Az információelmélet, a kibernetikai és a rendszerelmélet hatása az oktatás során végbemenő kommuniká augusztus 06.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információelmélet, a kibernetikai és a rendszerelmélet hatása az oktatás során végbemenő kommuniká 2009. augusztus 06."

Átírás

1 A médiumok jellemzői - A legkedvezőbb taneszközök és médiumok kiválasztása - Értékelési módok a tanítás-tanulás folyamatában (Részletek az Oktatástechnológia és oktatástechnika" c., alapszakos szakoktató hallgatók részére készült jegyzetből, 2007) A taneszközök, oktatástechnikai eszközök hatékony alkalmazásához feltételek nélkül szükség van a médiumok oktatási folyamatba integrálásához. A pedagógia fejlődése során a taneszközök szerepe az információelmélet és a kommunikációs szemlélet hatására jelentősen megváltozott, és mára döntően az oktató és a tanuló(k) között, mint információátviteli csatorna működik. Maga a kommunikáció három alapvető formában keletkezik: Hangkibocsátás, írás és vizuális megjelenítés. E három üzenet felvétele, befogadása hallgatás, olvasás és megfigyelés útján történik. A pedagógiában az 1950-es években kezdődött, és azóta folyamatosan érvényesül a kibernetik ai szemlélet hatása, amelynek jelentősége a tanítás-tanulás folyamatában, a folyamatos visszacsatolásban (feedback) jelentkezik. A tanulás eredményessége ugyanis nagymértékben függ attól, hogy az oktatás, képzés folyamatában a tanuló mennyi visszajelzést kap tanulása eredményéről, vagyis, megvalósul-e a szabályozás oktató és tanuló(k) között. Fontos, hogy a tanuló az oktatás alatt mindvégig tisztában legyen azzal, hogy elsajátította-e a közölt ismereteket, vagy el tudja-e végezni a megkívánt műveleteket. A szabályozást a tanítás-tanulás folyamatában az oktatóprogramok (programozott oktatás) valósítják meg úgy, hogy a program, mint az ismeret közvetítője, folyamatosan kérdéseket tesz fel a tanulónak. A válaszok helyességéről, amelyeket a program azonnal értékel, a tanuló visszajelzést kap. Nem megfelelő válasz esetén a tanuló kiegészítő információkat kaphat, és újra próbálkozhat attól függően, hogy milyen programozási módszert használ: lineárist (Skinner-féle), elágazásost (Crowder-féle) vagy vegyeset (Sheffield-féle). A lineáris program az önálló, sorba fejtett tanuláson, a kis lépések taktikáján alapul. A tanulók, miközben a feltett kérdésekre adott válaszoknál a minimális hibapontra törekszenek, minden válasz után megkapják a megerősítést, a helyes feleletet. A teljes folyamat: információ - kérdés 1 / 12

2 - válasz - megerősítés. A minden tanuló számára azonos idejű és nehézségfokú, folyamatos dicsérettel működő program hátránya, hogy a felkészültebb, előrehaladottabb tanulók a viszonylag lassú haladás miatt motiválatlanok maradnak. A több elágazást magába foglaló programban a tanulónak egy meghatározott tananyagrész elolvasása, tanulmányozása után a feltett kérdésre több, előre megadott felelet közül kell választania. A választott feleletet a tanulónak be kell illesztenie az általa megkeresett helyre, amelyet a program vagy elfogad, vagy nem. Ha nem, az okról kiegészítő információ jelenik meg (egyszerű esetben), netán utasítást kap a tanuló az anyagrész újbóli tanulmányozására vagy egyéb kiegészítő információk befogadására. A program, az elkövetett hibákra épül, azok adnak okot a különböző mellékutak felkeresésére". A feleletválasztásos programban jelentős szerepe van a tanulási célok ismeretének és a tanuló motiválásának. A vegyes programozás egyesíti a lineáris és elágazásos programokat, azzal az eltéréssel, hogy feleletválasztás helyett feleletalkotásra ösztönöz. A módszer biztosítja az egyéni képességek kibontakoztatását, a tanuló képességének, tudásának megfelelő szintű és ütemű tananyag-feldolgozást. A program, amely ugró" elágazásos program néven is ismert, helyes válaszok esetén - a magyarázatokat adó leágazások kikerülésével - lehetőséget ad az azonnali, gyors továbbhaladásra. A korszerű, számítógéppel végzett programozott oktatásnál öt alapelvnek kell érvényesülnie: - Kis lépések: a tananyagot könnyen emészthető" kisebb-nagyobb modulokra kell bontani, - Aktív válaszadás: a tanulás folyamán a tanulónak cselekvő magatartást kell tanúsítania, - Azonnali megerősítés: a tanuló válaszára azonnal reagálni kell, - Teljesítménypróba: a válaszokból következtetni lehessen a tanulás eredményességére, - Egyéni ütem: lehetőséget kell adni az egyéni képességeknek megfelelő haladásra. A számítógéppel végzett programozott oktatás nagy előnye, hogy a gép (program) és a tanuló között interaktív kapcsolat jön létre, és lehetőség van a különféle audiovizuális eszközök multimédia-rendszerben való működtetésére, irányítására. 2 / 12

3 A pedagógiában a kibernetikai szemlélet után, mintegy húsz évvel később honosodik meg a ren dszerelméletű szemlélet. Első jeles képviselője, Ph. H. Coombs, akinek elemzése szerint a rendszer folyamatrészeinek vannak bemeneti tényezői és kimeneti eredményei, a következőket írja: Ezek dinamikus, szerves egészet alkotnak, és ha valaki fel akarja mérni az oktatási rendszer állapotát, hogy megjavíthassa teljesítményét, és értelmesen tervezze jövőjét, egységes képként kell megvizsgálnia a lényeges alkotórészek közötti összefüggéseket."[2] A Coombs-féle oktatási rendszerben - az igazgatási és létesítmény-fenntartási tényezőkön kívül - azok kaptak helyet, amelyek vizsgálata feltétlenül szükséges a tanítási-tanulási folyamat tervezéséhez, így a nevelési és operacionalizált cél, a tananyag-tartalom, módszerek, taneszközök, tanulók, oktatók, szervezeti formák, ellenőrzés és költségek. [3] E tényezők figyelembevételével a rendszerszemléletű megközelítésre a következők jellemzők: - a tanuló- és tanulásközpontúság, - a differenciált oktatási célrendszer, - a formatív (alakító, segítő) értékelés, - a kritériumokon alapuló teljesítmény-értékelés, - a médium és módszertervezés, - folyamattervezés. A médiumok jellemzői, a médiumpedagógia elvárásai Az emberiség történetében hosszú időn át a tanítás szinte egyetlen, kizárólagos médiuma, ismeretközlője a tanító" volt. Napjaink korszerű technikájának köszönhetően azonban az oktatók munkáját egyre több oktatástechnikai eszköz, médium segíti. Jó néhány eszköz olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek meghaladják a pedagógus képességeit. A médiumok két lényegi jellemzője: - a dokumentálás, amely lehetővé teszi a megörökítést, konzerválást, majd adott időpontban a felelevenítést. Az erre alkalmas médiumok (fotók, hanganyagok, video- és filmszalagok, CD, DVD stb.) lehetővé teszik, hogy korábban történt események szereplőitől függetlenítve újra és újra megjelenítsék ugyanazt az eseményt; - a manipulálás, amely lehetővé teszi a valóságos események valóságos idő- és térbeli viszonyainak megváltoztatását, átalakítását. Az események lassítva és felgyorsítva is bemutathatók, így különböző dimenziókban (méret, idő, távolság, szín, többszörözés stb.) megfigyelhetők a valóságban egyébként meg nem figyelhető események. 3 / 12

4 Egy-egy médium csak akkor segítheti az oktató munkáját, ha azokat képes elhelyezni a tanítás-tanulás folyamatában. Fontos, hogy az egyes médiumok az oktatás során észrevétlenül és nem kihívóan jelenjenek meg. A médiumpedagógia sokrétű, sokoldalú szakértelemmel rendelkező oktatót követel. [4] Műveléséhez a hagyományostól eltérő oktatói szerep, oktatói felfogás szükséges. Az oktató itt nem "mindentudó", hanem valódi tanulóvezető", aki irányítja, szervezi a rábízottak kreatív tanulását. Akik nem kész tananyagot akarnak leadni, hanem elfogadják, hogy a tananyag állandóan változik, akik partnerként kezelik a tanulókat, s igyekeznek beépíteni a tananyagba azok tapasztalatait és tudását. Az oktató szerepe módosul, a tudásrendszert átadó, frontális információ-közvetítő tevékenységről áttevődik a hangsúly a tanulási környezet, a tanulási folyamat időbeli és térbeli, valamint szociális tervezésre, vagyis felerősödik a humán-humán interakciók jelentősége: az oktató egyrészt motivál és segít, másrészt értéket, normát, stílust és módszert jelenít meg és ad át. Az»új tanulás«koncepciója szerint megváltozott az oktató-tanuló viszony." [5] A megváltozott oktatói szerep kapcsán nyilvánvalóan nem lehet elvárni egyetlen oktatótól sem, hogy egy ennyire heterogén ismeret- és tudás-együttes (médiumpedagógia) valamennyi területén szakmailag otthonosan mozogjon. Ebből a szempontból nagyon fontos azonban, hogy legalább egy-két területen magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezzen. A többi területen pedig eredményesen tudja felhasználni a különböző segédanyagokat, eszközöket, illetve kapcsolatban álljon az adott - számára kevésbé ismert - részterület szakemberével. A médiumok ismeretével kapcsolatos részterületet nagyon sok országban szemléletként, módszerként tanítják. Minden leendő oktató módszertani felkészítést kap arra, hogy intelligens, tudatos, értelmiségi fogyasztója legyen a különböző audiovizuális üzeneteknek, képes legyen arra, hogy bármely szaktárgyi órán alkalmazza azokat, tudjon megfelelően reagálni a tanulókat foglalkoztató kérdésekre, problémákra. A képzéseknek tehát ezeket a módszertani segítségeket kell megadniuk, egyrészt a médiumok felől érkező üzenetek elemzése révén, másrészt a különböző eszközök elsajátításával, harmadrészt a gyakorlatok, az úgynevezett kreatív médiapedagógia kapcsán. 4 / 12

5 Az oktatás bármely formájához nyitott személyiség szükségeltetik, aki elfogadja a partneri viszonyt tanulóival, azt, hogy állandóan változó ismereteket kell tanítania, azt, hogy a tanulói időnként több élménnyel, több ismerettel rendelkeznek egy-egy konkrét területen, mint ő, azt, hogy sokkal személyesebbnek, "életszerűbbnek" kell lennie, mint hagyományos eszközök használata esetén. A médiumpedagógia széles ismeret- és tudásterületeket foglal magába, amelyek folyamatosan bővülnek, újabb információhordozókkal, eszközökkel, elemekkel egészülnek ki. A jövő oktatói előtt már nem az a kérdés áll, hogy éljenek-e a média kínálta lehetőségekkel, hanem az, hogy milyen stratégia vagy elgondolás mentén tegyék azt. A média mindent átható jellegétől az iskola sem függetlenedhet, a kérdés az, hogy a pedagógia világa ezt a médiakörnyezetet hogyan tudja saját viszonyaira alkalmazni, és lehetőségeit minél nagyobb hatékonysággal kiaknázni. A legkedvezőbb taneszközök és médiumok kiválasztása [7] A kiválasztás sokféle szempont szerint történhet: tananyag-tartalom, tanulói személyiségjegyek, előképzettség, környezet, gazdaságosság stb. Bármelyik szempontnak adunk is elsőbbséget, döntő szempont kell, hogy legyen, az információk minél eredményesebb átadása. Az oktatási célok, a tananyag és a tanulók szempontjából optimális minőségű és hatékonyságú eszközök kiválasztása csak a választék biztos és teljes körű ismeretében lehetséges. Dale, amerikai kutató a kiválasztáshoz a következő pedagógiai tanácsot adta: Ereszkedj olyan alacsonyra a skálán, amennyire csak szükséges a megértés biztosítása érdekében, de emelkedj olyan magasra, amennyire csak tudsz a leghatásosabb tanulás érdekében". E gondolat szellemében kijelenthető, hogy a megfelelő taneszköz-kiválasztás a tanítási-tanulási folyamat tervezésének egyik legfontosabb, alapvető eleme. A taneszköz és média kiválasztásánál, az általános szempontokon túl (célrendszer, tananyag, stratégia, módszer, tanulói és oktatói jellemzők, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság), a funkcionális, információs, tartalomszerkezeti és oktatásszervezési tényezők 5 / 12

6 mellett a következőket célszerű még figyelembe venni: - Mik a tanulók feladatai, mi az oktatási esemény? (figyel, hallgat, megfigyel, szóban vagy írásban válaszol, feladatot old meg stb.); - Milyen típusú az információ, mennyire konkrét, elvont? (komplex, ezen belül: tárgy, esemény, szimulált folyamat, jelenség, írott, verbális, auditív, vizuális, ezen belül: ikonikus, index vagy szimbolikus, audiovizuális, kinesztetikus, egyéb érzékekre ható); - Milyen szerkezetű a tananyag? (lineáris, moduláris, spirális, fa, hálós; - Milyen szintű az elvárt tudás? (ismeretszintű, alapfokú, középfokú, felsőfokú, elméleti, gyakorlati, kombinált stb.) A taneszközök kiválasztásakor a 3. ábrában szereplő eredményesség szempontjából vizsgálni kell, hogy a követelményekből kiinduló tanítási célnak és az oktatási tananyag (tananyagrész) tartalmának milyen taneszköz(ök) felelnek meg leginkább. Ehhez nyújthat segítséget egyes taneszközök és médiumok relatív hatékonyságának vizsgálata, pontosabban a célok és a médiumok kapcsolatának az adott tananyaghoz való viszonyítása, amely csupán példaértékű informatív értékekkel rendelkezik. A tananyag tartalmának vizsgálata tantárgy-specifikus ismereteket igényel, ugyanis meg kell találni azokat a lényeges, jellemző elemeket, amelyek ismeretében kiválasztható lesz a megfelelő taneszköz, médium. Amennyiben a látás alapján történő tanulás vezet leginkább célhoz, el kell dönteni, hogy szükséges vagy lehetséges-e a tárgy valóságos bemutatása, netán elegendő egy fénykép, egy diakép vagy egy sematikus ábra megmutatása. Dönteni kell a mennyiségek fontosságának bemutatásáról és módjáról, pl. diagram, függvény vagy egyéb. Folyamatok, eljárások (pl. előzés, elsőbbségadás stb.) ismertetésénél nagyon fontos kritérium az ismételhetőség biztosítása. A kiválasztott médiumoknál gazdasági elemzést kell végezni, amelynek során tisztázni kell, 6 / 12

7 hogy a kívánt cél elérése milyen értéket képvisel, vagyis milyen mértékben járul hozzá a további tanuláshoz. Egy-egy médium alkalmazását jelentős mértékben befolyásolja a tanulók száma. Az egy tanulóra vetített összráfordítás kalkulálható, ha a médiumra fordított összes várható bekerülési és üzemeltetési költséget elosztjuk a médiumot használó tanulók számával. A tananyagoknak (tantárgyaknak) hagyományosan két csoportja van: elméleti és gyakorlati (készségfejlesztő). Funkcionális szempontból megkülönböztethetők célorientált tudáselemek és eszközjellegűek. Előbbiek, amelyek szükségesek az általános műveltséghez vagy valamilyen hivatásbeli tevékenység elsajátításához (például a gépjárművezetéshez), tartós memorizálást igényelnek. Utóbbiak a cél elérése után akár el is felejthetők. Az elméleti szaktárgyak sajátossága, hogy célorientált tudáselemei túlnyomórészt ismertek és kognitív tevékenységek. Középpontban a halmaz és az individuális fogalmak állnak. Bizonyos tantárgyaknál a célorientált ismeretek zömét a halmazfogalmak alkotják, mint például a Járművezetés elmélete" c. tárgy esetében a gépkocsi mozgástörvénye c. tananyagrész. Az egyes fogalmakhoz viszonylag kevés tény párosítható, ezért nagyon fontos a fogalmak összefüggésének magyarázata, a folyamatos tanulás és a rendszerben való gondolkodás. A tantárgyak, tananyagok másik részénél az ismeretek zöme individuális fogalom, amelyekről sok tényt kell memorizálni, mint például Az emberi tényezők a gépjármű-közlekedésben" c. tárgy. Sok esetben azonban az individuumokról megtanult tények vezetnek el egy nagyobb, átfogó halmaz megértéséhez, így például a kulturált és biztonságos közlekedéshez". A gyakorlati vagy úgynevezett készségtárgyaknál (mint például a gépjárművezetés tanulása) a tudásszerzés jelentős része konkrét tevékeny ség végz ésén alapul. A tanulásnál nagy szerepük van a lemásolható, utánozható példáknak, az ismétlési lehetőségeknek. (Megjegyzés: A gépjárművezetés gyakorlati tanítása során kitüntetett figyelmet 7 / 12

8 kell szentelni a némely tanulóban megbúvó" és váratlanul felszínre törő affektív és pszichomotoros megnyilvánulásoknak.) A taneszközök és médiumok kiválasztásánál további fontos mérlegelési szempont az emberi tényezők vizsgálata, azon belül a tanulók életkori sajátosságaiból és technikai neveltségéből adódó korlátok figyelembevétele. Egy-egy tanulócsoportnál kényszerűen szükség lehet vizuális megjelenítésre, míg más csoportok esetében, ahol az egyéneknek a verbális kultúrája, olvasási készsége fejlett, élettapasztalata gazdag, elegendő lehet a szavakkal leírt" tartalom is. Ugyanez mondható el akkor is, ha egy-egy csoport technikai képzettsége, technikai neveltsége jelentősen eltér egymástól. Más taneszköz-választást igényel egy bölcsészkarról delegált, pszichológus-jelöltekből verbuvált tanulócsoport a Műszaki ismeretek" c. tárgy tanításakor, és mást az Emberi tényezők a gépjármű-közlekedésben" c. tantárgy hallgatásakor, mint egy ötödéves közlekedésmérnök-jelöltekből álló gárda. Komoly problémát jelenthet egy adott életkorhoz kötődő figyelem-jelleg és figyelem-tartósság. Az eszközök megválasztásánál a tudatos figyelem irányításán túl törekedni kell az önkéntelen figyelem fenntartására, ami ha sikeres, rendkívüli módon megkönnyíti a tanulást, elviselhetővé teszi a tanulás során gyakran jelentkező fáradtságérzetet. A figyelem tartósságának fenntartásához jól kell gazdálkodni a rendelkezésre álló idővel. Egy egész napos kemény szellemi vagy fizikai munka után padba ülő hallgató figyelme már perc után erősen lankadozik, míg egy rutinos egyetemi hallgató szünidőben akár percet is képes intenzíven figyelni. De akár fordítva is igaz lehet, attól függően, hogy milyen szintű, mennyire unalmas vagy magával ragadó az adott tantárgy, és nem utolsósorban az oktató. A médiumok megválasztásánál újabb szempontként kell figyelembe venni a szervezeti formát, ami annak eldöntését jelenti, hogy az ismeret átadása milyen formában fog történni: kiscsoportos formában, frontális oktatás keretében vagy ezek kombinációjával, esetleg egy-egy tananyagrész irányított egyéni tanulással. Nagyobb csoportoknál szükség lehet bonyolultabb taneszközök alkalmazására, például videóra, diaképekre, transzparensekre stb. Értékelési módok a tanítás-tanulás folyamatában A tanítás-tanulás folyamatában alapvetően fontos szerepe van az értékelésnek, amely kizárólag a tanulási eredmények objektív megállapítására kell, hogy korlátozódjon. Az értékelés eredménye választ ad arra, hogy milyen mértékben valósultak meg a követelmények 8 / 12

9 alapján kitűzött célok, vagyis a tanítási-tanulási folyamat mennyire volt hatékony. Ennek alapján kimondható, hogy a célkitűzés és tartalom, a tanítási-tanulási folyamat tervezése, valamint az eredmény megállapítását szolgáló értékelés szorosan összetartozó tevékenység. Az értékelés során következtetések vonhatók le a tanulókra, valamint a tanítási-tanulási folyamat egészére vonatkozóan, de a legfontosabb mindig a tanulási eredmények megállapítása. Ennek célja lehet a tanuló tanulásának segítése, a tanulási folyamat javítása, szabályozása, vagy egy kiinduló szint, illetve egy végső állapot eredményének megállapítása. A járművezetés-képzés során az eredmény megállapítása céltól függően lehet: formatív vagy summázó. A formatív értékelés állandó velejárója a tanítási-tanulási folyamatnak, míg a summázó értékelés egy-egy téma (témarész) lezárásakor, vagy a tantárgy oktatásának befejezésekor (pl. vizsgáztatáskor) a tudásszint mérésére szolgál. A formatív értékelés mérőeszköze a pontosan kidolgozott követelmények alapján összeállított, kritériumokon alapuló feladatlapok vagy tesztek, míg a summázóé egy adott tanulói kör átlagára megállapított normaszint. Az oktatói értékelés kiterjedhet az egyénre (tanulóra) és a csoportra (tanulók összességére). Az egyéni teljesítmények értékelése rendszerint a kérdésekre adott válaszok pontozásával történik, mégpedig úgy, hogy a feladat minden eleme értékelésre kerül. A formatív értékelésnél bevált módszer, hogy a válaszokat a tanulók maguk ellenőrizzék és javítsák. Mindez fejlesztően hat önellenőrzési és önértékelési képességükre. Egy tanulócsoport teljesítmény-értékelésének része az adatgyűjtés és az adatok értelmezése. Az adatok összegyűjthetők megfigyelés, feleltetés, tesztelés, vizsgáztatás stb. módszerekkel. Bármelyik alkalmazása esetén három szigorú követelmény van: objektivitás, validitás, megbízhatóság. Az objektivitás megvalósulása függ az alkalmazott méréstechnikától. Minden szóbeli beszámoló, felelet vagy dolgozat értékelése, amennyiben nincsenek megfogalmazva egyértelmű értékelési szempontok, magában hordozza a szubjektivitást. Ezért ahol és amikor lehetséges, az adatgyűjtést zárt feladattípusok (feleletválasztás, asszociáció, relációelemzés) és egyéb kiegészítést igénylő (betű, szó, jel, rajz, táblázat kitöltés) feladatok értékelésével kell 9 / 12

10 elvégezni. A validitás megvalósulásánál elsősorban a tartalmi validitásra kell gondot fordítani, hiszen nem mindegy, hogy a tanulónak feltett kérdésre adandó, elvárt válasz tárgya volt-e a tanításnak vagy nem. Ha igen, kérdés, hogy milyen szinten: ismeret szintjén vagy alkalmazás szintjén. Mert ismeret szintjén tanítani és alkalmazás szintjén kérdezni validitást sértő, ráadásul inkorrekt dolog. A megbízhatóság annyit jelent, hogy hasonló tartalmú feladatok megismétlése esetén azonos eredmények születnek. Ennek a valószínűsége azonban a pedagógiában kicsi, bizonyítani legfeljebb bonyolult matematikai számítással lehetne. Természetesen, ha a validitás nem kapott igazolást", megbízhatóság sem létezik. A tanulók eredményeinek értékelése pszichológiai szempontból megerősítésnek" számít, miután az eredmény megismerésekor egy produkcióra adott külső reakció belső átélése megy végbe a tanulóban. Az értékelő lehet maga az oktató vagy vizsgáztató, de lehet egy taneszköz is. Az értékelés lehet pozitív vagy negatív, de semmiképpen ne legyen közömbös, vagy meg nem történt. Előfordul, hogy egy tanulócsoport teljesítményét más csoportokéval kell összehasonlítani. Ilyen esetekben már szükség van az olyan statisztikai módszerekre, mint a módusz, medián, számtani közép, vagy korrelációszámítás, szignifikancia-vizsgálat ismeretére, alkalmazására. A tanulók vagy tanulócsoportok értékelésén túl hasznos információkkal szolgálhat az oktató számára a tanítási-tanulási folyamat értékelése, amely egy-egy tantervi téma vagy témarész értékelésével valósul meg. A mindennapi gyakorlatban ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazott eljárás módszere a feladatelemzés, eszköze pedig, egy feladatmátrix, amely feladatonként tartalmazza a jó és rossz válaszokat. A mátrix megmutatja, hogy milyen arány van a jól megtanított, a differenciált korrekcióra szoruló, a pótolandó és újra tanítandó tananyagok között, valamint azt, hogy melyek ezek a tantervi témák vagy témarészek. [12] Gyuris István, okl. közlekedésmérnök, okl. rendszerszervező 10 / 12

11 [1] Sz. Lukács János: Oktatástechnológia jegyzet - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Pedagógiai Intézet [2] Coombs, 1971 [3] Nagy Sándor, 1982 [4] Mrázik Julianna: Médiumpedagógia - a médiumok alkalmazása az oktatásban [5] Sovány István (2002): A multimédia alkalmazása az oktatásban. OKKER, Budapest. [6] Báthory Zoltán, 1976 [7] A fejezet forrása: [1] Nádasi András - Az oktatástechnológia és a taneszközök - oktatástechnológiai tantárgyi modul. [8] Dr. Kis-Tóth Lajos (Eszterházy Károly Pedagógiai Főiskola, Eger [9] Allen, 1967 [10] Orosz Sándor, 1977 [11] Báthory Zoltán, / 12

12 [12] Kádárné F. Judit, / 12

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat.

Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Házi feladatok szabályai Az otthoni felkészüléshez a tanórán kapja meg az elvégzendő feladatokat. Ennek mennyisége, tartalma és formája a tantárgy és a tananyag függvénye. A hétvégekre, szünetekre (kivéve

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS MEGÚJÍTÁSÁRA TESTKULTÚRA A KLEBELSBERGI KULTÚRPOLITIKÁBAN ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA 2010. október 16. AJÁNLÁS A SZAKEMBERKÉPZÉS ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP Készítette: Cselikné Juhász Ildikó ÉRTÉKELÉS MÁSKÉPP ÉRTÉKELÉS? Eddig Osztályzat: - eltérő értéke van, osztályon kívül nem összehasonlítható; - öt fokú skála; - nem segít a teljesítmény javításában; - fegyelmezési eszköz?! ÉRTÉKELÉS? Eddig

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban

Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban Lőre Vendel- Csigó Györbiró Alpár Üzleti szimulációk az oktatásban A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Tartalom Üzleti szimulációkról dióhéjban

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK)

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 1 Eszközök a tanórán Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 2 Vázlat 1. Egy kis elmélet 2. Eszközök bemutatása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés

A kompetencia alapú képzés A kompetencia alapú képzés Készítette:Dr Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Balatonvilágos 2007. október

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben