I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 közérdekű BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERE BALASSAGYARMAT város JEGYZÖJE /2013 BALASSAGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ÉS JEGYZÖJÉNEK 4/2013 (V.Ol.) számú II t a s í tás a KÖZÉREKŰ AATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT RÓL Az információ~ önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 30. 1(6) bekezdése alapján a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok (továbbiakban: li adatok) megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az alábbiak szerint!szabályozzuk: I. ÁLTALÁNOS RENELKEZÉSEK 1. A Szabályza~ célja Balassagyarmat Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), valamint BalassJgyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) működése során keletkező közér8ekű adatok nyilvánosságának biztosítása, az adatigénylések gyors teljesítése és ezzel a lakosság Itájékoztatásának elősegítése A Szabályzat! személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat tisztségviselőire, valamint a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, munkavállalójára, illetve a hivatali eljárásban résztvevő egyéb közreműködőkre (szerződéses jogviszonyban állókra) egyaránt. A Szabályzat tátgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos működése sorád keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok teljes körére. I i ALAPFOGALF Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. 3. -a alapján: 1. érintett: bárme~ meghatározott, szemé!j;esadat alapján azonosított vagy - kijzvetlenül vagy kiji}jetve -azonosítható természetes szemé!j;; i 2. személyes ad~t: az érintettel kapcsolatba hozható adat - külijnósen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több.fi:dkaz:.fi:dológfai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságárajellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érinte~re vonatkozó követkei/etés; valamint az adatbóllevonható, az érintettre vonatkozó kó"vetkei/etés; 3. különleges adat: a) afqji eredetre, a 1emzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai vélemé'!)lrevagypártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó szemé!j;esadat, b) az egészségiállapotra, a kóros szenvedé!j;revonatkozó szemé!j;esadat, valamint a bűnügyi szemé!j;esadat; 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőe/járás során vagy ai/ megelőzően a bűncselekmén'!)lel vagy a büntetőe!járással összifiiggésben, a büntetőe!járáslifo!j;tatására, illetve a bűncselekmé'!)lek.feldetitésérejogosult szerveknél, továbbá a büntetésvégrehcgtásszervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó szemé!j;es adat; 5. közérdekű adat: az állami vagy he!j;i önkormá'!)lzati.feladatot, valamint jogszabá!j;ban meghatározott egyéb kó":ifeladatot ellátó szerv vagy szemé!j; kezelésében lévő és tevéke'!)lségére vonatkozó vagy kó'ifeladatának ellátásával összifiiggésben keletkezett, a szemé!j;esadat fogalma alá nem eső, bármi!j;enmódon vagyformában rog:iftett információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének móc!jától, ó'nálló vagy gyífjtemé'!)lesjellegétől, (gy küló'nósen a hatáskó"rre, illetékességre, szervezeti.felépítésre, szakmai tevéke'!)lségre,annak eredmé'!)lességéreis kiterjedő értékelésére, a birtokolt adaifqjtákra és a működést szabá!j;ozójogszabá!j;okra, valamint a gazdálkodásra, a megkötótf szerződésekre vonatkozó adat; 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden o!j;an adat, ame!j;nek '!)lilvánosságrahozatalát, megismerhetőségétvagy hozz4férhetővé tételét tó'rvé'!)lközérdekből elrendeli; ~ -- -~

2 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott ki1!jilvánítása, amely megfelelőt4jékoztatáson alapul, és amellyelfélreérthetetlen beleegyezésétadja a rá vonatkozó személyes adatok - teljeskrjm vagy egyes múveletekre kiterjedő - kezeléséheij' 8. tiltakozás: az érintett 1!Jilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok to'rlésétkéri; 9. adatkezelő: az a természetes vagyjogi személy, illetvejogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a jelhasznált eszköif) vonatkozó do ntéseketmeghozza és végrehqj!ja,vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehqjta!ja; 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástóifüggetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, (gy különösen gy/fjtése,jelvétele, rogi/tése, rendszerezése, tárolása, megváltoifatása, jelhasiflálása, lekérdezése, továbbítása, 1!Jilvánosságrahozatal a, osszehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, Mrlése és megsemmisítése, valamint az adatok további jelhasználásának megakadályozása, fé1!jkép-, hang- vagy képjelvétel kési/tése, valamint a személy azonosítására alkalmas fit/kai jellemzők (pl. '!ij- vagy te1!jérnyomat,ns-minta, íriszkép) rijgi/tése; 11. adattovábbftás: az adat meghatározott harmadik személy sifímára történő hozzciférhetővé tétele; 12. nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történő hozzciférhetővé tétele; 13. adattörlés: az adatok jelismerhetetlenné tétele olymódon, hogy a helyreállításuk to bbénem lehetséges; 14. adatmegjelölés: az adat azonosítójelzéssel ellátása annak megkülo"nböztetésecé!jából,' 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából,' 16. adatmegsemmisftés: az adatokat tartalmazó adathordozó tegesfit/kai megsemmisítése; 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési múveletekhez kapcsolódó technikai jel adatok elvégzése,ftiggetlenül a műveletek végrehqjtásáhozalkalmazott módszertől és eszko ifől, valamint az alkalmazás helyétől,jeltéve hogy a technikaijeladatot az adatokon végt/k; 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagyjogi személy, illetvejogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel ko"töttszerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok jeldolgozását végt/; 19. adatfelelős: az a köifeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően ko zzéteendő ko"zérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 20. adatközlő: az a köifeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga test/ ko ZZé az adatot - az adatfelelős által hozzáeljuttatott adatait honlapon ko zzétest/; 21. adatállomány: az egy 1!Jilvántartásban kezelt adatok összessége; 22. harmadik személy: olyan természetes vagyjogi személy, illetvejogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,- 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrőlszóló megállapodásban nem részes állam ko"zottlétr~jött nemzetköt/ szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonosjogállást élveij' 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. II. KÖZÉREKŰ AATOK NYILVÁNOSSÁGA 3. Önkormányzat és a Hivatal, mint helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb köz feladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Ilyen ügyek különös en az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról évi exi!. törvény 32, -a alapján: szóló a.) az állami és o nkormá1!jzati költségvetés és annak végrehqjtása; b.) az állami és o nkormá1!jzati vagyon kezelése; c.) a köi/jénzek jel használása és az erre kötött szerződések; el.) apiaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére külo nlegesvagy kizárólagos jogok biifosítása; - 2 -

3 4. Az Önkormányzat és a Hivatallehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 27 (2) bekezdése alapján:a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatározásával- törvény a) honvédelmi érdekből,' b) nemzetbiifonsági érdekből,' cj bűncselekméf!jek üldijzése vagy megelőzése érdekében; CI) környezet- vagy természetvédelmi érdekből,- ej köiponti pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből,' j) külügyi kapcsolatokra, nemzetköii szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel,' lj bírósági vagy köi/ga:cgatási hafósági eijárásra tekintettel; hj a szellemi tulqjdonhozfűződőjogra tekintettel korlátoz hatja. Közérdekű illetve közérdekből nyilvános adatok megismerését ágazati törvények korlátozha~ák. 5. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 6. Ezen adatok megismerését - a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását mérlegelve - a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek esetén a jegyző, önkormányzati ügyek esetén a polgármester engedélyezheti. Az bekezdése alapján az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (6) bekezdése alapján A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - tíz éves időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az Önkormányzat vagy a Hivatal törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspon~ának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. Ill. A KÖZÉREKŰ AATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY ÉS TELJESÍTÉSE 7. Közérdekű adatot bárki térítésmentesen igényelhet szóban, írásban, vagy elektronikus úton az Önkormányzat és a Hivatal elérhetőségeit (telefon, fax, , levelezési cím) igénybe véve. 8. Az adatkérő igényét fő szabályként írásban a Hivatal által e célra rendszeresített nyomtatványán - igénybejelentő lap kitöltésével - nyújthatja be a Önkormányzati Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára címezve, mely igénybejelentő lap jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi. A jegyző jelöli ki, azt a köztisztviselőt, aki adatkérő igényének teljesítését kiadmányozásra előkészíti. Az igénybejelentő lap a Önkormányzati Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályán igényelhető, valamint az önkormányzat honlapjáról is letölthető. Az adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha az nem az igénybejelentő lap kitöltésével került benyújtásra

4 A benyújtott igények teljesítését a jegyző által kijelölt, az igényelt adatokat kezelő köztisztviselő, illetőleg az adatokat kezelő és teljesítésére jogosult tisztségviselő készíti elő kiadmányozásra. A polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző a kiadmányozó. 9. Az igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha a.) az igéf!)!eltadat az Önkormáf!)!zat honlapján vagy más módon jogszerűen már f!)!ilvánosságrakerült, és az (gy, az igéf!)!lőnekírásosformában is elérhető,. b.) az igéf!)!lőszóban kéri a válasij,. c.) az igéf!)! az Önkormáf!)!zat, illetve a Hivatal eljárására, az alkalmazott jogszabáfyokra vonatkozó általános tcfjékoijatással teljesíthető,. d) szóban azonnal teljesíthető és az igéf!)!lőszámára kielégítő,. 10. A közérdekű adat megismeresere irányuló igényeket elektronikus úton a illetve címre érkezett igényt ezen e- mail címekre továbbítani. A Hivatal minden dolgozója köteles bármely más címre érkezett igényt ezen címekre továbbítani. A közérdekű igény megismerésére irányuló igény benyújtható továbbá az alábbi fax számra 06/ 35/ szóban személyesen. 11. A kérelmező igénylésben köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni. A nem egyértelmű vagy nem kellően konkrét igényt- melynek megítélését a jegyző feladata- a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni. Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 29. (1) bekezdése értelmében A kijzérdekű adat megismeréséreirányulóigénytaz igénytudomásárajutását követő legrövidebbidő alatt, legfeg"ebbazonban 15 napon belülteljesítenikell, ame!jhatáridőegyalkalommal 15 nappal meghosszabbítható,amennyibenaz adatigénylés jelentő terjedelmú,illetve nagyszámúadatra vonatko~k. Erről az igénylőtaz igénykézhezvételététkö'vető8 naponbelült4jéko~atni kell Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 29. (3) bekezdése értelmében AZ adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrol, annak tárolási mócjjától függetlenül az igéf!)!lő másolatot kaphat. 12. A különféle adathordozókon történő másolat készítéséért a 2. számú melléklet szerinti költségtérítést kell fizetni, amelyet csekken vagy átutalással kell az Önkormányzat OTP főszámlájára befizetni, vagy a pénztárban történő befizetéssel kell teljesíteni. Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi CXII. törvény 30. (1)-(2) bekezdése értelmében Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmai; a másolaton a meg nem ismerhető adatot jelismerhetetlenné kell tenni

5 AZ adatigétrylésnek közérthető formában és - amentryiben az arátrytalan nehézséggel nem jár - az igétrylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell elegettenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában tryilvánosságra h0i!ák, az igétrytejjesíthetőaz adatot tartalmazó tryilvánosforrás melielöjésévelis. AZ adatigétryléstnem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet elegettenni. Az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló évi exii. törvény 30. (3) bekezdése értelmében AZ igétry tejjesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy - amentryiben az igétrylő elektronikus levelezésidmét kiizölte - elektronikus úton a polgármester, illetve ajegyző értesíti az igétrylőt. 13. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak a bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást - beleértve az eljáró bíróság megnevezését, valamint a per illetékmentes voltát - is tartalmaznia kell. Bírósághoz lehet fordulni abban az esetben is, ha igény azért került elutasításra, mivel az igénylő a költségtérítést nem fizette meg. Ez esetben az igénylő kérheti a költségtérítés összegének bírósági felülvizsgálatát 14.Önkormányzati Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztálya a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket nyilván tartja és a jegyző nevében január 31-ig elkészíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára adandó tájékoztatást az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság való tájékoztató megküldéséről a Önkormányzati Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztálya útján jegyző gondoskodik. IV. AATVÉELMI ELŐíRÁSOK A kö"zzétett adatok megismeréseszemffyazonosító adatok kö";déséheznem köthető' AZ elektronikusan kö"zzétett kö"zérdekű adatokhoz történő hozzeiférés bii!osításához szeméfyes adat csak antryiban kezelhetó, amentryiben az technikailag elengedhetetlenülszükséges, a szeméfyes adatokat ei! követően haladéktalanul töriilni kell. Igétrylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigétrylő szeméfyazonosító adatai csak antryiban kezelhetők, amentryiben az igétryte!jesítéséhe,a költségtérítés megftzetéséhez elengedhetetlenülszükséges. AZ igétryte!jesítésétkö'vetően az igétrylőszeméfyes adatait haladéktalanul tö'rölnikell. V. záró RENELKEZÉSEK 15. Jelen szabályzat május l-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 16. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balassagyarmat Város Jegyzőjének a, Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok elektronikus közzétételének teljesítéséről valamint a közérdekű adatok szolgáltatására vonatkozó részletes szabályokról szóló közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 7/2010. (III.22.) számú utasítása. Balassagyarmat, április 29. ~~[;g~ jegyző

6 KÖZÉREKŰ AAT MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYBEJELENTÓ LAP 1. számú melléklet Az igénylő személy vagy szervezet neve: Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése: Az adatkérés időpont ja:. Az adatkérés teljesítésének módja: Az adatokról szóbeli tájékoztatást kérek: Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani: Az adatokról másolat készítését igényelem: Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni az alábbi rovatokat! (A másolatok átadására csak egyféle - Ön által választott módon - van lehetőség!) Az elkészített másolatot személyesen postai úton veszem áto címen keresztül Kérem biztosítani a következő címen, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési helyen kérek értesítést: Telefonszám:. Cím:. cím:. (E rovatok közül értelemszer en csak egyet szükséges kitölteni!) Igénylő

7 2. számú mejjékjet: A KÖZÉREKŰ AATOKRÓL KÉSZÍTETT MÁSOLATÉRT FIZETENŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE A4-es oldal másolása 30,- Ft 5,- Ft 35,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 40,- Ft A3-as oldal másolása 60,- Ft 10,- Ft 70,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 85,- Ft C-re írás: bruttó 500,- Ft/db. ".

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyiratszám. NAIH-4142-22/2012/H Tárgy: a Magyar Posta Western Union pénzügyi szolgáltatás során történő adatkezelés vizsgálata V É G Z É S A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Ügyszám: Keltezés: Előadó bíró: Közlöny információ: AB közlöny: 491/B/1996 Budapest, 2004.04.06 12:00:00 de. Bihari Mihály Dr. 12/2004. (IV. 7.) AB határozat Közzétéve a Magyar Közlöny 2004. évi 43. számában

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását. Ügyszám: NAIH-377-2/2014/V Ügyintéző: [ ] [ ] [ ] részére [ ] [ ] Tisztelt [ ]! A [ ] nevében több kérdésben kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását.

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben