Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett."

Átírás

1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről Név: Salgó Vagyon Salgótaijáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. Székhely: 3104 Salgótarján, Park út 12, Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviseli: Tatár Csaba Mint megrendelő, továbbiakban, mint Megbízó másrészről Cégnév: C ongruent Képző és Tanácsadó K ft. Székhely: 1036 Budapest, Nagyszombat utca 1. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám: Képviseli: Saxinger Csaba mint képző intézmény, a továbbiakban M egbízott Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett. I. A szerződés tárgya 1. A Megbízó megbízza Megbízottat, - mint a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által számon nyilvántartásba vett, és a FAT által akkreditált felnőttképzési intézményt (Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2308) - hogy a jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Megbízó igényei szerinti képzési tevékenységet végezzen. A Megbízott a megbízást elfogadja. 2. Megbízó, mint Ajánlatkérő e szerződés megkötése céljából a évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Megbízott.

2 3. A Felek kijelentik,hogyajelen megbízási szerződésam egbízó európai uniós forrásból ftnanszírozott,tám CF-2.T3.C-12^ f4 azonosítószámú,nyertes pályázatánaka megvalósítása érdekében jön létre. Felek a pályázati útmutató követelményeit és rendelkezéseit betartva egyúttm üködnekapályázat megvalósítása érdekében. Megbízott ennek megtelelöen tudomásul veszi, hogy anevezettpályázat által előírt valamennyi tormai és tartalmi követelményt betartja a szerződés teljesítése során kiállított dokumentumok ^különösen,de nem kizárólagosan pl. számlajvonatkozásában. 4. Szerződő Felekmegállapodnak, bogy Megbízott a 3. számú mellékletben részletezett képzésekettartjam egbízó saját munkavállalói részére. 5. Szerződő Felek megállapodnak,bogy M egbízottaképzések megvalósításához szükséges képzésitanáesadástisnyújtjelenszerződéskeretébenam egbízó részére az ajánlatában toglalt tartalommal. ő. Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes képzési óraszám a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges szakmai képzés, önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás. 7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képzés megkezdését megelőző 15. munkanapig kialakítjákaképzési tanácsadás részletes ütemtervét,melynek eredm ényea képzési ütemterv.az ütemterveket minden esetbenam egbízó hagyja jóvá, attól eltérnie eztkövetően^csakam egbízóhozzájárulásaalapján lehet. Az ütemterv módosítása nem tekintendő a szerződés módosításának mindaddig, amíg a teljesítési véghatáridő a módosítás révén nem lesz december 31-nél későbbi időpont. Az ütemterv minden módosítását írásban szükséges dokumentálni, azon mindkét fél jóváhagyásának, aláírásának szerepelnie kell. ft M egbízott feladatai, kötelezettségei 8. M egbízottajelen szerződés keretében az alábbi feladatok ellátását vállalja: aj a jelen szerződés tárgyát képező képzéseken résztvevő munkavállalókkal a felnőttképzésrőlszóló évi Cl törvény. 20. ^ ^ lj^ ^ 4 j bekezdésében foglaltak szerint felnőttképzési szerződést kök bj a résztvevők számára írásos tájékoztatót ad át a képzés céljáról, tartalmáról, ütemtervérők ej biztosítja az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24^2004. ÖB1.22.j FMM rendeletben meghatározott képzettségű, végzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók közreműködésétaképzésem dj teljes körűen lebonyolítjaaképzésekek ej amennyiben az átadott órarendhez képest változás történne, arról legkésőbb az adott órát megelőző napon haladéktalanul értesíti Megbízót ^kivéve a vis maior helyzeteketj, illetve az esetlegesen elmaradt óra más időpontban történő megtartásáról gondoskodik^ fj elvégzi a képzésekhez kapcsolódóan az előzetes tudásszint-felméréseket és ezek eredményéről tájékoztatjaam egbízót.

3 9. Megbízott vállalja,hogyajelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szakértő eégtőlelvárhatőgondossággal,alegmagasabbszakmai színvonalon tesz eleget. Megbízott kötelezettséget vállal arra,hogy am ennyibenam egbíző részéről írásban kifogás ^panaszj érkezikaszakm ai képzést végző oktatóval vagyaképzési tanácsadást tartó tanácsadóval szem b en,ú g y ak ifo g ástíp an asztj^ am eg b ízó és az oktató^tanácsadóm eghallgatása ntán-érdem ben megvizsgálja és,am ennyibenakifogást^panasztj alaposnak találja,úgy haladéktalanul új oktatót^tanácsadót biztosít Megbízó részéreajelen megállapodásban fbglaltfeltételekm ellett. A m ehnyibenaképzésidőtartam aalattam egbízórészérőlaz oktatóval,illetveaképzéssel kapcsolatban kifogás Ipanaszj nem érkezik,úgyatanfolyam teljes óraszámának leoktatásautánilyenjellegú kifogással nem élhet. Amennyiben a tanácsadásidőtartam aalattam egbízórészérőlatanácsadóval, illetveatanácsadással kapcsolatban kifogás fpanaszj nem érkezik,úgyatanácsadás lezárása után ilyen jellegű kifogással nem élhet. 10.A M egbízott köteles tűrni az 1.3.pontban megnevezett pályázat alapján támogatást nyújtó szervezet helyszíni ellenőrzését, továbbá köteles együttműködni annak lefolytatásában. 1 1.Megbízott szavatol azért,hogyajelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbáajelenszerződésteljesidőtartam aalattaszerződés szerinti feladatok elvégzése, és Megbízó támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll és biztosítja aszerződésm inőségiteljesítéséhez szükséges szakértelmet és szakemberforrást. 12.M egbízottkötelesaképzéseken,azegyes képzési napokon ^naponta külön-különj jelenléti ívvezetésére.a jelenléti ív minimálisanelvárt tartalma: ap ro jek tazo n o sító szám a,a képzés ésacsoport pontos megnevezése,aképzés időpontja,^dátum,óra pontossággalja résztvevő neve^arésztvevő aláírása, valamint az oktató aláírása. 13.Megbízott kötelesak ép zésso rán ap ro jek t nyilvánosságra vonatkozó követelményeinek betartására, azaz aképzés helyszínén, hirdetményein és kiosztásra kerülő anyagain a hivatalos lógókésatám ogatás tényénekmegjelenítésére. 14. Megbízott vállalja, hogy a támogatott képzés teljes időtartamára rendelkeznie kell a 22^2094. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal és aprogramakkreditációt igénylő képzések vonatkozásában a22^2ö04. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti, az ajánlati felhívásban és jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzített óraszámú programakkreditációval. Megfelelő programakkreditációnaktekinthető az is, amennyiben am egbízott egy, az ajánlatkérő elvárásánál nagyobb óraszámú programakkreditáció elkülöníthető, önálló moduljafijként végzi az érintett képzéseket. 15. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a programakkreditációt igénylő képzések vonatkozásában a szerződés aláírásakor nem rendelkezik a 22^2004. ^ll.lő.j Korm. Kendelet szerinti, az ajánlati felhívásban és jelen szerződés 3. számú mellékletében rögzítettóraszámúprogramakkreditációval,úgyaz^okajtaszerződés aláírásától számított 3hónapon belül m egszerzi.am egbízottkötelesaprogram akkreditációs ta n ú s ítv á n y a másolati példányát annak megszerzésétől számított 5 munkanapon belül 1 másolati példánybanátadniam egbízórészére. A képzésekm egkezdéséreezesetbencsakezen programakkreditáció megszerzését követően kerülhet sor, azonban a véghatáridő vonatkozásában ez esetben is irányadóajelen szerződése.pontjában rögzített dátum.

4 lő.aprogramakkreditációt nem igénylő képzések vonatkozásában Megbízott vállalja,hogya szerződés aláírásától szám ítottlbónapon belül valamennyi érintett képzésta2^2ő!ő. ^11. lő.j ^ M M rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelenti az illetékes Munkaügyi Kőzpontboz.AM egbízott kőteles ezen bejelentés tényétam egbízórészéreabejelentéstől szám ítottőm unkanapon belül hitelt érdemlően igazolni. A képzések megkezdésére ez esetben csak ezen bejelentést követően kerülhet sor, azonban a véghatáridő vonatkozásában ez esetben is irányadóajelen szerződése.pontjában rögzített dátum. 17. Amennyiben a 15. pont szerinti képzésieké vonatkozásában a programakkreditáció megszerzése és^vagy a 16. pont szerinti képzésefekj vonatkozásában a Munkaügyi Központhoz történő bejelentésam egbízott részéről nem történik m eg,vagy késedelmesen történikm eg,úgyam egbízott köteles m egtéríteniam egbízó valamennyi,ebből fakadó közvetlen és közvetett kárát,ideértve adott esetbenatám ogatásm eghiúsulásábóladódó károkat is. TB. Megbízó feladatai, kötelezettségei 1 8.M egbízóajelen szerződés keretében az alábbi feladatok ellátását vállalja: aj az 1. pontban megbatározott feladatok elvégzéséhez szükséges információkat, okiratokat,írásbeli és szóbeli információkat kőtelesapályázat ütemezésének illetve előrehaladásának m egfelelőenam egbízott részére határidőben átadni bj biztosítjaaz érintett munkavállalói részvételétaképzéseken^tanácsadáson^ ej a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján m egfizetiaképzések ésatanácsadás díját,függetlenül attól,hogy milyen forrásból finanszírozzaaképzésft dj köteles a 2Ü11. évi törvény 34. ^ ^3j bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. ej M egbízófeladataahelyszínenaképzésekésatanácsadás megtartásához szükséges teclmika^projektor,flipchartj biztosítása 1 9.Megbízó kijelenti,hogyajelen szerződés tárgyát képező képzésekben ésatanácsadásban kizárólag saját munkavállalói vesznek részt. 2 0.szerződő Felek rögzítik,hogy amennyibenaképzésekrebeiskolázott^tanácsadáson részt vevőm unkavállalóm unkaviszonyaaképzésidejealattbárm ilyenokból megszűnik, azt azonnal köteles jelezniam egbízott felé,azonban az nem befolyásoljaaszerződőfelek közöttijogviszonyt,ebben az esetbenam egbízóésam unkavállalóközö ttitanulm ányi szerződés^vagy munkáltatói kötelezésjaz irányadó, azazam egbízott ebben az esetben is jogosultaképzési díjrailletveatanácsadás ellenértékére. 21. A Megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatta a Megbízottat az 1. 3 pontban megnevezett pályázatban a jelen szerződés szerinti feladatokra előírt végső pénzügyi elszámolás határidejéről.

5 22. Abban az esetben,amennyiben az óra^akár képzés,akár tanácsadásjam egbízott hibáján kivüi állónkból marad eí^ k ü lö n ö sen,h a a M e g b iz ó az órát annak megtartása elő tt2 munkanapon belül lem ondja-, vagy a képzésbenftanáesadásban résztvevő a Megbízó mulasztásából nem tud részt venniaképzésen,am egbízókőtelesam egbízási díjnak az elmaradt órákra esőrészét am egbízott részére szerződésszerűen megfizetni. Továbbá, am ennyibenaképzés egészét vagy egy részét az 1.3.pontban rőgzítettpályázat keretében am egbízott hibáján kívül eső okbólam egbízó elszámolni nem tudja,am egbízó akkor is kőtelesam egbízottat megillető,jelen szerződésben rögzített megbízási díját megfizetni. 2 3.AM egbízó kijelenti,hogyaképzések illetve képzési tanácsadás megtartásához szükséges helyszínt biztosítja,és az m egfelelafelnőttképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatás d íja,a d íj megfizetése 24.M egbízottatajelen szerződési, és 11. pontjaiban meghatározott feladatok maradéktalan ellátásáért összesen nettó ŰŰŰ Ft, azaz huszonegymillióháromszázhetvennégyezer forint megbízási díj illeti meg, a 2. számú mellékletben részletezettek szerint. Az akkreditáltképzésekdíjaatevékenység közérdekűjellegére, valamint az oktatásra, mint fo tevékenységre tekintettel ÁFAmentes. A n em akkreditált képzések valam intaképzési tanácsadás díja ÁFA kö teles,ateljesítés időpontjában érvényes Á FAkulcsnak megfelelően. 2 5.A m egbízásidíj magában foglaljaatananyag biztosítását ésavizsgadíj összegét is. 2 6.Megbízott kijelentiés szavatol azért,h o g y ajelen szerződésben szereplő díjak fedezetet biztosítanak a jelen szerződés szerinti feladatok hiba és hiánymentes, teljes körű megvalósítására. 2 7.Megbízott nettó95őőöőő Ft előleg igénybevételére jogosult.az előleg igénybevételének módja: aj A M egbízottaszerződés aláírását követőőnapon belül benyújtja az előlegbekérőta Megbízó részére. A M egbízott azáltalakiállítottelőlegbekérőn köteles feltüntetni a jelen szerződés számát valam intapályázatiazonosító számát. A M egbízotttudom ásul veszi, hogy am ennyibenazáltalakiállítottelőlegbekérőalakiságábannem felel meg azepontban megjelölt követelménynek, úgy a Megbízó az előleg kifizetését mindaddig megtagadhatja, am ígazelőlegbekérőalakiságábanezenkövetelm ényneknem felel meg. Fbben az esetbenam egbízórészérőlafizetési késedelemjogkövetkezményei nem állnak be. bj Megbízó az előlegbekérő átvételét követőlönapon belül átutalja az előleg összegéta Megbízott részére ej Megbízott az előleg számláján történőjóváírását követőőnapon belül kiállítja é s a Megbízó részére átadjabmegküldi az előlegszámlát. A M eg b ízo ttazáltalakiállítottelőlegszám lánkötelesfeltüntetniajelen szerződés számátvalámintapályázati azonosító számát, dj Az előleg elszámolása főszabály szerint az első részszámlában történik. Amennyibena kifizetett előleg Összege meghaladja az első részszámla összegét, úgy az előleg elszám olásaarészszám lák benyújtásának sorrendjében történik. 28. szerződő Felek megállapodnak, hogy a képzési szolgáltatások számlázása az egyes képzések lezárultát követően történik,a2. számú mellékletben rögzített díjak szerint. 2 9.szerződő Felek m egállapodnak,hogyaképzési tanácsadási szolgáltatások számlázása az egyes képzési tanácsadások lezárultát követően tö rtén ik,a2.szám ú mellékletben rögzített díjak szerint.

6 3Ü.^zerződő Felekmegállapodnak, hogym egbízó az ellenszolgáltatás összegétateljesftett óraszám oknakm egfelelően^m lndenesetbend köteles megfizetni. 31. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján kiállított valamennyi számla vonatkozásábanakifizetésreaftk. 292^13.^-ában foglaltak szerint kerül sor. 3 2.Akifizetés rendje: aj A Megbízott a képzésekhez kapcsolódó megbízási díj összegéről 5 ^ötj alkalommal, az egyes képzések lezárultát és a teljesítés Megbízó általi elismerését követően jogosult számlát kiállítani, bj A Megbízott a képzésekhez kapcsolódó tanácsadási díj összegéről 5 ^ötj alkalommal, azegyesképzési tanácsadások lezárultát ésateljesítésm egbízó általi elismerését követően jogosult számlát kiállítani, ej AM egbízott által benyújtott számláknak meg kell felelnieaszám la kiállításakor hatályos jogszabályoknak, dj Megbízott a képzés lezárultát követően 5 ^Ötj munkanapon belül megküldi ^ ben vagy fa^onj a nyújtott szolgáltatásainak összesítését, melyből egyértelműen megállapíthatók az adott képzéskeretébenteljesített óraszámok. Fzenösszesítés mellékletét képezikajelenléti ívek másolati példányai, ej.a Megbízó a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról a teljesítésről szóló írásbeli értesítés jelőző pont szerinti összesítésjkézhezvételétől számított 48 órán belül írásban ^ ben vagy fa^onj köteles nyilatkozni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesülnek, Megbízó Teljesítésigazolást állít ki. fj Megbízott a Teljesítésigazolás elfogadását követően jogosult haladéktalanul számlát kiállítaniam egrendelőfelé. Megbízott számlakibocsátásra kizárólaga Teljesítésigazolás Megbízó általi aláírását követően jogosult, gj A számlához mellékletként csatolni kell a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás másolatát. A M egbízó részéről ateljesítésigazolás kiadására jogosult személy: hj A szám látam egbízó nevére kell kiállítani,és aztam egbízó részére k elll^ eg y j példányban benyújtani.am egbízott által benyújtott számlának meg kell felelnie aszámlakiállításakor hatályos jogszabályoknak, ij Az előző pontok szerint kiállított, és melléklettel ellátott számla összegét Megbízó a számla kézhezvételének napját követő 3Ü napon belül átutalja a Megbízott számlájára. 33.M egbízott számlája azonanapon számít pénzügyileg teljesítettnek,am ikoram egbízott bankszám lájánaszám la összege jóváírásrakerül. 3 4.A M eg b ízottazáltalak iállíto ttszám láb an k ö telesfeltü n tetn iajelen szerződés számát valam intapályázati azonosító szám át.am egbízott tudomásul veszi,hogy amennyiben az általa kiállított számla alakiságában nem felel meg az e pontban megjelölt követelménynek, úgy a Megbízó a számla kifizetését - a Megbízott szerződésszerű teljesítésének ellenére is - mindaddig megtagadhatja, amíg a Megbízott számlája alakiságában ezen követelménynek nem felel meg. Fbben az esetbenam egbízórészérőla fizetési késedelem jogkövetkezményei nem állnak be. 35. A Megbízóval szembeni bármilyen követelés engedményezése fide értve annak faktorálását isj,illetve bármilyen,am egbízóval szembeni követelésen zálogjog alapítása csakam egbízóelőzetes írásos jóváhagyásával lehetséges,amely jóváhagyástam egbízó csak alapos indok alapjánjogosult megtagadni. 3 6.Felek megállapodnak,hogy késedelmes fizetés esetén af tk.3 Ö l^b. ^szerinti késedelmi kamat fizetendő.

7 37.MegbízótájékozatjaaMegbízottat,hogyaszerződéssel kapcsolatos kiftzetéseka2üü3. évi KC11. tv. fart.j 36^A.^ hatálya alá esnek. Fnnek megfelelően Meghízott köteles legkésőhhafizetésí határidőig Meghízó részére megküldeni egy3ö napnál nem régehhí együttes nemleges adóigazolást,vagy Megbízottnak szerepelnie kellaköztartozásmentes adózóknemzetí A dó-és^ám hívatal által vezetett nyilvántartásában, mely adatbázisa honlapon on-línehozzáferhető. Megbízó csakennek birtokában egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Megbízott késedelmi kamatot nem számíthat fel. 38. Megbízott kötelezi m agát,hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul m e g a teljesítés, és Megbízó ezen okból a rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén k ö telesateljes nettó megbízási d íjó ^ - á n a k megfelelő összegüm eghiúsulásikötbértfizetni Megbízó részére. ^ Alvállalkozók igénybevétele 39. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítéséhez a Megbízott alvállalkozó igénybevételére jogosult.a M egbízott az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel. 40. felen szerződés teljesítésében-ajelen fejezet szerinti kivétellel-köteles közreműködni az olyanalvállalkozó és szakember,am elyaközbeszerzési eljárásban részt vettam egbízott alkalmasságának igazolásában. 4 1.A M egbízott kötelesam egbízónakateljesítés során m in d e n o ly a n -a k ára k o rá b b a n megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt-alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg ésabejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem á lla K b t.5 ő.^ -v a la m in t,h a a közbeszerzésieljárásbanazt ajánlatkérő előírta, az5 7. ^ -sz erin ti kizáró okok hatálya alatt. 4 2.Az olyan alvállalkozó vagy szakem berfatovábbiakbanepontban:alvállalkozój helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában, csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó,haaszerződéskötéstkövetően-aszerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetőam egjelölt alvállalkozóval, és haam egbízott az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 43. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe vévea közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor jkbt. 63. ^ f4j bekezdésed meghatározó körülménynek minősült. Aszerzódés módosítása 4 4.A szerződést mindkét félbelegyezésével, kizárólagak bt ^-ban foglaltak alapján írásbanlehetm ódosítani, afelekcégszerűaláírásával. szóban, ráutalóm agatartássala szerződés nem módosítható. Kapcsolattartás

8 45.Felekajelenszerződésteljesftéseérdekébenkötelesekegymással együttműködni. Az együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelőteljesítésére vonatkozik, illetveateljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltethető, vagy megakadályozhatja. 4ő.Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tek in tik afa^onvag y elektronikus útonelküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fa^, mind elektronikus úton küldött ü zen etesetében ak ü ld ő feletterh elian n ak abizo n y ítása, hogy a m á sik fé lré s z é re a z üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, h ib a é s megszakításmentes adást bizonyító fa^ igazoló szelvénnyel, valam intem ailm egküldéseeseténolyaniratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat fpl. pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok,stb.jszem élyesen,illetve ajánlott,tértivevényes levél útján juttatják elaeím zett részére. 4 7.Felek az együttműködés keretében teljesítendőírásbeli értesítéseket és nyilatkozatokata másik fél kijelölt kapcsolattartójához kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartójától jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Megbízó a Megbízott számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít, szerződő feleka^zerződéssel összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: Megbízó részéről: Név: Fodomé Kovács Erzsébet értesítési cím:31ü4 Salgótarján,Fark út 12. Fm aihfodom e^svagyon.hu Telefon: 06^ Mobiltelefon: Ü6^2Ü-8Ü Megbízott részéről: Név: ^a^inger Csaba Frtesítési cím: 1Ü36 Budapest,Nagyszombat u.l. Fmail:csaba.sa^inger^congruent.hu Telefon:^361^ Mobiltelefon: ^ Fa^:^361^ ^zerződőfelek kötelezik magukat, h o g y a je le n szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet-és piacpolitikájára,üzletkörére,a jelen szerződésre és annak ellátásáravonatkozóinformációt, továbbá minden olyan más inform ációt,adatotésdokum entum ot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadásaazérintettfélrenézveközvetlenül vagy közvetvehátránnyaljár vagyjárhat - időbelikorlátozásnélkül-bizalm asan,üzleti titokkéntkezelik,és azokat kizárólagajelen szerződés keretein belül használják fe l.a fe le k ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak F e le k a je le n pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és Flarmadik személvek részére.

9 rendelkezések 49.felenszerződésa^zerzödő felek által történt együttes aláírás napján lép hatályba. 5Ö.Aszerzödéstésaszerződésben vállalt kötelezettségeítamegbízott nem ruházhatjaát. ő l.a jelen szerzödésrendesfelm ondásútjánnem szüntethető meg. Aszerzödést az abban vállalt feladat elvégzését megelőzően bármelyik fel csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel. A rendkívülífelm ondásíjog gyakorlása e lő tta felmondási joggal élni kívánó fél kötelesam ásík felet írásban felszőlítaníafelmondásra okot adó körülmény megszüntetésére. A m ennyíbenam ulasztófélafelhívás kézhezvételét követö3m unkanaponbelülarendkívülí felmondásra okot adó körülményt nem szünteti meg, aszerződés azonnali hatállyal megszüntethető. A szerződésm egszünéseeseténa M egbízóam ár teljesített szolgáltatás után köteles díjat fizetni. Felek rögzítik,hogyarendkívüli felmondás jogát kizárólag az alábbi esetekben jogosultak gyakorolni: Megbízó részéről: - amennyibenam egbízottateljesítésével késedelembe esik, ésam egbízóí lónapos határidő tűzése mellett történő szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításnak nem tesz eleget, - amennyiben a Megbízott jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezm ényeitam egbízói írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem hárítjael, - haam egbízott ellen esőd-, felszámolási-vagy végelszámolási eljárás indul. Megbízottrészéről: - am ennyibenam egbízóvagym ásszem élyaszerződésszerűteljesítéstakadályozza ésahivatkozott állapot 30 napon keresztül folyamatosan fennáll, - amennyiben a Megbízó a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeitam egbízotti írásbeli felszólítás kézhezvételétől szám ítottól napon belül nem hárítja el. 5 2.A K b t ^ f5 j bekezdése alapjánam egbízó jogosult és egyben kötelesaszerződést felm ondani-ha szükséges olyan határidővel,amely lehetővé teszi, hogyaszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-ha aj a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 2 5 ^-o t meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel megakbt.5ő.^flj bekezdés kj pontjában meghatározott feltételeknek. bj am egbízott közvetetten vagy közvetlenül 2 5 ^-o t meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szem élyiséggelnem rendelkezőgazdaságitársaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. ^ f lj bekezdés kj pontjában meghatározott feltételeknek. Felek rögzítik,hogyak bt ^f5j bekezdés szerinti felmondás eseténam egbízotta szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10 53.AKbt.l25.^f4j bekezdés aj pontja nyomán Megbízott kijelenti, hogy nem fizet,illetve számol elaszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, m elyekak bt. 56.^ flj bekezdés kj pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és m elyekam egbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Megbízott a Kbt ^ f4j bekezdés bj pontja nyomán kijelenti továbbá, hogy a szerzödésteljesítésénekteljesidötartam aalatttnlajdonosiszerkezetétam egbízó számára megismerhetővé teszi ésakbt. 125.^f5j bekezdés szerinti ügyletekrőlam egbízót^erre irányuló különfelhívásnélkül^haladéktalannl értesíti. Felekafélreértésekelkerülése érdekében rögzítik, hogy afentiek szerinti téjékoztatási kötelezettségtől függetlenül Megbízottnak a szerződés teljes időtartama alatt - erre irányuló külön felhívás nélkül^folyamatosan biztosítania kellam egbízó számára, hogya Megbízott tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon,hogy Megbízó az ötam indenkor hatályos jogszabályok é s a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül gyakorolni, illetőleg kötelezettségeit teljesíteni tudja. 54.felenszerződésben nem szabályozott kérésekre elsősorbanakövetkező jogszabályok az irányadók: D azl959.éviím.törvényafolgári Törvénykönyvről, ^ az2ü ll.évic M lll.törvényaközbeszerzésekről, 5 5.szerződő felekaszerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő jogvitáikat elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ezl5napon belül nem vezet eredményre, bármelyik szerződő fél jogosult követelését a jogvitára irányadó általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint arra illetékes bíróság előtt érvényesíteni. 56. Az alább felsorolt dokumentumok ésaszerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz am ennyibenajelen szerződés ésafentidokum entum oktartalm a között ellentmondás van,akkorajelen szerződés az irányadó.a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben^ amennyiben azokra vonatkozóanafelsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás eseténadokum entum ok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 1. sz. melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 2. sz. melléklet: részletes árajánlat 3. sz.m elléklet:am egvalósítandó képzések összefoglalása 57.felen szerződés4db egymással szó szerint megegyező példányban készült.aszerződésó db eredeti példányaam egbízótés2db eredeti példánya pedigam egbízottat illeti meg. 58.A szerződőfelek jelen szerződést elolvasták,az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag és cégszerűen aláírták. Kelt: Salgótarján, 2Üf ^algó^ag y o n salgótarjáni Önkorm ányzati vagyonkezelő éstávkószolgáltató K orlátolt F elelősségütársaság Megbízó 8AkCÖ^ACTCNKFT Congruent Képző és Tanácsadó Kft. Megbízott gm e& M Bw r Tanács** IRIt i#6»(, Nagyszombat 1, ém: M16066

11 KÖLTSÉGVETÉS 2. számú melléklet: részletes árajánlat Feladat megnevezése ECDL vizsgafelkészítő Lesöpört ECDL vizsgafelkészítő 2. csoport ECDL vizsgafelkészítő 3. csoport Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 1. csoport Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 2. csoport ÖSSZESEN Résztvevők száma óraszám Képzésre vonatkozó nettó óradíj1 (jegyzetek árát is magában foglalja) [nettó Ft/óral 14 fó 150 óra Ft/óra óra Ft/óra óra Ft/Óra óra óra Ft/óra Ft/óra Képzésre vonatkozó teljes nettó ellenszolgáltatás (jegyzetek árát is magában foglalja) [nettó óradíj * óraszám] [nettó Ft] A képzéshez kapcsolódó tanácsadás dfla [nettó Ft] ÖSSZESEN (előző két oszlop összege) [nettó Ft] Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft FI KELT: Salgótarján, (CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉRŐL) SALGÓ VAGYON KFT 3104 Salgótarján, Park út a teljes létszámra számítva.

12 3. számú melléklet: a megvalósítandó képzések összefoglalása Ssz. A képzés megnevezése A képzés helyszíne 1. ECDL vizsgafelkészítő 1. csoport 2. ECDL vizsgafelkészítő 2. csoport 3. ECDL vizsgafelkészítő 3. csoport 4. Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 1. csoport 5. Környezeti fenntarthatóság a munkahelyeken 2. csoport Salgótazján Salgótarján Salgótarján Salgótarján Salgótarján Képzés jellege Képzéstípus A képzés programakkreditációs lajstromszáma (amennyiben akkreditált a képzés és a nyertes ajánlattevő már a szerződéskötéskor rendelkezik a megfelelő programakkreditációval) Tanfolyami Akkreditált oktatás képzés Tanfolyami Akkreditált oktatás képzés Tanfolyami Akkreditált oktatás Tanfolyami oktatás Tanfolyami oktatás képzés Nyilvántartásba vett képzés Nyilvántartásba vett képzés Létszám (66) ó ra szám (óra) A képzés sikeres elvégzésével megszerezhető okirat PL tanúsítvány PL tanúsítvány PL tanúsítvány Nem akkreditált tanúsítvány Nem akkreditált tanúsítvány

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében: Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - másrészről a Get Energy Kft.,

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben