A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya"

Átírás

1 A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési területe: Magyarország Székhelye: 1222 Budapest, József u. 7. Hivatalos nyelve: magyar Jelvénye: kismérető fémjelvény a "DERÜ" mozdonymodell homloknézeti képével, MV betőkkel Hivatalos pecsétje: 30 mm átmérıjő körbélyegzı, "Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete" körfelirattal, középen a "DERÜ" mozdony homloknézeti képével, MV betőkkel. Az Egyesület célja Szervezetben egyesíteni a magyar vasútmodellezıket és vasútbarátokat, ilyen jellegő helyi szervezetek, illetve körök létrehozása, a meglévık támogatása. 2. A kötöttpályás (vasúti) közlekedés jelentıségének és munkájának népszerősítése, a vasútnak, mint közlekedési eszköznek megismertetése, történeti kutatása. 3. A környezetvédelem érdekében a környezetbarát közlekedés népszerősítése, a vasút elınyének hangsúlyozása. 4. Az ifjúság érdeklıdésének fölkeltése a vasút, mint hivatás iránt, segítségnyújtás szakmai utánpótlás neveléséhez. 5. A vasútüzem, vasúti jármővek és egyéb vasúti létesítmények nemzetközi szabványelıírások szerinti modellezése. 6. Kapcsolattartás hazai és külföldi vasútmodellezı és vasútbarát egyesületekkel, mozgalmakkal, részvétel a nemzetközi szervezetek (MOROP) munkájában. Nemzetközi tapasztalatcserék szabványosítási törekvések elısegítése és a vasútbaráti kapcsolatok ápolása. 1

2 7. A vasútmodellezı és vasútbarát tagjaink érdekeinek képviselete bel- és külföldön szabályzataink keretin belül. 8. Kiállítások, versenyek szervezése, szakmai rendezvények tartása, az Egyesület tagjainak bel- és külföldi rendezvényeken való részvételének elısegítése. Az Egyesület feladatai Fejleszteni és elısegíteni az Egyesület tagjainak közlekedési-mőszaki ismereteit. Ennek érdekében elıadások tartása, film-, fotó, videófelvételek, bel- és külföldi szakirodalom beszerzése és bemutatása, szakmai tanácsadások tartása. 2. Együttmőködni az érdekelt szervezetekkel, a mőszaki emlékek felkutatásában és megóvásában. Ennek érdekében közremőködni múzeumi kiállítások rendezésében, adatok és tárgyak győjtésében, modellkísérletekben és modellek készítésében. Felkérés esetén modellek és makettek készítése. 3. Szervezni az Egyesület tagjainak és Helyi Köreinek munkáját. 4. Közreadni a modellezık körében belföldön a MOROP által kidolgozott európai (NEM) szabványokat, közremőködni a MOROP szabványalkotó tevékenységében. 5. Győjtıi csereforgalom elısegítése bel- és külföldön a törvényes keretek között. 6. Az Egyesület a fenti célkitőzések érdekében igényli a Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Csoport tagjai, a Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt., a Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, a MÁV História Bizottság, a Városi Tömegközlekedési Történeti Egyesület, a Közlekedéstudományi Egyesület, és más, a közlekedéssel foglalkozó intézmények, vállalatok támogatását. Az Egyesületi tagság 4.. Az Egyesületnek: rendes, tiszteletbeli, ifjúsági, jogi személy és pártoló(támogató) tagjai vannak. 2

3 1. Rendes tag lehet minden 18. életévét betöltött magyar, illetve érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár, ha az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 2. Tiszteletbeli taggá választhatja a Közgyőlés a kiemelkedı modellezı-eredményeket elért Egyesületi tagot, valamint azt a magyar vagy külföldi személyt, aki a vasútbarát mozgalomban kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. Ha a tiszteletbeli tag ezt megelızıleg is az Egyesület rendes tagja volt, tagsági jogait tiszteletbeli taggá választását követıen is korlátozás nélkül gyakorolhatja. 3. Ifjúsági tag lehet az a 12 életévét betöltött, de 18. életévét még el nem ért fiatal, aki az Egyesület célkitőzéseit magáévá teszi, és az ifjúsági tagokra megállapított tagdíjat fizeti. 4. Pártoló(támogató) tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki egyetért az Egyesület célkitőzéseivel és ezek elérése érdekében azt bármilyen módon támogatja, de nem tart igényt a tagsági jogok gyakorlására. 5. Az Egyesületnek minden Magyarországon mőködı jogi személy is tagja lehet. A jogi személyek tagsági viszonya a rendes tagokéval azonos az Alapszabályban meghatározott kivételekkel. 6. Az Egyesület elnökét vagy alelnökét megbízatásának lejárta után, az Egyesület érdekében hosszú idın át végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként a Közgyőlés tiszteletbeli örökös elnökké, illetve tiszteletbeli örökös alelnökké választhatja. A tiszteletbeli örökös elnök és a tiszteletbeli örökös alelnök jogai a tiszteletbeli tagokéval azonosak. 7. Az Egyesület tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el. 5.. A rendes, az ifjúsági, a jogi személy és a pártoló(támogató) tagok felvétele írásbeli kérelemre, intézı bizottsági határozattal történik. 6.. A tagsági viszony az intézı bizottsági felvételi határozat napjával kezdıdik. 7.. Az Egyesület minden tagját el kell látni tagsági igazolvánnyal, az Alapszabállyal és a Szervezeti és Mőködési Renddel. 3

4 8.. Az Egyesület tagjának jogai Az Egyesület rendes, tiszteletbeli és ifjúsági tagjai személyesen, a jogi személy tagok képviselıjük útján gyakorolhatják jogaikat. Az Egyesületi tag és a jogi személy képviselıje: 1. Részt vehet, és aktívan közremőködhet az Egyesület modellezı, illetve vasútbarát tevékenységében, rendezvényein, összejövetelein. 2. A Közgyőlésen felszólalhat, javaslatokat, indítványokat terjeszthet elı, véleményét kifejezheti az Egyesület bármely ügyével kapcsolatban, az Egyesület bármely szervének törvénysértı határozatát bíróság elıtt megtámadhatja a tudomására jutást követı 30 napon belül. 3. A rendes, a tiszteletbeli (a pontjában foglaltak alapján) és a jogi személy tagoknak a Közgyőlésen szavazati és választójoga van, illetve (a jogi személy tagok kivételével) tisztségekre megválaszthatók, ha tagdíjhátralékuk nincs. Minden tagnak egy szavazata van. 4. Igényelheti az Egyesületnek a tagok számára nyújtható szolgáltatásait, kedvezményeit az Intézı Bizottság által megszabott feltételek szerint és érdekvédelmét. 5. Kiállítóként és elıadóként részt vehet hazai és külföldi rendezvényeken, kiállításokon. 6. Az ifjúsági tagokat, az e. 3. pontjában leírtak kivételével a rendes tagok jogai illetik meg. 9.. Az egyesületi tagok kötelességei 1. Az Alapszabály és a Közgyőlés határozatainak betartása. 2. Részvétel az Egyesület tevékenységében, rendezvényeken, összejöveteleken. 3. Tagdíjfizetés a tiszteletbeli tagok kivételével. Az egyesületi tagság megszőnése 10.. Az egyesületi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással és elhalálozással szőnik meg. 1. A kilépést írásban kell bejelenteni. Ezt az Intézı Bizottság tudomásul veszi, ha a kilépni szándékozó taggal szemben kizárási eljárás nincs folyamatban. Kilépni csak a hátralékos tagdíj vagy egyéb más tartozás megfizetése után lehet. 2. Aki a tagdíjfizetési kötelezettségének 1 (egy) éven át nem tesz eleget, annak a tagsági viszonya 4

5 automatikusan megszőnik(törlıdik). Törölhetı a tagok sorából az, aki az Egyesület szolgáltatásaiért járó térítést, és/vagy pénzbeli és/vagy egyéb tartozását 3 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki. A törlés a tartozások kiegyenlítését nem érinti. 3. Ha a tag tagsági kötelezettségeit nem teljesíti, illetve az Egyesület erkölcsi tekintélyének csorbítására alkalmas magatartást tanúsít, az Intézı Bizottság írásbeli határozattal figyelmeztetheti vagy meghatározott idıtartamra a tagoknak járó kedvezményeket tıle megvonhatja. Súlyosabb esetben a /d. pontjában meghatározott szakbizottság véleményének meghallgatását követıen az Egyesületbıl kizárhatja. 4. Az Intézı Bizottság figyelmeztetést, kedvezmények megvonását, illetve kizárást kimondó írásbeli határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül fellebbezni lehet az Egyesület Közgyőléséhez. Az Egyesület szervei A Közgyőlés. 2. Az Intézı Bizottság. 3. Az Ellenırzı Bizottság. 4. A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. Az Egyesület tisztségviselıi Az elnök. 2. Az alelnök. 3. Az ügyvezetı fıtitkár. 4. Az Ellenırzı Bizottság elnöke. 5. A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. Az Egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés Közgyőlést évente, Vezetıség-választó Közgyőlést ötévente kell összehívni. 2. Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni: a) a Fıvárosi Bíróság; b) az Intézı Bizottság; c) az Ellenırzı Bizottság; d) a április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte; e) az egyesületi tagság 51 %-ának írásbeli kérelmére; 5

6 f) ha a bizottságokban (Intézı, Ellenırzı) keletkezı tartós 4 (négy) hónapon túli létszámhiány miatt határozat-képtelenség áll fenn. 3. A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 51 %-a jelen van. Határozat-képtelenség esetén, 3 (három) napon belül új Közgyőlést kell összehívni, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 4. A Közgyőlés a határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, általában nyílt szavazással. Legalább 10 (tíz) tag indítványára titkos szavazás tartandó. Titkos szavazással történik a tisztségviselık és az Alapszabályban ( , 3. pont) meghatározott Bizottságok tagjainak megválasztása. 5. A Közgyőlésre az Egyesület minden tagját meg kell hívni, a mindenkor hatályos tagnyilvántartás alapján. 6. A Közgyőlésen jegyzıkönyvet kell vezetni, és azt hitelesíteni kell. A Közgyőlés hatásköre A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. Az Alapszabály megalkotása és módosítása Az Ellenırzı Bizottság elızetes véleményének meghallgatása után az éves gazdasági eredmény jóváhagyása. 3. Az éves költségvetés megállapítása és módosítása. 4. Az Alapszabály 12. -ában megjelölt tisztségviselık, illetve a 11. -ban meghatározott Bizottságok tagjainak megválasztása és visszahívása. 5. Az Intézı Bizottságnak a legutóbbi Közgyőlés óta végzett munkáját tartalmazó beszámoló megtárgyalása. 6. Az Egyesület további mőködésére vonatkozó irányelvek, teendık meghatározása. 7. A tagsági díjak megállapítása. 8. A jogi személy és pártoló(támogató) tagokkal az Intézı Bizottság által kötött megállapodások tudomásul vétele. 9. A tagsági viszonnyal kapcsolatos (felvétel, kizárás, törlés, fegyelmi, stb.) határozatok ellen bejelentett fellebbezések elbírálása. 10. Tiszteletbeli tagok választása. 11. A MAVOE emlékérem odaítélése. 6

7 12. Az Egyesület feloszlása, más Egyesülettel történı egyesülése, illetve ezekben az esetekben az Egyesületi vagyon hovafordításával kapcsolatos döntések meghozatala. Az Intézı Bizottság Az Intézı Bizottság 5 (öt) tagból áll, akiket a vezetıség-választó közgyőlés 5 éves idıtartamra választ. Az Intézı Bizottság szavazati joggal rendelkezı rendes tagja az Egyesület elnöke aki az üléseken levezetı-elnöki teendıket lát el, továbbá az alelnök és az ügyvezetı fıtitkár. 2. Az Intézı Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. 3. Az Intézı Bizottság határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. Határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 4. Az Intézı Bizottság a két Közgyőlés közötti idıszakban, mint az Egyesület ügyintézı szerve mőködik. Beszámoltatja az elnököt, az alelnököt, az ügyvezetı fıtitkárt és az eseti feladattal megbízott tagokat a két intézı bizottsági ülés között végzett tevékenységükrıl vagy eseti feladataikról. Dönt az Egyesületet érintı szerzıdések megkötése tárgyában. 5. Az Intézı Bizottság ülései nem nyilvánosak, de az Intézı Bizottság egyes kérdések tisztázása érdekében szakértıt hívhat meg. 6. A szeptember 29-i közgyőlés hatályon kívül helyezte. 7. Az Intézı Bizottság a) dönt a rendes és az ifjúsági tagok felvétele, illetve kizárása tárgyában, tudomásul veszi a kilépéssel kapcsolatos bejelentéseket; b) dönt a modellezı minısítı jelvények odaítélésérıl; c) az Egyesület érdekében kiemelkedı tevékenységet kifejtett egyesületi tago(ka)t differenciált elismerésben részesítheti; d) egyes feladatok végrehajtása érdekében szakbizottságo(ka)t hozhat létre; e) meghatározza az eseti alkalmazottak létszámát és díjazásukat; az ügyvezetı fıtitkár az alkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorol; f) az Intézı Bizottság a Közgyőlésen beszámol az elızı Közgyőlés óta végzett tevékenységrıl. 8. Az Intézı Bizottság üléseinek tanácskozási joggal állandó résztvevıi a Helyi Körök vezetıi és az Ellenırzı Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag. Megjelenésük hiánya nem befolyásolja az Intézı Bizottság mőködését. 7

8 9. Az Intézı Bizottság ülésein jegyzıkönyvet kell vezetni és azt hitelesíteni kell. 10. Azt a tisztségviselıt vagy intézı bizottsági tagot, aki 4 (négy) hónapon át az üléseken nem jelenik meg, vagy az Egyesület célkitőzéseivel össze nem egyeztethetı tevékenységet folytat, az Intézı Bizottság köteles felszólítani az említett körülmény(ek) megszüntetésére. Nem kielégítı válasz, vagy annak 30 napon túli elmaradása esetén az ügyet a jelen. 7/d. pontjában meghatározott szakbizottságnak vizsgálatra át kell adni. A vizsgálat idején az érintett személyt megbízatásából fel kell függeszteni. 11. Valamely tisztségviselı huzamosabb ideig fennálló akadályoztatása esetén az Intézı Bizottság tagjai közül pótlásáról gondoskodik. Amennyiben a létszámhiány tartós határozat-képtelenséget okoz, az Alapszabály pont f) alpontjában leírtak szerint kell eljárni. Az Ellenırzı Bizottság Az Ellenırzı Bizottság 3 (három) tagból áll, akiket a vezetıségválasztó Közgyőlés ötévi idıtartamra választ. 2. Az Ellenırzı Bizottság megválasztása után egy héten belül köteles ülést tartani. 3. Az Ellenırzı Bizottság elnöke és tagjai ezen megbízatásuk tartama alatt az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. 4. Az Ellenırzı Bizottság felügyel arra, hogy az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyőlési és intézı bizottsági határozatokat betartsák. Mőködése során rendszeresen ellenırzi az Egyesület pénz- és vagyonkezelését. Az észlelt szabálytalanságokat vagy hiányosságokat írásban közli az Intézı Bizottsággal. 5. Az Ellenırzı Bizottság évente felülvizsgálja az Egyesület pénzügyi mérlegét és eredménykimutatását, valamint az Egyesület teljes vagyoni és pénzügyi helyzetét. Vizsgálatának eredményérıl az éves Közgyőlésnek (vagy rendkívüli Közgyőlésnek) írásban és szóban jelentést tesz A április 17-i közgyőlés hatályon kívül helyezte Az Egyesület elnökének feladatai 1. A Közgyőlés összehívása és vezetése. 2. Az Egyesület képviselete bel- és külföldön. 8

9 3. Felügyel az Alapszabály betartására és betartatására. 4. Felügyeletet gyakorol az Intézı vagy más eseti bizottság mőködése felett. 5. Összehívja az Intézı Bizottság üléseit, azokon elnököl. Szavazat-egyenlıség esetén dönt. 6. Valamennyi bizottság ülésén részt vehet. 7. Bármikor jogosult bármilyen ellenırzésre. 8. Az elnök az Egyesületi kiadványok felelıs kiadója. 9. Az elnök az általa meghatározott feladatkörben helyettesítésével bármelyik tisztségviselıt, intézı bizottsági tagot vagy az Egyesület bármely rendes tagját megbízhatja. 10. Mőködésérıl és intézkedéseirıl beszámol a soron következı Intézı Bizottsági ülésen. 11. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. Az Egyesület alelnökének feladatai Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti. 2. A modellezı, a mőszaki és a vasútbarát tevékenység irányítása. Ez mind a hazai, mind a külföldi tevékenység(ek)re vonatkozik. 3. Az alelnök ellátja az ügyvezetés körében a Közgyőlés és/vagy az Intézı Bizottság által rá bízott feladato(ka)t. 4. Mőködésérıl és intézkedéseirıl beszámol a soron következı intézı bizottsági ülésen. 5. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. 6. Az alelnök 4 (négy) hónapon túli idıtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az Intézı Bizottság saját tagjai közül ideiglenesen megbízott alelnököt köteles választani, akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyőlésig tart. Az Egyesület ügyvezetı fıtitkárának feladatai Két intézı bizottsági ülés közötti idıszakban szervezi és vezeti az Egyesület mindennapi tevékenységét, az elvégzett munkáról beszámol az Intézı Bizottság soron következı ülésén. 2. Gondoskodik a közgyőlési és az intézı bizottsági határozatok végrehajtásáról. 9

10 3. Elıkészíti az intézı bizottsági ülések napirendjét és a határozat-tervezeteket. 4. Gondoskodik az Egyesület bel- és külföldi kapcsolatainak folyamatosságáról. 5. Intézi az Egyesület bel- és külföldi levelezését az alelnökkel együtt. 6. Megköti az Egyesület nevében a szükséges szerzıdéseket. 7. Az Egyesület pénzügyi helyzetét bármikor felülvizsgálhatja és a szükséges intézkedéseket megteheti. 8. Mőködéséért a Közgyőlésnek tartozik felelısséggel. 9. Az ügyvezetı fıtitkár elırelátható tartós távolléte esetén az Intézı Bizottság tagjai sorából az elnök és az alelnök kivételével bárkit megbízhat az ügyvezetı fıtitkári feladatok ellátásával. 10. Az ügyvezetı fıtitkár 4 (négy) hónapon túli idıtartamú távolléte vagy akadályoztatása esetén, az Intézı Bizottság saját tagjai közül ideiglenesen megbízott ügyvezetı fıtitkárt köteles választani, akinek ez a megbízatása a legközelebbi Közgyőlésig tart. Az Egyesület Helyi Körei Az Egyesületen belül önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı Helyi Körök szervezhetık. 2. Helyi Kör alakulhat, ha legalább 5 (öt) személy a megalakulást elhatározta, és azt az Egyesületnek bejelenti. A Helyi Kör akkor tekinthetı megalakultnak, ha az Egyesület Intézı Bizottsága a megalakulást tudomásul vette és bejegyezte. 3. A Helyi Kör a Mőködési Szabályzatát az Egyesület Alapszabálya és Szervezeti Mőködési Rendje figyelembevételével a Helyi Kör tagsága készíti el, majd megküldi az Intézı Bizottságnak. Ha a Helyi Kör Mőködési Szabályzata nem ellentétes az egyesületi alap-dokumentumokkal, akkor az Intézı Bizottság tudomásul veszi és a Helyi Körök nyilvántartásába bejegyzi, valamint a helyi körnek sorszámot ad. Egyéb esetben a szükséges kiegészítések és módosítások megjelölésével visszaküldi. 4. A Helyi Kör megnevezése: "A MAVOE... számú Helyi Köre". A helyi kör tagsága nevet is választhat a helyi körnek, ebben az esetben: A MAVOE számú Helyi Köre a megnevezés. 5. A Helyi Körök az Egyesület nevében anyagi kötelezettséget nem vállalhatnak és az Egyesületet nem képviselhetik. Az Egyesület felügyelete Az Egyesület mőködése felett az Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 10

11 2. Az Egyesületet a Fıvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. 3. Ha az Egyesület neve, székhelye megváltozik, illetve, ha az Egyesület képviseletére új személy lesz jogosult, ezt a tényt a bíróságnak be kell jelenteni. Az Egyesület anyagi alapjai Az egyesületi tagsági díjak, a jogi személyek és pártoló tagok anyagi támogatása. 2. Az Egyesület által rendezett kiállítások, rendezvények, kongresszusok bevétele. 3. A tagoknak és az Egyesület támogatóinak nyújtott szolgáltatások és az Egyesület eszközeinek használatából eredı bevételek Az Egyesület és Helyi Körei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem tartoznak anyagi felelısséggel. 2. Az Egyesület a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységérıl a hatályos törvényes rendelkezéseknek megfelelıen könyveket és nyilvántartásokat vezet, továbbá évente pénzügyi mérleget és eredménykimutatást készít. 3. Az Egyesület mőködésének biztosítása érdekében alkalmazottakat foglalkoztathat. Az Egyesület megszőnése 26.. Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történı egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszőnésének megállapításával Az Egyesület megszőnése esetén a hitelezık kielégítése után a Közgyőlés döntése szerint kell rendelkezni az Egyesület vagyonával. 11

12 28.. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését megállapították és vagyonának hovafordításáról nem történt rendelkezés, az Egyesület vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. Az Alapszabály hatálybalépése Az Alapszabály közgyőlési határozattal lép hatályba. 2. Jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejőleg a korábbi Alapszabály hatályát veszti. 3. Az Alapszabály hatálybalépését követıen meg kell alkotni az Egyesület Szervezeti és Mőködési Rendjét. 4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály március 23. napjától hatályos. * * * 12

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Elfogadva: 2001. június 11. Kihirdetve: IK 2001. évi 8. szám Hatályba lépés: 2001. augusztus 31. Módosítva: 2006. február 6-i hatállyal Alkalmazás: 1/2001. (VI. 11.) MÜK SZABÁLYZAT a választási szabályzatról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben