SZMSZ és Egyéb szabályzatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZMSZ és Egyéb szabályzatok"

Átírás

1 SZMSZ és Egyéb szabályzatok Bevezetés A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének - továbbiakban: szövetség, vagy LOSZ február 20-án elfogadott és többször módosított, a Fővárosi Bíróságon 5131 számon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet alapszabálya értelmében a szövetség elnöksége az alábbiak szerint állapítja meg a LOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Testületi szervek működési rendje I. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Küldöttgyűlése 1. Összehívás, levezetés, jegyzőkönyvvezetés a) A küldöttgyűlést az alapszabályban megállapított valamennyi esetben az elnökség hívja össze. A meghívóban a küldöttgyűlés helyét, időpontját, a tárgysorozat napirendi pontjait fel kell tüntetni és azt 15 nappal előbb ki kell küldeni. A meghívót az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes írja alá. Az egyes napirendekhez kapcsolódóan az elnökség írásos tájékoztató anyagot, illetve határozati javaslatot is kiadhat. b) A Küldöttgyűlésre meg kell hívni: - a küldötteket, - a területi (budapesti) és szakmai érdekképviseletek vezetőit, - pártoló tago(ka)t, - továbbá mindazokat a szerveket illetve személyeket, akik jelenlétét az adott napirendek tárgyalása keretében az elnökség szükségesnek tartja. c) A Küldöttgyűlésen előterjesztést tehet: - az elnökség, annak tagjai - a felügyelő bizottság, annak tagjai - a küldöttek, - a szövetség állandó és eseti munkabizottsága vezetői, - valamint azok, akiket erre a küldöttgyűlés felhatalmaz, ideértve a pártoló tag(ok)at is. d) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek melléklete a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és a levezető elnök írja alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Küldöttgyűlés lefolyását, felszólalásokat, a hozott határozatokat, azok szavazati arányának megjelölésével. Bármely küldött kérdésére a jegyzőkönyvbe név szerint rögzíteni kell az ellenszavazatot az ellenvéleménnyel együtt. e) A küldöttgyűlésen hozott határozatokat sorszámmal kell ellátni. Határozathozatalnál a határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani, ettől indokolt esetben a levezető elnök eltérhet oly módon, hogy a határozathozatal előtt külön megállapítja az érvényesen jelenlévők számát. f) A küldöttgyűlés levezető elnöke a szövetség elnöke vagy az elnökség által megbízott személy. g) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó tisztségviselői választás szükségessége esetén az elnökség a küldöttgyűlést megelőzően legalább 30 nappal 3 tagú jelölőbizottságot köteles megbízni, melynek tevékenysége a küldöttgyűlés megerősítésével válik érvényessé. h) A küldöttgyűlés napirendjéhez és működéséhez szükséges - mandátumvizsgáló - szavazatszedő és számláló bizottság 3-5 tagjára esetenként az elnökség tesz javaslatot. i) A küldöttek a küldöttgyűléssel kapcsolatban felmerülő utazási és szállás költségeiket a küldő szervtől igényelhetik. Eseti vagy rendkívüli esetben az elnökség a költségek átvállalásáról külön határozathat. j) A küldöttek jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 2. A küldöttek jogai és kötelezettségei, a küldöttek megválasztására vonatkozó legfontosabb szabályok: a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyenek a Küldöttgyűlésen, b) segítsék a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak a végrehajtását, c) az általuk képviselt szövetkezeteknek rendszeresen beszámoljanak küldötti tevékenységükről. Küldötteket a közvetlen és a közvetett tagok esetében is a regionális (megyei) küldöttválasztó gyűlések választják meg, mégpedig oly módon, hogy 3000 lakásegységre (üdülőszövetkezeteknél 3000 tagra) esően kell és lehet egy küldöttet a regionális (megyei) küldöttválasztó gyűlésen megválasztani. A közvetlen tagok esetében azonban a regionális küldöttválasztó gyűlést a közvetett tagok küldötteinek megválasztására feljogosított gyűléstől függetlenül, a közvetlen tagok mérete és székhelye által indokolt regionális bontás alapján célszerűen kialakíthat formában kell megtartani. A magánszemély tagok saját küldöttválasztó gyűlésen választhatják meg maguk közül, dokumentálható módon küldötteiket. A magánszemélyek küldöttválasztó gyűlésen 50 fő magánszemély tagra esően lehet egy fő küldöttet megválasztani. 3. A pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt a Küldöttgyűlésen. A tagsági jogok a pártoló tagot nem illetik meg. II. Az Elnökség 1. Az elnökség az alapszabályban meghatározott keretek között végzi tevékenységét. Ülésein megtárgyalja a szövetség gazdasági tevékenységének helyzetét, a szövetségi érdekképviseleti, szolgáltatási, társadalmi és mozgalmi tevékenysége feladatait, a felügyelő bizottság megállapításait és javaslatát.

2 Az elnökség az alapszabályszerű feladatainak megvalósítása érdekében határozatokat hoz és szükség szerint ajánlásokat, felhívásokat ad ki. 2. Az elnökség tevékenysége ellátása során:. irányítja, felügyeli és ellenőrzi a szövetség érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységét az alapszabályban meghatározott feladatok megvalósítása tekintetében,. gyakorolja a szövetség elnökével kapcsolatos munkáltatói jogkört - kivéve a küldöttgyűlési hatáskörbe tartozót -, e hatáskörét a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő aláírási jog tekintetében az Elnökhelyettesre ruházza át. A szövetség elnöke személyi alapbére megállapítása során a felügyelő bizottság véleményét meg kell kérni.. Megalapítja és folyamatosan megjelenteti az Otthonunk c. újságot, mely a szövetség hivatalos lapjának minősül. Az Elnökség határozatairól a LOSZ hivatalos lapjában a LOSZ tagjainak köteles tájékoztatást adni,. Figyelemmel kíséri a területi, szakmai érdekképviseletek működését, részükre rendszeres központi, vagy regionális szervezésű értekezleteket tart. Az Alapszabály IV. fejezet 2. pont c. alpont 5. francia bekezdésében meghatározott kötelezettsége teljesítése körében az Elnökség meghatározza a LOSZ tagsági körébe tartozó személyek és szervezetek tagdíját, a fizetés módját, valamint a tagdíjfizetés elmaradása esetére a szankcionálás feltételrendszerét. 3. Az elnökségi tag joga, hogy: - részt vegyen a testületi ülésen, ott a napirenden lévő kérdésekről véleményt, javaslatot és észrevételt tegyen, - személyesen gyakorolja szavazati jogát, ellenvéleményének jegyzőkönyvbe való rögzítését kérje, - betekintsen a szövetség ügyeibe, - javaslatot tegyen rendkívüli elnökségi ülés összehívására. kötelessége, hogy - részvételével, véleménynyilvánításával előmozdítsa a testület eredményes munkáját, - a tagoknál képviselje az Elnökséget, annak döntéseit, állásfoglalásait, - az elnökség (az elnök) kérésére (megbízása alapján) képviselje a szövetséget és arról beszámoljon. 4. Az elnökségi tagság lemondással, felmentéssel, visszahívással vagy elhalálozással szűnik meg. A visszahívást és a felelősségre vonást az elnökség és a felügyelő bizottság kezdeményezheti. 5. Az elnökség működése a) Az elnökség saját maga által jóváhagyott munka- és ülésterv alapján végzi tevékenységét. b) Az elnökségi ülést az elnök az ülést megelőzően 8 nappal korábban hívja össze, a meghívóban közölt időpont, napirend és az írásos előterjesztések egyidejű kiküldésével. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökséget az elnökhelyettes hívja össze. Az ülésre meg kell hívni tanácskozási joggal az FB elnökét és a napirendek előterjesztőit. c) Az elnökségi ülésre előterjesztést tehetnek az elnökség tagjai, a felügyelő bizottság, az állandó és eseti munkabizottságok elnökei, illetve akiket az elnökség vagy az elnök erre felkér. Az előterjesztéseket írásban és szóban lehet megtenni, amelynek tartalmaznia kell az indokolást és a határozati javaslatot is. d) Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, vagy akadályoztatásuk esetén az Elnök által megbízott személy vezeti. e) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebben rögzíteni kell: az időpontot, a határozatképességet, a tárgyalt napirendeket, az ülésen elhangzott észrevételek, vélemények, javaslatok lényegi összefoglalóját, a sorszámmal ellátott határozatokat, azok felelősét, határidejét, a szavazási arányt, külön kérésre az ellenszavazó(k) nevét és véleményeltérését. A jegyzőkönyvet a levezető elnök v. megbízottja állítja össze. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítésre felkért és megbízott elnökségi tag írja alá. Az ülésről készült jegyzőkönyvet valamennyi elnökségi tagnak, a Felügyelő bizottság elnökének és az elnökség által külön megjelölt szervezetnek, személynek kell az ülést követő 30 napon belül megküldeni. 6. Az elnökség tagjait - a tiszteletdíjon kívül - tevékenységük gyakorlásával összefüggésben felmerült utazásaik során vasúti gyorsvonat I. osztályú útiköltség (beleértve a helyjegyet is) térítés illeti meg. 7. A szövetség elnöke feladatkörében - gondoskodik a küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek előkészítéséről, a szövetség alapszabályszerű működéséről, a szövetség ügyintéző szervezetének működtetéséről, - biztosítja a szövetség és annak testületei éves munkaprogramjának végrehajtását, - képviseli a szövetséget és az elnökséget, tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, - akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, az elnök által megbízott elnökségi tag vagy az Elnök által kijelölt főtanácsos jár el, - abban az esetben, ha titkos ügyirat kezelése válik szükségessé, az elnök jogosult és köteles ezen ügyirat kezelésére, tárolására stb. vonatkozó szabályokat egyedi írásbeli utasításban megállapítani és a LOSZ Ügyviteli szervezetével ezen utasítás tartalmát betartani. III. A Felügyelő Bizottság ügyrendje A LOSZ felügyelő bizottsága a törvényekben és a szövetség alapszabályában foglaltak figyelembevételével saját működésére a következő ügyrendet állapítja meg. Az alábbiakban felsorolt szabályoknál csak a legszükségesebb esetekben kerülnek ismétlésre a máshol már szabályozott előírások. Az ügyrend a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezi. 1. A felügyelő bizottság hatáskörét az alapszabály meghatározza. Feladatai alapvetően két fő szempont szerint csoportosíthatók: - Figyelemmel kíséri, ellenőrzi, hogy a Szövetség különböző szervezetei a belső szabályzatoknak megfelelően végzik-e tevékenységüket. Ennek során érvényesül-e a tagok érdekvédelme, ennek érdekében az érintettek kihasználnak-e minden lehetőséget. - Ellenőrzi, hogy a Szövetség vagyonának védelme a tagok érdekeinek megfelelően történik-e. Az Elnökség által jóváhagyott költségvetés megalapozott-e, annak végrehajtása összhangban van-e a tervvel. A két fő terület feladatainak végrehajtásáról a Küldöttgyűlés kapjon tájékoztatást, és döntési jogait megfelelő információk birtokában gyakorolhassa. 2. A felügyelő bizottság munkája során az 1. pontban foglaltak érdekében különösen a következőket ellenőrzi: - belső szabályozottság, törvényi előírások betartása,

3 - költségvetési előirányzatok, azok betartása, tagok fenntartási hozzájárulása, vagyonkezelés, - véleménynyilvánítás a tárgyévi beszámolóról és a következő évi költségvetés irányelveiről, tisztségviselők és az elnök javadalmazásáról, - a szakmai ügyintéző szervezet tevékenységének figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedések kezdeményezése az elnöknél vagy az elnökségnél. 3. A felügyelő bizottság tagjainak jogait és kötelezettségeit az Alapszabály meghatározza. A tagok munkájukat az éves munkaterv alapján öntevékenyen végzik. 4. A felügyelő bizottság működése során a következő főbb szabályokat kell betartani: - A tárgyévet megelőző év utolsó, vagy a tárgyév első felügyelő bizottsági ülésén éves munkatervet készít. - A felügyelő bizottság üléseit elnöke hívja össze. Akadályoztatása esetén bármelyik két felügyelő bizottsági tag összehívhatja azt. Az alapszabályban meghatározott négy alkalom mellett a felügyelő bizottságot minden olyan esetben össze kell hívni, amikor azt törvényességi felügyelet vagy a Küldöttgyűlés kezdeményezi. - A felügyelő bizottság üléseit meghívóval kell összehívni az ülést megelőzően legalább nyolc nappal. Ha a nyolc napos összehívási időtartam nem tartható be, akkor is tartható felügyelő bizottsági ülés, de ebben az esetben akkor a tartósan nem akadályozott tagok egyetértése (jelenléte) szükséges. A meghívóhoz mellékelni kell az írásbeli előterjesztéseket. A meghívót az FB elnöke v. megbízottja írja alá. - A felügyelő bizottság ülésein tagjain kívül a LOSZ Elnöke állandó meghívott. - A testület üléseit az Elnök, távolléte esetén a jelenlévő tagok közül megválasztott személy vezeti. - Különösen indokolt esetben zárt ülés is tartható, ahol csak a Felügyelő bizottság tagjai lehetnek jelen. - A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azt szabályosan hívták össze, és legalább három tagja jelen van. - Az FB határozatait nyílt szavazással (külön döntése szerint titkos szavazással) egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető FB-tag szavazata dönt. - A testület üléséről döntési jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben szerepelnie kell az ülés helyének, idejének, a megjelentek számának (jelenléti ív mellékelésével), a napirendi pontoknak (azonosság esetén meghívó), az elhangzott beszámolók, előterjesztések, és az azokra adott válaszok rövid tartalmának. Véleményegyezőség esetén ettől el lehet tekinteni. Fel kell sorolni a hozott határozatokat, álláspontokat, a szavazás eredményét. Ellenvélemény esetén az ellenszavazó tag nevét és álláspontját. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az előterjesztéseket. - A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik, és azt rajta kívül egy FB-tag hitelesíti. - A jegyzőkönyvet az ügyintéző szervezet útján meg kell küldeni az FB tagjainak, a szövetség elnökének, aki ennek alapján az elnökséget is tájékoztathatja. Az érdekképviselet egészét érintő lényeges ügyekről a két küldöttgyűlés közötti időszakban a LOSZ hivatalos lapjában, az Otthonunk című újságban is tájékoztatást kell adni. 5. A felügyelő bizottság tagjai ellenőrzési tevékenységüket a munkaterv szerint önállóan végzik. Az ellenőrzések megkezdése előtt, illetve annak befejezése után a szerzett tapasztalatokról tájékoztatni kell a Felügyelő bizottság Elnökét. Az ellenőrzések megkezdése előtt az FB Elnöke mellett a Szövetség Elnökét értesíteni kell. A vizsgálatok eredményéről rövid, a leglényegesebb megállapításokat és körülményeket tartalmazó feljegyzést kell készíteni, és azt az FB Elnökének eljuttatni, illetve arról a soron következő ülésen a testület tagjait informálni kell. Amennyiben a vizsgálatok olyan megállapítást tesznek, amelyben további ellenőrzések, vagy intézkedések kezdeményezésére kerül sor, úgy az írásban készített feljegyzéshez mellékelni kell mindazokat az okmányokat, amelyek a megállapításokat alátámasztják. IV. Munkabizottságok 1. Az elnökség külön határozatával állandó és eseti munkabizottságokat (továbbiakban: bizottságot) hozhat létre. A bizottság elnöke elnökségi tag lehet, kivételesen azonban az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. 2. A bizottságok célját, feladatát az elnökség a létrehozó határozatában állapítja meg. A bizottság elnökét az elnökség, titkárát és tagjait a szövetség elnöke bízza meg. A bizottság ülését a bizottság elnöke illetőleg titkára hívja össze az időpont, az ok és a cél megjelölésével. A meghívóban a javasolt napirendre is ki kell térni. A bizottsági ülést az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kell összehívni. 3. A bizottsági ülés akkor tekinthető kellően összehívottnak, ha azon tagjainak legalább a fele jelen van. 4. A bizottsági üléseken a tagokra közvetlenül ható határozatot hozni nem lehet. 5. A bizottsági ülésekről emlékeztetőt kell felvenni, abban fel kell tüntetni az ülés időpontját, helyét, tárgyát (napirendjét). Az emlékeztetőben továbbá rögzíteni kell az ülésen elhangzottak rövid lényegi tartalmát, a vitában részt vevők nevét, végezetül a megvitatott kérdésben kialakított állásfoglalásokat vagy ajánlásokat. Az emlékeztetőt a bizottság elnöke vagy titkára írja alá és csatolni köteles hozzá a bizottsági ülésen felvett aláírt jelenléti ívet. 6. A bizottságok tevékenységének kiegészítésére, módosítására, megszüntetésére, elnökeik felmentésére (visszahívására) az Elnökség jogosult. Amennyiben a bizottság megszűnt, annak tagjait erről az Elnök értesíti. 7. A bizottságok működésével kapcsolatosan indokoltan felmerülő költségek - tagjai útiköltség-térítését kivéve - a Szövetség költségvetését terhelik. A bizottsági tagok eseti díjazásának mértékét az Elnök állapítja meg. V. Ügyintéző szervezet 1. Az ügyintéző szervezet feladata, hogy a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Küldöttgyűlését és testületi szerveit - azok határozatainak és iránymutatásainak megfelelően - segítse az alapszabály célkitűzéseinek és a jogszabályok előírásainak megvalósításában, a végrehajtásában, a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében; tárja fel a szövetkezeti érdekképviselet érvényesítésének lehetőségeit; teremtsen kedvező feltételeket az érdekkörében működő szövetkezeti szervek számára. 2. Az ügyintéző szervezet a szövetkezeti jogszabályokban és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének Alapszabályában meghatározott feladatok ellátása érdekében: - érdekképviseleti, - tanácsadó, döntés-előkészítő, végrehajtást és szolgáltatást, valamint tagjainak tájékoztatást és oktatást szervező tevékenységet végez, - a LOSZ jogi tevékenységével kapcsolatos feladatait ügyvédi iroda alkalmazásával látja el. Feladatait a területi és szakmai szövetségekkel együttműködve látja el. 3. Az ügyintéző szervezet mindenkori létszámát az elnökség külön határozatban állapítja meg. Az ügyintéző szervezet dolgozóinak munkaköri megnevezését - főtanácsos, tanácsos, ügyviteli titkár, előadó - az elnök határozza meg. 4. Az ügyintéző szervezet vezetője a szövetség elnöke, aki egyszemélyi felelősséggel irányítja és ellenőrzi az ügyintéző szervezet munkáját, egyben a munkáltatói jogokat is gyakorolja. Az ügyintéző szervezet magasabb vezetőállású dolgozója. A munkáltató jogokat felette az Elnökség gyakorolja, kivéve a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó jogokat.

4 Az elnök (FEOR 1132) feladata és hatásköre Az elnök (figyelemmel a II. fejezet 7. pontjára) közvetlenül irányítja a felügyelete alá rendelt dolgozók tevékenységét. Felelős a küldöttgyűlés és az elnökség zavartalan testületi munkájának biztosításáért. Ennek érdekében szervezi a döntés-előkészítő munkát és a végrehajtást. Az elnök személyes hatáskörben járhat el különösen az alábbi ügyekben: a) Közvetlen kapcsolatot tart fenn és képviseli a szövetséget az Országgyűlés, a Kormány, továbbá a minisztériumok, az országos hatáskörű állami és társadalmi szervek, az országos szövetkezeti érdekképviseleti szervek és a nemzetközi szövetkezeti szervek előtt. b) Kapcsolatot tart fenn a bel- és külföldi területi és szakmai szövetségekkel. c) Tájékoztatja a küldöttgyűlést és az elnökséget az ügyintéző szervezet munkájáról, a kormányzati döntések és a kiadott állásfoglalások megvalósításáról, a lakásszövetkezetek, társasházak és a területi, valamint szakmai szövetségek működéséről. Ez utóbbi tájékoztatási kötelezettségét e szervek vezetőinek bevonásával látja el. d) Előkészíti a kormányzati és társadalmi szervek elé benyújtásra kerülő előterjesztéseket és jelentéseket. e) Esetenként kijelöli azt az elnökségi tisztségviselőt, főtanácsost, illetve munkavállalót, aki távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti, meghatározza a dolgozók közötti hatásköri munkamegosztást. f) Intézkedik - az Elnökség döntése alapján - az ügyintéző szervezet részére a létszám és béralap, valamint a jutalmazási keretnek felhasználásáról. g) Gyakorolja a munkavállalók tekintetében az alkalmazási, kinevezési, kártérítési és egyéb munkáltatói, valamint a humánpolitikával összefüggő jogkört. h) Intézkedik a külföldi kiküldetések és a külföldiek meghívása, fogadása kérdésében. i) Megadja a bíróság, más hatóság vagy szerv előtt a titoktartási kötelezettség alóli felmentést a hatáskörébe tartozó dolgozók részére. j) A lakásszövetkezeti mozgalom egységének formálása, valamint a lakásszövetkezeteket érintő jogszabályok előzetes véleményezése, egységes értelmezése és végrehajtása érdekében - a területi és szakmai érdekképviseleti vezetők részére - tájékoztatót, illetve egyéb tanácskozást tart. k) Gondoskodik a LOSZ hivatalos lapjának, az Otthonunknak a szervezett, rendszeres megjelenéséről, annak tartalmi kialakításáról, továbbá a Szövetség sajtó és propaganda tevékenységének szervezéséről, kialakításáról. 5. Az ügyintéző szervezet dolgozói - figyelemmel az elnökség által megállapított létszámkeretre - a szövetséggel munkaviszonyban állnak. Ettől indokolt esetben az elnök eltérhet, azonban az elnök köteles azon ügyintézői szervezeti feladatkörbe tartozó tevékenységek ellátásáról is gondoskodni, melyeket nem munkaviszonyban álló dolgozók látnak el. Az ügyintéző szervezet jogi, műszaki, számviteli és ügyviteli feladatokat lát el. E tevékenységgel megbízott személyek tevékenységüket önállóan - szükség szerint koordinálva az ügyintéző szervezet más dolgozóival - látják el és jogosultak feladatkörükbe tartozó intézkedések meghozatalára, illetve az idevonatkozó előterjesztések, javaslatok megtételére. Az ellátandó feladatok a következők: Jogi (FEOR 2531) tevékenységgel kapcsolatos feladatok a) Ellátja a lakásszövetkezeti ágazatba tartozó szövetkezeteket és társasházakat érintő valamennyi kívülről kezdeményezett jogi szabályozással kapcsolatos közreműködést, illetőleg saját kezdeményezésű jogszabály-módosítási, vagy új jogszabály alkotási munkák esetén a javaslatot elkészíti. Jogszabály egyeztetés során képviseli a Szövetséget. b) Elvégzi a szövetség munkája területén az egyes döntések, elképzelések, fejlesztések jogi megalapozását, az ezzel összefüggő koordinálási munkát. c) Valamennyi kifejezetten jogi kérdésben szakmai tanácsot ad, intézi a jogi vonatkozású panaszügyeket, illetőleg - ha az szükséges - elvégzi az ezzel összefüggő belső (esetleg külső) egyeztetéseket. d) Szakmai segítséget nyújt a különféle peres ügyekben a szövetkezeteknek, illetőleg a megyei szövetségeknek. Kapcsolatot tart ennek során az illetékes másodfokú (vagy legfelsőbb) bírósággal, ügyészséggel. e) Az új jogszabályokban, módosításokban foglaltakról rendszeres információt ad a Szövetség hivatalos lapjában. Belső szabályzatokat készít, illetőleg a meglévő anyagokat korszerűsíti, folyamatosan karbantartja. f) Rendszeresen kapcsolatot tart a minisztériumokkal, velük egyezteti a szövetség ajánlásait, tájékoztatóit. Gondoskodik a jogi szakszerűségről, a lakásszövetkezeti és a társasházi jelleg érvényesítéséről. g) Tevékenyen részt vesz a szövetségi és lakásszövetkezeti jogászok továbbképzésében (tematika, segédlet, előadás stb.), illetőleg az egyes szakmai tanfolyamok jogi természetű témáinak kialakításában. h) Szervezi a szövetség havi lapjának előkészítő munkáit (pl. cikkek írása, megrendelése, hirdetések szervezése, az anyagok szerkesztőhöz való továbbítása stb.). Foglalkozik a szövetség jogi vonatkozású sajtó és propaganda tevékenységével. i) A szövetség képviseletében közreműködik a kormányzati és tudományos szervezetek lakásgazdálkodási koncepciói kialakításában. j) Megbízás esetén aláírási ill. képviseleti jogot gyakorol. Műszaki-számviteli (FEOR 2910) tevékenységgel megbízott személy feladatai a) A lakásszövetkezeti ágazat (lakás-, üdülő-, garázs, műhely és üzletszövetkezetek) és a társasházak építéssel, fenntartással összefüggő műszaki-gazdasági tevékenység fejlesztése érdekében folyamatosan segíti a lakásszövetkezetek és társasházak, valamint megyei szövetségek munkáját. A javasolt módszereket összegyűjti és rendszeresen propagálja. b) A lakásfenntartó szövetkezetek és a társasházak üzemeltetési, karbantartási, felújítási szükségleteinek megtervezésére, a szükségletek kielégítésére kidolgozott rendszereket terjeszti. c) Közreműködik a szövetségi és a szövetkezeti beruházási, fejlesztési elképzeléseinek megalapozásában és a szövetkezetekre vonatkozó érdekeltségi, pénzügyi, ügyviteli, beszámolási szabályozás kialakításában, továbbfejlesztésében. d) Gondozza a házkezelő szervezetek munkavédelmi és a tűzvédelmi előírásokból eredő feladatokat, segíti az ezzel összefüggő intézkedések elterjesztését. e) Az energiatakarékossággal, az újítások bevezetésével, egyes technológiák alkalmazhatóságával kapcsolatban véleményt alkot, javaslatokat dolgoz ki. Segíti a lakásszövetkezetek, társasházak energiatakarékossági programokban való részvételét, a különböző támogatási és hitelkonstrukciók megismerését.

5 f) Közreműködik a tűzrendészeti előírások, műszaki vonatkozású ismertetők közzétételében, kiállítások szervezésében; eseti műszaki szakvélemény nyújtásában. Gondozza a szövetkezeti, társasházi építkezésre és fenntartásra vonatkozó műszaki kiadványokat. g) A feladatából eredő kérdésekben tapasztalatcseréket kezdeményez és szervez, a továbbképzés tematikájának összeállításában, az oktatói tevékenységben részt vesz. h) Feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart az érdekelt minisztériumokkal, valamint a területi és szakmai szövetségek munkatársaival, elvégzi a szükséges belső koordinációt. Képviseli a szövetséget a különféle építéssel, fenntartással, energiagazdálkodással és a tárcák által létrehozott érdekegyeztető fórumok szakmai kérdésekkel foglalkozó bizottságokban, illetőleg részt vesz az ilyen kérdésekkel foglalkozó tudományos vagy megalapozó jellegű, illetőleg népszerűsítő (propaganda) tevékenységben. i) Figyelemmel kíséri az adó, illeték és társadalombiztosítási szabályozási munkákat, a lakásszövetkezeteket és társasházakat érintő kérdésekben, azokról véleményt alakít ki, szükség szerint részt vesz az egyeztetési folyamatokban. j) A jogszabályok értelmezésének elősegítése érdekében külső szervekkel (PM, APEH, KSH stb.) együttműködve és azok által elfogadott elvek alapján tájékoztatja a szövetség tagjait a jogszabályok lakásszövetkezeti és társasházi alkalmazásáról. k) Részt vesz az adó, illeték és társadalombiztosítással összefüggő oktatásokon és tapasztalatcserék szervezésében, a tematika összeállításában, az oktatási tevékenységben. l) A jogszabályok hatását elemezve - a jogi tevékenységet ellátó személlyel egyeztetve - javaslatot tesz azok lakásszövetkezeti, társasházi vonatkozású részének az érdekelt szerveknél való változtatására. m) A munkaterületének megfelelő panaszügyeket kivizsgálja és megválaszolja. n) Felelős a szövetség költségvetésével, számvitelével, mérleg és beszámoló elkészítésével, a bérelszámolással, a TB elszámolással, ÁFA és SZJA bevallással összefüggő munkáért. o) A szövetség képviseletében közreműködik a kormányzati és tudományos szervezetek lakásgazdálkodási koncepciói kialakításában. p) Részt vesz a lakásszövetkezetek, társasházak szabályozó rendszerének kialakításában és továbbfejlesztésében. q) Kidolgozza a lakásszövetkezetekre vonatkozó saját kezdeményezésű pénzügyi és számviteli konstrukciókat, illetőleg indítványt tesz a mindenkori pénzügyi előírások korszerűsítésére. Ennek elősegítésére összegyűjti a területi illetve szakmai szövetségek és a lakásszövetkezetek tapasztalatait. Figyelemmel kíséri az állami szabályozási munkát, arról esetenként véleményt alakít ki. r) Elősegíti a lakásszövetkezeti és társasházi ágazatba sorolt házkezelő szervezetek számviteli, nyilvántartási és beszámolási rendjének kialakítását, folyamatos korszerűsítését és egyszerűsítését. s) Közreműködik a lakásszövetkezetek, társasházak gazdálkodási, elszámolási és ügyviteli rendje továbbfejlesztésének tervezeteit. t) Módszertani, üzemgazdasági segítséget nyújt a lakásszövetkezetek belső szabályozásának továbbfejlesztéséhez. u) Figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a lakásszövetkezetek finanszírozási, vállalkozási feltételeire és azok továbbfejlesztésére. v) Elemzi a tagszervezetek tevékenységét, szervezi azok információs rendszerét, elősegíti a vagyonvédelem megszervezését, közreműködik az ellenőrzések tapasztalatainak hasznosításában. w) A kérelmek elbírálásán kívül kezeli és naprakészen nyilvántartja a Lakás- és Üdülőszövetkezeti Biztonsági Alap számláit. A felhasználásról, a befizetésekről és az egyenlegről év végén (a következő év január 31-éig) értékelő, összefoglaló jelentést ír. Szükség szerint évközben is készít értékelést. A célfelhasználást ellenőrzi. A hátralékos fizetőkkel szemben kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. (Pl. felszólítás, bírósági eljárás, végrehajtás stb.) x) Részt vesz a pénzüggyel összefüggő oktatások és tapasztalatcserék szervezésében, a tematika összeállításában és magában az oktatási tevékenységben. y) A pénzüggyel és számvitellel kapcsolatos észrevételeket és panaszokat köteles megvizsgálni és megválaszolni. z) Elkészíti a szövetség költségvetését, figyeli annak időarányos teljesítését és jelzi a menetközben vagy év végén felmerülő gondokat. aa) Elemzi, és szövegesen értékeli a lakásszövetkezeti ágazatba sorolt szövetkezetek éves mérlegadatait. A rendelkezésre álló adatok alapján - külön kérésre - eseti elemzéseket végez, ennek érdekében kapcsolatot tart a területi és szakmai szövetségnél dolgozó munkatársakkal. Foglalkozik a szövetség műszaki-pénzügyi és számviteli vonatkozású sajtó és propaganda tevékenységével. bb) Megbízás esetén aláírási, ill. képviseleti jogot gyakorol. Ügyviteli, titkársági (FEOR 4199) tevékenységgel megbízott személy feladatai a) Gondoskodik a kimenő és a bejövő levelek iktatásáról, az Elnök rendelkezése szerint illetékes munkatársakhoz való eljuttatásáról, a kiszignálásnál megszabott határidők figyelemmel kíséréséről, valamint az iratok lerakásáról és irattárolásáról. b) A panaszügyeket az erre vonatkozó rendelkezések szerint kezeli. c) Előjegyzi és figyelemmel kíséri az Elnök munkaprogramját, gondoskodik az értekezletekre szükséges iratok előkészítéséről. d) Ellátja az elnök, és az ügyintéző szervezet működésével összefüggő - személyi, munkaügyi és egyéb belső szabályzat szerinti nyilvántartásokat, valamint a szövetség működésével kapcsolatos előkészítési, szervezési - teendőket. e) Gazdálkodik az ügyintéző szervezet rendelkezésére álló reprezentációs kerettel, s elvégzi az ennek során adódó tennivalókat. f) Közvetlenül irányítja az adminisztrátor munkáját. g) Gondoskodik az év végi irattárolásról. h) Szervezi a szövetség havi lapjának sajtó és propaganda tevékenységének előkészítő munkáit (pl. cikkek írása, megrendelése, hirdetések szervezése, az anyagok szerkesztőhöz való továbbítása stb.). Az előadói (FEOR 4299) tevékenységgel kapcsolatos feladatok a) Ellátja az ügyintéző szervezet dolgozóinak munkaköréhez kapcsolódó leíró tevékenységet. b) Ellátja a szövetségi iratok másolási, irattározási munkájával kapcsolatos teendőket. c) Az ügyviteli titkár akadályoztatása vagy távolléte alatt helyettesíti a legfontosabb napi feladatait. d) Kezeli a LOSZ házipénztárát, a befektetések nyilvántartását, gondoskodik a banki forgalom nyilvántartásáról. e) Kiállítja a kimenő számlákat, vezeti a bejövő és kimenő számlák nyilvántartását. f) Figyelemmel kíséri a tartozások határidőre történő kiegyenlítését, kiállítja és továbbítja az átutalási megbízásokat. g) Közreműködik a könyvelés analitikus nyilvántartásában. VI. Közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése

6 A közérdekű bejelentéssel, javaslattal vagy panasszal kapcsolatos feladatok elvégzésével az elnök által megbízott dolgozó jár el. Ha a panasz vagy bejelentés tárgyát illetően:. tagot érint, akkor az illetékes szövetségi tag felügyelő bizottságához kell vizsgálat miatt az ügyet irányítani,. szövetségi tisztségviselőt érint, akkor az érintett testület elnöke vizsgálja ki az ügyet. A vizsgálat eredményéről, vagy ha annak lefolytatása akadályba ütközik a bejelentőt értesíteni kell. A közérdekű bejelentéseket és panaszokat külön kell iktatni, azok intézéséről az elnök az elnökséget folyamatosan köteles tájékoztatni. Bűncselekmény gyanúja esetén a szövetség elnöke köteles vizsgálatot folytatni és arról az illetékes hatóságokat értesíteni. VII. Egyéb rendelkezések 1. A szövetség elnöksége kollektív szerződést, illetve munkaügyi szabályzatot nem alkot. mert a szövetség alkalmazott létszáma a 15 főt nem éri el és a szövetségnél nincs üzemi bizottság. Erre tekintettel a szövetség munkavállalóinak a munkaszerződései tartalmazzák a Munka Törvénykönyvében kötelezően és a szövetség által előírt munkaköri rendelkezéseket. 2. A szövetség munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot önállóan nem készít. Az e tekintetben követendő szabályozásnál a közös tulajdonú szövetségi székházban - az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti Szövetség által - működtetett Üzemeltetési Csoport szabályzatait kell értelemszerűen alkalmazni. 3. A szövetség üzemi gépjárműve üzemeltetésével kapcsolatos kiegészítő szabályok: A szövetség a hatályos belső határozatok értelmében 1 db üzemi személygépkocsit üzemeltet. A szövetség által használt személygépkocsi üzemeltetésével és használatával kapcsolatos szabályokat (a számvitelről, az SZJA-ról, a kiküldetésről, az üzemanyag és kenőanyag fogyasztási normáról szóló hatályos törvények és kormányrendeletek előírásait) a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni: a) A gépjármű üzemanyagot (készletbeszerzést) a kiadást igazoló számla alapján kell elszámolni. b) Az üzemanyag-felhasználásnál - a gépjármű használattal felmerülő adómentes üzemanyag-felhasználás maximumaként - az alapnorma átalányt kell alkalmazni. A felhasználás elszámolását az analitikus nyilvántartásban kell megjelentetni. c) Az üzemanyag-megtakarítást negyedévenként, de évenként egyszer mindenképp értékelni kell. d) A szövetség elnöksége dönt az üzemi személygépkocsi magáncélú használatának engedélyezéséről. Ilyen döntés esetén a szövetség által kifizetett cégautó adófizetési kötelezettséget a használó felé a LOSZ tovább nem hárítja. A LOSZ üzemi gépjárművének bármilyen használat esetén a gépjármű mindenkori vezetője köteles a menetlevél mellett gépjármű-használati nyilvántartást is vezetni. e) Az üzemanyagköltséget a tárgyhavi futott kilométer * fogyasztás norma átalány * üzemanyag számla szerinti egységár(átlag)ár összefüggésnek megfelelően kell elszámolni. f) Az üzemanyag-megtakarítás értékelésekor az üzemanyag átalány norma szerint meghatározott üzemanyag mennyiséget kell összehasonlítani a számla szerint felhasznált tényleges üzemanyag mennyiséggel (futott kilométer * üzemanyagátalány-norma < = > számlával igazolt tényleges üzemanyag-felhasználás). A túlfogyasztás körülményeit az értékelést követő 8 napon belül vizsgálni kell és a vizsgálat eredményétől függően kell a szükséges intézkedést meghozni (gépjármű műszaki felülvizsgálata, többletfogyasztás megtérítése, elengedése stb.). A megtakarítás értéke a gépjármű vezetőnek kifizethető. g) A gépjármű üzemeltetéskor, használatkor autópálya használati díj, parkolási díj, kompátkelés, vonaton történő szállítás, továbbiakban a használattal kapcsolatos egyéb költségek - tekintette arra, hogy ezek rövidebb útvonalat, kevesebb üzemanyagfelhasználást jelentenek - elszámolhatók. 4. A szövetség SZMSZ mellékletét képezi a. számviteli politika. számlarend. leltár és iratkezelési szabályzat. házipénztár pénzkezelési szabályzat. kiküldetési szabályzat Az SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatok időszaki felülvizsgálata, módosítása, a módosítások hatálybaléptetése az elnök hatáskörébe tartozik. VIII. Záró rendelkezések Jelen SZMSZ a LOSZ Felügyelő Bizottsága ügyrendjére vonatkozó szakaszát az FB április 21-én megtartott ülésén hozott határozatával hagyta jóvá. A LOSZ Elnökség a LOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 13/2003. (VI. 5.) számú határozatával június 05-i hatállyal alkalmazni elrendelte. Budapest, június 05. Farkas Tamás elnök Kiküldetési szabályzat A LOSZ bel- és külföldi hivatalos vagy üzleti kiküldetéseire az alábbi szabályokat kell alkalmazni. 1. Kiküldetés csak kiküldetési rendelvény alapján folytatható illetve számolható el. 2. A kiküldetési rendelvényt 2 példányban kell kiállítani és olyan belső használatra kialakított bizonylatnak kell tekinteni, melyet mind a bel-, mind a külföldi utazásokra kell alkalmazni. A kiküldtetési rendelvény mintáját a szabályzat melléklete tartalmazza. 3. A kiküldetési rendelvényt az elrendelőnek, vagy az utalványozónak a kiutazás előtt kell aláírnia és a hivatali (üzleti) utazás célját, időtartamát, saját gépjármű esetén a futásteljesítményt, és a költségtérítés számításához szükséges adatokat (típus, üzemanyag, fogyasztási norma), utazási, élelmezési és egyéb feltételeket (korlátozásokat) egyértelműen meg kell jelölnie.

7 4. A kiküldetési rendelvény korlátozások rovatában az elrendelőnek, vagy utalványozónak rendelkeznie kell arról, hogy a kiküldött részesülhet-e a napidíjban, utazási költségtérítésben, illetve egyéb korlátozásban, vagy a kiküldetés során a kiküldöttet korlátozás a költségtérítés szempontjából nem érinti. A korlátozásra vonatkozó rendelkezések során figyelembe kell venni egy adott utazásra vonatkozó eseti elnökségi határozatokban megjelölt feltételeket. 5. A LOSZ üzemi gépjárművével történő hivatalos utazáshoz kiküldetési rendelvényt kiállítani nem kell. 6. A belföldi kiküldetésnél a különféle, engedélyezett költségek térítésének feltétele a 6 órát meghaladó telephelyen kívüli szolgálati idő megléte. A külföldi kiküldetés esetében a költségtérítésre vonatkozó szolgálati időtartamnak a 8 órát kell meghaladnia. 7. A LOSZ elnökének kiküldetési rendelvénye esetén az elrendelő, illetve az utalványozó az elnökség bármely tagja lehet. Egyéb esetben az elrendelő (utalványozó) a LOSZ elnöke, illetve az elnökség tagjai lehetnek. 8. A belföldi kiküldetések esetében - a költségtérítés feltételeinek fennállása során Ft/nap/fő élelmezési költségtérítés, és az adott útvonal viszonylatában érvényes vasúti, illetve távolsági autóbusz menettérti jegy hivatalos tarifa szerinti útiköltség térítése számolható el számla nélkül. Az étkezési költségtérítés (napidíj) tekintetében külön rendelkezés nélkül érvényesíthető az egyszerűsített számlával igazoltan felmerült költségek megtérítése. 9. A napi kiküldtetési költségek igazolt elszámolására vonatkozóan figyelembe kell venni a: 23/1989. (III.12.) MT; évi XXII. tv. (Munka Törvénykönyve), 168/1995. (XII.27.) Korm. r., évi CXVII. Tv. szem.jöv. adó 25. (3) bek. A külföldi kiküldetésre vonatkozó napidíjak megállapításánál irányadó napidíj mértékek meghatározására figyelembe vehető a 4/1997. (XII.29.) KüM rendelet melléklete, mely az egyes országokra megállapított napidíj összegeket tartalmazza USD pénznemben. 10.A külföldi kiküldetések esetében az alábbi kiegészítéseket kell alkalmazni: 10.1 Az Elnökség engedélyezett nemzetközi utak esetén a kiutazó részére - korlátozással nem érintett utazást feltételezve - célországtól függetlenül egységesen max. 20.-USD (vagy ennek megfelelő, az adott célország nemzeti valutájában kifejezett) összegű napidíjat állapit meg. A LOSZ saját kiküldött munkavállalóit kötelezően, egyéb más kiküldötteket - eseti döntés alapján - élet-, poggyász- és ba1esetbiztositásban részesíti a kiutazás időtartamára A kiutazó - ha a kiküldetés egyéb korlátozással nem érintett - a kiküldtetés során és ahhoz szorosan kapcsolódó ténylegesen számlával igazolt alábbi költségek térítésére tarthat igényt: a) a célországba szóló érvényesített menettérti vasúti, nemzetközi autóbusz, repülőjegy árára; b) a célországon belül indokoltan igénybe vett helyi vagy helyközi vasúti, autóbusz, repülőjegy árára (menetjegy, menettérti jegy. költségtakarékos napijegy (3 napos), hetijegy stb.); c) csomagmegőrző. taxi-szolgáltatást a kiutazás céljával,. az ahhoz kapcsolódó kötelezettség során felmerült múzeum, koncert, színház, kiállítás és egyéb rendezvény belépőjegyére, az ezekhez kapcsolódó kiadvány, tájékoztató számlával igazolt árára, kötelező parkolójegy árára, hivatalos, üzleti jellegű telefon(fax) költségére; d) magántulajdonban lévő személygépkocsi esetében az APEH által elismert egységárú üzemanyag gépjárműre vonatkozó magyarországi normák figyelembevételével megállapított forintban kifejezett árára; e) szálloda, panzió kötelező reggelivel és idegenforgalmi adóval terhelt térítési díj ára; f) napi egy főétkezés számlával igazolt költségére; g) viszonosságon alapuló üzleti megbeszélést étkezés (ebéd, vacsora, villásreggeli) számlával igazolt költségére; h) indokolt sürgősségi szolgáltatás (mentő, orvos, biztosítás körébe nem sorolható rendkívüli esemény) számlával igazolt költségére; i) egyéb, itt fel nem sorolható indokoltan felmerülő költség térítésére. A költségtérítés igénybevételét csak számlával (ez alatt ÁFA tartalmú számlát kell érteni) alátámasztottan lehet engedélyezni. A b,c,e,f,g,h) pontokban foglaltakra valuta, valuta alapú elszámolási előleg, a d) pontban foglaltakra - kalkuláció alapján - valuta forintalapú elszámolásra előleg felvehető. Az a) pontra vonatkozóan előre és forintban kell a költségtérítést elszámolni, az i) pontra utólagosan utijelentésben indokolt és az utalványozó engedélyével valutában igazolt mértékig tarthat a kiutazó költségtérítésre igényt A külföldi kiutazásban résztvevő egyéni vagy csoportos kiküldetéseknél az utalványozó a költségekhez személyi hozzájárulást vagy korlátozást is előírhat. Ezek nem vállalása esetén a kiutaztatást meg kell tagadni. A személyi hozzájárulást, vagy korlátozást az elnökség által engedélyezett nemzetközi utazással egyidejűleg kell meghatározni Az elnökség nemzetközi utazások engedélyezésével egyéni vagy csoportos utazásoknál eseti vagy általános korlátozásai alatt a következők értendők: - napidíj folyósítást, ha a kiutazó nem a LOSZ személyi állományában van (ez esetben a napidíjat a kiutazó vagy munkáltatója átvállalhatja); - a 10.2 pontban felsorolt bármelyik költségtérítési lehetőség engedélyezését (ez esetben mérlegelni kell a fogadó ország szervezetének előzetes program és költségvállalási ajánlatát); - a személy. poggyász és balesetbiztosítás, casco biztosítás költségét (e biztosításokat ez esetben a kiutazó - vagy munkáltatója - köteles átvállalni); - a LOSZ által szervezett kiutazás költségeihez adott (megállapított) mértékű anyagi, tárgyi hozzájárulást A kiutazó vagy csoportos kiutazás esetén a csoport vezetője úti jelentést köteles az Elnökségnek készíteni, ebben kiemelten az alábbiakra kell kitérni: - a kiküldetés eredményessége, céljának értékelése - megbeszélések. tárgyalások tapasztalatai esetleges következmények megvalósításának indítványa (indokolt eljárások kormányzatnál, nemzetközi szervezetnél hazai tagszövetkezeteknél, szükséges testületi megerősítések stb.) - a felmerült költségek szükséges mértékének vagy túllépésének indoklása. utólagos engedélyezések - egyéb észrevételek, javaslatok. vagy rendkívüli események jelzése.

8 A kiküldetési úti jelentésről az elnökséget az elnök tájékoztatja. A jelen kiküldetési szabályzatot január 3-tól kell alkalmazni és egyidejűleg hatályát veszti a 2-1/1996. (II. 14.) sz. elnökségi határozat Budapest, január 3. Farkas Tamás Leltározási szabályzat A számvitelről szóló törvény és az annak alapján elkészített Számviteli politikában meghatározott elvek alapján, figyelembe véve a Szövetség vagyonának védelmét szolgáló szempontokat, a következő LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATOT kell alkalmazni: 1. A leltározás célja: Biztosítani a LOSZ vagyonának védelmét, alátámasztani az éves beszámoló adatait, kiszűrni a csökkent értékű eszközöket. 2. A leltárban minden eszközt és forrást tételesen kell mennyiségi és értékadatok feltüntetésével szerepeltetni. Fel kell tüntetni azt az időpontot, amelyre vonatkozik, és fel kell sorolni minden egyes tétel megnevezését, azonosítási és értékadatait. 3. A leltárban minden eszközt és forrást legalább olyan csoportosításban kell feltüntetni, ahogyan azokat az éves beszámoló mérlege tartalmazza. Ezen belül a kölcsönök és hosszú lejáratú kötelezettségek, illetve követelések esetében külön fel kell tüntetni az egy éven belül esedékes részt. 4. A leltáron belül el kell különíteni az idegen helyen tárolt, úton lévő, bizományi, illetve érték nélkül nyilvántartott eszközöket. Az egyes eszközök leltározását megelőzően össze kell állítani a leértékelendő illetve selejtezendő tételeket annak érdekében, hogy azok leértékelése és selejtezése a leltározás előtt megtörténjen. Amennyiben az eszközt felelős elszámoló őrzésébe adták, úgy neki kell az előzőekre vonatkozó javaslatot elkészíteni. Az ilyen tételeket - amennyiben a leltározás során még megvannak -, mind a nyilvántartásban, mind helyileg is elkülönítetten kell kezelni. Az eljárás célja az, hogy ezek a tételek a mérlegben a valóságos csökkentett értékükön szerepeljenek. 5. Mennyiségi felvétellel kell a fordulónapon leltározni minden olyan eszközt és forrást, amelyről év közben folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás nem készül. 6. A csak értékben nyilvántartott, vagy a beszerzéskor egyből költségként elszámolt eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapján kell leltározni minden olyan esetben, amikor az technikailag megoldható. Indokolt esetben a mérleg fordulónapja előtti, vagy az azt követő időpontban is elvégezhető a leltározás. Ilyenkor a leltározás időpontja és a mérleg fordulónapja közötti időszakban bekövetkezett változások figyelembe vételével kell a mérlegbe beállított adatot megállapítani. 7. A leltárban szereplő beszerzési árnak a tényleges beszerzési árral kell megegyezni. 8. Egyeztetéssel készül, illetve kerül összeállításra a leltár a csak értékben kimutatott követelések illetve kötelezettségek esetében, valamint azokról az eszközökről és forrásokról, amelyekről évközben folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás készül. Az e jogcímen jelentkező tételeket - ha a mérleg fordulónapján csak a nyilvántartásokkal egyeztetik -, év közben egy alkalommal tételes felvétellel is ellenőrizni kell. A követeléseket és kötelezettségeket az érintett szervekkel, partnerekkel (adós, hitelező), vagy magánszemélyekkel írásban kell egyeztetni. Ha a kötelezett a követelés összegét nem ismeri el, akkor annak rendezése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni. Az egyeztető leveleket és az azokra érkezett válaszokat elkülönítetten kell kezelni. A mérlegben csak olyan követelés mutatható ki, amelyet a partner elismer. Ennél fogva a leltárban is ez szerepelhet. Ha a mérlegkészítés időpontjáig a követelés vagy kötelezettség pénzügyileg rendeződik, akkor annak külön egyeztetésétől el lehet tekinteni. 9. A záró készpénzállományt a mérleg fordulónapján kell leltározni. A pénzeszközökről készült leltárban kell kimutatni a pénztárban lévő, és a Szövetség tulajdonában lévő csekkeket, hitelkártyákat, hitelleveleket. 10. Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat a főkönyvi könyvelésben kimutatott értékadatok alapján, azzal egyezően - a jogcímre való tételes hivatkozással - kell a leltárba felvenni. 11. Mennyiségi felvétel nélkül, az értékbeni könyvviteli adatok alapján, azzal egyezően vehetők fel a leltárba a saját tőke és az előzőekben nem említett egyéb tételek. 12. Évközi leltározásra a mérleg fordulónapjától eltérő időpontban a korábbiakban már említett eseteken kívül akkor kerül sor, ha a felelős elszámoló személyében változás következik be, vagy átszervezéskor, káreseménykor és egyéb esetben, ha azt az arra jogosult elrendeli. Ilyenkor a leltározásra vonatkozó értékelési szabályok közül elegendő a vagyonvédelmi előírások alkalmazása.

9 13. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről mennyiségi nyilvántartást kell készíteni. A nyilvántartás tartalmazza az eszköz azonosító adatait, a beszerzés időpontját, számla- vagy bizonylathivatkozást és a beszerzési árat. Amennyiben az eszköz selejtezésre kerül, a nyilvántartásban ezt fel kell jegyezni, utalva a selejtezési okmányra. A selejtezéssel kapcsolatos iratokat a többi bizonylattal megegyezően legalább az adó elévülési idejéig meg kell őrizni. 14. A leltározás lebonyolítására indokolt esetben leltározási ütemtervet kell összeállítani. 15. A leltározás során a leltáríveken felsorolásra kerülnek az egyes eszközök (források) mennyiségi adatai, nyilvántartási és beszerzési árai. A leltáríveket a leltározásban résztvevő személyek aláírásukkal látják el. Ezen túlmenően a leltározásról akkor kell külön jegyzőkönyvet felvenni, ha annak során valamilyen rendkívüli esemény történik. A leltáríven szerepeltetni kell a leltározás kezdő és befejező időpontját, valamint fordulónapját is. Budapest, június 10. Farkas Tamás elnök SZÁMLAREND I. Alapelvek A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ), mely az évi III. tv. alapján jött létre és február 20-án átalakulva az évi II. törvény szerint társadalmi szervezet formájában folytatja érdekképviseleti tevékenységét. Tagjai a lakásszövetkezetek területi és szakmai szövetségei, a közvetlen tagsággal rendelkező szövetkezetek, társasházak és más jogi személyek. A tagok saját határozatuk alapján vállalják az Alapszabályban meghatározott fenntartási hozzájárulás megfizetését. A LOSZ módosított alapszabályát a Fővárosi Bíróság április 2-án kelt 60420/93/2 számú végzésével 5131 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Az Országos Szövetség és intézményei éves költségvetés alapján működnek, a költségvetési év a naptári évvel azonos. Az éves költségvetésről az elnökség dönt. Gazdálkodását a számvitelről megalkotott évi XVIII. tv. (továbbiakban: Sztv.), az ehhez kapcsolódó 219/1998. (XII.30.) Korm. rendelet könyvvezetési kötelezettség sajátosságairól, és a többször módosított társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) szabályozza. A LOSZ szakágazati besorolása A szövetkezeti érdekképviseleti szervezet KSH besorolása I. 1-től a SZJ számon került bejegyzésre, majd től szakmai érdekképviselet a hatályos besorolás. Az érdekképviseleten belül a jövőben is célszerű külön nyilvántartani és figyelni az ügyintéző apparátus, mint igazgatás költségét - melyből megosztandó a vállalkozási tevékenységre fordított költség - valamint a választott szervek működtetését, költségelőirányzatát, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő költségeket, ráfordításokat és bevételeket. A szakágazati besorolásból adódik, hogy a LOSZ alaptevékenysége tárgyi adómentes, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ÁFA visszaigénylés lehetőségét érvényesíti, ezért az évi CXI. törvény 14. -a alapján az ÁFA miatt az adóhatósághoz bejelentkezett, számviteli rendjét ennek megfelelően készítette el. A LOSZ, mint társadalmi szervet, az Sztv. szerinti feladata A Sztv. a nem nyereségorientált szervezeteket, egyéb szervezet néven nevesíti és vonja hatálya alá azzal, hogy az éves beszámoló-készítési kötelezettségük sajátosságait a vonatkozó gazdálkodási rendelet és a Sztv. alapján kormányrendelet - 224/2000. (XII.19.) - szabályozza. A Sztv. 3.. (1) bekezdése 4. pontja szerint: "E törvény alkalmazásában egyéb szervezet,... c) a társadalmi szervezet, melyre jellemző, hogy alapvetően nem vállalkozási, jövedelemszerző tevékenységre alakult. Ebből adódik, hogy a Sztv. hatályba lépését követően a társadalmi szervezet által kimutatott eredmény egy "számviteli eredmény", mely független az adótörvénytől, kizárólag számviteli szabályokon alapul.

10 Mivel gazdasági - vállalkozási tevékenységre társadalmi szervezet nem alapítható, de célja megvalósításának elősegítésére végezhet vállalkozási tevékenységet is. Ezt figyelembe véve a társasági adótörvénynek már a társadalmi szervezetek is alanyai, ha vállalkozási tevékenységet folytatnak. E tevékenységek körét is a gazdálkodásukra vonatkozó külön jogszabály, és a társasági adó törvény szabályozza. II. A LOSZ könyvvezetése, számlarendje Könyvvezetés Módja: kettős könyvvitel, éves beszámoló - az alábbiak szerint: A Szövetség a bevételeket és a kiadásokat (ráfordításokat) aszerint csoportosítja, hogy azok alaptevékenységen belüliek, az egyéb, ill. társadalmi szervezet tevékenységével összefüggőek, illetve vállalkozási célúak-e. Ez az adóalap meghatározásához elengedhetetlenül szükséges. Az éves költségvetés szerkezete A LOSZ bevételeit és kiadásait a szövetségi feladatok elkülönítésével, a Sztv. előírásai szerint tervezi. Bevételek 1. Az alaptevékenység bevétele A Tao. tv. alapján a társadalmi szervezet esetében nem minősül vállalkozási tevékenységnek - az alapító okiratában, az alapszabályában nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve az e tevékenységekre kapott támogatást, juttatást és a tagdíjat is. - A kizárólag a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének ellenértéke, bevétele. A fentieknek megfelelően alaptevékenység bevétele: - fenntartási hozzájárulás, tagdíj - oktatási tevékenység bevétele - tapasztalatcsere összejövetel, konferencia szervezés - újság, kézikönyv kiadás - kizárólag a társadalmi szervezet tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2. Vállalkozási bevétel Vállalkozási tevékenység a Tao. tv. szerint a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység. Ez döntően a székház egy részének bérbeadásában testesül meg, az ebből származó bevétel vállalkozási bevételként kerül lekönyvelésre. Vállalkozási bevétele származik a LOSZ-nak az Otthonunk újságban hirdetések megjelentetéséből, a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamattal, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a cél szerinti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esethez a kamat és hozam nélkül kell számításba venni. 3. Alap és vállalkozási tevékenység együttes bevétele - az 1. és 2. pontban leírt bevételek összege A költségmegosztás alapja tehát az alap és a vállalkozási tevékenység bevételének - kamat és hozam nélkül számított - aránya. Költségek, kiadások A költségek, kiadások lekönyvelése az 5., 8. számlaosztályban történik elsődlegesen. Költségek mindazon tételek, melyeknek költségként való lekönyvelését az Sztv. engedélyezi. Az alaptevékenység "eredménye" tőkeváltozásként kerül a mérlegben lekönyvelésre. Az éves beszámolót a LOSZ elnöksége határozatban hagyja jóvá. Számlarend A LOSZ, mint társadalmi szervezet kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít. Könyvvezetésének belső szabályait e számlarend tartalmazza, mely a Számviteli Törvény a alapján készült, annak figyelembe vételével, hogy olyan számlarendre van szükség, amely szerinti könyvvezetés a törvényben előírt beszámolók készítéséhez szükséges adatokat is biztosítja. A számlarend számláinak számozása a kötelezően előírt tagoláson túlmenően a LOSZ sajátosságaihoz igazodik. 1. Számlaosztály A számlaosztályban kerül kimutatásra a LOSZ tulajdonában lévő azon vagyonértékű jogok, immateriális javak, befektetett eszközök értéke, amelyek a tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Külön számlacsoportban vannak megnyitva a tárgyi eszközök bruttó értékét és az elszámolt értékcsökkenés összegét részletező számlák. Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása bruttó értéken történik, a vagyonértékű jogok vételáron. A bruttó érték tartalmazza:

11 - az immateriális javak, illetve tárgyi eszközök beszerzéskori értékét, amely tartalmazza az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adót, - saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a külön jogszabályok szerint meghatározott teljesítmények aktivált összegét, - használtan beszerzett tárgyi eszközöknél a vételárát. Az eszközcsoportra jellemző, hogy értéküket fokozatosan veszítik el, ez az értékcsökkenés a Tao. tv. szerinti jegyzék normái alapján tételesen (bruttó érték %-ában) megállapítva évenként kerül elszámolásra. A vagyonértékű jogok között az üdülőhasználati jogok szerepelnek üdülőszövetkezethez kapcsolódóan, tételes bontásban. Befektetett pénzügyi eszköznek minősülnek azok az eszközök, amelyeket a Szövetség azzal a céllal fektet be, hogy tartós jövedelemre tegyen szert. Ebbe a csoportba tartoznak a részesedések, értékpapírok, adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek. A befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartásba vétele az alábbiak szerint történik: - részesedések a megszerzésükért fizetett ellenérték, illetve a társasági szerződés, vagy alapító okirat szerint meghatározott érték alapján, - az értékpapírok a vételi értéken. A számlaosztályhoz kapcsolódóan a tételesen nem nyilvántartott eszközöknél analitikus nyilvántartást kell vezetni. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza: - a tárgyi eszköz megnevezése, - az azonosításhoz szükséges adatok, - beszerzésének, létesítésének évét, illetve a gyártási évet, - számbavételének (üzembe helyezésének) időpontját, - beszerzési értékét, előállítási költségét (bruttó értéket), - a tárgyi eszköz években meghatározott várható használati idejét, - az értékcsökkenés elszámolásának módját, - az éves leírás összegét, - az évenkénti leírás százalékos mértékét, - az esetleges terven felüli értékcsökkenés indokát és összegét, - az értékcsökkenés megváltozásának időpontját, módosított értékét, - a felújítás utáni használatbavétel időpontját, - a felújítás beszerzési előállítási költségét. A részesedések, értékpapírok analitikus nyilvántartása tartalmazza részesedés, illetve értékpapír fajtánként - a beszerzési értéket és időpontját, - a névértéket, - értékpapírnál a hozamot és a futamidőt (beváltás időpontját). Az adott kölcsönök részletező nyilvántartásában szerepeltetni kell - a kölcsönt felvevő azonosító adatait, - a kölcsön folyósításának idejét, összegét, célját, - a törlesztőrészletek összegét, esedékességét, - az alap- és késedelmi kamat mértékét, - a biztosítékok (kezesség, jelzálog) milyenségét. 3. Számlaosztály A számlaosztály a LOSZ pénzügyi eszközeinek kimutatására, valamint a pénzintézetekkel, vevőkkel (adósokkal), munkavállalókkal és tagokkal, illetve az állami költségvetéssel szembeni pénzügyi követelések elszámolására szolgál, valamint az egyéb aktív jellegű elszámolásokat tartalmazza Vevők (adósok) Itt kell nyilvántartani a belföldi vevőkkel szemben fennálló követeléseket - beleértve a vevő által fizetendő áfa összegét is. A számlát ig történő alábontással kell megnyitni minden partnernél (vagy csak a kiemelt partnereknél). Egy partnerhez felhasznált számlát két éven belül nem lehet felhasználni, hanem új partner esetén a sorszámozást folyamatosan növelve kell számlaszámot adni részére. 36. Egyéb követelések Itt kell kimutatni a munkavállalói tartozást, az előlegeket, kölcsönadott rövid lejáratú pénzeszközöket. Itt kell kimutatni a munkavállalókkal, illetve a tagokkal szembeni minden követelést és elszámolást. A számlacsoporthoz kapcsolódóan a tartozásokról analitikus nyilvántartást kell vezetni. 37. Értékpapírok Itt kell nyilvántartani az eladásra (forgatásra) vásárolt kötvényt, részvényt, üzletrészt, illetve a brókeri elszámolást. Értékpapír típusonként (részvényenként) és vásárlási időpontonként elkülönítve kell megnyitni a számlacsoport számláit. A brókerekkel kapcsolatos elszámolási számlát brókerenként külön-külön kell megnyitni Pénztár A számlán a Szövetségnek készpénzállományát és annak változásait kell kimutatni Elszámolási betétszámla

12 Ezen a számlán kell kimutatni a Szövetségnek a számlavezető pénzintézettel szembeni pénzkövetelés állományát és annak változásait. A számlának a folyósított folyószámlahitel összegéig Követel egyenlege lehet Átvezetési számlák A számla a bankszámlák és a házipénztár, illetőleg a bankszámlák egymás közötti forgalmában annak a bankszámlának a helyettesítésére szolgál, amelyről a bankértesítés még nem érkezett meg. Az átvezetési számlákra csak pénztár- és bankbizonylatok alapján szabad könyvelni. Egyenlegét minden könyvelési zárlat időpontjában ellenőrizni kell. 39. Aktív időbeli elhatárolások. Külön meg kell nyitni a költségekre illetve a bevételekre a számlaosztály számláit. 4. Számlaosztály Saját tőke 411 Induló tőke 412 Tőkeváltozás A mérlegben kimutatható induló tőke tartalmazza az december 31-ig külön kimutatott alapítói és felhalmozott vagyon együttes összegét. Tőkeváltozásként minden olyan pénzügyi átadást kell rögzíteni, mely tételt kötelezően a Sztv. elszámolni csak e számlán engedélyez. Külön kell kimutatni az 1996-ig bezárólag bekövetkezett tőkeváltozást összesenben, majd 1997-től évente, hogy minden év tőkeváltozása a főkönyvi kivonatból látható legyen. A Szövetségnek más eredményhez kapcsolódó számlája nem lehet. Céltartalék - alaptevékenységnél nem képezhető, csak a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan lehet alkalmazni (42 számla). Kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek - Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek A számlacsoport számláin kell nyilvántartani a szállítókkal, hitelezőkkel szemben áruszállításból, vagy szolgáltatásból származó minden kötelezettséget, beleértve az előzetesen felszámított áfa összegét is. A számlacsoport keretében külön számlán kell könyvelni a beruházási szállítókkal kapcsolatos elszámolásokat. A Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök számlán kell kimutatni más vállalkozásoktól, tagtól kapott pénzeszközöket, illetve az egyéb jogi személyektől kapott kölcsönöket, hiteleket. 46. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A számlacsoport a költségvetéssel kapcsolatos passzív jellegű elszámolások nyilvántartására szolgál Személyi jövedelemadó elszámolása E számla javára kell elszámolni a vállalkozó által az adóköteles jövedelmekből levont személyi jövedelemadót, terhére az adóhatósággal pénzügyileg rendezett személyi jövedelemadót Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése A munkaadói és munkavállalói járulék befizetési kötelezettséget és pénzügyi rendezést megbontva, külön-külön e számlán kell nyilvántartani Előzetesen felszámított általános forgalmi adó A számlán kell kimutatni a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseit terhelő, vagy arányosítással levonható általános forgalmi adót. Év közben a számla a 467-es számlán kimutatott fizetendő általános forgalmi adóból levonható adó összegét mutatja Fizetendő általános forgalmi adó A számla javára kell elszámolni a főkönyvi számlák bontásával, vagy az analitikus nyilvántartás keretében elkülönítetten - a teljesítés időpontja szerinti hónapban a vevőnek kiállított számlákon külön tételben szereplő, a törvényben meghatározott kulccsal megállapított fizetendő általános forgalmi adó összegét Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla A számlára elszámolási időszakonként a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg kell könyvelni. Évnyitás után a 466. Előzetesen felszámított áfa számla és a 467. Fizetendő áfa számla egyenlegeit a számla terhére, illetve javára kell átvezetni A helyi adó fizetési kötelezettségek előírásnak és pénzügyi teljesítésének elszámolására szolgál (ld. iparűzési adó, építményadó, szgk. adója stb.). Az adóhatósággal, valamint az önkormányzatokkal elszámolandó adókötelezettség esetében adónemenkénti analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az analitikus nyilvántartás kialakításánál figyelembe kell venni az egyes adónemekre előírt kötelező adatszolgáltatási tartalmat. Amely adónemhez előlegfizetési kötelezettség is kapcsolódik, akkor az előlegfizetés összegének és időpontjának az analitikus nyilvántartásból k kell derülnie. 47. Jövedelem- és egyéb kötelezettségek elszámolási számla

13 A számlacsoport számláin kell kimutatni mindazon idegen forrást, amely az előző számlacsoportokba nem tartozik. E számlacsoport keretében kell megnyitni a munkavállalókkal, tagokkal szemben munkabér, munkadíj és egyéb tartozás elszámolására, a társadalombiztosítással kapcsolatos elszámolásra szolgáló számlákat. Ezen belül a 471. Jövedelem elszámolási számlán a személyi jövedelemadó alapját képező munkabérek, munkadíjak, bérjellegű egyéb költségként elszámolt kifizetések szerepelhetnek. A 472. számlán a fel nem vett járandóságok (munkabérek, munkadíjak, táppénzek) összegét kell nyilvántartani. A 473. számlán megbontva az Egészségbiztosítási, Nyugdíjbiztosítási és Magánnyugdíj pénztárral kapcsolatos elszámolásokat kell könyvelni. A 48-as számla az átmenő passzívák kikutatására szolgál, amely az évek közötti költség és árbevétel elhatárolását tartalmazza megbontva. 49. Évi mérleg- és eredményszámlák A számlát mindig évszámmal megjelölve kell megnyitni, s év közben a tárgyévi adózott eredmény terhére, illetve javára elszámolt tételeket kell könyvelni. A számlacsoport a mérlegszámlák megnyitásával és lezárásával kapcsolatos technikai számlákat, valamint az év végi zárlat alkalmával a vállalkozó eredményének kimutatására szolgáló számlákat tartalmazza. A mérleg megnyitása után az eredmény számlán kell könyvvitelileg lebonyolítani az előző évi éves eredmény felosztását. A mérlegszámláknak az összes nyitó-, rendező- és zárótétel rendezése után egyenlegük nem lehet. 5. Számlaosztály Költségek, felhasználások A LOSZ felmerült költségeket elsődlegesen ebben a számlaosztályban számolja el. Költség nemek Ebben a számlaosztályban kell kimutatni az elszámolási időszakban felmerült összes költséget költség nemenkénti bontásban. A számlaosztály számlái az év végi zárlatot követően összevontan egyenleget nem mutathatnak. Ezen belül az 51-es anyagköltség számlacsoportban az anyagfelhasználás értékét kell kimutatni. Az 51, 52, 53-as számlacsoporton belül külön-külön meg kell nyitni az alaptevékenységre, vállalkozási tevékenységre és a felosztandó költségekre a számlacsoport számláit. " Az 54-es Bérköltség számlacsoport tartalmazza a főfoglalkozású bért, jutalmat, egyéb béreket, az 55-ös Személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák a napi díjat, külföldi kiküldetések költségeit, elnöki reprezentációt, testületi ülésekkel kapcsolatos kiadásokat, külföldi delegációk költségeit, étkezési hozzájárulást, kitüntetés pénzjutalmát, nyugdíjpénztári hozzájárulást, tiszteletdíjat vagy természetbeni juttatást. Az 56-os számlák a járulékokat és járulék jellegű költségeket tartalmazzák. Elkülönítetten kell kimutatni a reprezentációs költségeket. Az 57-es számlacsoportba a LOSZ tulajdonában lévő tárgyi eszközök utáni értékcsökkenést kell elszámolni, valamint az Sztv. alapján a ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök után a használatbavételkor egy összegben elszámolt amortizációt is. 8. Számlaosztály Ebben a számlaosztályban kell elszámolni - az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értékét, - követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamveszteségeket, - az állami költségvetéssel és az önkormányzatokkal szembeni adókat, illetékeket, kamatokat, - különféle egyéb ráfordításokat. 9. Számlaosztály - Bevételek Ebben a számlaosztályban számolja el a LOSZ a működésével kapcsolatos bevételeket. Ezek a tényleges szolgáltatáson, értékesítésen alapuló bevétel, valamint a működéshez szükséges fenntartási hozzájárulás. Külön kell nyilvántartani a tagi (megyei szövetségi), közvetlen tagi, pártoló tagi hozzájárulás összegét. Elkülönítetten kell kimutatni az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételeket (oktatás, egyéb), valamint a vállalkozási tevékenység bevételeit (hirdetési, bérbeadási, egyéb). E számlaosztályra könyvelt tételek a felszámított általános forgalmi adó összegét nem tartalmazhatják. A pénzügyi műveletek bevételei között elkülönítetten kell kimutatni a Tao tv. 6. sz. melléklet A/3 pont szerinti kamatokat, hozamokat és a vállalkozási tevékenységnek minősülő pénzügyi műveletek bevételeit. A LOSZ vállalkozási tevékenységének elszámolása A LOSZ az alapítói cél szerinti érdekvédelmi feladatán kívül - kiegészítő jelleggel - jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet is folytat, így a Tao. tv. alanya.

14 A LOSZ vállalkozási bevétele elsősorban a Székház saját maga által nem használt, illetve a társ szövetségek által igénybe nem vett, a LOSZ tulajdoni hányadának megfelelő területű helyiségeinek bérbe adásából származik július 1-től a Székháznak három bejegyzett tulajdonosa van: - Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) - Országos takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) - Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége (LOSZ) A három tulajdonos tulajdoni hányada 80, 12 és 8 %-os arány. A bérbe adásból befolyt összegeket év közben az ÁFEOSZ Gondnoksági Szervezet bevételi számláira gyűjtjük és év végén vagyonarányban kerül felosztásra, illetve a LOSZ közvetlen használatában lévő helyiségek bérbeadásából származó bevétel közvetlenül a LOSZ-nál kerül bevételként elszámolásra.. LOSZ általános forgalmi adó elszámolása A LOSZ alaptevékenysége szerint adómentes érdekvédelmi feladatokat (SZJ ) végez. A számlarendet a LOSZ Elnöksége a 3-1/94. (II. 7.) sz. határozatban hagyta jóvá, egyben felhatalmazta a LOSZ Elnökét, hogy a számlarendet évente vizsgálja felül, a szükséges módosításokat vezesse át és gondoskodjon a hatályos számlarend végrehajtásáról. Jelen egységes szerkezetbe foglalt számlarend január 01-től került bevezetésre. Farkas Tamás elnök LOSZ Számlarend 1-es számlaosztály 111 Vagyoni értékjogok összesen SAS Club Hotel Silver Club Siesta Club Értékcsökkenés Hegyvidék üd. szöv. üdülőhasználati jog összesen Viking Hotel Béta Hotel Orion Hotel Értékcsökkenés Napsugár üd. szöv. üdülőhasználati jog összesen Pannonia Hotel - Bécs Értékcsökkenés Pannonia Hotel használati jog összesen 112 Szellemi termékek Szellemi termékek szellemi termékek értékcsökkenés 122 Érdekképviseleti telek Székház épület Székház épület értékcsökkenés 1321 Személygépkocsi 1329 Személygépkocsi értékcsökkenés 143 Irodagépek, berendezések, felszerelések 144 Műalkotások (műalkotás fajtánként kell a számlát megnyitni. 149 Szövetségi iroda berendezési értékcsökkenés 152 Beruházások 161 Részesedések 171 Értékpapírok 181 Egyéb vállalkozónak adott kölcsön 3-as számlaosztály 311 Belföldi követelések

15 312 Belföldi, kétessé vált követelések 3131 Tagdíjak elszámolása megye szövetségekkel 3132 Tagdíjak elszámolása közvetlen tag lakásszövetkezetekkel 3133 Tagdíjak elszámolása pártoló tagokkal A as számlákat alábontva, folyamatos sorszámozással kell minden tagnak külön-külön megnyitni. 313 Tagdíjak összesen Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások (Farkas Tamás) Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás (Sárkány Sándor) Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás (Sánta Józsefné) Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás (Dóczi Sándorné) 361 Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások összesen Eladásra (forgatási céllal) vásárolt kötvények Eladásra (forgatási céllal) vásárolt részvények, üzletrészek Egyéb értékpapírok Brókerekkel kapcsolatos elszámolási számla 37 Rövid lejáratú befektetések összesen 381 Pénztár 384 Magyar Takarékbank elszámolási számla 3891 Átvezetés bank és pénztár között 3892 Átvezetés pénztár és bank között 389 Átvezetés összesen 391 Költségek aktív időbeli elhatárolása 392 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 39 Aktív időbeli elhatárolás összesen 4-es számlaosztály 411 Induló tőke Tőkeváltozás 97-ig Tőkeváltozás 97-ben Tőkeváltozás 98-ban Tőkeváltozás 99-ben 412 Tőkeváltozás összesen 42 Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Kapott előlegek Belföldi szállítók Külföldi szállítók 449 Hitelezők Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú kölcsönök (nem pénzintézettől) 461 Társasági adó elszámolási számla Munkaviszonyból származó jövedelem, SZJA elszámolás Egyéb összevonandó jövedelmek, SZJA elszámolás Lineáris adózás alá eső kifizetések, SZJA elszámolás Természetbeni juttatások, SZJA elszámolás Cégautó adó 462 SZJA összesen 4641 Munkaadói járulék elszámolási számla 4642 Munkavállalói járulék elszámolási számla További adókapcsolatok számláit a 464 szla. folyamatos sorszámozásával kell nyilvántartani 464 Adókapcsolatok 4661 Beszerzések levonható, előzetes ÁFA-ja 4662 Beszerzések arányosítással levonható, előzetes ÁFA-ja 466 Előzetes ÁFA összesen 467 Fizetendő ÁFA 468 ÁFA pénzügyi elszámolása Helyi iparűzési adó elszámolási számla Helyi építmény(ingatlan)adó elszámolási számla Helyi kommunális adó elszámolási számla Helyi gépjármű súlyadó elszámolási számla 471 Jövedelem elszámolási számla 472 Fel nem vett járandóságok Egészségbiztosítási pénztárral való elszámolás Nyugdíjbiztosítási pénztárral való elszámolás Magánnyugdíj pénztárakkal való elszámolás

16 47304 Önkéntes nyugdíjpénztár (Patrónus) Önkéntes nyugdíjpénztár (N-N) Egyéb levonások elszámolása 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4791 Függő bevétel 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 482 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 483 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 48 Passzív időbeli elhatárolás összesen 491 Nyitó mérleg számla 492 Záró mérleg számla 493 Adózott eredmény elszámolása 5-ös számlaosztály Alaptevékenység: üzemanyag Alaptevékenység: nyomtatvány, irodaszer Alaptevékenység: könyv, folyóirat Alaptevékenység: munkaruha Alaptevékenység: egyéb anyagköltség Alaptevékenység: anyagköltség összesen Vállalkozási tevékenység: üzemanyag, energia Vállalkozási tevékenység: nyomtatvány, irodaszer Vállalkozási tevékenység: könyv, folyóirat Vállalkozási tevékenység: munkaruhaköltség Vállalkozási tevékenység: egyéb anyagköltség Vállalkozási tevékenység: anyagköltség összesen Felosztandó anyag- és energia költség Felosztandó nyomtatvány, irodaszerköltség Felosztandó könyv, folyóiratköltség Felosztandó munkaruhaköltség Felosztandó egyéb anyagköltség Felosztandó anyagköltség összesen Alaptevékenység: belföldi utazási költség Alaptevékenység: külföldi utazási költség Alaptevékenység: tisztségviselők útiköltsége Alaptevékenység: belföldi szállásköltség Alaptevékenység: külföldi szállásköltség Alaptevékenység: gépkocsi karbantartás Alaptevékenység: irodai költségek Alaptevékenység: posta, telefon Alaptevékenység: egyéb anyag jellegű szolgáltatás költsége Alaptevékenység: anyagjellegű szolgáltatások összesen Vállalkozási tevékenység: belföldi utazási költség Vállalkozási tevékenység: külföldi utazási költség Vállalkozási tevékenység: tisztségviselők útiköltsége Vállalkozási tevékenység: belföldi szállásköltség Vállalkozási tevékenység: külföldi szállásköltség Vállalkozási tevékenység: gépkocsi karbantartás Vállalkozási tevékenység: irodai költségek Vállalkozási tevékenység: posta, telefon Vállalkozási tevékenység: egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Vállalkozási anyagjellegű szolgáltatások összesen Felosztandó belföldi utazási költség Felosztandó külföldi utazási költség Felosztandó tisztségviselők útiköltsége Felosztandó belföldi szállásköltség Felosztandó külföldi szállásköltség Felosztandó gépkocsi karbantartás Felosztandó irodai költségek Felosztandó posta, telefon Felosztandó egyéb anyag jellegű szolgáltatás költsége Felosztandó anyagjellegű szolgáltatások összesen Alaptevékenység "Otthonunk" nyomtatási költség

17 Alaptevékenység tagdíjak Alaptevékenység PR-tevékenység Alaptevékenység oktatás, továbbképzés Alaptevékenység bankköltség Alaptevékenység biztosítási költség Alaptevékenység külső szolgáltatások költsége Alaptevékenység gondnoksági költségek, elszámolások az ÁFEOSZ-szal Alaptevékenység egyéb, nem anyag jellegű költségek Alaptevékenység nem anyag jellegű szolgáltatások összesen Vállalkozási "Otthonunk" nyomtatási költség Vállalkozási tagdíjak Vállalkozási PR-tevékenység Vállalkozási oktatás, továbbképzés Vállalkozási bankköltség Vállalkozási biztosítási költség Vállalkozási külső szolgáltatások költsége Vállalkozási gondnoksági költségek, elszámolások az ÁFEOSZ-szal Vállalkozási egyéb, nem anyag jellegű költségek Vállalkozási nem anyag jellegű szolgáltatások összesen Felosztandó "Otthonunk" nyomtatási költség Felosztandó tagdíjak Felosztandó PR-tevékenység Felosztandó oktatás, továbbképzés Felosztandó bankköltség Felosztandó biztosítási költség Felosztandó külső szolgáltatások költsége Felosztandó gondnoksági költségek, elszámolások az ÁFEOSZ-szal Felosztandó egyéb, nem anyag jellegű költségek Felosztandó nem anyag jellegű szolgáltatások összesen Főfoglalkozású bér Jutalom Egyéb bér Tisztségviselők díjazása Kitüntetés Nyugdíjpénztár tagdíj munkáltatói hozzájárulás Napidíj-belföldi Napidíj-külföldi Étkezési hozzájárulás 521 Bér- és bérjellegű költség összesen Elnöki reprezentáció Testületi reprezentáció Külföldi delegációk 522 Reprezentáció összesen 5271 Egészségbiztosítási járulék 5272 Nyugdíjbiztosítási járulék 527 TB-járulékok összesen Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás 55 Értékcsökkenés 8-as számlaosztály 861 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartási értéke 862 Árfolyamveszteségek 863 Iparűzési adó 864 Építményadó 865 Máshová nem sorolható egyéb ráfordítások 86 Egyéb ráfordítások összesen 88 Támogatások, ellenérték nélküli átadások 89 Eredményt terhelő adó 9-es számlaosztály Fenntartási hozzájárulás megyei szövetségektől Fenntartási hozzájárulás közvetlen tag lakásszövetkezetektől Fenntartási hozzájárulás pártoló tagoktól

18 911 Fenntartási hozzájárulás összesen 912 Oktatási tevékenység bevételei 913 Egyéb bevételek alaptevékenységből Hirdetési tevékenység bevételei "Otthonunk" értékesítési bevételei Bérbeadási tevékenység bevételei Üdülőszövetkezeti részjegyek utáni bevételek Egyéb vállalkozási bevételek 921 Vállalkozási bevételek összesen 96 Egyéb bevételek (A 86-os számlának megfelelő bontásban.) 9711 Kapott kamatok pénzintézettől 9712 Kapott kamatok más vállalkozóktól 9713 Kapott osztalék befektetések realizált árfolyamnyeresége 9714 Értékpapírok hozama 9715 Egyéb pénzügyi bevételek 97 Pénzügyi bevételek összesen 98 Rendkívüli bevételek Házipénztár pénzkezelési szabályzata A pénztár a LOSZ készpénzzel való ellátását, készpénzforgalmának lebonyolítását végzi, mely átveszi, elismeri és kezeli a Szövetség készpénzbevételeit, foganatosítja készpénzkifizetéseit, biztosítja a kifizetéshez szükséges készpénzt, továbbá tárolja és megőrzi a készpénzkészletet. Jelenleg a témakörrel kapcsolatban az C. sz. törvény a számvitelről előírásait kell figyelembe venni a készpénzforgalom bizonylatolása, nyilvántartása kapcsán, a bizonylati elv és bizonylati fegyelem betartása végett. A pénztári nyilvántartásokba bejegyzett adatokat minden esetben számviteli bizonylattal kell alátámasztani. A pénztáros feladata A pénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel a pénztáros kezeli, aki köteles az előírt nyilvántartásokat vezetni és az utasítás szerint elszámolni. A pénztárosnak gondoskodnia kell arról, hogy az esedékes és a várható kifizetésekhez mindenkor megfelelő mennyiség és címlet forint legyen a pénztárban. A házi pénztárban a napi pénztárzárlat után tartható készpénzállomány értékhatára ,-Ft. A házipénztári keretet meghaladó záró pénzkészletet a bankszámlára be kell fizetni. A házi pénztár céljaira a LOSZ hivatalos helyiségei közül a 6. számú szobában lévő lemezszekrényt jelölöm ki. A pénztárosnak akár ideiglenes, akár végleges távozása esetén a pénztárt az őt helyettesítőnek vagy utódjának át kell adnia. A pénztárosnak le kell zárnia az általa vezetett nyilvántartásokat és pénztárzárlatot kell készítenie. Ezeket átadja az átvevőnek, aki köteles meggyőződni a pénz meglétéről és az elszámolás helyességéről. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: az átadott pénztár megnevezését, az átadás helyét és időpontját, az átadott-átvett pénz értékét, bizonylatokat, nyilvántartásokat, pénztárkulcsokat. A pénztár átadásnál az átadónak, az átvevőnek és az elnök által kijelölt személynek jelen kell lennie. A pénztáros nem fogadhat el hiányos, rongálódott megcsonkult bankjegyet és érmét, amelyet a bankok nem teljes értékben váltanak be. A pénztáros köteles havonta pénztárzárlatot készíteni, amikor pénzmozgás volt. A pénztárzárlatot a pénztárellenőr köteles ellenőrizni.

19 A pénztáros csak hitelesített nyomtatványt használhat pénztári nyilvántartásként. A hitelesítő személy az elnök által kijelölt személy. Az időszaki pénztárjelentés első oldalának fejrészébe a házi pénztár nevét be kell írni. Az időszaki pénztárjelentés jobb felső sarkában a pénztárjelentés sorszáma szerepel és azt a napot kell alatta beírni, amelyre a feljegyzendő tételek vonatkoznak. A sorszám oszlopban a befizetések és kifizetések folyamatos sorszáma írandó. Ez a sorszám év elejétől 1-es számtól kezdődően folyamatos. Ha üres sorok maradnak, azokat áthúzással érvényteleníteni kell. A pénztárzárlat munkái során kell a bevételi és kiadási rovatokba bejegyzett adatokat összesíteni. A nyomtatványon a zárlati munkák elvégzését a pénztári ellenőr és a pénztáros, aláírásával igazolja. A pénztáros a kifizetéseknél figyelemmel kíséri a készpénzkifizetés szankcióval járó összeghatárát és jelzi az utalványozónak. A pénzszállítás szabályai A pénzszállítást meghatározza, hogy a készpénzfelvétel a LOSZ irodáit magában foglaló épület földszintjén elhelyezkedő Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. fiókjából történik. A pénzszállítást ,-Ft-ig 1 fő, ,-Ft felett 2 fő végezheti. A páncélszekrénykulcsok kezelése A pénztári kulcsokról a pénztárosnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből mindenkor egyértelműen megállapítható, hogy a kulcs mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél volt. A kulcs átvételét annak kezelője a nyilvántartásban aláírásával igazolja. A pénzőrző páncélszekrény kulcsának a másolatát a szövetség elnökének a páncélszekrényében leragasztott, a ragasztáson aláírt borítékban kell tartani, és azt csak az elnök távollétében, az elnök által kijelölt személy engedélyével lehet kivenni. Betegség esetén a pénztáros köteles a nála lévő kulcsot lepecsételt, lezárt és leragasztott, a ragasztáson aláírt borítékban az elnök által kijelölt személy részére eljuttatni. A pénztárellenőr feladata A pénztárellenőrzés feladatait a Titkárságvezető látja el. Az ellenőrnek kézjegyével kell ellátnia az ellenőrzött bizonylatokat. Az ellenőrzés a jóváhagyásra és a bizonylatok szabályszerű kiállítására vonatkozik. A bizonylatok tartalmáért és azok valódiságáért nem felelős. Meghatalmazás A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a járandóság jogcímét, a meghatalmazó és meghatalmazott adatait (név, lakcím, személyi igazolványszám) és mindkettő aláírását, valamint két tanú aláírását a fenti zárójelben szereplő adatokkal. Utalványozási joggal felruházott személyek nyilvántartása Utalványozási joga a Szövetségnél az Elnöknek, az elnökhelyettesnek és az elnököt érintő utalványozási jog esetében a műszaki főtanácsosnak van. A pénztáros csak az utalványozók által aláírt okmányok alapján teljesít bevételezést vagy kifizetést. Pénzkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatok A pénztáros minden pénzmozgásról köteles bevételi v. kiadási pénztárbizonylatot készíteni. A pénztár bevételi és kiadási pénztárbizonylat, valamint a pénztárjelentés számítógépen is elkészíthető. Bevételi pénztárbizonylat A bevételezési pénztárbizonylat 3 példányban készül: 1. példány: könyvelésnek kerül átadásra a csatolt alapokmányokkal a pénztárzárlattal együtt. A "Melléklet" rovatban fel kell tüntetni a mellékletek darabszámát. 2. példány: "Nyugta", melyet a befizető kap meg. 3. példány: a tőpéldány, mely a tömbben marad. A pénz átvételét a pénztárosnak aláírásával kell igazolnia. Köteles a pénztárbizonylatot - feladata végrehajtásának igazolásául - az utalványozó és pénztárellenőr is aláírni. A befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a bevételi pénztárbizonylatot a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (postaút.) Nem minősül házipénztári befizetésnek - de házipénztári bevételezés körébe tartozik - a házipénztári ellátmány felvétele. A pénzintézettől a pénztáros készpénzcsekken veszi fel a napi kifizetésekhez szükséges készpénz összegét. A pénzintézettől átvett készpénz összegét a pénztárjelentésben nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásba vétel bizonylata a felvett összegről kiállított Bevételi pénztárbizonylat (melléklete a címletjegyzék). Kiadási pénztárbizonylat A pénztáros csak szabályosan kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával ellátott okmány alapján fizethet. A kifizetés előtt meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a jogosult személy nem jelenik meg a pénztárban a pénz felvételéért, úgy szabályosan kiállított meghatalmazás ellenében a megbízottja részére az összeg kifizethető. A meghatalmazást a kiadási bizonylathoz kell csatolni. Egy kiadási bizonylaton csak egy személy vehet fel pénzt. A pénz átvevőjének igazolnia kell magát személyi igazolvánnyal. A bizonylatra rá kell írni a személyi igazolvány számot. A pénz átvételét az átvevőnek a kiadási bizonylaton aláírásával kell elismernie. A kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak is alá kell írnia. Feladata végrehajtásának igazolásául az utalványozónak és a pénztárellenőrnek is alá kell írnia a kiadási bizonylatot. A kiadási pénztárbizonylat 2 példányban készül:

20 1. példány: a pénztárzárlat melléklete és a csatolt okmányokkal együtt a könyvelésre kerül átadásra. A "melléklet" rovatban fel kell tüntetni a mellékletek darabszámát. 2. példány: a tőpéldány, mely a tömbben marad. Szigorú számadású kötelezettségek alá vont nyomtatványok A szigorú számadás alá vont nyomtatvány (tömb) felhasználása előtt meg kell győződni arról, hogy a nyomdai sorszámozás hibátlan-e, a garnitúra valamennyi példánya azonosan sorszámozott-e, illetve a nyomdai sorszámozás az adott számtartományon belül teljes-e, nem maradt-e ki szám, vagy azonos sorszám nem szerepel-e több garnitúrán. A szigorú számadás alá vont nyomtatványt (tömböt) használatba vétel előtt hitelesíteni kell. A hitelesítési záradékot a tömb borítólapjának belső oldala tartalmazza. A hitelesítő záradék a nyomdai sorszámozás kezdő és záró számát is tartalmazza. A hitelesítő személy: az elnök által kijelölt személy A házipénztár köteles gondoskodni az alábbi szigorú számadású nyomtatványok beszerzéséről és a pénzkezelő helyek - igénylés szerinti - nyomtatvánnyal történő ellátásáról: - készpénzfelvételi utalvány - időszaki pénztárjelentés - kiadási pénztárbizonylat - bevételi pénztárbizonylat - étkezési utalvány - kiküldetési rendelvény A szigorú számadású nyomtatványok tőszelvényeit páncélszekrényben kell tartani és 10 évig kell azokat megőrizni. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Elszámolásra pénzt csak a következő célokra lehet kiadni: - beszerzésre, felvásárlásra - kiküldetési költségekre - kis kiadásokra (pl. reprezentáció, bélyeg stb.) - üzemanyag-vásárlásra Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket. A pénzt elszámolásra csak személyre szólóan, az arra feljogosított személy (személyek) utalványozása és csak olyan bizonylat alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás végső határideje is fel van tüntetve. Az elszámolás véghatárideje 30 nap. Belföldi kiküldetés esetében az elszámolás végső határideje a kiküldött munkahelyi jelentkezését követő 3. munkanap. Határidő előtt is el kell számolni, ha az elszámolás lehetővé vált: pl. beszerzésre adott összeggel, ha a beszerzés megtörtént. Ilyen esetben legkésőbb az elszámolás lehetővé válást követő munkanapon kell a felvett összeggel elszámolni. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul vissza kell fizetni. Ha ugyanaz a személy újabb összeget vesz fel elszámolásra, a felvétel előtt a korábban felvett összeggel el kell számolnia. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szemben beszámítani. Újabb összeget elszámolásra kiutalni csak akkor lehet, ha az elszámolásra kiadott összegeket nyilvántartó személy igazolja, hogy a pénz felvevőjének nincs elszámolatlan tétele. Indokolt esetben kiadható újabb előleg a korábban felvett előleg elszámolása nélkül is. Üzemanyag vásárlására előleget - a meghatározott és szükséges mértékig - 30 napon belül - több alkalommal is ki lehet fizetni külön elszámoltatás nélkül. Az így felvett előlegekkel azonban legalább 30 naponként el kell számoltatni a gépjárművezetőt. A pénztárkezelési szabályzatot a LOSZ Elnöksége a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a... sz. határozatban hagyta jóvá. Budapest, május Farkas Tamás elnök Változások a Házipénztár pénzkezelési szabályzatban oldal (2) bekezdésben jogszabályi változás miatt: évi XVIII. sz. törvény helyett a évi C. törvény

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) 1121 Budapest, Oltvány köz 6.

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) 1121 Budapest, Oltvány köz 6. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) 1121 Budapest, Oltvány köz 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZ A B Á L Y Z A T A 2016. június 15. 1 Bevezetés A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület:

MŰKÖDÉSI REND KÓRHÁZI FELÜGYELŐ TANÁCS. MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ Szakterület: Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvédség Honvédkórház Rövidített megnevezése: Honvédkórház Angol nyelvű megnevezése: Military Hospital Tartalomjegyzék 1. Megnevezés 2. Székhely 3. Tevékenysége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben