SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény I. félévi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: fax: web: Oldal: 1/9

2 Intézményünk évi költségvetését Budapest Főváros Közgyűlése 10/2011. (III.10.) számú rendeletével e Ft kiadással és e Ft bevétellel hagyta jóvá. Az előző évi költségvetési előirányzathoz képest e Ft-tal kevesebb összeg biztosítja intézményünk gazdálkodását. A kiemelt kiadási előirányzatok évi és évi engedélyezett keretszámait, valamint az elmúlt évhez viszonyított változást az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés e Ft e Ft Index % Személyi juttatások ,0 % Munkaadókat ,6 % terhelő járulékok Dologi kiadások ,0 % Működési célú 35 pénzeszköz átad. Ellátottak pénzbeli ,0 % juttatásai Felhalmozási % kiadások Támogatási célú 600 kölcsönök Kiadások összesen ,1 % Az előző évi előirányzatokhoz viszonyítva nem változott az ellátottak pénzbeli juttatására, valamint a felhalmozási kiadásokra tervezett összeg. Működési célra pénzeszközt nem adunk át. Támogatási célú kölcsönökre eredeti előirányzatot nem terveztünk. A személyi juttatások eredeti előirányzata minimális mértékben növekedett, a munkaadókat terhelő járulékokra tervezett összeg kismértékben csökkent. Jelentős csökkenést mutat a dologi kiadásokra tervezett eredeti előirányzat, mivel a évi költségvetési koncepcióban szereplő működési kiadási keretek kiemelt előirányzatainak megvonását, melynek összege 42 millió Ft, az intézmény a dologi kiadásokból kérte végrehajtani. A fenti összegen kívül további e Ft elvonására került sor az intézmény költségvetéséből évre intézményünk takarékossági intézkedési tervet készített, melynek betartása az előző évekhez hasonlóan minden közalkalmazott számára kötelező. Az intézkedési tervben előírtakat folyamatosan ellenőrizzük, biztosítva ezáltal a kiemelt előirányzatokon belüli gazdálkodást, likviditásunk megőrzését. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 2/9

3 Intézményi bevételek alakulása Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételeink eredeti előirányzata E Ft, a teljesítés e Ft, mely 4,2 százalékkal, Ft-tal haladta meg az időarányos teljesítést. Az intézményi térítési díj (ellátási díj) bevétele jelenti működési bevételeink 91,7 %- át. Az intézményi térítési díjak február 1-től Ft-ról Ft-ra emelkedtek az intézmény székhelyén és valamennyi telephelyén is. Az ellátásért fizetendő összeg nagyobb mértékű emelése nem volt célunk, mivel lakóink részére folyósított ellátások közül az emelt szintű családi pótlék összege óta nem emelkedett, Ft/hó összegben kerül folyósításra. A fogyatékossági támogatást óta folyósítják változatlan összegben, ( Ft/hó) a rokkantsági járadék 4 év alatt Ft-tal emelkedett. Intézményünk térítési díjból származó bevételeit kedvezően alakítja a január 1- től hatályos jogszabályi előírás, mely szerint jelentős összegű pénzvagyonra is megállapítható térítési díj. E változás eredményeként 58 fő lakónk esetében lehetett a jelentős összegű pénzvagyonra is fizetési kötelezettséget megállapítani június 30-án az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat 115 fő lakó tudja megfizetni, míg 98 fő részösszegű térítési díjat fizet első félévében ez az arány kedvezőtlenebb volt, a teljes összeget 75 lakó tudta megfizetni, részösszegű térítési díjat 139 lakó fizetett. Ingatlanvagyonra egy fő ellátott esetében történt térítési díj megállapítása, mely a fennálló hátralékot növeli, megtérülése az ingatlan értékesítésekor várható. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeink közé tartozik az áru-és készletértékesítés ellenértéke. Ebből a tevékenységből e Ft bevételünk keletkezett, mely a szociális foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítéséből és kertészeti tevékenység végzéséből adódik. Szolgáltatások ellenértékének bevétele e Ft, mely a vendégétkeztetésből származik. Egyéb sajátos bevételeink, valamint bérleti-és lízingdíj bevételeink a Kézmű Nonprofit KFT. által bérelt helyiségek díjának bevétele. Alkalmazottak térítése e Ft. Ez a bevétel a dolgozók étkezésének térítését tartalmazza, melyből pénzforgalmi bevétel e Ft. A különbözet, e Ft a dolgozók részére természetben nyújtott étkezési hozzájárulás, mely pénzforgalom nélküli bevétel. Ezt a juttatást 19,04 % munkáltatói adófizetési kötelezettség terheli. Kötbér, egyéb kártérítés jogcímén 10 e Ft bevételünk munkaruha térítésének befizetéséből keletkezett. Az ÁFA bevételek az áru-és készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke, az alkalmazottak térítése és egyéb befolyt bevételek, valamint az értékesített tárgyi eszközök bevételeiből származnak, összesen e Ft összegben. Kamatbevételünk e Ft, mely tartalmazza az intézmény költségvetési, letéti és lakásalap számlájának féléves kamatait. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 3/9

4 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről az első félévben nem történt. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az első félévben értékesítettünk 1 db Ford Transit gépkocsit e Ft összegben, helyette beszerzésre került egy új gépkocsi. Beruházási, felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről nem történt. Támogatások alakulása Irányító szervi támogatás Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen támogatás kiadások tám. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A működési támogatás 57,7 %-a teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmény támogatását a normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás, a szociális foglalkoztatás támogatása, valamint fenntartói támogatás képezi. A normatív állami hozzájárulás összege az előző évhez képest nem változott, Ft/ellátott/év. A kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás összege már évek óta változatlan, Ft/fő/év, melyet a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására lehet felhasználni évre a normatív állami hozzájárulást 214 fő ellátottra, míg a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulást 78 fő közalkalmazottra igényelte intézményünk. E normatívák önmagukban nem nyújtanak fedezetet sem az ellátottakkal kapcsolatos kiadásokra, sem a továbbképzések összegeire. A fenntartó a normatívákat e Ft-tal egészítette ki, ez az összeg az előző évekhez képest jelentős mértékben csökkent. A csökkenés oka a szociális ágazatból történő folyamatos elvonások. Az ágazati elvonások miatt fenntartói kiegészítésünk az előző évhez viszonyítva e Ft-tal kevesebb. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 4/9

5 Támogatás értékű működési és beruházási, felújítási bevételek címén pénzeszköz átvétel az első félévben nem történt. Pénzmaradvány igénybevétele 2010 évi jóváhagyott pénzmaradványunk összege Ft. Ebből az összegből e e Ft működési célú, e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A jóváhagyott pénzmaradványt befizetési kötelezettség nem terhelte. A pénzmaradvány felhasználása e Ft, mely az alábbiak szerint alakult: Működési célú felhasználás: - személyi juttatások: e Ft, - munkaadókat terhelő járulékok: e Ft, - intézményi beruházások: e Ft, - felhalm. célú tám. Kölcsönök: 700 e Ft, - dologi kiadások: e Ft. Támogatási kölcsön visszatérülése és igénybevétele A közalkalmazottak részére nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön visszatérülése 201 e Ft, az eredeti tervezett bevétel 52,9 %-a. A befolyt összeg 5 fő törlesztő részletét tartalmazza. Kiadások elemzése Személyi juttatások Intézményünk engedélyezett létszámában változás nem történt, szakdolgozó 105 fő, intézmény üzemeltető 40 fő, összesen 145 fő június 30-án a betöltött szakdolgozói létszám 92 fő, az intézmény üzemeltetői létszám 34 fő. Az üres álláshelyek száma 19 fő. A személyi juttatások eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft. A kiadás e Ft, mely e Ft-tal haladta meg az időarányosan teljesíthetőt, annak ellenére, hogy az engedélyezett létszám nincs betöltve. Az előirányzaton mutatkozó hiányra a második félévben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kérésével fordulunk a fenntartóhoz, annak érdekében, hogy az alkalmazásban álló közalkalmazottak bérét ki tudjuk fizetni. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 5/9

6 Átlagkeresetek alakulása Megnevezés I. félév I. félév Változás % Vezetők ,8 % Szakmai dolgozók ,5% Intézmény ,8 % üzemeltetők Intézményi átlag ,6 % A közalkalmazotti bértábla óta változatlan. A minimálbér 2011, január 1-től Ft-ról Ft-ra emelkedett, a középfokú végzettséggel rendelkezők minimálbére január 1-től Ft-ra változott január 1-től a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációra jogosultak, különböző összegben. Ennek ellenére az előző félévhez viszonyított keresetek az intézményben átlagosan 0,6 %-kal csökkentek. A I. félévi keresetek még tartalmazták a keresetkiegészítést 98 e Ft összegben, kompenzáció jogcímén nem kerül ekkora összeg kifizetésre. Az intézményi átlag Ft. A KSH közzétette a 2011.május havi bruttó kereseteket, mely adatok szerint az átlagos bruttó bér Ft, a költségvetési szerveknél alkalmazásban állók bruttó keresete Ft, mely 15 %-kal magasabb mint az intézményünkben elért átlagkereset. Az első félévben belépő dolgozók száma 1 fő, a kilépő dolgozók száma 11 fő. A kilépő dolgozók számát jelentős mértékben növelte a január 1-től életbe lépett nyugdíj változások hatása, mely szerint a nők 40 éves szolgálati idővel, csökkenetés nélkül előrehozott öregségi nyugdíjba vonulhatnak, Intézményünkben 5 fő közalkalmazott élt ezzel a lehetőséggel. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzatunk e Ft, módosított előirányzatunk e Ft, a teljesítés e Ft, mely 232 e Ft-tal több az időarányos kiadástól Az előirányzaton mutatkozó hiányra a második félévben a személyi juttatásokhoz hasonlóan szintén kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra kérjük a fenntartó engedélyét. Dologi kiadások Dologi kiadásunk módosított előirányzata e Ft, melyből az első félévben felhasználására került e Ft, az előirányzat 42,2 %-a. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 6/9

7 Az időarányos teljesítéshez viszonyítva e Ft-tal kevesebb a kiadások teljesítése. Ebben jelentős szerepe van előző évi pénzmaradványunknak is, mivel dologi kiadásokra e Ft előirányzat módosítása történt saját hatáskörben. Kiadásaink közül a legjelentősebbek: a kiadási összeg 22,9 %-a élelmiszer beszerzés, 16,3 %-a gázenergia-szolgáltatás díja, 7,2 %-a villamosenergiaszolgáltatás, 9,4 %-a víz-és csatornadíjak jogcímén került kifizetésre. Az élelmiszerek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési szerződések június 30-án lejártak július 1-től a közbeszerzési törvénynek a szociális intézmények számára kedvező változását kihasználva nem kötöttünk új közbeszerzési szerződéseket, árajánlatokat kértünk be az élelmiszerek beszerzésére. Ezt követően fél évre szállítási szerződést kötöttünk a legkedvezőbb árajánlatokat adó szállítókkal július 1-től csoportos közbeszerzési eljárás keretében történik a gázenergiaszolgáltatás. Ennek költségcsökkentő hatása a második félévben, a fűtési szezonban fog mutatkozni. Folyamatban van a villamosenergia-szolgáltatás csoportos közbeszerzési eljárása is, ehhez intézményünk a jelenlegi szerződés lejártát követően, február 1-től tud csatlakozni. A takarékossági intézkedési tervben előírásra kerülteknek megfelelően beszerzés csak a működőképesség megőrzése érdekében történt első félévi dologi kiadásunk Ft volt, első félévben e Ft-tal kevesebb a kiadásunk, teljesítettük ezáltal a takarékossági intézkedési tervben előírt kiadáscsökkentést. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre nem történt. A Speciális Művészeti Műhely és a Speciális Olimpia támogatását évtől megszüntettük. Támogatásértékű működési kiadások az első félévben intézményünkben nem történtek. Felújítási kiadások Az első félévben intézményünkben felújítást nem végeztünk. Intézményi beruházási kiadások Az előző évi pénzmaradvány terhére kötelezettségvállalásunk alapján kifizetésre került e Ft, 1 db Ford Transit gépkocsi beszerzésére, az elhasználódott, nulláig leírt gépkocsink helyett. Céljellegű támogatás igénybevételével megvalósuló beruházás és felújítás intézményünkben nem volt. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 7/9

8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre: Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunkból 700 e Ft-ot fizettünk ki egy dolgozónk részére lakás korszerűsítés jogcímén. Normatív állami hozzájárulás igénylésénél figyelembe vett létszám alakulása A normatív állami hozzájárulás igénylésénél 214 fő ellátotti létszámot vettünk figyelembe. A első félévi gondozási napok alapján az átlagos teljesítés június 30-ig 212 fő. A hiányzó létszám feltöltése folyamatos, az intézménybe várakozók száma jelenleg 27 fő. Előirányzatok változása Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás irányító szervi hatáskörben Módosítás saját hatáskörben Módosított előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzb.juttatása Dologi kiadások Műk célú pe. átadás Intézményi beruházások Felhalmozási c. támogatási kölcsön Összesen A módosítás irányító szervi hatáskörben az alábbiakból tevődik össze: - szociális foglalkoztatás támogatása: e Ft évi kompenzáció támogatására1.807e Ft, - intézményi címen belül kiemelt előirányzatok közötti rendezésekre 300 e Ft első félévében teljesített kiadásaink összege e Ft, mely az eredeti előirányzat 59,6 %-a, a módosított előirányzat 50,8%-a. A kiadás kismértékben haladja meg az időarányosan teljesíthető összeget. Szöveges értékelés I. félév Oldal: 8/9

9 Módosított előirányzatunk 67,8 %-a, e Ft a évi jóváhagyott pénzmaradványunk, mely nagymértékben elősegítette az első félév gazdálkodását, valamint jelentős szerepe van a szociális foglalkoztatási támogatásnak is. Megállapítható, hogy az első félévben likviditásunkat meg tudtuk őrizni, az intézmény fizetési kötelezettségeit tudta teljesíteni. Határidőn túli tartozásunk nem volt. A második félévben elsődleges célunk likviditásunk megőrzése. Ennek érdekében kiadási és bevételi előirányzataink teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük, betartatjuk a takarékossági intézkedési terv előírásait. Kéthely, július 25. Gilikter Gabriella Intézményvezető Töreki Ernőné mb. gazd. vezető Szöveges értékelés I. félév Oldal: 9/9

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782 14. A bíróság pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása A Debreceni Törvényszék a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11

Férőhelyek száma: 694 Telephelyek száma : 11 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : 3232-900, 930 : 1430 BUDAPEST, Pf.: 20 /: 3232-953 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap Az Egészségbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2012. évi költségvetési hiánya 46 923,2 millió forint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben