Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás"

Átírás

1

2 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés Baranyai Tamás A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai (vizsgálat angol, magyar és francia nyelv! korpusz alapján) Témavezet: dr. Mihalovics Árpád Veszprém október

3 A DIPLOMÁCIAI KOMMUNIKÁCIÓ SZEMANTIKAI ÉS PRAGMATIKAI ASPEKTUSAI (vizsgálat angol, magyar és francia nyelv! korpusz alapján) Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Baranyai Tamás Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának szaknyelvi kommunikáció: társadalom, gazdaság, politika, kultúra alprogramja keretében Témavezet: Dr. Mihalovics Árpád Elfogadásra javaslom (igen / nem).. (aláírás)** A jelölt a doktori szigorlaton...%-ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem. (aláírás). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...%-ot ért el. Veszprém/Keszthely,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minsítése... Az EDHT elnöke

4 Édesapám, Baranyai Sándor emlékének Köszönetnyilvánítás Köszönöm témavezetmnek, dr. Mihalovics Árpádnak, hogy tartotta bennem a lelkesedést és a tudományos munka iránti elkötelezettséget az elmúlt években. Hálámat fejezem ki iránymutató segítségéért, szakmai tanácsaiért és türelméért is, amelyek nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre. Édesanyám, Baranyai Sándorné Rácz Ilona szakadatlan ösztönzése, megért hozzáállása, segítkészsége szintén ezer köszönetet érdemel, hiszen neki is elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy jelen munka elkészült. Szeretném Testvéremnek, Baranyai Andornak is kifejezni hálámat, hogy az elmúlt évek nehéz helyzeteiben is mindig bizton számíthattam megértésére és hathatós segítségére. Köszönet illeti továbbá oktatóimat, diáktársaimat és barátaimat ez utóbbiak közül külön kiemelném David Huang nevét, hogy egy-egy szelettel hozzájárultak e disszertációhoz.

5 TARTALOMJEGYZÉK Magyar nyelv! kivonat Angol nyelv! kivonat Német nyelv! kivonat Bevezetés A disszertáció célja és keletkezésének háttere A vizsgálatok tárgya A feldolgozott téma aktualitása Vizsgálatunk korpusza Hipotézisek A vizsgálatok módszere A disszertáció felépítése, formai megjelenése A vizsgálatokhoz szükséges nyelvészeti ismeretek Szemantika szövegszemantika A szemantika fogalma, kutatásának f irányzatai Szövegszemantikai alapok A szövegkohézió megteremtésének eszközei A globális kohézió eszközei A lineáris kohéziót megteremt eszközök A szemantika és a pragmatika viszonya Pragmatika - szövegpragmatika A nyelvészeti pragmatika története A nyelvészeti pragmatika osztályzása a vizsgált jelenségek területei szerint A pragmatikai kutatások bizonyos konkrét kérdései A diskurzus koherenciája Diskurzusbeli funkciók Implicit diskurzus A diskurzus szociális és interperszonális elemei A pragmatika összefoglaló irodalma A pragmatika magyarországi kutatása A diplomáciai nyelvhasználat A diplomáciai nyelv. 64!

6 3.2. Diplomáciai szövegtípusok Bels használatra szánt diplomáciai szövegtípusok A diplomáciai kommunikáció általános szövegtípusai A diplomácia és a külvilág találkozásának szövegtípusai A vizsgálatok eredményei A szemantikai vizsgálatok eredményei A vizsgált korpusz elemeinek litterális és átvitt jelentése Implicit tartalmak a diplomáciai szövegekben A téma változatlanságának fenntartása és a témaváltás eszközei A preszuppozíció jelensége a diplomáciai jelleg! szövegekben Makroszerkezeti szövegkohéziós eszközök a korpusz tükrében Izotópia Cím, alcím Tételmondat, indító és zárómondat, kulcsszó Szemantikai progresszió Hely- és idstruktúra Mikroszerkezeti kohéziós elemek Ismétlés Azonosítás Szinonímia Értelmezés és körülírás Egyéb mikroszerkezeti kohéziós eszközök A pragmatikai vizsgálatok eredményei Deixisek a diplomáciai szövegekben Spatiális deixisek Temporális deixisek Perszonális deixisek Kontextuális deixisek Szociális deixisek megszólítás Személyes tartalmak megjelenése a korpusz elemeiben Az Együttm!ködési alapelv négy maximája Mennyiségi maxima A minségi maximája #

7 A reláció maximája A mód maximája A maximák tudatos megsértése irónia a diplomáciában Beszédaktusok a diplomáciai szövegekben Asszertívumok Direktívumok Komisszívumok Expresszívumok Deklaratívumok Performatívumok implicit kifejezése Implicit diskurzus A fordítás/tolmácsolás szerepe a diplomáciai kommunikációban Az udvariasság, mint pragmatikai jelenség A diplomáciai szövegeket kísér nyelven kívüli eszközök Konklúzió A kutatás eredménye, haszna, új és újszer! megállapítások A hipotézisek igazolása A kutatás új tudományos eredményei (Tézispontok) Bibliográfia Szemantika 237 Pragmatika Diplomáciai nyelvhasználat..252 Utalások a világhálón található forrásokra FÜGGELÉKEK $

8 Magyar nyelv! kivonat Jelen disszertáció célja azon vizsgálat bemutatása, amely a korpuszt alkotó három különböz nyelven megfogalmazott diplomáciai jelentség! szövegek nyelvészeti szemantikai, illetve pragmatikai elemzését t!zte ki feladatául. A korpusz autentikus angol, magyar és francia szövegei bár nem tesznek lehetvé egy teljes kör! reprezentációt, de szélesebb rálátást kívánnak nyújtani a diplomáciai kommunikációban a nyelvi jelek közvetítésére leggyakrabban felhasznált szövegtípusokról. A hagyományosan a diplomáciai szövegeknek tekinthet szövegtípusok (pl. diplomáciai jegyzékek, jelentések) mellett e csoportba emeltük a diplomáciai jelentséggel bíró személyek azon megnyilvánulásait tartalmazó szövegek bizonyos típusait is, amelyek lexikai elemeikben, tartalmi mondanivalójukban, a szituáció révén, és különösen a közl személye által alkalmasak lehetnek (lehettek volna) a mindenkori diplomáciai kapcsolatok befolyásolására (pl. államfk, kormányfk, magas diplomáciai ranggal bíró személyiségek beszédei, velük készített interjúk). A korpusz részét képezték továbbá a nemzetközi jogi dokumentumok bizonyos válfajai (pl. nemzetközi szerzdések, megállapodások), a külügyminisztériumok hagyományos közleményei, valamint a nyilatkozatok különböz fajtái is. A korpuszt olyan jegyzkönyvekkel is kiegészítettük, amelyek bizonyos diplomáciai tárgyalásokon elhangzott szövegek szó szerinti rögzítésére szolgáltak. A vizsgálat, amelyet e korpuszon elvégeztünk, a szemantika és a pragmatika eltér jelenségeinek feltárása a szövegekben abból a célból, hogy közös jellemzik révén igazoljuk ezen egymástól célban, funkcióban, formalitásban, terjedelemben és a szerkesztettség mértékében is gyökeresen különböz szövegtípusok egy csoporthoz tartozását. Tekintettel e célra, valamint a szemantikát és pragmatikát jellemz irányzatok sokféleségére, a kutatásokat szövegnyelvészeti alapokra helyezve folytattuk. Megállapításaink szerint a diplomáciai nyelvhasználat szakmai felhasználói által alkotott, más (azonos szakmabeli) szakmai felhasználók részére megfogalmazott különböz szövegtípusai eltér módon és mértékben tartalmazzák a szakmai nyelvhasználat megnyilvánulását jelent szakma-specifikus nyelvi elemeket, és az eltér szövegtípusok regiszterei között is jelents különbségek léteznek. A diplomáciai nyelvhasználat vizsgálatának lehetségét legalább három vetületben találtuk %

9 indokoltnak: az írott szövegekben megjelen hivatalos államközi diplomáciai kommunikáció szintjén, a diplomáciai szakmai nyelvhasználók bels (írott vagy szóbeli) kommunikációjának a szintjén, valamint a diplomáciai kommunikációt jelent szóbeli dialógusok (ritkábban monológok) szintjén. Meglátásunk szerint csupán komplementáris területet képezhet a nemzetközi jogi aktusok nyelvezete, e szövegtípusnak a diplomáciai nyelvhasználatot jellemz egyéb szövegtípusokkal való integrálását indokolatlannak ítéltük meg. A disszertáció eredményei a napjainkban egyre szélesebb körben elterjed diplomáciai képzéshez nyújthatnak kiegészít tananyagként segítséget, illetve a téma további kutatására való ösztönzéssel segíthetik el mind a nyelvészet, mind a diplomácia szakterületének oktatását. &

10 Angol nyelv! kivonat The aim of present dissertation is to introduce the results achieved by the linguistic semantic and pragmatic analysis of a corpus composed by various text types that are characterized by diplomatic significance. The components of the corpus represent both types of written means and transcripts of oral types of diplomatic communication. The analysis of the corpus whose elements were chosen from the English, Hungarian and French language was based on text semantic and text pragmatic approach and resulted in defining the three major types of diplomatic texts which in our view should be considered for any further similar research as the starting point. These are as follows: 1) the official written text types which are used for international diplomatic communication; 2) the technical terms used by the professional language users for internal communication; further 3) the oral text types representing diplomatic communication. Német nyelv! kivonat Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Ergebnisse der linguistischen semantischen und pragmatischen Analyse eines Korpus, das von verschiedenen Textsorten von diplomatischer Bedeutung gekennzeichnet wird, einzuführen. Die Komponenten des Korpus repräsentieren sowohl geschriebene Texte als auch Transkriptionen mündlicher Arten der diplomatischen Kommunikation. Das Korpus, dessen Elemente aus der englischen, ungarischen und französischen Sprachen gewählt wurden, wurde von textsemantischem und textpragmatischem Standpunkt analysiert, und die Forschung führte zu der Festlegung, dass in unserer Meinung die folgenden drei verschiedenen Textsorten als Ausgangspunkt der weiteren ähnlichen Analyse diplomatischer Texten berücksichtigt werden sollen: 1) die offiziellen schriftlichen Textsorten, die für internationale diplomatische Kommunikation verwendet werden; 2) der Terminus technicus der Fachsprachenbenutzer, die ihn zur internen Kommunikation benutzen; 3) die mündlichen Textsorten der diplomatischen Kommunikation. '

11 1. Bevezetés 1.1. A disszertáció célja és keletkezésének háttere Jelen disszertáció feladata, hogy a diplomáciai szaknyelvi használatot tükröz szövegtípusok eltér változataiból összeállított korpusz elemeit a nyelvészeti szemantika és pragmatika jelenségein keresztül azzal a céllal vizsgálja, hogy megállapítsa a fent említett terület szakma-specifikus nyelvhasználatának jellegzetes ismertetjegyeit, illetve azokat a vizsgált nyelvészeti területek által képviselt nyelvi specifikumokat, amelyek mentén a diplomáciai nyelvhasználat elkülöníthet más területek nyelvi sajátosságaitól. Témaválasztásunkra inspirálóan hatott számos tényez, melyek között érdekfeszít olvasmányok mellett szerepelnek korábbi munkahelyek és tanulmányok is, amelyek felváltva hol a nyelvészet, hol pedig a diplomácia irányába orientálták érdekldésünket. Évekkel korábban megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy mivel mindkét érdekldési terület egyaránt fontos a számunkra, olyan közös platformot kell találnunk a mélyebb megismerés érdekében, amely összeköti, illetve ötvözi a nyelvtudományt és a diplomácia világát. Ezen az úton jutottunk el ahhoz az elhatározáshoz, hogy diplomáciai szövegeket azok nyelvhasználatának tükrében kezdjünk el vizsgálni. Mivel akkoriban még nem állt semmilyen információ a rendelkezésünkre e témával kapcsolatban, els lépésként természetesen arra kerestük a választ, hogy egyáltalán eszébe jutott-e már valakinek korábban nyelvészeti szempontból diplomáciai szövegeket vizsgálni. A szakirodalom feltérképezése során jutottunk el a veszprémi Pannon Egyetem, és az annak keretén belül m!köd Nyelvtudományi Doktori Iskola professzorához, dr. Mihalovics Árpádhoz, aki a diplomáciai szövegek hazai kutatásának legjelentsebb m!veli közé tartozik. Mihalovics professzor úr útmutatása, bölcs tanácsai, lelkesítése és hathatós segítsége biztosította számunkra azt a szükséges erforrást, amely mind szakmai ismereteink megszerzésében, mind pedig a kutatómunka iránti elkötelezettségünk szinten tartásában szignifikáns szerepet játszott. (

12 1.2. A vizsgálatok tárgya Kutatásaink els megfogalmazásában a diplomáciai nyelv volt a vizsgálandó egység, azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy még a szakemberek között is sokan kételkednek abban, hogy a diplomáciai szaknyelvnek, mint egy esetleges nyelvészeti kutatás tárgyának volna-e egyáltalán létjogosultsága. Az elzetes vizsgálatok során megkérdeztünk számos a témakör hazai kibontakoztatásában és elterjesztésében aktív szerepet játszó egyetemi oktatót, valamint több a diplomácia területén tevékenyked szakembert a diplomáciai nyelv mibenlétérl, és egymással szöges ellentétben álló válaszokat kaptunk. Volt, aki úgy vélekedett, hogy amit néhányan diplomáciai nyelvnek neveznek, az a szakdiplomáciák összességének a közös nyelvhasználata, amely ez által a legkülönbözbb szakterületek nyelvi készleteit magában foglaló, rendkívül sokrét! egyveleg, amelyet éppen összetettségénél fogva nem lehet egyetlen szakterület alá besorolni. Akadt olyan a diplomáciai szaknyelvet egyetemi szinten oktató egyén is, aki szinte csupán a jogi szaknyelv egy bizonyos részére, a szerzdések nyelvi jellegzetességeire egyszer!sítette le a diplomáciai nyelv értelmezését. Mihalovics professzor úr értelmezésében ugyanakkor a diplomáciai nyelv nem más, mint a politikai nyelv egyik rétege, annak legemelkedettebb szegmense. E felfogás amellett, hogy egyértelm!en állást foglal a diplomáciai nyelv létezése mellett, el is helyezi azt egy nagyobb egységen belül. Magával a diplomáciai nyelvvel a késbbiek folyamán még részletesen foglalkozunk, ezért e bevezetésben nem fejtjük ki pontosan, hogy a szakirodalomban milyen értelmezések terjedtek el ezt illeten. Mindazonáltal elre kell bocsátanunk, hogy tekintettel arra az összetettségre és terminológiai z!rzavarra, amely a diplomáciai nyelvre a mai napig nem tudott egyetlen általánosan elfogadott definícióval szolgálni, valamint arra a tényre, hogy a diplomáciai nyelvhasználat számos olyan laikus, nem a diplomáciában tevékenyked szakember számára készül szövegtípusban is megjelenik, amely bizonyos elemeiben tükrözi a szakma-specifikus nyelvhasználatot, a vizsgálatunk tárgyát képez alapfogalom újragondolását tartottuk szükségesnek. A diplomáciai nyelv helyett kezdetben diplomáciai szövegek vizsgálatában határoztuk meg kutatásunk tárgyát, majd ebben az irányban koncepciónkat továbbfejlesztve eljutottunk a diplomáciai jelentség! szövegek megfogalmazásához. )

13 A diplomáciai jelentség! szövegek alatt ugyanis nem csupán a kifejezetten a diplomáciai kapcsolatok létesítését, fenntartását, ápolását, azok bizonyos aspektusait témaként felvet szóbeli vagy írásbeli hivatalos megnyilvánulásokat értjük. A mi megfogalmazásunkban diplomáciai jelentség! megnyilvánulás lehet minden olyan személy megnyilatkozása legyen az szándékos vagy akaratlan, hivatalos vagy magánjelleg!, aki hivatali tisztségénél fogva, az általa betöltött pozíció révén államát minden tekintetben képviseli, és akinek megnyilatkozásai emiatt minden esetben képesek az államok közötti kapcsolatok befolyásolására. Gondolunk itt elssorban az állam- és kormányfkre, miniszterekre, diplomatákra stb. Az megnyilvánulásaik még abban az esetben is hatást gyakorolhatnak a diplomáciai kapcsolatokra, amikor privát beszélgetéseik, beszédeik, megnyilvánulásaik során ejtenek el olyan szavakat, amelyek nyilvánosságra kerülve nem kívánt diplomáciai hatást érhetnek el. Az megnyilvánulásaikra a többi ország külügyi szervei minden esetben az általuk képviselt állam hivatalos álláspontjaként tekintenek. Ezek a megnyilvánulások pedig legyenek akár magánjelleg!ek is, az írott és audiovizuális média megnövekedett jelenléte folytán gyakran nem kerülhetik el a nyilvánosságot. A fent említettek figyelembe vételével olyan szövegtípusokat is bevontunk a vizsgálatainkba, amelyek a laikusok szemszögébl irrelevánsnak t!nhetnek a diplomáciai szaknyelvi sajátosságok vizsgálata szempontjából. Miután a vizsgálat eredetileg meghatározott tárgya ( diplomáciai nyelv ) és véglegesen kialakult korpusza ( diplomáciai jelentség! szövegek ) részben átfedést mutat, szükségesnek tartjuk pontosítani, hogy kutatásaink tárgyát azok a szemantikai és pragmatikai (és különösen szövegszemantikai és szövegpragmatikai) nyelvi (ill. a nyelvhasználaton kívül es) jelenségek képezték, amelyek a korpuszként szolgáló diplomáciai jelentség! szövegeket jellemzik. Nem vállalkozhattunk természetesen a diplomáciai szaknyelvi elemek teljes kör!, tételes felsorolására és gyakorlati példákkal való szemléltetésére, hiszen ez lehetetlen feladat elé állítaná a kutatót mind a diplomáciai nyelvhasználat él, organikus, állandóan változó jellegénél fogva, mind pedig ezen írásm! terjedelmi sz!kösségére való tekintettel. Kiemeljük azonban, hogy a szövegszemantikai és szövegpragmatikai irány mellett abból a megfontolásból döntöttünk, mert a vizsgált szövegtípusoknak a diplomáciai szakmai nyelvhasználatot tükröz lexiko-szemantikai ismertetjegyei jól ismertek, azonban átfogó szövegtani megközelítés! vizsgálatokra mindezidáig nem sokan tettek kísérletet. *

14 A jelen disszertáció által bemutatott vizsgálatok a korpuszt alkotó jelenkori, illetve a közelmúlt eseményeit tükröz diplomáciai történések szöveges reprezentációinak tanúsága szerint szinkronikus szinten folytak, ettl csak ritka esetben inkább diplomáciatörténeti érdekességek szemléltetése céljából tértünk el diakronikus irányban A feldolgozott téma aktualitása Az általunk választott téma kutatásának aktualitását a diplomáciai szövegek vizsgálatának fellendülése, divatossá válása, a hazai és nemzetközi egyetemeken való diplomáciai képzés fokozatos elterjedése és népszer!vé válása adja. Bár a diplomácia nyelvhasználatának vizsgálata viszonylag új kutatási terület, már számos nyelvész vizsgálata terjedt ki rá, akik között sok gyakorló vagy egykori diplomata is akadt. E kutatók egy csoportja hozta létre Máltán az ún. DiploFoundation-t, amely konferenciákat, szemináriumokat, egyetemi és posztgraduális szint! oktatást szervez évek óta a diplomácia eszköztárának és nyelvhasználatának vizsgálatára, valamint könyveket és egyéb kiadványokat publikál e szakterület megismertetésére. A DiploFoundation nem az egyetlen intézmény, amely a diplomáciai nyelvhasználat vizsgálatát kutatásai tárgyává tette. Többek között a franciaországi Perpignan és az olaszországi Trieszt egyeteme is e kutatások fellegvárai közé számítanak, és ma már hazánkban is több egyetemen indítanak kurzusokat a diplomáciai nyelvhasználat oktatása és kutatása céljából. Hiányzik azonban mindezidáig egy a releváns ismereteket rendszerez alapm!. Munkánk újdonságértékét az szolgáltatja, hogy jelenlegi ismereteink szerint eddig egyetlen hasonló jelleg!, ennyi szövegfajtára kiterjed szemantikai és pragmatikai jelleg! vizsgálat sem készült diplomáciai jelleg! szövegeket tartalmazó korpuszon. Belátjuk mindazonáltal, hogy jelen vizsgálatok csupán részét képezhetik egy nagyobb, átfogóbb jelleg!, részleteiben mélyebb kutatásnak, amelyhez e disszertáció nem titkolt szándékunk szerint inspirációt szeretne adni.!+

15 1.4. Vizsgálataink korpusza Korpuszunkat három egymástól könnyen elkülöníthet csoport alkotja, amennyiben a rendelkezésre álló vizsgált szövegtípusok angol, francia, illetve magyar nyelv! jellegét vesszük alapul. Szövegeink többsége a 20. század második felébl és a 21. század els évtizedébl származik, mindazonáltal néhány esetben korábbi dokumentumokra is utalás történik fleg annak szemléltetése céljából, hogy mennyire változik, illetve mennyiben konstans a diplomáciai nyelvhasználat. A szövegek egyaránt reprezentálják a bilaterális és a multilaterális diplomáciai kommunikáció nyelvi jellegzetességeit, valamint bemutatják mind a bels egy-egy ország külügyi csúcsszerve, ill. annak külképviseletei között zajló, mind pedig a küls, államközi kapcsolatokat jellemz kommunikáció szövegtípusait. Kutatásainkban a bels használatra létrehozott diplomáciai szövegeket reprezentáló autentikus angol nyelv! forrásanyagot részben Henry Kissinger, az Egyesült Államok egykori nemzetbiztonsági tanácsadója és külügyminisztere kínai és szovjetunió-béli tárgyalásainak a titkosítás alól id közben feloldott és publikált jegyzkönyvei, részben pedig a napjaink egyik diplomáciatörténeti szenzációját szolgáltató WikiLeaks szervezet által kiszivárogtatott bizalmas amerikai diplomáciai jelentések képezik. Bár ez utóbbi diplomáciai szövegek felhasználása etikai jelleg! kérdéseket vonhat maga után, szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a fent említett szövegek kizárólag a szövegnyelvészeti megközelítés kutatási korpuszaként szolgálnak, és jelen dolgozat nem kíván sem szenzációhajhászás, sem egyéb más célból mások számára ártalmas szövegrészleteket a nagynyilvánossággal megosztani. Ennek okából nem a szigorúan titkos jelentéseket vettük alapul, hanem a titkosítás egy alacsonyabb fokozatán álló bizalmas (confidential) dokumentumok némelyikét. Vizsgálataink több mint száz ilyen jelleg! jelentésre terjedtek ki, amelyek különböz európai államok külképviseletein tevékenyked magas rangú diplomatáktól származnak, így véleményünk szerint relevánsan tükrözik a dokumentumtípus (amerikai diplomáciai jelentések, amelyeket a külképviseletek vezeti küldenek az anyaintézménynek) nyelvi és megjelenésbeli jellegzetességeit. A jelentések formai megjelenése ugyan nem teljesen homogén, de sok azonos ismertetjegy található bennük. Mivel az eredeti dokumentumok közvetítés útján,!!

16 külss segítk begépelése és digitalizálása útján kerültek fel a világhálóra és ezt követen kerültek megjelenésre a nyomtatott sajtóban is, így ugyan a dokumentumok hitelessége, tartalma, megszövegezése és bizonyos formai jegyei iránt nem férhet kétség, mindazonáltal némi fenntartással kell kezelni a dokumentumokban elforduló esetleges szókihagyásokat, bet!tévesztéseket. A Kissinger tárgyalásait rögzít jegyzkönyvek, memcon-ok (memorandum of conversation) két, egymástól eltér szövegtípust is képviselnek. A tárgyalások egy része ugyanis párbeszédes formában került rögzítésre bizonyos szupraszegmentális, aszegmentális és nonverbális elemre és körülményre is felhívva a figyelmet, míg más részük monologikus jelleggel idézi fel a tárgyalásokon elhangzottakat. Habár e szövegtípusok ugyanazt a m!fajt képviselik, és azonos funkciót töltenek be, nyelvi megformáltságuk szignifikánsan különbözik. Csak egyetlen példát említve ezekre az eltérésekre, míg a párbeszédes formában rögzített emlékeztetk híven tükrözi az élbeszéd olyan sajátosságait, mint pl. a szövegek megformáltságának tökéletlenségét, addig a monologikus formában megfogalmazott jegyzkönyvek elssorban az elhangzottak tartalmi oldalára koncentrálnak, és szövegnyelvészeti szempontból sz!kebb vizsgálati metszetet nyújtanak az elzekben említett szövegtípusoknál. A két szövegtípus vizsgálati korpusza sajnos nem kiegyensúlyozott, míg csupán öt monologikus formában íródott jegyzkönyv állt rendelkezésre, harmincnégy párbeszédes emlékeztet nyelvi jelenségeit elemezhettük. Ellensúlyozza ezt a tényt azonban, hogy a WikiLeaks által kiszivárogtatott jelentések mindegyike a monologikus formájú szövegtípust képviseli. A vizsgált angol nyelv! korpusz részét alkották továbbá állam- és kormányfk, külügyminiszterek, valamint vezet beosztású diplomaták beszédei, nyilatkozatai, sajtótájékoztatói, a velük készített interjúk, a külügyminisztériumok tájékoztatói, illetve olyan nemzetközi jogi dokumentumtípusok, amelyek a diplomáciai kapcsolatok realizálódásának írásbeli megnyilvánulásainak tekinthetk. Korpuszunknak e része túlnyomó részben az angolt hivatalos és államnyelvként beszél országokból származó hivatalos szövegekbl tevdik össze annak érdekében, hogy a nyelvhasználatot ne bármiféle fordítást követen vizsgálhassuk, hanem annak eredeti, autentikus formájában. A korpusz elemeinek forrását sok esetben a hivatalos külügyi szerveknek (külügyminisztériumoknak, nagykövetségeknek, konzulátusoknak, diplomáciai jogosítványokkal rendelkez nemzetközi szervezeteknek stb.) a világhálón megtalálható!#

17 honlapjai biztosították, amelyek a szövegeket azok eredeti formájában, változtatás nélkül, gyakran az eredeti szöveg beszkennelése útján adják közre. A francia nyelv tekintetében sem korlátoztuk forrásainkat csupán a Franciaországot érint diplomáciai szövegek vizsgálatára, hanem figyelembe vettük a franciát hivatalos államnyelvként alkalmazó egyéb országok (pl. Belgium, Svájc, Algéria, Haiti) diplomáciai nyelvhasználatát is. A szövegek forrása hasonlóan az angol nyelv! dokumentumokéhoz gyakran a világhálón található általunk megbízhatónak feltételezett hivatalos külügyi szervek honlapja. A francia (és a magyar) korpuszrész tekintetében sajnos némi féloldalasság figyelhet meg a kutatás vonulatában, ugyanis ezeken a nyelveken nem áll rendelkezésünkre sem megfelel számú bels diplomáciai jelentés, sem a kissingeri tárgyalások jegyzkönyveihez hasonló részletesség! tárgyalási jegyzkönyv, amelyre kiterjesztve vizsgálatainkat megbízható következtetéseket vonhattunk volna le. Ennek tudható be, hogy a disszertáció során nem vagy ritkán történik utalás ilyen típusú szövegekre. Ez természetesen nem jelenti az imént felsorolt szövegtípus teljes hiányát, hiszen korpuszunk elemei között található francia nyelven mind tárgyalási jegyzkönyv, mind diplomáciai jelentés, csupán azoknak a többi szövegtípushoz mért aránya nem teszi lehetvé számunkra a megfontolt és jól megalapozott eredményekre való utalást. A korpusz francia nyelv! részét képez többi szövegtípus megegyezik az angol és magyar nyelv! elemekkel, interjúk, nyilatkozatok, beszédek, diplomáciai jegyzékek, és közlemények egyaránt találhatók benne. A vizsgált szövegek szövegtípusonként mennyiségileg némileg eltér számban álltak rendelkezésre, de közel azonos nagyságrendet képviselnek a korpuszban: egy-egy nyelven megjelen szövegtípusból szöveg vizsgálatára vállalkoztunk, amely mennyiséget elégségesnek ítéltünk meg ahhoz, hogy nyelvi jellegzetességeik vizsgálata alapján általunk megbízhatónak tartott következtetéseket vonhassunk le bellük. A magyar nyelv! forrásanyag elssorban a Magyar Külügyi Évkönyv évente megjelen, a magyar külpolitikai eseményeket, dokumentumokat, beszédeket hitelesen rögzít köteteibl származik, valamint korpuszunk magyar nyelvi részét az angolhoz és a franciához hasonlóan ez esetben is a Külügyminisztériumnak a világhálón található honlapján megjelenített, a hivatalos magyar álláspontot tükröz szövegek, közlemények, interjúk, nyilatkozatok szolgáltatták. Ez utóbbira azokban az esetekben volt szükség, amikor a közelmúlt (és napjaink) olyan eseményeirl tanúskodó szövegek!$

18 elemzését t!ztük ki célul, amelyek a már említett Magyar Külügyi Évkönyvben értelemszer!en még nem jelenhettek meg. Mint ahogy arról a vizsgálatok tárgyának kifejtése során szó esett, vizsgálataink korpuszának összeállítása során olyan jelleg! szövegek is helyet kaptak a korpuszban, amelyeket sokan oda nem illnek vélhetnek. Az interjúkat hagyományosan nem szokás a szaknyelvi szövegek között megemlíteni hacsak nem a zsurnalisztika szakterületérl esik szó. Mindazonáltal, mint ahogy azt már említettük, e szövegtípusnak az általunk diplomáciai jelentség! szövegeknek nevezett csoportba való besorolását a szövegeket jellemz nyelvi szakszavak elfordulásának gyakorisága mellett az a tény is indokolja, hogy az adott beszélgetések interjúalanyainak ilyen jelleg! megnyilvánulásai a diplomáciai kapcsolatok alakulására mindenkor hatást gyakorolhatnak, ha az interjúalany az adott állam külpolitikai álláspontját megnyilatkozásaiban akár csak konvencionálisan is hivatalosan képviseli. Meg kell továbbá említenünk a tárgyilagosság és a hitelesség kedvéért, hogy a jelen disszertáció által rögzített kutatásoknak nem képezték tárgyát a diplomácia gyakorlatában elterjedt, bizonyos speciális szövegfajták (pl. meghívó, névjegy, megbízólevél, agrément, exequatur). Az alábbi táblázatban (1. sz. táblázat) a korpuszt alkotó szövegfajták arányát szemléltetjük szövegtípusonként, illetve a vizsgált nyelvek tekintetében.!%

19 Angol Francia Magyar Nemzetközi szerzdések Diplomáciai tárgyalások szó szerinti jegyzkönyvei Közlemények, nyilatkozatok Diplomáciai jelentések Diplomáciai jegyzékek Diplomáciai jelentség! beszédek Interjúk a külkapcsolatok szempontjából jelents személyekkel 1. sz. táblázat! Mint arra fentebb utalás történt, az angol nyelv! források két szövegfajtát illeten dominánsan jelennek meg a korpuszban. Ezt a tényt ugyan nem ellensúlyozza, de enyhíti némileg, hogy a Függelékben szemléltetés gyanánt közétett szövegeket szándékosan nem a korpusz angol nyelv! elemei közül választottuk ki.! Az 1. sz. táblázat a korpuszt alkotó szövegtípusoknak a korpuszban való megjelenésének arányát hivatott reprezentálni. +++ jelet használtunk egy adott szövegtípusból 30< mennyiségben rendelkezésre álló szöveg aránya esetén, + pedig ugyane tekintetben a <10 mennyiséget jelzi. (A szerz)!&

20 1.5. Hipotézisek Jelen disszertáció megkísérli igazolni vagy cáfolni az alábbi hipotéziseket: Hipotézis 1. Jelen vizsgálatok eredménye megbízhatóan igazolja a vizsgálat korpuszát alkotó szövegtípusok relevanciáját a diplomáciai szaknyelv-használatot illeten. Hipotézis 2. A hivatalos államközi diplomáciai érintkezés írott szövegtípusait képvisel jegyzékek formális természetük következtében minden esetben kizárják a szövegalkotó személyiségének megjelenését a szövegalkotásban. Hipotézis 3. A nemzetközi tárgyalások során a diplomácia magasan képzett szakemberei nem minden esetben kerülik az udvariatlan viselkedésformákat A vizsgálatok módszere Miután a kutatandó témakör diplomáciai szövegek nyelvészeti elemzése nagyvonalakban a már korábban említett tényezk hatására évekkel ezeltt körvonalazódott számunkra, a tervezés fázisának els lépése értelemszer!en ennek a témakörnek a lesz!kítésével kezddött. Elssorban azt a kérdéskört találtuk érdekfeszítnek, hogy a diplomácia szakma-specifikus nyelvhasználatát milyen ismertetjegyek alapján tudjuk meghatározni, ill. elkülöníteni más szakterületek nyelvhasználati sajátosságaitól. Elssorban a nyelvészeti pragmatika síkján gondoltuk a vizsgálatokat végrehajtani, azonban a kutatások során számos olyan jelenségre lettünk figyelmesek, amelyek mind a pragmatika, mind annak határterülete, a szemantika szempontjából is vizsgálható. Ennek hatására született meg a döntés, hogy vizsgálatainkat kiterjesszük mindkét területre. Ezt követen megfogalmaztuk hipotéziseinket, amelyek beigazolódását vizsgálataink eredményeitl vártuk. A témakör lesz!kítését követen megkezdtük a szakirodalom feltérképezését, illetve azzal párhuzamosan a vizsgált területen kulcsszerepet betölt szavak és kifejezések szisztematikus összegy!jtését, hogy ezzel is gyorsítsuk a releváns!'

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Baranyai Tamás A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai (vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika tárgya: - a kontextuális jelentés tanulmányozása - a társas interakció során használt nyelv megválasztását befolyásoló tényezők és ezen választások másokra tett hatásának

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET Német nemzetiségi népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA. Írásbeli vizsga A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINT VIZSGA Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsga idtartama 120 perc. A vizsgázó a rendelkezésére álló idt tetszése

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Grünhut Zoltán MTA KRTK A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIII. VÁNDORGYŰLÉSE Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990 2015 Eger, 2015. november

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia A tudományos kutatás módszertana A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek

VIZSGALEÍRÁS. Nyelvvizsga elnevezése. Nyelvvizsga típusa és nyelve. Nyelvvizsga szintjei. Elérhetőségek VIZSGALEÍRÁS Nyelvvizsga elnevezése LanguageCert IESOL (Reading and Writing) írásbeli nyelvvizsga LanguageCert IESOL (Listening and Speaking) szóbeli nyelvvizsga Nyelvvizsga típusa és nyelve A Vizsgaközpont

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika NULLADREND LOGIKA 3. Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Ruzsa

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Varga Marianna SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Összefoglaló Tanulmányomban a bírák által feltett kérdések típusait vizsgálom a tanúk

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Válasz Dr. Urbán Ágnes Koltai Andrea Homo ludens televisiensis Az interaktivitás manifesztációja

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága VÖSZB_2014_2_01 Budapest, 2014. március 11. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, 2014. március 11., 11:00 A napirend 1. pontja: A Világörökség Szakbizottság jelen ülése napirendjének elfogadása. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben