Élet és Szó. Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élet és Szó. Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést"

Átírás

1 Kazári Élet és Szó decemberi szám Megjelenik 1000 példányban Kazáron Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést készítünk. Felidézzük sikereinket, legszebb pillanatainkat, majd valamennyit elraktározzuk a lelkünkbe, hiszen ezekbõl erõt meríthetünk a jövõben, a következõ év szürke hétköznapjaiban. Advent, a meghitt várakozás idõszakában álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk arra, hogy a Karácsony nem csak egy ünnep, annál sokkal több. A szeretet, az emlékezés, az együttlét élménye, ez az érzés különbözteti meg a hétköznapoktól. Karácsonykor meggyújtjuk a gyertyákat, emlékezünk azokra, akik már nincsenek közöttünk, gondolunk azokra, akiket szeretünk, de nem tudnak velünk ünnepelni. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk személyesen vagy gondolatban. Álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk arra, hogy nem a fe- nyõfa alá helyezett, drága holmikat rejtõ díszdoboz a legfontosabb ajándék, hanem a figyelem és a tö- rõdés. Az együtt, az egymásért munkálkodás tart össze családo- kat, forraszt egybe közösségeket. Ez teszi családdá a mi községünket is. TARTALOMJEGYZÉK Remélem, hogy a következõ esztendõben is az összefogás, az együttgondolkodás és a közös munka jellemzi majd településünk mindennapjait. A község képviselõtestülete nevében Kazár minden lakójának békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánok! Molnár Katalin polgármester Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedõ beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben. (Juhász Gyula) Önkormányzati hírek...2 Közbiztonság Civil sarok Sport...8 Gyereksarok Ünnep...12

2 Önkormányzati hírek december Élelmiszersegély Az önkormányzat az elmúlt hónapban két alkalommal kapott élelmiszersegélyt a Magyar Élelmiszerbanktól. Elõször 200 kg liszt, 400 kg tészta és 288 kg keksz került szétosztásra a településen élõ cigány kisebbség körében. Második alkalommal 300 db kókuszos és 600 db tökmagos müzliszeletet, 150 kg tésztát, 450 doboz kukoricakonzervet, 225 kg krumplit, 300 kg lisztet és 320 db Maggi húsvarázst kaptunk, amelyet az óvodás- és iskolás gyerekek, valamint a rászorult családok és személyek között osztottunk szét. Az élelmiszersegély szétosztásáról mindkét alkalommal a Szociális Tanács döntött. Bursa Hungarica A képviselõtestület elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. A 23 fõ felsõoktatási hallgató 10 hónapon keresztül havi Ft önkormányzati támogatást kap, amelyet az Oktatási Minisztérium megegyezõ összegû intézményi támogatással havi Ft-tal egészít ki. Így 8000 Ft-os támogatásban részesül minden nappali tagozatos kazári fõiskolai hallgató. Új struktúra az önkormányzat mûködésében Ebben a ciklusban kevesebb Lászlóné, Kovács Béláné, Papp Molnár Béláné, Radics Zsófia, önkormányzati képviselõ dolgo- Ferenc Gyula, Balogh Szeréna, Körmendy Richárd. zik testületünkben. A döntéselõ- Kovács Lászlóné, Havranné Teljesen újszerû elképzelés a készítés folyamatát azonban Susán Xénia, Oláhné Deák Éva, település civil szervezeteit tömöszerettük volna társadalmasítani, Domonkosné Nagy Magdolna, rítõ Civil Tanács, melyben a igyekeztünk minél szélesebb kört Szakos Zoltán. szervezetek elnökei tevékenykedbevonni ebbe a munkába, ezért november 15-én tartotta nek, a tanács irányítását Nagy Szinagyobb társadalmi réteget átfogó alakuló ülését az Ifjúsági-, lárd (elnök) látja el. A tanács notanácsokat hoztunk létre. Oktatási és Sport Tanács. vember 29-én tartotta alakuló A tanácsokat a képviselõtestü- Tagjai: Fekécs Zoltán (elnök), tanácsülését. Tagok: Miklósi let egy-egy tagja irányítja, és tölti Kapás Imre, Rózsási Beáta, Ré- Lászlóné, Tõzsér Gáspár, Körbe az elnöki posztot. Egyedül a pásné Király Ilona, Czecze Jó- mendy Norbert, Gecse Roland, pénzügyeket felügyelõ és pénzü- zsef, Kovács József, Kovács Zol- Körmendy Richárd, Szõllõs Rógyi döntésekben állást foglaló tán, Hársi Dorina, Pántya Renáta, bert, Fekécs Zoltán, Dobor István, Pénzügyi Bizottság maradt. Tag- Csõsz Attiláné, Sándorné Komen- Kovács Valter, Angyal Edit, Katojai: Cziglerné Pántya Mónika (el- da Éva, Cserháti Dániel. na Miklósné, Sándor László, Papp nök), Szabó László és külsõ tag- A Kulturális-, Hagyományõr- Ferenc Gyula. ként Szabó Imréné. zõ- és Turisztikai Tanács novem- Az alakuló üléseken megvita- Elsõként a Szociális Tanács ber 22-én alakult meg. Tagjai: tásra és elfogadásra került a tartotta alakuló összejövetelét, Gecse Ákos (elnök), Gyenes Szervezeti és Mûködési Szabály november 4-én. A tanács 14 Brigitta, Tõzsér László, Bodor zat, majd ezen túlmenõen, az akfõbõl áll, tagjai: Tóth Tiborné Pálné, Dávidné Lukács Ildikó, tuális feladatok megvitatása meltanácsnok, Nagy Szilárd, Merényi Milcsovics Béla, Molnár Béla, lett a tervkészítéshez szükséges Tamásné, Katona Miklósné, Sándor Boglárka, Husvéth Csaba, javaslatok és vélemények is Gyenesné Telek Beatrix, Kovács Sándor Gyuláné, Bozsik Tibor, elhangzottak. 2

3 2010. december Közbiztonság A Kazár Mizserfa település területén szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak éves beszámolója Bûnügyi közbiz- A vagyon elleni bûncselekmé- Közbiztonsági jellemzõknyek elkövetésénél szerepet ját- közrendvédelmi tevékenység tonsági helyzet szik az is, hogy az állampolgárok nem vigyáznak eléggé értékeikre A vizsgált idõszakban az alábbi Bûnügyi jellemzõk és ezzel megkönnyítik az elköve- intézkedéseket hajtottuk végre: tõk dolgát. A falopások számának emelkedése pedig azzal is magya- Elõvezetés: 8db A vizsgált idõszakban a terüle- Elõállítás: 5db ten a tudomásunkra jutott bûncse- rázható, hogy az elkövetõk hely- Elfogás: 6db lekmények száma hetven, ebbõl ben könnyen értékesítik az eltu- Fegyver tárhely ellenõrzés: 8db negyvenkilenc lopás, kettõ ga- lajdonított fát, mert azt számla Postai küldemény kézbesítés: 12db nélkül, áron alul tudják megtenni. Lakhely megállapítás: 21db rázdaság, kettõ súlyos testi sértés, Egyéb általános ügyirat: 21db három betörés, kettõ visszaélés Az operatív tevékenység nem jel- Anyagi káros baleset: 3db kábítószerrel vagy teljesítmény- lemzõ a bûncselekmények fel- Szabálysértés feljelentés lopás miatt: 8db fokozó szerrel, három rongálás, derítésénél. Sajnos egyre gyako- Egyéb feljelentés: 12db ribb a megélhetési bûnözés. A tahárom emberi méltóság elleni Szabálysértési feljelentés közlekedési szabálysértés miatt: 23db bûncselekmény, egy zsarolás, egy núk eredményes kihallgatását Okmányelvétel: 4db orgazdaság, kettõ közbizalom megnehezíti az, hogy a falun élõ elleni bûncselekmény, egy jogtanak azokkal, akikkel szemben 6 esetben Ft értékben emberek nap mint nap találkoz- Helyszíni bírság kiszabására lan elsajátítás és egy igazságszolkerült sor. gáltatás elleni bûncselekmény esetleg tanúskodtak, s félnek at- volt. Ezen ügyekbõl tizenhárom tól, hogy e személyek a jövõben Az eltelt idõszakban az alábbiak lopási ügyet dolgoztam fel, melymunkánktól: az õ sérelmükre követnek el bûn- szerint voltunk elvonva KMB-s cselekményeket, illetve félnek a bõl befejezését tekintve nyolc következményektõl. URH szolgálat: 160 óra eljárás felfüggesztés elkövetõ Akció szolgálat: 50 óra ismeretlen volta miatt, öt áttétel Rendezvénybiztosítás: 82 óra vizsgálatra lett átküldve. A lopási Fertõzött, veszélyeztetett Rzs. Ügyfeldolgozás miatt: 160 óra ügyekbõl három falopás és öt szí- területek Csapatszolgálat: 48 óra nesfémlopás volt. A téli idõszak- Egyéb feladat: 80 óra. ban több tettenéréses falopásban Az illetékességi területen több intézkedtünk, ezek egy része sza- olyan településrész is található, Polgárõrökkel, településõrökamelyek bûnelkövetés szempont- kel, valamint erdészekkel és erdõbálysértési értékre történt, de sikerült lefoglalnunk jó néhány fa jából kiemeltek, ilyen például Ka- tulajdonosokkal is többször telzár Béla telep, Gergely telep, Mi- jesítünk szolgálatot. A területen szállító jármûvet és eszközt is. zserfa, Székvölgy-puszta kolónia lakók gépjármûveinek mûszaki Elkövetõk és módszerek és környékük. Bûnügyileg veszé- állapota jónak mondható. A közlyeztetett területek: Takarékszö- lekedési szabálysértések tekintejellemzõvetkezeti Kirendeltségek, Posták, tében az engedély nélküli vezetés Az elkövetett bûncselekmé- üzletek, italboltok, kocsmák, va- mellett jellemzõ még az eltiltás nyek jellemzõen vagyon elleni lamint a kazári varroda. A terüle- hatálya alatt történõ vezetés is. bûncselekmények voltak, ezen ten elkövetett szabálysértések Javulás tapasztalható a segédmonagy része engedély nélküli gép- toros kerékpárok vezetõinél, mibelül falopás, színesfémlopás, valamint a kertekben, nyitott fésze- jármûvezetés volt. Téli idõszak- vel viselik a bukósisakot. A közleban elszaporodnak a tulajdon el- kedési szabálysértést elkövetõkrekben hagyott kisebb szerszámok, gépek eltulajdonítása. Eb- leni szabálysértések (falopás), ez kel szemben visszatartó erõ a fela nehéz megélhetési körülmé- jelentés. Ez annak tudható be, ben az évben megnõtt a terménylopások száma, ez valószínûleg a nyekre vezethetõ vissza. A felde- hogy a büntetés szigorúbb, illetve munkanélkülivé váló, elszegé- rítést nehezíti, hogy az eltulajdo- egyes szabálysértések esetében nyedõ emberek miatt van, akik nított fát még aznap eltüzelik, így lehetõség van az õrizetbe vételre így próbálnak élelemhez jutni. Az tárgyi bizonyítási eszköz nem áll is. A jogszabályváltozásoknak körendelkezésre. szönhetõen az elzárással sújtható elkövetõk jórészt munkanélküliek, valamint a társadalomba beil- szabálysértések köre nõtt, ennek leszkedni nem akaró, roma pozitív, közrendet javító hatása kisebbséghez tartozó személyek. érzékelhetõ. 3

4 Közbiztonság december 4 Megelõzõ tevékenység Bûnmegelõzés, balesetmegelõzés A szolgálat ellátása során részt veszünk az ORFK által meghirdetett Egy Iskola Egy Rendõr Programban, ezért jelen vagyunk a területen lévõ általános iskolák- ban. Óralátogatás során felvilágosítjuk a diákokat a helyes és biz- tonságos közlekedés, elsõsorban a kerékpáros közlekedés szabályairól. Segítjük az iskolai rendezvények zavartalan lebonyolítását. A szolgálatellátás során különös hangsúlyt fektetünk az iskolák és környékének visszatérõ ellenõr- zésére. A településen a bûnmege- lõzési munkát a településõrökön és a polgárõrökön kívül általános iskolás diákok is segítik, akik a felnõttekkel közösen, ifjú polgárõrként látják el a rájuk bízott feladatot. A bûnmegelõzés keretein belül felhívjuk az intézmények vezetõinek figyelmét a vagyonvé- delem szükségességére, riasztó berendezések felszerelésére, ennek köszönhetõ, hogy szinte minden objektum riasztóval ellátott, és az is, hogy egyes telephelyeken éjjeliõröket alkalmaznak. A falu vezetõinek jeleztem térfigyelõ kamerák felszerelésének szükségességét. Az idõseket és az egyedül- állókat szórólapok segítségével tájékoztattuk a trükkös lopások elleni védekezésrõl, annak érdekében, hogy ne váljanak áldozat- tá. A KMB irodán megtartott fo- gadóórákon bejelentés nem tör- tént. A lakosságot a hivatalokban kifüggesztett szórólapok segítségével tájékoztattuk a közérdekû információkról. Megelõzési jelleggel több esetben láttunk el közös szolgálatot a kerületi erdésszel és vadõrrel is. A szolgálatok ellátása során ellenõriztük a fakitermelõ helyeket, fa szállítókat is, de itt nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltunk. Ameny- nyiben hiányosságot tapaszta- Javaslatok, elképzelések a lunk, azt megbeszéljük, vagy kö- KMB-s munka javítására, zösen teszünk ellene. A balesetmegelõzési fejlesztésére tevékenység elsõsor- ban az álló ellenõrzések során, a A körzeti megbízotti munka az gépkocsivezetõk ellenõrzésében elmúlt években tapasztalataink nyilvánul meg, ilyenkor felhívjuk alapján a bûnügyek feldolgozáa gépjármûvezetõk figyelmét a sa felé tolódott el, és ez sok idõt közlekedési szabályokra. A községben vesz el a közterületi szolgálatból. mostanában megnõtt az Emellett a rendkívüli események áthaladó teherautó forgalom a (árvíz, csapatszolgálati feladatok) korlátozó tábla ellenére. Ez valószínûleg is csökkentették az illetékességi a Salgótarjáni Ipari Parkterületen eltöltött szolgálati órák nál lévõ KPM-es ellenõrzések mi- számát. Egyre több esetben ke- att van, így próbálják kikerülni rülünk átcsoportosításra egyéb azt. Észlelés esetén az engedéllyel feladatok ellátására. A szolgálat nem rendelkezõ jármûveket hely- szervezése jónak mondható. A színi bírságoljuk és visszafordít- körzeti megbízotti iroda, illetve a juk, illetve elkísérjük a Közút által számítógép elavult. Nagy mértékmûködtetett tengelysúly ellenõrzõ ben segítené munkánkat egy kortógép, állomásra. szerûbb iroda, egy modern számí- ezen kívül szükség lenne Együttmûködés térfigyelõkamerák telepítésére, valamint informatikai összekötte- Az együttmûködés az ügyelettel tés kiépítésére a rendõrségi hálósorán jónak mondható, a szolgálat zattal.a helyi polgárõrséggel napi rádión és mobiltelefonon kapcsolatban vagyunk, megbekeresztül tartjuk a kapcsolatot. Az széléseiken gyûléseiken részt ve- ügyelet a kért tájékoztatásokat szünk. Problémáikat, tapasztalataikat minden esetben megadja, segíti a megbeszéljük, a szolgálat munkavégzést. A társ osztályok- szervezését egyeztetjük. Bûnügyi kal a kapcsolat jó, több esetben szempontból nézve Kazár terüle- kaptam, illetve adtam használható tén majd minden éjszaka van polinformációt. Több esetben is részt gárõr, településõr vagy körzeti vettem a bûnügyi osztályon lévõ megbízott, fõleg hétvégenként, ügyek területünket érintõ nyomo- frekventált idõszakban. Szoro- zati cselekményeiben, valamint sabb kapcsolat kiépítésére törekigazgatásrendészeti feladatok szünk az erdészekkel, a vadõrökvégrehajtásában. A terület szomszédságában kel, a halõrökkel és az erdõtulaj- lévõ mátraterenyei donosokkal, a figyelõszolgálatok KMB-s csoporttal a kapcsolat kifejezetten végrehajtásában továbbra is szánya jó, sajnos Rákóczibá- mítunk a polgárõrök és a telepü- területén egyáltalán nincs lésõrök segítségére. Terveink kö- KMB-s. Az önkormányzat-tal zött a szórakozóhelyek fokozott szintén napi kapcsolatban állunk, ellenõrzése is szerepel. Szolgálati a hivatali dolgozókkal és a polgár- jegyen igényeltünk korábban mester asszonnyal hétfõnként szolgálati mobiltelefont, de ezmegbeszéljük a település aktuális ügyben idáig nem történt semmi. problémáit. Az önkormány-zat 2010-ben saját lövedékálló melnagy segítséget nyújt a napi mun- lényt kaptunk. kavégzés során is. Buga László r. százados alosztályvezetõ Berki Ferenc r. ftörm körzeti megbízott

5 2010. december Civil sarok Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról A Képviselõ testület 26/2009. (III. 24.) számú határozata alapján a Polgárõr Egyesület Kazár, valamint a 27/2009. (III. 24.) számú határozata alapján a Kazár Községi Sportegyesület és Kazár Község Önkormányzata együttmûködési megállapodást kötött. A megállapodásban rögzítik azokat a feladatokat, melyeket a civil szervezetek fölvállalnak és megvalósítanak, ezen kívül a megjelölt feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatás összegét. Ebben az évben a fent említett két civil egyesület részesült támogatásban, a polgárõrök Ft, míg a sportegyesület Ft ot kapott. A szervezetek által elkészített részletes pénzügyi elszámolá- sokból kitûnik, hogy e támogatásokat az egyesületek jórészt a mûködési feltételek megteremtésére hasz- nálták fel, illetve a mûködéssel kapcsolatos kiadásai- kat fedezték belõle. TL. Polgárõr Egyesület - Kazár civil szervezet évi beszámolója, pénzügyi elszámolása Egyesületünk a évben is végezte megszokott munkáját. A kialakult csoportok rendszeresen jártak szolgálatba. A hét minden napján szolgálat van a faluban. A településõrök, a rendõrség és a polgárõrök felosztják egymás között a hét napjait. Létszám: Létszámunk keveset változott az elõzõ évhez képest, jelenleg 44 fõ. Gondot jelentett, hogy sok volt a beteg, a külföldön vagy hazánk más területein munkát vállalók száma. Öröm számunkra, hogy fiatal emberek 5 fõ léptek be egyesületünkbe. Feladataink: Kazár, Mizserfa területén való járõrözés; Rendezvényeken forgalomirányítás, rendõri munka segítése; Figyelés, rendõrség értesítése, helyszín biztosítása; Önkormányzati épületek figyelése, községben folyó építkezések ellenõrzése; Árvízvédelem; Idõsek, egyedül élõk figyelem- mel kísérése; Színesfém- és falopások felszámolása a rendõrséggel, a te- lepülésõrséggel közösen. Pozitívum: Jó a kapcsolat a rendõrséggel. Berki Ferenc körzeti megbízott számít munkánkra, részt vesz megbeszéléseinken, a kö- zös szolgálatokon. Nõ azon fiatalok száma, akik részt vesznek a falu életében Laska-fesztivál polgárõr csapat, Palóc Kanyar autós ver- senyen való részvétel. Elismerik a munkánkat a megyében. Mi képviseljük az Egy iskola, egy polgárõr országos konferencián Nógrád megyét; Megkapunk minden segítséget az önkormányzattól. Problémák: Elöregedett az autónk. Nagyon sokat kellett rá költeni, a javíttatás, a vizsga nagyon sok pénzt felemészt; Nem értünk el eredményt a szemetelõkkel szemben. Keressük a megoldást, nem sok sikerrel; Nehezen megy a polgárõr igazolványok cseréje; Mi ingyen dolgozunk, sajnos ezt még sokan nem hiszik el; 5

6 Civil sarok december Gazdasági helyzet: szönjük azoknak, akik ránk ez év végi egyesületi gyûlés, a BEVÉTELEK: gondoltak. havi szolgálatbeosztások, a Községünkben az önkormányvalamint Laskafesztivál és Tócsni Parti, a Kazári Búcsú költsé- Egyesületünk fõ támogatója zaton kívül az AXAMO Kft. tá- Kazár Község Önkormányzata. mogatta egyesületünket. Kö- geit tartalmazza. Együttmûködési megállapodá- szönjük. Kis értékû eszközös vásárlására sunk értelmében az önkorroltunk nagyteljesítményû lám Ft-ot költöttünk. Vásámányzat ebben az évben is Összes bevételünk 2010-ben Ft támogatást nyújtott Ft volt. pákat, gázsprayket, adóvevõ egyesületünknek, amit három készülékeket. részletben utalt a polgárõrség KIADÁSOK Könyvelésünket Koós László- számlájára. A támogatásért Kiadásunk fõ tételét a szolgálaegyesületünk minden tagja ne- tok benzinköltsége adja. Ebben Számlánkat a Sajóvölgye Taka- né végzi, évi Ft-ért. vében ezúton is kifejezem kö- az évben a településõrök is a rékszövetkezet vezeti, a szám- szönetemet. szolgálati gépjármûvel jártak lavezetés díja havi 1000 Ft NCA pályázaton ebben az év- szolgálatba. Ez nagyban megben Ft-ot nyertünk. Ez növelte benzin költségeinket Az Apeh felé elutaltuk egye Ft/év. a tavalyi évhez képest nagyon Ft. sületünk gépkocsiadóját kevés. Sokba került a gépjármû kar Ft-ot. Az Országos Polgárõr Szövet- bantartása, kötelezõ vizsga, keség átutalta egyesületünknek a rékgumi, akkumulátor, félgépjármûadót. Erre pályáztunk, tengely, kerékcsapágyak cse Ft. Összes kiadásunk 2010-ben: így a Ft-os költséget réje Ft. nem nekünk kellett kifizetni az Egyesületünknek két bizto- Az év hátralévõ idõszakára APEH részére. sítása van. A polgárõr autó köte Ft áll rendelkezésünkre. Pályáztunk az Országos Polgár- lezõje, valamint a polgárõrök õr Szövetség Feladatvállalási egyéni biztosítása. Ez Ft Köszönöm polgárõr társaim programjára. Tavasszal volt ebben az évben. önzetlen munkáját, a támogatók Ft-ot, õsszel Postai, levél és nyomtatvány és a lakosság segítségét. Ft-ot kaptunk. költségünk Ft-ot tett ki; Ebben az évben az SZJA 1 %- Rendezvényeink költsége ából Ft-ot kaptunk. Kö- Fekécs Zoltán Ft volt, az ez összeg az elnök 6

7 2010. december Civil sarok A Kazári Sportegyesület elszámolása a évi önkormányzati támogatás jogcímén kapott összeg felhasználásáról: Az összeg felhasználásának dött. Az egyesület kiemelt felada- hozzájárultak a szállításhoz. (Ferészletezése: tának tekinti a kazári és mizserfai jes család, Gecse család, Domonfiatalok sportolási lehetõségének kos család, Sándor család) Játékvezetõi díj: biztosítását a legkisebbektõl a 24 mérkõzés Ft; legidõsebbekig. Ezúton szeretnénk köszönetet elszámolva Ft mondani támogatóinknak: Nógrád Megyei Labdarúgó Sportolóink több Szövetség korosztályban is szerepelnek: Fõtámogatónk: Kazár Község Tagdíj Ft Bozsik program 6-12 éves korig Önkormányzata, mely nélkül Nevezési díj Ft 30 fõ Sportegyesületünk nem megyei II.osztály serdülõ mûködhetne. Sportorvosi vizsgálat éves korig 20 fõ Ft Ft ifjúsági csapat éves korig Támogatóink: 20 fõ Axamo Kft - Szabó Imréné, Védõfelszerelés (cipõ, sportszár, felnõtt csapat 15 éves kortól 20 3 garnitúra felszerelés, szállítás kapus kesztyû) Ft fõ Ft Nagy Béla, 1 garnitúra Csapataink jól szerepeltek a felszerelés és 6 db labda Játékengedélyek díjai: bajnokságban: serdülõ csapat (20 fõ) serdülõ csapat: 3.helyezés ifj. Miklós János ifjúsági csapat (20 fõ) ifjúsági csapat: 7.helyezés (Bohém presszó) felnõtt csapat (20 fõ) Ft felnõtt csapat: 4.helyezés Ft Nagy Szilárd Sportolóink minden mérkõzésen (COOP üzlet) Útiköltség elszámolás: teljes létszámban és idõben Ft megjelentek. Az önkormányzat- További feladatunk a sportegyenak köszönjük, hogy sportolóink sület zavartalan mûködéséhez Felhasznált összeg összesen: szállítását minden alkalommal szükséges támogatók keresése és Ft biztosította. Új jelenség, hogy pártoló tagság szervezése. Sportegyesületünk 2010-ben az egyes szülõk elkísérték gyermeelvárásoknak megfelelõen mûkö- keiket a mérkõzésekre, így õk is Kovács Valter elnök 7

8 Sport december Kitûzött céljait elérte a KAZÁR KSE november 26-án tartotta évzáró értékelõ gyûlését a Kazári Sportegyesület, ahol Fekécs Zoltán DSK képviselõ és Molnár Béla szakosztályvezetõ értékelték a csapatok teljesítményét, munkáját. A csapatok a kitûzött elvárásoknak megfelelõen szerepeltek. A évi bajnokságra a felkészülés és az alapozás február 1-jén indul heti három-négy alkalommal. A csapat szerkezetén belüli nagy átalakítás nem várható. Egyesületünk évben is szeretné megrendezni a már hagyománnyá vált Kazár Kupa nagypályás tornát, melynek tervezett idõpontja március 5-6. A sportegyesület nevében szeretnénk megköszönni elsõsorban Kazár Község Önkormányzatának és a helyi vállalkozóknak (Axamo Kft., Nagy Béla, Bohém presszó, Nagy Szilárd) a évben nyújtott támogatást, valamint köszönetet mondunk azon szülõknek is, akik segítettek az idegenbeli mérkõzésekre utazásban. M GY D V LG KG GK P Serdülõ 3. hely M GY D V LG KG GK P Ifjúsági 7. hely M GY D V LG KG GK P Felnõtt 5. hely Kovács Valter elnök 8 Focihírek Kazár Szurdokpüspöki [Pásztó] 1 5 (1 2) Eredmények: Pásztó Kazár Kazár Beszterce 7 2 Serdülõ csapatunk az elõkelõ 0 14 (0 8) Kazár Petõfi 6 2 harmadik helyen zárt a Kazár Arany 11 4 bajnokságban. 18 igazolt játékos játszotta végig Kazár Kodály Kazár 5, 1, pont a bajnokságot. A döntõt december 6-án A csoportban a góllövõlistát rendezték, mely az alábbi Eredmények: Czigler Benett vezeti 19 góllal. eredménnyel zárult: Nagybátony Kazár Gagarin Kazár (1 1) Karancslapujtõ Kazár 1 9 Kazár Tar Arany János Kazár (1 1) Iskolai sport Kazár SBTC Az országos döntõbe jutásért 1 4 (1 3) A teremlabdarúgó torna városi december 9-én Karancslapujtõ Kazár döntõjére kilenc csapat nevezett. Balassagyarmaton küzd iskolai 1 2 (0 1) Kettõ csoportban folytak a labdarúgó csapatunk. Kazár Ságújfalu mérkõzések a Salgótarjáni Váro (12 0) si Sportcsarnokban, ahol a B Somoskõújfalu Kazár csoportot fiaink fölényesen Hajrá Fiúk! 2 2 (2 1) nyerték meg. Fekécs Zoltán

9 2010. december Gyereksarok Nálunk járt a Mikulás A Kazári Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mikulás estet szervezett december 5-én az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola alsó tagozatában. A rendezvényre több mint 50 család érkezett, és nagy örömmel nézték végig a gyermekek lelkes mûsorát. A buli csomagosztással, illetve kis tánccal, mulatsággal zárult. A rendezvény sikeres lebonyolításához Kazár Község Önkormányzata nyújtott támogatást. Köszönjük! Papp Ferenc Gyula CKÖ elnök 9

10 Gyereksarok Halloween napi vigasságok december Jótékonysági bál Az õszi szünet elõtti utolsó ta- vérfagyasztó mûsort adtak. Mikor nítási napon tökökkel felszerel- besötétedett, elindult a menet. Bokezve jöttek a gyerekek délután az szorkány-, Sikoly- és csúnyábbiskolába. Töklámpást készítet- nál csúnyább jelmezbe öltözött tünk. Óriási volt a sürgés-forgás. gyerekek vonultak végig a falun. A Alig fértünk el az alsó tagozat au- lakók nem tudták elképzelni, mi ez lájában. Sok gyerek a szüleivel a nagy lárma. A polgárõrök iráegyütt érkezett a rendezvényre. nyították a forgalmat. A kézmûves Közben sült tököt ettünk és teát házhoz érve leraktuk a töklámpáittunk. Köszönjük Nagy Laci bá- sokat, hogy ott világítsanak tocsinak a sütnivaló tököket, és a vább. Nagy buli volt. konyhának, hogy megsütötték. Indulás elõtt a színjátszósok Tini-mini Grundklub november13-án az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola szülõi munkaközössége ismét megrendezte a jótékonysági bált, amelynek bevétele teljes egészben a gyermekek és az iskola javát szolgálja. A bevételbõl, melynek összege Forint, DVD lejátszókat és sportszereket vásárolnak. Az idei rendezvényen a szokásosnál jóval többen voltak, összesen 120 fõ vendég vett részt. Az ízletes vacsorát az ANIFER Kft kedvezményesen biztosította, ezzel is támogatva az iskolát és a gyerekeket. A zenérõl Berecz György és Tarsoly Anita gondoskodott. Támogatók: AXAMO Kft Ft Örökifjú Asszonykórus 5000 Ft Nyugdíjas Klub 5000 Ft Papírcentrum Kft író- és irodaszerek Böbe Méretes Szabóság vásárlási utalvány Betti Fodrászat nõi és férfi hajvágás Hársi Attila bor ANIFER Kft kedvezményes vacsoraár Flamingó Virágbolt virág és ajándéktárgyak Szeretnénk megköszönni azok a segítségét, akik eljöttek a bálba és jegyek vásárlásával, illetve adományaikkal támogatták a rendezvényt. Köszönet a szülõi munkaközösség tagjainak, akik munkájukkal járultak hozzá a bál sikerességéhez. Cziglerné Pántya Mónika 10

11 2010. december Gyereksarok Mikulás járt Kazáron A már többéves hagyománynak megfelelõen december 3-án Falumikulás járta a település utcáit és intézményeit. Ellátogatott az óvodába, az iskolába és az idõsek klubjába. Mindenhol elmondta jókívánságait, esetleg intõ szavait. Hátizsákjából azonban mindenkinek jutott ajándék, amiket két segítõje, a krampuszok segítségével osztott szét. TL. 11

12 Ünnep december Karácsonyi gála Helye: Római Katolikus Templom december 22. (szerda) Vendégvárás tól Gálamûsor tól Köszöntõt mond: Molnár Katalin polgármester Közremûködnek: Napraforgó Óvoda óvodásai Karácsonyi dalok, mondókák Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai Fontos Zenekar népi dallamok Tréfás betlehemi játék a Fekete Párducok elõadásában Kecskés Regina, Sándor Annamária Én felkelék, ének Bakos Szeréna, Bartus Katalin, Tóth Viktória, Sándor Dominika, Kovács Dominik, Praveczki Barbara Karácsonyi dalok Nyugdíjas Klub tagjai Sándor Istvánné Karácsony címû saját költeménye Hunyadi Jánosné Ady Endre Karácsony címû verse Kazári Népdalkör Karácsonyi és újévi kívánságok dalban és versben Idõsek karácsonyi vásárlási utalványa VÁLTOZÁS! Kazár Község Önkormányzata ez év Karácsonyára Ft-os élelmiszer vásárlási utalvánnyal támogatja az egyedülálló idõseket. Az idén azonban úgy döntött a képviselõtestület, hogy csak a 70 éven felüli egyedülálló, állandó lakóhellyel rendelkezõ kazári lakosok kapnak támogatást. Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Nyomdai elõkészítés: Viszkok Attila 12

Közélet Aktivitás TisZtelet. SikeR. Kedves Kazáriak! 2009. decemberi szám Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron

Közélet Aktivitás TisZtelet. SikeR. Kedves Kazáriak! 2009. decemberi szám Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron Közélet Aktivitás TisZtelet HagyomÁny SikeR i szám Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron Kedves Kazáriak! Önkormányzatunk sikeres é- vet mondhat magáénak. Nyertes Elérkezett advent, a várakozás, az

Részletesebben

Élet és Szó. Mikulás járt a faluban TARTALOMJEGYZÉK

Élet és Szó. Mikulás járt a faluban TARTALOMJEGYZÉK Kazári Élet és Szó 2013/4. szám Megjelenik 1000 példányban Kazáron Mikulás járt a faluban December 6-án két Mikulás és betértek az AXAMO Kft-hez, az is. Boldog ünnepeket kívántak, két krampusz járta a

Részletesebben

Cserszegtomaji Krónika

Cserszegtomaji Krónika Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2014. december IV. évf. 11. szám Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Cserszegtomaj! Tisztelt Lakótársaim, kedves Olvasó! Advent napjait éljük, az esztendő

Részletesebben

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör Kazári Élet és Szó A Kazári Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szeptember 6-án két helyszínen Mizserfán és Kazáron tartotta bányásznapi megemlékezését. A mizserfai megemlékezésre sok év után ismét a szociális

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

Adventi rendezvények a városban

Adventi rendezvények a városban VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. december XII. évfolyam 12. szám Ára: 80 Ft A képviselő-testület november 29- én tartotta soros testületi ülését. Napirendre tűzték többek között a Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Felgyúlnak az ünnep fényei

Felgyúlnak az ünnep fényei KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXV. évfolyam 5. szám 2013. december 17. Felgyúlnak az ünnep fényei Közmeghallgatás - LENDVAI IVÁNNÉ - A 2013-ban végzett tevékenységéről számolt

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

A zt üzeni az őszi szél ilyenkor október táján mindenhol a világon, hogy

A zt üzeni az őszi szél ilyenkor október táján mindenhol a világon, hogy 2008. szeptember-októberi szám Megjelenik havonta 1200 példányban Kazáron Mit üzen az őszi szél? Lábam alatt zizeg, zenél a sok levél, Hallom azt is mit üzen az őszi szél. Csodálatos az ősz, olyan mint

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK. 2010. ( 18. évfolyam ) 6. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK. Kovács Zita Andrea Mindenki Karácsonya Várjuk a jót, várjuk a szépet, amit

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya

Szákszendi. Hírmondó. Anyák napja, Május első vasárnapja. Az édesanya Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Május első vasárnapja Anyák napja, szeretettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, jó

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN

ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja IX. évfolyam 3. szám 2010. szeptember 26. ANYATEJ VILÁGNAPJA ŐRHALOMBAN 1992 óta világszerte, minden évben megünneplik az Anyatej Világnapját, az UNICEF és

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal)

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. JÚNIUS - JÚLIUS Pedagógusnapi ünnepség Rubindiploma a hét évtizedes "oltogatásért" megjárják a poklot. A polgármester ezután néhány versbõl idézett, majd

Részletesebben

OKTÓBER 23. - A SZABADSÁG ÜNNEPE Október 22-én 17.30 h-kor kezdõdött a mûvelõdési házban az 56-os forradalomat

OKTÓBER 23. - A SZABADSÁG ÜNNEPE Október 22-én 17.30 h-kor kezdõdött a mûvelõdési házban az 56-os forradalomat 2010. (18. évfolyam ) 5. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft OKTÓBER 23. - A SZABADSÁG ÜNNEPE Október 22-én 17.30 h-kor kezdõdött a mûvelõdési házban az 56-os forradalomat méltató ünnepségünk. Tálas

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Mindenki Karácsonya. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Mindenki Karácsonya. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 12. szám Mindenki Karácsonya Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 2 A város hírei kistarcsai híradó Adventi gyertyagyújtás

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVII. évfolyam 1. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVII. évfolyam 1. szám ECSEDI NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVII. évfolyam 1. szám A húsvét egyházi ünnep. Keresztény szokások szerint Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk ilyenkor, amely a Biblia

Részletesebben

Közmeghallgatás. XIX. évfolyam 12. szám 2011. december Ára: 100 Ft

Közmeghallgatás. XIX. évfolyam 12. szám 2011. december Ára: 100 Ft XIX. évfolyam 12. szám 2011. december Ára: 100 Ft Közmeghallgatás A tavalyihoz képest jóval kisebb érdeklődés mellett zajlott a közmeghallgatás. A tiszaalpári képviselő-testület rendkívüli ülésével közösen

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben