BELSİ ELLENİRI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELSİ ELLENİRI JELENTÉS"

Átírás

1 BELSİ ELLENİRI JELENTÉS Péteri Község Önkormányzatának megbízásából készült vizsgálatról, az önkormányzat évi gazdálkodásának átfogó felülvizsgálatáról, átvilágításáról Készítette: Vincent Auditor Kft. Készült: március 31. 1

2 Ellenırzést végezte: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ellenırzött szerv: Péteri Község Önkormányzata Ellenırzés tárgya: az önkormányzat évi gazdálkodása Ellenırzési idıszak: január december 31. Ellenırzés ideje: október 13. december február 10. február 26. Az ellenırzés célja és feladata: az önkormányzat gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata, átvilágítása évi A vizsgált idıszakban hivatalban lévı vezetık neve, beosztása: Dr. Szászik Károly polgármester Henke Zsuzsanna jegyzı Az ellenırzés típusa: pénzügyi-szabályszerőségi ellenırzés A vizsgálatot végzı ellenır: Kormos Anna közgazdász Dr. Németh József könyvvizsgáló Temesvári Lajos könyvvizsgáló 2

3 Vonatkozó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) évi C törvény a számvitelrıl (továbbiakban: Szt.) 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl (továbbiakban: Ámr.) 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetetési kötelezettségének sajátosságairól (továbbiakban: Vhr.) 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl (továbbiakban: Ber.) évi XXXIII. törvény az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról, évi CXLI törvény az ingatlan nyilvántartásról, 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet az önkormányzatok tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl, 48/2001. (III.29.) FVM rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévı ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl, Péteri Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 164/2008. (X.08.) számú határozata alapján az önkormányzat évi belsı ellenırzési tervét módosította, és az önkormányzat a és év gazdálkodásának tekintetében komplex vizsgálatot rendelt el. 3

4 Megállapítások a/i. könyvelést alátámasztó bizonylatok vizsgálata A bizonylatok fogalmát, alaki és tartalmi követelményeit a Számviteli törvény (Szt.) és a szervezetnél lévı Bizonylati szabályzat határozza meg. Az Szt. szerint a bizonylati rend és fegyelem, valamint a számviteli bizonylat a következı: 165. (1) Minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági mőveletek (események) folyamatát tükrözı összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerő az a bizonylat, amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - elıírásszerően javítottak. (3) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következıket is: a) a pénzeszközöket érintı gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejőleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintı tételeket legkésıbb a tárgyhót követı hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell; b) az egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott idıpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérı rendelkezést nem tartalmaz), legkésıbb a tárgynegyedévet követı hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. (4) A fıkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenırzés lehetıségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerzıdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minısíthetı irat)- függetlenül annak nyomdai vagy egyéb elıállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. 4

5 (2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem elıtt kell tartani. (3) A számviteli bizonylatot a gazdasági mővelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának idıpontjában, illetve idıszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetık. (4) A számviteli bizonylatot - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérıen, ha az eltérést az adott gazdasági mővelet, esemény, illetve intézkedés jellemzıi indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvő bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelı adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a könyvviteli nyilvántartásokban történı rögzítést megelızıen - belsı szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni. (5) Átalakulás esetén a jogelıdnél - a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától - keletkezett bizonylatok, illetve a jogelıd nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági eseményeket a jogutód (több jogutód esetén az, amelyiknél a gazdasági esemény hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban, amennyiben a jogelıd éves beszámolója, egyszerősített éves beszámolója elkészítése során azokat figyelembe venni nem lehetett, illetve, ha a jogelıd nem tudta azokat figyelembe venni. (6) A számviteli bizonylatokon az adatok idıtállóságát a ban meghatározott megırzési idın belül biztosítani kell (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következık: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; c) a gazdasági mőveletet elrendelı személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettıl függıen az ellenır aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevı, az ellennyugtákon a befizetı aláírása; d) a bizonylat kiállításának idıpontja, illetve kivételesen - a gazdasági mővelet jellegétıl, idıbeni hatályától függıen - annak az idıszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; e) a (megtörtént) gazdasági mővelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági mővelet okozta változások mennyiségi, minıségi és - a gazdasági mővelet jellegétıl, a könyvviteli elszámolás rendjétıl függıen - értékbeni adatai; f) külsı bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az idıszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történı hivatkozás; i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés idıpontja, igazolása; j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály elıír. (2) A számlával, az egyszerősített számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat. 5

6 (3) A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére jogosult személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti képviseletet is), vagy belsı szabályzatban erre külön feljogosított személy aláírásával is igazolható. (4) (5) Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idıbélyegzıvel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e törvény elıírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történı alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. (6) Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli kiíratását, b) az egyértelmő azonosítás érdekében a kódjegyzéket. (7) A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti bizonylathoz egyértelmő hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás lehetıségét kizárva csatolja. A hivatalnál és intézményeinél a kötelezıen elıírt (számviteli politika; számlarend; az eszközök és források értékelési szabályzata; a leltározási és leltárkészítési szabályzat; a pénzkezelési szabályzat; a bizonylati szabályzat; az önköltség számítási szabályzat; a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata) számviteli és ellenırzési szabályzatok évben készültek. Igaz, hogy ezen szabályzatok hivatalos érvénybe helyezése, aláírása több esetben elmaradt. Azóta a változások (törvényi, személyi, feladatköri) átvezetésére nem került sor. Az ellenırzéssel kapcsolatos elıírások szintén nem készültek el. A számviteli szabályzatok aktualizálását 2008-ban elkezdték és jelenleg is végzik. Tulajdonképpen új szabályzatokat alkottak és alkotnak, amelyek már megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak és a helyi sajátosságoknak. 6

7 A Bizonylati szabályzat (2007. évi) csak nagyon általános megállapításokat tartalmaz, egy minta szabályzat alapján készült, amelyet nem szabtak az önkormányzat sajátosságaira. A bizonylatok áttekintése során több problémát is feltártunk. A problémás bizonylatokról készült táblázat a jelentés mellékletét képezi. A készpénzforgalomnál felmerült típushibák a következık: több esetben nincs csatolva az alapbizonylat a pénztárbizonylathoz, több esetben nem derül ki egyértelmően a bizonylatból, hogy milyen célra, mely terület érdekében történt a kifizetés, több esetben nincs engedélyezı aláírás, így a jogosság kérdése is felmerül, több esetben olyan számlát is kifizettek, amely nem az önkormányzat nevére szólt, fizetési elıleg kifizetése kérelem, engedélyezés nélkül történt a pénztárból, több esetben az elılegekkel határidın túl számoltak csak el, néhány esetben kiküldetési rendelvény nélkül (így engedélyezés nélkül) történt benzin számla kifizetése, több esetben a kifizetett összeg, és a számlával vagy utazási jeggyel igazolt költség összege eltérı, több esetben támogatást nyújtottak civil szervezeteknek de a Támogatási szerzıdést, illetve a képviselı-testületi döntésre való hivatkozást nem mellékelték a bizonylatokhoz, szinten minden bizonylatról hiányzott az utalványozó, ellenjegyzı és érvényesítı aláírása, 7

8 a pénztárellenır nem látta el kézjegyével a bizonylatokat, a készpénzfelvételek bevételezése nem minden esetben történt meg a tárgynapon, illetve nem minden esetben az a személy fizette be az összeget a pénztárba, aki a banktól felvette, a bérjellegő kifizetések többségéhez nem csatoltak számfejtési bizonylatot, megbízási szerzıdést. A banki forgalomhoz kapcsolódó általános hiányosságok a következık: a kifizetendı számlák mellékleteként megrendelés, szerzıdést nem csatoltak, így sok esetben nem ellenırizhetı a pénzügyi teljesítés jogossága; a pénzmozgásokhoz kapcsolódóan utalványrendeletet nem használtak, így a kifizetés elıtt nem történt meg az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés; az étkezési térítési díjakat a szülık átutalási postautalványon fizették be az önkormányzat számlájára. A bank e bevételek bizonylataként a csekkek másolatát csatolta, melyeket rendszeresen átadtak az ÁMK-nak, így nem ellenırizhetı a könyvelés szabály- és jogszerősége; a befolyt étkezési térítési díjakról egyáltalán, más jellegő bevételekrıl ritkán állítottak ki készpénzfizetési számlát, mely jogszabályi elıírást sért; a fıkönyvi számlakijelölés (kontírozás) helyessége számtalan esetben megkérdıjelezhetı, illetve bizonyított a helytelen elszámolási mód; az egészségügyi szolgáltató a részére átutalt finanszírozásról számlát nem állított ki, az önkormányzat fıkönyvi könyveiben támogatásként került lekönyvelésre, szabálytalanul, mivel a KFT mőködési bevételként kapta havi rendszerességgel e pénzeszközöket; 8

9 a pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó pénzmozgásokhoz sem képviselıtestületi határozat, sem belsı bizonylat, sem utalványrendelet nem kapcsolódik. Súlyos hiányosságként állapítottuk meg a számlaadási kötelezettséghez kapcsolódó általános forgalmi adó bevallási, befizetési kötelezettség és visszaigénylési jogosultság elıírásának nem megfelelı alkalmazását. A helyszíni vizsgálat részére nem állt rendelkezésre olyan analitikus nyilvántartás (pl. a bejövı és kimenı számlák analitikus nyilvántartása), melybıl egyértelmősíthetı lenne az általános forgalmi adó befizetési, vagy visszaigénylési jogosultság megállapításának vizsgálata. Javaslatok: a befogadott és kiállított bizonylatoknak meg kell felelniük a Számviteli törvény, az Általános forgalmi adóról szóló törvény és az önkormányzat Bizonylati szabályzatában megfogalmazott követelményeknek, minden pénzmozgásról bizonylatot kell kiállítani, amely megfelel a jogszabályi elıírásoknak (Szt, Ámrt, Áht, ÁFA, stb.) a Számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartásokat folyamatosan, és hiánytalanul vezetni szükséges, a bizonylatok érvényesítésének és szakmai teljesítés igazolásának valódi szerepet kell adni, szükséges a FEUVE rendszer hatékony mőködtetése a pénzügyek területén is. 9

10 a/ii. bizonylatnak nem megfelelıen könyvelt tételek számviteli törvénynek megfelelı helyesbítésének módja A pénztár és a bank áttekintése során több esetben tapasztaltunk hiányosságokat és eltéréseket (összeg, dátum, rendeltetési hely, költségviselı hely) tekintetében. Jellemzı hibák a következık: több esetben költségként könyvelték a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó tételeket, több esetben rossz szakfeladatra könyveltek, így torzított lett a kiadások struktúrája, több esetben nem a számlarendnek, a Vhr.-nek és az Ámr-nek megfelelıen történt a kontírozás és a könyvelés, elıfordult, hogy ugyanolyan típusú kiadásokat többféleképpen rögzítették a könyvelésben (nem következetes könyvelés), nem megfelelıen alkalmazták az aktív és passzív elszámolások számláit (kiegyenlítı, átfutó és függı számlák), nem vezettek analitikus nyilvántartásokat, így az utólagos egyeztetés és ellenırzés igen nehéz, nem vezették folyamatosan az ingatlan-kataszter nyilvántartást, és a BEFESZ-t, így jelentıs eltérést tapasztaltunk az ingatlanok értékadatai között, az értékpapírok nyilvántartása hiányos, több esetben az értékpapír bankszámlakivonat is hiányzott, a hitelek esetében is hiányzott az év végi egyenlegértesítı, több esetben nem sorolták át a hosszú lejáratú tartozásokat a rövid lejáratúakhoz, 10

11 a térítési díj hátralékosokról analitikát nem vezettek, így nem lehet megállapítani a tényleges hátralék összegét, részesedéseket nem tartották nyilván, és nem is könyvelték, az üzemeltetésre átadott eszközök nyilvántartása nem felel meg az elıírásoknak, nincs átadás-átvételi jegyzıkönyv, hogy az induló értéket egyeztetni lehessen, a címzett támogatásokkal kapcsolatban nem vezettek elkülönített nyilvántartást, az iskola beruházáshoz kapcsolódóan nincs analitikus nyilvántartás, nincs elkülönített könyvelés, a beruházásokra könyvelt tételek nem teljes körőek, nem megfelelı számlákat alkalmaztak, illetve az aktiválások nem a valóságnak megfelelıen történtek (összegükben nagyságrendi eltérést mutatnak), a címzett támogatás szabad pénzeinek lekötése más (értékpapír) számlára való átvezetés után történt, aztán a szállítói számlakiegyenlítés nem minden esetben az iskolaépítési alszámláról történt, hanem az értékpapír számláról közvetlenül, a kisebbségi önkormányzat esetében nem vezettek önálló pénztárkönyvet, és önálló bankszámlát, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel és a kisebbségi önkormányzattal nem kötöttek együttmőködési megállapodást, amelyek alapján a gazdálkodási, pénzgazdálkodási és számviteli feladatokat ellátták volna, több esetben a bizonylattal kifizetett összeg és a számlán, vagy utazási jegyeken szereplı összeg eltért egymástól, több esetben a banktól felvett készpénzt nem azon a napon vételezték be a pénztárba, hanem késıbb, 11

12 néhány esetben a bizonylatokról nem derült ki, hogy a kifizetés (elıleg, számla) milyen célból történt, mely szakfeladat ellátása érdekében merült fel a kiadás, több esetben nem lehetett azonosítani azt a személyt és célt, amellyel kapcsolatban a kiadás felmerült. A felmerült hibák szinte mindegyike költség tétel volt, így azok abban az évben befolyásolják az önkormányzat gazdálkodását, több éves kihatásuk nincs. A beruházással kapcsolatos tételek rendezését el kell végezni, a szükséges átvezetéseket végre kell hajtani, hogy a teljes körőség és elszámolhatóság biztosított legyen. A nyilvántartásokat pótolni szükséges, és természetesen azok folyamatos vezetésrıl is gondoskodni kell. Az eddigi gyakorlat nem megfelelı, mert általában nem történt meg a számlák szakmai teljesítés igazolása és érvényesítése sem, így több esetben nem a költségviselıt terhelték a tétellel. Mivel a szakmai teljesítésigazolással, és a számlán az átvevı, illetve a megrendelı által történt megjegyzéssel (minek az érdekében merült fel, mely szakfeladatot tevékenységet érint) ki lehet küszöbölni azt a hibalehetıséget, hogy a könyvelés esetleg nem tudja azonosítani a költségviselıt, illetve rossz szakfeladatra számolja el a kiadást. A kötelezettségvállalási szabályzat szerint az érvényesítés a szakmai teljesítés igazolásán alapul. Ugyanakkor nincsenek kijelölve, megbízva a szakmai teljesítést igazolók, sem a terület, amelyre vonatkozik a megbízásuk. 12

13 Az Ámr a rendelkezik a szakmai teljesítésigazolásról: 135. (1) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok alapján - az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott természetbeni ellátások esetében a külön jogszabály szerint - ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését. (2) A szakmai teljesítés igazolásának az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módjáról és az azt végzı személyek kijelölésérıl a költségvetési szerv vezetıje - helyi kisebbségi önkormányzat esetében (az Áht. 66. szerinti megállapodása alapján) a helyi önkormányzatjegyzıje, országos kisebbségi önkormányzat esetében az országos kisebbségi önkormányzat hivatalának vezetıje - belsı szabályzatban köteles rendelkezni. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. (3) A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítınek ellenıriznie kell az összegszerőséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az elıírt követelményeket betartották-e. A szakmai teljesítésigazolás kialakított rendjét felül kell vizsgálni, mert nem teljes körően szabályozták az eljárásrendet. Javaslatok: minden esetben szükséges ellenırizni a kifizetés elıtt a jogos kiadás összegét, a számla megfelelıségét, a kiadási tétel jogosságát, minden esetben a pénzmozgással egy idıben kell a könyvekben rögzíteni a tételeket, szükséges a szakmai teljesítésigazolás rendszerének felülvizsgálata, és rendszeres, hatékony mőködtetése, minden esetben szükséges az analitikus nyilvántartások vezetése, szükséges a beruházással kapcsolatos tételek átvizsgálása, esetleges átkönyvelése. 13

14 a/iii. bizonylat nélkül könyvelt tételek számviteli törvénynek megfelelı helyesbítésének módja Az Szt a szerint: 165. (1) Minden gazdasági mőveletrıl, eseményrıl, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági mőveletek (események) folyamatát tükrözı összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerő az a bizonylat, amely az adott gazdasági mőveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendı és a más jogszabályban elıírt adatokat a valóságnak megfelelıen, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - elıírásszerően javítottak. A jogszabályi elıírások szerint csak szabályszerően kiállított bizonylat alapján szabad könyvelni. Így minden kifizetésnek és befizetésnek bizonylaton kell alapulnia. Szükséges a pénztári és banki anyagok áttekintése, mivel sok esetben valószínőleg csak nem csatolták a bizonylatokat az anyaghoz, esetleg más nyilvántartásban győjtötték (bérjellegő kifizetések, határozatok, támogatási szerzıdés, megállapodás, szerzıdés, stb.). Célszerő a kifizetésekhez legalább egy fénymásolatot csatolni a megalapozó bizonylatokból. Javaslatok: szükséges a banki és pénztári anyagokat áttekinteni, és az esetleges bizonylat hiányokat legalább egy fénymásolattal kiegészíteni, szükséges a szakmai teljesítésigazolás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés tényleges szerepének betartása, 14

15 célszerő a szakellenırzés (pénztárellenır, számlaellenır, leltárellenır) megerısítése, illetve a FEUVE rendszer keretében ezen területeket hangsúlyosabban bevonni a vezetıi ellenırzés körébe. b/i. Péteri Községi Önkormányzat és a GYÁVIV Kft. között fennálló szerzıdéses kapcsolatok és az abból eredı egymással szemben fennálló kötelezettségek és követelések részletezése A vizsgálatrész célja és feladata annak megállapítása volt, hogy a Péteri Község Önkormányzata és a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft (a továbbiakban: GYÁVIV Kft) között fennálló szerzıdéses kapcsolatok és az azok révén kialakított együttmőködés keretében folyó számlázások, egymással szemben fennálló követeléseknek és kötelezettségeknek mi a valós tartalma, továbbá az elszámolások a fennálló szerzıdésekben elıírtaknak megfelelıen, jogszerően történnek-e, illetve mennyi a ténylegesen fennálló követelés és kötelezettség állomány volumene én. Az ellenırzés lefolytatása során Udvardi Évával Péteri Község Polgármesteri Hivatalának pénzügyi vezetıjével, és Sárdy Károllyal Gyál és Vidéke Vízügyi Kft gazdasági vezetıjével vettük fel a kapcsolatot, és velük folytattunk konzultációkat. 15

16 I. Gyál és Vidéke Vízügyi Korlátolt Felelısségő Társaság cégjogi helyzete, mőködésének keretei Gyál, Vecsés, Maglód, Üllı, Pilis, és Péteri települések önkormányzatai, mint alapító tulajdonosok án alapították a Gyál és Vidéke Vízügyi Korlátolt Felelısségő Társaságot (továbbiakban: GYÁVIV Kft) abból, a célból, hogy a rájuk rótt ivóvíz-szolgáltató, szennyvízelvezetı, szennyvíztisztító tevékenységeket a társaság folyamatos mőködtetése révén megoldják. Az alapító okirat településenként rögzíti a tulajdonosi akaratot képviselı GYÁVIV Kft kiemelt feladatait, így Péteri Község vonatkozásában az alábbiak szerint: Péteri közigazgatási területén: ivóvíz-szolgáltatás, ivóvíz bekötési munkák végzése. Az alapító önkormányzatok a Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság által átruházott közmő vagyonukat apportként, vagy bérlet formájában bocsátották a GYÁVIV Kft rendelkezésére. A tulajdonosi struktúrát az alábbi táblázatban szereplı adatok szemléltetik: GYÁVIV Kft törzstıkéje és a tulajdoni hányad a i adatok alapján eft-ban Tulajdoni Önkormányzat Pénzbeli betét Apport Összesen hányad % Gyál ,26 Vecsés ,89 Maglód ,52 16

17 Önkormányzat Pénzbeli betét Apport Összesen Tulajdoni hányad % Üllı ,22 Pilis ,07 Péteri ,04 Összesen: ,00 A táblázatban szereplı adatok alapján megállapíthatók a következık: A GYÁVIV Kft jelentıs, eft-os vagyonnal rendelkezik, annak révén, hogy Gyál, Vecsés és Maglód önkormányzatai a víziközmő vagyonukat részben, vagy egészében apportálták a társaságba. Üllı, Pilis és Péteri Önkormányzata nem apportált vagyont a társaságba. Legnagyobb tulajdoni hányaddal Gyál Önkormányzata rendelkezik 46,26%, míg az január 1.-ével társult Péteri Önkormányzat tulajdoni hányada, mindössze: 0,04%. A GYÁVIV Kft gazdálkodásának kereteit az Alapító Okiratban rögzítettek, és a tulajdonos önkormányzatokkal kötött SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS-ban, az ÜZEMELTETÉSI szerzıdésekben, és a POLGÁRI JOGI MEGÁLLAPODÁSban elıírtak határozzák meg. 1. SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS, kelte: június 1. A SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS az alapító önkormányzatok, mint tulajdonostársak, valamint a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft, mint tulajdonosi akaratot képviselı társaság között jött létre. A SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS-ból csak a jelen vizsgálat tárgya szempontjából fontosabb részek kerültek kiemelésre, az alábbiak szerint: 17

18 A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft kiemelt feladatai (II. Fejezet) A rendelkezésére bocsátott közmő vagyon jó gazda módjára történı kezelése, hasznosítása, a vagyon gyarapítása, a lakossági és közszolgáltatás színvonalának stabilizálása és az üzembiztonság megteremtése érdekében. A mőködtetés során az önkormányzatok költségvetésétıl való tartós függetlenítése a társaságnak, oly módon, hogy a beszedett díjakból üzleti haszonra tegyen szert. A számviteli törvény adta lehetıségek figyelembevételével képzett amortizációs költségeknek, szinten tartó beruházásokra történı visszafordítása. Az esetleges szabad kapacitásoknak az alapfeladatok sérelme nélkül piaci feltételek melletti hasznosítása. A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft rendelkezésére bocsátott közmő vagyon korlátozottan forgalomképes (III. Fejezet). Az önkormányzatok, mint tulajdonostársak és a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft, mint tulajdonosi akaratot képviselı társaság rögzítették, hogy a törvény erejénél fogva, a Pest Megyei Vagyonátadó Bizottságtól kapott közmővagyon az önkormányzati törvény értelmében korlátozottan forgalomképes. 18

19 A korlátozottan forgalomképesség alapján egyes önkormányzatok úgy rendelkeztek (lásd: a fenti táblázatban szereplı adatokat), hogy az átadott víziközmő vagyontárgyakat a vagyonértékelés során megjelölt értéken apportálják a társaságba, más önkormányzatok pedig olyan rendeleteket alkottak, amely szerint bérleti jogviszony keretében adják át. (Péteri Község Önkormányzata is ez utóbbi szerint rendelkezett). A szerzıdı felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy június 30.-ig befejezik a víziközmő vagyon teljes körő értékelését. A szolgáltatások díjának megállapítása (IV. Fejezet): A szolgáltatások éves díjának megállapításakor a GYÁVIV Kft által benyújtandó javaslatban tételesen szerepeltetni kell a szolgáltatás megfelelı színvonalú fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások értékét, és kockázati tényezıként, illetıleg fejlesztési forrásként a nyereséget. A költségek között szerepeltetni kell a Társaság tulajdonában lévı eszközök hatályos jogszabályok szerinti, illetve a társaság számviteli politikája alapján elszámolandó amortizáció összegét. A társaságnak üzemeltetésre átadott víziközmő vagyon amortizációjának megfelelı értéket a tulajdonos önkormányzat által megadott nagyságrendben bérleti díjként kell a díjképzésben szerepeltetni. A tulajdonos önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az árbevétel 3%-ának megfelelı értéket nyerségként beépítenek a díjképzésbe. 19

20 Ha az önkormányzat, mint ármegállapító hatóság a javasoltnál alacsonyabb fogyasztói árat állapít meg, úgy kötelezi magát, hogy az elismert költségek és a 3% nyereség fedezetét képezı ár közötti különbséget költségvetési forrásból a társaság rendelkezésére bocsátják. A forrás átadásának módját az ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS-ben kell rögzíteni. 2. POLGÁRI JOGI MEGÁLLAPODÁS, kelte: július 24. A Péteri Község Önkormányzatának tulajdonában levı víz-, és csatornahasználati eszközök használatának díjára vonatkozóan a GYÁVIV Kft társasági szerzıdése, valamint a tulajdonosok között létrejött szindikátusi szerzıdés által nem szabályozott feltételeket a POLGÁRJOGI MEGÁLLAPODÁS rögzíti az alábbiak szerint: Péteri Község Önkormányzata, mint a szolgáltató eszközök tulajdonosa a víz- és csatornahasználati eszközök használata fejében GYÁVIV Kft-nek, mint szolgáltatónak a tárgyévet követıen végszámlát nyújt be. A számla végösszegének meghatározásánál a használatba adott eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírását veszi alapul, amelynek összegébıl levonásra kerül a végszámla kiállítási idıpontja elıtti egyébként a tárgyévre vonatkozóan kiállított elılegszámlák összege. Elıleg számla kibocsátására Péteri Község önkormányzata a tárgyév folyamán bármikor jogosult a GYÁVIV Kft által az önkormányzati tulajdonban levı eszközökön végrehajtott és kiszámlázott felújítási költségek erejéig, vagy egyébként a Kft által elızetesen elfogadott, az üzemeltetést nem veszélyeztetı összeg erejéig. 20

21 A felek kölcsönösen hozzájárulnak a bérleti díjszámlák és a kiszámlázott felújítási, pótlási munkák számláinak kompenzáció keretében történı kiegyenlítéséhez. 3. ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS július 1.-tıl hatályos Jelen vizsgálat tárgya szempontjából, az Üzemeltetési szerzıdésbıl az alábbi kiemelések érdemelnek figyelmet: A szerzıdés tárgya: Péteri Község víziközmő rendszerének folyamatos üzemeltetése. Üzemeltetı: Gyál és Vidéke Vízügyi Kft Üzemeltetı kötelezettségei: A közmőrendszer teljes körő, folyamatos és szakszerő üzemeltetése; az Önkormányzat átruházott jogkörében vízszolgáltatás; az üzemeltetéssel összefüggı adatokról nyilvántartást vezetni. Az üzemeltetı feladata: a vízmérık leolvasása, a leolvasott értékek kiszámlázása, a szolgáltatás ellenértékének beszedése. A szolgáltatási tevékenység ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek, (4. pont): A közmőtulajdonos Önkormányzat az Üzemeltetı rendelkezésére bocsátja víziközmő vagyon tárgyait. Az Üzemeltetı jogosult az üzemeltetésre átadott törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak beszedésére. Közmőfejlesztési hozzájárulás, (4/b pont): 21

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Együttmőködési megállapodás

Együttmőködési megállapodás Együttmőködési megállapodás TERVEZET mely létrejött egyrészrıl Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. adószáma: 15726889-2-06, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben