PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1

2 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.) foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma A pénzkezelési szabályzat célja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetendő nyilvántartások rendszerét. A szabályzat a következő jogszabályi előírások alapján került összeállításra: évi C. törvény a számvitelről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról, 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 227/2006. (XI. 20) a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről, 57/2001. (XII.30.) PM rendelet a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály módosításokról, illetve egyéb devizális vonatkozású jogszabályok hatályon kívül helyezéséről. 21/2006. (XI. 24) MNB rendelkezés a pénzforgalom lebonyolításáról, 16/2005. (VII. 27.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségről 1.1. A pénzkezelési szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatalra, továbbá a településen működő Cigány és Ukrán kisebbségi Önkormányzatokra. 2

3 2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek A hivatalnál törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni. A főpénztár és az alpénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. A szabályzat - a felsorolt jogszabályok, valamint a hivatal számviteli politikájának előírásait figyelembe véve - a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: pénzforgalmi számla nyitására, kezelésére, a hivatalnál alkalmazható fizetési módokra, készpénzkezelés szabályaira a házipénztár elhelyezésére, védelmére, pénztári nyitva tartás rendjére, a pénzkezelés személyi feltételeire, utalványozók körére, pénzszállítás szabályaira, a munkabér fizetésének rendjére, valutapénztár kezelésének szabályaira, pénz- és értékkezelés rendjére, értékpapírok kezelésére, a pénztárak által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. II. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉSE 1. Pénzforgalmi számla nyitása, vezetése Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos pénzforgalmat a pénzforgalmi számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles lebonyolítani. Az Önkormányzat számlákat, alszámlákat egy hitelintézetnél nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. A választott számlavezető hitelintézet a képviselő testület döntése alapján, a hónap első napjával változtatható meg. 3

4 Az önkormányzatnak a döntésről a változás kitűzött időpontja előtt 30 nappal írásban tájékoztatni kell a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát, melyhez csatolni kell a kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levél eredeti példányát. A tájékoztatás határidőre történő elküldéséért a Pénzügyi és Adóügyi irodavezető felelős. A polgármesteri hivatal, mint a helyi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a pénzforgalmi számláján lévő szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely hitelintézetnél betétként elhelyezheti. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, valamint a hitelintézet kiválasztásáról a polgármester és a jegyző (helyettesítés esetén az SZMSZ-ben megjelölt személyek) döntenek. A helyi kisebbségi önkormányzat a képviselő-testület döntésének megfelelően pénzforgalmának bonyolítására a helyi önkormányzat számlavezető pénzintézeténél alszámlát nyit és alkalmaz. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Pénzforgalmi számlához kapcsolódó számlák Az önkormányzat a pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - a következő alcímű számlákat nyitja meg: a) a Cigány és az Ukrán helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalom elszámolására, b) az állami hozzájárulások jogszabályban meghatározott esetekben történő elkülönítésére, c) a lakásalap pályázat elkülönített számla d) a helyi adók befizetésére adónemenként külön-külön adóbeszedési számlát, a gépjárműadó befizetésére gépjármű beszedési számlát, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék beszedési számlát, a bírságok, önellenőrzési pótlék és végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési számlát, talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési számlát, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója befizetésére jövedelemadó beszedési számlát, egyéb bevételek beszedési számlát a behajtással, szabálysértési tevékenységgel kapcsolatos bevételek beszedésére, e) illetékbeszedési számlát, f) az önkormányzatot megillető, az adók módjára behajtandó köztartozások befizetésére egyéb bevételek elszámolási számlát, g) az állami tulajdonból az önkormányzatok tulajdonába került lakóépületek, illetve lakások elidegenítéséből származó bevételek elkülönítésére, 4

5 h.) lakásalap számla az önkormányzati lakásalap pénzeszközinek elkülönítésére, i.) letéti számlát, k.) egyéb meghatározott célú pénzeszközök ideértve a helyi kisebbségi önkormányzatok adományait is elkülönítésére, E fentieken kívül az önkormányzat - az általa ellátott, nem kötelező feladatok közé tartozó és túlnyomórészt nem önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására lebonyolítási számlát, - bármely felhatalmazott hitelintézetnél devizabetét számlát vezethet. A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó pénzforgalmi számla szerződés(ek) aláírására a polgármester és a jegyző (illetve helyettesítés esetén az SZMSZ-ben megjelölt személyek ) együttesen jogosultak. 3. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom Az pénzforgalmi számla és a pénztár közötti kapcsolatot a jelen szabályzat IV. fejezete rögzíti. 4. A pénzforgalmi számla terhére kibocsátott kártyák alkalmazása A hivatal és a számlavezető pénzintézet között a családi pótlék meghatározott mértékének természetbeni formában történő nyújtása érdekében került sor bankkártya szerződés megkötésére. 5. Az elektronikus úton történő átutalás szabályai A hivatal a Raiffeisen Bank Zrt számlavezető pénzintézet által telepített elektronikus számítógépes rendszeren keresztül bonyolított átutalások rögzítésére csak a bejelentett jogosultak, a rögzített adatok átutalására az utalványozási jogkörrel és ellenjegyzési jogkörrel felhatalmazottak engedélye (aláírása) után kerülhet sor. A rendszer használatához biztosított jelszót a feladat ellátásában résztvevőkön kívül más nem ismerheti, azt lezárt borítékban, a páncélszekrényben kell tárolni. Amennyiben az aláírásra jogosultak személyében változás következik be gondoskodni kell új jelszó kéréséről. A jogosultságokat a rendszerben a Raiffeisen Bank Zrt rögzíti. 5

6 6. Pénzforgalmi számla forgalmának lebonyolítása 6.1. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezés a hivatalnál A pénzforgalmi számlán elhelyezett pénzeszközök felett a banknál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meghatározott módon. A banknál bejelentett aláírásra jogosult személyek nevét és aláírását a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A pénzforgalmi számláról történő készpénz felvételkor a pénzforgalmi számla és a kisebbségi önkormányzatok számlái esetében az aláírások akkor érvényesek, ha az aláírás mellett feltüntetésre kerül a bélyegző lenyomata is Pénzforgalmi számlakivonat A hitelintézet a hivatalt, mint számlatulajdonost a pénzforgalmi számlán történő terhelésről, illetőleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján írásban, pénzforgalmi számlakivonattal, (vagy elektronikus) úton értesíti. III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően nem írja elő, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: átutalás, = egyszerű átutalás = csoportos átutalás, beszedési megbízás = azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó), = csoportos beszedési megbízás (csoportos inkasszó), = határidős beszedési megbízás (határidős inkasszó), = hatósági átutalási megbízás készpénz-helyettesítő fizetési eszköz = csekk, készpénzfizetés. 6

7 Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. A hivatal, amennyiben törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, mind a külföldi, mind a belföldi partnereivel devizával és valutával, belföldi fizetőeszközzel történő fizetésben megállapodhat. A közterheket, továbbá bíróság, büntető ügyekben eljáró más hatóság, vagy szabálysértési hatóság által határozatban megállapított fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. IV. KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN 1. Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere 1.1. A házipénztár funkciója A házipénztárban kell kezelni: - a hivatal működéséhez szükséges készpénzt, - a pénzforgalmi betétkönyvet, - az értékpapírokat (részvény, kötvény, stb. eseti jelleggel), - a szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, - az egyéb értékeket (pl. étkezési utalvány, postai bélyeg, stb.), 1.2. A házipénztárak elhelyezése Házipénztárak a hivatal működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiségek. A házipénztárak kialakításánál figyelembe kell venni az átlagos napi készpénzforgalom nagyságát. A pénzmegőrzés és tárolás feltételeit mindig a tényleges záró állomány szerint kell biztosítani A házipénztárak védelme A védelmi rendszer a házipénztárak esetében kiterjed: - a fizikai védelemre, - az adatok védelmére, - a személy védelmére, - a pénzforgalom szabályszerűségére. 7

8 A pénztárhelyiségek védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során az alábbiakat kell figyelembe venni: - a pénztárhelyiség jól megközelíthető helyen legyen, - a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak és egyszerre csak egy ügyfél A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei A házipénztárak céljára a Pénzügyi és Adóügyi Iroda egy-egy külön irodahelyisége szolgál. A II. emeleti pénztárhelyiség működik főpénztárként, amely pénztárhelyiséget riasztó berendezéssel, ajtaját védőráccsal kell ellátni. A riasztóberendezések kezelési utasítását be kell tartani, a szabályos működést ellenőrizni kell. A földszinti pénztár alpénztárként működik, biztonságos kezelését nyitható ablakkal ellátott ajtó biztosítja. A készpénz és a pénztárakban kezelt értékek tárolása lemezszekrényben, kazettában történik. A pénztárosok ki- és befizetéseket csak a pénztári órák alatt teljesíthetnek. A pénztárhelyiségek elhagyása esetén a pénztárhelyiségeket a pénztárosok kötelesek bezárni. A pénztárakba felhatalmazás nélkül beléphetnek: polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, pénzügyi és adóügyi irodavezető. A pénztárakba eseti felhatalmazással beléphetnek: könyvvizsgáló, belső ellenőr, riasztóberendezés karbantartója Pénztárak nyitvatartási rendje Főpénztár nyitvatartási rendje A főpénztár az alpénztár pénzellátása miatt - naponta üzemel. A tényleges ügyfélfogadás célját szolgáló - nyitvatartása: hétfőn szerdán óra 9-12 óra, illetve óra. 8

9 kivéve a munkarend változás miatt heti szabadnapon vagy pihenőnapon munkavégzést elrendelő utasítások eseteit, akkor az időpont változása nélkül a pénztár ezeken a napokon is nyitva tart. Halasztást nem tűrő, rendkívüli helyzetben eseti jelleggel keddi és csütörtöki napokon is megnyitható a pénztár az irodavezető engedélyével Alpénztár nyitvatartási rendje Hétfőn : Kedden: Szerdán: Csütörtökön: Pénteken: 9-12 óra, illetve óra 9-12 óra, 9-12 óra, illetve óra 9-12 óra, illetve óra 9-11 óra A kulcsok kezelése és nyilvántartása A lemezszekrény, a kazetta, a pénztárhelyiség és a védőrács eredeti kulcsát a pénztáros tartja magánál, a másolatokat lepecsételt, lezárt borítékban a páncélszekrényben kell tartani a Pénzügyi és Adóügyi Irodán. A másolati kulcsokat tartalmazó lezárt és lepecsételt borítékot évenként a boríték felbontásával és hitelességét kipróbálással ellenőrizni kell. Az ellenőrzéséért a pénztárellenőr a felelős. Az ellenőrzést követően a boríték lezárást és lepecsételést az előírt eljárásnak megfelelően el kell végezni. A kulcsokat kezelő személyekről, a másolatok őrzéséről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a pénztáros a felelős. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - a kulcs átvevőjének a nevét,a - az átvétel idejét, - az átvétel okát, (pl. munkakör betöltés, helyettesítés, stb.), - az átvevő sajátkezű aláírását. 2. A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 2.1. Személyi feltételek Pénz és értékkezeléssel csak büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó bízható meg. Pénz- és értékkezelésre, annak ellenőrzésére a következő dolgozók jogosultak: - pénztárosok, - pénztárost helyettesítők, - pénztárellenőr. 9

10 Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a pénzforgalmi számla felett rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk ának b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Két vagy több személy egy időpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti Pénztárosok feladata, felelőssége A pénztárosokat teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. A pénztárosoknak a munkakör átvételekor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni, melyet a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmaz. A pénztárosok által aláírt nyilatkozat megőrzéséért a Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője felelős. A pénztárosok feladatai: - a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, - a pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti biztosítása, a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzése, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosítása, - a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, - a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (utalványfüzetek) őrzése, a pénzügyi fegyelem betartása, - az üzleti (hivatali) titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információk megőrzése, - a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása. A pénztárosi, valamint pénztáros-helyettesi megbízást a mindenkor érvényes munkaköri leírások tartalmazzák Pénztárosok helyettesének feladata, felelőssége A pénztárosok helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, a pénztárosok helyettesítésekor feladatai a pénztárosok munkaköri feladataival azonosak. 10

11 A pénztárosok helyettesét teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztárosok helyettesének felelősségi nyilatkozatot kell tenni, melyet a szabályzat 3. sz. melléklete tartalmaz A pénztárellenőr feladata A pénztárellenőrnek vizsgálni kell, hogy - az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, -a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat, - az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e, - a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, - megtörtént-e a szabályzatban előírt módon az alapbizonylatok érvényesítése, - a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. Az ellenőrnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. A pénztárnapló, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy - a pénztárnaplóba rögzített tételekhez megvannak-e a pénztári- és alapbizonylatok, - pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet öszszege egyezik-e a tényleges pénzkészlettel, - az értékpapírok és egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e, - az értékpapírok azonosító adatai a nyilvántartásban szerepelnek-e. A pénztári ellenőrzés tényét az ellenőrzött bizonylatok és okmányok alapján a pénztárbizonylatokon, valamint a pénztárnaplón a pénztárellenőrnek kézjegyével rögzíteni kell. Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenőrzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenőr, akkor köteles az eltérés rendezéséről intézkedni, (többletet bevételeztetni, hiányról jegyzőkönyvet felvenni). A pénztárellenőri megbízást, illetve a pénztárellenőr-helyettesi megbízást a mindenkor érvényes munkaköri leírások tartalmazzák. 11

12 2.5. Az utalványozók köre és feladataik Az utalványozási joggal rendelkező személyek nevét, beosztását, utalványozási területét a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata tartalmazza. Pénzforgalmi számláról kifizetést és pénztári kifizetést csak az utalványozási joggal felruházott személyek aláírásával ellátott bizonylatra lehet teljesíteni. Amennyiben a felsorolt munkakörökben személyi változás történik, a munkakört ellátó új személyt az utalványozási jogkörrel is meg kell bízni, az ide vonatkozó szabályok betartásával A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás Rendszeres ellenőrzési feladat a pénztárzárás ellenőrzése. Munkaköri kötelezettségként ez a pénztárellenőr feladata. A pénztárosok pénztári napokon pénztárzárást készítenek. Pénztárrovancs Eseti ellenőrzés, célja annak megállapítása, hogy a pénztárakban található pénzöszszeg és értéke megegyezik-e a bizonylatokon szereplő összegekkel. A rovancsolást előzetes bejelentés nélkül kell végrehajtani, az ellenőrzésnek váratlannak kell lennie. Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére fel kell függeszteni a pénztárak munkáját. Először meg kell kérni a pénztárosokat, hogy készítsenek pénztárzárást. A zárást követően el kell végezni a rovancsolást. A pénztárosoknak összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett a pénztárban található készpénzt. Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárások során kimutatott összeggel. Összegezni kell a pénztárban talált értékpapírokat, étkezési utalványokat, bélyegeket és egyéb értéket képviselő tárgyakat, okmányokat. A rovancsról jegyzőkönyvet kell felvenni. (4. sz. melléklet) Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet. Eltérés esetén a pénztárosoknak nyilatkoznia kell, hogy véleményük szerint miből származik az eltérés. A pénztárhiányt a pénztárosoknak meg kell téríteniük, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy szándékos károkozása, rablás, lopás történt, vagy elemi kár a hiány oka. 12

13 Pénztárbizonylatok ellenőrzése Ellenőrizni kell: - a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e, - pénzforgalmi számláról felvett pénz bevételezése megtörtént-e, - kifizetések bizonylatainak összegszerűsége megegyezik-e az alapbizonylaton feltüntetett adatokkal, - az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelő időben megtörtént-e, - letétek nyilvántartása, biztosított-e. 2.7 Utólagos vezetői ellenőrzés gyakorisága és dokumentálásának módja Utólagos vezetői ellenőrzés keretében szúró-próbaszerűen, összességében 3-5 pénzmozgást alátámasztó kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylatot (a bevételt és a kiadást alátámasztó alapdokumentumokkal együtt) tárgy negyedévet követő hónap 30-ig a pénzügyi irodavezető távolléte esetén a helyettesítésével megbízott személy ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a helyi szabályzatok szerinti aláírások, a kifizetést alátámasztó alapbizonylatok meglétét, helyességét. Az ellenőrzés tényét UVE jelzéssel és aláírással kell a pénztárbizonylaton dokumentálni. 3. A pénzforgalmi számla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok bizonylati rendje 3.1. A házipénztárak pénzellátása A házipénztárak pénzszükséglete a pénztárakba befolyt készpénzbevételből, valamint a pénzforgalmi számláról felvett készpénz útján biztosítható. Az alpénztár készpénzellátásáról a főpénztár gondoskodik. A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon aláírt dokumentumokkal tájékoztatni kell a pénztárosokat a várható készpénzkifizetések összegéről. A pénztárosok az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével kötelesek gondoskodni a pénztárak zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségéről és címletéről. Ennek keretében a pénztárosok: - felmérik a pénztárak pénzszükségletét, - összeállítják a címletjegyzéket, 13

14 - az előírásoknak megfelelően kiállítják a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt ( csak a főpénztárra vonatkozik ) - gondoskodnak a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - aláíratásáról. ( csak a főpénztárra vonatkozik ) Készpénzfelvétel pénzforgalmi számláról készpénzfelvételi utalvánnyal Hivatalunk a pénzforgalmi számlája (a Cigány és az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat esetében alszámlája) terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal, illetve külön megállapodás esetén más hitelintézet pénztáránál pénzt vehet fel. A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan kell kiállítani a pénztárosoknak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetősége kizárt legyen. A kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betűkkel megjelölve. A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tőszelvényekkel együtt meg kell őrizni. A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedő sorrendjében kell felhasználni. A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell Készpénz befizetése pénzforgalmi számlára Pénzforgalmi számlára készpénz a számlavezető hitelintézet pénztárainál és egyes, befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatáinál, valamint a Magyar Postánál fizethető be A házipénztárak készpénz kerete A pénztárakban ( fő és alpénztár ) pénztár zárlatkor összesen ,- Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlatok előtt a hivatal pénzforgalmi számlájára be kell fizetni. 14

15 A házipénztárak záró pénzállomány keretének megállapításánál nem kell figyelembe venni a munkabérek és az azzal azonos elbírálás alá tartozó összegek kifizetésének teljesítéséhez az előző napon felvett és a következő munkanapon kifizetésre kerülő összeget. Rendkívüli, nem mindennapi esetekben - Pl: rendezvénysorozat alkalmával - a pénztárkeret a jóváhagyott előirányzatig túlléphető A pénzszállítás szabályai A pénz szállításának megszervezése a pénztárosok feladata. Munkaidő utáni pénzszállításnál gondoskodniuk kell az átvétel megszervezéséről is. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelőssége az átvételtől az átadás időpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart. A pénzszállítás feltételei: Ft-ot meg nem haladó összegnél: - pénztáros Ft Ft-ig terjedő összegnél: - pénztáros és 1 fő kísérő Ft feletti összegnél - pénztáros, 1 fő kísérő + gépkocsivezető és gépjárművel történő szállítás. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani A pénz valódiságának ellenőrzése A pénztárosok csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhatnak el a befizetőktől és kifizetést is csak így teljesíthetnek. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következő előírások megtartásával kell végezni: - A valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. - Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy,amely a mechanikai hibáktól mentes. 15

16 - Pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon meghamísított forgalmi pénzérme. - Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható, befizethető. A pénztárosok hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhatnak el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartaniuk. A befizetővel tisztázni kell a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az ilyen eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell: - a befizető nevét, - címét, - személyi igazolványának számát. A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzőkönyvvel együtt az MNB-ba vagy az Raiffeisen Bankba be kell szállítani. Az intézkedést a pénztárjelentésben is fel kell tüntetni Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztárosok távollétében A pénztárosok helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárakban lévő készpénzről, értékekről, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni a szabályzat 5. számú melléklete szerint. Amennyiben a pénztárosok betegség vagy más ok miatt munkahelyüktől távol maradnak, kötelesek a náluk lévő kulcsot munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban a Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetőjének eljuttatni. Ilyen esetben a Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetője a pénz számbavétele és átadása iránt intézkedni köteles. Hasonlóan kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztárak az eredeti kulcs másolatával kerülnek kinyitásra. Minden esetben a tanúkkal együtt jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a kulcs elveszett, megsérült, vagy a zár elromlott, a kulcsért felelős személy köteles azt haladéktalanul az irodavezető tudomására hozni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb értékeket az átvevőnek jegyzőkönyvileg kell átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a zárlati pénzkészlet összegét, valamint a pénztárakban tárolt egyéb pénzjellegű értékek mennyiségét és értékét. 16

17 Az átvevő pénztáros köteles meggyőződni az elszámolások és pénzkészlet helyességéről, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A felvett jegyzőkönyvet az átadó, átvevő, illetve a pénztárellenőr írja alá. 4. A készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei és eljárási rendje 4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A készpénzforgalom lebonyolításához minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványokat, alapesetben a Gordius programrendszerrel előállított bizonylatokat kell alkalmazni, mely szabály alól az alpénztár kivételt képez, amely működése során a 6.sz. melléklet szerinti nyomtatványokat alkalmazza. Amennyiben a program rendkívül helyzet miatt - áramszünet, programhiba stb.- nem üzemel, helyette kézi pénztárbizonylatokat kell alkalmazni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok, tehát azokat ennek megfelelően nyilván kell tartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A kézi pénztárbizonylatokat tollal kell kiállítani. A rontott kézi pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell (stornó jelzéssel) és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi példányát a bizonylattömbben a tőpéldányokkal együtt) meg kell őrizni A házipénztári pénzmozgásokról a nyilvántartó program által készített bizonylatokhoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat. Alapbizonylat: szakmai teljesítés igazolásával ellátott számla, készpénzjegyzék???, a bérjegyzék, az útiköltség-elszámolás, ki- vagy befizetéseket elrendelő utalvány, határozat stb., illetve a programrendszer által kiállított utalványozó és ellenjegyző által aláírt utalvány. A rontott pénztári bizonylatot a program kezeli, melynek módja, hogy stornó bizonylatot állít ki és ezt a tényt rögzíti a pénztárnaplóban.. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia. 17

18 A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni: - a bizonylatot kiállítónak, - a befizetőnek, - ellenőrzést végzőnek. A pénztárosok csak szabályszerűen kiállított kiadási alapbizonylat és utalványozásra jogosult személy utalványozásával, illetve ellenjegyzésével ellátott, továbbá a teljesítés igazoló aláírásával dokumentált alapbizonylat alapján fizethetnek ki a pénztárból összegeket. A pénztárosok utalványozás nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (ún. bon) alapján kifizetést nem teljesíthetnek. A pénztárosoknak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás amely tartalmazza a meghatalmazó, meghatalmazott nevét, személyes adatait, igazolványszámukat, illetve tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolványszámát -ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon veszi fel járandóságát (pl: rendszeres szociális segély, ápolási díj stb. kifizetések). A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával a pénztári alapokmányon történik. A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosoknak (kifizető) alá kell írnia. A bizonylatot kiállító, pénztárellenőr szintén köteles feladata végrehajtásának igazolásául a kiadási pénztárbizonylatot aláírni Előleg, ellátmány kifizetésének rendje A hivatalnál az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőinek utalványozása és az ellenjegyző írásos hozzájárulása alapján a dolgozók esetenként - határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel - a főpénztárból előleget vehetnek fel. Készpénzt a pénztárosok elszámolásra a főpénztárból csak a következő célokra adhat ki: - kiküldetési költségre, - beszerzésre, - reprezentációra, - a Szervezési Iroda postaköltségre, - üzemanyag vásárlásra, Kivételesen indokolt esetben a hivatalvezető és az ellenjegyző adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására. 18

19 Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket. Az elszámolásra kiadott előlegekről a pénztárosok nyilvántartást vezetnek az előírt formanyomtatványon. (7. melléklet ) Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek a pénztár pénztárkeretét nem terhelik. Az előlegek elszámolási időtartama a 30 napot nem haladhatja meg. Ez alól kivétel a külszolgálatra kapott előleg elszámolási határideje, amely a visszaérkezés napját követő 30 napon belüli. Ha a hivatal által a dolgozó részére adott előleg elszámolási kötelezettség 30 napot meghaladóan is fennáll, abban az esetben az előleget kamatkedvezmény miatti adó terheli. Az adót ebben az esetben a munkavállaló fizeti meg. Újabb készpénz előleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni és kiadni, ha az igénylő korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Ha az elszámolásra kötelezett személynek az elszámolás eredményeként bizonyos összeget vissza kell fizetnie, azt akkor is köteles visszafizetni, ha azonnal újabb öszszeget vesz fel elszámolásra. A befizetendő és felveendő összeget nem lehet egymással szembeállítani. Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának elmulasztása esetén az előleget felvett dolgozót írásban fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítás ellenére sem számol el az előleggel a dolgozó, akkor az eseményt jelenteni kell a jegyzőnek vagy a Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetőjének.. Abban az esetben, ha a tett intézkedésének nincs eredménye, akkor a felvett készpénz összegétől függően kártérítési, illetve bűntető eljárást kell kezdeményezni. A hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek elszámolási kötelezettséggel ellátmány vehetnek fel, az elszámolás teljesítési határideje legfeljebb 10 nap. Kivételes esetben az elszámolási határidő a Pénzügyi és Adóügyi Iroda vezetőjének engedélyével meghosszabbítható. 19

20 4.3. A munkabér kifizetésének szabályai A munkabér felvétele a pénzintézettől A pénztárosok a munkabérek főpénztárból történő kifizetése céljából az Raiffeisen Bank Zrt től csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) járandóságot vehetik fel a közhasznú, közcélú, közmunkát végző dolgozók esetében. A pénz felvételére főpénztárból a fizetési napon kerülhet sor. A hivatalnál a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében a bankszámlára történő átutalással kerül sor a munkabérek kifizetésére A munkabérek kifizetése A pénztárosok csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) járandóságot fizethetik ki a dolgozók részére. A pénz átvételét bérjegyzéken kell rögzíteni Bérfizetési napon fel nem vett munkabérek Ha a dolgozó a bérfizetés napján távol van, a munkabérének átvételére meghatalmazás alapján a meghatalmazott jogosult. Meghatalmazás hiányában, az érintett előzetes megbízása alapján a részére járó összeget legkésőbb a bérfizetés napját követő második munkanapon belföldi postautalványon el kell küldeni lakcímére vagy az általa megjelölt tartózkodási helyre. A belföldi postautalványon történő kifizetés esetén a postai feladóvényt a fizetési jegyzékhez kell csatolni. A dolgozónak járó (nettó) munkabért teljes összegben a bérfizetés napján kiadásba kell helyeznie a pénztárnak. A dolgozók által fel nem vett, illetve a részükre postán el nem küldött munkabéreket a bérfizetés napján vissza kell vételezni a házipénztárba. Az ilyen összeggel a pénztárzárlatkor a házipénztárakban tartható készpénz összege nem növelhető. A pénztárosok a fel nem vett munkabéreket kötelesek tételesen nyilvántartani, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: - sorszám, - dolgozó neve, - fel nem vett összeg, - a bérfizetés időpontja, - a visszavételezés időpontja, - a bevételi pénztárbizonylat száma, - a postán történő elküldés időpontja, - pénztárból történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat száma és a kifizetés időpontja. 20

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) pénzkezelési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a számvitelről

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény h kezelési szabályzatot.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2011. (06.30.)Öh. sz.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013 szeptember 12-től december től

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2013 szeptember 12-től december től Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013 szeptember 12-től 2014. december től 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012.(03.29.)Öh. számú

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala megyei Polgárőr Szövetség PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette Lendvai Jenőné Gazdasági vezető Hatályba lép: 2016. április 7. Készült: Kapják: 6 példányban 1. ZMPSZ elnöke 2. ZMPSZ FEB elnöke 3. gazdasági

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ZÁSZLÓ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. január 1-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 4 1. A pénztár..4 2. Nyilvántartási idő.4 3. Pénztárkeret..4 4. A pénzszállítás szabályai..5 5. A pénz

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10/2011. sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -1- I. Általános rész Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,- mint önállóan gazdálkodó költségvetési

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben