L a p u n k m a i s z á m a a j ö v ő h e t i b u d a p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L a p u n k m a i s z á m a a j ö v ő h e t i b u d a p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z a"

Átírás

1 Mesének he- H t. <\ 30. ályhn voll L p u n k m i s z á m j ö v ő h e t i b u d p e s t i r á d i ó m ű s o r t h o z z H t v n k e t t e d i k é v f o l y m 7. s z c f c m S z o m b t, f e b r u á r 15 ilupilolt: ni-hl TI'BA JÁNOS. P O L I T I K A I, T Á R S A D A L M I É S K Ö Z G A Z D A S Á G I L A P FŐSZITIÍPSZIŐ: GWh (iyl'i.a I)r Előfizet: Egz évre 19 Pengő, félévre 5 Pengő, negyedévre 2.5t Pengő. Egyes példány i.2«pengő. Felelős szerkesztő KALLAY E N D R E DR Szerkesztő KARANY \Y JÓZSEF DR. Főmunktárs: SZOMRATIIY VIKTOR. Szerkesztőség kidóhivtl Nádor ucc 29. Megjelenik minden szombton. Kézirtokt nem dunk vissz.»bel AMI«é s k o m á r o m i v í z á l l á s j e l e n t é s szövetkezet Távbeszélő: 8t. Kálmánriünk rádió melleik bemondó éppen vízállásjelent! olvss mikrofónl>. A legunlmsbb s számtlnszor kigúnynll műsorszámot, mely előtt étidig mindig Irt: NEHÉZ F E R E N C bossznkodni zártuk el kzülekei, most szívszorongv hllgtjuk..mgyrok vgyunk. S h ezt htározottn s öntutmiáltl merjük állítni mgunkról, meg kell (lobbnni most szivünknek. Szörnyű árvíz pusziit megint mgyr földön, ezer s ezer mgyr kisember ház. földje. 1 érme, élete forog koekán. Tvly Tisz lépett ki medréből, most Dun hullámink szeszélye szólt bele sok-sok vérünk sorsáb. A jelent cséppel sem hizlló: Budpestnél K!W centimétert is túlhldt vízállás, illetékes helvrol * éppen m jelenteitek ki. hogv*: emberileg mindent clkö\ éllek «i veszélv elhárításár, de helvzel Isten kezében vn. S így tovább: Tétény víz ltt vn. Adouv.iál fenékig befgvolt Dun, meg mindig árdás várhléi... slb. Mi vn Komáromml? kérdezzük mgunkbn. S mindjárt vlmi megnyugttó érz szökik foclvnli. knmrom még mindig kimrdt jelentből, í'rislen. nekünk tlán fegyelmez sors. Hiszen úgvis nnyit >/< n\ edlünk már. árviziöl. bíztok földrengtől s olyn ártól is. mi nem éppen víz képéhen szkdt ránk busz nehéz esztendőn keresztül. Milyen jó érz ezegyszer távol lenni veszélvlöl... Komáromból jelentik... hsít heh* tűnődünkbe bemondó hngj. Tehát mégis. Npád* n, lélekzclfojlv hlgtjuk: \ németországi árdás eleje reggeli órákbn megérkezel! Komáromb. Ht ór ót flvion emelkedik víz állási s néhány ór ltt 20 celimélcrl lelt ki... Nem. mégse mrdhhmk ki mi sem játékból. A németországi árdás f( llrlózt ilhíiíünul közeledik, z eddiginél is ngyobb árdás várbl ó mgvr Dtinszkszon s z i:r óljáb mi is beleesünk, komáromik. Kép villnik lelki szemeink elé: z Krzsélu tszigetet víz ltt látjuk, házk omolnk össze, tvszi veteményeknek ismét vege. A ifá'k. melyeknek rendbehoztléiért nem lörténl intézked, mini rost, úgy engedik át mgukon vizet... \rr gondolunk: vájjon hányn hnllollák ezt vízállásjelent! Komárombn? Vájjon vízállásjelent rsk mi szemüs'kben vált-e néps/«rüvé z utóbbi npákbn, v >gy minden komáromi polgártársunk széni,:,: n? BeleszöküU-e z ggodolom. szívébe is Jóki városábn. *gy csk miénkbe? Elzárjuk rádiói, csend lesz szolunkbn. Az hlkm keresztül zene szüremlik be hozzánk: szemközti k\éluiz ngytermében bál vn. A ngyterem vi nlil átor-nyílásín keresztül tiszlán hllni divtos slátíerl mit terein közönsége egy üli vnrkel zenével: Minden lány érl«'d sír. Kell Ami... Hllgtjuk slágert, melynél bnélisbh, cspnivlóbb szövi gül meg slágerben sem hll-dlunk életünkken. S mégis, frsng eleje ól tpsztljuk, hogv városunk ifjúság, de zok is igen sokn, kik fitlság jelzőre már nem illetékesek, ennek limonádé filmslágernek mottój lll élik z eletüket másfél hónp ót. A hálok s multságok, teestek, frsngi estek lánczcnejének ÍM1 százléki ez Kell Ami lkotj. S mi legszomorúbb, még cigányzenekrok repertoárj is SO százlékbn ebből slágerból ll. S mi legérdekesebb: kell is, hogy ebből álljon. Mert kikín elélik. Egyszerűen: nem fizetnek cigánynk, h nem ezl játssz. Hl igen, tetszik, vgy nem telszik. he kell vllnunk, ez Kell Ami lelt z eleiünk mollój z idén. Mert mi z eleiünk mnpsg? Kál cs hál. Káli rendezőik minden szombton, br mi-négyet is egyszerre. Vsárnp délután intermezzo jön: ledelután. megi il kellő vgy három. S vsárnp este újrcsk bál. isinél három vgv négv. Igv megy Szilveszter ól állndón. S miért? Meri eleg bjunk, gombánk, jól esik múltás. Kell \mi vigsztlónk. Keil \mi jótevőnk. Kell Ami feledleli velünk hétköznpjink sivárságát. Kell Ami mosoly, npfény eleiünk árnvs oldlán. * * Dehogy gondolunk rr, mii jelenthet rádió xizállásról. Kell \mi gondoskodik rról, hgy kufyáh i se vegyük mgyr sorsol, mgyr gondol. Kell Amivl egy ült szerpentinből fonjuk gálki s h jön z ár. kcgunk, meri Dun vizel is pezsgőnek meg h >ruk nézzük. Nem félünk tornyosuló felhőktől. Kc!l \iui velünk vn. egyel fiijnnk csk s lufi bllonná válnk felhők. Nem nézzük, hogy z üreghíd lll 17-ről 20 centiméterre emelkedett víz: Kell Amivl együtt hngult mgssági figyeljük, mi 12 órától hjnli 4-ig következik be foxtrott után. Nem gondolunk rr. hogy cukor jegy. z egylál-étcl: szintén gál z ár ellen, melvnek hullámi derekunkt tivldossák már, Kell Ami ránk mosolyog s mosoly nyomán képcsek vgyunk 4 pengőt fizetni öl szem mignonért s 4 pengő ÓO fillért öl drb szendvicsért. Dehogy tekintjük zt, hogy holnp esetleg ránkszkdht házunk, mint duutétényi prsztr, kinek csk minp vtták fel kicsi Kouczos-hjlekát Dun menten: Kell Amivl hngult fényes bárhelyiségei építünk, külön bálteremtől, fent z első emeleten, hová speciális bár-zenekrt is szegődtetünk újbbn. Mosolygunk például vármegyén, vgy tisztikron, melv megfigyelvén vízállásjelentt. lemondott z idei bál megrendezéről: Kell Ami oldl h lök berniünkéi gúnyosn s erre kijelentjük: gyávság. Vgy hetykén lecspjuk zt z újságol, mely miskolci főispán felszóllásáról tudósít, ki sárcipőt jánlói! báli rendezőknek s gátr küldte őket. mgvr flur, rongyos néphez, hogy kultúrelödásokt trtsnk z árveszely megelőzének módoztiról, mivel sokkl többel hsználhtnk mgyrságnk, min! z oddó háli rendezekkel, Kell Vmi fülünkbe súg. hozzánk simul, mi ránézünk Kell Amir. viszont-ideijük s reked len dloljuk: Nem vgy szép. nem vgy hü. ámde fess ngyszerű. Kell Ami. Kell Ami, Kell Ami \ zene szól, blkunk jégvirágin ál didlmsn gázol be szobánkb sláger, f-i fél vn. rádió ném. De még mindig fülünkben cseng szpíker hngj: Komáromnál víz állás néhánv * ór lit húsz centiméterrel emelkedell. Az ár közeledik... K o m á r o m v á r m e g y e közigzgtás z év első hónpjábn Trtlms megnyugttó jelentek közigzgtási bizottság ülén Komárom vármegye közigzgtási bizottság kedden. február 11-én. délelőtt 11 ör;;kor trtott hvi ülét vármegyeim* ngytermében, vitéz Ngy Nándor főispán elnöklete mellett. Az ül npirendjén \ármegyei közigzgtás vezetőinek hvi jelen lei s néhány Ibi / dlsági ügy szerepelt. \Z ALISPÁNI JELENTÉS Vitéz II u n vd v László dr. föjegyző olvst fel Keviczky Islván lispán jnuár hvi jelenlét, mely szerint z ügymenet z cl mull hónpbn minden lekinlelben megfelelt* vdt. A vsuli forglom korlátozás mitt z iskolásgyermekek utzási körűimén vei meglehetősen rosszk vo!- lk. zonbn ezen segíteni nem leheteti. Az élelmiszerellátás tekintetében fennkdás nem voll. viszont tüzelönvgbn hiánv multknzoli. A vármetiveház átlkítási munkálti csknem teljesen befejeződtek, csupán belső berendezsel kpcsoltos munkák folynk még. A ngyrányú munkáltot minden hitelművelet elkerülével sikerült elvegezni, vármegye közönségének külön megterhele nélkül, rendes költségveti kerelek közölt. A közbiztonság jnuár hónpbn kielégi lo volt. csendőrség 3;*") esetben folytt dl bűnügyi nyomozási. 3NP esetben sikerrel. A rendőri bí'míetöbíróság 77W esetben indítóit ki- Itágási eljárást. Tüzeset négyszer fordult r!ö. z ebből credo» kár I!70 1*. enni bői 1Ö70 V biztosítás révén megtérüli. UtVVSZÉK. AD n GYEK, EííÉSZSÉÍií (.V!» o n c z Nándor dr. árvszéki elnök beszámolt vármegyei árvszék ügyforglmáról, z ügymenet z elnök jelente szerint eredményes s zviilu volt. J á nossy Károly min. tnácsos, kir. pénzögyigzgíé) jelente szerint z dózás z elmúlt hónpbn rendben folvl. hátrlékok csökkentek. Vitéz lí á d v odöu dr. tiszti főorvos jelenlétié, hogy vármegye közegzsegi állpot kielégítő voll. csk knyró lépett fel járványszerüen. Az influenz csk néhány községben voll j á r vá n y s z e r í i. Heveny f e r t ö z ö 1 >e t egség 71 községiben fordult elő 121."> esetiben. <'l)b('»l i;{ volt hlálozás. A születek szám jnuárbn I lő volt. hlálozásoké összesen 12í*0 A főorv o s ismertette z 1*1 U). év n é p m o z g l- inát is. melv szerint z ehnull évben z összes születek szám (M.T2 voll. hlálozásoké 3243, szporodás leht 32S9 egyén. Jelentette továbbá főorvos, hogy belügyminiszter zöld keresztes tejkció továbbfolyttásár z 1!M1. év első negyedére pengő állmsegélyi folyósított. Zéddkercsztes étkezteti kció vármegye kózségeilxm folvik, <rre célr 21 ö\i) pengő állmsegélyt utlt ki kormányzt Somorjn 1) imszerd helyen gyermeklüdöbeleg-otthonok létesültek. MEZO(;AZI)ASÁ(-Í III LYZET Krusz Jenő* dr. gzdsági IVifelügyelö jelen telte, hogy z «iszi vetek jól telellek, z ulóbbi időben leállóit fgy zonbn IUMU kedvezett veteknek. A mélyebb fekvű területeken víz ltt állnk vetek. A gbonpic lnyh volt. z álltárk stgnáltk A burgony kukoric vetőmgkció folymibn vn. z oljosmgvk veti területének kiterjeszte érdekében kormány nprforgó, len szój hb vetőmgkciót kezd közeljövőben I u- tur utján. KiNtt.Y. TANÍ*Í;Y. I Tl (iyek F. c kert László ügyzségi elnök jelentet le. hogy jnuár hónpbn 7ö férfit IS nőt ítélt el jogerősen komáromi té>rvéuvszék. fclcbbez ltt 17 egyén ügye áll. A vizsgálti foglvok szám 7 volt. Vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő) jelente szerint népiskoli tnítás rendben folyt, tüzelőhiány minit néhány iskolábn szünetelt tnítás. Az iskolánkívül i népmüvel vármeiíye minden községében szbályszerűen foivb i) e m e S á n d o r dr. főmérnök z állmépít érzeti hivll nuiködéröl számolt be: z úl fen trtási munkák remiben folytk, z építi munkák zonbn rossz időjárás mitt szünetellek. A hókdályokt eltkrítottk. ÁLL\TE(;ÉSZSÉ(;((;Y Bjor I.ászlé) dr. föálllorvos szerint z álltegzségügy kielégítő volt. fertőző betegség mindössze 1 községben fordult elő. összesen S udvrrl. A száj köröm fáj áslól mentessé váll vármegye. A inét elv kór elleni küzdelem htékonyn folyl. Az álltkereskedelem vásárforg i- lom élénk volt. elszállításr került 112 vsuli 3!) gépkocsi élőállt. Az export visszcsell. Németországb 112 szrvsmrhát. 11(1 juhot XVI sérti vittek ki. Olszországb VXi szrvsmrhái. Szlovákiáb i\s sertt szállítottk vármegyéből 11)Hl. évben 211 lovt. 11.7S1 szrvsmrhát. 3.7ŐO juhot s kecskét sertt, összesen tehát drb élőálltot szállitoük ki vármegyéből. A jelenlekel egyhngúlg tudomásul vei le közigzgtási bizottság, mely még néhány lbizoltsági ügyel lárgylt le.1 ánossy Káro 1 y pénzűgyigzgié) s vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő elődásábn. Az ült ezután vitéz Ngy Nándor főispán berekesztette

2 L4^ÍUU 4 4 á.v i Lkik* lili 1 t 2 ol.ll KOMUtOMI LAPOK ïcbni.'tr ].*( IMII r< K i s g y ű l é s v á r m e g y é n é l i., -H ; i.i Jj f l! M i n d e n N ő v á g y s z é p r c b ő r! Kophtó: Lohsc Lei l erem púder, vlmint Cmphor rcszesztől boré csodás lesz! D O B O S illtszer- fotó üzletben K o m á r o m, V á r m e g y e - u t c 9. D r. S o ó s I m r é t v á l s z t o t t f ő g o n d n o k á u l r e f o r m á t u s e g y h á z F ü l ö p Z s i g m o n d k e g y e l e t e Komárom. h ltru.tr Február íw-n. vsárnp trtól l meg gondrokválsztó közgyülét rév-komáromi hlprti református keresztyén egyház, hogy betöltse Fülöp Zsigmond hlál, evl megüresedett fn^ondnoki h.ivet s heh mitt lemondott Móroez László l, >\ bt Ivébe is új lg.»mlir»k.»1 válszon. A presbitérium már előbb kként döntött, hogy indítványozni fogj közgyűlnek hrmdik gondnoki tisztség ím díszen érét, mert ilyen ngy egyházbn több. mint önim> lélek ki-l gondnok nrm képrs megold.mi z eg\hzi törvények t-loirl fel.idtkt. A közgyűl elfogdt presbitérium indítványát kimondott. hogy bár un gondnokt»1 válszt. A délelőtti istentisztelet után. 11 órákon initott meg közgyűlt (..ikonb /állán lelkipásztor, ki S/íjj Ferenc dr. ni. kir. kormány főt náesost. rngidős presbiteri kérte fel társelnöki szék elfogllásár. Imádság, s bibliából vló félolvsás zsoltárének után terjesztetté elö lelkipásztor elnöki jelentét, melynek során nugendékezcii Mórrz János presbiter hláláról, kinek emlékét jegyzökönyvében örökíti m g közgyűl, Bejelentette >lórcz László álgondunknk betegségére hivtkozássl lorténl lemondását. A közgyűl elfogdt presbitériumnk ide vontkozó előterjesztét Móroez Lászlót tisztektl>eli gondnokká megválsztott. Fzt követte lárgysorbn Fülöp Zsigmond \.»ll íögondnok emléke zele. (ilm bo> /(dián lelkipásztor megilletődve. ngy \ «>n,.l.le.m h lv'i/o!l Fülöp ZsL»in >ud J Ö N A T A V A S Z! Tis/tíítciss festesse mór most tdvoszi ruháit P o l á k M i k l ó s kel mc festő ve^-tisztítónál KOMAROM I, HÁKÖCZI-L1. 21 Szkszerű 43 olcsó árk! elkzít, Régi i dolgok Irt: <lr. Hmnvv József. H most ilyen télvíz idején vlkinek át kell menni túlsé) városrzbe, rendesen pnszkodik: >Jj. de hideg vn hídon'. H visszgondolniuk csk száz év előtti időre is. mikor ilvenkor téli jégzjlás mitt bekötötték repülő, vgy hjóhidt kompon, csónkon kellett megtenni zjló Dunán z utt. z kkori enűhtek nem jjgttk nnyit, mint mostnik. > Még nyáron is nehezebb volt átkelni Dunán repülő, vgy hjóhídon, mint most. A komáromi hidk, révek, kompok ig gróf Zichy csládé voltk. Akkor megvette csládtól város. Lleinte repíilöhíd bonyolított le z átkelt. A repülohid bbn z időben látványosságszámb ment. 17Sö-bn báré> Hánt ív Györgyné. szül. báró Wesselényi Zsuzsnn Szilágyból Pécsbe megy József császárhoz kiíiiyörögni bátyjáért, zsihói bé>lé»iiyért, ki szomszéd várt, (iorhéd nnk rendje, mxij szerint megostromolt ezért József Wesselényi Miklóst Kufstein váráb zártt. Wesselényi Zsuzsnn mikor Komrom megyén keresztül hld, komáromi repül thidt é>rák hosszt elnézi gyé>nyörködik benne kíséretével együtt. A komáromi repülöhidt 1838-bn város leszereltette 33 hjóból állé> hjéihidt létesített Dunán. A Kisdunán állmié) fhíd volt. mely 1817-ben István nádor komáromi látogtás lklmávl reá tolongott rengeteg kíváncsi éinlnr ltt leszkdt sokn vízin* fulldtk. Lzt hidt blszerencse kisér le. A követkézé* évben bn. ngy tűzvz lklmávl leégett helyén 1 LMiMni tlphidt építettek. A ngy tüzveszedelem ltt ngyduni hjóhíd nem égett le, de z 18 m-ben vártlnul jött jégzj kis elso 1 I éleb 1. mgyrságát közügyekért v!-'> öu/illéii igz érleku fárdozási. Különösebben kii ért egyházi szereplére. Felsorkozttt fögondnokság lö éve ltt történt egyház: eseményekét, kfdön megállván bel missziós ténykede mellell. kiemelvén z egyház nygi életének kormányzás körüli érdemeik z építkezeket U mplomrenoválás. új rvlh /«'>. Kollégium belső átépíte felújítás stb.. melyeknél, megvlé»sílás lbh mini Sft százlékbn *íyülekezet <nk('nles dkozás-:hol vtdl lehetséges, inibeu szintén Fulop Zsigmond járt mindig legelöl presbitériumml együtt. Ismertette hűséges Íögondnok irodlmi nu'iikssánál, sok egyházi gyülen tártul t vllásos tárgyú egy házépítő, hiterö-dtö elődásit \ közgyűl megilletődve hlivl l z emlékhi széde! s elrendelte, hogy Fülöp Zsigmond emiékezele jegyzökönivvileg orokitlessék ipui; A lárgysor utolsó pontj v.dl három gondnok megválsztás. A lelkipásztor ismertét le z idevontkozó t törvényes rendek leket Dr. Szí j IVrene társelnök terjesztette eh) presbitérium indítványát, hogy főgondnokká dr. Soós Imre törvényszéki elnököt. egyházmegyei tnáeshírót. presbil rt válssz meg közgyűl. 1 A kü/gwílé** in«íy lelkesedsel teljes < u>híintli:sát ( iíl fgdl cl z imhuáint es Fühlp Z^ignnmd tiitmltvi nn.;k egj\ ik hűséges immk.ilárvd t>.i/ál ját. \ár*b:»n é% i»\ üleke/elb^n ri*^t'»rin.i nsjy Üszh hdn.'k örvetulö flr. Só-* Imrét válszfllá nu i>. Vásárhelyi kárly. poli;. isk. ii;:iziíb>. presbiur i^merlth presbitérium indítványát tíondnoki tisztség bel öl lével kpcsoltbn, elődván. hoi»y >resbitéri uni i-liyhn^úr. l'.si/y l>t>án ánnente- MIO társulli főmérnököt, presbiteri terieszti elö megválsztásr. A közgyűl ezt z indítványt is lelkes eu f \linm'in letle insáévá l'.zután (.zibor (iéz iprt, cirok. pr< sbiler előterjesztére Pli N'ííy Alibály i»ztlál. )resbiiert u^ynesk eiíyhm;úu álgond no kká válsztották meií. Az imávl énekkel bezárt gyűl után z elnökség eiíy kúlilöttséi^el felkereste melíválszhíll három gondnokot szeretettel köszöntötte okét. I)r. Soós Imre f01* nok válszolt z üdvözlre hngsúlyozt gondnokok zon elhtározását, houy z egyházukért minden munkát szoluáltot szívesen válllnk. dort. Télen kompok, ldikok közlekedtek két prt között. Országos vásárok lklmávl sok bj volt türelmetlen vásárosok ki. Hjdn fontos közlekedi eszköz volt Komáromnál póstldik. mely pé>stál előkelő személyeket, hírnököket, futárokt, stfétákt, ordonáncokt. orvosokt, bábákt szállított egyik prtról másikr. A komáromik jobbn szerettek ldikon át kelni, mint lssúbb járt ú. de biztosbb kompon, pedig nem egy ldik fölborult, különösen, mikor rzeg grázdáikodé* utsok, multózok ültek benne. Nem egyszer történi hlálos szerencsétlenség is. így február 7-én is, mikor Dun közepén fölfordult ldik 30 ember fulldt jeges vízbe. A esé>nk túl volt terhelve, benne üléiknek ngyon jó kedvük volt tréfáim! ringtni kezdték ldikot. így történt szerencsétlenség. Keibb jvult helyzet jégzjláskor propeller szállított z utsokt. Régebben gykrn megesett, hogy Dun egzen befgyott kkor jég hátém vígn ment gylog- kocsi-közleked. H kik postánk. zúgolé>duuk érte. Száz évvel előbb ehhez is hozzá kellett szokni. A komáromi post múlt százd elején Zichy csládé volt. Hévr pé>st nevében benne volt Komárom szé>. d. k hivtl tuljdonképpen l'jszönyém. mostni Ljvárosbn volt Kun Miklé>s, néhi országgyűli képviselő házábn, mert Ihul Hécs közötti fővonl erre luddt. Akkor post nemcsk leveleket, csomgokt, hnem utsokt is szállított. Az utsok szállításár 32 lé>. postkocsik, személyszál litó hintók egyfogtú gyorskocsik állmit mii kzenlétben állottk* megfelelői személyzettel. A post npont Púdéiról este ór, Bécsből pfcs-tí^ 1 é*s 2 ór között érkezett meg Komáromb, illetve Komárom \ánneüye törvényhtósági kisií>*üu ; se kedden, február 11«n. délelőtt P órkor trb.dl rendes b\i ülét \árnu\uyeház njíy tnáeslerniében. Az ülen tu )k esknein teljes számbn jelen v dtk. Vitéz Niíy Námlor főispán elnöki megnyitój kereteben kegyeletes szvkkl emlékezett ine.ií C s á k y István *írőf külügyminiszter hláláról. M.uyr trgédi. in mdoll hoiíy leií jobbjin ki eb lük derekán, b-^jobb niunkbirásuk közben rgdj el könyörtelen s.r>. Csáky István M-óf is Zrinvi MikhV.. líelbb n ( ábor es Széebenyi István, neinzelmik nuy géniuszink soráb lépett, kkor! mikor már jöllebel n^\* pr rmjánk vgy rzét. Iio^y z orszáií vér nélkül szerezze vissz elrbolt területeit, megvlósított, de mikor méjí szebb myr jiivendo érdekében niíy s/ükséií lett voln rá. A kis vülé.> luji ném felállássl Hl III 1 III IW I dózlk nemzet ny hlottj kenyeleiének, mjd ludomásuiveitek toispán jelenlét. hui»y z elhunyt külügyminiszter özvegyéhez vrm^ iíye rzvéttávirlol intézett K/után kisiíyítl hozzájárult főispánnk híi!)/ z indílványához. bouy Hárdossy László dr.-l z újonnn kinevezeti külügyminiszteri s báró A p o r l lbor új líyöri tneuypüsp<v köt távirlbn üdvözöljék xái-ru^ve nevébii. Tudomásul vei le kisgyűl báró i; á 1 f f y Dániel föuluiüvelül'vi mi. uiszler bemullkozó leirlál s Ixtározlil^í kiinondl. h ÍJÍV z rrvló válsz-felirtot sjál htáskörében kzíti el. Kzulán vitéz 1 u nydv László dr. fojesíyzn. S v b e Andor dr, K I i I z (iéz dr.. T h 11 r i n % e r ] } ál dr. M o l n á r Jenő dr. ljegyzők. S k á l Ferenr dr. szolgbíró. ii r. 'o é 1 \" liyéírüy dr. tb. szolgbíró C s o r b István dr. II. főjegyző elődásábn községi ügyekéi tárgylt le kislívül. M, s z o m b t o n : m ű v é s z - e s t K u l t ú r p l o t á b n A Jóki Kiíyesület m. sz nnbloo, február lö-én. este *S órkor Székesfóvárosi Iskolánkívüli Népműveli Mizollsá*! közreműködével miívzeslt t rendez Kultúrplot ngytermében. A kiemelkedő kultúresemény megrendezével Jé»ki Kjíyesülel ídvn miiélvezellu n rzesíti lüjil s mgyr kuli ur minden brátj!, mely ritkságszámb meify Kumárombn. Az esten beszédei foií mondni X o- váiíh (ivul. lnü^vi főtnácsos. I?u- <lpesl népinüvelének vezetője. Kívüle nuynevű művzek szerepelnek műsoron: Sl Domokos, Nemzeti Színház híres művze, mgyr színjátszás e^yik legkitűnőbb egyéniséfíe. ki különösen ízes. szé i mii vr beszédével t ünik ki: \\ v s s e n 1 rén leikül lúráll bb ének mii vznőink eüvike. S i ni > n f f v Mrtjot legjobb elod(') szv hun íívzu'inek trtják; X ö 1 d y Sándor kiváló hegedűművz, ki Iejjidé)bb megnyerte z országos Reményi-díjt. íníi;" A 11 (I ;i (i é z L i s z t F e r e n c z o n g o r á iig íuullévi nyerlesc. Elődásuk élmeny lesz. * A rzletes műsor következő: 1. l'ílvözlö szvk. 2. Nováiíh (íyul, tnügyi főtnácsos, n fétvárosi népművel vezetőjének válsz..'k Liszt: H álmom mély... h Lánvi V.: Ibikonverdö. e Kuruez: H elér hozzád... d, Iluhv: Mdárdl, fínekli rjszönybe. A pontos megérkezbe persze beleszóltk egvéb körülménvek is rossz utkon kívül: kerék- tengelylörek, hámszkdás, hóiuvéisok, hébe-hób póstrblások is. Az idsokt szállító négyes fogtú gyorsszekér is n K>nt megérkezett, de néh Jobb is jött ment egy np ltt. A ngy urk. gzdg kereskedőik tehetősebb polgárok előszeretettel utztk póstkoesin. A postállomásokon már fölszerszámozv várták z érkező kocsit lovk, hogy fölváltott lovkkl zonnl indulhssnk. Az kkori viszonyokhoz képest elég gyorsn ment ' közleked. Lgv lklomml Zichy Ferenc kmri elnök tt'bb mágnás társságábn Budáról ht ór ltt érkezett meg Szönybe. Rendes körülmények között nyolc órát vett igénybe ez z út. A postkocsi sürgönyökkel is vitt. Sürgöny ltt olyn expresz-féle leveleket kell érteni, mert kkor még nem ismerték távirtozási. Egy sürgöny dij Budáról Komáromb 18 pp. forintb került. Komáromból kiindulv postkocsi Bud felé hldtábn következő állomásokt érintette: Neszmélv. Nyergesújflu. Dorog. Vörösvár. Bécs felé: Ács. Gonyü. (ivör. Mosón. Télen, hófúváskor z' is megesett, hogy postkocsit hiáb várták, elkdt vlhol útközben hóbn. Ilvenkor táblát függesztettek ki posthivtlbn zzl fölírássl, hogy post nem érkezett meg. Télen z ilvesmi gvkrn előfordult. H útközben elkdt * kocsi, postkocsis meg konduktor szépen otthgyták z utsokt, bemenekültek vlmi fedél lá nem egvszer másnp lpátolták ki kocsit hóból utsivl együtt. Amint már említettük, főpost Ujszuny ön volt. öregkomárombn csk levélposti trtottk fönn. Ez levélpóst gróf Zichy-féle házbn mostni Klpktér 0-es volt. Innét Pindorfer-féle házb >'ádor- Furdö-utc srok; vitték át. Kyssen Irén énekművznő, zongorán kiséri Isoz István. 4. Ady: A lűz csiholój, h Tóth Árpád : Lélektöl-lélekig. c) Ibibits: 1Adázc kutyám, d Kosztolányi: Hjnli rzegség* Szvlj IL Simonffy Mrkot elödoművzno. ö. Dobnányi: Andnte rubto l ciogréze líurli Huniírie-hól. h, Zsolt: Szitkötő, e Pgnini: XII. szonát, di Szent-tiály: Kl*i. e Huby: III. csárdjelenei. Elődj Xöldy Károly hegedűművz, zongorán kiséri Isoz István. Szünet. ti. Molter Károly: Erdei emberek. Felolvss Sl Domokos, Nemzeti Színház tijj. \ 7. Puccini: Ári Mnón c. operából, b Lt oíicvllo: Mdárdl Hjzzuk c. operából, b 1 Puccini: Muselte áriáj Pohémélél c. operábé»l. r'nekli Kyssen Irén, zongorán kisér Isoz István Illy (íyul: Szei*ényséj*. örökös éhsé<í. b Frdélyi József: He^el. e Szhq Lőrinc: Lóczi versel ír. d Toni]> László: Lót'üröszl. lemondj Simon Ily Mnjot. í). Liszt: Hárf etűd. b Liszt: Lmpncll. c I)ohuányi: Cop )élí k, rin^o, d Dtdmányi: Ls-moli ejueeio. Llödj And (iéz zongorművz. A művzest m. szombton este 8 órkor kezdődik, rendezőség kéri megjelenőkéi, hoiíy helyeiket lehetöleií pontosn fogllják el. mert terem jtóit z egves számok ltt zárv kell trtni. Belépődíjk: 1. helv 2.~ I\ II. helv 1.(50 R, III. hely \ IV. hely.80 p/diákjeg\' személyenként.00 V. Jegyek elővételben válthtók z l'nio könyvkereskedben. KlSKi:UESKi:i)o, KISIPAROS díjtln felvilágosítási kp, hogyn kiinyvelbet egyedül. S p i e 1 b e r b e r líél IIlász-ii/4. Telefn: 200.,77) Itt volt 1818-ig. mikor szeptember 17.4 borzlms tűzvz z egz postát elhmvsztott bn z űjszéinvi főpóstát is Komáromb helyezték Dobronyi, z kkori postmesternek nádorutci "házáb, (Kőbb Berenkey-ház z pác-zárd mellett) Dobronyi vezetvén postát, z ö kezébe került z sürgöny is, mely Bécshői jött Mártz tábornoknk, komromi vár kkori prncsnokánk. A bécsi kormány bbn meghgyt, hogv komáromi várt át ne dj mgyr honvédségnek. Előzőleg mgyr honvédség távirtozott Mrtinék éppen ellenkező trtlomml. A bécsi sürgönyön z állott, hogv zonnl kézbesítendő. \ sürgöny éjjel' érkezett. Dobronyi zonnl 'várb'ment álmából verte föl várprncsnokot, ki elképedve ol vst s ü r g ön y t. No, kedves brátom, szólott Dobronyink most igzán nem tudom, hogy mit csináljk. A kínos kérdt úgy oldott me. IigT hirtelen elutzott, " sorsár bízví komáromi várt, hová z esztergám: mgyr őrség hmrosn be is vonu'-k Amikor honvédek Budvárát bevették budi posthivtl z örömhírt selibefl ráírt Komáromb szóló újságok kótejjelzőjére. Dobronvi urm, mikor ezt kézhez kpt, zonnl átszldt közel; Mjer-féle kávéházb, hol elujságolin * örömhírt vendégeknek. (A M jer kávéház Megve-utcán, Kórház-ideávl szemben, régi Strk-házbn volt.) h Kontár igzgtás hó rosház Námb»r V eh'izö ptő kö/i^.. lm tln v I A tölte hu vont m; ros tozóse peu e tell ÓS i k v A ( î vulj pidii közgyiil' jón telbnk lórid víteselo, felvétele be kb A dé» z f inte foiídh: sílni. koleso köz^v B M h technik fegyverek' eélosok t nik :\ szülöttei, héz fegy pülök ; más tt me. f's 1 képvisel mellék ág Melvek dlkőíivi ' (l szkes; lel uf!' diitok Vgyis veniem I gátló ter minden - ugyn;, több r tni hív st< kint. nik rem lkullr: szer!eál r 'i" míís/ ; A mozgás vga- z é mozgási \ lyák vg rzben. N A szbdsághrc levere után nc;n szívesen utztk mgvrok postkocsiik mert kitűnt, hogv kocsi belsejében mindig ül egy spieli! ki kilesi beszélgeteket. Levelezni még kevbbé levek ztek 1 postán, mert z' is hmr kitudódott hogy postán titkos cenzúr működi*. A komáromi postán erre dicstelen kémszolgáltr Réiehlin-Mieddeg ezredes. V>" bih várprncsnok hdsegéde válllkozott- sodrom megkötő szükség A terep I. de köz lot*töhb bllkép/i nem kí\ ' fjt k- b'tását. lkélete- n z is, 1 ezek páh án dódnál Célszerűn csptok retet igén rint szélt; A vsul s 1 f. «vez / tí2i

3 T.MI február I KOMtROMI LAPOK 3. oldl. é n é i A j ö v ő t n é v r e k i b ő v í t i k g i m n á z i u m é p ü l e t é t A v á r o s i k ö z i g z g t á s i b i z o t t s á g ü l é s e Qsk 1 ímíssl 7. Tritio n» 1!MI. n i. 1- "itll, ;<jmir T rpmni ** > ' **** ' *::. 1 * ' nnui»uimn. f H. SiTu'T'T ( le.nn,...t Olt.. Ttr'tl i T HÍIÍT in * ;:Í'IIMMH.' - pin- IlOÍiOUlii- ;:ilüllí<"? ;1 '- Komárom thj. s/;il» kir. város közigzgtási l)i/ dlság f c\i február hó 11-én trtolt rendes ülét n \árosház ngyterűn lx n. vitéz X g v Nándor főispán elnöklete mellett. A polgármesteri jelent beszám dt n közigzgtás menetéről, melv z eiözö hónpéhoz hsonlón zvrtln volt A hrmdik tnácsnoki állás betölte z ügybeosztás módosítását vont mg után. nmenuvil>eu vá- s pénzügyeinek dói ügy einek inu /A se céljából új ugyoszlályt létesí- '.*tt nnk vezetével dr liélte- \\ y <ívni tnácsnokot bízt meg. \ polgármester tör\ényhló^ági közgyűltől ny ert felhtlmzás lpján tárgylt Kom rom megyei 1 [ i- telbnk 15 T.-l főgimnázium kibővítéhez szükséges KMMNM V ké>lesön felvétele tárgyábn, őrömmel jelenti be kb ülnek, h»gv z int e/el hjlndó kölcsönt clfogdhlo fi Metélek melleit folyósítni. A kölcsön felvétele tárgyábn hozndó közgyűli véghtározt korinmb tosági jéiváhgyás után z építi munkáltokt polgármester zoiml megiudiltlj. hogy i főgimnázium jö\o isk dtevel öt tnteremmel kezdlnssé meg kibo\ d\ e A polgármesteri jelent végül közigzgtás ügyforglmáról s kidott ipr jogosítvány ok szennáról dott tájékozttást. A polgármesteri jelentt közigzgtási bizottság egyhngúlg örömmel vette tudomásul. Ezután S u r éi n y i Ferenc c. pát. esperes-plébános tette színá városunkbn mindinkább ngv mérveket olio koldulásokt. Kérte polgármestert, intézkedjék koldulások megszüntete iráni Polgármesterünk megnyugttó válszt dott, séd M u - r k e özy Lászlói dr. rendörfölnácstis kijclenletle. hogy minden egyént, ki kéreget, legközelebbi rendörszemn* k djon át közönség. Az egyes elődói jelenteket egyhngúlg tudomásul vette közigzgtási bizottság.. B r s m e g y e i N é p b n k r. t. fiókj Telefon: 120 K o m á r o m, Nádor-u r c 31. Fiókok : ( volt Komárom Vidéki Hitelbnk heb én) Telefon: 120 Alptőke tr ttékok,-1 rny n smrót. Verébéi v, 2 Zsnőc, Selmecbány. Székhelv : t tkhhw0 r. P. Betétállomány: V> millió r P Zseliz, Ipolyság. Párkány, \ p V A Alpíttt' tt mint szövetkezei lss2 y Érsekújvár, Osztály. " rzvénytárssággá lkult 891. A műszki csptok feldtkörei M hditechnik telítve vi;i fegyvertechnik gylogsági fegvverl árából vett fegyverekkel egyéb eszké>zökkel. A páncélosok motortechnik, páncélteehnik fegyvertechnik kiértékelének szülöttei. A tüzérsé'j fegyvertechnik nehéz fegyvereinek hlmztából áll. V repülök motortechnik, fegyvertechnik más techniki ágk korszerű fegyverneme. s így tovább Minden fegyvernem képvisel egy fő techniki ágt több mellék ágt. Melvek tehát műszki csptok feldtkénéi? A műszki csptok közleked szkcspti. I el dtköreik lehl ino/gásfpehnpíi feldtok név ltt fogllhtók össze. Vgvis műszki csptok minden fegyvernem földi mozgás rzén* mozgást. '! ó termzetes kdá Ivókt ál Ind hü. minden mesterséges kdályt eltávolítni, ugynkkor z ellenség mozgás elé minél több minél htékonybb kdályt állí- 1 :ini hivtottk. Tekintettel rr. hogv közlcki*dtechnik rendkívű! szerleágzó, sokféle szklkultr vn szükség, hogy ezeknek szerteágzó mozgáslech ni ki feldtoknk műszki cspt meg is tudjon felelni. A mozgás pályái földi csptok rzére vgy z épített pályák, vgy termzetes m.'/gási vonlk terep. Az épített pá- Tl "-'x vgv teljesen kötöttek, vgy csk \»eii. Á teljesen kötött pályák vsúti. ^Mironvkötél vizi pályák. Hzben megkötő 'jellegűek z utk. mert zokról ' ség esetén jármüvek le is terhelnek. : nvp lénvegébén legszbdbb pály, közli kedi eszközökkel szemben ' " hl) kdálvt állítj, képzelhetjük, hogv egv-cgy lkulttól ;i kívánhtjuk meg zt. hogy mindenki közlekedi pály építét. helvrvdát. kdálvink áthidlását, stb. tő- tesen ismerje. Fontos szempont még ; is. hogy f/pk felddk löbbféle közlekedi ulván párhuzmosn egyídüben ludnk. Célszerűnek muttkozott tehát műszki Csptokt különféle ngy szkisme-. t igénylő közlekedi feldtnemek szeli széltgllni. V vsúti pályákkl kpcsoltbn dodo Ü z l e i ó i v é l e l : műszki feldtok vsúti vonlknk zok műtárgyink hidk. átereszlök építében, helvreállításábn krbntrtásábn, vlmiül vsúti üzem fenntrtásábn nvüváuulnk meg. Sőt vonl építsel kpcsoltosn további differenciálódásr is szükség volt. mennyiben vsú!i IVIépílménv k vio ágy. sinek fektetét külön lkultok végzik. Így vnnk vsútépítő, vsúti felépítmény vsúti üzem lkultok. \ sodronykötél pályák hm trtásávl kpcsoltos feldtok ellátásár külön tábori sodrony kői él pály lkultok szolgálnk. \z utk műtárgyik építét, helyreáll íhisát hidász, z útkrbntrtó gépkezelő százdok, tömeginunkák ellátásár szolgáló hozzájuk ulll munkás-százdokkl együtt végzik. \z eddig felsorol I lkidlok főleg hrcmezőtö! távolbb hátuk ngvobb testek mozgását z uk'mszálblás lebonyolítását hivtottk elősegíteni. Fzérí ezeket hdműveleti mozgás elősegítét célzó lkidloknk tekint iük. \ hrcmezőn dé»dé> mozgáslechniki feldtokt z árkász, z utász, vegyihrc fényszóró lkultok látják el. Az árkászok gylogcspt testek szűkebb feldt köreit, z ulászcspt, vegyihrccspt fényszóró lkultok seregtestnél egyöntetűen szbályozndó műszki feldtokt legtöbbször feldtokt fontosságuk szerint mélységben tgolv egymásulán' oldják meg. Ezek tnüszki nhknltok lehl hrcászti mozgás elösrgilé^ére. il11 Ive gátlásár s/lg Ink. A SZA mélyes közlekeden kívül fontos ág még közlekedtechnikánk hirek közlekede, vgyis hirdótechnik is. A hírdó cspt tehát felöleli hditechnik m területét, mely vezetékes vezeték nélküli hirdó eszközök kiszolgálásár szolgál. Fzek legfontosbb ji személyi hírvivők, távbeszélő, távíró rádió. Amint látjuk tehát, műszki csptok feldtkörei hditechnikánk m válfjit ölelik fel. melyek főképpen építő jellegűek sját mozgásunk számár romboló jellegűek z ellenség mozgásávl szemben. A iné I v e n tisztelt k ö / ü n * v <: ^zives tudom;wir lio/om. lu»-> Komárombn. Rákóczi-u. 19. szám llii Sörös Ljos jóhírnevű kádárműhelyél f év ir.ii.ir hó l-től átvettrm rs «ját nevein ltt tovább foirom vezetni. Kerein helybeli vidéki rendelők további szíves pártfogst Teljes tisztelettel: F ó n d kádár. József -Ct /TíCLgyxxr k des * 1 *<H*V i s m. in $0 äk^ trau. 12 M*. mtthotb. H tt*h «<kftf' lm t i f \t*4*»f*v B ***** hoii**r.r'i»»»» í H **t t **1el\3** i/4*f^r«fcrrvf t*4t mjtto/j li'tsto** «oil»»*»-(» tw'^^o* *í«ifi- S~**\> «do AO ßtft koir+rtrl t**ö4f. Cr Q(T Kl fi A Bmátpe** V,. e ****f 25 fi.m. E S VAN ILL INC UKCRRAL Indítványok városi közgyűlen I.egulóbbi számunkbn inegemlékezlünk már rról, hogy bl prti városi pártklubb több iiulítványt kzül legközelebbi közgyűl elé terjeszteni. I\z z indítván v már be is érkezett Alpy Gáspár polgármesterhez szószerinti szóvégi' követ kezö: A Komárom thj. város blprti biz»usáui tgjiból lkult párlklubb következő indítványokt terjeszti városi törvényhlétsági bizottság tekintetes közgyűléhez : I. Mondj ki közgyűl, hogv városi hvidíjs vgy évi fizetes lklmzottk közül mindzok, kik nem házsok, hvi fizet 1U0. P-nél. kik pedig házsok, hvi 11*0. - P-nél lcsonybb nem lehel. \kiknél h \ i törzsfizetes fenti minimumot el nn éri. különbözetet drágsági pótlék címén kiutlj város házipénztárából. t'lsílj ennélfogv városi számvevőséget, hogy ez<i drágsági pé>tlék összeie'l városi 1**11. évi költség^mbe állíts be nnk fedezetéről gondoskodjék. II. Mondj ki közgyűl, ho^y költségvetben jutlom -nk nevezett zon jutttásokt, melyeket város egyes lklmzotti két városrz egyesíte előtti uláni fizetük közt muttkozó különbözet címén kpnk. pőlilk-lmény címen állit j be költségvetű \ s ennek fogntosításár városi számvevőséget ulsíl j. Felkéri közgyűl város polgármesteréi, hogy különböző címeken esetleg kiosztásr kerülő jutlmk ezek kiosztás elédt közgyűlnek szívesked jék tervezett t bemuttni. F tervezet tüntesse fel julhnzndók nevét, összes illetményét, tervezeti jutlom ngyságát ennek jogcíméi. * f HL Mond j ki közgyűl, hogv városi szegényügy inlézménves rendeze céljából szbályrendeletet lkot s utsítj szegényügyi jogügvi bizottságokt, hogy vonl kozó szbályrendelet-tervezet cl kzítsék el mielőbb zt terjesszék le g-t kéizelebbi közgyűl elé. IV. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogv z átvonuló ktonság elszállásolási költségeinek visele tekintetében rgszkod jék törvény vontkozó rendelkezeihez, melv szerinl legfeljebb A npi elszállásolás költsége terheli város! ez is csk tényleges átvonulás esetén. V. Mondj ki közgyűl. hoj;v Hcfflerárvházbn elhelyezett árvák npi élelmezi díjéi! lí'll. évi jnuár hó 1-től kezdődően nponkint fejenklnt 1 V öo f.-re emeli fel s utsítj városi számvevősége!, hogy muftko/ó többletet állíts be z YA\\. évi költségvetbe nnk fedezetéről gondoskod ék. VI. Mondj:, ki közgyűl, ho-gv főgimnázium épületén muttkozó szükséges bővíti munkáltokt már elkzített tervek költségvet szerint már megszvz* dt kölcsön felhsználásávl 1ÍU1. évi szeptember hó l-ig elvégezteti s ennek fogntosításár városi mérnöki hivtlt utsítj. Egyben felhtlmzz város polgármesterét, hogy z e célr már megszvzott kölesemt szükség esetén felvegye. VII. Flsíts közgyűl városi mérnöki hivtlt, hogy blprti közvágóhíd építi tervezetét költségvetét hldéktlnul kzítse el zt további intézked céljából mielőbb terjessze közgyűl elé. VIII. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogy Komárom vármegyével vegye fel tárgylást ziránt, mily összeggel voln hjlndó vármegye komáromi közkórházt támogtni, tekintettel rr, hogy kórház betegeinek legngyobb rze vármegye terű letéred vlé> tekintettel rr. hogy kórház bevételei nem fedezik kidásokt. Fid kéri közgyűl város polgármesterét, hogy ezen tárgylásink eredményét közgyűlsel mielőbb közölni szíveskedjék, hogy elutsítás esetén megfelelően intézkedhessek. IX Flsilj közgyűl városi mérnöki hivtlt, hogy városi óvodávl kpcs >- ltos npközi otthon építi tervezetét költség\élét mielőbb terjessze közgyűl elé s nnk letárgylás után z építkezt mielőbb hjts végre. Felkéri egyszersmind város polgármesterét, hogy npközi otthon megépíte után hldéktlnul tegye meg szükséges lépeket z é>vé>nok fizeti állmsegélyének kiutlás iránt. X lísitj közgyűl városi tiszti ügyzt, hogy blprii rendőrségi épület udvrán z évtizedek ót gykorolt elbirtokolt átjárási szolglomnk város közönsége rzére kár béken, kár peres úhei szerezzen érvényt. XI. \ költségvetben z állmrendőrség áltl hírt két városi épület házbére Ivevélelkénl nem szerepel. Felkéri közgyűl város polgármesterét, hogy e tekintet ben szükséges felvilágosításokt megdni szíveskedjék. Ezenfelül dr. Kun Árpád biz tg is több indítványt terjesztett be költségvet ménlosílás iránt. Jvsolj, hogy szegény sorsú tnulók segélyezére áoo I\ klebelsberg-lpítvánv emelére i\ közvilágításr 'JiW.ŐN \\ egyházk segé 1 vezére \ j á r< 1 á k Iét esi t ére FiJliS I' :\2 f. álliltssék be költségvetbe, ízzel szemben indítványozz, hogy keresi*!i dé> 7200 P-vel emeltessék, mérnöki állások rendszeresíténél beállított kidás 10.:UM? P-vel. zeneiskoli szükséglet pedig 2270 P-vel csökkentessék. Fényesen A Drmol hshjtót utánozzk. Ügyeljen, mert minden tblettán..darmol" szónk est lkú bevágásnk kell lenni. Kimondottn eredeti csomcb3n kérje. sikerült K F C jubileumi bálj február 1 í. A Komáromi Font h II Club fennállásánk negyvenedik évfordulóján jubileumi ünnepségek közé* külön jubileumi bált ikttóit. A bál z elmúlt szombton, február S-án zjlott le Központi szállod termeiben, beszámolónkbn röviden csk nnyit írunk: zsúfolt előkelő közönség, elegnci kitűnő hngult jellemezte ezt frsngi multságot, mely minden ti kin tétben messze túlhldt "z előző évek KFC rendezeit. Fátyol Misi Mén zsi Krcsi hngultos zenéje kor reggeli órákig együtt trtott mjdnem z egz vendégseregei, melynek egyöntetűen ez volt véleménye: ilyen szép. ilyen hngultos ennvire csládis bált még nem. rendezett KFC. A KFC vezetősége ezúton kéri elnézét mindzoknk, kik sjnáltos téved folytán nem kptk nieghivót. de vegyék figyelembe mindnnyin zt. hogy z új vezetőségnek vz volt z első ilyen term szelü rendeze. Végül őszinte hálás köszönetet mond z elnökség ngyon gilis hölgy férfi rendezőség minden egyes tgjánk áltlábn mindenkinek, ki bál fényes sikeréhez kár személyes munkávl, kár pedig nygi támogtásávl hozzájárult.) A Jíyori Lósy (iyur*irú- dépiró szkiskol növendékei komáromi I- ósy szkiskol növendékeivel kroltve l\ hó 2A-Á\\ délután ő óri kezdetlei (ivörfdl. Kt. Kor ngytermében Andrássv út Ai\. sz. müsorrl egybekötött léiuccstélvl rendez b'öinéltóséigú sszony nyomorenyliítö kciój jvár. Az érdeklődőket ezúton is szeretettel meghívj rendezőség. Jegyek előre válthtók Lósy szkiskolábn 8 2-ig, 1. {>cngőért

4 4. oldl. KOMAROMI LAPOK lí)ll. február r, 1ÍM1 R I m i m 11 i k n s f á j d l m k n á l, idegfájdlmknál, fejfsásiiál, izületi- tgfájdlmknál, vlmint meghűles Ürességeknél, gyorsn biztosn htnk Ti >< ial tbletták. (Irvosok ezrei jánlják Ti >< iai.-t, tehát ön is bizlomml vásárolhtj. Tegyen még m egy kísérletet. Kérje kifejezetten kiváló htású TO- (iak-l. Teljesen ártlmtln. Mimién gyógyszertárbn 1 Kft Pengő. Í)36 N Munkás sz.i\ckhe/ szolok hs szidok hlkn szivedhez: álmodj... Künn már sürü setét, esokold z Isten áldó kezét: álmodj... A végtelen Ízen: szép lesz éjszkád, ne sírjon szived.. fiekeid Munk szép dlát... A síkságok már felfigyeltek: érik vet, zizeg klász végtelen vizek zuros nrtjáil üi hálót vei millió hlász... Álmodj... Imád. mint gótikus torony nyúlik btenhez sok romon; már énekli dlát millió fitl \ágtlo időnek: didl!... Álmodj... bekén vidámn... már nőnek erdei misztikus Kroknek... Szívem Keled lépdel illetozó mézzel... Zúg regvárt dllm örotn széd dlbn, millió fitl zi ngi már: didl!!! Testvérek, Tinéktek jánlom szép fitl lmom. Isb'ii is krj, hogy vlé>r váljon... Kssám i.ló/vf. Emlékez egy régi tnárnőmre ol eve kerültem el Komromból, hol ééd ével leéltem; szivem minden meleg szeretelével od száll vissz s mikor tehelen\. személyesen is ott vgyok. Kgy sírdomb ml vn olt. M Komromi Lpok egy régebbi szám került kezembe. Ngy >n fájdlms hírt hozott számomr: szegény Viktóri, régi Viei nénim hlálát. Kmlékszik lőszerkzlet úr régi elbeszélgeteinkből, vitázásinkbéd. hogy én mennyire hiszek telepátiábn? Most is ezt éreztem. Nemde, kráesonv előtti utolsó levelemben emleget lein Hittriehnét ppen névnpján olyn különös erősen jutott ö eszembe. Tlán ekkor gondolt ö is, nem reám. ennyire nem képzelődöm, de régi Komáromb érkezére s első lnit\ányir. tlán kiket szeretett s én kkor éreztem, hogy engem is szeretett. S ez egy egy időben megvillnt gondolás volt! Kgyszer még iskolás korombn ünnepnpokon otthon mjolik! festegettem, s mert ngyon szerettem Viei nénit, lestettem egy kis legyezőt z ö számár is,de nem mertem ebinni hozzá. Apámnk kellett eljönni velem. Szinte hllom jóízű kegását félelmemen. Iskoláb is félve mentünk egy reggel 48 évvel ezelőtt, mikor z új tnár*- néni jött. De mint megláti uk kiesit gömbölyű, niros reű. inosolygé> szemű, kegó fitl lánvt. nem Viktóri néni lett, mint szbályzt előírt, hnem Viei néni s z is mrdt. Szerettij ki s ö is szeretett minket. S 48 év után is ezt szeretetet látom kőbbi kedves Viktóriábéd is kisugározni, fi is régi megbeesülsel szeretettel teszem le távolból fjú emlékezemet, mint öreg tnítvány z elköltözött sírjár s mindig több-több kedves sírhlom közt z ö nyughelye is egy megállásr hívó stáeióm lesz s mint hosszbb időt toltok pátriámbn, monostori virágimml lelki rem sírját. Hudpest. P.H1. Kebruár. F i g y e l e m! özv. Nádsdv Gézáné É l m é n y e k k o m á r o m d u n k m o c s i u t ó b u s z - v o n l o n U t z á s i r i p o r t - t á v i r t i s t i l u s b n P.Ml. február. Komárom. Kossulh-tér. Véletlenül még felfértünk z utóbuszr. Indulás. Vlki m«gszóll Kjnye. de jé> szellős ez koesi 4 Kgy másik hng: Jő nekünk már ez is, régi szép koesink kell z erdélyieknek. Megrvugszunk s felhúzzuk kbát unk gllérji Kgyébként állunk Kgz Mreelházáig. De nem pnszkodunk, mert kívülünk három ötven éven felüli öreg néni is áll. n r w M o i M i us/oi \s bármilyen lures. ezzel Mreelházán isunrkidünk meg Söl: z utóbusz kluz s vezetöj ismertei meg berniünkéi vele. dt.nmoesi tájszólássl. Azért söl, mert z illeti> urk. 'tudomásunk szerint, Dunmoesnk még t.'ijárói sem szármznk, messze-messze vidékről vetette őket ide sors. Szóvl beszélget ez kel úr, átszállás közben. Olvn trágár s ím gbotránkozttó szvkt hsznál lek- koesi közönségének füle hlll ár, hogy neinesk hólgy-. de férfi közönség is pirul. Megjigvtzzük: De szépen tudnk beszélni, urim! bz felelet: J, kérem, ilyen dunmoesi tájszólás! Néhány dunmoesi is vn kocsibn. Sápdtn néznek össze. Az egyik flusi né*ni megjegyezi: Kzl tájszólást mguk hozlk Dunmocsr. Dunmoes megtnult húsz év ltt, mi mgyr erkölcs... öl P! H( SZÍNIT! Vért-puszt. Megállás. Kgy hng soförülből: é>t pere szünet A fent említett kel űr nyugodtn kiszáll, megy z egyik ház felé. A ház homlokán ez áll: Vendéglő. Várunk. Kgy kicsivel tovább várunk, mint öt pere Végre megjelenik wzeto s kluz Mondjuk: Jólesett z kis snpsz/' Felelik- Nem, kérem, m nem snpszot ittunk, m meleg vn. m sört ittunk. Kérdjük: S beérünk Moesr z eloirl időben.' Felelel: Hogyne, kérem, tes.sek csk ránkbízni. Pöíögéw indulás. TénvKg beérünk Moesr, pontosn. De úgv futott velünk z utóbusz, hogy fr lt'glább négyszer mjdnem z árokb siklóit. MASWP Mreelházán átszállás, Komárom felé. Mi, kik 1 ömmocs felöl jöttünk, vlmvnyuvien lemrdunk, mert nem férünk fel " Mdár felöl jövő kocsir. Mjd visszjön ertünk kocsi Komáromból, mondják. A kocsi vlóbn visszjött jó kis idő múlv, miltt lábunk s testünk gyonfgvolt. Tudniillik váróhelyiség nincs Mreelházán. Vlki csinálni krt egy meleg helyiségei, szemközt megállóvl, de z utobusztársságtól párpengönyi hozzájárulási kért helyiség-nyitás költségeihez. Tehát fuccs-b ment terv. Pedig meleg te is kphté) lett voln... Felhívás: mgyr testvér, h Dunmoes felé szándékozol utzni, okvetlenül csk utóbusszl menj. Sok élménnyel leszel gzdgbb! <>\ A I. I W D ó \\ V H>N(iO IV Ll SZ. h kipróbálj híres kolozsvári Adyhrisnyl. Kphló T ó 111 S á n d o r szőnyeg dhláru üzlelében l\ >- mrombn. \ádor-ule 25. sz. (41) S z b á l y r e n d e l e t t e l k i v o n j á k r e n d e z n i s z e g é n y ü g y e t Feltűnt kelteit, hogy z 1!M1. évi városi költségvet Szegény segélyez rovtábn domány d; címén semmi bevét (dl nem irányozott ebi számvevőség z 1!) 11. évre. hololt z 11 Ki!) évi zárszámdás szeriül e címen 21öl 1* bevétel mullkozoll. Főnek t>k nyeri felvilágosítás szerint bbn keresendő, bogv éppen tehetősebbek, ngy >bb JÜVÍ debnüek zárkóznk el Ilók bugy szegénvs, g; Ivezesre dkozzuk. b:dóit ez elsősorbn z ö kötelességük voln, sőt még zok is. kik nnk idején polgármester felhívásár <>nkéul vállltk mgukr bizonyos megbtározott segélyösszeget, e vállli kötelezeltségüknek egyszerűen nem lesznek eleget. Mini hogy pedig ez kötelezettségválllás nélkülöz minden szán keiéit, zt rj luk még végrehjtás útján sem lehet behjtni, mert csupán becsű lel be! i kötelesség jellegével bír. Annál szomorúbb ez jelenség, inert éppen zok nem teljesítik ezt becséi let bel i kötelességüket, kiknél ez semmi nvgi megterhelsel nem jár kik mondjuk meg őszintén legtöbbet szerelnek dni mguk becsületére. V e s z e k m i n d e n n e m ű Márpedig ez kötelességválllás volt z lpj nnk, bogy z egri norm szerint nálunk is betillotlák koldulási. Polgárin est erünk nnk idején legjobb szándéktól el lelve nvull ebhez kénves. de mindenki g u m i h u l l d é k o t l e g m g s b b á r b n! Hsznált utó- kerekpárpumit, hó- cs sárcipőket, gumicsizmákt, gumicsöveket, továbbá minden gumiból kzült tárgykt. Gumihulldék vidéken vló bevásárlásár díjzás ellenében bevásárlókt keresek. i f i ? gumi-, óli-, zsirdék míi- 1 I J. 1 U f c ^ Y j V l I U d l l szki ngy kiskereskedő K o m á r o m, B r o s s - u t c 6. T e l e f o n álll óhjtól t megoldáshoz. Mert koldulás betiltás, helyi sebben beszüntete feltétlenül kívántos. Xem zért, bogy idegenek elölt kérkedjünk, lám nálunk nincs koldus, hnem elsősorbn zért, inert humnizmus prncs lj. hogy minden Isten lereinlelle ember leglább megközelítően emberi \ irmábn tudj sengtdi sját hibáján kivid nykáb szkdl szerencsétlen éleiét. di* másodsorbn sját jól felfogoll érdekünkben is. bogy megszbdulhssunk pénteki koldúsinváziótól lépten-nyomon megismétlődő uccui leállításoktól. Ámde ehhez z egri norm szerint is feltétlenül szükséges, hogy z ilyen szerencsétlenekről gondoskodás történjék pedig társdlmi úton. Ámde jelek szerint városunk jobbmódéi polgári még mi viszonyok között sem érzik teljesítik ezt z erkölcsi kötelességüket s így nincs más mód. mini kéuvszer igénybevétele. H vlki nem érzi lelki szükségét nnk, hogy mit jieki Isten dott, bból megfelelő mértékben juttsson z eleseiteknek is. úgv el kell venni löle legális úlnn zt mit erre célr nélkülözni tud. vgyis kényszeríteni kell szívteleneket, z önzőket, bogy becsületbeli kötelességüket teljesítsék. Kz morális felfogás indíloll városi törvényhtósági bizottság tgjit rr. hogy indítványt tegyenek közgyűlnek szegénvügv szbálvrendeletiéi leendő rendeze megoldás iránt. Kz szbályrendidet lesz hivtv megállpítni, kik milyen mértékben kötelesek szegénysegélyezi lphoz hozzájárulni, mely kivetendő járulék közdók módjár kezelendő hjtndó be. Csk helyeselni tudjuk ezl z indítványt, bármennyire nu^gszégyenitö is z város erkölcsi mentlitásár, mert úgy tudjuk, hogy z egri norm minden mgyr városbn bevált így Komárom lesz z első város, hol júli kouykodásl kény szerprsel kell kisjtolni z önz fösvénység szőlőszeméből. De h egyszer más megoldás nincs, bizony mgunknk kell mgunkt kiállílni pellengérre. Vessenek érle mgukr zok, kik rideg önzükben helyzetet eddig engedték fjulni. Mindmellett ennek megoldásnk sok előnye is vn. Hogy mást ne is említsünk, ez z eljárás közelíti meg legjobbn z igzságot, mert ez úton mentesítem lehel e tehervisel lól M I L U S vegyiig tisztit fest, ruhákt K O M Á R O M Nádor-utc 3. Teleion 292. Alpíthtott z lcsonybb jövedelműeket é* progresszivitás eszközével zokr lelód terhek ngyobb rzét hárítni, kik ngyobb jövedelmük melleit ]<MJ. könnyebben bírják el zt. Hngsúlyozzuk, fölötte méltánytlnnk trtnánk. h szegénysegélyez is háztrtási lpból lörlénuék, inert hisz sokn fizetnek pőldát olynok is. kik mguk is közsegélyre szorulnk. Kzért leghelyesebb, h szegéuydó tényleges jövedelemhez fizethez igzodik, teljesen függetlenül pótdólptéd. 11 kérd ilyen formán kielégítő megoldási nyer. úgy joggl elvárhtjuk, bogy koldulást irglmtlnul szüntessek be. Addig zonbn, mig minden koldus megél belese leglább minimális mértékig biztosítv nincs, bizony mégis c^k szemel kell hiuiv- * *, * mink tiltó rendelkezek ellenére is lépről-lépre jelenikezö kéreget előtt. Komét rom városnk messze vidékének egyik népszerű csládját, z Igő csládot." megrendítő, súlyos gyász érte. Leeseti cslád koronáj. A csládfő, csládp. 5go Kndre. nyuglmzott mgván királyi állmpénztári főtnácsos, komáromi ref. egyház presbilere, Ferenc József-rend lovgkereszljenek tuljdonos, sok kulturális humánus egyesület tuiíj nincs többé, elköltözött z élők sorából, vusz'.d nemes lelkét l'ránk, Tcívmtójéek. A mindenkitől szeretett, tisztelt becslt térfiúi hosszú, kínos szenved, 1M?- tegség támdt meg. A kínzó fájdlmi példás keresztényi türelemmel, oddássl visel le el. Hitt boldog föl támdásbn, túlvilágbn, hol földi szenvedekért jutlmt d krisztusi kegyelem. A világmindenséget kormányzé> Mindenhtó éh-tének 87-ik. példás, boldog házséletének öl-ik évében szólított mgához. Az elhunyt egyiki volt Komárom vidéke legnépszerűbb szereplőinek. Kedves, udvris, előzékeny modorávl mindenki! meghódított. Amikor meg hivtlábn működött, közönséggi 1 széniben lebilincselő kedvességgel érintkezett. Hivthioktársi. elöljárói, lárendeltjei szerették, becsülték. Már mgs állást tóltólt bc közélet terén cseh urlom ltt jobbn ki vou téve megszállás kelknyt- Ienségi inek. mindig törhetetlen, gerinces mgyr volt. mgyr mivoltát solise tgdt meg. Nemcsk mint tisztviselő volt kiváló, hnem jó keresztény is volt. református egyház életéhen 'serényen tevékenykedett mint komáromi ref. egyház presbilere. kivette rzét z cgylnizépílö munkából. Rjongó hrcos volt mgyr kuli uránk, z emberszeretet nek sok mgyr kulturális emberbráti egyi süléinek volt gilis tgj. Kzért kiválóságiért embertársitól szeretetet, megbecsült kpott, de eredményes munkásság eljutott z urlkodó trónjáig is fejedelmi kegy Kerenc Józsel lovgrend keresztjével tüntette ki. A nyuglom éveit, sjnos, betegség lelte nehézzé, de szerető csládj, hitvese leggondosbb ápolásbn rzesítette.!){ Igé> Aldár városi kultúrtnácsos fiúi szeretel minden jelével elhlmozt, mert együtt éllek boldog csládi fzekben. A másik fiát, dr. Igó Klek miniszteri tnácsos! is minden héten hzhozt ritk, példás fiúi szerelet. úgv, hogy csládi kör boldogság még ngyobb volt. Hétfőn ztán ulolsé>í dobhnt nemes szíve Kgy kedves, népszerű férfivl lettünk szegényebbek. Szerdán délután temellék el ref. teinelöben htlms rzvét mellett. Iiéke lebegjen kihűlt pori felett. Jómegjelenü, perfect eldó, n ő t l e n segédet k e r e s előkelő d u n á n t ú l i d i v t á r u ü z l e t, esetleg- zonnli belépre Rzletes jánltot eddigi működ fizeti i-rénnvel ellátv Őskeresztény" jeligére kidóim tl továbbít. A A l lc«n KÁ Tel is h c Ami; ponllf' íiúslo, is löb Ií!UZ. i elejéi; Kom éi r kloii z is rzi tűket Koi rb drb le lc ö» rb t sen hoiív KA lámit gyász tos n nem t! A k nos-t;: L jos kit bűn te!: ugus lkáli: JOS Vii tembi fobl föláru Pintér lettét. Oláh villáv; Pintér kos (Ml sérteti felleli: k ; P é

5 1ÎM1 tvl>ru:ir KOMAKOMI LAPOK 5. oldl. A l k l m i j á n d é k n k H r c N g y K s z á s e l l e n E l ő d á s K u l t u r p l o t á b n t ü d ő v é s z r ő l [' t'ifiőrendü t e - r u ) n o k b r c k, sziir. törkö/f/ vlódi ]»árftoh\ créiíf l e g o l c s ó b b n i i k ó r o k beszerezhetők n g y b n k i c s i n v be rí Mó orocz s z e s z á r u ü z e m b e n A i'ulhtkulózis KI leni < )rszág» >s Szövetség TK( >SZ z egz ország területén rendezendő Tuberkulózis bét keretén Indul k unáromi Tudul>eteggondozón keresztül óhjt szólni Komárom város vármegye közönségéhez 1ÍIII. U bruár 20. este <i urkor elődó eslel rendez kullurp.d d i ngy lei inrben kia idki-zo progrmml: 1 M úller.1 : 1 )injnicb- induló. KIodj főgimnázium zenekr. Krizsán Józ>ef zenetnár vezetével. 2. Költemény. Szvlj: Zsirkó Mári íögiinn Y1 oszt. tnuló. ;j. Kullúr- propgnd elődás luberkubizis kérdről. Klödj: dr Kigó Dezső főorvos 1. Tb. í 1*". Schibl: Jön zene. Induló. Klötlj. fögimn. zenekr. Krizsein József Vezetével. külön né\re szóin meghívókt nem bikslnk ki. de hivtlos formábn felkereste Tudobelegggondozé> z Kgyhá/k. hi vllok. egyesületek vezetőit, hogy kérd fontosságár vló tekintettel z elődást mgyros szívvel propgálják I *gy n ezzel kérsel fordid Tudoheteggondozé) most \ár<»s megye lkosihoz kéri. h»gy kpcsidéídjék he mindenki bb hrcb, mely mgyr nép átkos betegségét krj megtörni. Az elődás teljesen díjtln. i H á n y n vegyük bc ÖZ f Ö A S P I R I N ' t b l e t t á k t 2 I ; tblettát félpoher vízbe teszünk, 2. Q szétesett tblettákt felke Komárom, Jóki-utc 27 Tel (Fopostcivl szemben.) É v i ö t v e n m i l l i ó p e n g ő k e l l e n e,! verjük, mjd felhjtjuk, i 3 nc'icny korty tiszt vizet j iszunk uícn. hogy z ármentesít belvízlevezet kérdét A három hústln np ellenére is emelkedett városunkbn húsfogysztás Annk ellenérv, hogy tkrékossági szempontból egy* héten három npon' tilos húsfogysztás. UMO-ben városunkbn mégis több hús fogyott el. mint l!któ)-ben. Igz. hogv ennek z z ok. hogy z év elején még lengyel menekült-tábor volt Komárombn, nyáron ngyobb létszámú ktonság vonult be gykorltr, de még z is. hogy környezel községek is ngyrzt itt szerzik be nálunk zsirszükségíc-. lüket. Komárombn z elmúlt évben 17*>."> drb szrvsmrhái. 3MY2 drb bori út. löll drb juhot. P.iö drb kecskét. MÜl drb bárányt. 7t»67 drb sertt vágtk le _ vágóhidkon. A sertek közül mlc oöö drb, könnyű hússert loöíi drb zsírserl drb volt/ Összesen tehát VIm drb állti vágtk le. hogy város hússzükségletét fedezzék. Kzenkívül mint különféle húsokt, szlámit, kolbászt stb. meg (ijmksti kg-ot fogysztóit el Komárom, mi neinesk jelentős mennyiség, hnem txlyink mjdnem háromszoros. l-'olttiszlíió es onuvúiu') be nzin kphtó T U R E K F e l m e n t ő festékházbn. itélct e g y e m b e r ö l é s i ü g y b e n A komáromi törvényszék dr. Kovács.lános-tnács npokbn tárgylt Pintér bjos 12 éves váglrksdi földműves ügyét, kit z ügyzség szándékos emberöl bűntettével vádolt. A vádirt szerint Pintér ugusztus 22-én éjjel egy ueci vereked lklmávl kpávl fejbesujlott Tólh bjos vágfrksdi lkost úgy. hogy z szeptember bs-án sérülébe belelili. A lefol \ látott vizsgált során s megtrtott főtárgylás folymán beigzolódott, hgy Pintér Kjos jogos védelemből követte el leltél, mert Tóth. ki Pintér nővérével. Oláh Andrásnévl folyttott viszonyt, vsvillávl támdt z ot felelősségre voné> Pintérre. A törvényszék Pintért szándékos emberöl vádj léd felmentei te. A sértett fi, iij. Tóth Ljos s z ügyz felkbhezett. À D ó z s V I G A D Ó É T T E R E M B E N M g y r k o n y h, k i t ű n ő f j b o r o k. megoldják Komárom, február G. Mo^t. mikor Dun rkoncállnkodás következtében ezer ezer hold került ismét víz lá. mikor házk dőlnek össze ezreket tesz ismét hjléktlnná z árvíz vele párhuzmosn feltörő tljvíz, nem érdektelen segít ngy nehéz kérdével fogllkozni, hogyn is lehetne megoldni ezt súlyos problémái. (ivlókv Miklós, z Alsóesllóközi * r.silizknzi Armentesítö liel vízi evezet ö Társult igzglódomérnöke kővetkező nyiltkoztot dt: Hozzávetőleges becsl szerint kb. SMMMIMMMI pengő kellene hhoz, hogy z árment esi tett területeken belvizek föproblémáj megoldhtó legyen! Hogy miből állnk ezek problémák.' Krre kérdre nem könnyű zonnl felelni, mivel vízügyi kérdek nynyir különfélék, hogy pl. z z orvoslási mód. mire z egyik helyen múlhttln szükség vn. másiknál teljesen nélkülözhető. A YI/k\KOK lolli; OK VI -- A károk leggykoribb okit következő négy főpontb fogllhtjuk össze: 1. Szűkre méretezett, zz nem kellő mélységű szélességű főcstornák. 2 (iyenge teljesítőképességű szivttyútelepek, vgy ezek teljes hiány. \\. A cstornhálózt hiánv. 1. A kisebb f oly tiknál ptkoknál meder szbályoztln volt. Mini ezekből is lálhtó. problémák leghiképpeti földmunkák folym tosílásából állnk, melyek hzi numkorö fogllkozttásávl minden h>\hhi techniki nehézség nélkül megoldhtok volnánk. Az újonnn építendő szivttyútelepek gépi In rendeze pedig hzi gépgyárk vlmelyikétől voln beszerezhető). Kzen téren bizonyos szivttyútipusok felállítás normlizálás hozhtn gyorsbb ütemű olcsó megoldásokt. A szükséges műtárgyknál is lehetne bevált típusokt megállpítni, mi áltl tömeges építkez meg lenne könnyítve. OI.ÍSó f/imi II VITó\\YVf.OT! Szorosn ezen problémához trtozik még z építendő szivttyútelepek o!csé> hjtóerővel vló ellátás. Kzen célr legcélszerűbbnek láls/nék vilhuuosárm. mely leheloleg hegyvidéken vizierö felhsználásávl voln nyerendő völgy záréigálk es duzzsztómüvek. Kzek áltl egyrzt z árvizeknek síkságokr vlé> rohmos U zűdulásál lehetne megkdályozni, másrzt viszont síkságokon lehullt') káros cspdékmennyiség hegyvidéki cspdék helyzeti energiáj álll termelhető ármml voln eltávolíthtó. Kz nemzetgzdság szempontjim! zt jek-ntcné. hogy z egyes ánnenh>ilö társultok álll évente elhsznál! tekintélyes meiuni*égü >/én. mersíd.ij >\\\. lü/rhíingok eg>t b célr állnk in jd rendi Ikezre. Ji lenleg zonbn még z helyzet, hogy z elektromos ármot ilyen célr felhsználni, nnk drág volt mitt nem lehet. JoI. Ml (ií PITI TT (SVT()It\\K KI LKKMK Termzetesen végzendő cstornázási földmunkák helyesen cskis előzetes szkszerű méretez lpján lennének cél- szerűen fogntosíthtók. A fóprohh'in tehát e/en vég/endö földmunkáknk leghel\ esi'hb \ \i\v\e/elesi len lpján \lo elkzítse. M ii.deiicgyes vizi problémát rendszerint ngyon sokféleképpen lehet megoldni s ezen sok megoldás közül leghelyesebbnek kiválsztás mérnökök feldt. A befektet ng\ ság megkívánj, hogy mi legújbb tpsztltok s tervek kzíténél figyelembe legyenek véve. KI OIDFV MI<; \ I I KVDVTOKM? Hogy mármost ezen ngy feldtok z ármentesito belvízszhlyozó társultok kultúrmérnöki hivtlok jelenlegi szervezeteinek fenntrtásávl, vgy z öszszes problémák egy kézbe vló lefektete.útján nyernének megoldást, ez dolog lényegét nem befolyásolná, meg mind két módon el lehet képzelni helyes megoldást. Az rmentesítö társultok szervezetére tisztviselői krár z állmosítás esetén éppúgy szükség lenne, mert hiszen meglevő) vgy új müvek fenntrtási vlkinek eszközölni kell állmosítás esetén is. A Ml (»OKl)AS PlNZl (.VI Hl-lSZK A kér11 pénzügyi rze i'igy voln megold hlé*, h z állm z összes létesítendő munkák költségét előlegezné z előlegezett összegek után bizonyos idő múlv mérsékelt kmtot, illetőleg tőketörlesztt szedne. H például 100 pengő lenne befektet kt. holdnként, úgy feltételezzük, hogy munkáltok 70 százlék mint állmérdeku munk z lkun költségére történnék. így fennmrdó :>0 százlék lenne z érdekeltség áltl mortizálndó pl. (5 százlékkl 20 év ltt s így beruházás folvtán előálló megterhel kt. holdnként kb. 1..T0 2. pengő lenne. Az éjutendőí művek fenntrtás ztán továbbr is helyi érdekeltségek feldtát képezné, mi még szintén tetemes terhet jelent. Kzt zonbn z érdekeltségek már örömmel válllnák. Kz voln z kt. holdnkénli mximális é>sszeg. melyet jelenlegi gzdsági viszonyok közöll mezőgzdság elbírú. M M S/AH VI) I í KMI (iok!) \ST ( SIN \K\I éivni kell zonbn z illetékes köröket félmegoldásoktól, midőn belektetett toké egyes vidékeknek tlán hsznot fog hozni, de másoknk nnál ngyobb károkt okoz. II.i például költségkímél szempontjából elkzül egy kellően nem méretezeti cstorn, úgy z vizeket felsőbb vidékekről elvezeti, de z lsóbb vidékeket ugynzon vízzel döntheti tönkreleheli, t'gynez z eset költségkímél szempontjából kiépített szivttyútelepek cselében is. TIZ f YK\ \T 7A\ Ml UTÓ Pl \(ió A munkák megvlósítás leggyorsbb dminisztráció feltételeze mellett leglább tíz es/tendöt igényelne, /z / állm r/éröl é\cnle millió pengő rendelkezre bocsátásár lenne szükség. H ez beruházás helyes irányelvek szerint megtörténnék, úgy mezőigzdság terme *.N> százlékbn biztosítottnk voln tekinthető, míg jelenleg már ngyon jónk tekinthető z belvízlevczelö rendszer, hol 00 százlékos biztonságot nyújtnk fennálló müvek mezőgzdságnk. Dom r.nín. I G U T E N B E R G B Á L Jelenlétink, bogy komár uní iiv< undászok február 22-én. szómbhton este 0 éirkor K özoonti szálb") ngylerinében műsorrl egyl>ckölődt. jé)tékonvcélu bált rendeznek A (iuleuberg bál gyönyörű meghívói npokbn kifutottk már s ngy sikert rttk: ez siker, úgy véljük, előszele nnk sikernek, mely mjd bált fogj kisérni. l!endkí \ ül ngv z érdeklőd nyomdász-bál iránt, mely minden biz;mnyl z idei frsng egyik legérdekesebb multság lesz. Krtékes szép müs >r fogj szórkozttni megjelenőket: pndéig ulán fellé > z K g y t» t é r I é s M u n k á s d 1 á r- <l is. m e l y Slruss Kék D u n kelángöjét dj idői s egy népdl-egyveleget. Szigeti S á u d o r neves budpesti énekművz mgyr nótákt énekel, mjd egy fővárosi vendégnyomdász mond ünnepi beszédet. A műsor uláni tlp lá vlói K é v y I> e z s ö zenekr szolgálttj A bál tiszt jőivedelmél nyonulász-segélyezi pénzt;ír jvár fordít ják Adómentes, beírom teljes k o m f o r t o s, szobás, kertes v i l l l k á s T t á n, Bji-u. 32. sz.. e l d ó. Bővebbet nirvnf»lt Szekér okin 1 f11 :i i t li *n f t«ti :i 1. Kz ztán bál! Kgy budpesti báli meghivéi került kezünkbe. A meghívó 1 szédületes dolgokt trtlmz. A blnk négyszáz védnöke vn nyolcszáz házisszony, htvn tgbéd áll hölgybizottság. 7ő tgból tiszteletbeli rendez*(bizottság, bálelnökség 20 tgú. 21 tgú z. elnöki bizottság, vezérpálcás ltt negyven tgú pálcás szerepel. H2 tgú töri ndezo hízoll.ság. 85 tgú rendezőid-, zoltság. vgyis összesen lő.'i.'j név szerepel meghívón. H éz mind elmenne bálb.hát be se férnének. Ilyen meriki méretű bálnk megnyitás se mehet egyszerűen. Kzt ngyméretű bált négyszer nyitják meg: 1. elnöki nyitóesárdássl. 2. bemutt") tánccl. A hálkirálynök megnyit**) lánc. I. z lelnöki megnyitás. Még több érdekessége vn meghívónk, de helyszűke mitt nem fogllkozhtunk \ eie hosszsbbn. bor- p á l i n k - ngykereskedő, r u m - likorgyár G Y O R o P é n t e k e n h l á s z l é! E L A D E r d é l y i f l e c k e n. " ->9 A Ferenc József rkprton, mely áll 1 irodánk is lklms üzlethely^égbők 1 rktár vgy uzemlielységnek megfelelő 7 v "> m-es szobából, mjd 2 külön-ku!ii 1 szob-konvhás lkásból, élkmrávl, z összes mellekhelységekké zonnl dudó. Bővebbet VELEBA cipznél. Komárom, Jökl u, 4. r e l e f o n : 3 8 0

6 *>3 6. oldl. KOMAROMI I.1POK 1*111- február i:> lit 11 r w' r" >e 4 i. 18: t-i rí í rr 1 i j 4 ZT H I R E K Időtlen dolgok Fut vont hvs délután >:i. Már mennyire fut s mennyire ez tél hvs Most. hogy elnyúlunk fülke phlss-pmlgán. szeretnők zt hinni, hogy régi gyorsvonli sebességgel rohn vont s nem trt hosszú, hosszú órákig z út. S szeretnénkzt is hinni, b >gy hó mindent belep: reménytelenséget, srt. ár\ izgondoltokt s puhán védi tvszi zsengét. Kgvszóvl fut vont, vlhol Tt körül s sz uns/édom kimutt z blkon: Nini. mondj, milyen időtlen dolog. S/lt Ili Sz'lelli télen Olvsóin, ugyebár, tudod, mi z szletli'' Kiesiny vernd, lugs kertben, flécekből rácsozt össze művzi lelkű sztlos, zöldre sárgár festette mázoló, hegyheszldó teteje vn s telön oromdísz. Könyöklőt is szbott hozzá z sztlos, széles gerendából, házisszony befutttt virággl, vdszőlővel s ház ur kerliszékcket. fonótllábú sztlt rendelt kis lugsb. ott szomorkodik most ez lugs, ez kárlyeslákt s bordlokt látott szletli. szmorokodik. fázik s didereg. Nincsen időszerűtlenebb látvány, mint z ilyen fázós szeleld lelen: májusnk s nyárnk sjátos épülete, csókok tnyáj, repkényes lugs, kifosztottn s ár\án. üresen s meglépedteu siránkozik lel ideje ltt A székek g mdosu srokbn, felfordítv, lábukkl felfelé ágskodnk, mint z örök tótágs bohóc, z sztl ki tudj, hol rejtőzik, tlán péncében terhelték ki rjtu disznósjtok s kolbászok friss tömegét, vgv szárz bb<d öntött vegig rjt z ss/»ny. A repkénynek csk csonkj brnul, cserepekben nincsen virág. Szegény, szegény szb Ili Szerepét s célját vesztetten búsul ház oldlábn, szeretne megfutni. szégyelli mgát. Miért nincsen vlmi téli menhelyük szegényeknek? így ngv >n meg tlálnk fázni s félős, hogyh mjd május következik s virág kezdi bontogtni pró szárnyit bizlmtlnul, nem lesz ereje szlellinck. h >gy myához ölelje vendégekel. borozó* kártyásokt, sz.crclmcspárokl s reggeliző "Verckekcl. Szegény, szegény szletli. Olyn vgy. mini kifosztott kávéház, láucmuilság után. reggeli hlk u\ kegyetlen tkrítás ltt. (tbvvil A rom. ki. egyházközség tnács február Y.i án d u ö órkor ült trtott Mjláth-iskolábn. Lest ár István dr. prépost plébános clnöklével A tnács letárgvlt elfogdásr jánlott közgyűlnek z liho. évi zárszámdást, mjd iskolügyekid. dóügvekel egyéb folyóügveket tárgylt*. ' ílrleke/lel vármegyeházán. Vitéz N gy Nánd*r főispán hétfőn, február 10-éu délután 1 órár értekezletei hívóit össze vármegyeház főispáni szobájáb. Az értekezlet, melyen főispánon kivid lícviczkv Ishán lispán, vitéz H u n v d v Lászlé) dr. főjegyző. S z i j j Ferenc d r Jóki Lgyesűlct elnöke. 11 i n- 1 e d e r F e 1 s Jenő dr. viu. főügyz. Hjdú Lukács dr. Bor k tiéz dr gimn. tnárok s Nehéz Ferenc, Jóki Fgyesuht titkár veitek rzt, komáromi tárgylási»k emlékére vármegyeház kistermében elhelyezendő emléktábl felirtánk végleges szövegét állpít'di meg. Az emléktábl közeljövőben elkzül s elhelyezt nyer történelmi jelentőségű helyiségben. A KIOK DL táncestje. A K tolikus Ipros is Munkás Ifjúk Kioc Dolgozó Lánvok DL Kis Szent Teréz cso M>rtj IMII. febr. ló-án. vséirnp esti* (> é>rkor Ktolikus LcgénvcgvbdlHMi műsorrl egvír'ké>tótl táncestet rendez Beléptidíj nincs. Szíves dományokt köszönettel fogd íi rendezőség. Az I ^vesüll keres/leny Nemzeti Lílí komáromi szer\ e/.e lenek váisztmány csütörtökön este *> órkor illt trtott z vrmentcsitö Társult dísztermében A/ ülen \álsztmányi tgok szép számbn jelentek meg Fróny Aldár dr elnök beszámol I legu lobbi válszlmánvi ül ót elintézett ügyekről, mjd tobb fonlos tárggyl kpcsoltosn hozóit htároztni válszlmány. Műsoros délutánt rendez m Vöröskereszt. M. szombton délután ;Í órkor Vöröskereszt Fgyesület műsoros délutánt rendez Legényegylet ngytermei HMI Király József országgyűli képviselő beszédet mond. gimnzisták jelenetekkel szerepelnek. Közreműködik gimnáziumi /.cm kr is. Krizsán József zenetnár vezetével. Itt említjük meg. hogy jnuár 2d-iki Vöröskeresztte "tiszt" jövedelme ÍWÓN 1* volt. I j dklor. Fekete Imre gúlái községi jegy/ól f héi ó-án budpesli I 'ázmáuy I Vder Tudományegyetem jogi fkultásán jogtudományok doktorává vtták. Kinevez. A m kir. belügyminiszter <lr. S / ;i 11 i s / I n József vili. közig. gyk.. tb. sz dgbírót Komárom vármegvéhez ljegvzövé nevezte ki. V jándékzás. f)zv Tólh Zsigmond ne Vért Vince tő lő drb verseskönyvet jándékozott S/. M K. F-nek; körzeti titkárság ezúton mond köszönetet szives jándékokért. A Mgyr Szelális Nepmo/glum helvi szerve, Komáromi Ilivkisszervezet, irodáját Mgyr-u. t. sz. lá helyezte át Hivtlos órák: reggel S 12 d u 11 lií é>ráig. Telefon: B u d p e s t, IÁ A l i D u n p r t o n Njíy muveszd lunl rendez k >- máromi izridil egyház kultúrbiz dlság vsárnp Ui-án pontosn ö óri kezdi IIel székházánk dísztermeben. Ngv. mgvr ínunk, költőink: T unp Mihály. Ady Lndrc. líbiis Mihály müveiből. Verdi: Tosc - jából st b.. st b: Aschcr (Kzkár. I )rvs Ibolv. Ploti Lrzsi. Simon Zsuzs jeles művzek gvönvörü műsor löllik ki z elődást A belváros területén levő ii z. I c i l> e pénztárkezelő jómcgjélenii kissszonyt felveszünk. Cím kid o b n Pál vázt. Az Lgvesült Kereszlény Nemzid i Lig bel vidéki Oszlóivá pálvázid hirdet húsz eredeti, csllóközi vgy kislföldi mgyr népdl gyűjtére. A pály mii vet dlok szövegével, lekottázott dllmávl gyűjt helyével, gyüjlö nevének feltunlete nélkül, jelig levél kíséretében legkőbb IMII. évi ugusztus hó :il-ig kell S e n d I e i n János, Lig komáromi fiétkj főtitkáránk címére Komárom. Szt. András-u. (V beküldeni. A pályázthoz mellékelt lepecsételt, jelig levélnek trtlmzni kell pályázó pontos nevét, fogllkozását pontos címét. A beküldött pály müvekéi Lig-oszlály áltl kiküldött bíráló-biznitság vizsgál j felül legjobbnk ítélt pályáztot 2ÖI) pengő pálydíjjl, z után következőt pedig 11M1 pengéi pálydíjjl jutlmzz. A jutlmzott pályművek kidási jog z Lgvesült Kereszt én v Nemzid i Lig Felvidéki Osztálvát illeti meg. Hlesel z ácsi eukriíyárhn. Szigeti Lászlé> lí» eves gyári munkás z ácsi cukorgyár zéddségkonzerválási osztályán dolgozott. Munkáj közbi n megcsúszott beleesett egy forró vízzel telt ngy trtályb Hrmdfokú égi sebeivel gyár utóján szállították komáromi Állpot életveszélyes. kórházb. A kultúrplot látogtój. Csütörtökön Nemzeti Ljságtól I.kt o s Vince ismeri fővárosi újságíró meglátogtt komáromi Jóki FgycsüWl kiiltúrpbdájánk gzdg gyüjleménycil. könyvtárit Megnézte múzeumi termeket, Jóki-szobi, képiárt Jóki Lgyesüte! htlms könyvtári. Sok idol töltött Kultúrplot földszintjén elhelyezet! városi könyvtárbn. A látogtót ngyon meglepte z htlms kultúrkincs. melyet Kultúrplot mgábn rejt. Lktos Vince fővárosi újságíró." kii dr. I> r n y y József könytárigzgtó kluzolt Kultúrplotábn, látottkról cikkekben fog beszámolni fővárosi sjtóbn. Vn már telefonj Jóki mozink. Ngy hiányt pótolt tiszliplotábn levő Jóki mozgó záltl, hogy Idevezette telefont. Szám N. Tc- Icfon szolgáltot pénztári órák z elődások ltt lártnk. Fífv kis téved. Lgvik fővárosi npilp megírt, hogy egyik komáromi föld in kel. ki egyébkén! nem kisebb tisztséged toll be. mint állmtitkárságot, megválsztották egyik budpesli református egyház presbileréuek. de czl úgy írt meg. hogy név után zt írt. hogy plébános. Nem tudj lp. hogy plébánost nem lehet ref. presbiternek megválsztni zl SÍ 1 tudj z illető újság, hogy megválsztott presbiter állmiilkár. V Ki. lányok Orsz. Szövetségének Ki.OS/ komáromi helyicsoporlj igii szép sikerű teeslet rendezett Kszinó ng\ lennébeii. Az esten műsorrl is kedvesíiitllidv közönségüknek lányok: jelenetet dlk elő ügyesen. Pálos Ferenc dr. lel kivezeti* KÍ.< )SZ célkitűzeiről trtott beszédei. FI jegy/. Szüllö IVIer OTI-liszl viselő m. szombton jegyzi el Csemez.luli úrleánvl. Flökelö csládi szállod, szob (>. P-t öl, kétágys olcsó árkkl Fgy ágys szob már 12. P-töl. Kitűnő élh n in kávéház. Flí'ízékt nv kiszolgi'dás. I i levente kőr/elprncsnok í:szk- Kumroinbu. IIetyey Pál zászlós csptszolgáltr vonult he s helyébe komáromi zki városrz leventéinek körzelprnesnokává Iiódis András zászlóst nevezlek ki. Táncest élv üáhbán. A Iiáhol- * ni Áll. Ménesintézidi Kszinó vezetősége február hó 22-én. Kszinóbn műsorrl cgvbekölöll láneestélvt rendez. Az estélv bevétidét Köntgiigép beszerzére fordítják. Levente öknivivéuuk Ttbányán ven- <lég>z(tepelnek vsárnp. A Komáromi Levente Fgyesület ökölvívé> cspt vsárnp, február Ki-án Ttbányán vendégszerepel. F.llenfele z ottni levente válogtott cspt lesz. A komáromi leventék összeállílás: l'en nezy. Ilolderik. I'gyházy. Lábszky. Pelrók, Visky liyir. A csptbn több fitl versenyző, kinek ez lesz z első nyilvános mérkőze. A küzdelem teljesen nyilt. jobb erőnlét gyorsság döntik el pontok sorsál. A komáromi együttesi lioth András körzetprncsnok Dom Frvin lcsoport prncsnok, szkosztály-vezetők kisérik el. Komáromból jeleni ős számú szurkoló megy cspttl. A verseny d. u. énkor ttbányi újtelepi Levente Otthonbn lesz. Helybeli környékbeli inle/eiekel, iskolákt látogtó) gilis h in Illi kvizilörök mgs jutlékkl felvételnek. Vllás mellékes jeligére Mrd ("»s birdeté) be. Ihidnpesl. Teréz körül oö. küldjék jánltikt. Vz iprseserkzek frsngi estjének szép sikere volt. Az Arny János ipros cserkzcspt vsárnp lánccl eg\ bekötőit frsngi estet rendezett Kt. Le^ gényi gylcl ngytermében. Az est egyike volt z idei komáromi frsng legkedvesebb s legszebb estéinek. Aki megjelent rjt, csup szeretetei, figvelmet. közvetlenséget érzett. Nem volt* hngos muri, nem volt bár: egyszerű, igzi szívbéli szórkozás volt. mely főlőtl tiszt, hárm.-* los ifjúság mosoly rgyogóit. A cserkzek ismét megmuttták/hógvn lehet vlóbn szép multságot rendezni, (ivökér József iprostnonc-iskolái igzgtó vezette be közvetlen szvkkl műsort, után cspt cserkzindulót énekelte el. tnjd Vlkó Ljos prológot mondott megkpó elődásbn. Fgy cserkz-életkép következett, után pedig jelenetet játszottk el cserkzfiűk cserkzeidből, tábortűzzel, dlll, humorrl fűszerezve, áltlános sikert rtott kis Dékémv-fiú" szólóéneke: kiscserkznek htározottn kedves es szép hngj vn. Műsor után tánc következett. Hlló 1 Figyelem! Npont friss gyuli hentesáru, k s s i sonk, tevj, likőr, bor, c u k o r k déligyümölcs különlegességek legngyobb o m o r j i fűszer- csemege válsztékb!; J á n o s üzletében Klpk-tér 9. Telefon 215. Szolid árk! Pontos kiszolgálás Minden megjegyz nélkül nyújtjuk út ezt kis firk csokrot; tessek szívesen forpulni s elszórkozni rjt: 1. Szin: Komárom* Klpk-tér. A srki szties kirkt elölt két höltpj iívzludik. A tekintetükről látszik.' IUH/J/ mindkettőnek nnréíjn helyezték férjét városunk-béli hivtlb. Meyszédd z e<pjih\ zt mond}i: De szép szürke bund, milyen fű voln nekem! Te. mondj másik z belső perzs nekem inkább t'tszik. Vfpjun. feleli uz első Iwbfy, eper pims jkát biyrpjesztvr vbben ])rsztvárosb in vjzán megfelelne z z olesóbb szürke is!.., 2. A várniryyr törvényhtósági kisyyülén flu-fyjyekel lárf/yálnk. Az elődó jelenti, hoyy iksz-ipszilon közséf/ kéj) viselőt esi ülete felterjesztt dott />r vármeyy'liez^ horjy knzséyi kishirónk eyy pár csizmái vehessen. A kisyyül eyyhnyúly megszvzt z enf/edélyf Flusi Dun-prt. Idő; z elmúlt nyár. Kánikul. Flusi leányok s leyényeh\ rtó csejdömunkások fürdenek vízben. Az áj föjeyyzö frlesrye kint nupozik prton s od iszol brátnőiének: Te. szólj, kérlek, ez-kwek flusiknk, hoyy hyyják t)b lubickolást. most mi Lrunk fürdeni <t Dunábn! IIir Komáromból: z eyyik helybeli yyáriyzyfó zzl kérsel j*rdult polffúrmeslerhrz. ill-tve város törve ny ht é)sá<jál\oz^ egyezzék bele bb. hoyy WO (ejtsd: kettőszáz) munkást hozthsson Mezőkövesdről oz üzemébe. 'Tudniillik Kom irombán... sth. Hölgyek figyelmébe. Fűzői, t melltrtót csípőszorítót legjobb szbásbn, legszebb kivitelben, jutányos árbn mérték után kzít orvosi rendeletre is\ fűzők lkítását tisztítását válllj E L B K R T X É fűzőszlonj Komárom. Kiscspó-ucc»S. IJleset iejesknnávl. Mrosi János VA éves gúti pálynumkás Komáromb induló voiudr rkt fel Icjcsknmikt. A sikos ólt esten nie.ícsiiszoll olyn szerencsétlenül eseti.cl. hogy z egyik tejeskenn lj szétroncsolt kezefejét. Siilvos sérülével kórházb szállították. Köszönetnyilvánítás. Mindzoknk, kik hlottunk felejthetetlen özv. Fürjes Kálmánné temetén megjelentek, rzvétüknek virágok küldévek rgy más úton kifejezt dtk, hálás köszönetet mondunk. Komárom, február hó. GYÍUOIÓ cslád. M e B 1 YVI \ ' i" Kei gesell J né sen i jábéd. I vásár t' lénv* '/< ipri kullt'tuj hléís.ii s<ii ' meiii-l szü! tívror lefon.'»! \ le.u.i 1, jne inee _i. házi fiiívtitkár kelt xz doz^bi dt k volt Ív án. u lsl\ án müveié kir. h zsef né folym tőj'e-\/ V:;r dóit bi zotkáu f ré,sztve rzt ve 1 rásnk lusi - lilás ká juk Mvvi szkér tás. S 1. sz renc 1 után zebtl íícs i sz szülén ment vőhcl\ é'íccsl féllé-i ós me lek* SZéllli : foiíl iiálv sége ós m miyj; l)át\ i lig\ < vzért rkcli lny\ Jíi sz zcték tárt láltl kezét árin dig b lílcdl; CA) v régid jálól fenn mini: volt - nsze nckri <lony z ón_ jé ben somni idcgkn

7 rui február i'» KOMAROMI L t P O K 7. oldl. M e g é r k e z t e k *z HMl-es szenzációs nupö^ú rádiókzüléked: P H I L I P S. S T A N D A R D, T E L E F U N K E N, s t b. KVártmárnok ngy válsztékbn. Díjtln bemuttás BTJC^SFKT rádiókereskedőnél. * * V W ö Í J * k Komárom 1. Városház-u Telefonszám: 166. F E S T. T I S Z T Í T M l N D P N N P M l l M UM. Á T IKWKAttÀThT.STKS. PlJftSÉKOZ. CíOtlVKtoOZ Sját ház _ Wien f!m! ben is megártj Tvszi V.is.trl. A hbru min hogy 'kdályozná Reesi Vásár kilkulását.'hucin iénvegesen fokozz nnk jelent ősegét ku lőtt" M n délkeleleurópi picok szempont - iából Fzt bizonyítj z is. hogy z idei r UTÜ leli let; kiállítási nygbn is ieuw-giscn bővül. A vásár műszki, mezőgzdsági, gépzeti, vegyzeti textilipri művzeti nygot is gzdgon IV ízleli. Német kiállítók melleti számos külföldi rztvevő is szerepel. A n< m» t ludóságok \ásárlálovtoknk dí jmentesin dnk beutzási vízumot A M \\ 3ül l Rirodhni Vsutk tm szziékos menetdíjkedvezményt nynjlnk. Mhuh n szükséges felvilágosítás Récsi Vásár in;h gvrországi kin ndt -Itségénél nverhelö. Telefon :ks2 SíH) IRí-tVáí). NépmüveléH vármegyében. Szomöd község népműveli bizottság négv beles há/l;»rlási gykorlti fuzotn folym jnuár hó 29-éii fejeződött be. melyen megjthn! I.öke Károly ref. esperes, felsőházi tg. vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő. Wit senbeber József népműveli titkár, község elöljáróság z érdekeli szádok. A lnílvánvok z otlhong.mdozásból elméleti gykorlti bemuttást dlk. Hsonló fözölnlolymi befejez volt Komároinszenlpéteivn is jnuár!tt>án. melyen járás rzéről Mrkovies István löszoigbíré>. vármegyei népművel rzéről vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő Wiesenbelier József népműveli titkár volt jelen. A tnfolym helyi szervezője Szerémy Nándor főjegyző Csepig (iyul lníté> voltk. Vrró- kézimunk-tnfolym fejezö- <lölt be z Iskolánkivüli Népműveli Rizotlság kendében Szend községben Hí rztvevőivel Alsóvl l községben IX rztvevőivel. A házi kézimunkánk vrrásnk sokoldlúságát tnulták meg flusi sszonyok lányok, kik munkkiállílás keretében muttták be végzett munkájukt. Mérleg!e< hnikábn járts könyvszkértő vgyok. Díjtln felvilágosítás. S p i e 1 I) c r g c r Bél, Hlász-u 1. szám. Telefon 21X). (23) Megverlek z öccsei. Szbó Ferenc 20 éves mdri npszámos, miidán megnősült, külön háztrlásl vezetett, de tkrmányozáshoz ozv. S z l y J á n o s - n e K o m á r o m, N á d o r - u i c 14. szüksej;es szlmáját közös kzlb rkt n szüleiével. Szombton délután hz ment. hogy z állti lá friss fekvőhelynek szlmái vigyen, mikor két öccse rátámdt jégdrbokkl meg fél téglávl gyb-főbe verte. A fején mellén szenvedett komolybb sérült' kid. ú gy 11 (>gy k ő r h áz hu kellett szállítni. A vizsgált megindult. öngyilkos krl le;i:n, megfogt villnvvezeli kel o g h Mihály 30 éves ékeli npszámos betegsége mitt már több év ól kereset munkképtelen volt. özvegy édesnyjávl bátyjávl lkott együtt, bátyj zonbn állítás szerint ngyon rosszul báni vele rzben <VATL rzben pedig, hogy hántolt síyógvíthtlln betegsége, kiment z ékeli htárb, ott felmászott villnyvezeték oszlopár öngyilkossági szándékhói megfogt villnyvezetéket. Sokáig zonbn nem tudt t r t n i m gá t lezuhnt. I * gy t - láltk rá mezei munkások. Mindkét kezét lábát összeégette villnyárm, zuhnás következtében pedig Udsö vérz állott elő. Mentő szállított komáromi kórházb. A vonl elé feküdi. Bnlh Imre <>0 éves komáromi npszámos már régebb idő ót különvállii él csládjától lklmi keresetekből trtolt fenn mgát. Azonbn egyre kevesebb munkát kpott, állndó lkás nem volt emitt elkeseredében dunszerdhely felé vezető vsúti sínekre feküdt. A közeledő vonl mozdonyvezetője már messziről meglátt z öngyilkosjelöltet sikerült is idcjélkmi lefékeznie vontot, úgy. hogy semmi kárt nem tett benne. Jelenleg idegkimerülsel kórházbn fekszik. Frdéh r/\élele Me/űg/dsgi Killdjsiui. Az O.Mdl. áltl március 2*.» - >niis <; npjin rendezendő mezőgzdsági kiállításon ötvenedik, jubiláris tenyzállt vásáron több. mint egy negved évszázd múlln ismét rzt fog venni Frdély mezőgzdság is. A vissztéri Kcielmgyrország Eszkenlélv rzvétele számr z <>M<;F. egy k időin kiállítási csrnokot jánlott fel. melynek benépesítére z erdélyi mgyr mezőgzdság mi helyzetének bemuttásár z Frdélvi Mgvr (ki/dsági Fgyletet kérte 1VI. Áz 1M< ik felkért örömmel válll l már hosszbb ideje élénk szervező tevékenységei fejt ki nnk érdekében, hogy z erdélyi mezőgzdság minél tnulságosbb nyggl minid tetszetősebb keretek között muttkozhssék be kiállítás!átogté>i elolt. Ilerm oveszedt lem fen vegei i gyümölcs őseinket, m e r t r o v r k á r t e v ő k n p számbn telelnek át. Most meg idejéb.'n védekezhetünk ellenük. Frröl. vlmint n gyümölcs, szölöterm szt ktuális Innivlóiról, bromfi- méhtenyzt gykorlti fogásiról ír Mgyr (ivümöles kéjükkel bőven illuszlráll szklp legújbb szám, melyből egy lklomml ingyen muttványszámot kuld kidóhivtl. Rudpesl. V. Vilmos császár ül 7ő» 12 Kműves, műköszörűs céláru cs szküzlet r s c h e k J ó z s e f K o m r o m, Kórház-tér 6 ( ktoni kórházzl szemben) N g y beszerezhetők: ollók, kek, borotvák válsztékbn stb. Szkszerű k ö s z ö r ü l é s e k. K o r c s o l y á k s z k s z e r ű k ö s z ö r ü l é s e <> 5 í) J ó k i M o z g ó (Tisztiplot) Szombt vsárnp, február 15. peng FKAXKF.XSTFIX FIA. lc.-án Kgy élet re kel telt <>riási szörny, menekült gyilkos hsonlók rémítgetik közönségei. I ; öszerepl>en lioris Krlol'f. Rsil Hthbone Lugosi Rél Kisérömüsor legújbb. 8N-I. sz. mgyr hngoshírdó. Méttö. kedd szerd, február 17., én pere^ SALVATOK UUSl KVFAXDJAI (A fekete lovs) Romntikus történet z olsz királyi udvrok legendás festőjének kettős életéből. Főszerepben- (iino Orvi. I.uis Ferid. Rin Moreili Osvldo Vlentimi. Kísérőm üsor legfrissebb. 72. számú FF A világhírdó. Csütörtök, péntek, szombt vsárnp, február án AZ FLADO RUMOK. A legjobb mgyr színzek. Fáger Antl Szeleezky Zit együttes világfilmje! A többi főszereplők: Toronyi Imre. Vszrv Piri. Mihályfi Rél. Köpeczy Roocz Ljos, ÍVthes Ferenc. Keéry Pnni. Kisérömiisor: legújbb, 885. sz. mgyr hngoshirdő). Turul" SZÁLLODA ÉTTEREM K o m á r o m, Ferencz József rkprt 10. I R O D A L O M (ei/flíg trlitlumml jelriit meg mg\r kózé msztály népszerű hetilpjánk, z l'j Időiknek legújbb szám. A legkixá* lob!> mgyr t-lbes/élök. költök esztétikusok novillái. költeményei tnulmányi váltkoznk benne szán házi bíráltokkl, filmismertetekkeh művzi idos/t rü ké H'kkel. kézimunk- divtrj/okki 1 >íjtln muttx ányszámot b:ü*- kinek küld kidő»hi\tl. Jludpest. VI. \iidráss; út Ui l.lofizeti díj négy* d- övre <» pengő -10 fillér, egyes szám ár 50 liliér Mellékletei Mgyr Lányok z fi I "jságnm Tündérvásár. köor Rl s/endeiurol trl elődási e heh u S/inházi Mgzin szbd- «gy4»lemén. tiróf Relhlen Ádám Pesti színház kolozsvári szemmel címen írt színházi hes/ániolöíl. Jő>zsef kir. herceg értékes történél mi képet jándékozott \gy- \ árdnk, riport z ismeretlen meeénásról. három sszony három élete, frsng (ivergvói bálon, feleségek érettségije. Frks Imre novelláj, párizsi levéj. Hjnlodik emui ngysikerű színdrb befejező rze, s még s,>k érdekes riport, kép. rzletes frsngi beszámoiő>k. divt-, film-, konyh-, viecrovt gyermekek hetilpj, Kis Mgzin egzíti ki Szánházi Mgzin legújbb számát. \ Ifid úi számánk érdekességei: Móri ez Zsigmond. heti krónikáj. Kodolányi János: t'lzás egy vizűm körül. Nemei h I.ászlőí: A Niskvuori sszonyí»k. I- éj (iéz : < íiono. köllo. Kssák Ljos: Pedgógi progrmm. Tersánszky I Jenő: Fgy mgyr egy meriki film, Iiezkő* Fjos: A pnsztítői víz. Kervkesházy Jőizsef: IFdiorű. Krisb'if Sándor: A Szovjetuniő> kéj >zömü vze le. Világhirdé), Ngy képes riportok. Koppn tó. I )i\ ed. Reg ( ;n v. I 'lvázi. Főszerkesztő: Zilhy 1.jos. felelős szt rkesztő>- Kálly Miklós. Mullvánvszániot kzséggel küld kidédtb - ll * P.udpest. VII. Frzsébel krt. 7- sz. Verhetetlenül érdekes... Könyvek jömuk es lunuek. de k»tzóe.ség példátln érdeklőde változtlnul kitrt népszerű Pengős Félpeiigös Regények melleit. Az okát ennek mg z olvsó ismeri legjobbn: tudj, hogy ezek könyvek verhet el lenül érdekesek. A mos megjelent 1 Vngös-kölet is. MeDonld Rilines -c, mely egy kslély elő.kelö lkóink izglms npjit írj le. csup érdekesség, csup megfejtre váré* rejtelem. De nem áll mögölle z érdekfeszítő) trtlom dolgábn kél új Fél pengős sem. A legteljesebb elvez.elcl kínálj Scrlell regénye Az áruház pő>kj. nulyben kél ikerlány elrgdón kedves lörlénetét szövi sors. nemkülönben detektívirod lom meriki mestereit is lúlszárnyló olsz Angelis könyve, misztikumml teljes Túlvilági jóslt. A legngyobb várkozást is kielégíti mjd február közepén megjelenő Pengős Regény: Kel len vihrbn. melyben izgims lelki küzdelmek keretében mull be egy, z olvsé) előtt lig ismert világot hírneves Mnx Rrnd. II orennu borok kphtók STERN ZSIGMOND borpinczetében Komrom Telefon: 14J A komrom-óvárosi kir. járásbíróság mint telekkönyvi htóság. 11(55,11)10. tk. sz. IIIKDF\M\ ARVFRf SI NV-KIVONM. Rosembirg Mihály komáromi lkos végr< hjltónk Szbó (iyuláné zt lőtt Iljmásiné szül. Rognár Mári komáromi lkos végrehjtást szenvedő ellen indított végrehjtási ügyében telekkönyvi htófcág végrehjtási árvert 12 P 11 f. tökekövetel járuléki behjtás végett Komárom községben fekvö v s ikomáromi 105. sz. tkvi hétéiben A. 1. sor, 2*i7 l hrsz. ltt fellett s R á\ 6 szerint ' 2 0 -d rzben Hjmásiné szül. Rognár Mári nevén álló ingtln jutlékr 2150 P becsérték Ini elrendelte. Az árvert évi március hó 19. npján délelőtt 9 órkor telekkönyvi htóság helyiségében Deák Fenne utc I. szám 27. jtó fogják megtrtni. Az ingtlnt, h z árver megtrtását végrehjttok közül ifj. dr Mo-. háesy János cstlkozóit végreh jtló 20d.'{ P 20 f. h Rosembt rg Mihály végreh jttő> kéri, 2082 P 50 f. vételárnál lcsonyi)!) áron ehulni nem lehet. Rántpénz kikiáltási ár 10 százlék, melyet mgsbb igéret ugynnnyi százlékár kell kiegzíteni. Komárom, 11)10. évi július hó 22. npján. I)r. Riedlmyer s. k. kir. jbíró. A kidmány hiteléül: Seliill kidó. Központi fűt. Penziórendszer. Kitűnő konyh. Polgári árk. Esténkén, FÁTYOL MISI zenekr muzsikál. Lómzárszék Komárombn. megnyitás! A ngyérdemű közönség szíves tudomásár hozom, hogy Kossuth léren v á s á r c s r n o k b n l ó m é s z á r s z é k e i n y i t o t t m. Állndón kphtó- Tormsvirslli. s>>nkússzln kilónként P l'6d P r i z c r. szfládé, debreceni kilónként p 1*40 Nyári szlámi kgr p 170 Szíves pártfogást kér B r n s t e i n e r L j o s v Keresztény cég! S P O R T Molnár Ignác szövetségi edző zsúfolt ház elött trtott elődást A \\Y\. kérére csütörtökön este 7 órkor M o 1 n ú r Ignác, Mgvr 1,nbdrúgó Szövetség t^izöjc trl dl vei ítélt képes elődási ;t Turul s/á!l('» nngy lenn eben. ('.sodáhdos. h»g\ termel zsú Tolásig nicjlfl öl tölte z crdekh'íilt'i közönség, soribn «dl láttuk K l'('. teljes \ -'Zehiségét I?árány Anzelm elnökkel z élén. z újvárosi K l ; ( \ rzéről 11 njjjos hcrcnc fóinérnök. ügvv tdnököl. tisztikr ké )\ iseleléhi n Ajly örngx M. tcstnevelö tnárikt, város mindi n lb- (lrúiíójál es szám >s szurkolót, l'.z z óriási érdeklőd lelj csen indokoltunk bizonyult: M dnár Igm'ic világot járt mgyr fut bl isi edző közvetlen hngim trlóti elődási lbdrúgás lpismereteiről, mjd több filmet pengéiét l le különböző lbdrúgó eseményről rámuttv helyes helytelen l bd kezelek re. Az elődót Iiáránv elnök lendületes szvkkl muttt be közönségnek. V gy érezzük, h o gy Molnár 1 g n á c tudásbn tpsztltokbn bővelkedő es legszorosbb értelemben \ett szkelődás, komolv htást váltoll ki jelenlévőkből, kid önösen lbdrúgás ki ív művelőiből s ez htás már tvszi mérkőzeken is meg U >g nyil\ ánulni. Mint Molnár lgn;»ct(d értesülünk, kiválói szkember tvsz Folymán több npr cl fog látogtni hozzánk s kkor künn pályán gykorlti inulátványokkl Fogj okttni Fulbblistáinkl. Vsárnp kétkpus edzt trt KFC Az NR III. tvszi fordulój március S-án. I ehál három hé" múlv kezilodik. Jövó vsárnp már ellenfél is vn lekötve KVC. rzére, f'pnei; ezért meg kelkdt ke/d -ni szbdtéri edzeket is. Az egyesület minden egyes játékos rzt vett már z eheti pályedzeken, vsárnp pedig ngy kétkpus edz lesz, melyei kipróbálják mindzokt, kik. tvszi első második csptánk ossz*, állitásáná 1 szób jöhetnek. Az edzőmérkőz délül án 2 órkor kezdeniik. KFC-te Turulbn. A KIT, most vsárnp is te dél utáni rendez Turul-szál lé> ngytermében. Az érdeklődből i tél ve látogtottság z előző tedélutánok közönségét is meg fogj hldni. A tlplávló* ról I'átyoi Misi cigányzenekr gondos^ kodik. Turul Filmszínház Komárom. Kun Miklós u. 11. Trlof. sz. 4-7t. Február ló-én 1. i 7 i <>rkor. lg-;ín 2, i jó, i 4 7 1^9 órkor. 17-én 7, \±~ i A) é>rkor I;HZSÍ:BÍ:T KIHÁLVM:. Szilágyi László regényes film játék Főszereplők : Krdi Ktlin, Tolny Klári, Jávor Pák Rjny (iál>or. Som hu Artúr, (ií'izon (iyul, Rilicsi Tivdr, I-Vnyvessy I\v, Juhász Ji)zsef Mkláry /olhin. IT'A világhírdó.* Szombton mindhárom elődás olcsó helyárrl: fillérig. A többi elődás rendes helyárrl. Febr. 10-én ós 20-án i 47 i_.il órkor: A SZIKFUIM IJFFlS/oL. Társdidmi történet. Föszen'plök: Klherine lli'pdmrn. (iry (iránt. Fdvrd Mórion Doris Nokui. l'ox- murvi* világhírdó.

8 8 oldl. KOMAROMI L A P O K február 15. A tvszi kömjvnpi olcsó könyveken kívül Z4r 1940 /41-OS ÓV progrmtípusi, STANDARD, TELEFONKÉN, ORIO\ PHILIPS gyártmányú rádiók, néprádiók ÍS z UNIÓ"könyvkereskedben leltározás lklmávl leírr ngy válsztékbn rktáron k ö n y v e k e t fillérekért megveheli M őrocz Péter Komárom Nádor u. 15. Telefon 44 műszki-, rádió- villmossági szküzletében. Hsznál/ ki kivételesen kedvező lklmt egzítse ki könyvtárát! Alpílnil r b Ét. X í t ií Ngy válszték z összes cikkekben! Villnuszerel i Jvítóműhely. M e g b i z h í ó S3J kályhát, tűzhelyet csk szküzletben vehet. G Y A LOK A Y vskeresked Komárom, Klpk Gy. ut 13. Telefon 446. (Jobhprt) Mérsékelt árk, kedvező fizeti feltételek! Kdlor, Perpetuum kályhák, ttáb tűzhelyek lerkt! H k e l l e m e s e n k r j e l t ö l t e n i estéjét, Minden szombt vsárnp tánc! keresse fel özv. HORVÁTH ISTVÁNNÉ Komárom, Ferenc József rkprt 9 sz. ltti es hol kitűnő konyh, elsőrendű itlok állnk rendelkezére. - Npont cigányzene. - Tiszt kényelmes szállodi szobák. - Mérsékelt árdk. Gondos kiszolgálás. ;o Vn szerencsém ngyérdemű közönség szives tudomásár hozni, hogy Komárombn, z Észki pályudvrrl szemben (vendéglő épületben) i!>-.ó Komévomi b!um- Likórgyártsi i^em 1 4 b? ; op"'7.eif r'g néven r u m - likőrgyáriási üzemsl nyitottm, Szives pnfogásí kér: KovÓCS Mihály PANNÓNIA SZÁLLÓ B u d p e s i, K^kóczi-ut 5 cégtuljdonos. Központi fekv, korszerű k é n vele in. Ljryápys szobák <> P-tol 12 P-ip, kétágys szobák 9 P-tőI is P i^. A visszcstolt területen lkó kedves vendégeinek szobárkedvezinénvt nyujt. - l\lismerten kiválé) konyh. Polgári árk! enzí tkrít rnecf, h GYŐRBE jön felkeresi DIVATÁRU ÜZLETET, BAROSS-ÚT SZÁM S z ö v e t, s e í y e m, m o s ó, í l n e l l, f ü g g ö n y, s z ő n y e g, v s i o n é s d / n s / t á r k n g y v á l s z l é k b n 331 K o m á r o m i L p o k r á d i ó m ű s o r Vsárnp. íel.niár lt». lu'iupkst I. S: Ébresztő. Szózit. llnniílemezek. SJ5: Hírek. *): ílöröi* ktolikus eii\há/i ének szentbeszéd. H> : Hóm. km. eii'\házi ének szentbeszéd ">: Kvniíélikus istentisztelet. 12.Mi Székesfővárosi Zenekr. 10.V Hátliókrónik. 1.!.">: Hírek. 2: Hnglemezek. '<\: Termeli kísérletek eredménvei. Klödás. 3.17): Géezy Brnbás zenekránk lemezei, 1.1.'>: Hn^képek Fereneváros Weiss Mnfréd Futbll Club Frdéh i Kup lbilrúiíómérköz döntőiéről. -t..'iu; A három kivánsih;. Flődás.."): 11 írok. öl."); I bmvé Imíisor. (): Mnijvurnótest. 7: Hírek. 7.20: Albert Ferenc hegedül. 7.4."): Sporteredmények. 7..").'); Solvmossy Mr-it énekel. S.10: Héi^i mese kálvhtüznl Flbeszéí. S.:: liitár-est. 9,10:'Hírek, i lityirás 10; Frks Jenő cigányzenekr, i 1 2 Táneleme/ek. 12: Hírek. IU"DAPKST : korénvi Aldár eii;án\ zenekr : Levente-félór. l\m7y: liudpesli Áltlános Munkásdlei;> let énekkr. 1.30: Zenedélután Hub\-plotábn. 7: Beszkárt-zenekr. 8: 11 írek. 8.20: Jzzzoiuíorszámok. 8.10: ('sákv István i^róf fliki útj lu.t7-ben. Flődás.!): Hnglemezek, íí.iij: ldőjárásjeleut. Hello, február 17. BFDAPFST I. (»10: ébresztő. Torn. 7: Hírek. Közleniénvek. Étrend. Hnglemezek 10: Hírek : Felolvsás ")': Felolvsás ; Nemzetközi vízjelzöszoi^ált 12: Hrngszó. Himnusz. Időjárásjelenf : S/lóiiötös : Hírek. 1.20: Időjelz, idtijárás. \í/ál!ás. \ M) Hendörzenekr Hírek. 2 iá Műsorismertet. 3: Árfolvmhírek Lktos Tóni Misi cigányzenekr, llá. Beszorulás. Flbeszéí. 1 Iá: Időjelz, időjárás, bírek. á.lá; Hnglemezek. i\: A névtelen erdélyi újságírók. Flődás. 0.20: Wcidin^er Fde szlonzenekr. 7 Hírek. 7.20: Veress Ljos cicáin zenekr. 7.áá: A tuberkulózis-liét megnyílás. Beszélget bét jelenlíiséiíéröl. 8.10: Az Operáb/ zenekr. U.lU: Hírek, időjárás. 10: Melles Bél zenekr : Hnglemezek. 12 Hírek. Hl!>\PFST II. 0.30: Némel nyelvokttás. 7 To»'on\ i (ivul. z Operház ii;j énekel. 7.3n : Xép\ belet i'mk története. Flődás. 8: Hírek. 8.P»: Mursi Klek cií>ánv- /enekr. 0: Lbj)py tánezenekr : ldőjárásjeleut. Ke<M. tebruár IS. Pd'DAPFST i- 0.10: Pbresztő. Torn. 7: 11 írek. Közieménvek. Étrend. Hnglemezek. Pi: Hírek : I elolvsás. IO.FK Felolvsás : Nemzetközi \ízjelzöszo!i;ált 12. Hrngszó. Himnusz. Időjárásjelenl : M^vri Mrcit Mári lie^edül. 12. t0 : Hílel,. 12.áá: Póez Fll énekel. 1.20: Időjelz, időjárás, vízállás. 1.30: Ilniczkv László szlonzenekr. 2.30: 11 írok. 2. Iá: Műsorismertet. 3: Árlolvmhírek. 3.20: Ktonzene. 3.10: Mit főzzünk. 1.10: (ivermekdélrlán. l.lá: Időjelz, időjárás, hírek, á.lá: Toki 1 lorváth (i\ ul cii^ánxzenekr. 0: A Nádor-huszárok hztére 1818-bn. F.lötdás. 0.30: Téli dlok. Veress Endre énekel. 7: Híi ek. 7.20: Bobul Ljos ini;óhrmoi likszámi. 7.35: Krsznhork büszke \ár Történelmi legend 3 r/ben. 0: Mindmájunk gondji. Flődás. 0.15: Szbó Pál i:onlonkázik. 0.10: Hírek, időjárás. 10. Vrgh Imre énekel. Sári Elemér cigányzenekr muzsikál : IIni;leme/ek \ t } - Hírek. IU'!)APEST II. (»: Tánclemezek. 0.30: Me- /öi-zdsá^i félór. 7: Budkeszi Ktolikus Knlti'tre^esíilcl Knekkr. 8: Hírek. 8.10: \ rádió szlonzenekr. 0.10: A kufsteini i-'*dv Fe!oI\sás. 0.35: ldőjárásjeleut. Szenl. tvbrnár pl. Bl'DAPEST : Kbres/tö. Torn 7: Hitek. Közlemények. Étrend. Hn^leimvk!0: Hírek. l(i.20: Felolvsás : Feiolvvás. 11 K): Nemzetközi vízjelzöszol^áít. 32: Hrngszó, llunnusz. Idöiárá 1 jelent llniíieme/ek : Hírei:. Í.2U : időjelz 1 I -"*á- -s, vízállás. 1.30: Csorb Dezső ei- 2.30: Hírek. 2.15: Müsoris-.eriet* Árfolvmhírek. 3.20: Tánczene ki): Hoiíyn tkrítják fővárost / IIm»kóek. 1.15: Időjelz, időjárás, hírek, oláv rádió szlonzenekr, fi: A tuberkulózis z \* m e^esz^es ember. Elődás : (»spár Ljos cigányzenekr. 7- Hírt'... l t J. v /2: Az Operház eldásink közveííb'se lurndol. Dlmű. Kb. 8.05: Kfiiii-vi neor. Kb. 0.15: Hírek.-Kb Hírek Míijrás. Mjd: Tánclemezek. ll.*>5* Veress Kroly cigányzenekr. 12: Hírek BFDAPFST II 0.35: Olsz nyelvokttás o.). ( i : i spr Ljos cigányzenekr : Munkácsy Mihály didlnpj. Elődás 8 : Hírek. 8.10; Országos Postszemekr OP)- hrncui író, olsz hzti. <U0 : Időjárás; d.l): Szórkozttó hnglemezek. (Vülörtök. február 20. BUDAPEST I. 0.40: Ébresztő. Torn. 7: Hírek Közieménvek. Étrend. Hnglemezek 10: Hírek : 'Felolvsás ? Felolvsás : Nemzetközi vfzjelzöszolgált. 12; Hrngszó. Himnusz. ldőjárásjeleut. 12.KP Blljk-zenekr : Hírek. 1.20: Időjelz, időjárás, vízállás. 1.30: Szlonzene. 2.30: 11 írek. 2.15: Műsorismertet. 3: Árfolvmhírek. 3.20: Hnglemezek. 4.45: Időjelz, időjárás, hírek. 5.15; Észki népek dli. Fvssen Irén énekel. 5.40: Szántóföldi növéuvek kártevői. Elődás. 0.10: Szbó Kálmán jzzbánns. 0.30: Mi*vr emlékek Jugoszláviábn. Elődás. 7: Hírek. 7.20: Plló Imre mgyr nótákt énekel, kíséri Pertis Pli cigányzenekr. 8.10: \z Operház Zenekr. 0.10: Hírek, időjárás. 10: Bur Sándor cigányzenekr. Í1.3U: Tánclemezek. 12: Hírek. BFDAPFST II. 4.15: Táncleniezek. 5.10: Szlónötös. 0.40: Am*ol nyelvokttás. 7.10: Hnglemezek. 8: Hírek. 8.10: Buttol Ede tánczenekr Bjkók zenekr muzsikál. 0.10: A mult. beteg z orvostudomány. 0.35; ldőjárásjeleut. Péntrk. február 21. BFDAPFST I. 6.40: Ébresztő. Torn. 7: Hírek. Közlemények. Étrend. Hnglemezek. 10: Hírek :"Felolvsás : Felolvsás : Nemzetközi vízjelzőszolgált. 12: Hrngszó. Himnusz. ldőjárásjeleut lljúsá^i Énekkrok : Hírek Simon \ iné (iróh Klár hegedül. 1.20: Időjelz, időjárás, vízállás. 1.30: Ktonzene. 2.30: Hírek. 2.15: Műsorismertel Árfolvmhírek. 3.20: Szórkozttó zene. 3.ÍO.'Mit főzzünk. 1.15: Diákfélór. 1.15: Időjelz, időjárás, hírek. 5.15: Sárközi (ivul (igányzenekr. 5.10: Sportközieménvek. 0 10: Miiyen ember \olt Mikszáth Kálmán? Elődás. 0.35: M. H ir Sári zongorázik. 7: Hírek. 7.20: Idegen cslogányok Pest-Budán. Szbó i Ion k énekel. 8.20: Lánezv Mrgit \dv-\ erseket mond. 8.55: Tnulnk flu legényei. Hngfelvétel. 0: Tánczene. 10: Hnglemezek : Lemivi Jósk cigányzenekr. 12: Hírek. Bl'DAPKST II. 0.30: (norsirótníolvm. /: A Begnum Mrinum 3. sz. cserkzcspt zenekr. 8: Hírek. 8.10; Lovászi Feeigányzenekr. 0: A Trecento. Flő- renc dás. 0.35: Ii!ö járás jelent. Szombt, február 22. BUDAPEST I r, 10 : Ébresztő. Torn. 7; Hírek. Közleniénvek. Étrend. Hnglemezek, 10: Hírek : Felolvsás : Felolvsás ; Nemzetközi ví/jeízöszolgált. 12 Hrngszó. Himnusz. ldőjárásjeleut Tóth Ist\án mgvr dlokt énekel : Hírek. 1.20: Időjelz, időjárás, vízállás. 1.30: Hnglemezek. 2.30: Hírek. 2.15: Műsorismertet. 3: Árfolvmhírek. 3.20: Melles Bél zenekr. 4.10: Ifjúsági rádió. 4.45: Időjelz, időjárás, hírek. 5.15: P.ádiópnsí. 5.10: Szlonzene. 0.PP Küzdelem tuberkulózis ellen. Közvetít. 0.0»:.lzzongorszámok. 7: Hírek. 7.20: Színházi esetek. Elődás. 7.15: Jámbor László énekel. 8.10: H z ember szerelmes. Hngjáték 3 felvonásbn. 0.10: Hírek, időjárás.' 10: Táncoljunk. 12: Hírek. BFDAPEST II. 0.15: A rádió szlonzenekr. G.40: Egy hosszúéleiű kiráivnö. Elődás. 7. líespighi: Róm fenvöi. 'szimfonikus köüeménv. Hnglemez. 7.20: Mezögz- 'uisági félór. 7.15: Tkáís {"ivul verseiből :»<! elő Szüssy Ovid 8: Hírek Be!:- hríegvüttes. 0: Szórkozttó lemezek.».10 löojárásjelent. A p r ó h i r d e t é s Z'-mjjor íldó, cím ki:idől)n. Ali«* hsználl elx'dlü hortmhk'z eldó. Cím kidóhivtlbn. (Í1S) kir. II. hnnvótl fo}*.il!>u vonlosztálynál lótr:í!*y:i kphló. ftszk- KtMiiiirom. IJelso vár. (Ü3) KOMßOMI LAPOK»oliliki. lűrsillmi kö/iizd>áí:i lp. S/crktszloséí* kidúliivll Komárom. Nádor-ncc 2?). sz. i-i )tui jtloii;.ísok: Fülöp Zsigmond örökösei. Felelős kidó Xcíu-z FÍTI'IU*. Lnio x nvomd- ós könyvkidó szövetkezet Komárom, Nádor u. 29. Távbeszélő:SO. I'delós vezető: Metlesich Kálmá Égi Fenjíö, Tömi bori il[ löineiíe^e lexlilkert v/ rsk! IIUINI iná ntsiilt ininl mini >/o. III pébrn. <lelre ni ÍM álh 1^ di iiiiinleiiki már <i/oklol letíel Ivem h érz \ esel>bel. tvs lsi állp mi, ripok /M nek llli z is. 111 lnielv < «Iávl eyv Iiinkrt f c mes/rlrs< ^ss/uk í:s/s/er nem áltli VASI.VTVÍA lenor/es b u ják s/üi löhhel, 111 séyük eiihe/ v.i cl:ly!»z2ii. íelhlm/ nn llídl vonják hn v;':l>bá ilven I s/ii eíi Vi \ il fiái ne i l^líellíes^ lilán másuk Dr Un r hí. binieiijí'l börllpn svn\ lein l<*xlíl;irii' kel! lo Meri s/i, kö/öl szí lilámbn nélküli. kpliln uóiuh s/ M'IIVl Cs <>r\ emlel l^líleljeb ii'liol bn I szó nem liiányifii niisl ok. ink sz <lrn ler\ vásrhm: U^l * nln. iiiiél \z ilvc ÍH>b ri «lnkulll lkozz iiijls *zül.jnk Ü melv; * tllftsáíít S»PS (Mlili bboriilol n m ír i : "ri tv 11

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

.hu shi ubi its m www.

.hu shi ubi its m www. www.mitsubishi.hu HÓDÍTSA MEG AZ UTAKAT! Urlj z utt tökéletesre csiszolt Outlnder volánj mögött. gilis kormányzásnk, közvetlen és pontos visszjelzéseknek, csendes utstérnek és z úthibákt gyengéden kiegyenlítő

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben