Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság"

Átírás

1 KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság Tárgyszavak: kritikus természeti tőke; természetes környezet; fenntarthatóság; környezeti terhelés. A tőke közgazdasági fogalma, fajtái A tőke (capital, Kapital) a neoklasszikus közgazdaságtan által bevezetett és a tudományágnak ma is alapvető koncepcióját hordozó fogalom, amely javak és szolgáltatások áramlását elindító és fenntartó készletet jelöl. E tanítás a tőke három fajtáját különbözteti meg: a földet, a munkát és az ember alkotta tőkét (gyakran csak ezt értik tőkén). Egy megújított 1996-ban közzétett definíció szerint a tőke azon reális javak készlete, amelyből újabb javakat (ill. árut) lehet előállítani. A tőke fenti, hagyományos hármasához a ma érvényes megfogalmazású tőke csak mint az ember jólétének és boldogulásának alapvető tényezőihez kapcsolódik. A modern elmélet négyes felosztást vezet be: gyártott (előállított), humán, társadalmi/szervezeti és természeti (ökológiai, környezeti) tőke formájában. Mindegyik tőkefajta szintén szolgáltatások áramlását hozza létre, amelyek a termelésbe betáplált anyagi és szellemi inputot képezik.

2 A gyártott (előállított) tőke gépek, eszközök, építmények, infrastruktúra hozzájárul a termeléshez, de nem épül be a termékbe, rendszerint egy évnél hosszabb idő alatt használódik el. Ezzel szemben a közbenső termékek pl. fémek, műanyagok, összetevők vagy beágyazódnak a termelt javakba, vagy közvetlenül felhasználják őket a termeléshez. A gyártási tőke magában foglalja tehát az összes gazdasági tevékenység és műszaki változás által létrehozott javakat. A humán tőke mindazon, az idők folyamán kialakult társadalmi, kulturális és politikai rendszerekből táplálkozik, amelyek kifejlesztették egyfelől a természeti környezet megváltoztatásának, másfelől a hozzá való alkalmazkodásnak az eszközeit és módszereit. A humán tőke az összes egyéni munkaképességet, a társadalmi/szervezeti tőke pedig azt a hálózatot tartalmazza, amellyel az egyéni hozzájárulások mozgósíthatók és összehangolhatók. A természeti tőke részei: a föld, levegő, édesvizek, tenger és ökológiai rendszerek. A természeti tőke meghatározása, jelentősége A természeti tőke holland egyetemi és nemzetközi intézeti szakemberek itt alkalmazott fogalmi rendszerében az általános tőkefogalom analógiájára a természeti erőforrásoknak, ill. környezeti vagyonnak (Nap, víz, levegő, ökoszisztémák) az a készlete, amely most és a jövőben az emberiségnek értékes javakat tud nyújtani, A természeti tőke funkcionális jellemzői a három alapvető környezeti közeg (föld, víz, levegő) és az általuk nyújtott élőhelyeken fenntartott élet köré csoportosíthatók (1. táblázat). Az idők folyamán az ember a természeti tőkét úgy alakította át, hogy egy vagy néhány funkciójában maximális legyen a termelés az eredeti rendszer többi szolgáltatásának rovására. Ebből a fejlődésből leszármaztatható az ötödik: a termesztett tőke, amely az emberi befolyás mértéke szerint lehet féltermészetes rendszer (pl. legelő, vadászterület), fenntartható (erdőgazdaság) és intenzív, gyakran nem fenntartható termesztési rendszer (farmergazdaság, ültetvény).

3 1. táblázat A természeti tőke fajtái mint közeg/ökoszisztéma együttesek Közeg Levegő Víz Föld Élőhely Az ökoszisztéma működésének jellemzői légköri tulajdonságok és klimatológiai folyamatok (p. levegőminőség, csapadék, hőmérséklet, szél) hidrológiai folyamatok és tulajdonságok (pl. édesvíz és talajvízkészletek, folyóvízterhelés, vízminőség) a felszíni rétegben végbemenő geológiai folyamatok (pl. tektonika, ércképződés), geomorfológiai tulajdonságok és folyamatok (erősítés, mállás, sugárzás-visszaverő képesség), talajfolyamatok és -tulajdonságok (textúra, termőképesség, biológiai aktivitás) a vegetáció jellemzői (szerkezet, biomassza, légzés, párolgás), az állat- és növényvilág (fajgazdaság, dinamika, táplálkozási érték), életközösségi tulajdonságok (tápláléklánc-kölcsönhatások, felbomlás), konzerváló érték/integrálódás (sértetlenség, egyedüli előfordulás) Környezeti funkciók Környezeti vagy ökológiai funkciókon a természeti folyamatok és komponensek azon képessége értendő, hogy emberi szükségleteket közvetlenül vagy közvetve kielégítő javakat és szolgáltatásokat nyújtsanak, ezen belül a javak (készletek) ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) részeiből (növények, állatok, ásványok), a szolgáltatások (pl. hulladék-újrahasznosítás) az ökoszisztéma folyamataiból (biogeokémiai ciklusokból) származnak. A természeti tőke négy környezeti funkciót lát el: gondoskodik a termelés nyersanyagairól (fűtő- és üzemanyagok, fémek, fa, élelem) forrásfunkció befogadja, elnyeli, semlegesíti a termelés és a fogyasztás hulladékát ökoszisztémák megváltoztatása nélkül süllyesztő (sink) funkció, amennyiben egy hulladék gyarapítja vagy javítja a természeti tőkét (pl. újrahasznosítás vagy talajerő-fokozás útján) ez a tőkébe való befektetésnek tekinthető, ha viszont mint leggyakrabban, degradál, rombol, erodeál, akkor a természeti tőkét fogyasztja vagy értékét csökkenti,

4 megteremti az élet fenntartásának feltételeit (éghajlati és ökoszisztéma-stabilitás, az UI-sugárzás ellen védő ózonréteg) létfenntartó funkció a környezeti funkciók negyedik fajtája az ember jó közérzetéhez a kellemes és kényelmes szolgáltatásokkal járul hozzá (természeti szépségek, tiszta vizek ) jóléti funkció A környezeti funkciók sok előzmény utáni 2002-ből származó csoportosítása: szabályozó funkció az alapvető ökológiai folyamatok és létfenntartó rendszerek (biogeokémiai ciklusok, az éghajlat, a víz öntisztulása) szabályozása, termelő funkció természetes ökoszisztémákból pl. élelem, nyersanyagok, genetikai erőforrások begyűjtése, élőhelyfunkció ökoszisztémák által vadállatoknak és növényeknek menedék és szaporodási hely nyújtása, ezzel hozzájárulás a biológiai és genetikai diverzitás, valamint evolúciós folyamatok fenntartásához, információs funkció alkalmak üdülésre, esztétikai élményszerzésre, kulturális és történeti tájékozódásra, művészi és lelki inspirációra, művelődésre és tudományos kutatásra. A holland kutatócsoport a környezeti funkciók általuk definiált különféle értékeihez a fenntartható fejlődés alábbi három dimenzióját rendelte: ökológiai (konzerválási és egzisztenciaértékek), társadalmi (egészségi, személyi, szociális és opciós, azaz választható értékek), gazdasági (fogyasztási, termelési és foglalkoztatási értékek). A felsoroltak az emberi jólét közvetlen forrásai. A konzerválási érték lényege az életfenntartó funkciók szabályozása, ezek az egzisztenciaérték, egyes környezeti funkciók vagy természeti elemek puszta meglétének ismeretéből származnak. Néhány környezeti funkció közvetlenül vagy közvetve hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez, mások különösen a lakóhely- és információs funkció a jó közérzethez. Az opciós érték a környezeti funkciók jövő nemzedékek számára való megőrzésével ma a gazdaságból vezethető le. A fogyasztási és termelési használati érték a környezeti funkciók készlettel ellátó és hulladékot befogadó (eltüntető) képességével függ össze, a foglalkoztatási érték a turisztikai és üdülési lehetőségekre utal. A brit Vidékfejlesztési Bizottság kiadványában (1997) harmadik szempontú osztályzásként megjelent a gazdasági és információs kör-

5 nyezeti funkciókhoz szorosan kapcsolódó környezeti attributumok és szolgáltatások listája. Ennek elemeit úgy válogatták, hogy mindegyikük hiánya súlyos gazdasági következményekkel járna: egészség/túlélés, biodiverzitás, a környezet megbecsülése, történeti jelleg, művelődés, rekreáció, érték a helyi gazdaság számára. Kritikus természeti tőke A kritikus természeti tőkének (critical natural capital, CNC) a szakirodalomban számos meghatározása található:.. környezeti erőforrások fontos környezeti funkciókat ellátó együttese, amely nem helyettesíthető sem ember által előállított, sem más természeti tőkével. a környezet azon vitális elemei, amelyek hozzájárulnak az élet fenntartásához, a biodiverzitáshoz és a fajok fennmaradásához alapvetőnek tekintett egyéb folyamatokhoz... olyan vagyon, készlet vagy minőség, amely igen nagy értéket képvisel, lényeges az emberi egészség vagy az életfenntartó rendszerek hatékony működése szempontjából, gyakorlati célokra nem helyettesíthető, nem pótolható, régiségénél, összetettségénél, speciális voltánál vagy helyénél fogva. A természeti tőkénél a kritikus határérték (szint, mennyiség stb.) megítélése lehet környezetközpontú (ökocentrikus), a természet/környezet egészségére és sértetlenségére, tehát szabályozására figyelő, vagy antropocentrikus, amely az ökoszisztémák, az emberi túlélés és jólét számára fontos szolgáltatásait tartja szem előtt. A kritikusság (criticality) meghatározása eszerint nemcsak ökológiai, hanem gazdasági, politikai és társadalmi tényezőktől, sőt egy-egy csoport, térség vagy nép életszínvonalától is függ. A kritikus meghatározás egy másik dimenziójában meg kell különböztetni a természeti tőke

6 fontosságát (jelentőségét) és fenyegetettségét (veszélyeztetettségét), bár bizonyos fajtáira mindkét tulajdonság jellemző. A természeti tőke (vagy annak egy része) tehát kritikus lehet mert rendkívül fontos, bár nem fenyegetett (pl. a légkör oxigénje), mert fenyegetett, anélkül, hogy az ember jólétét vitálisan érintené (pl. egyes ritka nem haszonállatok vagy -növények, amelyek ökoszisztémájukban sem játszanak meghatározó szerepet), végül mert fontos is, fenyegetett is (pl. a trópusi esőerdők). A kritikus természeti tőke fontossági kritériuma A kritikus természeti tőke első kritériuma szükségképpen felveti a kérdést: kinek vagy minek fontos ez a tőke. A kinek kérdésre az ésszerűség és a szakirodalom egyértelmű válasza: az emberiségnek, emberek egy-egy érdekcsoportjának, populációjának, közösségének (bár természetesen más élőlények számára is fontos lehet). A minek (vagy minek érdekében) fontos kérdésre adott válaszok többsége az ökológiai folyamatok zavartalanságát és az életfenntartó funkciók szabályzását jelöli meg. A természeti tőke és működtetett funkcióinak fontossági foka értékelhető az ökológiai tényezők mellett gazdasági és ún. szociokulturális szempontok szerint. A fontosság kritériumát ezek a mozzanatok együtt határozzák meg, de más-más elemzési és módszertani hangsúllyal. A természeti tőke ökológiai fontossága Az ökológiai funkciók természetes folyamatok, vagyis az ökológiai rendszerek biotikus (élő szervezetek) és abiotikus (kémiai és fizikai elemek) összetevői közötti kölcsönhatásoknak eredményeként alakulnak ki. Ezek a kölcsönhatások az ökoszisztémák dinamikájának meghatározói, egyben a természeti tőke és életközösségek jellemzői, amelyek nemcsak az ökoszisztémák egészségéről és rugalmasságáról (alkalmazkodóképességéről) gondoskodnak, hanem az emberi társadalmaknak nyújtott javak közvetlen vagy közvetett forrásait is képezik.

7 A természeti tőke minden ökológiai fontossági kritériumára (2. táblázat) meg kell határozni a követelmények minimumát mind a tőke megmaradásának, mind funkciói tápanyag-visszaforgatás, élelmiszerellátás, üdülési alkalom teljesítésének vonatkozásában. Továbbá ki kell dolgozni mértékegységek képzésére alkalmas mennyiségi, minőségi és térségi normákat annak mérésére, hogy valamely ökológiai rendszer használata nem haladja-e meg annak teherbírását, vagyis folyamatosak maradnak-e értékes környezeti funkciói. 2. táblázat A természeti tőke fontosságának mérésére szolgáló ökológiai kritériumok Kritérium Rövid leírás Mértékegység 1. Természetesség/ épség, reprezentativitás az emberi jelenlét mértéke fizikai, kémiai és biológiai zavarásként kifejezve 2. Biodiverzitás az élet összes formáinak változatossága, beleértve ökológiai rendszereket, fajokat és a genetikai diverzitást 3. Egyediség, ritkaság ökológiai rendszerek és fajok helyi, országos vagy globális ritkasága 4. Törékenység, sérülékenység ökológiai rendszerek érzékenysége emberek általi zavarásra 5. Életfenntartó érték lényeges ökológiai folyamatok és életfenntartó rendszerek megőrzése 6. Ökológiai rendszerek megújuló képessége újjáalakíthatósága lehetőség ökológiai rendszerek (spontán) megújulására vagy ember általi helyreállítására levegő-, víz-, talajminőség, meghatározó fajok %-a, a minimális kritikus ökoszisztéma mérete a területre jutó fajok száma, a földrajzi egységre jutó fajok száma endémikus fajok és alfajok, kevés fajból álló nemek rugalmasság, energiamérleg, ellenálló képesség, terhelhetőség kritikai funkciók, amelyek pl. megőrzik az ózonréteget az éghajlatszabályozást, fajdiverzitást stb. összetettség és sokféleség, egymást fokozatban vagy időben követő rendszerek, az alkalmazkodás költsége A természeti tőke ökológiai fontossági kritériumainak (l. az 1. táblázatot) értelmezése: 1. Területek, ökológiai rendszerek természetessége, épsége (sértetlensége). Nemzetközi szervezetek (UNEP, WWF, IUCN) definíciója szerint ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) mindazon

8 természetes rendszerek, amelyeket az ipari forradalom (1750) óta nem ért nagyobb emberi hatás, mint bármely fajt és nem érintette az ökoszisztéma szerkezetét. A biológiai épség mérhető a terület aktuális szukcessziós (fejlődési követési) szakaszának a tetőzéssel (érettséggel) vagy a szűz viszonyokkal való összehasonlítása alapján (referenciaként a letelepedés előtti állapotot használva) vagy meghatározó fajok jelenlétének, ill. bőségének megállapításával hasonló, érintetlen ökoszisztémákhoz képest. Valamely terület természetességének mérésekor figyelembe kell venni minőségi szempontokat (a víz-, levegő- és talajminőség minimális követelményei, kulcsfajok jelenléte, ill. hiánya), mennyiségi szempontokat (vízkínálat, fajszám, biomassza) és területi szempontokat (p. minimális kritikus ökoszisztémaméret). 2. Biodiverzitás. Az egy-egy területen vagy ökoszisztémában élő összes állat-, növény- és egyéb faj és alfaj számát nem lehet megállapítani (becslések szerint a Földön a különféle élőlényeknek legalább 30 millió faja él). Kifejlesztettek viszont több módszert zárt rendszerek vagy körülhatárolt területek fajszámának durva becslésére. 3. Az ökoszisztémák egyediségének mértékére jellemző bizonyos fajritkaság (vagy fenyegetettség) esetében fontos tényező a méret, vagyis, hogy a faj helyi, regionális, országos vagy globális vonatkozásban ritka (ez alól értelemszerűen kivételek az endémikus, tehát a Földnek csak egy kis helyén élő fajok, mint a Linum dolomiticum a Pilisben). A méret a környezeti funkciók kritikus voltának is fontos tényezője. Pl. az ózonréteg UI-védelme globális értelemben kritikus, egy városi park általi felüdülés csupán helyi dimenzióban lehet kritikus. 4. Az ökológiai törékenység mint az ökoszisztémák emberi beavatkozásokkal szembeni érzékenységét ellenállásukkal (vagyis változásnak ellenálló képességükkel) és rugalmasságukkal (vagyis a változás utáni újjászerveződés képességével) lehet jellemezni, ill. mérni. A különböző reakciók példáiként említhetők egyfelől a trópusi esőerdők és a korallzátonyok, amelyek egy ideig kompenzálni tudják a külső zavaró hatásokat, pl. a szennyezést, de egy küszöbön túl bekövetkezik a rendszer

9 szennyezést, de egy küszöbön túl bekövetkezik a rendszer öszszeomlása úgy, hogy eredeti formájában többé nem, legfeljebb degradált minőségben (pl. kisebb fajgazdagsággal) regenerálódik. A másik oldalon találhatók a viszonylag érzéketlen, dagállyal rendszeresen elárasztott tengerpartok, amelyek nagy anyag- és energiabevitellel diktált erőteljes dinamizmusuk folytán az emberi beavatkozások után is gyorsan helyreállítják egészséges funkcióikat. 5. Az életfenntartó értékek rendszerét a talaj, a víz és a bioszféra, mint az egész termő-, alkalmazkodó- és megújulóképességének megőrzésére alkalmas pl. az ózonréteget óvó, a éghajlatszabályozó és a genetikai diverzitásról gondoskodó folyamatok hálózata alkotja. Az ökoszisztémák életfenntartó jelentősége erősen függ a biomasszától és a nettó primer termeléstől, mint mértékszámtól. Ha ezek értéke nagy, akkor az ökoszisztéma nagy funkciószabályzó képességgel rendelkezik, így jelentősen hozzájárul a bioszféra életének fenntartásához. Pl. a nedves parti élőhelyek létfenntartó értéke sokszorosan meghaladja a száraz vagy félszáraz ökológiai rendszerekét. 6. A spontán megújuló vagy emberi segítséggel történő helyreállítás lehetősége az ökoszisztéma funkcióinak összetettségétől és fajgazdagságától függ, mindez többnyire időfüggő: az érett közösségek (mint a már idézett trópusi esőerdők és a korallszirtek), amelyeknek kialakulásához akár évszázadokra is szükség lehet, nehezebben regenerálhatók, mint az un. úttörő rendszerek, mint egyes füves életközösségek. A komplexitás mértéke szintén a nettó primer termelés, amely fiatal közösségekben nagy, érettekben csekély vagy nincs is, jelezve, hogy a rendszer maga feléli. A tapasztalati aranyszabály szerint a fenntarthatóság érdekében a biotikus erőforrások nettó természetes termelésének csak kevesebb, mint a felét szabad betakarítani. A természeti tőke szociokulturális fontossága A természeti tőke kritikus részének megítélésében, a bizonyos fokig objektív ökológiai tényezők és tudományos mutatók az élet és a biodiverzitás megóvása, minimális ökoszisztéma-méret, maximális fenntartható hozam stb. mellett társadalmi értékek és jelenségek is figyelmet igényelnek. A természeti tőke társadalmi dimenziója megkívánja olyan funkciók elemzését, amelyeknek haszna pl. testi-lelki egészség-

10 ben, műveltségben a kultúra sokszínűségében, foglalkoztatottságban, szabadságfokokban stb. jelentkezik (3. táblázat). 3. táblázat A természeti tőke kritikus voltának meghatározására szolgáló szociokulturális kritériumok Társadalmi kritériumok (értékek) Fontosság az emberi fizikai és mentális egészség szempontjából Rövid leírás a gyógyszerellátás, a tiszta levegő és víz, üdülőterületek, szabadtéri sportolás és a természet általános gyógyító tulajdonságainak hatása az emberek testi-lelki állapotára Mértékegységek és módszerek természetes rendszerek fenntarthatósága és egészségügyi szolgáltatások nyújtására való képessége helyreállító és regeneráló hatások az emberek teljesítőképességére Kellemesség, élvezet Hagyomány mint érték Spirituális érték Érték önmagában a természet jelentősége az intellektuális fejlődésben, a szellemi kikapcsolódásban, a művészi ihletben, az esztétikai élvezetben és a felüdülésben a természetnek mint a személyes vagy kollektív történelem és a kulturális identitás tanújának jelentősége a természet jelentősége szimbólumokban, szakrális és vallási tartalmú elemekben az emberek természethez való kötődésének fontossága, a kötődés hátterében etikai okokkal (belső érték) nemzedékek közti méltányossággal (örökölt érték) társadalmi gazdasági előny, csökkent egészségügyi kiadások tájak esztétikai minősége művészeti üdülési felhasználása preferencia-vizsgálatok történeti helyek és jellegek, szerepük kultúrtájakban kulturális hagyomány és tudás szent helyek a természet szerepe szertartásokban és szent szövegekben kifejezve pl. adománnyal és önkéntes munkával, intézményesítve környezetvédelmi preferenciával A természetes rendszerek a nem materiális jó közérzetnek szintén lényeges forrásai s mint ilyenek, nélkülözhetetlenek a fenntartható társadalom számára. A ritka és endémikus állat- és növényfajok ökológiailag nem fontosak, de fekete gólya vagy a havasi gyopár jelentőségét nem lehet túlbecsülni a sajátos környezeti értékek látványa, a művelődés és a természet világával való rendszeres kontaktus társadalmi haszna szem-

11 pontjából. A vonzó tájak és egyedi helyszínek esztétikai, spirituális és közérzeti vonatkozásban igen korlátozott mértékben helyettesíthetők ipari javakkal és szolgáltatásokkal. A természeti tőke gazdasági fontossága Természetesen gazdasági kritériumok is szerepet játszanak annak eldöntésében, hogy a természeti tőke tekinthető-e fontosnak akár kritikusnak vagy sem (4. táblázat). Az ember különféle gazdasági értékeket ad a természethez, amelyek lehetnek közvetlen vagy aktív és közvetett vagy passzív használati értékek, és legtöbbjük monetáris elven becsülhető a társadalomban jelentkező (relatív) fontossága (az elérhetőségéért nyilvánított fizetőkészség) alapján. 4. táblázat A természeti tőke kritikus voltának gazdasági kritériumai Gazdasági kritériumok (és értékek) Termelési használati érték Fogyasztási használati érték Konzerváló érték Rövid leírás természeti javak és szolgáltatások hozzájárulása a gazdasági termelékenységhez (a piacon keresztül) természeti javak és szolgáltatások hozzájárulása nem piaci tevékenységhez természeti ökoszisztémák hozzájárulása a környezet egészségének megóvásához Mértékegység az adott gazdasági termelőfolyamat vagy gazdaság függése piacosítható természeti javaktól vagy szolgáltatásoktól adott gazdasági termelőfolyamat vagy gazdaság függése nem piaci természeti javaktól vagy szolgáltatásoktól az elkerült károsodás, ill. (az elméleti) helyettesítés vagy enyhítés költségének becslése Opciós (választható) érték potenciális jövőbeli haszon a lehetséges (kritikus) jövőbeli felhasználás és haszon becslése A javak és szolgáltatások hagyományos gazdasági értékének legfontosabb része ma is hozzájárulásuk a gazdasági termeléshez. A környezeti funkciók használati értéke főként a természeti erőforrások felhasználásából áll. A végtermék vagy szolgáltatás (piaci) értékének tükröznie kell a funkciók fenntartható használatának teljes költségét, beleértve a funkciók használat utáni helyreállításának kiadásait is.

12 A környezeti funkciók fogyasztói értékét az ökoszisztémából közvetlenül nyerhető természeti termékek adják. Ezeket a világ számos területén, a feldolgozóipart és a kereskedelmet kihagyva gyűjtik és szerzik meg, így nem szerepelnek a nemzeti jövedelem tételei közt, jóllehet gyakran tetemes értéket képviselnek. (Egy malajziai térségről készült tanulmány pl. kimutatta, hogy az itt évente kilőtt vaddisznók piaci összértéke mintegy 100 M USD). Számos környezeti funkciónak nincs hagyományos értelemben vett gazdasági haszna, van viszont a környezet egészségét megőrző, konzerváló jelentősége, amely elsősorban a természet által nyújtott szolgáltatásokhoz (nem javakhoz) köthető (pl. az erdő mint menedék, a levegő tisztántartása és egyéb szabályozó funkciók). Ezek értéke olykor sokszorosan felülmúlja a közvetlen termelési és fogyasztási értéket. A természeti ökoszisztémák és környezeti funkciók un. opciós (választható) értéke a biztos jövő emberi reményével függ össze, ti. azzal, hogy bízunk az életet kényelmessé és kellemessé tevő megszerzett javak és szolgáltatások megmaradásában, akár a magunk, akár további vagy távoli nemzedékek számára. Az opciós érték életbiztosításnak is felfogható, a természet ökoszisztémáinak a jövőben nyújtott jótéteményeihez való hozzájárulás értelmében. A természeti rendszerek fenyegetettsége mint kritikus értékmérő a természeti tőke indexe A természeti tőke emberi tevékenységek általi fenyegetettségének, veszélyeztetettségének mértéke mennyiségileg nehezen fejezhető ki a befolyásoló tényezők sokasága miatt. Egy évi OECD-jelentésben ismertetett módszer, amely a megmaradt természeti tőke minőségi és mennyiségi változásain alapszik, mindkettő földrajzi leképezése érdekében bevezeti a természeti tőke mutatóját (natural capital index, NCI), azaz az ökoszisztéma százalékban kifejezett mennyiségének és minőségének szorzatát. A NCI 0 és 100% között változik. Ha pl. egy ország 50%-ban természetes terület és minősége is 50%-os, akkor NCI-je 25%. 0%-os NCI azt jelenti, hogy a térség valamennyi ökoszisztémája elértéktelenedett, vagy mert egy sem maradt meg, vagy minőségük 0%-os; 100% pedig azt, hogy mindegyik ökoszisztéma megőrizte maximális értékét. Ebben a rendszerben némi egyszerűsítéssel feltüntetve az európai országok NCI-jét (5. táblázat) látható, hogy a természetesen maradt föld alaposan összezsugorodott (a legkevesebb van Hollandiában

13 és Dániában, az ország területének csupán 12, ill. 13%-a). Emellett Európa megmaradt ökoszisztémáinak csak 4,7%-a ( ha) védett, szemben az országok számára javasolt 10%-kal.) 5. táblázat A természeti tőke mutatója (NCI) európai országokban Ország Mennyiség, % Minőség, % NCI, % Finnország Svédország Görögország Spanyolország Portugália EU-átlag Egyesült Királyság Írország Ausztria Olaszország Franciaország Dánia Németország Belgium-Luxemburg Hollandia * A jó minőség kilátásai már nagyon kicsi értékűek * 0* 0* Az ökológiai rendszerek minősége a jelenlegi és az ipari robbanás előtti állapotuk viszonyaként definiálható. A minőség százalékban való kifejezéséhez választani kell egy kevésbé terhelt viszonyítási állapotot. Az ökoszisztémák minőségének fő mutatói az épség, ill. sérülékenység, speciálisabban és számszerűen egyes fajok száma, strukturális és/vagy fajtabőség. Ezek a változók természetesen térségenként különbözők és időben is változnak, amiről nem mindig állnak rendelkezésre biztos adatok (6. táblázat). Az ökoszisztémák minőségét leginkább befolyásoló tényezők: klímaváltozás, népsűrűség, termelés és fogyasztás, elszigetelődés, elaprózódás, savasodás, eutrofizálódás és erős ózonexpozíció.

14 Változások Hollandia* élővilágában az elmúlt évtizedekben 6. táblázat Fajok csoportjai Azon fajok %-aránya, amelyek megjelentek nőtt maradt fogyott számuk eltűntek Gombák Magasabb rendű növények Termeszek Futóbogarak Szitakötők Lepkék Madarak Denevérek Emlősök * Hollandia, Banglades után a világ második legnagyobb népsűrűségű országa (1999-ben: 469 fő/km 2 ), átlaghőmérséklete 0,7 C-kal nőtt, területéből ha van kitéve kiszáradásnak, savasodásnak vagy eutrofizálódásnak.) Valamely ökoszisztéma minősítésének számszerűsítéséhez a vizsgált terület 1 1 km-es rácseleméhez a két befolyásoló tényezőnek megfelelő osztályokat kell rendelni. Ezek összege megadja a földrajzi rács elemére nehezedő környezeti terhelést egy 0-tól 7000-ig terjedő skálán. Az ökoszisztémák jó minősítésének felső határa ebben a rendszerben a 2500-as index. Az NCI a legtöbb európai országban alacsony, és igen nagy a természetes rendszerek veszélyeztetettsége. Egy évi felmérés szerint Európában a gerinces fajok mintegy fele veszélyeztetett, a madárfajok több mint egyharmada fogyatkozik, az élővilág átlagos veszélyeztetettsége meghaladja a fajok 45%- át.

15 A környezeti fenntarthatóság meghatározása A CRITINC (critical natural capital) elnevezésű európai kutatási projekt részletesen elemzi és osztályozza a kritikus természeti tőkét és funkciót, elsősorban abból a célból, hogy megalapozza a környezeti fenntarthatóság fogalmának mindeddig hiányzó világos, főként operatív tartalmú meghatározását. Az angliai hatáskörrel 1994-ben felállított hivatalos természetvédelmi szerv (English Nature) meghatározásának értelmében a környezeti fenntarthatóság a környezet természetes minőségének és jellemzőinek, valamint összes funkciói teljesítésére való képességének megőrzését jelenti, ideértve a hiánytalan biodiverzitást is. Gyenge és erős fenntarthatóság A természeti tőke nyilvánvaló összefüggését a környezeti fenntarthatóság korszerű eszméjével és annak elemeivel árnyalják a kétféle, ti. a természeti erőforrások és készletek bizonyos fokú helyettesíthetőségén alapuló gyenge és a másfajta tőkével való helyettesítés lehetőségét tagadó erős vagy szigorú fenntarthatóság követelményéről vallott enyhébb és szélsőséges nézetek. Más szóval a kétféle fenntarthatóság elvi különbsége a természeti tőke ember által létrehozott tőkével való helyettesíthetőségének vitájára szűkíthető. A gyenge fenntarthatósági kritérium megengedi a helyettesítést mindaddig, amíg a kétféle tőke változatlan együttes értéken marad, a szigorúbb felfogás szerint a természeti tőke egy kritikus érték alatt nem helyettesíthető mesterséges tőkével. Egy az USA-ban 1991-ben megjelent egyetemi kiadású monográfia definíciója szerint a gyenge környezeti fenntarthatóság azt a felfogást tükrözi, hogy a jólét nem függ a tőke egy sajátos formájától, hanem a természeti tőke mesterséges tőke általi helyettesítésével megőrizhető; az erős fenntarthatóság arra épül, hogy a természeti tőke helyettesíthetőségét jelentősen korlátozzák olyan környezeti jellemzők, mint a visszafordíthatatlanság, a bizonytalanság és a természeti tőke kritikus, teljesen egyedi összetevői.

16 Környezeti funkciók és fenntarthatóság A bizonytalanság, az irreverzibilitás és a vállalhatatlan kiadások, ill. veszteségek egybeesésének lehetőségét a környezetpolitika nagy gondjaként ismerte fel már 1952-ben egy a híres kaliforniai Berkeley-egyetem professzorától származó tanulmány, amelyre máig sok elemzés épül. A környezeti fenntarthatóság követelményét mint környezetpolitikai célt alátámasztja a környezeti funkcióknál az emberi jólét szempontjából való fontosság, valamint az elvesztésüket kísérő irreverzibilitás és nagy költség. Nem minden környezeti funkciót lehet és szükséges azonban mindenütt fenntartani. Meg kell állapítani, hogy melyek az élet fenntartása és a jólét számára kiemelt jelentőségűek, és a fenntarthatósági politikának ezekre a kritikus környezeti funkciókra kell irányulnia. Mivel a négyféle környezeti funkció igen különböző módon kapcsolódik saját kibocsátó természeti tőkéjéhez, fontosságukat, ill. kritikus értéküket, valamint fenntartható felhasználásukat is más-más módon kell megállapítani: szabályozó funkciók (pl. az ökoszisztéma rugalmasságának megőrzése, hulladék-recycling, korróziómegelőzés, levegőminőségvédelem) esetében be kell vonni a maximális terhelhetőséget, a biodiverzitás megőrzését és az alapvető létfenntartó folyamatok hiánytalanságát, az élőhelyfunkciókat (pl. fajmegóvás) ki kell egészíteni területi dimenzióval (pl. minimális ökoszisztéma-mérettel), termelő funkciók (pl. készletkitermelés) fontos kritériuma a maximálisan fenntartható hozam, az információs funkciók kritériumait társadalomtudományi fogalmakból (kulturális és történeti érték) vezetik le. Az ökoszisztémák és környezeti funkciókra vonatkozó ismeretek mai szintjén még nehéz eldönteni, hogy melyek kritikusak és melyek nem azok. A természeti tőke szabályozó funkciói pl. valószínűleg mind kritikusak, mivel nem világos, hogy a természetes rendszerek hogyan működhetnek romlott funkciókkal. Elképzelhető ugyan ökológiai redundancia egy-egy élőhelyen, de eleve nem lehet tudni, melyik faj redundáns vagy lehet az. A nem kritikus besorolással tehát óvatosan kell bánni, mert egy funkció kiiktatásával fennáll a veszélye a fenntartható állapot megszűnésének is. A nem szabályozó funkciók esetében azonban megítélés kérdése, hogy mi számít fenntarthatatlan jelenségnek vagy inkább vállalható költségnek, ezt jelenleg a tudomány sem tudja biztonsággal eldönteni. A

17 döntésben jelentős szerepet játszanak etikai meggondolások és a kockázatvállalás. A környezeti fenntarthatóság irányelvei A környezet fenntarthatóságának irányelveit többen megfogalmazták. A Columbia Egyetem évi kiadásában megjelent, már említett monográfia követelményei ma is irányadók: az emberi tevékenységeket (termelést, kibocsátásokat) olyan mértékűre kell korlátozni, hogy ne haladják meg a Föld terhelhetőségét, gondoskodni kell róla, hogy a műszaki fejlődés ne a termelést, hanem a hatékonyságot növelje, a megújuló erőforrások felhasználása nem haladhatja meg azok regenerálódó képességét ( fenntartható hozam ), a hulladékképződés pedig a befogadó környezet asszimiláló képességét, nem megújuló készletek nem használhatók fel gyorsabban, mint a helyettesítők bevonása. Ezek a klasszikus princípiumok egy évtized újabb és konkrét igényei szerint kiegészítve és átfogalmazva, hét fenntarthatósági irányelvben formálódnak meg: 1. Megelőzendő a globális környezeti tényezők (éghajlat, sztratoszférikus ózonréteg) ember általi destabilizálása. 2. A fajok és ökoszisztémák biológiai diverzitása szigorúan megtartandó, nemcsak esetleg még fel nem fedezett használati értékük, hanem azon felismerés okán is, hogy a biodiverzitás fokozza az ökoszisztémák termelékenységét és zavaró hatásokkal szembeni szerkezetváltozás nélküli tűrőképességüket. A biodiverzitás megőrzése, valamint a gazdasági és ökológiai fenntarthatóság szorosan kötődnek egymáshoz. Egy ellenőrizetlen és visszafordíthatatlan biodiverzitás-veszteség megbontja ezt a kapcsolatot, kockáztatva alapvető gazdasági környezeti rendszereink fenntarthatóságát. 3. A megújuló erőforrások megújulásáról a talaj termőképességének, a hidrobiológiai ciklusoknak és a szükséges növényi takarásnak a megőrzésével, valamint fenntartható betakarítással kell gondoskodni, továbbá újratelepítéssel (pl. erdő- és halgazdaság), az ökológiai rendszerek degradálása és a talaj- és genetikai diverzitás szűkítése nélkül.

18 4. Nem megújuló erőforrások esetében egyensúlyt kell teremteni egy minimálisan elvárható élettartam és a helyettesítő kifejlesztéséhez szükséges idő között. Az adott erőforrás szükséges minimális élettartamáról pedig a fogyasztásnak új készletfeltárással való kiegyenlítésével kell gondoskodni. A kutatás és az átmenet finanszírozása céljából a nem megújuló készletek kitermelésének jövedelméből tőkealapot kell létesíteni. 5. A kibocsátások levegőbe, vízbe, talajba nem léphetik túl a közeg kritikus terhelését, vagyis képességét a szennyezők szétoszlatására, elnyelésére, semlegesítésére, ill. reciklálására, más funkciók megzavarása nélkül. A szennyezők közötti nehezen megállapítható szinergizmusok miatt a megengedhető minimumokat túl kell biztosítani. 6. Óvni kell a ritka voltuk, esztétikai értékük, kulturális vagy spirituális vonatkozásaik folytán a sajátos emberi vagy ökológiai jelentőségű tájakat, helyeket. 7. Alacsony szinten kell tartani az emberi tevékenységből származó, valamint ember és környezet egészségét fenyegető, olykor életveszélyes események kockázatát. A felsorolt korszerűsített fenntarthatósági irányelvek közül a (3), (4) és bizonyos fokig a (2) a forrás-, az (5) a hulladékfunkciókat, az (1) és (2) az életfenntartó környezeti szolgáltatásokat, a (6) az egyéb, embernek értékes szolgáltatásokat igyekszik fenntartani, a (7) felismeri a környezeti változások és az irreverzibilitások veszélyeit (7. táblázat). A fenntarthatósági irányelvek (1. 7.) legalább egy része már általános elismerésre tett szert, nemzetközi szerződések egyezmények, elveket rögzítő jegyzőkönyvek hivatkoznak rájuk, így a Montreali Protokoll, amely megtiltja ózonlebontó vegyületek használatát és gyártását (2), a Veszélyes Fajok Nemzetközi Kereskedelmét (tiltó) Egyezmény és a biodiverzitás védelmében felállított a Világ Bioszféra Rezervátumai (3), a környezeti kockáztatás korlátozása érdekében a Környezet és Fejlődés c. ENSZ-konferencia Agenda 21 -ében meghirdetett Óvatossági elv (1), (5), (7).

19 Funkció 7. táblázat A környezeti funkciókhoz környezeti témák szerint kapcsolódó fenntarthatósági irányelvek Hulladékeltüntetés ( süllyesztés ) Ellátás ( forrás ) Életfenntartás Fenntarthatósági irányelv (1. 7.) valamely környezeti témához való kapcsolódásával 1. megelőzendő a globális felmelegedés és az ózonréteg lebomlása 5. tiszteletben tartandók az ökoszisztémák kritikus terhelései 3. a megújuló erőforrások megújítandók 4. a nem megújulók meggondoltan használandók 2. megőrzendő a biodiverzitás (főleg fajoké és ökoszisztémáké) 7. alkalmazandó az óvatosság elve Emberi egészség és jólét 5. követendők az egészségügyi normák 6. megőrzendők bizonyos tájak különféle értékei Fenntarthatóság és kritikus természeti tőke A környezeti fenntarthatóság alkalmazása környezeti funkciókra és az ezeket működtető természeti tőke bázis meghatározása ad módot a nagy jelentőségű kritikus természeti tőke (CNC) pontos meghatározására. A fenntarthatósági irányelvek diktálják a természeti tőkéhez rendelendő, azon minimális feltételeket, amelyekkel zavartalanul végbemennek a nélkülözhetetlen folyamatok. Ezek a minimális feltételek speciális fenntarthatósági normákba képezhetők le a forrás- és süllyesztőfunkciók, valamint olykor az életfenntartás és az emberi egészségi/jóléti funkció alkalmazásához is. A normák lehetnek helyi (pl. ökoszisztémák kritikus terhelése), országos (pl. levegőminőségi előírások) és globális érvényűek (pl. az éghajlat stabilitását megőrző széndioxid-kibocsátások), amelyeket állapot- vagy terhelési mutatók fejeznek ki, jellemezve a természeti tőkének valamely nélkülözhetetlen funkció fenntartásához szükséges minimumát, ill. azt a maximális terhelést, amelyet a természeti tőke elvisel a funkció ellátása mellett. Ilyen mutatók kidolgozásával terjedelmes szakirodalom foglalkozik. Az ajánlottak közül az EUROSTAT által összehívott tudományos felügyelő csoportok kiválasztottak egy, a környezetpolitika tíz területét felölelő, 60-as toplistát (8. táblázat).

20 8. táblázat 60 kiválasztott fenntarthatósági mutató a környezetpolitika fő területéről Környezetpolitikai terület Mutatók NO x - emissziók Klímaváltozás CO 2 - emissziók Szűkülő biodiverzitás kör- parti Tengeri nyezet, övezetek Erőforrások kitermelése hagyományos földhasználati mutató megváltozása Mérgező anyagok szóródása Hulladék védett területek károsodása, vesztesége eutrofizálódás Ózonréteglebomlás bróm-fluorszénhidrogén emisszió rovarirtó használata Városi környezeti problémák energiafogyasztás lerakott hulladék Levegőszenynyezés VOCemissziók nedves területek pusztulása víztelenítés miatt túlhalászás SO 2 - emissziók N 2 O- emissziók intenzív földművelésű területek fejlődés a part mentén tartósan megmaradó szerves szennyezők kibocsátása nem hasznosított kommunális hulladék részecskeemissziók közlekedési üzemanyagfogyasztás metánemissziók CFCemissziók erdők, tájak elaprózódása útépítés miatt nehézfémek kibocsátása NO x -emisszió metil-bromidemisszió vízfogyasztás/fő energiafogyasztás/fő állandó felhasználású területek növekedése talajtápanyagok egyensúlya mérgező nehézfémek vegyi anyagok vízbe bocsá- felhasználása tásának mutatója kezeletlen szennyvíz veszélyes hulladék hulladék/termékegység Vízszennyekészletek zés és víz- tápanyagok (nitrogén, foszfor) felhasználása talajvízkivonás rovarirtóhasználat /megművelt terület a magángépjárműközlekedés aránya kommunális hulladék nitrogénhasználat/ megművelt terület NO x - emissziók természetes és féltermészetes erdők eltűnése parti és tengeri olajszenynyezés klórozott szénhidrogén emissziója villamosenergiatermelés ásványfűtő- anyagokból nehézfémek levegőbe bocsátásának mutatója a zajemisszilakossáónak kitett elégetett hulladék kezelt víz/összegyűjtött víz energiatermelés SO x -emissziók szerves halogénvegyületek kibocsátása CFC-emisszió HClFCemisszió a fakitermelés és -ültetés egyensúlya radioaktív anyagok emissziója természetes területek beépítése hasznosított hulladék, visszanyert anyagok szervesanyagkibocsátás BOI-ban kife- jezve

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Csete Mária Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉS- VIZSGÁLATA, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Külgazdasági szak. Nappali tagozat. Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Külgazdasági szak. Nappali tagozat. Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány A MAGYARORSZÁGI FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 2.0 2011.10.20. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 2.0 2011. október 20. Társadalmi vitára készült

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMOKNÁL TANULMÁNY Budapest, 2010. február Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME

A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME A KÖRNYEZET KÁROSODÁSA ÉS VÉDELME Előadás dr. Barkács Katalin, Analitikai Kémiai Tanszék A tárgy tematikája: 1. A környezet, környezeti elemek, környezetszennyezés, környezetvédelem alapfogalmai. A környezetkárosodás

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek

Előszó. Levelek egy kezdő turistához (1929) Részlet az előszóból. Fotó: Sallai R. Benedek Előszó Mára a turizmus, az idegenforgalom a világ egyik vezető gazdasági ágazata lett. Ennek megfelelően nagyon sok hasonlóságot is mutat más gazdasági ágazatokkal. Ilyen hasonlóság, hogy a látszat ellenére

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései

Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Csorba, Péter,, DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Dr. Horváth, Gergely,, ELTE Környezet- és

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben