Helyzetértékelés a BMW AG-nál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetértékelés a BMW AG-nál"

Átírás

1

2 veztech

3 BMW Klubélet 3 Helyzetértékelés a BMW AG-nál A BMW AG igaz ga - tó tanácsa a közel múlt - ban a III. negyed é - ves adatok figyelem be - vé telével értékelte a BMW Csoport hely ze - tét. Ez alkalomból dr. Norbert Reithofer, az igaz gatótanács el - nö ke tá jékoztatta no - vem ber 3-án a sajtó kép vi se lõ it. Úgy gondoljuk, hogy a hivatalos nyilatkozatban foglaltak olvasóink számára sem ér dek telenek, ezért kivonatosan ismer - tet jük õket. Az elnök három fõ témát érin - tett: a har madik negyedév eredményeit, a Num ber ONE (elsõ számú) stratégia beve - ze té sét és jövõjét a cégen belül, valamint a jö võ beli kilátásokat. 1. A harmadik negyedévi eredmények A BMW Csoport a harmadik ne gyed - évben 126 millió euró adózás elõtti nye re sé - get realizált, és az adózott eredmény is po - zi tív volt végére is pozitív cash flow- (pénz áramlási) és nyereségadatokat jelez - nek elõre, annak ellenére hogy az eladások vél hetõleg 10 15%-kal tovább csökkennek a 2008-as adatokhoz képest. Cso port szin - ten ez a csökkenés lassulni látszik. Az elkövetkezendõ két évben a BMW ter - mék palettájának nagy része meg fog újulni, a jövõben a márka vásárlói több tech no ló gi - á ból és autótípusból választhatnak. A BMW 5 Gran Turismo és az X1 az elõzõ héten ke - rült piacra, utóbbi hátsókerék- és négy ke - rék- hajtású változatban is kapható. E mo - del lekbõl a rendelési számok átlag felettiek. Ez év decemberében mutatják be Ame ri - ká ban az ActiveHybrid technológiával fel - szerelt X6-ost, amely a BMW elsõ teljesen hib rid hajtású gépkocsija. Ez a modell 2010 áp rilisának közepén várható Európában. Az õsszel a 7-es sorozatnak három új vál tozatát harangozták be: egy négy ke rékhaj tású kivitelt, a 740-es dízelt és egy 12 hen geres verziót. A hibrid hajtású 7-es Eu rópában áprilistól lesz kapható. 2. A Number ONE stratégia bevezetése és jövõje a cégnél Az új modellek megjelentetésével a vál - la lat újabb lépést tett a hatékonyabb mû kö - dés felé. Az egyes szériák közötti szi ner gi a - le hetõségek (két dolog összehozása) ki - hasz nálásával olcsóbban, könnyebben tud - juk majd legyártani az autókat. A fõ prio ri - tás természetesen a BMW-k kiemelkedõ mi - nõ sége marad re a tervezettnél na - gyobb mértékben leszünk képesek csök ken - te ni az alapanyagköltségeket, ezzel is elõ se - gít ve az az évre elõirányzott profitcél meg - va lósulását. Ami a munkaerõ-állományt illeti, az elõ - zõ évben 1600 embert bocsátottunk el. Ez a lét szám természetes lemorzsolódásból, rész leges nyugdíjazásokból és közös meg - egye zéses felmondásokból tevõdik össze, min den esetben törekedve felelõs és fair dön tések meghozatalára. Ezzel együtt to - vább ra is veszünk fel új alkalmazottakat, fõ - ként a kutatás fejlesztés területére, Német - or szágban eddig 200 új embert szer zõd tet - tünk. Globálisan 1100 gyakornok kezdhette meg munkáját idén. A BMW folytatja veze - tõ inek folyamatos képzését, hogy sikerrel tud ják venni a jövõ kihívásait. 3. Jövõbeli kilátások A BMW Csoport pozíciójának megõrzése érdekében a menedzsment folyamatosan a jövõ elvárásaihoz alakítja a stratégiát. Há - rom példán keresztül szeretném ezt be mu - tatni. A gyárakat folyamatosan fejlesztjük, Amerikában közel egymilliárd dollárt fek tet - tünk be, amelybõl közel 750 millió 2008-ban és 2009-ben a spartanburgi üzem fej lesz té - sé re ment. Emellett idén és jövõre a tervek sze rint közel egymilliárd euróból fejlesztjük németországi gyárainkat. Szeretnénk kiterjeszteni az Efficient Dy - na mics programot. A BMW Vision Efficient - Dynamics nevû új koncepcióautó, melyet há romhengeres turbódízel és két innovatív fej lesztésû elektromos motor hajt, át la go - san 3,7 litert fogyaszt 100 kilométerenként, és mindössze 99 gramm széndioxidot bo -

4 4 BMW Klubélet Az európai újautó-piac októberben 12,8%-os javulást mutat a tavalyi esztendõ azonos idõszakához képest. Ha azonban 2008 és 2009 elsõ tíz hó - nap jának eladási adatait vetjük össze, az eredmény 4,1%-os csökkenés. A vizsgált idõszakban 27 európai ország közül mind össze öt tudta növelni eladását. Ma - gyar országon az újautó-eladások 60,3%- kal csökkentek. Szomszédaink közül Ausztriában 6,3%-kal, Szlovákiá - ban 0,5%-kal növekedett az eladás, Szlovéniában viszont 21,9%-kal csökkent. (JATO) csát ki kilométerenként. A BMW márka szén dioxid-bajnoka, 320d Efficient Dyna - mics széria már majdnem kész a piacra lé - pés re tavaszától a vásárlók már él - vez hetik a 163 lóerõs új modell elõnyeit, mind össze 4,1 literes fogyasztással és 109 grammos széndioxid-kibocsátással. A Projekt i kiterjesztéseként a Me ga - city tanulmányautó fejlesztése is folya mat - ban van. Ehhez együttmûködés köttetett az SB LiMotive nevû céggel, amely majd ellátja a gyárakat új lítium-ionos akku mu lá to rok - kal. Az SGL Carbonnal indított közös vál lal - ko zás a jövõben biztosítani fogja a gyárak szá mára az új koncepcióautónál is használt könnyû és extrém nagy teherbírású kar bon - szá las anyagokat. És itt érdemes meg em lí - te ni, hogy a közös új vállalat további mun - ka helyeket fog teremteni a BMW Csoporton be lül Európában és Amerikában. Mindezekbõl is látszik, hogy a BMW tud - ja, merre tart, és ezt több független szak ér - tõ véleménye is igazolni látszik. Szeptember ele jén a Dow Jones fenntarthatósági indexe a BMW-t választotta a világ legfenn tart ha - tóbb fejlõdési pályájú autógyárának, im má - ron ötödszörre. Ugyanebben a hónapban a BMW a klímavédelemért tett jelentõs hoz zá - já rulásai elismeréseként bekerült a Carbon Dis closure Leadership részvényindexbe. Elõrejelzések szerint a prémiumautószeg mens helyreáll 2010-ben, és a teljes gép kocsipiac stabilizálódni látszik. Ha a sta - bi lizáció megkezdõdik, a BMW remek új ter - Tartalom BMW Klubélet 2009/3. Helyzetértékelés a BMW AG-nál 3 Látogatás a lipcsei BMW-gyárban 5 Egyéves a Csongrád megyei szervezetünk Fertõdi BMW Parti év végi programok MBA 1962, Fejér megye Típusszakosztályok 8 Hasznos holt szezon 9 Motorkerékpárral Csehországban 10 BMW éves a megmentõ 12 Menetpróba F01 730d 14 A város új csillaga: X1 18 BMW 700-asok magyarországi sikerei az 1960-as években Kategóriagyõztes a BMW Team Hungary with EfficientDynamics mé kekkel, jó helyrõl indul a konkurens au - tó gyárakkal szemben fejezte be nyi lat ko - za tát dr. Reithofer. Ennyi biztató hír után mit mondhat még a BMW Klubélet szerkesztõsége? Békés ka - rá csonyt és eredményekben gazdag, bol do gabb új esztendõt, valamint a BMW- vezetés örömét kívánja minden ked ves olvasónak! Dr. Bernáth Zoltán, a szerkesztõbizottság elnöke Prémium a prémiumnak, avagy 25 Taroltak a veterán BMW k 27 Hírek a BMW-rõl 28 Humor; Elõzetes; BMW Klubélet a postaládában; Megrendelés Hogyan lehetek klubtag? Belépési szándéknyilatkozat; Impresszum Szerkesztõségi közlemény Rajtunk kívül álló okok miatt a BMW Mo tor Club Budapest nem kapta meg az igért K 1300 GT motorkerékpárt. Ezért az elõze tes - ben közölt tesztet nem tud ták elkészíteni.

5 BMW Klubélet 5 Tudósítás Látogatás a lipcsei BMW-gyárban Végre a gyárlátogatás napjára éb red - tünk. Nyolcórai pontos indulásunkat terv - sze rû 16 órai prágai érkezés követte. A város nevezetességeit kisebb csopor tok - ban tekintettük meg. Az utcák nagyon szép, kar bantartott régi épületekkel és kis üz - letekkel vannak tele, itt kisebb ajándékokat, emlékeket tudtunk vásárolni. A fõtéren meg néztük a híres toronyóra-játékot, majd el sétáltunk a Károly hídhoz. Este egy kel le - mes étteremben vacsorázott az egész csa - pat, kiegészülve a székesfehérváriakkal, akik autóval külön érkeztek. Az este kü lön - bö zõ idõpontokban ért véget, este tíz és Séta Prágában A gyárlátogatás résztvevõi reg gel hat óra között fejeztük be a ba rát ko - zást a cseh sörfõzõmesterek képvi selõivel. Másnap tíz órakor indultunk Lipcse felé. Ko ra délután, a szállás elfoglalását követõen busszal bementünk a centrumba, Európa leg nagyobb vasúti pályaudvarához. Kö tet - len pro gram keretében sétáltunk a belvá - ros ban és a pályaudvarnál található bevá - sár lóközpontban. Este a helyi Paulaner sör - ház ban a telefonos hírláncnak köszönhetõen is mét közösen hódoltunk a kulináris örö - mök nek. Hétfõn délelõtt fél 11-kor már a gyárban vol tunk, ahol a boltnak árukészlete meg újí - tá sához adtunk segítséget. Természetesen a klubkedvezményünket nem hagytuk ki - hasz nálatlanul. Délben három 25 fõs cso - port ban, remek tolmácsokkal elindultunk a nagy sétára. A BMW legfiatalabb és leg mo - der nebb gyára impozáns paraméterekkel ren delkezik: területe megegyezik Lipcse bel városának nagyságával, két mûszakban 6000 em ber dolgozik benne a komplett 1-es so rozat, az X1-esek és a 3-as limuzinok gyár tásán. Kezdésként a karosszéria ro bo - tok által végzett összeállítását tekintettük meg, a következõ helyszín a házasságkötõ sor volt, ahol a megfelelõ fenéklemez a hoz - zá passzoló hajtáslánccal frigyre lép. A fé -

6 6 BMW Klubélet Amint azt a Klubélet elõzõ számában már hírül adtuk, megalakulását tervezi a Ma - gyar BMW Autóklub 1962 dél-dunán tú li regionális szervezete. Várjuk to vább ra is az érdeklõdõk jelentkezését Mikó Árpád szervezõnél az alábbi elérhetõségeken: 70/ , illetve Séta Lipcsében nye zõüzemben tartott szakmai elõ adá son megtudtuk, hogy több mint 9 ki lo gramm festék kerül egy autóra. Az itt dol go zó robotok az egymást követõ autók eltérõ fé - nyezésére problémamentesen képesek. Lá - togatásunk végén a készre szerelõ üzem ben sétáltunk több kilométert. Itt teljesen el térõ típusok egyedi felszereltséggel kö ve tik egymást, de persze ez sem jelenthet gon - dot. A beszállítók az üzemtõl a teljesítés elõtt egy héttel kapott gyártási sorrendnek meg felelõen dobozolják termékeiket, így a sze relõknek csak a soron következõ darabot kell kiemelniük, és a megfelelõ kormány a meg felelõ kocsiba kerül. Hihetetlen gyor - sasággal épülnek be az alkatrészek, a teljes gyártási idõ egy autónál a préseléstõl az utolsó vizsgáig 37 óra. A 3 3,5 órás látogatást csoportképek ké szítésével zártuk. Hajnali 2 órára ér kez - tünk Budapestre, de az élmény hatása sok - kal erõsebb volt, mint a fáradtság. Tóth család MBA 1962, Csongrád megye Egyéves a Csongrád megyei szervezetünk A Magyar BMW Autóklub 1962 Csong - rád megyei szervezete de cem - ber 4-én ünnepelte fennállá sának elsõ évét. Ki alakult vidéki szervezetünk magja, az a né hány ember, akire nemcsak akkor szá - mít hattunk, ha enni inni kellett, de akkor is, ami kor az egyesület munkájában kellett részt venni. Augusztusban tartottuk klub ta - lál kozónkat, melyre sokan eljöttek Sze ged - rõl és az ország más tájairól is. Számos együttmûködést kialakítani partnereinkkel, jó néhány kedvezményt si ke rült kial kud - nunk. Sokat tanultunk ez idõ alatt, amiben ren geteget segített a veze tõ ség. A klub átalakulása azt jelzi, hogy fej lõ - dünk, ehhez igyekszünk hozzátenni a ma - gun két. Jövõre a minden hónap utolsó pén - te kén tartandó klubnapjainkra szeretnénk ven dégeket hívni, akik érdekes, tanulságos és hasz nos elõadásokkal segíthetik leendõ és meg lévõ tagjaink autós mindennapjait. Az idei tapasztalatokat felhasználva több és színvonalasabb összejövetelek megren de - zé se a célunk. Ezúton is szeretném megköszönni örö - kös tiszteletbeli elnökünk, dr. Bernáth Zoltán, Zoli bácsi munkáját, támogatását és lel kesedését, ezek nélkül nem tartanánk itt. Kö szönet jár Horváth Zoltán elnök úrnak és a ve zetõségnek a segítségért, lelkesítésért, amellyel könnyebbé tették szervezetépítõ mun kánkat. Köszönöm szegedi klubtag ja - ink nak és barátainknak a munkájukat, ki - tartásukat és BMW-szeretetüket. Kö szön jük a helyi BMW-márkaképviselet, a C-Mobil Kft. ügyvezetõjének, Kuti Pálnak és csa pa - tá nak, hogy támogatják egyesületünket december 18-án pénteken tartjuk évzáró, évfordulós és karácsonyi össze jö ve - te lünket. A részletek a honlapon találhatók. Kellemes ünnepeket és örömteli autó - zást kívánok az új esztendõben is! Mlinaric Borisz Csongrád megyei vezetõ

7 mobil: 20/ , fax: 1/ Élménybeszámoló Fertõdi BMW Parti Este a Festetics-kastélyban A gyõri szervezet háromnapos Fertõdi BMW Partira hívta az MBA 1962 klub tag sá - gát. Az idõjárás kegyeibe fogadta a talál ko - zót: kellemes kora õszi napfényes idõ volt. A résztvevõk többsége már pénteken meg - ér kezett a fertõdi Patonai Panzióba, ahol min dennap igényes vendéglátásban ré sze - sül tünk. A tulajdonos, Patonai Tamás nem - csak mint házigazda, hanem mint idegen ve - ze tõ is mindhárom napon kalauzolta a BMW-klub csapatát. Az elsõ közös program a fertõdi kas tély - park meglátogatása volt esti kivilágításban, amely a hely történetének ismertetésével egy bekötve kulturális és turisztikai élményt is nyújtott. Jóízû vacsora mellett ba rát ko - zás sal és italozással töltöttük az elsõ estét. A szombati nap verõfényes reggelén a lo varda melletti területen gyülekeztek a BMW- korzó résztvevõi. A 9.00 órai in du lás - ra 29 különbözõ típusú gépkocsi sorakozott fel, melyeket az egyesület és a BMW lo gó já - val ellátott zászlók díszítettek. Erre az idõ - pont ra érkeztek a felvezetésre kért rendõr já rõrök autói, segítségükkel indult a korzó Fertõd Fertõszentmiklós Hegykõ érintésé - vel vissza a városba, nagy tetszést keltve a he lyi lakosságban. Az élményszerû le ve ze - té sért ezúton is köszönetet mondunk a helyi ren dõrõrsnek. A délelõtt további részében tar tottuk a tízpróbát. A Nagycenken, Sop ro - non, Fertõrákoson át Hegykõig vezetõ prog - ram során nemcsak ügyességi versennyel tet tük próbára a klubtársakat: az itineren sze replõ kérdések révén ismerd meg ha zá - dat játékot is játszottunk. A meg mé ret te - tés végén a hegykõi Tornácos étteremben ebé deltünk. Az eredményhirdetésre és a ku - pák átadására este került sor. A délelõtti autós programok után a gépi erõt két lóerõs jármûvekre cseréltük. A lo - vas kocsikkal a helyi nevezetességeket ke - res tük fel, többek között a fertõszéplaki táj - há zakat, a Lámpamúzeumot, valamint kis íze lítõt is kaptunk a hansági tájból. Patonai Tamás ajándékaként rövid autóbuszos Han - ság- túrán is részt vehettünk, melynek során érin tettük a Hansági-fõcsatornát és az or - szág határt. A lenyugvó nap fényében felejt - he tetlen képet nyújtott a Fertõ Hanság Nem zeti Park és a jellegzetes szürke mar - ha- állomány. Egy ilyen sûrû program után jó érzés volt leülni a csülökvacsorához, mely mennyi ségi és minõségi szempontból is él - mény számba ment. Ezt megelõzte meg a tíz próba eredményhirdetése és a díjak áta - dá sa. A jó hangulatot fokozta egy borlovag bor bemutatója. Nagyon kedves színfoltja volt az estének, hogy az egyesület szé kes - fe hérvári szervezetének tagjai meglepetés aján dékokat adtak át a helyieknek. A baráti be szélgetések során észrevétlenül elrepült az idõ éjfélig. A résztvevõk véleménye alap - ján javasolták, hogy az I. Fertõdi BMW Partit tekintsük hagyományteremtõnek. A két kilométeres BMW-korzó felvezetése

8 8 Magyar BMW Autóklub Bu da pest, Lajos u autó a 29-bõl A vasárnap pi - henéssel, szabad programmal, a kas tély és a kör - nyék láto ga tá sá - val telt. Ezúton is köszönetet mon - dunk a résztvevõ BMW-klubszerve - zetek a bu dapesti, szé kesfehérvári, szegedi, Zala és Vas me - gyei, valamint helyi tagjainak, hogy ak ti vi - tá sukkal elõsegítették és színesebbé tették a rendezvényt. A következõ évire is min den - kit szeretettel és újabb programokkal vá - runk. (A háromnapos rendezvény fényképei oldalon megtekint - he tõk.) Erdõs Ferenc és Lányi Roland MBA 1962, Fejér megye év végi programok A Magyar BMW Autóklub 1962 Fejér me gyei szervezete közös szilveszteri össze - jö vetelt rendez családtagok, barátok rész - vé telével december 31-én este a Capri vendéglõben (Székesfehérvár, Jan - csár köz 8.). A bõséges és változatos me nü - sor és svédasztal mellett a lenti helyiségben drink bár, beszélgetés vagy tévé, az eme le - ten pedig zene, tánc és egyéb szórakozási lehetõség lesz. Ezelõtt, december 16-án rendhagyó klub nap keretén belül tartjuk évzáró össze - jö vetelünket, ahol az évértékelés mellett a ka rácsony jegyében apró ajándékokkal lep - jük meg egymást. Szeretettel várunk min - den kedves klubtagot és családjukat a Capri ven déglõbe. Típusszakosztályok Külföldi tapasztalatok nyomán az Ma - gyar BMW Autóklub 1962-nél is felmerül az azo nos típusokat tömörítõ szakosztályok BMW Z-sek túrája Esztergomba A szilveszteri buli helyszíne létrehozása az egyesületen belül. Ehhez az kell, hogy a tulajdonosok, a típus szakosz - tály-alakítók legalább tízen legyenek, és szán dékukat bejelentsék a klub elnökének. Ezt kövezõen ma guk közül vezetõt vá - lasztanak, és saját munkatervet készítenek. Ér te sü léseink sze rint jelenleg a Z típusú au - tók tu laj do nosai szerveznek szak osztályt. Már három ta lál kozót tartottak négy öt Z3-as rész vételével, sõt egy osztrák Z-klub - bal együtt túráztak a Balaton mel lett. Aki - nek kedve lenne e kezdeményezéshez csat - lakozni, keresse Gády-Kayser Lilla szer - vezõt. (30/ ,

9 9 Felkészülés a veteránvizsgára Hasznos holt szezon Csak a minõsítõ vizsga elõtti mosás és vaxolás hiányzik E23 735i A szép nyári emlékek után ismét elér - kez tünk egy veterános szezon végéhez. A klubtársak szépen lemosva és -ápol va el - te szik jármûvüket, míg mások a hosszú téli es té ket veterán autó építésére szán ják. A klub célja a mûszaki örökség meg õr zé - se az utókor számára, és ennek keretében igyek szik megadni a lehetõ legnagyobb se - gít séget a veterán autók szerelmeseinek. A 02-esek már elmúltak harmincévesek, így elér hetõ lehet a veteránminõsítés, azaz az OT-s rendszám a hozzá kapcsolódó elõ - nyök kel. Az egyesület vecsési mûhelyében rendelkezésre áll az 1987-ig gyártott szinte valamennyi BMW autótípus részletes leí rá - sa, és az alkatrészbeszerzés sem jelent gon - dot, legyen szó teljes restaurálásról vagy veteránvizsgára való felkészítésrõl. A klubelnök, Lakatos Miklós Budapesten a mi nõsítõ bizottság tagja, így testközelbõl is ismeri a veteránvizsgáztatás menetét. Ta - nácsai hasznosak lehetnek a szigorú old - timer- vizsgára való felkészülésben, se gít sé - gé vel sok felesleges fáradságtól és kiadástól kí mél heti meg magát az em ber. Beje lent ke - zés a 30/ es telefonon lehetséges. A muzeális minõsítõ vizsga egyben ere - de tiségvizsgálat is, a jármûnek úgy kell ki - néz nie, ahogyan a gyárkaput elhagyta, és újkorában szolgált, sem - mi féle átalakítás nem megengedett. A legjellemzõbb hibák: el - térõ méretû gumiabroncs, ide gen sportkormány, sport ülés, nem korhû kár - pit, kornak nem megfelelõ fényezés, típusidegenre cse rélt karburátor, illetve injektor, 12 voltosra áta la - kí tott elektromos rend - szer, utólag beépített ön - in dító. Hiba az is, ha túl - restaurálják a jármûvet, pél dául fényeznek vagy krómoznak olyan ele me - ket, amelyeket nem kel le ne. Sokan azt hi - szik, hogy az autó alját nem vizs gálják, ezért elhanyagolják a futómûvet, illetve az alvázat, fenéklemezt. A tulajdonosnak biz - to sítania kell a minõsítendõ jármû mû szaki jellemzõinek leírását is. Érthetõ, miért volt népszerû a Nagy Cápa A FIVA, a nemzetközi veteránszövetség minõsítõ rendszere magasabb szintû esz té - ti kai és mûszaki állapotot követel meg, ugyan akkor megengedõbb némely áta la kí - tással szemben. Szilágyi At tila

10 10 BMW Motoros Túraklub Magyarország 1126 Bp., Kléh I. u. 3/B. Beszámoló Motorkerékpárral Csehországban Szeptember vége felé egy csütörtöki nap reggelén indultunk Csehországba. A kü - lön bözõ találkozási pontokon lassan össze - gyûlve 17 motorral vágtunk neki a kö zel 2000 kilométeres távnak. Az elsõ etap na - gyon unalmas autópályázás volt, de a ránk váró sok látnivaló miatt minél elõbb sze - rettük volna letudni az odavezetõ utat. A kö rülbelül háromórás utazást rövid pihenõ és tankolás követte, végre elkez dõd he tett az igazi motorozás. Elõször a cseh határ osztrák, késõbb né - met oldalán csodás minõségû aszfalt csí ko - kon haladtunk kisebb pihenõkkel, majd Špi - èak nál átléptük a határt. A szép fekvésû kis - vá rostól 4 kilométerre fekvõ szállásig gyor - san megérkeztünk. Szobaelosztás, bepa ko - lás és irány a közeli Èerné Jezero (Feke tetó), amely nagyon sötét színét a környezõ he gyekbõl a víz által belemosott rothadó fe - nyõ tûktõl kapta. A fárasztó séta után a csa - lá dias hangulatban elfogyasztott helyi ételés italkülönlegességektõl, valamint túra ve - ze tõnk dicséretétõl Jól jöttetek! jól lak - va tértünk pihenõre. Másnap reggel 6 8 fokban, az éjszakai esõ zés miatt enyhén vizes úton óvatosan indultunk neki az elsõ szakasznak, Do - maž licéig. Itt megnéztük az óváros fõterén Egy jellegzetes utcarészlet túrázókkal lé võ ferde tornyot, amely nem annyira fer - de, mint a pisai, de azért érzékelhetõ 65 cm-es dõlése. A csapat egyik része fel - má szott a csodás panorámát nyújtó épít - mény be, a többiek a korai indulás miatt el - ma radt koffeint pótolták, és egy kávéház teraszáról integettek fel a toronylátogatóknak. Az ébredezõ helyiek számára is megvolt a látnivaló: a szép sorban álló 17 BMW motor. Miután mindenki kedvére né - ze lõdött, és a kávé is megvolt, tovább in dul - tunk Kladrubyba. Tíz órára érkeztünk meg a volt bencés apát sághoz. A mûemlék egyike a legrégebbi cseh kolostoroknak, 1114-ben alapította Vladislav fejedelem. Jelenleg idegenforgal - mi látványosságként és sörfõzdeként mû - kö dik sajnos utóbbit nem tudtuk le tesz tel - ni. Idegenvezetõt fogadtunk, aki angol nyel ven végigkalauzolt minket a már fel újí - tott, és ezáltal látogatható részeken. Meg - néz hettük a gyönyörû fafaragásokkal, szob - rok kal díszített helyiségeket, a könyvtárat, és ami a legszebb az egész épü let együt tes - ben: a Szûz Mária-székesegyházat, melyet 1726-ban építettek át mai formájára. Az épületet 1825-ben Alfred Windischgrätz tá - bor nagy vette meg árverésen, majd ben az állam elvette utolsó tulajdonosától, a

11 mobil: 30/ , 30/ Schwar zenberg családtól. A több mint egyó - rás ra sikeredett látogatás után újra nye reg - be pattantunk, és elindultunk következõ ál - lo másunkra, a Soos ter mészetvédelmi te rü - let re. A mocsaras he lyen csak pallókon lehet köz lekedni, melyek el vezetnek minden olyan részre, ahol lát ni va ló van. Több pon - ton ké nes- szén- dio xi dos források törnek a fel színre. Az õszi nap sütésben nagyon kel le - mes há rom ne gyed órás sétát tettünk, majd indultunk to vább, és nyeregbõl röptében megnéztük Lo ket várát. Délután Kar lo vy Varyba érkezve, ahol a társaság több kisebb cso port ra oszlott, és úgy járta be a fõutcát, mely nek két oldalát sûrûn épített hidak kö tik össze. A 700 éves festõi település a világ egyik leghíresebb és legnagyobb ha gyomá nyok kal rendelkezõ gyógy fürdõvárosa, há zai fõleg klasszicista stílusban épültek. A für dõk mellett híres még a Karlsbadi Por celángyárról, a Moser Üveggyárról és a Beche rovkáról. A szállásra 450 kilométernyi, jobbnál jobb és rosszabbnál rosszabb út vezetett vissza. Az is mét kiváló vacsora elfogyasz tá - sa után túra ve zetõnk rövid értékelést tar - tott Jók vol ta tok, de, majd nyugo vó - ra tértünk. Vezetõnk másnap reggel a cso ma go lás - ra való tekintettel kicsit lazább indulást en - ge délyezett, így csak 9-kor hangzott el az éter ben, hogy három perc. Innentõl kezd - ve rend és fegyelem uralkodott az aznapra ter vezett rövid (180 km), de annál lát vá - nyo sabb távra. Az elsõ rész a Šumava Nem - ze ti Parkon vezetett keresztül, amely Eu ró - pa legnagyobb egybefüggõ erdõsége: hossza 140 kilométer, szélessége he lyen - ként eléri a kilométert. Itt ered a Mold va folyó is, melyet elõször fel duz zasz - Pihenõn a csapat ta nak, és ebbõl keletkezik a cseh tenger azaz a Lipnói-tó. A völgyzáró gát után a fo - lyó mellett folytattuk utunkat egészen Rožm berk nad Vltavou helységig, ahol más - fél órás vár- és városnézés után indultunk to vább a világörökség részét képezõ Èeský Krum lov település felé. Miután a me se vá - ros ban nemhogy autót, még motort sem le het letenni, a sörgyárban kaptunk õrzött par kolót, ahol érkezésünkkor egy helyi country banda húzta a talpalávalót. Ez az elõadás igencsak meglepett bennünket és nagy sikert aratott nálunk. A kiváló szálloda a Moldva part ján fe - küdt. A ko rai érkezés után fakultatív város - né zés volt a program, majd este 7-re men - tünk a vá ros egyik, ha nem a leghíresebb kocs má já ba. Itt szabad tûzön sütik a jobb - nál jobb csül köket és más ínyencségeket. A feje del mi ételek elfogyasztása után még belecsöppenünk egy zenés folklórfesztivál - ba, ahol a finom cseh sörök hatására egye - sek még tánc ra is perdültek. A negyedik nap a hazaindulásé volt, de elõt te még betértünk Közép-Európa egyik leg szebb és leghíresebb, sok királyi és fõúri vi szályt megért kastélyába, Hlubokába. Az el töltött három óra kevésnek bizonyult, de nagy távolság és kevés autópálya várt még ránk, így nem maradhattunk többet. In dulás után néhányan, akik messzebb lak - nak Budapesttõl, elbúcsúztak tõlünk, és a leg rövidebb úton elindultak haza. A ke - mény mag még egy nagy kanyar vadá szat - tal fûszerezte a túra végét majdnem Bécsig, ott mindenki vette a kalapját, és egy más - nak búcsút intve hazatértünk. Gerstner Tibor A címlap fotója: Czékmán Péter Fotók: Simon György, Várkonyi Zsolt

12 12 BMW Klubélet BMW éves a megmentõ A meghosszabbított BMW 700 LS (A BMW Group június 3-ai saj tó - anya gának rövidített fordítása) Az ötvenes évek elején a BMW számára ked ve zõtlen jelek mutatkoztak. A mo tor ke - rék pár-eladások 1952 után csökkenni kezd - tek, a piac az évtized közepén jelentõsen el - moz dult az autók irányába. Az Isetta túl ju - tott a csúcson, a vevõk nagyobb ten gely tá - vú, magasabb komfortszintû gépkocsikat ke restek. Az autóipar fellendülõben volt. A BMW a 600 cm 3 -es boxermotorral szerelt, meg hosszabbított Isettának tekinthetõ 600-as típussal szerette volna kielégíteni a ve või igényeket, ám az emberek már nem kí vántak a kocsi elejérõl beszállni. Az új mo - dell zsákutcának bizonyult, a gyár fejlesztõi ezért egy új, sokat ígérõ autó tervezése mellett döntöttek. Néhány jól bevált elem átkerült a 600-asból, úgymint az elsõ és hátsó ten - gely, a szinkronváltó, a differenciálmû. Idõ - köz ben 700 köbcentisre nõtt a mo tor ke rék - pár ból származó boxermotor. A döntõ té - nye zõ a karosszéria volt: a gyár új vezetése 1957 végén megbízást adott egy olasz for - ma tervezõvel közös fejlesztésre, egy elõ re - mu tató kisautó tervezésére és építésére. Wolfgang Denzel osztrák BMW-importõr és ter vezõ 1958 júniusában mutatta be Starn - berg ben a Giovanni Michelotti rajzai alapján ké szült kocsit. A gyár ezeket az alapokat hasz nosítva továbbfejlesztette a ka rosszé ri - át a gazdaságos gyárthatóság érdekében. A li muzin és kupé felépítménnyel készített au tó egyáltalán nem hasonlított a BMW ko - rábbi modelljeire június 9-én Feldafingban 100 nem zetközi szakújságíró elõtt mutatták be az elsõ 700-as kupét, ugyanott, ahol két év - vel korábban a balsikerû 600-ast. Az új tí - pus, az elsõ önhordó karosszériás BMW fel - nõtt a korabeli kisautók méretére: hossza 3540, tengelytávja 2120 mm. A tervezõk a 600 kg alatti, jó gyorsulást lehetõvé tévõ tö - meg re voltak a legbüszkébbek. A kicsinek szá mító, 1270 mm-es magasság ellenére a fej tér tágas, a 93 cm-es ajtónyílás pedig szokatlanul kényelmes beszállási lehetõsé - get teremtett. A jól formált, átszellõzõ kár - pi tozású elsõ ülések négy fokozatban dönt - Különlegessége volt a keret nélküli ajtóüveg

13 BMW Klubélet 13 Verseny közben a sportkupé he tõek voltak, a hátsó üléstámla döntésével pe dig egy egész kempingfelszerelésnek he - lyet lehetett biztosítani. Az elöl lévõ cso - mag tartó elegendõ teret kínált két normál bõ rönd és egyéb apróbb csomagok el helye - zé sére. A csomagtartó alatt helyezték el az üzem anyagtankot, melyet mintaszerûen vé dett az elé helyezett pótkerék. A 30+3 literes ûrtartalom 500 kilométer kö - rü li hatótávolságot biztosított. A 30 lóerõs két hengeres motort 5000-es fordulatig le - he tett pörgetni, ezzel a kupé elérte a 125 km/h végsebességet. Az újságírókat le - nyû gözte a menetpróba. Az álló helyzetbõl 90 km/h-ra gyorsuláshoz 20 másodperc kel - lett, 30 alatt pedig a 100-at is elérte a gép, ami ebben a méretosztályban igen jó adat - nak számít. A tesztelõ zsurnaliszták úgy vél - ték, hogy a BMW 700-as az év autó ki ál lí tá - sá nak slágere lehet. A nyilvános bemutatóra az 1959-es Frank furti Autószalonon került sor. A kupé a ren dezvény egyik legvonzóbb kocsija volt 5300 márkáért hirdették. A nagyobb bel te - rû, de szerényebb felszereltségû limuzint kö zel hatszázzal olcsóbban, 4760 márkáért. A szin tén kétajtós, de négy felnõtt számára ké nyelmes utazást biztosító modellt 1960 ele jén vették gyártásba. A Frankfurti Au tó - sza lon után a BMW így összegezett: Mind - két újszülött rendkívüli kedvezõ és min den optimista várakozást felülmúló fo gad tatásra talált a szakemberek és az ér dek lõdõ kö zön - ség körében egyaránt. A nagy ér dek lõ dés miatt a vevõknek több hónapos szállítási idõ vel kellett szá molniuk ban autót értékesítettek, a 700-as a teljes árbevétel 58%-át hozta. Már a gyár tás megindulása után jelentkeztek a sport sikerek is, a típus különbözõ ki sebbnagyobb versenyeken szép eredményeket ért el. A vevõk egy része erõsebb mo torra vágyott, ezért jött létre a 700 Sport, melyet 1961 nyarán mutattak be a Nür burgringen. A 9:1-es sûrítési vi szony nak, az élesebb vezérmûtengelynek és a két torkú Solex porlasztónak köszönhetõen az autó 5700-as fordulaton 45 lóerõ teljesítményre volt képes. Ezzel a 100-ra gyorsulás 20 mp-re, a végsebesség 135 km/h-ra ja vult. Ez a plusz 550 márkába ke rült. A 700 GT versenymodellt 1960-ban, az eb bõl továbbfejlesztett RS-t egy évvel ké - sõbb adták ki. Ennek végsebessége átté tel - tõl függõen 150 és 200 km/h között volt. A BMW gyors ütemben fejlesztette a si - ker modellt, 1961 februárjában jelent meg a Luxus, amely az alapváltozatra épülve ma - ga sabb felszereltséget kínált. Ezzel pár hu - za mosan jelent meg a Cabriolet, amelybe a Sport erõsebb motorját építették tavaszán mélyreható változás kö - vet kezett. A nagyobb komfort érdekében 32 cm-rel meghosszabbították a limuzin ten gelytávját, az új kivitelek LS és LS Luxus né ven kerültek piacra õszén, a gyár - tás utolsó évére a kupét is meg hosszab bí - tot ták, és LS Coupé névre keresztelték ig összesen BMW 700-as ta - Elöl a kerékkel jól védett benzintank és csomagtartó, hátul a léghûtéses motor lált gazdára a világ számos részén. (A Ma - gyar BMW Klubnak köszönhetõen 45 db Ma - gyar országon is.) A BMW 700-as típus a vele szemben tá - masztott elvárásokat messzemenõen túltel - jesítette. Ál tala esélyhez jutott a BMW, hogy átvészelje az 1959-es krízist, és áttörést ér - jen el a gazdaságos, nagy sorozatú gyár tás terén. Kaszó Endre

14 14 BMW Klubélet Menetpróba F01 730d Sugárzik róla az elegancia F01 ez nem a Formula 1-re utal, ha - nem a BMW új zászlóshajójának a kód szá - ma. A gyár az E sorozatról áttér t az F-re, és ta lán nem véletlen, hogy épp az új 7-es nyit - ja a sort. Tehát F01 730d-t tesztelünk. A jármû el - sõ be nyo másra kisebb, mint az elõzõ soro - za tú 7-es, az E65-ös, a számadatok viszont mást mu tatnak: a tengelytáv 80, a nyom táv 33, a fejtér elöl 36 milliméterrel lett na - gyobb. Beülve senki sem panaszkodhat, a tér kínálat elöl hátul fejedelmi. Rövid is mer - ke dés a kezelõszervekkel, utána ülés be ál lí - tás a memóriafunkcióval ellátott elekt ro - mos ülésmozgatás szériafelszerelés, akár - csak a dakota bõrkárpit. Örülök, hogy az auto matikus váltó karja vissza került a meg - fe lelõ helyre, a közép kon zol ra, ott ter mé - sze tes, de azért sikerült egyszer hátramenet he lyett a szél vé dõ mosót és -törlõt be kap - csol nom, hiszen az elõzõ hetesben még a kor mány mögött van a váltókar. Black Panel technológiával készült a mûszercsoport, a par koló jármûben sem a számok, sem más in for máció nem látható, a kocsi azonban már az ajtó nyitására ébred, s a kijelzõ má ris mû ködésbe lép. A körmûszerek alul nyi tott króm szegélyeit világító vonalak zár - ják, a gyújtás bekapcsolására a számok, il - let ve a fedélzeti információk és kont rollfé - nyek is megjelennek, a motor indítására pe - dig a vezetõ által aktivált funkciók is lát ha - tó vá válnak. A mûszercsoportba visszatért egy hõfokmérõ, de ez nem a hûtõvíz, hanem a mo torolaj hõmérsékletét mutatja. Fontos adat, hi ány zott az elõzõ hetesbõl. A gépháztetõ alatt új generációs hat hen - ge res dí zel mo tor lapul, amely itt a 730d-ben de bütált. Az új háromliteres 180 kw (245 LE) tel je sít ményt produkál 4400-as for dulatszámon, a maximális 540 new ton - méter forgatónyomaték pedig már 1750-es per cenkénti fordulattól rendelkezésre áll. Az agg regát ter mészetesen teljesíti az EU 5-ös kipu fo gó gáz- szabvány elõírásait. Az Effi - cient Dynamics fejlesztési kon cepció követ - ke zetes megvalósítása jel lemzi. Szá mokban kifejezve: az új 730d elõdjéhez ké pest 10 kilowattal magasabb teljesítményt produ - kál, fogyasztása pedig mint egy 10 száza lék - kal alacso nyabb. Ezzel a modell gaz da sá - Gazdaságosságból is jeles

15 BMW Klubélet 15 gos ság területén vezetõ pozíciót tölt be a luxusszegmensben. Nagy el várásaim vol tak a futómûvel és az uta zási komforttal szem ben. Nem teszek kí sér letet arra, hogy a teljesség igényével felsoroljam az újításokat, egy teszt kapcsán ez lehetetlen, de né hány dolgot nem lehet ki hagy ni. Teljesen új pél dául az elsõ futómû, BMW limuzin elõször ké szül kettõs kereszt - lengõkaros elsõ felfüggesztéssel, természe - tesen alumíniumelemekkel. Az egység kine - matikai adottságai fo lyamatosan opti má lis kerékdõlést biztosítanak, így ideális kapcsolat érhetõ el a gu mi ab ron csok tapa dási felülete és az út kö zött, ami maga sabb oldalgyorsulásokra kí nál lehetõséget. Az új 7-es számára kifejlesztett, szabadalommal is védett Integral V hát só fel függesztés szintén alumíniumból ké szül. A felfüggesz - tés re ható dinamikus és haj tásból eredõ erõ hatásokat a kerék agy- elem, a hátsó se - géd váz, illetve a lengõ- és a három ve ze - tõkar veszi fel. Új fej lesz tés a hátsóke rék- kormányzás, melynek lényege, hogy ala csony sebes ség - nél az elsõ kerekekkel ellentétes, magasabb sebességnél azonos irány ba fordulnak el a hátsó ke rekek, maximum 3 fokban. Elõbbi esetben javul a for dulé kony ság, utóbbinál a sta bili tás talán így lehetne egy mondatban össze foglalni a felszerelés jó té kony hatását. Világszerte egyedülálló az új 7-es haj tás- és futómû-szabályzó ren dszerei kö zötti összeköttetés módja is, az egyes rész rend - szerek kellõen gyors és meg bízható ko or - dinációjához ugyanis a Flex Ray nagy se bes - ségû adatátviteli csatornát alkalmazták. A BMW vezetõ tervezõi részvé te lé vel mû - ködõ fejlesztõkonzorcium által szé ria éretté ki dogozott rendszer mind eddig elérhetetlen adat átviteli kapacitásával tûnik ki. Ennek mér téke mintegy hússzorosa a hagyo má - nyos átviteli rendszerekének. A 7-es ben a FlexRay hálózatán át akár 16 sza bály zó egy - ség is kommunikálhat egy más sal. Az autó hajtás-, futómû-, csillapítási, kormány- és fék rendszere szá mára így mindeddig elér - he tetlenül gyors és precíz mû ködés vált le - hetségessé. Egyet len más jár mûben sem sza bályoz ha tók a hossz-, ker eszt- és füg gõ - leges irányú moz gások ilyen nagy pon tos - ság gal. A BMW a világ elsõ gyár tó jaként alkalmazza a FlexRay technológiát sorozatgyártású modelljeiben. A navigációs rendszer is megújult, ada - ta it beépített merevlemezen tárolhatjuk, a ke zelõgomb gyorsan vezérelhetõ, a betûket kör tárcsáról lehet kiválasztani. Hatá ro zot - tan egyszerûbb lett a kezelés, miközben a grafika javult. Érdekesség a forgal misávaján lás sal mûködõ High Guiding funk ció, amely je len tõsen növeli a berendezés hasz - nálatának hatékonyságát. A rendszer bizo - nyos in for má ciókat például egy nehezen át lát ha tó cso mópontban a különbözõ ka - nya rodási uta sításokat a képernyõrõl köz - vetlenül a kom binált mûszeregységre vagy az op ci ó ként kapható Szélvédõ-kijelzõre (Head- Up- Display HUD) irányítja át. A létezõ legkorszerûbben felszerelve A légkondicionáló teljesen automatikus sza bályzási karakterisztikáját öt erõsségi fo kozatban állíthatjuk be a személyes igé - nyek szerint. Négy zónás a berendezés, így a hátsó utasok külön ke zelik a rendszert, ugyanakkor a vezetõ szá mára ki vá lasz tott beállítás egyetlen gomb nyo mással átvihetõ az összes ülés hely re. A széles látószögû tolatókamera nagy fel bon tású képe a Központi Kijel zõn (Control Display) színesben, jól használható pers - pek tívában jelenik meg. Interaktív nyom vo - nalak jelzik a beálláshoz optimális be kor - mányzási szöget, illetve a legszûkebb for - dulókört. A fékek brutálisan jók, túlságosan is fog - nak: elég csak hozzáérni a pedálhoz, má ris ha rapnak. Tulajdonképpen nem is itt jók, ha nem a többi autóban rosszabbak. A BMW- nél a fék ké szen létre is gondoltak

16 16 BMW Klubélet hirtelen lelépve a gázpedálról meghatáro - zott fék nyo mást generál a rendszer, így a fé kezés meg kezdésekor elmarad az úgy ne - ve zett fék felfutási késedelem. Ez adott eset - ben 0,2 másodperc is lehet, ami 50 km/h-s ha la dás nál közel 3 métert, autópályán akár 7 mé tert jelent. Életeket menthet a zebrán, meg úsz hatunk egy ütközést a sztrádán csak vigyázzon a mögöttünk érkezõ! Megszokhattuk, hogy mindig találunk va lami olyan újdonságot, ami a fokozott biz - ton ságot szolgálja. Pre-crash rendszer er - rõl kevesebbet hallani. Ez az ütközés elke rü - lé sét szolgáló berendezés, amely akkor ak ti - vá lódik, ha az elektronika ütközés vagy egyéb baleset veszélyét ér zé keli. Spor to - sabb vezetéssel elõcsalogatható a vé del mi rend szer, persze csak ha már a ha tá ro kat fe szegetjük, de vészfékezés alkalmával is mû ködésbe lép. Nem tudtam minden for má - ját kipróbálni, de azért si ke rült mûködésre bír ni. Az elsõ, amit ér zé ke lünk, hogy hir - telen megfeszül a biztonsági öv, hogy rög - zítse utasát, ami elég ijesztõ, ha nem ké szü - lünk fel rá. Ez nem piro tech ni kai övfeszítõ, ha nem elektromos mûködésû, több ször hasz nálatos eszköz. Ha nem tör té nik ba le - set, az öv rövid idõn be lül visszaáll ere deti helyzetébe. A gazdaságos üzemeltetés és a kör nye - zeti ter helés fontos kérdés. A fogyasztásnál ve gyük figyelembe, hogy egy két tonna ter - heletlen tömegû autóról beszélünk. Kül vá - ro si részen elérhetõ a gyárilag megadott ér - ték, a belvárosi forgalomban nem si ke rül - het. Én minden további nélkül elfogadom a 10 literes városi fogyasztást. Autó pá lyán per sze lényegesen kisebb az étvágy, a ha tó - Osztályon felüli környezet tá volság itt négy számjegyû a 80 literes üzemanyagtank mellett. Az F01-es az eddigi legdrágább teszt au - tónk, alapára forint. Az alap itt per sze nem klíma nélküli, tekerõs ablakú ki - vi telt jelent: kétzónás automatikus klíma be - ren dezés, dinamikus lengéscsillapító-el len - õr zés, elektromos állítású elsõ bõrülések, mo toros oszlopállítással ellátott mul ti bõr - kor mány, ABS DBC, DTC, DSC, PDC, RPA, AGS, Driving Dinamic Control (Menet di na - mi kai sza bályozás), Servotronic, defekttûrõ gu mik, hatfokozatú automatikus sebes ség - vál tó, bi-xenon lámpa, hifi hangrendszerrel ellátott BMW Pro fes sional rádió, valamint 8 légzsák tartozik a szériafelszereléshez. Ak - kor mik lehetnek az ext rák? Errõl az autóról sokkal többet le hetne írni, de az itt nem fér el. Akik sze ren csések és átélik a vezetés élményét eb ben a kocsi - ban akár rövid idõre is, ma ra dandó élmény - ben lehet ré szük. Fájó szívvel vittem vissza a BMW Magyarországhoz. Horkics Mihály

17

18 18 BMW Klubélet Menetpróba A város új csillaga: X1 Ez a szín is jól áll neki Megérkezett a BMW X típuscsaládjának leg ifjabb képviselõje, a jellegzetes karakter im máron az alsó-középkategóriában is fel - lel hetõ. Az új X1 helytáll a városi hét köz na - pok forgatagában, és azon kívül is meg gyõ - zõ, köszönhetõen dinamikusságának. Az X sorozat történetében elõször fordul elõ, hogy egy autó nemcsak xdrive intel li - gens összkerékhajtási rendszerrel, hanem hát sókerék-hajtással is rendelhetõ. Itt kö - szön vissza a jármû igazi városi mivolta: ezek az autók, az SUV-k idejük nagy részét nem a sáros erdei utakon futják, ezért nincs kü lönösebben szükség mind a négy kerék haj tására. Hátsókerék-hajtással érte lem - sze rûen kisebb az autó tömege és üzem - anyag-fogyasztása. Kezdetben három négyhengeres dízelés egy hathengeres benzinmotorral lehet meg vásárolni a kocsit. Az X1 xdrive 28i so - Az belvilága otthonos ros hathengeres erõforrása Valvetronic, il - let ve kettõs Vanos szelepvezérléssel készül, leg nagyobb teljesítménye 258 lóerõ. A csúcs dízel xdrive 23d hajtásáról a Twin - Power kettõs turbófeltöltõvel szerelt, com - mon rail befecskendezõ rendszerrel mû kö - dõ, 204 lóerõ teljesítményû mo tor gondos - ko dik. Ezek mellett helyet kap a 143 lóerõs 18d és a 177 lóerõs 20d hajtómû, melyek hátsókerék-hajtással is rendel he tõk. Az X1 felszereltségének kínálatában a Busi ness és Pro fes sional opcióként ren del - he tõ navigációs berendezésekkel együtt a BMW idrive kezelési rendszerének új gene - rá ciója is szerepel, középkonzolon el he lye - zett kezelõgombbal és közvetlen válasz tó - gom bokkal, a mûszerfalba harmonikusan in tegrált Központi kijelzõvel (Con trol Dis - play), valamint a szériafelszereléshez tar to - zó légkondicionáló kezelõfelülete alatt sora - ko zó szabadon programozható kedvenc - gombokkal. Az alapkivitel audiorendszeré - nek alternatívájaként igényes hifiberen de - zé sek is választhatók, a széria AUX-be me - net pedig USB-csatlakozóval is kiegé szít he - tõ. Mindezeken túl sokrétû vezetõi se géd - rend szerek és a BMW ConnectedDrive szol - gál tatásai is rendelkezésre állnak. A legújabb X típus a BMW lipcsei gyá rá - ban készül az 1-es sorozat háromajtós, Coupé és Cabrio változatával együtt. (A gyár ról lásd cikkünket a 5. oldalon.) Gyurcsovics Máté

19 BMW Klubélet 19 A kategóriájának egyik legtakarékosabbja Városi hobbista Az X1 ideális választás azoknak, akik az agg lomerációból járnak dolgozni és néha a ter mészetbe is elmerészkednek, esetleg jet- skit, csónakot vontatva. Valószínûleg so - kan túlzónak és feleslegesnek tartják az X5/6 párost gyakori városi használatra, vi - szont szükségük volna az Xdrive mellett a kis sé emelt hasmagasságra. Õk most meg - kap ták az ideális alternatívát: elég kicsi ah - hoz, hogy boldoguljon a városban, négy em - ber mégis kényelmesen elfér benne. A 3-as szé riánál magasabb építés miatt nem okoz gondot a fekvõrendõr vagy a padka, és még a telekre menve sem kell megállni ott, ahol elfogyott az aszfalt. Egy enyhén vizes füves töltésen sikerült ki próbálnom az összkerékhajtást, és bizony könnye dén feljutottam az emelkedõ tete jé - re. Az utastérbõl hamar elfeledjük, hogy dí - zel motor zörög elöl erre odafigyeltek a ter - ve zõk. Ter mé szetesen a dupla feltöltésû kétliteres mo tor nyomatéka 400 new ton - mé ter érez he tõen jelen van; miután min - den egység nyug tázta, hogy tényleg gyor sí - ta ni sze ret nénk, a váltások kellõen gyor sak, és ne ki ló dul a könnyûnek nem nevezhetõ, 1670 kilo gram mos szerkezet. Ha gyakran szeretnénk ki használni a mo tor képességeit, A család kedvence Az X1-et a gyárlátogatás után kedves is - merõsként köszöntöttük. Egy sportos, áram vonalas, mégis elegáns autó finoman ki dolgozott lámpákkal. A nálunk járt teszt - pél dány bátor barna színben pompázott, amely igen egyedinek nevezhetõ. A tágas bel sõben az egész család, azaz öt fõ kényel - me sen elfért, az idõsebbek megjegyezték az egyszerû beszállást lehetõvé tévõ ma - könnyedén elérjük a 10 literes fogyasztást, ami csak a gyári értékhez képest sok, a menettulajdonságokat nézve még kedvezõ - nek is tekint hetõ. A tesztmodellbõl a bõséges felszerelés miatt nemigen akartam kiszállni. A világos bõr ugyan kényes, de szép és elegáns, nagyautós hangulatot kölcsönöz az X1-nek. Az új idrive remekül használható, túllépett a kezdeti gyermekbetegségeken, a navigáció pedig az eddigi legszebb, amit láttam. A tesztautó Har man Kardon hangrendszere nevéhez méltóan tette a dolgát, életteli hang zást produkált érezhetõ mélyekkel és nagyobb hangerõnél is tiszta hangzással. A parkolóradar és -kamera együttesen nagy se gítséget nyújt, fõleg az átrajzolt idrivemegjelenítéssel. Szándékosan hagytam a végére a kül - BMW X1 xdrive 23d (2009) Soros négyhengeres dízelmotor Lökettérfogat: 1995 cm 3 Teljesítmény: /min Nyomaték: /min Hatfokozatú automatikus váltó Kombinált fogyasztás: 6,3 l/100 km Gyorsulás 100 km/h-ra: 7,3 s Végsebesség: 205 km/h Ár: Ft sõt, bár azt látjuk meg elõször. Megí té lé se elég gé szubjektív: a nagyobb testvé rek tõl (7-es, 5 GT) örökölt elejét még szok ni kell, de összességében jól eltalált formáról be - szél hetünk. Hogy elfogadnám-e az X1-est? Ter mészetesen! Jó autó, használható a min - den napokban és hobbicélokra is, de ha egy ilyen kívánatos összeállítást választunk, igen csak meglepõdünk majd a kasszánál. Mag yar Csaba gas ságot. Az utastér igazán szép és kel le - mes: minden a helyén, jól és könnyen ke - zel hetõen. Csak az indexhanggal és az idrive egyes funk cióival kellett hosszabban ba rátkoznunk. Nagy szerû a mûszerfal közepén trónoló nagy és osztott képernyõ. Elõször próbáltuk ki a lejtõn önállóan le e - resz tõ funkciót, amely kellõen óvatosnak bi - zo nyult. Az im po záns új modell nagyon ked - ve zõ benyo mást gyakorolt ránk.. Horváth család

20 20 BMW Klubélet Történelem BMW 700-asok magyarországi sikerei az 1960-as években A Ki a legügyesebb gépkocsivezetõ? verseny országos döntõjében Járitz István elsõ helyezést ért el Amint a 12. oldalon olvashattuk, a BMW 700-as típusnak meghatározó szerepe volt a vál lalat történetében. Magyarországon 1961-ben jelent meg az elsõ példány Járitz István autókereskedõ révén. Az elsõ hiva ta - lo san importált BMW 700-ast egy ha gya - té ki ügy kapcsán a MOGÜRT hozta be dr. Bernáth Zoltán megbízásából, szin tén ben. A jogosult kisautóként, a ren del - ke zésére álló 1000 dollárért vásárolta a jár - mûvet. A Liener György Autótípusok címû köny vében közölt ismertetõ hatására esett vá lasztása a Renault Dauphine, NSU Printz, BMW 700 hármasból az utóbbira. Amikor január 14-én a belvárosi Vörösmarty cuk rászdában kimondatott az elsõ magyar au tós márkaklub, a BMW Klub megala kí tá - A túraverseny befutója a Mûegyetem elõtt. Balról jobbra: Járitz István, ifj. Járitz István, dr. Agárdi László és felesége, dr. Bernáth Zoltán, ifj. Gaál Ferenc, a BMW-gyárban tanfolyamot végzett elsõ magyar szerelõ, BMW oldalkocsis motorral országos bajnok Járitz István BMW 700-asával és díjaival

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben