Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram. Doktori (PhD) értekezés. Baranyai Tamás"

Átírás

1

2 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés Baranyai Tamás A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai (vizsgálat angol, magyar és francia nyelv! korpusz alapján) Témavezet: dr. Mihalovics Árpád Veszprém október

3 A DIPLOMÁCIAI KOMMUNIKÁCIÓ SZEMANTIKAI ÉS PRAGMATIKAI ASPEKTUSAI (vizsgálat angol, magyar és francia nyelv! korpusz alapján) Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Baranyai Tamás Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának szaknyelvi kommunikáció: társadalom, gazdaság, politika, kultúra alprogramja keretében Témavezet: Dr. Mihalovics Árpád Elfogadásra javaslom (igen / nem).. (aláírás)** A jelölt a doktori szigorlaton...%-ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem. (aláírás). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...%-ot ért el. Veszprém/Keszthely,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minsítése... Az EDHT elnöke

4 Édesapám, Baranyai Sándor emlékének Köszönetnyilvánítás Köszönöm témavezetmnek, dr. Mihalovics Árpádnak, hogy tartotta bennem a lelkesedést és a tudományos munka iránti elkötelezettséget az elmúlt években. Hálámat fejezem ki iránymutató segítségéért, szakmai tanácsaiért és türelméért is, amelyek nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre. Édesanyám, Baranyai Sándorné Rácz Ilona szakadatlan ösztönzése, megért hozzáállása, segítkészsége szintén ezer köszönetet érdemel, hiszen neki is elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy jelen munka elkészült. Szeretném Testvéremnek, Baranyai Andornak is kifejezni hálámat, hogy az elmúlt évek nehéz helyzeteiben is mindig bizton számíthattam megértésére és hathatós segítségére. Köszönet illeti továbbá oktatóimat, diáktársaimat és barátaimat ez utóbbiak közül külön kiemelném David Huang nevét, hogy egy-egy szelettel hozzájárultak e disszertációhoz.

5 TARTALOMJEGYZÉK Magyar nyelv! kivonat Angol nyelv! kivonat Német nyelv! kivonat Bevezetés A disszertáció célja és keletkezésének háttere A vizsgálatok tárgya A feldolgozott téma aktualitása Vizsgálatunk korpusza Hipotézisek A vizsgálatok módszere A disszertáció felépítése, formai megjelenése A vizsgálatokhoz szükséges nyelvészeti ismeretek Szemantika szövegszemantika A szemantika fogalma, kutatásának f irányzatai Szövegszemantikai alapok A szövegkohézió megteremtésének eszközei A globális kohézió eszközei A lineáris kohéziót megteremt eszközök A szemantika és a pragmatika viszonya Pragmatika - szövegpragmatika A nyelvészeti pragmatika története A nyelvészeti pragmatika osztályzása a vizsgált jelenségek területei szerint A pragmatikai kutatások bizonyos konkrét kérdései A diskurzus koherenciája Diskurzusbeli funkciók Implicit diskurzus A diskurzus szociális és interperszonális elemei A pragmatika összefoglaló irodalma A pragmatika magyarországi kutatása A diplomáciai nyelvhasználat A diplomáciai nyelv. 64!

6 3.2. Diplomáciai szövegtípusok Bels használatra szánt diplomáciai szövegtípusok A diplomáciai kommunikáció általános szövegtípusai A diplomácia és a külvilág találkozásának szövegtípusai A vizsgálatok eredményei A szemantikai vizsgálatok eredményei A vizsgált korpusz elemeinek litterális és átvitt jelentése Implicit tartalmak a diplomáciai szövegekben A téma változatlanságának fenntartása és a témaváltás eszközei A preszuppozíció jelensége a diplomáciai jelleg! szövegekben Makroszerkezeti szövegkohéziós eszközök a korpusz tükrében Izotópia Cím, alcím Tételmondat, indító és zárómondat, kulcsszó Szemantikai progresszió Hely- és idstruktúra Mikroszerkezeti kohéziós elemek Ismétlés Azonosítás Szinonímia Értelmezés és körülírás Egyéb mikroszerkezeti kohéziós eszközök A pragmatikai vizsgálatok eredményei Deixisek a diplomáciai szövegekben Spatiális deixisek Temporális deixisek Perszonális deixisek Kontextuális deixisek Szociális deixisek megszólítás Személyes tartalmak megjelenése a korpusz elemeiben Az Együttm!ködési alapelv négy maximája Mennyiségi maxima A minségi maximája #

7 A reláció maximája A mód maximája A maximák tudatos megsértése irónia a diplomáciában Beszédaktusok a diplomáciai szövegekben Asszertívumok Direktívumok Komisszívumok Expresszívumok Deklaratívumok Performatívumok implicit kifejezése Implicit diskurzus A fordítás/tolmácsolás szerepe a diplomáciai kommunikációban Az udvariasság, mint pragmatikai jelenség A diplomáciai szövegeket kísér nyelven kívüli eszközök Konklúzió A kutatás eredménye, haszna, új és újszer! megállapítások A hipotézisek igazolása A kutatás új tudományos eredményei (Tézispontok) Bibliográfia Szemantika 237 Pragmatika Diplomáciai nyelvhasználat..252 Utalások a világhálón található forrásokra FÜGGELÉKEK $

8 Magyar nyelv! kivonat Jelen disszertáció célja azon vizsgálat bemutatása, amely a korpuszt alkotó három különböz nyelven megfogalmazott diplomáciai jelentség! szövegek nyelvészeti szemantikai, illetve pragmatikai elemzését t!zte ki feladatául. A korpusz autentikus angol, magyar és francia szövegei bár nem tesznek lehetvé egy teljes kör! reprezentációt, de szélesebb rálátást kívánnak nyújtani a diplomáciai kommunikációban a nyelvi jelek közvetítésére leggyakrabban felhasznált szövegtípusokról. A hagyományosan a diplomáciai szövegeknek tekinthet szövegtípusok (pl. diplomáciai jegyzékek, jelentések) mellett e csoportba emeltük a diplomáciai jelentséggel bíró személyek azon megnyilvánulásait tartalmazó szövegek bizonyos típusait is, amelyek lexikai elemeikben, tartalmi mondanivalójukban, a szituáció révén, és különösen a közl személye által alkalmasak lehetnek (lehettek volna) a mindenkori diplomáciai kapcsolatok befolyásolására (pl. államfk, kormányfk, magas diplomáciai ranggal bíró személyiségek beszédei, velük készített interjúk). A korpusz részét képezték továbbá a nemzetközi jogi dokumentumok bizonyos válfajai (pl. nemzetközi szerzdések, megállapodások), a külügyminisztériumok hagyományos közleményei, valamint a nyilatkozatok különböz fajtái is. A korpuszt olyan jegyzkönyvekkel is kiegészítettük, amelyek bizonyos diplomáciai tárgyalásokon elhangzott szövegek szó szerinti rögzítésére szolgáltak. A vizsgálat, amelyet e korpuszon elvégeztünk, a szemantika és a pragmatika eltér jelenségeinek feltárása a szövegekben abból a célból, hogy közös jellemzik révén igazoljuk ezen egymástól célban, funkcióban, formalitásban, terjedelemben és a szerkesztettség mértékében is gyökeresen különböz szövegtípusok egy csoporthoz tartozását. Tekintettel e célra, valamint a szemantikát és pragmatikát jellemz irányzatok sokféleségére, a kutatásokat szövegnyelvészeti alapokra helyezve folytattuk. Megállapításaink szerint a diplomáciai nyelvhasználat szakmai felhasználói által alkotott, más (azonos szakmabeli) szakmai felhasználók részére megfogalmazott különböz szövegtípusai eltér módon és mértékben tartalmazzák a szakmai nyelvhasználat megnyilvánulását jelent szakma-specifikus nyelvi elemeket, és az eltér szövegtípusok regiszterei között is jelents különbségek léteznek. A diplomáciai nyelvhasználat vizsgálatának lehetségét legalább három vetületben találtuk %

9 indokoltnak: az írott szövegekben megjelen hivatalos államközi diplomáciai kommunikáció szintjén, a diplomáciai szakmai nyelvhasználók bels (írott vagy szóbeli) kommunikációjának a szintjén, valamint a diplomáciai kommunikációt jelent szóbeli dialógusok (ritkábban monológok) szintjén. Meglátásunk szerint csupán komplementáris területet képezhet a nemzetközi jogi aktusok nyelvezete, e szövegtípusnak a diplomáciai nyelvhasználatot jellemz egyéb szövegtípusokkal való integrálását indokolatlannak ítéltük meg. A disszertáció eredményei a napjainkban egyre szélesebb körben elterjed diplomáciai képzéshez nyújthatnak kiegészít tananyagként segítséget, illetve a téma további kutatására való ösztönzéssel segíthetik el mind a nyelvészet, mind a diplomácia szakterületének oktatását. &

10 Angol nyelv! kivonat The aim of present dissertation is to introduce the results achieved by the linguistic semantic and pragmatic analysis of a corpus composed by various text types that are characterized by diplomatic significance. The components of the corpus represent both types of written means and transcripts of oral types of diplomatic communication. The analysis of the corpus whose elements were chosen from the English, Hungarian and French language was based on text semantic and text pragmatic approach and resulted in defining the three major types of diplomatic texts which in our view should be considered for any further similar research as the starting point. These are as follows: 1) the official written text types which are used for international diplomatic communication; 2) the technical terms used by the professional language users for internal communication; further 3) the oral text types representing diplomatic communication. Német nyelv! kivonat Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Ergebnisse der linguistischen semantischen und pragmatischen Analyse eines Korpus, das von verschiedenen Textsorten von diplomatischer Bedeutung gekennzeichnet wird, einzuführen. Die Komponenten des Korpus repräsentieren sowohl geschriebene Texte als auch Transkriptionen mündlicher Arten der diplomatischen Kommunikation. Das Korpus, dessen Elemente aus der englischen, ungarischen und französischen Sprachen gewählt wurden, wurde von textsemantischem und textpragmatischem Standpunkt analysiert, und die Forschung führte zu der Festlegung, dass in unserer Meinung die folgenden drei verschiedenen Textsorten als Ausgangspunkt der weiteren ähnlichen Analyse diplomatischer Texten berücksichtigt werden sollen: 1) die offiziellen schriftlichen Textsorten, die für internationale diplomatische Kommunikation verwendet werden; 2) der Terminus technicus der Fachsprachenbenutzer, die ihn zur internen Kommunikation benutzen; 3) die mündlichen Textsorten der diplomatischen Kommunikation. '

11 1. Bevezetés 1.1. A disszertáció célja és keletkezésének háttere Jelen disszertáció feladata, hogy a diplomáciai szaknyelvi használatot tükröz szövegtípusok eltér változataiból összeállított korpusz elemeit a nyelvészeti szemantika és pragmatika jelenségein keresztül azzal a céllal vizsgálja, hogy megállapítsa a fent említett terület szakma-specifikus nyelvhasználatának jellegzetes ismertetjegyeit, illetve azokat a vizsgált nyelvészeti területek által képviselt nyelvi specifikumokat, amelyek mentén a diplomáciai nyelvhasználat elkülöníthet más területek nyelvi sajátosságaitól. Témaválasztásunkra inspirálóan hatott számos tényez, melyek között érdekfeszít olvasmányok mellett szerepelnek korábbi munkahelyek és tanulmányok is, amelyek felváltva hol a nyelvészet, hol pedig a diplomácia irányába orientálták érdekldésünket. Évekkel korábban megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy mivel mindkét érdekldési terület egyaránt fontos a számunkra, olyan közös platformot kell találnunk a mélyebb megismerés érdekében, amely összeköti, illetve ötvözi a nyelvtudományt és a diplomácia világát. Ezen az úton jutottunk el ahhoz az elhatározáshoz, hogy diplomáciai szövegeket azok nyelvhasználatának tükrében kezdjünk el vizsgálni. Mivel akkoriban még nem állt semmilyen információ a rendelkezésünkre e témával kapcsolatban, els lépésként természetesen arra kerestük a választ, hogy egyáltalán eszébe jutott-e már valakinek korábban nyelvészeti szempontból diplomáciai szövegeket vizsgálni. A szakirodalom feltérképezése során jutottunk el a veszprémi Pannon Egyetem, és az annak keretén belül m!köd Nyelvtudományi Doktori Iskola professzorához, dr. Mihalovics Árpádhoz, aki a diplomáciai szövegek hazai kutatásának legjelentsebb m!veli közé tartozik. Mihalovics professzor úr útmutatása, bölcs tanácsai, lelkesítése és hathatós segítsége biztosította számunkra azt a szükséges erforrást, amely mind szakmai ismereteink megszerzésében, mind pedig a kutatómunka iránti elkötelezettségünk szinten tartásában szignifikáns szerepet játszott. (

12 1.2. A vizsgálatok tárgya Kutatásaink els megfogalmazásában a diplomáciai nyelv volt a vizsgálandó egység, azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy még a szakemberek között is sokan kételkednek abban, hogy a diplomáciai szaknyelvnek, mint egy esetleges nyelvészeti kutatás tárgyának volna-e egyáltalán létjogosultsága. Az elzetes vizsgálatok során megkérdeztünk számos a témakör hazai kibontakoztatásában és elterjesztésében aktív szerepet játszó egyetemi oktatót, valamint több a diplomácia területén tevékenyked szakembert a diplomáciai nyelv mibenlétérl, és egymással szöges ellentétben álló válaszokat kaptunk. Volt, aki úgy vélekedett, hogy amit néhányan diplomáciai nyelvnek neveznek, az a szakdiplomáciák összességének a közös nyelvhasználata, amely ez által a legkülönbözbb szakterületek nyelvi készleteit magában foglaló, rendkívül sokrét! egyveleg, amelyet éppen összetettségénél fogva nem lehet egyetlen szakterület alá besorolni. Akadt olyan a diplomáciai szaknyelvet egyetemi szinten oktató egyén is, aki szinte csupán a jogi szaknyelv egy bizonyos részére, a szerzdések nyelvi jellegzetességeire egyszer!sítette le a diplomáciai nyelv értelmezését. Mihalovics professzor úr értelmezésében ugyanakkor a diplomáciai nyelv nem más, mint a politikai nyelv egyik rétege, annak legemelkedettebb szegmense. E felfogás amellett, hogy egyértelm!en állást foglal a diplomáciai nyelv létezése mellett, el is helyezi azt egy nagyobb egységen belül. Magával a diplomáciai nyelvvel a késbbiek folyamán még részletesen foglalkozunk, ezért e bevezetésben nem fejtjük ki pontosan, hogy a szakirodalomban milyen értelmezések terjedtek el ezt illeten. Mindazonáltal elre kell bocsátanunk, hogy tekintettel arra az összetettségre és terminológiai z!rzavarra, amely a diplomáciai nyelvre a mai napig nem tudott egyetlen általánosan elfogadott definícióval szolgálni, valamint arra a tényre, hogy a diplomáciai nyelvhasználat számos olyan laikus, nem a diplomáciában tevékenyked szakember számára készül szövegtípusban is megjelenik, amely bizonyos elemeiben tükrözi a szakma-specifikus nyelvhasználatot, a vizsgálatunk tárgyát képez alapfogalom újragondolását tartottuk szükségesnek. A diplomáciai nyelv helyett kezdetben diplomáciai szövegek vizsgálatában határoztuk meg kutatásunk tárgyát, majd ebben az irányban koncepciónkat továbbfejlesztve eljutottunk a diplomáciai jelentség! szövegek megfogalmazásához. )

13 A diplomáciai jelentség! szövegek alatt ugyanis nem csupán a kifejezetten a diplomáciai kapcsolatok létesítését, fenntartását, ápolását, azok bizonyos aspektusait témaként felvet szóbeli vagy írásbeli hivatalos megnyilvánulásokat értjük. A mi megfogalmazásunkban diplomáciai jelentség! megnyilvánulás lehet minden olyan személy megnyilatkozása legyen az szándékos vagy akaratlan, hivatalos vagy magánjelleg!, aki hivatali tisztségénél fogva, az általa betöltött pozíció révén államát minden tekintetben képviseli, és akinek megnyilatkozásai emiatt minden esetben képesek az államok közötti kapcsolatok befolyásolására. Gondolunk itt elssorban az állam- és kormányfkre, miniszterekre, diplomatákra stb. Az megnyilvánulásaik még abban az esetben is hatást gyakorolhatnak a diplomáciai kapcsolatokra, amikor privát beszélgetéseik, beszédeik, megnyilvánulásaik során ejtenek el olyan szavakat, amelyek nyilvánosságra kerülve nem kívánt diplomáciai hatást érhetnek el. Az megnyilvánulásaikra a többi ország külügyi szervei minden esetben az általuk képviselt állam hivatalos álláspontjaként tekintenek. Ezek a megnyilvánulások pedig legyenek akár magánjelleg!ek is, az írott és audiovizuális média megnövekedett jelenléte folytán gyakran nem kerülhetik el a nyilvánosságot. A fent említettek figyelembe vételével olyan szövegtípusokat is bevontunk a vizsgálatainkba, amelyek a laikusok szemszögébl irrelevánsnak t!nhetnek a diplomáciai szaknyelvi sajátosságok vizsgálata szempontjából. Miután a vizsgálat eredetileg meghatározott tárgya ( diplomáciai nyelv ) és véglegesen kialakult korpusza ( diplomáciai jelentség! szövegek ) részben átfedést mutat, szükségesnek tartjuk pontosítani, hogy kutatásaink tárgyát azok a szemantikai és pragmatikai (és különösen szövegszemantikai és szövegpragmatikai) nyelvi (ill. a nyelvhasználaton kívül es) jelenségek képezték, amelyek a korpuszként szolgáló diplomáciai jelentség! szövegeket jellemzik. Nem vállalkozhattunk természetesen a diplomáciai szaknyelvi elemek teljes kör!, tételes felsorolására és gyakorlati példákkal való szemléltetésére, hiszen ez lehetetlen feladat elé állítaná a kutatót mind a diplomáciai nyelvhasználat él, organikus, állandóan változó jellegénél fogva, mind pedig ezen írásm! terjedelmi sz!kösségére való tekintettel. Kiemeljük azonban, hogy a szövegszemantikai és szövegpragmatikai irány mellett abból a megfontolásból döntöttünk, mert a vizsgált szövegtípusoknak a diplomáciai szakmai nyelvhasználatot tükröz lexiko-szemantikai ismertetjegyei jól ismertek, azonban átfogó szövegtani megközelítés! vizsgálatokra mindezidáig nem sokan tettek kísérletet. *

14 A jelen disszertáció által bemutatott vizsgálatok a korpuszt alkotó jelenkori, illetve a közelmúlt eseményeit tükröz diplomáciai történések szöveges reprezentációinak tanúsága szerint szinkronikus szinten folytak, ettl csak ritka esetben inkább diplomáciatörténeti érdekességek szemléltetése céljából tértünk el diakronikus irányban A feldolgozott téma aktualitása Az általunk választott téma kutatásának aktualitását a diplomáciai szövegek vizsgálatának fellendülése, divatossá válása, a hazai és nemzetközi egyetemeken való diplomáciai képzés fokozatos elterjedése és népszer!vé válása adja. Bár a diplomácia nyelvhasználatának vizsgálata viszonylag új kutatási terület, már számos nyelvész vizsgálata terjedt ki rá, akik között sok gyakorló vagy egykori diplomata is akadt. E kutatók egy csoportja hozta létre Máltán az ún. DiploFoundation-t, amely konferenciákat, szemináriumokat, egyetemi és posztgraduális szint! oktatást szervez évek óta a diplomácia eszköztárának és nyelvhasználatának vizsgálatára, valamint könyveket és egyéb kiadványokat publikál e szakterület megismertetésére. A DiploFoundation nem az egyetlen intézmény, amely a diplomáciai nyelvhasználat vizsgálatát kutatásai tárgyává tette. Többek között a franciaországi Perpignan és az olaszországi Trieszt egyeteme is e kutatások fellegvárai közé számítanak, és ma már hazánkban is több egyetemen indítanak kurzusokat a diplomáciai nyelvhasználat oktatása és kutatása céljából. Hiányzik azonban mindezidáig egy a releváns ismereteket rendszerez alapm!. Munkánk újdonságértékét az szolgáltatja, hogy jelenlegi ismereteink szerint eddig egyetlen hasonló jelleg!, ennyi szövegfajtára kiterjed szemantikai és pragmatikai jelleg! vizsgálat sem készült diplomáciai jelleg! szövegeket tartalmazó korpuszon. Belátjuk mindazonáltal, hogy jelen vizsgálatok csupán részét képezhetik egy nagyobb, átfogóbb jelleg!, részleteiben mélyebb kutatásnak, amelyhez e disszertáció nem titkolt szándékunk szerint inspirációt szeretne adni.!+

15 1.4. Vizsgálataink korpusza Korpuszunkat három egymástól könnyen elkülöníthet csoport alkotja, amennyiben a rendelkezésre álló vizsgált szövegtípusok angol, francia, illetve magyar nyelv! jellegét vesszük alapul. Szövegeink többsége a 20. század második felébl és a 21. század els évtizedébl származik, mindazonáltal néhány esetben korábbi dokumentumokra is utalás történik fleg annak szemléltetése céljából, hogy mennyire változik, illetve mennyiben konstans a diplomáciai nyelvhasználat. A szövegek egyaránt reprezentálják a bilaterális és a multilaterális diplomáciai kommunikáció nyelvi jellegzetességeit, valamint bemutatják mind a bels egy-egy ország külügyi csúcsszerve, ill. annak külképviseletei között zajló, mind pedig a küls, államközi kapcsolatokat jellemz kommunikáció szövegtípusait. Kutatásainkban a bels használatra létrehozott diplomáciai szövegeket reprezentáló autentikus angol nyelv! forrásanyagot részben Henry Kissinger, az Egyesült Államok egykori nemzetbiztonsági tanácsadója és külügyminisztere kínai és szovjetunió-béli tárgyalásainak a titkosítás alól id közben feloldott és publikált jegyzkönyvei, részben pedig a napjaink egyik diplomáciatörténeti szenzációját szolgáltató WikiLeaks szervezet által kiszivárogtatott bizalmas amerikai diplomáciai jelentések képezik. Bár ez utóbbi diplomáciai szövegek felhasználása etikai jelleg! kérdéseket vonhat maga után, szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a fent említett szövegek kizárólag a szövegnyelvészeti megközelítés kutatási korpuszaként szolgálnak, és jelen dolgozat nem kíván sem szenzációhajhászás, sem egyéb más célból mások számára ártalmas szövegrészleteket a nagynyilvánossággal megosztani. Ennek okából nem a szigorúan titkos jelentéseket vettük alapul, hanem a titkosítás egy alacsonyabb fokozatán álló bizalmas (confidential) dokumentumok némelyikét. Vizsgálataink több mint száz ilyen jelleg! jelentésre terjedtek ki, amelyek különböz európai államok külképviseletein tevékenyked magas rangú diplomatáktól származnak, így véleményünk szerint relevánsan tükrözik a dokumentumtípus (amerikai diplomáciai jelentések, amelyeket a külképviseletek vezeti küldenek az anyaintézménynek) nyelvi és megjelenésbeli jellegzetességeit. A jelentések formai megjelenése ugyan nem teljesen homogén, de sok azonos ismertetjegy található bennük. Mivel az eredeti dokumentumok közvetítés útján,!!

16 külss segítk begépelése és digitalizálása útján kerültek fel a világhálóra és ezt követen kerültek megjelenésre a nyomtatott sajtóban is, így ugyan a dokumentumok hitelessége, tartalma, megszövegezése és bizonyos formai jegyei iránt nem férhet kétség, mindazonáltal némi fenntartással kell kezelni a dokumentumokban elforduló esetleges szókihagyásokat, bet!tévesztéseket. A Kissinger tárgyalásait rögzít jegyzkönyvek, memcon-ok (memorandum of conversation) két, egymástól eltér szövegtípust is képviselnek. A tárgyalások egy része ugyanis párbeszédes formában került rögzítésre bizonyos szupraszegmentális, aszegmentális és nonverbális elemre és körülményre is felhívva a figyelmet, míg más részük monologikus jelleggel idézi fel a tárgyalásokon elhangzottakat. Habár e szövegtípusok ugyanazt a m!fajt képviselik, és azonos funkciót töltenek be, nyelvi megformáltságuk szignifikánsan különbözik. Csak egyetlen példát említve ezekre az eltérésekre, míg a párbeszédes formában rögzített emlékeztetk híven tükrözi az élbeszéd olyan sajátosságait, mint pl. a szövegek megformáltságának tökéletlenségét, addig a monologikus formában megfogalmazott jegyzkönyvek elssorban az elhangzottak tartalmi oldalára koncentrálnak, és szövegnyelvészeti szempontból sz!kebb vizsgálati metszetet nyújtanak az elzekben említett szövegtípusoknál. A két szövegtípus vizsgálati korpusza sajnos nem kiegyensúlyozott, míg csupán öt monologikus formában íródott jegyzkönyv állt rendelkezésre, harmincnégy párbeszédes emlékeztet nyelvi jelenségeit elemezhettük. Ellensúlyozza ezt a tényt azonban, hogy a WikiLeaks által kiszivárogtatott jelentések mindegyike a monologikus formájú szövegtípust képviseli. A vizsgált angol nyelv! korpusz részét alkották továbbá állam- és kormányfk, külügyminiszterek, valamint vezet beosztású diplomaták beszédei, nyilatkozatai, sajtótájékoztatói, a velük készített interjúk, a külügyminisztériumok tájékoztatói, illetve olyan nemzetközi jogi dokumentumtípusok, amelyek a diplomáciai kapcsolatok realizálódásának írásbeli megnyilvánulásainak tekinthetk. Korpuszunknak e része túlnyomó részben az angolt hivatalos és államnyelvként beszél országokból származó hivatalos szövegekbl tevdik össze annak érdekében, hogy a nyelvhasználatot ne bármiféle fordítást követen vizsgálhassuk, hanem annak eredeti, autentikus formájában. A korpusz elemeinek forrását sok esetben a hivatalos külügyi szerveknek (külügyminisztériumoknak, nagykövetségeknek, konzulátusoknak, diplomáciai jogosítványokkal rendelkez nemzetközi szervezeteknek stb.) a világhálón megtalálható!#

17 honlapjai biztosították, amelyek a szövegeket azok eredeti formájában, változtatás nélkül, gyakran az eredeti szöveg beszkennelése útján adják közre. A francia nyelv tekintetében sem korlátoztuk forrásainkat csupán a Franciaországot érint diplomáciai szövegek vizsgálatára, hanem figyelembe vettük a franciát hivatalos államnyelvként alkalmazó egyéb országok (pl. Belgium, Svájc, Algéria, Haiti) diplomáciai nyelvhasználatát is. A szövegek forrása hasonlóan az angol nyelv! dokumentumokéhoz gyakran a világhálón található általunk megbízhatónak feltételezett hivatalos külügyi szervek honlapja. A francia (és a magyar) korpuszrész tekintetében sajnos némi féloldalasság figyelhet meg a kutatás vonulatában, ugyanis ezeken a nyelveken nem áll rendelkezésünkre sem megfelel számú bels diplomáciai jelentés, sem a kissingeri tárgyalások jegyzkönyveihez hasonló részletesség! tárgyalási jegyzkönyv, amelyre kiterjesztve vizsgálatainkat megbízható következtetéseket vonhattunk volna le. Ennek tudható be, hogy a disszertáció során nem vagy ritkán történik utalás ilyen típusú szövegekre. Ez természetesen nem jelenti az imént felsorolt szövegtípus teljes hiányát, hiszen korpuszunk elemei között található francia nyelven mind tárgyalási jegyzkönyv, mind diplomáciai jelentés, csupán azoknak a többi szövegtípushoz mért aránya nem teszi lehetvé számunkra a megfontolt és jól megalapozott eredményekre való utalást. A korpusz francia nyelv! részét képez többi szövegtípus megegyezik az angol és magyar nyelv! elemekkel, interjúk, nyilatkozatok, beszédek, diplomáciai jegyzékek, és közlemények egyaránt találhatók benne. A vizsgált szövegek szövegtípusonként mennyiségileg némileg eltér számban álltak rendelkezésre, de közel azonos nagyságrendet képviselnek a korpuszban: egy-egy nyelven megjelen szövegtípusból szöveg vizsgálatára vállalkoztunk, amely mennyiséget elégségesnek ítéltünk meg ahhoz, hogy nyelvi jellegzetességeik vizsgálata alapján általunk megbízhatónak tartott következtetéseket vonhassunk le bellük. A magyar nyelv! forrásanyag elssorban a Magyar Külügyi Évkönyv évente megjelen, a magyar külpolitikai eseményeket, dokumentumokat, beszédeket hitelesen rögzít köteteibl származik, valamint korpuszunk magyar nyelvi részét az angolhoz és a franciához hasonlóan ez esetben is a Külügyminisztériumnak a világhálón található honlapján megjelenített, a hivatalos magyar álláspontot tükröz szövegek, közlemények, interjúk, nyilatkozatok szolgáltatták. Ez utóbbira azokban az esetekben volt szükség, amikor a közelmúlt (és napjaink) olyan eseményeirl tanúskodó szövegek!$

18 elemzését t!ztük ki célul, amelyek a már említett Magyar Külügyi Évkönyvben értelemszer!en még nem jelenhettek meg. Mint ahogy arról a vizsgálatok tárgyának kifejtése során szó esett, vizsgálataink korpuszának összeállítása során olyan jelleg! szövegek is helyet kaptak a korpuszban, amelyeket sokan oda nem illnek vélhetnek. Az interjúkat hagyományosan nem szokás a szaknyelvi szövegek között megemlíteni hacsak nem a zsurnalisztika szakterületérl esik szó. Mindazonáltal, mint ahogy azt már említettük, e szövegtípusnak az általunk diplomáciai jelentség! szövegeknek nevezett csoportba való besorolását a szövegeket jellemz nyelvi szakszavak elfordulásának gyakorisága mellett az a tény is indokolja, hogy az adott beszélgetések interjúalanyainak ilyen jelleg! megnyilvánulásai a diplomáciai kapcsolatok alakulására mindenkor hatást gyakorolhatnak, ha az interjúalany az adott állam külpolitikai álláspontját megnyilatkozásaiban akár csak konvencionálisan is hivatalosan képviseli. Meg kell továbbá említenünk a tárgyilagosság és a hitelesség kedvéért, hogy a jelen disszertáció által rögzített kutatásoknak nem képezték tárgyát a diplomácia gyakorlatában elterjedt, bizonyos speciális szövegfajták (pl. meghívó, névjegy, megbízólevél, agrément, exequatur). Az alábbi táblázatban (1. sz. táblázat) a korpuszt alkotó szövegfajták arányát szemléltetjük szövegtípusonként, illetve a vizsgált nyelvek tekintetében.!%

19 Angol Francia Magyar Nemzetközi szerzdések Diplomáciai tárgyalások szó szerinti jegyzkönyvei Közlemények, nyilatkozatok Diplomáciai jelentések Diplomáciai jegyzékek Diplomáciai jelentség! beszédek Interjúk a külkapcsolatok szempontjából jelents személyekkel 1. sz. táblázat! Mint arra fentebb utalás történt, az angol nyelv! források két szövegfajtát illeten dominánsan jelennek meg a korpuszban. Ezt a tényt ugyan nem ellensúlyozza, de enyhíti némileg, hogy a Függelékben szemléltetés gyanánt közétett szövegeket szándékosan nem a korpusz angol nyelv! elemei közül választottuk ki.! Az 1. sz. táblázat a korpuszt alkotó szövegtípusoknak a korpuszban való megjelenésének arányát hivatott reprezentálni. +++ jelet használtunk egy adott szövegtípusból 30< mennyiségben rendelkezésre álló szöveg aránya esetén, + pedig ugyane tekintetben a <10 mennyiséget jelzi. (A szerz)!&

20 1.5. Hipotézisek Jelen disszertáció megkísérli igazolni vagy cáfolni az alábbi hipotéziseket: Hipotézis 1. Jelen vizsgálatok eredménye megbízhatóan igazolja a vizsgálat korpuszát alkotó szövegtípusok relevanciáját a diplomáciai szaknyelv-használatot illeten. Hipotézis 2. A hivatalos államközi diplomáciai érintkezés írott szövegtípusait képvisel jegyzékek formális természetük következtében minden esetben kizárják a szövegalkotó személyiségének megjelenését a szövegalkotásban. Hipotézis 3. A nemzetközi tárgyalások során a diplomácia magasan képzett szakemberei nem minden esetben kerülik az udvariatlan viselkedésformákat A vizsgálatok módszere Miután a kutatandó témakör diplomáciai szövegek nyelvészeti elemzése nagyvonalakban a már korábban említett tényezk hatására évekkel ezeltt körvonalazódott számunkra, a tervezés fázisának els lépése értelemszer!en ennek a témakörnek a lesz!kítésével kezddött. Elssorban azt a kérdéskört találtuk érdekfeszítnek, hogy a diplomácia szakma-specifikus nyelvhasználatát milyen ismertetjegyek alapján tudjuk meghatározni, ill. elkülöníteni más szakterületek nyelvhasználati sajátosságaitól. Elssorban a nyelvészeti pragmatika síkján gondoltuk a vizsgálatokat végrehajtani, azonban a kutatások során számos olyan jelenségre lettünk figyelmesek, amelyek mind a pragmatika, mind annak határterülete, a szemantika szempontjából is vizsgálható. Ennek hatására született meg a döntés, hogy vizsgálatainkat kiterjesszük mindkét területre. Ezt követen megfogalmaztuk hipotéziseinket, amelyek beigazolódását vizsgálataink eredményeitl vártuk. A témakör lesz!kítését követen megkezdtük a szakirodalom feltérképezését, illetve azzal párhuzamosan a vizsgált területen kulcsszerepet betölt szavak és kifejezések szisztematikus összegy!jtését, hogy ezzel is gyorsítsuk a releváns!'

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Baranyai Tamás A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai (vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó

a munkaerőpiac számos szegmensében egyaránt szükségszerű a használata (Szabó Szakmai és kommunikációs kompetencia a spontán beszédben Erdős Klaudia Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet program ELTE BTK Bevezetés Kompetencia = alkalmasság, hozzáértés Latin competo

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL

ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL ADALÉKOK A DUNA HAJÓZÁSI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉVEL JÁRÓ KÖRNYEZETI KÁROK PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉSÉHEZ Szerz!k: Harangozó Gábor dr., egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Széchy Anna, doktorjelölt, projektmenedzser,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLL! 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Kommunikáció Doktori Program Válasz Dr. Urbán Ágnes Koltai Andrea Homo ludens televisiensis Az interaktivitás manifesztációja

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

100 Szemle. Nyomárkay István

100 Szemle. Nyomárkay István 100 Szemle Meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvi hatás az említett idıponttal nem szőnt meg, csak átalakult. A XVIII. század végétıl folyó, majd a XIX. század harmadik harmadában létrejött standardizáció

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ:

A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: A hallgató neve:. MENTORTANÁR SEGÉDANYAG ÉS FELADATMEGOLDÓ FÜZET SZERKESZTİ: AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PEDAGÓGIAI TUDÁS FELTÁRÁSÁNAK NÉHÁNY MÓDSZERE 1. INTERJÚ Szóbeli kikérdezésen alapuló vizsgálati módszer.

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Varga Marianna SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Összefoglaló Tanulmányomban a bírák által feltett kérdések típusait vizsgálom a tanúk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések

Bevezetés a nyelvtudományba. 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Bevezetés a nyelvtudományba 1. Nyelv és kommunikáció általános kérdések Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék tudomány (általában) az emberi tudás szisztematikus rendszere Ismérvek: 1. a tudásnak

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása. 0. Bevezetés. Peth Gergely *

A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása. 0. Bevezetés. Peth Gergely * A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása 0. Bevezetés Peth Gergely * A jelentéstan a huszadik századi nyelvészetnek a hagyományosnak, illetve a modernnek tekintett irányzatok paradigmájába

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK. Doktori (PhD) értekezés 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN MŰKÖDŐ ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI MAGATARTÁSA Doktori (PhD) értekezés Pénzes Györgyné Gödöllő 2004. A

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

Koronikáné Pécsinger Judit

Koronikáné Pécsinger Judit Koronikáné Pécsinger Judit AZ ÚTKÖRNYEZET HATÁSTERJEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE TERMÉSZETI TERÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Pájer József egyetemi docens Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok. 2015/2016. tavasz HÉTFŐ. Töprengő lehetőség. 14 Ünnep 11

Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok. 2015/2016. tavasz HÉTFŐ. Töprengő lehetőség. 14 Ünnep 11 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok Kurzusnaptár: 2015/2016. tavasz HÉTFŐ FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 8 Követelmények, a féléves munka és a csoport megismerése 7 Forráselemzés

Részletesebben

A TÁRSADALMILAG FELELŐS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA

A TÁRSADALMILAG FELELŐS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A TÁRSADALMILAG FELELŐS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOVÁCS ILDIKÓ Gödöllő 2015 A doktori

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitása Doktori (PhD) értekezés tézisei Bak Árpád Gödöllő 2013 A doktori iskola Megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola Tudományága:

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben