HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Iktatószám: «Iktatószám» Kódolás: M12190-K UD UUD0131 HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely egyrészről az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Maros utca , cégjegyzékszám: , adószám: ), képviseli: Kiss József ügyvezető, mint haszonkölcsönbe adó, a továbbiakban Kölcsönadó, vagy Educatio, másrészről a(z) Név: «Fenntartó» Székhely: «Irsz» «Település» «Utca házszám» Képviselő: «Képviselő_neve» Adószám: «Adószám» Telefon: «Telefon» « » mint haszonkölcsönbe vevő, a továbbiakban Kölcsönvevő, vagy Fenntartó együttesen, mint Felek között jött létre az alábbi feltételekkel: 1 / 17

2 ELŐZMÉNYEK 1. Az Educatio az című, TIOP / azonosítószámú kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítója. A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre az infokommunikációs technológia (a továbbiakban: IKT) készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer, olyan informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomonkövethetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását, a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést. A projekt további célja, hogy csökkenjen a digitális leszakadás, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) tanulókra, valamint a hátrányos helyzetű tanulókra, továbbá, hogy a pedagógusok körében váljon általánossá az IKT alapszintű ismerete, használata, és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az e-nyilvántartás. 2. A kiemelt projektben vállalt feladat teljesítése érdekében az Educatio informatikai eszközöket, valamint az eszközökre telepített alkalmazásokat, szoftvereket (a továbbiakban: eszközök) szerez be, melyeket jelen haszonkölcsön szerződés keretében, ingyenesen juttat a köznevelési intézmények, feladatellátási helyek (a továbbiakban: Intézmények) számára. A Kölcsönadó és a Projekt Támogatója között fennálló Támogatási Szerződés értelmében Educatio a támogatásból beszerzett eszközök tulajdonjogát nem ruházhatja át, azonban azokat az Intézmények részére használatra átadhatja. 3. Felek rögzítik, hogy jelen konstrukció célja az Intézmények eszközökkel történő ellátása, Kölcsönvevő rendelkezik azonban a fent nevezett köznevelési intézmények, feladatellátási helyek fenntartói jogával és kötelezettségével, erre tekintettel jelen szerződés vele, mint haszonkölcsönbe vevő féllel kerül megkötésre. 4. Jelen szerződés megkötésére a támogatási szerződés végrehajtása keretében kerül sor. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 5. Intézmény: Azon köznevelési intézmények, melyek a Projekt keretében, haszonkölcsön szerződéses jogviszony útján eszközökben részesülnek. 6. Feladatellátási hely: a köznevelési intézmény székhelye vagy olyan telephely, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt oktatásinevelési feladat ellátása történik. 2 / 17

3 7. Projekt fizikai befejezése: projektben végzett utolsó tevékenység fizikai teljesítésének napja, amely a jelen szerződés aláírásakor hatályos, a Kölcsönadó és a Projekt Támogatója között fennálló Támogatási Szerződés alapján január 31. A projekt fizikai befejezésének napja a Támogatási Szerződés módosítása esetén módosulhat. 8. Projekt megvalósítási időszak: projekt fizikai befejezését követő maximum 60. nap. 9. A Projekt befejezése: A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek (a jelen Szerződés Kölcsönadójának) a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó záró kifizetési igénylését, és záró beszámolóját a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A Projekt befejezéséről, amely egyben a Projekt fenntartási időszak kezdete, Kölcsönadó értesíti Kölcsönvevőt. 10. Projekt fenntartási időszak: A Projekt befejezésétől számított 5 év. 11. Szállító: Az, a Kölcsönadóval jogviszonyban álló személy, aki/amely a jelen szerződésben foglalt eszközök kiszállítását végzi az Intézmények részére. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 12. Az előző pontokban foglaltak alapján Kölcsönadó a tulajdonát képező informatikai eszközöket ad ingyenesen a Kölcsönvevő által fenntartott Intézmények használatába, Kölcsönvevő pedig haszonkölcsönbe veszi azokat a jelen szerződésben meghatározottak szerint. 13. Az átadásra kerülő eszközök tételes listáját feladatellátási helyenként jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a kiosztható eszközök mennyisége és feladatellátási helyekhez történő rendelése csak az eszközök - Kölcsönadó általi - beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződések megkötésekor válik biztossá. Erre tekintettel a jelen szerződés 1. számú melléklete a nevezett közbeszerzési eljárások lezárultát követően változhat, ezen változást a Felek nem tekintik szerződés-módosításnak. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést csak azon Intézmények tekintetében tekintik hatályosnak, amelyekre vonatkozóan a melléklet hiánytalanul kitöltésre került. 3 / 17

4 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE 14. Az eszközök az Intézmények székhelyén, telephelyén kerülnek használatra. Az eszközök a beüzemelés helye szerinti épületből nem vihetők ki, a hordozható számítógépek kivételével. Ezen eszköztípus esetében a beüzemelés helye szerinti épületből történő kivitelről, azt megelőzően, megőrizhető, archiválható módon naplót kell vezetni, mely tartalmazza a kivitt eszköz megnevezését, típusát, leltári számát, a kivitel időpontját, valamint az elvivő személy nevét. Amennyiben az eszközt az Intézmény tanulója viszi el, a naplóban rögzíteni szükséges az elvitelt engedélyező alkalmazott nevét is. A naplót az Intézmény köteles december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azt neki bármikor átadni. 15. Felek rögzítik, hogy a jelen konstrukció keretében kiosztásra kerülő eszközök a Közép- Magyarországi Régió területén található köznevelési intézmények használatába nem kerülhetnek. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 16. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben felsorolt, Intézményt terhelő kötelezettségek teljesítéséért Kölcsönvevő úgy felel, mintha az eszközöket maga használta volna. 17. Az Intézmény köteles minden, saját feladatellátási helye vonatkozásában 4 / 17

5 17.1. az eszközöket a Szállítótól a Szállító által meghatározott időben átvenni. Felek rögzítik, hogy az eszközök kiszállítása több különböző időpontban is történhet, a jelen pontban foglaltakat tehát valamennyi kiszállítás során alkalmazni kell. Az átvételt megelőzően annak napját a Szállító rögzíti a Kölcsönadó által fenntartott adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerben (a továbbiakban: ENYIR). Tekintettel arra, hogy az Intézmény az eszközöket Kölcsönadó nevében veszi át, az Intézmény részéről az eszközök átvételére kizárólag az ENYIR-ben az átvételi folyamatokhoz rendelt személyek jogosultak. Ezen személyek lesznek jogosultak az eszközök Kölcsönadó nevében történő átvételére, valamint a szállítólevél, az átadás-átvételi jegyzőkönyv és a beüzemelési jegyzőkönyv helyette és nevében történő aláírására. Az átvételre jogosult személyt az Intézmény köteles ENYIR-be felvezetni jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül. Az átvételre jogosult személy változása esetén a változást az Intézmény haladéktalanul rögzíteni köteles az ENYIR-ben. Az átvétel során az Intézmény köteles rendszergazda, továbbá egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki az eszközök biztonságos felszerelés, elhelyezés felügyeletéhez szükséges kompetenciákkal rendelkezik. Az Intézmény köteles biztosítani továbbá tárolásra alkalmas zárható helyiséget az átadás-átvétel egész idejére, a kárveszély bekövetkezésének elkerülésére. Amennyiben az Intézmény a rögzített időpontban nem veszi át Szállítótól az eszközöket, az Kölcsönadónak a jelen szerződés azonnali hatályú felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében meggyőződni a szállítólevél aláírása előtt arról, hogy az eszközök típusa, mennyisége, gyári száma, leltári száma megegyezik az ENYIR-ben rögzítettekkel. A szállítólevél kizárólag a fenti paraméterek teljes egyezősége esetén írható alá meggyőződni az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírása előtt arról, hogy az eszközök üzemképesek, sérülésmentesek, rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv kizárólag a fenti paraméterek teljesülése esetén írható alá. 5 / 17

6 17.4. ENYIR-ben haladéktalanul rögzíteni az eszközök Szállítótól történő átvételének tényét, eszközönként jelölve. Az Intézmény köteles az eszközök Szállító általi beüzemelését követően átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyvet nyomtatni az ENYIR-ből, mely tartalmazza a Szállító által átadott eszközök tételes listáját gyári számokkal együtt, azt, hogy az eszközök beüzemelése a Szállító által megtörtént, valamint a Szállító, és az Intézmény részéről a pontban rögzített, meghatalmazással rendelkező személy aláírását. (A szállítólevél, az átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Szállító juttatja el Kölcsönadó részére.) Az eszközök átvételével Kölcsönvevő szerződésszerűen teljesítettnek tekinti Kölcsönadónak a jelen szerződés tárgyára vonatkozó átadási kötelezettségét az eszközöket, valamint az eszközökre telepített szoftvereket, alkalmazásokat használni. Ennek megfelelően a Projekt fenntartási időszakának lejártáig az eszközökre telepített szoftverek, alkalmazások nem törölhetők. Az Intézmény az eszközöket kizárólag oktatási-nevelési célra használhatja, azt az Intézmény pedagógusain, és tanulóin, valamint az eszközök működtetésében, üzemeltetésében részt vevő személyeken kívül harmadik személy használatába a Kölcsönadó engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre nem használhatja. Az Intézmény az eszközt nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg (a megterhelés alatt értendő például az eszköz zálogjoggal való megterhelése, biztosítékul lekötése, haszonélvezetbe, vagy használatba adása, továbbá minden, jogi értelemben vett megterhelése). A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében tartózkodni attól, hogy az eszközöket jövedelem-szerzési céllal használja a Projekt fenntartási időszak kezdetét megelőzően. A jelen pontban rögzített időpontig az Intézménynek semmilyen jövedelme nem származhat az eszközök használatával összefüggésben, vagy annak eredményeként. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében. 6 / 17

7 17.7. tartózkodni attól, hogy az eszközökön a garanciális idő lejártáig bármilyen bővítést, fejlesztést végrehajtson. Az eszközökre illegálisan, a szerzői jogok megsértésével telepített szoftver, alkalmazás használatával harmadik személynek okozott kárért Kölcsönadót felelősség nem terheli. A felek jelen szerződés aláírásával kijelentik és elismerik, hogy az átadott eszközökre kizárólag jogtiszta szoftverek, alkalmazások kerültek telepítésre. Erre tekintettel az eszközökön futó szoftverek, alkalmazások jogtisztaságáért az átadást követően Kölcsönvevő felel. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében az eszközöket a Projekt fenntartási időszak végéig üzembiztos állapotban, rendeltetésszerűen használni, és minden olyan kárért helytállni köteles, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Felek rögzítik, hogy az eszközökkel harmadik személynek okozott károkért Kölcsönadót felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Kölcsönadó nincs a tulajdonában lévő eszközök birtokában az eszközöket, berendezéseket a jó gazda gondosságával kezelni és üzemben tartani, azok állagát megóvni, karbantartásukról, javításukról gondoskodni, fenntartási, üzemeltetési kötelezettségeit viselni. Amennyiben a Szállító által az eszközre vállalt jótállási időn belül bármilyen nemű javítási igény merül fel, annak bejelentése az Intézmény kötelezettsége ENYIR-en keresztül Az Intézmény köteles a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt is a kár megelőzése érdekében, valamint a káresemény bekövetkezésekor a kárenyhítés érdekében az adott helyzetben tőle elvárható magatartást tanúsítani az eszközt ért bármely káresemény bekövetkezte esetén a pontban rögzített kárenyhítésen túl jegyzőkönyvet készíteni. Az eszköznek az Intézmény birtokából történő jogellenes kikerülése, annak jogellenes eltulajdonítása esetén az Intézmény köteles rendőrségi feljelentést tenni, rendőrségi jegyzőkönyvet felvetetni. A jelen pontban rögzített eseményeket az Intézmény köteles az ENYIR-ben haladéktalanul rögzíteni, a feljelentés, jegyzőkönyv, határozat és kapcsolódó egyéb irat, dokumentum eredeti példányát pedig Kölcsönadó részére postai úton eljuttatni rendszergazdai feladatok ellátásához szükséges kompetenciákkal rendelkező személy (feladatellátási helyenként legalább egy fő) részvételét biztosítani a Szállító által az átadás-átvétel során tartott, a tantermi csomaghoz és az egyéb informatikai eszközökhöz biztosítandó felhasználói felkészítésen. Az Intézmény köteles továbbá a felkészítés megtartásához szükséges helyszínt biztosítani. 7 / 17

8 feladatellátási helyenként legalább egy pedagógus részvételét biztosítani az IKT oktatásban történő gyakorlati alkalmazását bemutató és a Sulinet portál keretében működő Tudásbázis használatát elősegítő képzéseken. A fenti képzéseken való részvételt Kölcsönadó szervezi a projekt fizikai befejezését megelőzően, illetve biztosítja a jogosult köznevelési intézmények pedagógusainak részvételéhez kapcsolódó, a következőkben felsorolt költségeket: képzés (képző, terem, eszközök), szállás, ellátás. Korábbi IKT módszertani témájú vagy a Sulinet Digitális Tudásbázissal (SDT) kapcsolatos képzéseken megszerzett a Kölcsönadó által meghatározott képesítések figyelembe vehetők a jelen konstrukcióban, ezen képesítés meglétéről az Intézmény nyilatkoznia kell. A képzés formáját, tartalmát, szervezési módját, a képzésen résztvevő pedagógusok feladatait Kölcsönadó joga meghatározni a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától a Projekt fenntartási időszak végéig Intézményenként rendszergazda szolgáltatást biztosítani, legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban. Amennyiben a Kölcsönadó ilyen irányú igényét jelzi, úgy az Intézmény köteles jelen szerződés időbeli hatályát lefedő, vagy határozatlan idejű, rendszergazdai tevékenységre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentum (munkaszerződés, megbízási, szolgáltatási szerződés, stb.) eljuttatására Kölcsönadó részére az utolsóként beérkező eszköz átvételi dátumától számított egy éven belül legalább a kapott tantermi csomagok száma felének megfelelő számú bemutató órát tartani a szülők számára, erről fotódokumentációt, illetve jelenléti ívet készíteni a Kölcsönadó által biztosított sablon szerint. A bemutató óráról az Intézmény köteles fotódokumentációt, illetve a jelenléti ívet készíteni és a projektdokumentáció részeként megőrizni, a bemutató órák megtartásának tényét pedig jelezni az ENYIR-ben. Amennyiben a kapott tantermi csomagok száma páratlan, a bemutató órák számát felfelé kerekítéssel kell meghatározni kijelölni egy személyt, aki a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése során kapcsolattartóként működik közre Kölcsönadó és az Intézmény között. Jelen pontban nevezett személy adatait az Intézmény köteles ENYIR-ben az eszközök átvételét követően, haladéktalanul rögzíteni. 8 / 17

9 adatszolgáltatásra, jelentéstételre, tájékoztatásra Kölcsönadó felé. Ennek megfelelően, ha az eszközök állapotában, elhelyezésében változás áll be, így például az eszköz eltűnik, meghibásodik, a rendeltetésszerű használatot veszélyeztető mértékben megsérül, használhatatlanná válik, megsemmisül, eltulajdonítják, az eredeti beüzemelési címtől eltérő helyen kerül használatra, garanciális javítás válik szükségessé, vagy garanciális javítás alatt áll, úgy az Intézmény köteles a Kölcsönadót értesíteni ENYIR-en keresztül. Az ENYIR használatával kapcsolatos további gyakorlati teendőket a rendszer útmutatója tartalmazza. Az útmutató elérhető a címen a Kölcsönadó megkeresése esetén az eszközökkel és azok használatával kapcsolatos adatközlésre. Emellett az esetleges helyszíni ellenőrzések során az Intézmény köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervvel. Ellenőrzést végző szerv lehet bármely, a Projekt megvalósításának, végrehajtásának ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet a tervezett elmozgatást megelőzően, előzetesen írásban engedélyt kérni Kölcsönadótól az ENYIR-ben, amennyiben az eszköz annak eredeti beüzemelési helyéhez képest eltérő Intézményben, vagy feladatellátási helyen kerülne használatra. Amennyiben Kölcsönadó az eszközmozgatást engedélyezi, az Intézmény köteles az e célra kialakított ENYIR folyamattal az eszközmozgatást adminisztrálni. Felek rögzítik, hogy az eszközmozgatás során felmerülő semmilyen költség viselése nem terheli Kölcsönadót évente, feladat-ellátási helyenként leltározást zni az eszközökre vonatkozóan. A használhatatlanná vált, leselejtezett eszközöket az Intézmény köteles az eredeti beüzemelési helyen tárolni, megőrizni. A jelen pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a pont alapján kapcsolattartásra kijelölt személy köteles közreműködni, különösen a leltározás eredményének ENYIR-be történő átvezetése során az Intézmény és a Kölcsönadó között. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény érintett feladatellátási helye tekintetében. 9 / 17

10 gondoskodni arról, hogy az egyes feladatellátási helyeken a tantermekben és szaktantermekben hordozható számítógépet vagy asztali munkaállomást használó nappali rendszerű és általános műveltséget megalapozó általános iskolai tanulók aránya a feladatellátási helyen tanuló összes általános iskolás tanulóhoz képest az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fizikai befejezéséig tartó időszakban elérje a 75%-ot gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a Projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon tanítási órák aránya az érintett feladatellátási-helyen tartott tanítási órák számához képest, melyeken az alábbi eszközök valamelyike felhasználásra került: hordozható számítógép, asztali munkaállomás, projektor, interaktív tábla, szavazó szett, dokumentumkamera és a használatukhoz szükséges digitális tartalmak, tanítási segédeszközök. Mutató neve IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 10% 15% 20% 30% 30% gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon SNI tanulók aránya az érintett feladatellátási-helyen tanuló SNI tanulók számához képest, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak. Jelen pontban foglalt kötelezettség csak azon feladatellátási helyek számára releváns, ahol van SNI tanuló. Mutató neve IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 10% 15% 20% 30% 30% 10 / 17

11 gondoskodni arról, hogy az eszközök üzembe helyezésétől a projekt fenntartási időszak végéig az alábbi táblázatban részletezettek szerint alakuljon azon hátrányos helyzetű tanulók aránya az érintett feladatellátási-helyen tanuló hátrányos helyzetű tanulók számához képest, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak. Jelen pontban foglalt kötelezettség csak azon feladatellátási helyek számára releváns, ahol van hátrányos helyzetű tanuló. Mutató neve IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya Mértékegység időszak 1. év időszak 2. év időszak 3. év időszak 4. év időszak 5. év % 20% 30% 40% 50% 50% A pontokban foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondási jogát alapozza meg az érintett Intézmény tekintetében megőrizhető, archiválható módon naplót vezetni a jelen szerződés pontjaiban nevesített IKT eszközöknek a pontok szempontjából releváns használatáról. Az IKT eszköz használatának, illetve az IKT eszközzel tartott tanítási órának minősül azon tanítása óra, vagy foglalkozás, amelyen az adott tanítási óra, vagy foglalkozás időtartamának legalább 30%-ában a jelen szerződés pontjaiban nevesített IKT eszközök valamelyike alkalmazásra került, és az a jelen pontban részletezett naplóban rögzítésre került. Az Intézmény köteles a naplót december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azt neki bármikor átadni rendszeresen adatot szolgáltatni a Projekt keretében a Kölcsönadó által átadott IKT eszközökre vonatkozóan, a Projekt indikátoraival kapcsolatban az alábbi táblázat alapján, továbbá Kölcsönadó megkeresése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül. Megnevezés A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az iskolában Mértékegység Adatszolgáltatási kötelezettség rendszeressége, határideje 11 / 17

12 Feladatellátási helyen a tantermekben és szaktantermekben hordozható számítógépet vagy munkaállomást használó nappali rendszerű és általános műveltséget megalapozó általános iskolai tanulók számának átlaga az eszköz átvétele és a projekt fizikai befejezése közötti időszakban Feladatellátási helyen általános iskolai tanulók számának átlaga az eszköz átvétele és a projekt fizikai befejezése közötti időszakban IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya Feladatellátási helyen IKT eszközök felhasználásával tartott tanítási órák száma tanulmányi félévenként Feladatellátási helyen tartott tanítási órák száma tanulmányi félévenként IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya Feladatellátási helyen IKT eszközöket egyénileg vagy csoportosan használó SNI tanulók száma tanulmányi félévenként Feladatellátási helyen SNI tanulók száma tanulmányi félévenként IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya Feladatellátási helyen IKT eszközöket egyénileg vagy csoportosan használó hátrányos helyzetű tanulók száma tanulmányi félévenként fő fő óra óra fő fő fő Egyszeri adatszolgáltatás, a projekt fizikai zárását követő 15 napon belül Egyszeri adatszolgáltatás, a projekt fizikai zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül 12 / 17

13 Feladatellátási helyen hátrányos helyzetű tanulók száma tanulmányi félévenként fő A fenntartási időszak végéig, tanulmányi félévenként, a tanulmányi félév zárását követő 15 napon belül biztosítani, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésében személyesen közreműködő személyek kötelezettségeit a Kölcsönadó érdekeire tekintettel, megfelelő szakmai ismeretekkel, képzettséggel és gyakorlattal, a tőle elvárható gondossággal teljesítsék. Kölcsönvevő az általa delegált személyek tevékenységéért a fenti zsinórmérték szerint szavatol. Kölcsönvevő a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződésben meghatározott kötelezettségek vállalására mind ő, mind a teljesítésben közreműködő személyek jogosultak az eszközök biztonságos tárolásáról gondoskodni a Kölcsönadó által biztosított, a Projekt széles körű nyilvánosságát elősegítő A4-es méretű plakátot az Intézmény valamennyi, jelen jogviszony keretében eszközben részesített feladatellátási helyén jól látható, központi helyen kihelyezni, és azt a fenntartási időszak végéig kint tartani. Annak eltűnése, rongálódása esetén az Intézmény köteles azt pótolni az eszközökön elhelyezett, a Projektre utaló, illetve a leltári számot tartalmazó matrica állagának megóvására, annak megrongálódása, eltűnése esetén pótlásáról gondoskodni, melyet ENYIR-en keresztül köteles megtenni jogutód nélküli megszűnése esetén az eszközöket visszaadni Kölcsönadó részére. Feladatellátási hely megszűnése esetén az Intézmény a jelen szerződés pontjában foglaltaknak megfelelően köteles eljárni a jelen szerződéses jogviszony kapcsán keletkezett valamennyi dokumentumot visszakereshető módon és formában december 31-ig, a projekt dokumentumőrzési kötelezettség lejártának határidejéig megőrizni, valamint a Kölcsönadó kérésére azokat neki bármikor átadni. 18. Kölcsönvevő köteles a szerződés tartalmát megismertetni a jelen szerződés keretében eszközökben részesülő Intézményekkel, ezzel is elősegítendő az eszközök tényleges használóinak szerződésszerű magatartását. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát Kölcsönadó is jogosult megismertetni az Intézményekkel, annak törzsszövegét (azaz a mellékletek nélküli szöveget) elküldheti az Intézmények részére. 13 / 17

14 19. Kölcsönadó, vagy az általa kijelölt személy jogosult bármikor az Intézményben helyszíni ellenőrzést zni, és ennek keretében megvizsgálni, hogy az eszközök valós állapota megfelel-e az ENYIR-ben rögzített állapotnak. Kölcsönadó továbbá jogosult az Intézménytől az eszközről bármikor olyan fényképet kérni, amelyen az eszközhöz tartozó azonosítószámok jól láthatók, továbbá amelyről megállapítható az eszköz állapota. 20. Kölcsönadó a megvalósítási időszak alatt az érintett Intézmények részére az eszközök technikai és módszertani használatával kapcsolatos telefonos és online internetes help-desk szolgáltatást biztosít, melynek pontos elérhetőségeiről Kölcsönadó a 21. pontban rögzített hírlevélben tájékoztatja az Intézményt. 21. Kölcsönadó negyedéves rendszerességgel elektronikus hírlevelet küld az Intézmény részére a projektet érintő szakmai és technológiai információkkal kapcsolatban. 22. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Projekt Támogatója által lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként Kölcsönadónak a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és megállapítható, hogy annak oka, hogy az Intézmény megszegte jelen szerződésben vállalt kötelezettségét, Kölcsönvevő köteles Kölcsönadó részére a visszafizetési kötelezettségnek megfelelő összeget megfizetni. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, ÉS MEGSZŰNÉSE 23. A Szerződés határozott időre, annak mindkét fél általi aláírásától a Projekt fenntartási időszak végéig tartó időtartamra jön létre. 24. A Szerződést bármelyik fél jogosult a másik fél jelentős szerződésszegése esetén, valamint a jelen szerződésben rögzített esetekben azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél felszólítás ellenére sem tanúsít szerződésszerű magatartást. A Kölcsönvevő részéről jelentős szerződésszegésnek minősül különösen, ha az eszköz károsítására, rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatára, harmadik személy részére történő, engedély nélküli használatba adására kerül sor. Azonnali hatályú felmondásnak van helye továbbá, ha a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, a Felek közötti viszony a Kölcsönvevő magatartásának következtében megromlott, a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a szerződésben foglalt eszköz(ök)re. 25. A Felek a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére nem jogosultak. 26. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés felmondására kerül sor valamely Intézmény (vagy feladatellátási helye) tekintetében, az Intézmény haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles a jelen szerződés keretében kapott eszközöket egy előre közösen, írásban egyeztetett időpontban visszaadni Kölcsönadónak. Ezen esetben a visszaadással járó semmilyen költség viselése nem terheli Kölcsönadót. 14 / 17

15 27. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés felmondására kerül sor valamely Intézmény (vagy feladatellátási helye) tekintetében, az a jelen szerződésnek csak az érintett Intézményre vonatkozó részét érinti, ezen résztől eltekintve a szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. A HASZONKÖLCSÖN TÁRGYÁNAK VISSZASZOLGÁLTATÁSA 28. Kölcsönvevő a Projekt fenntartási időszak lejártát követően haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül köteles a jelen szerződés keretében kapott eszközöket egy előre közösen, írásban egyeztetett időpontban Kölcsönadónak visszaadni. 29. Felek rögzítik, hogy a Projekt fenntartási időszak lejártakor nyitottak egyeztetni az eszközök tulajdonjogának esetleges átruházása kérdésében. Amennyiben Kölcsönvevő igényli, a Felek a szükséges intézkedéseket megteszik annak érdekében, hogy az eszközök tulajdonjogának átruházása egy külön megállapodás keretében megvalósuljon. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 30. A Szerződés teljesítése során a feladatokból adódó szükségszerűségből személyes adatok juthatnak a Kölcsönvevő, illetve az általa igénybe vett közreműködők tudomására. Ezek kezelésével, védelmével kapcsolatban a Felek az alábbiakban állapodnak meg: A Kölcsönvevő a Szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására a Szerződés célját meghaladóan nem jogosult A Kölcsönvevő köteles biztosítani azt, hogy sem alkalmazottai, sem a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők nem használják fel a Szerződés szerinti feladatok során megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra Amennyiben akár a Kölcsönvevő, akár alkalmazottai, akár a feladatok teljesítéséhez igénybevett közreműködők ezt a kötelezettségüket megszegik, és emiatt a Kölcsönadóval szemben bárki a személyiségi jogainak megsértése miatt fellép, a Kölcsönvevő teljes és feltételen kártalanításra, illetve az okozott károk megtérítésére köteles, a jogsértő személy pedig maga viseli a jogsértés polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeit. 15 / 17

16 31. A teljesítés során a Kölcsönvevő tudomására jutott a Kölcsönadóval, illetve a Kölcsönadó tevékenységével kapcsolatos adatok, információk, vagyoni értékű szervezési ismeretek üzleti titkot képeznek. Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonást von maga után. A felek megállapodnak, hogy a Szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a Szerződés értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását a Kölcsönadó hivatalos lapjában vagy honlapján közzéteheti. A felek megállapodnak továbbá arról, hogy a Szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra. 32. Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján érintkeznek: - Kölcsönadó részéről: Szepesy Krisztián intézményi koordinátor tel: fax: Kölcsönvevő részéről: «Képviselő_neve» tel.: «Telefon» fax: «Fax» « » 33. A Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során tett nyilatkozatai a másik fél tudomásszerzésével hatályosulnak. A Felek abban állapodnak meg, hogy tudomásul vett nyilatkozatnak tekintik az -ben illetve faxon elküldött nyilatkozatot is, feltéve, hogy a címzett a levél kézhezvételének tényét, és tartalmának megismerését (ha mellékletek vannak, azokét is) szintén ben a küldő félnek visszaigazolta, illetve a fax-visszaigazolás a küldő fél részére visszaérkezett. 34. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. A Felek adataiban történő változást, a felek nem tekintik szerződésmódosításnak, azokat bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a másik fél tudomására hoz és az, a másik fél tudomásulvételével hatályosul. 16 / 17

17 35. A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 36. A szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók. 37. Jelen szerződés tizenhét (17) számozott oldalból áll, összesen négy (4) példányban készült, amelyek közül három (3) példány Kölcsönadót, további egy (1) példány Kölcsönvevőt illet meg. 38. A szerződést a Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kelt: Budapest, szeptember Kiss József, ügyvezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kölcsönadó «Képviselő_neve» «Fenntartó» Kölcsönvevő Melléklet: 1., számú melléklet: átadásra kerülő eszközök tételes listája feladatellátási helyenként 17 / 17

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban. Roadshow

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban. Roadshow TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban Roadshow A projekt célrendszere Köznevelési intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése Versenyképes

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM /székhelye: 6724 Szeged, Bálint Sándor u.

Részletesebben

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA

uu.!-\~v ~'-~~. V(L~/ t Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS NY í REG YH ÁZA NYÍREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSU TH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524'510; FAX: +3642 514-501 ALPOLGÁRMESTERE E MAIL: HUMANALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2.078j2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06

n.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium székhely: Salgótarján

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Tisztelt Képviselő-testület! Mátraterenye Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

TÁRGY: Az Essen auf Rädern pályázat keretében elnyert kisbuszra kötött haszonkölcsönszerződés E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Az Essen auf Rädern pályázat keretében elnyert kisbuszra kötött haszonkölcsönszerződés E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Az Essen auf Rädern pályázat keretében

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett PREAMBULUM

együttesen Szerződő felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett PREAMBULUM EGYÜTTMŰKÖDÉSI és INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetbe foglalt) 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a: Név: Biatorbágy Város Önkormányzata Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat

Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat Dorogi József Attila Művelődési Ház közösségi rendezvények infrastruktúra- és eszközhasználatának feltételeiről szóló szabályzat. 1. A szabályzat hatálya A szabályzat a Dorogi József Attila Művelődési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. július 19-i ülésére Tárgy:Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12.

3 r/yva^-^u. Wl KI» ?^orcor 208 DEC 01 2013 DEC 09. Budapest, M I L M :. J 1 \. Kezdeincii\ezés%^ elel9 '9 a 3 DEC ŰZ 2013 DEC 12. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 3&.ffÜ&\ tf&bl.hj&x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben