Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A tantárgy célja, hogy rávilágítson a filozófia tudományok közt elfoglalt helyére, megmutassa történetének főbb eseményeit és ezek jelentőségét, és általában segítse az eligazodást a filozófia összetett világában. A kurzus megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat. A hallgatók áttekintést kapnak a filozófia történetének főbb eseményeiről, speciális fogalmairól, valamint a filozófia aktuális kérdéseiről. 1. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Herder, Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, Tantárgyfelelős: Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula 1

2 1. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPOZÓ TÁRGYAK Speciális filozófiatörténet BBNSF90100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 4 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a politikai filozófiai alapfogalmakkal (pl. hatalom, legitimitás, tekintély, szabadság stb.), a jelentősebb ideológiai rendszerek (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus) filozófiai alapjaival, illetve a kortárs filozófia aktuális vitatémáival (igazságosság, újraelosztás, liberális és illiberális demokrácia, totalitarizmusok stb.). A kurzus áttételesen arra is törekszik, hogy a hallgatók képesek legyenek saját politikai koordinátarendszerük megalkotására. 1. Huoranszki Ferenc [Szerk.]: Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris Láthatatlan Kollégium, Kontler László: Konzervativizmus Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris, Mill, John Stuart: A szabadságról. Budapest, Századvég Readers International, Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Czakó István Oktató: Czakó István 2

3 Szociálpszichológia 1 BBNSZ00500 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociálpszichológia azon területeivel, amelyek hozzásegítenek a társadalmi viselkedés, a személyközi viszonyok és a csoportok viselkedésének és a társas hatékonyság meghatározó tényezőinek jobb megértéséhez. Főbb témák: A szociálpszichológia témakörei, helye a társadalomtudományok között. Más személyek megismerése, a megismerés pontossága, folyamatai és torzításai. A társadalmi sztereotípiák. Attitűdök és attitűdváltozás. Norma érték, vonatkoztatási csoport. Proszociális és antiszociális viselkedés. Előítélet és diszkrimináció. Interperszonális kommunikáció. A csoport jelenségvilága; társas befolyásolás; kommunikáció és teljesítmény a csoportban; kooperáció és versengés; döntéshozatal; konflikushelyzetek és megoldásuk; tömegek viselkedése; tekintélyelvűség, engedelmesség, politikai elnyomás. 1. Allport, G. W.: Az előítélet, Budapest, Gondolat, Aronson, E.: A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Csepeli György: Előítéletek és csoportközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi, Le Bon, G.: A tömegek lélektana. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Hunyady György: Történeti és politikai pszichológia. Budapest, Osiris, Smith E.R. Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Faragó Klára Oktató: Faragó Klára 3

4 Szociológia 1 (A társadalomelmélet alapjai) BBNSZ00101 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy bevezet az empirikus társadalomtudományi s ezen belül kiemelten a szociológiai gondolkodás logikájába, fogalomrendszerébe és fő koncepcióiba, összevetve mindezt a természettudományi, a filozófiaiteológiai és a történettudományi látásmóddal. A tárgy áttekinti a szociológia tematikai tagolódását, a szakszociológiákat és a szociológiának a társadalomtudományokhoz való viszonyát. Tájékoztat a társadalomtudományi kutatás módszereiről, azok felhasználhatóságáról, gyengéiről és korlátairól. Megtanít a társadalomtudományi adat- és egyéb információközlések használatának alapvető szabályaira. Információt ad a hazai és a nagy nemzetközi kutatóhelyekről s azok tevékenységéről. Végül bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különböző területein. 1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, AULA, Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 4

5 Szociológia 2 (A szociológia ágazatai) BBNSZ00102 előfeltétel BBNSZ00101 Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A szociológia különböző megközelítésmódjainak, fogalomrendszereinek bemutatása. Főbb témák: Szociológiai behaviorizmus, szimbolikus interakcionizmus, fenomenológiai szociológia, materialista társadalomelmélet, strukturalizmus, funkcionalista rendszerelmélet, konfliktuselmélet, folyamat- és alakzatelmélet, kritikai elmélet, posztmodern szociológiák. 1. Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Morel, Julius et al.: Szociológiaelmélet. Budapest, Osiris Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 5

6 Társadalometika BBNSZ00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 A tárgy három témakört tekint át. (1) Az európai társadalometikai gondolkodás kialakulása, különös tekintettel a keresztény társadalmi tanításra. (2) A normatív társadalomelmélet kulcskérdései (mint: egyén és közösség; társadalmi felelősség; szociális elköteleződés; igazságosság; közjó; államközpontúság vagy alulról építkezés; civil társadalom; tulajdon; munka; béke stb.). (3) A vallás és egyház szerepe a társadalomban, - történeti megközelítésben és modern, plurális viszonyok között. Az elméleti lehetőségek s a megvalósult modellek összehasonlító áttekintése. 1. Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. Budapest, Szent István Társulat Brague, Rémi: Európa. A római modell. H.n., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. Budapest - Luzern, Egyházfórum Ajánlott irodalom: 3. Dumont, Louis: Tanulmányok az individualizmusról. Pécs, Tanulmány Kiadó Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása. Budapest, Márton Áron Piper, Thomas R. - Gentile, Mary C. - Parks, Sharon Daloz: Tanítható-e az etika? Budapest, Közgazdasági Egyetem Tomka Miklós - Goják János (szerk): Az egyház társadalmi tanitása. Dokumentumok. Budapest, Szent István Társulat Tantárgyfelelős: Tomka Miklós Oktató: Tomka Miklós 6

7 Bevezetés a kulturális antropológiába BBNSZ00300 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A félév során a hallgatók megismerkednek a kulturális antropológia alapfogalmaival, az antropológiai kutatás módszereivel és az antropológia sajátos kérdésfelvetésével. Megismerkednek a főbb adaptációs stratégiákkal és az antropológia legfontosabb kutatási területeivel. Főbb témakörök: Mi a kulturális antropológia? A kultúra fogalma az antropológiában Az antropológia módszerei Adaptációs stratégiák Gazdasági rendszerek Politikai rendszerek I (hordák, törzsek) Politikai rendszerek II (főnökség, állam) Nacionalizmus, etnicitás, identitás A társadalmi nem Rokonsági rendszerek, leszármazás Házasság, család, háztartás Vallás Világkép Alkalmazott antropológia. 1. Service, E.R.-Sahlins, M.D.-Wolf, E.R.: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, Kossuth, Bodrogi Tibor: Társadalmak születése. Budapest, Fekete Sas Tantárgyfelelős: Vidacs Bea Oktató: Vidacs Bea 7

8 Bevezetés a politikatudományba BBNSZ00900 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 Az előadássorozat keretében a politikatudomány jellegzetes kérdéseit, témáit vesszük sorra, áttekintve egyúttal az alapszak szaktárgyainak logikáját is. Először a politikai közösség problematikáját, majd a politikai gondolkodás alapkategóriáit, a politikai intézményrendszert, a politikai rendet és változását, a politikát mint tevékenységet, s végül a nemzetközi politikát tárgyaljuk. Főbb témakörök: Politikai közösség, állam, nemzet, Alkotmány, Ideológia, politikai érték, A politika mint társadalmi alrendszer, Intézmények, hatalmi ágak, Rend, rezsim, uralom, Reform, forradalom, rendszerváltás, Képviselet, érdekek, választás, Pártok és pártrendszerek, Döntéshozatal, Politika és nyelv, Politika és politikatudomány, Külpolitika. 1. Bayer Józser: A politikatudomány alapjai Budapest, Napvilág, 1999, részletek. 2. Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai Budapest, Osiris, 1994, részletek. 3. Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia, Budapest, Tankönyvkiadó, 2002 Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán 8

9 A társadalomkutatás módszerei BBNSZ01100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tantárgy célja, hogy a kutatás elméleti alapjait és a gyakorlatban alkalmazott legfőbb módszereket megismertesse. Főbb témák: tudományos és hétköznapi megismerés; elméletalkotás; okság, oksági kapcsolat; elmélet és módszertan viszonya; a kutatás folyamata; mérés és operacionalizálás; a mintavétel problematikája; kérdőívszerkesztés; kísérleti módszerek. 1. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás módszertana. Budapest, Balassi fejezetek 2. Fischer, Gy.: Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Budapest, Bagolyvár o. 1. Köves Pál-Párniczky Gábor: Általános statisztika. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó 1973-as vagy 1981-es kiadása 2. Reimann, J.-Tóth, J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Budapest, Tankönyvkiadó (vonatkozó fejezetei) Tantárgyfelelős: Ferencz Andrásné Oktató: Ferencz Andrásné 9

10 A társadalomtudományi munka módszertana BBNSZ01300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy általános célja, hogy a hallgató az egyéb előadásokon és szemináriumokon elsajátított szakirányú ismeretei mellett, az értelmiségi pálya olyan megkövetelt képességeinek is meg tudjon felelni, amellyel képes a társadalmi valóság egy részletének megismerése érdekében, egy adott téma kutatási projektjét elkészíteni, a kutatást eredményesen elvégezni, majd azt prezentálni. Olyan készségek elsajátításáról van szó, mint az elméleti felkészültség és elméleti tudatosság megalapozása, a konkrét információk társadalomtudományi (szociológiai) technikák alkalmazásával történő beszerzése, azok feldolgozása, illetve, hogy témaválasztástól függetlenül a hallgató képes legyen rendszerezni és írásos formába önteni gondolatait, a témát írásban szabatosan és logikusan kifejteni, illetve adott esetben azt nagy közönség előtt előadni. Főbb témák: Metodológiai bevezető: a társadalom megismerésének alapjai; A téma; Adatforrások, adatgyűjtés; A hivatkozás; Kutatási és elemzési módszerek; Adatfelvétel és feldolgozás; Adatértékelés és elemzés; A kutatási eredmény prezentálása; A metodológia tudományának (elméletének) gyakorlati vizsgálata: 1. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. (Hogyan írjunk, hogy megértsenek?, Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, Tantárgyfelelős: Rosta Gergely Oktató: Rosta Gergely, Rosta Andrea 10

11 Bevezetés a logikába BBNSF90200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A logika a helyes következtetés elmélete, és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A tárgy bevezet a klasszikus elsőrendű logikába, megismertet néhány elsőrendű elmélettel, a többértékű és a magasabb rendű logikával, bepillantást nyújt a deskripciók problematikájába, áttekinti a modális logikák rendszerét, végül válogatott szemelvények segítségével filozófiai problémák logikai kezelésére mutat példákat. A tárgy elsődleges céljai közé tartozik, hogy a különböző ismereteken túl elmélyítse a hallgatókban a logikus gondolkodás képességét és készségét. 1. Copi, Irving M. Gould James A. [Szerk.]: Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Budapest, Gondolat, 1985., 607 o. 2. Kneale, William Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, o. 3. Madarászné Pólos L. Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, Read, Stephen: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, o. 5. Ruzsa Imre Máté András: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, o. 6. Ruzsa Imre [Szerk.]: Tertium non datur. Budapest, Osiris, o. 7. Sainsbury, Mark: Filozófiai logika. = Grayling, A. C. [Szerk.]: Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, o Tantárgyfelelős: Hankovszky Tamás Oktató: Hankovszky Tamás 11

12 Bevezetés a kommunikációelméletbe BBNKM00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kommunikatív jelenség, a kommunikáció tudományos vizsgálata, kutatási irányzatok, kommunikációs modellek. A kommunikáció mint információátvitel, mint cselekvés és mint szimbolikus folyamat. A szimbolikus és alternatívái, a jel fogalma és tipológiája. A kommunikáció individuális és kollektív ágenseinek leírása (kommunikációs szükséglet, a kommunikátor szerep, az ágens felkészültségei). A kommunikáció egyéb szerkezeti elemei (üzenet, kód, csatorna, kontextus). Verbális és nem verbális kommunikáció. A kommunikáció funkciói. Konfliktus és kooperáció a kommunikációban. A kommunikáció szintjei és színterei. Intraperszonális, személyközi és csoportkommunikáció. Szervezetek kommunikációja. Közéleti kommunikáció és a társadalmi nyilvánosság. Tömegkommunikáció és médiaelméletek. Kultúraközi és nemzetközi kommunikáció. Információs társadalom, tudástársadalom, a kommunikáció participációs modellje, a kommunikáció mint problémamegoldás. Rosengren, K. E. (2004): Kommunikáció. Budapest, Typotex Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest, Harmat. Béres I.- Horányi Ö. (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. Horányi Ö.(2003): Kommunikáció I-II. Budapest, General Press. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál 12

13 Szemiotika BBNKM00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A jel tudományának relevanciája a mai társadalmi jelenségek értelmezésében. A szemiotika elemzési technikájának elsajátítása a klasszikusok és a tanítványok megközelítésének rekonstrukciójával. Problématörténet. Jelek, kódok, szimbólumok, a szimbolikus aktus. Saussure, Peirce, Barthes, Lotman, Eco. A szemiotika kommunikációelméletbe való ágyazhatósága Horányi Ö. Szépe Gy. (szerk.), 2005 A jel tudománya. Budapest: GeneralPress (kijelölt szövegek) Chandler, D.: Semiotics for beginners, Eco, U. 1998, A nyitott mű. Budapest: Európa. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál, Blaskó Ágnes 13

14 Beszédtechnika BBNKM00300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A tanegység magába foglalja mindazt, amit az élőszó használatáról, a légzéstől egészen a beszédstílusig, tudnunk kell. A beszédtevékenység összetevőinek, a légzésnek, a hangadásnak, a kiejtésnek és a kifejezésnek rövid elméleti bemutatása után, légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlatokon keresztül kialakítjuk azt a beszédet, amelynek napi több órás használata sem fogja magával vonni a fokozott beszédmegterhelés káros hatásait. A gyakorlatok segítségével a beszéd a tudat felügyelete alá kerül, és sok gyakorlással irányított, taktikus megnyilatkozássá változik. Megtanuljuk uralni a tempót, a hangot és a kiejtést. A nyilvános szereplés összetevőinek elsajátításán át, az írott szöveg megtestesítésén keresztül, eljutunk a prezentációig, a korszerű beszédstílusig, az asszertiv kommunikációig. A tantárgy ötvözi a klasszikus beszédtechnika elemeit a komplex beszédstílussal és a kommunikációs gyakorlatok is helyet kapnak, melyek továbbfejlesztik a beszédkészséget, a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó készséget, illetve erősítik az önérvényesítést. A tantárgy célja a közéleti szereplőktől elvárt beszédstílus kialakítása. Montágh Imre: Tiszta beszéd. Budapest, Montágh Imre, Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Budapest: Kossuth, Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Kommuikáció szóban és írásban. Budapest: Krónika Nova, Moss, Geoffrey: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest: Bagolyvár, Peel, Malkom, Kommunikációs készségek fejlesztése. Budapest: Trivium, Dr. Frint Tibor: Hangrehabilitáció, hangterápia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Hernádi Sándor: Íráspróbák, beszédtornák. Szeged: MOZAIK, Hernádi Sándor: Újfajta beszédművelő gyakorlatok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Budapest: Móra, Pease, Alan - Garner, Alan: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Budapest: Park, Tantárgyfelelős: Szabó Edina Oktató: Szabó Edina 14

15 Nyilvános beszéd és prezentáció BBNKM00400 előfeltétel BBNKM00300 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2-3 A gyakorlati foglalkozások célja hogy a hallgatók képessé váljanak létrehozni és megtartani különböző típusú nyilvános beszédeket., ismerjék meg és alkalmazni tudják a nyilvános beszéd összeállításának tartalmi, formai és nyelvi kritériumait, a hallgatóság megismerésének eljárásait, a beszédvázlat elkészítését és végül képessé váljanak a beszéd megtartására. Fontosabb tartalmi kérdések: - a hallgatóság figyelmének, érdeklődésének felkeltése, gondolatainak egységesítése (bevezetési technikák) a beszéd hangvételének megválasztása - a beszéd fontosabb témapontjainak kiválasztása, a témapontok elrendezése, kifejtése - a hallgatóság érzelmeinek mozgósítási lehetőségei - a nyilvános beszéd hatásos befejezési technikái A nyilvános beszéd prezentálása néhány alapkészséget feltételez, ezért a gyakorlati foglalkozásokon fejleszteni kell a hallgatók önbizalmát, légzését, beszédtechnikáját, hangképzését, verbális és nem verbális kifejező készségét, kontaktuskezelését valamint előadói stílusát. Végül a nyilvános beszéd eredményességét befolyásoló technikai és módszertani ismereteket is el kell sajátítani a hallgatóknak (mikrofonhasználat, szemléltetés írásvetítővel, szemléltetés projektorral, a szemléltető anyagok elkészítése Microsoft Power Point vagy más szoftver segítségével stb.). 1. Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó-hang-gesztus. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985, Aczél Petra-Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan? Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I-II. Budapest, Szemimpex Kiadó Buda Béla & László János: Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 15

16 Érveléstechnika és vitakultúra BBNKM00500 előfeltétel BBNSF90200 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlatok célja az, hogy a hallgatók fogalmilag és gyakorlatilag tisztázzák a tárgyalás, vita, meggyőzés és érvelés jellemzőit, megismerkedjenek azok alkalmazási lehetőségeivel, módszereivel, technikáival. Fontosabb tartalmi kérdések: - a vita (a tárgyalás) sajátosságai, szakaszai, feltételei - vitaindítás, vitavezetés, részvétel a vitában, válasz a vitára, vitazáró, a kultúrált vitatkozás szabályai - az érvek szerepe a meggyőzés, vita és tárgyalás folyamatában - az érvek típusai - érvelési technikák: indukció, dedukció, illusztráción alapuló érvelés, modellezésen alapuló érvelés, okokozatiságon alapuló érvelés, dialektikus következtetés, magyarázattal való érvelés (meghatározás, analógia, összehasonlítás, leírás, tények használata), kvázi-logikai érvek, értékekkel való érvelésérvelés paradoxonnal, érvelés alternatívával, érvelés túlzással, érvelés kérdezéssel. 1. Milo O. Frank: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan? Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Csáky István: A tárgyalástechnika. Budapest, Exel Kiadó, Scott Bill: A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade Kiadó, Zrinszky László: Meggyőzés az igaz szó erejével. Budapest, Kossuth Kiadó, Zentai István: A meggyőzés útjai. Budapest, Typotex Kiadó, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 16

17 Párbeszéd BBNKM00600 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal a személyközi és csoportos problémahelyzetekben a helyzet megoldását szolgáló együttműködő, asszertív kommunikációt. Fontosabb tartalmi kérdések: - az együttműködő kommunikáció tartalmi aspektusai (együttműködést igénylő helyzetek; probléma típusok; ajtónyitók, én-üzenet, te-üzenet, specifikus kijelentések, parafrazálás, dicséret, elismerés, az érzelmek visszatükrözése, összegezés) - szociális készségek az együttműködő kommunikációban (időzítés, kezdeményezés, kitartás, stimuluskontroll, érdekérvényesítés, empátia) - kompromisszumok a személyközi helyzetben (a probléma azonosítása, az érintettek, lehetséges megoldási alternatívák, az elfogadható megoldás, kivitelezés, ellenőrzés) 1. Owen. D.W. Hargie (ed.): The Handbook of Communication Skills. London and New York, Routledge, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció. Budapest, Animula Kiadó, Daniel Shapiro: Conflict and Communication: A Guide Through The Labiyrinth of Conflict Management. NewYork, OSI, Gordon Thomas: V.E.T. Vezetői Eredményesség Tréning. Budapest, Stúdium Effective, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 17

18 Írástechnika BBNKM00700 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb formáit. Fontosabb tartalmi kérdések: - az írásbeli szövegalkotás alapelvei - az írásbeli közlésfajták típusai (előadás, kiselőadás, elemző, meggyőző közlésfajták értekezés, esszé, tanulmány, ismeretterjesztő mű véleményformáló, értékelő műfajok kritika, recenzió, fülszöveg -, meggyőző közlésfajta hirdetés, reklám -, tájékoztató műfajok hír, tudósítás -, átmeneti műfajok interjú, riport, véleményformáló sajtóműfajok vezércikk, glossza, karcolat, jegyzet stb. - kapcsolatfelvétel írásban (meghívás, névjegy, önéletrajz) - írásbeli műfajok (hivatalos levél: kérvény, bejelentés, fellebbezés stb.; magánlevél, kisebb ügyiratok: elismervény, nyugta, meghatalmazás stb.; a belső ügyvitel iratai: jegyzőkönyv, feljegyzés, jelentés - a pályázat - írásbeli kapcsolat elektronikus úton (telefax, ) 1. Deme László & Grétsy László (szerk.): Iratszerkesztési és fogalmazási tanácsadó. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Fekete Ágnes: Fogalmazástan. Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó, Heller Györgyné: Levelezési ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Róka Jolán: A z újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, Fercsik Erzsébet & Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Budapest, Krónika Nova Kiadó, Tantárgyfelelős: Blaskó Ágnes Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 18

19 ECDL vizsga BBNKM00800 nincs előfeltétel Órátlan tanegység, 0 kredit Javasolt félév: 1-2 A Kommunikáció-és médiatudomány alapképzési szakon szükséges számítógépes ismeretek oktatása nem szerepel a kötelező tárgyak között, viszont minden hallgatónak legkésőbb a második félév végéig számot kell adnia arról, hogy az ECDL vizsga követelményeinek megfelelő színtű PC ismeretekkel rendelkezik. (Operációs rendszer működése, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs programok, webes ismeretek.) Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ECDL vizsgával, a Kommunikáció Intézet által meghirdetett vizsgán tehetnek tanúbizonyságot ismereteikről. Az intézet a szabadon választható tárgyak között a vizsgára felkészítő kurzust hirdet az érdeklődők számára. Ld. BBNKM09700 ECDL előkészítő. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya 19

20 2. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAKMAI TÖRZSANYAG A kommunikáció és a média társadalomtörténete BBNKM00900 nincs előfeltétel Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A kurzus átfogó képet kíván nyújtani a kommunikáció és a kommunikációtechnológiai eszközök társadalmi beágyazottságának kérdéseiről. Kronológiai rendben haladva a különféle médiumok történetét tekinti át, miközben a fő hangsúly a könyv, az időszaki sajtó, majd a kép- és a hangátvitellel működő médiumok megjelenésére esik. A kurzus céljai közé tartozik az is, hogy rámutasson az írott, majd az ezt követő elektronikus médiumok közti szerves összefüggésekre. Az előadások kitérnek a cenzúra és az ellenőrzés kérdésére, továbbá a médiumok politikai funkcióira, a demokráciákban betöltött szerepére. Konkrét példaként kitekintünk a 19. századi Németország könyvészetére, a 20. századi angolszász média helyzetére és a rendszerváltozás utáni magyar viszonyokra is. 1. Nyíri Kristóf Szécsi Gábor [Szerk.]: Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron, (részletek) 2. McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest. Trezor, (részletek) 3. Babrier, Frédéric Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, Osiris, Briggs, Asa Peter Burke: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az Internetig. Budapest, Napvilág, Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Századvég Gondolat, o. 2. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció sajátosságairól. In: Horányi Ö. [Szerk.]: Kommunikáció I. Budapest, General Press, o. 3. Hörisch, Jochen: Eine Geschichte der Medien. Von der Oblate zum Internet. Neuaufl. Frankfurt, Stöber, Rudolf: Mediengeschichte. Die Evolution neuer Medien von Gutenberg bis Gates. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, Tantárgyfelelős: Ujvári Hedvig Oktató: Ujvári Hedvig 20

21 Személyközi és csoportkommunikáció BBNKM01000 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 Az előadás tárgya a személyközi és csoportkommunikáció jelenségvilágának áttekintése modern interdiszciplináris keretben. A tematika fő szervezőelve a racionális (maximálisan hatékony, gazdaságos) és az érzelmileg vagy stratégiailag motivált kommunikációs módok és interpretációs utak konfliktusainak bemutatása a szemtől szembeni interakciós helyzet sajátosságaira tekintettel. Nagy hangsúlyt kap a verbális és a nem verbális kommunikáció együttműködése és a metakommunikáció fogalmának értelmezése. Az előadás rámutat a hagyományos kódmodellek szűkösségére, az intencionalitás, a következtetési műveletek és a kölcsönös szándéktulajdonítás fontosságára, valamint az explicit és implicit jelentésképzés összjátékára a társalgásban. Szó esik a csoportos döntéshozás jellemzőiről. A célok közé tartozik továbbá a társas interakcióval foglalkozó tudományágak közötti érintkezési pontok megvilágítása, eredményeik integrálása, valamint a probléma-meglátási és -megoldási készség, kritikai attitűd fejlesztése. 1. Reboul, Anne Jacques Moeschler: A társalgás cselei. Budapest, Osiris, o. 2. Knapp, Mark L. John A. Daly [Szerk.]: Handbook of interpersonal communication. London, Sage, (részletek) 3. Hartley, Peter: Group communication. London, Routledge, (részletek) 4. Goffman, Erving: The presentation of self in everyday life. Garden City, Doubleday Anchor, fejezet. (Magyarul: Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest, Pólya Kiadó, o.) 1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula, T. Kiss Tamás [szerk.]: A szemtől szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, Németh T. Enikő: Racionalitási és interperszonális elvek a kommunikációban. = Ivaskó Lívia [Szerk.]: A kommunikáció útjai. Budapest, Gondolat, o. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya Oktató: Margitházi Orsolya, Tóth Pál 21

22 Közéleti és politikai kommunikáció BBNKM01100 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 A tantárgy a verbális tervezés elméletén keresztül megmutatja, mik azok a háttérismeretek, amelyeket egy hivatásos kommunikátornak ismernie kell ahhoz, hogy mondanivalóját mindenkor az adott kommunikációs szituációhoz tudja igazítani. A társalgás- és diskurzuselemzés módszereivel világítunk rá arra, hogyan tudja a politikai közegben megszólaló egyén a kommunikációs stratégiákat hatékonyan alkalmazni a nyilvános megszólalás során. Élőnyelvi adatokon például egy parlamenti diskurzuson keresztül megvizsgáljuk, mitől függ a társalgási hatékonyság, ugyanis a társalgás menedzselésének ez a központi kérdése. Bemutatja a tantárgy az ideológiai manipulálás verbális, nem verbális és vizuális eszközeit, leginkább a politikai reklámok és a választási kampányok tükrében, továbbá nemzetközi vonatkozások ismertetésével is. Foglalkozunk a televízió modern politikára gyakorolt hatásával, kitérve a médiaesemények kreálására és a botránypolitizálásra. A tantárgy anyagához tartozik még a médianapirend és a közvélemény alakulásának figyelése, különös tekintettel annak tanulmányozására, hogy mikor átütő egy hír, és milyen annak hatása a közvéleményre. 1. Róka Jolán: Kommunikációtan. Budapest, Századvég, és o. 2. Sárközy Erika Schleicher Nóra [Szerk.]: Kampánykommunikáció. Budapest, Akadémiai Kiadó, Beard, Adrian: The language of politics. London New York, Routledge, McNair, Brian: An introduction to political communication. London New York, Routledge, Wilson, John: Politically speaking: the pragmatic analysis of political language. Oxford, Blackwell, Tantárgyfelelős: Szekfű András Oktató: Szekfű András, Antal Zsolt 22

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben)

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2012 2013 Tartalom A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata A gyermekvédelem alapjai A hallgatók pedagógiai nézeteinek feltárása és elemzése A házasság

Részletesebben

1. A témaválasztás indokai, célkit zések

1. A témaválasztás indokai, célkit zések 1 Bevezetés Jelen értekezés elsődleges célja, hogy megkísérelje az elektronikus média jogának alkotmányos kereteit megvonni és azokat alkotmányjogi tartalommal megtölteni. Az alkotmányos kereteket autentikus

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben