A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési területe: Magyarország Székhelye: 1222 Budapest, József u. 7. Hivatalos nyelve: magyar Jelvénye: kismérető fémjelvény a "DERÜ" mozdonymodell homloknézeti képével, MV betőkkel Hivatalos pecsétje: 30 mm átmérıjő körbélyegzı, "Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete" körfelirattal, középen a "DERÜ" mozdony homloknézeti képével, MV betőkkel. Az Egyesület célja Szervezetben egyesíteni a magyar vasútmodellezıket és vasútbarátokat, ilyen jellegő helyi szervezetek, illetve körök létrehozása, a meglévık támogatása. 2. A kötöttpályás (vasúti) közlekedés jelentıségének és munkájának népszerősítése, a vasútnak, mint közlekedési eszköznek megismertetése, történeti kutatása. 3. A környezetvédelem érdekében a környezetbarát közlekedés népszerősítése, a vasút elınyének hangsúlyozása. 4. Az ifjúság érdeklıdésének fölkeltése a vasút, mint hivatás iránt, segítségnyújtás szakmai utánpótlás neveléséhez. 5. A vasútüzem, vasúti jármővek és egyéb vasúti létesítmények nemzetközi szabványelıírások szerinti modellezése. 6. Kapcsolattartás hazai és külföldi vasútmodellezı és vasútbarát egyesületekkel, mozgalmakkal, részvétel a nemzetközi szervezetek (MOROP) munkájában. Nemzetközi tapasztalatcserék szabványosítási törekvések elısegítése és a vasútbaráti kapcsolatok ápolása. 1

2 7. A vasútmodellezı és vasútbarát tagjaink érdekeinek képviselete bel- és külföldön szabályzataink keretin belül. 8. Kiállítások, versenyek szervezése, szakmai rendezvények tartása, az Egyesület tagjainak bel- és külföldi rendezvényeken való részvételének elısegítése. Az Egyesület feladatai Fejleszteni és elısegíteni az Egyesület tagjainak közlekedési-mőszaki ismereteit. Ennek érdekében elıadások tartása, film-, fotó, videófelvételek, bel- és külföldi szakirodalom beszerzése és bemutatása, szakmai tanácsadások tartása. 2. Együttmőködni az érdekelt szervezetekkel, a mőszaki emlékek felkutatásában és megóvásában. Ennek érdekében közremőködni múzeumi kiállítások rendezésében, adatok és tárgyak győjtésében, modellkísérletekben és modellek készítésében. Felkérés esetén modellek és makettek készítése. 3. Szervezni az Egyesület tagjainak és Helyi Köreinek munkáját. 4. Közreadni a modellezık körében belföldön a MOROP által kidolgozott európai (NEM) szabványokat, közremőködni a MOROP szabványalkotó tevékenységében. 5. Győjtıi csereforgalom elısegítése bel- és külföldön a törvényes keretek között. 6. Az Egyesület a fenti célkitőzések érdekében igényli a Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Csoport tagjai, a Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt., a Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, a MÁV História Bizottság, a Városi Tömegközlekedési Történeti Egyesület, a Közlekedéstudományi Egyesület, és más, a közlekedéssel foglalkozó intézmények, vállalatok támogatását. Az Egyesületi tagság 4.. Az Egyesületnek: rendes, tiszteletbeli, ifjúsági, jogi személy és pártoló(támogató) tagjai vannak. 2

3 1. Rendes tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar, illetve érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár, ha az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 2. Tiszteletbeli taggá választhatja a Közgyőlés a kiemelkedı modellezı-eredményeket elért Egyesületi tagot, valamint azt a magyar vagy külföldi személyt, aki a vasútbarát mozgalomban kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. Ha a tiszteletbeli tag ezt megelızıleg is az Egyesület rendes tagja volt, tagsági jogait tiszteletbeli taggá választását követıen is korlátozás nélkül gyakorolhatja. 3. Ifjúsági tag lehet az a 12 életévét betöltött, de 18. életévét még el nem ért fiatal, aki az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi, és az ifjúsági tagokra megállapított tagdíjat fizeti. 4. Pártoló(támogató) tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki egyetért az Egyesület célkitőzéseivel és ezek elérése érdekében azt bármilyen módon támogatja, de nem tart igényt a tagsági jogok gyakorlására. 5. Az Egyesületnek minden Magyarországon mőködı jogi személy is tagja lehet. A jogi személyek tagsági viszonya a rendes tagokéval azonos az Alapszabályban meghatározott kivételekkel. 6. Az Egyesület elnökét vagy alelnökét megbízatásának lejárta után, az Egyesület érdekében hosszú idın át végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként a Közgyőlés tiszteletbeli örökös elnökké, illetve tiszteletbeli örökös alelnökké választhatja. A tiszteletbeli örökös elnök és a tiszteletbeli örökös alelnök jogai a tiszteletbeli tagokéval azonosak. 7. Az Egyesület tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el. 5.. A rendes, az ifjúsági, a jogi személy és a pártoló(támogató) tagok felvétele írásbeli kérelemre, intézı bizottsági határozattal történik. 6.. A tagsági viszony az intézı bizottsági felvételi határozat napjával kezdıdik. 7.. Az Egyesület minden tagját el kell látni tagsági igazolvánnyal, az Alapszabállyal és a Szervezeti és Mőködési Renddel. 3

4 8.. Az Egyesület tagjának jogai Az Egyesület rendes, tiszteletbeli és ifjúsági tagjai személyesen, a jogi személy tagok képviselıjük útján gyakorolhatják jogaikat. Az Egyesületi tag és a jogi személy képviselıje: 1. Részt vehet, és aktívan közremőködhet az Egyesület modellezı, illetve vasútbarát tevékenységében, rendezvényein, összejövetelein. 2. A Közgyőlésen felszólalhat, javaslatokat, indítványokat terjeszthet elı, véleményét kifejezheti az Egyesület bármely ügyével kapcsolatban, az Egyesület bármely szervének törvénysértı határozatát bíróság elıtt megtámadhatja a tudomására jutást követı 30 napon belül. 3. A rendes, a tiszteletbeli (a pontjában foglaltak alapján) és a jogi személy tagoknak a Közgyőlésen szavazati és választójoga van, illetve (a jogi személy tagok kivételével) tisztségekre megválaszthatók, ha tagdíjhátralékuk nincs. Minden tagnak egy szavazata van. 4. Igényelheti az Egyesületnek a tagok számára nyújtható szolgáltatásait, kedvezményeit az Intézı Bizottság által megszabott feltételek szerint és érdekvédelmét. 5. Kiállítóként és elıadóként részt vehet hazai és külföldi rendezvényeken, kiállításokon. 6. Az ifjúsági tagokat, az e. 3. pontjában leírtak kivételével a rendes tagok jogai illetik meg. 9.. Az egyesületi tagok kötelességei 1. Az Alapszabály és a Közgyőlés határozatainak betartása. 2. Részvétel az Egyesület tevékenységében, rendezvényeken, összejöveteleken. 3. Tagdíjfizetés a tiszteletbeli tagok kivételével. Az egyesületi tagság megszőnése 10.. Az egyesületi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással és elhalálozással szőnik meg. 1. A kilépést írásban kell bejelenteni. Ezt az Intézı Bizottság tudomásul veszi, ha a kilépni szándékozó taggal szemben kizárási eljárás nincs folyamatban. Kilépni csak a hátralékos tagdíj vagy egyéb más tartozás megfizetése után lehet. 2. Aki a tagdíjfizetési kötelezettségének 1 (egy) éven át nem tesz eleget, annak a tagsági viszonya 4

5 automatikusan megszőnik(törlıdik). Törölhetı a tagok sorából az, aki az Egyesület szolgáltatásaiért járó térítést, és/vagy pénzbeli és/vagy egyéb tartozását 3 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki. A törlés a tartozások kiegyenlítését nem érinti. 3. Ha a tag tagsági kötelezettségeit nem teljesíti, illetve az Egyesület erkölcsi tekintélyének csorbítására alkalmas magatartást tanúsít, az Intézı Bizottság írásbeli határozattal figyelmeztetheti vagy meghatározott idıtartamra a tagoknak járó kedvezményeket tıle megvonhatja. Súlyosabb esetben a /d. pontjában meghatározott szakbizottság véleményének meghallgatását követıen az Egyesületbıl kizárhatja. 4. Az Intézı Bizottság figyelmeztetést, kedvezmények megvonását, illetve kizárást kimondó írásbeli határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül fellebbezni lehet az Egyesület Közgyőléséhez. Az Egyesület szervei A Közgyőlés. 2. Az Intézı Bizottság. 3. Az Ellenırzı Bizottság. 4. A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. Az Egyesület tisztségviselıi Az elnök. 2. Az alelnök. 3. Az ügyvezetı fıtitkár. 4. Az Ellenırzı Bizottság elnöke. 5. A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés Közgyőlést évente, Vezetıség-választó Közgyőlést ötévente kell összehívni. 2. Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni: a) a Fıvárosi Bíróság; b) az Intézı Bizottság; c) az Ellenırzı Bizottság; d) a április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte; e) az egyesületi tagság 51 %-ának írásbeli kérelmére; 5

6 f) ha a bizottságokban (Intézı, Ellenırzı) keletkezı tartós 4 (négy) hónapon túli létszámhiány miatt határozat-képtelenség áll fenn. 3. A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 51 %-a jelen van. Határozat-képtelenség esetén, 3 (három) napon belül új Közgyőlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 4. A Közgyőlés a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, általában nyílt szavazással. Legalább 10 (tíz) tag indítványára titkos szavazás tartandó. Titkos szavazással történik a tisztségviselık és az Alapszabályban ( , 3. pont) meghatározott Bizottságok tagjainak megválasztása. 5. A Közgyőlésre az Egyesület minden tagját meg kell hívni, a mindenkor hatályos tagnyilvántartás alapján. 6. A Közgyőlésen jegyzıkönyvet kell vezetni, és azt hitelesíteni kell. A Közgyőlés hatásköre A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az Alapszabály megalkotása és módosítása Az Ellenırzı Bizottság elızetes véleményének meghallgatása után az éves gazdasági eredmény jóváhagyása. 3. Az éves költségvetés megállapítása és módosítása. 4. Az Alapszabály 12. -ában megjelölt tisztségviselık, illetve a 11. -ban meghatározott Bizottságok tagjainak megválasztása és visszahívása. 5. Az Intézı Bizottságnak a legutóbbi Közgyőlés óta végzett munkáját tartalmazó beszámoló megtárgyalása. 6. Az Egyesület további mőködésére vonatkozó irányelvek, teendık meghatározása. 7. A tagsági díjak megállapítása. 8. A jogi személy és pártoló(támogató) tagokkal az Intézı Bizottság által kötött megállapodások tudomásul vétele. 9. A tagsági viszonnyal kapcsolatos (felvétel, kizárás, törlés, fegyelmi, stb.) határozatok ellen bejelentett fellebbezések elbírálása. 10. Tiszteletbeli tagok választása. 11. A MAVOE emlékérem odaítélése. 6

7 12. Az Egyesület feloszlása, más Egyesülettel történı egyesülése, illetve ezekben az esetekben az Egyesületi vagyon hovafordításával kapcsolatos döntések meghozatala. Az Intézı Bizottság Az Intézı Bizottság 5 (öt) tagból áll, akiket a vezetıség-választó közgyőlés 5 éves idıtartamra választ. Az Intézı Bizottság szavazati joggal rendelkezı rendes tagja az Egyesület elnöke aki az üléseken levezetı-elnöki teendıket lát el, továbbá az alelnök és az ügyvezetı fıtitkár. 2. Az Intézı Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. 3. Az Intézı Bizottság határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 4. Az Intézı Bizottság a két Közgyőlés közötti idıszakban, mint az Egyesület ügyintézı szerve mőködik. Beszámoltatja az elnököt, az alelnököt, az ügyvezetı fıtitkárt és az eseti feladattal megbízott tagokat a két intézı bizottsági ülés között végzett tevékenységükrıl vagy eseti feladataikról. Dönt az Egyesületet érintı szerzıdések megkötése tárgyában. 5. Az Intézı Bizottság ülései nem nyilvánosak, de az Intézı Bizottság egyes kérdések tisztázása érdekében szakértıt hívhat meg. 6. A szeptember 29-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. 7. Az Intézı Bizottság a) dönt a rendes és az ifjúsági tagok felvétele, illetve kizárása tárgyában, tudomásul veszi a kilépéssel kapcsolatos bejelentéseket; b) dönt a modellezı minısítı jelvények odaítélésérıl; c) az Egyesület érdekében kiemelkedı tevékenységet kifejtett egyesületi tago(ka)t differenciált elismerésben részesítheti; d) egyes feladatok végrehajtása érdekében szakbizottságo(ka)t hozhat létre; e) meghatározza az eseti alkalmazottak létszámát és díjazásukat; az ügyvezetı fıtitkár az alkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorol; f) az Intézı Bizottság a Közgyőlésen beszámol az elızı Közgyőlés óta végzett tevékenységrıl. 8. Az Intézı Bizottság üléseinek tanácskozási joggal állandó résztvevıi a Helyi Körök vezetıi és az Ellenırzı Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag. Megjelenésük hiánya nem befolyásolja az Intézı Bizottság mőködését. 7

8 9. Az Intézı Bizottság ülésein jegyzıkönyvet kell vezetni és azt hitelesíteni kell. 10. Azt a tisztségviselıt vagy intézı bizottsági tagot, aki 4 (négy) hónapon át az üléseken nem jelenik meg, vagy az Egyesület célkitőzéseivel össze nem egyeztethetı tevékenységet folytat, az Intézı Bizottság köteles felszólítani az említett körülmény(ek) megszüntetésére. Nem kielégítı válasz, vagy annak 30 napon túli elmaradása esetén az ügyet a jelen. 7/d. pontjában meghatározott szakbizottságnak vizsgálatra át kell adni. A vizsgálat idején az érintett személyt megbízatásából fel kell függeszteni. 11. Valamely tisztségviselı huzamosabb ideig fennálló akadályoztatása esetén az Intézı Bizottság tagjai közül pótlásáról gondoskodik. Amennyiben a létszámhiány tartós határozat-képtelenséget okoz, az Alapszabály pont f) alpontjában leírtak szerint kell eljárni. Az Ellenırzı Bizottság Az Ellenırzı Bizottság 3 (három) tagból áll, akiket a vezetıségválasztó Közgyőlés ötévi idıtartamra választ. 2. Az Ellenırzı Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani. 3. Az Ellenırzı Bizottság elnöke és tagjai ezen megbízatásuk tartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. 4. Az Ellenırzı Bizottság felügyel arra, hogy az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyőlési és intézı bizottsági határozatokat betartsák. Mőködése során rendszeresen ellenırzi az Egyesület pénz- és vagyonkezelését. Az észlelt szabálytalanságokat vagy hiányosságokat írásban közli az Intézı Bizottsággal. 5. Az Ellenırzı Bizottság évente felülvizsgálja az Egyesület pénzügyi mérlegét és eredménykimutatását, valamint az Egyesület teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét. Vizsgálatának eredményérıl az éves Közgyőlésnek (vagy rendkívüli Közgyőlésnek) írásban és szóban jelentést tesz A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte Az Egyesület elnökének feladatai 1. A Közgyőlés összehívása és vezetése. 2. Az Egyesület képviselete bel- és külföldön. 8

9 3. Felügyel az Alapszabály betartására és betartatására. 4. Felügyeletet gyakorol az Intézı vagy más eseti bizottság mőködése felett. 5. Összehívja az Intézı Bizottság üléseit, azokon elnököl. Szavazat-egyenlıség esetén dönt. 6. Valamennyi bizottság ülésén részt vehet. 7. Bármikor jogosult bármilyen ellenırzésre. 8. Az elnök az Egyesületi kiadványok felelıs kiadója. 9. Az elnök az általa meghatározott feladatkörben helyettesítésével bármelyik tisztségviselıt, intézı bizottsági tagot vagy az Egyesület bármely rendes tagját megbízhatja. 10. Mőködésérıl és intézkedéseirıl beszámol a soron következı Intézı Bizottsági ülésen. 11. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. Az Egyesület alelnökének feladatai Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti. 2. A modellezı, a mőszaki és a vasútbarát tevékenység irányítása. Ez mind a hazai, mind a külföldi tevékenység(ek)re vonatkozik. 3. Az alelnök ellátja az ügyvezetés körében a Közgyőlés és/vagy az Intézı Bizottság által rá bízott feladato(ka)t. 4. Mőködésérıl és intézkedéseirıl beszámol a soron következı intézı bizottsági ülésen. 5. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. 6. Az alelnök 4 (négy) hónapon túli idıtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az Intézı Bizottság saját tagjai közül ideiglenesen megbízott alelnököt köteles választani, akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyőlésig tart. Az Egyesület ügyvezetı fıtitkárának feladatai Két intézı bizottsági ülés közötti idıszakban szervezi és vezeti az Egyesület mindennapi tevékenységét, az elvégzett munkáról beszámol az Intézı Bizottság soron következı ülésén. 2. Gondoskodik a közgyőlési és az intézı bizottsági határozatok végrehajtásáról. 9

10 3. Elıkészíti az intézı bizottsági ülések napirendjét és a határozat-tervezeteket. 4. Gondoskodik az Egyesület bel- és külföldi kapcsolatainak folyamatosságáról. 5. Intézi az Egyesület bel- és külföldi levelezését az alelnökkel együtt. 6. Megköti az Egyesület nevében a szükséges szerzıdéseket. 7. Az Egyesület pénzügyi helyzetét bármikor felülvizsgálhatja és a szükséges intézkedéseket megteheti. 8. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. 9. Az ügyvezetı fıtitkár elırelátható tartós távolléte esetén az Intézı Bizottság tagjai sorából az elnök és az alelnök kivételével bárkit megbízhat az ügyvezetı fıtitkári feladatok ellátásával. 10. Az ügyvezetı fıtitkár 4 (négy) hónapon túli idıtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az Intézı Bizottság saját tagjai közül ideiglenesen megbízott ügyvezetı fıtitkárt köteles választani, akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyőlésig tart. Az Egyesület Helyi Körei Az Egyesületen belül önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı Helyi Körök szervezhetık. 2. Helyi Kör alakulhat, ha legalább 5 (öt) személy a megalakulást elhatározta, és azt az Egyesületnek bejelenti. A Helyi Kör akkor tekinthetı megalakultnak, ha az Egyesület Intézı Bizottsága a megalakulást tudomásul vette és bejegyezte. 3. A Helyi Kör a Mőködési Szabályzatát az Egyesület Alapszabálya és Szervezeti Mőködési Rendje figyelembevételével a Helyi Kör tagsága készíti el, majd megküldi az Intézı Bizottságnak. Ha a Helyi Kör Mőködési Szabályzata nem ellentétes az egyesületi alap-dokumentumokkal, akkor az Intézı Bizottság tudomásul veszi és a Helyi Körök nyilvántartásába bejegyzi, valamint a helyi körnek sorszámot ad. Egyéb esetben a szükséges kiegészítések és módosítások megjelölésével visszaküldi. 4. A Helyi Kör megnevezése: "A MAVOE... számú Helyi Köre". A helyi kör tagsága nevet is választhat a helyi körnek, ebben az esetben: A MAVOE számú Helyi Köre a megnevezés. 5. A Helyi Körök az Egyesület nevében anyagi kötelezettséget nem vállalhatnak és az Egyesületet nem képviselhetik. Az Egyesület felügyelete Az Egyesület mőködése felett az Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 10

11 2. Az Egyesületet a Fıvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. 3. Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve, ha az Egyesület képviseletére új személy lesz jogosult, ezt a tényt a bíróságnak be kell jelenteni. Az Egyesület anyagi alapjai Az egyesületi tagsági díjak, a jogi személyek és pártoló tagok anyagi támogatása. 2. Az Egyesület által rendezett kiállítások, rendezvények, kongresszusok bevétele. 3. A tagoknak és az Egyesület támogatóinak nyújtott szolgáltatások és az Egyesület eszközeinek használatából eredı bevételek Az Egyesület és Helyi Körei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelısséggel. 2. Az Egyesület a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységérıl a hatályos törvényes rendelkezéseknek megfelelıen könyveket és nyilvántartásokat vezet, továbbá évente pénzügyi mérleget és eredménykimutatást készít. 3. Az Egyesület mőködésének biztosítása érdekében alkalmazottakat foglalkoztathat. Az Egyesület megszőnése 26.. Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történı egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszőnésének megállapításával Az Egyesület megszőnése esetén a hitelezık kielégítése után a Közgyőlés döntése szerint kell rendelkezni az Egyesület vagyonával. 11

12 28.. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését megállapították és vagyonának hovafordításáról nem történt rendelkezés, az Egyesület vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Az Alapszabály hatálybalépése Az Alapszabály közgyőlési határozattal lép hatályba. 2. Jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejőleg a korábbi Alapszabály hatályát veszti. 3. Az Alapszabály hatálybalépését követıen meg kell alkotni az Egyesület Szervezeti és Mőködési Rendjét. 4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály március 23. napjától hatályos. * * * 12

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések

A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1 A MONORI BORÚT EGYESÜLET - ALAPSZABÁLYA - I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A MONORI BORÚT EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott,

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET

TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY.számú számozott példánya - 2 ALAPSZABÁLY Veszprém megyében, Tapolca városában és vonzáskörzetében élı, honvéd-nyugállományúak, és családtagjai

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület

Alapszabály. megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták. kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport egyesület kazincbarcikai hegyikerékpáros és szabadidısport sport egyesület Alapszabály A sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály

Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete. Alapszabály 1 I) Általános rendelkezések II) III) Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály 1) A nagycsaládosság életforma: lényege az élet, a jövıbe vetett hit igenlése. Egyfajta optimizmus, amelynek tartalma

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ALAPSZABÁLYA 2 A KİBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján mőködı, önkéntesen

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalt 2003. február 13. I. 1. Az egyesület neve, célja, feladatai, viszonyai: 1. Az egyesület neve: Soproni Pendelyes Kulturális

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /módosításokkal 1. egységes szerkezetbe foglalt/ A L A P S Z A B Á L Y A 2 1.. Általános rendelkezések: a./ A Szövetség neve: Rövidített

Részletesebben

Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések (1) Az Egyesület a) neve : Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület b) székhelye: 9222 Hegyeshalom, Akácfa u. 10. c) alapításának

Részletesebben

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1

Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 1 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület Alapszabálya 2 Az Annavölgyi Bányász Sportegyesület (2529 Annavölgy, Erkel Ferenc tér 1.) 2007. február 10-ei hatályú,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VESZPRÉMI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetbe foglalva 2009. március 18. napján meghozott közgyőlési határozatokkal Veszprém (és környékének) magánszemélyei, a turisztikában, vendéglátásban

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések I. (1) Az egyesület fıbb adatai: Neve: Csepreg Város Fúvószenekara Székhelye: Csepreg Címe: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Pecsétje:

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben