KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP."

Átírás

1 VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nen tagoknak elóflzetési dij; gg6w ttt» 1«frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. igoelentt siiiei szériái & siombaíaa. S»erke»zt6séjf éa kiadóhivatal: ISKdspoKt (KftxSelelc.), u«l-*t»s. uim KöEÍraíakat a seerkeszífoég nem köld -Hassa. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Szőlőszeti tanulmányut. A'z Országos Magyar Gazdasági Egyesület" szőlőművelési és borászati bizottsága szeptember hó 11-től 18-áig terjedő időközben szőlőszeti tanulmányutat rendez. A tanulmányut az alábbi szőlőtermelő vidékekre terjed ki : a) A tokaj-hegyaljai kirándulás. A tállyai, mádi, tarczali, tokaji, liszkai, tolcsvai, bodrogh-zsadányi, sárospataki, kistornyai és szőllőskei állami, községi és magán szőlőbirtokok megtekintése. Sátoralja Ujhelyen szőlőszeti értekezlet. b) A beregszász-vidéjci kirándulás. A beregszászi, beregszász-vég-ardói, benei, nagy-muzsalyí magán es községi szőlőbirtokok megtekintése. A kirándulás 9 napot venne igénybe, beleszámítva szeptember hó 10 ét, az összejövetel napját. A tanulmányut Szerencsről indul ki szeptember 11-én és Beregszászon záródik szeptember hó 18-án. A tanulmányut részletes tervezete a,köztelek* 51. számában jelent meg. Részvételi dij. A tanulmányútnak összes költségei maximálisan frtot tesznek ki, bele nem számítva a Szerencsre való utazást és a Beregszászról való hazautazás költségeit. A tanulmányozó társaság Sátoralja-Ujhelytől Beregszászig külön megrendelt ugyanazon osztályú kocsikban utazik s igy nevezett útra nézve a részvételi dij mindenkire nézve egyformán vettetik ki. által megállapítva, miután a nagyobb számú társaságnak a vidéken való elhelyezése és kocsikon való továbbszállítása nehézségekbe ütközik, másrészről a nagyon látogatott tanulmányuti kirándulások rendesen az egyesekre kevés eredménynyel szoktak járni. A tanulmányutban való részvételre szóló jelentkezések határideje augusztus hó 20 ika. A jelentkezési határidő ezen korai bezárását az teszi szükségessé, hogy a pontos utiprogramm, valamint a meglátogatandó szőlőtelepek ismertetését tartalmazó füzet még idején el legyen készíthető és a résztvevők közt szétosztható ; nemkülömben azon érdekelt városi hatóságok, gazdasági egyesületek, szőlőojtványtelepitő részvénytársaságok és egyes szőlőbirtokosok a résztvevők számáról idejében és "pontosan értesíttethessenek. A tanulmányutban való részvételre a jelentkezések az OMOE. titkári hivatalához intézendők, mely jelentkezésekkel egyidejűleg az előirányzott költségek fele a?az 30 forint az OMGE. pénztárára czimezve beküldendő. Oly jelentkezések, amelyekkel ezen összeg egyidejűleg az OMGE. pénztárába be nem küldetik, figyelembe nem vétetnek. A részvételi dij második részlete a jelentkezések lezárása s a költségek végleges megállapítása után lesz befizetendő. Minden esetben kérjük a tanulmányuti kirándulásban résztvenni szándékozókat, hogy bejelentéseikkel ne késlekedjenek, mert minél előbb zárhatók le a jelentkezések, annál pontosabban és biztosabban állapitható meg az utiprogramm. Földadóelengedés bérbeadott birtoknál. Az 1883 : XLIV. t.-cz alapján az elemi csapások által okozott károk rendkívüli eseteiben adóéiengedésnek van helye." A törvény az egyes eseteket felsorolja és az 50.. azt mondja: melyre nézve a birtokos a bérszerződésben elemi csapások által okozott károk esetében is az évi bérösszegnek minden levonás nélkül való kiszolgáltatását biztosit ott a. Ezen határ ozmány alól kivétetnek azon esetek, melyekben a bérlök a bérszerzödés szerint a földadót is fizetik." Szószerint ugyanez van felsorolva az évi számú pénzügyminiszteri utasítás ának utolsó bekezdéseiben. Általánosan használatos, nagyobb bérszerzödésekben az adó-, illetve bérleengedésre ' vonatkozólag a következő pont felvétele. A. haszonbérlet után járó, mindennemű adót haszonbérlő, ellenben az ingatlan után járó földadót bérbeadó köteles fizetni. Ha pedig a bérlet tartama alatt netán bekövetkezhető elemi csapások következtében a földadóból adóelengedés eszközöltetnék, ez a bérlő javára esik és általa a bérleti összegből visszatartható, illetve a megállapítás után fizetendő első részletből levonható lesz." Az ily szerződések után elemi csapások eseteiben a pénzügyi hatóságok a földadóelengedést rendesen leírásba hozták; mig 18tí4. évben ezen alapon beadott földadóelengedés iránti kereseteket a pénzügyigazgatóságok elutasították. A határozatok ellen felebbezés kiséreltetett meg s a közigazgatási bizottság II. fokban helyt adott az adóelengedési kérelemnek; a kincstár képviselőjének felebbezése folytán az ügyek egyike a m. kir. pénzügyi közigazgatási bírósághoz jutott, mely (1895. évi sz. a. Jelentkezés. A tanulmányúiban a résztvevők száma hasonlóan nincs helye adóelengedésnek kelt Ítéletével) kimondotta, hogy a közigazgatási maximálisan 60-ban lett a rendező-bizottság haszonbérbeadott oly birtok után sem, bizottság határozatát felhozott igen kedvező ajánlatokkal készséggel szolgál a MAGYAR MEZŐGAZDÁK Budapest, V. ker., Alkotmány-utcza 31. sz. Mai lámánk 31 oldal. SZÖVETKEZETE

2 1100 KÖZTELEK, JULÍUS HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. indokaiból s még azért is helybenhagyja, mert a pénzügyigazgató részéről javaslatának támogatására felhozott indok a felebbezett határozatnak törvényen alapuló indokolását nem gyengíti meg. A következő évben a pénzügyigazgatóságok ismét elutasították a feleket, hivatkozással a fennállott, a m. kir. pénzügyi közigazgatási biróságnak évi márcz. 26. tanácsülésében 67. sz. alatt hozott hozott elvi határozatára, melynek vonatkozó passzusa igy szól;... Ezekből a^ okokból ki kellett mondani, hogy elemi csapások által okozott károk rendkívüli eseteiben az XLIV. t.-cz utolsó bekezdése alapján, haszonbérbe adott oly birtok után, melyr_e nézve az elemi kár következtében netán elengedendő földadónak a bérösszegbeleendőbetudásaabérlő javára szerződésileg biztosíttatik, habár a földadót maga a bérbeadó fizeti, aki egyszersmind az évi bérösszegnek minden levonás nélkül való kiszolgáltatását elemi csapások által okozott károk esetén is kikötötte, földadó elengedésének helye nincs." A sérelmesnek vélt végzés ellen felebbezés adatván be, a közigazgatási bizottság most már a pénzügyigazgatóság felhozott indokaira hivatkozással elutasította a felet, ki további jogorvoslatért panaszszal fordult a m. kir. közigazgatási bírósághoz, mely febr P sz. alatt hozott ítélettel a panasznak helyt nem adott és az Ítéletet hivatkozással az első és másodfokú hatóság határozatára igy indokolja:... Ez az érvelés helyes, mert az 1883 : XLIV. t.-cz ának utolsó bekezdéséből kitetszöleg elemi csapás esetében az adóelengedés csak azt illeti meg, aki az elemi csapás által sújtott föld után az adót fizeti; már pedig a jelen esetben az adót az 1875 : VII. t.-cz. 7. -ának megfelelően s a kötött bérleti szerződés szerint is a tulajdonos fizetvén, valamint annak elengedéséért is csak ö folyamodott volna, ugy másrészről ö az elemi csapás általa birtokból járó bevételeire nézve kárt nem szenvedett, amennyiben a bérletnek azt a részét, a melyet látszólag elenged, az adóleirásnál nyeri vissza; ebből az indokból és tekintettel a fennállott m. kir.pénzügyi közigazgatási biróságnak 67. számú döntvényében kimondott és ezen bíróság által is helyeseknek vallott elvekre, a panasznak helyt adni nem lehetett." A tényállás hü megvilágítása végett mellékkörülményként jegyzem meg, hogy mint azt a panasz indokolásában a haszonbérbeadó nyilatkozatával és a csatolt adókönyvecskével kimutattatqtt az adókat, a földadót is a bérlő fizeti, mit a bíróság nem látszott hajlandónak figyelembe venni, sőt tudomást sem vett róla. Az állam tehát egy nem létező jövedelem után szedett adót, nem hajlandó a törvény -a daczára azt visszatéríteni, pedig köztudomásúlag a földadó a kataszteri tiszta jövedelem után számíttatik. A mikor tehát egészben vagy részben nincs kataszteri tiszta jövedelem, akkor éppen oly arányban nem lehet földadó sem! A haszonbérlő által fizetett haszonbér egyenlő a járadék + adók és szolgáim ányokkal és ezeken felül fizeti a bérlő a maga III. oszt. kereseti adóját és a különféle pótadókat. Ebből kitűnik, hogy a bérösszegben mindenkor a földadó stb. benne van, akár egészében a birtokos kezeihez fizetendő, akár pedig egyrésze az adóhivatalba és csak a fenmaradó - összeg lesz a birtokosnak* fizetendő. Ha a nagybirtokos magyar állampolgár, akkor adóczenzusa jogosítja a virilismusra és esetleg a főrendiházi tagságra és ez okból, vagy pedig a pontos adófizetés esetleges el nem mulasztása végeit (választói jog) nem bízza a bérlőre a haszonbér egyrészét képező földadónak fizetését, hanem a teljes bérösszegnek a maga kezeihez való lefizetését köti ki. Hogy azonban a bérlő az öt megillető esetleges adóelengedéstől el ne essék, hanem nékie a szenvedett kár arányos és igazságos mérvben részben megtérülhessen, felveszik a szerződésben a fentebb czitált pontot, mely szerint elemi kár esetében a földadóból adóelengedés eszközöltetnék, ez a bérlő javára esik és általa a bérleti összegből visszatartható, stb.;" vagyis világosan az 1883 : XLIV. t.-cz ának alapján járnak el. Mindebből kiviláglik, hogy ugy a fennállott m. kir. pénzügyi bíróság, mint a m. kir. közigazgatási bíróság az előbbi által hozott és az utóbbi által helyesnek vallqtt fent közölt döntvényben nem a páter familias részrehajlatlan gondosságával járnak el, hanem finánczpolitikus szofizmával magyarázzák ki az emiitett bérszerzödési feltételek inkriminált pontját, midőn azt a konklúziót vonják le, hogy a hirtokos az elemi csapás által a birtokból járó bevételeire nézve kárt nem szenvedett, amennyiben a bérletnek azt a részét, amelyet látszólag elenged, az adóleirásnál nyeri vissza!" Hogy melyik zsebéből fizeti a birtokos-bérbeadó bérlőjének elemi csapások okozta kárának részmegtérítésre szolgáló összeget, az teljesen irreleváns, de mindenesetre legjobban kiválasztott és legigazságosabb kulcs a bérleengedésre az elemi csapás esetének mérve szerint megállapítandó adóelengedés. Méltassuk csak figyelemre a bérlő helyzetét adófizetés szempontjából. Fentebb kimutattam, hogy a bérlő a bérösszegben (direkt vagy indirekt)- fizeti a földadót és azonfelül a saját III. osztályú kereseti adóját. Utóbbit az 1875 : XXIX. t.-cz a alapján, mely ekként hangzik: minimális kereseti nyereményt képez és ro /o-ban megállapítandó adótétellel megrovandó; haszonbérlőknél a szerződésben elvállalt készpénz és egyéb kötelezettségek, te rhek, szolgálmányok évi értékösszegének 25 százaléka." Ebből azonban semmi körülmények között a szerződés tartama alatt az 1883 : XLIX. t.-cz ának 2. alpontja értelmében, akár általános terméketlenség, víz, tüz, jég vagy rovarkár esete- fordulna is elő, adóelengedésnek nincs helye.' Elemi csapás által beállható rossz termés esetében a bérlőnek - fizetnie kell a teljes haszonbért, mondjuk holdankint 10 frtot, ebből földadóra esik 1 frt és III. oszt. kereseti adót minimálisan 0'25 frtot, a pótadóktól (útadó, községi' közköltség stb.), melyek nem kis megterheltetést képeznek eltekintve; tehát nincs jövedelme, kárba veszett munkája, fáradsága és pénzbeli áldozata és mert bérlő, kiváltsága, hogy üzemtökéjéböl amelyiknek és ameddig van fizethet minden jövedelem hiányában többféle és éppen nem csekély adót! A haszonbérlő, az a munkásközvetitö, aki megműveli a földet, becsületesen dolgozik, sok családnak és számos munkásnak kenyeret ad, haszonbért és adókat fizet s emellett elviselni tartozik a mostoha gazdasági viszonyok szülte válságos helyzetet, ö nékie a mai finánczpolitika mellett borura-derüíé jövedelmi adót kell fizetnie a földbirtokosa, saját cselédei és a maga keresete után, még akkor is, ha nincs termése, tehát nem lehet jövedelme sem, hanem elvesztette a tökéjét! ez jogos állapot nem lehet, bármely biróság akarja is magyarázni 1' A földadó elengedése elemi kár esetén csak a rajta gazdálkodót illetheti meg és bérbeadott birtoknál egyenesen és egyedül csak a' haszonbérlőt. Minden kultur állam törvényhozása állal elismert alapigazság, hogy az adótárgy.jövedelemhozamának megszűnésével az adófizetési kötelezettség is megszűnik. Az 1883 : XLIV. t.-cz ának utolsó és elöl már idézett bekezdése ellenkezvén a méltányos és igazságos közteherviselés alapélvével, ezen törvényszakasz megváltoztatása felette sürgősen szükséges, ha nem akarjuk az ország gazdaközönségének egy tekintélyes részét több mint ezer bérlőt tudva aránytalanul megterhelve hagyni. Erre a méltánytalan eljárásra kívántam a gazdasági egyesületekés a hatóságok figyelmét felhívni azon meggyőződésben, hogy egy igazságos ügy védelmétől nem fogják megvonni támogatásukat. Deutsch Andor. *

3 60. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JULIUS HO GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. Rovatvezető: Mezey Gyula. Hirtelen érett, aszottszemü buzakalászok. H. J. ur Zólyomból a következő kérdést intézte hozzánk: A mellékelt buzakalászok hirtelen elhalásának okával nem vagyok tisztában. Egy búzatáblám, amelyen a termést a folytonos esők ledöntötték, hirtelen fehéredni kezdett s ma már a búzának csaknem 50%-a olya.n, mintha érett lenne, a többi kalász pedig, bár levélzete rozsdalepett egészen üde, zöldszinü. A buzakalászok gyors színváltozásának aligha a rozsda az oka, mert ennek vöröses- a szine és fösti a hozzáérő idegen tárgyat; ellenbén a kérdeses. buza-.'gzálak szine penészes és halavány. A földön való fekvés nem lehet az oka a kalászok elsatnyulásának, mivel az álló kalászok között is csői vizsgálatnál a Cladosporium herbarum nwü gomba telepeinek bizonyultak. Szétszedve részeire a kalászokat, ezekben többé-kevésbé összetöpörödött magvak látszottak, amelyek némelyike oly csenevész volt, hogy alig volt akkora, mint egy nagyobb gombostűfej. A kifejtett buzaszemek szőrös hegye szintén piszkosbarna szinü volt s a górcső - kimutatta, hogy a szőrök elbarnulását is a Cladosporium herbarum nevü gomba okozza. A kalászok szétfejtésénél a polyvákon csekély mértékben a Puccinia glumaruni nevü rozsdagomba csomói voltak észrevehetők, de ugyancsak e munkánál két, még feltűnőbb jelenség mutatkozott. Ugyanis, amint a poly-.vákból a szemek kipiszkáltattak, a polyvák (között karcsú, pirosas szinü, többnyire már elihalt, kiszáradt rovarok kerültek felszínre: a 'Thrips frumentaria álczái, néhány polyvalevél ibelső felén pedig hosszúkás átlátszó fehér tókocskák voltak észrevehetők, melyek belsejében narancssárga fejetlen és lábatlan álczák foglaltak ugy helyet, hogy testük nem ért egészen a tokocska két végéig. Ezek a narancssárgaszinü álczák egy légynek a Diplosis (Cecidomya) aurantiaca-nák álczái. Már most. az a kérdés, hogy a kalászokon, illetve a kalászokban talált két gombaparazita és két rovarparazita közül, melyik okozta a bajt? Az emiitett 4 parazita közül mindegyik okozhat olyan nemű jelenségeket, mint aminőket a kérdésttevő leir s igy lehetséges, hogy mind a 4 parazita együttesen okozta a bajt. Lehetségesnek és nem bizonyosnak mondom ezt azért, mert egyrészt az általam megvizsgált kalászokban a 4 parazita közül egyik sem mijtatkozott oly nagy mértékben, a, mely a kérdésttevő levelében leirt nagymérvű kárt egészben és határozottan az ő rovásukra engedné irni, másrészt mert egyéb okok is egészen hasonló bajt idézhetnek elő. De mielőtt ezekről az egyéb okokról szólnék, taglaljuk röviden az előbb emiitett 4 parazita életét és kártételét, A Cladosporium herbarum, nevü gomba valami nagyon közönséges jelenség. Ha az egészségesen learatott gabona a renden, a keresztekben vagy a kaziaban többször mégázik s hirtelen nem száradhat meg : a gabonának ugy szárán, mint levelein és kalászain megjelennek a Cladosporium piszkosbarna molyhos csomói, melyek igen kedvezőtlen időjárásban egészen megfeketitik a termést.*) A még zöld gabonán nagyon ritka jelenség a Cladosporium, s ha az ilyen gabonán észlelhető, ugy a a legtöbb esetben a szóbanforgó gomba barna foltjai a növény ama részein szoktak előtűnni, a melyeket valami rovar támadásá'vagy pedig valami előtörő gomba letelepedése elszáritott, tönkre tett. Éppen azért, mert a Cladosporium a már megérett gabona holt szövetein szokott rendszerint tanyát ütni, azt a gombát inkább szaprofitának s nem parazitának tekintjük, s csupán néhány olyan megfigyelés amelyek helyességéhez azonban még mindig sok kétely fér említtetik a szakirodalomban, a. mely azt látszik bizonyítani, hogy a Cladosporium herbarum, mint valódi parazita, a még zöld, sőt ez egész zsenge gabonát is megtámadja s ezt fejlődésében megakasztja, minek esetén időelőtti elszáradás kora vagy kényszeredett érés lehet a következménye. Nemcsak azért, mert a Cladosporium herbarum parazitizmusa még nagyon kétséges, elég a szineveszett; végül pedig rovarrágás nyoma sem látszik a búzán, amint hogy szorgos kutatás daczára sem akadtam bármiféle parazitára. Midőn még megjegyzem, hogy a buzatövek kitépése alkalmával a gyökerek nagy része penészes és rothadásnak induló volt, kérem annak meghatározását, hogy mi okozza a bajt, mely az aratásig, (mi nálunk :ugy két hét, múlva kezdődik) az egész búzatermést megsemmisítéssel fenyegeti.". hanem egyrészt azért, mert tényleg az esetek túlnyomó részében e gomba mint másodrendű jelenség a már egészen érett gabonán szokott megjelenni, másrészt pedig azért, mert a beküldött kalászokon nem valami nagy mértékben mutatkoznak a gogiba Ezen érdekes levél kíséretében 5 darab csomói: nagyon " röviden levágott búzakalász jutott hozzám. valószínűtlen, hogy a Cladosporium herbarum A kalászok külsején itt-ott kisebb-nagyobb okozta volna a bajt, vagy hogy ennek előidézéséhez piszkos barna foltok mutatkoztak, amelyek gór- jelentéken hozzájárult volna. Ami a rozsdát illeti, ez a kalászokon még csekélyebb mértékben mutatkozik, mint a Cladosporium. Ha magán a leveles szárakon is oly kis mérvben jelentkezett a rozsda, mint a kalászokon, ugy a rozsda sem okozta a kalászok hirtelen érését. A kérdésttevő azt írja ugyan, hogy á növények nem rozsdásak, mert a rozsda szine vöröses és festi a hozzáérő idegen tárgyakat." Ez a meghatározása a rozsdának azért nem helyes, mert a megsárgult gabonán már az eleinte vörös rozsdafoltok rendszerint megfeketednek és ha nem a Puccinia graminis szel, hanem az éppoly gyakori Puccinia Rubigo vera nevü gombával van dolgunk, akkor az érett gabonáról a fekete foltok nem is ragadnak az ember ruhájára, mert e rozsdagomba spóráiból álló csomók a gabona bőre által el vannak takarva. Ilyenformán megeshetik az, hogy a gabona nagyon rozsdás anélkül, hogy a vele érintkező világosszinü tárgyakat (ugyanis a világos ruhán, pl. az aratók gatyáján, látszanak meg legjobban a Puccinia graminis-tól származó fekete foltok) megfestené. Az előadottak szerint tehát nincs kizárva annak lehetősége, hogy a hirtelen érésben a rozsdának is van része, mert lehetséges, hogy a Puccinia glumarum, az a rozsdagomba, mely a beküldött kalászok, tokiászain csak kis mértékben észlelhető, a buza leveleit erősen megtámadta s vele együtt megtámadta még a Puccinia Rubigo vera nevü gomba. E gombák s minden más rozsdagomba erős támadásának pedig az lehet a következménye, hogy a növény időelőtt bevégzi életét, mi a magvak tökéletlen kifejlődésével jár. Ami már most a kalászokban található pirosasszinü' rovarálczák szerepét illeti, megjegyzem, hogy ezek a Thrips álczák éppolyan közönségesek a gabona kalászaiban, mint a minő közönséges azokon és azokban a Ciadoporium herbarum nevü gomba. Ezek az álczák a még zöld, puha gabonaszemet szívják s gyengítik; a legtöbb esztendő- *) Lásd a Köztelek" évfolyamában A kormos gabona" czitnii czikkemet. ben észrevehető kárt nem tesznek ugyan, akkor azonban ha egyrészt nagyon elszaporodtak, másrészt pedig, ha a gabona kedvezőtlen körülmények miatt gyengén fejlődött, az általuk okozott kár, mely a szemek időelőtti száradásában s összeaszásában nyilvánul, jelentékeny lehet.*) A kezeimhez jutott kalászokban nem sok Thrips-et lehet találni ugyan, de ez nem szól okvetlen a mellett, hogy a kárban e rovarnak része ne volna, mert az álczák akkor, ha a kalászban a gabonaszemek már megkeményednek, ezeketelhagyják, s közönségesen más, fejletlenebb kalászokat keresnek fel. Meggyőződhetik erről bárki különösen az idén, midőn a buza nagyon sok vidéken olyan egyenetlenül érik, hogy a learatott gabonában is akad még zöld kalász. Ha ilyen zöld kalászt szétfejtünk, csakúgy hemzsegnek néha benne a piros rovarok, mig az érettekben csak keveset találunk már. Ezek szerint habár biztosan a Thrips-et illetőleg sem mondhatom, hogy a rovarnak jelentékeny része lett volna a szóban forgó kár előidézésében, de ennek eshetősége kizárva nincsen, különösen, ha az idei időjárást figyelembe veszszük. Ugyanis az ország jó részében az esős, hűvös idő junius végén állott be, akkor, midőn a rozsot már aratni kezdték s a buza levélzete is sárgult. Tudjuk, hogy a gabona alulról felfelé kezd sárgulni; a legfelső levél s a kalász az, mely utóljára veszti el zöld szinét. Az esős, hűvös idő megakasztotta a buza érését ; a kalász soká megtartotta zöld szinét, a magvak soká voltak puha állapotban. Éppen e miatt a magvak hosszú ideig ki voltak téve annak a veszélynek, hogy a Thrips-ek táplálékot vonhassanak belőlük s igy ha valamely vidéken az idén sok Thrips jelent meg, az idei időjárás nagvon kedvezővé tette megélhetésüket a búzában s fokozta kártevésük veszélyét. Olyankor azonban, ha nomális időjárásnál a buza érése meg nem akasztatik, amidőn a buza napról-napra jobban sárgul felfelé: a mag puha, zöld állapota nem tart olyan soká, a mag csakhamar, hogy ugy mondjam kinő a Thrips foga alul." Emez állításommal némi ellenmondásban látszik az lenni, hogy hiszen éppen a koraérett, időelőtt megsárgult kalászokról, nem pedig a soká zölden maradottakról van szó. Ez igaz. De azért az ellenmondás mégis csak látszólagos. Ugyanis mindenütt, ahol az esőzések beálltak, a buza érésében megakadt s a kalászok soká zölden maradtak. Most már azok a kalászok, amelyekbe a Thrips-ek nagyszámban telepedtek meg, sérülést és anyagveszteséget szenvedtek s igy kiszáradásuknak is, viszonyítva a meg nem támadott vagy a csekély mértékben megtámadott kalászokhoz, előbb kellett beállani. Végül térjünk át a talált 4-ik parazitára, a Diplosis aurantiacá-n&k nevezett légyre. Ez a légy a kalászát hányó buza tokiászai közé rakja petéit, néha egy virágba többet is. A petékből kibujt lábatlan álczák szívják a maghont, vagy a fejlődő magot, minek következtében a mag rendes fejlettségét nem éri el és sokszor eltorzul. Én a beküldött kalászok hármában össze- sen 5 álczát találtam, még pedig valamennyit oly tokiászok között, melyekben a mag nemcsak fejletlen, de eltorzult volt; az álczák vagy a külső virágpolyvák belsejéhez tapadva voltak tokjukban meghúzódva, vagy a fejletlen maghoz simultak. A tett észlelésekből bizonyosra veheiő, hogy a Diplosis aurantiaca okozta részben a kérdéses búzatáblán a kárt, de hogy mily mértékben volt e légynek része a kártevésben? az természetesen nem tudható. *) Bőven foglalkozik e kártevővel a Köztelek" évfolyamában Jablonowski k buzakalászok fehéredése" czimü czikkében.

4 1102 KÖZTELEK, JULÍUS HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. Tekintve, hogy én aránylag kevés álczát találtam a kalászokban, annak daczára, hogy az irodalmi adatok szerint e légy (eltérőleg az álczaállapotban hozzá nagyon hasonló s egészen olyan kárt okozó rokonától a Diplosis tritiei-től, mely bebábozás végett rendesen elhagyja a kalászt s a földbe húzódik) főleg a kalászokban bábozza be magát: azt kellene hinnem, hogy a Diplosis aurantiaca sok kárt nem tehetett; de viszont nincs kizárva annak lehetősége sem, hogy az álezák jelentékeny része talán mégis a talajba került. íme, már az előadottakból is kitűnik, hogy a kalászok megvizsgálásából.a szóban forgó kárt illetőleg nem vagyunk képesek teljesen eligazodni. De még nagyobb lesz zavarunk akkor, ha tudjuk, hogy az ismertetteknél még sok egyéb ok is hasonló jelenségeket okozhat: a kalászok hirtelen, kényszeredett érését. A rovarok közül például a gyökérzeten élő tetvejc, továbbá a gabona szárát rongáló hesszeni légy és a gabona darázs egészen olyan nemű kárt okozhatnak, mint aminő a kérdésttevő búzáját érte. Én csak a buza kalászait kaptam kezembe, leveles szárát és gyökérzetét nem s így nem is tudhatom, vájjon nem támadta-e meg ezeket nagymérvben valami parazita? A kérdésttevő ugyan azt írja, hogy rovarrágásnak nyoma sem látszik a búzán, s hogy szorgos kulalás daczára sam akadt bármiféle parazitára, ez azonban legfeljebb a gyökértetvek jelenlétét, melyek a buza gyökérzetén szabadszemmel is- könnyen észrevehetők, látszik kizárni, a hesszeni legyet és a gabonadarázst nem, mert a kártevőket nem látni a tövek felületén s igy ezeket gondosan keresni kell. De az is lehetséges, hogy a búzát a kalászokon észlelt növényi parazitákon kivül valami más növényi parazita telte ennyire tönkre. így már a kérdésttevő levelének ama szaviból, hogy a buzaszálak szine penészes, halavány" nagyon könnyen fel lehet tenni, hogy a búzatáblát a gabonalisztharmat (okozója Erysiyhe graminis nevü gomba) támadta meg erősen, mi ugyancsak a kalászok korai elsárgulását és a magvak elsatnyulását vonhatja maga után. Az idén, legalább Magyar- Ovár környékén a gabonalisztharmat meglehetősen belepte -a gabonát s igy lesz ez valószínűleg az ország sok részében is. Azokon a parazitákon kivül, melyek, a íenforgó esetben mint kártevők főleg számbajöhetnek, még egy nagyon fontos tényezőt kell tekintetbe vennünk az időjárást. A folytonos esőzések, melyek hazánkban a gabonáérés kezdetén megindultak, a kötöttebb, vizet át nem eresztő talajokat annyira átáztatták, hogy a gyökerek állandóan az ázott, túltelített talajban, a levegőtől elzárva lévén, életműködésüket, melyre pedig a gabonának fejlődése e stádiumában még igen nagy szüksége volt, nem tudták végezni, sőt bomlásnak, rothadásnak indultak. Ilyen esetben daczára annak, hogy a talaj tele van vízzel; a gyökérzet a vizet nem képes fel fenni és vezetni, miért is beáll a növény elszáradása: hirtelen, kényszeredett érése. A kérdésttevő emliti is levelében, hogy a gyökerek nagy része penészes és rothadásnak indult volt", s igy ha a búzatábla, amelyen a hirtelen érés oly károsan jelentkezett, nehéz, kötött talajú, vagy a többi táblánál mélyebb fekvésű, akkor bizonyosra vehető, hogy a kár előidézésében főtényező a viz megrekedése, tehát a folytonos eső volt. Ami a gyökérzeten található penészt illeti, a penészgombák már csak mint másodrendű jelenségek tekinthetők'. Igaz ugyan, hogy egy gyökérgomba az Ophiobolus graminis Sacc., melyet tavaly volt alkalmam az Alföldről hozzám került buzatöveken és gyökereken észlelni, mint a parazita is szerepel, de még ennek a gombának a jelentkezését is csak másodrendű dolognak vagyok hajlandó tekinteni az ázott földben álló gabona gyökérzetén. A most felmerült kérdés alkalmával terjedelmesen tárgyaltam a buza hirtelen érésének okait; tettem ézt azért, mert ugy az idén, mint tavaly midőn ugyancsak esős nyarunk volt a hirtelen érett aszottszemü buza nagyon gyakori volt. Válaszom terjedelmes volta mellett is, szerettem volna még ama jelenségeket is ismertetni, amelyek a tavaly hozzám jutott beteg buza minták alkalmával észlelhetők voltak, de talán mégis jobb lesz, ha e fontos kérdés, tárgyalása többször felszínre kerül, azért még mondanivalóimat máskorra hagyom. Most már csak a következő dolgokra vagyok bátor gazdáink figyelmét felhívni. A kérdés tárgyalásából kitünk, hogy vajmi nehéz eligazodni az ilyen kérdésben akkor, ha nem az egész beteg növény, hanem annak csak egyes részei a jelen esetben csak a kalászok küldetnek vizsgálatra. Azért szokják már meg a gazdák azt, hogy a növényt gyökerestől, sőt a környező földet is kiemelve, küldjék be, bárhová az országos rovartani állomáshoz, a m.-óvári magvizsgáló állomással kapcsolatos növénykórtani állomáshoz küldik is azt vizsgálat végett. De még ez sem elég, hanem szükséges az is, hogy a gazdák necsak akkor figyeljék meg növényeiket, mikor azok már tönkrementek, illeire mikor már a pusztítás feltűnően jelentkezett, hanem kisérjék azokat figyelemmel fejlődésük egész ideje alatt. Mert csak igy adhatnak a vizsgálónak tájékoztató adató-, kat, melyek igen sok kár alkalmával okvetlenül szükségesek s melyek hiányában a szakértő is hamis nyomra tévedhet. Ha a gazda nem figyeli meg növényeit s az ezek fejlődésére befolyással biró tényezőket s e tekintetben megbízható felvilágosításokat a szakértőnek nem adhat, sokszor még a helyszíni szemle sem igazithatja útba a vizsgálót, mert a vizsgálat alkalmával esetleg már csak a másodrendű jelenségek figyelhetők meg. Mezey Oyula. LEVÉLSZEKRÉNY Kérdések kérdés. Az Összes kalászos terményeim az Első Magyar Általános Biztositó'Társaságnál vannak jég ellen biztosítva. Bérelt birtokom Ugocsamegye északkeleti részén van ; a jég háromszor érte, igaz mindég esővel vegyest és rövid ideig s igy a kár hála Istennek jelentéktelen, alig 5 6% s különösen a búzában és rozsban, látható melyben a szem már teljesen volt kifejlődve, a szem még azonban teljesen tejes volt. A jégverés volt junius 30-án, a kárbecslő kijött julius 16-án. A birtok tagositatlan s ennélfogva a kalászosok több helyen vannak elvetve, a kárbecslő a több darab föld közül csak egy darabot nézett meg még pedig búzát és ezen egy darab föld után vonta le a konzekvencziát a többire nézve. Ezen egy darab föld után konstatálja, hogy jégeső.illetve jég volt, de szerinte a kár csekély, ezt megállapítani nem fogja, nehogy a társaságnál ilyen kis perczentet mutasson be s igy beleirta a jelentésbe, hogy megállapítható kár nincsen. A községben négyen vannak ezen társaságnál biztosítva s most nem maradt más hátra, mint vagy aláírni a kárbecslő becslését, vagy szakbizottságot kérni. sem szakbizottságott nem kértek, mert az utóbbi költséges és hosszadalmas dolog. Kérdem : 1. Helyes volt-e a kárbecslő és a biztosított felek eljárása? 2. Ha szakbizottság által kérelmeztetik a becslés, mennyi ideig- huzódhatik el a kár felvétel? 3. A biztosító fél kérhet-e bírói szakbizottságot? 4. Ha bármilyen jégeső bármilyen stádiumában éri a kalászosokat, létezik-e jégkár? 5. Ha kifejlett szemű, de még nem érett kalászosokat éri bármilyen jég, létezik-e jégkár, melyet ugy a kárbecslő, mint az esetleg kiküldött szakbizottság is köteles felbecsülni, ha bármilyen csekély is. 6. Mennyiben befolyásolja a jég a kalászosokat a szemkifejlődést illetőleg? Hány %> kárt okozhat? 7. Mint szövetségi tag köteles-e tovább is magát ezen társaságnál biztosítani, ha jégeső után semmiféle kárt nem akart a társaság a félnek megállapítani, de biztosításra kötelezi őt V D. K kérdés. Finom gyümölcspálinkák előállításához a gyakran igen kis czukortartalmu czefrék jobb erjesztése czéljára nem kapható-e adómentes nyers czukor? és ha igen, hol, mily alakban kell eziránt kérelmezni. Sz. J sz. kérdés. A makói állatvásárlér területe /iooo hold ; a kataszteri birtokivben mint IIÍ., IV-ed osztályú legelőföld van kitüntetve; kataszteri tiszta jövedelme 79 forint 17 kr. Erre a területre évi ápril 4-én 300 darab juhot hajtottak; a juhnyáj ott legelt ápril 27-ig; minthogy azonban a legelő gyenge volt, ezen idő alatt három nagy szekér száraz szénát is elfogyasztottak. A vásártér szénaterméséért nyilvános árverésen 1893-ik évben 321 forint 10 krt, 1894 ben 135 frt 35 krt s 1897-ben 373 frt 40 krt fizettek; 1895 ben pedig a legeltetés után termett fűért 29 frt 45 krt adtak. Tekintettel a terület nagyságára, a talaj minőségére, a birkák számára és külön táplálékára, végre a legeltetés tartamára és arra, hogy a legeltetés idején folytonos esőzések voltak és márczius végén ugyanott országos állatvásár tartatott: az a kérdés, milyen befolyással.volt a legeltetés az évi fütermésnek minőségére, mennyiségére és értékére? A legeltetés-nélkül mily jöredelem foly-- halott volna be? A legeltetés volt-e az oka annak, hogy 1895-ben'a fütermésért csak 29 " frt 45 krt adtak? Képes-e ilyen területet ekkora nyáj 23 nap alatt ugy letarolni, hogy a szokásos termésnek csak 10%-a terem meg, ha a legelőn kivül szénát is fogyaszt? Mi befolyással volt a talaj javítására és a következő év hozadékára ez a legeltetés? K. J. Feleletek. Jégkárbecslés. (Felelet a 301. sz. leér' désre.) Az idei rendkívüli jégveréseknél gyakran ós sok helyütt megtörtént, hogy a biztosító társaság becslője nagyon hiányosan becsült és a kárnak csak felét, két harmadát liquidálta. Némely becslő annyira méltánytalanul járt el, hogy egyes törvényhatóság a kereskedelmi minisztérium beavatkozását kérte a visszaélések megszüntetése szempontjából. Különösen sok panaszra adott oköt a kisgazdák kárának felbecslése körüli eljárás. Az ilyen kisgazda majdnem védtelenül áll a társasággal szemben, miután az okozott kár nem oly nagy, hogy békés megegyezés hiányában, egy úgy- A biztosított felek ugy tettek, hogy sem nevezett kompromisz bíróság költségeit megbírná és igy a fél kénytelen sokszor nem irták alá a kárbecslő becslési jelentését, nagyon

5 60. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JULIUS HO méltánytalan liquidácziót'elfogadni. Ezen bajon ugy lehet segíteni, hogyha a kárbecslő nem a valóságnak megfelelő kárt állapit meg, hogy akkor össze állnak az egy községbeli kár vallottak, és együttesen kérik a szakbizottsákiküldését. Ezen bizottság megalakítása oly elsőrangú társaságnál, mint a minő az Első Általános' nagyon kevés késedelmet okoz, megjegyzem azonban, hogy igen csekély, vagy nagyon kétes kár esetén csakugyan nem érdemes szakbizottságot kérni. A jelen esetben amikor a felek sem a becslő által felvett jegyzőkönyvet alá nem írták, sem pedig birói, vagy szakbizottsági becslést nem kértek, mintegy önként lemondottak jogaik érvényesítéséről. Ha a jégvert gabona még learatva és behordva nem volna, ugy birói becsüvel lehetne a kárt megállapitatni és polgári kereset utján érvényesíteni; ha azonban már le volna aratva és be is takarítva, ebben az esetben a kár többé semmi módon sem állapitható meg. Kérdéseire áttérve; az elsőre a fentiekben feleltem, a másodikra nézve ugyanazt mondhatom, amit fentebb, hogy t. i. a kompromisz bíróság összeállítása egy kis jó ;: akarattal három-négy nap alatt megtörténhetik. A biztosító fél minden esetben kérhet birói szakbizottságot; de ennek becslése alig bir a társasággal szemben érvénynyel; miután a két fél között létrejött azon külön egyezmény, hogy a kár nagysága feletti nézeteltérés esetén kompromisz bíróság utján döntendő el a kérdés, mely ellen nincsen felebbezés. így nézetem szerint a birói becsű csak. per utján volna érvényesíthető. Szárbaindulás előtt a kérdésttevő által emiitett csekély arányú jég nem okoz kárt; kalászhányás után azonban minden jégszem ütése nagyon befolyásolhatja a szemfejlődést még azon esetben is, ha a szárt nem törte meg vagy le, ilyen esetekben a minőség rovására eshetik 30 50%-nyi kár is. Ötödik kérdése analóg a negyedikkel és igy abból folyólag a be nem érett kalászokban lehet jégkár, mihelyt pedig kár van, azt nagyon természetesen az illető becslő tartozik tekintetbe venni. Hogy mennyiben befolyásolja a jég a szemfejlődést, azt csak a helyszínén lehet megállapítani, az ilyen következmény lehet igen súlyos, lehet nagyon csekély, aszerint amint a jég apróbb vagy nagyobb szemű volt. Az idén láttam például olyan esetet, amidőn a jég egy szemet sem vert ki a kalászból és mégis a tábla jégvert részén egy kereszt 18.kilót adott, holott a tábla másik felén 32 kilót, ily esetben nemcsak a mennyiségben okozott kár állapítandó meg, hanem a sokkal csekélyebb értékkel bíró minőségben esett kár is. Azon körülmény, hogy az okozott jégkár nagyságára nézve békés uton nem egyezett meg a társasággal, nem menti fel a jégszövetség tagságától annak megkötött tartamára nézve. Még meg kell jegyeznem, hogy a kárbecslőnek a jelen esetben követett azon eljárása, hogy a szétszórtan több tagban fekvő gabonákban okozott kárt csak egy tagnak megtekintésével bírálta el, teljesen helytelen, mely ellen okvetlen emeljen óvást a társaság igazgatóságánál és ha még megállapítható a kár, ugy kérjen azonnal uj egyszerű kárbecslést, amit a társaság ez esetben nem fog megtagadni. L. S. Kapható-e adómentes ezukor czefrejavitás czéljaira. (Felelet a 302. sz. kérdésre.) Sem a czukoradóról szóló évi XXIII. t.-ez., sem a szeszfőzést szabályozó és szeszadóról szóló évi XXIV. t.-cz. idevágó pontjai nem tesznek említést arról, miszerint a gyümölcsezefre javítására adómentes ezukor volna használható. Minthogy az utóbbi tíz év alatt sem történt ilynemű törvényes intézkedés, nyilvánvaló, hogy a kérdéses czélra adómentes ezukor nem kapható. Egyébiránt e czélra a kisebb adóval terhelt keményitő-ezukor alkalmasabb, illetve olcsóbb volna; bár megjegyzem, hogy a hulladékgyümölcsben foglalt ezukor ennél is olcsóbb. Hiszen ha a 10% ezukrot tartalmazó hullott szilvából származó czefrének, vagy magának a szilvának is métermázsáját egy forintért szerezzük meg: a benne foglalt 10 kgr. ezukrot kilónként 10 kr.-jával fizetjük meg. Az érett gyümölcs czefréje nem is szokott igen kis czukortartalmu" lenni, az éretlen meg nem érdemli meg a czefrézés és lefőzés költségeit. Oy. I. Legelő szénahozamának csőkkenése. {Felelet a 303. kérdésre.) A helyi viszonyok ismerete nélkül teljesen érthetetlén, hogy egy 36 kat. holdoyi vásártér, melynek szénaterméseért egyes évekban 300 forintnál többet vettek be, 1895-ben csak 29 frtnyi értékű szénát termett volna azért, mert az illető terület ápril hóban birkákkal lett legeltetve. Hogy a tavaszi legeltetés a kaszálók szénahozamát csökkenti, kétségtelen, nemcsak mert a legelésző állatok a termett fűnek egy részét fogyasztják, hanem különösen azért, mert a korai tavaszi legeltetés a réti növények további fejlődésére van hátrányos hatással. Ezen hátrányos hatás mérve főképpen két körülménytől függ, u. m. a rét talajától és az időjárástól. Termőkópes talajnál és kedvező, mondjuk eléggé nedves időjárás mellett a korai tavaszi legeltetés a szénahozamot csak 5 10%-al szokta csökkenteni, ellenben roszszabb talajnál és száraz időjárás esetén 15, sőt 20%-ra is emelkedhetik ez a károsítás, ha pedig legeltetés közben esős az időjárás, mely eset' itt fenforog, a károsítás 25 /o-ra tehető. Ha már most tekintetbe veszszük, hogy a kérdéses területen termelt szénáért kedvező években (1893., 1897.) 321, illetve 373 frtot frtot vettek be s ha széna értékét q-ként 2 frtra teszszük, akkor a vásártérről, nyert széna kereken 160 illetve 186 métermázsát tenne, amiből egy kat. holdra 4'4 illetve 5 q esne. Ez a hozam nem mondható nagynak, de tekintettel arra, hogy vásártérrel van dolgunk, megfelelőnek tekinthető. Azon körülmény pedig, hogy 1894-ben csak 135 forintot vettek be szénáért, arra enged következtetni, hogy vagy a terület szénatermése nagyon ingadozó, vagy hogy az értékesítés módozatai nagyon eltérők. Ha már most a legeltetés által okozott terméscsökkenést a főtermés 25%-ára teszszük, ez 160, ilktve 186 q. után 40 46Va q.-át tenne, s hasonló eredményre jutunk, ha a juhok által fogyasztott széna mennyiségét tekintjük. Egy-egy középsúlyú juh naponta 1 V2 kgr. szénát szokott fogyasztani; 300 db juh szénafogyasztása 23 napon át tehet ennélfogva q.-át; minthogy azonban ezen idő alatt 3 nagy szekér szénát is elfogyasztottak, melynek súlya " q.-ra tehető, marad a legelőn fű alakjában fölvett szénára q.; ha ezt a mennyiséget 40, illetve 46 q.-ára kikerekítve a normális évek termeléséből, vagyis 160, illetve 186q.-ból levonjuk, ezen eredményre jutunk, hogy normális viszonyok közt a legeltetés daczára q. szénát kellett volna 1895-ben a vásártérről nyerni. Tényleg azonban csak 29 frt értékű, vagyis fenti feltevés mellett csak mintegy 15 q. széna nyeretett, minek oka azonban, mint a fenti fejtegetésekből világosan kitetszik, nem a birkákkal való legeltetésben keresendő, hanem más körülményekben, melyek csak a helyszínén kipuhatolhatok. Henseh Árpád. A La Plata gyapjak főpiaczáró]. Ki ne ismerné Makart János szingazdag képét: V. Károly bevonulása Antwerpenbe az ő szellős öltözetű kecses női alakjaival? De hányan vannak köztünk, akik tudják, hogy ezen Scheldementi a középkorban dúsgazdag városnak régi dicsősége újra föléledt s kereskedelme oly arányokat öltött, hogy régibb versenytársait Liverpoolt, Marseille-t már is legyűrte, csak az egy Hamburg volt képes vele lépést haladni. A Scheldén való hajózásnak a hollandusok kezére való átjátszását, követte annak elzárása a westphali békekötés kapcsán, mi annyira alákötötte a város óletereit, hogy 1790-ben lakóinak száma 40,000-re olvadt le. Egy évszázad múlva állandó népessége 300,000-re szaporodott föl, melynek javarésze kereskedik csak ugy, mint Guicciardini korában, mikor selyemárut és aranyszöveteket 3 millió aranyértékében Olaszországból, másfélmillió aranyérlékü gabonát a keleti tenger mellékéről, ugyanannyi értékű ezukrot és fűszereket Portugáliából hoztak volt be ide. Az auversi ember mindennel kereskedik ma, kezdve az elefántcsonton, melynek még rövid idővel ezelőtt pusztán London volt piacza, le a rongyhulladékokig. Aki vadállatot oroszlánt, tigrist, csörgőkígyót akar vásárolni, épp oly bizalommal jöhet ide, mint az, kinek amerikai- kocsilóra van szüksége. Egyiket ugy, mint a másikat jutányos áron szerezheti Anversbe, melynek kikötőjébe 1850-ben bejutott volt 1124 vitorlás és 282 gőzhajó 239,169 tonnasúlyú árukkal, 1896-ban pedig 507 vitorlás és 4480 gőzhajó 5.785,662 tonnatartalommal, köztük 2766 angol, 796 német, de csak 17 osztrák-magyar lobogóalatt. A forgalom jelentősége nyilvánvaló lesz, ha fölemlítem, hogy ezen évben Belgium összes kikötőibe tonnasúlyú árut hoztak s hogy Osztendébe mindössze 1800, Gaudba 984, Nienportba 44 hajó futott be. Anversben sok kivándorló is fordul meg ujabb időben ; igy 1896-ban innen 24,384 kivándorló hagyta el a vénkedő Európát, köztük 3187 nő. Monarchiánkból 11,031 személy vette ide útját, majdnem kivétel nélkül az Unió államaiba, csak 17-en pályáztak Canadábá és Dél-Amerikába. Mindezt csak Ízelítőül kívántam felemlíteni, mert czélom itt csak az, hogy Anvers gyapjú behozatalának és forgalmának vázlatát nyújtsam, mely szerény kezdetekből indulván ki, jelenleg az európai szorosulaton La Plata gyapjakra nézve a legelső p.iacz, mert bárha Dunkerqu-be nagyobb mennyiségek szállíttatnak is (1896 ban 239,063. bál), ez csak átmeneti áru, csakúgy mint a Brémába és Hamburgba küldött La Plata gyapjak. Hasonló áll a genuai, marseillei és bordeauxi kikötőre nézve, mig a Hőverbe, Liverpoolba küldött La Plata gyapjak is csak részben kerülnek ott helyben eladásra, hanem jórészt transita áruk, sőt a londoni gyapjú világpiaezra 1895-ben. küldött 491,115 bál gyapjúból is csak 3001 bál volt La Plata gyaju, 1896-ban pedig 529,856 bál közül Anversbe behoztak volt gyapjút: évben 21,294 bált , , ' 159, , , ,145 Ezen utolsó években behozott mennyiségből volt La Plata gyapjú : évben 120,362 bál ,125 s A La Plata gyapjú vasabroncsokkal koritett koczka alakú kiló nehéz présel t

6 1104 KÖZTELEK, JULÍUS HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. bálokban jut az európai piaczra, igen gondos osztályozással, de már ma csak részben jeles posztógyapju minőségben, láttam ugyan olyan La Plata gyapjakat, melyek a mi legnemesebb elektorai negretti gyapjakkal kiállják a versenyt, de ezek mind ritkábbá kezdenek válni, mert az angol husjuhokkal való keresztezés ott is mindinkább rontja a gyapjú minőséget, s igy a Crossbreed gyapjú mindnagyobb mennyiségben keres piaczot.. Anversben a gyapjú részint szabad kézből, részint nyilvános árveréseken kerül eladásra. Az árveréseket egyes bizományos czégek megbízásából hites alkuszok (courtiers) rendezik, kiknek irodáiban betekintheti a vevő a mustrákat, az egyes raktárokban pedig az egész tételeket. Az a gyapjú, mely az árverésen el nem kell, ugy a következőre marad, vagy szabadkézből lesz eladva. Evenkint rendesen 4 árverést rendeznek, február 5 6-án kalapács alá kerül 4225 bál s gazdát cserélt 3000 bál; junius 9-től 11-ig 7700 bálból 3750; szeptember én 10,500 bálból 7100; november én 9300 bálból 7400, miből látni való, hogy 31,725kinált bálból nyomban csak 18,550 kelt el, min természetesen meg nem ütközik senki, nem ugy, mint nálunk, hol mindjárt meghúznák az aukczió intézmény felett a lélekharangot, ha a tulajdonos túlzott követelése következtében néhány tételre nem akad reflektáns. Hanem az év végéig szépen lebonyolódik az üzlet, ugy, hogy az uj évre aránylag csekély Stock" megy át; például: a kamrába juttatni, pedig megtehették volna, hogy számuknál fogva azokkal domináltassák a képviselők számát. Ezt megsem kisérlették, miután 581 képviselő közül csak is húsz gazda van, a többi ügyvéd, újságíró sőt 60 orvos is. Ennyi szóval s tolla után élő ember között, most sokan ugy vélik, helyénvaló lett volna, ha többen lennének, kiknek a föld müvelése a főfoglalkozásuk. Most már csak az marad hátra, hogy megmutassák miszerint a sok választásoknál kifejezett szép Ígéretek 1895-ben 3252 bál nem maradnak platonikusak. A jövőben végzendő munka erre nézve tág teret biztosit ban ben 2900 Lássuk csak a kamara vázlatos programmját. Súlyra nézve az utolsó évben 7.046,477 Szükséges a föld adójának leszállítása. kgr. gyapjú érkezett Anversbe, melyből direkt A gazda óriási adóterhe alatt görnyed, transito áru 427,362 kgr. volt.. mely boldogulását gátolja, szegénynyé teszi s A fönebb kimutatott mennyiségből esett * rontja a föld árát. Ausztráliára ,381 kiló Főleg a középbirtok az, mely már képtelen a további terheket viselni. Az utóbbi Argentinára ,413 Urug-Ayra 8.359,716, képviselőház, elég jasvlatot mutatott, midőn is Jóreménység fokára ,108 tagositatlan birtokok adóelengedését megpendítette, a megkezdett munkát a földadó mig Angolországból átküldetett 5.598,503 általá- Lefelé menő sorrendben még a következő államok küldtek ide gyapjút: Francziaország, Brazilia, Németország, észak-amerikai Egyesült-Államok, Törökország, Spanyolország, Natal, Angol-India, Dánia, Portugália, Románia, Olaszország, Algir, mely részben Belgiumban magában került földolgozásra, részben kivitelre került; nevezetesen: Németországba ,368 kiló Angolországba ,356 Am.-Egy.-Államokba ,991 Svéd-Norvégországba ,264 Portugáliába ,735 továbbá lefelé menő sorrendben meg Oroszországba, Dániába, Olaszországba, Spanyolországba, Kanadába, Svájczba, Ausztriába (85,177 kiló), Braziliába, Francziaországba, Görögországba, Németalföldre, Romániába, Kínába, Törökországba. Anvers azonban arról is nevezetes, hogy nagy vásárja van kartkoczban és fésült gyapjúban s hogy a fésült gyapjúban való határüzlet ujabban már a franczia B fonalak belevorásával oly mérveket öltött, melyek méltán aggályosnak jelezhetők/ A kártkócz vásárokon elkelt: február 12-én 87,500 kiló április 16-án 190,000 junius 12-én 134,000 augusztus 6-án 57,600,, október 15-én 137,000 deczember 10-én 121,000 Fésült gyapjúból pedig elkelt Anversben: 1895-ben ,000 kiló 1896-ban ,000 Folyó évi márczius 1 tői kezdve a franczia és belga fésűs gyapjú is tárgya a határidőüzletnek, azzal a különbséggel, hogy a 10 centi- franczia fésűs gyapjú ára kilónkint mesmel alacsonyabban számíttatott. Az Anversben fizetett árak voltak : Gyapjú centimes-kben Zsiros 97' '5 Mosott "5 B. fésült "5 Látni való ebből, hogy mind a nyers gyapjú, mind a fésült gyapjuárak az utolsó évben itt hanyatló tendencziát mutatott. Dr. Eodiczky Jenő. KÜLFÖLDI SZEMLE. Francziaország. Mit kívánnak az uj képviselőktől. Az 1898-ik évi képviselőválasztás megtörtént. Senkisem vádolhatja a gazdákat, hogy nagyon siettek volna választottaikat nos leszállításával kell folytatni. A gazdának mai nap az a czélja, hogy az intenzív, racziónális gazdálkodást fejleszsze, terméketlen területet vonjon kultura alá, ezt persze csakis a gazdasági szakoktatás fejlesztésével lehet elérni. Ám itt nem arról -van szó, melyet kathedrán adnak elő, hanem arról, melyet kapával, kaszával ellátva sajátít el a nép. Munkásvezetők, kertészek, méhmesterek, tejgazdák neveléséről van szó. E tekintetben gyengék a francziák s ennek köszönhetik, hogy exportálókból, buzgó importálók lettek. Most a különleges szakoktatásra szándékoznak a főfigyelmet terelni, még pedig a lehető leggyakorlatiasabb irányban, tehát jó utón haladnak. Egyébiránt a képviselőknek még egy csomó gazdát boldogító törvényt kell megszavazni ok. Várják többek között a mezőgazdaság törvényes képvüeltetését. A gazda e törvény megszavazásában nem kivételes kedvezményt akar, hanem azt a jogot követeli, mely a többi iparágnak rég meg van adva. Minden ipartestület képviselteti magát, hogy törvényes jogait védje, mért maradjon ki éppen a mezőgazdaság. A gazdasági hitel fejlesztése az utóbbi képviselőház diadala de fájdalom csak ideálisztikus értékű' vívmány. Az az uj kamara feladata, hogy szabályozza, hogy életet adjon neki kerületi bankok felállításával, oly szervezettel, melynek a szövetkezetek képezik lelkét. A gazdának, hogy befektethessen s produkálhasson, pénzre van szüksége, de csak olyanra, mely olcsó kamatos s a visszafizetés feltételei rá nézve nem nyomasztók melyet a learatott termés után játszva fizélhet vissza. A dolog nyélbeütése nagyon nehéz, dehát annál nagyobb az érdem, ha keresztülvitetett. Aztán ott van a gazdasági biztosítás megoldandó kérdése. A biztosítás a közvagyonpsodás egyik hites biztosítása. Mennyi kalamitás tünndezik él. létesítésével s mennyi bajnak vétetik vele eleje? Hányszor fordult elő, hogy a nem biztositolt vidéknek nemcsak vetőmagra, de betevő falatjára sem tellett! A' hamisítások megtorlása ügyében már eddig is sok történt, de lehetetlen a kérdést a kamara napirendjéről levenni, mert a legkevesebb elnézés is a franczia termékeknek a külföld előtti dekonszideráczióját vonja maga után. A műtrágya, a vaj, a borhamisítását megtorló intézkedések eddig is meghozták áldásos gyümölcseiket. Mindezen dolgok keresztülvitele nem oly nehéz s mégis hogy van, hogy a parlamentben évek óta nem készülnek el vele? Ez onnan, van, hogy a parlamentnek nincs kellő munkarendje! Mert napról-napra valami fantasztikus újság, botrány, néha kanapé-pör jön elő s a képviselő urak figyelmét a komoly munkától eltereli. Ma valaki elavult alkotmány-reviziót kér, holnap a vatikáni követ visszahívását sürgetik, azután Dreyfuss-ügy ismétlődik. Amint látjuk a franczia parlamentnak is sok kiegyenlítendő tartozása van a gazdával szemben, éppen ugy mint nálunk. Kíváncsiak vagyunk, vájjon rendezi-e az parlament a krónikus adósságokat? amit immár erősen sürget a közvélemény. Németország. A német mezőgazdasági szövetkezeteknek általános társulása-, mely 1883 ik év julius 6-án nyilváníttatott' Hamburgban, ezidőszerint vagy 4800 mezőgazdasági szövetkezetet egyesit magában. A szükségletek közös beszerzésére, alakított szervezkedés áldásos működése számokban fejezhető ki. A központi hivatal az 1896-ik évben nem kevesebb, mint 5.498,932 mm. műtrágya s takarmányt közvetített tagjai között. Magot és szenet ,753 márka értékben fizetett ki óta pedig összes forgalma 93V2 millió márkára emelkedett, melyet főleg a gazdák szükségletét képező anyagok beszerzésére fordított. Szinte mesésnek tűnik fel előttünk, hogy tagjai között esak 1896-ik évben 1.196,249 mm. kainitot osztatott szét. Az évenként megtartatni szokott közgyűlés az idén Karlsruhéban lesz. A társulás főleg abban fejti ki hasznos voltát, hogy szakközlönyei utján, a gazdák egymás között tapasztalataikat cserélhetik ki. A központi társulás, daczára azonban az egyes szövetkezetek önálló szervezete (autonómiája) semmiképpen sincsen gátolva. Mindezek elolvasása után szinte hihetetlennek tűnik fel, hogy a gazdák szövetkezésének ezen áldásos példája közvetlen szomszédságunkban létezzék 1 Az almabor kivitelének emelkedése. A német gyümölcsexport mint mindig, az utóbbi években sem mondható jelentékenynek, ennek ellenében hatalmas lendület észlelhető a gyümölcsbor^export terén. Az 1890-ik évbeii például csakis"50,000 literre volt az tehető, ám az 1896-ik évben meg már 300,000 literre emelkedett, amiből kerek 125,000 márkányi jövedelem volt számitható; sőt mi több, tavaly az első 10 hónapban 30,000 literrel többet is exportáltak. Á főpiacz : Afrikának európai gyarmatai. Tekintve a gyümölcsbor-kereslet fokozódottságát, most már a berlini gazdasági egyesület is behatóbban foglalkozik a dologgal s az idei drezdai gazdasági kiállításon gyümölcsbor-mintákat is állíttatott ki, melyben alma-, körte-, szamócza- s cseresnyebór odaértve az abból gyártott pezsgők is méltatásukat találták. A német gazdák a gyümölcsbor-exportból egy ujabb szép jövedelemforrás megnyíltát remélik. Belgium. A czukorprémium nemzetközi konferencziája. A Brüsszelben, a belga pénzügyminiszter elnöklete alatt hét ülésben megtartott czukorprémium konferenczia szétoszlott

7 6 0. SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. anélkül, hogy érdemleges, határozatot hozott volna s a jövőben m a j d tudatni fogják ismét a hatalmakkal, mikor, hova küldjék ugyanezen ügy megbeszélésére küldötteiket. A konferenczia üléseiről szóló jegyzetek közelébb kerülnek a a nyilvánosság elé. A kis- és nagyhatalmak valamennyie a kiviteli prémiumok megszüntetését kivánják, csakhogy néhányuk némi kártalanítást követelnek s igy érthető, hogy sok ügyességre s békülékeny szellemre van szükség, hogy az arany középút eltaláltassék. Ha sikerülne a direkt prémiumokat megszüntetni, ez m á r sokat könnyítene az adózók s a hazai fogyasztókon, kiknek költségén esett meg, hogy az angolok olcsó czukrot élvezhetnek. Evvel kapcsolatosan jelezhetjük, miszerint Belgium, Németország s Hollandia között még é hónapban kezdődnek a tárgyalások, hogy megegyezésre jöjjenek aczukor kiviteli prémiuma törlése ügyében. A Németországból érkező hirek szerint a h á r o m hatalom el van határozva, hogy a Franczia- s Oroszországból érkező czukor bevitelét igen magas vámokkal tegyék lehetetlenné, melyeknek az a czélja, hogy paralizálják a kiviteli prémiumokat, melyeket a két hatalom n e m hajlandó törölni. Meglátjuk, kitűzött tervüket csakugyan valósítani fogják-e? Amerika. Sertéstenyésztés a fokozódott kukoriczatermelés nyomán. Az amerikaiak tavaly ,457 hektáron, ,546 hektoliter szemes kukoriczát termeltek, vagyis 20"38 hektolitert hektáronkint. Az eredménynyel meg is vannak elégedve, mert sertéstenyésztésük, felvirágzását látják a fokozódott kukoriczatermelésben. A tenyésztés kezdete alkalmával az amerikai gazdák a Poland-China s a Berkshire minden képzelhető keresztezéséből származott sertéseiket erdőkbe eresztették makkoltatás czéljából s ott hagyták, hogy az idők viszontagságaival szemben éljenek meg, ahogy tudnak. A mostoha b á n á s m ó d daczára a koczák jól malaczozlak s a malaczok 18 hónapos korukig szemes eledelt n e m is láttak. A rákövetkező két h ó n a p b a n hizóba fogták jól fejlett állataikat s jól eladták azokat. Ám az idők j á r á s á v a l a viszonyok is változtak. Az erdők talaját szántófölddé alakították s oly sertés előállítását kellett szorgalmazni, mely korán fejlődő és sok hust képes produkálni kukoriczávali hizlalás mellett. Miután ez nem sikerült, czéljuk elérése végett most széltében a Henry T a m á s etetési m ó d j á t alkalmazzák, ki azt tanácsolja, hogy a malaczokat ne etessék oly következetességgel tengerivel, mert az fejlődésüket késlelteti, h a n e m oly táplálékot válasszanak, mely légenyben gazdag, avval jó csontozatot, sok s bőséges izomzatot fognak nyerni. A légenydus eledellel csak addig etessenek, mig a malacz 6 7 h ó n a p o s korát el n e m érte s csak azután adagoltasson nekik gazdájok sok tengerit, miután a bő kukoricza termést igy lehet jól értékesíteni. Sertéstenyésztéssel foglalkozó gazdáinknak érdemes az oczeántulról jövő tanácsot megszívlelni. VEGYESEK. Mai számunk t a r t a l m a : V Az OMGE. közleményei... 1 Földadó elengedés bérbeadott birtoknál. Éeutsch A La Plata gyapjak föpiaezáról. Dr. Bodiczky J. 1 Gazdasági növénytan. Hirtelen érett, aszottszemü buzak.alászok. M zey I.evelazekrény. _ 1 Külföldi szemle. l V egyesek... i Kereskedelem, tőzsde. 1 Budapesti gabonatőzsde. Szeszüzlet. A központi vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. Állatvásárok : Budapesti szurómarhavásár. Bécsi vágómarhavásár. Bécsi szurómarhavásár.. Bécsi sertésvásár. Bécsi juhvásár. 1 Szerkesztői üzenetek. 1 KÖZTELEK, J U L I U S HO Megbízatások. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Ofner József földbirtokost, tököli lakost, Pest-PillsSolt-Kiskun vármegye ráczkevei járására, Németh Gyula ev. ref. tanitót, felsö-eőri lakost, Vas vármegye felsőeőri járására nézve, Mandl. Kálmán tanitót, gőbölyjárási lakost, Fejér vármegye vaáli járására és Ii ss Gyula ugrai lakost Bihar vármegye cséffai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel biita meg. szerint időről-időre gyakorlati útmutatásokkal hivatott ellátni. Emellett a n é p és a minisztérium között mintegy közvetítő szervezet is működik, amennyiben a gondjaira bízott termelési ágak keretében minden felmerülő fontosabb mozzanatról jelentést tesz, a beálló teendők vagy szükségletek irányában a földmivelési kormányt szükség szerint tájékozh a t j a. A vándor-tanár tervbevett működésének p r ö g r a m m j á t főbb vonásokban megállapítva a miniszterhez terjeszti be s igy elég tág tér v a n neki adva, hogy saját jó belátása s tapasztalatai szerint szabhassa saját működésének irányát. A szaktanárok részére kijelölt hivatási körben, lelkiismeretes és buzgó egyének nemcsak egyes termelési ágak fejlesztése érdekében, de általában a n é p gazdasági életéb e n is igen fontos hivatást fejthetnek ki, különösen az esetben, hogyha ez a z, intézmény továbbfejlesztve, élére kipróbált és megfelelő szakerők alkalmaztatnak. A Köztelek" mai melléklete. ígéretünkhöz képest a Köztelek" mai melléklete gyanánt teljes terjedelmükben hozzuk a vámértekezleten a gazdasági egyletek kiküldöttjei részéről elmondott beszédeket, melyekre ez uton is felhivjuk olvasóink figyelmét. A r a t á s. Értesüléseink szerint az a r a t á s az ország több részén j o b b a n sikerült, mint azt a katasztrófaszerü elemi csapások h a t á s a alatt remélni merték volna. Általános a vélemény, hogy a terméseredmény n e m m a r a d a juniusi becslések mögött, de ugy tapasztaljuk, mintha e részben kissé túlzottak volnának a várakozások. A sajtó épp oly gyorsan vigasztalódik, amint röviddel ezelőtt kétségbeesett a magyar gazdák sorsa fölött s ezt a változott hangulatot a tőzsde szívesen használja fel arra, hogy jelentéktelenebb fennakadásokkal, de biztosan közeledjék a 8 frtos búzaárakhoz. 15 forintos b ú z a á r a k r a természetesen n e m számíthattunk, de másrészről bizonyos, hogy mindent összevéve a 8 frtos árak n e m fogják rekompenzálni a magyar gazdát a termés mennyiségében szenvedett vesztességekkel szemben. Kitartani az á r u v a l! " ez volna most a leghelyesebb jelszó, sajnos, ezt éppen azok a gázdák n e m tehetik meg, akiket az aratás idején mesterségesen lenyomott árak legérzékenyebben sújtanak. Aratásról lévén szó, ez uton ismételten felkérjük t. olvasóinkat, hogy a Köztelek" 59. s z á m á b a n foglalt közlemény értelmében az aratógépek alkalmazhatóságának kérdése körül szerzett tapasztalataikat a Köztelek" s z á m á r a lehetőleg egybegyűjteni szíveskedjenek. Nemzetközi rostaverseny. Az OMGE. ugy is, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének központja a Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyei gazdasági egyesülettel karöltve f. évi szeptember hó 8-án, Szolnokon nemzetközi terménytisztitó gépversenyt rendez. Mint az államvasutak igazgatósága az OMGE.-t értesiti, a hazai vasutak részéről a gépversenyre szállítandó gépek után a szokásos kiállítási díjkedvezmény engedélyeztetett. Tejértékesités és a tejtermelök egyesülete. A f. év t a v a s z á n megalakult Tejtermelők Egyesülete" megállapodásra jutott a Központi Tejcsarnokkal, hogy szeptember hó 15-től október hó 15-ig mindazon termelők tejét, kik tejüket megfelelő á r o n ' e l h e l y e z n i nem képesek s a tejet elhelyezés czéljából a tejtermelők egyesületénél bejelentik, fixirozott feltételek mellett átveszi. Az átvételi feltételek és árak rendkívül k e d v e z ő e k ; az október hó 15-én tul elhelyezni kivánt tej mily feltételek mellett való átvétele külön megállapodás tárgyát fogja képezni. Az átvételi feltételek s az árak megtudhatók az egyesület ügyvezetőségénél, Bpest, Köztelek, Üllői-ut 25. Azon tejtermelő gazdáink, kik tehát tejüket elhelyezni nem képesek, vegyék igénybe a Tejtermelök Egyesületének közgazdasági vándor-szaktanárok. A földmivelésügyi miniszter egyes külön gazdasági szakmákra gazdásági vándor szaktanári állásokat szervezett és egyidejűleg ilyen vándor szaktanárokká a következőket nevezte k i : Czeglédy Tivadart a tejgazdasági szakra Kaposvár székhelylyel, Monyi Károlyt a szövetkezeti szakra Nyíregyházára, Csérer Lajost a komlótermelési szakra Segesvárra és Füredy Lajost a lentermelési szakra Liptó-Szent-Miklós székhelylyel. A szaktanárok működési körét egy erre kidolgozott utasítás i r j a elő. Minden szakt a n á r a m a g a vidéke népének mintegy tanácsadója a m a g a szakmájában, melyet szükség É r t e s í t é s. Olvasóink tudomására hozzuk, hogy a Magyar Élelmiszer-Szállító RészvényTársaság" (Budapest, Kerepesi-ut 20.) nemcsak hizott sertések eladásával foglalkozik, h a n e m sovány sertések eladását is elvállalja. Bővebb felvilágosítás a társaság igazgatóságánál szerezhető be. A szibériai gyorsvonat első utja. A Pétervár és Tomszk között közlekedő gyorsvon a t első u t j a hat napot és hat éjjelt vett igénybe. A vonat berendezése olyan kényelmes mint az amerikai Pacific-vasuton közlekedő vonatoké. Az Oroszországban készült kocsik z a j és r á z á s nélkül futnak. Az első és másodosztályú szakaszok 4 4 u t a s r a v a n n a k berendezve és oly szélesek, hogy minden utas fekve foglalhat helyet. A folyósok és szakaszok villamosan vannak világítva, ezenkívül minden egyes üllőhely mellett az utasok tetszés szerinti használatára izzólámpa van, hogy az utasok éjjel olvashassanak ; minden ülőhely mellett csappantó asztal és minden szakaszban egy játszó asztal van és ezenkívül az étkező kocsiba szolgáló csengettyű. Minden kocsiban van öltözőkabin meleg és hideg vízvezetéssel, a vonathoz tágas étkezőkocsi van csatolva, melynek külön termeiben pianinó, dúsan felszerelt könyvtár, íróasztal stb. van. A buffett mellett gőzfürdő zuhanyokkal. Az étkező kocsik k o n y h á j a csakis hideg ételeket, hideg és meleg italokat ád. Kiemelendő még a kocsik_szellőztető berendezése. A kocsik tet e j é n respirátorok vannak, melyekben a levegő meggyülik. Ezt télen csövekben melegítik, nyáron pedig hűtik. A külföldi utasokra való tekintettel minden vonaton vannak alkalmazottak kik németül, francziául és angolul b e s z é j. nek. A vonat egyelőre havonkint kétszer köz_ lekedik Pétervár és Tomszk között és vissza Moly pille elleni Molypille lámpák 4 oldalról kivehető ablaküvegekke darabonként... 1 frt 2. Molypille lámpához való illatos enyv ' 1 frt 50 i r.,75 kr.. Kénpor fúvók I. nagyság frt 3., H. nagyság frt 4. Finom szemcséjű kénpor (arzénmentes) 10.0 kilo frt 9.50 la. Aussigi kékgállcz 25. Kristály szóda,, 4.50 Simplex" permetező drb 12,50 Besnyő" szénkéneg fecskendő,, 20. Csomagolás önköltségen. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 8 c h o t t o l a Budapest. E r n ő Föüzlet: Gyár: "VI., A n d r á s s y - i i t S. VI., R é v a y - u t c z a 1 6. (Fonciére-patota). SürgÖnyozim: S C H O T T O L A, B u d a p e s t

8 Frecipitált trágya-gipszet, szuperfoszfátot és egyéb műtrágyaféléket Iegjutányoíabban ajánl a MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG B t T I D i L F B S T E I T, V. KER. VÁCZI-KÖRÚT 21. SZÁM. Részletes ntasitásoíaf Mnatra ihgyen és bérmentve, R E M S N G T O N " IRÓGEPEK v i l á g h í r ű e k. Festékpáma mellőzve. 4-szeres billentyű S-szoros helyett. Legfinomabb acélszerkezet. Közismert nagy tartósság. Központi vezeték nélkül. Telnagyar és német billentyűzet. Minbetünek csak 1 billentyűje. Leg- *gyobb sokszorositó képességgel. Remington írógépet mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására bárhova ugyancsak,saját költségünkre küldjük ki tisztviselőinket Árjegyzék bérmentve és ingyen. Erzsébet-tér 16. Remington irógépeklés Edison-mimeographok kizárólag jogosított eladási telepe. KÖZTELEK, JULIUS HO SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. ( Gfuttmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Budapest, július 23. A lefolyt hét időjárása kedvezőbb volt a menynyiben nagyobbára száraz, meleg idő uralkodott és csak elvétve fordultak elő mérsékelt esőzések. Az aratási és cseplési munkálatok teljes mérvben vannak folyamatban és alig történt feunakadás. Az eredmény különböző ugyan, nagyjában azonban ugy mennyiségileg mint mi minőségileg teljesen kielégitő, sőt helyenként jobb a reméltnél. Külföldön a terméskilátások nagyobbára szintén kédvezőek. A külföldi piaczok üzletmenete csendes volt és a hangulat a nagyon gyenge készletek daczára csendes, mert a spekuláczió. és a fogyasztás még egyaránt tartózkodó. A kedvező termés becslések pedig szintén nyomasztó hatással vannak. Amerikában a folyó határidő jobb kiviteli kereslet folytán mérsékelten emelkedett, míg az őszi terminusok alig változtak. Angliában az üzlet ismét ellanyhult és korlátolt forgalom mellett az árak alig tartottak. A franczia piaczok ellenben teljesen ellanyhultak és az árcsökkenés jelentékenyebb, mert kedvező időjárás és ugyanoly termés kilátások a tulajdonosokat engedékenységre ösztönözte. A többi kontinentális piaczokon a hangulat gyenge forgalom mellett ugyancsak csendes, az árak azonban alig változtak. Nálunk kenyérmagvak erősen csökkentek, mig takarmány czikkek melyekben zab kivételévél hiány van, ártartóak maradtak. Az üzleti hét részleteiről a következőket jelenthetjük : Buza állandóan lanyha maradt. Ó-buza csak szórványosan van kinálva, mig uj búzában a kinálat habár aránylag korlátolt, de sürgető volt. A termelők különös igyekezetet mutattak, hogy- készáruval minél hamarabb kerüljenek a piaczra, mert a nagyobb kinálat az árak tetemes csökkenését helyezte kilátásba és a kedvező időjárás a cséplési munkálatok gyors előmenetelét is elősegítette. A rettegett áresés tényleg be is következett és anélkül, hogy a forgalom nagyobb terjedelmet öltött volna, az árak a hét folyamán rohamosan csökkenve ca fr'tot vesztettek mm.-ként. Szállítási áru e mellett teljesen el volt hanyagolva és csak itt. lévő ;árut vásároltak. Hozzájárult a tulajdonosok engedékenységéhez a teljesen ellanyhult határidőpiacz is. Ellentétben a mult. év ez idei ca. 220,000 mm. tévő hetiforgalmához, a forgalom e héten csak 60,(300 mm. volt, a hozatalok 32,000' mm. tesznek ki. Sozs csupán uj áruban került a piczra és már á hét elején lanyha irányzatban indult. Kezdetben budapesti paritásra még 7-50 frt és helyben 7-75 frtot fizettek promt szállításra, a hét folyamán árak azonban ca. 45 krt vesztettek. A kinalat e czikben sem bő, azonban szintén sürgős volt a nélkül, hogy megfelelő kereslet mutatkozott volná. Vevőként főleg a helyi Hivatalos Közlöny-bői. fogyasztás szerepelt, elszállítási czélokra csak gyenge,a vallás és közoktatásiagy. kir. mínister csak frt és útban lévő vagy azonnal szállí- volt a kereslet. A hét vége felé budapesti paritásra Remington Írógépet (kapható tandó áruért frtot fizettek helyben. Későbbi Glogowski és Társa budapesti czégnél rzsébet-tér szállításra csak nehezen akadt vevő.. Nyíri származé- viszonylagosan a napi árnál 10 krral többet' 16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-kokértézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. fizettek. Árpa (takarmány és hántolási czélokra) e héten is csak szórványosan fordult elő és kellemes irányzat mellett hizlalóknál frt között helyben értékesíthető. Állomásokon átvéve jobb árpafajtákbán még. nem fejlődött forgalom. Az eddig bemutatott minták külömbözőek ugyan, minőségileg azonban elfogadhatóan jók. Napi jelentés julius 26. A mai határidőüzlet folytatólago an az utóbbi napok üzletmenetéhez hasonlóan lanyha irányzatú volt, mire befolyással volt. egyrészt azon körülmény, hogy készáruban a kinálat már is roppant nagy, másrészt a külföldi piaczok változatlan volta. Határidőre következő kötések történtek. Szept. buza... Márcz. buza (1899.) Szept rozs... Szept. zab... Jul.-aug. tengeri. Máj. tengeri (1899.) Káp.-repcze aug ' Készáruban különösen pedig búzában igen nagy a kinálat a malmok azonban tartózkodva vásárolnak s ennek tulajdonítható az árak folytonos visszaesése. Rozsban szintén kevés üzlet köttetett, mig árpában élénkebb vételkedv mutatkozik. Készbuzában eladatott: Uj buza: Tiszavidéki :, 200 ni 0 kg frt 8; , sárga Zab ó áruban kezdetben alig volt kinálva és a hét elején szilárd irányzat mellett 8*80 frtig volt helyben átvéve értékesíthető. Később a kinálat bővebb lett, mig á kereslet alábbhagyott és az árak is gyorsan voltak csökkenőek. A hét vége felé uj áru érkezett már a piaczra, mely 7'20 6'70 frt között talált elhelyezésttása a Köztelek" részére. Budapest, jul. 21-én. Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí- Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta Tengeri ártartó maradt és q frt között súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: kelt el waggonba téve ab Budapest A Tiszavidéken változatlan 5. körül fizettek. Békésen 4'15 5., Szarvason 5'05, Zsombolyán 4'85 frt volt elérhető. A és B dara frt. Olajmagvak Káposztarepczébm (uj) gyengén van kinálva és előfordu'ó kisebb tételek frton keltek el helyben. Határidő káposztarepcze frt között jegyzett. Bánáti repczéből ugyancsak kevés liszt: frt } buzakorpa kerül a piaczra és frt között jegyzett. Hüvelyesek : Bab e héten ismét üzlettelen maradti Uj gömbölyű Baja-Zomboron 6-50 frton apró szemű trieurt bab Gyöngyös-Félegyházán á 7-25 frton 8-as takarmányliszt finom goromba kelt el, Köles helyben frt. Vetőmagvak : Vöröshere változatlan, a forgalom ' jóformán szünetel. Minőség szerint bánáti Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő frt, durvaszemü felvidék áruért 37" 40" frtot tudósítása.) fizetnek. Luczernát csak szórványosan kínálnak és hazai termésű áru 35-42' frton jegyez. Muharmag frtot ér el helyben. Bükköny üzlettelen, A szeszüzletben a hét elején élénkebb kereslet uralkodott és főleg a vidéki szeszgyárak eszközöltek helyben 5'50 frton jegyez. nagyobb eladásokat bérmentve, helybeli állomásokhoz szállítva. A budapesti szeszgyárak kartelje azonban meglehetős szüárdan tartja az árt. Elkelt finomított szesz budapesti áru frt, vidéki áru 57 frtig azon-

9 60. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JULIUS HO nali és augusztusi szállításra. Élesztőszesz nagyban 56.7S 57.»/s/fi'tjg kelt. Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszesz e hétnek elején 18 írtig kelt felső-magyarországi állomásokhoz szállítva. Oalicziából kínálat nem volt. A kontingens nyersszesz ára Budapesten forint. Bécsi jegyzés '80 frt kontingens nyertszeszért. Prágai jegyzés ? frt adózott és " forint adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés 13. frt magyar és frt Cseh kiviteli szeszért. A kivitel 200 q finomított szeszt vásárolt. Vidéki szeszgyárak közül : Temesvár, Győr, Kenyérmező 25 krral olcsóbban, a többiek változattanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz /8 frt, élesztőszesz 57" frt, nyersszesz adózva /s frt, nyersszesz adózatlan (exkontingens) 16' ^16 25 frt, denaturált szesz frt. Kontingens nyersszesz... Az árak literfokonként hordó nélkül budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezetének jelentése julius hó 28-án. Jóllehet a hét második fele élénkebb lefolyású volt első felénél, még mindig csak mérsékelt forgalmúnak mondható. Az érkező áruk közül a gyümölcs örvend a legnagyobb keresetnek, mely czikkben minthogy csak kis mennyiségben kerül piaczra ' áremelkedés. állott be. Príma minőségű baraczk, avagy cseresnyéért sokszor versengés folyik, csak az a sajnos a dologban, hogy a pesti piaczra ritkán kerül szép gyümölcs, amennyiben magyar termelőir 1- ' ' " ' ' ' keikkel a bécsi piaczot keresik kának itt is megadják az árát. Tojás áru és husnemüek elegendő mennyiségben kerültek szilárd áron eladás alá. Tejtermékekben kielégítő a kereslet, fennáll a helyes viszony a kereslet és kínálat között, baromfi és zöldség kevés érkezett. Eladásra került: Marhahús 50 56, borjúhús kgként átlag számítva, sonka , szalámi ig. Tojás frt, ig eredeti ládánként, teatojás " drb. Teavaj , főzővaj 70 85, tehéntúró 6 16, tejföl 28-^30 kr kg. Kajszinbaraczk 25 35, cseresnye 12 24, alma 12 16, körte.6 12,.ringlótta 8 20, ribiszke kí kgr. Csirke drbja. Beküldésre ajánlunk mindenféle. gyümölcsöt, nagyobb tételekben, mert az egy-két kosáros küldeményeket felemészti a szállítási költség. (A sfcékesfő városi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése. Budapest, julius 25-én. Hűs. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52 56, II. oszt , III. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , Hl. oszt , borjúhús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , birkahús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0', hátulja -, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q , vidéki, szalonna nélkül elsőrendű 62 64, vidéki 50 56, sertéshús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki), sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , csont nélkül MO 1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül, szalonna sózott 1 q , füstölt 64 68', sertészsír hordóval , hordónélkül , kolbász nyers 1 kg., füstölt 60 80, szalámi belföldi , külföldi, malaicz szopós élő 1 db 3-6-, tisztított Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt MO 130, csirke , kappan hízott, sovány 0-0-, récze hízott , sovány 0' , lud hizott , sovány , pulyka hízott 0-, sovány '0 O'OO. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 0- o-, 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hizott 1 db 0-0', 1 kg., récze hizott 1 db "50, 1 kg..félkövér 1 db 0' , lud hizott 1 db , 1 kg , 1 kg., ludmáj 1 db ló-0 80, 1 kg ludzsir 1 kg , idei liba 1 db. Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0'60 0'80, csuka , ponty (dunai) Ö'30 0'40, süllő, kecsege 0' O'O, márna -50 '60, czompő 060 0'70, angolna 0' 0, apró kevert 0'20 030, lazacz, pisztráng. Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt , ;ött , tejszín 0" 0', tejföl 0"20 0'3Ó, tehénvaj (tea) 1 kg ,1. rendű 0'75 0'80, II. r , olvasztott , Margarin I, rendű 0-, II. rendű 0-0', tehéntúró 0' d, juhturó 45 48, liptói "60, juhsajt , emmenthali sajt 1-10 MO, groji sajt Liszt és kény , barna k Búzaliszt 00 s Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14 18, stokeraui 22 33, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 17 24, bab fehér apró 7 11, nagy 8 12, szines Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt II. oszt. (1440 db.) 28'5 29 5, meszes, orosz tojás 100 db., tea tojás , törött tojás Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt , 1 q 2-4-5, Petrezselyem 100 kötés , 1 q zeller 100 drb 0'50 0'6, karalábé vöröshagyma 100 köt , 1 q 5-0 8'. foghagyma 100 köt. 8' 16 0, 1 q 9-16', vörösrépa 100 drb 0'50 0'80, fehérrépa, fejeskáposzta 2'0 7 00, kelkáposzta 100 drb , vörös káposzta 4--6' fejessaláta 0' , kötött saláta O'O O'OO, burgonya, rózsa 1 q , sárga '50, külföldi, fekete retek 100 drb 0' , uborka nagy salátának 100 db 2 3-, savanyítani való 100 db , savanyitott 0'80 l'20, zöld papr. '35 1-0, tök főző 9' 1Ó 0Ó, zöldbab 0' q Gyümölcs. Fajalma 1 q frt, köz. alma 15 18, fajkörte 24 28, közönséges körte 12 15, szilva magva, váló, vörös, aszalt, cseresnye faj 16 20, közönséges 6 12, meggy faj, közönséges 18 20, ringló 8' 16, baraczk kajszin 12 40, őszi 25-60, dinnye görög nagy 100 db 20 l'oo, kicsi, sárga faj , 1 kg. közönséges szőlő 1 kg , csemege, dió (faj, papirhéju) 35 50, közönséges 25 30, mogyoró 25 28, gesztenye magyar, olasz, narancs messinai 100 db -0 O'O, pugliai 4-5 5'0, mandarin , czitrom 0' , füge hordós 1 q 18 20, koszorús 20-22, datolya 38 40, mazsolaszőlő 50 65, egres 1 lit. 4 10, eper 1 kg. kr. Fiiszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 30 60, II. rendű 20 28, csöves, (szárított). köménymag, borsókamag. mák 1 q. frt 38 40, méz csurgatott , sejtekben 1 kg., szappan szin 20 25, közönséges, fehérbor asztali palaczkban 1 lit , vörös asztali pajsfczkban , házi pálinka palaczkban ', ásványvíz palaczkban Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mesteratcza, julius 26. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság jelentése a,köztelek" részére). Felhozatott a szokott községekből 209 szekér réti széna, 9 szekér muhar, 43 zsupszalma, 6 szekér alomszalma, 0 szekér takarmányszalma, szekér tengeriszár, 12 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 1100 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a következők: réti széna , muhar uj , zsupszalma , alomszalma , egyéb takarmány, lóhere, takarmányszalma ;, tengeriszár, luczerna, sarjú 0 0, szalmaszecska , széna, uj -, zabosbükköny Összes kocsiszám 290, suly kg. Állatvásárok. Budapesti sznrómarliavásár. Julius hó 22-én. A székesfővárosi' közvágóhíd és marhavásár igazgatóság Felhajtatott. 761 drb belföldi, db galicziai, drb tiroli, db növendék élő borjú, db élő bárány; drb belföldi, drb galicziai, drb tiroli, drb bécsi, drb növendék borjú, drb ölött bárány, drb élő kecske. A borjú és bárányvásár hangulata élénk lefolyású volt. Arak a kővetkezők: Élő borjuk: belföldi frtíg, kivételesen 42 frtíg dbonkint, frtíg, kivé telesen 42 frtíg súlyra, növendék borjú frtíg, kivételesen, frtíg dbonkint, frtíg súlyra Ölött borjú : belföldi írtig;, tiroli frt, galicziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, ölött bárány 0-0- frtig, bécsi ölött borjú, kiv frtíg súlyra. Élő bárány frtíg, kivételesen írtig élő kecske frtig páronkint. Hizlalt ürü Budapesti julivásár julius hó 25-én. (A székesfővárosi közvágóhid és marhavásár igazgatóság jelentése a "Köztelek" részére). Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1315, feljavított juh 113, kisorolt kos 834, kiverő juh, bárány, kecske 22, szerbiai 926, angol keresztezés, romániai durvaszőrü db. Birkavásár élénk lefolyású vólt. Árak a kővetkezők: Belföldi hizlalt ürü frtig páronkint, 22'5 23'50 frtig 100 kiló élősúly szerint, kiv. frtig, feljavított juhok 14'0 18'0 páronkint, 20'50 22' frtig súlyra, kiv., kisorolt kosok, kiv. frtig, kiverő juh ' páronkint, 19' '20, kiv. frtig súlyra, bárány, kecske 12', anyajuh angol keresztezés pár., suly, szerbiai durvaszőrü frtig páronkint, 100 kiló után frt. Bécsi vágómarliavásár julius 25. A bécsi marha- és huspénztár jelentése. Összes felhajtás 3861 db. Ebből magyar 697 db galicziai 319 db, bukovinai 676, németországi 3179 db hizott 616 db, legelő 1758 db, fiatal 3817 db, ökör 860 db, bika 563 db, tehén db, bivaly 313 db, Szombaton a vesztegvásárra 206* darí.b hajtatott fel. A felhajtás ugyancsak 140 drbbal volt kisebb a mult hetihez képest, ez a kevesblet mindazonáltal jelentéktelenebb volt, semhogy az irányzatra befolyást gya* korolhatott volna. Tényleg a vásár a mult hetihez ké-. pest nem mutatott'változást és' ugy a príma, mint a vidéki szükségletre alkalmas ökrök a mult heti árakon keltek, nehézkesebb volt a silányabb áruk és legelő-, marhák forgalma, amelyek még a legutolsó árjegyzés mellett sem voltak eladhatók; fiatal marhák és ökrök még a mult heti árakat sem érték el. A vásár zárlata lanyha volt, mindazpnáltal csak kevés ár,u maradt-eladatlan. Árak: prima magyar ( )frt, szekunda frt, tertia frt. Galicziai prima 35' 37- ( ) frt, szekunda frt, tertia frt. Német prima 38 39' (. ), szekunda 33 37, tertia frt. Konzervökrök. 21' 38' é. s., rosszabb minőségű frt é. s. Bika () frt é. s., tehén frt és bivaly 18 22' frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra minden /o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 krt, a kivérésért pedig 35 krt kap.) Egyes eladások: Magyar liizó ökrök. Eladók: Ár Ár Grubitsch Pál, Kopháza Löwinger Sal., Sárvár 28 j- 24 Neumann testvérek, Arad /8 Német hizóökrök. Eladók : Blau testvérek, Temesvár Hacker Miksa, Sopron Neumann testvérek, Arad 39 35V2 A cs. kir. helytartóság rendelete következtében ragadós tüdőlob miatt zár alatt vannak Árva, Liptó, Nyitra, Pozsony, Szepes, Trencsén és- Turóczmegyók, valamint Mosonymegye rajkai járása és Pozsony szab. kir. város területe. Bécsi sertésvásár július. 26-an. (SchleiffeU der és társai bizományi czég távirati jelentése a,köztelek" részére). Felhajtás : 3505 lengyel, 3051 magyar sertés, összesen 6556 drb. Az üzlet élénk. Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélprima kr, kivételesen.; kr, közepes kftl 19 53"' kr, könnyű kr, süldő kr. Bécsi sznrómarliavásár julius 19-én. Felhozatott: 3265 borjú, 1165 élő sertés, 782 kizsigerelt sertés, 332 kizsigerelt juh, 97 bárány. Ugy a borjú, mint a kizsigerelt sertések üzlete^ változatlan árak mellett csendes volt. A többi áru változatlan. Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 28 54' kr., prima kr., primissima kr., élő borjú kr., prima kr., primissima ( ) kr., fiatal sertés kr., kizsigerelt sertés nehéz kr., süldő kr., kizsigerelt juh kr., bárány páronkint 4 12 kr. Bécsi juhvásár 'julius hó 21-én. Felhajtás 1876 db juh.' Az üzletmenet igen lanyha ~ volt és az árak 1 krral hanyatlottak. Árak : export juh páronként 23-25', kivét, raczka, selejtes juh párkint frt Szerkesztői üzenetek. H. S. urnák, Erzsébetfalva. Nagy károkat szenvedett ugyan, de azokat fizetni fogja s valószínű, hogy fennállása nem kétséges. Ai Orsa. magy. gassfi. egyesület tnlajta. Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G.K. szerkesztő-titkára. Társszerkesztő: Buday Barnabás, az 0. M. G. E. titkára,

10 SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JULÍUS HO 27. Eladók HAMPSHIRE DOWN" JUHOK. ^ Kitűnő hús, jó gyapjú, nagy súly. megyeri Krausz Lajos ur boűajki versenyistállójából a következő Ezen-kiválóan értékes angol juh-fajta telivér kanczák: ap. stp. k...juana" p. k. Yerona" p. k. Daisy ÍI." stp. k.,.. s. k. Éaplatyi" stp. k. Giza".. 4 éves p. k. Rózsa",. 2 éves p. k...ka fa" ; Bosicrudán, ány. Buccaneer, Pásztor, Kegyúr,,. Zsupán, Galaor,., Theodore, Fenék, Továbbá: id. p. in...bolond", apja Vinea, Mantilla, fedezve Chilham, DachessofCornwall, Maggie,, Erzsike, Garuda, Ruby, Kínkora, bámulatosan Korai Benczúrtól. Cullodentöl. Abonnenttöl. Benczúrtól. Guerriertöl. Fenéktől. ezen kivül pedig oly erős szervezetüek, hogy m i n d e n é g h a j l a t h o z alkalmasak^ és a hus minőségére nézve egyedül állanak. A Schmíthfield Club" 1S97. decemberi ki állításán Londonban a Hampsbire Downn"-ok voltak a legkiválóbbak. A bárányok csoportja 20 nevezéssel felülmulta mind a többit számra nézve és egy ürünyáj a Champion dijra a legjobb rövid gyapjasok között a kiállításon tartalékban maradt. Egy Hampstare Down ismét első dijat nyerte mindenféle rövid fajták kozott a leszúrt állatok versenyében. Közelebbi felvilágosítást nyújt anyja Bromicknom. Bővebb felvilágosítást ad: J a m e s É. B a w l e n e e, o. Hampshire Down juhtenyésztők szövetségének titkárja, Sallsburj, England. K r a u s z M i k s a, Gizella gőzmalom, Budapest. ' /98. 'sz. Cl. V Magy. kir. államvasutak. Nyugotmagyar-osztrák vasúti kötelék. Sajtóhiba helyesbítés". A nyügotmagyar-osztrák vasúti kötelékben évi junius hó 1-én éleibe lépő III. rész,: 3 díjszabási füzet 21. lapján a II. kivételes díjszabásban Szatmár: Klém-Schwebat (L. B. Soh, M. és K. K. St. B.) viszonylatra foglalt díjtételek követ' kezűleg helyesbittetnek, - és pedig : az a).alatti 178 fillérre,..;...,.-:. a b) alatti pedig 180_ fillérre., A magy. kir. államvasutak igazgatósága, egyszersmind a többi köteléki vasutak,.:, nevében is. ; '(Utánnyomat nem dijp&tatik. Most jelent meg fflbdetmény. ÍBelga-osztrák-magyar vasúti kötelék.) Folyó évi julius hó 1-én a fenti kötelék forgalombán évi április hó 1-től érvényes II. rész 3. füzet és II. rész 4. füzet ezimü dijszabásoksoz a IV. illetve I. pótlék lép életbe, mely pótlékok uj állomások felvételét és uj kivételes díjszabásokat tartalmaznak ablaküveg, vas- és aczéláruk, valamint földolajból nyert benzin stb. szállítására. A szóban forgó pótlékok a magy. kir. államvasutaknál megszerezhetők Budapest, évi julius hóban. (Utánnyomás nem dijaztatik.) y Amerikai mezőgazdasági msm JJg Jjg tkmm ^am MÁSODIK KIADÁS. j SXJLASSyZOLTÁN az OMGE. szerkesztő titkárja, a Köztelek" felelős szerkesztője. fi I Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után ÉÉ készült számos képpel. I Stotti j OMGE, t a g o k n a k f^ ára 4 frt. és a Ö z t e leli'* É előfizetőinek kedyezmenyes ára 3 frt 50 h J M Megrendelhető a M í (Budapest, IX. Üllői-ut 25. sz.) y \ Köztelek" kiadóhivatalában flr^ S. V / ' if.

11 60. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JULIUS HO i ái IS sséig 30tar.,i feltűnő betűkkel 4 kr. nien beiktatásnál 30 kr. KIS HIRMTESEK, Tétetnek fel ke<w«mény«e fontban. Csalt oly lcvelekre^aaszolnnk, melyekkel válnwrrn szf.ka^os levélhélyeyet ^ragy lerele^őlapot BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, Szeszfőző, ' elméletileg és gyakorlatilag i"tnák, eg áánlkfzik ő?e ge d s képzett, felfogadtatik egy uradalom gazd. szeszgyáriba. Czín egy a magyar-óvári gazdasági megállapítandó tisztelet-dijjért, akadémiát ^kitűnő sikérrel végj nem küldetoek, ^Thimoks: györgyi főbérnökséghez Ho Szent-György (Somogy). : írnoki lásági intézetet végzett fiaamberek folyam odványoket. Pályázat. Pongráci^Frlgyes gróf t 'segédi "B^Iifio AT'HT : Jkészfolár p a alá, 24 kilhmét ;er lágy / megye) nyújtandók bo. l I'. V i s/ept i'tnbtm- 1 -i'l] Horczeg Ypsilanü gazdasági segédi á augusztus hó 1-én1: Megkívántatik felső ÁLLÁST KERESŐK. Cséplésliez Mérlegképes könyvvezető, 38 éves, ki akadémiát végzett, magyar és német nyelvét teljesen birja, kereskedelmileg, is képzett és jártas, 12 év óta ezukorgyárí gazdaságokban önállóan működik, állását változtatni óhajtaná. Szives ajánlatok Sz. F. 1898" alatt- á Köztelek" kiadóhivatalába czimzenffők Képzett if tejgazdasági És Helyettesltés. & Eladó sertések, rendelke 0 z5 b ^olt^gazdatiszt. Ozim a kiadóhivatalban Gazdasági Gróf Kii olyi Lajos erdödi. lát végzett keresztény.^e gyén, uradalmában posta és. vasútállomás Károlyi-Erdőd segédtiszfv 1 évivvo 'alkaltoko 'önállóan gazdálkodik. Ozlm a kiadóhivatalban Ifedaságolr tarló é'rtékesí- - Egy (#Séie igen alkalmas szépen A homokszentgyörgyibérgazdaságban egy Írnoki ál- 10 drb féléves gazdasági iskolát végzett 'fiatal embere 1 - ~~' fehér szőrű herélt sai bírnak, van yu kai rés 7 Czme Z a^klidóhivataíbanj- Műkertész, (botanikus iskolát' végzett) ki a kertészetnek minden ágában jártas^s nagy uraságtól 5-6 Gazdatiszt! malacz 100 drb fehérszőrű kimustrált herélt sertés. -. Urad. intézőség. ft^^ke^esósek^a^iadóh\vataíba 75 drb. A osákyárí den ágában jártas. Ezeket igénybe venni óhajtók fordul- Íz LskolaigaTlaMságho "o112 Főgépész bir az'összes gazdasági gépek gyárak javítását teljesen éiti, látva. Czim a kiadóhivatalban. Eladó üszök. A Báró 0 'Czy Béla 6 Bxoellentiája e^yáiából a tenyészirány h trmídfif 22 ^da/ab^ tavaké Gazdatiszti 500 darab gazdasági iskolát végzett, sz'o- fajmalaczok megvételre kdresegyén,13 évi gyakorlatot' na- Jelenle ura^a, akba "ukor^á^' Kerestesik ÁLLATOK. I ét agár, jól kipróbált sólóágárok, egyik nőstény 3 éves, másik herélt szerezhet,kaphatók8^ös- Ladáp. Teliv élés félvér simmenthaii. Uíigróképes bikák eladók Ihászi pusztán, u. p. Pápa. Bővebb a?,gazdasági KeLeláség"! darab 2 egész 5 éves-anyajuh tenyész-, tési ozélra eladó. A birkák TápSságH\ stmeg%) S czimen Agár. Hat hetes. agárok, importált angol apától, bácskai szukától, eladók. Ezeken kivül importált éves szuka20 frt. Pitry ispán, -Pá. Bántelek, U. p. Nagy-Beeskerek VEGYESJ5K. Bérbeadási hirdetmény. Nógrádmegyében Salgó-Tarjánhoz^ háromnegyed legelő 'kb! ím hold á 1200.Q-Íl! urila'kkal és minden gazdasági mező tejgazdaságra, állattenyésztésre,^^zömségterméíésre takarmány leltár jár. Bővebb Károly Ügyvéd Budapesten, VC, Repeze,árpa és buza aratásra Sok évi tartósságuk és más SiTSSbS So a 3 : Bélbe TovábbTegy Műholdas birtok; 4 szobás lakással. Továbbá egy bérlet holdig ;.végül Elhizottság, ideg-, bőr és női betegst gek biztosan és gyorsan Táp'ió'-Györgye^ vagy ^Boldogtik! a Alat^án^ostarsürgöny- svéd gyögygimnasztika segít- gyógyíthatók villamos fényfürdő, vizkura, napfürdő és ségével Dr. Palócz Ignácz gyógyintézetében (rendelő intézet) Budapest, IX. ker., vámház-körut 7. Rendelés: d. e ig, d. u. 3-5 t a k a r ó kölcsön-ponyvák KOHNéísTEIN zsák- és fonjragjári raltárálan V. Béla-utcza 5. Bérbeadandó esetleg eladandó Tolna v tok, megfelelő gazdasági é] hold legelő, a többi kit' Az llonkai béruradalomban idei saját ti 18 frt! Szives megrendelés Tej! Tej! A legjobb takaróponyvák FISCHER J. zsák- és ponyyagyári raktárában BMajest, Mgyíoioiia-ii, 18. Ugyanott 4 darab központi tejcsarnok részvény eladó, esetleg kölcsönöztetnek. Czim a kiadóhivatalban. Cs. és kir. oszt. magyar szabadalom. Wiatschka általánosan elismert legjobb a legjobb szer a legyek elpusztítására lakások, istállókban stb.kapható Észelenczékben á 50 kr. és á l frt.. Egy postacsomag 7szelencze, á I frtos, 6 frtért bérmentve küldetik meg. Wiatschka József Tégy. laboratóriuma Mithr. Schönberg. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban Budapest, Üllői-ut 25. HALDEK magkereskedése Budapest, Károly-körut 9. ajánl jutányos árak mellett pohánkát, biborherét, őszi borsót, őszi bükkönyt, káposzta repezét. faj rozsot stb. teflldenete. Mauthner Ödön csász. és kir. udvari szállító magkereskedése BUDAPESTEN ajánl: tarlórépamagot, biborherét, káposzta repezét, őszi bükkönyt, őszi borsót, szöszös bükkönyt, muharmagot, mustármagot, paprikakölest stb, vásárol legmagasabb árakon: szöszös bükkönyt, őszi bükkönyt, Sszi borsót, nyári repezét, mustármagot, Szt. Iván rozsot, csomós ebirt, biborlierét, baltaczimet és egyátalában mindenféle gazdasági magot'jó minőlégben. Minták beküldése alk;,- fpörleszt. kölcsön 1 földbirtokokra. Semmi előlege linden felpilá >/os Ingatlan- és Jelzálog- Forgalmi-Intézet, Budapest, Vftczi-kürnt 39. Legnagyobb Ingatlan- és Jel-

12 1110 KÖZTELEK, JULIUS HO SZÁM 8-iK ÉVFOLYAM, G ő z m i v e l é s. Nagyobb területek szántását gözekével hajlandó ragyok elvállalni} épúgy mésjrsgosozást szőlő-telepitésekhez. Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gözszántási vállalkozó Wnlíl Trnfi WOlít Ernő, Budapest-Kelenföld. A Szegedi Kenderfonógyár részvény-társaság" Szegeden ajánlja gazdasági kenderzsákjait, melyek tisztán saját fonógyárában előállított valódi kenderfonalakból készítve, rendkívüli tartósságuknál fogva az u. n.,csabai zsákoknál' is sokkal jobbak. Ugyanott mindennemű gazdasási kötéláruk legjobb minőségben és: legolcsóbb árban kaphatók S i i p e r f o z f á t o k állati és ásványi eredetűek, a legmegbízhatóbb, a legjobban bevált és a legolcsóbb foszforsavas trágyaszerek, minden talajra alkalmasak.. Tartalmaznak 10 20% vizben oldható foszforsavat. Vegytaftalomért feltétlenül Szavato'Uik. Száriíva és finoman Őrölve. Gyors hatásáért szavatolunk; Legmagasabb hozamképesség. nélküiszhétetien aaü őszi vetéseknél. Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. Ajáülok továbbá: Císontlisztet, Ohilisalétromót, kénsavas ammoniákot, kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és kalászos növények alá, tliemenaui szab. sziipeí fősz Tátgypszet herések trágyájául és az istálló trágya konzerválására ; takarmánymész stb. bárhová versenyképes áron szállítja: A. SCHRAM Prága. Központi iroda: HEINRICHSGASSE 27. Kénsav és miitrágyagyár Ludenburg-Themeneau és Rostok melletti Lissékbén /98. Szám. MÁGY; KIR. ÁLLAMVÁSÚÍAK Pályázati hirdetményi A magy. kir. államvasutak igazgatósága a vonalain Összegyűlt részint teljesén jó karban levő, részint kisebb-nagyobb javításokkal még jó karba helyezhető különböző fordító korongokat eladás utján értékesíteni óhajtván: azok eladására ezennel pályázatot hirdet. Az eladásra kerülő fordító korongok jegyzéke a magy. kir. államvasutak igazga :t 73. s;, II. e j hazai kereskedelmi és iparkamaráknál megtekinthető. A korongok magok pedig raktározási helveiken tekinthetők meg. Ezen fordító korongokat vevő a vételár előzetes lefizetése ellenében a felszólítás vételétől- számított 14 nap alatt átvenni és a raktározási helyről eltávolítani A fordító korongok vagy a helysz'nén veendők át, vagy pedig a magy. kir. államvasutaknak a vevő által meghatározandó valamely állomáson bérmentesen és vasúti kocsiba rakva fognak átadatni. Ajánlat az összes vagy pedig egyes korongra téhető, de okvetlenül darabonkint nem. pedig sulv szerint értendő árakkal. Kiköttetik, hogy minden ajánlattevő ajánlatával az a felett hozandó határozatig visszavonhatlan kötelezettségben maradjon. A szóban levő fordító korongok használhatóságára nézve semminemű kötee! «u - in vállalunk. Az ajánlattevő az itt felsorolt feltételeken kívül magára nézve., kőtelezőknek ismeri el a magy. kir. államvasutaknak az ócska anyagok eladására /96. sz. alatt fennálló általános feltételeit, melyetet nyomtatványtártóhülégazerezni, 15 kros bélyeggel és aláírásával ellátva ajánlatához csatolni tartozik. * Az ajánlattételre szolgáló űrlap, melyen, az eladásra kéifflő fordító korongok és a raktározási helyek felsorolva vannak, fentnevtaett afiyag és\leltárbeszerzési szakosztályban egy példányban ingyen kapható. ' ' ; Bánatpénzképen az ajánlott egységárak siserint kiszámított értékösszeg 5 /o-a az ajánlat. benyújtását megelőző napon déli 12 óráig teendő le főpénztárunknál készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban. Más, már lejáró ügyletekről szabaddá tett, de még letétünkben levő biztosíték ezen ajánlathoz nem fogadtatik el bánatpénzül. Felhivatnak tehát", a pályázni szándékozók, hogy kellően lepecsételt és egy 50 kros magyar i>élyegjegygyel ellátott..ajánlataikat ezen külfelirattal Ajánlat /98. számhoz, használt fordító korongok megvételére" folyó évi augusztus hó 25-ig anyag és leltár beszerzési szakosztályunknál benyújtani szíveskedjenek. Bánatpénz nélküli, elégtelen bána'pénzzel, a fentebb kikötött feltételektel eltérő és határidőn tul beérkező ajánlatok, úgyszintén olyanok, melyek az előirt feltétfüzet nélkül érkeznek, valamint pótajánlatok nem vétetnek figyelembe. Budapest, évi julius hóban. Az igazgatóság E L S I M E R M. J L F I A I BUDAPEST; TELFS, BÉCS, V., Mária Valériü-uteza 10. (Tirol.). Volksgarteng. 1. Vízmentes takarók (ponyvák) kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra, olcsóbb és iegjotó/, elpusztíthatatlan minőségben, továbbá Repcze-ponyvák, maggyttjtő-ponyvák, kender-tömlők, esőköpenyek és öltönyök kautschukkal és anélkül. Gabona és lisztes zsákok, légibb és Iiplesibb Tiizi és itatóvedrek. Sátrak. Árjegyzék és minták ingyen és bérmentve. Leggyorsabb kiszolgálás. Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják és szíveskedjék határozottan EI.SISGER gyártmányt kérni. J f R A I N I T ^ nsgsfüau és kicsinyben. Megrendelheti az Országot Magyar Gazdasági EgyesülM titkári hivatalánál (Xudapeet Köztelek). nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A va«- uti BzálÜtásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomások szerint frt kőzött váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyesületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénztárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény átvételénél fizetendők. Bérbeadási hirdetmény. Vasmegye Sárvári járásában a Pozsony-Szombathelyi h. é. vasút vonalán fekvő Alsó-Szelestei uradalom mintegy 4000 m. holdnyi területe, melyből 3400 m. hold szántó, 1898-iki október hó 15-ikétőI 1.2 é v r e b é r i b e a d a t i l i. Bővebb felvilágosítások nyerhetők Kis Gyula, földbirtokos hitbizományi gondnok urnái Kemény-Egerszegeli, u. p. Hegyfalu (Vasmegyében). Van szerencsénk ajánlani szavatolt tisztásáén h o m a s f o g z M i s z í e f c szavatolt 15 20% citrátban oldható foszforsavtartalommal és % porfinomsággal. Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösön sovány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luezerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kivállképen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsavlrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes sziu>erf oszfátokat. A citrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, neteláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál A csehországi TtomasiM prágai fafátliszt eladási irodájának TaérkéDráelösége a magyar korona orsz, területén KALMAK VILMOS,.Pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 34. szám. Martellinalegfinomabbdohányncmesitő trágya kizárólagos eladása.

13 1100 KÖZTELEK, JULIUS HO 27. m. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. indokaiból s még azért is helybenhagyja, mert a pénzügyigazgató részéről javaslatának támogatására felhozott indok a felebbezett határozatnak törvényen alapuló indokolását nem gyengíti meg. A következő évben a pénzügyigazgatóságok ismét elutasították a feleket', hivatkozással a fennállott, a m. kir. pénzügyi közigazgatási bíróságnak évi márcz. 26. tanácsülésében 67. sz. alatt hozott hozott elvi határozatára, melynek vonatkozó passzusa igy szól;... Ezekből aí, okokból ki kellett mondani, hogy elemi csapások által okozott károk rendkívüli eseteiben az XLIV. t.-cz utolsó bekezdése alapján, haszonbérbe adott oly birtok után, melyr_e nézve az elemi kár következtében netán elengedendő földadónak a bérösszegbeleendőbetudásaabérlő javára szerződésileg biztosíttatik, habár a földadót maga a bérbeadó fizeti, aki egyszersmind az évi bérösszegnek minden levonás nélkül való kiszolgáltatását elemi csapások által okozott károk esetén is kikötötte, földadó elengedésének helye nincs." A sérelmesnek vélt végzés ellen felebbezés adatván be, a közigazgatási bizottság most már a pénzügyigazgatóság felhozott indokaira hivatkozással elutasította a felet, ki további jogorvoslatért panaszszal fordult a m. kir. közigazgatási bírósághoz, mely febr P sz. alatt hozott ítélettel a panasznak helyt nem adott és az Ítéletet hivatkozással az első és másodfokú hatóság határozatára igy indokolja:... Ez az érvelés helyes, mert az 1883 : XLIV. t.-cz ának utolsó bekezdéséből kitetszöleg elemi csapás esetében az adóelengedés csak azt illeti meg, aki az elemi csapás által sújtott föld után az adót fizeti; már pedig a jelen esetben az adót az 1875 : VII. t.-cz. 7. -ának megfelelően s a kötött bérleti szerződés szerint is a tulajdonos fizetvén, valamint annak elengedéséért is csak ö folyamodott volna, ugy másrészről ö az elemi csapás általa birtokból járó bevételeire nézve kárt nem szenvedett, amennyiben a bérletnek azt a részét, a melyet látszólag elenged, az adóleirásnál nyeri vissza; ebből az indokból és tekintettel a fennállott m. kir.pénzügyi közigazgatási bíróságnak 67. számú döntvényében kimondott és ezen bíróság által is helyeseknek vallott elvekre, a panasznak helyt adni nem lehetett." A tényállás hü megvilágítása végett mellékkörülményként jegyzem meg, hogy mint azt a panasz indokolásában a haszonbérbeadó nyilatkozatával és a csatolt adókönyvecskével kimutattatqtt az adókat, a földadót is a bérlő fizeti, mit a bíróság nem látszott hajlandónak figyelembe venni, sőt tudomást sem vett róla. Az állam tehát egy nem létező jövedelem után szedett adót, nem hajlandó a törvény -a daczára azt visszatéríteni, pedig köztudomásúlag a földadó a kataszteri tiszta jövedelem után számíttatik. A mikor tehát egészben vagy részben nincs kataszteri tiszta jövedelem, akkor éppen oly arányban nem lehet földadó sem! A haszonbérlő által fizetett haszonbér egyenlő a járadék + adók és szolgáim ányokkal és ezeken felüt fizeti a bérlő a maga III. oszt. kereseti adóját és a különféle pótadókat. Ebből kitűnik, hogy a bérösszegben mindenkor a földadó stb. benne van, akár egészében a birtokos kezeihez fizetendő, akár pedig egyrésze az adóhivatalba és csak a fenmaradó - összeg lesz a birtokosnak* fizetendő. Ha a nagybirtokos magyar állampolgár, akkor adóczenzusa jogosítja a virilismusra és esetleg a főrendiházi tagságra és ez okból, vagy pedig a pontos adófizetés esetleges el nem mulasztása végeit (választói jog) nem bízza a bérlőre a haszonbér egyrészét képező földadónak fizetését, hanem a teljes bérösszegnek a maga kezeihez való lefizetését köti ki. Hogy azonban a bérlő az öt megillető esetleges adóelengedéstől el ne essék, hanem nékie a szenvedett kár arányos és igazságos mérvben részben megtérülhessen, felveszik a szerződésben a fentebb czitált pontot, mely szerint elemi kár esetében a földadóból adóelengedés eszközöltetnék, ez a bérlő javára esik és általa a bérleti összegből visszatartható, stb.;" vagyis világosan az 1883 : XLIV. t.-cz ának alapján járnak el. Mindebből kiviláglik, hogy ugy a fennállott m. kir. pénzügyi bíróság, mint a m. kir. közigazgatási bíróság az előbbi által hozott és az utóbbi által helyesnek vallqtt fent közölt döntvényben nem a páter familias részrehajlatlan gondosságával járnak el, hanem finánczpolitikus szofizmával magyarázzák ki az említett bérszerzödési feltételek inkriminált pontját, midőn azt a konklúziót vonják le, hogy a hirtokos az elemi csapás által a birtokból járó bevételeire nézve kárt nem szenvedett, amennyiben a bérletnek azt a részét, amelyet látszólag elenged, az adóleirásnál nyeri vissza!" Hogy melyik zsebéből fizeti a birtokos-bérbeadó bérlőjének elérni csapások okozta kárának részmegtérítésre szolgáló összeget, az teljesen irreleváns, de mindenesetre legjobban kiválasztott és legigazságosabb kulcs a bérleengedésre az elemi csapás esetének mérve szerint megállapítandó adóelengedés. Méltassuk csak figyelemre a bérlő helyzetét adófizetés szempontjából. Fentebb kimutattam, hogy a bérlő a bérösszegben (direkt vagy indirekt)- fizeti a földadót és azonfelül a saját III. osztályú kereseti adóját. Utóbbit az 1875 : XXIX. t.-cz a alapján, mely ekként hangzik: minimális kereseti nyereményt képez és 10 /o-ban megállapítandó adótétellel megrovandó; haszonbérlőknél a szerződésben elvállalt készpénz és egyéb kötelezettségek, te rhek, szolgálmányok évi értékösszegének 25 százaléka." Ebből azonban semmi körülmények között a szerződés tartama alatt az 1883 : XLIX. t.-cz ának 2. alpontja értelmében, akár általános terméketlenség, viz, tüz, jég vagy rovarkár esete- fordulna is elő, adóelengedésnek nincs helye.' Elemi csapás által beállható rossz termés esetében a bérlőnek - fizetnie kell a teljes haszonbért, mondjuk holdankint 10 frtot, ebből földadóra esik 1 frt és III. oszt. kereseti adót minimálisan 0'25 frtot, a pótadóktól (útadó, községi' közköltség stb.), melyek nem kis megterheltetést képeznek eltekintve; tehát nincs jövedelme, kárba veszett munkája, fáradsága és pénzbeli áldozata és mert bérlő, kiváltsága, hogy üzemtökéjéböl amelyiknek és ameddig van fizethet minden jövedelem hiányában többféle és éppen nem csekély adót! Á haszonbérlő, az a munkásközvetitö, aki megműveli a földet, becsületesen dolgozik, sok családnak és számos munkásnak kenyeret ad, haszonbért és adókat fizet s emellett elviselni tartozik a mostoha gazdasági viszonyok szülte válságos helyzetet, ö nékie a mai finánczpolitika mellett borura-derüíé jövedelmi adót kell fizetnie a földbirtokosa, saját cselédei és a maga keresete után, még akkor is, ha nincs termése, tehát nem lehet jövedelme sem, hanem elvesztette a tökéjét! ez jogos állapot nem lehet, bármely biróság akarja is magyarázni 1' A földadó elengedése elemi kár esetén csak a rajta gazdálkodót illetheti meg és bérbeadott birtoknál egyenesen és egyedül csak a' haszonbérlői. Minden kultur állam törvényhozása állal elismert alapigazság, hogy az adótárgy.jövedelemhozamának megszűnésével az adófizetési kötelezettség is megszűnik. Az 1883 : XLIV. t.-cz ának utolsó és elöl már idézett bekezdése ellenkezvén a méltányos és igazságos közteherviselés alapélvével, ezen törvényszakasz megváltoztatása feletíe sürgősen szükséges, ha nem akarjuk az ország gazdaközönségének egy tekintélyes részét több mint ezer bérlőt tudva aránytalanul megterhelve hagyni. Erre a méltánytalan eljárásra kívántam a gazdasági egyesületekés a hatóságok figyelmét felhívni azon meggyőződésben, hogy egy igazságos ügy védelmétől nem fogják megvonni támogatásukat. Deutsch Andor. *

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis 254 Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis ellen. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete, mely mint a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület*) magyar osztálya alakult meg, nemcsak

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28

Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen. ári. és ért. és ében. ékel. KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Fö ldrajzi anal ó gia alkalmazása kl ímaszcen ári ó k elemzés ében és ért ékel és ében KR KÉPZÉS 2008. november 27 28 Horváth Levente levente.horvath@uni corvinus.hu Klímav maváltoz ltozás John Tyndall

Részletesebben

A részvételi szerződés megkötése

A részvételi szerződés megkötése A részvételi szerződés megkötése 1.1 Azzal, hogy Ön visszajuttatja a kitöltött jelentkezési ívet biztosítja a részvételi szerződés megkötését, elfogadva ezzel az aktuálisan a szóróanyagunkban és a weboldalunkon

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt,

Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható-e hazánkban? Hogy e kérdésre válaszoljunk, szükséges mindenekelőtt, hogy

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó?

Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Hogyan legyek tudatos pénzügyi fogyasztó? Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség A program a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával valósul meg. 2015. március Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS

VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS VITORLÁS BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Jakab Kft cím: 8630 Balatonboglár, Bercsényi u. 47. továbbiakban Bérbeadó, és név: székhely: aláírásra jogosult neve: szül hely, idő: személyi igazolvány

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

1.. A rendelet célja 2..

1.. A rendelet célja 2.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-tetülete 11/1995.(XII.20.) önkormányzati rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK Telefon: 37-8900 Fax: 37-8901 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK 1. 1. Egy osztási műveletben az osztandó és az osztó összege 89.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

9./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. május. 8.,Vasárnap. Összefoglaló

9./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011. május. 8.,Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 9./2011. Terménypiaci előrejelzések 2011.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010.

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Sonkád Község Önkormányzata Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Jegyzőkönyv Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án 10.00 órai

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van!

Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van! Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van! Tisztelt Cégtulajdonos! Bizonyára Ön is tudja, legalábbis érzékelte, hogy a piac lelassult, nehezebbé vált a tőkebevonás és az adózás

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Milyen kérdésekre keressük a választ: Határidők, előírások Szakértők az eljárásokban Szakértők mögöttes felelőssége Az 1996. évi

Részletesebben

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás

I. A 2012. január 1. és december 31. között érvényes szabályozás Válasz az Emberi Jogok Európai Bírósága által a magánnyugdíjpénztár-tagok által tulajdonjogukkal összefüggésben megvalósuló diszkrimináció kapcsán beadott kérelemmel kapcsolatban feltett kérdésre, illetve

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE Oldal 1/3 HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE (a mező- és erdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. (2) bekezdése szerint) amely létrejött egyrészr ől név:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM:

EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM: EU-Georgikon 229. szám, 2008. május 28. TARTALOM: KAP új reformja: Brüsszel megerősítette javaslatait... 2 FAO: a mezőgazdasági termények árai magasak maradnak a várható rekordtermés ellenére.. 2 Ukrajna

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben