Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 - N e w Ke y C o p e t e n c i e s i n b u s i n e s s f o i n t e g a t i n g L i f e L o n g L e a n i n g w i t h i n a n e n l a g e d E u o p e Leonado Da Vinci Pogae, Ageeent n. I-0 4 -B-F-PP Intepeszonális inteakció Leíás Ennek a képzési egységnek az a célja, hogy beazonosítsa, illetve átadja azokatl az alapvető ko petenciákat, a elyek e szü kség van ahhoz, hogy valaki hatékonyan tu djon kiépíteni kapcsolatokat ás e be ekkel. O lyan készségekkel és viselkedési ó dokkal is e teti eg a képzés észtvevő it, a elyek hozzásegíthetik ő ket ahhoz, hogy az e be i kapcsolataik inő sége javu ljon, hogy nö vekedjen az inte akció a való hajlandó ságu k, hogy a kü lö nbö ző ségeket jobban elf ogadják, ső t tiszteljék. A ku zu s f ő célja, hogy elte jessze a saját agu nk, és ások egis e ésének ku ltú áját, hogy a észtvevő k e be i é tékekeinek és tá sas kapcsolatainak te észetes f ejlő dését indítsa el azáltal, hogy a f ejleszti a észtvevő k alkalo hoz illő és hatékony ko u nikáció a való készségét, a ely a kü lö nbö ző kontex tu sok ( családi, tá sasági, kö zéleti, u nkahelyi, ku ltu ális) kö zö tti inte akció k és együ ttélés szü kségsze ű f eltétele. A k é p z é s c é l j a i A tu datosabbá válni az identitás és a hovata tozás f ogal ának egé tése által. K épesség az kö zö s célok f elis e ésé e. Az inte akció k tá sadal i kö zegének é tel ezése, a néző pontok és é tékek beazonosítása és kü lö nbö ző ségü k tiszteletben ta tása által. A ko u nikáció f ontosságának egé tése vala int képessé válni a leghatékonyabb ko u nikáció a. A ko u nikáció s technikák tu datos és célsze ű használata abban a széles tá sadal i kö zegben, ahol az inte akció végbe egy. E l ő z et es i s eet ek / t a p a sz t a l a t o k A képzés észtvevő itő l se ilyen speciális tu dást vagy képzettséget ne vá u nk el, de f ontos, hogy hajlandó ak legyenek a sze élykö zi kapcsolataik a ef lektálni, és otiváltak legyenek az építő jellegű ö sszehasonlítások a, vala int a p oblé ák egoldásá a. K a p c so l a t ási k k é p z é si eg y sé g ek k el Ez az egység az ö sszes tö bbit átszeli, de kü lö nö sképpen kapcsoló ik van az Ö nf ejlesztés, az Á lla polgá i sze epvállalás, a T á sadal i sze epvállalás és a M u nkahelyi sze epvállalás képzési egységekkhez, ivel azok a a készségek e épü l, a elyek alapvető f ontosságú ak az egyéni ö n agá ó l eglévő tu dásának bő vítése, így a hatékony kapcsolatok létesítése sze pontjábó l tá sadal i kö zegben, tá sas életben és a u nkae ő piacon. K o p et en c i ák I ö S M f ö ó ö ő ö Öniseet és ások egiseése o s e ni és é tel ezni azokat az el életeket és technikákat elyekkel elsajátítható az nis e et. o Az egyén saját tapasztalatainak ele zése által egé teni a kognitív té képek és a eghatázó szokások bef olyásoló hatását. o aját identitásu nk tu datosítása a inket eghatá ozó ko petenciák, é tékek és ku ltú ák segítségével. o Azon hatások beazonosításának képessége, elyekkel az egyén kapcsolatba lép az identitás kialaku lása so án. o egtanu lni elis e ni valakinek valakinek az n agá l alkotott képét és sszegyű jteni azokat az t egkü lö nbö ztető sszetevő ket, azáltal ahogy ásokhoz és a kontex tu shoz viszonyu l. 1

2 - N e w Ke y C o p e t e n c i e s i n b u s i n e s s f o i n t e g a t i n g L i f e L o n g L e a n i n g w i t h i n a n e n l a g e d E u o p e Leonado Da Vinci Pogae, Ageeent n. I-0 4 -B-F-PP o M egé teni és átlépni saját f élel einket és bénító ellenállásinkat, a elyek a leggyako ibb okai az inte akció ink so án f ellépő p oblé áknak. o Az élet szak ai és agánte ü letei szétválasztásának képessége. A z ó ú ő f ó u intea kc ió kontex tu sána k egétése o A tá sadal i kö zeg é tel ezésének sze epe az egyén sze élyes identitásá a és a ás e be ekkel való kapcsolatai a. o A szabályok, szokások és hagyo ányok, és a kö zö sség viselkedését eghatá ozó szte eotípiák jelentő ségének egé tése. o A ku ltú a etnocentiku s sze lélet djának tú llépése szélesebb látó kö kialakítása j néző pontok, és elté szabályok egis e ése által, és egyenlő éltó ság indenkinek. o Egy az é tékek sokf éleségén, és a kü lö nbö ző ségek tiszteletén alapu ló ku ltú a elsajátítása és benső vé tétele. o A kü lö nbö ző e be ekkel olytatott pá beszéd és az inf o áció cse e el életi és gyako lati dsze einek elsajátítása a nkahelyen és a indennapi életben. A kou nikác ió v ona tkoz ása i A kou nikác ió a l a p j a i o A ko u nikáció f ontosabb el életeinek, technikáinak, szabályainak és f u nkció inak M ó u u f u is e ete. o egtanu lni a helyzethez leginkább alkal as don ko nikálni, a ve bális és ne -ve bális ko nikáció eszkö zeit is alkal azva a inél job e ed ény é dekében. o A kapcsolatte e tő képességek ejlesztése, a leg egf elelő bb ko nikáció s technikák használata a sze élyes és szak ai célok elé ése é dekében. o A kü lö nbö ző szintű kapcsolatok kiépítésének és f ennta tásának egtanu lása. K ép essé v ál ni a kö z ö s c él ok b ea z onosí tásáa o M egtanu lni a kü lö nbö ző te vek kö zö tti é legelés f on tosságát, a f igyelés ( aktív hallgatás) és a ediáció technikáit. o F elis e ni és egé teni a beszélgető tá su nk szü kségleteit és elvá ásait. o T ú llépni az é zel i és gondolati szű ő k és to zító k hatásán, a ik ko látozzák a f igyelés képességét. o K onf liktu sok egoldásának és kü lső e be ek bevonásának elő nyei. o K épessé válni vegyes ku ltú ájú csopo tokban dolgozni, tanu lni, és jó l é ezni agu kat o A kö zö s célok f elis e ése é dekében f ejleszteni a csapaton belü li ö sszehangoló dás és együ tt ű kö dés képességégét A sz ü kséges kou nikác ió s tec h nikák iseete és gy a kol a ti a l ka l a z ása a z intea kc ió k soán o K észségek f ejlesztése a hatékony ko u nikáció é dekében o A hiteles és egbízható ko u nikáció képességének elsajátítása o S ze léletf o álás, és azon képesség f ejlesztése, ely lehető vé teszi az elté ő ku ltú ájú pa tne ekkel való ko u nikáció t o B a átságos légkö egte e téséhez szü kséges technikák kip ó bálása együ tt ű kö dés e és ko u nikáció a ö sztö nző gyako lati szak ó dsze tan segítségével o Annak egé tése, hogy a ko u nikáció hatékonysága elté kü lö nbö ző szitu áció kban o H ozzájá u lni ahhoz, hogy lét ejö jjö n egy a kö lcsö nö s cse én, egy ás f elé nyitáson, és az inte pe szonális kapcsolatok f ejlesztésén nyu gvó ku ltú a, a ely egte e theti a tö bb ne zetiségű, tö bbnyelvű és tö bb é tékű tá sadal at 2

3 A A - N e w Ke y C o p e t e n c i e s i n b u s i n e s s f o i n t e g a t i n g L i f e L o n g L e a n i n g w i t h i n a n e n l a g e d E u o p e Leonado Da Vinci Pogae, Ageeent n. I-0 4 -B-F-PP T a t a l o z én, a z id entitás és a ásik ö f P ( V ö ( f M f f ó f Az nf ejlesztés olya ata Az gondolatok, a test és az é zel ek egyensú lya A sze élyiség: intencionalitás é zel ek jelenléte viselkedés Az én allapotának is e ete és ele zése szichoszociális ta talékok: é tékek attitű dö k beállítottságok) otiváció k identitás áltozások és nbecsü lés Az én pe cepció ja é zékelése) a ásik él által. A kü lső kontex tu s és az egyén identitásának kialakítása: bef olyások, inte akció k és kö vetkez ények. agánélet és kö zö sségi élet: a egf elelő elosztás. Az én és a betö ltö tt sze ep ogal ainak egtanu lása és elkü lö nítése. A agu nk l alkotott kép kü lső és belső észe: tá sadal i test és izikai test. A hie a chiák so endje. z intea kc ió kontex tu sána k egétése M f V S f ( f u K ö ( f u egf igyelések és ep ezentáció k: ahogyan a ásik élt é zékeljü k. iselkedés, inte p etáció és jelentéste e tés. zabályok, a elyek alapján a ásik katego izálása tö ténik. Az inte akció s olya atot ko látozó aji, vallási és ku ltú ális) hitek és elő ítéletek. Az inte pe szonális é tékelés kognitív st ktú ája: o A ásik sze élyiségei, int a egf igyelés tá gya o ognitív disszonancia o A p ojekció o A klasszif ikáció o A szte eotípia o Az nbeteljesítő jó slat o Az első benyo ás o A ku ltu ális kontex tu s kö nyezet) hatásai o Az inte pe szonális kontex tu s hatásai A st essz o ásai: a nka, a család, a tá sadalo A nehézségek és elő vigyázatossági st atégiák pe cepció ja A kou nikác ió teü l etei K o u nikáció s el életek és gyako latok K o u nikáció s stílu sok és st atégiák o V e bális ko u nikáció : a ve bális ko u nikáció vonásai és kü lö nö s is e tető jelei; a nyelv sze epe a helyes ko u nikáció ban; a szavak f u nkció i;, a ko u nikáció hatékonyságát eghatá ozó ö sszetevő k. o N e ve bális ko u nikáció : a testnyelv és a gondolatok kö zö tti kapcsolat; a sze kontaktu s nyelve és a tekintettel való ko u nikáció ; a ozdu latok és attitű dö k nyelve; a ko u nikáció hatékonyságát eghatá ozó ö sszetevő k. A ko u nikáció int tá sadal i f olya at o É zel ek a ko u nikáció ban. É zel ek és intelligencia; a tá sas é intkezés és a sze élyes ö nkont oll készsége; az é zel ek i ányításának elő nyei a ko u nikáció so án; egé teni a beszélgető tá su nk ü zeneteit a ko u nikáció jában jelen lévő é zel ei é tel ezésének segítségével. K apcsoló dási pontok az én és az inte akció kö zö tt. A viszony endsze és a ko u nikáció s f olya atok. Azok az é tékek a elyek az ö sszes kontex tu sban szabályozzák az e be i cselekedeteket. 3

4 Ö - N e w Ke y C o p e t e n c i e s i n b u s i n e s s f o i n t e g a t i n g L i f e L o n g L e a n i n g w i t h i n a n e n l a g e d E u o p e Leonado Da Vinci Pogae, Ageeent n. I-0 4 -B-F-PP S h M M F h V d H b b h h T ö h h b A nyelv, int a valóság epezentációja: a ásik fogalotéképének egétése. A kou nikációs és inteaktí v kontex tu sok kiétékelése. tu ktú a, intenció, cél, igyekezet, kö zö s nyelv: a atékony kou nikáció eleei. A figyele, int a kou nikáció egyik foája: egh allani és egh allgatni Aktí v figyele és igyeles allgatás a kou nikációnk fejlesztésének leh ető ségei. isszacsatoló fu nkció. o A eggyő ző kou nikáció alapjai és a eggyő zés inaikája o Az asszetí v kou nikáció szab ályai és ód szeei o ogyan vonju k e ásokat a eszélgetésb e, és ogyan éjü k el, ogy egh allgassanak ech nikák és ód szeek a kü lö nb ző allgatók atékony efolyásolásáa. I d ő t a t a Az én, az id entitás és a ásik Az inteakció kontex tu sának egétése A kou nikáció teü letei ÖSSZESEN 2 0 óa 1 0 óa 3 0 óa 6 0 ó a Képzési eszközök és ódszetan A képzés ód szetana az inteakcióka van alapozva a cselekvés általi tanulás elvének egfelelő en. A képzési egység egy infoatí v és gyakolati ész ö tvö zésée épü l. A gyakolati felad atok ( b eszélgetések, csapatu nka, esetelezések, szeepjátékok, filek, pob léaegold ás, sziu lációs gyakolatok), játékok és sziu lációk elenged h etetlenü l szü kségesek ah h oz, h ogy b iztosak leh essü nk ab b an, h ogy a ku zu s észtvevő i ind en ész alapos egétésée elegend ő id ő t fod í tottak. Ah h oz, h ogy egkö nnyí tsü k az ö sszes téa egétését, fontos, h ogy a észtvevő k ö nagu kon és csopotb an is kipób álják a ku zu s soán elsajátí tott ód szeeket. A z é t é k e l é s ó d s z e t a n a Ezen képzési egység esetéb en két kü lö nb ö ző étékelési ód szetant ajánlu nk: A) az első étékelési ód szet az ö nétékelő eszkö zö k h asználata jellezi, aely negfigyelő K átya segí tségével tö ténik. Ez leh ető vé teszi, h ogy a ku zu s észtvevő je az ö nétékelés egy ód szeét is elsajátí tsa ( pl. egy szeélyes tatalékok lista segí tségével). Ez esetb en az ö nétékelés ku lcsfontosságú ab b ól a szepontb ól, h ogy képessé tegye a észtvevő t a kü lö nb ö ző kontex tu sokb an való inteakcióa vagy egy saját aga által választott ód sze végig vitelée. B ) a ásod ik étékelési ód sze az eb eek kö zö tti tásas inteakciós tevékenységeke épü l. Eb b en az esetb en a észtvevő k Ö negfigyelő K átyájának ab b an van fontos szeepe, h ogy segí tse azon kö zö s eleek b eazonosí tását. Ez ah h oz szü kséges, h ogy egy szakai pojekt jö jjö n léte, ely leh ető vé teszi, h ogy ikö zb en a észtvevő k kü lö nb ö ző képzettséggel és tapasztalatokkal end elkező eb eekkel lépnek kapcsolatb a, kiaknázzák ezen eb eek eltéő ad ottságait és néző pontjait. T á o g ató tanany ag o k - A észtvevő k szö veggyű jteényeket, au d io-vizu ális segéd anyagokat és kü lö nb ö ző infoációkat kapnak. - S zö veggyű jteények - Egy-egy téa feld olgozását leh ető vé tevő au d io-vizu ális anyagok, vid eoklipek, ö vid oktatófilek és klipek - K ü lö nb ö ző egyéb infoációs foások ( isetető fü zetek, intenetes foások, vid eofilek, ku tatások, stb.) 4

5 - N e w Ke y C o p e t e n c i e s i n b u s i n e s s f o i n t e g a t i n g L i f e L o n g L e a n i n g w i t h i n a n e n l a g e d E u o p e Leonado Da Vinci Pogae, Ageeent n. I-0 4 -B-F-PP Kieg észí tő eg j eg y zések A ku zu s id ő tataa attól fü ggő en változh at, h ogy a ku zu s észtvevő i ilyen szintű iseeteke akanak szet tenni. A képzési egység tevét ú gy észleteztü k, ah ogyan azt egy kezd ő ( a téáb an ne játas) h allgatóságnak javasolnánk átad ni. 5

Részvétel a munka világában Leírás Ez az egység azokat a kompetenciákat mutatja be, amelyek révén az egyének bekapcsoló d h atnak a munka világába. E kompetenciák révén olyan tud ásanyagra, készségekre

Részletesebben

Részvétel a társadalmi életben Leírás Ennek a modulnak a célja azon politikai, gazdasági, kulturális társadalmi kompetenciák f elf edése és megh atározása, amely ek leh ető v é teszik az egy én sikeres,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben