Preambulum: politikai szándékok + egyoldalú magyar nyilatkozat a teljes jogú tagságról (mint végsô cél)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Preambulum: politikai szándékok + egyoldalú magyar nyilatkozat a teljes jogú tagságról (mint végsô cél)"

Átírás

1 613. III : Az Európai Megállapodás, avagy Társulási Szerzôdés (TSZ) Tárgyalások: február november Aláírás: december 16. Hatályba lépés: március 1 ( Interim Megállapodás, az áruk szabad áramlását szabályozó rendelkezésekrôl), ill január 1. (az egész Szerzôdés) a) A TSZ tartalma (119 cikk) Preambulum: politikai szándékok + egyoldalú magyar nyilatkozat a teljes jogú tagságról (mint végsô cél) 1. cikk. A társulás céljai (7): - keretek a politikai párbeszédre, - szabadker. térség fokozatos megteremtése, - haladás a többi EK-szabadság felé, - új szabályok, intézmények és gyakorlat megteremtése Mo EK-integrációja jegyében, - a gazdasági, pénzügyi, és kultúrális együttmûködés lehetô legszélesebb alapjainak támogatása, - Mo törekvéseinek támogatása a gazdaság fejlesztésében és piacgazdasági átalakulásában, - a társulás intézményeinek megteremtése. I. Cím: Politikai együttmûködés (2 5. cikk) Társulási Tanács, Parlamenti Társulási Bizottságok életrehívása, stb. II. Cím: Általános elvek (6. cikk) Maximum 10 évre szóló átmeneti idôszak, elvileg 2 x 5 évers szakaszokra osztva, + folyamatos monitoring (egyrészt: a megállapodás teljesítése felett, másrészt Mo piacgazdasági átalakulása felett!), 5 év után általános felülvizsgálat, a második félidôszakra szóló esetleges változtatásokról (kivéve a III. cikknek az áruk szabad áramlására vonatkozó rendelkezéseit) III. Cím: Az áruk szabad áramlása (7 37. cikk) Alapelv: aszimmetria (az EK gyorsabban bontja le az importakadályait, mint Magyarország), éspedig: Az EK ipari importvámok 5 év alatt, a magyar importvámok 10 év alatt fokozatosan szûnnek meg Minden egyéb adminisztratív és pénzügyi korlátozás és illeték fokozatos felszámolása Kivételes rendelkezések az érzékeny termékekre az EK-ban, viszont a magyar születô iparokra kivételes átmeneti kedvezmények lehetôsége Technikai kérdések (terméklisták, származásigazolás és dokumentumai, fuvar- és egyéb okmányok, stb) Mezôgazdasági termékek: kölcsönös importkvóták és kontingensek, termékek szerint részletezve, az elsô 3 évre lefölözéscsökkentések, évenkénti felülvizsgálat lehetôségével Elvi megállapodás a speciális importterhek vámosításáról (vö. Uruguay forduló) Vitás kérdések rendezése Származási szabályok IV. Cím: A munkaerô, letelepedés és a szolgáltatások áramlása ( cikk)

2 Személyek: tagországi hatáskör lévén, az egyes tagországokkal egyénileg kötött megállapodások szerint, 5 év múlva felülvizsgálható Vállalatok, vállalkozások letelepedése: EGK-ban a megállapodás életbe lépésétôl, Mo-n annak 5. évétôl szabad vállalkozás és letelepedés (bizonyos kivételektôl eltekintve, a helyi szabályozás szintjén: ilyen Mo-n a restrukturáción átmenô ágazatok, súlyos problémákkal terhelt ágazatok, mint pl. szociális problémák, hazai cégek drasztikus hazai piaxvesztése, új ipari tevékenységek, ezt is csak a TSZ elsô öt évében, a második felében ehhez a Társulási Tanács hozzájárulása kell) Egymás állampolgárai alkalmazásának engedélyezése bizonyos foglalkozásokban, meghatározott feltételek mellett Szolgáltatások: fokozatos piacmegnyitás, kivétel a nemzetközi tengeri fuvarozás V: Cím: Pénzügyek, tôkemozgások, versenypolitika, egyéb rendelkezések, jogharmonizáció Folyó fizetések: az áruk, szolgáltatások, és személyek szabad áramlásával kapcsolatban szabad Tôkemozgások: szabad áramlás a 2. félidôtôl, beleértve a beruházások és abból származó profitok repatriálását, Új devizakorlátozások tilalma az EK-ban azonnal, Mo-n a TSZ második felétôl A második félidôtôl Mo alkalmazza az EK szabad tôkeforgalomra vonatkozó szabályozását, EK versenyszabályok és gyakorlat teljes és azonnali alkalmazása a kétoldalú kapcsolatokban, Mo-n az állami támogatások felülvizsgálata az elsô idôszakban, harmonizálás az EK szabályokkal (cél: áttekinthetôség / transzparencia) Új ker. korlátozó intézkedések tilalma, beleértve a pénzügyi mérleg-meggondolásokból alkalmazott intézkedéseket; ha mégis, a másik fél azonnal értesítendô, és hozzáadandó a megszüntetés menetrendje is (kivétel: beruházási és repatriálási átutalások, ahol semmiféle korlátozás nem alkalmazható) Az ipari, szellemi és kereskedelmi tulajdonjogok védelme: a 2. szakasztól Mo alkalmazza az EK szabályait, csatlakozik a München-i (Európai Szabadalmi) Egyezményhez, és más sokoldalú nemzetközi egyezményekhez, Közbeszerzések: magyar vállalatok számára azonnal szabad az EK-piac, EK-vállalatok számára 10 év után a magyar piac, kivéve ha Mo-on létesítettek saját céget, Jogharmonizáció Mo-n ( cikk): a jövôbeli jogszabálylkotás Mo-n amennyire csak lehet, legyen kompatibilis az EK-éval, fô területei: o vámjogszabályok, o bankügy, o vállalati számvitel és adózás, o ipari tulajdonjogok, o a munkások munkahelyi védelme, o pénzügyi szolgáltatások, o versenyszabályok, o az emberekre vonatkozó, valamint állat- és növényegészségügyek, o élelmiszertörvény, o fogyasztóvédelem és termékfelelôsség o közvetett adózás, o technikai szabályok és normák, o közlekedés, o környezetvédelem, mindehhez az EK technikai segítséget nyújt. VI. Cím: Gazdasági együttmûködés ( cikk)

3 Kiemelt fontosságú területei: ipar, beruházástámogatás és védelem, ipari szabványok és konformitás, tudomány és technológia, oktatás tréning, mezôgazdaság és az agro-ipari szektor, energia, nukleáris biztonság, környezetvédelem, vízgazdálékodás, közlekedés, telekommunikációs, postai szolgáltatások és távközlés, bankügyek, biztosítás és egyéb pénzügyi szolgáltatások, monetáris politika, számvitel és pénzügyi ellenôrzés, pénzmosás, területi fejlesztés, szociális kooperáció, idegenforgalom, kis- és középvállalkozások, információ és kommunikáció, vámügyek, statisztika, gazdasági kutatások, közigazgatás, drogok (26 terület). A felek más egyéb területekrôl is megállapodhatnak (evolutív klauzúla). VII. Cím: Kulturális együttmûködés (94. cikk) VIII. Cím: Pénzügyi együttmûködés ( cikk) - Átmeneti pénzügyi támogatások közösségi pénzügyi intézményektôl (EBB), részben Phare-fedezettel, részben közvetlenül, - EGK megvizsgálja, hogy a G 24-ek, ill. az IMF keretében Mo kérése esetén speciális támogatásban részesüljön, egy IMF által jóváhagyott konvertibilitási vagy szerkezetátalakítási program esetében, - Az EGK a pénzügyi támogatást a szükséglettel összefüggésben vizsgálja meg, - Biztosítandó a maximális transzparencia és a rendelkezésre álló források optimális hasznosítása. IX. Cím: Intézményes, általános és záró rendelkezések ( cikk) - Társulási Tanács életrehívása, évenkénti ülésekkel - Társulási Bizottság, speciális munka- és szakértôi csoportokkal - Parlamenti Társulási Bizottság b) A magyar-egk kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a TSZ megkötésekor Változások a kétoldalú kereskedelemben: Hagyományos elemek (vö: a II./a) pont alattiakkal) Nagysága és dinamikája: a rendszerváltás és a KGST összeomlása (1991. december) következtében a nyugati piacok és források felértékelôdése általában Intézményei: meghatározó a külkereskedelem de jure és a devizagazdálkodás de facto liberalizálása, ill. a keleti nyitás és új piacok és erôforrások feltárása Szereplôi: EK részérôl közvetlenné válik a közösségi intézmények szerepe, magyar részrôl is az állam közvetlenül szerepet Üj elemek A vártnál lassabb lendület, de aztán erôteljes dinamizálódás, egyszeri és tartós tényezôk vegyes és sokszor ellentmondásos hatása ( , pl.: hazai hiánycikkek importból való pótlása, kelet-nyugati piacátterelés, hazai fogyasztás csökkenése miatt exportorientció, konjunktúrális kereslet Ny- Európában, hazai exportösztönzô rendszerek összeomlása, Forint-felértékelôdés, stb) GSP-kiterjesztés ellentmondásos hatása, majd a kölcsönös és aszimmetrikus vámleépítési menetrend márc. 1-tôl: javuló piacrajutás, új jogok és kötelezettségek Új magyar intézmények (jószándékkal, de felkészültség és kapacitás nélkül), ill. a korábbi néhány száz magyar vállalat helyett

4 vállal, de fokozatosan felértékelôdik mindkét fél részérôl az önállóan cselekvô vállalkozói szféra szerepe Struktúrája: nagyobb élômunkatartalmú termékek részarányának növekedése A meghatározó gazdasági tényezôk mûködése és hatása: rendszerváltás _ piac- és forrásfeltárás, konjunktúra, privatizáció beindulása több ezer vállalkozó, de hiányos a felkészültségük, piacismeretük és az új szabályozókról való információk. Ezzel szemben jól felkészült EK-beli befektetôi, kereskedôi és kincskeresô érdeklôdés A bérmunka-konstrukció fénykora, a vállalatokon belüli forgalom szerepének felértékelôdése, a hagyományos és az új termékstruktúra közti fokozatos arányeltolódások, mezôgazdasági export szerepének csökkenése EGK: nyílt piacszerzés, szelektív befektetésorientáció, új termelési tényezôk bevonása Magyaro: piacátterelés (KGST összeomlása), magánvállalati érdekek, hazai támogatások fokozatos megszûnése, a bérmunkakonstrukció fénykora c) Amit a Társulási Szerzôdés megoldott és amit nem A TSZ néhány kritikus kérdése és ami függôben maradt Probléma Megoldás, ill. eredmény, vagy következmény Teljes jogú EK-tagság Egyoldalú szándékbejelentés válasz 97-ben (a csatlakozás elvi elfogadásáról) A piacgazdasági átalakulás akarása, Két szakaszos rendezés, egyoldalú monitorozás, ill. kilátásainak megítélése kötelezô felülvizsgálat (voluntarizmus, illúziók, és szkepticizmus kompromisszuma) vizsgálata a 97- Vámcsökkentések elvei és menetrendje (vö: GATT WTO átmenet) A piacrajutás feltételrendszere és menetrendje Mezôgazdasági termékek es EU kérdôívben Aszimmetrikus kötelezettségvállalás ellenaszimmetrikus megvalósulás Ker.pol. szabályozás, származási (eredetigazolási) bizonyítványok Vám+lefölözéscsökkentések + növekvô kontingensek, aztán vámosítás (WTO) 94-ben as forgalmi alapon (Mo számára rosszabb) Érzékeny piacok és termékek Magyar: születô iparok kivételezett kezelése 18 termékre kértük, nem valósult meg EU: textil, acél, + néhány termék: menetrendszerû felszámolás Az EK belsô piacának féltése Kötelezettségvállalások a négy szabadsággal kapcsolatban, jogharmonizáció 95-ös Fehér Könyv, 97-es kérdôív Állami támogatások Vö. fenti kompromisszum 2. Szakaszra +

5 Gazdasági együttmûködés (új megközelítéssel, kül. tek. a magyarországi befektetésekre) Jogharmonizáció (köre, prioritásai, ellenôrzése) Pénzügyi támogatás A megállapodás menedzselése Idôtartam, szakaszok Módosítás (gyorsítás, kivételek) EK-illetékességek Közvetett vállalások - Addicionális hatás monitorozás + közbeszerzési kötelezettségvállalás 97-es EU-kérdôív a csatlakozás elé Vö: TSZ cikkek: 26 terület + egyéb területek Szûk körû azonnali kötelezettségvállalás (vámok, számvitel, ipari tulajdonjogok, bankjog), tágabb körû határidôzetlen ajánlás és készség, + technikai segítség 97-es kérdôív, ill. 98-as tárgyalás elsô szakasza (screening) l. VIII. cím (EU IMF-ben, stb, EBB-érdekeltség, transzparencia, stb) = közvetlen pénzügyi támogatási mechanizmus, vagy keret NINCS * ( csatlakozás utáni közösségi automatizmusok) l. új intézmények, kül. parlamenti vegyesbizottság bevonása Eredetileg 2 szakasz (l. fent) lényegében összefolyt (elôrehozott vállalások, speciális engedmények, csatlakozási tárgyalások megkezdése) l. fent Eredeti modell a 88-as szervezés nagyobb tagországi érdekeltség miatt (és politikailag más magyar megközelítés miatt!) végig kormányközi tárgyalás, aláírás, stb de: külön életbe léptetés (vö. Interim Megállapodás a közösségi illetékesség alá esô rendelkezésekrôl, 92. márc. 1, ill. parlamenti jóváhagyások után teljes hatályba lépés 94. január 1.) CEFTA létrehozása ( Visegrádi hármak, majd kibôvülése az E-i megállapodást kötô országokkal) * TSZ-en kívüli gentlemen s agreement az ún. trilaterális (Mo EU SzU) kereskedelem egyes részeinek (élelmiszerek, gyógyszerek) az EU által történô megfinanszírozásáról: ebbôl sem lett semmi. d) A TSZ megvalósítása: eredmények és hiányosságok, feszültségek - Tünetek o Vártnál lassabb azonnali forgalomnövekedés ( 93. végéig) o Vártnál gyorsabb termékszerkezeti átalakulás (agrár- és élelmiszerexport csökkenése, gépipari növekedése, ill. élelmiszer- és fogy. cikk-import növekedése, energiaszektor átértékelôdése), o Fordítottan aszimmetrikus piaci sikerek (kül. tek. az agrárszektorban, egyes, a vámcsökkentésekkel preferáltan érintett feldolgozott ipari termékeknél és fogyasztási cikkeknél) o Felkészültség felkészületlenség találkozása (profizmus kontra vállalkozói kalandorkodás ) o Az EU-ügy az állampolgári, vállalkozói és intézményi szinten távolról sem vált olyan prioritássá, mint amilyennek ben hinni lehetett volna, és ezt az alacsony szintû fontosságát a TSZ elsô két évének tapasztalatai sem tudták felturbósítani. - Okok

6 o Egyszeri és intézményes tényezôk vegyes hatása (GSP helyett vámcsökkentések, konjunktúrahatás, bérmunka-forgalom fellendülése, árfolyam és infláció hatása, gátszakadás, exporttámogatási rendszerek megszûnése) o Rendszerváltás (pozitiv és negatív hatások, következmények, pl.: új vállalkozók, liberalizálás, a KGST összeomlása kereskedelmi és pénzügyi szempontból) o Téves elvárások a rendszerváltással kapcsolatban (mindkét fél részérôl, pl. hirtelen megnövekvô munkanélküliség, a hazai kereslet beszûkülése, a hazai közigazgatási és nemkormányzati intézményrendszer és vezetôi átalakulásának problémái, felkészületlenség az ország menedzselésére, helyes és hamis prioritások feszültségei, demokrácia és/kontra taxissztrájk, stb) o Külsô körülmények (lendítô, illetve fékezô hatások, pl. dinamikus tôkebefektetések, érdeklôdés, verseny az új kelet-európai piacokért, Magyarország egyértelmû relatív versenyelônyeinek vonzereje ezzel szemben: konjunktúrális baisse, távolság, bizonytalanság, stb).

Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig

Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig I. Az 1970-es évektől a társulási megállapodásig (forrás és ajánlott irodalom:

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája A program az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. Projektazonosító: ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés

Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés ! Általános információk 2 Bel- és igazságügyi együttmûködés, határátlépés 5 Kül- és biztonságpolitika 11 Letelepedés, munkavállalás 14 Vállalkozás 20 Egészségügyi ellátás 32 Adók, vámok 35 Árak, bérek

Részletesebben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben

Szociális párbeszéd a kereskedelemben Szociális párbeszéd a kereskedelemben A KSH besorolás szerint a G jelű nemzetgazdasági ág megnevezése: Kereskedelem, járműjavítás. (Az előző szabályozáshoz képest lényeges változás, hogy a korábban belkereskedelemhez

Részletesebben

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul

2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul MI A BELSŐ PIAC? EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK A tagországok komoly kísérlete arra, hogy az Európai Unión belül olyan gazdasági környezetet, olyan piaci viszonyokat teremtsenek, amelyek egy nemzetállamra

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

The European Union. A belső. ő piac joga

The European Union. A belső. ő piac joga The European Union A belső ő piac joga 1 A belső piac joga The European Union Az ún. négy alapszabadság az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke és fizetések szabad mozgása + letelepedés (vállalkozás)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA

EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány EGY MAGYAR RUHÁZATI TERMELŐVÁLLALAT UKRAJNÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSÁTHELYEZÉSÉNEK GAZDASÁGOSSÁGI

Részletesebben

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Világgazdasági Kutatóintézet A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Az EU egységes belső piacának fejlesztése, szerkezete és dinamikája, súlya a magyar gazdaságban Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés

Részletesebben

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása dióhéjban Kovács László Elôszó Mirôl állapodtunk meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokon? Milyen feltételekkel kerül be Magyarország az EU-ba 2004. május elsején? Ha ezekre a kérdésekre keresi

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Általános információk

Általános információk Általános információk Miért jó a csatlakozás Magyarországnak? A világméretû politikai és gazdasági versenyben a 25 tagú Európai Unió tagállamaként Magyarország könnyebben érvényesítheti érdekeit a nemzetközi

Részletesebben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Ph.D. Program A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Ph.D. értekezés Készítette: NÉMETH PATRÍCIA Témavezető:

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 E/229 11. aggodalommal tekint a már elhatározott, de még el nem indított fejlesztési projektekhez kapcsolódó kockázatokra és azok lehetséges következményeire

Részletesebben