Közművelődés és felnőttképzés Az andragógus és a művelődésszervező szakma kapcsolatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közművelődés és felnőttképzés Az andragógus és a művelődésszervező szakma kapcsolatáról"

Átírás

1 Kraiciné Szokoly Mária Változások a kultúraközvetítők képzésében 2008 A magyar kultúra és civil társadalom elmúlt fél évszázados fejlődését meghatározóan befolyásolta az a tény, hogy az 1960-as évek óta az ország három nagy egyetemén és több mint tíz főiskoláján folyik közművelődési szakemberképzés. E szakma, hivatás, professzió tartalmáról és a felsőoktatásban folyó népművelés-, közművelődés- és művelődésszervező szakos képzésről sokszor és sokan vitatkoztak. Ez azonban nem igazán nyugtalanította a szakma és a szak iránt érdeklődőket, egészen tavaszáig, amikor is a Bolognai folyamat néven ismertté vált változássorozat, az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás kapcsán megszűnt a művelődésszervező szak, s helyét bizonyos értelemben - átvette a magyar felsőoktatásban újnak számító andragógia szak. Az új szak megjelenése jól tükrözi azt a tényt, hogy az EU csatlakozás ténye Magyarországon is reflektorfénybe állította a felnőttoktatással hivatásszerűen foglalkozók képzésének kérdését. Magyarországon bár sok ezren művelik a kilencvenes évek végéig nem volt államilag elismert andragógus szakma és felsőoktatási intézmény, amely e szakképzést volt hivatott ellátni. 1 Az andragógia szak megjelenéséig andragógusnak azokat a kulturális szakembereket tekintették, akik művelődésszervező szakokon végeztek és így több szemeszteren keresztül tanulnak andragógia történetet, -elméletet és -módszertant. Más felsőoktatási szakokon beleértve a pedagógia szakokat is andragógia kurzus nem volt sem kötelező, sem fakultatív formában. A felnőttek oktatásával foglalkozó pedagógusok többsége ma is főállásban a közoktatás intézményrendszerében dolgozik, így elméleti és gyakorlati tudását, a tanítás módszertanát és ethoszát is innen hozza. A felnőttképzés sajátosságaival, módszertani kérdéseivel pedig többségük a gyakorlatban szembesül, a felnőttoktatói professzió műveléséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat tapasztalati tanulás útján, autodidakta módon szerzik meg. Nem véletlen tehát, hogy a művelődésszervező szakma és a felnőttképzés hivatása Magyarországon hosszú éveken át összemosódott, szétválasztására a szűk szakmai grémiumokon kívül senki nem tett erőfeszítést egészen a évi felnőttképzési törvény megjelenéséig. Ekkor ugyanis az intézményi akkreditáció során fontos, megválaszolandó kérdéssé vált az akkreditálandó felnőttképző szervezet vezetőjének andragógiai végzettsége. Közművelődés és felnőttképzés Az andragógus és a művelődésszervező szakma kapcsolatáról A köz művelődésén általában a társadalom minden egyes tagja számára elérhető, rendszerint közösségek által elfogadott és támogatott, szabadidőben, önkéntes alapon történő ön- és műveltségfejlesztő folyamatot értjük. Egyéni és csoportos formában intézményes, vagy civil szervezetek keretei között - jelentheti tudományos, művészeti értékek elsajátítását, az értékes szabadidő eltöltés lakóhelyhez kötött és mobil (turizmus) formáit, a művelődés, az önkifejezés, a felnőttkori tanulás, a közösségfejlesztés, a szórakozás, a rekreáció valamennyi formáját. Mit értünk valójában a népművelő, a közművelő, mai szóhasználattal a ben jelent meg a magyar felsőoktatási piacon a felnőttoktatási szakértő szakirányú továbbképzési szak (12/1997. (II.18)MKM, amely államilag elismert andragógia képzettséget ad. 1

2 művelődésszervező, vagy a közművelődési menedzser szakmán, hivatáson, amely a magyar szóhasználatban hagyományosan jelenti a felnőttek művelődésével, ismeretszerzésével, tanulásával hívatásból foglalkozók, az andragógusok körét is. A kultúra munkásai a társadalmi problémák iránt fogékony, rendszerint elhivatott értelmiségiek, akik a társadalom ütőerén tartják kezüket, érzékelik és lereagálják a társadalmi folyamatokat, s a közművelődési munkakörök bármelyikét hivatásnak tekintik (művelődési folyamatok animálása, közösségépítés, az emberek boldogulásának kulturális eszközökkel történő elősegítése, a kulturális hagyományok átadása, építése stb.). A közművelődési szakemberek szerepfelfogása 2 függ az iskolától, a foglalkozástól, az értékválasztástól, de feltehetően független a tevékenységstruktúrától, demográfiai, vagyoni helyzettől. A tisztán ismeretszerzési célzatú felnőttképzés és a rekreatív-szórakoztató művelődés szervezése egyaránt összetett tevékenység, többszörös érdekeltségű probléma 3, amely Magyarországon az 1867-es kiegyezés óta gyorsabb vagy lassabb mértékben, de szinte töretlen fejlődést mutat. A szakma megnevezése 1945 után gyakorta változott: a második világháborút követő népművelés fogalmát között, rövid időre felváltotta a szabadművelődés fogalma, majd a 60-as évek végén új szemlélet kialakulását jelezte a közművelődés fogalmának általánossá válása, majd törvényre emelkedése 1976-ban. A közművelődésben dolgozókat ennek megfelelően népművelőnek, közművelődési szakembernek nevezték, manapság a civil társadalomban és a kulturális vállalkozásokban dolgozó szakemberekkel együtt művelődésszervezőnek, kulturális menedzsernek nevezik 4. Ide tartoznak természetesen a kultúraközvetítés intézményeiben dolgozó kultúraközvetítők, azaz a könyvtárosok, a muzeológusok, a színházak, galériák, koncerttermek a könyv- és lemezkiadók munkatársai, az írott és elektronikus média munkatársai és nem utolsó sorban a felnőttoktatásban tevékenykedő andragógusok és oktatásszervezők, annak ellenére, hogy az 1997-es törvény ezek közül többet nem nevesít. A törvény szerint a közművelődés a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célzatú cselekvése, amely együttműködésben, közösségekben valósul meg. 5 A közművelődési intézmény pedig a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású intézmény. Ettől megkülönbözteti a közösségi színtér fogalmát, amely szerint ez a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzati társulásokban, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség-együttes, épület). A közművelődés és a felnőttképzés feladatai és intézményrendszerei, amelyről a magyar parlament 1976-ban, 1997-ben, illetve 2001-ben hozott törvényt i sok szálon kapcsolódnak egymáshoz, kapcsolatuk sokféle megközelítésben tanulmányozható. A magyar művelődéspolitika a felnőttképzést hagyományosan a közművelődés egyik, jelentős területének tekinti, annak ellenére, hogy a felnőttképzés mind tartalmát, mind intézményrendszerét tekintve önálló a gazdasághoz szorosan kötődő politikával, sajátos elmélettel és módszertannal rendelkező terület. Nem erősítette meg a felnőttképzés közművelődésben 2 Hidy P.: Művelődésszervezők pályaképe c (Pethő L., A felnőttoktatás fogalmának változásai In: A felnőttképzés új útjai p. Lifelong Learning Füzetek 1. Debreceni Egyetem 2002.) 4 Részletesebben lásd. T. Kiss Tamás: A népnevelőtől a kulturális menedzserig. Új Mandátum Bp Évi CXI. Tv. 1. Sz. mell. q.) 2

3 betöltött jelentős szerepét egy, a művelődési házak tevékenységét vizsgáló évi kutatás 6 sem, amelyben a művelődési házak a felnőttképzést tevékenységi listájukon tizedikként jelölték meg. Kulturális szakemberképzés a felsőoktatásban A társadalmi esélyegyenlőség növelését célzó kultúraközvetítő tevékenységek oktatóinak szakmai képzése Európában viszonylag új keletű, csak a XX. század elejére datálható. A közművelődés korai, XIX. századi időszakában Angliában, Németországban és Dániában a civil-egyesületi kezdeményezésként a felnőttek körében indult tanfolyamokat elismert egyetemi professzorok, vagy elkötelezett és odaadó katolikus papok, protestáns lelkészek szervezték és vezették. A múlt század ötvenes éveiben a művelődési folyamatok intézményesültek, az önkéntes művelők mellett egyre meghatározóbb szerepet kaptak a szakterület professzionális szereplői.a kultúraközvetítők felkészítése elsőként 1918-ban, a társadalmi-kulturális fejlődésben évszádos elmaradását gyorsan leküzdeni szándékozó Szovjet-Oroszországban indult, ezt követte Anglia 1920-ban, majd az Amerikai Egyesült Államokban is professzióvá vált a szakma, és 1946-tól már ott is képeznek kulturális szakembereket ben Finnország is felzárkózik az említett országokhoz. A hazai népművelés és öntevékeny művelődés korai időszakában elsősorban az értelmiség játszotta a fő szervező-oktató szerepet, egészen a szakmásodás megindulásáig március 13-án szeptemberi kezdéssel engedélyezte az Oktatási Minisztérium a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén az egyetemi népművelő szak ( C szak) első elindítását. A belső fejlődés eredményeként 1970-ben a népművelésközművelődés B szakká vált, amelyet 1984-től már három éves, hat szemeszteres, levelező tagozatos képzési formában is indított az egyetem ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Népművelési-, később Közművelődési Tanszéki Szakcsoportja sikeresen kezdeményezte és indította el az öt éves, egyetemi szintű, A szakos népművelő képzést nappali és esti tagozaton, majd 1962-től levelező tagozaton is és csaknem három évtizeden keresztül képzett szakembereket a magyar közművelődés, a tömegkommunikáció és a felnőttképzés számára. Az egykoron itt végzett hallgatók közül sokan vezető államigazgatási beleértve miniszteri, államtitkári pozíciókat, intézményvezetői, menedzseri feladatokat láttak és látnak el a kulturális élet és a felnőttképzés legkülönfélébb területein ban a főiskolai szintű, négyéves nappali és a levelező tagozatos népművelés, majd egy évtizeddel később a művelődésszervező szakos nappali, majd levelező tagozatos képzés jelent meg a választható szakok sorában től a főiskolai szakot az ELTE mai szervezeti keretein belül két főiskolai karon is indították (TFK, TÓFK). A szak folyamatos tartalmi és strukturális átalakulását segítette, hogy 1962-ben Szombathelyen, 1963-ban Debrecenben, majd más tanár- és tanítóképzőkben nagy létszámú szakirányú (népművelő) főiskolai képzést indítottak. A hetvenes években Egerben, Szegeden, Nyíregyházán, Sárospatakon, Pécsett, Győrben, Esztergomban, Budapesten, Jászberényben, Kaposváron és Dunaújvárosban vezették be a szakot. A tömeges főiskolai képzés amely mindenütt nappali és levelező tagozaton is folyt, alapot adott az egyetemi kiegészítő, levelező képzés, a művelődési és felnőttképzési menedzser szak kiteljesedéséhez. A művelődési és közoktatási miniszter az /92. XIII. számú határozatában foglaltak szerint (1992. július 17.) a JPTE-n indulhatott el az egyetemi képzés művelődési és felnőttképzési menedzser szakon, amely már BA+MA képzésre 6 Pordány Sarolta: A felnőttoktatás a közművelődésben. In: Funkciók és szerepek az ezredfordulóm III. Közművelődési Nyári egyetem Szeged

4 tagolódott. A BA képzés alapját a /1993.XIV. számú (1993. augusztus 2.) művelődési és közoktatási miniszteri határozat adta. A képzésben három éves BA (művelődésszervező) és az arra épülő kétéves MA képzési modell érvényesült, amely megfelel a mai, a bolognai folyamat szerint kialakult felsőfokú képzési struktúrának re 16 képzőhelyen folyt művelődésszervező képzés, ami azt jelzi, hogy a szak megrendelői körében népszerűvé és piacképessé vált. Az elhelyezkedési mutatók messze megelőzték a pedagógusi munkakörben alkalmazható diplomások esélyeit. A szak és a képző intézményrendszer fejlődése összhangban volt minden kor társadalmi kihívásaival. Kutatások igazolták, hogy a szak tartalmi változásaiban az európai fejlődési trendeket követte, s a hetvenes évektől a nyugat-európai felnőttképzéssel együtt szervesen fejlődött máig. A kulturális mediátor (Ma) mester szak A kulturális munkaerőpiacon az okleveles művelődésszervezők jogutódai a kulturális mediátor szakemberek lesznek, akinek képzése az Európai Felsőoktatási Térség egyetemeihez hasonlóan Magyarországon is várható az alapítás alatt álló kulturális mediátor Ma szak keretében. Az új szak többek között - az andragógia Ba szakon végzetteknek nyújt továbbtanulási lehetőséget. A kulturális mediátor szak szándéka szerint a művelődésszervező szak jó hagyományira kíván alapozni, de tartalmában és formájában az új évezred kihívásaihoz illeszkedik és kimenetet jelenthet például a neveléstudományi és szociológiai doktoriskolai képzések felé is. A szakképzés kialakulása idején a pedagógia, a pszichológia, a politikatudományok, kultúrfilozófia határozták meg a képzés tartalmát. A hatvanas években a szociológia, a kommunikáció-elmélet, vezetéselmélet, az andragógia, a hetvenes évtizedben a szakszociológiai ágak kulturális és rétegaspektusú interdiszciplinái hagytak nyomot a tartalomban. A nyolcvanas években a társadalomföldrajz, településfejlesztés, néprajz, a kilencvenes években a közgazdaság és kultúra tudományainak interdiszciplináival (művelődés-gazdaságtan, nonprofit szektor, vállalkozás-gazdaságtan, humán erőforrás fejlesztése,) erősödött a felkészítés, a civil társadalom kutatás kapott hangsúlyt.. Az ezredforduló környékén a kultúraközvetítő médiumokkal, kulturális turizmussal foglalkozó szakismeretek, alkalmazott tudományok, az európai integrációt segítő, majd az EU működését bemutató elméletek-tárgykörök ( Európa-tanulmányok, humán erőforrás fejlesztés, multikulturális jelenségek vizsgálata)gazdagították a képzés szakanyagát. A szakképzés alakulásának-fejlődésének folyamatában egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a művelődési menedzsment ismeretek oktatása, valamint az inter- és multidiszciplinaritás. A kulturális mediátor mesterszak épít a korábbi művelődési és felnőttképzési menedzser és az egyetemi művelődésszervező szakok eredményeire, ugyanakkor meg kíván felelni az Európai Unió kulturális sokszínűsége által támasztott képzési céloknak, oktatási igényeknek. A művelődési menedzser - kulturális menedzser - kulturális-mediátor szakmai tartalommal számos európai országban folyik MA szintű képzés, többek között az alábbi helyeken: - Jagellonian University Krakow: Cultural Management; - Cambridge Ashcroft International Business School:Cultural and Art Management - Canada: University of Victoria: MA in Cultural Resource Management - University Of Illinois: MA in Community Arts Management - City University, London: Cultural Policy and Management; - Dartington College of Arts: Arts Management; 4

5 - Northumbria University Newcastle, School of Arts and Social Sciences: Cultural Management; : MA in Heritage Education and Interpretation - Helsinki University of Technology: Language and Culture Mediator (angolul); - Syddansk Universiteit Language and Culture Mediator (angolul és németül) - Utrecht University: Cultural Management /Mediamanagement - Leiden, Universiteit: kormányzati kommunikáció; - Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen, Görlitz Unesco Studiengang: Kultur und Management - Universität Palackého, Olomouc: Bürgerkunde ; - Univesita degli Studi Friderico II. di Napoli: kulturálismenedzser - Universidad de Navarra: kulturális menedzser - Barcelona University: MA in Communication and Cultural Heritage - Universitè Pierre Mendez France Grenoble: mediation culturelle; - Universitè Lumière Lyon 2: mediation culturelle. A mesterszak társadalmi igénye, támogatottsága valós. A magyarországi kulturális átalakulás folyamataiban elmaradás tapasztalható a gazdasági és társadalmi modernizáció területeihez képest, holott a kitörés nem lehetséges a társadalom mentális, civilizációs, kulturális szöveteinek megerősítése nélkül A kulturális mediátor mesterszak jelentőségét a kulturális modernizáció kérdéseinek globális felértékelődése jelzi. A társadalmi integráció megteremtésének feladatai egyre problematikusabbak, amelyeket a globalizációs jelenségek, a migrációval együttjáró kulturális horizontok, a tér-idő keretek valódi és mediatizált változásai csak felerősítenek. A differenciálódó életvilágok, réteg- és csoportkultúrák, a velük párhuzamos értékek, nyelvek, kódok, megértési-értelmezési perspektívák közötti tolmácsolás, közvetítés, a konfliktusok feloldása egyre sürgetőbb társadalmi igény. Ebben a kontextusban a mediáció: a közvetítésnek, a kapcsolatok kidolgozásának, az értékek kölcsönös átvételének, a dialógusteremtésnek, a kreatív találkozásoknak, a szinergikus együttműködéseknek az eszköze és módszere, amely a különféle társadalmi csoportok és intézményi kontextusok ismerete mellett értelmezhető a kultúra különböző rétegeire és alkotó-közvetítő technológiáira is. A multikulturális társadalmakban csoportkultúrák együttélése sokszor a csoportidentitások közötti küzdelmeket jelenti. A kisebbségi, a lokális, a nemzeti kultúrák egyre élesebben reagálnak a kultúra globalizációs jelenségeire is. A társadalom átalakításban gondolkodó szereplőknek, így a politikai erőknek, államnak, civil mozgalomnak egyaránt szüksége van a kulturális politika társadalmi relevanciáját átlátni tudó szakemberre, a kulturális diskurzusok értőire.. Az Európai Unió tagországain belül formálódó különféle nemzetközi együttműködési projektek tervezése és megvalósítása igényli a kultúra mediátorokat, projekttervezőket és menedzsereket. A nyitott, globalizált világban való létezés, s szerepkeresés igényli a szélesebb horizontokban is működni tudó kulturális szakemberek nagyobb arányát, a településszintek teljes mélységében. A modernizációs törekvések, az állami reformok is megtörnek, hatékonyságukban sokat veszítenek azon, hogy a kulturális-társadalmi beágyazódást, a kulturális diverzitást figyelembe vevő mediálás hiányzik, s a transzformálást segítő intézmények létét alulértékelik. A hátrányos helyzetű és leszakadó társadalmi rétegek tudás- és kompetenciahiányainak csökkentése nonformális színterek megteremteni tudásával, s a hagyományostól eltérő közvetítő eszközökkel kísérelhető meg. Az állampolgári demokratikus társadalmi cselekvések ösztönzése, a közösségi kompetenciák fejlesztése, a lokális kulturális és társadalmi kohézió 5

6 facilitálása szintén olyan kihívás, amely kulturális szakemberek jelenlétét igényli a városnegyedek rehabilitációjához, vagy a falusi deprivált térségek felélesztéséhez. Az élménytársadalomban a kulturális, rekreációs és művelődési szolgáltatások az igényes individuumok létező szükségleteire válaszolnak. A kultúra mediátor a kultúra hasznosítására, értékesítésére, kereskedelmi-üzleti közvetítésére, a kulturális örökség kezelésére, a szolgáltatás-menedzsment és a kulturális-ipari akciók kezdeményezésére, vezetésére alkalmas szakember. A szak a fejlődése folyamán egyre szélesebb kulturális piaci területet fed le. A kulturális intézményrendszer gazdagodásával, a kultúra és más működési szférák kapcsolatában keletkező, új szükségleteket kielégítő szervezetek születésével új piaci-társadalmi igényekre válaszol a képzés. A kulturális mediátorok az alábbi intézményekben, szervezetekben kaphatnak munkát: - az állami-önkormányzati közművelődési szférában a rendszerváltás évéhez képest ezerháromszáznál több új közművelődési célú kulturális intézmény: faluház, művelődési ház, közösségi ház jött létre, amely hagyományos munkaterület szakembereink számára (1990: 2391; 2002: 3320; 2005: 3661 intézmény) Mindezek mellett mint a művelődési otthonokkal rokon intézmények, a teleházak, kistérségi kulturális információs központok, múzeumok, (múzeumi mediáció) kínálnak álláshelyeket; - a közoktatásban mint iskolai szabadidő szervezőket alkalmazzák végzettjeinket, akik nem csak a művelődési rendezvények megszervezésére, hanem projektek kidolgozására és vezetésére is alkalmasak - a felnőttoktatási szervezői feladatköreiben PR, minőségbiztosítás, rendezvényszervezés,- projektirodák, pályázati irodák keresettek végzettjeink; - tömegkommunikáció ( helyi, kistérségi, regionális újság, televízió és rádió) írott és elektronikus változatai lokális, kistérségi, megyei és regionális szinten nagy számban alkalmazzák a társadalmi kérdések iránt fogékony egyetemi művelődésszervezőket/mediátorokat, illetve az országos média szakembereinek jelentős százaléka szerez kiegészítő szakjainkon diplomát; - közigazgatási intézmények minisztériumok, önkormányzatok apparátusában és vezetői között egyaránt ott találjuk korábban végzett kollégáinkat; (települési kulturális referens, ifjúsági referens,kulturális szakértő, települési kulturális projektmenedzser) - a robbanásszerűen fejlődő nonprofit szektor: (egyesületek, alapítványok, ban nonprofit szervezet, ebből több, mint kizárólag kulturális és oktatási és szabadidős művelődési feladatokat végez) egyre erősödő foglalkoztató. A szektor folytonosan növekszik, s képzettjeinknek ez az egyik legfontosabb elhelyezkedési területe; - politikai és mozgalmi szervezetek alkalmazzák a végzetteket szakértői, szervezeti vezetői munkakörökben; - a korszerű képzést indokolja az is, hogy a kulturális vállalkozások száma nő. A kulturális vállalkozások vezetésére menedzser szemléletű kulturális szakemberek szükségesek; - az Európai Unióhoz csatlakozva szükség van olyan nemzetközi kulturális kommunikáció és az élethosszig tartó tanulás LLL terén képzett szakemberekre (multiplikátorok) is, akik hazánk és az EU szervezeteinek és országainak együttműködését szakszerűen képesek koncipiálni és biztosítani. A nagy EU-s 6

7 2008. november 3. vidékfejlesztő projektek szakmai team-jeiben kultúrához, társadalmi csoportokhoz értő szakemberre is szükség van hatékonyság emelése tekintetében (Kistérségi társulások intézményeiben beosztott vagy vezető munkakörök, regionális fejlesztő szervezetekben kulturális projektmenedzserek, nemzetközi projektek ügyvivői) 7

8 i

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék SZTE JGYPK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék A kultúraközvetítő szerep megjelenése A kiegyezéssel kezdődő polgári

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe

z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe z andragógia és a gyógypedagógia apcsolata Készítette: Pap A Tudományelm Oktató: Dr. Kereszty Orsolya 2013. novembe Vázlat Saját tapasztalatok, érdeklődés Különbségek Hasonlóságok - Közös módszerek, alapok

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A közvetítői szakmai képzések listája

A közvetítői szakmai képzések listája A közvetítői szakmai képzések listája Az alábbi lista azokat a képzéseket tartalmazza, amelyeknek a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2011. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS PERSPEKTÍVÁI A FELSŐOKTATÁSBAN*

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS PERSPEKTÍVÁI A FELSŐOKTATÁSBAN* Németh János Szurmainé Silkó Mária SZAKEMBERKÉPZÉS A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS PERSPEKTÍVÁI A FELSŐOKTATÁSBAN* Az OKM Közművelődési Főosztálya rendelkezik 2013-ig terjedő időszakra érvényes Közművelődési

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat

Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Életfogytig tartó tanulás avagy továbbképzési lehetőségek felnőttkorban Tálcán a világ előadássorozat Dr. Juhász Erika Tanszékvezető főiskolai docens Debreceni Egyetem TEK BTK Andragógia Tanszék Mi is

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

tartó tanulás segítségével Európában TÁMOP 4.2.1..B-09/1/KMR ELTE Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere PPK alprojekt 1. pillér Elemi projekt vezető:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés

Önéletrajz. E-mail: igazgatogollesz@gmail.com Honlap: Közvetítő. Intézmény vezető Jogszabálynak megfelelő intézményi működtetés, vezetés Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Szabó Béla Születési név: Szabó Béla Anyja neve: Wágner Judit Neme: férfi Születési hely, idő: 1978.04.03 Családi állapot: Házas Állampolgárság: Magyar

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben