L a p u n k m a i s z á m a a j ö v ő h e t i b u d a p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L a p u n k m a i s z á m a a j ö v ő h e t i b u d a p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z a"

Átírás

1 Mesének he- H t. <\ 30. ályhn voll L p u n k m i s z á m j ö v ő h e t i b u d p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z H t v n k e t t e d i k é v f o l y m 7. s z c f c m S z o m b t, f e b r u á r 15 ilupilolt: ni-hl TI'BA JÁNOS. P O L I T I K A I, T Á R S A D A L M I É S K Ö Z G A Z D A S Á G I L A P FŐSZITIÍPSZIŐ: GWh (iyl'i.a I)r Előfizet: Egz évre 19 Pengő, félévre 5 Pengő, negyedévre 2.5t Pengő. Egyes példány i.2«pengő. Felelős szerkesztő KALLAY E N D R E DR Szerkesztő KARANY \Y JÓZSEF DR. Főmunktárs: SZOMRATIIY VIKTOR. Szerkesztőség kidóhivtl Nádor ucc 29. Megjelenik minden szombton. Kézirtokt nem dunk vissz.»bel AMI«é s k o m á r o m i v í z á l l á s j e l e n t é s szövetkezet Távbeszélő: 8t. Kálmánriünk rádió melleik bemondó éppen vízállásjelent! olvss mikrofónl>. A legunlmsbb s számtlnszor kigúnynll műsorszámot, mely előtt étidig mindig Irt: NEHÉZ F E R E N C bossznkodni zártuk el kzülekei, most szívszorongv hllgtjuk..mgyrok vgyunk. S h ezt htározottn s öntutmiáltl merjük állítni mgunkról, meg kell (lobbnni most szivünknek. Szörnyű árvíz pusziit megint mgyr földön, ezer s ezer mgyr kisember ház. földje. 1 érme, élete forog koekán. Tvly Tisz lépett ki medréből, most Dun hullámink szeszélye szólt bele sok-sok vérünk sorsáb. A jelent cséppel sem hizlló: Budpestnél K!W centimétert is túlhldt vízállás, illetékes helvrol * éppen m jelenteitek ki. hogv*: emberileg mindent clkö\ éllek «i veszélv elhárításár, de helvzel Isten kezében vn. S így tovább: Tétény víz ltt vn. Adouv.iál fenékig befgvolt Dun, meg mindig árdás várhléi... slb. Mi vn Komáromml? kérdezzük mgunkbn. S mindjárt vlmi megnyugttó érz szökik foclvnli. knmrom még mindig kimrdt jelentből, í'rislen. nekünk tlán fegyelmez sors. Hiszen úgvis nnyit >/< n\ edlünk már. árviziöl. bíztok földrengtől s olyn ártól is. mi nem éppen víz képéhen szkdt ránk busz nehéz esztendőn keresztül. Milyen jó érz ezegyszer távol lenni veszélvlöl... Komáromból jelentik... hsít heh* tűnődünkbe bemondó hngj. Tehát mégis. Npád* n, lélekzclfojlv hlgtjuk: \ németországi árdás eleje reggeli órákbn megérkezel! Komáromb. Ht ór ót flvion emelkedik víz állási s néhány ór ltt 20 celimélcrl lelt ki... Nem. mégse mrdhhmk ki mi sem játékból. A németországi árdás f( llrlózt ilhíiíünul közeledik, z eddiginél is ngyobb árdás várbl ó mgvr Dtinszkszon s z i:r óljáb mi is beleesünk, komáromik. Kép villnik lelki szemeink elé: z Krzsélu tszigetet víz ltt látjuk, házk omolnk össze, tvszi veteményeknek ismét vege. A ifá'k. melyeknek rendbehoztléiért nem lörténl intézked, mini rost, úgy engedik át mgukon vizet... \rr gondolunk: vájjon hányn hnllollák ezt vízállásjelent! Komárombn? Vájjon vízállásjelent rsk mi szemüs'kben vált-e néps/«rüvé z utóbbi npákbn, v >gy minden komáromi polgártársunk széni,:,: n? BeleszöküU-e z ggodolom. szívébe is Jóki városábn. *gy csk miénkbe? Elzárjuk rádiói, csend lesz szolunkbn. Az hlkm keresztül zene szüremlik be hozzánk: szemközti k\éluiz ngytermében bál vn. A ngyterem vi nlil átor-nyílásín keresztül tiszlán hllni divtos slátíerl mit terein közönsége egy üli vnrkel zenével: Minden lány érl«'d sír. Kell Ami... Hllgtjuk slágert, melynél bnélisbh, cspnivlóbb szövi gül meg slágerben sem hll-dlunk életünkken. S mégis, frsng eleje ól tpsztljuk, hogv városunk ifjúság, de zok is igen sokn, kik fitlság jelzőre már nem illetékesek, ennek limonádé filmslágernek mottój lll élik z eletüket másfél hónp ót. A hálok s multságok, teestek, frsngi estek lánczcnejének ÍM1 százléki ez Kell Ami lkotj. S mi legszomorúbb, még cigányzenekrok repertoárj is SO százlékbn ebből slágerból ll. S mi legérdekesebb: kell is, hogy ebből álljon. Mert kikín elélik. Egyszerűen: nem fizetnek cigánynk, h nem ezl játssz. Hl igen, tetszik, vgy nem telszik. he kell vllnunk, ez Kell Ami lelt z eleiünk mollój z idén. Mert mi z eleiünk mnpsg? Kál cs hál. Káli rendezőik minden szombton, br mi-négyet is egyszerre. Vsárnp délután intermezzo jön: ledelután. megi il kellő vgy három. S vsárnp este újrcsk bál. isinél három vgv négv. Igv megy Szilveszter ól állndón. S miért? Meri eleg bjunk, gombánk, jól esik múltás. Kell \mi vigsztlónk. Keil \mi jótevőnk. Kell Ami feledleli velünk hétköznpjink sivárságát. Kell Ami mosoly, npfény eleiünk árnvs oldlán. * * Dehogy gondolunk rr, mii jelenthet rádió xizállásról. Kell \mi gondoskodik rról, hgy kufyáh i se vegyük mgyr sorsol, mgyr gondol. Kell Amivl egy ült szerpentinből fonjuk gálki s h jön z ár. kcgunk, meri Dun vizel is pezsgőnek meg h >ruk nézzük. Nem félünk tornyosuló felhőktől. Kc!l \iui velünk vn. egyel fiijnnk csk s lufi bllonná válnk felhők. Nem nézzük, hogy z üreghíd lll 17-ről 20 centiméterre emelkedett víz: Kell Amivl együtt hngult mgssági figyeljük, mi 12 órától hjnli 4-ig következik be foxtrott után. Nem gondolunk rr. hogy cukor jegy. z egylál-étcl: szintén gál z ár ellen, melvnek hullámi derekunkt tivldossák már, Kell Ami ránk mosolyog s mosoly nyomán képcsek vgyunk 4 pengőt fizetni öl szem mignonért s 4 pengő ÓO fillért öl drb szendvicsért. Dehogy tekintjük zt, hogy holnp esetleg ránkszkdht házunk, mint duutétényi prsztr, kinek csk minp vtták fel kicsi Kouczos-hjlekát Dun menten: Kell Amivl hngult fényes bárhelyiségei építünk, külön bálteremtől, fent z első emeleten, hová speciális bár-zenekrt is szegődtetünk újbbn. Mosolygunk például vármegyén, vgy tisztikron, melv megfigyelvén vízállásjelentt. lemondott z idei bál megrendezéről: Kell Ami oldl h lök berniünkéi gúnyosn s erre kijelentjük: gyávság. Vgy hetykén lecspjuk zt z újságol, mely miskolci főispán felszóllásáról tudósít, ki sárcipőt jánlói! báli rendezőknek s gátr küldte őket. mgvr flur, rongyos néphez, hogy kultúrelödásokt trtsnk z árveszely megelőzének módoztiról, mivel sokkl többel hsználhtnk mgyrságnk, min! z oddó háli rendezekkel, Kell Vmi fülünkbe súg. hozzánk simul, mi ránézünk Kell Amir. viszont-ideijük s reked len dloljuk: Nem vgy szép. nem vgy hü. ámde fess ngyszerű. Kell Ami. Kell Ami, Kell Ami \ zene szól, blkunk jégvirágin ál didlmsn gázol be szobánkb sláger, f-i fél vn. rádió ném. De még mindig fülünkben cseng szpíker hngj: Komáromnál víz állás néhánv * ór lit húsz centiméterrel emelkedell. Az ár közeledik... K o m á r o m v á r m e g y e közigzgtás z év első hónpjábn Trtlms megnyugttó jelentek közigzgtási bizottság ülén Komárom vármegye közigzgtási bizottság kedden. február 11-én. délelőtt 11 ör;;kor trtott hvi ülét vármegyeim* ngytermében, vitéz Ngy Nándor főispán elnöklete mellett. Az ül npirendjén \ármegyei közigzgtás vezetőinek hvi jelen lei s néhány Ibi / dlsági ügy szerepelt. \Z ALISPÁNI JELENTÉS Vitéz II u n vd v László dr. föjegyző olvst fel Keviczky Islván lispán jnuár hvi jelenlét, mely szerint z ügymenet z cl mull hónpbn minden lekinlelben megfelelt* vdt. A vsuli forglom korlátozás mitt z iskolásgyermekek utzási körűimén vei meglehetősen rosszk vo!- lk. zonbn ezen segíteni nem leheteti. Az élelmiszerellátás tekintetében fennkdás nem voll. viszont tüzelönvgbn hiánv multknzoli. A vármetiveház átlkítási munkálti csknem teljesen befejeződtek, csupán belső berendezsel kpcsoltos munkák folynk még. A ngyrányú munkáltot minden hitelművelet elkerülével sikerült elvegezni, vármegye közönségének külön megterhele nélkül, rendes költségveti kerelek közölt. A közbiztonság jnuár hónpbn kielégi lo volt. csendőrség 3;*") esetben folytt dl bűnügyi nyomozási. 3NP esetben sikerrel. A rendőri bí'míetöbíróság 77W esetben indítóit ki- Itágási eljárást. Tüzeset négyszer fordult r!ö. z ebből credo» kár I!70 1*. enni bői 1Ö70 V biztosítás révén megtérüli. UtVVSZÉK. AD n GYEK, EííÉSZSÉÍií (.V!» o n c z Nándor dr. árvszéki elnök beszámolt vármegyei árvszék ügyforglmáról, z ügymenet z elnök jelente szerint eredményes s zviilu volt. J á nossy Károly min. tnácsos, kir. pénzögyigzgíé) jelente szerint z dózás z elmúlt hónpbn rendben folvl. hátrlékok csökkentek. Vitéz lí á d v odöu dr. tiszti főorvos jelenlétié, hogy vármegye közegzsegi állpot kielégítő voll. csk knyró lépett fel járványszerüen. Az influenz csk néhány községben voll j á r vá n y s z e r í i. Heveny f e r t ö z ö 1 >e t egség 71 községiben fordult elő 121."> esetiben. <'l)b('»l i;{ volt hlálozás. A születek szám jnuárbn I lő volt. hlálozásoké összesen 12í*0 A főorv o s ismertette z 1*1 U). év n é p m o z g l- inát is. melv szerint z ehnull évben z összes születek szám (M.T2 voll. hlálozásoké 3243, szporodás leht 32S9 egyén. Jelentette továbbá főorvos, hogy belügyminiszter zöld keresztes tejkció továbbfolyttásár z 1!M1. év első negyedére pengő állmsegélyi folyósított. Zéddkercsztes étkezteti kció vármegye kózségeilxm folvik, <rre célr 21 ö\i) pengő állmsegélyt utlt ki kormányzt Somorjn 1) imszerd helyen gyermeklüdöbeleg-otthonok létesültek. MEZO(;AZI)ASÁ(-Í III LYZET Krusz Jenő* dr. gzdsági IVifelügyelö jelen telte, hogy z «iszi vetek jól telellek, z ulóbbi időben leállóit fgy zonbn IUMU kedvezett veteknek. A mélyebb fekvű területeken víz ltt állnk vetek. A gbonpic lnyh volt. z álltárk stgnáltk A burgony kukoric vetőmgkció folymibn vn. z oljosmgvk veti területének kiterjeszte érdekében kormány nprforgó, len szój hb vetőmgkciót kezd közeljövőben I u- tur utján. KiNtt.Y. TANÍ*Í;Y. I Tl (iyek F. c kert László ügyzségi elnök jelentet le. hogy jnuár hónpbn 7ö férfit IS nőt ítélt el jogerősen komáromi té>rvéuvszék. fclcbbez ltt 17 egyén ügye áll. A vizsgálti foglvok szám 7 volt. Vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő) jelente szerint népiskoli tnítás rendben folyt, tüzelőhiány minit néhány iskolábn szünetelt tnítás. Az iskolánkívül i népmüvel vármeiíye minden községében szbályszerűen foivb i) e m e S á n d o r dr. főmérnök z állmépít érzeti hivll nuiködéröl számolt be: z úl fen trtási munkák remiben folytk, z építi munkák zonbn rossz időjárás mitt szünetellek. A hókdályokt eltkrítottk. ÁLL\TE(;ÉSZSÉ(;((;Y Bjor I.ászlé) dr. föálllorvos szerint z álltegzségügy kielégítő volt. fertőző betegség mindössze 1 községben fordult elő. összesen S udvrrl. A száj köröm fáj áslól mentessé váll vármegye. A inét elv kór elleni küzdelem htékonyn folyl. Az álltkereskedelem vásárforg i- lom élénk volt. elszállításr került 112 vsuli 3!) gépkocsi élőállt. Az export visszcsell. Németországb 112 szrvsmrhát. 11(1 juhot XVI sérti vittek ki. Olszországb VXi szrvsmrhái. Szlovákiáb i\s sertt szállítottk vármegyéből 11)Hl. évben 211 lovt. 11.7S1 szrvsmrhát. 3.7ŐO juhot s kecskét sertt, összesen tehát drb élőálltot szállitoük ki vármegyéből. A jelenlekel egyhngúlg tudomásul vei le közigzgtási bizottság, mely még néhány lbizoltsági ügyel lárgylt le.1 ánossy Káro 1 y pénzűgyigzgié) s vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő elődásábn. Az ült ezután vitéz Ngy Nándor főispán berekesztette

2 L4^ÍUU 4 4 á.v i Lkik* lili 1 t 2 ol.ll KOMUtOMI LAPOK ïcbni.'tr ].*( IMII r< K i s g y ű l é s v á r m e g y é n é l i., -H ; i.i Jj f l! M i n d e n N ő v á g y s z é p r c b ő r! Kophtó: Lohsc Lei l erem púder, vlmint Cmphor rcszesztől boré csodás lesz! D O B O S illtszer- fotó üzletben K o m á r o m, V á r m e g y e - u t c 9. D r. S o ó s I m r é t v á l s z t o t t f ő g o n d n o k á u l r e f o r m á t u s e g y h á z F ü l ö p Z s i g m o n d k e g y e l e t e Komárom. h ltru.tr Február íw-n. vsárnp trtól l meg gondrokválsztó közgyülét rév-komáromi hlprti református keresztyén egyház, hogy betöltse Fülöp Zsigmond hlál, evl megüresedett fn^ondnoki h.ivet s heh mitt lemondott Móroez László l, >\ bt Ivébe is új lg.»mlir»k.»1 válszon. A presbitérium már előbb kként döntött, hogy indítványozni fogj közgyűlnek hrmdik gondnoki tisztség ím díszen érét, mert ilyen ngy egyházbn több. mint önim> lélek ki-l gondnok nrm képrs megold.mi z eg\hzi törvények t-loirl fel.idtkt. A közgyűl elfogdt presbitérium indítványát kimondott. hogy bár un gondnokt»1 válszt. A délelőtti istentisztelet után. 11 órákon initott meg közgyűlt (..ikonb /állán lelkipásztor, ki S/íjj Ferenc dr. ni. kir. kormány főt náesost. rngidős presbiteri kérte fel társelnöki szék elfogllásár. Imádság, s bibliából vló félolvsás zsoltárének után terjesztetté elö lelkipásztor elnöki jelentét, melynek során nugendékezcii Mórrz János presbiter hláláról, kinek emlékét jegyzökönyvében örökíti m g közgyűl, Bejelentette >lórcz László álgondunknk betegségére hivtkozássl lorténl lemondását. A közgyűl elfogdt presbitériumnk ide vontkozó előterjesztét Móroez Lászlót tisztektl>eli gondnokká megválsztott. Fzt követte lárgysorbn Fülöp Zsigmond \.»ll íögondnok emléke zele. (ilm bo> /(dián lelkipásztor megilletődve. ngy \ «>n,.l.le.m h lv'i/o!l Fülöp ZsL»in >ud J Ö N A T A V A S Z! Tis/tíítciss festesse mór most tdvoszi ruháit P o l á k M i k l ó s kel mc festő ve^-tisztítónál KOMAROM I, HÁKÖCZI-L1. 21 Szkszerű 43 olcsó árk! elkzít, Régi i dolgok Irt: <lr. Hmnvv József. H most ilyen télvíz idején vlkinek át kell menni túlsé) városrzbe, rendesen pnszkodik: >Jj. de hideg vn hídon'. H visszgondolniuk csk száz év előtti időre is. mikor ilvenkor téli jégzjlás mitt bekötötték repülő, vgy hjóhidt kompon, csónkon kellett megtenni zjló Dunán z utt. z kkori enűhtek nem jjgttk nnyit, mint mostnik. > Még nyáron is nehezebb volt átkelni Dunán repülő, vgy hjóhídon, mint most. A komáromi hidk, révek, kompok ig gróf Zichy csládé voltk. Akkor megvette csládtól város. Lleinte repíilöhíd bonyolított le z átkelt. A repülohid bbn z időben látványosságszámb ment. 17Sö-bn báré> Hánt ív Györgyné. szül. báró Wesselényi Zsuzsnn Szilágyból Pécsbe megy József császárhoz kiíiiyörögni bátyjáért, zsihói bé>lé»iiyért, ki szomszéd várt, (iorhéd nnk rendje, mxij szerint megostromolt ezért József Wesselényi Miklóst Kufstein váráb zártt. Wesselényi Zsuzsnn mikor Komrom megyén keresztül hld, komáromi repül thidt é>rák hosszt elnézi gyé>nyörködik benne kíséretével együtt. A komáromi repülöhidt 1838-bn város leszereltette 33 hjóból állé> hjéihidt létesített Dunán. A Kisdunán állmié) fhíd volt. mely 1817-ben István nádor komáromi látogtás lklmávl reá tolongott rengeteg kíváncsi éinlnr ltt leszkdt sokn vízin* fulldtk. Lzt hidt blszerencse kisér le. A követkézé* évben bn. ngy tűzvz lklmávl leégett helyén 1 LMiMni tlphidt építettek. A ngy tüzveszedelem ltt ngyduni hjóhíd nem égett le, de z 18 m-ben vártlnul jött jégzj kis elso 1 I éleb 1. mgyrságát közügyekért v!-'> öu/illéii igz érleku fárdozási. Különösebben kii ért egyházi szereplére. Felsorkozttt fögondnokság lö éve ltt történt egyház: eseményekét, kfdön megállván bel missziós ténykede mellell. kiemelvén z egyház nygi életének kormányzás körüli érdemeik z építkezeket U mplomrenoválás. új rvlh /«'>. Kollégium belső átépíte felújítás stb.. melyeknél, megvlé»sílás lbh mini Sft százlékbn *íyülekezet <nk('nles dkozás-:hol vtdl lehetséges, inibeu szintén Fulop Zsigmond járt mindig legelöl presbitériumml együtt. Ismertette hűséges Íögondnok irodlmi nu'iikssánál, sok egyházi gyülen tártul t vllásos tárgyú egy házépítő, hiterö-dtö elődásit \ közgyűl megilletődve hlivl l z emlékhi széde! s elrendelte, hogy Fülöp Zsigmond emiékezele jegyzökönivvileg orokitlessék ipui; A lárgysor utolsó pontj v.dl három gondnok megválsztás. A lelkipásztor ismertét le z idevontkozó t törvényes rendek leket Dr. Szí j IVrene társelnök terjesztette eh) presbitérium indítványát, hogy főgondnokká dr. Soós Imre törvényszéki elnököt. egyházmegyei tnáeshírót. presbil rt válssz meg közgyűl. 1 A kü/gwílé** in«íy lelkesedsel teljes < u>híintli:sát ( iíl fgdl cl z imhuáint es Fühlp Z^ignnmd tiitmltvi nn.;k egj\ ik hűséges immk.ilárvd t>.i/ál ját. \ár*b:»n é% i»\ üleke/elb^n ri*^t'»rin.i nsjy Üszh hdn.'k örvetulö flr. Só-* Imrét válszfllá nu i>. Vásárhelyi kárly. poli;. isk. ii;:iziíb>. presbiur i^merlth presbitérium indítványát tíondnoki tisztség bel öl lével kpcsoltbn, elődván. hoi»y >resbitéri uni i-liyhn^úr. l'.si/y l>t>án ánnente- MIO társulli főmérnököt, presbiteri terieszti elö megválsztásr. A közgyűl ezt z indítványt is lelkes eu f \linm'in letle insáévá l'.zután (.zibor (iéz iprt, cirok. pr< sbiler előterjesztére Pli N'ííy Alibály i»ztlál. )resbiiert u^ynesk eiíyhm;úu álgond no kká válsztották meií. Az imávl énekkel bezárt gyűl után z elnökség eiíy kúlilöttséi^el felkereste melíválszhíll három gondnokot szeretettel köszöntötte okét. I)r. Soós Imre f01* nok válszolt z üdvözlre hngsúlyozt gondnokok zon elhtározását, houy z egyházukért minden munkát szoluáltot szívesen válllnk. dort. Télen kompok, ldikok közlekedtek két prt között. Országos vásárok lklmávl sok bj volt türelmetlen vásárosok ki. Hjdn fontos közlekedi eszköz volt Komáromnál póstldik. mely pé>stál előkelő személyeket, hírnököket, futárokt, stfétákt, ordonáncokt. orvosokt, bábákt szállított egyik prtról másikr. A komáromik jobbn szerettek ldikon át kelni, mint lssúbb járt ú. de biztosbb kompon, pedig nem egy ldik fölborult, különösen, mikor rzeg grázdáikodé* utsok, multózok ültek benne. Nem egyszer történi hlálos szerencsétlenség is. így február 7-én is, mikor Dun közepén fölfordult ldik 30 ember fulldt jeges vízbe. A esé>nk túl volt terhelve, benne üléiknek ngyon jó kedvük volt tréfáim! ringtni kezdték ldikot. így történt szerencsétlenség. Keibb jvult helyzet jégzjláskor propeller szállított z utsokt. Régebben gykrn megesett, hogy Dun egzen befgyott kkor jég hátém vígn ment gylog- kocsi-közleked. H kik postánk. zúgolé>duuk érte. Száz évvel előbb ehhez is hozzá kellett szokni. A komáromi post múlt százd elején Zichy csládé volt. Hévr pé>st nevében benne volt Komárom szé>. d. k hivtl tuljdonképpen l'jszönyém. mostni Ljvárosbn volt Kun Miklé>s, néhi országgyűli képviselő házábn, mert Ihul Hécs közötti fővonl erre luddt. Akkor post nemcsk leveleket, csomgokt, hnem utsokt is szállított. Az utsok szállításár 32 lé>. postkocsik, személyszál litó hintók egyfogtú gyorskocsik állmit mii kzenlétben állottk* megfelelői személyzettel. A post npont Púdéiról este ór, Bécsből pfcs-tí^ 1 é*s 2 ór között érkezett meg Komáromb, illetve Komárom \ánneüye törvényhtósági kisií>*üu ; se kedden, február 11«n. délelőtt P órkor trb.dl rendes b\i ülét \árnu\uyeház njíy tnáeslerniében. Az ülen tu )k esknein teljes számbn jelen v dtk. Vitéz Niíy Námlor főispán elnöki megnyitój kereteben kegyeletes szvkkl emlékezett ine.ií C s á k y István *írőf külügyminiszter hláláról. M.uyr trgédi. in mdoll hoiíy leií jobbjin ki eb lük derekán, b-^jobb niunkbirásuk közben rgdj el könyörtelen s.r>. Csáky István M-óf is Zrinvi MikhV.. líelbb n ( ábor es Széebenyi István, neinzelmik nuy géniuszink soráb lépett, kkor! mikor már jöllebel n^\* pr rmjánk vgy rzét. Iio^y z orszáií vér nélkül szerezze vissz elrbolt területeit, megvlósított, de mikor méjí szebb myr jiivendo érdekében niíy s/ükséií lett voln rá. A kis vülé.> luji ném felállássl Hl III 1 III IW I dózlk nemzet ny hlottj kenyeleiének, mjd ludomásuiveitek toispán jelenlét. hui»y z elhunyt külügyminiszter özvegyéhez vrm^ iíye rzvéttávirlol intézett K/után kisiíyítl hozzájárult főispánnk híi!)/ z indílványához. bouy Hárdossy László dr.-l z újonnn kinevezeti külügyminiszteri s báró A p o r l lbor új líyöri tneuypüsp<v köt távirlbn üdvözöljék xái-ru^ve nevébii. Tudomásul vei le kisgyűl báró i; á 1 f f y Dániel föuluiüvelül'vi mi. uiszler bemullkozó leirlál s Ixtározlil^í kiinondl. h ÍJÍV z rrvló válsz-felirtot sjál htáskörében kzíti el. Kzulán vitéz 1 u nydv László dr. fojesíyzn. S v b e Andor dr, K I i I z (iéz dr.. T h 11 r i n % e r ] } ál dr. M o l n á r Jenő dr. ljegyzők. S k á l Ferenr dr. szolgbíró. ii r. 'o é 1 \" liyéírüy dr. tb. szolgbíró C s o r b István dr. II. főjegyző elődásábn községi ügyekéi tárgylt le kislívül. M, s z o m b t o n : m ű v é s z - e s t K u l t ú r p l o t á b n A Jóki Kiíyesület m. sz nnbloo, február lö-én. este *S órkor Székesfóvárosi Iskolánkívüli Népműveli Mizollsá*! közreműködével miívzeslt t rendez Kultúrplot ngytermében. A kiemelkedő kultúresemény megrendezével Jé»ki Kjíyesülel ídvn miiélvezellu n rzesíti lüjil s mgyr kuli ur minden brátj!, mely ritkságszámb meify Kumárombn. Az esten beszédei foií mondni X o- váiíh (ivul. lnü^vi főtnácsos. I?u- <lpesl népinüvelének vezetője. Kívüle nuynevű művzek szerepelnek műsoron: Sl Domokos, Nemzeti Színház híres művze, mgyr színjátszás e^yik legkitűnőbb egyéniséfíe. ki különösen ízes. szé i mii vr beszédével t ünik ki: \\ v s s e n 1 rén leikül lúráll bb ének mii vznőink eüvike. S i ni > n f f v Mrtjot legjobb elod(') szv hun íívzu'inek trtják; X ö 1 d y Sándor kiváló hegedűművz, ki Iejjidé)bb megnyerte z országos Reményi-díjt. íníi;" A 11 (I ;i (i é z L i s z t F e r e n c z o n g o r á iig íuullévi nyerlesc. Elődásuk élmeny lesz. * A rzletes műsor következő: 1. l'ílvözlö szvk. 2. Nováiíh (íyul, tnügyi főtnácsos, n fétvárosi népművel vezetőjének válsz..'k Liszt: H álmom mély... h Lánvi V.: Ibikonverdö. e Kuruez: H elér hozzád... d, Iluhv: Mdárdl, fínekli rjszönybe. A pontos megérkezbe persze beleszóltk egvéb körülménvek is rossz utkon kívül: kerék- tengelylörek, hámszkdás, hóiuvéisok, hébe-hób póstrblások is. Az idsokt szállító négyes fogtú gyorsszekér is n K>nt megérkezett, de néh Jobb is jött ment egy np ltt. A ngy urk. gzdg kereskedőik tehetősebb polgárok előszeretettel utztk póstkoesin. A postállomásokon már fölszerszámozv várták z érkező kocsit lovk, hogy fölváltott lovkkl zonnl indulhssnk. Az kkori viszonyokhoz képest elég gyorsn ment ' közleked. Lgv lklomml Zichy Ferenc kmri elnök tt'bb mágnás társságábn Budáról ht ór ltt érkezett meg Szönybe. Rendes körülmények között nyolc órát vett igénybe ez z út. A postkocsi sürgönyökkel is vitt. Sürgöny ltt olyn expresz-féle leveleket kell érteni, mert kkor még nem ismerték távirtozási. Egy sürgöny dij Budáról Komáromb 18 pp. forintb került. Komáromból kiindulv postkocsi Bud felé hldtábn következő állomásokt érintette: Neszmélv. Nyergesújflu. Dorog. Vörösvár. Bécs felé: Ács. Gonyü. (ivör. Mosón. Télen, hófúváskor z' is megesett, hogy postkocsit hiáb várták, elkdt vlhol útközben hóbn. Ilvenkor táblát függesztettek ki posthivtlbn zzl fölírássl, hogy post nem érkezett meg. Télen z ilvesmi gvkrn előfordult. H útközben elkdt * kocsi, postkocsis meg konduktor szépen otthgyták z utsokt, bemenekültek vlmi fedél lá nem egvszer másnp lpátolták ki kocsit hóból utsivl együtt. Amint már említettük, főpost Ujszuny ön volt. öregkomárombn csk levélposti trtottk fönn. Ez levélpóst gróf Zichy-féle házbn mostni Klpktér 0-es volt. Innét Pindorfer-féle házb >'ádor- Furdö-utc srok; vitték át. Kyssen Irén énekművznő, zongorán kiséri Isoz István. 4. Ady: A lűz csiholój, h Tóth Árpád : Lélektöl-lélekig. c) Ibibits: 1Adázc kutyám, d Kosztolányi: Hjnli rzegség* Szvlj IL Simonffy Mrkot elödoművzno. ö. Dobnányi: Andnte rubto l ciogréze líurli Huniírie-hól. h, Zsolt: Szitkötő, e Pgnini: XII. szonát, di Szent-tiály: Kl*i. e Huby: III. csárdjelenei. Elődj Xöldy Károly hegedűművz, zongorán kiséri Isoz István. Szünet. ti. Molter Károly: Erdei emberek. Felolvss Sl Domokos, Nemzeti Színház tijj. \ 7. Puccini: Ári Mnón c. operából, b Lt oíicvllo: Mdárdl Hjzzuk c. operából, b 1 Puccini: Muselte áriáj Pohémélél c. operábé»l. r'nekli Kyssen Irén, zongorán kisér Isoz István Illy (íyul: Szei*ényséj*. örökös éhsé<í. b Frdélyi József: He^el. e Szhq Lőrinc: Lóczi versel ír. d Toni]> László: Lót'üröszl. lemondj Simon Ily Mnjot. í). Liszt: Hárf etűd. b Liszt: Lmpncll. c I)ohuányi: Cop )élí k, rin^o, d Dtdmányi: Ls-moli ejueeio. Llödj And (iéz zongorművz. A művzest m. szombton este 8 órkor kezdődik, rendezőség kéri megjelenőkéi, hoiíy helyeiket lehetöleií pontosn fogllják el. mert terem jtóit z egves számok ltt zárv kell trtni. Belépődíjk: 1. helv 2.~ I\ II. helv 1.(50 R, III. hely \ IV. hely.80 p/diákjeg\' személyenként.00 V. Jegyek elővételben válthtók z l'nio könyvkereskedben. KlSKi:UESKi:i)o, KISIPAROS díjtln felvilágosítási kp, hogyn kiinyvelbet egyedül. S p i e 1 b e r b e r líél IIlász-ii/4. Telefn: 200.,77) Itt volt 1818-ig. mikor szeptember 17.4 borzlms tűzvz z egz postát elhmvsztott bn z űjszéinvi főpóstát is Komáromb helyezték Dobronyi, z kkori postmesternek nádorutci "házáb, (Kőbb Berenkey-ház z pác-zárd mellett) Dobronyi vezetvén postát, z ö kezébe került z sürgöny is, mely Bécshői jött Mártz tábornoknk, komromi vár kkori prncsnokánk. A bécsi kormány bbn meghgyt, hogv komáromi várt át ne dj mgyr honvédségnek. Előzőleg mgyr honvédség távirtozott Mrtinék éppen ellenkező trtlomml. A bécsi sürgönyön z állott, hogv zonnl kézbesítendő. \ sürgöny éjjel' érkezett. Dobronyi zonnl 'várb'ment álmából verte föl várprncsnokot, ki elképedve ol vst s ü r g ön y t. No, kedves brátom, szólott Dobronyink most igzán nem tudom, hogy mit csináljk. A kínos kérdt úgy oldott me. IigT hirtelen elutzott, " sorsár bízví komáromi várt, hová z esztergám: mgyr őrség hmrosn be is vonu'-k Amikor honvédek Budvárát bevették budi posthivtl z örömhírt selibefl ráírt Komáromb szóló újságok kótejjelzőjére. Dobronvi urm, mikor ezt kézhez kpt, zonnl átszldt közel; Mjer-féle kávéházb, hol elujságolin * örömhírt vendégeknek. (A M jer kávéház Megve-utcán, Kórház-ideávl szemben, régi Strk-házbn volt.) h Kontár igzgtás hó rosház Námb»r V eh'izö ptő kö/i^.. lm tln v I A tölte hu vont m; ros tozóse peu e tell ÓS i k v A ( î vulj pidii közgyiil' jón telbnk lórid víteselo, felvétele be kb A dé» z f inte foiídh: sílni. koleso köz^v B M h technik fegyverek' eélosok t nik :\ szülöttei, héz fegy pülök ; más tt me. f's 1 képvisel mellék ág Melvek dlkőíivi ' (l szkes; lel uf!' diitok Vgyis veniem I gátló ter minden - ugyn;, több r tni hív st< kint. nik rem lkullr: szer!eál r 'i" míís/ ; A mozgás vga- z é mozgási \ lyák vg rzben. N A szbdsághrc levere után nc;n szívesen utztk mgvrok postkocsiik mert kitűnt, hogv kocsi belsejében mindig ül egy spieli! ki kilesi beszélgeteket. Levelezni még kevbbé levek ztek 1 postán, mert z' is hmr kitudódott hogy postán titkos cenzúr működi*. A komáromi postán erre dicstelen kémszolgáltr Réiehlin-Mieddeg ezredes. V>" bih várprncsnok hdsegéde válllkozott- sodrom megkötő szükség A terep I. de köz lot*töhb bllkép/i nem kí\ ' fjt k- b'tását. lkélete- n z is, 1 ezek páh án dódnál Célszerűn csptok retet igén rint szélt; A vsul s 1 f. «vez / tí2i

3 T.MI február I KOMtROMI LAPOK 3. oldl. é n é i A j ö v ő t n é v r e k i b ő v í t i k g i m n á z i u m é p ü l e t é t A v á r o s i k ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g ü l é s e Qsk 1 ímíssl 7. Tritio n» 1!MI. n i. 1- "itll, ;<jmir T rpmni ** > ' **** ' *::. 1 * ' nnui»uimn. f H. SiTu'T'T ( le.nn,...t Olt.. Ttr'tl i T HÍIÍT in * ;:Í'IIMMH.' - pin- IlOÍiOUlii- ;:ilüllí<"? ;1 '- Komárom thj. s/;il» kir. város közigzgtási l)i/ dlság f c\i február hó 11-én trtolt rendes ülét n \árosház ngyterűn lx n. vitéz X g v Nándor főispán elnöklete mellett. A polgármesteri jelent beszám dt n közigzgtás menetéről, melv z eiözö hónpéhoz hsonlón zvrtln volt A hrmdik tnácsnoki állás betölte z ügybeosztás módosítását vont mg után. nmenuvil>eu vá- s pénzügyeinek dói ügy einek inu /A se céljából új ugyoszlályt létesí- '.*tt nnk vezetével dr liélte- \\ y <ívni tnácsnokot bízt meg. \ polgármester tör\ényhló^ági közgyűltől ny ert felhtlmzás lpján tárgylt Kom rom megyei 1 [ i- telbnk 15 T.-l főgimnázium kibővítéhez szükséges KMMNM V ké>lesön felvétele tárgyábn, őrömmel jelenti be kb ülnek, h»gv z int e/el hjlndó kölcsönt clfogdhlo fi Metélek melleit folyósítni. A kölcsön felvétele tárgyábn hozndó közgyűli véghtározt korinmb tosági jéiváhgyás után z építi munkáltokt polgármester zoiml megiudiltlj. hogy i főgimnázium jö\o isk dtevel öt tnteremmel kezdlnssé meg kibo\ d\ e A polgármesteri jelent végül közigzgtás ügyforglmáról s kidott ipr jogosítvány ok szennáról dott tájékozttást. A polgármesteri jelentt közigzgtási bizottság egyhngúlg örömmel vette tudomásul. Ezután S u r éi n y i Ferenc c. pát. esperes-plébános tette színá városunkbn mindinkább ngv mérveket olio koldulásokt. Kérte polgármestert, intézkedjék koldulások megszüntete iráni Polgármesterünk megnyugttó válszt dott, séd M u - r k e özy Lászlói dr. rendörfölnácstis kijclenletle. hogy minden egyént, ki kéreget, legközelebbi rendörszemn* k djon át közönség. Az egyes elődói jelenteket egyhngúlg tudomásul vette közigzgtási bizottság.. B r s m e g y e i N é p b n k r. t. fiókj Telefon: 120 K o m á r o m, Nádor-u r c 31. Fiókok : ( volt Komárom Vidéki Hitelbnk heb én) Telefon: 120 Alptőke tr ttékok,-1 rny n smrót. Verébéi v, 2 Zsnőc, Selmecbány. Székhelv : t tkhhw0 r. P. Betétállomány: V> millió r P Zseliz, Ipolyság. Párkány, \ p V A Alpíttt' tt mint szövetkezei lss2 y Érsekújvár, Osztály. " rzvénytárssággá lkult 891. A műszki csptok feldtkörei M hditechnik telítve vi;i fegyvertechnik gylogsági fegvverl árából vett fegyverekkel egyéb eszké>zökkel. A páncélosok motortechnik, páncélteehnik fegyvertechnik kiértékelének szülöttei. A tüzérsé'j fegyvertechnik nehéz fegyvereinek hlmztából áll. V repülök motortechnik, fegyvertechnik más techniki ágk korszerű fegyverneme. s így tovább Minden fegyvernem képvisel egy fő techniki ágt több mellék ágt. Melvek tehát műszki csptok feldtkénéi? A műszki csptok közleked szkcspti. I el dtköreik lehl ino/gásfpehnpíi feldtok név ltt fogllhtók össze. Vgvis műszki csptok minden fegyvernem földi mozgás rzén* mozgást. '! ó termzetes kdá Ivókt ál Ind hü. minden mesterséges kdályt eltávolítni, ugynkkor z ellenség mozgás elé minél több minél htékonybb kdályt állí- 1 :ini hivtottk. Tekintettel rr. hogv közlcki*dtechnik rendkívű! szerleágzó, sokféle szklkultr vn szükség, hogy ezeknek szerteágzó mozgáslech ni ki feldtoknk műszki cspt meg is tudjon felelni. A mozgás pályái földi csptok rzére vgy z épített pályák, vgy termzetes m.'/gási vonlk terep. Az épített pá- Tl "-'x vgv teljesen kötöttek, vgy csk \»eii. Á teljesen kötött pályák vsúti. ^Mironvkötél vizi pályák. Hzben megkötő 'jellegűek z utk. mert zokról ' ség esetén jármüvek le is terhelnek. : nvp lénvegébén legszbdbb pály, közli kedi eszközökkel szemben ' " hl) kdálvt állítj, képzelhetjük, hogv egv-cgy lkulttól ;i kívánhtjuk meg zt. hogy mindenki közlekedi pály építét. helvrvdát. kdálvink áthidlását, stb. tő- tesen ismerje. Fontos szempont még ; is. hogy f/pk felddk löbbféle közlekedi ulván párhuzmosn egyídüben ludnk. Célszerűnek muttkozott tehát műszki Csptokt különféle ngy szkisme-. t igénylő közlekedi feldtnemek szeli széltgllni. V vsúti pályákkl kpcsoltbn dodo Ü z l e i ó i v é l e l : műszki feldtok vsúti vonlknk zok műtárgyink hidk. átereszlök építében, helvreállításábn krbntrtásábn, vlmiül vsúti üzem fenntrtásábn nvüváuulnk meg. Sőt vonl építsel kpcsoltosn további differenciálódásr is szükség volt. mennyiben vsú!i IVIépílménv k vio ágy. sinek fektetét külön lkultok végzik. Így vnnk vsútépítő, vsúti felépítmény vsúti üzem lkultok. \ sodronykötél pályák hm trtásávl kpcsoltos feldtok ellátásár külön tábori sodrony kői él pály lkultok szolgálnk. \z utk műtárgyik építét, helyreáll íhisát hidász, z útkrbntrtó gépkezelő százdok, tömeginunkák ellátásár szolgáló hozzájuk ulll munkás-százdokkl együtt végzik. \z eddig felsorol I lkidlok főleg hrcmezőtö! távolbb hátuk ngvobb testek mozgását z uk'mszálblás lebonyolítását hivtottk elősegíteni. Fzérí ezeket hdműveleti mozgás elősegítét célzó lkidloknk tekint iük. \ hrcmezőn dé»dé> mozgáslechniki feldtokt z árkász, z utász, vegyihrc fényszóró lkultok látják el. Az árkászok gylogcspt testek szűkebb feldt köreit, z ulászcspt, vegyihrccspt fényszóró lkultok seregtestnél egyöntetűen szbályozndó műszki feldtokt legtöbbször feldtokt fontosságuk szerint mélységben tgolv egymásulán' oldják meg. Ezek tnüszki nhknltok lehl hrcászti mozgás elösrgilé^ére. il11 Ive gátlásár s/lg Ink. A SZA mélyes közlekeden kívül fontos ág még közlekedtechnikánk hirek közlekede, vgyis hirdótechnik is. A hírdó cspt tehát felöleli hditechnik m területét, mely vezetékes vezeték nélküli hirdó eszközök kiszolgálásár szolgál. Fzek legfontosbb ji személyi hírvivők, távbeszélő, távíró rádió. Amint látjuk tehát, műszki csptok feldtkörei hditechnikánk m válfjit ölelik fel. melyek főképpen építő jellegűek sját mozgásunk számár romboló jellegűek z ellenség mozgásávl szemben. A iné I v e n tisztelt k ö / ü n * v <: ^zives tudom;wir lio/om. lu»-> Komárombn. Rákóczi-u. 19. szám llii Sörös Ljos jóhírnevű kádárműhelyél f év ir.ii.ir hó l-től átvettrm rs «ját nevein ltt tovább foirom vezetni. Kerein helybeli vidéki rendelők további szíves pártfogst Teljes tisztelettel: F ó n d kádár. József -Ct /TíCLgyxxr k des * 1 *<H*V i s m. in $0 äk^ trau. 12 M*. mtthotb. H tt*h «<kftf' lm t i f \t*4*»f*v B ***** hoii**r.r'i»»»» í H **t t **1el\3** i/4*f^r«fcrrvf t*4t mjtto/j li'tsto** «oil»»*»-(» tw'^^o* *í«ifi- S~**\> «do AO ßtft koir+rtrl t**ö4f. Cr Q(T Kl fi A Bmátpe** V,. e ****f 25 fi.m. E S VAN ILL INC UKCRRAL Indítványok városi közgyűlen I.egulóbbi számunkbn inegemlékezlünk már rról, hogy bl prti városi pártklubb több iiulítványt kzül legközelebbi közgyűl elé terjeszteni. I\z z indítván v már be is érkezett Alpy Gáspár polgármesterhez szószerinti szóvégi' követ kezö: A Komárom thj. város blprti biz»usáui tgjiból lkult párlklubb következő indítványokt terjeszti városi törvényhlétsági bizottság tekintetes közgyűléhez : I. Mondj ki közgyűl, hogv városi hvidíjs vgy évi fizetes lklmzottk közül mindzok, kik nem házsok, hvi fizet 1U0. P-nél. kik pedig házsok, hvi 11*0. - P-nél lcsonybb nem lehel. \kiknél h \ i törzsfizetes fenti minimumot el nn éri. különbözetet drágsági pótlék címén kiutlj város házipénztárából. t'lsílj ennélfogv városi számvevőséget, hogy ez<i drágsági pé>tlék összeie'l városi 1**11. évi költség^mbe állíts be nnk fedezetéről gondoskodjék. II. Mondj ki közgyűl, ho^y költségvetben jutlom -nk nevezett zon jutttásokt, melyeket város egyes lklmzotti két városrz egyesíte előtti uláni fizetük közt muttkozó különbözet címén kpnk. pőlilk-lmény címen állit j be költségvetű \ s ennek fogntosításár városi számvevőséget ulsíl j. Felkéri közgyűl város polgármesteréi, hogy különböző címeken esetleg kiosztásr kerülő jutlmk ezek kiosztás elédt közgyűlnek szívesked jék tervezett t bemuttni. F tervezet tüntesse fel julhnzndók nevét, összes illetményét, tervezeti jutlom ngyságát ennek jogcíméi. * f HL Mond j ki közgyűl, hogv városi szegényügy inlézménves rendeze céljából szbályrendeletet lkot s utsítj szegényügyi jogügvi bizottságokt, hogy vonl kozó szbályrendelet-tervezet cl kzítsék el mielőbb zt terjesszék le g-t kéizelebbi közgyűl elé. IV. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogv z átvonuló ktonság elszállásolási költségeinek visele tekintetében rgszkod jék törvény vontkozó rendelkezeihez, melv szerinl legfeljebb A npi elszállásolás költsége terheli város! ez is csk tényleges átvonulás esetén. V. Mondj ki közgyűl. hoj;v Hcfflerárvházbn elhelyezett árvák npi élelmezi díjéi! lí'll. évi jnuár hó 1-től kezdődően nponkint fejenklnt 1 V öo f.-re emeli fel s utsítj városi számvevősége!, hogy muftko/ó többletet állíts be z YA\\. évi költségvetbe nnk fedezetéről gondoskod ék. VI. Mondj:, ki közgyűl, ho-gv főgimnázium épületén muttkozó szükséges bővíti munkáltokt már elkzített tervek költségvet szerint már megszvz* dt kölcsön felhsználásávl 1ÍU1. évi szeptember hó l-ig elvégezteti s ennek fogntosításár városi mérnöki hivtlt utsítj. Egyben felhtlmzz város polgármesterét, hogy z e célr már megszvzott kölesemt szükség esetén felvegye. VII. Flsíts közgyűl városi mérnöki hivtlt, hogy blprti közvágóhíd építi tervezetét költségvetét hldéktlnul kzítse el zt további intézked céljából mielőbb terjessze közgyűl elé. VIII. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogy Komárom vármegyével vegye fel tárgylást ziránt, mily összeggel voln hjlndó vármegye komáromi közkórházt támogtni, tekintettel rr, hogy kórház betegeinek legngyobb rze vármegye terű letéred vlé> tekintettel rr. hogy kórház bevételei nem fedezik kidásokt. Fid kéri közgyűl város polgármesterét, hogy ezen tárgylásink eredményét közgyűlsel mielőbb közölni szíveskedjék, hogy elutsítás esetén megfelelően intézkedhessek. IX Flsilj közgyűl városi mérnöki hivtlt, hogy városi óvodávl kpcs >- ltos npközi otthon építi tervezetét költség\élét mielőbb terjessze közgyűl elé s nnk letárgylás után z építkezt mielőbb hjts végre. Felkéri egyszersmind város polgármesterét, hogy npközi otthon megépíte után hldéktlnul tegye meg szükséges lépeket z é>vé>nok fizeti állmsegélyének kiutlás iránt. X lísitj közgyűl városi tiszti ügyzt, hogy blprii rendőrségi épület udvrán z évtizedek ót gykorolt elbirtokolt átjárási szolglomnk város közönsége rzére kár béken, kár peres úhei szerezzen érvényt. XI. \ költségvetben z állmrendőrség áltl hírt két városi épület házbére Ivevélelkénl nem szerepel. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogy e tekintet ben szükséges felvilágosításokt megdni szíveskedjék. Ezenfelül dr. Kun Árpád biz tg is több indítványt terjesztett be költségvet ménlosílás iránt. Jvsolj, hogy szegény sorsú tnulók segélyezére áoo I\ klebelsberg-lpítvánv emelére i\ közvilágításr 'JiW.ŐN \\ egyházk segé 1 vezére \ j á r< 1 á k Iét esi t ére FiJliS I' :\2 f. álliltssék be költségvetbe, ízzel szemben indítványozz, hogy keresi*!i dé> 7200 P-vel emeltessék, mérnöki állások rendszeresíténél beállított kidás 10.:UM? P-vel. zeneiskoli szükséglet pedig 2270 P-vel csökkentessék. Fényesen A Drmol hshjtót utánozzk. Ügyeljen, mert minden tblettán..darmol" szónk est lkú bevágásnk kell lenni. Kimondottn eredeti csomcb3n kérje. sikerült K F C jubileumi bálj február 1 í. A Komáromi Font h II Club fennállásánk negyvenedik évfordulóján jubileumi ünnepségek közé* külön jubileumi bált ikttóit. A bál z elmúlt szombton, február S-án zjlott le Központi szállod termeiben, beszámolónkbn röviden csk nnyit írunk: zsúfolt előkelő közönség, elegnci kitűnő hngult jellemezte ezt frsngi multságot, mely minden ti kin tétben messze túlhldt "z előző évek KFC rendezeit. Fátyol Misi Mén zsi Krcsi hngultos zenéje kor reggeli órákig együtt trtott mjdnem z egz vendégseregei, melynek egyöntetűen ez volt véleménye: ilyen szép. ilyen hngultos ennvire csládis bált még nem. rendezett KFC. A KFC vezetősége ezúton kéri elnézét mindzoknk, kik sjnáltos téved folytán nem kptk nieghivót. de vegyék figyelembe mindnnyin zt. hogy z új vezetőségnek vz volt z első ilyen term szelü rendeze. Végül őszinte hálás köszönetet mond z elnökség ngyon gilis hölgy férfi rendezőség minden egyes tgjánk áltlábn mindenkinek, ki bál fényes sikeréhez kár személyes munkávl, kár pedig nygi támogtásávl hozzájárult.) A Jíyori Lósy (iyur*irú- dépiró szkiskol növendékei komáromi I- ósy szkiskol növendékeivel kroltve l\ hó 2A-Á\\ délután ő óri kezdetlei (ivörfdl. Kt. Kor ngytermében Andrássv út Ai\. sz. müsorrl egybekötött léiuccstélvl rendez b'öinéltóséigú sszony nyomorenyliítö kciój jvár. Az érdeklődőket ezúton is szeretettel meghívj rendezőség. Jegyek előre válthtók Lósy szkiskolábn 8 2-ig, 1. {>cngőért

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Oly távol vagy tőlem...

Oly távol vagy tőlem... Alapítva 1990-ben Megjelenik Kiskundorozsmán és külterületein, 4300 példányban 1 közéleti lap Oly távol vagy tőlem... A dorozsmai augusztus 20-i ünnepség tudósításának leginkább a Hol maradt? címet adnám.

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

2007/1. Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele. Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait. Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel

2007/1. Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele. Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait. Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel 2007/1 Az EUB üzleti és szabadidõs kiadványa Köszöntõ 2 A vezérigazgató levele Személyi hírek 2 Bemutatjuk az EUB új munkatársait Jubileumi sorozat 3 Beszélgetések a 10 évesekkel Hasznos tanácsok 4 Az

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben