11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás a nemzetközi kapcsolatok rendjéről Szám: 5-1/11/2008. TÜK A Rendőrség nemzetközi kapcsolattartási rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed a Rendőrség valamennyi nemzetközi kapcsolattartásban érintett szervére. 2. A Rendőrség utasításban szabályozott nemzetközi kapcsolataival összefüggő szakmai irányítást - a vonatkozó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között - az Országos Rendőrfőkapitányság Hivatal Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: ORFK NKO) végzi. 3. Az utasítás alkalmazásában a) területi szervek: a Köztársasági Őrezred, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok; b) ideiglenes külföldi kiutazás (a továbbiakban: kiutazás): az esetenként három hónapot meg nem haladó, meghatározott külföldi állomáshelyen történő folyamatos munkavégzés; c) egyedi ügyek: konkrét ügyhöz kapcsolódó információcsere, jogsegélykérelem teljesítése, kiadatás, a külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtása, valamint határmenti közös járőrözés; d) egyéb költség: a devizában felmerülő, elszámolható egyéb indokolt költségek, különösen utazási költség - célországon belül - helyközi járatra és városi tömegközlekedési eszközre; indokolt esetben taxi; hivatali célból felmerült telefon-, telefax költség, internet használat díja; repülőtéri illeték, túlsúly költség, biztosítási díj, vízumdíj; parkolási díj, autópálya, alagútdíj, úthasználathoz kötődő egyéb illetékek, díjak; sürgősségi orvosi ellátáshoz kapcsolódó költségek. 4. A nemzetközi kapcsolattartásból adódó ügyintézést az a rendőri szerv végzi, amely abban közvetlenül érintett, vagy amelyet erre kijelöltek. 5. Az ügyintézés magában foglalja különösen: a) az előterjesztés elkészítését, b) a külföldi partnerrel történő koordinációt, c) az engedélyezésre (jóváhagyásra) történő felterjesztést, d) az engedélyezést (jóváhagyást) követően a részvételi regisztrációt, a szállásfoglalást, a szolgálati gépjármű igénylését, e) az országhatár-átlépési engedély beszerzését, f) a gazdasági ügyintézésre történő továbbítást, g) a vendégfogadáshoz kapcsolódó szervezési feladatok ellátását, beleértve a szállás, az étkezés megrendelését, a szállítás, a tolmácsolás biztosítását. 6. A gazdasági vonatkozású ügyintézést a hatáskörrel rendelkező gazdasági vagy a szerv vezetője által erre kijelölt más egyéb funkcionális szervezeti elem végzi. 7. A gazdasági vonatkozású ügyintézés magában foglalja különösen: a) a menetjegy megrendelését, b) az előterjesztés jóváhagyását követően a menetjegyek beszerzését, c) a külföldön érvényes baleset és poggyászbiztosítás megkötését, d) a valutalap kiállítását, e) a valutafelvétellel és -elszámolással kapcsolatos ügyintézést, f) a készpénzfizetési előleg felvételével és elszámolásával kapcsolatos ügyintézést.

2 8. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggésben felmerülő költségeket - ideértve a határmenti együttműködésből adódó kiadásokat is - a területi szervek, illetve az ORFK saját költségvetésükből fedezik. 9. Amennyiben az adott nemzetközi vonatkozású program több szervet is érint, a költségek e szerveket részvételük arányában terhelik, kivéve, ha valamely szerv a finanszírozást teljes egészében magára vállalja. 10. A költségeket az ORFK saját költségvetése terhére biztosítja, ha az adott nemzetközi vonatkozású program megrendezése vagy az abban való részvétel az ORFK vezetőjének vagy valamelyik helyettesének utasítására történik. 11. A kiutazások, vendégfogadások és konferenciák előterjesztését készítő és engedélyező (jóváhagyó) egyaránt felelős azok okszerűségéért, szükségességéért, szakmai indokoltságáért, valamint az útijelentésben és az emlékeztetőben összegzett tapasztalatok szakmai hasznosításáért. II. FEJEZET A NEMZETKÖZI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 12. A kiutazásokról, illetve a vendégfogadásokról és konferenciákról (továbbiakban együtt: vendégfogadás), valamint az egyedi ügyek intézése során felmerülő kiutazások és vendégfogadások várható költségéről - évente nemzetközi tervet kell készíteni. 13. A nemzetközi terv kiutazások esetén tartalmazza: a) az egyes delegációk vezetőinek beosztási szintjét (ORFK vezető, főigazgató, főosztályvezető, osztályvezető, beosztott), b) az egyes delegációk létszámát, c) az érintett szervezeti egységet/egységeket, d) a kiutazás jogi alapját, e) a kiutazás konkrét célját, f) a kiutazás - utazási idővel együtt megadott - időtartamát, g) az utazás módját, h) a célországot és a várost/városokat, i) a fogadó külföldi szerv megnevezését, j) az előre tervezhető részletezett költségeket (napidíj, dologi költség, útiköltség, részvételi díj, szállásköltség, biztosítási díj, ajándék költség, egyéb költségek), k) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését, l) a várható visszatérítés összegét. 14. A nemzetközi terv vendégfogadások esetén tartalmazza: a) a fogadó szerv megnevezését, b) a delegáció létszámát (a fogadó szerv létszámával együtt, figyelemmel a fogadó és fogadott személyek létszámarányára), c) a fogadó szerv vezetőjének beosztási szintjét és kategóriáját, d) a küldő ország és társszerv megnevezését, e) a fogadás célját, f) az itt tartózkodás időtartamát, g) az előre tervezhető, részletezett költségeket (szállás, ellátás, ajándék, kulturális költség, tolmácsolás díja, szállítás költsége, egyéb költségek), h) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését, i) a megelőlegezett költségek összegét, j) konferenciák esetében az a)-i) alpontokon túl a szervezésben érintett szervek megnevezését (pl. szakmai és gazdasági felelős). 15. Nemzetközi terv készítésére kötelezettek: a) az ORFK NKO az országos rendőrfőkapitány és helyettesei vonatkozásában (vezetői nemzetközi terv), valamint az ORFK Hivatal, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, illetve az ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban együtt: egyéb ORFK szervezeti elemek) tekintetében (általános nemzetközi terv), b) a Bűnügyi Főigazgatóság, c) a Rendészeti Főigazgatóság, d) a Gazdasági Főigazgatóság, e) a területi szervek.

3 16. A nemzetközi terv két fő része a Kiutazások és a Vendégfogadások fejezet, amelyek az alábbiak szerint tagolódnak: a) kötelező [nemzetközi szerződésből, tagságból eredő kötelezettségen (pl. EU, Frontex, Europol, Interpol, CEPOL stb.), a Rendőrség felügyeletét ellátó Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által, illetve az ORFK vagy a területi szerv vezetője által vállalt kötelezettségen alapuló] programok, b) a szakmai szempontok figyelembevételével javasolt egyéb programok, c) a kötelezettségből eredő, éves munkaterv hiányában előre nem tervezhető programok (várható költség megjelölésével), d) előre nem tervezhető, kötelezettségből eredő programok, amelyek költsége több év átlaga alapján kerül meghatározásra (pl. egyéb ügyek). 17. Az ORFK gazdasági főigazgatója (a továbbiakban: gazdasági főigazgató) a tárgyévet megelőző év november 30-ig meghatározza a Bűnügyi Főigazgatóság, a Rendészeti Főigazgatóság, a Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban együtt: főigazgatóságok) és az egyéb ORFK szervezeti elemek részére a tárgyévben a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható keretösszeget. A főigazgatóságok, valamint az egyéb ORFK szervezeti elemek nemzetközi terveinek elkészítési határideje a tárgyévet megelőző év december 15-e, amelyeket az illetékes szakmai vezetők a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően az ORFK NKO részére megküldenek. A beérkezett anyagokat az ORFK NKO egységes szerkezetbe foglalva a tárgyév január 5-ig jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitánynak. 18. A területi szervek nemzetközi terveiket legkésőbb a tárgyév január 5-ig összeállítják és gazdasági ellenjegyzéssel ellátva az ORFK NKO részére megküldik, majd azokat az ORFK NKO szakmai szempontú, illetve a gazdasági főigazgató költségvetési szempontú véleményezését követően az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 19. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásait és vendégfogadásait összesítő tervet a gazdasági főigazgató ellenjegyzését és az országos rendőrfőkapitány egyetértését követően a rendészeti szakállamtitkáron keresztül a Minisztérium vezetője (a továbbiakban: miniszter) részére kell felterjeszteni a tárgyévet megelőző év december 15-ig. 20. A jóváhagyott és az ORFK NKO által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi tervek képezik a Rendőrség éves Nemzetközi Tervét. III. FEJEZET A KIUTAZÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK SZABÁLYAI A kiutazások engedélyezési rendje 21. A kiküldő szerv az utasítás 1. számú melléklete szerint előterjesztést készít és azt - a rendkívüli és különösen indokolt esetek kivételével - a kiutazást megelőzően legalább 8 munkanappal a szolgálati út betartásával az utasítás pontjai alapján engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezetőnek felterjeszti. A nemzetközi tervben nem szereplő programok esetében az előterjesztést a meghívó megérkezését követő 3 munkanapon belül kell felterjeszteni. 22. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásaira vonatkozó előterjesztéseket az ORFK NKO készíti el. 23. Az előterjesztés az utasítás 13. pontjában felsoroltakon túl tartalmazza a) a nemzetközi terv pontjára hivatkozást, amennyiben a kiutazás abban szerepel, b) amennyiben rendelkezésre áll, a meghívólevél magyar nyelvű fordítását (mellékletben), c) az esetleges előzményt, d) amennyiben rendelkezésre áll, a programtervezetet, e) a kiutazás szükségességének részletes szakmai indokolását, f) a várható szakmai hozadékot, g) amennyiben ismert, a tárgyalási szempontokat, adott esetben a képviselendő rendőrségi álláspontot, h) továbbá a kiutazás és az engedélyezés (jóváhagyás), illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat (pl. átadásra kerülő ajándékok). 24. A területi szervek vezetőinek kiutazása, valamint az államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló kiutazás esetén az előterjesztéshez mellékelni kell a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás című nyomtatványt. 25. A jóváhagyott nemzetközi tervekben szereplő kiutazások engedélyezésére:

4 a) a főigazgatóságok vezetői (a továbbiakban: főigazgatók) és a területi szervek vezetőinek kiutazása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány, b) az egyéb ORFK szervezeti elemek vezetőinek és beosztottjainak kiutazásakor a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően az országos rendőrfőkapitány, c) a főigazgatóságok vezetői állományának és beosztottjainak kiutazásakor a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően a főigazgató, d) a területi szerv vezetői állományának és beosztottjainak kiutazása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az érintett szerv vezetője jogosult. 26. Bármely, a nemzetközi terv készítésének időszakában még nem ismert, de időközben ismertté vált és szakmailag megalapozott kiutazás kizárólag a nemzetközi tervben szereplő valamely kiutazás vagy a nemzetközi tervben feltüntetett tartalékkeret terhére valósulhat meg. A kiutazás engedélyezési rendje megegyezik a 25. pontban leírtakkal. 27. A jóváhagyott nemzetközi tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén kiutazás kizárólag - gazdasági ellenjegyzést követően - az országos rendőrfőkapitány engedélyével valósulhat meg. 28. Amennyiben a gazdasági és szakmai vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett két vezető ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a kiutazásról az országos rendőrfőkapitány dönt. 29. A nemzetközi tervben nem szereplő kiutazás anyagi kötelezettségvállalással járó előkészítése kizárólag a 25. pont szerint engedélyezésre, illetve ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el. A kiutazások engedélyezésének speciális esetei 30. Az országos rendőrfőkapitány kiutazására vonatkozó előterjesztést minden esetben a miniszter részére kell felterjeszteni. 31. Az államháztartáson kívüli jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy anyagi támogatásával megvalósuló kiutazásokra vonatkozó előterjesztéseket a szolgálati út betartásával - a gazdasági ellenjegyzést követően - az ORFK NKO-n keresztül az országos rendőrfőkapitány egyetértésével a rendészeti szakállamtitkár részére kell felterjeszteni. 32. A kiadatás végrehajtásával kapcsolatos kiutazásra vonatkozó előterjesztést - hatáskörének megfelelően - az ORFK NEBEK Interpol Magyar Nemzeti Iroda, illetve a SIRENE Iroda készíti el, és a bűnügyi főigazgató engedélyezi. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés és a rendészeti főigazgatói engedélyezésre történő felterjesztés a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság feladata. A Frontex-el folytatott együttműködés kapcsán készített előterjesztést a rendészeti főigazgató engedélyezi. A Frontex-el folytatott együttműködés keretében szervezett kiutazások gazdasági ellenjegyzésére az általános szabályok irányadók. 33. A miniszteri, az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztéseket - az utasítás 25. és 27. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 34. Az országos rendőrfőkapitányhoz jóváhagyásra történő felterjesztés minden esetben az ORFK NKO-n keresztül történik. Az utazás módja 35. Az utazás módját és útvonalát a szakmai és költségvetési szempontok egyidejű figyelembe vételével kell meghatározni. A kiutazók költségtérítésének rendje 36. A kiutazó útielőlegként az alábbiakra jogosult: a) napidíj; b) egyéb költség; c) szállásköltség; d) utazási és járműhasználati (üzemanyag, úthasználati díj) költség; e) részvételi díj.

5 37. Napidíj a külföldi tartózkodás időtartamára állapítható meg. A kiutazó arra a napra (24 óra), amelyen külföldi tartózkodásának időtartama eléri a nyolc órát a teljes napi napidíjra, arra a napra pedig, amelyen külföldi tartózkodásának időtartama eléri a négy órát, de az kevesebb, mint nyolc óra, félnapi napidíjra jogosult. Ha a külföldi tartózkodás időtartama négy óránál rövidebb, a kiutazót napidíj nem illeti meg. 38. A külföldi kiutazáshoz kapcsolódó elismert költségekről szóló külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a külföldi tartózkodás időtartamának számításakor a külföldi tartózkodással töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon külföldi tartózkodással töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat. Amennyiben a fennmaradó törtrész legalább 8 óra, a kiutazót arra a napra teljes napi napidíj, amennyiben a fennmaradó rész legalább 4 óra, a kiutazót félnapi napidíj illeti meg. Amennyiben a fennmaradó rész 4 óránál kevesebb, a kiutazó részére arra a napra napidíj nem jár. 39. Ha a kiutazó ugyanazon a napon több országban járt, részére arra az országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyben a leghosszabb ideig tartózkodott. 40. A külföldi tartózkodás időtartama az indulás és az érkezés időpontja között eltelt idő. Az indulás és érkezés időpontja a határátlépés(ek) időpontja, légi és vízi út esetén az indulás időpontja a vízi vagy légi jármű tényleges indulási időpontjánál egy órával korábbi, az érkezés időpontja a tényleges érkezés időpontjánál egy órával későbbi időpont. 41. A kiküldő szervnek a kiutazás elrendelésekor vizsgálnia kell, hogy a kiutazással összefüggésben a kiutazó részesül-e bármilyen térítésben, díjazásban, juttatásban. A kiutazónak a harmadik fél részéről térítésmentesen biztosított élelmezésről, annak 42. pont szerinti besorolásáról, továbbá - a felvett útielőleg valutanemében meghatározva - a harmadik fél részéről nyújtott bárminemű térítésről, díjazásról utólagosan nyilatkoznia kell. A többletjuttatások értékét a napidíj mértékének, valamint az egyéb kiutazási költségek megállapításánál, illetve elszámolásánál figyelembe kell venni. 42. Ha a kiutazó a kiutazáshoz kapcsolódóan, annak elrendelésekor már ismert, térítésmentes élelmezésben részesül, vagy a kiutazó arról utólag nyilatkozik, ebben az esetben az adott napra járó napidíjat az ellátás mértékétől függően az alábbiak szerint csökkenteni kell: a) reggeli esetén 15%-kal b) ebéd esetén 30%-kal c) vacsora esetén 30%-kal. 43. Amennyiben a kiutazó semmilyen ellátásban, térítésben nem részesül, 100%-os napidíj illeti meg. 44. Amennyiben a kiutazó a fogadó vagy a kiutazást támogató szerv révén olyan összegű napidíjban részesül, amely meghaladja a részére ebben az esetben adható napidíj összegét, úgy részére napidíj nem jár. Amennyiben a kapott napidíj összege kevesebb, mint a kiküldő szerv által ebben az esetben adható napidíj, úgy a különbözet illeti meg. 45. Amennyiben a kiutazó a külföldi létfenntartását is biztosító ösztöndíjban részesül, csak az odautazás és hazautazás napjára illeti meg napidíj. 46. A napidíj számítására az utasítás 2. számú melléklete szerinti kategóriák, míg az összegek és a valutanemek tekintetében az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 26/1998. (BK 22.) BM utasítás az irányadó. 47. Szállásköltség, utazási és járműhasználati (üzemanyag, úthasználati díj) költség, valamint részvételi díj útielőlegként akkor számfejthető, ha azok a Rendőrség költségvetését terhelik, ideértve a költségek megelőlegezését is. 47/A. Az egyéb költségek fedezeteként a kiküldöttek részére az összesen folyósított napidíj 20%-os mértékének megfelelő összeget lehet megállapítani, számla alapján történő elszámolási kötelezettség mellett. 48. A szállásnormák vonatkozásában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ideiglenes külföldi kiutazás teljesítéséről rendelkező belső szabályzatának melléklete az irányadó (utasítás 3. számú melléklet). 49. Az útielőleg legkorábban 5 munkanappal a kiutazás kezdőnapja előtt vehető fel. Ennél korábbi valutafelvételt - kivételesen indokolt esetben - az illetékes gazdasági igazgatóság vezetője, vagy a hatáskörrel rendelkező vezető engedélyezhet Az útielőleg felvételére a kiutazó személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. Az útijelentés elkészítésének és felterjesztésének rendje 52. A delegáció vezetője (vagy megbízásából a delegáció tagja) - eltérő rendelkezés hiányában - a visszaérkezést követő 8 munkanapon belül az utasítás 4. számú melléklete szerint útijelentést készít és azt, valamint a delegáció

6 valamennyi tagjának aláírásával ellátott költségelszámolási nyomtatványt kitöltve, a szolgálati út betartásával a kiutazást engedélyező vezetőnek felterjeszti. 53. Az útijelentést és a költségelszámolási nyomtatványt a kiutazást engedélyező vezető hagyja jóvá. A kiutazást engedélyező vezetőnek a jogszabályi keretek figyelembevételével az útijelentés és a költségelszámolás átvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére ezek jóváhagyására. 54. Az útijelentésnek tartalmazni kell: a) a rövid előzményt, b) a kiutazás szakmai tapasztalatainak részletes beszámolóját, c) a kiutazó birtokába jutott, szakmai szempontból releváns információkat, d) a szakmai program során megismert személyeket, e) a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdéseket, továbbá az azokra adott válaszokat, f) a rendőrséget érintő kritikai észrevételeket, g) a kompetencia határok betartásának figyelembevételével történt bármilyen kötelezettségvállalást, meghívást (személyre, szervezetre), h) a kiutazást követően a kiutazóra, a kiküldő vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló feladat-végrehajtási, intézkedési kötelezettséget (pl. olyan kérdéskör, amelyre utólag, írásban kell választ adni), i) az együttműködés folytatására történt felkérést vagy javaslatot, j) az útijelentéshez esetlegesen tartozó szakmai anyag címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiutazásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, k) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiutazásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, l) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot, m) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat (kinek, milyen ajándék került átadásra), n) az egyéb költségből történő kifizetéseket, o) az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát, p) a kiutazó nyilatkozatát a harmadik fél részéről térítésmentesen biztosított élelmezésről, annak 42. pont szerinti besorolásáról, továbbá - a felvett útielőleg valutanemében meghatározva - a harmadik fél részéről nyújtott bárminemű térítésről, díjazásról, q) a bekövetkezett rendkívüli eseményt, r) a kiemelt horderejű kiutazások esetén javaslatot a személyes referálás biztosítására, s) zárásként a kiutazás tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését, t) a kiutazás közvetlen vezető általi érdemi és szakmai szempontú minősítését. 55. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá - az utasítás 25. és 27. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - a miniszteri, az országos rendőrfőkapitányi, tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt vagy olyan információt tartalmazó útijelentést, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. 56. Az államháztartáson kívüli pénzügyi támogatással megvalósuló programok esetében az útijelentést az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá, melyet ezt követően az ORFK NKO tájékoztatásul a rendészeti szakállamtitkár részére terjeszt fel. A költségelszámolás rendje 57. Az elszámolásra az útijelentés és a vele együtt felterjesztett költségelszámolási nyomtatvány aláírását követően kerül sor. A napidíjon felüli útielőlegből történő felhasználás csak számla vagy azzal egyenértékű bizonylat ellenében történhet. 58. Az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén azt a gazdasági ellenjegyzést követően a kiutazást engedélyező vezető hagyja jóvá. 59. A költségelszámolást - a felvett útielőleg valutanemében - a jóváhagyott útijelentés vagy a jóváhagyásról szóló értesítés átvételét követő 3 munkanapon belül kell elvégezni. A szolgálat- vagy keresőképtelenség, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő leteltét megelőzően bekövetkező ismételt kiutazás esetét kivéve az elszámolási késedelembe eső kiutazó részére az útielőleg kiadására hatáskörrel rendelkező szerv az elszámolás végrehajtásáig újabb útielőleg kiadását nem teljesíti. A kiutazó a fentiekben megjelölt, önhibáján kívüli akadályoztatásának megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eleget tesz elszámolási kötelezettségének.

7 IV. FEJEZET A VENDÉGFOGADÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK SZABÁLYAI A vendégfogadások engedélyezési rendje 60. A fogadó szerv az utasítás 5. számú melléklete szerint előterjesztést készít és azt a vendégfogadást megelőzően - a rendkívüli és különösen indokolt esetek kivételével - legalább 8 munkanappal, a szolgálati út betartásával felterjeszti az engedélyezésre jogosult vezető részére. Abban az esetben is így kell eljárni, ha a programnak anyagi vonzata nincs. 61. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek vendégfogadásaira vonatkozó előterjesztéseket az ORFK NKO készíti el. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek vendégfogadásban való érintettsége esetén az ORFK NKO soron kívüli tájékoztatása szükséges. 62. Az előterjesztés az utasítás 14. pontjában felsoroltakon túl tartalmazza a) a nemzetközi terv érintett pontjára hivatkozást, ha a vendégfogadás abban szerepelt, b) az esetleges előzményt, c) a részletes szakmai programot (programok résztvevői, helyszínei, szálláshely, szállítás, tolmácsolás, átadásra kerülő ajándékok stb.), d) a szakmai program felelősének megnevezését, e) a vendégfogadás szükségességének részletes szakmai indokolását, f) a várható szakmai hozadékot, g) amennyiben ismert, a tárgyalási szempontokat, adott esetben a tárgyalásokon képviselendő rendőrségi álláspontot, h) továbbá a vendéglátás és az engedélyezés (jóváhagyás), illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat. 63. A jóváhagyott nemzetközi tervekben szereplő vendégfogadások engedélyezésére: a) a főigazgatók és a területi szervek vezetőinek vendégfogadása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány, b) az egyéb ORFK szervezeti elemek vezetőinek vendégfogadása esetén az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően az országos rendőrfőkapitány, c) a főigazgatóságok vezetői állományának vendégfogadása esetén az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően a főigazgató, d) a területi szerv vezetői állományának vendégfogadása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az érintett szerv vezetője jogosult. 64. Bármely, a nemzetközi terv készítésének időszakában még nem ismert, de időközben ismertté vált és szakmailag megalapozott vendégfogadás kizárólag a nemzetközi tervben szereplő valamely vendégfogadás vagy a nemzetközi tervben feltüntetett tartalékkeret terhére valósítható meg. A vendégfogadás engedélyezési rendje megegyezik a 63. pontban leírtakkal. 65. A jóváhagyott nemzetközi tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén vendégfogadás kizárólag - gazdasági ellenjegyzést követően - az országos rendőrfőkapitány engedélyével valósulhat meg. 66. Amennyiben a gazdasági és szakmai vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett két vezető ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a vendégfogadásról az országos rendőrfőkapitány dönt. 67. A nemzetközi tervben nem szereplő vendégfogadás anyagi kötelezettségvállalással járó előkészítése kizárólag a 63. pont szerint engedélyezésre, illetve ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el. A vendégfogadások engedélyezésének speciális esetei 68. A miniszteri és az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztéseket - az utasítás 63. és 65. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 69. Az államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy anyagi támogatásával megvalósuló vendégfogadásra vonatkozó előterjesztést a szolgálati út

8 betartásával - a gazdasági ellenjegyzést követően - az ORFK NKO-n keresztül az országos rendőrfőkapitány egyetértésével a rendészeti szakállamtitkár részére kell felterjeszteni. A vendégfogadások költségtérítésének rendje 70. A vendégfogadás norma szerinti besorolását az utasítás 6. számú melléklete tartalmazza. A kategóriákba sorolásnál a vendégfogadásban érintett legmagasabb vezetői szint az irányadó, ugyanakkor, ha a vendég delegáció alacsonyabb szintje egyébként nem indokolja a magasabb kategória szerinti ellátást, az emelt szintű vezetői programon túl a besorolás - a takarékossági szempontokra figyelemmel - történhet alacsonyabb kategóriába is. 71. A normákban meghatározott maximált költségkeret felhasználása mindenkor a gazdaságosság fokozott figyelembevételével történik. A vendégfogadások szervezése során (pl. szálláshelyek kiválasztása, ajándékozás) szintén fokozottan érvényesíteni kell a gazdaságosság követelményeit. 72. A készpénzfizetési előleg felvételével kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátásáról az előterjesztés engedélyezését (jóváhagyását) követően kell gondoskodni. 73. Az előleg felvételét az illetékes gazdasági igazgatóság vezetője vagy a hatáskörrel rendelkező vezető engedélyezi. 74. Az előleget legkorábban a vendégfogadás kezdő napja előtti 5. munkanapon lehet felvenni. Az emlékeztető elkészítésének rendje 75. A fogadó fél a vendégfogadást követő 8 munkanapon belül az utasítás 7. számú melléklete alapján emlékeztetőt készít, melyet a szolgálati út betartásával a vendégfogadást engedélyező vezető részére felterjeszt. Az engedélyező vezetőnek a jogszabályi keretek figyelembevételével az átvételt követően 5 munkanap áll rendelkezésére az emlékeztető jóváhagyására. 76. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a) a rövid előzményt, b) a vendégfogadás szakmai tapasztalatairól szóló részletes beszámolót, c) a szakmai szempontból releváns információkat, d) a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdéseket, az azokra adott válaszokat, e) a rendőrséget érintő kritikai észrevételeket, f) a kompetencia határok betartásának figyelembevételével történt bármilyen kötelezettségvállalást, meghívást (személyre, szervezetre), g) a vendégfogadást követően a fogadó vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló intézkedési kötelezettséget (pl. olyan kérdéskör, amelyre utólag, írásban kell választ adni), h) az együttműködés folytatására történt felkérést, vagy javaslatot, i) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a vendégfogadásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, j) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot, k) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat (kinek, milyen ajándék került átadásra), l) az engedélyezett összköltség vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát, m) a bekövetkezett rendkívüli eseményt, n) a kiemelt horderejű vendégfogadás esetén javaslatot a személyes referálás biztosítására, o) zárásként a vendégfogadás tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését, p) a vendégfogadás közvetlen vezető általi érdemi és szakmai szempontú minősítését. 77. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá - az utasítás 63. és 65. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - a miniszteri és az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt és olyan információt tartalmazó emlékeztetőt, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. 78. Az államháztartáson kívüli pénzügyi támogatással megvalósuló programok esetében az emlékeztetőt az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá, melyet ezt követően az ORFK NKO tájékoztatásul a rendészeti szakállamtitkár részére terjeszt fel. Az elszámolás rendje

9 79. A vendégfogadás során felmerült költségeket tételes, az általános forgalmi adót tartalmazó számlával kell igazolni. A vendégfogadást követően összesítő elszámolást kell készíteni. A vendégfogadás befejezését követően az elszámolást az emlékeztetőben foglaltak figyelembe vételével a 73. pontban megjelölt vezető engedélyezi. 80. A költségelszámolást a jóváhagyott emlékeztető átvételét követő 3 munkanapon belül kell elvégezni. 81. Az engedélyezett összköltség vagy valamelyik részösszeg túllépését a gazdasági ellenjegyzést követően a vendégfogadást engedélyező vezető hagyja jóvá. V. FEJEZET A NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSI RENDJE Az önállóan működő költségvetési szervek által kidolgozott, gazdasági ellenjegyzéssel ellátott együttműködési megállapodás tervezetét az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal az érintett szerv köteles véleményezésre az ORFK NKO részére megküldeni. Az ORFK NKO a szakmai szempontú véleményezést követően a tervezetet soron kívül továbbítja az ORFK Hivatal Jogi Főosztályra, amely a tervezetnek a hatályos magyar jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, valamint a belső rendőrségi normákkal való összhangját vizsgálja. A véleményezést követően az ORFK NKO javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány felé az aláírás engedélyezésére, illetve elutasítására. 85. Az ORFK vonatkozásában a kezdeményező szakmai szervezeti egység/elem által előkészített együttműködési megállapodás tervezetét az ORFK NKO részére - az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal - meg kell küldeni. Az országos rendőrfőkapitány hatáskörrel rendelkező szakmai helyettese egyetértését követően az ORFK NKO a tervezetet soron kívül megküldi az ORFK Hivatal Jogi Főosztály részére a hatályos magyar jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, valamint a belső rendőrségi normákkal való összhang vizsgálata céljából. A jogi szempontból megvizsgált tervezetet az ORFK NKO - ellenjegyzés céljából - a gazdasági főigazgató részére is megküldi, majd az ellenjegyzést követően javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány felé az aláírás engedélyezésére, illetve elutasítására. VI. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A kiutazások és vendégfogadások alkalmával történő ajándékozás keretösszegeit az utasítás 8. számú melléklete határozza meg. Az ajándék értéke az ajándékozó legmagasabb vezető szintjéhez igazodik, ugyanakkor az ajándékozás során figyelembe kell venni az ajándékozásban részesülők beosztási szintjét is. A maximált költségkeret felhasználása mindenkor a gazdaságosság és takarékosság fokozott figyelembevételével történik. 88. A jóváhagyott útijelentéseket érintően a kiutazó delegáció vezetője, míg a jóváhagyott emlékeztetők vonatkozásában a fogadó szerv vezetője intézkedik azok - elektronikus formátumban történő - továbbítására az ORFK NKO részére a dokumentumok intranetes adatbázisba történő feltöltése érdekében. 89. A Rendőrség nemzetközi bűnügyi együttműködési csatornáit (Interpol, Europol, SIS, regionális együttműködés: pl. SECI) érintő útijelentéseket és emlékeztetőket azok készítője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül - tájékoztatásul - az ORFK NEBEK részére megküldi. 90. A kiküldetésben és a vendégfogadásban érintett szervek minden hónap 5-ik napjáig elektronikus formátumban az ORFK NKO-ra jelentést küldenek arról, hogy a tárgyhót megelőző hónapban ki (kik), hová, milyen szakmai céllal és indokok alapján utaztak, illetve milyen témában került sor vendégfogadásra, továbbá összegzik az egyes kiutazások és vendégfogadások szakmai tapasztalatait. 91. Az ORFK NKO a 90. pontban szabályozott jelentésekből az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására minden hónap 15-ik napjáig összefoglaló jelentést készít, melyet az országos rendőrfőkapitányi ellenjegyzést követően - elektronikus úton - tájékoztatásul megküld a szervek részére. 92. A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI) az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására minden hónap 15-ik napjáig összefoglaló jelentést készít a kiutazások, vendégfogadások

10 költségelszámolásairól, a tervezett költségek túllépésének mértékéről, a tartozásokról és visszautalásokról, a tárgyévben fennmaradó, a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható összegről. 93. Valamennyi nemzetközi terv készítésére kötelezett szerv január 15-ig elkészíti az előző év nemzetközi kapcsolattartásáról szóló összefoglaló jelentést, és azt tájékoztatásul megküldi az ORFK NKO-ra. 94. A Rendőrség szervei kötelesek az ORFK NKO-t tájékoztatni valamennyi olyan információról, amely a Rendőrség nemzetközi kapcsolatainak szempontjából országos jelentőséggel bír. 95. A Rendőrség dolgozója a diplomáciai testület vezetőjével vagy tagjával, illetve a külföldön szolgálatot teljesítő magyar diplomatával folytatott érdemi megbeszéléséről, találkozójáról az ORFK NKO-t utólag írásban értesíti. 96. Felhatalmazom a Központi GEI vezetőjét, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját és az ORFK NEBEK vezetőjét, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda által nemzetközi kötelezettségvállalás keretében - a határon átnyúló megfigyeléssel, ellenőrzött szállítással, tanúvédelmi tevékenységgel, valamint fedett nyomozói tevékenység végrehajtásával összefüggésben - megvalósuló nemzetközi kapcsolattartás specialitásai figyelembe vételével, az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását, az itt rögzített általános szabályoktól eltérően együttes intézkedésben szabályozzák. 97. A 4 órát meg nem haladó, költségkihatással nem járó, nemzetközi szakmai együttműködésből adódó feladatok végrehajtása céljából az államhatár közelében történő találkozók megtartását a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója és a megyei rendőr-főkapitányságok illetékes szakterületi vezetői szóban is engedélyezhetik. Amennyiben az engedélyezésre az érintett vezetői szint miatt egyébként az országos rendőrfőkapitány jogosult, a fenti találkozók megtartását az országos rendőrfőkapitány szóban is engedélyezheti. A találkozót követő 5 munkanapon belül az utasítás 54. és 76. pontjaiban foglaltak értelemszerű figyelembevételével az engedélyező vezetőt írásos jelentésben tájékoztatni kell. 98. Az utasítás március 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 25/2007. (OT 17.) ORFK utasítás hatályát veszti. 1. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum) (név, rendfokozat)... illetékes szakmai vezető ELŐTERJESZTÉS (kiutazásra) Kiutazás célja: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: Az utazás időpontja/intervalluma: Célország: Város: A delegáció jellege: Küldő szerv:

11 Utazási téma/tárgy megnevezése: Kiutazó csoport vezetője: A kiutazó csoport tagjai: Tolmács: Fogadó szerv: megnevezés: cím: telefonszám: telefax-szám: Szálláshely: megnevezés: cím: telefonszám: telefax-szám: A kiutazás módja: Előirányzott összeg (forintban, az előterjesztés szövegében részletezve): Pénz felvételéért és elszámolásért felelős személy neve: Elszámolás és útijelentés leadásának határnapja: Az előterjesztés szövege:...,... (kelt, dátum).... (előterjesztő neve, rendfokozata) (beosztása)

12 (név, rendfokozat) (név, rendfokozat) elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint (nemzetközi tervben nem szereplő kiutazások esetén) gazdasági vezető 2. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz Állománycsoport 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória Hivatásos országos osztályvezetői az I. besorolási a II. besorolási rendőrfőkapitány és helyettesei, főosztályvezetői, főosztályvezetőhelyettesi illetményre jogosultak illetményre jogosultak, az I. besorolási osztály VI. és V. beosztási kategóriájába tartozók osztály IV-I. beosztási osztályba tartozók kategóriájába tartozók és a pályakezdők Köztisztviselő Közalkalmazott főosztályvezetők, főosztályvezetőhelyettesek magasabb vezetői munkakört ellátók osztályvezetők, az I. besorolási osztályba tartozók közül: vezető-főtanácsos főtanácsos vezetői munkakört ellátók, a H - J fizetési osztályba besorolt, ügyintézői munkakört ellátók 3. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz az I. besorolási osztályba tartozók (a vezető-főtanácsos és a főtanácsos kivételével) az F - G fizetési osztályba besorolt, ügyintézői munkakört ellátók Szállásköltség kategóriák és szállásnormák I. kategória: országos rendőrfőkapitány és helyettesei II. kategória: a rendőrség minden más beosztású alkalmazottja a II. és a III. besorolási osztályba tartozók a D - E fizetési osztályba besorolt, ügyviteli és fizikai munkakört ellátók Ország Valutanem I. kategória II. kategória AFRIKA országai USD AMERIKA Amerikai Egyesült Államok USD Bahama USD Bermuda USD Amerika egyéb országai USD AUSZTRÁLIA és ÓCEÁNIA országai USD ÁZSIA országai USD EURÓPA Albánia EUR Ausztria EUR Belgium EUR Belorusszia EUR

13 Bosznia-Hercegovina EUR Bulgária EUR Cseh Köztársaság EUR Dánia EUR Észtország EUR Finnország EUR Franciaország EUR Gibraltár EUR Görögország EUR Hollandia EUR Horvátország EUR Írország EUR Izland EUR Jugoszlávia EUR Lengyelország EUR Lettország EUR Liechtenstein EUR Litvánia EUR Luxemburg EUR Macedónia EUR Málta EUR Moldávia EUR Monaco EUR Nagy-Britannia EUR Németország EUR Norvégia EUR Olaszország EUR Orosz Föderáció EUR Portugália EUR Románia EUR Spanyolország EUR Svájc EUR Svédország EUR Szlovák Köztársaság EUR Szlovénia EUR Ukrajna EUR Vatikán EUR Ciprus EUR számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető

14 ÚTIJELENTÉS (kiutazásról) Utazás jellege: Éves nemzetközi tervben szerepele: Engedélyező: Engedély száma: A delegáció jellege: Kiutazó csoport vezetője: A kiutazó csoport tagjai: Küldő szerv: Utazási téma megnevezése: Írásos megállapodás készült-e: Szakanyag/fordítás tartozik-e anyaghoz: Ország: Város Nemzetközi szervezet: Az utazás időpontja/intervalluma: Fogadó szerv pontos megnevezése: Fogadó, illetve a fogadásban érintett személyek: 1.

15 Megajándékozott személyek: 1. Kapott emléktárgy megnevezése: Útijelentés szövege:...,... (kelt, dátum).... (kiutazó delegáció vezetője, rendfokozat) További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése költségtúllépés esetén (Ut. 56. pont) 5. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető ELŐTERJESZTÉS (külföldi vendégek fogadására) A látogatás célja: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: A vendéglátás időpontja/intervalluma: A küldő ország: Város:

16 Delegáció jellege: Vendégek kategóriája: Fogadó szerv: A találkozás téma/tárgy megnevezése: Fogadó csoport vezetője: A vendéglátásban résztvevők: Szálláshely pontos Megnevezése: Számla kiegyenlítése átutalással történik Normatúllépés várható-e: Pénz felvételéért és elszámolásáért felelős személy neve: Elszámolás és emlékeztető leadásának határnapja: A szakmai programokért felelős: Az előterjesztés szövege:...,... (kelt, dátum).... (előterjesztő neve, rendfokozata) (beosztása)

17 (név, rendfokozat) (név, rendfokozat) elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint (nemzetközi tervben nem szereplő kiutazások esetén) gazdasági vezető 6. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz Rendőrség által üzemeltetett helyeken Élelmezési költségek megoszlása Vendéglátóipar Élelmezési költségek megoszlása Kiemelt Ft/fő/nap fő/nap Ft/fő/nap fő/nap reggeli: 1800 Ft reggeli: 3000 Ft ebéd: 6600 Ft ebéd: Ft vacsora: 6600 Ft vacsora: Ft I. kategória Ft/fő/nap Ft/fő/nap reggeli: 1500 Ft reggeli: 2000 Ft ebéd: 4500 Ft ebéd: 7000 Ft vacsora: 4500 Ft vacsora: 7000 Ft II. kategória 8000 Ft/fő/nap Ft/fő/nap reggeli: 1000 Ft reggeli: 1500 Ft ebéd: 3500 Ft ebéd: 5000 Ft vacsora: 3500 Ft vacsora: 5000 Ft III. kategória 4500 Ft/fő/nap 7000 Ft/fő/nap reggeli: 700 Ft reggeli: 1000 Ft ebéd: 1900 Ft ebéd: 3000 Ft vacsora: 1900 Ft vacsora: 3000 Ft Tárgyalásra hűsítő Kulturális költség Esetenként és személyenként Esetenként és személyenként 600 Ft 2500 Ft Kiemelt: országos rendőrfőkapitány és helyettesei I. kategória: főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosultak II. kategória: a kiemelt, az I. és a III. kategóriába nem tartozók III. kategória: gépkocsivezetők 7. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető

18 EMLÉKEZTETŐ (külföldi vendégek fogadásáról) Fogadás jellege: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: Engedélyező: szolgálati hely: Az engedély száma: A vendéglátás időpontja/intervalluma: A találkozás téma/tárgy megnevezése: A küldő ország: Város Delegáció jellege: Fogadó szerv: Vendégek kategóriája: Beutazó csoport vezetője: szolgálati hely: A beutazó csoport tagjai: 1. szolgálati hely: 2. szolgálati hely: Fogadó csoport vezetője: szolgálati hely:

19 A vendéglátásban résztvevők: 1. szolgálati hely: 2. szolgálati hely: Írásos megállapodás készült-e: Szakanyag/fordítás tartozik-e az anyaghoz: Megajándékozott személyek: 1. szolgálati hely: Kapott emléktárgy megnevezése: Az emlékeztető szövege:...,... (kelt, dátum).... (a fogadó delegáció vezetője, rendfokozata) További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése normatúllépés esetén (Ut. 77. pont) 8. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz A kiutazások és vendéglátások alkalmával történő ajándékozás keretösszegei Kategória Ajándékozó besorolása Ajándék besorolása Kiemelt országos rendőrfőkapitány és helyettesei, továbbá a képviseletükben eljáró személyek nagy értékű ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem haladja meg a Ft-ot I. főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem illetményre jogosultak, továbbá a képviseletükben haladja meg az Ft-ot eljáró személyek II. a kiemelt, az I. és a III. kategóriába nem tartozó ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem III. személyek a programok alacsonyabb beosztású közreműködői haladja meg a Ft-ot kis értékű ajándéktárgyak/ rendőrségi arculatot megjelenítő szóróanyagok, melyek bruttó egyedi

20 értéke nem haladja meg az 5000 Ft-ot

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás

4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás 4/2003. (III. 31.) ORFK utasítás a Rendőrség Gazdálkodási Szabályzata kiadásáról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2005. (VII. 26.) ORFK utasítással Szám: 5-1/4/2003. TÜK 5-1/12/2005. TÜK

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (IV. 15.) HM utasítás a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központi objektumainak

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI ÉS KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3. BEVEZETÉS A Gépjármű Üzemeltetési és Kiküldetési Szabályzat

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben