Az információelmélet, a kibernetikai és a rendszerelmélet hatása az oktatás során végbemenő kommuniká augusztus 06.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az információelmélet, a kibernetikai és a rendszerelmélet hatása az oktatás során végbemenő kommuniká 2009. augusztus 06."

Átírás

1 A médiumok jellemzői - A legkedvezőbb taneszközök és médiumok kiválasztása - Értékelési módok a tanítás-tanulás folyamatában (Részletek az Oktatástechnológia és oktatástechnika" c., alapszakos szakoktató hallgatók részére készült jegyzetből, 2007) A taneszközök, oktatástechnikai eszközök hatékony alkalmazásához feltételek nélkül szükség van a médiumok oktatási folyamatba integrálásához. A pedagógia fejlődése során a taneszközök szerepe az információelmélet és a kommunikációs szemlélet hatására jelentősen megváltozott, és mára döntően az oktató és a tanuló(k) között, mint információátviteli csatorna működik. Maga a kommunikáció három alapvető formában keletkezik: Hangkibocsátás, írás és vizuális megjelenítés. E három üzenet felvétele, befogadása hallgatás, olvasás és megfigyelés útján történik. A pedagógiában az 1950-es években kezdődött, és azóta folyamatosan érvényesül a kibernetik ai szemlélet hatása, amelynek jelentősége a tanítás-tanulás folyamatában, a folyamatos visszacsatolásban (feedback) jelentkezik. A tanulás eredményessége ugyanis nagymértékben függ attól, hogy az oktatás, képzés folyamatában a tanuló mennyi visszajelzést kap tanulása eredményéről, vagyis, megvalósul-e a szabályozás oktató és tanuló(k) között. Fontos, hogy a tanuló az oktatás alatt mindvégig tisztában legyen azzal, hogy elsajátította-e a közölt ismereteket, vagy el tudja-e végezni a megkívánt műveleteket. A szabályozást a tanítás-tanulás folyamatában az oktatóprogramok (programozott oktatás) valósítják meg úgy, hogy a program, mint az ismeret közvetítője, folyamatosan kérdéseket tesz fel a tanulónak. A válaszok helyességéről, amelyeket a program azonnal értékel, a tanuló visszajelzést kap. Nem megfelelő válasz esetén a tanuló kiegészítő információkat kaphat, és újra próbálkozhat attól függően, hogy milyen programozási módszert használ: lineárist (Skinner-féle), elágazásost (Crowder-féle) vagy vegyeset (Sheffield-féle). A lineáris program az önálló, sorba fejtett tanuláson, a kis lépések taktikáján alapul. A tanulók, miközben a feltett kérdésekre adott válaszoknál a minimális hibapontra törekszenek, minden válasz után megkapják a megerősítést, a helyes feleletet. A teljes folyamat: információ - kérdés 1 / 12

2 - válasz - megerősítés. A minden tanuló számára azonos idejű és nehézségfokú, folyamatos dicsérettel működő program hátránya, hogy a felkészültebb, előrehaladottabb tanulók a viszonylag lassú haladás miatt motiválatlanok maradnak. A több elágazást magába foglaló programban a tanulónak egy meghatározott tananyagrész elolvasása, tanulmányozása után a feltett kérdésre több, előre megadott felelet közül kell választania. A választott feleletet a tanulónak be kell illesztenie az általa megkeresett helyre, amelyet a program vagy elfogad, vagy nem. Ha nem, az okról kiegészítő információ jelenik meg (egyszerű esetben), netán utasítást kap a tanuló az anyagrész újbóli tanulmányozására vagy egyéb kiegészítő információk befogadására. A program, az elkövetett hibákra épül, azok adnak okot a különböző mellékutak felkeresésére". A feleletválasztásos programban jelentős szerepe van a tanulási célok ismeretének és a tanuló motiválásának. A vegyes programozás egyesíti a lineáris és elágazásos programokat, azzal az eltéréssel, hogy feleletválasztás helyett feleletalkotásra ösztönöz. A módszer biztosítja az egyéni képességek kibontakoztatását, a tanuló képességének, tudásának megfelelő szintű és ütemű tananyag-feldolgozást. A program, amely ugró" elágazásos program néven is ismert, helyes válaszok esetén - a magyarázatokat adó leágazások kikerülésével - lehetőséget ad az azonnali, gyors továbbhaladásra. A korszerű, számítógéppel végzett programozott oktatásnál öt alapelvnek kell érvényesülnie: - Kis lépések: a tananyagot könnyen emészthető" kisebb-nagyobb modulokra kell bontani, - Aktív válaszadás: a tanulás folyamán a tanulónak cselekvő magatartást kell tanúsítania, - Azonnali megerősítés: a tanuló válaszára azonnal reagálni kell, - Teljesítménypróba: a válaszokból következtetni lehessen a tanulás eredményességére, - Egyéni ütem: lehetőséget kell adni az egyéni képességeknek megfelelő haladásra. A számítógéppel végzett programozott oktatás nagy előnye, hogy a gép (program) és a tanuló között interaktív kapcsolat jön létre, és lehetőség van a különféle audiovizuális eszközök multimédia-rendszerben való működtetésére, irányítására. 2 / 12

3 A pedagógiában a kibernetikai szemlélet után, mintegy húsz évvel később honosodik meg a ren dszerelméletű szemlélet. Első jeles képviselője, Ph. H. Coombs, akinek elemzése szerint a rendszer folyamatrészeinek vannak bemeneti tényezői és kimeneti eredményei, a következőket írja: Ezek dinamikus, szerves egészet alkotnak, és ha valaki fel akarja mérni az oktatási rendszer állapotát, hogy megjavíthassa teljesítményét, és értelmesen tervezze jövőjét, egységes képként kell megvizsgálnia a lényeges alkotórészek közötti összefüggéseket."[2] A Coombs-féle oktatási rendszerben - az igazgatási és létesítmény-fenntartási tényezőkön kívül - azok kaptak helyet, amelyek vizsgálata feltétlenül szükséges a tanítási-tanulási folyamat tervezéséhez, így a nevelési és operacionalizált cél, a tananyag-tartalom, módszerek, taneszközök, tanulók, oktatók, szervezeti formák, ellenőrzés és költségek. [3] E tényezők figyelembevételével a rendszerszemléletű megközelítésre a következők jellemzők: - a tanuló- és tanulásközpontúság, - a differenciált oktatási célrendszer, - a formatív (alakító, segítő) értékelés, - a kritériumokon alapuló teljesítmény-értékelés, - a médium és módszertervezés, - folyamattervezés. A médiumok jellemzői, a médiumpedagógia elvárásai Az emberiség történetében hosszú időn át a tanítás szinte egyetlen, kizárólagos médiuma, ismeretközlője a tanító" volt. Napjaink korszerű technikájának köszönhetően azonban az oktatók munkáját egyre több oktatástechnikai eszköz, médium segíti. Jó néhány eszköz olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyek meghaladják a pedagógus képességeit. A médiumok két lényegi jellemzője: - a dokumentálás, amely lehetővé teszi a megörökítést, konzerválást, majd adott időpontban a felelevenítést. Az erre alkalmas médiumok (fotók, hanganyagok, video- és filmszalagok, CD, DVD stb.) lehetővé teszik, hogy korábban történt események szereplőitől függetlenítve újra és újra megjelenítsék ugyanazt az eseményt; - a manipulálás, amely lehetővé teszi a valóságos események valóságos idő- és térbeli viszonyainak megváltoztatását, átalakítását. Az események lassítva és felgyorsítva is bemutathatók, így különböző dimenziókban (méret, idő, távolság, szín, többszörözés stb.) megfigyelhetők a valóságban egyébként meg nem figyelhető események. 3 / 12

4 Egy-egy médium csak akkor segítheti az oktató munkáját, ha azokat képes elhelyezni a tanítás-tanulás folyamatában. Fontos, hogy az egyes médiumok az oktatás során észrevétlenül és nem kihívóan jelenjenek meg. A médiumpedagógia sokrétű, sokoldalú szakértelemmel rendelkező oktatót követel. [4] Műveléséhez a hagyományostól eltérő oktatói szerep, oktatói felfogás szükséges. Az oktató itt nem "mindentudó", hanem valódi tanulóvezető", aki irányítja, szervezi a rábízottak kreatív tanulását. Akik nem kész tananyagot akarnak leadni, hanem elfogadják, hogy a tananyag állandóan változik, akik partnerként kezelik a tanulókat, s igyekeznek beépíteni a tananyagba azok tapasztalatait és tudását. Az oktató szerepe módosul, a tudásrendszert átadó, frontális információ-közvetítő tevékenységről áttevődik a hangsúly a tanulási környezet, a tanulási folyamat időbeli és térbeli, valamint szociális tervezésre, vagyis felerősödik a humán-humán interakciók jelentősége: az oktató egyrészt motivál és segít, másrészt értéket, normát, stílust és módszert jelenít meg és ad át. Az»új tanulás«koncepciója szerint megváltozott az oktató-tanuló viszony." [5] A megváltozott oktatói szerep kapcsán nyilvánvalóan nem lehet elvárni egyetlen oktatótól sem, hogy egy ennyire heterogén ismeret- és tudás-együttes (médiumpedagógia) valamennyi területén szakmailag otthonosan mozogjon. Ebből a szempontból nagyon fontos azonban, hogy legalább egy-két területen magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezzen. A többi területen pedig eredményesen tudja felhasználni a különböző segédanyagokat, eszközöket, illetve kapcsolatban álljon az adott - számára kevésbé ismert - részterület szakemberével. A médiumok ismeretével kapcsolatos részterületet nagyon sok országban szemléletként, módszerként tanítják. Minden leendő oktató módszertani felkészítést kap arra, hogy intelligens, tudatos, értelmiségi fogyasztója legyen a különböző audiovizuális üzeneteknek, képes legyen arra, hogy bármely szaktárgyi órán alkalmazza azokat, tudjon megfelelően reagálni a tanulókat foglalkoztató kérdésekre, problémákra. A képzéseknek tehát ezeket a módszertani segítségeket kell megadniuk, egyrészt a médiumok felől érkező üzenetek elemzése révén, másrészt a különböző eszközök elsajátításával, harmadrészt a gyakorlatok, az úgynevezett kreatív médiapedagógia kapcsán. 4 / 12

5 Az oktatás bármely formájához nyitott személyiség szükségeltetik, aki elfogadja a partneri viszonyt tanulóival, azt, hogy állandóan változó ismereteket kell tanítania, azt, hogy a tanulói időnként több élménnyel, több ismerettel rendelkeznek egy-egy konkrét területen, mint ő, azt, hogy sokkal személyesebbnek, "életszerűbbnek" kell lennie, mint hagyományos eszközök használata esetén. A médiumpedagógia széles ismeret- és tudásterületeket foglal magába, amelyek folyamatosan bővülnek, újabb információhordozókkal, eszközökkel, elemekkel egészülnek ki. A jövő oktatói előtt már nem az a kérdés áll, hogy éljenek-e a média kínálta lehetőségekkel, hanem az, hogy milyen stratégia vagy elgondolás mentén tegyék azt. A média mindent átható jellegétől az iskola sem függetlenedhet, a kérdés az, hogy a pedagógia világa ezt a médiakörnyezetet hogyan tudja saját viszonyaira alkalmazni, és lehetőségeit minél nagyobb hatékonysággal kiaknázni. A legkedvezőbb taneszközök és médiumok kiválasztása [7] A kiválasztás sokféle szempont szerint történhet: tananyag-tartalom, tanulói személyiségjegyek, előképzettség, környezet, gazdaságosság stb. Bármelyik szempontnak adunk is elsőbbséget, döntő szempont kell, hogy legyen, az információk minél eredményesebb átadása. Az oktatási célok, a tananyag és a tanulók szempontjából optimális minőségű és hatékonyságú eszközök kiválasztása csak a választék biztos és teljes körű ismeretében lehetséges. Dale, amerikai kutató a kiválasztáshoz a következő pedagógiai tanácsot adta: Ereszkedj olyan alacsonyra a skálán, amennyire csak szükséges a megértés biztosítása érdekében, de emelkedj olyan magasra, amennyire csak tudsz a leghatásosabb tanulás érdekében". E gondolat szellemében kijelenthető, hogy a megfelelő taneszköz-kiválasztás a tanítási-tanulási folyamat tervezésének egyik legfontosabb, alapvető eleme. A taneszköz és média kiválasztásánál, az általános szempontokon túl (célrendszer, tananyag, stratégia, módszer, tanulói és oktatói jellemzők, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság), a funkcionális, információs, tartalomszerkezeti és oktatásszervezési tényezők 5 / 12

6 mellett a következőket célszerű még figyelembe venni: - Mik a tanulók feladatai, mi az oktatási esemény? (figyel, hallgat, megfigyel, szóban vagy írásban válaszol, feladatot old meg stb.); - Milyen típusú az információ, mennyire konkrét, elvont? (komplex, ezen belül: tárgy, esemény, szimulált folyamat, jelenség, írott, verbális, auditív, vizuális, ezen belül: ikonikus, index vagy szimbolikus, audiovizuális, kinesztetikus, egyéb érzékekre ható); - Milyen szerkezetű a tananyag? (lineáris, moduláris, spirális, fa, hálós; - Milyen szintű az elvárt tudás? (ismeretszintű, alapfokú, középfokú, felsőfokú, elméleti, gyakorlati, kombinált stb.) A taneszközök kiválasztásakor a 3. ábrában szereplő eredményesség szempontjából vizsgálni kell, hogy a követelményekből kiinduló tanítási célnak és az oktatási tananyag (tananyagrész) tartalmának milyen taneszköz(ök) felelnek meg leginkább. Ehhez nyújthat segítséget egyes taneszközök és médiumok relatív hatékonyságának vizsgálata, pontosabban a célok és a médiumok kapcsolatának az adott tananyaghoz való viszonyítása, amely csupán példaértékű informatív értékekkel rendelkezik. A tananyag tartalmának vizsgálata tantárgy-specifikus ismereteket igényel, ugyanis meg kell találni azokat a lényeges, jellemző elemeket, amelyek ismeretében kiválasztható lesz a megfelelő taneszköz, médium. Amennyiben a látás alapján történő tanulás vezet leginkább célhoz, el kell dönteni, hogy szükséges vagy lehetséges-e a tárgy valóságos bemutatása, netán elegendő egy fénykép, egy diakép vagy egy sematikus ábra megmutatása. Dönteni kell a mennyiségek fontosságának bemutatásáról és módjáról, pl. diagram, függvény vagy egyéb. Folyamatok, eljárások (pl. előzés, elsőbbségadás stb.) ismertetésénél nagyon fontos kritérium az ismételhetőség biztosítása. A kiválasztott médiumoknál gazdasági elemzést kell végezni, amelynek során tisztázni kell, 6 / 12

7 hogy a kívánt cél elérése milyen értéket képvisel, vagyis milyen mértékben járul hozzá a további tanuláshoz. Egy-egy médium alkalmazását jelentős mértékben befolyásolja a tanulók száma. Az egy tanulóra vetített összráfordítás kalkulálható, ha a médiumra fordított összes várható bekerülési és üzemeltetési költséget elosztjuk a médiumot használó tanulók számával. A tananyagoknak (tantárgyaknak) hagyományosan két csoportja van: elméleti és gyakorlati (készségfejlesztő). Funkcionális szempontból megkülönböztethetők célorientált tudáselemek és eszközjellegűek. Előbbiek, amelyek szükségesek az általános műveltséghez vagy valamilyen hivatásbeli tevékenység elsajátításához (például a gépjárművezetéshez), tartós memorizálást igényelnek. Utóbbiak a cél elérése után akár el is felejthetők. Az elméleti szaktárgyak sajátossága, hogy célorientált tudáselemei túlnyomórészt ismertek és kognitív tevékenységek. Középpontban a halmaz és az individuális fogalmak állnak. Bizonyos tantárgyaknál a célorientált ismeretek zömét a halmazfogalmak alkotják, mint például a Járművezetés elmélete" c. tárgy esetében a gépkocsi mozgástörvénye c. tananyagrész. Az egyes fogalmakhoz viszonylag kevés tény párosítható, ezért nagyon fontos a fogalmak összefüggésének magyarázata, a folyamatos tanulás és a rendszerben való gondolkodás. A tantárgyak, tananyagok másik részénél az ismeretek zöme individuális fogalom, amelyekről sok tényt kell memorizálni, mint például Az emberi tényezők a gépjármű-közlekedésben" c. tárgy. Sok esetben azonban az individuumokról megtanult tények vezetnek el egy nagyobb, átfogó halmaz megértéséhez, így például a kulturált és biztonságos közlekedéshez". A gyakorlati vagy úgynevezett készségtárgyaknál (mint például a gépjárművezetés tanulása) a tudásszerzés jelentős része konkrét tevékeny ség végz ésén alapul. A tanulásnál nagy szerepük van a lemásolható, utánozható példáknak, az ismétlési lehetőségeknek. (Megjegyzés: A gépjárművezetés gyakorlati tanítása során kitüntetett figyelmet 7 / 12

8 kell szentelni a némely tanulóban megbúvó" és váratlanul felszínre törő affektív és pszichomotoros megnyilvánulásoknak.) A taneszközök és médiumok kiválasztásánál további fontos mérlegelési szempont az emberi tényezők vizsgálata, azon belül a tanulók életkori sajátosságaiból és technikai neveltségéből adódó korlátok figyelembevétele. Egy-egy tanulócsoportnál kényszerűen szükség lehet vizuális megjelenítésre, míg más csoportok esetében, ahol az egyéneknek a verbális kultúrája, olvasási készsége fejlett, élettapasztalata gazdag, elegendő lehet a szavakkal leírt" tartalom is. Ugyanez mondható el akkor is, ha egy-egy csoport technikai képzettsége, technikai neveltsége jelentősen eltér egymástól. Más taneszköz-választást igényel egy bölcsészkarról delegált, pszichológus-jelöltekből verbuvált tanulócsoport a Műszaki ismeretek" c. tárgy tanításakor, és mást az Emberi tényezők a gépjármű-közlekedésben" c. tantárgy hallgatásakor, mint egy ötödéves közlekedésmérnök-jelöltekből álló gárda. Komoly problémát jelenthet egy adott életkorhoz kötődő figyelem-jelleg és figyelem-tartósság. Az eszközök megválasztásánál a tudatos figyelem irányításán túl törekedni kell az önkéntelen figyelem fenntartására, ami ha sikeres, rendkívüli módon megkönnyíti a tanulást, elviselhetővé teszi a tanulás során gyakran jelentkező fáradtságérzetet. A figyelem tartósságának fenntartásához jól kell gazdálkodni a rendelkezésre álló idővel. Egy egész napos kemény szellemi vagy fizikai munka után padba ülő hallgató figyelme már perc után erősen lankadozik, míg egy rutinos egyetemi hallgató szünidőben akár percet is képes intenzíven figyelni. De akár fordítva is igaz lehet, attól függően, hogy milyen szintű, mennyire unalmas vagy magával ragadó az adott tantárgy, és nem utolsósorban az oktató. A médiumok megválasztásánál újabb szempontként kell figyelembe venni a szervezeti formát, ami annak eldöntését jelenti, hogy az ismeret átadása milyen formában fog történni: kiscsoportos formában, frontális oktatás keretében vagy ezek kombinációjával, esetleg egy-egy tananyagrész irányított egyéni tanulással. Nagyobb csoportoknál szükség lehet bonyolultabb taneszközök alkalmazására, például videóra, diaképekre, transzparensekre stb. Értékelési módok a tanítás-tanulás folyamatában A tanítás-tanulás folyamatában alapvetően fontos szerepe van az értékelésnek, amely kizárólag a tanulási eredmények objektív megállapítására kell, hogy korlátozódjon. Az értékelés eredménye választ ad arra, hogy milyen mértékben valósultak meg a követelmények 8 / 12

9 alapján kitűzött célok, vagyis a tanítási-tanulási folyamat mennyire volt hatékony. Ennek alapján kimondható, hogy a célkitűzés és tartalom, a tanítási-tanulási folyamat tervezése, valamint az eredmény megállapítását szolgáló értékelés szorosan összetartozó tevékenység. Az értékelés során következtetések vonhatók le a tanulókra, valamint a tanítási-tanulási folyamat egészére vonatkozóan, de a legfontosabb mindig a tanulási eredmények megállapítása. Ennek célja lehet a tanuló tanulásának segítése, a tanulási folyamat javítása, szabályozása, vagy egy kiinduló szint, illetve egy végső állapot eredményének megállapítása. A járművezetés-képzés során az eredmény megállapítása céltól függően lehet: formatív vagy summázó. A formatív értékelés állandó velejárója a tanítási-tanulási folyamatnak, míg a summázó értékelés egy-egy téma (témarész) lezárásakor, vagy a tantárgy oktatásának befejezésekor (pl. vizsgáztatáskor) a tudásszint mérésére szolgál. A formatív értékelés mérőeszköze a pontosan kidolgozott követelmények alapján összeállított, kritériumokon alapuló feladatlapok vagy tesztek, míg a summázóé egy adott tanulói kör átlagára megállapított normaszint. Az oktatói értékelés kiterjedhet az egyénre (tanulóra) és a csoportra (tanulók összességére). Az egyéni teljesítmények értékelése rendszerint a kérdésekre adott válaszok pontozásával történik, mégpedig úgy, hogy a feladat minden eleme értékelésre kerül. A formatív értékelésnél bevált módszer, hogy a válaszokat a tanulók maguk ellenőrizzék és javítsák. Mindez fejlesztően hat önellenőrzési és önértékelési képességükre. Egy tanulócsoport teljesítmény-értékelésének része az adatgyűjtés és az adatok értelmezése. Az adatok összegyűjthetők megfigyelés, feleltetés, tesztelés, vizsgáztatás stb. módszerekkel. Bármelyik alkalmazása esetén három szigorú követelmény van: objektivitás, validitás, megbízhatóság. Az objektivitás megvalósulása függ az alkalmazott méréstechnikától. Minden szóbeli beszámoló, felelet vagy dolgozat értékelése, amennyiben nincsenek megfogalmazva egyértelmű értékelési szempontok, magában hordozza a szubjektivitást. Ezért ahol és amikor lehetséges, az adatgyűjtést zárt feladattípusok (feleletválasztás, asszociáció, relációelemzés) és egyéb kiegészítést igénylő (betű, szó, jel, rajz, táblázat kitöltés) feladatok értékelésével kell 9 / 12

10 elvégezni. A validitás megvalósulásánál elsősorban a tartalmi validitásra kell gondot fordítani, hiszen nem mindegy, hogy a tanulónak feltett kérdésre adandó, elvárt válasz tárgya volt-e a tanításnak vagy nem. Ha igen, kérdés, hogy milyen szinten: ismeret szintjén vagy alkalmazás szintjén. Mert ismeret szintjén tanítani és alkalmazás szintjén kérdezni validitást sértő, ráadásul inkorrekt dolog. A megbízhatóság annyit jelent, hogy hasonló tartalmú feladatok megismétlése esetén azonos eredmények születnek. Ennek a valószínűsége azonban a pedagógiában kicsi, bizonyítani legfeljebb bonyolult matematikai számítással lehetne. Természetesen, ha a validitás nem kapott igazolást", megbízhatóság sem létezik. A tanulók eredményeinek értékelése pszichológiai szempontból megerősítésnek" számít, miután az eredmény megismerésekor egy produkcióra adott külső reakció belső átélése megy végbe a tanulóban. Az értékelő lehet maga az oktató vagy vizsgáztató, de lehet egy taneszköz is. Az értékelés lehet pozitív vagy negatív, de semmiképpen ne legyen közömbös, vagy meg nem történt. Előfordul, hogy egy tanulócsoport teljesítményét más csoportokéval kell összehasonlítani. Ilyen esetekben már szükség van az olyan statisztikai módszerekre, mint a módusz, medián, számtani közép, vagy korrelációszámítás, szignifikancia-vizsgálat ismeretére, alkalmazására. A tanulók vagy tanulócsoportok értékelésén túl hasznos információkkal szolgálhat az oktató számára a tanítási-tanulási folyamat értékelése, amely egy-egy tantervi téma vagy témarész értékelésével valósul meg. A mindennapi gyakorlatban ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazott eljárás módszere a feladatelemzés, eszköze pedig, egy feladatmátrix, amely feladatonként tartalmazza a jó és rossz válaszokat. A mátrix megmutatja, hogy milyen arány van a jól megtanított, a differenciált korrekcióra szoruló, a pótolandó és újra tanítandó tananyagok között, valamint azt, hogy melyek ezek a tantervi témák vagy témarészek. [12] Gyuris István, okl. közlekedésmérnök, okl. rendszerszervező 10 / 12

11 [1] Sz. Lukács János: Oktatástechnológia jegyzet - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Pedagógiai Intézet [2] Coombs, 1971 [3] Nagy Sándor, 1982 [4] Mrázik Julianna: Médiumpedagógia - a médiumok alkalmazása az oktatásban [5] Sovány István (2002): A multimédia alkalmazása az oktatásban. OKKER, Budapest. [6] Báthory Zoltán, 1976 [7] A fejezet forrása: [1] Nádasi András - Az oktatástechnológia és a taneszközök - oktatástechnológiai tantárgyi modul. [8] Dr. Kis-Tóth Lajos (Eszterházy Károly Pedagógiai Főiskola, Eger [9] Allen, 1967 [10] Orosz Sándor, 1977 [11] Báthory Zoltán, / 12

12 [12] Kádárné F. Judit, / 12

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák

Visszajelző kérdőív Fogadd el, fogadj el! Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. október 9 december

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

Távoktatási tananyagok. fejlesztése

Távoktatási tananyagok. fejlesztése Távoktatási tananyagok 1 fejlesztése se Kérdések 1. Miért választotta a tárgyat? 2. Mire akarja használni a megtanultakat? 2 A tárgyról Célja, bemutatni: a távoktatás módszerét, rendszerét, a tananyagfejlesztés

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés

A kompetencia alapú képzés A kompetencia alapú képzés Készítette:Dr Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Balatonvilágos 2007. október

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a a tanuló teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre a szülők teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre

Részletesebben

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén

A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1 6. évfolyamokra a matematika, a természettudomány és az olvasás területén Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) Oktatáselméleti

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok

Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Milyen a jó iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2014.03.03. Kőbányai Pedagógiai Napok Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tanulásfejlesztési tréning. Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D006

TÁJÉKOZTATÓ. Tanulásfejlesztési tréning. Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D006 TÁJÉKOZTATÓ Tanulásfejlesztési tréning /D006 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret: ismeri és meg tudja nevezni az élethosszig tartó tanulás szükségszerűségét, a tanulás

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Szeged 2007. November

Szeged 2007. November A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás Fejlesztés 3.5.1.Tanártovábbképzés Az előzetesen megszerzett tudás mérése és beszámítása c. alprogramja Szeged 2007. November Mindenki számára lehetővé kell tenni,

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

"Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai

Vizuális informatikai tantárgyak oktatási tapasztalatai "Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai Berke József PATE, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ, Keszthely Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben