Élet és Szó. Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élet és Szó. Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést"

Átírás

1 Kazári Élet és Szó decemberi szám Megjelenik 1000 példányban Kazáron Kedves Kazáriak! Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, megállunk egy-egy pillanatra és számvetést készítünk. Felidézzük sikereinket, legszebb pillanatainkat, majd valamennyit elraktározzuk a lelkünkbe, hiszen ezekbõl erõt meríthetünk a jövõben, a következõ év szürke hétköznapjaiban. Advent, a meghitt várakozás idõszakában álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk arra, hogy a Karácsony nem csak egy ünnep, annál sokkal több. A szeretet, az emlékezés, az együttlét élménye, ez az érzés különbözteti meg a hétköznapoktól. Karácsonykor meggyújtjuk a gyertyákat, emlékezünk azokra, akik már nincsenek közöttünk, gondolunk azokra, akiket szeretünk, de nem tudnak velünk ünnepelni. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk személyesen vagy gondolatban. Álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk arra, hogy nem a fe- nyõfa alá helyezett, drága holmikat rejtõ díszdoboz a legfontosabb ajándék, hanem a figyelem és a tö- rõdés. Az együtt, az egymásért munkálkodás tart össze családo- kat, forraszt egybe közösségeket. Ez teszi családdá a mi községünket is. TARTALOMJEGYZÉK Remélem, hogy a következõ esztendõben is az összefogás, az együttgondolkodás és a közös munka jellemzi majd településünk mindennapjait. A község képviselõtestülete nevében Kazár minden lakójának békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánok! Molnár Katalin polgármester Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedõ beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben. (Juhász Gyula) Önkormányzati hírek...2 Közbiztonság Civil sarok Sport...8 Gyereksarok Ünnep...12

2 Önkormányzati hírek december Élelmiszersegély Az önkormányzat az elmúlt hónapban két alkalommal kapott élelmiszersegélyt a Magyar Élelmiszerbanktól. Elõször 200 kg liszt, 400 kg tészta és 288 kg keksz került szétosztásra a településen élõ cigány kisebbség körében. Második alkalommal 300 db kókuszos és 600 db tökmagos müzliszeletet, 150 kg tésztát, 450 doboz kukoricakonzervet, 225 kg krumplit, 300 kg lisztet és 320 db Maggi húsvarázst kaptunk, amelyet az óvodás- és iskolás gyerekek, valamint a rászorult családok és személyek között osztottunk szét. Az élelmiszersegély szétosztásáról mindkét alkalommal a Szociális Tanács döntött. Bursa Hungarica A képviselõtestület elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. A 23 fõ felsõoktatási hallgató 10 hónapon keresztül havi Ft önkormányzati támogatást kap, amelyet az Oktatási Minisztérium megegyezõ összegû intézményi támogatással havi Ft-tal egészít ki. Így 8000 Ft-os támogatásban részesül minden nappali tagozatos kazári fõiskolai hallgató. Új struktúra az önkormányzat mûködésében Ebben a ciklusban kevesebb Lászlóné, Kovács Béláné, Papp Molnár Béláné, Radics Zsófia, önkormányzati képviselõ dolgo- Ferenc Gyula, Balogh Szeréna, Körmendy Richárd. zik testületünkben. A döntéselõ- Kovács Lászlóné, Havranné Teljesen újszerû elképzelés a készítés folyamatát azonban Susán Xénia, Oláhné Deák Éva, település civil szervezeteit tömöszerettük volna társadalmasítani, Domonkosné Nagy Magdolna, rítõ Civil Tanács, melyben a igyekeztünk minél szélesebb kört Szakos Zoltán. szervezetek elnökei tevékenykedbevonni ebbe a munkába, ezért november 15-én tartotta nek, a tanács irányítását Nagy Szinagyobb társadalmi réteget átfogó alakuló ülését az Ifjúsági-, lárd (elnök) látja el. A tanács notanácsokat hoztunk létre. Oktatási és Sport Tanács. vember 29-én tartotta alakuló A tanácsokat a képviselõtestü- Tagjai: Fekécs Zoltán (elnök), tanácsülését. Tagok: Miklósi let egy-egy tagja irányítja, és tölti Kapás Imre, Rózsási Beáta, Ré- Lászlóné, Tõzsér Gáspár, Körbe az elnöki posztot. Egyedül a pásné Király Ilona, Czecze Jó- mendy Norbert, Gecse Roland, pénzügyeket felügyelõ és pénzü- zsef, Kovács József, Kovács Zol- Körmendy Richárd, Szõllõs Rógyi döntésekben állást foglaló tán, Hársi Dorina, Pántya Renáta, bert, Fekécs Zoltán, Dobor István, Pénzügyi Bizottság maradt. Tag- Csõsz Attiláné, Sándorné Komen- Kovács Valter, Angyal Edit, Katojai: Cziglerné Pántya Mónika (el- da Éva, Cserháti Dániel. na Miklósné, Sándor László, Papp nök), Szabó László és külsõ tag- A Kulturális-, Hagyományõr- Ferenc Gyula. ként Szabó Imréné. zõ- és Turisztikai Tanács novem- Az alakuló üléseken megvita- Elsõként a Szociális Tanács ber 22-én alakult meg. Tagjai: tásra és elfogadásra került a tartotta alakuló összejövetelét, Gecse Ákos (elnök), Gyenes Szervezeti és Mûködési Szabály november 4-én. A tanács 14 Brigitta, Tõzsér László, Bodor zat, majd ezen túlmenõen, az akfõbõl áll, tagjai: Tóth Tiborné Pálné, Dávidné Lukács Ildikó, tuális feladatok megvitatása meltanácsnok, Nagy Szilárd, Merényi Milcsovics Béla, Molnár Béla, lett a tervkészítéshez szükséges Tamásné, Katona Miklósné, Sándor Boglárka, Husvéth Csaba, javaslatok és vélemények is Gyenesné Telek Beatrix, Kovács Sándor Gyuláné, Bozsik Tibor, elhangzottak. 2

3 2010. december Közbiztonság A Kazár Mizserfa település területén szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottak éves beszámolója Bûnügyi közbiz- A vagyon elleni bûncselekmé- Közbiztonsági jellemzõknyek elkövetésénél szerepet ját- közrendvédelmi tevékenység tonsági helyzet szik az is, hogy az állampolgárok nem vigyáznak eléggé értékeikre A vizsgált idõszakban az alábbi Bûnügyi jellemzõk és ezzel megkönnyítik az elköve- intézkedéseket hajtottuk végre: tõk dolgát. A falopások számának emelkedése pedig azzal is magya- Elõvezetés: 8db A vizsgált idõszakban a terüle- Elõállítás: 5db ten a tudomásunkra jutott bûncse- rázható, hogy az elkövetõk hely- Elfogás: 6db lekmények száma hetven, ebbõl ben könnyen értékesítik az eltu- Fegyver tárhely ellenõrzés: 8db negyvenkilenc lopás, kettõ ga- lajdonított fát, mert azt számla Postai küldemény kézbesítés: 12db nélkül, áron alul tudják megtenni. Lakhely megállapítás: 21db rázdaság, kettõ súlyos testi sértés, Egyéb általános ügyirat: 21db három betörés, kettõ visszaélés Az operatív tevékenység nem jel- Anyagi káros baleset: 3db kábítószerrel vagy teljesítmény- lemzõ a bûncselekmények fel- Szabálysértés feljelentés lopás miatt: 8db fokozó szerrel, három rongálás, derítésénél. Sajnos egyre gyako- Egyéb feljelentés: 12db ribb a megélhetési bûnözés. A tahárom emberi méltóság elleni Szabálysértési feljelentés közlekedési szabálysértés miatt: 23db bûncselekmény, egy zsarolás, egy núk eredményes kihallgatását Okmányelvétel: 4db orgazdaság, kettõ közbizalom megnehezíti az, hogy a falun élõ elleni bûncselekmény, egy jogtanak azokkal, akikkel szemben 6 esetben Ft értékben emberek nap mint nap találkoz- Helyszíni bírság kiszabására lan elsajátítás és egy igazságszolkerült sor. gáltatás elleni bûncselekmény esetleg tanúskodtak, s félnek at- volt. Ezen ügyekbõl tizenhárom tól, hogy e személyek a jövõben Az eltelt idõszakban az alábbiak lopási ügyet dolgoztam fel, melymunkánktól: az õ sérelmükre követnek el bûn- szerint voltunk elvonva KMB-s cselekményeket, illetve félnek a bõl befejezését tekintve nyolc következményektõl. URH szolgálat: 160 óra eljárás felfüggesztés elkövetõ Akció szolgálat: 50 óra ismeretlen volta miatt, öt áttétel Rendezvénybiztosítás: 82 óra vizsgálatra lett átküldve. A lopási Fertõzött, veszélyeztetett Rzs. Ügyfeldolgozás miatt: 160 óra ügyekbõl három falopás és öt szí- területek Csapatszolgálat: 48 óra nesfémlopás volt. A téli idõszak- Egyéb feladat: 80 óra. ban több tettenéréses falopásban Az illetékességi területen több intézkedtünk, ezek egy része sza- olyan településrész is található, Polgárõrökkel, településõrökamelyek bûnelkövetés szempont- kel, valamint erdészekkel és erdõbálysértési értékre történt, de sikerült lefoglalnunk jó néhány fa jából kiemeltek, ilyen például Ka- tulajdonosokkal is többször telzár Béla telep, Gergely telep, Mi- jesítünk szolgálatot. A területen szállító jármûvet és eszközt is. zserfa, Székvölgy-puszta kolónia lakók gépjármûveinek mûszaki Elkövetõk és módszerek és környékük. Bûnügyileg veszé- állapota jónak mondható. A közlyeztetett területek: Takarékszö- lekedési szabálysértések tekintejellemzõvetkezeti Kirendeltségek, Posták, tében az engedély nélküli vezetés Az elkövetett bûncselekmé- üzletek, italboltok, kocsmák, va- mellett jellemzõ még az eltiltás nyek jellemzõen vagyon elleni lamint a kazári varroda. A terüle- hatálya alatt történõ vezetés is. bûncselekmények voltak, ezen ten elkövetett szabálysértések Javulás tapasztalható a segédmonagy része engedély nélküli gép- toros kerékpárok vezetõinél, mibelül falopás, színesfémlopás, valamint a kertekben, nyitott fésze- jármûvezetés volt. Téli idõszak- vel viselik a bukósisakot. A közleban elszaporodnak a tulajdon el- kedési szabálysértést elkövetõkrekben hagyott kisebb szerszámok, gépek eltulajdonítása. Eb- leni szabálysértések (falopás), ez kel szemben visszatartó erõ a fela nehéz megélhetési körülmé- jelentés. Ez annak tudható be, ben az évben megnõtt a terménylopások száma, ez valószínûleg a nyekre vezethetõ vissza. A felde- hogy a büntetés szigorúbb, illetve munkanélkülivé váló, elszegé- rítést nehezíti, hogy az eltulajdo- egyes szabálysértések esetében nyedõ emberek miatt van, akik nított fát még aznap eltüzelik, így lehetõség van az õrizetbe vételre így próbálnak élelemhez jutni. Az tárgyi bizonyítási eszköz nem áll is. A jogszabályváltozásoknak körendelkezésre. szönhetõen az elzárással sújtható elkövetõk jórészt munkanélküliek, valamint a társadalomba beil- szabálysértések köre nõtt, ennek leszkedni nem akaró, roma pozitív, közrendet javító hatása kisebbséghez tartozó személyek. érzékelhetõ. 3

4 Közbiztonság december 4 Megelõzõ tevékenység Bûnmegelõzés, balesetmegelõzés A szolgálat ellátása során részt veszünk az ORFK által meghirdetett Egy Iskola Egy Rendõr Programban, ezért jelen vagyunk a területen lévõ általános iskolák- ban. Óralátogatás során felvilágosítjuk a diákokat a helyes és biz- tonságos közlekedés, elsõsorban a kerékpáros közlekedés szabályairól. Segítjük az iskolai rendezvények zavartalan lebonyolítását. A szolgálatellátás során különös hangsúlyt fektetünk az iskolák és környékének visszatérõ ellenõr- zésére. A településen a bûnmege- lõzési munkát a településõrökön és a polgárõrökön kívül általános iskolás diákok is segítik, akik a felnõttekkel közösen, ifjú polgárõrként látják el a rájuk bízott feladatot. A bûnmegelõzés keretein belül felhívjuk az intézmények vezetõinek figyelmét a vagyonvé- delem szükségességére, riasztó berendezések felszerelésére, ennek köszönhetõ, hogy szinte minden objektum riasztóval ellátott, és az is, hogy egyes telephelyeken éjjeliõröket alkalmaznak. A falu vezetõinek jeleztem térfigyelõ kamerák felszerelésének szükségességét. Az idõseket és az egyedül- állókat szórólapok segítségével tájékoztattuk a trükkös lopások elleni védekezésrõl, annak érdekében, hogy ne váljanak áldozat- tá. A KMB irodán megtartott fo- gadóórákon bejelentés nem tör- tént. A lakosságot a hivatalokban kifüggesztett szórólapok segítségével tájékoztattuk a közérdekû információkról. Megelõzési jelleggel több esetben láttunk el közös szolgálatot a kerületi erdésszel és vadõrrel is. A szolgálatok ellátása során ellenõriztük a fakitermelõ helyeket, fa szállítókat is, de itt nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltunk. Ameny- nyiben hiányosságot tapaszta- Javaslatok, elképzelések a lunk, azt megbeszéljük, vagy kö- KMB-s munka javítására, zösen teszünk ellene. A balesetmegelõzési fejlesztésére tevékenység elsõsor- ban az álló ellenõrzések során, a A körzeti megbízotti munka az gépkocsivezetõk ellenõrzésében elmúlt években tapasztalataink nyilvánul meg, ilyenkor felhívjuk alapján a bûnügyek feldolgozáa gépjármûvezetõk figyelmét a sa felé tolódott el, és ez sok idõt közlekedési szabályokra. A községben vesz el a közterületi szolgálatból. mostanában megnõtt az Emellett a rendkívüli események áthaladó teherautó forgalom a (árvíz, csapatszolgálati feladatok) korlátozó tábla ellenére. Ez valószínûleg is csökkentették az illetékességi a Salgótarjáni Ipari Parkterületen eltöltött szolgálati órák nál lévõ KPM-es ellenõrzések mi- számát. Egyre több esetben ke- att van, így próbálják kikerülni rülünk átcsoportosításra egyéb azt. Észlelés esetén az engedéllyel feladatok ellátására. A szolgálat nem rendelkezõ jármûveket hely- szervezése jónak mondható. A színi bírságoljuk és visszafordít- körzeti megbízotti iroda, illetve a juk, illetve elkísérjük a Közút által számítógép elavult. Nagy mértékmûködtetett tengelysúly ellenõrzõ ben segítené munkánkat egy kortógép, állomásra. szerûbb iroda, egy modern számí- ezen kívül szükség lenne Együttmûködés térfigyelõkamerák telepítésére, valamint informatikai összekötte- Az együttmûködés az ügyelettel tés kiépítésére a rendõrségi hálósorán jónak mondható, a szolgálat zattal.a helyi polgárõrséggel napi rádión és mobiltelefonon kapcsolatban vagyunk, megbekeresztül tartjuk a kapcsolatot. Az széléseiken gyûléseiken részt ve- ügyelet a kért tájékoztatásokat szünk. Problémáikat, tapasztalataikat minden esetben megadja, segíti a megbeszéljük, a szolgálat munkavégzést. A társ osztályok- szervezését egyeztetjük. Bûnügyi kal a kapcsolat jó, több esetben szempontból nézve Kazár terüle- kaptam, illetve adtam használható tén majd minden éjszaka van polinformációt. Több esetben is részt gárõr, településõr vagy körzeti vettem a bûnügyi osztályon lévõ megbízott, fõleg hétvégenként, ügyek területünket érintõ nyomo- frekventált idõszakban. Szoro- zati cselekményeiben, valamint sabb kapcsolat kiépítésére törekigazgatásrendészeti feladatok szünk az erdészekkel, a vadõrökvégrehajtásában. A terület szomszédságában kel, a halõrökkel és az erdõtulaj- lévõ mátraterenyei donosokkal, a figyelõszolgálatok KMB-s csoporttal a kapcsolat kifejezetten végrehajtásában továbbra is szánya jó, sajnos Rákóczibá- mítunk a polgárõrök és a telepü- területén egyáltalán nincs lésõrök segítségére. Terveink kö- KMB-s. Az önkormányzat-tal zött a szórakozóhelyek fokozott szintén napi kapcsolatban állunk, ellenõrzése is szerepel. Szolgálati a hivatali dolgozókkal és a polgár- jegyen igényeltünk korábban mester asszonnyal hétfõnként szolgálati mobiltelefont, de ezmegbeszéljük a település aktuális ügyben idáig nem történt semmi. problémáit. Az önkormány-zat 2010-ben saját lövedékálló melnagy segítséget nyújt a napi mun- lényt kaptunk. kavégzés során is. Buga László r. százados alosztályvezetõ Berki Ferenc r. ftörm körzeti megbízott

5 2010. december Civil sarok Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról A Képviselõ testület 26/2009. (III. 24.) számú határozata alapján a Polgárõr Egyesület Kazár, valamint a 27/2009. (III. 24.) számú határozata alapján a Kazár Községi Sportegyesület és Kazár Község Önkormányzata együttmûködési megállapodást kötött. A megállapodásban rögzítik azokat a feladatokat, melyeket a civil szervezetek fölvállalnak és megvalósítanak, ezen kívül a megjelölt feladatokhoz nyújtott önkormányzati támogatás összegét. Ebben az évben a fent említett két civil egyesület részesült támogatásban, a polgárõrök Ft, míg a sportegyesület Ft ot kapott. A szervezetek által elkészített részletes pénzügyi elszámolá- sokból kitûnik, hogy e támogatásokat az egyesületek jórészt a mûködési feltételek megteremtésére hasz- nálták fel, illetve a mûködéssel kapcsolatos kiadásai- kat fedezték belõle. TL. Polgárõr Egyesület - Kazár civil szervezet évi beszámolója, pénzügyi elszámolása Egyesületünk a évben is végezte megszokott munkáját. A kialakult csoportok rendszeresen jártak szolgálatba. A hét minden napján szolgálat van a faluban. A településõrök, a rendõrség és a polgárõrök felosztják egymás között a hét napjait. Létszám: Létszámunk keveset változott az elõzõ évhez képest, jelenleg 44 fõ. Gondot jelentett, hogy sok volt a beteg, a külföldön vagy hazánk más területein munkát vállalók száma. Öröm számunkra, hogy fiatal emberek 5 fõ léptek be egyesületünkbe. Feladataink: Kazár, Mizserfa területén való járõrözés; Rendezvényeken forgalomirányítás, rendõri munka segítése; Figyelés, rendõrség értesítése, helyszín biztosítása; Önkormányzati épületek figyelése, községben folyó építkezések ellenõrzése; Árvízvédelem; Idõsek, egyedül élõk figyelem- mel kísérése; Színesfém- és falopások felszámolása a rendõrséggel, a te- lepülésõrséggel közösen. Pozitívum: Jó a kapcsolat a rendõrséggel. Berki Ferenc körzeti megbízott számít munkánkra, részt vesz megbeszéléseinken, a kö- zös szolgálatokon. Nõ azon fiatalok száma, akik részt vesznek a falu életében Laska-fesztivál polgárõr csapat, Palóc Kanyar autós ver- senyen való részvétel. Elismerik a munkánkat a megyében. Mi képviseljük az Egy iskola, egy polgárõr országos konferencián Nógrád megyét; Megkapunk minden segítséget az önkormányzattól. Problémák: Elöregedett az autónk. Nagyon sokat kellett rá költeni, a javíttatás, a vizsga nagyon sok pénzt felemészt; Nem értünk el eredményt a szemetelõkkel szemben. Keressük a megoldást, nem sok sikerrel; Nehezen megy a polgárõr igazolványok cseréje; Mi ingyen dolgozunk, sajnos ezt még sokan nem hiszik el; 5

6 Civil sarok december Gazdasági helyzet: szönjük azoknak, akik ránk ez év végi egyesületi gyûlés, a BEVÉTELEK: gondoltak. havi szolgálatbeosztások, a Községünkben az önkormányvalamint Laskafesztivál és Tócsni Parti, a Kazári Búcsú költsé- Egyesületünk fõ támogatója zaton kívül az AXAMO Kft. tá- Kazár Község Önkormányzata. mogatta egyesületünket. Kö- geit tartalmazza. Együttmûködési megállapodá- szönjük. Kis értékû eszközös vásárlására sunk értelmében az önkorroltunk nagyteljesítményû lám Ft-ot költöttünk. Vásámányzat ebben az évben is Összes bevételünk 2010-ben Ft támogatást nyújtott Ft volt. pákat, gázsprayket, adóvevõ egyesületünknek, amit három készülékeket. részletben utalt a polgárõrség KIADÁSOK Könyvelésünket Koós László- számlájára. A támogatásért Kiadásunk fõ tételét a szolgálaegyesületünk minden tagja ne- tok benzinköltsége adja. Ebben Számlánkat a Sajóvölgye Taka- né végzi, évi Ft-ért. vében ezúton is kifejezem kö- az évben a településõrök is a rékszövetkezet vezeti, a szám- szönetemet. szolgálati gépjármûvel jártak lavezetés díja havi 1000 Ft NCA pályázaton ebben az év- szolgálatba. Ez nagyban megben Ft-ot nyertünk. Ez növelte benzin költségeinket Az Apeh felé elutaltuk egye Ft/év. a tavalyi évhez képest nagyon Ft. sületünk gépkocsiadóját kevés. Sokba került a gépjármû kar Ft-ot. Az Országos Polgárõr Szövet- bantartása, kötelezõ vizsga, keség átutalta egyesületünknek a rékgumi, akkumulátor, félgépjármûadót. Erre pályáztunk, tengely, kerékcsapágyak cse Ft. Összes kiadásunk 2010-ben: így a Ft-os költséget réje Ft. nem nekünk kellett kifizetni az Egyesületünknek két bizto- Az év hátralévõ idõszakára APEH részére. sítása van. A polgárõr autó köte Ft áll rendelkezésünkre. Pályáztunk az Országos Polgár- lezõje, valamint a polgárõrök õr Szövetség Feladatvállalási egyéni biztosítása. Ez Ft Köszönöm polgárõr társaim programjára. Tavasszal volt ebben az évben. önzetlen munkáját, a támogatók Ft-ot, õsszel Postai, levél és nyomtatvány és a lakosság segítségét. Ft-ot kaptunk. költségünk Ft-ot tett ki; Ebben az évben az SZJA 1 %- Rendezvényeink költsége ából Ft-ot kaptunk. Kö- Fekécs Zoltán Ft volt, az ez összeg az elnök 6

7 2010. december Civil sarok A Kazári Sportegyesület elszámolása a évi önkormányzati támogatás jogcímén kapott összeg felhasználásáról: Az összeg felhasználásának dött. Az egyesület kiemelt felada- hozzájárultak a szállításhoz. (Ferészletezése: tának tekinti a kazári és mizserfai jes család, Gecse család, Domonfiatalok sportolási lehetõségének kos család, Sándor család) Játékvezetõi díj: biztosítását a legkisebbektõl a 24 mérkõzés Ft; legidõsebbekig. Ezúton szeretnénk köszönetet elszámolva Ft mondani támogatóinknak: Nógrád Megyei Labdarúgó Sportolóink több Szövetség korosztályban is szerepelnek: Fõtámogatónk: Kazár Község Tagdíj Ft Bozsik program 6-12 éves korig Önkormányzata, mely nélkül Nevezési díj Ft 30 fõ Sportegyesületünk nem megyei II.osztály serdülõ mûködhetne. Sportorvosi vizsgálat éves korig 20 fõ Ft Ft ifjúsági csapat éves korig Támogatóink: 20 fõ Axamo Kft - Szabó Imréné, Védõfelszerelés (cipõ, sportszár, felnõtt csapat 15 éves kortól 20 3 garnitúra felszerelés, szállítás kapus kesztyû) Ft fõ Ft Nagy Béla, 1 garnitúra Csapataink jól szerepeltek a felszerelés és 6 db labda Játékengedélyek díjai: bajnokságban: serdülõ csapat (20 fõ) serdülõ csapat: 3.helyezés ifj. Miklós János ifjúsági csapat (20 fõ) ifjúsági csapat: 7.helyezés (Bohém presszó) felnõtt csapat (20 fõ) Ft felnõtt csapat: 4.helyezés Ft Nagy Szilárd Sportolóink minden mérkõzésen (COOP üzlet) Útiköltség elszámolás: teljes létszámban és idõben Ft megjelentek. Az önkormányzat- További feladatunk a sportegyenak köszönjük, hogy sportolóink sület zavartalan mûködéséhez Felhasznált összeg összesen: szállítását minden alkalommal szükséges támogatók keresése és Ft biztosította. Új jelenség, hogy pártoló tagság szervezése. Sportegyesületünk 2010-ben az egyes szülõk elkísérték gyermeelvárásoknak megfelelõen mûkö- keiket a mérkõzésekre, így õk is Kovács Valter elnök 7

8 Sport december Kitûzött céljait elérte a KAZÁR KSE november 26-án tartotta évzáró értékelõ gyûlését a Kazári Sportegyesület, ahol Fekécs Zoltán DSK képviselõ és Molnár Béla szakosztályvezetõ értékelték a csapatok teljesítményét, munkáját. A csapatok a kitûzött elvárásoknak megfelelõen szerepeltek. A évi bajnokságra a felkészülés és az alapozás február 1-jén indul heti három-négy alkalommal. A csapat szerkezetén belüli nagy átalakítás nem várható. Egyesületünk évben is szeretné megrendezni a már hagyománnyá vált Kazár Kupa nagypályás tornát, melynek tervezett idõpontja március 5-6. A sportegyesület nevében szeretnénk megköszönni elsõsorban Kazár Község Önkormányzatának és a helyi vállalkozóknak (Axamo Kft., Nagy Béla, Bohém presszó, Nagy Szilárd) a évben nyújtott támogatást, valamint köszönetet mondunk azon szülõknek is, akik segítettek az idegenbeli mérkõzésekre utazásban. M GY D V LG KG GK P Serdülõ 3. hely M GY D V LG KG GK P Ifjúsági 7. hely M GY D V LG KG GK P Felnõtt 5. hely Kovács Valter elnök 8 Focihírek Kazár Szurdokpüspöki [Pásztó] 1 5 (1 2) Eredmények: Pásztó Kazár Kazár Beszterce 7 2 Serdülõ csapatunk az elõkelõ 0 14 (0 8) Kazár Petõfi 6 2 harmadik helyen zárt a Kazár Arany 11 4 bajnokságban. 18 igazolt játékos játszotta végig Kazár Kodály Kazár 5, 1, pont a bajnokságot. A döntõt december 6-án A csoportban a góllövõlistát rendezték, mely az alábbi Eredmények: Czigler Benett vezeti 19 góllal. eredménnyel zárult: Nagybátony Kazár Gagarin Kazár (1 1) Karancslapujtõ Kazár 1 9 Kazár Tar Arany János Kazár (1 1) Iskolai sport Kazár SBTC Az országos döntõbe jutásért 1 4 (1 3) A teremlabdarúgó torna városi december 9-én Karancslapujtõ Kazár döntõjére kilenc csapat nevezett. Balassagyarmaton küzd iskolai 1 2 (0 1) Kettõ csoportban folytak a labdarúgó csapatunk. Kazár Ságújfalu mérkõzések a Salgótarjáni Váro (12 0) si Sportcsarnokban, ahol a B Somoskõújfalu Kazár csoportot fiaink fölényesen Hajrá Fiúk! 2 2 (2 1) nyerték meg. Fekécs Zoltán

9 2010. december Gyereksarok Nálunk járt a Mikulás A Kazári Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mikulás estet szervezett december 5-én az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola alsó tagozatában. A rendezvényre több mint 50 család érkezett, és nagy örömmel nézték végig a gyermekek lelkes mûsorát. A buli csomagosztással, illetve kis tánccal, mulatsággal zárult. A rendezvény sikeres lebonyolításához Kazár Község Önkormányzata nyújtott támogatást. Köszönjük! Papp Ferenc Gyula CKÖ elnök 9

10 Gyereksarok Halloween napi vigasságok december Jótékonysági bál Az õszi szünet elõtti utolsó ta- vérfagyasztó mûsort adtak. Mikor nítási napon tökökkel felszerel- besötétedett, elindult a menet. Bokezve jöttek a gyerekek délután az szorkány-, Sikoly- és csúnyábbiskolába. Töklámpást készítet- nál csúnyább jelmezbe öltözött tünk. Óriási volt a sürgés-forgás. gyerekek vonultak végig a falun. A Alig fértünk el az alsó tagozat au- lakók nem tudták elképzelni, mi ez lájában. Sok gyerek a szüleivel a nagy lárma. A polgárõrök iráegyütt érkezett a rendezvényre. nyították a forgalmat. A kézmûves Közben sült tököt ettünk és teát házhoz érve leraktuk a töklámpáittunk. Köszönjük Nagy Laci bá- sokat, hogy ott világítsanak tocsinak a sütnivaló tököket, és a vább. Nagy buli volt. konyhának, hogy megsütötték. Indulás elõtt a színjátszósok Tini-mini Grundklub november13-án az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola szülõi munkaközössége ismét megrendezte a jótékonysági bált, amelynek bevétele teljes egészben a gyermekek és az iskola javát szolgálja. A bevételbõl, melynek összege Forint, DVD lejátszókat és sportszereket vásárolnak. Az idei rendezvényen a szokásosnál jóval többen voltak, összesen 120 fõ vendég vett részt. Az ízletes vacsorát az ANIFER Kft kedvezményesen biztosította, ezzel is támogatva az iskolát és a gyerekeket. A zenérõl Berecz György és Tarsoly Anita gondoskodott. Támogatók: AXAMO Kft Ft Örökifjú Asszonykórus 5000 Ft Nyugdíjas Klub 5000 Ft Papírcentrum Kft író- és irodaszerek Böbe Méretes Szabóság vásárlási utalvány Betti Fodrászat nõi és férfi hajvágás Hársi Attila bor ANIFER Kft kedvezményes vacsoraár Flamingó Virágbolt virág és ajándéktárgyak Szeretnénk megköszönni azok a segítségét, akik eljöttek a bálba és jegyek vásárlásával, illetve adományaikkal támogatták a rendezvényt. Köszönet a szülõi munkaközösség tagjainak, akik munkájukkal járultak hozzá a bál sikerességéhez. Cziglerné Pántya Mónika 10

11 2010. december Gyereksarok Mikulás járt Kazáron A már többéves hagyománynak megfelelõen december 3-án Falumikulás járta a település utcáit és intézményeit. Ellátogatott az óvodába, az iskolába és az idõsek klubjába. Mindenhol elmondta jókívánságait, esetleg intõ szavait. Hátizsákjából azonban mindenkinek jutott ajándék, amiket két segítõje, a krampuszok segítségével osztott szét. TL. 11

12 Ünnep december Karácsonyi gála Helye: Római Katolikus Templom december 22. (szerda) Vendégvárás tól Gálamûsor tól Köszöntõt mond: Molnár Katalin polgármester Közremûködnek: Napraforgó Óvoda óvodásai Karácsonyi dalok, mondókák Aba Sámuel Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai Fontos Zenekar népi dallamok Tréfás betlehemi játék a Fekete Párducok elõadásában Kecskés Regina, Sándor Annamária Én felkelék, ének Bakos Szeréna, Bartus Katalin, Tóth Viktória, Sándor Dominika, Kovács Dominik, Praveczki Barbara Karácsonyi dalok Nyugdíjas Klub tagjai Sándor Istvánné Karácsony címû saját költeménye Hunyadi Jánosné Ady Endre Karácsony címû verse Kazári Népdalkör Karácsonyi és újévi kívánságok dalban és versben Idõsek karácsonyi vásárlási utalványa VÁLTOZÁS! Kazár Község Önkormányzata ez év Karácsonyára Ft-os élelmiszer vásárlási utalvánnyal támogatja az egyedülálló idõseket. Az idén azonban úgy döntött a képviselõtestület, hogy csak a 70 éven felüli egyedülálló, állandó lakóhellyel rendelkezõ kazári lakosok kapnak támogatást. Kiadja: Kazár Község Önkormányzatának Képviselõtestülete. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Nyomdai elõkészítés: Viszkok Attila 12

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési TÁMOGATÁSOK 2010. február hó

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési TÁMOGATÁSOK 2010. február hó 2010. február hó 1. Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány Bursa Hungarica ösztöndíj 820 000 2010.január 22. Salgótarján 2. JAMKK A Magyar Kultúra Napja városi rendezvényeinek ktg-i 1 560 000 2010.január

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ május VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A MEZŐZOMBOR POLGÁRŐR EGYESÜLET 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Ferenczi István polgárőr vezető Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A szokásos módon és időben kerül

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Ifjúsági-, és felnőtt Tereptriatlon egyéni Országos Bajnokság

Ifjúsági-, és felnőtt Tereptriatlon egyéni Országos Bajnokság OB ifjúsági nő 1 30 SOÓS Fanni Fergeteg Triatlon SE 2784 01:56:07 00:00:00 00:10:12 01:04:29 00:41:25 2 43 PURUCZKI Dorina FTC 5425 02:14:29 00:18:22 00:11:05 01:09:21 00:54:02 Tempo Sport Kft 1/ 22 OB

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Pogány, 2008. április 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 25-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. január 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: 4 fő települési képviselő Kereszti Márta Ludányhalászi Község Önkormányzatának

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ június VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet 5741 Kétegyháza, Nagy S. utca.70 18394922-9499-529-04 Közhasznúsági jelentés 2010. év.január.01 2010.év.december.31 Könyvvizsgálattal az adatok nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér. 8. Tel.: 06-30-273-0486 Hiv. szám: 15/2012. Ö. ü. Tömör István Balatonkenese Város polgármestere Balatonkenese 8174.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. december

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben