Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A tantárgy célja, hogy rávilágítson a filozófia tudományok közt elfoglalt helyére, megmutassa történetének főbb eseményeit és ezek jelentőségét, és általában segítse az eligazodást a filozófia összetett világában. A kurzus megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat. A hallgatók áttekintést kapnak a filozófia történetének főbb eseményeiről, speciális fogalmairól, valamint a filozófia aktuális kérdéseiről. 1. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Herder, Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, Tantárgyfelelős: Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula 1

2 1. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPOZÓ TÁRGYAK Speciális filozófiatörténet BBNSF90100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 4 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a politikai filozófiai alapfogalmakkal (pl. hatalom, legitimitás, tekintély, szabadság stb.), a jelentősebb ideológiai rendszerek (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus) filozófiai alapjaival, illetve a kortárs filozófia aktuális vitatémáival (igazságosság, újraelosztás, liberális és illiberális demokrácia, totalitarizmusok stb.). A kurzus áttételesen arra is törekszik, hogy a hallgatók képesek legyenek saját politikai koordinátarendszerük megalkotására. 1. Huoranszki Ferenc [Szerk.]: Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris Láthatatlan Kollégium, Kontler László: Konzervativizmus Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris, Mill, John Stuart: A szabadságról. Budapest, Századvég Readers International, Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Czakó István Oktató: Czakó István 2

3 Szociálpszichológia 1 BBNSZ00500 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociálpszichológia azon területeivel, amelyek hozzásegítenek a társadalmi viselkedés, a személyközi viszonyok és a csoportok viselkedésének és a társas hatékonyság meghatározó tényezőinek jobb megértéséhez. Főbb témák: A szociálpszichológia témakörei, helye a társadalomtudományok között. Más személyek megismerése, a megismerés pontossága, folyamatai és torzításai. A társadalmi sztereotípiák. Attitűdök és attitűdváltozás. Norma érték, vonatkoztatási csoport. Proszociális és antiszociális viselkedés. Előítélet és diszkrimináció. Interperszonális kommunikáció. A csoport jelenségvilága; társas befolyásolás; kommunikáció és teljesítmény a csoportban; kooperáció és versengés; döntéshozatal; konflikushelyzetek és megoldásuk; tömegek viselkedése; tekintélyelvűség, engedelmesség, politikai elnyomás. 1. Allport, G. W.: Az előítélet, Budapest, Gondolat, Aronson, E.: A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Csepeli György: Előítéletek és csoportközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi, Le Bon, G.: A tömegek lélektana. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Hunyady György: Történeti és politikai pszichológia. Budapest, Osiris, Smith E.R. Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Faragó Klára Oktató: Faragó Klára 3

4 Szociológia 1 (A társadalomelmélet alapjai) BBNSZ00101 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy bevezet az empirikus társadalomtudományi s ezen belül kiemelten a szociológiai gondolkodás logikájába, fogalomrendszerébe és fő koncepcióiba, összevetve mindezt a természettudományi, a filozófiaiteológiai és a történettudományi látásmóddal. A tárgy áttekinti a szociológia tematikai tagolódását, a szakszociológiákat és a szociológiának a társadalomtudományokhoz való viszonyát. Tájékoztat a társadalomtudományi kutatás módszereiről, azok felhasználhatóságáról, gyengéiről és korlátairól. Megtanít a társadalomtudományi adat- és egyéb információközlések használatának alapvető szabályaira. Információt ad a hazai és a nagy nemzetközi kutatóhelyekről s azok tevékenységéről. Végül bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különböző területein. 1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, AULA, Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 4

5 Szociológia 2 (A szociológia ágazatai) BBNSZ00102 előfeltétel BBNSZ00101 Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A szociológia különböző megközelítésmódjainak, fogalomrendszereinek bemutatása. Főbb témák: Szociológiai behaviorizmus, szimbolikus interakcionizmus, fenomenológiai szociológia, materialista társadalomelmélet, strukturalizmus, funkcionalista rendszerelmélet, konfliktuselmélet, folyamat- és alakzatelmélet, kritikai elmélet, posztmodern szociológiák. 1. Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Morel, Julius et al.: Szociológiaelmélet. Budapest, Osiris Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 5

6 Társadalometika BBNSZ00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 A tárgy három témakört tekint át. (1) Az európai társadalometikai gondolkodás kialakulása, különös tekintettel a keresztény társadalmi tanításra. (2) A normatív társadalomelmélet kulcskérdései (mint: egyén és közösség; társadalmi felelősség; szociális elköteleződés; igazságosság; közjó; államközpontúság vagy alulról építkezés; civil társadalom; tulajdon; munka; béke stb.). (3) A vallás és egyház szerepe a társadalomban, - történeti megközelítésben és modern, plurális viszonyok között. Az elméleti lehetőségek s a megvalósult modellek összehasonlító áttekintése. 1. Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. Budapest, Szent István Társulat Brague, Rémi: Európa. A római modell. H.n., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. Budapest - Luzern, Egyházfórum Ajánlott irodalom: 3. Dumont, Louis: Tanulmányok az individualizmusról. Pécs, Tanulmány Kiadó Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása. Budapest, Márton Áron Piper, Thomas R. - Gentile, Mary C. - Parks, Sharon Daloz: Tanítható-e az etika? Budapest, Közgazdasági Egyetem Tomka Miklós - Goják János (szerk): Az egyház társadalmi tanitása. Dokumentumok. Budapest, Szent István Társulat Tantárgyfelelős: Tomka Miklós Oktató: Tomka Miklós 6

7 Bevezetés a kulturális antropológiába BBNSZ00300 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A félév során a hallgatók megismerkednek a kulturális antropológia alapfogalmaival, az antropológiai kutatás módszereivel és az antropológia sajátos kérdésfelvetésével. Megismerkednek a főbb adaptációs stratégiákkal és az antropológia legfontosabb kutatási területeivel. Főbb témakörök: Mi a kulturális antropológia? A kultúra fogalma az antropológiában Az antropológia módszerei Adaptációs stratégiák Gazdasági rendszerek Politikai rendszerek I (hordák, törzsek) Politikai rendszerek II (főnökség, állam) Nacionalizmus, etnicitás, identitás A társadalmi nem Rokonsági rendszerek, leszármazás Házasság, család, háztartás Vallás Világkép Alkalmazott antropológia. 1. Service, E.R.-Sahlins, M.D.-Wolf, E.R.: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, Kossuth, Bodrogi Tibor: Társadalmak születése. Budapest, Fekete Sas Tantárgyfelelős: Vidacs Bea Oktató: Vidacs Bea 7

8 Bevezetés a politikatudományba BBNSZ00900 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 Az előadássorozat keretében a politikatudomány jellegzetes kérdéseit, témáit vesszük sorra, áttekintve egyúttal az alapszak szaktárgyainak logikáját is. Először a politikai közösség problematikáját, majd a politikai gondolkodás alapkategóriáit, a politikai intézményrendszert, a politikai rendet és változását, a politikát mint tevékenységet, s végül a nemzetközi politikát tárgyaljuk. Főbb témakörök: Politikai közösség, állam, nemzet, Alkotmány, Ideológia, politikai érték, A politika mint társadalmi alrendszer, Intézmények, hatalmi ágak, Rend, rezsim, uralom, Reform, forradalom, rendszerváltás, Képviselet, érdekek, választás, Pártok és pártrendszerek, Döntéshozatal, Politika és nyelv, Politika és politikatudomány, Külpolitika. 1. Bayer Józser: A politikatudomány alapjai Budapest, Napvilág, 1999, részletek. 2. Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai Budapest, Osiris, 1994, részletek. 3. Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia, Budapest, Tankönyvkiadó, 2002 Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán 8

9 A társadalomkutatás módszerei BBNSZ01100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tantárgy célja, hogy a kutatás elméleti alapjait és a gyakorlatban alkalmazott legfőbb módszereket megismertesse. Főbb témák: tudományos és hétköznapi megismerés; elméletalkotás; okság, oksági kapcsolat; elmélet és módszertan viszonya; a kutatás folyamata; mérés és operacionalizálás; a mintavétel problematikája; kérdőívszerkesztés; kísérleti módszerek. 1. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás módszertana. Budapest, Balassi fejezetek 2. Fischer, Gy.: Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Budapest, Bagolyvár o. 1. Köves Pál-Párniczky Gábor: Általános statisztika. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó 1973-as vagy 1981-es kiadása 2. Reimann, J.-Tóth, J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Budapest, Tankönyvkiadó (vonatkozó fejezetei) Tantárgyfelelős: Ferencz Andrásné Oktató: Ferencz Andrásné 9

10 A társadalomtudományi munka módszertana BBNSZ01300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy általános célja, hogy a hallgató az egyéb előadásokon és szemináriumokon elsajátított szakirányú ismeretei mellett, az értelmiségi pálya olyan megkövetelt képességeinek is meg tudjon felelni, amellyel képes a társadalmi valóság egy részletének megismerése érdekében, egy adott téma kutatási projektjét elkészíteni, a kutatást eredményesen elvégezni, majd azt prezentálni. Olyan készségek elsajátításáról van szó, mint az elméleti felkészültség és elméleti tudatosság megalapozása, a konkrét információk társadalomtudományi (szociológiai) technikák alkalmazásával történő beszerzése, azok feldolgozása, illetve, hogy témaválasztástól függetlenül a hallgató képes legyen rendszerezni és írásos formába önteni gondolatait, a témát írásban szabatosan és logikusan kifejteni, illetve adott esetben azt nagy közönség előtt előadni. Főbb témák: Metodológiai bevezető: a társadalom megismerésének alapjai; A téma; Adatforrások, adatgyűjtés; A hivatkozás; Kutatási és elemzési módszerek; Adatfelvétel és feldolgozás; Adatértékelés és elemzés; A kutatási eredmény prezentálása; A metodológia tudományának (elméletének) gyakorlati vizsgálata: 1. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. (Hogyan írjunk, hogy megértsenek?, Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, Tantárgyfelelős: Rosta Gergely Oktató: Rosta Gergely, Rosta Andrea 10

11 Bevezetés a logikába BBNSF90200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A logika a helyes következtetés elmélete, és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A tárgy bevezet a klasszikus elsőrendű logikába, megismertet néhány elsőrendű elmélettel, a többértékű és a magasabb rendű logikával, bepillantást nyújt a deskripciók problematikájába, áttekinti a modális logikák rendszerét, végül válogatott szemelvények segítségével filozófiai problémák logikai kezelésére mutat példákat. A tárgy elsődleges céljai közé tartozik, hogy a különböző ismereteken túl elmélyítse a hallgatókban a logikus gondolkodás képességét és készségét. 1. Copi, Irving M. Gould James A. [Szerk.]: Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Budapest, Gondolat, 1985., 607 o. 2. Kneale, William Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, o. 3. Madarászné Pólos L. Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, Read, Stephen: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, o. 5. Ruzsa Imre Máté András: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, o. 6. Ruzsa Imre [Szerk.]: Tertium non datur. Budapest, Osiris, o. 7. Sainsbury, Mark: Filozófiai logika. = Grayling, A. C. [Szerk.]: Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, o Tantárgyfelelős: Hankovszky Tamás Oktató: Hankovszky Tamás 11

12 Bevezetés a kommunikációelméletbe BBNKM00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kommunikatív jelenség, a kommunikáció tudományos vizsgálata, kutatási irányzatok, kommunikációs modellek. A kommunikáció mint információátvitel, mint cselekvés és mint szimbolikus folyamat. A szimbolikus és alternatívái, a jel fogalma és tipológiája. A kommunikáció individuális és kollektív ágenseinek leírása (kommunikációs szükséglet, a kommunikátor szerep, az ágens felkészültségei). A kommunikáció egyéb szerkezeti elemei (üzenet, kód, csatorna, kontextus). Verbális és nem verbális kommunikáció. A kommunikáció funkciói. Konfliktus és kooperáció a kommunikációban. A kommunikáció szintjei és színterei. Intraperszonális, személyközi és csoportkommunikáció. Szervezetek kommunikációja. Közéleti kommunikáció és a társadalmi nyilvánosság. Tömegkommunikáció és médiaelméletek. Kultúraközi és nemzetközi kommunikáció. Információs társadalom, tudástársadalom, a kommunikáció participációs modellje, a kommunikáció mint problémamegoldás. Rosengren, K. E. (2004): Kommunikáció. Budapest, Typotex Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest, Harmat. Béres I.- Horányi Ö. (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. Horányi Ö.(2003): Kommunikáció I-II. Budapest, General Press. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál 12

13 Szemiotika BBNKM00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A jel tudományának relevanciája a mai társadalmi jelenségek értelmezésében. A szemiotika elemzési technikájának elsajátítása a klasszikusok és a tanítványok megközelítésének rekonstrukciójával. Problématörténet. Jelek, kódok, szimbólumok, a szimbolikus aktus. Saussure, Peirce, Barthes, Lotman, Eco. A szemiotika kommunikációelméletbe való ágyazhatósága Horányi Ö. Szépe Gy. (szerk.), 2005 A jel tudománya. Budapest: GeneralPress (kijelölt szövegek) Chandler, D.: Semiotics for beginners, Eco, U. 1998, A nyitott mű. Budapest: Európa. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál, Blaskó Ágnes 13

14 Beszédtechnika BBNKM00300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A tanegység magába foglalja mindazt, amit az élőszó használatáról, a légzéstől egészen a beszédstílusig, tudnunk kell. A beszédtevékenység összetevőinek, a légzésnek, a hangadásnak, a kiejtésnek és a kifejezésnek rövid elméleti bemutatása után, légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlatokon keresztül kialakítjuk azt a beszédet, amelynek napi több órás használata sem fogja magával vonni a fokozott beszédmegterhelés káros hatásait. A gyakorlatok segítségével a beszéd a tudat felügyelete alá kerül, és sok gyakorlással irányított, taktikus megnyilatkozássá változik. Megtanuljuk uralni a tempót, a hangot és a kiejtést. A nyilvános szereplés összetevőinek elsajátításán át, az írott szöveg megtestesítésén keresztül, eljutunk a prezentációig, a korszerű beszédstílusig, az asszertiv kommunikációig. A tantárgy ötvözi a klasszikus beszédtechnika elemeit a komplex beszédstílussal és a kommunikációs gyakorlatok is helyet kapnak, melyek továbbfejlesztik a beszédkészséget, a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó készséget, illetve erősítik az önérvényesítést. A tantárgy célja a közéleti szereplőktől elvárt beszédstílus kialakítása. Montágh Imre: Tiszta beszéd. Budapest, Montágh Imre, Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Budapest: Kossuth, Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Kommuikáció szóban és írásban. Budapest: Krónika Nova, Moss, Geoffrey: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest: Bagolyvár, Peel, Malkom, Kommunikációs készségek fejlesztése. Budapest: Trivium, Dr. Frint Tibor: Hangrehabilitáció, hangterápia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Hernádi Sándor: Íráspróbák, beszédtornák. Szeged: MOZAIK, Hernádi Sándor: Újfajta beszédművelő gyakorlatok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Budapest: Móra, Pease, Alan - Garner, Alan: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Budapest: Park, Tantárgyfelelős: Szabó Edina Oktató: Szabó Edina 14

15 Nyilvános beszéd és prezentáció BBNKM00400 előfeltétel BBNKM00300 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2-3 A gyakorlati foglalkozások célja hogy a hallgatók képessé váljanak létrehozni és megtartani különböző típusú nyilvános beszédeket., ismerjék meg és alkalmazni tudják a nyilvános beszéd összeállításának tartalmi, formai és nyelvi kritériumait, a hallgatóság megismerésének eljárásait, a beszédvázlat elkészítését és végül képessé váljanak a beszéd megtartására. Fontosabb tartalmi kérdések: - a hallgatóság figyelmének, érdeklődésének felkeltése, gondolatainak egységesítése (bevezetési technikák) a beszéd hangvételének megválasztása - a beszéd fontosabb témapontjainak kiválasztása, a témapontok elrendezése, kifejtése - a hallgatóság érzelmeinek mozgósítási lehetőségei - a nyilvános beszéd hatásos befejezési technikái A nyilvános beszéd prezentálása néhány alapkészséget feltételez, ezért a gyakorlati foglalkozásokon fejleszteni kell a hallgatók önbizalmát, légzését, beszédtechnikáját, hangképzését, verbális és nem verbális kifejező készségét, kontaktuskezelését valamint előadói stílusát. Végül a nyilvános beszéd eredményességét befolyásoló technikai és módszertani ismereteket is el kell sajátítani a hallgatóknak (mikrofonhasználat, szemléltetés írásvetítővel, szemléltetés projektorral, a szemléltető anyagok elkészítése Microsoft Power Point vagy más szoftver segítségével stb.). 1. Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó-hang-gesztus. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985, Aczél Petra-Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan? Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I-II. Budapest, Szemimpex Kiadó Buda Béla & László János: Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 15

16 Érveléstechnika és vitakultúra BBNKM00500 előfeltétel BBNSF90200 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlatok célja az, hogy a hallgatók fogalmilag és gyakorlatilag tisztázzák a tárgyalás, vita, meggyőzés és érvelés jellemzőit, megismerkedjenek azok alkalmazási lehetőségeivel, módszereivel, technikáival. Fontosabb tartalmi kérdések: - a vita (a tárgyalás) sajátosságai, szakaszai, feltételei - vitaindítás, vitavezetés, részvétel a vitában, válasz a vitára, vitazáró, a kultúrált vitatkozás szabályai - az érvek szerepe a meggyőzés, vita és tárgyalás folyamatában - az érvek típusai - érvelési technikák: indukció, dedukció, illusztráción alapuló érvelés, modellezésen alapuló érvelés, okokozatiságon alapuló érvelés, dialektikus következtetés, magyarázattal való érvelés (meghatározás, analógia, összehasonlítás, leírás, tények használata), kvázi-logikai érvek, értékekkel való érvelésérvelés paradoxonnal, érvelés alternatívával, érvelés túlzással, érvelés kérdezéssel. 1. Milo O. Frank: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan? Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Csáky István: A tárgyalástechnika. Budapest, Exel Kiadó, Scott Bill: A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade Kiadó, Zrinszky László: Meggyőzés az igaz szó erejével. Budapest, Kossuth Kiadó, Zentai István: A meggyőzés útjai. Budapest, Typotex Kiadó, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 16

17 Párbeszéd BBNKM00600 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal a személyközi és csoportos problémahelyzetekben a helyzet megoldását szolgáló együttműködő, asszertív kommunikációt. Fontosabb tartalmi kérdések: - az együttműködő kommunikáció tartalmi aspektusai (együttműködést igénylő helyzetek; probléma típusok; ajtónyitók, én-üzenet, te-üzenet, specifikus kijelentések, parafrazálás, dicséret, elismerés, az érzelmek visszatükrözése, összegezés) - szociális készségek az együttműködő kommunikációban (időzítés, kezdeményezés, kitartás, stimuluskontroll, érdekérvényesítés, empátia) - kompromisszumok a személyközi helyzetben (a probléma azonosítása, az érintettek, lehetséges megoldási alternatívák, az elfogadható megoldás, kivitelezés, ellenőrzés) 1. Owen. D.W. Hargie (ed.): The Handbook of Communication Skills. London and New York, Routledge, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció. Budapest, Animula Kiadó, Daniel Shapiro: Conflict and Communication: A Guide Through The Labiyrinth of Conflict Management. NewYork, OSI, Gordon Thomas: V.E.T. Vezetői Eredményesség Tréning. Budapest, Stúdium Effective, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 17

18 Írástechnika BBNKM00700 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb formáit. Fontosabb tartalmi kérdések: - az írásbeli szövegalkotás alapelvei - az írásbeli közlésfajták típusai (előadás, kiselőadás, elemző, meggyőző közlésfajták értekezés, esszé, tanulmány, ismeretterjesztő mű véleményformáló, értékelő műfajok kritika, recenzió, fülszöveg -, meggyőző közlésfajta hirdetés, reklám -, tájékoztató műfajok hír, tudósítás -, átmeneti műfajok interjú, riport, véleményformáló sajtóműfajok vezércikk, glossza, karcolat, jegyzet stb. - kapcsolatfelvétel írásban (meghívás, névjegy, önéletrajz) - írásbeli műfajok (hivatalos levél: kérvény, bejelentés, fellebbezés stb.; magánlevél, kisebb ügyiratok: elismervény, nyugta, meghatalmazás stb.; a belső ügyvitel iratai: jegyzőkönyv, feljegyzés, jelentés - a pályázat - írásbeli kapcsolat elektronikus úton (telefax, ) 1. Deme László & Grétsy László (szerk.): Iratszerkesztési és fogalmazási tanácsadó. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Fekete Ágnes: Fogalmazástan. Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó, Heller Györgyné: Levelezési ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Róka Jolán: A z újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, Fercsik Erzsébet & Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Budapest, Krónika Nova Kiadó, Tantárgyfelelős: Blaskó Ágnes Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 18

19 ECDL vizsga BBNKM00800 nincs előfeltétel Órátlan tanegység, 0 kredit Javasolt félév: 1-2 A Kommunikáció-és médiatudomány alapképzési szakon szükséges számítógépes ismeretek oktatása nem szerepel a kötelező tárgyak között, viszont minden hallgatónak legkésőbb a második félév végéig számot kell adnia arról, hogy az ECDL vizsga követelményeinek megfelelő színtű PC ismeretekkel rendelkezik. (Operációs rendszer működése, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs programok, webes ismeretek.) Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ECDL vizsgával, a Kommunikáció Intézet által meghirdetett vizsgán tehetnek tanúbizonyságot ismereteikről. Az intézet a szabadon választható tárgyak között a vizsgára felkészítő kurzust hirdet az érdeklődők számára. Ld. BBNKM09700 ECDL előkészítő. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya 19

20 2. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAKMAI TÖRZSANYAG A kommunikáció és a média társadalomtörténete BBNKM00900 nincs előfeltétel Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A kurzus átfogó képet kíván nyújtani a kommunikáció és a kommunikációtechnológiai eszközök társadalmi beágyazottságának kérdéseiről. Kronológiai rendben haladva a különféle médiumok történetét tekinti át, miközben a fő hangsúly a könyv, az időszaki sajtó, majd a kép- és a hangátvitellel működő médiumok megjelenésére esik. A kurzus céljai közé tartozik az is, hogy rámutasson az írott, majd az ezt követő elektronikus médiumok közti szerves összefüggésekre. Az előadások kitérnek a cenzúra és az ellenőrzés kérdésére, továbbá a médiumok politikai funkcióira, a demokráciákban betöltött szerepére. Konkrét példaként kitekintünk a 19. századi Németország könyvészetére, a 20. századi angolszász média helyzetére és a rendszerváltozás utáni magyar viszonyokra is. 1. Nyíri Kristóf Szécsi Gábor [Szerk.]: Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron, (részletek) 2. McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest. Trezor, (részletek) 3. Babrier, Frédéric Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, Osiris, Briggs, Asa Peter Burke: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az Internetig. Budapest, Napvilág, Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Századvég Gondolat, o. 2. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció sajátosságairól. In: Horányi Ö. [Szerk.]: Kommunikáció I. Budapest, General Press, o. 3. Hörisch, Jochen: Eine Geschichte der Medien. Von der Oblate zum Internet. Neuaufl. Frankfurt, Stöber, Rudolf: Mediengeschichte. Die Evolution neuer Medien von Gutenberg bis Gates. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, Tantárgyfelelős: Ujvári Hedvig Oktató: Ujvári Hedvig 20

21 Személyközi és csoportkommunikáció BBNKM01000 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 Az előadás tárgya a személyközi és csoportkommunikáció jelenségvilágának áttekintése modern interdiszciplináris keretben. A tematika fő szervezőelve a racionális (maximálisan hatékony, gazdaságos) és az érzelmileg vagy stratégiailag motivált kommunikációs módok és interpretációs utak konfliktusainak bemutatása a szemtől szembeni interakciós helyzet sajátosságaira tekintettel. Nagy hangsúlyt kap a verbális és a nem verbális kommunikáció együttműködése és a metakommunikáció fogalmának értelmezése. Az előadás rámutat a hagyományos kódmodellek szűkösségére, az intencionalitás, a következtetési műveletek és a kölcsönös szándéktulajdonítás fontosságára, valamint az explicit és implicit jelentésképzés összjátékára a társalgásban. Szó esik a csoportos döntéshozás jellemzőiről. A célok közé tartozik továbbá a társas interakcióval foglalkozó tudományágak közötti érintkezési pontok megvilágítása, eredményeik integrálása, valamint a probléma-meglátási és -megoldási készség, kritikai attitűd fejlesztése. 1. Reboul, Anne Jacques Moeschler: A társalgás cselei. Budapest, Osiris, o. 2. Knapp, Mark L. John A. Daly [Szerk.]: Handbook of interpersonal communication. London, Sage, (részletek) 3. Hartley, Peter: Group communication. London, Routledge, (részletek) 4. Goffman, Erving: The presentation of self in everyday life. Garden City, Doubleday Anchor, fejezet. (Magyarul: Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest, Pólya Kiadó, o.) 1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula, T. Kiss Tamás [szerk.]: A szemtől szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, Németh T. Enikő: Racionalitási és interperszonális elvek a kommunikációban. = Ivaskó Lívia [Szerk.]: A kommunikáció útjai. Budapest, Gondolat, o. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya Oktató: Margitházi Orsolya, Tóth Pál 21

22 Közéleti és politikai kommunikáció BBNKM01100 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 A tantárgy a verbális tervezés elméletén keresztül megmutatja, mik azok a háttérismeretek, amelyeket egy hivatásos kommunikátornak ismernie kell ahhoz, hogy mondanivalóját mindenkor az adott kommunikációs szituációhoz tudja igazítani. A társalgás- és diskurzuselemzés módszereivel világítunk rá arra, hogyan tudja a politikai közegben megszólaló egyén a kommunikációs stratégiákat hatékonyan alkalmazni a nyilvános megszólalás során. Élőnyelvi adatokon például egy parlamenti diskurzuson keresztül megvizsgáljuk, mitől függ a társalgási hatékonyság, ugyanis a társalgás menedzselésének ez a központi kérdése. Bemutatja a tantárgy az ideológiai manipulálás verbális, nem verbális és vizuális eszközeit, leginkább a politikai reklámok és a választási kampányok tükrében, továbbá nemzetközi vonatkozások ismertetésével is. Foglalkozunk a televízió modern politikára gyakorolt hatásával, kitérve a médiaesemények kreálására és a botránypolitizálásra. A tantárgy anyagához tartozik még a médianapirend és a közvélemény alakulásának figyelése, különös tekintettel annak tanulmányozására, hogy mikor átütő egy hír, és milyen annak hatása a közvéleményre. 1. Róka Jolán: Kommunikációtan. Budapest, Századvég, és o. 2. Sárközy Erika Schleicher Nóra [Szerk.]: Kampánykommunikáció. Budapest, Akadémiai Kiadó, Beard, Adrian: The language of politics. London New York, Routledge, McNair, Brian: An introduction to political communication. London New York, Routledge, Wilson, John: Politically speaking: the pragmatic analysis of political language. Oxford, Blackwell, Tantárgyfelelős: Szekfű András Oktató: Szekfű András, Antal Zsolt 22

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Időpont: kéthetente csütörtök, 16:30-17:15; 17:30-18:15 Oktatók: Pintér Dániel Gergő Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Heti óraszám: 2-szer 45 perc Létszám: min. 12 max. 20 fő A

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció és közkapcsolatok szak, III. évfolyam Egyetemi év: 2011-2012. Félév: I. félév Általános információk

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon Tanterv 2014 2014.07.23. 2 Tartalomjegyzék Kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés Kommunikátor szakirányon

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Történelem és Filozófia

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben