INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Lélektan és neveléstudományi kar Módszertan tanszék INTERKULTURÁLIS NEVELÉS Választható tárgy Oktatási segédlet Szöveggyűjtemény Dr. Kovács Zoltán 2005.

2 2 Tartalom 1. Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés 3 2. Curikulum és interkulturális nevelés A tolerancia A kommunikáció Konfliktusok és a konfliktusok kezelése 26 Minilexikon 29 Irodalom

3 3 1. Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés 1 A multikulturális nevelés mind gyakrabban használt fogalom a hazai pedagógiában. Nálunk is egyre élénkülő figyelem veszi körül az öntudatra ébredő nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi problémáit, különösen oktatását és munkaerő-piaci helyzetét. Az alábbiakban betekintést nyerhetünk a multikulturális nevelés egyes kérdéseibe, fogalmának értelmezésébe, megismerhetjük fejlődését, és megtudhatjuk, mitől lesz egy oktatási intézmény multikulturális jellegű. Multikulturális társadalom, globalizációs tendenciák A fejlett világ számára a 21. század a multikulturális társadalmak időszaka. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ismert jelenség volt, azonban a multikulturális társadalmak kialakulása a második világháború után vált világméretekben egyre erősödő folyamattá. Mindezek hátterében ott találjuk a gyarmatbirodalmak felbomlását, Európa második világháború utáni politikai megosztottságát, a fejlett nyugati országok és a kevésbé fejlett keleti régiók társadalmi, gazdasági, politikai berendezkedésében fennálló ellentéteket, a megélhetési nehézségek, illetve a politikai üldözés elől menekülő ambiciózus fiatalokat, akik tömegesen indították el a fejlettebb országokba irányuló migrációs folyamatokat. A bevándorlási tendenciákat leginkább olyan fiatalok kezdeményezték, akik saját hazájukban is nehéz helyzetben voltak, anyagi gondokkal küzdöttek, így a fogadó országban is hátrányos helyzetbe kerültek, nem ismerték a nyelvet, egy új, ismeretlen ország kulturális szokásait kellett megtanulniuk, miközben a munkaerőpiacon is hátrányba kerültek a hazai munkavállalókkal szemben. A 20. század második felében felerősödött migrációs folyamat napjainkra korántsem fejeződött be, hiszen a különböző háborús konfliktusok, például Jugoszlávia felbomlása, a balkáni ellentétek, az észak-írországi összetűzések sora, illetve az európai integrációs folyamat újra és újra aktuálissá teszi a kérdést. A multikulturális társadalom jelensége szorosan összekapcsolódik a világban nemzetközi szinten jelentkező globalizációs tendenciákkal. A globalizáció hátterében ott áll az elmúlt két évszázad felgyorsult technikai-gazdasági-műszaki fejlődése. Az új találmányok, technikai változások lehetővé teszik a különböző országok, földrészek közti gyors közlekedést és kommunikációt. A telefon, a fax, az internet megjelenése gyors személyi, hivatali, banki ügyintézést eredményezett, egyszerűbbé vált a kereskedelmi, gazdasági folyamatok bonyolítása is, miközben a közlekedés, főként a légi közlekedés fejlődésének köszönhetően, a személy- és áruszállítás ideje mind rövidebb lett. Az új találmányok révén korábban elképesztően nagynak tűnő távolságok tűntek el, a szomszédos és a távoli országok munkaerőpiacának, lakosainak elérése leegyszerűsödött, így gomba módra jöttek létre a multinacionális vállalatok, amelyek leányvállalataikkal behálózzák a világot, termékeik a Föld szinte minden országában ismertté váltak. A multinacionális vállalatok jellegüknél fogva sajátos munkamorált, szervezeti stílust alakítanak ki, több ország közös vállalathoz tartozó dolgozóinak együttműködését, különböző országban élő, különböző anyanyelvű, vallású, kulturális sajátosságokkal, eltérő szokásvilággal jellemezhető emberek együttműködését, kooperációját, közös munkáját kívánják meg. A globalizációs tendencia azonban nem áll meg az ipar, a mezőgazdaság vagy a szolgáltatások szintjén. Az új és ma már általánosan elterjedt infokommunikációs technológiák és a szállítás felgyorsulása révén az egyes kulturális termékek gyorsan és könnyen eljutnak egyik országból a másikba, befolyásolva ezzel távoli országok kultúráját, fejlődését, nem utolsósorban ízlésvilágát. A felélénkülő turizmus hasonló 1 Torgyik Júlia cikke az Új Pedagógiai Szemle 2004/ számában. Interneten elérhető a

4 4 folyamatot indukált, ugyanakkor tovább növeli a kultúrák kölcsönhatásának esélyét. A világ egységesül a fogyasztás szempontjából is. Gondoljunk csak arra az igen egyszerű, hétköznapi példára, hogy ma már nem kell külföldre utaznunk, ha egy kínai étteremben szeretnénk enni, ha egy jó olasz pizzát, egy angol teát vagy egy cseh sört szeretnénk fogyasztani. Mindenütt ugyanazt a gyorséttermi hamburgert kínálják, hasonló autómárkák a legkedveltebbek, és a különböző országok fiataljai a nemzetközi divatot követve hasonló márkájú farmerben és sportcipőben járnak világszerte. A trendeket, a divatáramlatokat ugyanazok a nemzetközileg ismert cégek diktálják a Föld különböző kontinensein, és az elektronikus média kínálta reklámlehetőségeknél fogva időbeli késés nélkül tudják termékeiket propagálni a Föld egymástól földrajzilag távol eső pontjain. A globalizációhoz az amerikanizáció jelensége párosul, ugyanis az Egyesült Államok vezető gazdasági ereje rányomja bélyegét számos ország gazdaságára, nem kis mértékben befolyásolva azok fejlődését. A globalizáció magával hozza a felerősödő munkaerő-vándorlást, az egységesülő piac, az egységes európai pénz megjelenését és a mindezeket kísérő különböző konfliktushelyzeteket. Mind a turizmus, mind az általánosan érvényesülő gazdasági változások együtt járnak a növekvő szintű migrációs folyamattal. A népesség kedvezőbb munkalehetőségeket keresve a gyors utazásnak és az egységes európai piacnak köszönhetően könnyebben vándorolhat, telepedhet le egy másik országban, és ahogy a tapasztalatok mutatják, a letelepedés már nem csupán időszaki kiküldetést jelent, az alacsonyabb gazdasági helyzetű országok állampolgárai közül többen döntenek a végleges maradás mellett. A kulturális kölcsönhatás tehát erősödni látszik mind az egyén, mind pedig a társadalom életében, ilyen módon korunk népessége a globalizációs tendenciák aktív résztvevőjévé válik. Egy-egy ország népessége, gazdasága egyre inkább függ a más országokban, társadalmakban zajló változásoktól, más szóval azt mondhatjuk, hogy az interdependencia korát éljük. Eddig soha nem látott kulturális pluralizmus részesei vagyunk, korunkban a jövő a multikulturális, multietnikus, soknyelvű társadalomé, ami azt jelenti, hogy az oktatásban prioritást kell kapnia a sokszínűség tiszteletének, a másként, a sokféleképp gondolkodás elfogadásának. Már a Delors-jelentés (1997) is rámutatott, hogy a globalizációs tendenciák felerősítik az igényt a nemzeti identitás megőrzésére, miközben mind nagyobb szükséglet mutatkozik más népek megismerése, kultúrájának tisztelete iránt. Lényeges, hogy a multikulturális oktatás a kohézió eszköze legyen, hiszen az iskolai nevelésnek szembe kell néznie a társadalmat alkotó csoportok kulturális megnyilvánulásainak gazdagságával is, meg kell tanítania a békés társadalmi együttélést, és ösztönöznie kell a demokratikus társadalmi részvételt. Kozma Tamás (1995) kifejti, hogy a fejlett nyugat-európai országok akkor kezdtek komolyan foglalkozni a bevándorlók problémáival, amikor már tömeges méretekben érzékelték, hogy a vendégmunkások nem kívánnak hazatérni, családjukat a fogadó ország területén alapítják meg, gyermekeik itt születnek, és hosszú távon szintén ebben az országban kívánják taníttatni őket. A nagy befogadó országokban a kulturális különbségekből eredő problémák az oktatás szintjén is jelentkeztek. Egyre inkább világossá vált, hogy a multietnicitásra az iskolarendszernek is válaszolnia kell. Kezdetben a fogadó országok nem tudtak mit kezdeni a bevándorlók gyermekeinek oktatási problémáival, később rájöttek, hogy felül kell vizsgálniuk megszokott oktatási gyakorlatukat, szembe kell nézni a sokkultúrájú, soknyelvű, eltérő tradíciókat, kulturális értékeket, vallásokat magukénak mondó emberek különböző igényeivel. Az 1960-as években kidolgozták a célországokban köztük például Németország, Svédország, Kanada és az USA a multikulturális oktatás koncepcióját. Az oktatáspolitikai szakértők felismerték, hogy a multikulturális oktatási koncepció bevezetése azért is elodázhatatlan, mert így csökkenthetők a kisebbségben lévő, bevándorló

5 5 családok hátrányai és a többség idegenkedése velük szemben, miközben hosszú távon az integrálódás elősegítéséért, a munkahelyi, az iskolai és a társadalmi beilleszkedésért tesznek nagyon jelentős lépéseket. Az oktatás ily módon fontos kohéziós erővé válik, elkerülve, hogy maga is kirekesztő tényező legyen. A célországok kezdetben a nyelvoktatás területén kezdeményeztek változtatásokat, hiszen a bevándorlók körében tapasztalt nyelvismereti hiányosságok miatt Németországban például az ott élő török vendégmunkások gyermekei számára Törökországból hoztak anyanyelvi tanárokat, és a vendégmunkások gyermekei külön osztályokban török nyelven tanultak. Hamarosan rájöttek azonban az eljárás hiányosságaira, mert a gyerekeket a többségi diákoktól szeparálva oktatták, és a tanulók a német nyelv megfelelő ismerete és a fogadó ország kultúrájának kielégítő ismerete nélkül nem tudtak megfelelő módon beilleszkedni egy új hazát jelentő idegen országban. Ugyanakkor a német gyerekek is anélkül nevelkedtek, hogy közvetlen, napi kapcsolatuk lett volna a török bevándorló tanulókkal az iskolában. Persze a bevándorlók második generációjánál már megváltozott a helyzet, fokozatos javulás figyelhető meg ezen a téren. A Delors-jelentés rávilágít arra, hogy sok gyerek helyzetén az iskolai oktatás nem javított, hanem inkább rontott: a globalizálódó világ iskoláiban számos diákot érint a kirekesztődés, a lemorzsolódás veszélye. Így az intézményes nevelés nem érheti be azzal a minimális toleranciával, amit a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékei iránt mutat, hanem szolidárissá kell válnia az említett csoportok szociális-gazdasági problémái iránt is. Az iskolának fel kell lépnie a szegénység elmélyülésének és a kirekesztődésnek a megakadályozásáért, valamint különböző társadalmi, etnikai csoportok közt kialakult konfliktusok és a kommunikációs szakadék további mélyülése ellen. A globalizáció hatására fellépő egyenlőtlenségek növekedése szorosan összefügg a szegénység terjedésével. A világtendenciákkal együtt járó holisztikus problémák, így az előítéletes magatartás, a kirekesztés ellen csupán egy járható út van, a különböző kulturális, vallási, társadalmi csoportokhoz tartozó emberekről szóló kölcsönös informálódás, a Földet érintő globális problémák iránti érzékenység, a kölcsönös felelősségtudat erősítése tanítványainkban. Ha megtanítjuk a gyerekeknek elfogadni, megérteni a különböző kultúrák eltérő szempontjait, elkerülhetjük a konfliktusokat, és megállíthatjuk az erőszakos magatartást. A konfliktusok többnyire az információhiányból származnak, és amikor egy-egy diáknak szembe kell néznie egy konfliktussal, gyakori, hogy nem tud eleget a másikról ahhoz, hogy sikeresen megoldja a problémát. A kulturális háttér okozta különbségek tovább mélyíthetik a különböző etnikai csoportok közötti ellentéteket, félreértéseket. Különösen fontos mindennek a megértése a többség és az újonnan bevándorló népcsoportok, a más kultúrából érkező vendégmunkások viszonylatában, de az évszázadok óta velünk élő, a többségi kultúrától eltérő értékeket, kulturális rendet magáénak valló etnikai kisebbségek esetében is. Mi is az a multikulturális nevelés? Banks és Banks (2001) az alábbiakban fogalmazza meg a multikulturális nevelés lényegét: A multikulturális nevelés a nevelés azon területeként definiálható, amelynek fő célja egyenlő nevelési-oktatási lehetőségek biztosítása a különböző rasszokhoz, etnikai és kulturális csoportokhoz, különböző nemekhez és szociális osztályba tartozó diákok számára. Az egyik legfontosabb célja hozzásegíteni valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulásokhoz és képességekhez, amelyek egy plurális, demokratikus társadalom hatékony működéséhez szükségesek, és amelyek a különböző csoportokból származó emberek közötti interakciókat, a kommunikáció sikeres működését segítik annak érdekében, hogy a társadalom és a morál a mindenki számára előnyös, közös jót szolgálja. (XI. o.) Kovács Sándor (1997) szerint a multikulturális nevelés oktatáspolitikai stratégia és pedagógiai eszköztár a sokkultúrájú társadalmak népességének integrálására. Czachesz Erzsébet (1997) szerint a multikulturális nevelést a nemzetközi pedagógiai szakirodalomban

6 6 gyakran az interkulturális nevelés szinonimájaként használják. A sokéves demokratikus hagyományokkal rendelkező országok a multikulturális oktatáspolitikai koncepció segítségével kívánják elérni a kisebbségi helyzetben lévő gyermekek társadalmi és iskolai integrációját. A multikulturális nevelés figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket, a plurális értékeket. Gyűjtőfogalom, amely sokféle, egymástól is igen különböző programot, koncepciót, elképzelést foglal magában, így például a multikulturális kommunikációt, az interetnikus konfliktusmegoldást, a multikulturális tananyagfejlesztést, a kisebbségi kultúrák megismerésének módszertanát, a kisebbségi diákok számára azonos oktatási feltételek biztosítását, a demokratikus társadalmi részvétel tanítását, az igazságtalan emberi bánásmód elleni harcot stb. Amerikában a multikulturális nevelésbe nemcsak az etnikai kisebbségek helyzetével, nevelésével kapcsolatos kérdések tartoznak, hanem e fogalomkör szorosan összekapcsolódott a társadalom más kisebbségi csoportjaival, nevezetesen a nők és a fogyatékkal élők oktatásügyi kérdéseivel is. A multikulturális nevelés nem csupán az eltérő rasszok, kultúrák, társadalmi csoportok iránti érzékenységet jelenti, hanem egyfajta paradigmaváltást is, amely magával hozza a különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadását, s egyszerűen természetesnek veszi a másságot. A multikulturális oktatás jellemzője az inkluzivitás, magyarul a befogadás, amely mindenki, így a többségi középosztálybeli diák számára is hasznos lehet. Sok nyugati országban, de a fejletlenebb közép-kelet-európai régióban is cél a kisebbségi diákok sikeres társadalmi integrációja. A különböző európai és tengerentúli országok számos programot szerveznek annak érdekében, hogy tanulóikat felkészítsék az etnikailag sokszínű társadalomban való hatékony részvételre, remélve, hogy hozzájárulnak a különböző rasszok és kultúrák, a vallási és etnikai, nemzeti kisebbségek közötti békéhez, megértéshez és nem utolsósorban egymás kölcsönös elfogadásához. A multikulturális nevelés alapját az emberi és állampolgári jogok jelentik; a fejlett országok deklarálják az esélyegyenlőséget, az egyenlő oktatáshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát minden egyes állampolgár számára, a bevándorló és a kisebbségekhez tartozó gyerekeknek éppúgy, mint a középosztálybeli, többségi társadalomból származó tanulóknak. A demokratikus alapon működő országok kimondják, hogy a kisebbségeket is ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többség tagjait, kultúrájuk őrzése, átörökítése egyetemes emberi jog. A fejlett államok rájöttek arra, hogy a többségi társadalom, a többségi tanulók számára is értéket jelent a kisebbségek kultúrájának tiszteletben tartása, korántsem a konfliktusok keresésére, hanem békés együttélésre törekszenek. Igyekeznek elébe menni a problémáknak, mert tudják, hogy az erőszakos asszimilációért nagy árat kellene fizetni. Ezért sokféle módon próbálnak tenni a nemzeti kisebbségek helyzetének javításáért, így a bevándorlók gyermekeinek lehetővé teszik, hogy saját anyanyelvük legyen az oktatás nyelve, a kisebbségek számára külön programokat, ösztöndíjakat alapítanak, továbbtanulásukat ösztönzik, kvótákat biztosítanak a kisebbségi fiatalok felsőoktatásban való részvételének a segítése érdekében, az esélyegyenlőséget akár pozitív diszkriminációval is elősegítik. Mindezeket gyakran kíséri a demokrácia, a kulturális pluralizmus, az egyenlőség, az antirasszizmus jelszava (Forray Hegedűs 1998). Hazánkban a multikulturális nevelés még igen újszerű fogalom, sokan csak most barátkoznak a kérdéssel, ízlelgetik a fogalom jelentését. A világhálón számos multikulturális oktatással kapcsolatos tananyag, óravázlat, tanítási segédanyag, a különböző etnikai csoportok oktatásával foglalkozó cikk, filmajánló, kutatás, dalszöveg stb. található, különösen érdekesek az amerikai weboldalak, amelyeket rendszeresen látogatnak a témában közelről érintett európai és tengerentúli tanárok és más oktatási szakemberek. Magyarországon a multikulturális oktatásnak még nincs kiforrott rendszere, oktatáspolitikai koncepciója,

7 7 nincsenek e témában ilyen nagy számban előforduló internetes honlapok, bár egyre élénkülő figyelem veszi körül az öntudatra ébredő nemzeti és etnikai kisebbségek általános helyzetét, társadalmi problémáit, különösen oktatását és munkaerő-piaci helyzetét. A multikulturális nevelés fejlődése A multikulturális nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban Banks (2001) nyomán az alábbiakban foglalható össze. A multikulturális nevelés első szakasza az ún. ethnic studies (etnikai tanulmányok, stúdiumok) beépítése a köz- és a felsőoktatás curriculumába. Az Egyesült Államokban az afroamerikai népesség az 1960-as, 1970-es években lezajlott emberjogi mozgalmaik nyomán kikényszerítette az etnikai tartalmak beillesztését az iskolai tananyagba. A felsőoktatásban fokozott igény mutatkozott ebben az időben a Black studies - (afroamerikaiakról szóló tanulmányok, stúdiumok) programok, kurzusok iránt. A köz- és a felsőoktatás megfogalmazta válaszát az afroamerikai populáció és más kisebbségi csoportok, így a mexikói amerikaiak, az ázsiai amerikaiak, a Puerto Ricó-iak igényeire, aminek következtében könyvek, programok, tananyagok és oktatási segédanyagok sora kezdett el foglalkozni a színes bőrű etnikai csoportok történelmével és kultúrájával a tengerentúli országban. Bestsellerré váltak a korábban félredobott művek, reprint kiadások sora jelent meg ebben az időszakban. Az újonnan kiadott és az újranyomott művek legfontosabb jellemzője, hogy ráirányították a figyelmet az etnikai csoportokra, miközben a többségi társadalom előtt új utakat és perspektívákat nyitottak a kisebbségek vonatkozásában. Az etnikai tanulmányok mozgalma egyre szélesebb körben elterjedt, hatása növekedett országszerte. A multikulturális nevelés második időszakában a tanárok és a különböző oktatási szakemberek rájöttek, hogy az etnikai tartalmak beépítése a közoktatás gyakorlatába és a tanárképzési anyagokba szükséges, de nem elegendő az átfogó oktatási reformok végrehajtásához az iskolaügy egészében. Rájöttek, hogy az etnikai kisebbségek különleges igényeire válaszolni kellene, ugyanakkor a többségi tanulóknak is segíteni szükséges, hogy kialakuljon a különböző rasszok és etnikai csoportok iránti demokratikusabb viszonyulás. Létrejött tehát a multietnikus oktatás, amely a multikulturális nevelés második korszakának tekinthető. Mindez szisztematikus reformokat jelentett az általános iskolákban, a főiskolákon és az egyetemeken egy demokratikusabb, minden diák számára nagyobb egyenlőséget biztosító oktatási rendszer elérése érdekében. A lezajlott folyamat hatott a társadalom más csoportjaira is, melyek úgy érezték, hogy marginalizált szerep jutott osztályrészükül az iskolában és a társadalomban. A multikulturális nevelés harmadik korszakában a nők és a fogyatékkal élők kerültek reflektorfénybe. A fogyatékos emberek nagy sikereket könyvelhettek el, hiszen elérték a fogyatékos emberek oktatására vonatkozó törvény elfogadását, s azt, hogy minden fogyatékos tanulót ingyenes oktatás és egyéni oktatási program illessen meg az USA-ban. A nők jogaiért harcoló feministák szintén érintettek voltak az emberjogi mozgalmakban, elérték női programok beindítását az egyetemeken és a főiskolákon. A nők és a fogyatékkal élő emberek a nőmozgalom és a fogyatékos emberek mozgalma segítségével hallatnak kultúrájukról, történetükről az oktatásügy különböző területein. A multikulturális nevelés így vált fokozatosan interdiszciplinárissá, reflektálva az etnikai, multietnikus tanulmányok, a nők és a fogyatékosok életét érintő kérdésekre. Elméletei, paradigmái interdiszciplináris területekre vezetnek, a különböző rasszok, osztályok, nemek, társadalmi csoportok közti kapcsolat és interakció a multikulturális nevelés elméleti kutatása szempontjából lényegi terület. A multikulturális nevelés negyedik, kurrens szakasza, az elmélet és a gyakorlat magasabb szintre jutását, a különböző kutatási irányvonalak továbbfejlődését jelenti.

8 8 Fontos tudni azonban, hogy a négy szakasz ma is párhuzamosan létezik egymás mellett, igaz, hogy az utóbbiak a meghatározóbbak. A multikulturális nevelés mozgalommá szerveződése az 1960-as, 1970-es években zajlott, amikor sorra jöttek létre a különböző szakmai szervezetek, szövetségek az USA-ban, publikációk százai születettek a témában. Az egyik legfontosabb momentum, hogy a tanárképzés területén az Egyesült Államok legfőbb akkreditációs szerve, a National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE, Országos Tanárképzési Akkreditációs Tanács) előírja tagjainak (közéjük tartozik az USA tanárképző intézményeinek körülbelül 80 százaléka), hogy legyen multikulturális kurzus a programjukban. ( ) A multikulturális oktatás dimenziói A multikulturális nevelés irodalma ma már olyan bőséges és szerteágazó, hogy az egyes írások közti eligazodás fogódzókat igényel. Az eligazodás megkönnyítésére Banks (2003), a multikulturális nevelés egyik legfontosabb amerikai szakírója tipológiát hozott létre, amelyben a multikulturális nevelés öt dimenzióját különbözteti meg. Ezek a következők: - tartalmi integráció, - tudáskonstrukciók, - az előítéletek csökkentése, - az esélyegyenlőség pedagógiája, - az iskola kultúrájával, szervezetével foglalkozó elképzelések. A tartalmi integráció dimenziójáról akkor beszélhetünk, ha a pedagógus a tanítási folyamatban példákat, adatokat, információkat nyújt a különböző kultúrákról és csoportokról annak érdekében, hogy tudományterületének, illetve szaktárgyának mondanivalóját, különböző elméleteit, elveket és általánosításokat támasszon alá. A tartalmi integráció irodalma arra fókuszál, hogy a különböző kisebbségekről, etnikai csoportokról, rasszokról milyen tudáselemek kerüljenek a tananyagba, azok hogyan integrálódjanak egy már meglévő tantervi anyaghoz, továbbá, hol helyezzék el ezeket az ismereteket (külön kurzusként, szeparálva vagy a tananyag központi kérdéseihez kapcsolva). Nem elhanyagolandó kérdés, hogy kinek készüljenek ezek a tananyagok, csak a kisebbségi diákoknak vagy a többségi tanulóknak is. Tehát a tantervet, a tananyagot multikulturális szempontból kell bővíteni, megjelenítve benne az adott ország össznépességét alkotó különböző kisebbségek hagyományait, szokásvilágát, történelmét. Lesznyák Márta és Czachesz Erzsébet (1998) kifejti, hogy a kisebbségi kultúra tantervi integrálása ugyan már nagy hagyományokkal rendelkezik az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában, de nagyon sokáig csupán a domináns társadalmi, kulturális csoportra figyeltek a curriculum létrehozói ezekben a fejlett országokban is. Az adott népcsoport ünnepei, szokásai, kulturális sajátosságai külön egységként kapcsolódhatnak a tananyaghoz, például tankönyvek egy fejezeteként vagy projekthét formájában. Ennek a megközelítésnek azonban az a legnagyobb hátránya, hogy a kisebbségekkel foglalkozó tantervi elemek nem kerülnek be a curriculum fő áramába. Elképzelhető az is, hogy a kisebbségekkel összefüggő kérdések szélesebb körben bővítik a tantervet, például valamennyi tantárgy esetében a különböző témák tárgyalásakor kitérnek a kisebbségi vonatkozásokra is. A következő lépcsőfok, amikor a többségi tanulók felelősség- és igazságérzetét célozva az iskolai élet mindennapi részévé teszik a kisebbség-többség vonatkozásában a szociális kompetenciák fejlesztését, a felelős magatartás formálását. Tudáskonstrukciók dimenziója A tudósok különböző tudományterületeken megfogalmazott elképzelései, az összegyűjtött tudás implicit kulturális előfeltevéseket, viszonyítási pontokat, perspektívákat, ítéleteket tartalmaz. Az idetartozó vizsgálatok írják le, hogy a rassz, az etnikai csoport, a családi háttér, az egyén osztályhelyzete miként befolyásolják a tudásalkotás folyamatát.

9 9 Ha mindezt az osztályterembe helyezzük, akkor arról van szó, hogy a tanár hogyan segíti a különböző etnikai csoportba, kultúrkörbe tartozó diákok megértési, feldolgozási folyamatát a tanulás során. Előítéletek csökkentése Az előítéletek csökkentésére vonatkozó dimenzió a gyermek rasszokra, különböző etnikai csoportokra irányuló viszonyulásait, stratégiáit írja le. E megközelítés célja a demokratikusabb értékek és viszonyulás kifejlesztése minden egyes tanulóban. Az előítéletek csökkentésére tett próbálkozások sokat köszönhetnek a kooperatív technikák fejlődésének. A kérdéskör vizsgálatának egyébként hosszú történelme van, a kutatók már az 1920-as évektől kezdve foglalkoztak a gyerekek rasszokra vonatkozó attitűdjeinek, viszonyulásainak, stratégiáinak a leírásával. Lesznyák és Czachesz (1998) rávilágít arra, hogy az előítéletek csökkentésére tett kísérletek összefonódnak a csoportközi kapcsolatok javítását célzó koncepciókkal. E megközelítés a társadalmat alkotó különböző csoportok (a kisebbségek és a többség közti) kapcsolatának javítására, a békés együttélésre helyezi a hangsúlyt, ugyanis az idegengyűlölet, a bevándorlókkal szemben megnyilvánuló erőszak, a különböző agresszív cselekedetek szükségessé tették e nevelési irányzat elemeinek felerősítését. Különböző vizsgálatok bizonyítják, hogy kooperatív tanulási stratégiák alkalmazásával a fehér, középosztálybeli gyerekekben is pozitívabb attitűdök alakulnak ki a különböző rasszok, kisebbségi és kulturális csoportok iránt. Ez utóbbi a gyakorlatban nem jelent mást, mint annak elősegítését, hogy a diák képes legyen személyes, társadalmi és polgári akciókban felelősen részt venni, hozzájárulva a demokratikus, plurális táradalom fejlődéséhez, a demokrácia értékeinek megőrzéséhez. Például olyan projektekben, akciókban való részvételről van szó, amelyek különböző rasszokat, etnikai és társadalmi csoportokat ölelnek át, amelyek akár egy adott város több más iskoláját is érintik. Így akár már az elemi iskolába járó diákok is tehetnek az etnikai viccek terjedése ellen, a különböző projektek készítése során barátokat szerezhetnek más rasszok, etnikai csoportok gyermekei közül, míg a nagyobbak részt vehetnek olyan tevékenységekben is, amelyek során a speciális szükségletekkel rendelkező embereknek nyújtanak segítséget. További lehetőség a diákok iskolai közéleti munkába való bekapcsolása, például iskolai választások, a helyi diákkezdeményezésekben, diákönkormányzatban való részvétel elősegítése és a felelős állampolgár születéséhez való hozzájárulás. Az esélyegyenlőség pedagógiája. Esélyegyenlőségre törekvő pedagógiáról akkor beszélhetünk, ha a pedagógus azért használ különböző célzott technikákat, módszereket az iskolai osztályban, mert ezzel a különböző rasszokból, etnikai, társadalmi csoportból származó tanulók iskolai eredményességét szeretné növelni. A multikulturális nevelés e területén publikált művek arról szólnak, hogyan javítható az alacsony státusú népességi csoportból érkező diákok iskolai teljesítménye, amely iskolai tapasztalatok szerint számos területen fejlesztésre szorul, eredményeik gyakran elmaradnak a többségi tanulókéitól. Az iskola kultúrája és szervezete A multikulturális nevelés e területe az iskola kultúrájának újragondolását, felépítését jelenti, beleértve az intézmény légkörét, fizikai környezetét, az iskolavezetés, a tanárok és az adminisztratív személyzet elvárásait, hiedelmeit, a címkézés menetét, a tanítás stílusát és stratégiáit éppúgy, mint a tesztelés, a vizsgáztatás módját, megfelelő tankönyvek kiválasztását, használatát az oktatási folyamatban. Brandt (1986) kiemeli, hogy az iskola személyzetének át kell gondolnia, hogy kellően pozitív, elfogadó légkört biztosítanak-e minden diákjuk számára. Hiszen az iskola tevékenysége mint a szocializáció, a kultúraátadás helye a rejtett tantervből fakadó tanulás miatt nagy hangsúlyt kap. Fontos, hogy az intézményi nevelés újratermeli-e az előítéleteket, az egyenlőtlenségeket, a diszkriminációt, vagy elutasítja mindezt, és ezért tudatos és szervezett módon hajlandó-e tenni. Nem elhanyagolandó kérdés, milyen tankönyvekből tanulnak a diákok, az iskolában használt tankönyvek tükrözik-e a társadalom sokszínűségét, s ha igen, akkor pozitív színben tüntetik-e fel mindezt. A tananyag, a tanterv, a használt eszközök,

10 10 tankönyvek hozzájárulnak-e a globális látásmód kialakításához, segítik-e a kritikai szemléletet, kapcsolatban vannak-e a tanuló tapasztalataival, lehetőséget adnak-e az előítéletek oldására stb.? Mi teszi az iskolát multikulturálissá? Az iskola nem attól lesz multikulturális, hogy különböző etnikumú diákok látogatják. Rosado (1996) szerint az iskolát gyakorlata, valamint perspektívái, oktatáspolitikája, programja, az intézményhasználó személyek, tanulók, szülők és tanárok együtt tehetik a különböző kultúrák iránt érzékennyé. Ha az iskola figyel az intézményhasználók heterogenitására, érzékeny a tanulói populáció különböző csoportjainak szükségleteire, elfogadó kulturális és szociális légkört hoz létre az iskolalátogatók minden csoportja számára, valamint az iskolai élet egészét átfogó, kultúraérzékeny szemlélettel rendelkezik, akkor válhat méltóvá a multikulturális jelzőre. A megfelelő oktatáspolitika garantálja az iskola sikeres működését, amely megvalósíthatatlan a jó programok és az azokat működtető, az iskolai sokszínűségre reflektáló személyek, tanárok, iskolai kisegítő személyzet nélkül. Blanks (idézi Gocsál 1995) a multikulturális iskola jellemzőit az alábbiakban foglalja össze: - a nevelőtestületnek hozzáállása és értékrendje demokratikus (nem rasszista); - a nyelvi pluralizmus értéket jelent az iskolában; - az iskolai normák és értékek az etnikai és kulturális sokszínűséget tükrözik és követik; - olyan tanítási és motivációs eszközöket alkalmaznak a pedagógusok, amelyek hatékonyak a különféle társadalmi osztályokból vagy etnikai csoportokból származó tanulóknál; - a felmérések és visszajelzések segítik az etnikai egyenrangúságot; - a különböző etnikai csoportokból, társadalmi osztályokból érkező gyermekek egyenrangúságot tapasztalnak az iskolában; - a curriculum és a tanítási anyagok bemutatják a különböző fogalmak és problémák etnikai vonatkozásait; - a tanárok és a tanulók elsajátítják a rasszizmus felismerésének és az ellene való küzdelemnek a képességét; - a multikulturális pedagógiai törekvések a pedagógia minden területére kiterjednek (tananyag, tanár-diák kapcsolat, motiváció, iskolai környezet stb.). A multikulturális pedagógia jellemzője, hogy tiszteletben tartja a különböző kultúrák értékeit, szokásait, hagyományait. Kozma Tamás (1995) a multikulturális pedagógia céljaként definiálja: - a több kultúrára épülő személyiségfejlesztést, amellyel a legfőbb cél, hogy a diákok előnyként éljék meg az eltérő kulturális hátteret; - a kisebbségi kultúra fenntartását, beleértve a vallás, a nyelv, a normák, tradíciók, társadalmi értékek, társas kapcsolatok ápolását; - átfogó értékek felkarolását, fejlesztését, amelyek mind a kisebbség, mind pedig a többség számára fontosak és értékesek; - az akkulturáció, azaz a teljes kulturális beolvadás megakadályozását; ezáltal remélhető, hogy a kisebbségek fennmaradnak, kulturális identitásuk megerősödik, fejlődhetnek a többségi környezetben. A multikulturális nevelés megjelenése, szintjei A multikulturális nevelés több szinten érvényesülhet, Gorski (2003) véleménye szerint az egyén, az iskolai közösség és a társadalom szintjén egyaránt éreztetheti hatását. A személyes szint annyit jelent, hogy az egyén, a tanuló, a tanár vagy akár az iskolai adminisztratív személyzet mennyire képes legyőzni saját előítéleteit, elfogultságát, előfeltételezéseit a különböző etnikai, kulturális, társadalmi, szociális csoportba tartozó emberekkel szemben. Különösen érdekes a tanár szerepe ebből a szempontból, a tanár, aki felelős saját diákjai

11 11 nevelkedéséért, mennyire képes az önnevelésre, mennyire érzékeny saját kapcsolatainak az alakítására, mennyire tudja megérteni saját érzéseit, attitűdjeit a különböző etnikai és kulturális csoportokhoz tartozó diákjai iránt, és milyen mértékben tudja saját kapcsolatait, viselkedését irányítani a multikulturális nevelés céljaival összhangban. A hatékony nevelőnek folyamatos önvizsgálatot kell tartania, és kritikus szemmel kell elemeznie saját viselkedését, valamint a rá bízott diákokra gyakorolt hatását. Nem hagyható figyelmen kívül a rejtett tanterv közvetítette tanulási tapasztalat ereje, hatnak a tanár szavai, metakommunikatív jelzései, a kérdés már csak az, hogy a kimondott iskolai célokat szolgálják vagy ellene hatnak. A multikulturális nevelés iskolai megjelenése sokféle formát ölthet. Többek között a következő területeken körvonalazódhat. Gyerekbarát, gyerekekre figyelő pedagógia megteremtése: - a gyermek igényeinek iskolai figyelembevétele, befogadó nevelés kialakítása; - valamennyi tanuló számára egyenlő lehetőség biztosítása képességei kibontakoztatásához; - rugalmasság, figyelem az eltérő igények és szükségletek, tanulási stílusok irányában; - elfogadó, pozitív iskolai légkör kialakítása, fenntartása; - a humán szükségletekre való odafigyelés és az ezekre adott megfelelő pedagógiai válaszok kialakítása; - a gyerekben rejlő belső motiváció kiaknázása; - az alapvető kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) megalapozása; - a gyermekben természetesen meglévő kíváncsiság, tanulási vágy felkeltése, megtartása; - az iskolai környezet kultúraérzékeny kialakítása; - az esztétikus iskolai miliő mint motiváló erő kihasználása; - a továbbtanulás elősegítése érdekében kiegészítő, pótló foglalkozások biztosítása; - ösztöndíjak biztosítása, pozitív példák erősítése, ösztönzése. Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök: óvodai, korai fejlesztő programok széles körű terjesztése; multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába; multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári kézikönyvek megjelentetése; a multikulturális tananyagfejlesztés módszertanának megtanítása a gyakorló pedagógusok számára; a kisebbségi kultúrát megjelenítő könyvek, gyűjteményes kötetek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, filmek, antológiák kiadása; az osztályteremben megjelenő különböző tanulási stílusokra való reflektálás a tananyagban; a diákok megtanítása a kritikai gondolkodásra; a különbözőség hangjainak és perspektíváinak megjelenése az oktatási anyagokban. Szülőkkel való kapcsolat: - az együttműködés minél sokoldalúbb formáinak kihasználása; - a szülők bevonása az iskola életébe, a család elfogadása; - a szülői nevelés, a családi háttér partnerként való kezelése; - tapintatos, elfogadó kommunikáció kialakítása. Az iskolavezetés, oktatásmenedzsment, önkormányzati oktatási hatóságok, oktatáskutatók és az osztálytermi klíma: - az iskola teljes személyzetének beleértve az adminisztratív dolgozókat és a kisegítő személyzetet is toleráns, tapintatos bánásmódot, légkört kell kialakítania, az iskolavezetés nem tűrheti el a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulást, viselkedést a személyzet körében sem; ennek a szemléletnek kell érvényesülnie az oktatási hatóságok, az önkormányzati vezetők és alkalmazottak körében egyaránt; - egységes, kulturális háttérre figyelő, kultúraérzékeny oktatási légkör megteremtése; - barátságos, toleráns, elfogadó iskolai klíma kialakítása, fenntartása; - a kutatók részéről folyamatos problémaérzékeny magatartás, a korábbi vizsgálatok, tesztek, eredmények felülbírálata, új oktatáspolitikai megoldások keresése, a folyamatosan változó helyzet felülvizsgálata;

12 12 - a már működő programok adaptálása, sikerének nyomon követése, hogy a multikulturális koncepció iránti megértés és elfogadás szélesebb körűvé váljon. A multikulturális nevelésnek megvannak a maga kihívásai, üzenetei a tágabb közösség, a társadalom egésze számára is. Az intézményes nevelés egyedül, önmagában kevés a kisebbségi csoportok elfogadtatásához, ha a gyermek a társadalomban, az iskolán kívül az elutasítást, a kirekesztést, a diszkriminációt, a megkülönböztetés különféle formáit látja. A szociális igazságosságnak, egyenlőségnek a társadalom szintjén is érvényesülnie kell. Ehhez központi kormányzati beavatkozásra, megfelelő, diszkriminációmentességet biztosító törvényekre, állami kampányokra és a törvényi előírások betartására ügyelő demokratikus társadalmi rendre van szükség. Hivatkozott irodalom 1. Banks, J. A. (ed.) Banks, C. A. M. (ass. ed.) (2001): Handbook of research on multicultural education. Jossey-Bass, San Francisco. 2. Banks, J. A. (2003): Multicultural Education: Goals and Dimensions. 3. Brandt, G. (1986): The realization of anti-racist teaching. The Palmer Press, London, New York and Philadelphia. 4. Czachesz Erzsébet (1997): Multikulturális nevelés (szócikk). In Báthory Zoltán Falus Iván (főszerk.) (1997): Pedagógiai lexikon. II. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest, o. 5. Delors, J. (1997): Oktatás rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről. Osiris Kiadó, Budapest. 6. Forray R. Katalin Hegedüs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. BME, Budapest. 7. Gocsál Ákos (1995): A multikulturális oktatás szociológiai okai. In Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, Pécs, o. 8. Gorski, P. (2003): The challenge of Defining a Single Multicultural Education 9. Kovács Sándor (1997): Interkulturális oktatás-nevelés (szócikk). In Báthory Zoltán Falus Iván (főszerk.) (1997): Pedagógiai lexikon. II. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 57. o. 10. Kozma Tamás (1995): Etnocentrizmus. In Vastagh Zoltán (szerk.) (1995): Értékátadás és konfliktusok a pedagógiában. JPTE, Pécs. 11. Lesznyák Márta Czachesz Erzsébet (1998): Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók. In Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés. Szöveggyűjtemény tanító és tanár szakos hallgatók számára. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, o. 12. Rosado, C. (1996): What makes a school multicultural?

13 13 2. Curikulum és interkulturális nevelés 2 1. Multikulturalitás és interkulturalitás E két fogalmat sokáig szinonimaként kezelték. Az oktatási gyakorlat viszont kimutatta, hogy különböző az érvényességi területük. A multikulturalitás egyszerűen csak azzal a ténnyel számol, hogy a mai világban kulturális változatosság létezik. Mindazokra a folyamatokra vonatkozik, amelyek ennek a változatosságnak, illetve a különböző kultúrzónák különbségeinek az individuális, és némelykor individualista konzerválására és értékesítésére törekszik. Ebben a megvilágításban az interkulturális nevelés szerepe az, hogy minden kultúrának lehetővé tegye megfelelő formatív nevelő tevékenységeken keresztül a saját kulturális értékeik és sajátosságaik megőrzését. Az interkulturális nevelés az oktatást átstrukturálja egy adott társadalom identitásfajtáinak megfelelően. A multikulturális nevelés korlátjai leginkább egy adott csoport társadalmi-kulturális identitásnak önmagában történő konzerválásával kapcsolatosak, nem képes a különböző kultúrájú csoportok között fennálló nyelvi vagy kulturális akadályok meghaladására. A szigorúan értelmezett multikulturális nevelés fenntartja a különböző kultúrák közötti különbségeket, amelyek bizonyos körülmények között ellenségesekké válhatnak. Ilyen eset áll fenn az ún. afrocentrikus jelenség során az amerikai társadalomban az afrikai kultúra felsőbbrendűségét próbálta igazolni. 2. Az interkulturális nevelés alapjai Egy első elméleti tézis azt fejezi ki, hogy a kulturális sokszínűség (etnikai, faji vagy vallási) minden társadalomban szellemi értéket képvisel, ha ezeket az egyetemesség és az axiológiai pluralitás alapján kölcsönösen közössé tudják tenni. Ebben a vonatkozásban az interkulturális nevelés többet jelent mint a bevándorlók számára nyújtott kiegészítő nevelés. A kapcsolatban levő kultúrák megtermékenyítési lehetősége. Egy második tézis ami megalapozza az interkulturális nevelést az, hogy a társadalomban nem lehet a kultúrákat hierarchikusan elkülöníteni (alacsonyabb rendű, magasabb rendű), csupán többségi és kisebbségi kultúráról beszélhetünk. Nem lehet statisztikai alapról minősíteni a kultúrákat. Ezáltal megszűnik a kulturális arrogancia magatartása, megnyílik a különböző kulturális területek közötti autentikus kommunikálás. A kisebbségi és többségi kultúrák között fennálló kapcsolat összetett volta sajnálatos módon a kisebbségi csoportokban az elnyomottság pszichózisát vagy az önkényes alacsonyabbrendűségi érzését termelheti ki. Az interkulturális nevelés éppen az ilyen problémák elkerülésére nyújthat megoldást. 3. Az interkulturális nevelés prioritásai Az interkulturális nevelés megjelenése igazolja, hogy a társadalom tudatosítja a multikulturális sajátosságait. Az interkulturális nevelés nem elméleti spekuláció, hanem a kulturális sokszínűség egyenes következménye. Az egyik prioritása az identitástudat. A különböző kulturális csoportok vagy közösségek helyes identitástudatának a kialakításához kapcsolódik. Az identitástudat egy sor meggyőződés, vélemény amelyek a csoport, közösség lényeges sajátosságait, jellemzőit meghatározzák. Valamely közösségnek sajt magáról vallott alapvető sajátosságait, jellemvonásait önsztereotípiának nevezzük. A csoport tagjainak egyéni véleményváltozatai nem veszélyeztetik ezeket az összkép jellegű önsztereotípiákat. Valójában a csoport tagjainak bizonyos toleranciája nyilvánul meg ezekkel az általánosan akkceptált önsztereotípiáktól eltérő különvéleményekkel szemben. 2 Stan Cristian írása

14 14 4. Az iskolai típusú interkulturális nevelés Noha az interkulturális nevelés a bevándorló gyermekeinek a befogadására született meg, azóta jóval túllépte e terület határait. Ma már nyilvánvalóvá vált, hogy (Dassen, P., Perregaux, Rey, M., 1999, p ), hogy az interkulturális nevelés nem az idegenek számára szolgáló kiegészítő nevelési fajta, nem is egy új iskolai tantárgy, és nem a bevándorlók gyermekei számára szolgáló nyelv- és kultúra tanfolyamot jelenti. A kutatások bebizonyították, hogy a multikulturális társadalmakban a nevelési gondokat nem a bevándorlók gyermekei jelentik, akik ne tudnának alkalmazkodni az új kulturális körülményekhez, hanem az oktatási intézményeké, amelyek nem tudnak a kulturális sokszínűség feltételeinek megfelelni, nem tudnak megfelelő alapokat teremteni a befogadó nyelv és a kultúra elsajátítására. Az interkulturális nevelés azért nem új tantárgy, mert, amint a fenti szerzők is hangsúlyozzák, a pedagógusok, akik interkulturális jellegű pedagógia szerint nevelnek, minden tárgy keretében nyíltan a különféle kultúrák értékelése érdekében fáradoznak, a sztereotípiákat elkerülve, felhasználva a más kultúrájúak jelenlétét arra, hogy a kulturális sokféleséget megértesse. Az interkulturális nevelést ugyanazon szerzők szerint nem kell összetéveszteni a kisebbségi csoportok nyelvét és kultúráját tanító tanfolyamokkal, mert ezek egyszerű léte, még ha a kulturális identitásukat konzerválja is, még nem jelenti azt, nem vezet a szükségképpen a többségi és kisebbségi kultúrák átjárhatóságához. Az interkulturális nevelés számos, egymással kapcsolatban álló aspektust foglal magába: az interkulturális mozgalmat, curriculumot, interkulturális jellegű oktató-nevelő tevékenységet, és nem utolső sorban az interkulturális elkötelezettséget. (Ciolan, L., 2000, p ) Az interkulturális elkötelezettség az egyenlő oktatási esélyre, valamint a különböző társadalmi-kulturális csoportok közötti méltányosságra épít, célja nevelésen keresztül érvényesíteni és értékesíteni a létező kulturális sokféleséget oly módon, hogy ez ne jelentse a többségi kultúra elhanyagolását, vagy az iskola igényszintjének csökkenését. Az interkulturális nevelést gyakorló pedagógus számára rendelkezésre álló eszközök és módszerek nagyon változatosak, amint azt az alábbiakban felsorojuk (Cohan, L., Bernstein, C., 1986): - a leckéknek a létező közösségek kultúrájának és történetének adatival és információival történő színesítése, a kultúrák egymáshoz közeledésre helyezve a hangsúlyt; - az összehasonlítás módszerének alkalmazása a különböző kultúrák, etnikumok vagy vallási közösségek leírásánál és elemzésénél, elősegítve a tanulók részére a hasonlóságok és eltérések felismerését, megítélését; - hazai vagy nemzetközileg ismert személyiségek etnikai, faji, vagy vallásos jellegzetességeinek bemutatása; - pozitív emberközi kapcsolatok kialakulásának elősegítése különböző etnikai, faji, vagy vallásos személyiségek és a tanulók között; - bátorítani a tanulóknak a különböző kultúrák közötti viszonyokra vonatkozó kérdezését, kifejleszteni a lehetséges ellentétek megértésének és helyes értelmezésének a képességét; - a helyi közösség nyújtotta lehetőségek nevelő jellegének a felhasználása (tanulmányok készítése arról, hogy egyes személyiségek hogyan járultak hozzá az illető közösség történetéhez és fejlődéséhez); - segíteni a tanulókat, hogy megértsék a szeterotípiák kialakulásmódját, személyes büszkeségüket erősíteni, hogy egy adott közösség tagjai, egyidejűleg más kultúrák megbecsülésével;

15 15 - a kisebbségi közösségek történetének, kultúrájának és értékeinek megismertetése művészvagy dokumentumfilmeken, interkulturális oktató-nevelő jellegű (képzőművészeti vagy irodalmi) műveken keresztül. Az interkulturális nevelés alapjait ily módon autentikus kulturális kölcsönhatásokkal biztosítjuk, amelyet megszabadítottunk az értékelméleti versengés kötöttségeitől. Itt a nevelés útján biztosított értékfolytonosságra gondolunk, az egymással kapcsolatban levő különböző kultúrákat, etnikumokat, vallásokat vagy faji közösségeket összekötő hidakra. Szükséges a tanulókban tudatosítani, hogy amiért két kultúra különbözik, nem kell föltétlenül egymástól elkülönüljenek, hogy egyik kultúra által elfogadott értékek nem érvényteleníthetik más kultúrák értékelméleti folyamatait. Ennek érdekében javasolt a különböző közösségekben egyaránt meglévő, közös kulturális szimbólumok és összetevők érvényesítése, ezeknek egy olyan egyetemes értékeket magába foglaló alapjának a létrehozása, amely képes legyen magába olvasztani minden egyes kultúra sajátos értékeit. Egy interkulturális típusú irodalom igénye nem az egyedüli lehetséges megoldás. Sokkal szélesebb ezeknek az interkulturális stratégiáknak a köre. A művészeti alkotások az esztétikai értékeiken keresztül elősegíthetik az interkulturális közeledést. Ugyanezt el lehet érni egy bizonyos kultúra folklórjának az megismerésén keresztül is. Az ilyen jellegű tevékenységeket jól kiegészíthetik egy olyan család történetével kapcsolatos esettanulmányok, amelyben különböző kultúrájú ágak egyesültek. Vagy például a különböző kultúrákhoz tartozó személyiségek kimagasló megvalósításai. Továbbá, kirándulásokat és látogatásokat szervezhetünk olyan helyekre, amelyekre a kulturális sokszínűség nyomja rá a bélyegét. Az interkulturális nevelés érdekében történő erőfeszítés nem korlátozódik sem az iskola falain belülre, sem a hagyományos iskolakötelezettség időszakára. Egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy az interkulturális nevelés mindinkább a permanens nevelés (élethossziglani tanulás) tárgyává kezd válni. Irodalom 1. Cassirer, E., (1994), Eseuri despre om, Editura Humanitas, Bucureşti. 2. Ciolan, L., (2000), Paşi către şcoala interculturală, Editura Corint, Bucureşti. 3. Cohan, L., Bernstein, C., (1986), Teaching about Ethnic Diversity, în ERIC Digest, no Cucoş, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. 5. Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M., (1999), Educaţia interculturală. Experienţe, Politici, Strategii, Editura Polirom, Iaşi. 6. Dewey, J., (1992), Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 7. Kraft, W. F., (1992), A phenomenological approach toward the moral person, în Psychological foundation of moral education and character development, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington. 8. Moscovici, S., (1998), Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt, Editura Polirom, Iaşi.

16 16 Összefoglalás Az oktatás és nevelés 21. században egyebek között arra hivatott, hogy az egyének szabadon felvállalják a szolidaritást, aminek az a jelentése egyfelől, hogy mindenki értékesítse saját identitását, hogy a világban meglelhesse a helyét, társulva mások megértésével, a más kultúrák, a másság elfogadásával. Az interkulturalitás kifejezést a kultúrák közötti kölcsönhatásra, a multikulturalitást pedig az egyazon társadalomban élők kölcsönös együttélésére és egymás megértésére használjuk. (UNESCO) Az interkulturális nevelés célja: - a mások, a szokatlan, az idegen iránti nyitottság, - az interkulturális felfogás fejlesztése, - az interkulturális kommunikáló-képesség fejlesztése, - a történelem hasznosítása és a saját kulturális értékek megbecsülése, - a változatosság értékelése, - mások megértésének fejlesztése, - más kultúrák értékeinek tiszteletben tartása, az előítéletek és a diszkrimináció elkerülése, - szélesebb identitástudat vállalása. Az interkulturális nevelés interdiszciplináris jellegű terület, felöleli a pszichológia, pedagógia, szociológia, szociolingvisztika, antropológia, etnológia, menedzsment, történelem, politikatudományok, nemzetközi kapcsolatok, filozófia ide vonatkozó kérdéseit. Az interkulturális nevelés segít mások jobb megértésében, hogy elfogadjuk annak ellenére, hogy más hozzánk viszonyítva, hogy párbeszédet folytathassunk, kommunikáljunk vele, elkerülve a konfliktusokat. Románia területén számos nemzeti közösség él, amelyeknek különböző kulturális örökségük, értékrendjük, viselkedésmódjuk van. Az EU a multikulturalitás színtere lesz, tagságunk még inkább növeli az ilyen különbségekkel rendelkező csoportok számát. A társadalomban a modernizáció, elektronikus kultúra, technikai haladás eredményeképpen értékváltás megy végbe, amit tudomásul kell venni, és fel kell rá készülni. A pedagógia célja a gyermekek legelőnyösebb személyiségjegyeinek a kialakítása. A pedagógia nagy kihívása, hogy a fiatalok nagy része (a deviánsok) kívül esik a pedagógia céljának megvalósíthatóságának körén. A különféle alternatív oktatási-nevelési programok, projektek, személyiségfejlesztési tréningek kísérletet tesznek ennek a rétegnek is a nevelésére. Korszerű nevelésük alapelvei: - a fiatalok stabil, autonóm személyiségének kialakítása (noha a pénzvilág, a munkaerőpiac erőszakos jellegű) - kommunikációs képesség kialakítása - tulajdonosi szemlélet kialakítása - kreatív, vállalkozói képesség kialakítása (annak ellenére, hogy ezt sokan a törvények kijátszására, ügyeskedésre hasznosítanak) - a mobilizálható és a konvertálható tudás kialakítása - önmaguk menedzselése, érdekeik érvényesítése céljából (még ha másokon átgázolva, azokat becsapva érvényesülnek) stb. Ezért, olyan állampolgárokat kellene nevelnünk, akik számára a legfontosabb az emberi méltóság, akik az értelmes (kulturált, harmonikus, erkölcsös) életben látják az élet értelmét.

17 17 Az ilyen ember törekszik az anyagi jólét biztonságára, a test örömeinek is hódol, de hangsúlyt fektet a szellemi értékekre, a lelki örömökre egyaránt. (Mens sana in corpore sano.) Másfelől, a népesség migrációjával együtt megjelennek az ezzel együtt járó lehetséges problémák (munkanélküliség, szegregáció, marginalizáció), ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a multikulturális nevelésre. A multikulturális pedagógia a migráció nyomán keletkező pluralitásra adott válaszként jelentkezik. A multikulturális oktatás olyan, többnyire formális oktatást jelent, amely két, vagy több kultúrát is felölel. Ezek az eredmények [agykutatás - KZ] és következtetések azt igazolják, hogy az érzelemvilág gazdagsága jelentősen befolyásolja tanulási képességünket, kreativitásunkat. Ezért kell oktatási rendszerünkben, elsősorban középiskolában, jóval nagyobb hangsúlyt kapnia az érzelemvilág gazdagítását szolgáló művészeti és erkölcsi nevelésnek. A lelki elsivárosodás jelei egyértelműen észlelhetők főleg a mai fiatalok körében, amihez hozzásegít az Internet, a számítógépek virtuális valósága, a szelektálatlan információáradat - de a hit és vallási erkölcs 40 éves száműzetése is. A művészeti élmények révén tárjuk szélesre a fiatalokban a befogadás folyosóját az agy és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak ellenkező irányban. Ezáltal nem csak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb emberekké válhatunk a pénz, az önzés és az érdekkapcsolatok világában. [Dr. Freund Tamás, Mindentudás egyeteme] Kiindulásképpen meghatározhatók a multikulturális oktatás fő feladatai: 1. Az érintetteknek adott csoportokba történő beolvadás mértékének a meghatározása 2. Milyen mértékű különbség-felismerést és tolerálást kell megtanítani? 3. Milyen erőfeszítésekre van szükség a szociális átalakulás érdekében? A multikulturális nevelés során - megtanítjuk a kulturális különbségeket és az emberi viszonyok jellegzetességeit - tanulmányozzuk a különféle etnikai csoportokat - alkalmat teremtünk a kulturális pluralizmus, tolerancia képességének kialakítására - elősegítjük a tanulók elhatárolódását a társadalommal, amelyik állandósítja a szociális egyenlőtlenségeket (társadalmi rekonstrukciós feladat) A multikulturális nevelés lépései: 1. öntudatosítás 2. a közösség hatásának felismerése 3. szembesülés a külső hatásokkal 4. érzelmi elemek bekapcsolása 5. cselekvés. A multikulturális nevelés megoldásának lehetőségei: - Történeti megalapozás (migrációk) - Fogalmi-elméleti magyarázatok (rasszizmus, antiszemitizmus, előítéletek, eredet, terjedésének feltételezhető oka stb.) - A tantárgy keretében bemutatható példák (a nem európai kultúrák hozzájárulásai) - Könyvtár, kiállítás látogatások, fényképezés gyakorlata, iskolai összejövetelek, rendezvények stb. multikulturális szempontú megszervezése - Egyes témáknál azonosítható kérdések multikulturális megoldása

18 18 3. A tolerancia Mi a tolerancia? 3 Az előítéletes, sematikus, konvergens gondolkodás, érzés, viselkedés ellentéte. A tolerancia, annak elviselése, elfogadása és megbecsülése, hogy a másik másmilyen ( ) A toleráns attitűd tehát nem keres rögtön elfogadható, sémákba illő magyarázatot, hogy miért tesz valaki így vagy úgy, nem feltételez a külső megjelenés vagy gondolkodás mögé ilyen vagy olyan, számára elfogadhatóként definiált okokat, múltat, érveket. Természetesnek veszi a másságot. Ha úgy tetszik, a tolerancia egyfajta tudatlanság, naivitás, kategóriák nélküli gondolkodás. Ezért szokták a gyerekeket bizonyos aspektusból toleránsnak nevezni, hiszen oly kevés dolgot tapasztaltak, hogy osztályozási készségük még kezdetleges, sémáik kidolgozatlanok, és még csak gyűjtik az anyagokat a kategóriák létrehozásához. A gyerekek persze sok esetben intoleránsak. Intoleránsabbak, mint a felnőttek, de ezekben az esetekben viselkedésük oka nem a megrögzött sztereotípiákban keresendő. A gyerekek nagyon konzervatívak szokásaikban, hiszen a megszokott körülmények hatalmas biztonságigényüket elégítik ki. Ha az újdonság biztonságérzetüket fenyegeti, intoleránsakká válnak. (Könnyen lehet, hogy a felnőtteknél is hasonló folyamat játszódik le.) Az ismeretlen nyelvű, öltözetű, szokású, gondolkodásmódú egyén félelmet, esetleg majd agressziót válthat ki. Az információ hiányát fantáziánk egészíti ki a másoktól készen kapott vélekedések, az előítéletek révén. Ennek az elkerülése érdekében nyitott gondolkodásra, a megismerésre kell törekednünk. A tolerancia képességének kialakítási és gyakorlási lehetőségére néhány példát sorolunk fel: - Etnikai és vallási különbségek - Eltérő vélemények - A konzervativizmus - A liberális (szabadelvű) eszme - A szociáldemokrácia - A homoszexualitás - Különböző életmódok A kulturális különbözőségekhez való viszonyulás hatfokú skálája (Sleeter-Grand) 1. mellőzés 2. elutasítás 3. hozzávetőleges ismeretek 4. megbízható, pontos ismeretek 5. elfogadás 6. sokoldalú megközelítés 3 Czike Bernadett: Az IS hatalma a VAGY felett: a toleranciára nevelés lehetőségei az alternatív iskolákban Új Pedagógiai Szemle 1999/06

19 19 4. A kommunikáció Az emberek közötti kommunikálás az információnak egyik embertől a másikig történő terjedése. Feltételezi a közlési szándékot az adónál, amit a vevő észlel, egy külső referenst (a valóságot, amiről kommunikálnak), közös nyelvezetet és az adónak meg a vevőnek korábbi tapasztalatát azon a területen. Kommunikáció (latinul a szó közlést jelent): az a művelet, amelyben a résztvevők között információk, értékek, viselkedési és gondolati minták átadása, átvétele, cseréje történik, különböző jelrendszerek, közvetítő rendszerek útján. Tágabb értelemben a kommunikáció kifejezést valamennyi élőlény, valamint a technikai rendszerek közötti információs folyamatok megjelölésére is használják, a szűkebb értelmezést alkalmazó társadalomtudományok számára ellenben a kommunikáció eleve humán fogalom, társadalmi kontextuson kívül nem képzelhető el. Az emberré válás folyamatában ugyanis, amikor az ember kidolgozta magát a természetből, két hidat épített maga és a környezete közé: a munkaeszközökét és a szavakét, de a gesztusokét, szimbólumokét is. ( ) A kommunikációban részt vevő partnerek között kialakuló kapcsolat formája szerint különböztetjük meg a személyes (szemtől szembeni) kommunikációt ahol azonnali visszajelzésekre van lehetőség a kommunikáció valamennyi egyéb, többnyire közvetített formájától. A nem-személyes kommunikáció egyik fontos esete a tömegkommunikáció. Van szociológiai értelemben intézményes és nem-intézményes kommunikáció. További megkülönböztetésre pedig ott nyílik lehetőség, ahol kiderül, hogy a kommunikáció az emberitársadalmi viszonyokat a visszatükrözés mely formáival hívja életre: a köznapi visszatükrözés, az esztétikai vagy a tudományos visszatükrözés formáival. Míg az esztétikai és a tudományos visszatükrözéshez rendelhető kommunikáció jelrendszere kristályosabb, finomabban differenciált, a mindennapi élet kommunikációs aktusai és folyamatai az egyéni és társadalmi gyakorlathoz legközvetlenebbül kapcsolódó, legváltozatosabb szerkezetű, legkevésbé objektiválódott formákban játszódnak le. Ide sorolhatjuk a mindennapi élet számtalan személyes beszélgetését, a közvélemény alakulásának folyamatait, a divatjelenségek v. az innováció terjedésének információs mechanizmusait, a híresztelést, a pletykát és a tömegkommunikációt. Kommunikáció és történelem: Abból, hogy a kommunikáció az emberi-társadalmi viszonyok kifejeződési aspektusa, logikailag is következik, hogy egy adott társ. szerkezeti viszonyai és kommunikációs rendszerének szerkezete között megfelelés, sajátos izomorfia van. Általánosabban: a társ. fejlettségi szintje szoros kapcsolatban van kommunikációs rendszerének állapotával. Azok a társadalmak, amelyek lassan változtak, már-már statikusak voltak, kommunikációs rendszerüket is mereven, szinte kanonizált formában örökítették tovább évszázadról évszázadra. Az írásbeliség hiánya, ill. ennek egy szűk elitre való korlátozottsága kifejeződése volt ennek a kommunikációs stagnálásnak, hozzájárulván a rendszer betokozódásához. A régebbi társadalmakhoz képest hirtelen, ugrásszerű változást a kapitalizmus hozta a társadalmi kommunikációs rendszerébe, az anyagi termelés újszerű információs szükségleteivel, a társadalmi mobilitás nekilendülésével, a régi közösségek köldökzsinórjáról leszakadt individuum megjelenésével, a parlamentarizmus és a polgári nyilvánosság többrétű kommunikációs igényeivel. Az írni-olvasni tudás elterjedése piacot teremtett, a kommunikációs technológiák fejlődése pedig Gutenbergtől a távíróig lehetővé

20 20 tette, hogy megjelenjen és széles körben hozzáférhetővé váljon a tömegkommunikáció, a társadalom kommunikációs rendszerének ez a történeti léptékű dinamizáló tényezője. 4 A kommunikáció információ közlése vagy cseréje. Az üzenet vagy információ az információ-láncon terjed: - forrás, kódoló, feladó - csatorna (zajforrás, szennyezés) - vevő, dekódoló, felhasználó Az információ valamilyen jelentéssel bíró üzenet, amely fizikai vagy más jelekből áll. Fontos, hogy a jelkészletből vett jelek valamilyen szabály szerint rendezettek legyenek. Az emberi kommunikáció vizsgálata interdiszciplináris szemlélet alapján lehetséges: biológia, pszichológiai, nyelvészeti, pedagógiai, logopédiai, kulturális antropológiai szempontokat kell figyelembe venni. A kommunikáció típusait a következő szempontok alapján lehet osztályozni: - az üzenet tartalmának jellemzői - a kommunikáció hatásai - a kommunikáció eszközei - a kommunikációs helyzet szereplői - a kommunikáció stílusa - a kommunikációs kapcsolat jellege, a csatornák jellemzői - a kommunikáció direkt vagy indirekt jellege A kommunikáció többszintű folyamat: - direkt (tartalmi) - indirekt (relációs) A szándékos direkt (tartalmi) közlést minden esetben egy nem szándékos közlés, az ún. metakommunikáció kíséri: a kommunikációról történő kommunikáció. Ez függ a beszélő emocionális állapotától, ezért a metakommunikáció nem hazudik, továbbá a feladó és a vevő közti viszonytól. Leggyakrabban a nem-verbális (testbeszéd) csatornákon zajlik, de a verbális csatornán is megjelenhet. Komplex jelenségről lévén szó, lejegyzése nem lehetséges. A metakommunikációs jelzések észlelése, értelmezése függ a kulturális közegtől, szociális helyzettől, az egyén empátiás érzékenységétől, de felismerése a nyelvvel együtt sajátítódik el. Képesek vagyunk észlelni az inkongruens metakommunikációt, amikor a verbális és a nemverbális közlés ellentétben állnak. Miért kommunikálunk? 1. Hogy a külső hatásokra válaszoljunk; Tanuláselmélet. Pavlov és Skinner dolgozták ki. A kommunikálást a hatás-válasz összefüggéseként foghatjuk fel, illetve egy olyan folyamatként, ami összeköti az egyéneket egymással és a környezetükkel. 4

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL

JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL TORGYIK JUDIT JÓ GYAKORLATOK A MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS KÖRÉBŐL Az iskola kicsinyített társadalom, a társadalmi folyamatok előbb-utóbb leképeződnek az oktatási rendszerben is. Az iskola nem önmagában létezik,

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Kulturálisan érzékeny iskola

Kulturálisan érzékeny iskola kulturálisan érzékeny.indd 1 A heterogén környezetből érkező diákok számára az iskolai oktatás feltételei akkor nevezhetők megfelelőnek, ha a pedagógusok törekszenek a tanulók kulturális és családi hátterét,

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés

TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR. Multikulturális nevelés TORGYIK JUDIT KARLOVITZ JÁNOS TIBOR Multikulturális nevelés Budapest 2006 2 Tartalomjegyzék Előszó...7 Kulturális sokszínűség és nevelés...9 A kultúra legfontosabb elemei...10 Kulturális univerzálék...13

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTÁK: B. NAGY ÉVA BORECZKY ÁGNES KOVÁCS MÓNIKA KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL

PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL Csereklye Erzsébet PILLANATKÉPEK A SOKFÉLESÉGRŐL A TÁRSADALMI SOKFÉLESÉG DISKURZUSAI MIGRÁNSOKRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUMFILMEKBEN 110 FORDULAT 18 A tanulmány bemutat számos társadalmi és kulturális sokféleséggel

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl

Szociális szakemberek képzése határon innen és túl Szociális szakemberek képzése határon innen és túl Szerkesztette: Rákó Erzsébet Szabó Gyula www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erősítése

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez

Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez KOMPASZ Szerzők: Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková Alessio Surian Olena Suslova A rajzokat készítette:

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Tóvári Ferenc Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben / Esélyek, lehetőségek / Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Juhász Valéria Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer a párbeszéd iskolája 1

Juhász Valéria Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer a párbeszéd iskolája 1 Juhász Valéria Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer a párbeszéd iskolája 1 In: Barna László Fekete Sándor Kegyesné Szekeres Erika Major Ágnes (2014) Egyenlőtlen utakon. Tehetséggondozó.

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 8. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben