A közúti szállítmányozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közúti szállítmányozás"

Átírás

1 A közúti szállítmányozás

2 A közúti árufuvarozás A nagymennyiségő rendszeres közúti árufuvarozásnak alapfeltétele volt a motorizációs fejlıdés és az úthálózat kiépítése. Nyugat-Európában az 1950-es években már jelentıs, teljesítıképes nemzetközi közúti közlekedés volt, nemzetközi egyezményekkel szabályozott keretek között. A magyar nemzetközi közúti árufuvarozás az 1960-as évektıl egyre jelentısebbé vált ban megalapították a HUNGAROCAMION Nemzetközi Autóközlekedési Vállalatot, és ezzel elindult a közúti árufuvarozás napjainkban is tartó folyamatos fejlıdése.

3 A közúti árutovábbítás teljesítményei, 1998 Megnevezés Áruk tömege, ezer tonna Fuvardíjas szállítás Ebbıl: ágazaton belüli Saját számlás szállítás Összesen: Belföldi fuvarozás Nemzetközi fuvarozás Árutonnakilóméter-teljesítmény, millió Fuvardíjas szállítás Ebbıl: ágazaton belüli Saját számlás szállítás Összesen: Átlagos szállítási távolság, km Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Átlag:

4 Megnevezés Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Összesen: Üresen megtett szállítási távolság Fuvardíjas szállítás Saját számlás szállítás Összesen: Belföldi ldi fuvarozás Rakottan megtett szállítási távolság, milló km Nemzetközi zi fuvarozás Statisztikai zsebkönyv 1998 Árutovábbítás megoszlása Európában, tonna-km (%) Közút 48,9 57,7 68,1 72, ,6 Vasút 31,8 24,9 18,5 14,5 14,1 13,9 Hajó 11,9 9,4 7,9 7,4 7,3 7 Csıvezeték 7,5 8,1 5,5 5,7 5,5 5,5 Eurostat (1996)

5 Az európai és a hazai árutovábbítási teljesítmények jelentıs részét közúti jármővekkel bonyolítják. A közúti áruforgalomban elkülönül a belföldi és a nemzetközi forgalom. Ennek oka, az eltérı szabályozás, a másik pedig a forgalom jellege. Így pl. az országok közötti nagytávolságú forgalom jórészt csak nagy teljesítményő, nagy kapacitású, gyors jármőszerelvényeket alkalmaznak, hazai viszonylatban azonban a viszonylag rövid átlagos fuvarozási távolág miatt - a küldemények nagyobbik hányadát kis- és középkategóriájú jármővekkel bonyolítják le.

6 A közúti fuvarozás elınyei háztól-házig átrakás nélküli fuvarozás az átrakással járó árusérülések kockázata csökkenthetı speciális fuvareszköz igénybevételének lehetısége feleslegessé teszi az áru csomagolását (pl. akasztós kamionok konfekcionált áruk fuvarozására) viszonylag gyors fuvarozási mód egyszerőbb fuvarmódosítási lehetıségek a gépjármővezetı az egész útvonalon figyeli a rakományt

7 Az árutovábbítás megoszlása árucsoportok szerint, 1997 (%) Árucsoport Vasúti Közúti Vízi Légi Csıvezetékes Az áruk tömege alapján Mezıgazdasági és erdé- szeti termék, élı állat 13 5,4 16,2 0 - Élelmiszerek, takarmány 4,9 3,7 1 6,7 - Szilárd ásványi tüzelıanyag 18,4 5, Kıolaj, kıolaj-feldol- gozási termék 9,4 10,7 5,4-80,5 Érc, fémhulladék 7,2 4,4 15,6 - - Vas, acél és színesfém, fém féltermékek 5,7 1,5 17,3 - - Építıanyag, kı és egyéb hasonló termékek 9,6 53,2 38,8 - - Természetes és mőtrágya 2 0,5 2,6 - - Vegyi termék 7,1 2,4-0 - Jármő gép és berendezés, szállítóeszköz, egyéb félkész, késztermék, fel nem sorolt szállítmány, különleges ügylet 21,6 12,7 0,6 93,9 - Önkezeléső áruk 1,1 0,1 0-19,5 Összesen:

8 A közúti fuvarozás hátrányai a fuvardíj nem elıre meghirdetett díjtételeken alapul, hanem alku tárgyát képezi legmagasabbak a környezetszennyezési paraméterek gyakori a várakozási kényszer (határátkelıhelyek) tömegáruk fuvarozására gazdaságtalan a gépjármővezetık munkaideje korlátozott növekszik a balesetveszély az utak túlterheltek és zsúfoltak

9 A közúti fuvarozás elıkészítéséhez szükséges legfontosabb szállítmányozási ismeretek

10 Közúti fuvarozási módok A rakomány méretei alapján a következı fuvarozási módokat különböztetik meg: Teljes kocsirakomány (komplett) Részrakomány Darabáru vagy győjtı Az egyes fuvarozási módokat eltérı sajátosságok jellemzik, a következı csoportosítások ezekre vonatkoznak.

11 Teljes kocsirakomány Egy fuvareszközzel egy megbízás alapján történik a feladat elvégzése Legtöbb esetben egy fel- és egy lerakóhelyen végzik az áru fel és lerakását A kocsirakomány vámkezelése egyben történik Gyors fuvarozási mód A fajlagos fuvarozási költség kedvezı

12 Részrakományos fuvarozás Egy fuvareszközön több megbízás alapján állítják össze a rakományt Több felrakó és több lerakóhelyet érint Általában több export és importvámkezelést igényel Megköveteli az áru mennyiségének, méretének, típusának ismeretét a fuvareszköz kedvezı kihasználásához A rakományegységek eltérı jellege miatt a szállítmányozónak ismernie kell az anyagok tulajdonságait, egymásra gyakorolt hatásait A teljes kocsirakomány a fuvarozásnál esetenként több idıt vesz igénybe

13 Győjtıfuvarozás Általában menetrend szerint és viszonylatonként indítják a járatokat Az indítás gyakorisága az egy-egy viszonylatban fuvarozandó áru mennyiségétıl függ Meghirdetett díjszabás alapján történik a fuvardíj megállapítása Győjtıpontokon keresztül kerül az áru az átvevıhöz A küldemények viszonylatonkénti győjtése idıigényes, ezért lassabb fuvarozási mód

14 A feladótól a címzettig nem közvetlenül, hanem átrakások során jut el az áru Magas az infrastruktúra igénye, mert a győjtıpontoknak: - vámkezelési lehetıséggel - szállítmányozói győjtıraktárral - az árumozgatáshoz szükséges gépekkel kell rendelkeznie A küldemények eltérı jellege miatt a szállítmányozónak ismernie kell az anyagok tulajdonságait, egymásra gyakorolt hatásait

15 A közúti fuvarozás néhány alapvetı követelménye A közlekedésbiztonsági, a környezetvédelmi, mőszaki elıírások nagy része Magyarországon is az EUnormáknak megfelelı óta csak Euro 2 szabvány szerinti károsanyagkibocsátású jármőveket lehet forgalomba állítani. Az Euro 2 minısítéssel nem rendelkezı kamionok 8 éves korukig használhatók a nemzetközi fuvarozásban, késıbb már csak a belföldi áruszállításhoz vehetık igénybe. Kényszerő kocsicseréket jelent majd a 2001-re várható Euro 3 szabvány bevezetése is, mely a jelenlegi károsanyag-kibocsátási normákat csaknem a felére fogja csökkenteni.

16 Ugyancsak az EU-harmonizáció, a versenyképesség javítása érdekében szigorú követelményrendszert vezettek be, melyben az árufuvarozóknak személyi és szakmai képesítést, valamint pénzügyi garanciát is elıírtak. A hasznos teherbírás után tonnánként 5000 Ft kamiononként több mint 100 ezer forint - biztosítékot kell nyújtani az okozott károk fedezésére. A jármőre vonatkozó mőszaki feltételek közé bekerült a 5,9kW/t (8Le/t) minimum teljesítmény, a gépkocsi mozgását rögzítı tachográf, a sebességkorlátozó berendezés, s az évente kötelezı mőszaki vizsgánál szigorúbb minısítése ellenırzés.

17 A közúti jármővek típusai

18 A közúti jármővek típusai A közúti forgalomban használatos jármőveket általában három féle szempont szerint csoportosítják: - A közúti jármővek fajtája szerint; ennek a csoportosításnak alapját a közlekedési szabályokról szóló rendeletek, nemzetközi egyezmények és megállapodások képzik - Az üzemeltetés és a - Felhasználhatóság szerint

19 A nemzetközi árufuvarozásra elsısorban olyan gépjármőszerelvények alkalmasak, amelyeknek raksúlya (hasznos terhelése) tonna. A gyárak a gazdaságossági szempontoknak megfelelıen a fuvarvállalatok igényeinek figyelembevételével alakítják ki a gépkocsik felépítményét. A fuvarozott áruk jellegétıl, a fuvarozási körülményektıl függıen a jármőszerelvényeket osztályozzák a felhasználhatóságuk szerint. Ezeket az osztályokat a következıkben tárgyaljuk:

20 Ponyvás szerelvények Vízhatlan ponyvával fedett tehergépjármővek (pótkocsik, félpótkocsik), amelyek általában normál kereskedelmi áruk fuvarozására alkalmasak és amelyekkel a fuvarozással szemben semmiféle különleges igény nincs.

21 Zárt kocsiszekrényes (dobozos) szerelvények) Belsı rakodóterük a fuvarozott áru természetének megfelelıen alakítható ki, polcokkal, fogasokkal, szerelhetı fel. Fıleg csomagolásigényes, hőtést vagy főtést nem igénylı áruk fuvarozásánál használhatók, mert zárt kocsiszekrény az árut a káros idıjárási behatásoktól védi, és ezért egyszerőbb és olcsóbb csomagolás is alkalmazható. Az ilyen felépítményő szerelvények egyik gyakran használ változata a konfekcionált áruk fuvarozására alkalmas nagy térfogatú, ruhaakasztókkal és berakodóberendezésekkel ellátott, süllyesztett rakfelülető ruhaszállító szerelvény.

22 Zárt kocsiszekrényes (dobozos) szerelvények

23 Meghatározott hımérsékletet biztosító szerelvények Elsısorban gyorsan romló élelmiszerek (friss zöldség és gyümölcs, hús, fagyasztott és mélyhőtött áruk, stb.) fuvarozására használják. Az élelmiszerekre vonatkozó minıségi és egészségügyi elıírások nemzetközi egységesítése szükségessé tette az ilyen áruk fuvarozására vonatkozó szabályok és a gépjármővekkel szemben támasztott mőszaki követelmények egységesítését is. Ezt szolgálja a Genfben szeptember 1- jén létrehozott A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi fuvarozásáról szóló egyezmény (ATP). Az Egyezmény az élelmiszerek nemzetközi fuvarozásához használható gépjármőveket négy csoportba sorolja:

24 Hıszigetelt gépjármő Kocsiszekrénye az ajtókat, a padlót és a tetıt is beleértve olyan hıszigetelı határoló területekbıl áll, amelyekkel a kocsiszekrény belseje és a külsı tér közötti hıcsere megfelelıen korlátozható.

25 Hőtött gépjármő Olyan hıszigetelt gépjármő, amely nem mechanikai vagy abszorpciós berendezés, hanem más hidegforrás (természetes jég, szárazjég, cseppfolyósított gázok) segítségével teszi lehetıvé az üres kocsiszekrény belsejében a hımérséklet csökkenését, majd fenntartását +30C o külsı középhımérséklet mellett -20C o és +7C o között. Az ilyen jármőveknek a hőtıközeg számára kívülrıl tölthetı tartállyal kell rendelkeznie, és ennek olyan térfogatúnak kell lennie, hogy a hidegforrás újabb feltöltés nélkül az elıírt hımérsékletet legalább 12 órán át biztosítsa.

26 Hőtıgépes jármő Hıszigetelt gépjármő, amely olyan hőtıberendezéssel (mechanikus kompresszorral, abszorpciós berendezéssel, stb.) van ellátva, amellyel +30C o külsı középhımérséklet mellett az üres kocsiszekrény belsejében a hımérséklet csökkenthetı, majd - 20C o és +12C o között állandó szinten tartható. A hőtıberendezések mőködése független a szerelvény vontatásához szükséges motortól, tehát akkor is üzemeltethetı, ha a vonóerıt biztosító motor nincs üzemben. A berendezés automatikusan tartja a kívánt hıfokot. Ha a gépjármő teremhımérséklete eléri a kívánt hıfokot, a berendezés kikapcsol; ha a rakodótérben a hımérséklet az elıírt hımérséklet fölé emelkedik, automatikusan bekapcsol. A hőtıberendezés mőködését berendezés (thermoscript) ellenırzi és regisztrálja (szalagdiagramot készít, amely a vezetıfülkébıl figyelhetı).

27 Hőtıgépes jármő

28 Tartályszerelvények Rozsdamentes acélból készült, általában félpótkocsira erısített tartályok, amelyeknek belsejében hullámtörı lemezek vannak a folyadék lengésének a megakadályozására. A tartály kívülrıl a fuvarozott áru természetének megfelelıen szigetelve van. Szívóés nyomóberendezéssel szerelik fel, amelynek segítségével a tartály megtöltése és lefejtése gyorsan elvégezhetı. A tartályoknak mosószerkezetük (forgókefék) is van, amely lehetıvé teszi, hogy a gépjármő kétirányú kihasználása során egymástól eltérı folyadékot lehessen fuvarozni, illetıleg azokat a különbözı vegyi kölcsönhatásoktól meg lehessen óvni. A különleges tartályok főthetık, hogy az áru fuvarozás közben ne dermedjen meg. Az ilyen szerelvényeket általában ásványolajtermékek, növényi olajok, bor, sör, valamint por és granulátumok fuvarozására használják.

29 Tartályszerelvények

30 Élı állatok fuvarozására alkalmas szerelvények Jól zárható oldalfallal, az állatok etetéséhez és itatásához megfelelı berendezéssel vannak ellátva. A kisállatok fuvarozáshoz több szintre oszthatók, egy részük emelıliftes.

31 Mély építéső (fél)pótkocsis szerelvények A rakfelületnek a talajtól számított távolságát annak érdekében csökkentették, hogy rakodótérfogatot növelhessék anélkül, hogy a gépjármő magassága a 4 métert meghaladja, ami általában Európában maximális méretnek tekinthetı. Az ilyen szerelvényeket általában nagy térfogatú, de nem nagy tömegő (kis fajsúlyú) áruk fuvarozására használják. A gépjármővek további térfogat növekedését szolgáló megoldások az ún. rövid kuplungos gépes pótkocsik és a rövid vezetıfülke. A gépjármőgyártók a teherbírás és a belsı térfogat növelése érdekében versenyben vannak egymással. A fajlagos kihasználhatóság (m 3 /t) javítása csökkenti az 1 tonnára jutó fuvardíjat, illetve a fuvarozó költségét.

32 Mély építéső (fél)pótkocsis szerelvények

33 Konténerszállító szerelvények Vontató (általában nyerges) gépjármőbıl és konténer rögzítésére alkalmas alvázkeretbıl (chassis) állnak. Elınyük, hogy bármilyen (ISO szabványú 20, 30, 40 ) konténer (beleértve hőtıkonténer) fuvarozására alkalmasak. Rendkívül jól használhatók azzal, hogy az erre a célra rendszeresített gépi berendezések segítségével a szállítótartályokat a rendeltetési állomáson egyszerően leemelik az alvázról, illetıleg a már korábban megrakott szállítótartályokat az helyére visszaemelik. A szerelvény várakozási ideje így minimálisra csökkenthetı. Ezenkívül ez a fuvarozási módszer szolgálja a kombinált árufuvarozási rendszer megvalósítását, a tengeri, vasúti és közúti fuvarozás közvetlen kapcsolatának megteremtését.

34 Konténerszállító szerelvények

35 Cserefelépítményes gépjármő A kocsiszekrény a gépjármő vagy pótkocsi alvázkeretétıl saját rakodó-berendezésével leemelhetı, illetve cserélhetı. A cserefelépítmények általában 4 lábra állítva tárolhatók és a vontatók, illetve tehergépkocsik különleges hidraulikus berendezésükkel külsı emelıszerkezet (pl. daru) nélkül, a felépítményt fel tudják venni és le tudják rakni. Jelentısége elsısorban a kombinált forgalomban van, mert az áru a kocsiszekrénnyel együtt rakható át vasúti jármőre vagy hajóra. Így a gépkocsi állásideje és az árukár a minimálisra csökkenthetı.

36 Cserefelépítményes gépjármő

37 Nagymérető, nagyteherbírású pótkocsi (trailer) Olyan pótkocsi, amely igen nagy mérető és tömegő rakományok közúti fuvarozására alkalmas. Teherbíró képessége 300 tonnáig terjedhet. A tengelyek és kerekek száma a kívánt teherbíró képességnek megfelelıen változtatható. A fordulóképesség javítása érdekében egyes típusok elıl és hátul egymástól függetlenül is kormányozhatók. Az ilyen pótkocsik vontatásához megfelelı vonóerıvel rendelkezı vontató gépjármővekre van szükség. E jármővek üresen is csak megfelelı hatósági útvonalengedéllyel vehetnek részt a közúti forgalomban.

38 Nagymérető, nagyteherbírású pótkocsi (trailer)

39 A jármő és a rakomány mérethatárai

40 A jármő és a rakomány mérethatárai Elsısorban a közlekedés biztonsága, de ezen túlmenıen az úthálózat állapotának megóvása érdekében szinte minden országban jogszabályokban határozzák meg a gépjármővek méret- és tömeghatárait. E rendelkezések a közúti fuvarozók tevékenységét bizonyos korlátok közé szorítják, hiszen a jármővek tömegére vonatkozó korlátozások egyben meghatározzák a gépjármővel fuvarozható rakomány mennyiségét is. A korlátozások egyes országokban eltérıek lehetnek.

41 A jármő és a rakomány mérethatárai A hazai és nemzetközi elıírások nagyjából egységesek abban, hogy a jármő szélessége a 2,50 m-t, magassága a 4 m-t nem haladhatja meg (kivéve az ún. fokozott hıszigeteléső jármővet, amelynek max. szélessége 2,60 m). Ezek az elıírások általában az egyes jármővek hosszát is korlátozzák. A jármővek méreteit Magyarországon a közlekedési miniszternek a közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl szóló rendelete határozza meg. A jármővek paramétereit, illetve az össztömeg- és tengelykorlátozásokat a fuvarfeladat meghatározásánál maximálisan figyelembe kell venni. Ezek az értékek a fuvarfeladat tartalmán túl az útvonalra is kihatnak.

42 Nyerges szerelvény Teljes hosszúság: max mm

43 Vonóháromszöges szerelvény Teljes hosszúság: max mm Köztes távolság min mm Szétakasztás után is fuvaroz

44 Tandem szerelvény Köztes távolság min. 750 mm Nagyobb belsı hosszúság Raktérfogat akár 120 m 3 Szétakasztás után is fuvaroz

45 A jármő tömeghatárai Egyes tengelynél 10 tonna Egy jármő akkor túlsúlyos, ha a rakott össztömege 40 tonnát meghaladja, illetve a legnagyobb tengelyterhelése: Egyes, hajtott légrugós tengelynél Kettıs tengelynél, ha két tengely egymástól való távolsága 1m-nél kisebb Kettıs tengelynél, ha a két tengely egymástól való 11 tonna 10 tonna távolsága 1m és 2m között van 16 tonna Három tengelybıl álló tengelycsoportnál, ha a szélsı tengelyek közti távolság 2,6m-nél nem nagyobb 22 tonna Három tengelybıl álló tengelycsoportnál, ha a tengelyek közötti távolság 2,6m-nél nagyobb 24 tonna Kettı vagy három tengelycsoportoknál, ha a tengelyek közötti távolság 2m-nél nagyobb, akkor egyes tengelyként kell kezelni 10 tonna

46 A túlsúlyos és túlméretes árutovábbítás feltételei Áru szállíthatóságának mőszaki feltételei A szállító jármő alkalmasságának mőszaki feltételei Jogi, hatósági feltételek

47 Az áru nem továbbítható, ha: Valamely mérete olyan nagy, hogy nem fér el a közút őrszelvényben még szétszereléssel, szétbontással, sıt a berendezés átfordításával sem Súlya meghaladja a jármő megengedett mőszaki teherbírását A rakott jármő össztömegének elvitelére az úthálózat nem alkalmas, vagy egy híd, illetve más mőtárgy akadályozza a szállítást A szállítmány különleges alakja nem biztosítja a stabil elhelyezést a jármővön A felrakás után az áru kedvezıtlen súlyelosztása instabillá tenné a jármővet

48 A továbbító jármőnek rendelkezni kell: A szükséges mőszaki teherbírással és tengelynyomással Alkalmas rakfelülettel, szállítótérrel Az áru elıírásszerő, biztonságos rögzítéséhez szükséges kötözı és rögzítı eszközökkel Hatóságilag elıírt jelzı és világító felszerelésekkel, sárga forgólámpával, szélességjelzı piros-fehér fényvisszaverıs sávos táblákkal (400*400-as) A sárga figyelmeztetı jelzés minden túlsúlyos és túlméretes fuvarozás esetén kötelezı, használatát az útkezelı hatóság írja elı.

49 A fuvarozási útvonal meghatározása Az árut szinte minden esetben több útvonalon lehet fuvarozni. A végleges kijelölés sok tényezı függvénye (napjainkban már számtalan útvonaltervezési programot alkalmazhatnak a nemzetközi fuvarozók). A szakszerő útvonalkiválasztástól nagyban függ a fuvarozási idı és költség.

50 A fuvarozási szerzıdés megkötése és végrehajtása A fuvarozási szerzıdés, amelyrıl késıbb fuvarlevelet (mellékelve) állítanak ki, az ajánlatkérés és ajánlatadás, majd a fuvareszköz megrendelése, ennek visszaigazolása vagy ennek hiányában a kocsi kiállításának folyamatában jön létre. Sokszor tehát nem egyetlen okmányról van szó, hanem többrıl, de mindezek alapján kell a fuvarlevelet kiállítani. A fuvarlevelet 3 példányban állítják ki, s azokat a feladó és a fuvarozó aláírja. A fuvarozó aláírása az áru átvételét is jelenti. A fuvarlevél elsı példányát a feladó, a másodikat a címzett kapja meg, míg a harmadikat a fuvarozó tartja meg, miután az átvevı az áruátvételt e példányon aláírásával igazolta.

51 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: Feladó neve, címe Átvevı neve, címe Az áru kiszolgáltatásának helye Az áru átvételének helye és idıpontja Mellékelt okmányok Az áru jele Darabszám Csomagolás módja Az áru megnevezése Statisztikai szám

52 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: Bruttó súly Térfogat m 3 a feladó rendelkezései A fuvardíj fizetése A fuvarozó adatai További fuvarozók adatai A fuvarozó fenntartásai és bejegyzései Különleges megállapodások Kiállítás helye, idıpontja A feladó aláírása és bélyegzıje

53 A fuvarlevélnek a következı adattartalmú rovatai vannak: A fuvarozó aláírása és bélyegzıje Az áru átvétele A jármő rendszáma, típusa, raksúlya A gyakorlatban a fuvardíj fizetése pontok nem kerülnek betartásra, mivel fuvardíj meghatározása már a fuvarlevél kiállítása elıtt megtörténik. Amennyiben azonban az elızetes alku elmarad, úgy a fuvardíj feltüntetése szükségszerővé válik, mivel a fuvarlevél fogja a szerzıdést bizonyítani, márpedig fuvardíj nélkül fuvarozási szerzıdés.

54 A fuvarlevélnek adott esetben még a következıket kell tartalmaznia: Az átrakás tilalma A feladó által vállalt költségek Utánvét összege Áruérték és a kiszolgáltatásához főzıdı különleges érdek összegének megjelölése A feladó rendelkezése a fuvarozó számára az áru biztosítása tekintetében Megegyezés szerinti fuvarozási határidı A fuvarozónak átadott okmányok jegyzéke, amelyek kísérik az árut

55 A fuvarozási szerzıdés tényleges végrehajtása az áru átvételével kezdıdik, melynek során a fuvarozó ellenırizni tartozik: - Az árudarabok számára, jelére és sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát - Az áru és az áru csomagolásának külsı állapotát.

56 TIR vámegyezmény

57 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történı nemzetközi fuvarozásra vonatkozó vámegyezmény Transport Internationale Routier Az áruknak TIR-igazolvánnyal történı nemzetközi árufuvarozására vonatkozó vámegyezményt 1975-ben, Genfben írták alá. A magyar kormány is csatlakozott az egyezményhez, és 1978-ban hirdette ki, az évi 16. számú törvényerejő rendelettel.

58 TIR A TIR igazolványt az áruknak közbensı átrakás nélküli(!), egy vagy több ország határán áthaladó árufuvarozás esetén lehet használni, közúti jármő, jármőszerelvény vagy szállítótartályra vonatkozóan. Ezen elıírás értelmében az átrakás nélküliség azt jelenti, hogy a fuvarozást folyamatosan azzal a szállítóeszközzel kell elvégezni, amelyikkel az adott fuvarozás megkezdıdött.

59 TIR A TIR igazolvánnyal történı fuvarozás alapfeltétele, hogy a szállítójármő, jármőszerelvény és szállítótartály megfeleljen az Egyezményben foglalt ún. alkalmassági feltételeknek. Néhány ezek közül: Vámzár alkalmazására alkalmas zárszerkezet megléte Speciális zsinórzattal főzhetı szakadásmentes ponyva Az árufuvarozásra kijelölt rakodótér elválasztása, lezárhatósága és megjelölése

60 A TIR igazolvány elınyei Ha a szállítás TIR eljárással történik, úgy a közbensı vámhivatalok (tehát nem az indító és a rendeltetési, hanem a határvámhivatalok) általában nem tartanak áruvizsgálatot. Természetesen, ha szabálytalanság gyanúja merül fel, úgy tarthatnak vámvizsgálatot. Ilyen gyanú lehet pl: a megsérült vámzár, szakadt ponyva A TIR igazolyvány általában árunyilatkozatként is elfogadható az olyan vámeljárásoknál, amelyeknél elegendı anyagot tartalmaz annak végrehajtására (ilyen például az árutovábbítás)

61 A TIR igazolvány elınyei A TIR igazolvány birtokosának nem kell vámbiztosítékról gondoskodni, mert az azt kibocsátó egyesület fıszabályként 50ezer USA dollár értékig felelısséget vállal az esetleg felmerülı állami korlátozások kifizetésére. Ezen érték nem az áru értékére, hanem a felmerülı köztatozások együttes összegére vonatkozik. A magyar vámeljárási gyakorlatban azonban figyelemmel kell lenni a nagy kockázatú termékek kiegészítı vámbiztosíték kötelezettségére is.

62 Az árajánlat elkészítéséhez és a szerzıdéskötésekhez kapcsolódó feladatok

63 Árajánlat elkészítése A közúti szállítmányozó munkájának egyik, ha nem a legfontosabb része az ármunka. Ez egyrészt a fuvarozóval való ártárgyalást és a fuvardíj kialakítását, másrészt a megbízóval való ártárgyalást, ezen belül az ajánlat fogadását és az arra való választ jelenti. Itt lehet szó alkuról is, limitek adásával és ellenajánlatok jegyzésével.

64 A fuvardíj kialakításához pontosan kell ismerni: A rakodás idıpontját, a kiállítás lehetséges idıintervallumát A fuvareszköz típusát A felrakóhely pontos címét Az áru megnevezését Az áru csomagolását Az áru bruttó súlyát Az áru térfogatát A rendeltetési helyét A vámkezelésre vonatkozó elıírásokat Illetve egyéb a fuvarozással kapcsolatos információkat igényeket

65 A felsoroltak szükségesek ahhoz, hogy a fuvardíj kialakítható legyen. A közúti árufuvarozás nem meghirdetett díjszabás alapján mőködik, és ennek természetesen következménye, hogy a piachoz igazodik. Ez a körülmény nehezíti az ármunkát, s a szállítmányozóknak, fuvaroztatóknak piaci ismereteire és tapasztalataira kell támaszkodni ahhoz, hogy versenyképes árakhoz jusson és árait megfelelı árréssel tudja értékesíteni.

66 Ajánlat adása Ennek során a szállítmányozó fuvarajánlatot ad a fuvardíj összegének és a fizetési és egyéb feltételeknek ismertetésével. E két tényezı egymástól el nem választható.

67 A megbízás elküldése A megbízó a megbízásban megadja a fuvarfeladatot, melyet a szállítmányozónak meg kell vizsgálnia, hogy megegyezik-e azzal, amire ı ajánlatot tett. Ezen túlmenıen a megbízásban utalásnak kell lennie arra is, hogy az ajánlat elfogadásra került. Amennyiben ezek a kérdések nem egyértelmően tisztázottak, úgy az utólagos reklamációk nem védhetık ki biztonságosan. A megbízás ellenırzésekor vizsgálni kell az áruérték és a fuvarozói felelısségbiztosítás határértéke közötti összefüggést.

68 Ha az áruérték az utóbbinál magasabb, a gondos szállítmányozó felhívhatja erre a körülményre a megbízó figyelmét és javasolja a szállítmánybiztosítás megkötését. A megbízás elfogadásával és visszaigazolásával létrejött a szállítmányozói szezıdés.

69 A fuvarozási szerzıdés kötése A szállítmányozó ajánlatát nyilvánvalóan megelızte a fuvarozókkal folytatott áralku. A megbízás elfogadása után a kiválasztott fuvarozóval fuvarozási szerzıdést kell kötni a fuvarfeladat teljesítése céljából. A szerzıdés megkötése a fuvarozónak telefaxon való továbbításával és ennek a fuvarozó általi visszaigazolásával történik meg. A fuvarozási szerzıdés természetesen akkor is létrejön, ha a fuvarozó a szállítmányozó megbízását nem igazolja vissza, de a megbízás szerint kiállítja a fuvareszközt (ráutaló magatartás) A fuvarozó, tehát az alvállalkozó gondos kiválasztása rendkívül fontos feladat, mely ismeretlen partner esetén mindig kockázatot jelent a szállítmányozónak.

70 A fuvarlevél kiállítása A fuvarlevelet illetve a továbbá a szükséges vámokmányokat a jármő kiállása után a megbízó vagy az ı megbízottja (feladó, vámügynök, stb.) állítja ki. Ezen felül általában az áruátadás ás az áruátvétel megszervezése sem a szállítmányozó feladata a teljes kocsirakományú küldemények esetében.

71 Fuvarozási szerzıdés teljesítésének figyelemmel kísérése A fuvarozó kötelessége, hogy azonnali tájékoztatást adjon minden olyan akadályról, amely a fuvarszerzıdés teljesítését késlelteti vagy lehetetlenné teszi. Ezen kötelezettségen túlmenıen célszerő a fuvarozótól rendszeres kapcsolattartást kérni (határátlépéskor, célba érkezéskor, stb), mivel a figyelemmel kísérés feladatát csak így lehet megfelelıen ellátni. Akadályközlés esetén ha az rövid idın belül nem megoldható a szállítmányozónak a megbízóját haladéktalanul értesítenie kell, és új utasítást kell kérnie a további lépések megtétele céljából

72 Számlázás, pénzügyi rendezés A gondos szállítmányozó ügyel arra, hogy a számlázás korrekt módon, tehát ajánlatszerően, az eredeti okmányok csatolásával történjen A szállítmányozó természetes érdeke azt kívánja, hogy számlájának kifizetése megelızze a fuvarozó számlájának kiegyenlítését, de erre az elıfeltételeket már az ármunka során meg kell teremteni. A közúti szállítmányozó feladatának végzésével az áruforgalom szerves részévé válik. Részletes ismeri a közúti fuvarozási mód szabályait, eljárásait, minıségi jellemzıit, más fuvarozási ághoz való kapcsolódási lehetıségeit, s ennek megfelelıen az áru továbbítása érdekében képes a legkedvezıbb lehetıséget meghatározni és felderíteni

73 Az áruk fizikai eljuttatásával kapcsolatos feladatok

74 A fizikai eljuttatással kapcsolatos tevékenységek négy fı csoportra bonthatók: - elıkészítı jellegő tevékenység - a szállítmányozó által közvetlenül elvégzett cselekmények - fuvarszervezési feladatok - egyéb jellegzetes szolgáltatások

75 Elıkészítı tevékenység Ezek a tevékenységek alapjában az áru útjának és a továbbításának módjának megtervezését, valamint a folyamatok gazdaságosságának elemzését foglalják magukba. Az elsı mozzanatokat a továbbítási stratégia, a másodikat a tarifıri tevékenység kategóriájába sorolhatjuk. A további stratégiát még három részre tudjuk bontani a közúti szállítmáynozás esetében:

76 1. Útvonal megválasztás A megfelelı fuvarozási útvonal, amelyen keresztül az áru biztonságosan, gazdaságosan és ésszerő határidın belül eljuttatható rendeltetési helyére. Ezek a szempontok azonban az azonos fuvarozási útvonalon belül nem mindig találkoznak. A rövidebb útvonal adott esetben kevésbé gazdaságos, a biztonságos útvonal pedig esetleg hosszabb, de az is elıfordulhat, hogy a hosszabb útvonal gyorsabb haladást tesz lehetıvé.

77 Az útvonal megválasztásánál azonban további feltételeket is figyelembe kell venni: A cég rendelkezésére álló útvonalengedélyek alapján kell a szállítmányozási feladatot megszervezni, mert a gépjármő csak abban az országban közlekedhet, ahová érvényes engedéllyel rendelkezik Az áru biztonsága a következı fontos szempont. A szállítmányozó legfontosabb kötelezettsége, hogy a rábízott küldemény hiánytalan, ép állapotban érkezzen meg a kiszolgáltatási helyre. Az ömlesztett áruknál célszerő elkerülni útközben az átrakásokat. A fuvarozásnak olyan helyen kell végzıdnie, ahol található megfelelı rakodó berendezés. Élıállat szállítmányoknál olyan útvonalat kell megválasztani, amelyen biztosítható az állatok etetése, itatása, állatorvosi vizsgálata

78 2. A fuvarozás módjának meghatározása Ennek eldöntése valójában a küldemény eljuttatásának a sebességéhez főzıdik. Így megkülönböztetünk normál és expressz (hőtött áru, élı állat, stb) küldeményeket Ezek díja és fuvarozási feltételei jelentısen eltérhetnek egymástól

79 3. A továbbítási egység megválasztása E döntés során további két részt különböztetünk meg: - darabáru - kocsirakományú küldemény A két mód nagyban eltér egymástól, tulajdonképpen két különbözı szállítmányozási szakterületrıl beszélhetünk.

80 A szállítmányozó közvetlen tevékenysége A szállítmányozó gazdasági funkciója: az árutovábbítás lebonyolításában a maga szakértelmével közremőködjék. Legfontosabb feladata, hogy a fuvarozási szerzıdést létrehozza, s a végrehajtás feltételeit megteremtse. E célból megköti az árutovábbításhoz szükséges szerzıdéseket és megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a küldemény rendeltetési helyére való eljutásához szükségese. Így megköti a fuvarozókkal illetve más személyekkel a szerzıdéseket, elvégzi a vám elé állítást, valamint egyes esetekben mga végzi el az árutovábbítást és a raktározást.

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.... 7 2.1. Bemutatása... 7 2.2. Tevékenysége...

Részletesebben

Vendéglátás tevékenységei

Vendéglátás tevékenységei Vendéglátás tevékenységei TÉMAKÖR TARTALMA - A vendéglátás munkafolyamatai - Beszerzés - Raktározás - Termelés - Értékesítés - Szolgáltatások nyújtása - Járulékos tevékenységek VENDÉGLÁTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

CMR egyezmény. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következı:

CMR egyezmény. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következı: CMR egyezmény 1971. évi 3. törvényerejő rendelet a - Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzıdésrıl- szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetésérıl (A Magyar Népköztársaság

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag

Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag 2007 1. A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény fıbb elıírásai A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra

DIPLOMATERV. Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és a telepítésiköltségarányokra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Állványrendszerek irattári alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a térkihasználásra és

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Gyöngyös SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK Kézirat Dr. Magyary István Gyöngyös 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZLEKEDÉS KIALAKULÁSA... 2 1.1. A KÖZLEKEDÉSI PÁLYA... 2 1.2. A KÖZLEKEDÉS SZEREPE

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp 2009. március KOLCHIS Kft. 2 59 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA... 4 2. TUDOMÁNYOS HÁTTÉR... 6 2.1. ARM

Részletesebben

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról

A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról A GVH álláspontja a kötelezı eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás mőködésérıl, és a piacról Vezetıi összefoglaló Az utóbbi években a közbeszéd témájává vált az állam mőködési hatékonyságának

Részletesebben

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója 2 Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója A kiadvány a munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására benyújtott pályázati támogatásból készült Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Részletesebben