Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: szeptember 1. Nagykálló, április 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Nagykálló. Hatálybalépés: 2010. szeptember 1. Nagykálló, 2019. április 28."

Átírás

1 Pedagógiai Program SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Nagykálló Nagykálló, április 28. Készítette: Lipták Lajos igazgató Hatálybalépés: szeptember 1. 1

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Hatályossági záradék Az értékelésre vonatkozó rendelkezések A módosításra vonatkozó rendelkezések A pedagógiai program véleményezése, elfogadása és jóváhagyása Szakértői vélemény Az iskola alapító okirata AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI Személyi feltételek Az intézményi működés dologi feltételei Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az érdekvédelem fórumai Az iskola története, bemutatása Az intézményi képzés szerkezete B. NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek Célok Feladatok, eszközök, eljárások Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Általános alapelvek A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok rendszere A személyiségfejlesztés és a közösség fejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A gyermekvédelem jogszabályi környezete Az iskolai ifjúságvédelem tevékenységi köre Az ifjúságvédelem céljai Az ifjúságvédelem feladatai A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Az ifjúságvédelmi munka során betartandó etikai követelmények Az ifjúságvédelmi felelős feladata A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A szülők és az iskola A nevelők és a tanulók közötti kapcsolattartás A nevelők és a szülők AZ ISKOLA KÖRNYEZETI- ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola környezeti nevelési programja Az iskola egészségnevelési programja A FOGYASZTÓVÉDELMI OKTATÁS ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉRTELMEZÉSE A fogyasztóvédelmi oktatás célja, feladata Fejlesztési követelmények A fogyasztóvédelmi oktatás színterei Az oktatás tartalmi keretei A SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

3 14. KATASZTRÓFAVÉDELMI PREVENCIÓS PROGRAM C. HELYI TANTERVEK ALAPELVEK AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, AZOK ÓRASZÁMAI, AZ ELŐÍRT TANANYAGOK ÉS KÖVETELMÉNYEK Szakközépiskola osztály Szakiskola osztály és a szakképző évfolyam Iskolarendszerű felnőttoktatás A szakközépiskolai szakmacsoportos alapozó oktatás és a szakiskolai pályaorientáció és szakmai alapozás helyi tantervei ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI Továbbhaladás az iskolában A ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA A iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésnek követelményei A iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésnek formái A tanuló teljesítménye értékelésének formái A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái MODULÁRIS OKTATÁS ESETÉN AZ EGYES MODULOK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE, VALAMINT BESZÁMÍTÁSA AZ ISKOLAI ÉVFOLYAM SIKERES BEFEJEZÉSÉBE A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS MUNKAREND A tanév rendje Testnevelés és sporttevékenység Könyvtárhasználat A SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA BÉKÉSCSABAI TAGINTÉZMÉNYE A B 2.2. pont kiegészítése a tagintézményre vonatkozóan

4 A. BEVEZETÉS 1. Bevezető rendelkezések A pedagógiai program készítéséről és tartalmi követelményeiről, a közoktatásról szóló többször módosított LXXIX. törvény rendelkezik (KT ). A pedagógiai program, különösen a helyi tanterv tartalmát alapvetően meghatározza a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet, az alapműveltségi vizsgáról szóló 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet, az érettségi vizsga vizsgaszabályzata, a 100/1997 (VI. 13.) Kormányrendelet, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet. Iskolánkban a szakképző évfolyamok vonatkozásában kiemelt fontossággal bírnak a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, az OKJ-s szakképesítések központi programjai, és a szakmák szakmai és vizsgáztatási követelményei. A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola pedagógiai programjának része a nevelési program, a helyi tanterv és a szakmai program. Az iskola pedagógiai programjának sajátossága, hogy iskolarendszerben elsősorban a tankötelezettségüket teljesített, nagykorú tanulók képzésével foglalkozik. A képzési profil része a felnőttoktatás is, melynek alapvető jogszabálya a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény. School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola pedagógiai programja összefoglalja az iskolában folyó oktató-nevelő munka legfontosabb tartalmi elemeit. A pedagógiai program szerves egységet képez a el bevezetett MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti intézményi minőségirányítási rendszerrel, az iskola minőségirányítási programjával, a szervezeti és működési szabályzattal, az iskola házirendjével. Áttekinthetővé és tervezhetővé teszi az iskolai munkát. Pedagógiai programunkban közösségünk elképzeléseit foglaltuk össze, arra összpontosítottunk, hogy a körülmények figyelembevételével hogyan tudunk előbbre lépni. Az iskola-koncepció tehát, a közösség koncepciója. Iskolánk pedagógiai programja követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Alapvetően egy elméletigyakorlati összefoglaló, amely meghatározza az iskolai nevelés, oktatás, képzés jelenlegi tartalmi, szervezeti, feltételbeli lehetőségeit. A pedagógiai program újraírása lehetőséget teremt a nevelőtestületnek a működés felülvizsgálatára, a szakmai stratégia önálló meghatározására. Szerződéses jellege kölcsönös garanciát biztosít a fenntartó, az iskolahasználók és az iskola dolgozói számára egyaránt. Programunk a képzési ciklus egészére vonatkozóan meghatározza a tanítás-, a tanulás-, a nevelés folyamatának helyi pedagógiai elveit, gyakorlatát, tanterveit, az iskola működésének feltételeit. A nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott szakmai alapdokumentum átfogja az iskola működésének minden területét. Iskolánknak is vannak hagyományai, szabályai, melyekre alapozva a változtatásoknál a szerves fejlődére törekedtünk. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információkat tartalmaz a szülők és a fenntartó számára, egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. A pedagógiai program elkészítésénél az iskola tantestülete törekedett a világnézeti semlegesség elvének betartására. A pedagógiai program lehetőséget ad az iskola iránt érdeklődőknek, hogy az évente kiadásra kerülő felvételi tájékoztatóban közöltektől bővebb ismereteket szerezzenek a középiskoláról, és ezzel a tanulni vágyók számára megkönnyítsük a pályaválasztást. A pedagógiai program nyilvános, bárki megtekintheti. Egy példányát az érdeklődők megtalálhatják a középiskola titkárságán Hatályossági záradék A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola e pedagógiai programja a március 31-i dátummal készült pedagógiai programot váltja fel. A közoktatási törvény 51. (1) foglaltaknak megfelelően az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását, a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. Ezen pedagógiai program módosítás szepte mber 1-től kerül felmenő rendszerben bevezetésre Az értékelésre vonatkozó rendelkezések A tantestület a pedagógiai programban foglaltak teljesítését tanítási évente értékeli a tantestületi tanévnyitó értekezleten az előző tanévre vonatkozóan A módosításra vonatkozó rendelkezések - a pedagógiai program módosítható, a módosítást kezdeményezheti: - a középiskola igazgatója - a tantestület tagjainak 50%-a + 1 fő, a feltételek meglétének írásbeli igazolása alapján - az intézmény fenntartója - jogszabályi előírás A tantestületi módosítási kezdeményezésről a tantestület szavazással határoz. A jelenlévő tantestületi tagok kétharmadának egyetértése szükséges az indítvány elfogadásához. 4

5 1. 4. A pedagógiai program véleményezése, elfogadása és jóváhagyása Véleményezés Diákszervezet A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola pedagógiai programját a középiskola diákszervezete megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a tantestületnek elfogadásra javasolja. Nagykálló, április DÖK vezető.. DMST Elfogadás Tantestület A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola tantestülete a március 31-én tartott értekezletén a pedagógiai program módosítását szeptember 1-i bevezetési dátummal elfogadta. A tantestület részéről hitelesítők: Lipták Lajos igazgató Jóváhagyás A School of Business Nonprofit Kft, mint a School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola fenntartója, a középiskola pedagógiai programját szeptember 1-i bevezetéssel jóváhagyja. A fenntartó az iskola éves költségvetését a hatályos pedagógiai programban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Nagykálló, április 28. A fenntartó képviseletében: Bokor József ügyvezető 5

6 Szakértői vélemény A pedagógiai program a hatályos törvényi előírások szellemében készült, mind tartalmi, mind formai szempontból megfelelő. Bevezetését javaslom.. közoktatási szakértő Szakértői igazolvány sorszáma: 6

7 1.5. Az iskola alapító okirata SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, április 28-tól érvényes ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény elnevezése: 1.2. Teljes név: SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1.3. Rövidített név: SCHOOL OF BUSINESS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1.4 OM azonosítója: Az oktatás helyszínei: 2.1 Az intézmény székhelye: Nagykálló, Korányi Frigyes u Telephelyei: Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 25. Nagykálló, Bátori u. 1. Nagykálló, Szabadság tér 5. Nagykálló, Nagybalkányi út 3. Engedélyezett maximális tanulólétszám: 455 fő nappali tagozatra nappali munkarend szerinti képzésre és 105 fő esti munkarend szerinti képzésre. Telephelyenként: Ssz. Telephely megnevezése Létszám Telephelyenként ellátott feladat 1. Nagykálló, Korányi Frigyes u fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 2. Nyíregyháza, Szabadság tér fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 3. Nyíregyháza, Dózsa Gy. u fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 4. Nagykálló, Bátori u fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 5. Nagykálló, Szabadság tér fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 6. Nagykálló, Nagybalkányi u fő A működési engedélyben szereplő valamennyi szak. 3. Az intézmény tagintézménye: SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BÉKÉSCSABAI TAGINTÉZMÉNYE 3.1 A Tagintézmény működésére szolgáló telephelyek: 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér Békéscsaba, Szabó D. utca Békéscsaba, Dr. Becsey O. 42. (ügyviteli helyiség) Engedélyezett maximális tanulólétszám: 90 fő nappali tagozatra nappali munkarend szerinti képzésre. 4. Az intézmény típusa: Szakközépiskola és szakiskola 4.1. A képzés formája: nappali tagozat A képzés munkarendje: A nappali rendszerű iskolai oktatásban: nappali A felnőttoktatásban: nappali, esti, levelező és távoktatás A felnőttképzésben: tanfolyami rendszerű oktatás 4.2. Az évfolyamok száma: A nappali rendszerű iskolai oktatás esetén: 7

8 - szakközépiskola: 4év (9-12. évfolyam), kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátásidegenforgalom, informatika, ügyvitel szakmacsoport - szakközépiskola szakképzési évfolyamokkal: 3év, az 1/13., a 2/14. és a 3/15. évfolyamok, az OKJ-ben és a központi programokban meghatározottak szerint - szakiskola: 2 év általános műveltséget megalapozó képzés - szakiskola: szakképzési évfolyamokkal 3év, az 1/11., a 2/12. és a 3/13. évfolyamok, az OKJ-ben és a központi programokban meghatározottak szerint A felnőttoktatás esetén: Felnőtt oktatás: - általános képzés, 4 évfolyamos (nappali, esti, levelező, távoktatás) - szakképzés, az OKJ-ben és a központi programokban előírt évfolyamszámmal (nappali, esti, levelező, távoktatás) A felsőfokú szakképzés esetén: 2 év A felnőttképzés esetén: a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ engedélye alapján (nyilvántartási szám: 21237/2007), az OKJ-ben meghatározott feltételek és a helyi képzési program szerint 4.3. Az engedélyezett maximális tanulói létszám: az iskola működési engedélye tartalmazza. 5. Az iskola alapítója és fenntartója: Alapító: School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Társaság (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 12.) ( Cg.: ) Fenntartó: School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 12.) ( Cg.: /5 ) Képviseletre jogosult személyek: Bokor József ügyvezető Bokor Dávid ügyvezető Lipták Lajos cégvezető Mihályi Gyula cégvezető Péter Barnabás cégvezető Tarján György cégvezető Dr. Révész Mihály cégvezető 6. Az intézmény felügyeleti szervei: Az általános és szakmai felügyeletet a fenntartó, a törvényességi felügyeletet (ellenőrzést) a területileg illetékes OH, és megye Főjegyzője gyakorolja. 7. Az intézmény tevékenységei: 7.1. Az intézmény alaptevékenységei: Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatás Nappali oktatás munkarendje szerinti oktatás Nappali oktatás munkarendje térítési díjat fizet Esti oktatás munkarendje Levelező oktatás munkarendje Felsőoktatás Felsőfokú szakmai képzések Általános középfokú oktatás. Nappali rendszerű iskolai oktatás Nappali oktatás munkarendje szerinti oktatás Esti oktatás munkarendje Levelező oktatás munkarendje M.n.s. egyéb oktatás Felnőtt- és egyéb oktatás 23 éves kort betöltött tanulók oktatása Nyelvi képzések Érettségire felkészítő képzések Tanfolyami képzések 8

9 A nappali rendszerű iskolai oktatás és a felnőttoktatás OKJ szakjai a School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola tekintetében Humán tudományok és művészetek: Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok) 1. Dekoratőr Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Rész-szakképesítés: Címfestő Számítógépes dekoratőr 2. Népzenész Nappali 3 (1/13., 2/14., 3/15) Elágazás: Népzenész (a hangszer megjelölésével) 3. Színész II Nappali 3 (1/13., 2/14., 3/15) Elágazás: Színházi és filmszínész Vers- és prózamondó 4. Színháztechnikus, szcenikus Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Rész-szakképesítés: Hangosító Színpadmester Világítástechnikus Társadalomtudományi gazdasági, jogi képzések: Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok) 5. Bolti eladó Nappali, 2 (1/13. és 2/14.) Elágazás: esti Élelmiszer- és vegyi árueladó Műszaki cikk eladó Ruházati eladó Zöldség gyümölcs eladó 6. Könyvesbolti eladó Nappali, 1 (1/13.) esti 7. Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző Elágazás: Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Nappali 2 (1/13. és 2/14.) 8. Irodai asszisztens Rész-szakképesítés: Gépíró Gépíró, szövegszerkesztő 9. Kereskedő Rész-szakképesítés: Bútor- és lakástextil kereskedő Élelmiszer- és vegyi árukereskedő Ruházati kereskedő 10. Kereskedelmi menedzser Elágazás: Kis- és középvállalkozási menedzser Külgazdasági üzletkötő Külkereskedelmi üzletkötő Logisztikai ügyintéző Rész-szakképesítés: Anyagbeszerző Áruterítő Nappali, esti Nappali, esti 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) Nappali, 2 (1/13. és 2/14.) Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Nappali 2 (1/13. és 2/14.)

10 Veszélyesáru-ügyintéző 13. Marketing- és reklámügyintéző Rész-szakképesítés: Hirdetési ügyintéző Munkaerőpiaci szervező, elemző Rész-szakképesítés: Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző 15. Pénzügyi-számviteli ügyintéző Újságíró, konferanszié Rész-szakképesítés: Újságíró II Elágazás: Újságíró I. 17. Ügyviteli titkár Elágazás: Idegen nyelvi titkár Iskolatitkár Ügyintéző titkár 18. Vállalkozási ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Elágazás: Jövedéki ügyintéző Vámügyintéző Nappali, 1 (1/13) esti Nappali 0,5 (1/13.) Nappali, esti Nappali, esti Nappali, esti 1,5 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) Nappali, 1,5 (1/13. és 2/14.) esti Nappali 1 (1/13) Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok) 20. Informatikai alkalmazásfejlesztő Nappali, 2 (1/13. és 2/14.) Elágazás: esti Információrendszer-elemző és -tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő 21. Informatikai rendszergazda Nappali, 2 (1/13. és 2/14.) Rész-szakképesítés: esti Számítástechnikai szoftverüzemeltető Elágazás: Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Számítógéprendszer-karbantartó Webmester 22. Informatikus Nappali, 2 (1/13. és 2/14.) Elágazás: esti Gazdasági informatikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus 23. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Műszaki, ipari és építőipari képzések: Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok) 24. Autószerelő Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Rész-szakképesítés: Autóbontó Autókarbantartó- és ápoló Autómosógép kezelő Ráépülés: Autótechnikus 1 (3/15) 25. Burkoló Rész-szakképesítés: Nappali 3 (1/13., 2/14., 3/15)

11 Hidegburkoló Melegburkoló Parkettás 26. Festő, mázoló, tapétázó Rész-szakképesítés: Mázoló, lakkozó Plakátragasztó Szobafestő Tapétázó Karosszéria lakatos Haszongépjármű-vezető Elágazás: Autóbuszvezető - Tehergépkocsi-vezető 29. Kőműves Rész-szakképesítés: Beton- és vasbetonkészítő Építési kisgépkezelő Építményvakoló kőműves Épületfalazó kőműves Gépi vakoló Számítógép-szerelő, -karbantartó Elágazás: Kertészeti gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 32. Agrárkörnyezetgazda Rész-szakképesítések: Bioállat-tartó és tenyésztő Biomasszaelőállító Bionövény-termesztő Ökogazda 33. Gazda Rész-szakképesítések: Aranykalászos gazda Ezüstkalászos gazda Mezőgazdasági munkás 34. Kertész Rész-szakképesítések: Fűszernövény-termesztő Gombatermesztő Gyógynövénytermesztő Kerti munkás Elágazás: Dohánykertész Gyümölcstermesztő Szőlőtermesztő Zöldségtermesztő Nappali 3 (1/13., 2/14., 3/15) Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Nappali, esti Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend 31. Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító Nappali, esti (1/13.) Nappali 3 (1/13., 2/14., 3/15) Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Nappali, esti Nappali, esti Nappali, esti Mezőgazdaság: Képzési idő (évf.-ok) 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) Egészségügy és szociális gondozás: Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok)

12 35. Családpedagógiai mentor Pedagógiai asszisztens Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend 37. Idegenvezető Nappali, esti 38. Panziós, falusi vendéglátó Nappali, Rész-szakképesítés: esti Mezőgazdasági gazdaasszony Szállodai szobaasszony Protokoll és utazásügyintéző Elágazás: Protokollügyintéző Utazásügyintéző 40. Sportszervező, -menedzser Sportedző Rész-szakképesítés: sportoktató (atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) Elágazás: - Fitness-wellness asszisztens - Sportedző (atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) Ráépülés: - Rekreációs mozgásprogram-vezető 42. Települési környezetvédelmi technikus Rész-szakképesítés: Települési környezetvédelmi ügyintéző Településüzemeltető és fenntartó 43. Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser Elágazás: Idegenforgalmi szakmenedzser Nappali 1 (1/13) Nappali 1 (1/13) Nappali, esti Nappali, esti Nappali, esti Szolgáltatások: Képzési idő (évf.-ok) 2 (1/13. és 2/14.) 2 (1/13. és 2/14.) 1 (1/13) 1 (1/13.) 1 (1/13.) Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Nappali 2 (1/13. és 2/14.) A nappali rendszerű iskolai oktatás és a felnőttoktatás OKJ szakjai a School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Békéscsabai Tagintézménye tekintetében: Társadalomtudományi gazdasági, jogi képzések: Ssz. Szak megnevezése OKJ száma Munkarend Képzési idő (évf.-ok) 1. Külkereskedelmi üzletkötő Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Pénzügyi-számviteli ügyintéző Nappali 1,5 (1/13. és 2/14.) Újságíró Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Rész-szakképesítés: Újságíró II. Elágazás: Újságíró I. 4. Vállalkozási ügyintéző Nappali 1,5 (1/13. és 2/14.) 5. Vám- és jövedéki ügyintéző Elágazás: Jövedéki ügyintéző Vámügyintéző 6. Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző Nappali 1 (1/13) Nappali 2 (1/13. és 2/14.)

13 Elágazás: Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések: 7. Informatikus Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Elágazás: Gazdasági informatikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus 8. Informatikai alkalmazásfejlesztő Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Elágazás: Szoftverfejlesztő Internetes alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és tervező 9. Informatikai rendszergazda Rész-szakképesítés: Számítástechnikai szoftverüzemeltető Elágazás: Nappali 2 (1/13. és 2/14.) Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Számítógéprendszer-karbantartó Webmester Szolgáltatások: 10. Sportedző Elágazás: Fitness-wellness asszisztens Sportedző (atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) Ráépülés: Rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányok: személyi edző, wellness tanácsadó Sportszervező-menedzser Az intézmény további tevékenységei: Könyv-kiskereskedelem Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Nappali, esti 1 (1/13.) 1 (1/13.) Nappali, esti 1 (1/13) Az intézmény kiegészítő tevékenysége a székhelyen és a telephelyeken: az iskola profiljának megfelelő tanfolyami szakmai és nyelvi képzés a 45/1999.(XII.13.) OM rendelet szerint. 8. Az intézmény gazdálkodása és az azzal összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módja szerint részben önálló, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint teljes jogkörrel rendelkező iskola. 13

14 A fenntartó a gazdálkodás megszervezésével (mely a tervező és adminisztrációs tevékenységet is magába foglalja) a mindenkori igazgatót és gazdasági vezetőjét bízza meg. E személyek közösen meghatározzák az éves költségvetési irányzatot és az iskola pénzügyi kereteit. Az így megadott előirányzatok felett az ügyvezető dönt, rendelkezve az utalványozási joggal. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az igazgató saját felelősségi körben, az általa irányított iskolaegység vonatkozásában gyakorolja, a hatályos jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, a belső szabályzatokban foglaltak és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével, az alábbiak szerint: A fenntartó által jóváhagyott költségvetés előirányzatainak felhasználása felett jogosult rendelkezni, azzal a megszorítással, hogy az , Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség vállaláshoz, valamint utalványozáshoz be kell szerezni a fenntartó előzetes hozzájárulását. A költségvetésében meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A kiegészítő tevékenységből származó bevételeket csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadások fedezésére használhatja fel. Az intézmény és tagintézmény a pénzeszközeit a külön-külön nyitott belföldi bankszámláin kezeli. A bankszámlák nyitásához a fenntartó engedélye szükséges. Pénzkölcsönt, hitelt csak a fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el. A könyvvezetést a fenntartó végzi, az intézmény igazgatója felelős a fenntartó által meghatározott analitikus nyilvántartások vezetéséért és a gazdálkodással összefüggő információ-szolgáltatás megfelelő formában, gyakorisággal és tartalommal való teljesítéséért. 9. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlanok SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA C í m Bérelt alapterület Tulajdonos Nagykálló, Bátori út 1. Telephely 95m2 Nagykálló Város Önkormányzat Nagykálló, Szabadság tér 5. Telephely 180m2 Nagykálló Város Önkormányzat Nagykálló, Nagybalkányi út 3. Telephely 160m2 Lipták Lajos Nagykálló, Korányi u Székhely 680m2 Nagykálló Város Önkormányzat Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Telephely 120m2 Nyíregyháza Város Önkormányzata Nyíregyháza, Dózsa Gy. Út 25. Telephely 60m2 Nyíregyháza Város Önkormányzata SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BÉKÉSCSABAI TAGINTÉZMÉNY: Cím Bérelt /saját alapterület Tulajdonos Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Telephely 180m2 Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Békéscsaba, Szabó D. u. 54. Telephely 580m2 School of Business Nonprofit Kft. Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 42. Telephely 240 m2 Booklands 2000 Kiadó Kft. Nagyértékű ingóságok Az 50 ezer forint értéket meghaladó ingóságok a székhelyhez és telephelyekhez mellékelt eszköz- és felszerelésjegyzékben kiemelve szerepelnek. az intézmény feladatainak ellátásához, jogszerű működéséhez szükséges termeket, helyiségeket, felszerelési tárgyakat a fenntartó egyrészt a Kft. tulajdonában lévő, illetve a gazdálkodás eredményeként tulajdonába kerülő dolgok használati jogának átadásával, másrészt a bérleti jogviszony keretében használatába kerülő ingatlanok, helyiségek, dolgok használati és az egyes bérleti szerződésekben meghatározott mértékű hasznosítási jogának átengedésével biztosítja; az intézmény feladatellátását szolgáló vagyonát képezik azok a pénzeszközök is, amelyeket a fenntartó az intézmény jóváhagyott éves költség-vetése alapján az iskola önálló bankszámlájára a működés és a feladatellátás finanszírozására átutal; az intézmény feladatellátását szolgáló vagyonát képezik azok a bevételek, amelyek a használati, hasznosítási jog gyakorlásából erednek, továbbá az alapfeladathoz kapcsolódó tandíj, regisztrációs díj, és egyéb díjbevételek, valamint a jelen alapító okiratban megjelölt kiegészítő tevékenységből származó bevételek, a szakképzési támogatás címén szerződés alapján biztosított pénzeszközök, illetve az ezek felhasználásával vásárolt de a Kft. tulajdonát képező - technikai, oktatási és egyéb eszközök használati és hasznosítási joga, az ebből származó bevételek; az intézmény számára nyújtott fenntartói, illetve más külső szervek, szervezetek, magánszemélyek által nyújtott, valamint a pályázati úton elnyert támogatások. 14

15 10. Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az alábbiak szerint oszlik meg a fenntartó, valamint az intézmény között: Az intézmény igazgatója, a Tagintézmény vonatkozóan a Tagintézmény vezetője jogosult az intézmény működéséhez szükséges,- a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott ingatlanok, helyiségek, ingóságok, eszközök és felszerelések biztosítása érdekében,- bérleti szerződések megkötésére, megszüntetésére, módosítására (a fenntartó jóváhagyásával). A fenntartó jogosult az intézmény feladatellátását biztosító ingatlanok tulajdonjogának megszerzését eredményező szerződések megkötésére. A fenntartó jogosult engedélyezni, hogy a feleslegessé váló vagyontárgyakat az intézményigazgató selejtezze, vagy értékesítés útján hasznosítsa. Az intézmény működéséhez és fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket a fenntartó az intézmény éves költségvetésének jóváhagyásával állapítja meg. Az igazgató az intézmény éves költségvetésre javaslatot tesz a fenntartónak, a jóváhagyott költségvetéssel a jogszabályokban, a jelen alapító okiratban és a belső szabályzatokban meghatározottak érvényesítésével, annak keretei között gazdálkodik. Az igazgató határozza meg az intézmény vagyonával való gazdálkodás keretében az oktatás tárgyi, technikai fejlesztésének fő irányait. Biztosítja az intézmény vagyonába tartozó eszközök intézményegységenkénti nyilvántartását, javaslatot tesz a fenntartónak a feleslegessé vált tárgyi eszközök hasznosítására. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésének erre a célra jóváhagyott előirányzatán belül, valamint az abban nem szereplő egyéb bevételei terhére önállóan dönt a fenntartó által meghatározott fő irányok figyelembe vételével az oktatás tárgyi, technikai fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök beszerzéséről, azzal, hogy ezek az eszközök a fenntartó tulajdonát képezik, de azok használati és hasznosítási joga az intézmény vagyonát képezi, a rendelkezési jog pedig az intézmény igazgatójáé. 11. Az intézmény vagyona az alapfeladatok ellátásának biztosítására szolgál. Erre tekintettel különösen az alábbiakra használható fel: az intézményben tanító tanárok munkabérére, óradíjára, járulékaira, ingatlanok, helyiségek vásárlására, felújítására, bérleti és üzemeltetési díjára, gazdasági-pénzügyi és adminisztratív tevékenység díjazására, a szükséges nyomtatványok vásárlására, a működéshez, oktatáshoz szükséges könyvek, segédanyagok, technikai eszközök vásárlására, tájékoztató, ismertető és reklám anyagokra, tanulmányi ösztöndíjakra diákoknak, tanároknak, tanulmányi versenyek szervezésére, tanulmányi kirándulásokra, a tanárok szakmai és módszertani továbbképzésére, kutatási, fejlesztési pályázatok meghirdetésére, támogatására, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, külföldi oktatási anyagok adaptálására. 12. Az Intézmény igazgatóját a fenntartó, a Tagintézmény vezetőjét az Intézmény igazgatója bízza meg, határozott időre. 13. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Az intézmény az oktatás és nevelés valamint egyéb területein törekszik az esélyegyenlőség megteremtésére, és biztosítja a szabadságjogok gyakorlását. 14. A működés kezdete: szeptember 1. Az alapító okirat kelte: június 2. Utolsó módosítás kelte: 2007.november 07. Az alapító okirat módosítás kelte: június 17. A Békéscsabai Tagiskola működés kezdete: szeptember 1. Az alapító okirat kelte: június 15. Utolsó módosítás kelte: június 10. Az alapító okirat kelte: augusztus 2 Működési engedély kiegészítése: január 06. Működési engedély kiegészítése: június 11. Utolsó működési engedély: június 17. Utolsó működési engedély: március 31 Békéscsaba, április 28. Bokor József School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Nonprofit Kft. Ügyvezető 15

16 SCHOOL OF BUSINESS ÜZLETI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, szeptember 01-től érvényes ALAPÍTÓ OKIRATA 1. sz. Melléklete a normatíva jogcímekről (Költségvetési törvény 3., 5.; 8. sz. mellékletekben meghatározott normatíva jogcímek) Alapfeladat normatív hozzájárulása: Szakmai elméleti oktatás nappali: Nagykállón engedélyezett tanulói létszám 560 fő Engedélyezett maximális tanulólétszám: 455 fő nappali rendszerű iskolai oktatásra nappali oktatás munkarendje szerinti képzésre és 105 fő esti oktatás munkarendje szerinti képzésre. Békéscsabán Engedélyezett maximális tanulólétszám: 90 fő nappali tagozatra nappali munkarend szerinti képzésre. 15 fő esti munkarend szerinti képzésre. Szakmai gyakorlati oktatás nappali: Nagykállón engedélyezett tanulói létszám 560 fő Engedélyezett maximális tanulólétszám: 455 fő nappali rendszerű iskolai oktatásra nappali oktatás munkarendje szerinti képzésre és 105 fő esti oktatás munkarendje szerinti képzésre. Békéscsabán Engedélyezett maximális tanulólétszám: 90 fő nappali tagozatra nappali munkarend szerinti képzésre. 15 fő esti munkarend szerinti képzésre. Kiegészítő és kötött hozzájárulások Nagykállón engedélyezett tanulói létszám 560 fő Engedélyezett maximális tanulólétszám: 455 fő nappali rendszerű iskolai oktatásra nappali oktatás munkarendje szerinti képzésre és 105 fő esti oktatás munkarendje szerinti képzésre. Békéscsabán Engedélyezett maximális tanulólétszám: 90 fő nappali tagozatra nappali munkarend szerinti képzésre. 15 fő esti munkarend szerinti képzésre. Szervezett intézményi étkeztetés Szervezett intézményi étkeztetés kedvezményes Bejáró tanulók ellátása Pedagógiai szakmai szolgáltatás Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok Minőségfejlesztési feladatok, Tanulók tankönyvvásárlása Ingyenes tankönyv Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Középiskolai felkészítő, kétszintű érettségihez Központosított előirányzatok Felzárkóztató oktatás a 9. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásra Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Békéscsaba, április 28. Bokor József School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Nonprofit Kft. Ügyvezető 16

17 2. Az iskola működésének feltételei 2.1. Személyi feltételek Az intézmény dolgozói Az iskola működésének személyi feltételei biztosítottak. Az oktatásban, az adminisztrációban közreműködő kollégák jól képzett szakemberek, személyük garancia a színvonalas munkára. A február 1.-i állapot szerint: Ssz. név beosztás diploma száma Végzettség 1 Lipták Lajos igazgató, minőségirányítási vezető 20/1991. Sipkay B. Ker. Szk.: felsőfokú áruforgalmi 145/1982. Kossuth L.Tudománye.: kémia-fizika sz. 2 Reszkető Gabriella iskolatitkár, belső és Nyíregyházi Főiskola GATE Mg-i Főiskolai Kar: közgazdász, L.116/2001. "5S" auditor vállalkozási szakirány 3 igazgatóhelyettes, Kelemenné Orosz D-25/1993. Széchenyi István Közg. Szk.: angol ny. gép- gyorsíró gyakorlati okt. vezető Melinda 265/1999. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola: pedagógia sz. tanár helyettes, tanár 4 Szakács Árpádné gyakorlati oktatásvezető, tanár K-29/1980. Ker.Vend Főisk: műszaki oktató K-6/ Ker.Vend. Főisk.: ker. üzemgazd.és gazd. szaktanár 5 Asztalos Viktor 704/1998. BGYTF:mat.-számtech. tanár gyakorlati oktatásvezető helyettes, tanár C-2/1994. Széchenyi István Közg.Szki.: számtech. programozó T-3/2002 Debreceni Egyetem (informatika szakos tanár) 6 Buzogány Béla gyakorlati oktatásvezető helyettes, tanár 6755 Marosvásárhelyi Szíművészeti Főiskola 7 Aranyiné Molnár 1/1995. DATE Mezőgazdaságtudományi Kar: mérnök tanár Tanár Zsuzsanna 99/1978. DATE Mezőgazdaságtudományi Kar: agrármérnök 8 Balla Gábor Tanár K-4/1983.N. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola: keresked.üzemgazd. 9 Balláné Szabó Gabriella Tanár K-44/1983. N. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola 10 Carlsson-Koncz Orsolya Tanár PTb/BL Nyíregyházi Főiskola: technika-számítástechnika szakos tanár 11 Demarcsek Györgyné Tanár 310/1999. Magyar Táncművészeti Főiskola: néptánc pedagógus 12 Dr. Jakab Imre Tanár K.d-107/ Marx Közgazdaságtudományi Egyetem: közgazda 13 Dr. Karádi Zsolt Tanár KLTE BTK: magyar nyelv és irodalom szakos közép-iskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó 2856/1980.B. 262/1996. BGYTF: francia szakos nyelvtanár 14 Dr. Nagy János Tanár Kd-101/ Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem:közgazda 15 Dr. Sipeki Lajos Tanár Kd-110/ OK Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem:közgazda okleveles könyvvizsgáló 16 Fenyvesi Tiborné Táncoktató Táncpedagógusok Országos Szövetsége: modern tánc oktató 17 Fülesdi László Tanár 252/92. Bessenyei György Tanárképző Főiskola:mat.-angol sz.t. 18 Gorb Viktor Tanár 1372/2002. Nyíregyházi Főiskola BGYTF: számítástechnika szakos tanár 19 Gurály Henriett Tanár L.24/2000. Nyíregyházi Főiskola GATE Mg-i Főiskolai Karának Jogutód Intézménye: közgazdász 20 Gyurkovics Ferenc Tanár 22-L/ B. Pénzügyi és Számviteli Főiskola: szakközgazda KLTE :tört.-földr.-számtech. 21 Király József Tanár 317/1994. KLTE:tech.-pedagógiai előadó 22 Kiss Ágnes Tanár Z-12E/2002. Debreceni Egyetem Konzervatóriumában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egy. Kihelyezett képzésében: középiskolai tanár, énektanár, zeneelméleti tanár, karvezető 23 Kovács Gedeon Tanár PTC Pénzügyi és Számviteli főiskola: szakközgazdász 24 Markos Andrásné Tanár 133/1973. Bessenyei Gy. Tanárk. Főisk.: biológia és mezőgazd.ism. Számviteli Főiskola IV. éves 25 Nagy Béla Tanár M-146/1985/86 Marx Károly Közg. Egyetem: közgazda 26 Nagyné Dr. Forró Andrea Tanár 126-J/1996. Miskolci Egyetem: Állami és jogtudományi kar 27 Nagy Szabolcs Tanár 611/1997. Bessenyei György Tanárképző Főiskola: történelem sz. t. és művelődésszervező, tömegkommunikátor 28 Orbán Mihály Tanár 1109/1979 Eötvös Lóránt Tudományegyetem: pedagógia szakos előadó, rajz szakos tanár 29 Ozsváth Sándor tanár 42/1979 Színház és Filmművészeti Főiskola 30 Szabóné Gyalog Mária Tanár 111/1995 Bessenyei György Tanárképző Főiskola: német szakos tanár 31 Szakács Melinda Tanár 1309/2002. Nyíregyházi Fősikola BGYTF J.I.: matematika szakos tanár

18 32 Tóth László Tanár 318/1989. KLTE: mat.-ábr.geom.-számtech.sz. középisk. t. 33 Vékony Sándor Tanár Főiskolai végz. 34 Vona Éva Tanár 624/1997. Bessenyei György Tanárképző Főiskola:könyvtár-népművelő 35 Zborai Zsuzsanna Tanár PTC/BL Debreceni Egyetem: matematika szakos tanár 36 Tóth Istvánné Gondnok Nagykállói 2-es sz. Általános Iskola Cél, hogy a nevelőtestület tagjai következetesen dolgozzanak a közösen meghatározott feladatok teljesítésén. A szakmai és pedagógiai tevékenységben kiemelkedőt nyújtók érezzék munkájuk megbecsülését. A pedagógiai program elvárásainak nem teljesítése mind anyagilag, mind erkölcsileg jusson kifejezésre A gyakorlati oktatás rendszere A gyakorlati oktatás felelősei a szeptember 01.-i állapot szerint: Szakmacsoport: Vezető: Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció Szakács Árpádné Ügyvitel, Közgazdaság Kelemenné Orosz Melinda Informatika Asztalos Viktor Művészet, kommunikáció, közművelődés Buzogány Béla A gyakorlati oktatásvezetőt és helyetteseit az igazgató bízza meg. A megbízás visszavonásig érvényes. A vezető és helyettesei szervezik szakterületük gyakorlati oktatási tevékenységét, ellenőrzik a munkát, rendszeresen tájékoztatják az igazgatót, a tanévzáró értekezleten beszámolnak a tantestületnek a végzett munkáról. A gyakorlati oktatással kapcsolatos tevékenységek szervezése az iskola minőségbiztosítási rendszere szerint történik, az Eljárások kézikönyve, Szakmai gyakorlat szervezése fejezet alapján Az intézményi működés dologi feltételei Az 1996-ban alapított iskolánk Nagykállóban, a Korányi F. u. 25. szám alatti székhellyel működik. Az iskolai adminisztráció, a központi irányítás a Nagykálló, Nagybalkányi út 3. alatti telephelyen van. Az iskola saját tulajdonú épülettel nem rendelkezik, a telephelyek az együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően az állnak üzleti iskola rendelkezésére. Békéscsabán az iskola a városközpontban található Evangélikus Gimnázium százéves épületében működik. A tagintézmény működéséhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Iskolánk egy országos iskolahálózat része. Együttműködés elsősorban ezekkel az iskolákkal van (Békéscsaba, Cegléd, Dunakeszi, Kiskunfélegyháza, Komló, Miskolc, Nagykálló, Szeged, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Budapest) Az együttműködés fontos része a képzési tapasztalatok, információk rendszeres átadása (évente számos alkalommal 1-3 napos találkozók intézményvezetői, szaktanári szinten egyaránt) Oktatási célunk, hogy végzős diákjaink otthonosan mozogjanak a számítástechnika és a gazdaság világában. Korszerű ismeretekkel felvértezve kerüljenek ki iskolánkból biztatva őket a további tanulásra. A képzési kínálat és annak folyamatos fejlesztése biztosítja, hogy a végzettek biztos jövőképpel és reális egyéni karriertervvel kezdjék pályájukat. Az üzleti szakközépiskolában olyan szakokat indítunk 1 ill. 2 éves (színész II. szakon 3 éves) képzési idővel, amelyre a gyakorlatban szükség van, melyek könnyebbé teszik diákjaink elhelyezkedését. Az oktatáshoz, a gyakorlati képzéshez szükséges, a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék szerinti tárgyi eszközökkel rendelkezünk. (TV-k, videók, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, projektorok, írásvetítő stb.) Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, az érdekvédelem fórumai - Dolgozói érdekvédelem: Tantestületi szinten: az SZMSZ, a Munka Törvénykönyve és a KJT rendelkezéseinek megfelelően. - Tanulói érdekvédelem: Osztályfőnök Osztálybizalmi Középiskola diákönkormányzat Évente diákparlament A KT rendelkezéseinek megfelelően Az iskola története, bemutatása A középiskolát a fenntartó Kft ban alapította, miután a jogszabályi változások átalakították a szakképzés rendszerét, és lehetővé vált a csak szakképző évfolyamokkal működő iskola alapítása. 18

19 A képzési profil folyamatosan változott. A változások az alapító okirat módosításaival követhetők nyomon. A változtatás oka a társadalmi igények változása, a munkaerőpiac szükségleteinek követése, a jogszabályi környezethez alkalmazkodás. A rövid képzési ciklus miatt a tanulólétszám tanítási évenként ingadozik. Az elmúlt tizenkét év alatt 70 és 460 fő között változott. A csúcs év körül volt, majd fokozatos csökkenés után a mai fő körül állapodott meg. A változások demográfiai, jogszabályváltozási és piaci okokra vezethetők vissza. Ugyan ezen idő alatt fokozatosan fejlődött az eszközpark, tapasztalatokban gazdagodott a tantestület. A képzési feltételek javításához hozzájárultak a sikeres pályázatok, és a gazdálkodó szervezetek szakképzési támogatásai is. A tanulói kör nagyobb része Szabolcs Szatmár - Bereg Megye teljes területéről tevődik össze. Jellemzően sok a kistelepülésről valók aránya. A fogadásukat lehetővé tette a kollégiumi - externátusi elhelyezésük megoldottsága. Motivációjuk, munkakultúrájuk változó, állandó figyelmet kíván a lemorzsolódás csökkentése. Az iskola számára kiegészítő bevételt jelent a tanfolyami és egyéb oktatás. Az iskolában március 01.-től bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer. Az iskolarendszerű képzés mellett folyamatos cél a felnőttképzés feltételeinek fejlesztése, vizsgáztatási jogok megszerzése szeptember 06-tól iskolánk akkreditált felnőttképzési intézmény is Az intézményi képzés szerkezete február 1-i állapot szerint: - Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Idegenvezető - Marketing és reklámügyintéző - Rendszerinformatikus - Színész II. 19

20 B. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Alapelvek A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, - minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló tanuló és nevelő szülő és nevelő nevelő és nevelő között Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott tanulókból. - Ennek érdekében fejlesszük a tanulók önálló ismeretszerzési és önművelési képességét. - Az iskolában minden tanuló kapjon esélyt szociokultúrális hátrányainak leküzdésére. - A kiemelkedő képességű tanulóknak legyen lehetősége tehetségük kibontakoztatására. - Alakuljon ki a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képessége. Ehhez fejlett kommunikációs képességekre és viselkedéskultúrára van szükség. Ez mind a társadalmi beilleszkedésnek, mind az egyén boldogulásának egyik alapvető feltétele. - Tanulóink legalább egy idegen nyelvet alkalmazni képes módon elsajátítsanak. - Lépést tartsunk az informatika rohamos fejlődésével. - Alakuljon ki tanulóink reális önismerete és életszemlélete. - A személyiség harmonikusan fejlődjön, egyaránt figyelemmel a testi és lelki egészségre. - Fejlesszük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, az EUtagság jelentőségének megértetését. - Alakuljon ki a választott szakma felelősségteljes művelésének igénye. - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink alkalmazzák az egyéni tanulás módszereit, a munkavégzésben legyenek kreatívak, - elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, Iskolánk folyamatosan részt kíván venni az iskolakörnyezet életében. Ennek érdekében: - igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai, - ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel, - nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: - humánus, - erkölcsös, - fegyelmezett, - művelt, - kötelességtudó, - érdeklődő, nyitott, - kreatív, alkotó, - becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, - képes a problémák érzékelésére és megoldására, - gyakorlatias, - képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 20

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

Alapító okirat. A City College Üzleti Szakközépiskola

Alapító okirat. A City College Üzleti Szakközépiskola Alapító okirat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése alapján A City College Üzleti Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 6/2013 számú, 2013. május 22-én kelt határozatával felülvizsgálta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2012. május 31. Hatálybalépés: 2012. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 18. ú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc Kertészeti

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben

Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben Alapító Okirat 2012. évi módosítása egységes szerkezetben 1. Az intézmény neve: Mihály Dénes Szakképző Iskola Székhely: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b 2. Telephelyek: Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben