Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett."

Átírás

1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről Név: Salgó Vagyon Salgótaijáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. Székhely: 3104 Salgótarján, Park út 12, Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviseli: Tatár Csaba Mint megrendelő, továbbiakban, mint Megbízó másrészről Cégnév: C ongruent Képző és Tanácsadó K ft. Székhely: 1036 Budapest, Nagyszombat utca 1. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviseli: Saxinger Csaba mint képző intézmény, a továbbiakban M egbízott Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett. I. A szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza Megbízottat, - mint a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által számon nyilvántartásba vett, és a FAT által akkreditált felnőttképzési intézményt (Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2308) - hogy a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Megbízó igényei szerinti képzési tevékenységet végezzen. A Megbízott a megbízást elfogadja. 2. Megbízó, mint Ajánlatkérő e szerződés megkötése céljából a évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Megbízott.

2 3. A Felek kijelentik,hogyajelen megbízási szerződésam egbízó európai uniós forrásból ftnanszírozott,tám CF-2.T3.C-12^ f4 azonosítószámú,nyertes pályázatánaka megvalósítása érdekében jön létre. Felek a pályázati útmutató követelményeit és rendelkezéseit betartva egyúttm üködnekapályázat megvalósítása érdekében. Megbízott ennek megtelelöen tudomásul veszi, hogy anevezettpályázat által előírt valamennyi tormai és tartalmi követelményt betartja a szerződés teljesítése során kiállított dokumentumok ^különösen,de nem kizárólagosan pl. számlajvonatkozásában. 4. Szerződő Felekmegállapodnak, bogy Megbízott a 3. számú mellékletben részletezett képzésekettartjam egbízó saját munkavállalói részére. 5. Szerződő Felek megállapodnak,bogy M egbízottaképzések megvalósításához szükséges képzésitanáesadástisnyújtjelenszerződéskeretébenam egbízó részére az ajánlatában toglalt tartalommal. ő. Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes képzési óraszám a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges szakmai képzés, önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás. 7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képzés megkezdését megelőző 15. munkanapig kialakítjákaképzési tanácsadás részletes ütemtervét,melynek eredm ényea képzési ütemterv.az ütemterveket minden esetbenam egbízó hagyja jóvá, attól eltérnie eztkövetően^csakam egbízóhozzájárulásaalapján lehet. Az ütemterv módosítása nem tekintendő a szerződés módosításának mindaddig, amíg a teljesítési véghatáridő a módosítás révén nem lesz december 31-nél későbbi időpont. Az ütemterv minden módosítását írásban szükséges dokumentálni, azon mindkét fél jóváhagyásának, aláírásának szerepelnie kell. ft M egbízott feladatai, kötelezettségei 8. M egbízottajelen szerződés keretében az alábbi feladatok ellátását vállalja: aj a jelen szerződés tárgyát képező képzéseken résztvevő munkavállalókkal a felnőttképzésrőlszóló évi Cl törvény. 20. ^ ^ lj^ ^ 4 j bekezdésében foglaltak szerint felnőttképzési szerződést kök bj a résztvevők számára írásos tájékoztatót ad át a képzés céljáról, tartalmáról, ütemtervérők ej biztosítja az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24^2004. ÖB1.22.j FMM rendeletben meghatározott képzettségű, végzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók közreműködésétaképzésem dj teljes körűen lebonyolítjaaképzésekek ej amennyiben az átadott órarendhez képest változás történne, arról legkésőbb az adott órát megelőző napon haladéktalanul értesíti Megbízót ^kivéve a vis maior helyzeteketj, illetve az esetlegesen elmaradt óra más időpontban történő megtartásáról gondoskodik^ fj elvégzi a képzésekhez kapcsolódóan az előzetes tudásszint-felméréseket és ezek eredményéről tájékoztatjaam egbízót.

3 9. Megbízott vállalja,hogyajelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szakértő eégtőlelvárhatőgondossággal,alegmagasabbszakmai színvonalon tesz eleget. Megbízott kötelezettséget vállal arra,hogy am ennyibenam egbíző részéről írásban kifogás ^panaszj érkezikaszakm ai képzést végző oktatóval vagyaképzési tanácsadást tartó tanácsadóval szem b en,ú g y ak ifo g ástíp an asztj^ am eg b ízó és az oktató^tanácsadóm eghallgatása ntán-érdem ben megvizsgálja és,am ennyibenakifogást^panasztj alaposnak találja,úgy haladéktalanul új oktatót^tanácsadót biztosít Megbízó részéreajelen megállapodásban fbglaltfeltételekm ellett. A m ehnyibenaképzésidőtartam aalattam egbízórészérőlaz oktatóval,illetveaképzéssel kapcsolatban kifogás Ipanaszj nem érkezik,úgyatanfolyam teljes óraszámának leoktatásautánilyenjellegú kifogással nem élhet. Amennyiben a tanácsadásidőtartam aalattam egbízórészérőlatanácsadóval, illetveatanácsadással kapcsolatban kifogás fpanaszj nem érkezik,úgyatanácsadás lezárása után ilyen jellegű kifogással nem élhet. 10.A M egbízott köteles tűrni az 1.3.pontban megnevezett pályázat alapján támogatást nyújtó szervezet helyszíni ellenőrzését, továbbá köteles együttműködni annak lefolytatásában. 1 1.Megbízott szavatol azért,hogyajelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbáajelenszerződésteljesidőtartam aalattaszerződés szerinti feladatok elvégzése, és Megbízó támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll és biztosítja aszerződésm inőségiteljesítéséhez szükséges szakértelmet és szakemberforrást. 12.M egbízottkötelesaképzéseken,azegyes képzési napokon ^naponta külön-különj jelenléti ívvezetésére.a jelenléti ív minimálisanelvárt tartalma: ap ro jek tazo n o sító szám a,a képzés ésacsoport pontos megnevezése,aképzés időpontja,^dátum,óra pontossággalja résztvevő neve^arésztvevő aláírása, valamint az oktató aláírása. 13.Megbízott kötelesak ép zésso rán ap ro jek t nyilvánosságra vonatkozó követelményeinek betartására, azaz aképzés helyszínén, hirdetményein és kiosztásra kerülő anyagain a hivatalos lógókésatám ogatás tényénekmegjelenítésére. 14. Megbízott vállalja, hogy a támogatott képzés teljes időtartamára rendelkeznie kell a 22^2094. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal és aprogramakkreditációt igénylő képzések vonatkozásában a22^2ö04. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti, az ajánlati felhívásban és jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített óraszámú programakkreditációval. Megfelelő programakkreditációnaktekinthető az is, amennyiben am egbízott egy, az ajánlatkérő elvárásánál nagyobb óraszámú programakkreditáció elkülöníthető, önálló moduljafijként végzi az érintett képzéseket. 15. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a programakkreditációt igénylő képzések vonatkozásában a szerződés aláírásakor nem rendelkezik a 22^2004. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti, az ajánlati felhívásban és jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzítettóraszámúprogramakkreditációval,úgyaz^okajtaszerződés aláírásától számított 3hónapon belül m egszerzi.am egbízottkötelesaprogram akkreditációs ta n ú s ítv á n y a másolati példányát annak megszerzésétől számított 5 munkanapon belül 1 másolati példánybanátadniam egbízórészére. A képzésekm egkezdéséreezesetbencsakezen programakkreditáció megszerzését követően kerülhet sor, azonban a véghatáridő vonatkozásában ez esetben is irányadóajelen szerződése.pontjában rögzített dátum.

4 lő.aprogramakkreditációt nem igénylő képzések vonatkozásában Megbízott vállalja,hogya szerződés aláírásától szám ítottlbónapon belül valamennyi érintett képzésta2^2ő!ő. ^11. lő.j ^ M M rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelenti az illetékes Munkaügyi Kőzpontboz.AM egbízott kőteles ezen bejelentés tényétam egbízórészéreabejelentéstől szám ítottőm unkanapon belül hitelt érdemlően igazolni. A képzések megkezdésére ez esetben csak ezen bejelentést követően kerülhet sor, azonban a véghatáridő vonatkozásában ez esetben is irányadóajelen szerződése.pontjában rögzített dátum. 17. Amennyiben a 15. pont szerinti képzésieké vonatkozásában a programakkreditáció megszerzése és^vagy a 16. pont szerinti képzésefekj vonatkozásában a Munkaügyi Központhoz történő bejelentésam egbízott részéről nem történik m eg,vagy késedelmesen történikm eg,úgyam egbízott köteles m egtéríteniam egbízó valamennyi,ebből fakadó közvetlen és közvetett kárát,ideértve adott esetbenatám ogatásm eghiúsulásábóladódó károkat is. TB. Megbízó feladatai, kötelezettségei 1 8.M egbízóajelen szerződés keretében az alábbi feladatok ellátását vállalja: aj az 1. pontban megbatározott feladatok elvégzéséhez szükséges információkat, okiratokat,írásbeli és szóbeli információkat kőtelesapályázat ütemezésének illetve előrehaladásának m egfelelőenam egbízott részére határidőben átadni bj biztosítjaaz érintett munkavállalói részvételétaképzéseken^tanácsadáson^ ej a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján m egfizetiaképzések ésatanácsadás díját,függetlenül attól,hogy milyen forrásból finanszírozzaaképzésft dj köteles a 2Ü11. évi törvény 34. ^ ^3j bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. ej M egbízófeladataahelyszínenaképzésekésatanácsadás megtartásához szükséges teclmika^projektor,flipchartj biztosítása 1 9.Megbízó kijelenti,hogyajelen szerződés tárgyát képező képzésekben ésatanácsadásban kizárólag saját munkavállalói vesznek részt. 2 0.szerződő Felek rögzítik,hogy amennyibenaképzésekrebeiskolázott^tanácsadáson részt vevőm unkavállalóm unkaviszonyaaképzésidejealattbárm ilyenokból megszűnik, azt azonnal köteles jelezniam egbízott felé,azonban az nem befolyásoljaaszerződőfelek közöttijogviszonyt,ebben az esetbenam egbízóésam unkavállalóközö ttitanulm ányi szerződés^vagy munkáltatói kötelezésjaz irányadó, azazam egbízott ebben az esetben is jogosultaképzési díjrailletveatanácsadás ellenértékére. 21. A Megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatta a Megbízottat az 1. 3 pontban megnevezett pályázatban a jelen szerződés szerinti feladatokra előírt végső pénzügyi elszámolás határidejéről.

5 22. Abban az esetben,amennyiben az óra^akár képzés,akár tanácsadásjam egbízott hibáján kivüi állónkból marad eí^ k ü lö n ö sen,h a a M e g b iz ó az órát annak megtartása elő tt2 munkanapon belül lem ondja-, vagy a képzésbenftanáesadásban résztvevő a Megbízó mulasztásából nem tud részt venniaképzésen,am egbízókőtelesam egbízási díjnak az elmaradt órákra esőrészét am egbízott részére szerződésszerűen megfizetni. Továbbá, am ennyibenaképzés egészét vagy egy részét az 1.3.pontban rőgzítettpályázat keretében am egbízott hibáján kívül eső okbólam egbízó elszámolni nem tudja,am egbízó akkor is kőtelesam egbízottat megillető,jelen szerződésben rögzített megbízási díját megfizetni. 2 3.AM egbízó kijelenti,hogyaképzések illetve képzési tanácsadás megtartásához szükséges helyszínt biztosítja,és az m egfelelafelnőttképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatás d íja,a d íj megfizetése 24.M egbízottatajelen szerződési, és 11. pontjaiban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért összesen nettó ŰŰŰ Ft, azaz huszonegymillióháromszázhetvennégyezer forint megbízási díj illeti meg, a 2. számú mellékletben részletezettek szerint. Az akkreditáltképzésekdíjaatevékenység közérdekűjellegére, valamint az oktatásra, mint fo tevékenységre tekintettel ÁFAmentes. A n em akkreditált képzések valam intaképzési tanácsadás díja ÁFA kö teles,ateljesítés időpontjában érvényes Á FAkulcsnak megfelelően. 2 5.A m egbízásidíj magában foglaljaatananyag biztosítását ésavizsgadíj összegét is. 2 6.Megbízott kijelentiés szavatol azért,h o g y ajelen szerződésben szereplő díjak fedezetet biztosítanak a jelen szerződés szerinti feladatok hiba és hiánymentes, teljes körű megvalósítására. 2 7.Megbízott nettó95őőöőő Ft előleg igénybevételére jogosult.az előleg igénybevételének módja: aj A M egbízottaszerződés aláírását követőőnapon belül benyújtja az előlegbekérőta Megbízó részére. A M egbízott azáltalakiállítottelőlegbekérőn köteles feltüntetni a jelen szerződés számát valam intapályázatiazonosító számát. A M egbízotttudom ásul veszi, hogy am ennyibenazáltalakiállítottelőlegbekérőalakiságábannem felel meg azepontban megjelölt követelménynek, úgy a Megbízó az előleg kifizetését mindaddig megtagadhatja, am ígazelőlegbekérőalakiságábanezenkövetelm ényneknem felel meg. Fbben az esetbenam egbízórészérőlafizetési késedelemjogkövetkezményei nem állnak be. bj Megbízó az előlegbekérő átvételét követőlönapon belül átutalja az előleg összegéta Megbízott részére ej Megbízott az előleg számláján történőjóváírását követőőnapon belül kiállítja é s a Megbízó részére átadjabmegküldi az előlegszámlát. A M eg b ízo ttazáltalakiállítottelőlegszám lánkötelesfeltüntetniajelen szerződés számátvalámintapályázati azonosító számát, dj Az előleg elszámolása főszabály szerint az első részszámlában történik. Amennyibena kifizetett előleg Összege meghaladja az első részszámla összegét, úgy az előleg elszám olásaarészszám lák benyújtásának sorrendjében történik. 28. szerződő Felek megállapodnak, hogy a képzési szolgáltatások számlázása az egyes képzések lezárultát követően történik,a2. számú mellékletben rögzített díjak szerint. 2 9.szerződő Felek m egállapodnak,hogyaképzési tanácsadási szolgáltatások számlázása az egyes képzési tanácsadások lezárultát követően tö rtén ik,a2.szám ú mellékletben rögzített díjak szerint.

6 3Ü.^zerződő Felekmegállapodnak, hogym egbízó az ellenszolgáltatás összegétateljesftett óraszám oknakm egfelelően^m lndenesetbend köteles megfizetni. 31. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján kiállított valamennyi számla vonatkozásábanakifizetésreaftk. 292^13.^-ában foglaltak szerint kerül sor. 3 2.Akifizetés rendje: aj A Megbízott a képzésekhez kapcsolódó megbízási díj összegéről 5 ^ötj alkalommal, az egyes képzések lezárultát és a teljesítés Megbízó általi elismerését követően jogosult számlát kiállítani, bj A Megbízott a képzésekhez kapcsolódó tanácsadási díj összegéről 5 ^ötj alkalommal, azegyesképzési tanácsadások lezárultát ésateljesítésm egbízó általi elismerését követően jogosult számlát kiállítani, ej AM egbízott által benyújtott számláknak meg kell felelnieaszám la kiállításakor hatályos jogszabályoknak, dj Megbízott a képzés lezárultát követően 5 ^Ötj munkanapon belül megküldi ^ ben vagy fa^onj a nyújtott szolgáltatásainak összesítését, melyből egyértelműen megállapíthatók az adott képzéskeretébenteljesített óraszámok. Fzenösszesítés mellékletét képezikajelenléti ívek másolati példányai, ej.a Megbízó a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról a teljesítésről szóló írásbeli értesítés jelőző pont szerinti összesítésjkézhezvételétől számított 48 órán belül írásban ^ ben vagy fa^onj köteles nyilatkozni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesülnek, Megbízó Teljesítésigazolást állít ki. fj Megbízott a Teljesítésigazolás elfogadását követően jogosult haladéktalanul számlát kiállítaniam egrendelőfelé. Megbízott számlakibocsátásra kizárólaga Teljesítésigazolás Megbízó általi aláírását követően jogosult, gj A számlához mellékletként csatolni kell a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás másolatát. A M egbízó részéről ateljesítésigazolás kiadására jogosult személy: hj A szám látam egbízó nevére kell kiállítani,és aztam egbízó részére k elll^ eg y j példányban benyújtani.am egbízott által benyújtott számlának meg kell felelnie aszámlakiállításakor hatályos jogszabályoknak, ij Az előző pontok szerint kiállított, és melléklettel ellátott számla összegét Megbízó a számla kézhezvételének napját követő 3Ü napon belül átutalja a Megbízott számlájára. 33.M egbízott számlája azonanapon számít pénzügyileg teljesítettnek,am ikoram egbízott bankszám lájánaszám la összege jóváírásrakerül. 3 4.A M eg b ízottazáltalak iállíto ttszám láb an k ö telesfeltü n tetn iajelen szerződés számát valam intapályázati azonosító szám át.am egbízott tudomásul veszi,hogy amennyiben az általa kiállított számla alakiságában nem felel meg az e pontban megjelölt követelménynek, úgy a Megbízó a számla kifizetését - a Megbízott szerződésszerű teljesítésének ellenére is - mindaddig megtagadhatja, amíg a Megbízott számlája alakiságában ezen követelménynek nem felel meg. Fbben az esetbenam egbízórészérőla fizetési késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. 35. A Megbízóval szembeni bármilyen követelés engedményezése fide értve annak faktorálását isj,illetve bármilyen,am egbízóval szembeni követelésen zálogjog alapítása csakam egbízóelőzetes írásos jóváhagyásával lehetséges,amely jóváhagyástam egbízó csak alapos indok alapjánjogosult megtagadni. 3 6.Felek megállapodnak,hogy késedelmes fizetés esetén af tk.3 Ö l^b. ^szerinti késedelmi kamat fizetendő.

7 37.MegbízótájékozatjaaMegbízottat,hogyaszerződéssel kapcsolatos kiftzetéseka2üü3. évi KC11. tv. fart.j 36^A.^ hatálya alá esnek. Fnnek megfelelően Meghízott köteles legkésőhhafizetésí határidőig Meghízó részére megküldeni egy3ö napnál nem régehhí együttes nemleges adóigazolást,vagy Megbízottnak szerepelnie kellaköztartozásmentes adózóknemzetí A dó-és^ám hívatal által vezetett nyilvántartásában, mely adatbázisa honlapon on-línehozzáferhető. Megbízó csakennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Megbízott késedelmi kamatot nem számíthat fel. 38. Megbízott kötelezi m agát,hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul m e g a teljesítés, és Megbízó ezen okból a rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén k ö telesateljes nettó megbízási d íjó ^ - á n a k megfelelő összegüm eghiúsulásikötbértfizetni Megbízó részére. ^ Alvállalkozók igénybevétele 39. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítéséhez a Megbízott alvállalkozó igénybevételére jogosult.a M egbízott az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel. 40. felen szerződés teljesítésében-ajelen fejezet szerinti kivétellel-köteles közreműködni az olyanalvállalkozó és szakember,am elyaközbeszerzési eljárásban részt vettam egbízott alkalmasságának igazolásában. 4 1.A M egbízott kötelesam egbízónakateljesítés során m in d e n o ly a n -a k ára k o rá b b a n megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt-alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg ésabejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem á lla K b t.5 ő.^ -v a la m in t,h a a közbeszerzésieljárásbanazt ajánlatkérő előírta, az5 7. ^ -sz erin ti kizáró okok hatálya alatt. 4 2.Az olyan alvállalkozó vagy szakem berfatovábbiakbanepontban:alvállalkozój helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában, csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó,haaszerződéskötéstkövetően-aszerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetőam egjelölt alvállalkozóval, és haam egbízott az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 43. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe vévea közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor jkbt. 63. ^ f4j bekezdésed meghatározó körülménynek minősült. Aszerzódés módosítása 4 4.A szerződést mindkét félbelegyezésével, kizárólagak bt ^-ban foglaltak alapján írásbanlehetm ódosítani, afelekcégszerűaláírásával. szóban, ráutalóm agatartássala szerződés nem módosítható. Kapcsolattartás

8 45.Felekajelenszerződésteljesftéseérdekébenkötelesekegymással együttműködni. Az együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelőteljesítésére vonatkozik, illetveateljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltethető, vagy megakadályozhatja. 4ő.Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tek in tik afa^onvag y elektronikus útonelküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fa^, mind elektronikus úton küldött ü zen etesetében ak ü ld ő feletterh elian n ak abizo n y ítása, hogy a m á sik fé lré s z é re a z üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, h ib a é s megszakításmentes adást bizonyító fa^ igazoló szelvénnyel, valam intem ailm egküldéseeseténolyaniratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat fpl. pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok,stb.jszem élyesen,illetve ajánlott,tértivevényes levél útján juttatják elaeím zett részére. 4 7.Felek az együttműködés keretében teljesítendőírásbeli értesítéseket és nyilatkozatokata másik fél kijelölt kapcsolattartójához kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartójától jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Megbízó a Megbízott számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít, szerződő feleka^zerződéssel összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: Megbízó részéről: Név: Fodomé Kovács Erzsébet értesítési cím:31ü4 Salgótarján,Fark út 12. Fm aihfodom e^svagyon.hu Telefon: 06^ Mobiltelefon: Ü6^2Ü-8Ü Megbízott részéről: Név: ^a^inger Csaba Frtesítési cím: 1Ü36 Budapest,Nagyszombat u.l. Fmail:csaba.sa^inger^congruent.hu Telefon:^361^ Mobiltelefon: ^ Fa^:^361^ ^zerződőfelek kötelezik magukat, h o g y a je le n szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet-és piacpolitikájára,üzletkörére,a jelen szerződésre és annak ellátásáravonatkozóinformációt, továbbá minden olyan más inform ációt,adatotésdokum entum ot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadásaazérintettfélrenézveközvetlenül vagy közvetvehátránnyaljár vagyjárhat - időbelikorlátozásnélkül-bizalm asan,üzleti titokkéntkezelik,és azokat kizárólagajelen szerződés keretein belül használják fe l.a fe le k ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak F e le k a je le n pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és Flarmadik személvek részére.

9 rendelkezések 49.felenszerződésa^zerzödő felek által történt együttes aláírás napján lép hatályba. 5Ö.Aszerzödéstésaszerződésben vállalt kötelezettségeítamegbízott nem ruházhatjaát. ő l.a jelen szerzödésrendesfelm ondásútjánnem szüntethető meg. Aszerzödést az abban vállalt feladat elvégzését megelőzően bármelyik fel csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel. A rendkívülífelm ondásíjog gyakorlása e lő tta felmondási joggal élni kívánó fél kötelesam ásík felet írásban felszőlítaníafelmondásra okot adó körülmény megszüntetésére. A m ennyíbenam ulasztófélafelhívás kézhezvételét követö3m unkanaponbelülarendkívülí felmondásra okot adó körülményt nem szünteti meg, aszerződés azonnali hatállyal megszüntethető. A szerződésm egszünéseeseténa M egbízóam ár teljesített szolgáltatás után köteles díjat fizetni. Felek rögzítik,hogyarendkívüli felmondás jogát kizárólag az alábbi esetekben jogosultak gyakorolni: Megbízó részéről: - amennyibenam egbízottateljesítésével késedelembe esik, ésam egbízóí lónapos határidő tűzése mellett történő szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításnak nem tesz eleget, - amennyiben a Megbízott jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezm ényeitam egbízói írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem hárítjael, - haam egbízott ellen esőd-, felszámolási-vagy végelszámolási eljárás indul. Megbízottrészéről: - am ennyibenam egbízóvagym ásszem élyaszerződésszerűteljesítéstakadályozza ésahivatkozott állapot 30 napon keresztül folyamatosan fennáll, - amennyiben a Megbízó a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeitam egbízotti írásbeli felszólítás kézhezvételétől szám ítottól napon belül nem hárítja el. 5 2.A K b t ^ f5 j bekezdése alapjánam egbízó jogosult és egyben kötelesaszerződést felm ondani-ha szükséges olyan határidővel,amely lehetővé teszi, hogyaszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-ha aj a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 2 5 ^-o t meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel megakbt.5ő.^flj bekezdés kj pontjában meghatározott feltételeknek. bj am egbízott közvetetten vagy közvetlenül 2 5 ^-o t meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szem élyiséggelnem rendelkezőgazdaságitársaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. ^ f lj bekezdés kj pontjában meghatározott feltételeknek. Felek rögzítik,hogyak bt ^f5j bekezdés szerinti felmondás eseténam egbízotta szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10 53.AKbt.l25.^f4j bekezdés aj pontja nyomán Megbízott kijelenti, hogy nem fizet,illetve számol elaszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, m elyekak bt. 56.^ flj bekezdés kj pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és m elyekam egbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott a Kbt ^ f4j bekezdés bj pontja nyomán kijelenti továbbá, hogy a szerzödésteljesítésénekteljesidötartam aalatttnlajdonosiszerkezetétam egbízó számára megismerhetővé teszi ésakbt. 125.^f5j bekezdés szerinti ügyletekrőlam egbízót^erre irányuló különfelhívásnélkül^haladéktalannl értesíti. Felekafélreértésekelkerülése érdekében rögzítik, hogy afentiek szerinti téjékoztatási kötelezettségtől függetlenül Megbízottnak a szerződés teljes időtartama alatt - erre irányuló külön felhívás nélkül^folyamatosan biztosítania kellam egbízó számára, hogya Megbízott tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon,hogy Megbízó az ötam indenkor hatályos jogszabályok é s a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül gyakorolni, illetőleg kötelezettségeit teljesíteni tudja. 54.felenszerződésben nem szabályozott kérésekre elsősorbanakövetkező jogszabályok az irányadók: D azl959.éviím.törvényafolgári Törvénykönyvről, ^ az2ü ll.évic M lll.törvényaközbeszerzésekről, 5 5.szerződő felekaszerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő jogvitáikat elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ezl5napon belül nem vezet eredményre, bármelyik szerződő fél jogosult követelését a jogvitára irányadó általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint arra illetékes bíróság előtt érvényesíteni. 56. Az alább felsorolt dokumentumok ésaszerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz am ennyibenajelen szerződés ésafentidokum entum oktartalm a között ellentmondás van,akkorajelen szerződés az irányadó.a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben^ amennyiben azokra vonatkozóanafelsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás eseténadokum entum ok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 1. sz. melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 2. sz. melléklet: részletes árajánlat 3. sz.m elléklet:am egvalósítandó képzések összefoglalása 57.felen szerződés4db egymással szó szerint megegyező példányban készült.aszerződésó db eredeti példányaam egbízótés2db eredeti példánya pedigam egbízottat illeti meg. 58.A szerződőfelek jelen szerződést elolvasták,az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag és cégszerűen aláírták. Kelt: Salgótarján, 2Üf ^algó^ag y o n salgótarjáni Önkorm ányzati vagyonkezelő éstávkószolgáltató K orlátolt F elelősségütársaság Megbízó 8AkCÖ^ACTCNKFT Congruent Képző és Tanácsadó Kft. Megbízott gm e& M Bw r Tanács** IRIt i#6»(, Nagyszombat 1, ém: M16066

11 KÖLTSÉGVETÉS 2. számú melléklet: részletes árajánlat Feladat megnevezése ECDL vizsgafelkészítő Lesöpört ECDL vizsgafelkészítő 2. csoport ECDL vizsgafelkészítő 3. csoport Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 1. csoport Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 2. csoport ÖSSZESEN Résztvevők száma óraszám Képzésre vonatkozó nettó óradíj1 (jegyzetek árát is magában foglalja) [nettó Ft/óral 14 fó 150 óra Ft/óra óra Ft/óra óra Ft/Óra óra óra Ft/óra Ft/óra Képzésre vonatkozó teljes nettó ellenszolgáltatás (jegyzetek árát is magában foglalja) [nettó óradíj * óraszám] [nettó Ft] A képzéshez kapcsolódó tanácsadás dfla [nettó Ft] ÖSSZESEN (előző két oszlop összege) [nettó Ft] Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft FI KELT: Salgótarján, (CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) SALGÓ VAGYON KFT 3104 Salgótarján, Park út a teljes létszámra számítva.

12 3. számú melléklet: a megvalósítandó képzések összefoglalása Ssz. A képzés megnevezése A képzés helyszíne 1. ECDL vizsgafelkészítő 1. csoport 2. ECDL vizsgafelkészítő 2. csoport 3. ECDL vizsgafelkészítő 3. csoport 4. Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 1. csoport 5. Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 2. csoport Salgótazján Salgótarján Salgótarján Salgótarján Salgótarján Képzés jellege Képzéstípus A képzés programakkreditációs lajstromszáma (amennyiben akkreditált a képzés és a nyertes ajánlattevő már a szerződéskötéskor rendelkezik a megfelelő programakkreditációval) Tanfolyami Akkreditált oktatás képzés Tanfolyami Akkreditált oktatás képzés Tanfolyami Akkreditált oktatás Tanfolyami oktatás Tanfolyami oktatás képzés Nyilvántartásba vett képzés Nyilvántartásba vett képzés Létszám (66) ó ra szám (óra) A képzés sikeres elvégzésével megszerezhető okirat PL tanúsítvány PL tanúsítvány PL tanúsítvány Nem akkreditált tanúsítvány Nem akkreditált tanúsítvány

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben