SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK"

Átírás

1 OM: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013.

2 Jogszabályok jegyzéke A jogszabályok megnevezése után zárójelben a használt rövidítésük áll. Alaptörvénye Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl évi IV. törvény a büntetı törvénykönyvrıl évi XCIII. törvény az illetékekrıl évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról (közoktatási törvény évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról (gyermekvédelmi törvény) évi CLIV. törvény az egészségügyrıl évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (családtámogatási törvény) évi C. törvény a külföldi bizonyítványok elismerésérıl évi CI. törvény a felnıttképzésrıl évi CXXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról évi I. törvény a sportról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról 2

3 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi LXXX. törvény a menedékjogról évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek mőködésérıl és támogatásáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrıl (szakképzési törvény) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl (Nkt., ágazati törvény) évi I. törvény a munka törvénykönyvérıl (Mt.) évi II. törvény a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl Kormányrendeletek 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (Kjt. vhr.) 137/1996. (VII. 28.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történı végrehajtásáról 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról (Nat. kormányrendelet) 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl 331/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság szervezetérıl az illetékességérıl 1/2007. (I. 9.) kormányrendelet az oktatásügyi közvetítıi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a mőbíráló szerv kijelölésrıl 3

4 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történı honosításáról. 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek 4/1987. (VI. 14.) IM-rendelet a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekrıl 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl (MKM-rendelet) 26/1997. (VII. 10.) MKM-rendelet a két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és kiadásáról 3/2002. (II. 15.) OM-rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységrıl 17/2004. (V. 20.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról 2/2005. (III. 1.) OM-rendelet a fejlesztı nevelés-oktatás a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 31/2005. (XII. 22.) OM-rendelet a nevelési oktatási intézmények névhasználatáról (OM-rendelet, hatályon kívül) 38/2009. (XII. 29.) OKM-rendelet a közoktatási szakértıi tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeirıl (OKM-rendelet) 4/2010. (I. 19.) OKM-rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 3/2012. (VI. 8.) EMMI-rendelet a 2012/2013. tanév rendjérıl 4

5 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI-rendelet vagy végrehajtási rendelet) 30/2012. (IX. 28.) EMMI-rendelet az esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevı intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásról 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Kormányhatározat 1357/2011. (X. 28.) kormányhatározat az építésügyi szabályzás ésszerősítésérıl és ehhez kapcsolódó szabályok felülvizsgálatáról Munka Törvénykönyve (az évi XXII. Törvény), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) december 31-ig alkalmazandó szövege. A munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény (az új Mt.) és a Kjt július i-jétıl hatályos szövege. 5

6 TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola Alapító Okirata 4 II. Iskolatörténet 5 III. Általános rendelkezések 8 IV. Az iskola tevékenysége és az azt meghatározó szabályok 9 V. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 10 VI. Az intézmény feladatai 24 VII. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítése és felelısi rendszere 2. A helyettesítési rend 3. A vezetık közötti munkamegosztás 4. A pedagógus munkaköri, valamint megbízás alapján ellátandó feladatai VIII. Mőködési szabályok Az igazgató kapcsolattartási kötelezettsége 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 3. A szorgalmi idı 4. Az ünnepélyek, megemlékezések és a hagyományápolás rendje 5. Az intézmény nevelıtestületének és a szakmai munkaközösségek 6. A térítési díj, tandíj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 7. Felvétel az intézménybe 8. Diákönkormányzat 9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása 10. Tanórán kívüli foglalkozások 11. A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje 12. Mindennapi testedzés 13. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 14. A fegyelmezı intézkedések, a fegyelmi büntetések és az eljárás menete 15. Tankönyvrendelés szabályai 16. A tankönyvtámogatás 17. Iskola takarékszövetkezet 18. A minıségi munka elismerésére szolgáló kereset kiegészítés megállapításának elvei 19. A könyvtár mőködése 20. Fejlesztıterem 21. Táncterem 22. Informatikai labor használatának rendje 23. Sportudvar használatának rendje 24. Útiköltség elszámolás 25. Panaszkezelés rendje 6

7 Mellékletek: 1. Munkaköri leírások 2. Szülıi Munkaközösségi munkaterv, szabályzat 3. Fegyelmi szabályzat 4. Közalkalmazotti szabályzat 5. Munkaidı beosztás javaslat 6. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzata 7. Az intézmény könyvtárának szervezeti és mőködési szabályzata 8. Ügyirat kezelési szabályzat 9. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje 11. A rendkívüli esemény alkalmával szükséges teendık 12. Bombariadó terv 13. Balesetvédelmi tennivalók 14. Tőzvédelmi szabályzat 15. Illetményelıleg 16. Rendkívüli munkaidı 17. Minıségi munka elbírálásának szabályzata 18. Megállapodás 7

8 I. ALAPÍTÓ OKIRAT intézményi szakmai alapdokumentuma A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi alapító okiratot adom ki: A köznevelési intézmény 1. Hivatalos neve: 1.1. Idegen nyelvő megnevezése: Deutsche Nationalitätengrundschule in Levél 1.2. Rövid neve(i): NINCS 2. Feladatellátási helye: 2.1.Székhelye: 9221 Levél, Fı utca telephelye: 9221 Levél, Újhelyi tér Tagintézmény(ek) megnevezése, címe(i): NINCS ügyvitel címe: telephely (ei) 3. Alapító és fenntartó neve és székhelye: 4. Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 6.1. Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat (telephelyen) ezen belül a köznevelési törvény pontja alapján azoknak a különleges bánásmódot igénylı tanulóknak a nevelése-oktatása, akik a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, és szakértıi és 8

9 rehabilitációs bizottság véleménye alapján az intézményben integráltan oktathatók, nevelhetık felsı tagozat (székhelyen) ezen belül a köznevelési törvény pontja alapján azoknak a különleges bánásmódot igénylı tanulóknak a nevelése-oktatása, akik a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, és szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján az intézményben integráltan oktathatók, nevelhetık 6.2. német nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelés-oktatása; nyelvoktató nemzetiségi formában - mindkét feladatellátási helyen 6.3. NINCS 6.4. Felvehetı maximális tanulólétszám: 200 fı 6.5. Évfolyamok száma: általános iskola NINCS 6.7. Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel székhelyen 6.8. Különleges pedagógiai célok megvalósítása: nyelvi elıkészítı (német nemzetiségi hagyományos nyelvoktató) képesség-kibontakoztató felkészítés gyakorló iskolai feladat (NYME Apáczai Csere János Tanítóképzı Kar gyakorlati helye) 6.9. Speciális jellemzık általános iskolai napköziotthoni nevelés (1-4. évfolyamokon) általános iskolai tanulószobai nevelés (5-8. évfolyamokon) angol nyelvi elıkészítı foglalkozás mővészeti, nyelvi tehetséggondozó szakkörök és szabadidısport 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 9

10 7.1. Székhely: 9221 Levél, Fı utca 10. helyrajzi szám: 54 hasznos alapterület: 585 m² jogkör: vagyonkezelıi jog KLIK 7.2. Telephely: 9221 Levél, Újhelyi Imre tér 2. helyrajzi szám: 63 hasznos alapterület: 542 m² jogkör: vagyonkezelıi jog KLIK 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Helység név, dátum P.H. irányító, alapító jogkör gyakorlója 10

11 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 8. -ában foglaltak végrehajtására, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 2012/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 41. i) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva az alábbi Alapító Okiratot adom ki: 1. A költségvetési szerv 1.1. neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1.2. rövidített neve: KIK 1.3. idegen nyelvő elnevezése: Klebelsberg Institution Maintenance Center (angol nyelven) Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung (német nyelven) Klebelsberg Center Maintenance des Institutions (francia nyelven) 2. Költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma: Az alapító szerv: Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Az alapítás dátuma: szeptember A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Emberi Erıforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay utca A költségvetési szerv gazdálkodási besorolását tekintve önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 6. A költségvetési szervnek jogelıdje nincs. 7. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı jogszabály megnevezése: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet. 11

12 8. A Költségvetési szerv jogállása: A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 72. -a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és az oktatásért felelıs miniszter irányítása alatt mőködı központi hivatal. 9. A költségvetési szerv illetékessége: Országos; a tankerületek és a megyeközponti tanterületek illetékességét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. (3)-(4) bekezdésében foglaltak szabályozzák. 10. A költségvetési szerv közfeladata: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. -ában meghatározottak szerint részvétel az állami köznevelési feladatellátásban, fenntartói feladatok ellátása. 11. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása Oktatás igazgatása A Költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Építményüzemeltetés Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Oktatás központi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Oktatás helyi igazgatása és szabályozása Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységébıl eredı kiadások mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási elıirányzatának 10%-át. 14. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: 12

13 A költségvetési szerv vezetıje az elnök, akit az oktatásért felelıs miniszter nevez ki határozatlan idıtartamra. Az elnököt az oktatásért felelıs miniszter menti fel, valamint gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. Az elnök helyettese a gazdasági elnökhelyettes. A gazdasági elnökhelyettest az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 9. (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés szerint az oktatásért felelıs miniszter nevezik ki, menti fel, állapítja meg az illetményét. Az egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági elnökhelyettes fölött az elnök gyakorolja. 15. A költségvetési szerv a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. Törvény, valamint a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadók a foglalkoztatottakra, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszony (pl. megbízási jogviszony) is létrejöhet a Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. törvény szabályai szerint. 16. Záró rendelkezések: A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mőködésének sajátos szabályait a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a költségvetési szerv vezetıje az Alapító Okirat hatályba lépését követı 60. napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az oktatásért felelıs miniszter részére Jelen lapító okirat szeptember 1. napján lép hatályba. Budapest, augusztus 31. Balog Zoltán emberi erıforrások miniszter 13

14 II. Iskolatörténet Levél községben folyó iskolarendszerő oktatásról csak 1673 után maradtak fenn adatok. Ez évben került ugyanitt végleg katolikus kézbe a templom. Az ekkor született egyházlátogatási jegyzıkönyvben szerepel az, hogy a lutheránus gyermekek is a katolikus iskolába járnak. Az iskola épülete valószínőleg a mai kisiskola (alsó tagozat épülete) területén volt, az 1940-ben megkezdett tatarozás során egy régi épület alapját találták itt meg. A tanítás német nyelven folyt, a lakosságot az 1570-es években Szászországból érkezettetek leszármazottai alkották. A felekezetileg közös oktatás az 1780-as évek végéig állt fenn, pontos adatunk csak arról van, hogy 1791-ben egy evangélikus tanárt elégtelen mőködése miatt eltanácsoltak. Az evangélikus iskola ez idı tájt a mai Petıfi utcában ("Hosszú utca") a temetı felıli végén volt ben a katolikus gyülekezet új iskolát épített a templom mellett (ezt 1981-ben bontották le). A hitközség elıjárója s egyben bíró ekkor M. Treffer volt, egy megfontolt tetterıs ember, aki a meglévı felekezeti ellentétek elsimításával elérte, hogy az evangélikusok is segítsenek az építkezésben. Kötelezettséget vállalt, hogy a katolikus gyülekezet fogattal és kézi erıvel viszonozza meg az evangélikus iskola építésében a segítséget. Tudomásunk van arról, hogy az iskola alapjába bedolgozták a gazdátlanul heverı sírköveket is, amelyek még abból az idıbıl származtak, amikor a temetı a templom körül volt (az 1770-es évekig). Az iskola egy tantermes volt, külön padsorban ültek a fiúk és lányok. Az épület egyben a kántortanító lakásaként is szolgált, melléképületben magtár, istálló is volt. A tanító jövedelmét a hívıktıl, s egyházi szolgálatként a templomtól kapta. Jövedelem kiegészítésként szántófölddel is rendelkezett. Az evangélikus iskola építésére 1861-ben került sor, amikor a konventnek sikerült csere útján megszerezni a Mauthner - Hutfles telket (ma a kultúrház épülete). Egy tanterme volt (a mai nagyterem), utcai részén a tanító lakott. A gyereklétszám növekedése szükségessé tette egy második tanterem létesítését is, a bıvítés 1895-ben történt. Ez az evangélikus iskola 1945-ig állt fenn. A két felekezet körül a katolikusok éltek nehezebb anyagi körülmények között, a módosabb gazdák az evangélikusok között voltak, ezért a katolikus gyülekezet iskolaszéke több esetben fordult adományért a Zichy-alapítványhoz az 1880-as években. A kapott összeget részben a szegényebb sorsú gyermekek ruházkodására, részben szemléltetı eszközök beszerzésére fordították. Az I. világháborút követı polgári forradalom után a Tanácsköztársaság idején (133 nap) az oktatási intézmények állami (tanácsi) tulajdonba mentek át. A tanerıket is átvették. A katolikus és evangélikus iskola továbbra is külön mőködött, de hetente 2-3 alkalommal együtt is folyt tanítás. Állami rendeletek, tantervek alapján folyt a tanítás, egységesen a "Leitfaden" (vezérfonal) címő tankönyvbıl tanultak a gyerekek. A VKM /1922. sz. rendelete a levéli katolikus iskolát is a fejlesztendıkhöz sorolta, így lehetıvé tette az iskola bıvítését egy tanteremmel és egy második tanítói állás meghirdetését. A gyereklétszám növekedése miatt váltott tanítás folyt, sıt az óvoda egyik termét is bérelni kellett. A bıvítés érdekében 1922-ben az iskolaszék még az iskola államosítását is kezdeményezte, melyhez az egyházmegye püspöke nem járult hozzá. Az iskola bıvítésére ban került sor, egy tantermet, folyosót, szertárt építettek a meglévı mögé állami segítséggel. Az tanévben áttértek a kétnyelvő tanításra, - ez is feltétele volt a bıvítés állami támogatásának - de indokolta ezt a magyar anyanyelvő tanulók növekvı száma is. (Korábban a tanítás nyelve általánosan német volt, bár az írás, olvasás, földrajz, beszéd és értelem gyakorlat tárgyakat magyarul is tanították heti négy órában.) 14

15 1938-ban magyar tagozatú, egytanerıs állami iskolát hoztak létre. (Ezt a VKM /1938. sz. rendeletében is sürgette.) Fenntartásáról a község gondoskodott, helyéül a községi vendéglı (községháza) egyik emeletén lévı 5x3m-es termét jelölték ki. Felszerelése, bútorzata szegényes volt kölcsönkért olvasókönyvekbıl tanultak ben tervbe vették egy iskola felépítését is, de a kedvezıtlen feltételek miatt az építkezésre nem került sor szeptemberében a katolikus, evangélikus és a református gyülekezet is külön iskolát akart indítani, de az elıjáróság úgy döntött, hogy a községben állami népiskola mőködjön. A községbe 8 új nevelı érkezett, a tanítás állami általános iskolai tanterv alapján négy (2 a katolikus, 2 az evangélikus iskolában) tanteremben kezdıdött mintegy 300 tanulóval. A katolikus iskola as tanévben mőködött e néven, az evangélikus iskolába már az új állami iskola tanulói jártak. A tanárok mindkét helyen tanítottak, értekezleteiket közösen tartották ben átalakították az evangélikus iskolát kultúrház céljára, a tanulók elhelyezését a községi vendéglı épülete egy részének átadásával oldották meg. Itt négy új tantermet, szertárhelyiséget, nevelıi szobát hoztak létre ben bıvítették az udvart, a kocsiszínt megszüntették, helyén politechnikai mőhelyt és tornaszobát alakítottak ki egy épületben, szertárral, öltözıvel ellátva ban újabb udvar bıvítésére került sor a szomszédos telek átvételével. Itt kapott lakást a hivatalsegéd, korábbi az iskolaépületben lévı lakásából napközis helyisége létesítettek ben indult meg a napközis foglalkoztatás, s még ez évben az iskola nyitott folyosóit beüvegezték, új szertárat alakítottak ki a kapubejárat felszámolásával, s igazgatói irodát hoztak létre a régi szertárból ben bekerítették a gyakorlókertet, 1968-ban szerszámos kamrát építettek és kutat fúrtak ben a "kis iskolában" a volt kántortanítói lakást rendbe hozták, itt kapott helyet a TV szoba, a varrómőhely, egy tanterem és a napközisek tízóraizó terme ben az 1928-ban épült tanterembıl két tantermet hoztak létre, bejáratát áthelyezték. 1982: Az elızı évben lebontott régi iskola helyén felépült két új tanterem, ebédlı, konyha, élelmezés-vezetıi iroda, raktár és szociális helyiség. Központi főtést szereltek széntüzeléső kazánokkal. 1987: Az 1. sz. iskola bıvítése a volt igazgatói lakás felszámolásával 1994: Elkészült a modern tornacsarnok és az épület komplexumban gázfőtésre tértek át. 2002: Teljesen felújított, tetıtér beépítéssel bıvített iskolában kezdıdhetett meg a tanítás. 2010: Kisiskola infrastrukturális bıvítése (szociális helyiségek, ablak és ajtó csere, külsı hıszigetelı vakolat és tetıcsere) 2010: TIOP pályázat interaktív táblák beszerzése 2012: 1. sz. iskola energiatakarékos felújítása 15

16 Adataink a katolikus iskola tanítóiról: 1720 Manninger Pál Eisner János 1789 Prünner József Schlager Mihály Gold v. Gölt Márton Albrecht Ferenc Göttl György Klafszky János Seiler József Borsody Béla Horváth Frigyes Erdıs János Seiler Elvira Evangélikus tanítók: Gubesch Márton Pollner Mihály Rosenau József Skultéti János Schader Sámuel Amminger János Hujber József Ulicsny Guidó Taucher József Feiler Jenı Guhr Jakab Polster Rezsı Ghüringer János Leitner Terézia Haden Gotthard Weisz Henrik Hotwagner József Graf András Halvax Károly A magyar tagozatú iskola nevelıi: 1938 Gelencsér István Szilágyi István Nagy Adél Igazgatók: Erdıs János Rudas János Kollár János 16

17 Kökényesi Rezsı Csukainé Németh Klára Farkas Ottó Fenyvesi Gyöngyi 17

18 III. Általános rendelkezések 1. Intézmény Neve: Székhelye: 9221 Levél, Fı u Levél, Újhelyi tér Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Alapítója: Katolikus Egyház Fenntartó: Levél Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. Intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodással, maradvány érdekeltségő költségvetési szerv. 4. Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: A bélyegzı használatára az alábbi személyek jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettes - iskolatitkár 18

19 IV. Az iskola tevékenysége és az azt meghatározó szabályok Az intézmény alaptevékenysége az alapító okiratban megállapított 8 évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló érdeklıdésének, képességének és tehetségének megfelelıen felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásáról, felügyeletérıl, étkeztetésérıl, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény és más jogszabály a nevelési oktatási intézményeknek elıír. Az intézmény az Alapító Okiratnak megfelelıen vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény helyiségeit az Alapító Okiratnak megfelelıen bérbe adhatja eseti vagy 1 naptári évnél nem hosszabb idıtartamra, amennyiben ez alaptevékenységét nem akadályozza. Az iskola életét a hatályos jogszabályok, rendeletek, valamint a fenntartói és a belsı dokumentumok szabályozzák. Ezek a szabályozók egymással összefüggésben vannak, egymást kiegészítik, és együtt szabályozzák az iskola közösségeinek tevékenységét. Az iskola valamennyi dolgozójának feladata, hogy ismerje, alkalmazza, betartsa és betartassa mindazokat a szabályokat, melyek a munkakörükben folytatott tevékenységet szabályozzák. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: az elején találhatók A mőködés során alkalmazott közoktatási jogszabályok az elején találhatók 19

20 V. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködési szabályait. Az intézmény mőködési rendjét meghatározó dokumentumok: Az intézmény törvényes mőködését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévı alapdokumentumok határozzák meg. A mőködés során alkalmazott belsı szabályzók különösen Pedagógiai Program (Környezetvédelem és Egészségvédelem) Szervezeti és Mőködési Szabályzat Házirend Éves munkaterv Minıségirányítási Program Teljesítményértékelési Program Tantárgyfelosztás Nemzeti etnikai oktatás Órarend Nem szakrendszerő oktatás Kollektív Szerzıdés Közalkalmazotti Szabályzat Egyéb dokumentumok Az intézmény mőködését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, valamint annak mellékletét képezı, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítı különféle szabályzatok, munkaköri leírások. Az -hez kapcsolódó belsı szabályozók a részben önálló gazdálkodás miatt az önkormányzati rendszerbe vannak beleágyazva. - Számviteli politika - Számlarend 20

21 - Eszközök és források értékelési szabályzata - Bizonylati rend és bizonylati album - Önköltség számítási szabályzat - Pénzkezelési szabályzat - Leltárkészítés és leltározási szabályzat - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata - Közszolgálati szabályzat - Közszolgálati adatvédelmi szabályzat - Közbeszerzési szabályzat - Ügyrend - Munkavédelmi szabályzat - Tőzvédelmi szabályzat - Belsı ellenırzési szabályzat - Folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) - Anyaggazdálkodási és raktározási szabályzat - Informatikai biztonsági szabályzat - Iratkezelési szabályzat 21

22 Az intézmény legfontosabb adatainak összesítése: Intézmény megnevezése: Intézmény székhelye, címe: 9221 Levél, Fı u. 10. Intézmény telephelye: 9221 Levél, Újhelyi tér 2. Intézmény gazdasági szervezetének helye: Adóhatósági azonosítószáma: Statisztikai számjel: A számlát vezetı pénzintézet neve, címe: Bankszámlaszám: Telefon: 96/ Telefax: 96/ Honlap: Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás Az intézmény kisegítı, kiegészítı tevékenységei: Az alapító megnevezése: Levél Község Önkormányzata Az alapítás idıpontja: október 1. Az alapító okirat száma: 17/2004. (IV.5.) Az intézmény mőködési területe: Levél község közigazgatási területe Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy Vezetıje az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselı-testülete nevez ki. Gazdálkodás formája: teljes jogkörrel rendelkezı, részben önálló költségvetési szerv Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen -ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az hatálya kiterjed: - az intézmény vezetıire (igazgató és helyettes) - az intézmény dolgozóira - az intézményben mőködı testületekre, szervekre, közösségekre 22

23 - az intézmény szolgáltatásait igénybevevıkre. Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló rendelet az elején található. Rendelet értelmében a felügyeleti szervnek meg kell határoznia azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, amely a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja. A részben önállóan gazdálkodó intézmény neve: Címe: 9221 Levél, Fı u. 10. A részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja Neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerület Címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. Jelen rendelkezéseit az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti a felügyeleti szerv által jóváhagyott megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelısségvállalás keretei közt kell alkalmazni. A megállapodás tartalmaznia kell: - a tervezés - a pénzkezelés - az elıirányzat felhasználása - a pénzellátás - a kötelezettségvállalás - az utalványozás - az analitikus nyilvántartás - az információáramlás - a szolgáltatás - a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés módját. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá: - a mőködtetés, a tárgyi eszközfelújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében, melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv összevontan, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkülönítetten, önállóan lát el. Az hatálya Az és a mellékletét képezı belsı szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára és közalkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. 23

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben