Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak Tantárgyi programok KÖTELEZŐ KÖZÖS KÉPZÉS Általános filozófiatörténet BBNSF00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A tantárgy célja, hogy rávilágítson a filozófia tudományok közt elfoglalt helyére, megmutassa történetének főbb eseményeit és ezek jelentőségét, és általában segítse az eligazodást a filozófia összetett világában. A kurzus megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat. A hallgatók áttekintést kapnak a filozófia történetének főbb eseményeiről, speciális fogalmairól, valamint a filozófia aktuális kérdéseiről. 1. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Herder, Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába. Budapest, Ikon, Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába. Budapest, Európa, Russell, Bertrand: A filozófia alapproblémái. Budapest, Kossuth, Tantárgyfelelős: Mezei Balázs Oktató: Ocskay Gyula 1

2 1. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPOZÓ TÁRGYAK Speciális filozófiatörténet BBNSF90100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 4 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a politikai filozófiai alapfogalmakkal (pl. hatalom, legitimitás, tekintély, szabadság stb.), a jelentősebb ideológiai rendszerek (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, nacionalizmus) filozófiai alapjaival, illetve a kortárs filozófia aktuális vitatémáival (igazságosság, újraelosztás, liberális és illiberális demokrácia, totalitarizmusok stb.). A kurzus áttételesen arra is törekszik, hogy a hallgatók képesek legyenek saját politikai koordinátarendszerük megalkotására. 1. Huoranszki Ferenc [Szerk.]: Modern politikai filozófia. Budapest, Osiris Láthatatlan Kollégium, Kontler László: Konzervativizmus Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris, Mill, John Stuart: A szabadságról. Budapest, Századvég Readers International, Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Czakó István Oktató: Czakó István 2

3 Szociálpszichológia 1 BBNSZ00500 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szociálpszichológia azon területeivel, amelyek hozzásegítenek a társadalmi viselkedés, a személyközi viszonyok és a csoportok viselkedésének és a társas hatékonyság meghatározó tényezőinek jobb megértéséhez. Főbb témák: A szociálpszichológia témakörei, helye a társadalomtudományok között. Más személyek megismerése, a megismerés pontossága, folyamatai és torzításai. A társadalmi sztereotípiák. Attitűdök és attitűdváltozás. Norma érték, vonatkoztatási csoport. Proszociális és antiszociális viselkedés. Előítélet és diszkrimináció. Interperszonális kommunikáció. A csoport jelenségvilága; társas befolyásolás; kommunikáció és teljesítmény a csoportban; kooperáció és versengés; döntéshozatal; konflikushelyzetek és megoldásuk; tömegek viselkedése; tekintélyelvűség, engedelmesség, politikai elnyomás. 1. Allport, G. W.: Az előítélet, Budapest, Gondolat, Aronson, E.: A társas lény. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Csepeli György: Előítéletek és csoportközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi, Le Bon, G.: A tömegek lélektana. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány, Hewstone Stroebe Codol Stephenson: Szociálpszichológia. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Hunyady György: Történeti és politikai pszichológia. Budapest, Osiris, Smith E.R. Mackie, D.M.: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tantárgyfelelős: Faragó Klára Oktató: Faragó Klára 3

4 Szociológia 1 (A társadalomelmélet alapjai) BBNSZ00101 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy bevezet az empirikus társadalomtudományi s ezen belül kiemelten a szociológiai gondolkodás logikájába, fogalomrendszerébe és fő koncepcióiba, összevetve mindezt a természettudományi, a filozófiaiteológiai és a történettudományi látásmóddal. A tárgy áttekinti a szociológia tematikai tagolódását, a szakszociológiákat és a szociológiának a társadalomtudományokhoz való viszonyát. Tájékoztat a társadalomtudományi kutatás módszereiről, azok felhasználhatóságáról, gyengéiről és korlátairól. Megtanít a társadalomtudományi adat- és egyéb információközlések használatának alapvető szabályaira. Információt ad a hazai és a nagy nemzetközi kutatóhelyekről s azok tevékenységéről. Végül bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különböző területein. 1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, AULA, Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 4

5 Szociológia 2 (A szociológia ágazatai) BBNSZ00102 előfeltétel BBNSZ00101 Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A szociológia különböző megközelítésmódjainak, fogalomrendszereinek bemutatása. Főbb témák: Szociológiai behaviorizmus, szimbolikus interakcionizmus, fenomenológiai szociológia, materialista társadalomelmélet, strukturalizmus, funkcionalista rendszerelmélet, konfliktuselmélet, folyamat- és alakzatelmélet, kritikai elmélet, posztmodern szociológiák. 1. Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Budapest, Jószöveg, Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris, Morel, Julius et al.: Szociológiaelmélet. Budapest, Osiris Riesman, David: A magányos tömeg. Budapest, Közgazdasági és Jogi, Smith, Eliot R. Mackie, Diane M: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris, Tönnies, Ferdinand: Közösség és társadalom. Budapest, Gondolat, Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Gereben Ferenc 5

6 Társadalometika BBNSZ00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 A tárgy három témakört tekint át. (1) Az európai társadalometikai gondolkodás kialakulása, különös tekintettel a keresztény társadalmi tanításra. (2) A normatív társadalomelmélet kulcskérdései (mint: egyén és közösség; társadalmi felelősség; szociális elköteleződés; igazságosság; közjó; államközpontúság vagy alulról építkezés; civil társadalom; tulajdon; munka; béke stb.). (3) A vallás és egyház szerepe a társadalomban, - történeti megközelítésben és modern, plurális viszonyok között. Az elméleti lehetőségek s a megvalósult modellek összehasonlító áttekintése. 1. Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. Budapest, Szent István Társulat Brague, Rémi: Európa. A római modell. H.n., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. Budapest - Luzern, Egyházfórum Ajánlott irodalom: 3. Dumont, Louis: Tanulmányok az individualizmusról. Pécs, Tanulmány Kiadó Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása. Budapest, Márton Áron Piper, Thomas R. - Gentile, Mary C. - Parks, Sharon Daloz: Tanítható-e az etika? Budapest, Közgazdasági Egyetem Tomka Miklós - Goják János (szerk): Az egyház társadalmi tanitása. Dokumentumok. Budapest, Szent István Társulat Tantárgyfelelős: Tomka Miklós Oktató: Tomka Miklós 6

7 Bevezetés a kulturális antropológiába BBNSZ00300 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A félév során a hallgatók megismerkednek a kulturális antropológia alapfogalmaival, az antropológiai kutatás módszereivel és az antropológia sajátos kérdésfelvetésével. Megismerkednek a főbb adaptációs stratégiákkal és az antropológia legfontosabb kutatási területeivel. Főbb témakörök: Mi a kulturális antropológia? A kultúra fogalma az antropológiában Az antropológia módszerei Adaptációs stratégiák Gazdasági rendszerek Politikai rendszerek I (hordák, törzsek) Politikai rendszerek II (főnökség, állam) Nacionalizmus, etnicitás, identitás A társadalmi nem Rokonsági rendszerek, leszármazás Házasság, család, háztartás Vallás Világkép Alkalmazott antropológia. 1. Service, E.R.-Sahlins, M.D.-Wolf, E.R.: Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest, Kossuth, Bodrogi Tibor: Társadalmak születése. Budapest, Fekete Sas Tantárgyfelelős: Vidacs Bea Oktató: Vidacs Bea 7

8 Bevezetés a politikatudományba BBNSZ00900 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 Az előadássorozat keretében a politikatudomány jellegzetes kérdéseit, témáit vesszük sorra, áttekintve egyúttal az alapszak szaktárgyainak logikáját is. Először a politikai közösség problematikáját, majd a politikai gondolkodás alapkategóriáit, a politikai intézményrendszert, a politikai rendet és változását, a politikát mint tevékenységet, s végül a nemzetközi politikát tárgyaljuk. Főbb témakörök: Politikai közösség, állam, nemzet, Alkotmány, Ideológia, politikai érték, A politika mint társadalmi alrendszer, Intézmények, hatalmi ágak, Rend, rezsim, uralom, Reform, forradalom, rendszerváltás, Képviselet, érdekek, választás, Pártok és pártrendszerek, Döntéshozatal, Politika és nyelv, Politika és politikatudomány, Külpolitika. 1. Bayer Józser: A politikatudomány alapjai Budapest, Napvilág, 1999, részletek. 2. Fisichella, Domenico: A politikatudomány alapvonalai Budapest, Osiris, 1994, részletek. 3. Bihari Mihály-Pokol Béla: Politológia, Budapest, Tankönyvkiadó, 2002 Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán 8

9 A társadalomkutatás módszerei BBNSZ01100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tantárgy célja, hogy a kutatás elméleti alapjait és a gyakorlatban alkalmazott legfőbb módszereket megismertesse. Főbb témák: tudományos és hétköznapi megismerés; elméletalkotás; okság, oksági kapcsolat; elmélet és módszertan viszonya; a kutatás folyamata; mérés és operacionalizálás; a mintavétel problematikája; kérdőívszerkesztés; kísérleti módszerek. 1. Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás módszertana. Budapest, Balassi fejezetek 2. Fischer, Gy.: Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Budapest, Bagolyvár o. 1. Köves Pál-Párniczky Gábor: Általános statisztika. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó 1973-as vagy 1981-es kiadása 2. Reimann, J.-Tóth, J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Budapest, Tankönyvkiadó (vonatkozó fejezetei) Tantárgyfelelős: Ferencz Andrásné Oktató: Ferencz Andrásné 9

10 A társadalomtudományi munka módszertana BBNSZ01300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A tárgy általános célja, hogy a hallgató az egyéb előadásokon és szemináriumokon elsajátított szakirányú ismeretei mellett, az értelmiségi pálya olyan megkövetelt képességeinek is meg tudjon felelni, amellyel képes a társadalmi valóság egy részletének megismerése érdekében, egy adott téma kutatási projektjét elkészíteni, a kutatást eredményesen elvégezni, majd azt prezentálni. Olyan készségek elsajátításáról van szó, mint az elméleti felkészültség és elméleti tudatosság megalapozása, a konkrét információk társadalomtudományi (szociológiai) technikák alkalmazásával történő beszerzése, azok feldolgozása, illetve, hogy témaválasztástól függetlenül a hallgató képes legyen rendszerezni és írásos formába önteni gondolatait, a témát írásban szabatosan és logikusan kifejteni, illetve adott esetben azt nagy közönség előtt előadni. Főbb témák: Metodológiai bevezető: a társadalom megismerésének alapjai; A téma; Adatforrások, adatgyűjtés; A hivatkozás; Kutatási és elemzési módszerek; Adatfelvétel és feldolgozás; Adatértékelés és elemzés; A kutatási eredmény prezentálása; A metodológia tudományának (elméletének) gyakorlati vizsgálata: 1. Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. (Hogyan írjunk, hogy megértsenek?, Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?) Budapest, Kossuth Könyvkiadó, Tantárgyfelelős: Rosta Gergely Oktató: Rosta Gergely, Rosta Andrea 10

11 Bevezetés a logikába BBNSF90200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A logika a helyes következtetés elmélete, és mint ilyen a tudományos gondolkodás organonja. A tárgy bevezet a klasszikus elsőrendű logikába, megismertet néhány elsőrendű elmélettel, a többértékű és a magasabb rendű logikával, bepillantást nyújt a deskripciók problematikájába, áttekinti a modális logikák rendszerét, végül válogatott szemelvények segítségével filozófiai problémák logikai kezelésére mutat példákat. A tárgy elsődleges céljai közé tartozik, hogy a különböző ismereteken túl elmélyítse a hallgatókban a logikus gondolkodás képességét és készségét. 1. Copi, Irving M. Gould James A. [Szerk.]: Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről. Budapest, Gondolat, 1985., 607 o. 2. Kneale, William Kneale, M.: A logika fejlődése. Budapest, Gondolat, o. 3. Madarászné Pólos L. Ruzsa I.: A logika elemei. Budapest, Osiris, Read, Stephen: Bevezetés a logika filozófiájába. Budapest, Kossuth, o. 5. Ruzsa Imre Máté András: Bevezetés a modern logikába. Budapest, Osiris, o. 6. Ruzsa Imre [Szerk.]: Tertium non datur. Budapest, Osiris, o. 7. Sainsbury, Mark: Filozófiai logika. = Grayling, A. C. [Szerk.]: Filozófiai kalauz. Budapest, Akadémiai, o Tantárgyfelelős: Hankovszky Tamás Oktató: Hankovszky Tamás 11

12 Bevezetés a kommunikációelméletbe BBNKM00100 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1 A kommunikatív jelenség, a kommunikáció tudományos vizsgálata, kutatási irányzatok, kommunikációs modellek. A kommunikáció mint információátvitel, mint cselekvés és mint szimbolikus folyamat. A szimbolikus és alternatívái, a jel fogalma és tipológiája. A kommunikáció individuális és kollektív ágenseinek leírása (kommunikációs szükséglet, a kommunikátor szerep, az ágens felkészültségei). A kommunikáció egyéb szerkezeti elemei (üzenet, kód, csatorna, kontextus). Verbális és nem verbális kommunikáció. A kommunikáció funkciói. Konfliktus és kooperáció a kommunikációban. A kommunikáció szintjei és színterei. Intraperszonális, személyközi és csoportkommunikáció. Szervezetek kommunikációja. Közéleti kommunikáció és a társadalmi nyilvánosság. Tömegkommunikáció és médiaelméletek. Kultúraközi és nemzetközi kommunikáció. Információs társadalom, tudástársadalom, a kommunikáció participációs modellje, a kommunikáció mint problémamegoldás. Rosengren, K. E. (2004): Kommunikáció. Budapest, Typotex Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest, Harmat. Béres I.- Horányi Ö. (szerk.) (2001): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris. Horányi Ö.(2003): Kommunikáció I-II. Budapest, General Press. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál 12

13 Szemiotika BBNKM00200 nincs előfeltétel Előadás, 2 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A jel tudományának relevanciája a mai társadalmi jelenségek értelmezésében. A szemiotika elemzési technikájának elsajátítása a klasszikusok és a tanítványok megközelítésének rekonstrukciójával. Problématörténet. Jelek, kódok, szimbólumok, a szimbolikus aktus. Saussure, Peirce, Barthes, Lotman, Eco. A szemiotika kommunikációelméletbe való ágyazhatósága Horányi Ö. Szépe Gy. (szerk.), 2005 A jel tudománya. Budapest: GeneralPress (kijelölt szövegek) Chandler, D.: Semiotics for beginners, Eco, U. 1998, A nyitott mű. Budapest: Európa. Tantárgyfelelős: Tóth Pál Oktató: Tóth Pál, Blaskó Ágnes 13

14 Beszédtechnika BBNKM00300 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A tanegység magába foglalja mindazt, amit az élőszó használatáról, a légzéstől egészen a beszédstílusig, tudnunk kell. A beszédtevékenység összetevőinek, a légzésnek, a hangadásnak, a kiejtésnek és a kifejezésnek rövid elméleti bemutatása után, légző-, hang-, kiejtés-, hangsúly- és ritmusgyakorlatokon keresztül kialakítjuk azt a beszédet, amelynek napi több órás használata sem fogja magával vonni a fokozott beszédmegterhelés káros hatásait. A gyakorlatok segítségével a beszéd a tudat felügyelete alá kerül, és sok gyakorlással irányított, taktikus megnyilatkozássá változik. Megtanuljuk uralni a tempót, a hangot és a kiejtést. A nyilvános szereplés összetevőinek elsajátításán át, az írott szöveg megtestesítésén keresztül, eljutunk a prezentációig, a korszerű beszédstílusig, az asszertiv kommunikációig. A tantárgy ötvözi a klasszikus beszédtechnika elemeit a komplex beszédstílussal és a kommunikációs gyakorlatok is helyet kapnak, melyek továbbfejlesztik a beszédkészséget, a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó készséget, illetve erősítik az önérvényesítést. A tantárgy célja a közéleti szereplőktől elvárt beszédstílus kialakítása. Montágh Imre: Tiszta beszéd. Budapest, Montágh Imre, Figyelem vagy fegyelem?! Az előadói magatartás. Budapest: Kossuth, Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Kommuikáció szóban és írásban. Budapest: Krónika Nova, Moss, Geoffrey: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest: Bagolyvár, Peel, Malkom, Kommunikációs készségek fejlesztése. Budapest: Trivium, Dr. Frint Tibor: Hangrehabilitáció, hangterápia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Hernádi Sándor: Íráspróbák, beszédtornák. Szeged: MOZAIK, Hernádi Sándor: Újfajta beszédművelő gyakorlatok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Budapest: Móra, Pease, Alan - Garner, Alan: Szó-beszéd. A társalgás művészete. Budapest: Park, Tantárgyfelelős: Szabó Edina Oktató: Szabó Edina 14

15 Nyilvános beszéd és prezentáció BBNKM00400 előfeltétel BBNKM00300 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2-3 A gyakorlati foglalkozások célja hogy a hallgatók képessé váljanak létrehozni és megtartani különböző típusú nyilvános beszédeket., ismerjék meg és alkalmazni tudják a nyilvános beszéd összeállításának tartalmi, formai és nyelvi kritériumait, a hallgatóság megismerésének eljárásait, a beszédvázlat elkészítését és végül képessé váljanak a beszéd megtartására. Fontosabb tartalmi kérdések: - a hallgatóság figyelmének, érdeklődésének felkeltése, gondolatainak egységesítése (bevezetési technikák) a beszéd hangvételének megválasztása - a beszéd fontosabb témapontjainak kiválasztása, a témapontok elrendezése, kifejtése - a hallgatóság érzelmeinek mozgósítási lehetőségei - a nyilvános beszéd hatásos befejezési technikái A nyilvános beszéd prezentálása néhány alapkészséget feltételez, ezért a gyakorlati foglalkozásokon fejleszteni kell a hallgatók önbizalmát, légzését, beszédtechnikáját, hangképzését, verbális és nem verbális kifejező készségét, kontaktuskezelését valamint előadói stílusát. Végül a nyilvános beszéd eredményességét befolyásoló technikai és módszertani ismereteket is el kell sajátítani a hallgatóknak (mikrofonhasználat, szemléltetés írásvetítővel, szemléltetés projektorral, a szemléltető anyagok elkészítése Microsoft Power Point vagy más szoftver segítségével stb.). 1. Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! Szó-hang-gesztus. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985, Aczél Petra-Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan? Hatékonyság a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó, Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai I-II. Budapest, Szemimpex Kiadó Buda Béla & László János: Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 15

16 Érveléstechnika és vitakultúra BBNKM00500 előfeltétel BBNSF90200 Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlatok célja az, hogy a hallgatók fogalmilag és gyakorlatilag tisztázzák a tárgyalás, vita, meggyőzés és érvelés jellemzőit, megismerkedjenek azok alkalmazási lehetőségeivel, módszereivel, technikáival. Fontosabb tartalmi kérdések: - a vita (a tárgyalás) sajátosságai, szakaszai, feltételei - vitaindítás, vitavezetés, részvétel a vitában, válasz a vitára, vitazáró, a kultúrált vitatkozás szabályai - az érvek szerepe a meggyőzés, vita és tárgyalás folyamatában - az érvek típusai - érvelési technikák: indukció, dedukció, illusztráción alapuló érvelés, modellezésen alapuló érvelés, okokozatiságon alapuló érvelés, dialektikus következtetés, magyarázattal való érvelés (meghatározás, analógia, összehasonlítás, leírás, tények használata), kvázi-logikai érvek, értékekkel való érvelésérvelés paradoxonnal, érvelés alternatívával, érvelés túlzással, érvelés kérdezéssel. 1. Milo O. Frank: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan? Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Csáky István: A tárgyalástechnika. Budapest, Exel Kiadó, Scott Bill: A tárgyalás fortélyai. Budapest, Novotrade Kiadó, Zrinszky László: Meggyőzés az igaz szó erejével. Budapest, Kossuth Kiadó, Zentai István: A meggyőzés útjai. Budapest, Typotex Kiadó, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 16

17 Párbeszéd BBNKM00600 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3-4 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal a személyközi és csoportos problémahelyzetekben a helyzet megoldását szolgáló együttműködő, asszertív kommunikációt. Fontosabb tartalmi kérdések: - az együttműködő kommunikáció tartalmi aspektusai (együttműködést igénylő helyzetek; probléma típusok; ajtónyitók, én-üzenet, te-üzenet, specifikus kijelentések, parafrazálás, dicséret, elismerés, az érzelmek visszatükrözése, összegezés) - szociális készségek az együttműködő kommunikációban (időzítés, kezdeményezés, kitartás, stimuluskontroll, érdekérvényesítés, empátia) - kompromisszumok a személyközi helyzetben (a probléma azonosítása, az érintettek, lehetséges megoldási alternatívák, az elfogadható megoldás, kivitelezés, ellenőrzés) 1. Owen. D.W. Hargie (ed.): The Handbook of Communication Skills. London and New York, Routledge, Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Könyvkiadó, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció. Budapest, Animula Kiadó, Daniel Shapiro: Conflict and Communication: A Guide Through The Labiyrinth of Conflict Management. NewYork, OSI, Gordon Thomas: V.E.T. Vezetői Eredményesség Tréning. Budapest, Stúdium Effective, Tantárgyfelelős: Szőke-Milinte Enikő Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 17

18 Írástechnika BBNKM00700 nincs előfeltétel Gyakorlat, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 1-2 A gyakorlati foglalkozások célja begyakoroltatni a hallgatókkal az írásbeli szövegalkotás legalapvetőbb formáit. Fontosabb tartalmi kérdések: - az írásbeli szövegalkotás alapelvei - az írásbeli közlésfajták típusai (előadás, kiselőadás, elemző, meggyőző közlésfajták értekezés, esszé, tanulmány, ismeretterjesztő mű véleményformáló, értékelő műfajok kritika, recenzió, fülszöveg -, meggyőző közlésfajta hirdetés, reklám -, tájékoztató műfajok hír, tudósítás -, átmeneti műfajok interjú, riport, véleményformáló sajtóműfajok vezércikk, glossza, karcolat, jegyzet stb. - kapcsolatfelvétel írásban (meghívás, névjegy, önéletrajz) - írásbeli műfajok (hivatalos levél: kérvény, bejelentés, fellebbezés stb.; magánlevél, kisebb ügyiratok: elismervény, nyugta, meghatalmazás stb.; a belső ügyvitel iratai: jegyzőkönyv, feljegyzés, jelentés - a pályázat - írásbeli kapcsolat elektronikus úton (telefax, ) 1. Deme László & Grétsy László (szerk.): Iratszerkesztési és fogalmazási tanácsadó. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Fekete Ágnes: Fogalmazástan. Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó, Heller Györgyné: Levelezési ismeretek. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, Róka Jolán: A z újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, Fercsik Erzsébet & Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Budapest, Krónika Nova Kiadó, Tantárgyfelelős: Blaskó Ágnes Oktató: a Kommunikáció Intézet oktatói 18

19 ECDL vizsga BBNKM00800 nincs előfeltétel Órátlan tanegység, 0 kredit Javasolt félév: 1-2 A Kommunikáció-és médiatudomány alapképzési szakon szükséges számítógépes ismeretek oktatása nem szerepel a kötelező tárgyak között, viszont minden hallgatónak legkésőbb a második félév végéig számot kell adnia arról, hogy az ECDL vizsga követelményeinek megfelelő színtű PC ismeretekkel rendelkezik. (Operációs rendszer működése, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs programok, webes ismeretek.) Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek ECDL vizsgával, a Kommunikáció Intézet által meghirdetett vizsgán tehetnek tanúbizonyságot ismereteikről. Az intézet a szabadon választható tárgyak között a vizsgára felkészítő kurzust hirdet az érdeklődők számára. Ld. BBNKM09700 ECDL előkészítő. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya 19

20 2. KOMMUNIKÁCIÓ-ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAKMAI TÖRZSANYAG A kommunikáció és a média társadalomtörténete BBNKM00900 nincs előfeltétel Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 2 A kurzus átfogó képet kíván nyújtani a kommunikáció és a kommunikációtechnológiai eszközök társadalmi beágyazottságának kérdéseiről. Kronológiai rendben haladva a különféle médiumok történetét tekinti át, miközben a fő hangsúly a könyv, az időszaki sajtó, majd a kép- és a hangátvitellel működő médiumok megjelenésére esik. A kurzus céljai közé tartozik az is, hogy rámutasson az írott, majd az ezt követő elektronikus médiumok közti szerves összefüggésekre. Az előadások kitérnek a cenzúra és az ellenőrzés kérdésére, továbbá a médiumok politikai funkcióira, a demokráciákban betöltött szerepére. Konkrét példaként kitekintünk a 19. századi Németország könyvészetére, a 20. századi angolszász média helyzetére és a rendszerváltozás utáni magyar viszonyokra is. 1. Nyíri Kristóf Szécsi Gábor [Szerk.]: Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest, Áron, (részletek) 2. McLuhan, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest. Trezor, (részletek) 3. Babrier, Frédéric Catherine Bertho Lavenir: A média története. Budapest, Osiris, Briggs, Asa Peter Burke: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az Internetig. Budapest, Napvilág, Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Századvég Gondolat, o. 2. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció sajátosságairól. In: Horányi Ö. [Szerk.]: Kommunikáció I. Budapest, General Press, o. 3. Hörisch, Jochen: Eine Geschichte der Medien. Von der Oblate zum Internet. Neuaufl. Frankfurt, Stöber, Rudolf: Mediengeschichte. Die Evolution neuer Medien von Gutenberg bis Gates. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, Tantárgyfelelős: Ujvári Hedvig Oktató: Ujvári Hedvig 20

21 Személyközi és csoportkommunikáció BBNKM01000 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 3 Az előadás tárgya a személyközi és csoportkommunikáció jelenségvilágának áttekintése modern interdiszciplináris keretben. A tematika fő szervezőelve a racionális (maximálisan hatékony, gazdaságos) és az érzelmileg vagy stratégiailag motivált kommunikációs módok és interpretációs utak konfliktusainak bemutatása a szemtől szembeni interakciós helyzet sajátosságaira tekintettel. Nagy hangsúlyt kap a verbális és a nem verbális kommunikáció együttműködése és a metakommunikáció fogalmának értelmezése. Az előadás rámutat a hagyományos kódmodellek szűkösségére, az intencionalitás, a következtetési műveletek és a kölcsönös szándéktulajdonítás fontosságára, valamint az explicit és implicit jelentésképzés összjátékára a társalgásban. Szó esik a csoportos döntéshozás jellemzőiről. A célok közé tartozik továbbá a társas interakcióval foglalkozó tudományágak közötti érintkezési pontok megvilágítása, eredményeik integrálása, valamint a probléma-meglátási és -megoldási készség, kritikai attitűd fejlesztése. 1. Reboul, Anne Jacques Moeschler: A társalgás cselei. Budapest, Osiris, o. 2. Knapp, Mark L. John A. Daly [Szerk.]: Handbook of interpersonal communication. London, Sage, (részletek) 3. Hartley, Peter: Group communication. London, Routledge, (részletek) 4. Goffman, Erving: The presentation of self in everyday life. Garden City, Doubleday Anchor, fejezet. (Magyarul: Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest, Pólya Kiadó, o.) 1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula, T. Kiss Tamás [szerk.]: A szemtől szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, Németh T. Enikő: Racionalitási és interperszonális elvek a kommunikációban. = Ivaskó Lívia [Szerk.]: A kommunikáció útjai. Budapest, Gondolat, o. Tantárgyfelelős: Margitházi Orsolya Oktató: Margitházi Orsolya, Tóth Pál 21

22 Közéleti és politikai kommunikáció BBNKM01100 előfeltétel BBNKM00100 Előadás, 3 kredit, heti 2 óra Javasolt félév: 5 A tantárgy a verbális tervezés elméletén keresztül megmutatja, mik azok a háttérismeretek, amelyeket egy hivatásos kommunikátornak ismernie kell ahhoz, hogy mondanivalóját mindenkor az adott kommunikációs szituációhoz tudja igazítani. A társalgás- és diskurzuselemzés módszereivel világítunk rá arra, hogyan tudja a politikai közegben megszólaló egyén a kommunikációs stratégiákat hatékonyan alkalmazni a nyilvános megszólalás során. Élőnyelvi adatokon például egy parlamenti diskurzuson keresztül megvizsgáljuk, mitől függ a társalgási hatékonyság, ugyanis a társalgás menedzselésének ez a központi kérdése. Bemutatja a tantárgy az ideológiai manipulálás verbális, nem verbális és vizuális eszközeit, leginkább a politikai reklámok és a választási kampányok tükrében, továbbá nemzetközi vonatkozások ismertetésével is. Foglalkozunk a televízió modern politikára gyakorolt hatásával, kitérve a médiaesemények kreálására és a botránypolitizálásra. A tantárgy anyagához tartozik még a médianapirend és a közvélemény alakulásának figyelése, különös tekintettel annak tanulmányozására, hogy mikor átütő egy hír, és milyen annak hatása a közvéleményre. 1. Róka Jolán: Kommunikációtan. Budapest, Századvég, és o. 2. Sárközy Erika Schleicher Nóra [Szerk.]: Kampánykommunikáció. Budapest, Akadémiai Kiadó, Beard, Adrian: The language of politics. London New York, Routledge, McNair, Brian: An introduction to political communication. London New York, Routledge, Wilson, John: Politically speaking: the pragmatic analysis of political language. Oxford, Blackwell, Tantárgyfelelős: Szekfű András Oktató: Szekfű András, Antal Zsolt 22

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 2012/2013-as tanév Dr. Vincze Hanna Orsolya adjunktus vincze.orsolya@polito.ubbcluj.ro BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYBA

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KURZUSAI 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV MEGJEGYZÉSEK: Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk).

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek 2012-2013 tanév I. félév kurzuskínálata (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgykód kurzuskód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Közös kurzusok

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A tantárgy adatlapja

A tantárgy adatlapja A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-,Közigazgatás-,és Kommunikációtudományi kar 1.3 Dom;nium Kommunikációtudományok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag NTKRANM1 - Időterv IDŐTERV NTKRANM1 - Nyelv, társadalom, kultúra specializáció Ösvények: Nyelv, társadalom, kultúra szakirány MK-1 Nyelv, társadalom, kultúra szakirány 1 2 3 4 - A mérföldkőben gyűjtendő:

Részletesebben

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110 IDŐTERV KOMTANB4/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Ösvények: Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés MK-1 Alapozó modul 1 2 3 4 5 6 KONB01 Alapozó modul - A tantárgyban

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Kutatásmódszertan II.

Kutatásmódszertan II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Kutatásmódszertan II. Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Kutatásmódszertan II. Tantárgy kódja: Tanterv szerinti

Részletesebben

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium

Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Időpont: kéthetente csütörtök, 16:30-17:15; 17:30-18:15 Oktatók: Pintér Dániel Gergő Politikai kommunikáció előadás / gyakorlat / szeminárium Heti óraszám: 2-szer 45 perc Létszám: min. 12 max. 20 fő A

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29.

A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) április 29. A kommunikáció szak hálóterve ( Az új Képesítési követelmények szerint) 2004. április 29. Általánosan érvényes szabály: amennyiben a tárgy kétféléves, akkor az első félév teljesítése feltétele a második

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben