11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a nemzetközi kapcsolatok rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 11/2008. (OT 7.) ORFK utasítás a nemzetközi kapcsolatok rendjéről Szám: 5-1/11/2008. TÜK A Rendőrség nemzetközi kapcsolattartási rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed a Rendőrség valamennyi nemzetközi kapcsolattartásban érintett szervére. 2. A Rendőrség utasításban szabályozott nemzetközi kapcsolataival összefüggő szakmai irányítást - a vonatkozó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között - az Országos Rendőrfőkapitányság Hivatal Titkársági Főosztály Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (a továbbiakban: ORFK NKO) végzi. 3. Az utasítás alkalmazásában a) területi szervek: a Köztársasági Őrezred, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok; b) ideiglenes külföldi kiutazás (a továbbiakban: kiutazás): az esetenként három hónapot meg nem haladó, meghatározott külföldi állomáshelyen történő folyamatos munkavégzés; c) egyedi ügyek: konkrét ügyhöz kapcsolódó információcsere, jogsegélykérelem teljesítése, kiadatás, a külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtása, valamint határmenti közös járőrözés; d) egyéb költség: a devizában felmerülő, elszámolható egyéb indokolt költségek, különösen utazási költség - célországon belül - helyközi járatra és városi tömegközlekedési eszközre; indokolt esetben taxi; hivatali célból felmerült telefon-, telefax költség, internet használat díja; repülőtéri illeték, túlsúly költség, biztosítási díj, vízumdíj; parkolási díj, autópálya, alagútdíj, úthasználathoz kötődő egyéb illetékek, díjak; sürgősségi orvosi ellátáshoz kapcsolódó költségek. 4. A nemzetközi kapcsolattartásból adódó ügyintézést az a rendőri szerv végzi, amely abban közvetlenül érintett, vagy amelyet erre kijelöltek. 5. Az ügyintézés magában foglalja különösen: a) az előterjesztés elkészítését, b) a külföldi partnerrel történő koordinációt, c) az engedélyezésre (jóváhagyásra) történő felterjesztést, d) az engedélyezést (jóváhagyást) követően a részvételi regisztrációt, a szállásfoglalást, a szolgálati gépjármű igénylését, e) az országhatár-átlépési engedély beszerzését, f) a gazdasági ügyintézésre történő továbbítást, g) a vendégfogadáshoz kapcsolódó szervezési feladatok ellátását, beleértve a szállás, az étkezés megrendelését, a szállítás, a tolmácsolás biztosítását. 6. A gazdasági vonatkozású ügyintézést a hatáskörrel rendelkező gazdasági vagy a szerv vezetője által erre kijelölt más egyéb funkcionális szervezeti elem végzi. 7. A gazdasági vonatkozású ügyintézés magában foglalja különösen: a) a menetjegy megrendelését, b) az előterjesztés jóváhagyását követően a menetjegyek beszerzését, c) a külföldön érvényes baleset és poggyászbiztosítás megkötését, d) a valutalap kiállítását, e) a valutafelvétellel és -elszámolással kapcsolatos ügyintézést, f) a készpénzfizetési előleg felvételével és elszámolásával kapcsolatos ügyintézést.

2 8. A nemzetközi kapcsolattartással összefüggésben felmerülő költségeket - ideértve a határmenti együttműködésből adódó kiadásokat is - a területi szervek, illetve az ORFK saját költségvetésükből fedezik. 9. Amennyiben az adott nemzetközi vonatkozású program több szervet is érint, a költségek e szerveket részvételük arányában terhelik, kivéve, ha valamely szerv a finanszírozást teljes egészében magára vállalja. 10. A költségeket az ORFK saját költségvetése terhére biztosítja, ha az adott nemzetközi vonatkozású program megrendezése vagy az abban való részvétel az ORFK vezetőjének vagy valamelyik helyettesének utasítására történik. 11. A kiutazások, vendégfogadások és konferenciák előterjesztését készítő és engedélyező (jóváhagyó) egyaránt felelős azok okszerűségéért, szükségességéért, szakmai indokoltságáért, valamint az útijelentésben és az emlékeztetőben összegzett tapasztalatok szakmai hasznosításáért. II. FEJEZET A NEMZETKÖZI PROGRAMOK TERVEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 12. A kiutazásokról, illetve a vendégfogadásokról és konferenciákról (továbbiakban együtt: vendégfogadás), valamint az egyedi ügyek intézése során felmerülő kiutazások és vendégfogadások várható költségéről - évente nemzetközi tervet kell készíteni. 13. A nemzetközi terv kiutazások esetén tartalmazza: a) az egyes delegációk vezetőinek beosztási szintjét (ORFK vezető, főigazgató, főosztályvezető, osztályvezető, beosztott), b) az egyes delegációk létszámát, c) az érintett szervezeti egységet/egységeket, d) a kiutazás jogi alapját, e) a kiutazás konkrét célját, f) a kiutazás - utazási idővel együtt megadott - időtartamát, g) az utazás módját, h) a célországot és a várost/városokat, i) a fogadó külföldi szerv megnevezését, j) az előre tervezhető részletezett költségeket (napidíj, dologi költség, útiköltség, részvételi díj, szállásköltség, biztosítási díj, ajándék költség, egyéb költségek), k) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését, l) a várható visszatérítés összegét. 14. A nemzetközi terv vendégfogadások esetén tartalmazza: a) a fogadó szerv megnevezését, b) a delegáció létszámát (a fogadó szerv létszámával együtt, figyelemmel a fogadó és fogadott személyek létszámarányára), c) a fogadó szerv vezetőjének beosztási szintjét és kategóriáját, d) a küldő ország és társszerv megnevezését, e) a fogadás célját, f) az itt tartózkodás időtartamát, g) az előre tervezhető, részletezett költségeket (szállás, ellátás, ajándék, kulturális költség, tolmácsolás díja, szállítás költsége, egyéb költségek), h) a költségek viselését vállaló szerv megnevezését, i) a megelőlegezett költségek összegét, j) konferenciák esetében az a)-i) alpontokon túl a szervezésben érintett szervek megnevezését (pl. szakmai és gazdasági felelős). 15. Nemzetközi terv készítésére kötelezettek: a) az ORFK NKO az országos rendőrfőkapitány és helyettesei vonatkozásában (vezetői nemzetközi terv), valamint az ORFK Hivatal, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, illetve az ORFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban együtt: egyéb ORFK szervezeti elemek) tekintetében (általános nemzetközi terv), b) a Bűnügyi Főigazgatóság, c) a Rendészeti Főigazgatóság, d) a Gazdasági Főigazgatóság, e) a területi szervek.

3 16. A nemzetközi terv két fő része a Kiutazások és a Vendégfogadások fejezet, amelyek az alábbiak szerint tagolódnak: a) kötelező [nemzetközi szerződésből, tagságból eredő kötelezettségen (pl. EU, Frontex, Europol, Interpol, CEPOL stb.), a Rendőrség felügyeletét ellátó Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által, illetve az ORFK vagy a területi szerv vezetője által vállalt kötelezettségen alapuló] programok, b) a szakmai szempontok figyelembevételével javasolt egyéb programok, c) a kötelezettségből eredő, éves munkaterv hiányában előre nem tervezhető programok (várható költség megjelölésével), d) előre nem tervezhető, kötelezettségből eredő programok, amelyek költsége több év átlaga alapján kerül meghatározásra (pl. egyéb ügyek). 17. Az ORFK gazdasági főigazgatója (a továbbiakban: gazdasági főigazgató) a tárgyévet megelőző év november 30-ig meghatározza a Bűnügyi Főigazgatóság, a Rendészeti Főigazgatóság, a Gazdasági Főigazgatóság (a továbbiakban együtt: főigazgatóságok) és az egyéb ORFK szervezeti elemek részére a tárgyévben a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható keretösszeget. A főigazgatóságok, valamint az egyéb ORFK szervezeti elemek nemzetközi terveinek elkészítési határideje a tárgyévet megelőző év december 15-e, amelyeket az illetékes szakmai vezetők a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően az ORFK NKO részére megküldenek. A beérkezett anyagokat az ORFK NKO egységes szerkezetbe foglalva a tárgyév január 5-ig jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitánynak. 18. A területi szervek nemzetközi terveiket legkésőbb a tárgyév január 5-ig összeállítják és gazdasági ellenjegyzéssel ellátva az ORFK NKO részére megküldik, majd azokat az ORFK NKO szakmai szempontú, illetve a gazdasági főigazgató költségvetési szempontú véleményezését követően az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 19. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásait és vendégfogadásait összesítő tervet a gazdasági főigazgató ellenjegyzését és az országos rendőrfőkapitány egyetértését követően a rendészeti szakállamtitkáron keresztül a Minisztérium vezetője (a továbbiakban: miniszter) részére kell felterjeszteni a tárgyévet megelőző év december 15-ig. 20. A jóváhagyott és az ORFK NKO által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi tervek képezik a Rendőrség éves Nemzetközi Tervét. III. FEJEZET A KIUTAZÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK SZABÁLYAI A kiutazások engedélyezési rendje 21. A kiküldő szerv az utasítás 1. számú melléklete szerint előterjesztést készít és azt - a rendkívüli és különösen indokolt esetek kivételével - a kiutazást megelőzően legalább 8 munkanappal a szolgálati út betartásával az utasítás pontjai alapján engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezetőnek felterjeszti. A nemzetközi tervben nem szereplő programok esetében az előterjesztést a meghívó megérkezését követő 3 munkanapon belül kell felterjeszteni. 22. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei kiutazásaira vonatkozó előterjesztéseket az ORFK NKO készíti el. 23. Az előterjesztés az utasítás 13. pontjában felsoroltakon túl tartalmazza a) a nemzetközi terv pontjára hivatkozást, amennyiben a kiutazás abban szerepel, b) amennyiben rendelkezésre áll, a meghívólevél magyar nyelvű fordítását (mellékletben), c) az esetleges előzményt, d) amennyiben rendelkezésre áll, a programtervezetet, e) a kiutazás szükségességének részletes szakmai indokolását, f) a várható szakmai hozadékot, g) amennyiben ismert, a tárgyalási szempontokat, adott esetben a képviselendő rendőrségi álláspontot, h) továbbá a kiutazás és az engedélyezés (jóváhagyás), illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat (pl. átadásra kerülő ajándékok). 24. A területi szervek vezetőinek kiutazása, valamint az államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló kiutazás esetén az előterjesztéshez mellékelni kell a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás című nyomtatványt. 25. A jóváhagyott nemzetközi tervekben szereplő kiutazások engedélyezésére:

4 a) a főigazgatóságok vezetői (a továbbiakban: főigazgatók) és a területi szervek vezetőinek kiutazása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány, b) az egyéb ORFK szervezeti elemek vezetőinek és beosztottjainak kiutazásakor a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően az országos rendőrfőkapitány, c) a főigazgatóságok vezetői állományának és beosztottjainak kiutazásakor a gazdasági főigazgató ellenjegyzését követően a főigazgató, d) a területi szerv vezetői állományának és beosztottjainak kiutazása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az érintett szerv vezetője jogosult. 26. Bármely, a nemzetközi terv készítésének időszakában még nem ismert, de időközben ismertté vált és szakmailag megalapozott kiutazás kizárólag a nemzetközi tervben szereplő valamely kiutazás vagy a nemzetközi tervben feltüntetett tartalékkeret terhére valósulhat meg. A kiutazás engedélyezési rendje megegyezik a 25. pontban leírtakkal. 27. A jóváhagyott nemzetközi tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén kiutazás kizárólag - gazdasági ellenjegyzést követően - az országos rendőrfőkapitány engedélyével valósulhat meg. 28. Amennyiben a gazdasági és szakmai vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett két vezető ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a kiutazásról az országos rendőrfőkapitány dönt. 29. A nemzetközi tervben nem szereplő kiutazás anyagi kötelezettségvállalással járó előkészítése kizárólag a 25. pont szerint engedélyezésre, illetve ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el. A kiutazások engedélyezésének speciális esetei 30. Az országos rendőrfőkapitány kiutazására vonatkozó előterjesztést minden esetben a miniszter részére kell felterjeszteni. 31. Az államháztartáson kívüli jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy anyagi támogatásával megvalósuló kiutazásokra vonatkozó előterjesztéseket a szolgálati út betartásával - a gazdasági ellenjegyzést követően - az ORFK NKO-n keresztül az országos rendőrfőkapitány egyetértésével a rendészeti szakállamtitkár részére kell felterjeszteni. 32. A kiadatás végrehajtásával kapcsolatos kiutazásra vonatkozó előterjesztést - hatáskörének megfelelően - az ORFK NEBEK Interpol Magyar Nemzeti Iroda, illetve a SIRENE Iroda készíti el, és a bűnügyi főigazgató engedélyezi. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés és a rendészeti főigazgatói engedélyezésre történő felterjesztés a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság feladata. A Frontex-el folytatott együttműködés kapcsán készített előterjesztést a rendészeti főigazgató engedélyezi. A Frontex-el folytatott együttműködés keretében szervezett kiutazások gazdasági ellenjegyzésére az általános szabályok irányadók. 33. A miniszteri, az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztéseket - az utasítás 25. és 27. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 34. Az országos rendőrfőkapitányhoz jóváhagyásra történő felterjesztés minden esetben az ORFK NKO-n keresztül történik. Az utazás módja 35. Az utazás módját és útvonalát a szakmai és költségvetési szempontok egyidejű figyelembe vételével kell meghatározni. A kiutazók költségtérítésének rendje 36. A kiutazó útielőlegként az alábbiakra jogosult: a) napidíj; b) egyéb költség; c) szállásköltség; d) utazási és járműhasználati (üzemanyag, úthasználati díj) költség; e) részvételi díj.

5 37. Napidíj a külföldi tartózkodás időtartamára állapítható meg. A kiutazó arra a napra (24 óra), amelyen külföldi tartózkodásának időtartama eléri a nyolc órát a teljes napi napidíjra, arra a napra pedig, amelyen külföldi tartózkodásának időtartama eléri a négy órát, de az kevesebb, mint nyolc óra, félnapi napidíjra jogosult. Ha a külföldi tartózkodás időtartama négy óránál rövidebb, a kiutazót napidíj nem illeti meg. 38. A külföldi kiutazáshoz kapcsolódó elismert költségekről szóló külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a külföldi tartózkodás időtartamának számításakor a külföldi tartózkodással töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a tört napokon külföldi tartózkodással töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat. Amennyiben a fennmaradó törtrész legalább 8 óra, a kiutazót arra a napra teljes napi napidíj, amennyiben a fennmaradó rész legalább 4 óra, a kiutazót félnapi napidíj illeti meg. Amennyiben a fennmaradó rész 4 óránál kevesebb, a kiutazó részére arra a napra napidíj nem jár. 39. Ha a kiutazó ugyanazon a napon több országban járt, részére arra az országra megállapított napidíj fizethető ki, amelyben a leghosszabb ideig tartózkodott. 40. A külföldi tartózkodás időtartama az indulás és az érkezés időpontja között eltelt idő. Az indulás és érkezés időpontja a határátlépés(ek) időpontja, légi és vízi út esetén az indulás időpontja a vízi vagy légi jármű tényleges indulási időpontjánál egy órával korábbi, az érkezés időpontja a tényleges érkezés időpontjánál egy órával későbbi időpont. 41. A kiküldő szervnek a kiutazás elrendelésekor vizsgálnia kell, hogy a kiutazással összefüggésben a kiutazó részesül-e bármilyen térítésben, díjazásban, juttatásban. A kiutazónak a harmadik fél részéről térítésmentesen biztosított élelmezésről, annak 42. pont szerinti besorolásáról, továbbá - a felvett útielőleg valutanemében meghatározva - a harmadik fél részéről nyújtott bárminemű térítésről, díjazásról utólagosan nyilatkoznia kell. A többletjuttatások értékét a napidíj mértékének, valamint az egyéb kiutazási költségek megállapításánál, illetve elszámolásánál figyelembe kell venni. 42. Ha a kiutazó a kiutazáshoz kapcsolódóan, annak elrendelésekor már ismert, térítésmentes élelmezésben részesül, vagy a kiutazó arról utólag nyilatkozik, ebben az esetben az adott napra járó napidíjat az ellátás mértékétől függően az alábbiak szerint csökkenteni kell: a) reggeli esetén 15%-kal b) ebéd esetén 30%-kal c) vacsora esetén 30%-kal. 43. Amennyiben a kiutazó semmilyen ellátásban, térítésben nem részesül, 100%-os napidíj illeti meg. 44. Amennyiben a kiutazó a fogadó vagy a kiutazást támogató szerv révén olyan összegű napidíjban részesül, amely meghaladja a részére ebben az esetben adható napidíj összegét, úgy részére napidíj nem jár. Amennyiben a kapott napidíj összege kevesebb, mint a kiküldő szerv által ebben az esetben adható napidíj, úgy a különbözet illeti meg. 45. Amennyiben a kiutazó a külföldi létfenntartását is biztosító ösztöndíjban részesül, csak az odautazás és hazautazás napjára illeti meg napidíj. 46. A napidíj számítására az utasítás 2. számú melléklete szerinti kategóriák, míg az összegek és a valutanemek tekintetében az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 26/1998. (BK 22.) BM utasítás az irányadó. 47. Szállásköltség, utazási és járműhasználati (üzemanyag, úthasználati díj) költség, valamint részvételi díj útielőlegként akkor számfejthető, ha azok a Rendőrség költségvetését terhelik, ideértve a költségek megelőlegezését is. 47/A. Az egyéb költségek fedezeteként a kiküldöttek részére az összesen folyósított napidíj 20%-os mértékének megfelelő összeget lehet megállapítani, számla alapján történő elszámolási kötelezettség mellett. 48. A szállásnormák vonatkozásában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ideiglenes külföldi kiutazás teljesítéséről rendelkező belső szabályzatának melléklete az irányadó (utasítás 3. számú melléklet). 49. Az útielőleg legkorábban 5 munkanappal a kiutazás kezdőnapja előtt vehető fel. Ennél korábbi valutafelvételt - kivételesen indokolt esetben - az illetékes gazdasági igazgatóság vezetője, vagy a hatáskörrel rendelkező vezető engedélyezhet Az útielőleg felvételére a kiutazó személy vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. Az útijelentés elkészítésének és felterjesztésének rendje 52. A delegáció vezetője (vagy megbízásából a delegáció tagja) - eltérő rendelkezés hiányában - a visszaérkezést követő 8 munkanapon belül az utasítás 4. számú melléklete szerint útijelentést készít és azt, valamint a delegáció

6 valamennyi tagjának aláírásával ellátott költségelszámolási nyomtatványt kitöltve, a szolgálati út betartásával a kiutazást engedélyező vezetőnek felterjeszti. 53. Az útijelentést és a költségelszámolási nyomtatványt a kiutazást engedélyező vezető hagyja jóvá. A kiutazást engedélyező vezetőnek a jogszabályi keretek figyelembevételével az útijelentés és a költségelszámolás átvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére ezek jóváhagyására. 54. Az útijelentésnek tartalmazni kell: a) a rövid előzményt, b) a kiutazás szakmai tapasztalatainak részletes beszámolóját, c) a kiutazó birtokába jutott, szakmai szempontból releváns információkat, d) a szakmai program során megismert személyeket, e) a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdéseket, továbbá az azokra adott válaszokat, f) a rendőrséget érintő kritikai észrevételeket, g) a kompetencia határok betartásának figyelembevételével történt bármilyen kötelezettségvállalást, meghívást (személyre, szervezetre), h) a kiutazást követően a kiutazóra, a kiküldő vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló feladat-végrehajtási, intézkedési kötelezettséget (pl. olyan kérdéskör, amelyre utólag, írásban kell választ adni), i) az együttműködés folytatására történt felkérést vagy javaslatot, j) az útijelentéshez esetlegesen tartozó szakmai anyag címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiutazásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, k) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a kiutazásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, l) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot, m) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat (kinek, milyen ajándék került átadásra), n) az egyéb költségből történő kifizetéseket, o) az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát, p) a kiutazó nyilatkozatát a harmadik fél részéről térítésmentesen biztosított élelmezésről, annak 42. pont szerinti besorolásáról, továbbá - a felvett útielőleg valutanemében meghatározva - a harmadik fél részéről nyújtott bárminemű térítésről, díjazásról, q) a bekövetkezett rendkívüli eseményt, r) a kiemelt horderejű kiutazások esetén javaslatot a személyes referálás biztosítására, s) zárásként a kiutazás tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését, t) a kiutazás közvetlen vezető általi érdemi és szakmai szempontú minősítését. 55. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá - az utasítás 25. és 27. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - a miniszteri, az országos rendőrfőkapitányi, tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt vagy olyan információt tartalmazó útijelentést, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. 56. Az államháztartáson kívüli pénzügyi támogatással megvalósuló programok esetében az útijelentést az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá, melyet ezt követően az ORFK NKO tájékoztatásul a rendészeti szakállamtitkár részére terjeszt fel. A költségelszámolás rendje 57. Az elszámolásra az útijelentés és a vele együtt felterjesztett költségelszámolási nyomtatvány aláírását követően kerül sor. A napidíjon felüli útielőlegből történő felhasználás csak számla vagy azzal egyenértékű bizonylat ellenében történhet. 58. Az engedélyezett útielőleg vagy valamelyik költségrész túllépése esetén azt a gazdasági ellenjegyzést követően a kiutazást engedélyező vezető hagyja jóvá. 59. A költségelszámolást - a felvett útielőleg valutanemében - a jóváhagyott útijelentés vagy a jóváhagyásról szóló értesítés átvételét követő 3 munkanapon belül kell elvégezni. A szolgálat- vagy keresőképtelenség, valamint az elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő leteltét megelőzően bekövetkező ismételt kiutazás esetét kivéve az elszámolási késedelembe eső kiutazó részére az útielőleg kiadására hatáskörrel rendelkező szerv az elszámolás végrehajtásáig újabb útielőleg kiadását nem teljesíti. A kiutazó a fentiekben megjelölt, önhibáján kívüli akadályoztatásának megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eleget tesz elszámolási kötelezettségének.

7 IV. FEJEZET A VENDÉGFOGADÁSOK ÜGYINTÉZÉSÉNEK SZABÁLYAI A vendégfogadások engedélyezési rendje 60. A fogadó szerv az utasítás 5. számú melléklete szerint előterjesztést készít és azt a vendégfogadást megelőzően - a rendkívüli és különösen indokolt esetek kivételével - legalább 8 munkanappal, a szolgálati út betartásával felterjeszti az engedélyezésre jogosult vezető részére. Abban az esetben is így kell eljárni, ha a programnak anyagi vonzata nincs. 61. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek vendégfogadásaira vonatkozó előterjesztéseket az ORFK NKO készíti el. Az országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek vendégfogadásban való érintettsége esetén az ORFK NKO soron kívüli tájékoztatása szükséges. 62. Az előterjesztés az utasítás 14. pontjában felsoroltakon túl tartalmazza a) a nemzetközi terv érintett pontjára hivatkozást, ha a vendégfogadás abban szerepelt, b) az esetleges előzményt, c) a részletes szakmai programot (programok résztvevői, helyszínei, szálláshely, szállítás, tolmácsolás, átadásra kerülő ajándékok stb.), d) a szakmai program felelősének megnevezését, e) a vendégfogadás szükségességének részletes szakmai indokolását, f) a várható szakmai hozadékot, g) amennyiben ismert, a tárgyalási szempontokat, adott esetben a tárgyalásokon képviselendő rendőrségi álláspontot, h) továbbá a vendéglátás és az engedélyezés (jóváhagyás), illetve ellenjegyzés szempontjából jelentőséggel bíró egyéb adatokat. 63. A jóváhagyott nemzetközi tervekben szereplő vendégfogadások engedélyezésére: a) a főigazgatók és a területi szervek vezetőinek vendégfogadása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az országos rendőrfőkapitány, b) az egyéb ORFK szervezeti elemek vezetőinek vendégfogadása esetén az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően az országos rendőrfőkapitány, c) a főigazgatóságok vezetői állományának vendégfogadása esetén az ORFK gazdasági főigazgatójának ellenjegyzését követően a főigazgató, d) a területi szerv vezetői állományának vendégfogadása esetén a gazdasági ellenjegyzést követően az érintett szerv vezetője jogosult. 64. Bármely, a nemzetközi terv készítésének időszakában még nem ismert, de időközben ismertté vált és szakmailag megalapozott vendégfogadás kizárólag a nemzetközi tervben szereplő valamely vendégfogadás vagy a nemzetközi tervben feltüntetett tartalékkeret terhére valósítható meg. A vendégfogadás engedélyezési rendje megegyezik a 63. pontban leírtakkal. 65. A jóváhagyott nemzetközi tervben előirányzott költségkeret kimerítése esetén vendégfogadás kizárólag - gazdasági ellenjegyzést követően - az országos rendőrfőkapitány engedélyével valósulhat meg. 66. Amennyiben a gazdasági és szakmai vezetők álláspontjai eltérőek, az érintett két vezető ismételt egyeztetése szükséges. Az ismételt egyeztetést követően fennálló ellentétes vélemény esetében a vendégfogadásról az országos rendőrfőkapitány dönt. 67. A nemzetközi tervben nem szereplő vendégfogadás anyagi kötelezettségvállalással járó előkészítése kizárólag a 63. pont szerint engedélyezésre, illetve ellenjegyzésre jogosult vezetők előzetes egyetértése alapján kezdődhet el. A vendégfogadások engedélyezésének speciális esetei 68. A miniszteri és az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró előterjesztéseket - az utasítás 63. és 65. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá. 69. Az államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint természetes személy anyagi támogatásával megvalósuló vendégfogadásra vonatkozó előterjesztést a szolgálati út

8 betartásával - a gazdasági ellenjegyzést követően - az ORFK NKO-n keresztül az országos rendőrfőkapitány egyetértésével a rendészeti szakállamtitkár részére kell felterjeszteni. A vendégfogadások költségtérítésének rendje 70. A vendégfogadás norma szerinti besorolását az utasítás 6. számú melléklete tartalmazza. A kategóriákba sorolásnál a vendégfogadásban érintett legmagasabb vezetői szint az irányadó, ugyanakkor, ha a vendég delegáció alacsonyabb szintje egyébként nem indokolja a magasabb kategória szerinti ellátást, az emelt szintű vezetői programon túl a besorolás - a takarékossági szempontokra figyelemmel - történhet alacsonyabb kategóriába is. 71. A normákban meghatározott maximált költségkeret felhasználása mindenkor a gazdaságosság fokozott figyelembevételével történik. A vendégfogadások szervezése során (pl. szálláshelyek kiválasztása, ajándékozás) szintén fokozottan érvényesíteni kell a gazdaságosság követelményeit. 72. A készpénzfizetési előleg felvételével kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátásáról az előterjesztés engedélyezését (jóváhagyását) követően kell gondoskodni. 73. Az előleg felvételét az illetékes gazdasági igazgatóság vezetője vagy a hatáskörrel rendelkező vezető engedélyezi. 74. Az előleget legkorábban a vendégfogadás kezdő napja előtti 5. munkanapon lehet felvenni. Az emlékeztető elkészítésének rendje 75. A fogadó fél a vendégfogadást követő 8 munkanapon belül az utasítás 7. számú melléklete alapján emlékeztetőt készít, melyet a szolgálati út betartásával a vendégfogadást engedélyező vezető részére felterjeszt. Az engedélyező vezetőnek a jogszabályi keretek figyelembevételével az átvételt követően 5 munkanap áll rendelkezésére az emlékeztető jóváhagyására. 76. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a) a rövid előzményt, b) a vendégfogadás szakmai tapasztalatairól szóló részletes beszámolót, c) a szakmai szempontból releváns információkat, d) a tárgyalás, megbeszélés alkalmával feltett és kapott kérdéseket, az azokra adott válaszokat, e) a rendőrséget érintő kritikai észrevételeket, f) a kompetencia határok betartásának figyelembevételével történt bármilyen kötelezettségvállalást, meghívást (személyre, szervezetre), g) a vendégfogadást követően a fogadó vagy felsőbb szintű szervezetre, vezetőre háruló intézkedési kötelezettséget (pl. olyan kérdéskör, amelyre utólag, írásban kell választ adni), h) az együttműködés folytatására történt felkérést, vagy javaslatot, i) a szakmai programok kapcsán esetlegesen beszerzett előadások anyagát, címét, tartalmát, fordításának szükségességét, a vendégfogadásban érintett szakmai szervezeti elem által elvégzendő fordítás határidejét, j) a megszerzett ismeretek hasznosítására és a tájékoztatandók körére vonatkozó javaslatot, k) a szakmai program során esetlegesen átadásra került ajándékokat (kinek, milyen ajándék került átadásra), l) az engedélyezett összköltség vagy valamelyik költségrész túllépése esetén annak tényét és okát, m) a bekövetkezett rendkívüli eseményt, n) a kiemelt horderejű vendégfogadás esetén javaslatot a személyes referálás biztosítására, o) zárásként a vendégfogadás tapasztalatainak rövid, tömör, lényeget kiemelő összegzését, p) a vendégfogadás közvetlen vezető általi érdemi és szakmai szempontú minősítését. 77. Az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá - az utasítás 63. és 65. pontjai szerint engedélyezésre vagy ellenjegyzésre jogosult vezető döntése alapján - a miniszteri és az országos rendőrfőkapitányi tájékoztatást, intézkedést, döntést igénylő tartalommal bíró, valamint a rendkívüli eseményt és olyan információt tartalmazó emlékeztetőt, amelynek a szakmai hasznosításáról vagy a továbbadásáról történő intézkedés, döntés az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. 78. Az államháztartáson kívüli pénzügyi támogatással megvalósuló programok esetében az emlékeztetőt az országos rendőrfőkapitány hagyja jóvá, melyet ezt követően az ORFK NKO tájékoztatásul a rendészeti szakállamtitkár részére terjeszt fel. Az elszámolás rendje

9 79. A vendégfogadás során felmerült költségeket tételes, az általános forgalmi adót tartalmazó számlával kell igazolni. A vendégfogadást követően összesítő elszámolást kell készíteni. A vendégfogadás befejezését követően az elszámolást az emlékeztetőben foglaltak figyelembe vételével a 73. pontban megjelölt vezető engedélyezi. 80. A költségelszámolást a jóváhagyott emlékeztető átvételét követő 3 munkanapon belül kell elvégezni. 81. Az engedélyezett összköltség vagy valamelyik részösszeg túllépését a gazdasági ellenjegyzést követően a vendégfogadást engedélyező vezető hagyja jóvá. V. FEJEZET A NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSI RENDJE Az önállóan működő költségvetési szervek által kidolgozott, gazdasági ellenjegyzéssel ellátott együttműködési megállapodás tervezetét az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal az érintett szerv köteles véleményezésre az ORFK NKO részére megküldeni. Az ORFK NKO a szakmai szempontú véleményezést követően a tervezetet soron kívül továbbítja az ORFK Hivatal Jogi Főosztályra, amely a tervezetnek a hatályos magyar jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, valamint a belső rendőrségi normákkal való összhangját vizsgálja. A véleményezést követően az ORFK NKO javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány felé az aláírás engedélyezésére, illetve elutasítására. 85. Az ORFK vonatkozásában a kezdeményező szakmai szervezeti egység/elem által előkészített együttműködési megállapodás tervezetét az ORFK NKO részére - az aláírás tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal - meg kell küldeni. Az országos rendőrfőkapitány hatáskörrel rendelkező szakmai helyettese egyetértését követően az ORFK NKO a tervezetet soron kívül megküldi az ORFK Hivatal Jogi Főosztály részére a hatályos magyar jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, valamint a belső rendőrségi normákkal való összhang vizsgálata céljából. A jogi szempontból megvizsgált tervezetet az ORFK NKO - ellenjegyzés céljából - a gazdasági főigazgató részére is megküldi, majd az ellenjegyzést követően javaslatot tesz az országos rendőrfőkapitány felé az aláírás engedélyezésére, illetve elutasítására. VI. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A kiutazások és vendégfogadások alkalmával történő ajándékozás keretösszegeit az utasítás 8. számú melléklete határozza meg. Az ajándék értéke az ajándékozó legmagasabb vezető szintjéhez igazodik, ugyanakkor az ajándékozás során figyelembe kell venni az ajándékozásban részesülők beosztási szintjét is. A maximált költségkeret felhasználása mindenkor a gazdaságosság és takarékosság fokozott figyelembevételével történik. 88. A jóváhagyott útijelentéseket érintően a kiutazó delegáció vezetője, míg a jóváhagyott emlékeztetők vonatkozásában a fogadó szerv vezetője intézkedik azok - elektronikus formátumban történő - továbbítására az ORFK NKO részére a dokumentumok intranetes adatbázisba történő feltöltése érdekében. 89. A Rendőrség nemzetközi bűnügyi együttműködési csatornáit (Interpol, Europol, SIS, regionális együttműködés: pl. SECI) érintő útijelentéseket és emlékeztetőket azok készítője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül - tájékoztatásul - az ORFK NEBEK részére megküldi. 90. A kiküldetésben és a vendégfogadásban érintett szervek minden hónap 5-ik napjáig elektronikus formátumban az ORFK NKO-ra jelentést küldenek arról, hogy a tárgyhót megelőző hónapban ki (kik), hová, milyen szakmai céllal és indokok alapján utaztak, illetve milyen témában került sor vendégfogadásra, továbbá összegzik az egyes kiutazások és vendégfogadások szakmai tapasztalatait. 91. Az ORFK NKO a 90. pontban szabályozott jelentésekből az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására minden hónap 15-ik napjáig összefoglaló jelentést készít, melyet az országos rendőrfőkapitányi ellenjegyzést követően - elektronikus úton - tájékoztatásul megküld a szervek részére. 92. A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI) az országos rendőrfőkapitány tájékoztatására minden hónap 15-ik napjáig összefoglaló jelentést készít a kiutazások, vendégfogadások

10 költségelszámolásairól, a tervezett költségek túllépésének mértékéről, a tartozásokról és visszautalásokról, a tárgyévben fennmaradó, a nemzetközi kapcsolattartásra fordítható összegről. 93. Valamennyi nemzetközi terv készítésére kötelezett szerv január 15-ig elkészíti az előző év nemzetközi kapcsolattartásáról szóló összefoglaló jelentést, és azt tájékoztatásul megküldi az ORFK NKO-ra. 94. A Rendőrség szervei kötelesek az ORFK NKO-t tájékoztatni valamennyi olyan információról, amely a Rendőrség nemzetközi kapcsolatainak szempontjából országos jelentőséggel bír. 95. A Rendőrség dolgozója a diplomáciai testület vezetőjével vagy tagjával, illetve a külföldön szolgálatot teljesítő magyar diplomatával folytatott érdemi megbeszéléséről, találkozójáról az ORFK NKO-t utólag írásban értesíti. 96. Felhatalmazom a Központi GEI vezetőjét, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját és az ORFK NEBEK vezetőjét, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda által nemzetközi kötelezettségvállalás keretében - a határon átnyúló megfigyeléssel, ellenőrzött szállítással, tanúvédelmi tevékenységgel, valamint fedett nyomozói tevékenység végrehajtásával összefüggésben - megvalósuló nemzetközi kapcsolattartás specialitásai figyelembe vételével, az utasítás rendelkezéseinek végrehajtását, az itt rögzített általános szabályoktól eltérően együttes intézkedésben szabályozzák. 97. A 4 órát meg nem haladó, költségkihatással nem járó, nemzetközi szakmai együttműködésből adódó feladatok végrehajtása céljából az államhatár közelében történő találkozók megtartását a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója és a megyei rendőr-főkapitányságok illetékes szakterületi vezetői szóban is engedélyezhetik. Amennyiben az engedélyezésre az érintett vezetői szint miatt egyébként az országos rendőrfőkapitány jogosult, a fenti találkozók megtartását az országos rendőrfőkapitány szóban is engedélyezheti. A találkozót követő 5 munkanapon belül az utasítás 54. és 76. pontjaiban foglaltak értelemszerű figyelembevételével az engedélyező vezetőt írásos jelentésben tájékoztatni kell. 98. Az utasítás március 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a nemzetközi kapcsolatok rendjéről szóló 25/2007. (OT 17.) ORFK utasítás hatályát veszti. 1. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum) (név, rendfokozat)... illetékes szakmai vezető ELŐTERJESZTÉS (kiutazásra) Kiutazás célja: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: Az utazás időpontja/intervalluma: Célország: Város: A delegáció jellege: Küldő szerv:

11 Utazási téma/tárgy megnevezése: Kiutazó csoport vezetője: A kiutazó csoport tagjai: Tolmács: Fogadó szerv: megnevezés: cím: telefonszám: telefax-szám: Szálláshely: megnevezés: cím: telefonszám: telefax-szám: A kiutazás módja: Előirányzott összeg (forintban, az előterjesztés szövegében részletezve): Pénz felvételéért és elszámolásért felelős személy neve: Elszámolás és útijelentés leadásának határnapja: Az előterjesztés szövege:...,... (kelt, dátum).... (előterjesztő neve, rendfokozata) (beosztása)

12 (név, rendfokozat) (név, rendfokozat) elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint (nemzetközi tervben nem szereplő kiutazások esetén) gazdasági vezető 2. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz Állománycsoport 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória Hivatásos országos osztályvezetői az I. besorolási a II. besorolási rendőrfőkapitány és helyettesei, főosztályvezetői, főosztályvezetőhelyettesi illetményre jogosultak illetményre jogosultak, az I. besorolási osztály VI. és V. beosztási kategóriájába tartozók osztály IV-I. beosztási osztályba tartozók kategóriájába tartozók és a pályakezdők Köztisztviselő Közalkalmazott főosztályvezetők, főosztályvezetőhelyettesek magasabb vezetői munkakört ellátók osztályvezetők, az I. besorolási osztályba tartozók közül: vezető-főtanácsos főtanácsos vezetői munkakört ellátók, a H - J fizetési osztályba besorolt, ügyintézői munkakört ellátók 3. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz az I. besorolási osztályba tartozók (a vezető-főtanácsos és a főtanácsos kivételével) az F - G fizetési osztályba besorolt, ügyintézői munkakört ellátók Szállásköltség kategóriák és szállásnormák I. kategória: országos rendőrfőkapitány és helyettesei II. kategória: a rendőrség minden más beosztású alkalmazottja a II. és a III. besorolási osztályba tartozók a D - E fizetési osztályba besorolt, ügyviteli és fizikai munkakört ellátók Ország Valutanem I. kategória II. kategória AFRIKA országai USD AMERIKA Amerikai Egyesült Államok USD Bahama USD Bermuda USD Amerika egyéb országai USD AUSZTRÁLIA és ÓCEÁNIA országai USD ÁZSIA országai USD EURÓPA Albánia EUR Ausztria EUR Belgium EUR Belorusszia EUR

13 Bosznia-Hercegovina EUR Bulgária EUR Cseh Köztársaság EUR Dánia EUR Észtország EUR Finnország EUR Franciaország EUR Gibraltár EUR Görögország EUR Hollandia EUR Horvátország EUR Írország EUR Izland EUR Jugoszlávia EUR Lengyelország EUR Lettország EUR Liechtenstein EUR Litvánia EUR Luxemburg EUR Macedónia EUR Málta EUR Moldávia EUR Monaco EUR Nagy-Britannia EUR Németország EUR Norvégia EUR Olaszország EUR Orosz Föderáció EUR Portugália EUR Románia EUR Spanyolország EUR Svájc EUR Svédország EUR Szlovák Köztársaság EUR Szlovénia EUR Ukrajna EUR Vatikán EUR Ciprus EUR számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető

14 ÚTIJELENTÉS (kiutazásról) Utazás jellege: Éves nemzetközi tervben szerepele: Engedélyező: Engedély száma: A delegáció jellege: Kiutazó csoport vezetője: A kiutazó csoport tagjai: Küldő szerv: Utazási téma megnevezése: Írásos megállapodás készült-e: Szakanyag/fordítás tartozik-e anyaghoz: Ország: Város Nemzetközi szervezet: Az utazás időpontja/intervalluma: Fogadó szerv pontos megnevezése: Fogadó, illetve a fogadásban érintett személyek: 1.

15 Megajándékozott személyek: 1. Kapott emléktárgy megnevezése: Útijelentés szövege:...,... (kelt, dátum).... (kiutazó delegáció vezetője, rendfokozat) További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése költségtúllépés esetén (Ut. 56. pont) 5. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető ELŐTERJESZTÉS (külföldi vendégek fogadására) A látogatás célja: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: A vendéglátás időpontja/intervalluma: A küldő ország: Város:

16 Delegáció jellege: Vendégek kategóriája: Fogadó szerv: A találkozás téma/tárgy megnevezése: Fogadó csoport vezetője: A vendéglátásban résztvevők: Szálláshely pontos Megnevezése: Számla kiegyenlítése átutalással történik Normatúllépés várható-e: Pénz felvételéért és elszámolásáért felelős személy neve: Elszámolás és emlékeztető leadásának határnapja: A szakmai programokért felelős: Az előterjesztés szövege:...,... (kelt, dátum).... (előterjesztő neve, rendfokozata) (beosztása)

17 (név, rendfokozat) (név, rendfokozat) elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint (nemzetközi tervben nem szereplő kiutazások esetén) gazdasági vezető 6. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz Rendőrség által üzemeltetett helyeken Élelmezési költségek megoszlása Vendéglátóipar Élelmezési költségek megoszlása Kiemelt Ft/fő/nap fő/nap Ft/fő/nap fő/nap reggeli: 1800 Ft reggeli: 3000 Ft ebéd: 6600 Ft ebéd: Ft vacsora: 6600 Ft vacsora: Ft I. kategória Ft/fő/nap Ft/fő/nap reggeli: 1500 Ft reggeli: 2000 Ft ebéd: 4500 Ft ebéd: 7000 Ft vacsora: 4500 Ft vacsora: 7000 Ft II. kategória 8000 Ft/fő/nap Ft/fő/nap reggeli: 1000 Ft reggeli: 1500 Ft ebéd: 3500 Ft ebéd: 5000 Ft vacsora: 3500 Ft vacsora: 5000 Ft III. kategória 4500 Ft/fő/nap 7000 Ft/fő/nap reggeli: 700 Ft reggeli: 1000 Ft ebéd: 1900 Ft ebéd: 3000 Ft vacsora: 1900 Ft vacsora: 3000 Ft Tárgyalásra hűsítő Kulturális költség Esetenként és személyenként Esetenként és személyenként 600 Ft 2500 Ft Kiemelt: országos rendőrfőkapitány és helyettesei I. kategória: főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosultak II. kategória: a kiemelt, az I. és a III. kategóriába nem tartozók III. kategória: gépkocsivezetők 7. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz (ELŐTERJESZTŐ SZERV MEGNEVEZÉSE) (elérhetőségek) Szám: Jóváhagyom: (kelt, dátum)... (név, rendfokozat) illetékes szakmai vezető

18 EMLÉKEZTETŐ (külföldi vendégek fogadásáról) Fogadás jellege: Éves nemzetközi tervben szerepel-e: Engedélyező: szolgálati hely: Az engedély száma: A vendéglátás időpontja/intervalluma: A találkozás téma/tárgy megnevezése: A küldő ország: Város Delegáció jellege: Fogadó szerv: Vendégek kategóriája: Beutazó csoport vezetője: szolgálati hely: A beutazó csoport tagjai: 1. szolgálati hely: 2. szolgálati hely: Fogadó csoport vezetője: szolgálati hely:

19 A vendéglátásban résztvevők: 1. szolgálati hely: 2. szolgálati hely: Írásos megállapodás készült-e: Szakanyag/fordítás tartozik-e az anyaghoz: Megajándékozott személyek: 1. szolgálati hely: Kapott emléktárgy megnevezése: Az emlékeztető szövege:...,... (kelt, dátum).... (a fogadó delegáció vezetője, rendfokozata) További aláírások: elöljárók ellenjegyzése szolgálati út szerint, valamint gazdasági vezető ellenjegyzése normatúllépés esetén (Ut. 77. pont) 8. számú melléklet a 11/2008. (OT 7.) ORFK utasításhoz A kiutazások és vendéglátások alkalmával történő ajándékozás keretösszegei Kategória Ajándékozó besorolása Ajándék besorolása Kiemelt országos rendőrfőkapitány és helyettesei, továbbá a képviseletükben eljáró személyek nagy értékű ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem haladja meg a Ft-ot I. főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem illetményre jogosultak, továbbá a képviseletükben haladja meg az Ft-ot eljáró személyek II. a kiemelt, az I. és a III. kategóriába nem tartozó ajándéktárgyak, melyek bruttó egyedi értéke nem III. személyek a programok alacsonyabb beosztású közreműködői haladja meg a Ft-ot kis értékű ajándéktárgyak/ rendőrségi arculatot megjelenítő szóróanyagok, melyek bruttó egyedi

20 értéke nem haladja meg az 5000 Ft-ot

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 35. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. április 8-án Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Kollégium és VM Gyakorlóiskola Reprezentációs Szabályzat 2013 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLETE CSONGRÁD MEGYEI HELYI CSOPORT (a továbbiakban: EGYESÜLET) Címe: 6721 SZEGED, OSZTRÓVSZKY UTCA 6. Adószáma: 18455405-1-06

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás A külföldi kiküldetések rendjéről Gödöllő, 2009 Az Intézet nemzetközi megítélése, a kutatók elismertségének növelése, a nemzetközi

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. ( / ) önkormányzati rendelete Magasabb szintű jogszabályok változása, valamint a gyorsabb és hatékonyabb önkormányzati működés

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható:

A Kar partnerintézményei, ahol oktatási tevékenység folytatható: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara pályázatot ír ki 2015/2016. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre A pályázat célja: Az oktatói mobilitás

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31

Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG Nemzetközi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31 Utazás 0078/01089/2010 Belgium 27 968 Ft 221 940

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell.

január 1. napját követő kifizetésekre is alkalmazni kell. 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 12/2009. (V. 25.) számú, 14/2009. (VI.

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S 42013-11/2012. OBH M E G Á L L A P O D Á S AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2013. évi költségvetéséről A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi) 76. (3) bekezdés

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben