Földön innen Földön túl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földön innen Földön túl"

Átírás

1 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 1 Lovizer Ferencné Földön innen Földön túl ok Évfolyam éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1

2 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 2 A Föld és bolygótestvérei A változat 1. Mibôl keletkeztek és keletkeznek a csillagok? Húzd alá a helyes válaszokat! Kozmikus porfelhôbôl, Naprendszerekbôl, galaxisokból, kozmikus gázfelhôkbôl, összetömörödô porból. 2. Nevezd meg és rajzold le a galaxisok típusait! Sorold fel a Naprendszer bolygóit a Naphoz közeledô sorrendben és húzd alá a kôzetbolygók neveit! 4. Határozd meg, mit nevezünk fényévnek!... Naprendszerünk feltételezett kora... év. 5. Sorold fel az évszakok kialakulásának okait a Földön! Rajzold az ábrába a Nap nappali ívét, szaggatott vonallal az éjszakai ívét! D Látóhatár Égbolt É Jelöld ki látóhatáron a kelet és a nyugat pontot! Állapítsd meg, hogy a delelô Nap kb. hány fok magasan jár a látóhatár felett! 7. Melyik nevezetes idôpontban ábrázolja a rajz a Földet!... Napsugarak Milyen évszak és napszak van a következô városokban? Budapest... Moszkva... Tokió... Sydney... Déli-sark Egészítsd ki a következô rajzot a feladatok útmutatásai alapján! III. 21. Jelöld be nyíllal a keringés síkját! Jelöld a hiányzó idôpontokat! Rajzold be a Föld tengelyét! 2

3 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 3 9. Húzd alá a Holdra jellemzô tulajdonságokat, fogalmakat! Naprendszer tagja, saját fénye van, hôingása nagy, kráterek tagolják, légköre van, apály-dagály jelenséget okozza a Földön, keletkezése a dinoszauruszok kihalását okozta, kötött keringésû, porrétege a meteorit, a Földrôl csak az egyik oldalát láthatjuk. 10. Rajzold be a Hold fényváltozásait a körökbe és nevezd meg az egyes fázisokat! 11. Rajzold le vázlatosan a napfogyatkozást és nevezd meg a rajzon az égitesteket! 12. Töltsd ki a táblázatot: A hely földrajzi helyzete idôkülönbség helyi idô London 16 óra Budapest Párizs B hely zónaidô hely zónaidô London 12 óra Washington 24 óra Budapest Los Angeles Párizs Honolulu Új-Delhi 13. Válaszolj egy fogalom nevével! A keringési és a forgási idô megegyezik:... A Föld fejlôdése során egy Mars-méretû bolygókezdeménnyel ütközött össze és a Hold anyaga földkörüli pályára tömörödött össze:... Mindegyik olyan évet így hívunk, amelyiknek két utolsó számjegye maradék nélkül osztható néggyel. A százra végzôdôk közül csak a 400-zal oszthatók:... Hômérsékletük 1500 fokkal alacsonyabb a környezetükénél, ezért a napkorongon feketének látszanak: Egy spirálgalaxis, amelybe a Naprendszer is tartozik. Átmérôje százezer fényév: Hazánkban a legnépszerûbb csillagkép, hét fényes csillagból áll. Neve régi magyar mondából ered: 3

4 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 4 A Föld és bolygótestvérei B változat 1. Melyek a Világûr rendezetlen anyagai? Húzd alá a helyes válaszokat! Csillagrendszerek, Galaxisok, kozmikus porfelhôk, galaxishalmazok, kozmikus gázfelhôk, hélium, por, hidrogén. 2. Mi tartja egybe a galaxisokat?... Mikor van egy csillag egyensúlyi állapotban? Sorold fel a Naprendszer bolygóit a Naptól távolodó sorendben és húzd alá a gáztípusú bolygók nevét! 4. Párosítsd össze a megfelelô fogalmakat! A csillagok energiájának: 90%-a He fúzió hatására C majd Fe keletkezik. 99%-a H atomok He-má egyesülésébôl keletkezik. 91%-a Szupernova-robbanás áldozata lesz. 5. Sorold fel a bolygók közös jellemzôit! 6. Jelöld ki a mellékelt rajzon az égbolt tetôpontját! Rajzold meg a Nap helyét 45 fokos delelésben! NY Rajzold meg a Nap napi útját! Jelöld betûvel a hiányzó világtájakat! 7. Melyik nevezetes idôpontban ábrázolja a rajz a Földet!... Milyen évszak és napszak van a következô városokban? Budapest... Dakar... Fokváros... Sydney... Déli-sark... Napsugarak K 8. Egészítsd ki a következô rajzot a feladatok útmutatásai alapján! Jelöld be nyíllal a keringés síkját! Jelöld a hiányzó idôpontokat! Rajzold be a Föld tengelyét! 4 IX. 23.

5 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 5 9. Keresd ki és húzd alá a Napra jellemzô fogalmakat, kifejezéseket az alábbiakból! Naprendszer tagja, saját fénye van, hôingása nagy, kréterek tagolják, energiatermelô folyamat zajlik benne, hômérséklete belül 6000 fok körüli, földi mágneses viharok kiváltója, víz található rajta. Forog a tengelye körül, kering a Föld körül. Melyik csillagrendszerhez tartozik a Nap?... Mit nevezünk fotoszférának? 10. Rajzold le a holdfogyatkozást egyszerû rajzon és nevezd is meg az égitesteket! 11. Töltsd ki a táblázatot: A Hely földrajzi helyzete idôkülönbség helyi idô London 20 óra Budapest Párizs B Hely Zónaidô hely zónaidô London 0 óra Washington 12 óra Budapest Los Angeles Párizs Honolulu Új-Delhi Válaszolj egy fogalom nevével! A Hold felszínét borító elaprózódott kôzettörmelék, a holdpor neve:... A Föld képzeletbeli síkban kering a Nap körül:... Az a 12 csillagkép, amelyeket a Nap látszó égi körútja, az ekliptika érint:... Az a terület, ahol a középsô délkör helyi ideje az érvényes idô:... Az ilyen égitestet rendkívül erôs gravitációs tere miatt semmi sem hagyhatja el, még a fény sem: Az égen látható halvány sáv közismert görög mondából származó neve:... 5

6 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 6 Külsô és belsô erôk A változat 1. Válogasd szét a kifejezéseket tartalmi jegyeik alapján! 1. folyóvíz tevékenysége, 2. vulkáni mûködés, 3. kontinensek vándorlása, 4. csapadék eróziója jég munkája, 6. földrengés, 7. hegységképzôdés, 8. hôingadozás, 9. szél mozgása, 10. kéregtörések Külsô erôvel kapcsolatos:... Belsô erôvel kapcsolatos: Rajzolj le egy rajzban kettô óceáni kôzetlemezzel kapcsolatos fogalmat, folyamatot! Óceáni hátság Szubdukció 3. Mélytengeri árok kialakulásának egyik formáját látod a rajzon. Fûzz hozzá magyarázatot és példát is írj! Hasonlítsd össze a szárazföldi vulkánokat! Pirossal húzd alá a rétegvulkánokat, kékkel a pajzsvulkánok jellemzôit! Híganfolyó bazaltláva, vulkáni salak keletkezik, nagy gáz- gôztartalmú, forró hamufelhô kísérheti, kitörései nyugodtabbak, kitörését robbanás kíséri, vízszintes lávatakaró, vulkáni kúpja 45 fokos, vulkáni bomba keletkezik, gáztartalma egyenletesen távozik. 5. Sorolj fel minél több vulkáni utómûködést! 6. Csoportosítsd a hegységeket keletkezési helyük szerint! Mindegyik típusra írjál 2-2 példát is!

7 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 7 7. Rajzold le a megadott két vetôdéses formát! lépcsô árok 8. Melyik külsô erô hozta létre az alábbi formákat? Csoportosítsd ôket! Számokkal válaszolj! 1. tanúhegy, 2. homoksivatag, 3. kôtenger, 4. zátony, 5. firnhó, 6. deltatorkolat, 7. dûne, 8. ôsfolyamvölgy, 9. korallváz, 10. Badland-vidék, 11. végmoréna, 12. kôgomba, 13. szén, 14. sziget, 15. abráziós tengerpart Szél:... Víz:... Jég:... Élôvilág: Nevezd meg a berajzolt karsztjelenségeket! Írd be a táblázatba a tanult kôzetek nevét! Magmás: Üledékes: Átalakult: 11. Próbáld összefoglalni a hegységekrôl tanultakat! Mit tudsz errôl a képrôl leolvasni? Hol és hogyan keletkezhetett? Találsz-e példát rá a Földön?

8 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 8 Külsô és belsô erôk B változat 1. Rajzold be a Föld gömbhéjas szerkezetének részeit, és nevezd meg azokat! Hasonlítsd össze a kontinentális és az óceáni kôzetlemezt vastagságuk, anyaguk alapján! 3. Számozással rakd sorrendbe!... Közetlemez elvékonyodik.... Létrejön az óceáni kôzet.... Köpeny képlékeny anyaga megolvad, felszínre emelkedik.... A sztenoszférában magma-feláramlások jönnek létre.... Kontinentális kéreg tágul.... Kontinentális kéreg szétszakad. 4. Nevezd meg a számokkal jelzett képzôdményeket, fogalmakat! Hol keletkezhetnek vulkánok a Földön? Csoportosítsd a felszíni formákat magasságuk szerint! Tengerszinthez viszonyított felszíni forma neve példa magasság méterben 8

9 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 9 7. Rajzold le a megadott két vetôdéses formát! kiemelt rög medence 8. Melyik külsô erô hozta létre az alábbi formákat? Csoportosítsd ôket! Számokkal válaszolj! 1. kôtenger, 2. agymintás talaj, 3. barázda, 4. szakadék, 5. gleccserjég, 6. fjord, 7. zátony, 8. barbakán, 9. morénatavak, 10. kôolaj, 11. permafrost, 12. ingókô, 13. mészkiválasztó szervezetek, 14. tölcsér-torkolat, 15. abráziós felszín Szél:... Víz:... Jég:... Élôvilág: Rajzolj le egy mészkôfennsíkot és jelöld rajta a fellelhetô karsztjelenségeket! Írd be a táblázatba a tanult kôzetek nevét! Magmás: Üledékes: Átalakult: 11. Próbáld összefoglalni a hegységekrôl tanultakat! Mit tudsz errôl a képrôl leolvasni? Hol és hogyan keletkezhetett? Találsz-e példát rá a Földön?

10 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 10 A víz földrajza A változat 1. Honnan származik a Föld vízkészlete? 2. Döntsd el a mondatok tartalmából, hogy igazak, vagy hamisak!... Az egyenlítô vidékén magas a tengervíz sótartalma a magas hômérséklet és az erôteljes párolgás miatt.... Télen a tengert jobban lehûtik a mélybôl jövô hideg víztömegek mint a szárazföldet.... Általában a tenger lassabban melegszik fel nyáron, de lassabban is hûl le télen.... A megfagyó tengervízbôl a sótartalom kifagy.... A hullámtörésnél a homokos tengerparton megtörnek a partra futó hullámok.... Elhalt tengeri élôlények vázelemeibôl képzôdik a feketeszén.... A Föld édesvíz-készletének a felét a jégtakarók zárják magukba. 3. Mit nevezünk tengerjárásnak? Rajzold is le! 4. Rajzold be a térképre a következô tengeráramlásokat (a megfelelô színnel) és legalább 3 beltengert! Hunbold-áramlás Észak-Egyenlítôi-áramlás Golf-áramlás Kanári-áramlás 5. Jellemezd az alsószakasz jellegû folyót! elôfordulása:... esése:... folyása:... munkavégzô képessége: Mitôl függ döntôen a folyók vízjárása? Csoportosítsd az alábbi tavakat keletkezésük szerint: 1. Tanganyika-tó, 2. Lago Maggiore, 3. Felsô-tó, 4. Szent Anna-tó, 5. Genfi-tó, 6. Fertô-tó, 7. Duna holtága 8. Lengyel-tóhátságok, 9. Onyega-tó, 10. Fehér-tó Süllyedéssel keletkezett:... Gleccser alkotta tavak:... Jégperemi tavak:... Kaldérás tavak:... Szél munkája során:... Morénatavak: Miben áll a Balaton gazdasági jelentôsége? 10

11 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 11 A víz földrajza B változat 1. Víz körforgása. Magyarázd meg mit jelent! Rajzolj is! 2. Döntsd el a mondatok tartalmából, hogy igazak, vagy hamisak!... A tenger átlagos sótartalma az Egyenlítô vidékén a legmagasabb az állandóan leszálló légáramlás miatt.... Nyáron a tenger jobban felmelegszik, mint a szárazföld, mert a napsugarak a vízbe mélyen behatolnak.... Általában a tenger kevésbé melegszik fel és kevésbé is hûl le, mint a szárazföld.... A Föld leggazdagabb halászterületei a meleg tengeráramlások mentén alakultak ki.... Hullámzás közben a víz részecskéi egy zárt körpályán maradnak.... Ha az Antarktisz jege elolvadna, akkor a világtenger szintje 100 méterrel emelkedne meg.... A világ legnagyobb kikötôi a tagolt tengerpartokon alakultak ki. 3. Sorold fel a tengervíz mozgásait! 4. Rajzold be a térképre a következô tengeráramlásokat (a megfelelô színnel) és legalább 3 peremtengert! Labrador-áramlás Észak-Atlanti-áramlás Kuro-shio-áramlás Kalifornia-áramlás 5. Jellemezd az alsószakasz jellegû folyót! elôfordulása:... esése:... folyása:... mukavégzô képessége: Mitôl függ döntôen a folyók vízjárása? Csoportosítsd az alábbi tavakat keletkezésük szerint: 1. Tanganyika-tó, 2. Lago Maggiore, 3. Felsô-tó, 4. Szent Anna-tó, 5. Genfi-tó, 6. Fertô-tó, 7. Duna holtága 8. Lengyel-tóhátságok, 9. Onyega-tó, 10. Fehér-tó Süllyedéssel keletkezett:... Gleccser alkotta tavak:... Jégperemi tavak:... Kaldérás tavak:... Szél munkája során:... Morénatavak: Tenger gazdasági jelentôsége. Sorolj fel minél több tényezôt ezzel kapcsolatban! 11

12 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 12 A levegô földrajzi sajátosságai A változat 1. Húzd alá a troposzférára jellemzô sajátosságokat! Itt található a teljes légkör 80%-a, felhalmozódott az oxigén háromatomos változata, a hômérséklet -60 fok a felsô rétegeiben, a légi közlekedés leggyakrabban használt színtere, szélcsendes övezet, legfelsô rétege felmelegedett állapotú (+10 fok), felhôk öve, ezt a réteget szennyezi legjobban az ember, 50 km magasságig terjed, legszebb képzôdménye a sarki fény. 2. Mit nevezünk éghajlatnak? 3. Rajzold be a következô szélrendszerek megadott tagjait! ÉK-i passzátszél DK-i sarki szelek NY-i szél 4. Rajzold be a szél kialakulását és irányát az Egyenlítô és a Ráktérítô között! 5. Mit jelent? Magyarázd meg a következô fogalmakat! Kicsapódási magvak: Ózonpajzs: Veszélyei sérülése esetén az emberiség számára: Az év melyik idôpontjában készülhetett a rajz, ha a napsugarak balról érkeznek a Földre! Színezd kékre az éjszakai oldalt, a nappalit pedig sárgára! Írjál le mindent, amit a rajzzal kapcsolatban tanultál! 12

13 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page Mit nevezünk éghajlati övezetességnek? Nevezd meg melyik idôjárási frontot ismered fel a rajzon! Írj H betût, ahol hideg, M betût, ahol meleg levegô helyezkedik el! Rajzolj felhôt és csapadékot is, oda, ahol keletkezik! Hogyan szólna erre a napra az elôrejelzés! 9. Nevezd meg az éghajlati diagramok alapján a felismert éghajlatokat! 10. Sorold be a halmazokba a következô kifejezéseket! Nevezd meg az egyes halmaz éghajlatait! 91. Állandó a meleg évszak mm alatti a csapadék mennyisége. 93. Nedves és száraz idôszak jellemzi. 94. Homokbuckák tagolhatják felszínét. 95. Felszálló légáramlás uralkodik. 96. Kicsi az évi hôingás. 97. Növényzete lehet füves, fás, cserjés. 98. Forró övezet része. 99. Többszintes erdô borítja. 10. Szudán is ide tartozik. Melyik az az éghajlat, amelyik nem szerepelt a feladatban, de ebben az éghajlati övezetbe tartozik?... Jellemezd az éghajlatát! Nyár:... és... Tél:... és... Ott alakul ki, ahol a... és... találkozik és eltérôen melegszik fel. 13

14 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page 14 A levegô földrajzi sajátosságai A változat 1. Húzd alá a sztatoszférára jellemzô sajátosságokat! Itt található a teljes légkör 80%-a, felhalmozódott az oxigén háromatomos változata, a hômérséklet -60 fok a felsô rétegeiben, a légi közlekedés leggyakrabban használt színtere, szélcsendes övezet, legfelsô rétege felmelegedett állapotú (+10 fok), felhôk öve, ezt a réteget szennyezi legjobban az ember, 50 km magasságig terjed, legszebb képzôdménye a sarki fény. 2. Mit nevezünk idôjárásnak? 3. Rajzold be a következô szélrendszerek megadott tagjait! DK-i passzátszél ÉK-i sarki szelek NY-i szél 4. Rajzold be a szél kialakulását és irányát a tó és a szárazföld között nappal és éjszaka! 5. Mit jelent? Magyarázd meg a következô fogalmakat! Harmatpont: Üvegházhatás: Veszélyei az emberiség számára?... Veszélyei az emberiség számára?... Veszélyei az emberiség számára? Az év melyik idôpontjában készülhetett a rajz, ha a napsugarak balról érkeznek a Földre! Színezd kékre az éjszakai oldalt, a nappalit pedig sárgára! Írjál le mindent, amit a rajzzal kapcsolatban tanultál! 14

15 foldrajz 8:Layout 1 4/15/11 12:14 PM Page Miért alakul ki a Földön az úgynevezett hômérsékleti egyenlítô? 8. Nevezd meg melyik idôjárási frontot ismered fel a rajzon! Írj H betût, ahol hideg, M betût, ahol meleg levegô helyezkedik el! Rajzolj felhôt és csapadékot is, oda, ahol keletkezik! Hogyan szólna erre a napra az elôrejelzés! 9. Nevezd meg az éghajlati diagramok alapján a felismert éghajlatokat! 10. Sorold be a halmazokba a következô kifejezéseket! Nevezd meg az egyes halmaz éghajlatait! 91. Mérsékelt övezet tagja. 92. Négy évszak jellemzi. 93. Meleg, vagy forró a nyár. 94. Hideg a tél. 95. Enyhe a tele. 96. Hûvös a nyár. 97. Sok a csapadéka. 98. Ingadozó vízjárás. 99. Ôszi-téli csapadék maximum. 10. Sztepp növényzet. Melyek azok az éghajlatok, amelyek nem szerepeltek a feladatban, de ugyanabba az éghajlati övezetbe tartoznak? Hideg övezet két éghajlata:... 15

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja

5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja 5. Mi csak az egyik oldalát látjuk A Hold, a Föld holdja Az égitestek közül a Hold van a legközelebb hozzánk, így természetes, hogy évezredek óta foglalkoztatta a tudósok képzeletét. A görög mitológiában

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

1. A vízmolekula tulajdonságai

1. A vízmolekula tulajdonságai 1. A vízmolekula tulajdonságai A természettudósok a vizet sokáig az egyszerű anyagok közé sorolták. Szerkezeti felépítését csak a XVIII. sz második felében sikerült tisztázni. Henry Cavendish angol kémikus

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

TANMENET Földrajz 9. osztály

TANMENET Földrajz 9. osztály TANMENET Földrajz 9. osztály 2012-2013-as tanév Miskolci Magister Gimnázium 1 Új anyag feldolgozására: 60 óra Összefoglalásra: 9 óra Ellenőrzésre, helyi adottságokra: 5 óra Összesen: 74 óra HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 7. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 Szaktanári segédanyag

Részletesebben

Vízburok. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó tudomány

Vízburok. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó tudomány Óceánok és tengerek Vízburok Óceánok, tengerek, felszíni és felszín alatti vizek, a sarki és a magashegységi hó-és jég együtt alkotja a vízburkot, más néven a hidroszférát. Hidrológia: a vízburokkal foglalkozó

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5 Természetismeret Élõ és élettelen környezetünk5 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 TARTALOM AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA Az anyag és tulajdonságai... 12 A testek néhány mérhetõ tulajdonsága... 14 Az éltetõ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY

FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY FÖLDRAJZ TANMENET TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. OSZTÁLY TAMÁSINÉ SUBA ADRIENNE 1 AZ ÉVES ÓRAKERET FELOSZTÁSA: Témakör I. Kozmikus környezetünk A térkép Új ismeretek feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Összes

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A hegyek és az erdők születése

A hegyek és az erdők születése FEDEZD FEL A FÖLD KINCSEIT! Vojnits András A hegyek és az erdők születése Kossuth Kiadó Tartalom Előszó Gaia Amiről az óceánok mélye mesél Vulcanus és Plutó birodalma Amikor mozog a föld Hegyek születnek

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek Meteorológiai alapismeretek Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék) Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A Tengervíz. Folyamat elemei: csapadék, párolgás lefolyás.

A Tengervíz. Folyamat elemei: csapadék, párolgás lefolyás. 1 Víz földrajz Vízburok Hidroszféra. Világ tengerei: Óceánok, tengerek összessége Felszíni vizek: Folyok, tavak Felszínalatti vizek: Termálvíz Édesvíz készlett: Jégformájában (gleccser, jégtakaró) Föld

Részletesebben