A közúti szállítmányozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közúti szállítmányozás"

Átírás

1 A közúti szállítmányozás

2 A közúti árufuvarozás A nagymennyiségő rendszeres közúti árufuvarozásnak alapfeltétele volt a motorizációs fejlıdés és az úthálózat kiépítése. Nyugat-Európában az 1950-es években már jelentıs, teljesítıképes nemzetközi közúti közlekedés volt, nemzetközi egyezményekkel szabályozott keretek között. A magyar nemzetközi közúti árufuvarozás az 1960-as évektıl egyre jelentısebbé vált ban megalapították a HUNGAROCAMION Nemzetközi Autóközlekedési Vállalatot, és ezzel elindult a közúti árufuvarozás napjainkban is tartó folyamatos fejlıdése.

3 A közúti árutovábbítás teljesítményei, 1998 Megnevezés Áruk tömege, ezer tonna Fuvardíjas szállítás Ebbıl: ágazaton belüli Saját számlás szállítás Összesen: Belföldi fuvarozás Nemzetközi fuvarozás Árutonnakilóméter-teljesítmény, millió Fuvardíjas szállítás Ebbıl: ágazaton belüli Saját számlás szállítás Összesen: Átlagos szállítási távolság, km Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Átlag:

4 Megnevezés Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Összesen: Üresen megtett szállítási távolság Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Összesen: Belföldi ldi fuvarozás Rakottan megtett szállítási távolság, milló km Nemzetközi zi fuvarozás Statisztikai zsebkönyv 1998 Árutovábbítás megoszlása Európában, tonna-km (%) Közút 48,9 57,7 68,1 72, ,6 Vasút 31,8 24,9 18,5 14,5 14,1 13,9 Hajó 11,9 9,4 7,9 7,4 7,3 7 Csıvezeték 7,5 8,1 5,5 5,7 5,5 5,5 Eurostat (1996)

5 Az európai és a hazai árutovábbítási teljesítmények jelentıs részét közúti jármővekkel bonyolítják. A közúti áruforgalomban elkülönül a belföldi és a nemzetközi forgalom. Ennek oka, az eltérı szabályozás, a másik pedig a forgalom jellege. Így pl. az országok közötti nagytávolságú forgalom jórészt csak nagy teljesítményő, nagy kapacitású, gyors jármőszerelvényeket alkalmaznak, hazai viszonylatban azonban a viszonylag rövid átlagos fuvarozási távolág miatt - a küldemények nagyobbik hányadát kis- és középkategóriájú jármővekkel bonyolítják le.

6 A közúti fuvarozás elınyei háztól-házig átrakás nélküli fuvarozás az átrakással járó árusérülések kockázata csökkenthetı speciális fuvareszköz igénybevételének lehetısége feleslegessé teszi az áru csomagolását (pl. akasztós kamionok konfekcionált áruk fuvarozására) viszonylag gyors fuvarozási mód egyszerőbb fuvarmódosítási lehetıségek a gépjármővezetı az egész útvonalon figyeli a rakományt

7 Az árutovábbítás megoszlása árucsoportok szerint, 1997 (%) Árucsoport Vasúti Közúti Vízi Légi Csıvezetékes Az áruk tömege alapján Mezıgazdasági és erdé- szeti termék, élı állat 13 5,4 16,2 0 - Élelmiszerek, takarmány 4,9 3,7 1 6,7 - Szilárd ásványi tüzelıanyag 18,4 5, Kıolaj, kıolaj-feldol- gozási termék 9,4 10,7 5,4-80,5 Érc, fémhulladék 7,2 4,4 15,6 - - Vas, acél és színesfém, fém féltermékek 5,7 1,5 17,3 - - Építıanyag, kı és egyéb hasonló termékek 9,6 53,2 38,8 - - Természetes és mőtrágya 2 0,5 2,6 - - Vegyi termék 7,1 2,4-0 - Jármő gép és berendezés, szállítóeszköz, egyéb félkész, késztermék, fel nem sorolt szállítmány, különleges ügylet 21,6 12,7 0,6 93,9 - Önkezeléső áruk 1,1 0,1 0-19,5 Összesen:

8 A közúti fuvarozás hátrányai a fuvardíj nem elıre meghirdetett díjtételeken alapul, hanem alku tárgyát képezi legmagasabbak a környezetszennyezési paraméterek gyakori a várakozási kényszer (határátkelıhelyek) tömegáruk fuvarozására gazdaságtalan a gépjármővezetık munkaideje korlátozott növekszik a balesetveszély az utak túlterheltek és zsúfoltak

9 A közúti fuvarozás elıkészítéséhez szükséges legfontosabb szállítmányozási ismeretek

10 Közúti fuvarozási módok A rakomány méretei alapján a következı fuvarozási módokat különböztetik meg: Teljes kocsirakomány (komplett) Részrakomány Darabáru vagy győjtı Az egyes fuvarozási módokat eltérı sajátosságok jellemzik, a következı csoportosítások ezekre vonatkoznak.

11 Teljes kocsirakomány Egy fuvareszközzel egy megbízás alapján történik a feladat elvégzése Legtöbb esetben egy fel- és egy lerakóhelyen végzik az áru fel és lerakását A kocsirakomány vámkezelése egyben történik Gyors fuvarozási mód A fajlagos fuvarozási költség kedvezı

12 Részrakományos fuvarozás Egy fuvareszközön több megbízás alapján állítják össze a rakományt Több felrakó és több lerakóhelyet érint Általában több export és importvámkezelést igényel Megköveteli az áru mennyiségének, méretének, típusának ismeretét a fuvareszköz kedvezı kihasználásához A rakományegységek eltérı jellege miatt a szállítmányozónak ismernie kell az anyagok tulajdonságait, egymásra gyakorolt hatásait A teljes kocsirakomány a fuvarozásnál esetenként több idıt vesz igénybe

13 Győjtıfuvarozás Általában menetrend szerint és viszonylatonként indítják a járatokat Az indítás gyakorisága az egy-egy viszonylatban fuvarozandó áru mennyiségétıl függ Meghirdetett díjszabás alapján történik a fuvardíj megállapítása Győjtıpontokon keresztül kerül az áru az átvevıhöz A küldemények viszonylatonkénti győjtése idıigényes, ezért lassabb fuvarozási mód

14 A feladótól a címzettig nem közvetlenül, hanem átrakások során jut el az áru Magas az infrastruktúra igénye, mert a győjtıpontoknak: - vámkezelési lehetıséggel - szállítmányozói győjtıraktárral - az árumozgatáshoz szükséges gépekkel kell rendelkeznie A küldemények eltérı jellege miatt a szállítmányozónak ismernie kell az anyagok tulajdonságait, egymásra gyakorolt hatásait

15 A közúti fuvarozás néhány alapvetı követelménye A közlekedésbiztonsági, a környezetvédelmi, mőszaki elıírások nagy része Magyarországon is az EUnormáknak megfelelı óta csak Euro 2 szabvány szerinti károsanyagkibocsátású jármőveket lehet forgalomba állítani. Az Euro 2 minısítéssel nem rendelkezı kamionok 8 éves korukig használhatók a nemzetközi fuvarozásban, késıbb már csak a belföldi áruszállításhoz vehetık igénybe. Kényszerő kocsicseréket jelent majd a 2001-re várható Euro 3 szabvány bevezetése is, mely a jelenlegi károsanyag-kibocsátási normákat csaknem a felére fogja csökkenteni.

16 Ugyancsak az EU-harmonizáció, a versenyképesség javítása érdekében szigorú követelményrendszert vezettek be, melyben az árufuvarozóknak személyi és szakmai képesítést, valamint pénzügyi garanciát is elıírtak. A hasznos teherbírás után tonnánként 5000 Ft kamiononként több mint 100 ezer forint - biztosítékot kell nyújtani az okozott károk fedezésére. A jármőre vonatkozó mőszaki feltételek közé bekerült a 5,9kW/t (8Le/t) minimum teljesítmény, a gépkocsi mozgását rögzítı tachográf, a sebességkorlátozó berendezés, s az évente kötelezı mőszaki vizsgánál szigorúbb minısítése ellenırzés.

17 A közúti jármővek típusai

18 A közúti jármővek típusai A közúti forgalomban használatos jármőveket általában három féle szempont szerint csoportosítják: - A közúti jármővek fajtája szerint; ennek a csoportosításnak alapját a közlekedési szabályokról szóló rendeletek, nemzetközi egyezmények és megállapodások képzik - Az üzemeltetés és a - Felhasználhatóság szerint

19 A nemzetközi árufuvarozásra elsısorban olyan gépjármőszerelvények alkalmasak, amelyeknek raksúlya (hasznos terhelése) tonna. A gyárak a gazdaságossági szempontoknak megfelelıen a fuvarvállalatok igényeinek figyelembevételével alakítják ki a gépkocsik felépítményét. A fuvarozott áruk jellegétıl, a fuvarozási körülményektıl függıen a jármőszerelvényeket osztályozzák a felhasználhatóságuk szerint. Ezeket az osztályokat a következıkben tárgyaljuk:

20 Ponyvás szerelvények Vízhatlan ponyvával fedett tehergépjármővek (pótkocsik, félpótkocsik), amelyek általában normál kereskedelmi áruk fuvarozására alkalmasak és amelyekkel a fuvarozással szemben semmiféle különleges igény nincs.

21 Zárt kocsiszekrényes (dobozos) szerelvények) Belsı rakodóterük a fuvarozott áru természetének megfelelıen alakítható ki, polcokkal, fogasokkal, szerelhetı fel. Fıleg csomagolásigényes, hőtést vagy főtést nem igénylı áruk fuvarozásánál használhatók, mert zárt kocsiszekrény az árut a káros idıjárási behatásoktól védi, és ezért egyszerőbb és olcsóbb csomagolás is alkalmazható. Az ilyen felépítményő szerelvények egyik gyakran használ változata a konfekcionált áruk fuvarozására alkalmas nagy térfogatú, ruhaakasztókkal és berakodóberendezésekkel ellátott, süllyesztett rakfelülető ruhaszállító szerelvény.

22 Zárt kocsiszekrényes (dobozos) szerelvények

23 Meghatározott hımérsékletet biztosító szerelvények Elsısorban gyorsan romló élelmiszerek (friss zöldség és gyümölcs, hús, fagyasztott és mélyhőtött áruk, stb.) fuvarozására használják. Az élelmiszerekre vonatkozó minıségi és egészségügyi elıírások nemzetközi egységesítése szükségessé tette az ilyen áruk fuvarozására vonatkozó szabályok és a gépjármővekkel szemben támasztott mőszaki követelmények egységesítését is. Ezt szolgálja a Genfben szeptember 1- jén létrehozott A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról szóló egyezmény (ATP). Az Egyezmény az élelmiszerek nemzetközi fuvarozásához használható gépjármőveket négy csoportba sorolja:

24 Hıszigetelt gépjármő Kocsiszekrénye az ajtókat, a padlót és a tetıt is beleértve olyan hıszigetelı határoló területekbıl áll, amelyekkel a kocsiszekrény belseje és a külsı tér közötti hıcsere megfelelıen korlátozható.

25 Hőtött gépjármő Olyan hıszigetelt gépjármő, amely nem mechanikai vagy abszorpciós berendezés, hanem más hidegforrás (természetes jég, szárazjég, cseppfolyósított gázok) segítségével teszi lehetıvé az üres kocsiszekrény belsejében a hımérséklet csökkenését, majd fenntartását +30C o külsı középhımérséklet mellett -20C o és +7C o között. Az ilyen jármőveknek a hőtıközeg számára kívülrıl tölthetı tartállyal kell rendelkeznie, és ennek olyan térfogatúnak kell lennie, hogy a hidegforrás újabb feltöltés nélkül az elıírt hımérsékletet legalább 12 órán át biztosítsa.

26 Hőtıgépes jármő Hıszigetelt gépjármő, amely olyan hőtıberendezéssel (mechanikus kompresszorral, abszorpciós berendezéssel, stb.) van ellátva, amellyel +30C o külsı középhımérséklet mellett az üres kocsiszekrény belsejében a hımérséklet csökkenthetı, majd - 20C o és +12C o között állandó szinten tartható. A hőtıberendezések mőködése független a szerelvény vontatásához szükséges motortól, tehát akkor is üzemeltethetı, ha a vonóerıt biztosító motor nincs üzemben. A berendezés automatikusan tartja a kívánt hıfokot. Ha a gépjármő teremhımérséklete eléri a kívánt hıfokot, a berendezés kikapcsol; ha a rakodótérben a hımérséklet az elıírt hımérséklet fölé emelkedik, automatikusan bekapcsol. A hőtıberendezés mőködését berendezés (thermoscript) ellenırzi és regisztrálja (szalagdiagramot készít, amely a vezetıfülkébıl figyelhetı).

27 Hőtıgépes jármő

28 Tartályszerelvények Rozsdamentes acélból készült, általában félpótkocsira erısített tartályok, amelyeknek belsejében hullámtörı lemezek vannak a folyadék lengésének a megakadályozására. A tartály kívülrıl a fuvarozott áru természetének megfelelıen szigetelve van. Szívóés nyomóberendezéssel szerelik fel, amelynek segítségével a tartály megtöltése és lefejtése gyorsan elvégezhetı. A tartályoknak mosószerkezetük (forgókefék) is van, amely lehetıvé teszi, hogy a gépjármő kétirányú kihasználása során egymástól eltérı folyadékot lehessen fuvarozni, illetıleg azokat a különbözı vegyi kölcsönhatásoktól meg lehessen óvni. A különleges tartályok főthetık, hogy az áru fuvarozás közben ne dermedjen meg. Az ilyen szerelvényeket általában ásványolajtermékek, növényi olajok, bor, sör, valamint por és granulátumok fuvarozására használják.

29 Tartályszerelvények

30 Élı állatok fuvarozására alkalmas szerelvények Jól zárható oldalfallal, az állatok etetéséhez és itatásához megfelelı berendezéssel vannak ellátva. A kisállatok fuvarozáshoz több szintre oszthatók, egy részük emelıliftes.

31 Mély építéső (fél)pótkocsis szerelvények A rakfelületnek a talajtól számított távolságát annak érdekében csökkentették, hogy rakodótérfogatot növelhessék anélkül, hogy a gépjármő magassága a 4 métert meghaladja, ami általában Európában maximális méretnek tekinthetı. Az ilyen szerelvényeket általában nagy térfogatú, de nem nagy tömegő (kis fajsúlyú) áruk fuvarozására használják. A gépjármővek további térfogat növekedését szolgáló megoldások az ún. rövid kuplungos gépes pótkocsik és a rövid vezetıfülke. A gépjármőgyártók a teherbírás és a belsı térfogat növelése érdekében versenyben vannak egymással. A fajlagos kihasználhatóság (m 3 /t) javítása csökkenti az 1 tonnára jutó fuvardíjat, illetve a fuvarozó költségét.

32 Mély építéső (fél)pótkocsis szerelvények

33 Konténerszállító szerelvények Vontató (általában nyerges) gépjármőbıl és konténer rögzítésére alkalmas alvázkeretbıl (chassis) állnak. Elınyük, hogy bármilyen (ISO szabványú 20, 30, 40 ) konténer (beleértve hőtıkonténer) fuvarozására alkalmasak. Rendkívül jól használhatók azzal, hogy az erre a célra rendszeresített gépi berendezések segítségével a szállítótartályokat a rendeltetési állomáson egyszerően leemelik az alvázról, illetıleg a már korábban megrakott szállítótartályokat az helyére visszaemelik. A szerelvény várakozási ideje így minimálisra csökkenthetı. Ezenkívül ez a fuvarozási módszer szolgálja a kombinált árufuvarozási rendszer megvalósítását, a tengeri, vasúti és közúti fuvarozás közvetlen kapcsolatának megteremtését.

34 Konténerszállító szerelvények

35 Cserefelépítményes gépjármő A kocsiszekrény a gépjármő vagy pótkocsi alvázkeretétıl saját rakodó-berendezésével leemelhetı, illetve cserélhetı. A cserefelépítmények általában 4 lábra állítva tárolhatók és a vontatók, illetve tehergépkocsik különleges hidraulikus berendezésükkel külsı emelıszerkezet (pl. daru) nélkül, a felépítményt fel tudják venni és le tudják rakni. Jelentısége elsısorban a kombinált forgalomban van, mert az áru a kocsiszekrénnyel együtt rakható át vasúti jármőre vagy hajóra. Így a gépkocsi állásideje és az árukár a minimálisra csökkenthetı.

36 Cserefelépítményes gépjármő

37 Nagymérető, nagyteherbírású pótkocsi (trailer) Olyan pótkocsi, amely igen nagy mérető és tömegő rakományok közúti fuvarozására alkalmas. Teherbíró képessége 300 tonnáig terjedhet. A tengelyek és kerekek száma a kívánt teherbíró képességnek megfelelıen változtatható. A fordulóképesség javítása érdekében egyes típusok elıl és hátul egymástól függetlenül is kormányozhatók. Az ilyen pótkocsik vontatásához megfelelı vonóerıvel rendelkezı vontató gépjármővekre van szükség. E jármővek üresen is csak megfelelı hatósági útvonalengedéllyel vehetnek részt a közúti forgalomban.

38 Nagymérető, nagyteherbírású pótkocsi (trailer)

39 A jármő és a rakomány mérethatárai

40 A jármő és a rakomány mérethatárai Elsısorban a közlekedés biztonsága, de ezen túlmenıen az úthálózat állapotának megóvása érdekében szinte minden országban jogszabályokban határozzák meg a gépjármővek méret- és tömeghatárait. E rendelkezések a közúti fuvarozók tevékenységét bizonyos korlátok közé szorítják, hiszen a jármővek tömegére vonatkozó korlátozások egyben meghatározzák a gépjármővel fuvarozható rakomány mennyiségét is. A korlátozások egyes országokban eltérıek lehetnek.

41 A jármő és a rakomány mérethatárai A hazai és nemzetközi elıírások nagyjából egységesek abban, hogy a jármő szélessége a 2,50 m-t, magassága a 4 m-t nem haladhatja meg (kivéve az ún. fokozott hıszigeteléső jármővet, amelynek max. szélessége 2,60 m). Ezek az elıírások általában az egyes jármővek hosszát is korlátozzák. A jármővek méreteit Magyarországon a közlekedési miniszternek a közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló rendelete határozza meg. A jármővek paramétereit, illetve az össztömeg- és tengelykorlátozásokat a fuvarfeladat meghatározásánál maximálisan figyelembe kell venni. Ezek az értékek a fuvarfeladat tartalmán túl az útvonalra is kihatnak.

42 Nyerges szerelvény Teljes hosszúság: max mm

43 Vonóháromszöges szerelvény Teljes hosszúság: max mm Köztes távolság min mm Szétakasztás után is fuvaroz

44 Tandem szerelvény Köztes távolság min. 750 mm Nagyobb belsı hosszúság Raktérfogat akár 120 m 3 Szétakasztás után is fuvaroz

45 A jármő tömeghatárai Egyes tengelynél 10 tonna Egy jármő akkor túlsúlyos, ha a rakott össztömege 40 tonnát meghaladja, illetve a legnagyobb tengelyterhelése: Egyes, hajtott légrugós tengelynél Kettıs tengelynél, ha két tengely egymástól való távolsága 1m-nél kisebb Kettıs tengelynél, ha a két tengely egymástól való 11 tonna 10 tonna távolsága 1m és 2m között van 16 tonna Három tengelybıl álló tengelycsoportnál, ha a szélsı tengelyek közti távolság 2,6m-nél nem nagyobb 22 tonna Három tengelybıl álló tengelycsoportnál, ha a tengelyek közötti távolság 2,6m-nél nagyobb 24 tonna Kettı vagy három tengelycsoportoknál, ha a tengelyek közötti távolság 2m-nél nagyobb, akkor egyes tengelyként kell kezelni 10 tonna

46 A túlsúlyos és túlméretes árutovábbítás feltételei Áru szállíthatóságának mőszaki feltételei A szállító jármő alkalmasságának mőszaki feltételei Jogi, hatósági feltételek

47 Az áru nem továbbítható, ha: Valamely mérete olyan nagy, hogy nem fér el a közút őrszelvényben még szétszereléssel, szétbontással, sıt a berendezés átfordításával sem Súlya meghaladja a jármő megengedett mőszaki teherbírását A rakott jármő össztömegének elvitelére az úthálózat nem alkalmas, vagy egy híd, illetve más mőtárgy akadályozza a szállítást A szállítmány különleges alakja nem biztosítja a stabil elhelyezést a jármővön A felrakás után az áru kedvezıtlen súlyelosztása instabillá tenné a jármővet

48 A továbbító jármőnek rendelkezni kell: A szükséges mőszaki teherbírással és tengelynyomással Alkalmas rakfelülettel, szállítótérrel Az áru elıírásszerő, biztonságos rögzítéséhez szükséges kötözı és rögzítı eszközökkel Hatóságilag elıírt jelzı és világító felszerelésekkel, sárga forgólámpával, szélességjelzı piros-fehér fényvisszaverıs sávos táblákkal (400*400-as) A sárga figyelmeztetı jelzés minden túlsúlyos és túlméretes fuvarozás esetén kötelezı, használatát az útkezelı hatóság írja elı.

49 A fuvarozási útvonal meghatározása Az árut szinte minden esetben több útvonalon lehet fuvarozni. A végleges kijelölés sok tényezı függvénye (napjainkban már számtalan útvonaltervezési programot alkalmazhatnak a nemzetközi fuvarozók). A szakszerő útvonalkiválasztástól nagyban függ a fuvarozási idı és költség.

50 A fuvarozási szerzıdés megkötése és végrehajtása A fuvarozási szerzıdés, amelyrıl késıbb fuvarlevelet (mellékelve) állítanak ki, az ajánlatkérés és ajánlatadás, majd a fuvareszköz megrendelése, ennek visszaigazolása vagy ennek hiányában a kocsi kiállításának folyamatában jön létre. Sokszor tehát nem egyetlen okmányról van szó, hanem többrıl, de mindezek alapján kell a fuvarlevelet kiállítani. A fuvarlevelet 3 példányban állítják ki, s azokat a feladó és a fuvarozó aláírja. A fuvarozó aláírása az áru átvételét is jelenti. A fuvarlevél elsı példányát a feladó, a másodikat a címzett kapja meg, míg a harmadikat a fuvarozó tartja meg, miután az átvevı az áruátvételt e példányon aláírásával igazolta.

51 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: Feladó neve, címe Átvevı neve, címe Az áru kiszolgáltatásának helye Az áru átvételének helye és idıpontja Mellékelt okmányok Az áru jele Darabszám Csomagolás módja Az áru megnevezése Statisztikai szám

52 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: Bruttó súly Térfogat m 3 a feladó rendelkezései A fuvardíj fizetése A fuvarozó adatai További fuvarozók adatai A fuvarozó fenntartásai és bejegyzései Különleges megállapodások Kiállítás helye, idıpontja A feladó aláírása és bélyegzıje

53 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: A fuvarozó aláírása és bélyegzıje Az áru átvétele A jármő rendszáma, típusa, raksúlya A gyakorlatban a fuvardíj fizetése pontok nem kerülnek betartásra, mivel fuvardíj meghatározása már a fuvarlevél kiállítása elıtt megtörténik. Amennyiben azonban az elızetes alku elmarad, úgy a fuvardíj feltüntetése szükségszerővé válik, mivel a fuvarlevél fogja a szerzıdést bizonyítani, márpedig fuvardíj nélkül fuvarozási szerzıdés.

54 A fuvarlevélnek adott esetben még a következıket kell tartalmaznia: Az átrakás tilalma A feladó által vállalt költségek Utánvét összege Áruérték és a kiszolgáltatásához főzıdı különleges érdek összegének megjelölése A feladó rendelkezése a fuvarozó számára az áru biztosítása tekintetében Megegyezés szerinti fuvarozási határidı A fuvarozónak átadott okmányok jegyzéke, amelyek kísérik az árut

55 A fuvarozási szerzıdés tényleges végrehajtása az áru átvételével kezdıdik, melynek során a fuvarozó ellenırizni tartozik: - Az árudarabok számára, jelére és sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát - Az áru és az áru csomagolásának külsı állapotát.

56 TIR vámegyezmény

57 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történı nemzetközi fuvarozásra vonatkozó vámegyezmény Transport Internationale Routier Az áruknak TIR-igazolvánnyal történı nemzetközi árufuvarozására vonatkozó vámegyezményt 1975-ben, Genfben írták alá. A magyar kormány is csatlakozott az egyezményhez, és 1978-ban hirdette ki, az évi 16. számú törvényerejő rendelettel.

58 TIR A TIR igazolványt az áruknak közbensı átrakás nélküli(!), egy vagy több ország határán áthaladó árufuvarozás esetén lehet használni, közúti jármő, jármőszerelvény vagy szállítótartályra vonatkozóan. Ezen elıírás értelmében az átrakás nélküliség azt jelenti, hogy a fuvarozást folyamatosan azzal a szállítóeszközzel kell elvégezni, amelyikkel az adott fuvarozás megkezdıdött.

59 TIR A TIR igazolvánnyal történı fuvarozás alapfeltétele, hogy a szállítójármő, jármőszerelvény és szállítótartály megfeleljen az Egyezményben foglalt ún. alkalmassági feltételeknek. Néhány ezek közül: Vámzár alkalmazására alkalmas zárszerkezet megléte Speciális zsinórzattal főzhetı szakadásmentes ponyva Az árufuvarozásra kijelölt rakodótér elválasztása, lezárhatósága és megjelölése

60 A TIR igazolvány elınyei Ha a szállítás TIR eljárással történik, úgy a közbensı vámhivatalok (tehát nem az indító és a rendeltetési, hanem a határvámhivatalok) általában nem tartanak áruvizsgálatot. Természetesen, ha szabálytalanság gyanúja merül fel, úgy tarthatnak vámvizsgálatot. Ilyen gyanú lehet pl: a megsérült vámzár, szakadt ponyva A TIR igazolyvány általában árunyilatkozatként is elfogadható az olyan vámeljárásoknál, amelyeknél elegendı anyagot tartalmaz annak végrehajtására (ilyen például az árutovábbítás)

61 A TIR igazolvány elınyei A TIR igazolvány birtokosának nem kell vámbiztosítékról gondoskodni, mert az azt kibocsátó egyesület fıszabályként 50ezer USA dollár értékig felelısséget vállal az esetleg felmerülı állami korlátozások kifizetésére. Ezen érték nem az áru értékére, hanem a felmerülı köztatozások együttes összegére vonatkozik. A magyar vámeljárási gyakorlatban azonban figyelemmel kell lenni a nagy kockázatú termékek kiegészítı vámbiztosíték kötelezettségére is.

62 Az árajánlat elkészítéséhez és a szerzıdéskötésekhez kapcsolódó feladatok

63 Árajánlat elkészítése A közúti szállítmányozó munkájának egyik, ha nem a legfontosabb része az ármunka. Ez egyrészt a fuvarozóval való ártárgyalást és a fuvardíj kialakítását, másrészt a megbízóval való ártárgyalást, ezen belül az ajánlat fogadását és az arra való választ jelenti. Itt lehet szó alkuról is, limitek adásával és ellenajánlatok jegyzésével.

64 A fuvardíj kialakításához pontosan kell ismerni: A rakodás idıpontját, a kiállítás lehetséges idıintervallumát A fuvareszköz típusát A felrakóhely pontos címét Az áru megnevezését Az áru csomagolását Az áru bruttó súlyát Az áru térfogatát A rendeltetési helyét A vámkezelésre vonatkozó elıírásokat Illetve egyéb a fuvarozással kapcsolatos információkat igényeket

65 A felsoroltak szükségesek ahhoz, hogy a fuvardíj kialakítható legyen. A közúti árufuvarozás nem meghirdetett díjszabás alapján mőködik, és ennek természetesen következménye, hogy a piachoz igazodik. Ez a körülmény nehezíti az ármunkát, s a szállítmányozóknak, fuvaroztatóknak piaci ismereteire és tapasztalataira kell támaszkodni ahhoz, hogy versenyképes árakhoz jusson és árait megfelelı árréssel tudja értékesíteni.

66 Ajánlat adása Ennek során a szállítmányozó fuvarajánlatot ad a fuvardíj összegének és a fizetési és egyéb feltételeknek ismertetésével. E két tényezı egymástól el nem választható.

67 A megbízás elküldése A megbízó a megbízásban megadja a fuvarfeladatot, melyet a szállítmányozónak meg kell vizsgálnia, hogy megegyezik-e azzal, amire ı ajánlatot tett. Ezen túlmenıen a megbízásban utalásnak kell lennie arra is, hogy az ajánlat elfogadásra került. Amennyiben ezek a kérdések nem egyértelmően tisztázottak, úgy az utólagos reklamációk nem védhetık ki biztonságosan. A megbízás ellenırzésekor vizsgálni kell az áruérték és a fuvarozói felelısségbiztosítás határértéke közötti összefüggést.

68 Ha az áruérték az utóbbinál magasabb, a gondos szállítmányozó felhívhatja erre a körülményre a megbízó figyelmét és javasolja a szállítmánybiztosítás megkötését. A megbízás elfogadásával és visszaigazolásával létrejött a szállítmányozói szezıdés.

69 A fuvarozási szerzıdés kötése A szállítmányozó ajánlatát nyilvánvalóan megelızte a fuvarozókkal folytatott áralku. A megbízás elfogadása után a kiválasztott fuvarozóval fuvarozási szerzıdést kell kötni a fuvarfeladat teljesítése céljából. A szerzıdés megkötése a fuvarozónak telefaxon való továbbításával és ennek a fuvarozó általi visszaigazolásával történik meg. A fuvarozási szerzıdés természetesen akkor is létrejön, ha a fuvarozó a szállítmányozó megbízását nem igazolja vissza, de a megbízás szerint kiállítja a fuvareszközt (ráutaló magatartás) A fuvarozó, tehát az alvállalkozó gondos kiválasztása rendkívül fontos feladat, mely ismeretlen partner esetén mindig kockázatot jelent a szállítmányozónak.

70 A fuvarlevél kiállítása A fuvarlevelet illetve a továbbá a szükséges vámokmányokat a jármő kiállása után a megbízó vagy az ı megbízottja (feladó, vámügynök, stb.) állítja ki. Ezen felül általában az áruátadás ás az áruátvétel megszervezése sem a szállítmányozó feladata a teljes kocsirakományú küldemények esetében.

71 Fuvarozási szerzıdés teljesítésének figyelemmel kísérése A fuvarozó kötelessége, hogy azonnali tájékoztatást adjon minden olyan akadályról, amely a fuvarszerzıdés teljesítését késlelteti vagy lehetetlenné teszi. Ezen kötelezettségen túlmenıen célszerő a fuvarozótól rendszeres kapcsolattartást kérni (határátlépéskor, célba érkezéskor, stb), mivel a figyelemmel kísérés feladatát csak így lehet megfelelıen ellátni. Akadályközlés esetén ha az rövid idın belül nem megoldható a szállítmányozónak a megbízóját haladéktalanul értesítenie kell, és új utasítást kell kérnie a további lépések megtétele céljából

72 Számlázás, pénzügyi rendezés A gondos szállítmányozó ügyel arra, hogy a számlázás korrekt módon, tehát ajánlatszerően, az eredeti okmányok csatolásával történjen A szállítmányozó természetes érdeke azt kívánja, hogy számlájának kifizetése megelızze a fuvarozó számlájának kiegyenlítését, de erre az elıfeltételeket már az ármunka során meg kell teremteni. A közúti szállítmányozó feladatának végzésével az áruforgalom szerves részévé válik. Részletes ismeri a közúti fuvarozási mód szabályait, eljárásait, minıségi jellemzıit, más fuvarozási ághoz való kapcsolódási lehetıségeit, s ennek megfelelıen az áru továbbítása érdekében képes a legkedvezıbb lehetıséget meghatározni és felderíteni

73 Az áruk fizikai eljuttatásával kapcsolatos feladatok

74 A fizikai eljuttatással kapcsolatos tevékenységek négy fı csoportra bonthatók: - elıkészítı jellegő tevékenység - a szállítmányozó által közvetlenül elvégzett cselekmények - fuvarszervezési feladatok - egyéb jellegzetes szolgáltatások

75 Elıkészítı tevékenység Ezek a tevékenységek alapjában az áru útjának és a továbbításának módjának megtervezését, valamint a folyamatok gazdaságosságának elemzését foglalják magukba. Az elsı mozzanatokat a továbbítási stratégia, a másodikat a tarifıri tevékenység kategóriájába sorolhatjuk. A további stratégiát még három részre tudjuk bontani a közúti szállítmáynozás esetében:

76 1. Útvonal megválasztás A megfelelı fuvarozási útvonal, amelyen keresztül az áru biztonságosan, gazdaságosan és ésszerő határidın belül eljuttatható rendeltetési helyére. Ezek a szempontok azonban az azonos fuvarozási útvonalon belül nem mindig találkoznak. A rövidebb útvonal adott esetben kevésbé gazdaságos, a biztonságos útvonal pedig esetleg hosszabb, de az is elıfordulhat, hogy a hosszabb útvonal gyorsabb haladást tesz lehetıvé.

77 Az útvonal megválasztásánál azonban további feltételeket is figyelembe kell venni: A cég rendelkezésére álló útvonalengedélyek alapján kell a szállítmányozási feladatot megszervezni, mert a gépjármő csak abban az országban közlekedhet, ahová érvényes engedéllyel rendelkezik Az áru biztonsága a következı fontos szempont. A szállítmányozó legfontosabb kötelezettsége, hogy a rábízott küldemény hiánytalan, ép állapotban érkezzen meg a kiszolgáltatási helyre. Az ömlesztett áruknál célszerő elkerülni útközben az átrakásokat. A fuvarozásnak olyan helyen kell végzıdnie, ahol található megfelelı rakodó berendezés. Élıállat szállítmányoknál olyan útvonalat kell megválasztani, amelyen biztosítható az állatok etetése, itatása, állatorvosi vizsgálata

78 2. A fuvarozás módjának meghatározása Ennek eldöntése valójában a küldemény eljuttatásának a sebességéhez főzıdik. Így megkülönböztetünk normál és expressz (hőtött áru, élı állat, stb) küldeményeket Ezek díja és fuvarozási feltételei jelentısen eltérhetnek egymástól

79 3. A továbbítási egység megválasztása E döntés során további két részt különböztetünk meg: - darabáru - kocsirakományú küldemény A két mód nagyban eltér egymástól, tulajdonképpen két különbözı szállítmányozási szakterületrıl beszélhetünk.

80 A szállítmányozó közvetlen tevékenysége A szállítmányozó gazdasági funkciója: az árutovábbítás lebonyolításában a maga szakértelmével közremőködjék. Legfontosabb feladata, hogy a fuvarozási szerzıdést létrehozza, s a végrehajtás feltételeit megteremtse. E célból megköti az árutovábbításhoz szükséges szerzıdéseket és megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a küldemény rendeltetési helyére való eljutásához szükségese. Így megköti a fuvarozókkal illetve más személyekkel a szerzıdéseket, elvégzi a vám elé állítást, valamint egyes esetekben mga végzi el az árutovábbítást és a raktározást.

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain

I. A korlátozás. A tehergépkocsival az ország közútjain Tájékoztató a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2008. 08. 03-tól hatályos fıbb elıírásairól és a közlekedési korlátozás alóli felmentésrıl (2009.

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: 2006. július 1-tıl Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhetı. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet

4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármővek közúti közlekedésérıl, a közútkezelıi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirıl

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító), valamint az ajánlatban megnevezett,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (Cg.01-10-041356., a Fıvárosi Bíróság,

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1.

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: január 1. PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 23/2002.(XII. 26.) sz. önkormányzati rendelete A gépjármőadóról szóló, 13/1998. (XII. 10) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedés alapsmeretek (közlekedés-üzemvtel) középsznt 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Szerkezetek szállítása

Szerkezetek szállítása Szerkezetek szállítása Eloregyártott szerkezetekbol történo építés esetén a gyártás és a szerelés térben és idoben elkülönül egymástól. A két muveletet a szállítási folyamat köti össze. A szállítási feladatot

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet):

2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet): 2009. augusztus 1-jén hatályba lépı változások (1988, évi I. törvény és 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet): A Kktv rendelkezései értelmében: A törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi

Részletesebben

www.stampede.hu A közúti árufuvarozás szabályozása az EU-ban A szakmába való bejutás hatályos uniós szabályozása

www.stampede.hu A közúti árufuvarozás szabályozása az EU-ban A szakmába való bejutás hatályos uniós szabályozása www.stampede.hu A közúti árufuvarozás szabályozása az EU-ban A szakmába való bejutás hatályos uniós szabályozása Az Unióban a közúti fuvarpiac mőködése a szakmába való bejutás szabályozására épül. Az alap

Részletesebben

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez

Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Közútkezelői hozzájárulás (útvonalengedély) mezőgazdasági járművek közúti forgalomban való részvételéhez Az útvonalengedélyezés alapjai A megengedett értékektől való eltérés esetén, melyet a 6/1990. (IV.12.)

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Sajátosságok a kínai logisztikában

Sajátosságok a kínai logisztikában Sajátosságok a kínai logisztikában Szabó Zoltán ügyvezető A Ghibli Kft. 1996-ban alapított magyar tulajdonú cég. Több mint 1400 aktív megbízó 7500 m 2 modern raktárbázis Budapesten Kiterjedt európai kapcsolatok

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1117 Budapest, Budafoki út 56. B. épület VI. em. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Igazgatóság Vasúti Igazgatási Fıosztálya Módosítások: Sorszáma

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE

AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE AJÁNLAT AJÁNLATI SZÁM: AIV-111118 AJÁNLAT MEGNEVEZÉSE: K-35-ÖS KATASZTERI SZÁMÚ RÉTEGVIZES KÚT VIZÉNEK AMMÓNIAMENTESÍTÉSE MEGBÍZÓ: LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTEVİ: DUNATEC KFT. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

1. Általános feltételek:

1. Általános feltételek: 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt írásbeli elfogadó nyilatkozattal részünkre megerősíteni szíveskedjenek.

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról

190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben