a cél, akkor is a felhasználónak kell kiválasztania a kívánt mûsort, ha már játékprogramot választott, akkor a szituációnak megfelelôen reagálnia kell, be kell avatkoznia. A beavatkozás jellege, gyorsasága alapján alakul a program további része. 258

5 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 259 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN Ha tanulási szándékkal használunk egy programot, akkor kétféle alapkoncepciójú ismeretszerzésre van lehetôség. A keresgélô, csapongó konkrét tudásszint, vagy csak ismeretszint elérhetô bármelyik hipertext által nyújtott környezetben (a hipertext olyan szoftver, ill. alkalmazás, amely szöveges információk közötti logikai kapcsolatok révén lehetôvé teszi azok különbözô sorrendû olvasását, errôl a továbbiakban még szó lesz). Ezt a témát járhatjuk körbe a címen található anyag elolvasásával. A program szerkesztôi feltételezik, hogy a felhasználó el tudja dönteni, elegendô ismeretet kapott e a továbblépéshez, így csak azt biztosítják, hogy minél szélesebb körû ismerethalmazból lehessen válogatni. A kimondottan oktatási célú (gyakoroltató) programok a továbbhaladást a helyes válasz adása után, a tananyag logikájának megfelelô részhez biztosítják. A multimédiát sok mindenre lehet használni, de soha nem szabad elfelejteni, hogy a multimédia eszköz és nem cél. Ez sajnos manapság még nem látszik világosan. Valójában minden információs rendszer kiegészíthetô multimédia képességekkel, ha erre szükség van. Ide tartoznak pl. az oktatószoftverek, adatbázisok, emberek közötti, számítógéppel támogatott kommunikációs formák és nem utolsósorban a szórakoztatóipar termékei. Ezt a technikát több területen is alkalmazzák: Szórakozás számítógépes és videojátékok, kívánságvideó Munkahely információk, adatbázisok azonnali elérése tele-multimédia: videokonferencia Képzés nyelvi oktatóprogramok át- és továbbképzés oktatóprogramjai szimulátor és gyakoroltató programok távoktatás kereskedelem katalógusok, árubemutató programok banki szféra idegenforgalom utazási információs rendszerek virtuális útikalauzok 3. A technikai háttér Annak érdekében, hogy ez a technika mûködni tudjon, magas technikai szintre kellett jutnia a számítástechnikának, televíziónak, hang- és képrögzítésnek, digitalizálásnak, telekommunikációnak, szórakoztató elektronikának. Ezek összekapcsolásával egy közvetítô eszközön való megjelenítésének eszköz- és programhátterét is meg kellett teremteni. A multimédia alkalmazásába bevonható médiák már a világot átfogó összetettséget is lehetôvé teszik. A multimédia technika alkalmazásának három fejlesztési területe hat egymásra: 259

6 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 260 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA eszközoldal: a központi és helyi számítógépek, hálózati elemek és adatbázisok tároló kapacitása, programoldal: a rendszer- és a vezérlôprogramok, adattömörítés és átvitel, hierarchia, fejlesztés: a programozás, piackutatás és a felhasználás módszertana. 4. Az interaktív média Az ismeretek közlése, átadása az oktatás történetében nagyon hosszú idôn keresztül szóbeliségen alapult. A szerencsésebb körülmények közötti tanulók (mert kevesen voltak egy-egy mester mellett, vagy mert a mai világban meg tudják fizetni a korrepetitort) az ismeretközlôvel folyamatos párbeszédben lehettek. A kétoldalú kapcsolat, a folyamatos visszacsatolás elôsegítette a hatékony ismeretszerzést, ezzel a módszerrel azonnal alkalmazkodhat az ismeretközlô a befogadó tempójához, a közlésnek nemcsak a sebességét, hanem a stílusát, módszerét és tartalmát is a tanuló igényeihez igazíthatja. A nagy létszámú osztályrendszerben a tanuló passzív szerepre kényszerül a tanítás közben. Az ismeretek elsajátításához segédeszközöket is igénybe vesz. Elsôként a tankönyvet. A könyvbôl történô ismeretelsajátítás ugyan lehet egyéni ütemû, de a tanulónak nincs lehetôsége a közlés módját befolyásolni. Adott esetben mert a feladatokat nem kell folyamatosan megoldania passzívvá válhat a tanuló. A tankönyvi tanulás hátránya, hogy a megértés szintjérôl nem tud folyamatosan meggyôzôdni a diák. Már Comenius óta ismert alapelv, hogy a képi információ, a látvány hatékonyabbá teszi az ismeretszerzési folyamatot. Vannak esetek, amikor nem elég a képi szemléltetés. A videotechnika térnyerésével ugyan a képi és hanginformáció egyidejûleg eljut a nézôhöz, de az csak paszszív befogadó marad. A technika fejlôdése megteremtette az olyan ismeretközlési módokat, melyekkel biztosítható a tanuló beavatkozási, válaszadási lehetôsége, amelynek hatására megváltozik a tananyagközlés módja, tartalma, ezt nevezzük interaktivitásnak. A következôkben Polhammer Péter szakoktatói szakdolgozatából idézünk, amely a számítógéppel segített Erôátviteli kapcsolás interaktív oktatását szolgálta. Ahogy a CD n lévô programon látható, a vonalak animálva, piros színnel jelennek meg. Ezt az Animálási beállítások menüponttal érhetjük el. Minden vonalat a felrajzolási iránynak megfelelôen, külön kell beállítani. A következô diát a már leírt módon tudjuk beszúrni. Ezután tetszôleges lépésenként le lehet rajzoltatni az adott kapcsolást (47. ábra). 260

7 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 261 MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN 47. ábra. A forgásirányváltás kapcsolását tanító rajzolás lépésenként A 47. ábrasoron látható, ahogy lépésenként eljutunk a teljes kapcsolás kialakításához. A teljes kapcsolást a 48. ábrán láthatjuk 261

8 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 262 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA 48. ábra. A forgásirányváltás teljes kapcsolási rajza A CD-n található programon láthatjuk, hogy az új vonalak pirossal, animálva jelennek meg, a következô képen pedig zöld színnel lesznek jelölve (a nullavezetô kékkel). Minden vonalat külön kell átszínezni a Vonalszín ikonnal. A mellékelt programból és a leírtak alapján látható, hogy a számítógéppel ki lehet váltani a táblai rajzot és az írásvetítôt. Azonban ez még magában nem szemlélteti kellôképpen a vezérlés mûködését. A hatásosabb szemléltetést megvalósíthatjuk, szintén a PowerPoint segítségével. A forgásirányváltás vezérlését szemléltetni tudjuk mûködés közben az alábbi módon: Az elôzô bemutató utolsó képkockáját jelöljük ki a CTRL+SHIFT+O billentyûkombinációval, majd helyezzük a vágólapra a CTRL+C vel. Nyissunk meg egy új bemutatót az Új bemutató ikonnal, majd válasszuk az üres diát. A Diabeállítások menüpontnál állítsuk be a már ismert 23 cm magasságot és 32 cm szélességet. Ezután a vágólapról illesszük be az objektumot a CTRL+V billentyûkombinációval. Hagyjuk meg a kijelölést. Az Animálási beállításoknál válasszuk a Nincs felépítés pontot, majd az utolsó vonalakat színezzük át zöldre. Így megkapjuk a 49. ábrasor elsô képét. 262

9 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 263 A TÁVOKTATÁSRÓL DIÓHÉJBAN 49. ábra. Az áramkör készítésének utolsó állomása 9.6. A TÁVOKTATÁSRÓL DIÓHÉJBAN Az ezredforduló nagy kihívása, hogy a tudás elévülésének robbanásszerû csökkenése és az ezzel együtt járó oktatási-képzési intenzifikáció ellentmondásait hogyan tudjuk feloldani. Egy teljesen új filozófia és ezzel együttlévô oktatástechnológia életre keltette a távoktatást. Hosszan lehetne sorolni a távoktatás fogalmát, kiváltó okainak a sorát, mi egyféle változatot próbálunk e témában közreadni ebben az fejezetben. Tehát az ezredforduló nagy oktatástechnológiai kihívását kiváltó okok a következôk: az egész életen át való tanulásnak a társadalmi mérete, a térbeli és tudati távolságok gyors leküzdhetôségének igénye, a munkaidôalap fokozott védelme, az információáramlás sebességének és színvonalának robbanásszerû növekedése, a hagyományos oktatás befogadóképességének és irányultságának demográfiai és foglalkoztatási dinamikához való illesztése. 263

10 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 264 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA Néhány gondolat a távoktatás fogalomrendszerérôl. Magának az oktatási módszernek a használata jelenti az elsô dilemmát, ill. problémát. Gyakran használják szinonim fogalomként a nyitott oktatás, a távtanulás, a szabadegyetem fogalmaival. Sokszor azonban a nyitott kifejezés olyan iskolatípust jelent, ahol a felvétel kötöttségektôl mentes, így mindenki számára hozzáférhetô. Jellemzô példa erre az angol Open University. Úgy is értelmezhetjük a nyitott képzést, mint egy pedagógiailag elkülönülô formát, ahol a tananyag mindenki számára hozzáférhetô, valamint amelyben az oktatók és a hallgatók térben elkülönülnek. Szokták részben a forgalmi zûrzavar miatt is úgy definiálni, mint a hagyományos, tantermi foglalkozáshoz és jelenléthez kötött képzés ellentétét. Pontosabb is lehet ez a megfogalmazás akkor, ha a sajátos jellemzôkkel rendelkezô korszerû ismeretátadási technikaként írjuk le [13]. Melyek ezek a jellemzôk? Az iskola megváltozott szerepe. A hagyományos iskolában a tanár a központi tényezô. Itt nem is beszélhetünk tanár-diák személyes kapcsolatról. Magát az ismeretszerzést az intézmény szervezi. A tananyagot is többen, többféle módon komponálják, amelyben a kiadók, szerkesztôk, szakértôk, elôadómûvészek is részt vesznek. Végsô soron még a visszacsatolást is, az ellenôrzést is az intézmény személytelenül végzi, ill. szervezi. Tehát nemcsak a tananyagot juttatja el, megszervezi, koordinálja a képzést, hanem a teljesítést is intézményi szinten minôsíti. A tanár és a tanuló elkülönülése. Ez az egyik legjellemzôbb, ill. lényegesebb eleme ennek a tanulási modellnek. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a hagyományos személyes jelenlétet nélkülözik. Itt is van face to face együttléten alapuló tantermi foglalkozás, önálló (otthoni) munkavégzés. Itt az arányok eltolódásán van a hangsúly. A távoktatás a kétpólusú (teljesen önálló ismeretfeldolgozás együttléten alapuló irányított tanítás-tanulás) képzési modellben helyezhetô el. Sajátosságok a tananyagban, információhordozókban, taneszközökben. A távoktatási formában a tanár magyarázatát, azonnali reagálását nyomtatott anyagok, audio- és videoeszközök, on-line hálózati adatbankok és természetesen a számítógép helyettesítik. Jóval nagyobb tehát a technikai felszereltséggel szembeni igénye, mint a hagyományos módszernek. Jelentôs infrastruktúrát igényel az információk tárolása (könyv, videokazetta, diszk, floppy, CD stb.), közvetítése (posta, TV, teletext, rádió, internet stb.), valamint a tanulás támogatása (levél, telefon, e mail, fax stb.). Leggyakoribb tananyagot megjelenítô forma az oktatócsomag. Ennek középpontjában a korszerûen írott tananyag van, amely még mindig a legjobb hatásfokú információs transzfer. Köré lehet szerkeszteni a többi médiumokat. A feed back elv érvényesülése. Ebben a kapcsolattartás folyamatosságát hangsúlyozzuk ki. Ugyanis változatlanul fontos a kontaktus, a tanuló/hallgató és a tanár kapcsolata. Ebben a távoktatási módszerben azonban valóban mindkét szereplô 264

11 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 265 OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK INTEGRÁCIÓJA számára fontos a kapcsolattartás, mert a tanuló csak így kaphat segítséget a továbbhaladáshoz, a tanár viszont így tájékozódik a tanuló felkészültségérôl. Megváltozik a tanár szerepe is, mert nem feltétlen azonos a tananyagot készítô személlyel, sôt más intézmény alkalmazottja is lehet. Elterjedt megoldás, hogy a távoktató iskolák ún. konzultációs központokat hoznak létre. Iparszerû oktatás. A jó távoktatás ismérve, hogy pontosan körülírt oktatásmódszertani lépésekbôl áll. Az egész ismeretátadási folyamat precízen megszervezett, amely tömegméretekben is egyenszilárdságot biztosít. A tananyagkészítés speciális megoldásai, a viszonylagosan nagy hallgatói létszám és a hagyományostól eltérô infrastrukturális feltételek merôben új szervezési, menedzselési és munkamegosztási követelményeket támasztanak OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK INTEGRÁCIÓJA Ebben az oktatási reformban az utasító (instrukciós) oktatás átalakul építô (konstrukciós) oktatássá, amelyben a tanórai feladatok a didaktikus jellegbôl interaktív jellegûvé, az oktatás hangsúlya a tények memorizálásából a kapcsolatok, a kutatás és a feltalálás felé tolódik, a tudás fogalma a tények felhalmozásából a tények átalakításába változik át [14]. A technológia szétzúzza majd az iskola mint intézmény falait, határait, egészen új, izgalmas tanulási környezetet teremt. A technológiák széles választékának a kombinációja megváltoztatja a tanulók és a tanárok szerepét, tevékenységét, mivel a diákok kapcsolatba léphetnek más országok diákjaival is az internet segítségével, vagy a pedagógus munkatárs, néha tanuló szerepeket is betölthet [15]. Melyek azok az eszközök, amelyek együttes, egymást váltó használata egy sajátos oktatástechnológiai központot hoz létre? Mindenek elôtt a PC, amely magába foglalja a CD-ROM-ot és meghajtót, az Internet, a WWW, digitális mûholdas, vagy üvegszálas adatbeviteli egység, VHS videolejátszó, mérô- és megfigyelô eszközök, hordozható számítógép az adatbevitelhez szükséges interfész, nyomtató és lapolvasó (scanner), kivetítôegység a videó és a számítógép képernyôk számára. Mit jelent a technológiák integrálódása? Lényegében a következô oktatási formákat kapcsolhatjuk össze: 1. Hagyományos osztálytermi szemléltetô kísérletezô oktatás. 2. Az osztály/csoport keretek között zajló számítógépes interaktív, multimédiás tevékenységek a tanteremben, ill. mûszeres laboratóriumban. 3. Terepi foglalkozások hagyományos megfigyelésekkel, észlelésekkel a természeti indikátorok és azok tapasztalatainak feldolgozásával, rögzítésével. 4. Terepi foglalkozások mûszeres vizsgálattal, adatgyûjtéssel, laboratóriumi kiértékeléssel és elemzéssel. 265

12 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 266 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA Ezek közül a 2. és a 4. pont alattira térünk most ki elsôsorban, mivel a korszerû oktatástechnológia módszereit ezek az eszközök, oktatástechnológiai eljárások testesítik meg. A tanulók megnéznek egy interaktív videót, pl. a folyók szennyezésérôl, hogy megtanulják az alapvetô ismereteket, fogalmakat, összefüggéseket és megfogalmazzák a további kutatás feladatait. Közvetlen hozzáféréssel (on-line) böngészik a WorldWideWeb honlapokat, hogy információkat gyûjtsenek a világban elôforduló folyószennyezésekrôl. A terepen vízminôségi, hômérséklet-, vezetôképességi, bakteriális vizsgálatokat végeznek digitális mûszerekkel, és az adatokat összegyûjtik egy nagyobb számítógépbe. Az azonnal elemezhetô megfigyeléseket, adatokat egy hordozható számítógépre viszik az interfész segítségével egy táblázatkezelô programmal és grafikonokat, táblázatokat készítenek. Készíthetnek a diákok itt a terepen videokamera segítségével egy vizuális katalógust a folyószakasz helyzetérôl, tapasztalataikról, amit elküldhetnek bárhová és bárkinek, ill. más projektek elemzô-értékelô munkájához. Ma már számos olyan nemzetközi projektet ismerünk, amelyekben a tanulók folyamatosan figyelnek és mérnek folyó patak szakaszokat és küldik el adataikat a vízgyûjtôn dolgozó többi diáktársukhoz a GREEN-en keresztül (Global Rivers Environmental Education Network, az az a Folyók Globális Környezeti Nevelési Hálózata). Szintén tanulók mérik a csapadék savasságát is, és ezt is elektronikus úton küldik el és összesítik. Amint az elôbbi csak vázlatosan ismertetett oktatástechnológiai integrációs példákból is kiderül, hogy alaposan átértékelôdik a tanári és a tanulószerep és tevékenység, hogy az iskola négyfalú épületébôl globális elektronikus falu lesz. A tanárok a tanulás, az interaktív tevékenység szervezôivé, kísérôivé válnak, akik kreatív útmutatással több idôt töltenek, mint eddig. Vagyis szakterületük menedzserei, facilitátorai, tutorok lesznek. Ugyanakkor a diákok másféleképpen (nem mindig face to face) lépnek kapcsolatba egymással és a tanárokkal, sokkal többet tanulnak egymástól. Más módszerekkel történik a munka értékelése is, hiszen ez már kritérium alapú, saját munkájuk és azok bemutatói alapján történik. A mûszeres mérések révén objektívvé válik a munka végzése, eredményeinek megítélése. Tehát a mérés mint tanulói tevékenység nagyszerûen kiegészíti a természeti és mûvi környezet egyéb módon való megtapasztalását. Ezáltal fejleszti a többféle információforrás kezelésének képességét, az összehasonlítás minôségi fejlesztését A TANKÖNYVEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN Elöljáróban néhány gondolatot e témával kapcsolatban. Nagyon sokféleképpen lehet kifejteni ezt a témát is, mint általában az ilyen összetett, nem teljesen csak didaktikai vonzattal járó területet. Mindenek elôtt ehhez a témához a tantervek, a tervezés kérdései és a taneszközök használata, a módszertan kötôdik. Ha általában, nem csak a szakképzés specifikumait figyelembe véve vizsgáljuk a tanterv és a 266

13 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 267 A TANKÖNYVEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN tankönyvek viszonyát, akkor egy sajátos változáson ment keresztül. Az ún. hivatalos tantervek megjelenésével a tanterv-tankönyv egysége megbomlott. Egyfajta munkamegosztás jött létre, amelyben a tanterv a második helyre szorult viszsza. Mivel a hatalomnak (egyház, állam) egyaránt fontos kérdéssé vált a mit tanítsunk? kérdése, az egyre nagyobb tömegek iskoláztatásában, szükség volt egy olyan dokumentumra, amely központilag, hivatalosan, a pedagógia nyelvére lefordítva tartalmazta a politikai-hatalmi döntéseket. A tantervek évszázadokig meghatározták az iskolai tananyagot, tehát a tankönyvek anyagát is, ám ez igen sokféle módon valósult meg. Több neves hazai és külföldi szakember kutatta a tanterv és tankönyv kérdéseit, többek között Ballér Endre. Ô a tanterv-tankönyv viszony pilléreinek a következôket tartja: Célok és feladatok. A tananyag tartalma, csoportjai, arányai. A tartalom struktúrája. A követelményrendszer (a tervezett tudás és teljesítményszint). A feldolgozás módjának stratégiája, technológiája. Csoportosítását ma is helytállónak tartjuk. E szempontok teljesülése révén a tankönyveket a következô csoportokra osztotta: 1. A tantervet kifejtô tankönyv: a célok azonossága, a tananyag kijelölésének és felépítésének hasonlósága jellemzi. 2. A tantervet követô tankönyv: ez már jobban elôtérbe állítja a tanítás-tanulás folyamatát. Operacionalizálja a követelményeket, azaz feladatokra bontja. 3. A tantervet variáló tankönyv. Sok területen önálló (súlypont, koncepció), esetleg eltérô álláspontokat képvisel. Egészen természetesnek tûnik napjainkban, hogy az oktatás folyamatába a tantervekre visszaható, variáló tankönyvek kerülnek az oktatás nevelés folyamatába. Felmerül a kérdés napjainkban elég sokszor, hogy a közoktatás tankönyveinél melyek a NAT kompatibilitás ismérvei. Kialakult egyfajta minisztériumi minôsítésijóváhagyási procedúra, de nincs, talán nem is lehetséges egy szempontsor. Eredeti gondolatokat fejt ki a tanterv-tankönyv viszonyról Varga Lajos: Az elmúlt évtizedekben Magyarországon szigorúan az a logikai sorrend érvényesült, hogy elôbb létrejött valamilyen módon a tanterv, s a tantervhez íródott a tankönyv. Oldódott ez a szigorúság a 70-es évektôl, amikor is az ún. kísérleti tankönyv megírása, kipróbálása visszahatott a tantervre. A tankönyvrôl tantervre hatás másik útja az, amikor a párhuzamosan használt tankönyvek tapasztalatai beépültek a következô tantervi reformba. Egészen más jellemzôk is megjelennek a szakképzés tankönyveinél. Ha röviden akarnánk elintézni ezt a kérdést, akkor azt mondhatnánk, hogy: nagyon fontos szerepe van. De ha a kérdés mélységeit is megvizsgáljuk, akkor sokkal differenciáltabb választ, ill. okfejtést adhatunk. 267

14 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 268 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA Ez amiatt (is) lehet, mert mára elbizonytalanodott a tankönyvek funkciójáról, szerepérôl leírt megfogalmazás. Egyesek szerint A tankönyv több, mint taneszköz. Mások szerint...nem kevés tanuló... a tankönyveken kívül nem is olvas mást. A tankönyv tehát az ô tôkéjük. De olyan véleményt is ismerünk, mely szerint:... A tankönyv alig fontosabb, mint más taneszköz. Itt tehát összehasonlítják a többi taneszközzel. Ha e fontos, de eléggé széttartó véleményeket mai korunk technikai-társadalmi életérzésével egészítjük ki, akkor még tovább bizonytalanítjuk ezt a fogalmi képet. Tudniillik joggal, és okkal érezhetjük úgy, hogy az internet, a számítógépes kommunikáció korában teljesen háttérbe szorulnak a nyomtatott taneszközök, így a tankönyvek is. De vajon milyen mértékben igaz ez, tényleg kell e ennyire félni a tankönyv leértékelôdésétôl? A technikai eszközöket fetisizálók szerint valóban nem a tankönyvek állnak az ô eszközközpontjukban. Valahol ez is érthetô, hiszen az ô számukra a hétköznapjuk mindent pótló eszközévé váltak az elektronikus kommunikáció eszközei, a TV, a videó, a teletext, az e mail, az internet. Különösen a multimédia (INTERAKTÍV VIDEÓ) változtatja meg a kommunikáció, a tanulás feltételeit, körülményeit, a módszerét, és az egésznek a motivációs bázisát. Úgy tûnik, hogy így igen nehéz felvennie a versenyt az interneten kínált érdekességekkel, motivációval a tankönyvszagú oktatásnak. Nem kell azonban ezt a kérdést sem fetisizálni, hiszen a csúcstechnikával történô oktatásnak még szervesen be kell épülnie az oktatás rendszerébe, azon belül is a szakképzés alrendszerébe. Nem teljesen olyan rossz, ill. reménytelen a helyzet a tankönyv jelenét, és fôleg a jövôjét illetôen. Vélhetôen még sokáig megmarad a tanításban-tanulásban betöltött meghatározó, ám valóban csökkenô szerepe. Ha azt vesszük alapul, hogy a tankönyv hogyan tudja közvetíteni a technika gyors változásait, ill. annak az ismereteit, akkor megint csak a pesszimisták kerülnek elôtérbe. Hiszen való igaz, hogy különösen a csúcstechnika fejlôdését, változását nem tudja követni a nyomtatás. Elsôsorban a nyomdai átfutás miatt, hiszen mire kijön a nyomdából, máris elavulttá válik az íráskor még korszerû ismeret. Ezért sokszor méltatlankodnak a tanárok, ha nincs olyan tankönyv a kezükben, amelybôl a korszerû és új technikát és technológiát tanítani lehetne. Ez is egyfajta tankönyvfétis. Már csak az elôbb említett idôbeli csúszás miatt is nem kellene ezt a tankönyvhiányt eltúlozni. Helyette azt a megoldást kellene talán szorgalmazni amit egyébként néhány szakképzô iskolában már alkalmaztak(nak) is, hogy a tankönyv egyfajta alapmû, fôként az elvi alapokat ismertetô nyomtatvány, amit a konkrét új és korszerû példákkal, (gépek, eszközök, mûszerek, anyagok, eljárások, mérések, szabványok újdonságaival), ill. egyéb dokumentumfajtával, mint pl. kézikönyv, katalógus, prospektus, szabvány stb. egészítenek ki. Ezekbôl a mindenkori tanuló (csoport-, osztály- stb.) létszámnak megfelelô példányszám áll a tanulók rendelkezésére, és mindig lehet cserélni, aktualizálni. Itt vetôdik fel a már talán többször is elôforduló felvetésem, hogy elveket vagy példákat tanítsunk-e, ill., hogy a tankönyv ezt a dilemmát hogyan tudja megolda- 268

15 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 269 ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS ni. Nyilvánvalóan a tankönyv önmagában sehogy, de a benne lévô tananyagtartalom struktúrája már eldöntheti, befolyásolhatja a kérdést. Az elvek hosszútávon is maradandóak, állandóak, amelyeket a tankönyben is idôtállónak érezhetünk. Ugyanakkor a legújabb konstrukciókat, gyártmányokat, anyagokat és eljárásokat, valamint ezek sokféleségét már nem tudja a tankönyv megjeleníteni, csak esetleg néhány példát. Csak példákon keresztül viszont megint nem célszerû a tanítást-tanulást szervezni, hiszen a kötôerôt jelentô elvek, szintetizálások hiányoznak. Folytathatjuk gondolatainkat a tankönyvekkel kapcsolatban azzal, hogy milyen kell legyen a jó tankönyv, milyen kell legyen a korszerû tankönyv, milyen kell legyen az új tankönyv. Erre a kérdésre is differenciált a válasz, mert attól függ, hogy kit kérdezünk. Mást jelent a tanuló számára, mást a pedagógus számára, és megint mást a kutatók számára. Nehéz lenne akár csak rövid tételes felsorolást is adni ezekrôl a listákról, de akár a felhasználók, akár az írók számára bôségesen vannak már ilyenek. Még talán a távoktatási résznél érintett gondolathoz lehetne itt is kiegészítést írni, hiszen ott is érintettük a tankönyv változatlanul fontos szerepét. Azonban jobban szeretném kihangsúlyozni, hogy itt másfajta szerkezetû, másfajta stílusú könyvrôl van szó, mint a hagyományos oktatás esetében. Változnak az arányai, több bennük a segítô információ, a példa, és több az ellenôrzô kérdés is. A stílus miatt többen, és más szakmájú szakemberek (dramaturg, drámapedagógus stb.) is segítenek a távoktatás tankönyvének az írásában, és az erre felfûzött oktatócsomag elemek (diák, videofilmek, ill. audio kazetták, CD-k stb.) készítésében. ÖSSZEFOGLALÁS Akár a szintetizálás fejezetének is tekinthetjük az oktatás technológiájával foglalkozó könyvrészletünket, hiszen itt integrálódik az oktatás elméletével, pszichológiai aspektusaival, eszközrendszerével összefüggô aspektus. A fejezet elején megkíséreltük az oktatástechnológia tág értelmezését adni több forrás felhasználásával. Vázlatszerûen írtunk alapfogalmakról, az oktatás és a kommunikáció kapcsolatáról. Értelmezésünkben az infrastruktúra többrétegû fogalom a szakmai oktatásban, ezért külön külön tárgyaltuk az épületek, szaktantermek, a taneszközök és a csúcstechnológia oktatásával összefüggô kérdéseket. Kiemelt szerepet szántunk a laboratóriumok és berendezéseinek, mert ma már számos cég folyamatosan fejleszti ki az oktatásra alkalmas rendszereit (Labordidactic). Itt a tanulói kísérletezô helyeknek, asztaloknak, tároló és technológiai mûveletek bútorainak is nagy jelentôsége van. Elsôsorban a korszerûséget megtestesítô mechatronika modulrendszerei és az ún. BUS rendszerek példáin keresztül érzékeltettük a didaktikai szemléletû laboratóriumi rendszereket. Kiegészítettük a csúcstechnika eszközeirôl szóló fejezetünket is a szimulációs rendszerekkel. Korunk technikája az oktatásban robbanásszerû változásokat hozott, amelyekrôl dióhéjban itt is illett szót ejteni. Tehát a multimédiáról és a távoktatásról néhány 269

16 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 270 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA gondolat szól e fejezetben. Fogalmi kiforratlansága ellenére robbanásszerû elterjedést mutat az elektronikus tanulás, az e-learning, amelynek fogalmi, didaktikai és fejlesztési hátterérôl írtunk. Izgalmas kérdés pedagógiai szempontból is a tankönyvek szerepe a szakmai oktatásban, hiszen feltételezhetjük (érezhetjük), hogy az internet kiszorítja a nyomtatott anyagokat. De vajon így van/lesz e ez? A válasz ma még nyitott, de a tankönyvek problematikái más aspektusból is fontosak lehetnek egy ilyen könyvben. FONTOSABB FOGALMAK algoritmizálás oktatástechnológia az oktatás infrastruktúrája oktatástechnika elektronikus (táv)oktatás oktatócsomag interaktív tanulás programozott oktatás internet szaktanterem kommunikáció, kommunikációs csatorna szimulációs eszköz multimédia taneszközök és fajtái modell makett technika nyomtatott taneszköz technológia bus rendszer elektronikus tanulás ELLENÔRZÔ KÉRDÉSEK, FELADATOK Mi a különbség oktatástechnika és oktatástechnológia között? Ismertesse a programozott oktatás pszichológiai hátterét, didaktikai sajátosságait! Mit értünk infrastruktúrán és melyek a szakképzési sajátosságai? Készítsen táblázatot a szaktanterem, a laboratórium és a tanmûhely didaktikai sajátosságairól (meghatározó tanulási mód és szereplôk, tanulásszervezés stb.)! Csoportosítsa a taneszközöket! Mi a multimédia és mi a szerepe a szakmai oktatásban? Ismertessen két konkrét laborrendszert és didaktikai-módszertani sajátosságait! Tervezzen szemléltetô/bemutató eszközt saját szakterületéhez hagyományos és interaktív tanulási módokhoz! Milyen szakterületen és képzési formában nem ajánlaná a távoktatást? Miben látja az elektronikus tanulás elônyét és problémáit? Példákat vagy elveket tanítsunk a tankönyvekkel? Tervezzen egy pedagógiai kísérletet a gyakorlati kompetenciák fejlesztésére! Vizsgálja meg egy adott szakma szemléltetô eszközeinek változását az elmúlt 20 évben! Gyûjtse össze a szakképzés taneszközeirôl és tankönyveirôl szóló publikációkat! Dolgozza ki a több szakmára kiterjedô elektronikus tanulás fejlesztési koncepcióját! 270

17 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 271 ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS FELHASZNÁL IRODALOM [1] Pedagógiai Lexikon: Akadémiai Kiadó, Budapest, [2] Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó Budapest, o. [3] Bagics Lajos: A szakképzési törvény elôkészítésérôl. Szakoktatás 1992/12., o. [4] Szebenyi Péter: Munkára nevelés a szaktanteremben. Pedagógiai Tanácskozás anyaga. Kazincbarcika, o. [5] A szaktantermek hatékonyságát egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálta Lükô István vezetésével. A mûszaki technikai nevelés hatékonyságát elemezte egy munkacsoport. Az összefoglaló monográfiában egy fejezet errôl szól. Materialneja baza dlja technicseszkogo obucsenija skolnikov. Budapest, o. [6] A GANZ HERA laborrendszer a 80 as, 90 es évek világszínvonalú villamos mérôlaboratóriumait képviselte [7] Vári Péter: A médiumkiválasztás szempontjai, OOK Tanulmány. Veszprém, [8] Szûcs Pál: Az audivizionális oktatás hatékonysága. Tankönyvkiadó Budapest, o. [9] Lükô István: Villanyszerelô Szakrajz és rajzolvasási Példatár. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, o. [10] Billinyi Márton: Csúcstechnológiát csúcstechnikával. Szakoktatás, 1988/december [11] Török Attila: Elektronikus tankönyv a faipari szakoktatásban. Sopron, 2006 [12] Dr. Sz. Lukács János: A multimédia alkalmazása a szakképzésben In: Az oktatás és a gazdaság kapcsolatának erôsödése PHARE Projekt BME NSZI Budapest, 1997 [13] Szerk: Benedek A.: Oktatáselméleti kérdések a szakképzésben. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, [14] Orosz Sándor: Oktatástechnológia 2. Veszprém, OOK, [15] Karlovitz János Karlovitz János Tibor: Korszerû oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Egyéb források: http//:www. leybold didactic.de Forgó Sándor Hauser Zoltán Kiss Tóth Lajos: Médiainformatika. Líceum Kiadó, Eger, http//: didactic.de http//:www. legrand.hu http//www. kompetenz.de http/eullearn.net 271

18 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 272 FONTOSABB KIFEJEZÉSEK RÖVID ÉRTELMEZÉSE Aktivizálás die Aktivisierung Activization A tanítás-tanulás belsô hatásmechanizmusaira építô funkcionális alapelv. Legfontosabb célkitûzése a teljes személyiség aktivizálása, vagyis minél több pszichés funkcióban aktivizálni kell. Kitüntetett szerepe a cselekvésnek van, de éppen úgy fontos az érzékelés, a gondolkodás aktivizálása is. A szemléltetés, a manipulatív, problémamegoldó feladatokra koncentráló cselekvés a szakképzésben kitüntetett szereppel bír. Algoritmizálás die Algoritmisirung Algorithmics A gondolati vagy motorikus cselekvés vagy tevékenység egymás utáni következô lépésekre bontása. (L. még programozott oktatás, feladatmegoldás, tantervkészítés.) Az oktatás infrastruktúrája die Infrastruktur des Unterrichtes die Unterrichtsinfrastruktur Infrastructure of education A tanítás-tanulás tárgyi feltételeinek rendszere, amely magában foglalja az épületeket, belsô berendezéseket (bútorok, kiegészítôk) és az oktatást közvetlenül segítô tanári és tanulói eszközöket (AV-eszközök, médiák, számítógépek, szimulátorok stb.). A nevelés célrendszere das Zielsystem der Erziehung Aims of education A nevelés folyamatában megfogalmazott elvárt eredmények, törekvések, akaratok, amelyek a nevelés objektív hatásainak az érvényesítésére vonatkoznak. Célok fajtái: fejlesztési, folyamat. Megkülönböztetünk 1, 2, 3 dimenziós nevelési célrendszert. A nevelési célok feladatokat és követelményeket egyesítenek. Bemeneti követelmények Input Forderungen Input requirements A szakmai képzésbe belépôk felé megfogalmazott elvárások, ill. feltételek, amelyek elsôsorban a pszichológiai követelményeket, az elôképzettséget rögzítik. A bemeneti követelményeket másik értelmében az oktatás tágabb értelmezésénél használjuk, amikor is az összes pedagógiai, tanügyigazgatási és szociológiai elemeket felsoroljuk (L. Coombs). Céltaxonómia die Zieltaxonomie Purpose Taxonomy A tanítás-tanulás folyamatának elemei. Társadalmi értékek, szükségletek, érdekek, iskolai célrendszeri funkciók, nevelési célok és tartalmak tartoznak ide, amelyek a társadalmi, az iskolarendszeri (iskolai) szinteken jelentkeznek. 272

19 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 273 ELEKTRONIKUS TANULÁS, INTERAKTÍV TANULÁS Curriculum das Curriculum Curriculum Korszerû szemléletû tantervi mûfaj, a tanítás-tanulás komplex folyamatterve, amely a célokon, tartalmi elemeken kívül magában foglalja a tervezés, szervezés és irányítás és az ellenôrzés eszközeit és módszereit. Elsôsorban az angolszász területen terjedt el. Didaktika die Didaktik Didactics A neveléstudománynak az az önálló résztudománya, amely az oktatás (szûkebben és korábbról csaknem a tanítás) céljának, tartalmának, módszerének a törvényszerûségeivel foglalkozik. Beszéltünk általános didaktikáról és szak- (mûszaki) didaktikáról. Utóbbi a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás elméletét vizsgálja. Differenciálás die Differenzierung Differentializing A tanítás-tanulás egyik funkcionális alapelve. Szerepe az egyéni képességek kibontakoztatása, az egyéni sajátosságok figyelembevétele. Lehet külsô az iskolarendszer révén, és belsô a pedagógiai folyamatban, aminek a formái: individualizáció, egyéni munka, csoportmunka. Differenciálást végezhetünk a tananyaggal, a tanítási-tanulási idôvel és a módszerekkel. Elektronikus (táv)oktatás elektronischer (Fern)unterricht electronic consultant Elektronikus eszközökkel folytatott tanítás-tanulás, ahol nem feltétlen van jelen együtt az oktató (tanár) és a tanuló. Nagy távolságot hidal át az elektronikus kommunikáció, ill. a nyomtatott programcsomag segítségével. Domináns eleme a tanuló önaktiválására épülô egyéni tananyag feldolgozás. Ellenôrzés die Kontrolle Control A tanítás-tanulás funkcionális feladata, szerkezeti eleme, a célok és az eredmény összevetése. Az információvétel funkciója lehet: regisztráló, módosító, fejlesztô jellegû és felhasználhatjuk preventív, kompenzatív és korrektív szabályozásra. Megkülönböztetünk formatív (formáló-segítô) és szummatív (lezáróösszegezô) értékelést. A tanítás-tanulás folyamatában az ismeretelsajátítás és alkalmazás fokáról meggyôzôdünk. Tehát magában hordoz értékelési elemeket. Pedagógiai funkció, melyet szóbeli és írásbeli (feladatlapos) formulában különbözô eszközökkel végzünk. Párosulhat értékeléssel, ill. minôsítéssel (vizsgáztatás). Értékelés (pedagógiai) die Bewertung Evaluation L. bôvebben az Ellenôrzés címszónál. Formatív értékelés formative Bewertung formal evaluation Szummatív értékelés summative Bewertung summarizing evaluation Eszköztudás die Werkzeugkenntnis Knowledge of means Olyan tudásréteg, amely újabb információk, ismeretek önálló vételét, beépítését, ill. közlését teszi lehetôvé. Például nyelvtudás, a matematikai nyelv használatának képessége, olvasó képesség, rendszerszemlélet, különbözô mûszakiszakmai képességek. 273

20 Szakkep tordelt 08a.qxd 11/28/ :39 PM Page 274 INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ OKTATÁS TECHNOLÓGIÁJA Foglalkozás der Beruf Seminar Tanult mesterséget, beosztást, munkakört egyaránt jelentô fogalom, mindig az adott szövegkontextus segít megvilágítani, hogy mire vonatkozik. Magában foglalja a két tevékenységi típus (szellemi, fizikai), fizikai tevékenység esetén az ágazat, szellemi tevékenység esetén a munka jellegét is. Globális és tematikus terv globaler und tematischer Plan global and tematical schedule A tanítás-tanulás tartalmi szabályozását segítô eljárások, ill. dokumentumok. A globális terv a tanítás-tanulás folyamatát operogram segítségével ábrázolja, és feltünteti benne a téma címét, a tanítás-tanulás szervezeti formáját, helyszíneit, a tevékenységeket és a követelményelemeket. A tematikus terv a pedagógus számára ad útmutatót, mert a tartalmi elemekhez a pedagógiai tevékenységeket és eszközeit rendeli hozzá. Képesség(ek) die Fähigkeit, en Capabilities Valamely cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, ill. annak mértéke. A képességek fejleszthetôk. Megkülönböztethetünk általános és speciális képességeket. Utóbbiak közé tartozhatnak a szakmai/mûszaki képességek. Képzés die Bildung Training Az oktatás irányultságát fejezi ki pl. szakmunkásképzés, technikusképzés, tanárképzés, mérnökképzés, átképzés stb. Konvertálható(ság) szaktudás konvertirbare Fachkenntnis Adaptibility of professional knowledge A szakmai ismeretek és jártasságok behelyettesíthetôsége, azaz más elsôsorban rokon szakterületen történô alkalmazhatósága. Elôfeltétele: a széles alapú képzés, ill. tudás és a rugalmasság. Központi (keret ) tanterv, helyi tanterv zentraler (Rahmen) lehrplan, lokaler Lehrplan Centralised out line of time table Local Syllabus Valamilyen központban (országos, regionális) készült tanterv, amely keretbe foglalja az adott iskolatípus oktatási céljait, ismeretblokkjait (tantárgyrendszerét, tevékenységrendszerét), kimeneti (vizsga-) követelményeit és a folyamattervezés egyéb fontos elemeit (idôarányok, ellenôrzés, szervezés). A helyi tanterv a központi (keret-) tanterv helyi adaptációját valósítja meg, és készíti el az adott iskola (szakma) rendszerszemléletû tananyag-kiválasztását és elrendezését, tanulás-szervezési megoldásait és az ellenôrzés feladatait. Követelményrendszer das Forderungsystem Requirement system A pedagógiai célrendszer-kategória eleme. Tartalmazza az oktatás elérendô céljait, a kognitív, az effektív és a pszichomotoros követelmények kétdimenziós rendszereit. Vagyis a mit? (tartalmi) és milyen szinten? (mûveleti szint) elemeit. Kvalifikáció die Qualifikation Qualification A szakmai képesítések szintbeli differenciálását mutatja. Általánosságban alap-, közép- és felsôszintû kvalifikációs szintet különböztetnek meg. 274

A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE. Háttértanulmány. Pécs, 2010. június

A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE. Háttértanulmány. Pécs, 2010. június A MUNKAHELYI GYAKORLATI OKTATÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE Háttértanulmány Pécs, 2010. június A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori értekezés Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV)

ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV) V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Szegediné Lengyel Piroska l.piroska@t-online.hu ÖTVEN ÉVES A TÁVOKTATÁS? (PROGRAMOZOTT OKTATÁS ÉS E-LEARNING PROGRAMOZOTT KÖNYV ÉS E-KÖNYV) Absztrakt A tanulmány

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit

Szakdolgozat. Tomasovszky Edit Szakdolgozat Tomasovszky Edit 2014 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógia Intézeti Tanszék Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása az általános iskolai oktatásban

Részletesebben

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere

FORGÓ SÁNDOR: 1.A multimédia felhasználásának feltételrendszere FORGÓ SÁNDOR: JAVASLAT A MULTIMÉDIA OKTATÓPROGRAMOK (ALKALMAZÁSOK), FELHASZNÁLÁSI FEJLESZTÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELTÉTEL ÉS SZEMPONTRENDSZERÉRE A NYITOTT RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSI FORMÁKBAN 1.A multimédia felhasználásának

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban

Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS HADMÉRNÖKI KAR Hadmérnöki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS dr. univ. Miskolczi Ildikó Virtuális

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

I P L O M A D O L G O Z A T

I P L O M A D O L G O Z A T PANNON EGYETEM Matematikai és Számítástechnikai Tanszék D I P L O M A D O L G O Z A T E-LEARNING RENDSZER BEVEZETÉSE EGY KÖZÉPISKOLÁBAN Témavezető: Gál Balázs Írta: Bánhidi Árpád Veszprém 2006 Előszó Diplomadolgozatom

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78 3 4 5 TARTALOMJEGYZÉK Előszó a szöveggyűjteményhez... 7 Műfaji kérdések... 9 Báthory Zoltán: Mi a tanterv?... 11 Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most... 19 Falus Iván: Didaktika Az oktatás tartalmának...

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról

ÖSSZEGZÉS. Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról ÖSSZEGZÉS Az összegyűjtött komplex pedagógiai rendszer tartalmú jó gyakorlatok című tanulmányról A közoktatás tartalmi fejlesztésében a pedagógiai munka hatékonyságának növelésében jelentős szerepük van

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

intézmények és programok

intézmények és programok Akkreditált felnõttképzési intézmények és programok Felnõttképzési Almanach ÉLÕFEJ A Felnõttképzési Almanach 2004 táblázatainak tartalma megegyezik a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnél akkreditált intézmények

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem A közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú, tacit ismeretanyag megőrzését és továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségei és integrálási javaslatok

Részletesebben