Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: : (42) , ; :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: : (42) 566-000, 566-001; E-mail: : hivatal@bokony."

Átírás

1 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: : (42) , ; : ELŐTERJESZTÉS tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 29-én tartandó ülésére. - A májusi ülés óta eltelt újabb hónap. A kedélyeket csak a vihar múlta felül. Az Igazgató választásra gondolok. Rendkívül feszült hangulat jellemezte a választást. Különösebb hozzáfűznivalóm nincs, mivel nem történt eredmény a választáson. Egyet mégis megjegyzek. Az a fős szülői társaság, aki ellenezte Vastag György újraválasztását azok itt voltak, de akik akarják azok egy sem voltak itt. Pedig sokkal több szülőnek a gyereke jár iskolába, mint ez a szülő gyereke. - A viharkárokat enyhítettük, de mindent nem tudtunk megcsinálni mi sem. A testület közel 700 e Ft-ot ajánlott fel a károsultak megsegítésére. Nem tettük át az alapítvány számlájára, mert az hosszú időt vett volna igénybe, így azt a hivatal osztja el. A Vöröskereszttől is kapunk egy kis támogatást, főleg építőanyagot, de mivel az anyagiak nem végesek 9 család kap az építőanyagból. 24-én voltak ellenőrizni a megyei katasztrófavédelmi hivataltól. Főleg a vis majort ellenőrizték, amiből közel 2 millió Ft-ot igényeltünk. A Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Igazgatóság igazgatója Szentesi Péter kérte, hogy a veszélyes hulladékra külön figyeljünk oda. Ezért gyűjtettem össze az egészet, mert ha ez otthon marad, akkor ennek nagy része a határba kerül. Seszták Oszkár a Megyei Közgyűlés elnöke ígéretet tett a kárenyhítésre. Sajnos a pénz nagyon nehezen akar ideérni. - Megbeszélést folytattam Molnár Zsigmond vállalkozóval a varrodát bérbe vagy véglegesen megvásárolja, vagy üzemeltetésre kivenné. Várjuk a választ. - A Tisztiorvosi Szolgálat III. fokú hőségriadót rendelt el. A közcélú dolgozóknak ásványvizet és óránként 10 perc pihenőt biztosítottunk. - A Strabag Pes Zrt. levelet írt, melyben kérte a 272/5 hrsz-ú területen földhasználati megállapodás megkötését a telefon központ konténerre. - Az akácos erdőnket is kár érte. Kb q fát kell ismét kivágnunk, mert a szél kitörte vagy megdöntötte. Ismét vállalkozóval kell megoldanunk, mert a közcélú dolgozókkal ez veszélyes. Az erdőt át kell járni. A biztosító közel 2 millió Ft-ra értékelte a kárt. Az erdészettől meg van az engedély a kivágásra. - A temetővel kapcsolatban rendkívüli ülést rendeltem el augusztus órára, melyre meghívtam az Orfeusz Kft-t, illetve Lippai és Bódor temetkezési vállalkozót. - Az iskolában az orvosi szoba kialakítása a téli szünetben történik. Január 31-ig meghosszabbította a szerződést a főorvos asszony. Az iroda átköltözik. Az összköltség kb Ft lesz. Pályázati lehetőséget keresünk az eszközökre. - A temető kerítés sövényből való elkészítése még egy kicsit várat magára. Az árok elkészült, de már nem a mi feladatunk lett volna. - A Rendőrségnek megszavazott támogatást folyamatosan utaljuk. - Dalanics László kerítése elkészült a Sport pálya felől.

2 - A határmenti utak kidőlt fáit folyamatosan szedjük, rendezzük, hogy az utak járhatóak legyenek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, és a feltett kérdésekre válaszolok. Bököny, Piskolczi Géza polgármester

3 Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (VIII.15.) Önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezés 1. A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület használatot, a zöldfelületek használatát, a hirdető berendezések elhelyezését. 2. (1) A rendelet hatálya Bököny Község közigazgatási területén található közterületekre és azok használóira terjed ki. (2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket Bököny község polgármestere /a továbbiakban: engedélyező/ gyakorolja. A közterület használat engedélyezése 3. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges. (2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez, b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, c) pótkocsi, munkagép, busz, d) önálló hirdető berendezések, táblák, e) transzparensek f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, g) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, alkalmi vásár tevékenység céljára, i) vendéglátó ipari előkert céljára (3) Nem kell közterület használati engedély: a) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, b) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, c) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához, d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. (4) Nem adható közterület használati engedély:

4 a) bűzös, tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit, b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, Az engedély iránti kérelem 4. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. (4) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének illetve telephelyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használni, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, működési engedély) egy másolati példányát, e) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozat egy példányát, f) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és címét. (5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. Az engedély megadása 5. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes nevét és állandó lakó-(telep) helyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű, c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját. (2) A közterület használat - az 5. (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. (3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet. (4) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, b) élelmiszer árusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel.

5 A közterület használat egyéb szabályai 6. (1) A közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni. (2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni. 7. (1) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik: a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékére, b) vendéglátó ipari előkertekre. 8. (1) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év. (2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény, közműaknák, posta-és hírlaptároló láda, illetve telefonfülke elhelyezése. (3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. (4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség. A közterület használati díj 9. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért díjat kell fizetni. (2) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során: a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni, b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó, c) minden megkezdett nap, hónap, m 2 egésznek számít. (3) Az engedélyes a közterület használati díjat minden esetben fél évre előre, az engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig minden félév első hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az árusítás megkezdése előtt meg kell fizetni. (4) A közterület használat ÁFA nélküli díjának mértékét a 2.számú melléklet tartalmazza. (5) A közterület használati díjat a 2. sz. mellékletben meghatározott díjtételek alapján az engedélyező állapítja meg. (6) A közterület használati díjat az önkormányzat számlájára kell befizetni. (7) A menetrendszerinti busz mentesül a díjfizetés alól 10. Nem kell közterület használati díjat fizetni a közműveknek (elektromos, gáz, víz-és csatornázási művek) valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése után.

6 A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása 11. (1) Az engedélyező a közterület használati engedély bevonására történő figyelmeztetés mellett határidő kitűzésével - felszólítja a szabálytalanság megszüntetésére azt az engedélyest, aki: a) a közterületen elhelyezett árusítóhely folyamatos tisztántartásáról, fenntartásáról nem gondoskodik, b) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el, c) az engedélytől eltérő terméket árul, d) a számára engedélyezett közterület használatot másnak átengedi, e) a közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg. (2) Amennyiben az engedélyes a megadott határidőn belül kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni. (3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja. (4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását kezdeményezni az eljáró hatóságnál. (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (6) Ha a közterület használat a (1) vagy (2) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. Vegyes és záró rendelkezések 12. A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező, a polgármesteri hivatal helyszíni bírságolási joggal felruházott dolgozója és a rendőrség jogosult. 13. (1) Amennyiben a cselekmény nem minősül magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértésnek, az e rendelet szerint közterület használat szabályainak megszegése" szabálysértést követi el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: a) a 3.. (2) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott célra engedély nélkül használja a közterületet, b) a 3.. (4) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott módon és célra vesz igénybe közterületet, c) a közterületen szeszesitalt fogyaszt a 7. (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjét az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala erre felhatalmazott ügyintézője a szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv (1) bekezdésében meghatározott összegű helyszíni bírsággal sújthatja. 14. (1) Ez a rendelet augusztus 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Hatályát veszti a közterület használat általános szabályairól szóló 32/2009.(XII.29.) rendelet. Bököny, július 21. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző

7 1. számú melléklet A Közterületek használatáról szóló rendelethez Kérelem 1. A kérelmező neve, személyi ig. száma: 2. Állandó lakhely, székhely címe: 3. Közterület-használat célja:... időtartama: A közterület-használat a) helye (telepítési helyszínrajz): b) Módja, mértéke (m 2 -ben): c) Az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása (anyaga, rögzítés módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.): 5. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: Dátum, kérelmező aláírása 2. számú melléklet a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 600 Ft/m 2 /hó kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cím-és cégtábla b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/ 150 Ft/m 2 /hó c) Pótkocsi, munkagép, busz 1500Ft/hó/gk d) Önálló hirdető berendezések, táblák 800 Ft/m2/év e) Transzparensek 250Ft/m2/nap f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 300 Ft/m2/hó g) alkalmi-és mozgóárusítás 700 Ft/m 2 /hó h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység, 200 Ft/m 2 /nap alkalmi vásár i) vendéglátó ipari előkert 1200 Ft/m 2 /hó

8 Beszámoló A Barota Mihály Általános Művelődési Központ 2009/2010-es tanévben Végzett Munkájáról Bököny, 2010

9 Bevezetés A Barota Mihály Általános Művelődési Központ - ban a 2009/2010-es tanévben végzett munkáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felé, idén is, tagintézményenként, szervezeti egységenként külön-külön adunk számot. Mivel a Kulturális Tagintézmény beszámolója idén is a gazdasági évhez igazodik, ezért a Képviselőtestület felé, a tagintézmény vezetője ( Bobikné Sándor Erzsébet) külön készíti el a beszámolóját. Pénzügyi vonatkozásokról beszámolónkban, csak amennyire a szakmai munka bemutatásához szükséges, annyiban esik szó, mivel a pénzügyi beszámolásokat a Képviselőtestület felé a Gazdasági Igazgatóhelyettes ( Urbin Péterné) mindig a gazdasági évnek megfelelően készíti el, s ennek megfelelően tárgyalja a Képviselőtestület. A tagintézmények ebben a tanévben is saját programjak szerint, szakmailag önállóan végezték munkájukat, tevékenységüknek szakmai irányítói a tagintézmények vezetői voltak. Igyekeztünk a beszámolót kellő részletességgel elkészíteni, annak érdekében is, hogy végzett munkánk minél pontosabban megörökítődjön. Tartalom Óvodai tagintézmény ( Pelles Brigitta) Iskolai Tagintézmény ( Vastag György) Konyha ( Deme Imréné)

10 Óvodai beszámoló Az óvoda kapuit a 2009/2010-es nevelési évben, 2009 augusztu s 31-én hétfőn nyitottuk meg. Először a régi illetve az 5. életévüket betöltött óvodásaink fogadtuk a már megszokott környezetben. A kisebbek egy héttel később érkeztek óvodánkba, mivel az ő részükre az előző évekhez hasonlóan egy három napos beszoktatást szerveztünk. Minden évben azon dolgozom s dolgozunk, - a védőnők és a Családsegítő munkatársai segítségét is kérve -, hogy minden beíratott, halmozottan hátrányos helyzetben élő gyereket felvegyünk az óvodába és megpróbáljuk elérni a szülőknél, a gyerm ekük rendszeres óvodába járatását. Intézményünkben 4 csoport működik, melyben 121 gyereket nevelünk és oktatunk, akik közül, halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerek 46 fő, a cigány etnikai kisebbségű gyerekek száma 27 fő, sajátos nevelést igényelt (SNI) gyerek száma 1 fő (nagyot halló) Az elmúlt években a gyerekcsoportok szervezésénél, figyelembe vettük a szülők egyéni kéréseit és a gyerekek kor szerinti összetételét, ennek alapján osztott, részben osztott és vegyes életkorú csoportokat alakítottunk ki. Csoportok megoszlása: Süni csoport (kis csoport): 27 fő HHH 10 fő Nyulacska csoport (kis-középső - nagy) 32 fő HHH 14 fő Napocska csoport (középső-nagy) 32fő HHH 10 fő Maci csoport (középső-nagy) 1 fő SNI 30 fő HHH 12 fő Igyekszünk minden felvételre jelentkező gyerek részére biztosítani az óvodai ellátást. Ebben az évben a beiratkozott gyerekek száma 51 fő. Óvodánk személyi feltételei: Intézményünk a törvény által előírt minimális dolgozói létszámot foglalkoztatja, mely 13 fő. Óvodapedagógus 8 fő Dajka 5 fő Óvodapedagógusok isk olai végzettsége: Főiskola Óvóképző szakközépiskola Jelenleg főiskolai tanulmányait folytatja Kiegészítő végzettségek: Vezető óvodapedagógusi szakvizsga Fejlesztő pedagógus szakvizsga Tanítóképző főiskola Gyógypedagógiai asszisztens vizsga 6 fő 1 fő 1 fő, 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő Dajkák iskolai végzettsége. Érettségi + dajkai képesítés + gyógypedagógiai asszisztens képző 2 fő Dajkai képesítés 3 fő A pedagógu s közösségü nk személyi összetételében az állandóság a jellemző. Óvodapedagógusaink jól képzett, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, jól szervezetten, magas pedagógiai színvonalon teljesítik nevelői hivatásukat. Élnek a módszertani szabadság lehetőségeivel, tudásukat a szakmai továbbképzéseken szerzett ismeretekkel bővítik, gyarapítják.

11 Iskolai tagintézmény Bevezetés Az idei tanévben is jelentős változásokat hozott intézményünkben az ún. integrációs pedagógiai rendszer kiépítése, erről és a változásokról az alábbiakban részletesen lesz szó. Személyi feltételek A 20009/2010-es tanévben 25 fő teljes állományú pedagógus (tanítók, tanárok, napközisek, fejlesztő pedagógus, iskolaigazgató és helyettes), 2 fő szakos óraadó tanár ( ének: Papp Zoltán, fizika: Incze Anita) irányította intézményünkben a tanítást-tanulást. Szabóné Bucsku Zsuzsa helyett 2010 április végén Dalanics Krisztina érkezett a napközibe. A pedagógiai munkát hosszabb rövidebb ideig ebben a tanévben a következők segítették: Ács Ilona, Dremák Anita, Hajdu Bernadett, Kobelák Jánosné, Pisák Lászlóné, Taskó Tímea. Az iskolai vagyon működtetésében Puskás Györgyné, Vadász Antalné és Farkas János vett részt. Ezen kívül az iskolai tagintézményben 4 takarító, 1 biztonsági őr és 1 iskolatitkár dolgozott. A Gazdasági Iroda az iskola területén helyezkedik el, az itteni létszám 3 fő. Ebben a tanévben Berki Timea segítette és segíti jelenleg is a munkát. Továbbképzések Pedagógus továbbképzési keret az előző tanévtől megszűnt, ezért senkit sem tudtunk támogatni ezen a téren. Az IPR pályázat részekén a tantestület egésze 2 db órás akkreditált továbbképzésen vett részt. Ennek témái a következők: IPR-hez kapcsolódó tanítás-tanulási technikák elmélete és gyakorlata

12 Halmozottan hátrányos helyzetű, magatartási problémákkal küszködő gyerekek tanítása, nevelése Bakóné Papp Erzsébet idén végezte el a Nyíregyházi Főiskolán az Inkluzív nevelés szakot. Nem pedagógus dolgozóink is végeztek továbbképzéseket: Ács Tiborné Bucsku Lászlóné Nyíregyházi Főiskola ( Magyar-ügyvitel szak) Nyíregyházi Főiskola ( szociálpedagógia szak) Mindketten sikeresen teljesítettek. Ezen kívül Szabó Miklósné tanult és tanul folyamatosan, aki a Nyíregyházi Főiskola gazdasági menedzsment szakját végzi. Szakmai nap Szakmai napon vett részt a tantestület 2010 április 1-én Nagykállóban, ahol két bemutató órát nézhettünk meg a szaktárgyaknak megfelelően, bekapcsolódhattunk a kompetencia alapú oktatás világába, műhelyfoglalkozások voltak, segédanyagokat kaptunk, s a végén ebéd zárta a napot. Mindezt pályázati támogatásból valósítottuk meg. Kereset kiegészítés Az előző évhez hasonlóan idén sem kaptak minőségi bérpótlékot a kollegák, így az ebből finanszírozott Év Pedagógusa díjat sem ítéltük oda. Ugyanakkor a tanév során a Pedagógus bérkiegészítés pályázat eredményeként mindenki részesült havi bontásban kereset kiegészítésben. Gyermekvédelmi munka Gyermekvédelmi felelőseink minden tanév elején felmérik osztályonként a hátrányos és veszélyeztetett tanulók számát, és a tanév során figyelemmel kísérik tevékenységüket családlátogatásokat szerveznek, segítenek az osztályfőnököknek és jelzik a problémákat családsegítő felé. A Családsegítő és az Önkormányzat segített a tanév során több alkalommal a hátrányos helyzetűek vizsgálatra vitelében ( pszichológus, tanulási képességeket vizsgáló bizottság), illetve néhány alkalommal magam is megoldottam a beszállítást. A Családsegítő felé jeleztük az igazgatói figyelmeztetéseket, valamint a károkozásokat is a tanév során ( a károkozás egyébként csökkent). Rendszeresen részt vettünk a Családsegítő által szervezett esetmegbeszéléseken, gyerekeink érdekében. Minden hónapban gyermekvédelmi felelőseink ( Barnucz Lászlóné, Urbinné Terdik Katalin) írásban jelezték a gyermekvédelmi problémákat, a hiányzásokról, a felszólításokról, a feljelentésekről, a károkozásokról és az igazgatói figyelmeztetésekről szintén jeleztünk ( másolatokat küldtünk). Az iskola alsó tagozatán vannak olyan osztályok, ahol többségbe kerültek a kisebbségi gyerekek, s mivel az óvodás gyerekek összlétszámában is 50% körüli a kisebbség aránya, és nem minden gyereket járatnak a kisebbségiek óvodába, várhatóan néhány éven belül a cigányság összlétszáma eléri az 50%-ot az iskolában is. Mindez nem kis gondot fog okozni az

13 intézményben. Az előző évhez hasonlóan bekapcsolódtunk a Sió iskolatáska programba, annak érdekében, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül néhány legalább őszre ingyen iskolatáskához jusson ( tavaly 19-en jutottak így iskolatáskához). Az igényléseket Barnucz Lászlóné és Ács Tiborné bonyolította. Egészségvédelem A védőnők rendszeresen elvégezték a tanév során a fejbőrök vizsgálatát. Idén is több alkalommal tetvet találtak. Az alsós tanítók rendszerint maguk oldották meg a fertőtlenítést ( erre a célra tartunk szert), mert az a tapasztalatunk, hogy otthon ezt nem minden esetben teszik meg, hiába szólítjuk fel a szülőket írásban. Van néhány család a faluban, akik állandóan tetvesek. Felsősöknél mindezt már nem tudjuk megtenni az osztálytársak előtt, mert a szülők ezt szóvá teszik. Így marad a családra, ott viszont nem mindig történik meg. Védőoltásra, orvosi vizsgálatokra év közben osztályfőnöki, illetve szaktanári kísérettel vonultak át rendelőbe a gyerekek. A védőnők osztályfőnöki óra keretében több alkalommal tartottak oktatást az egészségvédelemről, helyes táplálkozásról. Mentálhigiénés és egészséges életmód foglalkozásokat tartott Gorgyánné Kassu Zsuzsanna, Tóth Nikoletta védőnő minden osztályban,drogpevenciós és mentálhigiénés előadásokat tartott a gyerekek számára, nagy érdeklődéssel és sikerrel. Iskolatej program Ebben a tanévben az önkormányzat támogatásával az iskolások részesültek iskolatejben illetve kakaóban. Az iskolatej kiosztását a felső tagozatban a pazarlás és a szemetelés elkerülése végett a biztonsági őr irányítása alá tettük. Happy hét Egy pályázathoz csatlakozva (Happy hét) egy hétig minden iskolás gyermek kapott fél liter ásványvizet, az ásványvíz fogyasztásának népszerűsítése céljából. A hét végén a víz fontosságát bemutató rajzkiállítást szerveztünk az iskola aulájában ( Urbinné Terdik Katalin). Almaprogram Az idei tanévben kapcsolódtunk be először az ingyenes almaprogramba, melynek keretén belül minden alsó tagozatos diák naponta egy-egy almát kapott az étrendje kiegészítéséül. A kezdeti szervezési és szállítási nehézségek után sikerült megoldani azt, hogy mindíg pontosan, időben az osztálytermekben legyen az áru. Az alma raktározását és szortírozását a konyhán végezték a dolgozók, a takírítók segítségével történt az átszállítás, kiosztását az osztályfőnökök felügyelték. A következő évben is folytatódni fog a program, megkötöttük az ezzel kapcsolatos szerződést. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása Évek óta jelentős erőfeszítéseket fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. Pénzhiány miatt csak alsó tagozatban tudtuk egész évben működtetni a

14 felzárkóztató foglalkozásokat, a kötelező órák terhére. Ezen kívül a pedagógus bérkiegészítés terhére minden osztálynak tartottunk felzárkóztató foglalkozásokat, minden pedagógus bevonásával ( az igazgatót és a helyettest is beleértve). Felső tagozatban a tavalyi tanévben elkezdett angol tehetségfejéesztő foglalkozásokat a 7. osztályosok számára nyáron is folytatták szeptemberig Borosné Mellár Anna és Nemes Blazsán Anikó. A bélyegklubfoglalkozások 2 hetente a könyvtárban rendszeresen működtek Vastag György vezetésével. A 8. évfolyamnak matematikából és magyarból felvételi előkészítés folyt 2010 szeptemberétől, több hónapon keresztül, Galiger Ildikó és Ködöböcz Csilla önkéntesen, térítés nélkül tartották. Óvoda-iskola átmenet Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az utóbbi években rendszeressé váltak az óvoda-iskola kapcsolatok (óvodalátogatás, iskolalátogatás, közös programok, értekezletek, rendezvények) Ebben a két munkaközöség ( óvodai, alsó tagozat) szoros együttműködését kell látnunk. Napközis foglalkozások Az idei tanévben is elsősorban évfolyamonként szerveztük meg a csoportokat, s ez jelentős tehertételt jelentett a napközisek és a tanítók számára is. A napközis munkát ebben az évben az önkormányzattól kapott közmunkások segítették. Kirándulások Minden évben az osztályfőnökök osztálykirándulásokat szerveznek a diákoknak, de egyre nehezebb ezt megvalósítani, mivel a szülők egy része nem tudja, vagy nem akarja állni ennek költségeit. Így egyre inkább arra kényszerülnek, hogy több osztállyal összefogva bonyolítsák le ezeket. Jelentősen változtatni kell tehát a továbbiakban, hogy el tudjuk érni, hogy nagyobb számban vegyenek részt a gyerekek az osztálykirándulásban, vagy ha nem, akkor hétvégére kell tennünk azokat. Az IPR program keretében tölthettek el néhány napot ( 5 nap) a HHH-s gyerekek 2009 decemberben Bogácson (Radócz János, Kissné Tóth Enikő, Deméné Oravecz Márta) valamint tavaszal Cegléden és környékén ( Deméné Oravecz Márta, Ács Tiborné vezetésével) ugyancsak 5 napot. A Kultúra-élmény pályázatból az alsó tagozatból 50 gyerek vett részt egy napos kiránduláson a nyíregyházi Múzeumfaluban, a gyerekeket Barnucz Lászlóné, Bakosné Horváth Andrea és Barnucz Brigitta tanítónők kísérték. A felső tagozatosok szintén 40 fővel Miskolcra kirándultak ugyanebből a pályázatból, kísérő tanárok Galiger Ildikó, Ködöböcz Csilla voltak. Ugyancsak 40 fővel Póti Józsefné és Nemes-Blazsán Anikó vett részt ingyenes kiránduláson Miskolcon. Az alsó tagozatosok ősszel immár hagyományos színházlátogatást szerveztek a Vojtina Bábszínházba, ahová 83 diák utazott el két autóbusszal. Ugyanezen diákok számára tavassz is volt egy bábelőadás, amelyet gyerekeinknek a színház pályázati pénzből támogatott novemberében az "ÁMK seregszemlén" vett részt Ajakon a 2.a. osztály néptánc kategóriában, ahol különdíjat kapott a fellépésért. Kísérő Barnucz Lászlóné volt.a Vásárhelyi Művészetiskolában tanuló diákok rajzaiból Urbinné Terdik Katalin tanárnő állított össze kiállítási anyagot. Horgolással kapcsolatos kiállítást Nagy Sándorné könyvtárosnő készítette el. A küldöttséget Vastag György vezette. A gyerekek teljes ellátást kaptak és a fellépés

15 mellett egész nap szórakozhattak is június elején a néptáncos csoportok felléptek a geszterédi Juniálison, nagy sikerrel. A gyerekek színvonalas foglalkozásokon vettek részt, és a nap végén ajándékot is kaptak. A diákönkormányzat a következő kirándulásokon vett részt: Téli találkozó Országházlátogatás Szülinapi buli Korcsolyázás Nyíregyháza Budapest Csillebérc (Budapest) Nyíregyháza el. A kirándulásokat Kissné Tóth Enikő tanárnő szervezte és a gyerekek kíséretét is ő látta A bélyegklub tagjai 2010 tavaszán budapesti találkozón vehettek részt (MABEOSZ) Vastag György szakkörvezető irányításával és a nagykállói bélyeggyűjtőkkel közösen. A kirándulás teljesen ingyenes volt, teljes ellátással, színvonalas műsorokkal és ajándékokkal. A gyerekek megtekinthették a világ egyik legnagyobb Bélyegmúzeumát Budapesten.A kirándulásról fényképes tudósítás készült, amely megtalálható a "Bélyegvilág" vonatkozó számában és olvasható a könyvtárban tavaszán bélyeges vetélkedőt szerveztünk Nagykállóban a nagykállóiakkal közösen, a legjobb gyerekeinket vittük el, akik jól szerepeltek és értékes ajándékokkal tértek haza. Egy autóbusznyi gyerek vehetett részt a nagykállóiak szervezésében az őszi Kállai Kettős néptáncfesztiválon, jutalomból. A kíséretet Bobikné Sándor Erzsébet és Vastag György oldotta meg. A tiszadadai bélyeggyűjtő kör meghívására űrhajózással kapcsolatos bélyegkiállításon vettünk részt Tiszadadán, ahol emlékbélyeggel ellátott borítékot kaptak a gyerekek. A gyerekek fegyelmi helyzete 2008/2009-es tanév es tanév Igazgatói figyelmeztetés Kártérítési felszólítás Ebben az évben lényegesen nem változott az igazgatói figyelmeztetés és kártérítési felszólítások száma. Több gyermek szüleit fel kellett hivatnunk, vagy lemenni családlátogatásra. Diákjaink közül, valamint szülők közül többeknek rendőrségi eljárással kellett szembenéznie. Több alkalommal hétvégén, vagy éjszaka az iskola valamint az óvoda területére is bejöttek a rongálók. Hogy megakadályozzuk az iskola udvarára való hétvégi és esti bemászásokat, a ping-pong asztalokat átvitettük a az IFI-tanyára, ahol délutáni és hétvégi nyitva tartás is van. Kártérítési papír esetén, amennyiben befizetésre nem kerül az összeg, akkor az önkormányzat Gazdasági Irodájával együttműködve igyekszünk behajtani a követelést, amennyiben ez sem vezetett eredményre Polgármester Úrhoz fordultunk segítségért.

16 Újabban előfordul, hogy több szülő nem hajlandó átvenni a hivatalos levelet, a takarítónőkkel vitatkoznak, ennek ellenére a követelést érvényesíteni igyekszünk. Fegyelmi helyzet kapcsán meg kell említeni, hogy a napközi és sportudvar iskolaidőn kívül is nagy igénybevételnek van kitéve. Az ott lakók elmondásából tudom, hogy nem ritkák az esti, éjszakai garázda cselekmények sem, annak ellenére, hogy az udvar minden nap 4 óra után (hivatalosan) zárva van. Az Ifi tanyán is tartózkodnak nyitva tartási időn túl, valamint átmásznak a KFT új udvarára is. A törött üvegek, a csikkek, a maghéj eltakarítás, különösen egy hétvége után a mi takarítóinkat terheli. Az összetört padok javítása is minket terhel. Az önkormányzat KFT-jével egyeztetés szükséges, hogy az iskola területén a szippantást úgy valósítsák meg, hogy a tanulási időt ne zavarja. Szükségessé válna a falu központi épületeinek éjjeliőr általi védelme, vagy bekamerázása, hogyha az önkormányzati vagyont védeni akarjuk. A gyerekek fegyelmi helyzetében egyébként jelentős javulás következett be, ennek okai a következők: 1 A Házirendet már az előző tanévben kiegészítettük, szigorítottuk és tanév elejétől nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy erről mindenki ( pedagógusok, szülők, gyerek) értesüljenek. 2 Az ügyeleti munkát javítottuk, nagyobb törődést és odafigyelést követeltünk, hogy a tanítási időn kívül se történhessenek (megelőzés) atrocitások a gyerekek között és szűnjön meg a rongálás. Az ügyeleti munkát a továbbiakban is fejleszteni kell 3 Az igazgató folyamatosan ellenőrizte az ügyeletesek tevékenységét 4 Az iskola munkarendjén is változtattunk, egységesen 15 percesek lettek a szünetek a 10 percesek helyett, ezzel a pedagógusok és gyerekek is könnyebben el tudták intézni ügyes-bajos dolgaikat. 5 A tantermekben tanári felügyelet nélkül senki sem tartózkodhatott, minden tantermet csuktunk 6 A tornatermi öltözőket szintén csak becsengetés után használhatják a gyerekek. 7 Megszűnt a régi KHT udvar felőli iskolába járás, a tornaterem melletti kaput csuktuk. Ennek ellenére előfordult néhány esetben, hogy a gyerekek átmásztak a kerítésen. 8 A biztonsági őr nem engedte be a szülőket és illetékteleneket az iskolába reggel, nap közben és délután, segítette az ügyeletesek munkáját és a rá bízott területet kiválóan felügyelte, amennyiben problémákat tapasztalt azonnal jelezte az intézményvezető felé. Több alkalommal tett javaslatot változtatásra. Ezen javaslatokat megfogadtuk és beépítettük a munkarendbe 9 A foglalkozáson nem tartózkodó gyerekek nem csellenghetnek az iskolában. A fegyelmi helyzet javulását a szaktantárgyi órákon is szükséges minden esetben elérni. Ezzel kapcsolatban voltak problémák, amelyeket elsősorban a szaktanárnak, az adott pedagógiai szituációban kell megoldania. Ebben a tanévben növekedett meg az iskolaudvar, de hogy ne tudjanak a gyerekek a

17 tornaterem mögé menni, falat építtettünk. Igyekeztünk a megnövekedett udvart rendbe tenni, gyerekek segítségével is ( törmelékletakarítás, földhordás, kapuk leállítása, térkövezés, faültetés), át kell gondolnunk viszont ügyeleti munkánkat, hogy a megnövekedett udvar is megfelelően biztosítva legyen. Összességében úgy ítéljük meg, hogy nagyon sokat javult az iskolai rend, és az mindenki érdeke volt. Magántanulók A magántanulók azok közül a gyerekek közül kerülnek ki, akiket a szülők nem tudnak, vagy nem akarnak iskolába járatni, sok esetben a tankönyvet sem szerzik be nekik a szülők, egész évben nem tanulnak otthon, ezért nagy az esélyük arra, hogy az osztályozóvizsgán is meg fognak bukni. Külön feladat a magántanulók előcsalogatása az osztályozó vizsgára.. Ha szükséges, kénytelenek vagyunk magunk előhozni azokat, akik nem akarnak pótvizsgázni. Mindezekért nem támogatjuk azt, hogy a gyerekek magántanulók legyenek. Az előző tanévben már automatikusan szeptembertől senkinek sem engedtük a magántanulóságot, arra próbáltuk rávenni a szülőket, hogy járassák iskolába a gyerekeiket. Ez a visszaintegrálási törekvés nagy ellenállásba ütközött az érintettek ( gyerekek és szülők) részéről egyaránt. Ma már sajnos számtalan olyan lehetőség van, hogy esti tagozaton 1 év alatt 2 osztályt is el lehet végezni, s ez vonzóbb, mint a nálunk fellelhető mindennapos iskolába járás. Mindezek következtében a magántanulóság év elején visszaszorult ( 0) év végére viszont megnövekedett ( 12 fő), ami nem sok az összlétszámhoz viszonyítva. (423), de az Oktatási Minisztérium törekvése az, hogy a magántanulóság szinte teljesen felszámolásra kerüljön.az idei évtől a magántanulóvá nyilvánítást saját hatáskörbe vontam. Év Magántanulók száma 2006/ / / / Látható, hogy az utóbbi 3 évet tekintve némi csökkenés figyelhető meg, de mivcl immáron 18 éves a tankötelezettségi határ,a magántanulók jelentős részét teszi ki azoknak a száma, akik a 16. életévet már betöltötték. Az idei osztályozó vizsgán a magántanulók közül mindössze egy fő nem ment át, sajnos 3 fő el sem jött a vizsgára. Vannak olyan magántanulók, akik azért lettek azok, mert antiszociális viselkedésük a közösségben sok gondot okoz és a többi gyerek érdekeit is figyelembe kell venni. Integráltan neveltek Az utóbbi években egyre több gyermek került pszichológiai vizsgálat után a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság elé, akik aztán több esetben állapítottak meg részképesség zavarokat ( jelenleg 22 főről rendelkezünk szakértői véleménnyel). Ugyanakkor legalább még ennyi gyermek küszködik hasonló problémával, de mivel a pszichológus akkor nem javasolta, nem kerültek bizottság elé. A törvényi változások eddig a felé hatnak, hogy egyre kevesebb gyermek kerüljön el

18 bent lakásos intézménybe, még a határesetek megoldását is helyben javasolják. Ezzel viszont a pedagógusok nehézségei növekednek. A kormányváltás kapcsán a tervezett oktatási reformok talán változásokoat fognak hozni ezen a téren. Velük az idei tanévben is teljes állású pedagógus ( Molnárné Hornyák Andrea) foglalkozott. Mivel növekszik az egyéni fejlesztésre szorulók száma, igyekszünk ezzel kapcsolatban további segítséget kérni a balkányi kistérségi oktatási központtól. Önállóan azonban költségvetésünk terhére nem tudunk újabb szakembereket alkalmazni. Pedig nagy szükség lenne rá. A kistérségi oktatási központtól kaptunk logopédust, aki minden héten, helyben egy napot csak a bökönyi gyerekekkel foglalkozott, valamint pszichológust, akiknek a tevékenységével nagyon meg voltunk elégedve. Az óvodai tagintézmény részéről igényként merült fel, hogy az iskolai tagintézményben alakítsunk ki helyet a gyerekek kezelésére, vizsgálatára. Szabad helyiséggel azonban ehhez jelenleg nem rendelkezünk. Év Sajátos nevelési igényűek 2007/ / / Látható tehát, hogy az előző évhez képest csökkent a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Bizottság a nélkül, hogy sajátos nevelési igényűvé nyilvánítaná az iskolában lévő gyereket tartós megfigyelés alá helyezi és egy év elteltével dönt a sorsáról. Egyéni fejlesztő munka A tanév során az osztályfőnökök számára jelentős megterhelést jelentett az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos háromhavonta megtartott folyamatos értékelések elkészítése és a szülőkkel való megbeszélése. Az idei tanévben új szakértőnk volt a rendszerben, így némileg más jellegű adminisztrációra került sor. A pedagógus bérkiegészítés rendszere újabb dokumentációs feladatokat ( projektterv) elkészítését irányozta elő. Ezt teljesítettük, valamint teljesíteni fogjuk 2010 augusztus 31-ig. Véleményünk szerint azonban önmagában az adminisztráció növekedése nem javítja és nem váltja ki a személyes pedagógiai munkát, mert az adminisztratív eszközökkel nem pótolható. A nevelési folyamat legfontosabb része továbbra is a faces to faces (szemtől szembe) kapcsolat. Az IPR rendszer folyamatosan igényli a szülőkkel való intenzívebb kapcsolattartást, ezért a szülői értekezletek számát is duplára ( évente 4 ) emeltük. A 8. évfolyamon a továbbtanulás és a ballagás előkészítése miatt összesen 5 szülői értekezletet tartottak az osztályfőnökök.az alsósok számára pedig ehhez még hozzákapcsolódott a korábban is vezetett szöveges értékelések rendszer. Mindezek ugyan számítógépes programokban alkalmazhatók, ugyanakkor jelentős pluszmunkákat jelentenek a pedagógusnak. A nem szakrendszerű oktatás az 5. és 6. évfolyamon jelentős többletmunkát jelentett az érintetteknek. Az új kormány úgy nyilatkozott, hogy ezt meg fogja szüntetni. Iskolai statisztika Intézményünkben folyó munkát leginkább a statisztikai eredményekkel lehet mérni.

19 Ennek alapja a minden tanév elején az oktatási minisztérium felé továbbított kötelező adatszolgáltatás, az osztályfőnökök helyi szinten kialakított féléves és év végi felmérései. Az utóbbi években egyre sokrétűbb lett az iskolai statisztikánk. Az alábbiakban a legfontosabb adatokat közöljük. Iskolai gyermeklétszám Tanév Létszám 2004/ / / / / / Az idei tanévben a gyermeklétszám visszaesett, s ez súlyos következményeket jelent az intézmény fenntartására, hiszen egy osztálynyi gyerek eltűnt a rendszerből. A következő tanévben várhatóan ismét egy osztálynyival kevesebben leszünk és ez éves szinten több millió forint kiesést fog jelenteni.. Év közben nagyok a mozgások. A tanév során 7 gyermek ment el tőlünk ( elköltözés, állami nevelésbe vétel), mindössze 2 fő jött. Év közi mozgások Tanév Elköltözés Betelepülés 2008/ / A költözködés, leginkább azt a gondot veti fel, hogy felszerelési problémák jelentkeznek, amelyeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk korrigálni, használt könyvek és tanszerek átadásával. Legfontosabb osztályadatok Osztály Osztályfőnökök Napközis nevelők Osztálylétszám Magántanulók megneve zése 1.a. Mészáros Mária Kondorné 20 - Sarkadi Enikő/Molnárné Hornyák Andrea 1.b. Lippai Istvánné Felföldiné Czifra 19-2.a. Barnucz Lászlóné Éva Szabóné Bucsku Zsuzsa ( Dalanics Krisztina) 2.b. Liptai Antalné Szabóné Bucsku Zsuzsa

20 3.a. Barnucz Brigitta Tóthné Lakatos Szilvia/ Bakóné Papp Erzsébet 3.b. Deméné O. Márta 4.a. Bakosné Horváth Andrea 4.b. Kozákné K. Katalin Tóthné Lakatos Szilvia/ Bakóné Papp Erzsébet Benőné Kurtyán Anna-Póti Józsefné-Urbinné Terdik Katalin- Liptai Antalné Benőné Kurtyán Anna-Póti Józsefné-Urbinné Terdik Katalin- Liptai Antalné 22 Váradi Emma Nagy Dániel 17-5.a. Urbinné Terdik - 30 Márton Norbert Katalin 5.b. Ködöböcz Csilla - 30 Dalanics Ottó 6.a. Póti Józsefné - 24 Nagy Zsolt 6.b. Radócz János - 27 Dalanics Ottó 6.c. Kissné Tóth - 26 Enikő 7.a. Galiger Ildikó b. Benőné Kurtyán Anna - 31 Nagy Krisztián Lakatos István Tógyer Endre Zsolt Vadász Antal Bódi Rita 8.a. 8.b. Összesen : Nemes Blazsán Anikó Borosné Mellár Anna - 28 Csirinyi Tibor - 32 Vadász Gergő A legmagasabb osztálylétszám a 8.b (32) és a 7.a. 7.b. osztályban (31), a legalacsonyabb pedig a 4.b. osztályban volt az idén (17). Hiányzás és bukás összefüggései Tanév Hiányzás ( óra) Bukás ( tanuló) 2002/ ( ebből évismétlő 47) 2003/ ( ebből évismétlő 42) 2004/ ( ebből évismétlő 44) 2005/ ( ebből évismétlő 41) 2006/ ( ebből évismétlő 24)

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 9/ (VI. 6.) rendelete. A közterületek használatáról

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 9/ (VI. 6.) rendelete. A közterületek használatáról MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/ 2008. (VI. 6.) rendelete A közterületek használatáról Mindszentkálla község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pereszteg Község Önkor mányzata képviselő testületének 5/2009.(IV.8.) r e n d e l e t e. A rendelet hatálya és célja

Pereszteg Község Önkor mányzata képviselő testületének 5/2009.(IV.8.) r e n d e l e t e. A rendelet hatálya és célja Pereszteg Község Önkor mányzata képviselő testületének 5/2009.(IV.8.) r e n d e l e t e A közterület használatáról, az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről, a köztisztaság fenntartásáról Pereszteg

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben