HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Iktatószám: «Iktatószám» Kódolás: M12190-K UD UUD0131 HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely egyrészről az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros utca , cégjegyzékszám: , adószám: ), képviseli: Kiss József ügyvezető, mint haszonkölcsönbe adó, a továbbiakban Kölcsönadó, vagy Educatio, másrészről a(z) Név: «Fenntartó» Székhely: «Irsz» «Település» «Utca házszám» Képviselő: «Képviselő_neve» Adószám: «Adószám» Telefon: «Telefon» « » mint haszonkölcsönbe vevő, a továbbiakban Kölcsönvevő, vagy Fenntartó együttesen, mint Felek között jött létre az alábbi feltételekkel: 1 / 17

2 ELŐZMÉNYEK 1. Az Educatio az című, TIOP / azonosítószámú kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítója. A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre az infokommunikációs technológia (a továbbiakban: IKT) készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer, olyan informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomonkövethetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását, a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést. A projekt további célja, hogy csökkenjen a digitális leszakadás, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanulókra, valamint a hátrányos helyzetű tanulókra, továbbá, hogy a pedagógusok körében váljon általánossá az IKT alapszintű ismerete, használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az e-nyilvántartás. 2. A kiemelt projektben vállalt feladat teljesítése érdekében az Educatio informatikai eszközöket, valamint az eszközökre telepített alkalmazásokat, szoftvereket (a továbbiakban: eszközök) szerez be, melyeket jelen haszonkölcsön szerződés keretében, ingyenesen juttat a köznevelési intézmények, feladatellátási helyek (a továbbiakban: Intézmények) számára. A Kölcsönadó és a Projekt Támogatója között fennálló Támogatási Szerződés értelmében Educatio a támogatásból beszerzett eszközök tulajdonjogát nem ruházhatja át, azonban azokat az Intézmények részére használatra átadhatja. 3. Felek rögzítik, hogy jelen konstrukció célja az Intézmények eszközökkel történő ellátása, Kölcsönvevő rendelkezik azonban a fent nevezett köznevelési intézmények, feladatellátási helyek fenntartói jogával és kötelezettségével, erre tekintettel jelen szerződés vele, mint haszonkölcsönbe vevő féllel kerül megkötésre. 4. Jelen szerződés megkötésére a támogatási szerződés végrehajtása keretében kerül sor. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 5. Intézmény: Azon köznevelési intézmények, melyek a Projekt keretében, haszonkölcsön szerződéses jogviszony útján eszközökben részesülnek. 6. Feladatellátási hely: a köznevelési intézmény székhelye vagy olyan telephely, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt oktatásinevelési feladat ellátása történik. 2 / 17

3 7. Projekt fizikai befejezése: projektben végzett utolsó tevékenység fizikai teljesítésének napja, amely a jelen szerződés aláírásakor hatályos, a Kölcsönadó és a Projekt Támogatója között fennálló Támogatási Szerződés alapján január 31. A projekt fizikai befejezésének napja a Támogatási Szerződés módosítása esetén módosulhat. 8. Projekt megvalósítási időszak: projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap. 9. A Projekt befejezése: A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek (a jelen Szerződés Kölcsönadójának) a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó záró kifizetési igénylését, és záró beszámolóját a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A Projekt befejezéséről, amely egyben a Projekt fenntartási időszak kezdete, Kölcsönadó értesíti Kölcsönvevőt. 10. Projekt fenntartási időszak: A Projekt befejezésétől számított 5 év. 11. Szállító: Az, a Kölcsönadóval jogviszonyban álló személy, aki/amely a jelen szerződésben foglalt eszközök kiszállítását végzi az Intézmények részére. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 12. Az előző pontokban foglaltak alapján Kölcsönadó a tulajdonát képező informatikai eszközöket ad ingyenesen a Kölcsönvevő által fenntartott Intézmények használatába, Kölcsönvevő pedig haszonkölcsönbe veszi azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint. 13. Az átadásra kerülő eszközök tételes listáját feladatellátási helyenként jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a kiosztható eszközök mennyisége és feladatellátási helyekhez történő rendelése csak az eszközök - Kölcsönadó általi - beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződések megkötésekor válik biztossá. Erre tekintettel a jelen szerződés 1. számú melléklete a nevezett közbeszerzési eljárások lezárultát követően változhat, ezen változást a Felek nem tekintik szerződés-módosításnak. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést csak azon Intézmények tekintetében tekintik hatályosnak, amelyekre vonatkozóan a melléklet hiánytalanul kitöltésre került. 3 / 17

4 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE 14. Az eszközök az Intézmények székhelyén, telephelyén kerülnek használatra. Az eszközök a beüzemelés helye szerinti épületből nem vihetők ki, a hordozható számítógépek kivételével. Ezen eszköztípus esetében a beüzemelés helye szerinti épületből történő kivitelről, azt megelőzően, megőrizhető, archiválható módon naplót kell vezetni, mely tartalmazza a kivitt eszköz megnevezését, típusát, leltári számát, a kivitel időpontját, valamint az elvivő személy nevét. Amennyiben az eszközt az Intézmény tanulója viszi el, a naplóban rögzíteni szükséges az elvitelt engedélyező alkalmazott nevét is. A naplót az Intézmény köteles december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azt neki bármikor átadni. 15. Felek rögzítik, hogy a jelen konstrukció keretében kiosztásra kerülő eszközök a Közép- Magyarországi Régió területén található köznevelési intézmények használatába nem kerülhetnek. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 16. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben felsorolt, Intézményt terhelő kötelezettségek teljesítéséért Kölcsönvevő úgy felel, mintha az eszközöket maga használta volna. 17. Az Intézmény köteles minden, saját feladatellátási helye vonatkozásában 4 / 17

5 17.1. az eszközöket a Szállítótól a Szállító által meghatározott időben átvenni. Felek rögzítik, hogy az eszközök kiszállítása több különböző időpontban is történhet, a jelen pontban foglaltakat tehát valamennyi kiszállítás során alkalmazni kell. Az átvételt megelőzően annak napját a Szállító rögzíti a Kölcsönadó által fenntartott adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerben (a továbbiakban: ENYIR). Tekintettel arra, hogy az Intézmény az eszközöket Kölcsönadó nevében veszi át, az Intézmény részéről az eszközök átvételére kizárólag az ENYIR-ben az átvételi folyamatokhoz rendelt személyek jogosultak. Ezen személyek lesznek jogosultak az eszközök Kölcsönadó nevében történő átvételére, valamint a szállítólevél, az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a beüzemelési jegyzőkönyv helyette és nevében történő aláírására. Az átvételre jogosult személyt az Intézmény köteles ENYIR-be felvezetni jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül. Az átvételre jogosult személy változása esetén a változást az Intézmény haladéktalanul rögzíteni köteles az ENYIR-ben. Az átvétel során az Intézmény köteles rendszergazda, továbbá egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki az eszközök biztonságos felszerelés, elhelyezés felügyeletéhez szükséges kompetenciákkal rendelkezik. Az Intézmény köteles biztosítani továbbá tárolásra alkalmas zárható helyiséget az átadás-átvétel egész idejére, a kárveszély bekövetkezésének elkerülésére. Amennyiben az Intézmény a rögzített időpontban nem veszi át Szállítótól az eszközöket, az Kölcsönadónak a jelen szerződés azonnali hatályú felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében meggyőződni a szállítólevél aláírása előtt arról, hogy az eszközök típusa, mennyisége, gyári száma, leltári száma megegyezik az ENYIR-ben rögzítettekkel. A szállítólevél kizárólag a fenti paraméterek teljes egyezősége esetén írható alá meggyőződni az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírása előtt arról, hogy az eszközök üzemképesek, sérülésmentesek, rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv kizárólag a fenti paraméterek teljesülése esetén írható alá. 5 / 17

6 17.4. ENYIR-ben haladéktalanul rögzíteni az eszközök Szállítótól történő átvételének tényét, eszközönként jelölve. Az Intézmény köteles az eszközök Szállító általi beüzemelését követően átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyvet nyomtatni az ENYIR-ből, mely tartalmazza a Szállító által átadott eszközök tételes listáját gyári számokkal együtt, azt, hogy az eszközök beüzemelése a Szállító által megtörtént, valamint a Szállító, és az Intézmény részéről a pontban rögzített, meghatalmazással rendelkező személy aláírását. (A szállítólevél, az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Szállító juttatja el Kölcsönadó részére.) Az eszközök átvételével Kölcsönvevő szerződésszerűen teljesítettnek tekinti Kölcsönadónak a jelen szerződés tárgyára vonatkozó átadási kötelezettségét az eszközöket, valamint az eszközökre telepített szoftvereket, alkalmazásokat használni. Ennek megfelelően a Projekt fenntartási időszakának lejártáig az eszközökre telepített szoftverek, alkalmazások nem törölhetők. Az Intézmény az eszközöket kizárólag oktatási-nevelési célra használhatja, azt az Intézmény pedagógusain, és tanulóin, valamint az eszközök működtetésében, üzemeltetésében részt vevő személyeken kívül harmadik személy használatába a Kölcsönadó engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre nem használhatja. Az Intézmény az eszközt nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg (a megterhelés alatt értendő például az eszköz zálogjoggal való megterhelése, biztosítékul lekötése, haszonélvezetbe, vagy használatba adása, továbbá minden, jogi értelemben vett megterhelése). A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében tartózkodni attól, hogy az eszközöket jövedelem-szerzési céllal használja a Projekt fenntartási időszak kezdetét megelőzően. A jelen pontban rögzített időpontig az Intézménynek semmilyen jövedelme nem származhat az eszközök használatával összefüggésben, vagy annak eredményeként. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében. 6 / 17

7 17.7. tartózkodni attól, hogy az eszközökön a garanciális idő lejártáig bármilyen bővítést, fejlesztést végrehajtson. Az eszközökre illegálisan, a szerzői jogok megsértésével telepített szoftver, alkalmazás használatával harmadik személynek okozott kárért Kölcsönadót felelősség nem terheli. A felek jelen szerződés aláírásával kijelentik és elismerik, hogy az átadott eszközökre kizárólag jogtiszta szoftverek, alkalmazások kerültek telepítésre. Erre tekintettel az eszközökön futó szoftverek, alkalmazások jogtisztaságáért az átadást követően Kölcsönvevő felel. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében az eszközöket a Projekt fenntartási időszak végéig üzembiztos állapotban, rendeltetésszerűen használni, és minden olyan kárért helytállni köteles, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Felek rögzítik, hogy az eszközökkel harmadik személynek okozott károkért Kölcsönadót felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Kölcsönadó nincs a tulajdonában lévő eszközök birtokában az eszközöket, berendezéseket a jó gazda gondosságával kezelni és üzemben tartani, azok állagát megóvni, karbantartásukról, javításukról gondoskodni, fenntartási, üzemeltetési kötelezettségeit viselni. Amennyiben a Szállító által az eszközre vállalt jótállási időn belül bármilyen nemű javítási igény merül fel, annak bejelentése az Intézmény kötelezettsége ENYIR-en keresztül Az Intézmény köteles a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt is a kár megelőzése érdekében, valamint a káresemény bekövetkezésekor a kárenyhítés érdekében az adott helyzetben tőle elvárható magatartást tanúsítani az eszközt ért bármely káresemény bekövetkezte esetén a pontban rögzített kárenyhítésen túl jegyzőkönyvet készíteni. Az eszköznek az Intézmény birtokából történő jogellenes kikerülése, annak jogellenes eltulajdonítása esetén az Intézmény köteles rendőrségi feljelentést tenni, rendőrségi jegyzőkönyvet felvetetni. A jelen pontban rögzített eseményeket az Intézmény köteles az ENYIR-ben haladéktalanul rögzíteni, a feljelentés, jegyzőkönyv, határozat és kapcsolódó egyéb irat, dokumentum eredeti példányát pedig Kölcsönadó részére postai úton eljuttatni rendszergazdai feladatok ellátásához szükséges kompetenciákkal rendelkező személy (feladatellátási helyenként legalább egy fő) részvételét biztosítani a Szállító által az átadás-átvétel során tartott, a tantermi csomaghoz és az egyéb informatikai eszközökhöz biztosítandó felhasználói felkészítésen. Az Intézmény köteles továbbá a felkészítés megtartásához szükséges helyszínt biztosítani. 7 / 17

8 feladatellátási helyenként legalább egy pedagógus részvételét biztosítani az IKT oktatásban történő gyakorlati alkalmazását bemutató és a Sulinet portál keretében működő Tudásbázis használatát elősegítő képzéseken. A fenti képzéseken való részvételt Kölcsönadó szervezi a projekt fizikai befejezését megelőzően, illetve biztosítja a jogosult köznevelési intézmények pedagógusainak részvételéhez kapcsolódó, a következőkben felsorolt költségeket: képzés (képző, terem, eszközök), szállás, ellátás. Korábbi IKT módszertani témájú vagy a Sulinet Digitális Tudásbázissal (SDT) kapcsolatos képzéseken megszerzett a Kölcsönadó által meghatározott képesítések figyelembe vehetők a jelen konstrukcióban, ezen képesítés meglétéről az Intézmény nyilatkoznia kell. A képzés formáját, tartalmát, szervezési módját, a képzésen résztvevő pedagógusok feladatait Kölcsönadó joga meghatározni a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától a Projekt fenntartási időszak végéig Intézményenként rendszergazda szolgáltatást biztosítani, legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban. Amennyiben a Kölcsönadó ilyen irányú igényét jelzi, úgy az Intézmény köteles jelen szerződés időbeli hatályát lefedő, vagy határozatlan idejű, rendszergazdai tevékenységre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés, megbízási, szolgáltatási szerződés, stb.) eljuttatására Kölcsönadó részére az utolsóként beérkező eszköz átvételi dátumától számított egy éven belül legalább a kapott tantermi csomagok száma felének megfelelő számú bemutató órát tartani a szülők számára, erről fotódokumentációt, illetve jelenléti ívet készíteni a Kölcsönadó által biztosított sablon szerint. A bemutató óráról az Intézmény köteles fotódokumentációt, illetve a jelenléti ívet készíteni és a projektdokumentáció részeként megőrizni, a bemutató órák megtartásának tényét pedig jelezni az ENYIR-ben. Amennyiben a kapott tantermi csomagok száma páratlan, a bemutató órák számát felfelé kerekítéssel kell meghatározni kijelölni egy személyt, aki a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése során kapcsolattartóként működik közre Kölcsönadó és az Intézmény között. Jelen pontban nevezett személy adatait az Intézmény köteles ENYIR-ben az eszközök átvételét követően, haladéktalanul rögzíteni. 8 / 17

9 adatszolgáltatásra, jelentéstételre, tájékoztatásra Kölcsönadó felé. Ennek megfelelően, ha az eszközök állapotában, elhelyezésében változás áll be, így például az eszköz eltűnik, meghibásodik, a rendeltetésszerű használatot veszélyeztető mértékben megsérül, használhatatlanná válik, megsemmisül, eltulajdonítják, az eredeti beüzemelési címtől eltérő helyen kerül használatra, garanciális javítás válik szükségessé, vagy garanciális javítás alatt áll, úgy az Intézmény köteles a Kölcsönadót értesíteni ENYIR-en keresztül. Az ENYIR használatával kapcsolatos további gyakorlati teendőket a rendszer útmutatója tartalmazza. Az útmutató elérhető a címen a Kölcsönadó megkeresése esetén az eszközökkel és azok használatával kapcsolatos adatközlésre. Emellett az esetleges helyszíni ellenőrzések során az Intézmény köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervvel. Ellenőrzést végző szerv lehet bármely, a Projekt megvalósításának, végrehajtásának ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet a tervezett elmozgatást megelőzően, előzetesen írásban engedélyt kérni Kölcsönadótól az ENYIR-ben, amennyiben az eszköz annak eredeti beüzemelési helyéhez képest eltérő Intézményben, vagy feladatellátási helyen kerülne használatra. Amennyiben Kölcsönadó az eszközmozgatást engedélyezi, az Intézmény köteles az e célra kialakított ENYIR folyamattal az eszközmozgatást adminisztrálni. Felek rögzítik, hogy az eszközmozgatás során felmerülő semmilyen költség viselése nem terheli Kölcsönadót évente, feladat-ellátási helyenként leltározást zni az eszközökre vonatkozóan. A használhatatlanná vált, leselejtezett eszközöket az Intézmény köteles az eredeti beüzemelési helyen tárolni, megőrizni. A jelen pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a pont alapján kapcsolattartásra kijelölt személy köteles közreműködni, különösen a leltározás eredményének ENYIR-be történő átvezetése során az Intézmény és a Kölcsönadó között. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében. 9 / 17

10 gondoskodni arról, hogy az egyes feladatellátási helyeken a tantermekben és szaktantermekben hordozható számítógépet vagy asztali munkaállomást használó nappali rendszerű és általános műveltséget megalapozó általános iskolai tanulók aránya a feladatellátási helyen tanuló összes általános iskolás tanulóhoz képest az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fizikai befejezéséig tartó időszakban elérje a 75%-ot gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a Projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon tanítási órák aránya az érintett feladatellátási-helyen tartott tanítási órák számához képest, melyeken az alábbi eszközök valamelyike felhasználásra került: hordozható számítógép, asztali munkaállomás, projektor, interaktív tábla, szavazó szett, dokumentumkamera és a használatukhoz szükséges digitális tartalmak, tanítási segédeszközök. Mutató neve IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 10% 15% 20% 30% 30% gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon SNI tanulók aránya az érintett feladatellátási-helyen tanuló SNI tanulók számához képest, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak. Jelen pontban foglalt kötelezettség csak azon feladatellátási helyek számára releváns, ahol van SNI tanuló. Mutató neve IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 10% 15% 20% 30% 30% 10 / 17

11 gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon hátrányos helyzetű tanulók aránya az érintett feladatellátási-helyen tanuló hátrányos helyzetű tanulók számához képest, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak. Jelen pontban foglalt kötelezettség csak azon feladatellátási helyek számára releváns, ahol van hátrányos helyzetű tanuló. Mutató neve IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 20% 30% 40% 50% 50% A pontokban foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény tekintetében megőrizhető, archiválható módon naplót vezetni a jelen szerződés pontjaiban nevesített IKT eszközöknek a pontok szempontjából releváns használatáról. Az IKT eszköz használatának, illetve az IKT eszközzel tartott tanítási órának minősül azon tanítása óra, vagy foglalkozás, amelyen az adott tanítási óra, vagy foglalkozás időtartamának legalább 30%-ában a jelen szerződés pontjaiban nevesített IKT eszközök valamelyike alkalmazásra került, és az a jelen pontban részletezett naplóban rögzítésre került. Az Intézmény köteles a naplót december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azt neki bármikor átadni rendszeresen adatot szolgáltatni a Projekt keretében a Kölcsönadó által átadott IKT eszközökre vonatkozóan, a Projekt indikátoraival kapcsolatban az alábbi táblázat alapján, továbbá Kölcsönadó megkeresése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül. Megnevezés A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az iskolában Mértékegység Adatszolgáltatási kötelezettség rendszeressége, határideje 11 / 17

12 Feladatellátási helyen a tantermekben és szaktantermekben hordozható számítógépet vagy munkaállomást használó nappali rendszerű és általános műveltséget megalapozó általános iskolai tanulók számának átlaga az eszköz átvétele és a projekt fizikai befejezése közötti időszakban Feladatellátási helyen általános iskolai tanulók számának átlaga az eszköz átvétele és a projekt fizikai befejezése közötti időszakban IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya Feladatellátási helyen IKT eszközök felhasználásával tartott tanítási órák száma tanulmányi félévenként Feladatellátási helyen tartott tanítási órák száma tanulmányi félévenként IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya Feladatellátási helyen IKT eszközöket egyénileg vagy csoportosan használó SNI tanulók száma tanulmányi félévenként Feladatellátási helyen SNI tanulók száma tanulmányi félévenként IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya Feladatellátási helyen IKT eszközöket egyénileg vagy csoportosan használó hátrányos helyzetű tanulók száma tanulmányi félévenként fő fő óra óra fő fő fő Egyszeri adatszolgáltatás, a projekt fizikai zárását követő 15 napon belül Egyszeri adatszolgáltatás, a projekt fizikai zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül 12 / 17

13 Feladatellátási helyen hátrányos helyzetű tanulók száma tanulmányi félévenként fő A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül biztosítani, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésében személyesen közreműködő személyek kötelezettségeit a Kölcsönadó érdekeire tekintettel, megfelelő szakmai ismeretekkel, képzettséggel és gyakorlattal, a tőle elvárható gondossággal teljesítsék. Kölcsönvevő az általa delegált személyek tevékenységéért a fenti zsinórmérték szerint szavatol. Kölcsönvevő a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződésben meghatározott kötelezettségek vállalására mind ő, mind a teljesítésben közreműködő személyek jogosultak az eszközök biztonságos tárolásáról gondoskodni a Kölcsönadó által biztosított, a Projekt széles körű nyilvánosságát elősegítő A4-es méretű plakátot az Intézmény valamennyi, jelen jogviszony keretében eszközben részesített feladatellátási helyén jól látható, központi helyen kihelyezni, és azt a fenntartási időszak végéig kint tartani. Annak eltűnése, rongálódása esetén az Intézmény köteles azt pótolni az eszközökön elhelyezett, a Projektre utaló, illetve a leltári számot tartalmazó matrica állagának megóvására, annak megrongálódása, eltűnése esetén pótlásáról gondoskodni, melyet ENYIR-en keresztül köteles megtenni jogutód nélküli megszűnése esetén az eszközöket visszaadni Kölcsönadó részére. Feladatellátási hely megszűnése esetén az Intézmény a jelen szerződés pontjában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni a jelen szerződéses jogviszony kapcsán keletkezett valamennyi dokumentumot visszakereshető módon és formában december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azokat neki bármikor átadni. 18. Kölcsönvevő köteles a szerződés tartalmát megismertetni a jelen szerződés keretében eszközökben részesülő Intézményekkel, ezzel is elősegítendő az eszközök tényleges használóinak szerződésszerű magatartását. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát Kölcsönadó is jogosult megismertetni az Intézményekkel, annak törzsszövegét (azaz a mellékletek nélküli szöveget) elküldheti az Intézmények részére. 13 / 17

14 19. Kölcsönadó, vagy az általa kijelölt személy jogosult bármikor az Intézményben helyszíni ellenőrzést zni, és ennek keretében megvizsgálni, hogy az eszközök valós állapota megfelel-e az ENYIR-ben rögzített állapotnak. Kölcsönadó továbbá jogosult az Intézménytől az eszközről bármikor olyan fényképet kérni, amelyen az eszközhöz tartozó azonosítószámok jól láthatók, továbbá amelyről megállapítható az eszköz állapota. 20. Kölcsönadó a megvalósítási időszak alatt az érintett Intézmények részére az eszközök technikai és módszertani használatával kapcsolatos telefonos és online internetes help-desk szolgáltatást biztosít, melynek pontos elérhetőségeiről Kölcsönadó a 21. pontban rögzített hírlevélben tájékoztatja az Intézményt. 21. Kölcsönadó negyedéves rendszerességgel elektronikus hírlevelet küld az Intézmény részére a projektet érintő szakmai és technológiai információkkal kapcsolatban. 22. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Projekt Támogatója által lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként Kölcsönadónak a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és megállapítható, hogy annak oka, hogy az Intézmény megszegte jelen szerződésben vállalt kötelezettségét, Kölcsönvevő köteles Kölcsönadó részére a visszafizetési kötelezettségnek megfelelő összeget megfizetni. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, ÉS MEGSZŰNÉSE 23. A Szerződés határozott időre, annak mindkét fél általi aláírásától a Projekt fenntartási időszak végéig tartó időtartamra jön létre. 24. A Szerződést bármelyik fél jogosult a másik fél jelentős szerződésszegése esetén, valamint a jelen szerződésben rögzített esetekben azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél felszólítás ellenére sem tanúsít szerződésszerű magatartást. A Kölcsönvevő részéről jelentős szerződésszegésnek minősül különösen, ha az eszköz károsítására, rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatára, harmadik személy részére történő, engedély nélküli használatba adására kerül sor. Azonnali hatályú felmondásnak van helye továbbá, ha a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, a Felek közötti viszony a Kölcsönvevő magatartásának következtében megromlott, a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a szerződésben foglalt eszköz(ök)re. 25. A Felek a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére nem jogosultak. 26. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés felmondására kerül sor valamely Intézmény (vagy feladatellátási helye) tekintetében, az Intézmény haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles a jelen szerződés keretében kapott eszközöket egy előre közösen, írásban egyeztetett időpontban visszaadni Kölcsönadónak. Ezen esetben a visszaadással járó semmilyen költség viselése nem terheli Kölcsönadót. 14 / 17

15 27. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés felmondására kerül sor valamely Intézmény (vagy feladatellátási helye) tekintetében, az a jelen szerződésnek csak az érintett Intézményre vonatkozó részét érinti, ezen résztől eltekintve a szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. A HASZONKÖLCSÖN TÁRGYÁNAK VISSZASZOLGÁLTATÁSA 28. Kölcsönvevő a Projekt fenntartási időszak lejártát követően haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül köteles a jelen szerződés keretében kapott eszközöket egy előre közösen, írásban egyeztetett időpontban Kölcsönadónak visszaadni. 29. Felek rögzítik, hogy a Projekt fenntartási időszak lejártakor nyitottak egyeztetni az eszközök tulajdonjogának esetleges átruházása kérdésében. Amennyiben Kölcsönvevő igényli, a Felek a szükséges intézkedéseket megteszik annak érdekében, hogy az eszközök tulajdonjogának átruházása egy külön megállapodás keretében megvalósuljon. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 30. A Szerződés teljesítése során a feladatokból adódó szükségszerűségből személyes adatok juthatnak a Kölcsönvevő, illetve az általa igénybe vett közreműködők tudomására. Ezek kezelésével, védelmével kapcsolatban a Felek az alábbiakban állapodnak meg: A Kölcsönvevő a Szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására a Szerződés célját meghaladóan nem jogosult A Kölcsönvevő köteles biztosítani azt, hogy sem alkalmazottai, sem a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők nem használják fel a Szerződés szerinti feladatok során megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra Amennyiben akár a Kölcsönvevő, akár alkalmazottai, akár a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők ezt a kötelezettségüket megszegik, és emiatt a Kölcsönadóval szemben bárki a személyiségi jogainak megsértése miatt fellép, a Kölcsönvevő teljes és feltételen kártalanításra, illetve az okozott károk megtérítésére köteles, a jogsértő személy pedig maga viseli a jogsértés polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeit. 15 / 17

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben