Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP /2-C Reflektív szociális képzési rendszer a 21.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008. Reflektív szociális képzési rendszer a 21."

Átírás

1 Balikó Eszter-Mucsi Georgina Pszichoszociális készségfejlesztés I. 2012

2 TARTALOM I. BEVEZETÉS II. A PSZICHOSZOCIÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS I. C. KURZUS SORÁN FELMERÜLŐ ANOMÁLIÁK, ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA Egyéni (személyes) kompetenciák fejlesztése (én- tudatosság, önszabályozás, motiváció) Szociális kompetenciák fejlesztése (empátia, társas készségek: kommunikáció, konfliktuskezelés) III. A TANTÁRGY TEMATIKÁJA, FELÉPÍTÉSE IV. VÁRT HATÁSOK, EREDMÉNYEK V. IRODALOM VI. MELLÉKLETEK

3 I. BEVEZETÉS A Pszichoszociális készségfejlesztés I. c. kurzus célja, hogy a hallgatók tapasztalati alapú, gyakorlati tanulás révén olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy segítő szakemberként munkájukat kellő hatékonysággal tudják majd végezni. A kurzus során a segítő szakma gyakorlata szempontjából fontos készségeket fejlesztjük, melyek az egymásra épülő gyakorlatok során, sajátélmény-szintű tanulás módszerével kerülnek elsajátításra, elmélyítésre. Célunk a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése; foglalkozunk a helyes önfeltárás és konfliktuskezelés módszereivel, a hatékony együttműködés és problémamegoldás mechanizmusaival, az empátiás attitűd gyakorlásával és fejlesztésével. Az első félévben megtartandó kurzus során fős csoportokban dolgozunk. A csoportban történő munka elősegíti azt is, hogy a kezdő évfolyam hallgatói megismerjék egymást, és a rendszeres találkozások alkalmával fokozatosan kialakuljon és erősödjön bennük az összetartozás érzése, élménye. Továbbá a csoportban való létezés és a tapasztalati alapú tanulás lehetőséget teremthet a csoporttagok számára, hogy megtapasztalják azt, hogy egy jól működő csoportban lehet változni, fejlődni, érni, vagyis a csoport, mint eszköz, segíthet a személyiség kibontakozásában. Mint minden kiscsoportban, így a készségfejlesztő csoportban is megfigyelhetőek különböző csoportdinamikai történések, amelyek hozzájárulhatnak a csoport személyiségformáló hatásához. A csoportban a tagok folyamatos interakcióban vannak egymással, kommunikálnak, együttműködnek. A csoportban zajló összes változás interdependens módon - hatással van mind a csoporttagokra, a tagok kapcsoltára, mind az egész rendszer további működésére. A személyiségfejlesztés során, így a jelen kurzusban is, célkitűzés a pszichikus folyamatok nagyobb integrációs szintjének elérése, a problémamegoldás hatékonyságának fejlesztése; az emberi kapcsolatokban a kölcsönösség, intimitás megtapasztalása és elmélyítése. Az Pszichoszociális készségfejlesztés I. kurzus során, főként strukturált gyakorlatok formájában, játékos elemekkel is dolgozunk. A játék, mint egyfajta speciális átmeneti tér, lehetőséget teremt a benne résztvevők számára, hogy bizonyos helyzetek kipróbálásával, modellezésével szabadon kísérletezve élhessenek meg új tapasztalásokat saját magukkal és társaikkal

4 kapcsolatban. A strukturált gyakorlat olyan speciális tanulási helyzet (egyfajta zárt rendszer ), amit a csoportvezető szándékosan szerkeszt meg és hoz mozgásba (Rudas, 2007). Vagyis, egy a tagok beszélgetésétől, interakcióitól jól elkülöníthető feladat, játék, amely megvalósításához a vezető utasításai adják a keretet. A játékok/strukturált gyakorlatok alapvetően négy célt szolgálhatnak a csoportban: Az első cél, az a csoport kezdetén a feszültség oldása, a csoportmunka elindításának megkönnyítése. A második cél az, hogy tükrözze a különböző rejtett csoportdinamikai jellegzetességeket. Természetesen a játék önmagában nem vált ki csoportdinamikai folyamatokat, de a meglevők nyílttá tehetők általa. A harmadik cél az öntapasztalás, és a különböző készségek fejlesztése. A különböző játékok segítségével megtapasztalhatjuk, hogy milyenek vagyunk, és alkalmunk nyílik bizonyos képességeket, készségeket gyakorolni. Ide sorolhatóak például a kreativitás, a nem verbális kifejezőkészség fejlesztését, vagy az önkép, önismeret, társismeret növelését szolgáló feladatok. A negyedik cél a csoport befejezésének, lezárásának megkönnyítése, és ennek tudatosítása (Rudas, 2007). II. A PSZICHOSZOCIÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS C. KURZUS SORÁN FELMERÜLŐ ANOMÁLIÁK, ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA A kurzus célja szakmai kompetenciák fejlesztése strukturált gyakorlatokon keresztül. Egyéni (személyes) kompetenciák fejlesztése: én - tudatosság, önszabályozás, motiváció Szociális kompetenciák fejlesztése: empátia; társas készségek kommunikáció, konfliktuskezelés Egyéni-személyes kompetenciák:

5 Én-tudatosság: olyan állapot, melyben fokozottan tudatában van az egyén saját énjének, belső normáinak, és hogy megfelel-e azoknak. Az én-tudatosság arról szól, hogy észleli az egyén mindazt, ami benne zajlik. Önszabályozás: saját határok, korlátok ismerete, lehetőségek felismerésének és kihasználásának a képessége. Motiváció: belső késztetés, hajtóerő, amely az egyént különféle tevékenységekre, cselekvésekre készteti. A motivációs körülmények feltárása és felszínre hozása elengedhetetlen a képességek, tehetség kibontakoztatásához és fenntartásához (Rudas, 2009). Teljesítménymotiváció: a kiválóság egy adott szintjének elérésére irányuló késztetés. Elköteleződés: igazodás a szociális munka, mint hivatás értékeihez, módszereihez, megközelítésmódjához. Kezdeményezőkészség: a felmerülő lehetőségek kiaknázása, kapcsolatok kiépítése - és fenntartása érdekében. Optimizmus: a kitűzött célok elérésére irányuló kitartás, az akadályok és nehézségek, buktatók ellenére is. Szociális kompetenciák: Empátia: Mások megértése: más emberek nézőpontjának a megértése, vélemények meghallgatása, egymás elfogadása. Egyének fejlesztése: mások fejlődési szükségleteinek feltárása, képességeik fejlesztése. Kliensközpontúság: képessé válni arra, hogy a szakember felismerje és azonosítsa az egyéni szükségleteket. A sokszínűség értékelése: a kibontakozás lehetőségeinek biztosítása minden tekintetben. Empowerment képessé tétel: eszközök vagy módszerek alkalmazása, melynek

6 igénybevételével az egyének, csoportok vagy közösségek képessé válhatnak a saját életük feletti irányítás átvételére, céljaik elérésére, illetve a saját vagy mások helyzetének javítása érdekében tett lépések megtételére. Hatalommal való felruházást jelent, magában foglalva a képessé tétel civilebb, nyilvánosabb szakaszát, amikor az egyén / csoport képessé válik érdekei, céljai nyilvános felvállalására és képviselésére. Kommunikáció: a szociális munka egyik legfontosabb készsége a megfelelő kommunikációs készség. Verbális (szóbeli) kommunikáció: a legelterjedtebb kommunikációs eszköz. A szociális munka során, a klienssel történő interakcióban is gyakoriak lehetnek a verbalitással együtt járó félreértések, torzulások, félremagyarázások. Cél: a világos és egyértelmű, erőszak és akadálymentes kommunikáció használata. Nonverbális kommunikáció: az interakcióban jelenik meg, információt, üzenetet hordoz. A nonverbális kommunikáció kifejezi a személyek közötti viszonyulás módját, érzelmeket közvetít, alátámasztja a szóbeli közléseket; szabályozó, illetve helyettesítő funkcióval bír. A hiteles kommunikáció feltétele a verbális és a nonverbális csatornák kongruens működése, azaz a tartalmi rész és a viszonyulás módját kifejező nonverbális tényezők összhangja. A verbális és a non verbális jelzések közötti különbségek: - a nonverbális jeleket gyorsabban küldjük és fogadjuk - a nonverbális jelekre kevesebb tudatos kontroll irányul - a nonverbális jelek hatékonyabbak az attitűdök, és az érzelmekről szóló üzenetek továbbításában A nonverbális jelek fajtái: o Vokális jelzések (hangszín, hangmagasság, a beszéd tempója ) o Paraverbális megnyilvánulások (a beszédet kísérő hangjelenségek, pl: nyögés, krákogás, köhécselés) o Mimika (arckifejezés, arcmozgás) o Testtartás és testmozgás (jelzés értékű a beszélgetés közben felvett testtartás)

7 o Szemkontaktus (növeli az intimitást és az őszinteséget, figyelmet fejezhet ki) o Térközszabályozás, térhasználat (a személyes tér határainak szabályozása, különböző zónák ) o Gesztikuláció (a kéz, a kar és a fej önálló jelzései; nyomatékosíthatják, szemléletesebbé tehetik az elmondottakat) o Érintés (számos formája létezik; fontos, bensőséges kommunikációs csatorna) o Vegetatív jelzések (pl. a bőrszín változása, kipirulás, elsápadás, izzadás, remegés) Szimbolikus kommunikáció (kulturális szignálok): az egyén szimbolikus üzeneteket küld önmagáról a környezete felé. Ide tartozik az öltözködés, a hajviselet, a különféle ékszerek, kiegészítők viselése vagy mellőzése, stb. Könnyen félreértelmezhető jelzések lehetnek; általánosítások, címkézések alapjául szolgálhatnak (Erdős, 2006). Kommunikációs eszközök a szociális munkában: Konfrontáció: a másik ember tudtára adni, hogy milyennek látja a szakember a viselkedését. A leghasznosabb, ha törődést fejez ki, s konkrét viselkedést, helyzetet nevez meg. Pl.: egészen vörös lett, dühösnek látszik, csak önmagáról beszél, stb. Leveling: amikor megkockáztatja, hogy megmondja a másiknak, hogy megbántódott vagy megijedt. Amikor nyíltan válaszol a konfrontációra. Fontos, hogy egyes szám első személyben beszéljen az, aki konfrontál vagy megosztást alkalmaz. Enabling: amikor megengedi a szakember, lehetővé teszi a másik félnek, hogy folytassa a destruktív magatartást, ahelyett, hogy konfrontálná. Konfliktuskezelés: A konfliktusok a mindennapi élethez hozzátartozó és elkerülhetetlenül létező jelenségek. A személyközi konfliktusok során folyamatosan ütköznek a különféle érdekek, értékek, érzelmek, meggyőződések. Ha megfelelően sikerül kezelni a konfliktusokat, bármilyen változás, fejlődés előmozdítói is lehetnek. Konfliktuskezelő stratégiák:

8 1. Önérvényesítő (versengő): az egyént saját szándékainak megvalósítása vezérli, akár mások törekvéseivel szemben is. 2. Önalávető (alkalmazkodó vagy engedékeny): e stratégia mögött gyakran önbizalomhiány, közömbösség, passzivitás áll. Bizonyos esetekben mások véleményének, kompetenciájának elismerése, belátás rejlik a háttérben. 3. Elkerülő magatartás: ha az egyén úgy ítéli meg, nincs most energiája e problémával foglalkozni, vagy nem kíván illetéktelenül beavatkozni bizonyos helyzetekbe. 4. Kompromisszumkeresés: együttműködést és kölcsönös bizalmat feltételez. 5. Problémamegoldó stratégia: közösen keresik meg a felek, egymás szempontjait figyelembe véve a legkedvezőbb megoldásokat (Goda, 2006). III. A TANTÁRGY TEMATIKÁJA, FELÉPÍTÉSE Kurzus megnevezése: Pszichoszociális készségfejlesztés I. Kurzus kódja: SMNB1103 Kurzus formája: szeminárium Hiányzás elfogadott mértéke: A PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján. Elérhető: Összes óraszám: 26 óra A kurzus témakörei: I. A készségfejlesztő csoport célja, módszerei, keretei II. Ismerkedés a nevekkel (a név, mint identitásteremtő nyelvi elem szerepe). Önbemutatás. Az önismeret (a személyiség működésének, értékpreferenciáinak ismerete), az önreflexió jelentősége a segítő hivatásban. III. A segítő hivatás motivációja, a segítői attitűd kialakulása. A szakmai és én határok. IV. Nonverbális kommunikáció (testbeszéd, gesztusok), első benyomás, a metakommunikáció jelentősége a társas kapcsolatokban. Szerepjátékok. V. Együttműködés a csoportban és az egyéni kapcsolatokban. Csoportjátékok.

9 VI. Önmagunk mentális reprezentációjának megjelenítése. Rajzos bemutatás. VII. Én és a másik. Empátia. Páros gyakorlatok. VIII. Erőszakmentes kommunikáció, meggyőzés, együttműködés. Csoportos játékok. IX. Asszertivitás. Szerepjátékok. X. Szerepeink, szerephatárok, szerepjátékok. XI. Konfliktusok és kezelésük, hatékony konfliktuskezelés. XII. Zárás, feed-back. A kurzus teljesítésének feltételei: - aktív órai részvétel - hiányzás mértéke (a hiányzás az összes óraszám 10%-át nem haladhatja meg) - a vállalt feladatok teljesítése A KURZUS FELÉPÍTÉSE RÉSZLETESEN, GYAKORLATOKKAL I. A készségfejlesztő csoport célja, módszerei, keretei. A tantárgyelem célja a problémamegoldás, a valóságorientáltság, a kölcsönösség, az intimitásra vonatkozó képesség fokozása, növelése. Ennek megvalósítása során a következő témakörök kerülnek tisztázásra: csoportkeretek kialakításának kérdései (csoportszabályok), személyes értékek, normák tisztázása, az önismeret-szerzés módszerei, az empátia jelenségvilágának megértése, az erőszakmentes kommunikáció gyakorlata, az asszertivitás, a személyes hatékonyság növelése, az együttműködés fokozása, a hatékony konfliktus kezelés gyakorlata. 1. gyakorlat: a kurzus tematika kiosztása, a kurzus céljának, a félév menetének ismertetése. A kurzus jellegéből fakadóan a két legfontosabb alapelv: az őszinteség és a titoktartás, ezek tisztázása elengedhetetlen. Minden kurzus elején nyitókör, végén zárókör. 2. gyakorlat: csoprtszabályok megalkotása közösen. A csoportot maximum 15 fő alkotja. A hiányzás megengedett mértéke a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában rögzített, ezzel kapcsolatban nem élhetnek változtatási lehetőséggel. A többi szabály a résztvevők közös döntésén alapszik (például: egy

10 órán hány passzolási lehetőséggel élhetnek), a szabályokat tartalmazó dokumentum minden órán jelen van, közös elhatározással bármikor módosítható. A szabályok megalkotása és a módosítás kapcsán is elengedhetetlen egy olyan megoldás megtalálása, amely a csoport összes résztvevője számára elfogadható. 3. gyakorlat: beszéljenek arról, hogy érzik magukat, mióta először kapcsolatba kerültek az egyetemmel (felvételi értesítő, beiratkozás, orientációs napok, gólyatábor, kurzusfelvétel, kezdeti élmények) Arcos ábrák kiosztása, ezen ötletek alapján azonosítsák érzelmeiket. A gyakorlat során lehetőségük nyílik egy kevésbé személyes kérdés alapján a csoport előtt érzésekről, benyomásokról beszélgetni. 4. gyakorlat: Várakozások és félelmek, beszéljenek arról, mit várnak, mitől tartanak a kurzus kapcsán. II. Ismerkedés a nevekkel (a név, mint identitásteremtő nyelvi elem szerepe). Önbemutatás. Az önismeret (a személyiség működésének, értékpreferenciáinak ismerete), az önreflexió jelentősége a segítő hivatásban. 1. gyakorlat: Nevem eredete, nevem jelentése - beszélgetés a teljes névről vagy a keresztnévről. A név, mint identitásteremtő nyelvi elem szerepe. Miért fontos? Honnan származik? Mennyire azonosulnak vele? A becenevek jelentősége. 2. gyakorlat: a résztvevők kört alkotnak, először mindenki mondja a saját, majd az előtte ülő társa keresztnevét. Mindenki maga döntheti el, milyen néven szeretné, ha szólítanák, ezt mondja, amikor hozzáér a kör. A gyakorlat végére mindenki elsajátítja a résztvevők neveit. 3. gyakorlat: Zsip zsup Cél: a keresztnevek gyakorlása. A játékvezető középen áll, egyszerre egy valakire mutat rá, ha azt mondja, Zsipp, a jobb oldali, Zsupp vezényszóra a baloldali szomszéd nevét kell mondani. Zsipp zsupp vezényszóra helycsere. 4. gyakorlat: személyes tárgy alapján önmaga bemutatása. Előző órán mindenki azt az instrukciót kapja, következő órára hozzon egy tárgyat magával, vagy egy képet róla, amelyen keresztül a leginkább be tudná mutatni önmagát. A gyakorlat során alkalom nyílik a kreativitás kibontakoztatására önmaguk- és egymás mélyebb megismerésére.

11 5. gyakorlat: név nélküli névjegykártya készítése. Minden résztvevő a legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit egy kártyára írja név nélkül, majd egy közös kalapba dobja. Ezután minden csoporttag húz egy kártyát a kalapból, felolvassa hangosan a többieknek, s együtt próbálják kitalálni, kit jellemez az adott kártya. A gyakorlat célja az önjellemzési készség fejlesztése és egymás mélyebb megismerése. (Ezt a gyakorlatot végezhetjük később is, amikor a részvevők már jobban megismerték egymást.) III. A segítő hivatás motivációja, a segítői attitűd kialakulása. A szakmai és én határok 1. gyakorlat: a) készségek, kompetenciák a szociális munkában. Ezeket közösen összegyűjti a csoport az oktató segítségével, jól láthatóan felírják a táblára vagy egy tacepaora. b) készségek, amelyek megvannak bennem, s amelyekben fejlődni szeretnék Az a) gyakorlatban megbeszélt készségek alapján mindenki önmagára vonatkoztatva elvégzi a feladatot, majd közös megbeszélés követi. A gyakorlat célja elgondolkodniuk saját szakmai személyiségük fejlesztésének lehetséges irányairól. 2. gyakorlat: 5 szóban az ÉLET. Mindenki írja le 5 szóban, számára mit jelent az élet, mi jut elsőre eszébe. Közös megbeszélés követi, majd a többször ismételt fogalmak kiemelése, hangsúlyosságuk okának megtalálása (például: család, egészség, szeretet, stb.). A gyakorlat célja elgondolkodni az értékrend és a segítő hivatás választásának összefüggéseiről. 3. gyakorlat: Találkozom magammal című ábrát kapja mindenki a kezébe, melyet önállóan, átgondolva, saját magára vonatkozóan kitölt minden hallgató. A gyakorlat végén mindenki kiválaszt az ábráról 3 jellemzőt, s ezt megosztja a csoport többi tagjával. A gyakorlat célja önmaguk és egymás mélyebb megismerésének elősegítése. 4. gyakorlat: Melyik vagy Te? Minden hallgató egy fát ábrázoló rajzot kap, ahol a fa aljától haladnak az emberfigurák a fa teteje felé. Ki kell választaniuk és megindokolniuk szimbolikusan melyik figura ábrázolja jelenleg őket és hova szeretnének eljutni például tanulmányaik befejezésekor. A gyakorlat célja annak átgondolása, honnan indulnak és merre haladnak, s ezt az utat hogyan konstruálják meg a többiek és önmaguk számára; ki milyen motivációk alapján választotta ezt a szakot. (Bizonyos időközönként érdemes elvégezni újra e gyakorlatot; áttekinteni, ki meddig jutott a tervezett céljához

12 képest.) 5. gyakorlat: Rajzolja meg 5 képkockában, hogy mi hívta erre a pályára. (emlékek, tapasztalások, élmények). A rajzok közös megtekintése, egymás meghallgatása, megbeszélés. IV. Nonverbális kommunikáció (testbeszéd, gesztusok), első benyomás, a metakommunikáció jelentősége a társas kapcsolatokban. Szerepjátékok. 1. gyakorlat: mutasd be magad, mintha te lennél édesanyád. (Ha az édesanyával kapcsolatban fájó emlékek jönnek elő, akkor bármelyik családtag, barát, aki közel áll hozzá.) Az instrukciók között szerepel, hogy képzeljék el, ha jelen lenne édesanyjuk, milyen szófordulatokkal, milyen stílusban, milyen gesztusokkal mutatná be őket, s legfőképp mit emelne ki a gyermekével kapcsolatban. A hallgatók egyenként mutatják be önmagukat édesanyjuk szerepében. Egy üres szék mögé állnak, és egyes szám 3. személyben elkezdenek magukról beszélni. (Például: Sziasztok, Marika vagyok, ő itt a lányom, Zsófi. Engedjétek meg, hogy bemutassam őt nektek, stb. ) A bemutatás végén minden csoporttag kérdezhet az édesanyától gyermekével kapcsolatban. A gyakorlat célja egy másik családtag szerepébe való belehelyezkedés által a testbeszéd, gesztusok gyakorlása; továbbá önmaguk kívülről látásának segítése. Ez a gyakorlat nem csak a nonverbális kommunikáció kifejezésére, hanem az empátiás attitűd kifejezésére, gyakorlására is alkalmas. 2. gyakorlat: Rendezd magad sorba egy szó nélkül időrendben. Beszélgetés nélkül a csoport tagjainak sort kell alkotniuk a legfiatalabb tagtól kezdve sorrendben a legidősebbikig. A gyakorlathoz íróeszközt nem használhatnak. Cél a metakommunikáció adta lehetőségek kipróbálása, a csoporton belüli együttműködés gyakorlása. 3. gyakorlat: Adj címet. 6 arckifejezést ábrázoló lapot kap mindenki, egyenként kell 1-2 szavas címet adni az ábráknak. Ezután ábránként történik a közös megbeszélés. A gyakorlat célja a nonverbális kommunikáció jelentőségéről történő beszélgetés. 4. gyakorlat: Jelekkel telefonálunk. Mindenki választ magának egy gesztust (kar/kéz/fej jelzést), melyet bemutat a csoportnak. Ezt követően, beszéd nélkül, felhívják egymást telefonon, a jelek segítségével. Ügyelniük kell arra, hogy senkit ne hagyjanak ki.

13 V. Együttműködés a csoportban és az egyéni kapcsolatokban. Csoportjátékok. 1. gyakorlat: asszociációs szólánc Mindenki felír egy kezdő szót a lapra és tovább adja a szomszédjának, aki a látott szó kapcsán azonnal leírja, amire elsőként gondol, majd hajt egyet a lapon és tovább adja. Mindenkihez visszatér a saját lapja, végigolvasva a szavakat, címet adnak neki. A gyakorlat célja megtapasztalni, hogy 1-1 szó, milyen asszociációkat indít el az emberekben, illetve meglátni, mi a csoport közös szóláncának végeredménye. 2. gyakorlat: Mindent róla. Az oktató 2 embert kihív a teremből, a többiek bentmaradnak és 2 csoportot alkotnak. A csoportok feladata, hogy a lehető legpontosabb külső leírást adják a két csoporttársuk közül az egyikről (ezt az oktató határozza meg), aki az imént távozott a teremből. Majd 3 perc után visszatér a 2 hallgató, s a csoportok egyenként ellenőrzik állításaikat. A gyakorlat célja a csoportban való közös munka megtapasztalása, memória fejlesztése, megfigyelőkészség növelése. 3. gyakorlat: Számoljunk közösen! (vagy Kezeket a magasba! nevű gyakorlat) A feladat, hogy a csoport közösen számoljon el 1-20-ig, úgy, hogy egyszerre csak 1 ember mondhat 1 számot, ha véletlen 2-en mondják ugyanazt, kezdődik a számolás újra 1-től. A gyakorlat célja, hogy rájöjjenek a csoportszabályra, csak úgy oldható meg a feladat, ha egymás után számolnak 20-ig. (A játék közben nem beszélhetnek, csak nonverbális jelzések megengedettek.) További cél a csoportban való együttműködés megtapasztalása, az egymásra való odafigyelés készségének fejlesztése. A feladat végén megbeszéljük, hogyan jöttek rá a szabályra, ki volt az irányító, stb. A Kezeket a magasba nevű gyakorlat során egyszerre egy kéz lendülhet a magasba, a cél, hogy mindenki felemelje mindkét kezét. Ha ez megtörtént, a szék támlája mögé téve a kezeket jelzik, hogy kész vannak. Szabályok: nincs beszéd, egyszerre egy kéz lendülhet fel, egymás után nem következhetnek a szomszédos kezek és a szomszédok. 4. gyakorlat: ABC tárgyakkal A hallgatók 4 kisebb csoportot alkotnak (kb. 4 fő egy csoport), minden csoport kap egy nagy kartonlapot, ahova közösen felírják a magyar ABC-t. Ezután a feladat az, hogy minden betűre próbáljanak meg egy tárgyat helyezni a teremből (pl.: k betűhöz egy krétát, stb.). A gyakorlat akkor fejeződik be, ha valamelyik csoport elsőként elkészül. Minden csoport megmutatja, melyik betűhöz milyen tárgyat talált, megbeszéljük, melyik csoportban ki töltött be az airányító szerepet, mi okozott nehézséget, hogyan sikerült a közös munka. A gyakorlat célja a kiscsoportban

14 való szoros együttműködés megtapasztalása, a kreativitás és a fantázia fejlesztése. 5. gyakorlat: Toronyépítés Kiscsoportban dolgoznak tovább. Minden csoport kap 30 db A/4-es lapot, ezekből kell, adott idő alatt /15 perc/ minél magasabb tornyot építeniük. A játék során, a papírlapokon kívül, semmilyen egyéb eszköz használata nem lehetséges. Az a csapat győz, akinek a legmagasabb az építménye, melynek meg is kell állnia. A játékot hasonló megbeszélés zárja, mint az előző feladatnál. VI. Önmagunk mentális reprezentációjának megjelenítése. Rajzos bemutatás. 1. gyakorlat: Önarckép Mindenki egy A/4-es lapra rajzolja le önmaga arcát, s utána mondja el néhány mondatban, ő milyennek látja saját magát, mit emelt ki az önarcképében. A hangsúly nem a rajzolási készségre helyeződik, sokkal fontosabb, mely vonásokat emelik ki, tartják hangsúlyosnak, hogyan tudnak azonosulni önmagukkal. 2. gyakorlat: Az én címerem A gyakorlat többféleképp is végezhető: a) Mindenki egy üres címer sablonját kapja, amibe fantáziája alapján megrajzolhatja a rá legjellemzőbb dolgokat. Otthoni feladat megírni saját címerük történetét, amit következő órán megosztanak a többiekkel. b) Mindenki egy üres címer sablonját kapja, amit 4 részre oszthat a következők szerint: a) Életem legfontosabb eseménye b) Az elmúlt év legboldogabb pillanata c) Amit jól tudok d) Amit szeretnék jobban tudni E négy rész megrajzolása után közös beszélgetés a címerről. A gyakorlat célja egymás mélyebb megismerése, önmaguk kifejezése nem pusztán verbális eszközökkel. VII. Én és a másik. Empátia. Páros gyakorlatok. 1. gyakorlat: Én azt szeretem benned, hogy Előző óra végén párokba rendezi az oktató a csoportot, lehetőleg azok az emberek alkotnak egy párt, akik ritkábban kerültek egymással közös

15 csoportba az órai gyakorlatok során. A feladatuk, hogy erre az órára fogalmazzanak meg minél több olyan állítást, mi az, ami a másikban leginkább szimpatikus nekik, miért jó beszélgetni vagy együtt dolgozni a párjukkal. A 2 óra között 1 hét telik el, az oktató arra bíztatja a párokat, szünetekben beszélgessenek egymással olyan témákról is, ami eddig nem került elő, ismerkedjenek, hogy állításaik ne csak felszínes, külső dolgokra vonatkozzanak. A gyakorlat célja egymás mélyebb megismerése, pozitív visszajelzés adásának és kapásának kölcsönös megtapasztalása. 2. gyakorlat: Én vagyok Te A csoport párokba rendeződik, s megbeszélik ki lesz a beszélő és ki a hallgató. A párok közösen keresnek egy olyan témát, amely mindkettőjüket érdekli. 3 percig beszél az egyik fél a választott témáról, addig a pár másik tagja figyelmesen hallgatja őt, anélkül, hogy kérdezne vagy szóban reagálna az elhangzottakra. 3 perc után cserélnek, fordul a beszélő szerepe a hallgatóéba. Ezután jön a következő instrukció: mindenki mondja el E/1-ben, mit hallott 3 percben a másiktól. A másik fél csak a legvégén egészítheti ki az elhangzottakat. A gyakorlat befejeztével mindenki elmondja, a beszélő vagy a hallgató szerepe volt könnyebb számára és miért, illetve milyen érzéseket keltett benne, saját történetét mástól visszahallani E/1-ben. A gyakorlat célja az aktív figyelem fokozása, az egymásra való odafigyelés, értő hallgatás megtapasztalása. 3. gyakorlat: Rajzold le, amit mondok A hallgatók párba rendeződnek, s egymásnak háttal leülnek. Az egyik fél kap egy nagyobb figurát ábrázoló rajzot, amit a másik félnek az ő instrukciói alapján le kell rajzolnia egy üres lapra meghatározott időn belül. Az idő lejártával csere történik, aki eddig rajzol, ő instruál (de nem ugyanazt a figurát, amit neki kellett rajzolnia, újat kap). A gyakorlat végén mindenki összehasonlítja a rajzát az eredeti ábrával, majd közösen megbeszéljük, kinek melyik szerep tetszett jobban és miért, illetve ki mire nem fektetett elegendő hangsúlyt az instrukciók adása során (például: arányok, a figura elhelyezkedés a lap méreteihez viszonyítva, apró részletkérdések egyeztetése, stb.) A gyakorlat célja játékos formában megtapasztalni a párban való közös munka előnyeit, nehézségeit, az egymásrautaltság, felelősség érzését. VIII. Erőszakmentes kommunikáció, meggyőzés, együttműködés. Csoportos játék. 1. gyakorlat: Vitajáték a csoport véletlenszerűen kétfelé oszlik, egyik tábor összegyűjti a feldobott témával kapcsolatos pozitív érveit, a csoport másik fele pedig az ellenérveket (utána a következő

16 témánál csere). Például: homoszexuálisok fogadhatnak-e örökbe gyermeket? A gyakorlat nehézsége, hogy mindenki véletlenszerűen kerül egyik vagy másik oldalra, így gyakran saját személyes véleményükkel ellentétes érveket szükséges gyűjteniük a hallgatóknak. Az érveket és ellenérveket a táblára írjuk, majd a feszültségek feloldása érdekében a végén közösen megbeszéljük az elhangzottakat. A gyakorlat célja az érvelés technikájának gyakorlása csoportos helyzetben, illetve a tolerancia gyakorlása egymás véleményének tiszteletben tartása által, beszélgetés az előítéletes gondolkodásról. 2. gyakorlat: Nyertünk a lottón A hallgatók 4 fős csoportokba rendeződnek, s minden csoport nyert 20 millió Ft-ot. A feladatuk közösen elkölteni ezt a pénzt, olyan kompromisszumra jutni a pénz sorsát illetően, ami mindenki számára megfelel. (Az például nem lehet megoldás, hogy 4 felé osztják a pénzt, s mindenki elkölti a saját résztét, csak együtt rendelkezhetnek a teljes összeg felett). A gyakorlat célja saját érdekeik, véleményük felvállalásának fejlesztése játékos formában, a többiek véleményének tiszteletben tartása, a kompromisszumos megoldásra jutás előnyeinek, nehézségeinek megtapasztalása. IX. Asszertivitás. Szerepjátékok. 1. gyakorlat: Vendégjárás A hallgatók 4 csoportba rendeződnek (kb. 3-4 fő egy csoport). Minden csoport kap egy instrukciós lapot, ami alapján szükséges a szerepjáték résztvevőinek viselkedni a későbbiek során: 1. Az A csoport tulajdonságai: magabiztosnak mutatkozó ember, aki tudatában van saját felsőbbrendűségének. Ez gesztusaiban és beszédmodorában is megnyilvánul. Amikor a vendégek megérkeznek, fogadja és ellátja őket, de ragaszkodik ahhoz, hogy úgy viselkedjenek, ahogy ő kívánja és megszokta. Nem érdekli a vendégei hogyan éreznek, mit szeretnének, egyetlen cél, mindenki lássa, ő az úr a háznál. 2. A B csoport tulajdonságai: alárendelődő és elfogadó ember, sok kecsességgel a gesztusaiban. Amikor megjönnek a vendégek, tiszteletteljesen kezeli őket, szinte mentegetőzve bánik velük, semmiben nem mond ellent, véleményét nem vállalja, minden úgy a helyes és jó, ahogy a vendégek szeretnék.

17 3. A C csoport tulajdonságai: meleg, kedves, barátságos, könnyen megnyilvánuló ember. Amikor a vendégek megérkeznek nyílt és felszabadult velük, mindenben megpróbál a kedvükben járni és közben ő is jól érzi magát. 4. A D csoport tulajdonságai: gyanakvó, depresszióra hajlamos embernek tűnik. Amikor megjönnek a vendégek, egyből az okokat sorolja, miért nem tetszik nekik semmi anélkül, hogy a vendégek bármivel elégedetlenek lennének-, melankolikus hangulatát másokra is átragasztja. 1. Először A csoport meglátogatja B csoportot és C csoport meglátogatja D csoportot. 2. Majd D csoport látogatja A csoportot és B csoport pedig C csoportot. 3. Ezután A csoport meglátogatja C csoportot és B csoport D csoportot. 4. Legvégül C csoport meglátogatja A csoportot és D csoport B csoportot. Egy látogatásra kb. 5 perc jut. Ezután mindenki beszámol, melyik szerepbe hogy érezte magát, milyen érzés volt vendégnek, illetve az adott szerepében házigazdának lenni. Emlékeztetett-e valamelyik helyzet korábbi élményekre? A gyakorlat célja a négy viselkedési alapszituáció kipróbálása és átélése, és az ezekről való beszélgetés. X. Szerepeink, szerephatárok, szerepjátékok. 1. gyakorlat: Életem tortája Mindenki egy kör alakú tortát vágjon szeletekre, a torta szeletei jelképezik az ő életében betöltött szerepeit. Az arányokra is szükséges figyelni, melyik szerepet mekkora szelet jelképez a tortán. A rajzos gyakorlatot közös megbeszélés követi. Általában elsőre mindenki csak néhány szerepet ír fel, majd a többiek elmondása alapján egészítik ki a saját tortájukat (például unoka szerep, unokatestvér szerep, stb.) A gyakorlat célja annak áttekintése, ki milyen szerepeket tölt be az életében, további cél annak mélyebb átgondolása, melyik szerephez milyen viselkedés, érzés, hangulat, kapcsolat társul. 2. gyakorlat: Háy János (2007): Házasságon innen és túl című kötetéből Lágymányosi ( o.) című novella feldolgozása. A novellát az előző órán kapott instrukciók alapján mindenki otthoni munkával egyedül feldolgozza az órára. A novellában megjelenik a szociális munkás szak, s egy lány, aki szülei elvárásaival ellentétben e szakra jelentkezett, s az egyetem miatt még a zenekarából is kilépett. Beszélgetés a lány pályaválasztási motivációiról, a szülők hozzáállásáról, szerepéről, s a barátok,

18 szerelmek megjelenéséről. Kinek mit jelent e novella, min gondolkodott el az olvasottak kapcsán, saját életében átélt-e már a lányéhoz hasonló döntési helyzeteket, stb.? 3. gyakorlat: szerepjáték az előző novella alapján: b. szülő-gyermek c. lány-zenekar egyik tagja A gyakorlat célja játékos formában megélni, elgondolkodni azokról a helyzetekről, amelyek a hallgatók életében is megjelenhetnek saját pályaválasztási döntéseik során. XI. Konfliktusok és kezelésük 1. gyakorlat: Konfliktusaim az életemben. A feladat, mindenki kis cetlikre írja le, milyen konfliktusokba keveredik a leggyakrabban (például: veszekedés a szüleimmel, nézeteltérés a barátommal, stb.) E cetliket összegyűjtve közösen kategóriákat alkotunk és felírjuk őket a táblára (például: családi konfliktusok, iskolai konfliktusok, stb.). Ezt követően arról beszélgetünk, ki milyen megoldási stratégiát alkalmaz egy-egy konfliktushelyzet megoldására, előnyösnek tartja-e azt és miért. A gyakorlat célja a hallgatók megismertetése a konfliktuskezelés módjaival, beszélgetés a megoldási stratégiákról. 2. gyakorlat: Szerepjáték konfliktushelyzetek kezelése 1. Egyik fél a pincér, másik a vendég. A pincér kiviszi a levest, amelybe bogarat talál a vendég. Melyik fél hogyan kezeli ezt a helyzetet? 2. Egyik fél egy postai alkalmazott, másik fél egy hosszú sorban áll, és várja, hogy befizethesse a csekkét. A postai alkalmazott percek óta mobiltelefonon beszélget, jól hallhatóan magánjellegű beszélgetést folytat. Melyik fél hogyan kezeli ezt a helyzetet? Több konfliktuskezelési módot kiválasztva is eljátszható mindkét gyakorlat. 3. gyakorlat: Gruffacsór Mindenki ugyanazt az értelmetlenül hangzó szöveget kapja meg, a feladat: műfordító vagy, fordítsd le e szöveget. Ezután minden hallgató felolvassa a saját fordítását. A gyakorlat célja annak megtapasztalása, hogy az értelmezésbeli különbség a konfliktus egyik lehetséges oka lehet. Kiderül, hogy ugyanaz a szöveg mindenkinek mást jelent. A különböző jelentéstartalmakkal való felruházás félreértésekre adhat okot.

19 XII. Zárás, feed-back. 1. gyakorlat: Értékelő gyakorlat mindenkinek értékelnie kell magát 1-5-ig és szóban is megindokolni mindezt a következő 3 dimenzió mentén: Aktivitás Érdeklődés Részvétel (elvileg a kurzus jellegéből fakadóan a hiányzás megengedett mértéke a TVSZ-ben rögzített, így nem a megjelenés az értékelés tárgya, hanem, hogy önmagához képest mit érez, mennyire engedte-, adta bele magát a különböző gyakorlatokba.) A gyakorlat célja az önértékelés, önmaguk működésére, viselkedésére való reflektálás fejlesztése. 2. gyakorlat: Értékelő gyakorlat mindenki kap egy lapot, amin 3 ábra látható: egy autó, egy szív és egy kuka. Feladatuk, hogy az ábrák alá összegyűjtsék a féléves kurzusra vonatkozóan: mi az a tudás, készség, képesség, amit elsajátítottak és tovább viszik jelképesen az autóval. melyek azok az emlékek, pillanatok, pozitív érzések amit a szívükbe zárnak mit ítélnek feleslegesnek, unalmasnak, kényelmetlennek, negatívnak, amit legszívesebben a kukába dobnának A gyakorlat célja pozitív, negatív visszajelzések és kritikák megfogalmazásának elősegítése. 3. gyakorlat: Saját fám Mindenki megrajzolja a saját fáját az általa választott eszközökkel és méretben, bármilyen instrukció nélkül. Ezután körbe adják egymásnak a rajzokat, mindenki egy pozitív érzést ír a rajz másik oldalára, ami a fáról eszébe jut. Ha visszaér a fa a gazdájához, egy borítékba teszi, jelképesen ez lesz a félév csomagja, egy emlék, amely a többiekkel közös munka végeredménye. 4. gyakorlat: A mellékletben található értékelő lap kitöltése, mely anonim és önkéntes.

20 IV. VÁRT HATÁSOK, EREDMÉNYEK Az egyéni-személyes kompetenciák területén: Fokozódó én tudatosság, fejlődés az önszabályozás területein belül. A saját határok, és korlátok mélyebb szintű megismerése, fejlődés a saját lehetőségek felismerésének és kihasználásának képességében. A saját, szakmai motiváció erősítése, az egyéni indíttatások, hajtóerők feltérképezése és tudatosítása. Igazodás és elköteleződés a szociális munka, mint hivatás értékeihez, módszereihez, megközelítésmódjához. Az önismeret fejlődése, fokozódó ön-reflexivitás, a saját értékek tudatosítása, a fejlesztésre szoruló képességek, készségek azonosítása. A szociális kompetenciák területén: Az empátiás attitűd gyakorlása, az empátiás készség fejlesztése. A kurzus során várható eredmény, hogy a hallgatók megtapasztalják és gyakorolják azt a fajta viszonyulást, mely mások megértésére irányul. Képesek más emberek nézőpontját meghallgatni, átgondolni, megérteni, különféle véleményeket meghallgatni, egymás iránt elfogadó módon viszonyulni. Megismerkednek az erőszakmentes kommunikáció jellemzőivel, gyakorlatával, és bizonyos helyzetekben képesek alkalmazni azt. Hatékonyan tudják alkalmazni az asszertivitás módszerét. Növekvő tudatosság a személyközi konfliktusok pontos felismerésében, azonosításában és kezelésében. Törekvés a mindkét fél számára legelőnyösebb megoldási modell kiválasztására, a problémamegoldás lépéseinek tudatos használata. Fokozódó hatékonyság a különböző csoportfolyamatok megtapasztalása által az együttműködés terén.

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek)

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek) Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű tanári kommunikáció a diákokkal többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan fejlődő

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc

FORCAVI Project. módszerek eszközök instr. Doku prezentáció ppt 1-3 dia 2. oldal. statusz* idő/perc Nº: 2012-1-S1-LO0-0612 sorsz. modul neve, rövid tartalma feladatok az egyes egységekre, leckékre I. Keretek: a tréning kereteinek, céljának és felépítésének rövid ismertetése, idő/perc módszerek eszközök

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés

Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Humánerőforrás menedzsment, személyzetfejlesztés Mindenkire szükség van! Hunánerőforrás fejlesztés 1 A személyzetfejleszt lyzetfejlesztés megközel zelítése Hunánerőforrás fejlesztés 2 A csoport hatékonyságának

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben