PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp Pf cím: Tel.: (1) Fax.: (1) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés idıpontja: december 01. Jóváhagyta: Dr. Soós Ágnes Fıigazgató fıorvos

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 4 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma 4 II. Bankszámla kezelés 6 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 6 2. A bankszámlaforgalom lebonyolítása A bankszámla feletti rendelkezés módja Bankszámlakivonat 6 3. Alkalmazható fizetési módok 7 III. Házipénztár kezelési szabályok 7 1. Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere Házipénztár funkciója A házipénztár elhelyezése A házipénztár védelme A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának 8 követelményei 1.5. A kulcsok kezelése és nyilvántartása 9 2. A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának 10 követelményei 2.1. Személyi feltételek Pénztáros feladata, felelıssége Pénztár-helyettes feladata, felelıssége A pénztárellenır feladata Az utalványozók köre és feladataik A készpénzállomány ellenırzésekor követendı eljárás A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati 14 rendje 3.1. A házipénztár pénzellátása Készpénzfizetés a kincstári számlára Készpénz befizetése bankszámlára Készpénzbefizetések átvételével megbízott pénzkezelı helyek A házipénztári készpénz keret A pénzszállítás szabályai A pénz valódiságának ellenırzése Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a 19 pénztáros távollétében 4. Pénztári bevételek és kiadások bizonylatolása, alapbizonylatok 20 kezelése 4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános 20 szabályai 4.2. Pénztári bevételek bizonylatolása Pénztári kifizetések bizonylatolása Pénztári jelentés Készpénzfelvételi utalvány A bizonylat-nyomtatványok felhasználás utáni nyilvántartása, 23 kezelése 5. A munkabér kifizetéseknél alkalmazott szabályok 23 2/39

3 5.1. A munkabér jellegő kifizetések felvétele a pénzintézettıl A Járandóságok kifizetése Bérfizetési napon fel nem vett bér jellegő kifizetések Elıleg, ellátmány kifizetésének rendje Elszámolásra történı kiadások jogcímei Készpénz elszámolására történı felvételének engedélyezése Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 25 IV. Pénz- és értékkezelés rendje Pénz és értékcikkek tárolása Az értékcikkek kezelése, nyilvántartása 28 V. Utólagos vezetıi ellenırzés 28 VI. Záró intézkedések számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet 35 3/39

4 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: Intézet) pénzkezelési szabályzatát a számvitelrıl szóló, többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: sztv.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben (továbbiakban: vhr.) foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következık szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma A pénzkezelési szabályzat célja, hogy az Intézetnél meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénzés értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a vezetendı nyilvántartások rendszerét. A szabályzat a következı jogszabályi elıírások alapján került összeállításra: évi C. törvény a számvitelrıl, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi III. törvény az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól, évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól, társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról, 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 227/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl, 10/2007. (X.1.) MNB rendelet az 1 és 2 forintos címlető érmék bevonásáról, 21/2006. (XI.24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, 16/2005. (VII. 27.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségrıl. 4/39

5 A pénzkezelés során a kerekítés szabályai A forintban, készpénzzel bankjegy vagy érme átadásával történı fizetés esetén, ha a fizetendı végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végzıdik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendı összeget megállapítani és kiegyenlíteni: a 0 forinttól 2,00 forintig végzıdı összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,00 forinttól 5,00 forintig végzıdı összegeket felfelé a legközelebbi 5; az 5,01 forinttól 7,00 forintig végzıdı összegeket lefelé a legközelebbi 5; a 7,00 forinttól 9,99 forintig végzıdı összegeket felfelé a legközelebbi 10 forintra végzıdı összegre kell kerekíteni. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 forintra végzıdı összegre, felfelé kell kerekíteni. Az Intézetnél a kerekítési különbözetek összegét bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol az ténylegesen felmerült. A kerekítésbıl adódó különbözetet amennyiben az eredeti bizonylaton, számlán, egyéb dokumentumon nem került feltüntetésre a bevételi, kiadási bizonylaton elkülönítetten fel kell tüntetni. Abban az esetben, ha egy számlán (bizonylaton) több kiadási jogcímet érintı tétel szerepel, úgy a kerekítési különbözetbıl adódó összeget ahhoz a kiadási jogcímhez kell rendelni, amelyik a bizonylaton a legnagyobb összeget képviseli. A kerekítési különbözeteket minden esetben a pénztári bevételek, kiadások teljesítésével egyidejőleg el kell végezni. A pénzkezelés során érvényesítendı alapelvek Az Intézetnél törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélı fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán történı tranzakciókat kell elınyben részesíteni. A házipénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. A szabályzat a hatályos jogszabályok, valamint Intézetünk számviteli politikájának elıírásait figyelembe véve a következı témákhoz kapcsolódóan tartalmaz elıírásokat: a bankszámla nyitására, kezelésére, az alkalmazható fizetési módokra, készpénzkezelés szabályaira a házipénztár elhelyezésére, védelmére, a pénzkezelés személyi feltételeire, utalványozók körére, pénzszállítás szabályaira, 5/39

6 a munkabér fizetésének rendjére, pénz- és értékkezelés rendjére, a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. II. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Az Intézet a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat a kincstári számlán köteles lebonyolítani. Az Intézet számlavezetı pénzintézete a Magyar Államkincstár. A számla nyitására, vezetésére vonatkozó bankszámla szerzıdés(ek) aláírására a fıigazgató és az általa banki aláírásra bejelentett kettı személy együttesen jogosult. 2. A bankszámlaforgalom lebonyolítása 2.1. A bankszámla feletti rendelkezés módja A kincstári számlán elhelyezett pénzeszközök felett a Kincstárnál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meghatározott módon. A Kincstárnál bejelentett aláírásra jogosult személyek nevét és aláírását a házipénztárban elhelyezett hatályos, érvényben lévı - aláírás bejelentı tartalmazza. Az aláírások akkor érvényesek, ha az aláírás mellett feltüntetésre kerül a Kincstárnál bejelentett bélyegzı lenyomata is Bankszámlakivonat A Kincstár az Intézetet, mint számlatulajdonost a bankszámlán történı terhelésrıl, illetıleg jóváírásáról, a vele kötött megállapodás alapján írásban számlakivonattal. 6/39

7 3. Alkalmazható fizetési módok Amennyiben törvény vagy kormányrendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezıen nem írja elı, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: átutalás = egyszerő átutalás = csoportos átutalás, beszedési megbízás = azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó), = csoportos beszedési megbízás (csoportos inkasszó), = beszedési megbízás (határidıs inkasszó), meghitelezés (akkreditív), pénz-helyettesítı fizetési eszköz készpénzfizetés. Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. III. Házipénztár kezelési szabályok 1. Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere 1.1. A házipénztár funkciója A házipénztárban kell kezelni: az Intézet mőködéséhez szükséges készpénzt, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, egyéb értékeket (pl. étkezési utalvány, üdülési csekk stb.), 1.2. A házipénztár elhelyezése Házipénztár az Intézet mőködéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására és megırzésére kijelölt helyiség. Az Intézetben egy pénztár helység került kialakításra. A házipénztár kialakításánál figyelembe kell venni az átlagos napi készpénzforgalom nagyságát. A pénzmegırzés és tárolás feltételeit mindig a tényleges záró állomány szerint kell biztosítani. 7/39

8 1.3. A házipénztár védelme Az Intézet házipénztár céljára tőz-és betörés ellen védett, riasztóval felszerelt, külön helyiséget biztosít. A védelmi rendszer a házipénztár esetében kiterjed: a fizikai védelemre, az adatok védelmére, a személy védelmére, a pénzforgalom szabályszerőségére. A pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és mőködése során az alábbiakat kell figyelembe venni: a biztosító társaság biztosítási szabályzatában, szerzıdésében foglalt (rablás, betörés, pénzszállítás, vásárlásra felvett pénzkezelés) elıírásait, a pénztárhelyiség jól megközelíthetı helyen legyen, a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a pénzforgalom pénztárablakon keresztül bonyolódjon A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei A házipénztár céljára külön kialakított helység szolgál az Intézetnél. A házipénztárban lévı készpénz, valamint az ott tartható értékek megırzésére Toldi típusú páncélszekrény került beállításra. A riasztóberendezés használatára a pénztárost ki kell oktatni. A riasztóberendezések kezelési utasítását be kell tartani, a szabályos mőködést naponta ellenırizni kell. A pénztárhelységekbe szerelt riasztó kódolása és a kód titokban tartása a pénztáros kötelessége. A vaskazettát a zárás után biztonsági zárral felszerelt lemezszekrényben, illetve páncélszekrénybe kell elhelyezni. A pénztáros ki és befizetéseket csak a pénztári órák alatt és zárt ajtó mögött fizetıablakon keresztül teljesíthet. A pénztárhelyiség elhagyása esetén a fizetıablakot és a pénztárhelyiséget köteles a pénztáros bezárni. A riasztóberendezést megfelelıen kezelni. A pénztárba felhatalmazás nélkül beléphet: pénztárellenır. A pénztárba eseti felhatalmazással beléphetnek: belsı ellenır, riasztóberendezés karbantartója. 8/39

9 A házipénztárban az alkalmazottak, illetve más szervezetek pénzét (egyéb értékét) csak a Fıigazgató fıorvos írásbeli engedélyével szabad tartani, melyeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. A pénztári be és kifizetések rendjének biztosítására pénztári órákat kell meghatározni és arról az ügyfelek részére, tájékoztatást kell a pénztár ajtaján kifüggeszteni. Pénztári nyitva tartás rendje Hétfıtıl csütörtökig: Péntek: Ebédidı A rendkívüli nyitva tartásról az ügyfeleket az elıbbiekben meghatározott módon kell értesíteni A kulcsok kezelése és nyilvántartása A pénztárhelyiség, valamint az értékek megırzését, védelmét biztosító páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsának eredeti példányát a pénztáros kezeli. A pénz tárolásra szolgáló helyiség kulcsának "elsı példányát" a pénztáros kezeli. A pénztári kulcsok "másod" példányát az "elsı példányt" kezelı által lepecsételt vaskazettában a gazdasági igazgatóhoz páncélszekrényében kell tartani. A kulcsok bármely példányának elvesztését követıen - a kulcsok kezeléséért felelıs személy jelzése alapján - azonnal ki kell cserélni a zárat. A pénztáros munkahelyérıl - bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levı kulcsot (kulcsokat) és a riasztó kódját munkakezdésre lezárt és a ragasztón átírt borítékban gazdasági igazgatóhoz eljuttatni. A kulcsokat kezelı személyekrıl, a másolatok ırzésérıl nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért pénztáros a felelıs. A nyilvántartásnak a következı adatokat kell tartalmaznia: a kulcs átvevıjének a nevét, az átvétel idejét, az átvétel okát, (pl. munkakör betöltés, helyettesítés, stb.), az átvevı sajátkező aláírását. 9/39

10 2. A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 2.1. Személyi feltételek Pénz és értékkezeléssel csak büntetetlen elıélető, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezı dolgozó bízható meg. Pénz- és értékkezelésre, annak ellenırzésére a következı dolgozók jogosultak: pénztáros, pénztár-helyettes, pénztárellenır. Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen. Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenırzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Két vagy több személy egy idıpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen sem kezelheti Pénztáros feladata, felelıssége A pénztárost teljes anyagi felelısség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. A pénztárosnak a munkakör átvételekor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni, melyet a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmaz. A pénztáros által aláírt nyilatkozat megırzéséért Pénzügyi osztályvezetı a felelıs. A pénztáros feladatai: a pénztárban tartott készpénz kezelése és megırzése, a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg idıbeni és megfelelı címletenkénti rendelkezésre állásról, (készpénz szükséglet felmérése, a készpénz igénylése, készpénz helyettesítı utalvány beszerzése) a pénztári bizonylatok érvényességének, alaki és 10/39

11 tartalmi helyességének ellenırzésérıl, a pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, a kincstári számláról felvett pénz bevételezése, a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (csekk, utalványfüzetek) ırzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, az üzleti (üzemi) titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvetı fontosságú információk megırzése, a vagyonvédelmi és adatvédelmi elıírások betartása, részvétel a készpénz pénzintézetben történı felvételében, a pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerő kezelése, megırzése, az alapbizonylatok elfogadás elıtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, iktatása a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok számítógépes kiállítása, a pénztárzárlatra vonatkozó elıírások betartása, a pénztárjelentés naponkénti elkészítése. Amennyiben a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell, vagy a beosztásából végleg távozik, a pénztár átadásáról - átvételérõl jegyzıkönyvet kell készíteni, amit a pénztárnapló mellékleteként meg kell õrizni (2.sz.melléklet). A pénztár átadásánál - átvételénél az átadón és átvevın kívül a pénztár ellenırnek jelen kell lennie Pénztár-helyettes feladata, felelıssége A pénztárost távolléte esetén a munkaköri leírásban meghatározott személy, vagy a helyettesítések rendjére vonatkozó hatályos irodavezetıi utasításban meghatározott személy helyettesíti/k/. A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak. A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelısség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztáros helyettesének felelısségi nyilatkozatot kell tenni, melyet a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmaz. A pénztáros helyettese által aláírt nyilatkozat megırzéséért Pénzügyi osztályvezetı a felelıs. 11/39

12 2.4. A pénztárellenır feladata A pénztárellenırnek vizsgálni kell, hogy az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatoltae a szükséges alapbizonylatokat, azok adatai megegyeznek-e a pénztári bizonylaton feltüntetett adatokkal, az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e, a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. a pénztári be- és kifizetések bizonylatolására a megfelelı nyomtatványt használták-e, megtörtént-e az alapbizonylatok "érvénytelenítése". Az érvénytelenítés: az alapbizonylatok kilyukasztásával történik. Az ellenırnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellenırzése során ellenırizni kell, hogy a pénztárjelentésbe rögzített tételekhez megvannak-e a pénztáriés alapbizonylatok, pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplı pénzkészlet összege egyezik-e a tényleges pénzkészlettel, az egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e, A pénztári ellenırzés tényét az ellenırzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a pénztárkönyvben a pénztárellenırnek kézjegyével el kell látni. Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenırzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít meg a pénztárellenır, akkor köteles az eltérés rendezésérıl intézkedni, (többletet bevételeztetni, hiányról jegyzıkönyvet felvenni). A pénztárellenıri feladatokat naponként kell elvégezni. A pénztárellenırzés során megállapított szabálytalanságokat, eltéréseket azonnal jelezni kell a pénzügyi osztályvezetı felé. A pénztárellenırt távolléte esetén a kijelölt pénztárellenır helyettesíti. 12/39

13 2.5. Az utalványozók köre és feladataik Az utalványozási joggal rendelkezı személyek nevét, beosztását, utalványozási területét és maximálisan utalványozható összegét a mindenkor hatályos fıigazgatói utasítás tartalmazza. A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának jól látható helyen történı kifüggesztésérıl. A Kincstári számláról kifizetést és pénztári kifizetést csak az utalványozási joggal felruházott személyek aláírásával ellátott bizonylatra lehet teljesíteni. Amennyiben a felsorolt munkakörökben személyi változás történik, a munkakört ellátó új személyt az utalványozási jogkörrel is meg kell bízni, az ide vonatkozó szabályok betartásával A készpénzállomány ellenırzésekor követendı eljárás Rendszeres ellenırzési feladat a pénztárzárás ellenırzése. Munkaköri kötelezettségként ez a pénztárellenır feladata. A pénztáros a nyitvatartási napokon - naponta készít pénztárzárást. A pénztárzárást a pénztárellenır minden alkalommal ellenırizni köteles. Pénztárrovancs Eseti ellenırzés, célja annak megállapítása, hogy a pénztárban található pénzösszeg és értéke megegyezik-e a bizonylatokon szereplı összegekkel. A rovancsolást elızetes bejelentés nélkül kell végrehajtani, az ellenırzésnek váratlannak kell lennie. (Több azonos rendeltetéső pénztár esetén a pénztárellenırzést valamennyi pénztárban egyidejőleg kell elvégezni.) Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére fel kell függeszteni a pénztár munkáját. Elıször meg kell kérni a pénztárost, hogy készítsen pénztárzárást. A zárást követıen el kell végezni a rovancsolást. A pénztárosnak összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenır ellenırzése mellett a pénztárban található készpénzt. Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárás során kimutatott összeggel. Összegezni kell a pénztárban talált étkezési utalványokat, bélyegeket és egyéb értéket képviselı tárgyakat, okmányokat. A rovancsról jegyzıkönyvet kell felvenni. Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet. 13/39

14 Eltérés esetén a pénztárosnak nyilatkoznia kell, hogy véleménye szerint mibıl származik az eltérés. A pénztárhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy szándékos károkozása, rablás történt, vagy elemi kár a hiány oka, vagy a kerekítésbıl adódó pénztárhiány. A kerekítésbıl adódó többletet, illetve hiányt a könyvelésben egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítás jogcímeként kell elszámolni. Pénztárbizonylatok ellenırzése Ellenırizni kell: a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e, a számláról felvett pénz bevételezése megtörtént-e, kifizetések bizonylatainak összegszerősége megegyezik-e az alapbizonylaton feltüntetett adatokkal, az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelı idıben megtörtént-e, letétek nyilvántartása biztosított-e. 3. A házipénztár mőködése, pénztári mozgások és azok bizonylati rendje 3.1. A házipénztár pénzellátása A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételbıl, valamint a Kincstári számláról felvett készpénz, útján biztosítható. A készpénzkifizetéssel járó döntésekrıl, intézkedésekrıl az ügyben érintett vezetıknek, ügyintézıknek a kifizetést megelızı napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénzkifizetések összegérıl. A pénztáros az elızı napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan mőködését biztosító készpénz mennyiségérıl és címletérıl. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét, összeállítja a címletjegyzéket, az elıírásoknak megfelelıen kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történı - aláíratásáról. 14/39

15 Készpénzfizetés a kincstári számlára A kincstári számlára készpénz a számlavezetı pénzintézet pénztáránál fizethetı be. A számlavezetı pénzintézeten kívül más pénzintézet is elfogadhat - a hitelintézetek között megállapodás alapján készpénz befizetéseket. Postahelyeken a bankszámlák javára készpénz-átutalási megbízással teljesíthetı készpénzbefizetés. A postai pénzforgalmi közvetítı tevékenységet végzı szervezet (a továbbiakban: Posta) a postahelyeknél befizetett) (bevételezett) készpénz átutalási megbízások összegét a Posta Elszámoló Központ útján juttatja el, a bankszámlát vezetı pénzintézethez. A Posta a befizetésbıl származó részletezı adatokat a számlatulajdonos részére vagy a számlavezetı pénzintézeten keresztül adja át. Készpénzfelvétel bankszámláról készpénzfelvételi utalvánnyal A számláról kifizetés csak a kötelezettségvállalás szabályszerően kiállított, igazolt, érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylat alapján történhet. A banki átutalás számítógépen történik. Intézményünk, mint költségvetési szerv a Kincstár számláján lévı szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezetı pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésérıl a fıigazgató a gazdasági igazgató bevonásával dönt. Intézményünk a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kívül más számlával nem rendelkezik. Az Intézmény a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal a hitelintézet pénztáránál pénz vehet fel. A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást kell vezetni. A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az elınyomott szövegnek megfelelıen olvashatóan kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetısége kizárt legyen. A kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betőkkel megjelölve. A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tıszelvényekkel együtt meg kell ırizni. 15/39

16 A készpénzfelvételi utalványt a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni. A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedı sorrendjében kell felhasználni. A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell Készpénz befizetése bankszámlára A Kincstári számlára készpénz a Kincstár pénztáránál. és a postán fizethetı be. Az Intézményi házipénztár létesítése és mőködtetése - készpénz - étkezési utalvány, valamint - egyéb szigorú számadású nyomtatványok - letétek kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megırzésére kijelölt helyiség. Az Intézmény házipénztára az Intézmény területén, a Pénzügyi Osztályon kialakított külön helyiségben mőködik. Az ügyfelek tartózkodására szolgáló tértıl pénztár ablakkal ellátott fal választja el. A helyiség nyílászárói megfelelı rácsozattal és biztonsági jelzıberendezéssel ellátottak Készpénzbefizetések átvételével megbízott pénzkezelı helyek Készpénzbefizetések átvételével megbízott pénzkezelı helyek készpénzbevételek beszedésére jogosultak, kifizetéseket nem teljesíthetnek. Az Intézményben az alábbi egységek jogosultak készpénz átvételére, illetve az átvételrıl bizonylat kiállítására. - kartonozó - sebészeti osztály és rendelı - ergometriás labor - portaszolgálat - élelmezés - sportorvosi rendelı - rehabilitációs osztály és rendelı - Testnevelési Egyetem kirendeltség - KSI - Sportcsarnok - OSH szolgáltató egységei 16/39

17 A bevételt aznap, de legkésıbb a bevételezést követı munkanapon, a házipénztárba be kell fizetni. A pénzbeszedı helyek csak készpénzben teljesített befizetések beszedésére jogosultak. A beszedett összegbıl kifizetést semmilyen jogcímen teljesíteni nem lehet. A befizetések bizonylatolására készpénzfizetési nyugtát kell használni. Az OSH szolgáltató egységei 200 ezer Ft bevétel elérése esetén, de legalább havonta kötelesek a befizetéseket jogcímenként összesíteni és elszámolni. Az összesítést két példányban kell elkészíteni a jelen a szabályzat mellékeltét képezı összesítı ív alkalmazásával az összesítı ív egy példánya az elszámolás mellékletét képezi, és a bevételek bizonylatolását szolgálja. Az elszámolást a pénzügyi osztály részére kell eljuttatni. Az Intézmény telephelyén lévı pénzbeszedı helyekrıl a beszedéssel megbízott dolgozók összegtıl függetlenül legalább hetente kötelesek elszámolni a beszedett készpénzzel az pénztárba. Mind az OSH szolgáltatói, mind az intézményi pénzbeszedı helyek a pénztáros helyettestıl az átvételt igazoló aláírás mellett csak már nyilvántartásba vett, felbélyegzett készpénzfizetési számlatömböket, nyugtákat használhatnak (nyilvántartási számmal ellátott) a betelt készpénzfizetési számlatömböket nyugtákat a pénztáros helyettes részére át kell adni azok nyilvántartásból történı kivezetésérıl és további ırzésérıl gondoskodik A házipénztári készpénz keret Az Intézmény házipénztára az átlagos napi készpénzforgalom alapján jelentıs értékő készpénzforgalmat lebonyolító pénztárnak minısül. Az Intézmény házipénztárában a napi zárlat után tartható házipénztári pénzállomány (házipénztári keret) ,-Ft, azaz nyolcszázezer forint. Ettıl eltérni esetenként csak a gazdasági igazgató írásbeli engedélyével lehet. A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat elıtt vissza kell fizetni a Magyar Állam Kincstárnak. A házipénztár mőködéséhez szükséges pénzkészlet az Intézmény kincstári számlájáról felvett készpénz és a pénztárnál befizetett bevételek biztosítják. A pénztáros az elızı napi záró egyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan mőködését biztosító készpénz mennyiségérıl és címletérıl. Ennek keretében a pénztáros felméri a pénztár pénzszükségletét, kiállítja a készpénz felvételi igény bejelentési bizonylatot és összeállítja a címlet jegyzéket. 17/39

18 3.3. A pénzszállítás szabályai A házipénztár mőködéséhez szükséges készpénz pénzintézettıl történı felvételére, illetve szállítására: Ft-ig a pénztáros, Ft Ft közötti összeg esetén a pénztáros és gépkocsivezetı (összesen 2 fı), Ft Ft közötti összeg esetén a pénztáros, pénztárellenır és gépkocsivezetı (összesen 3 fı) jogosult. Az Ft feletti összeget csak riasztó jelzést adó táskában lehet szállítani. Az Ft feletti összeget csak pénzszállítói szolgáltatás igénybevételével szabad szállítani. A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követıen a készpénzt a legrövidebb idın belül a pénztárba kell szállítani. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelısek az általuk átvett készpénzért. A felelısség addig tart, amíg a pénzt a pénztárba el nem helyezték, és a pénztáros az összeg bevezetésére vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot el nem készítette. A Ft-on felüli összegnek a pénztárban történı elhelyezésénél a pénztári ellenırnek is jelen kell lennie A pénz valódiságának ellenırzése A pénztáros csak valódi és forgalomban lévı pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a befizetıktıl és kifizetést is csak így teljesíthet. A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a következı elıírások megtartásával kell végezni: A valódinak és forgalomképesnek minısül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendı az a valódi bankjegy, amely a mechanikai hibáktól mentes. Pénzérme esetében nem tekintendı forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), súlyában jelentısen megfogyott, nehezen felismerhetı, vagy valamilyen módon meghamísított forgalmi pénzérme. 18/39

19 Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben beváltható (befizethetı). A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetıvel tisztázni kell a hamisnak látszó bankjegy vagy érme eredetét. Az ilyen eseményrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell: a befizetı nevét, címét, személyi igazolványának számát. A jegyzıkönyvet a befizetıvel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a jegyzıkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzıkönyvvel együtt az MNB-be be kell szállítani. Az intézkedést a pénztárjelentésben is fel kell tüntetni Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros távollétében A pénztáros helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárban lévı készpénzrıl, értékekrıl, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás átvételi jegyzıkönyvet kell készíteni a szabályzat 2. számú melléklete szerint. A pénztáros munkahelyérıl - bármely ok miatti távolmaradásakor köteles a nála levı kulcsot (kulcsokat) és a riasztó kódját munkakezdésre lezárt és a ragasztón átírt borítékban gazdasági igazgatóhoz eljuttatni. A pénztáros távollétében történı pénztár felnyitásra gazdasági iroda Pénzügyi osztályvezetıje jogosult. A pénztár felnyitásánál - a pénztár ellenırnek és - a pénztárat átvevı személynek jelen kell lennie. A pénztár - bármilyen ok miatti - felnyitásáról, az ott talált készpénz, értékek átadásáról jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: - a jelenlevık nevét, - a pénztár felnyitásának idıpontját, okát, - a pénztárban talált = készpénz összegét címletenként, = egyéb értékeket, = szigorú számadású nyomtatványok sorszámát, darab számát, - a pénztárat átvevı személy átvételre vonatkozó nyilatkozatát, - a jelenlévık aláírását. 19/39

20 A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb értékeket az átvevınek jegyzıkönyvileg kell átadni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a zárlati pénzkészlet összegét, valamint a pénztárban tárolt egyéb pénzjellegő értékek mennyiségét és értékét. Az átvevı pénztáros köteles meggyızıdni az elszámolások és pénzkészlet helyességérıl, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A felvett jegyzıkönyvet az átadó, átvevı, illetve a pénztárellenır írja alá. 4. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése 4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai A készpénzforgalom lebonyolításához minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványokat és számítógéppel elıállított bizonylatot kell alkalmazni, a használatba vétel elıtt nyomtatványtömböket a Pénzügyi osztályvezetınek kell (aláírni) hitelesíteni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok, tehát azokat ennek megfelelıen nyilván kell tartani. A bizonylatok felhasználásának ellenırzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat. Alapbizonylat: a számla, készpénzjegyzék, a bérjegyzék, az útiköltségelszámolás, ki- vagy befizetéseket elrendelı utalvány, stb. A pénztárbizonylatokat tollal vagy számítógéppel kell kiállítani. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell (stornó jelzéssel) és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak valamennyi példányát a bizonylattömbben a tıpéldányokkal együtt) meg kell ırizni. 4.2 Pénztári bevételek bizonylatolása Minden házipénztári befizetésrıl bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. 20/39

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 3. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2009. április 29. Határozat száma: 2009/1/4 Hatályos: 2009. április 29. Felelıs személy: Móróné Dr. Zupkó Tímea, Gazdasági-rektorhelyettes

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcika és Vidéke Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma...3

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl

PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2009. április 1-tôl PÉNZKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2009. április 1-tôl 2 Hatályba léptetı határozat A házipénztárában lévı pénzeszközök kezelését, a pénzeszközökkel kapcsolatos közvetlen elszámolásokat, azok

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2004. május 27. Egyesület elnöke P.h. A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés / házipénztár

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 3. Melléklet az Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI (NYOMTATVÁNYOK) Esztergom, 2011. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009-12-01 ------------------------- ügyvezetı igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pénzkezelés általános szabályai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA ... (Egyházkerület, egyházmegye neve) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény Végrehajtási utasításának 10. (6) bekezdése szerint a pénztár-,

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

Somogy Ifjúságáért Egyesület E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com www.sie.hu, www.ciszoksomogy.hu PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Somogy Ifjúságáért Egyesület E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com www.sie.hu, www.ciszoksomogy.hu PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011 TARTALOMJEGYZÉK A pénz- és értékkezelési jogszabályi alapja és általános szabályai I. PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 1. A pénztári pénzforgalommal

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA )

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 ( MINTA ) C. változat: A szervezet vezetıje a pénztáros Pénztárjelentés készül Pénztárbizonylat csak akkor készül, ha nincs más pénzmozgást igazoló bizonylat Szervezet neve:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Magyar Rendvédelmi Kar (továbbiakban MRK) a házipénztárban köteles tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) pénzkezelési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17.

PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA. Érvényes: 2015.01.17. HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 5711 GYULA, FEHÉR-KÖRÖS U.69. PÉNZKEZELÉS SZABÁLYZATA Érvényes: 2015.01.17. Tartalomjegyzék Módosító határozat A pénzkezelés Pénzkezeléssei általános szabályai kapcsolatos

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 19/2012(IV. 06.) ELN határozatával hagyta

Részletesebben

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Adószám: 18188071-1-41 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Pénzkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2001. Január 2-től Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd Abkarovits Jenő tér A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 200. Január 2-től 2 Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Név: Újpalota Sportegyesület Székhely: Budapest, 1157. Nyírpalota u. 53. Adószám: 19807056-1-42 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTELMES ÉLET ALAPÍTVÁNY PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány Székhely: 9798 Ják, Móricz Zs. u. 4. ADÓSZÁM: 18881310-2-18 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szombathely, 2010. november 10. TARTALOM Tartalomjegyzék 1. A bankszámla kezelésének

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény h kezelési szabályzatot.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Adószám: 18196607-1-42 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. Civilek a Palotanegyedért Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Elfogadta az Elnökség 2013. május 16-i ülésén A Civilek a Palotanegyedért Egyesület

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 9 A pénztárral és pénzkezeléssel kapcsolatos általános szabályok A pénzkezelés (házipénztár) a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: KDSE) irodájában, nem külön pénztárhelyiségben történik.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. január 01-től 1. A pénzkezelési szabályzat célja A a Szövetség valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY. Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 29. ADÓSZÁM: 18329876-1-02 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM 1. Pénzkezelési szabályok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószám: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉ ZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az alapszervezetek és a középszervezetek részére VASUTASOK SZAKSZERVEZETE - 1 - A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei), valamint területi és szakmai

Részletesebben