A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA"

Átírás

1 A M AGYAR TUDOM ÁNYOS AK ADÉMIA TAL AJTA NI ÉS AGROK ÉMI AI K UTATÓINTÉZET KUTATÁ S-FEJLESZTÉSI PROJEK TJEI talajtani - agrokémiai - talajbiológiai - környezetinformatikai - környezetvédelmi projektek Budapest 2009

2

3 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AK ADÉMIA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET KUTATÁ S-FEJLESZTÉSI PROJEK TJEI talajtani - agrokémiai - talajbiológiai - környezetinformatikai - környezetvédelmi projektek Budapest 2009

4 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AK ADÉMIA TAL AJTA NI ÉS AGROK ÉMI AI K UTATÓINTÉZET KUTATÁ S-FEJLESZTÉSI PROJEK TJEI talajtani - agrokémiai - talajbiológiai - környezetinformatikai - környezetvédelmi projektek Szerkesztette Anton Attila Hagyó Andrea Koós Sándor Szabó Lajos Grafika, tipográfia Zsivkov Anita ISBN: Felelős kiadó Anton Attila Kiadja Mag yar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. Telefon: +36 1/ Fax: +36 1/ A kiadvány megjelenését támogatta Környezetvédelmi és Vízüg yi Minisztérium, Budapest Remete 96 Kft. Bakonszeg Z-index Kft. Debrecen

5 Csinosítsuk értelmeinket, terjesszük tapasztalásainkat, keressük fel a tudóst, társalkodjunk az elmetehetossel, nagyobbítsuk könyvtárainkat, jutalmazzuk a tudományban fáradozókat. Széchenyi István

6

7 Tartalomjeg yzék Előszó A Talajbiológiai és -biokémiai Osztály Projektjei Dolomitnövényzet stabilitása és a regenerálódás lehetőségei Szennyezett talajok mikrobiológiai jellemzése és monitorozása foszfolipid-zsírsavak analízisével A talaj tápanyag-szint és a szimbionta kolonizáció közötti összefüggések mezőgazdasági növényeken Felhagyott alföldi homoktalajok mikrobiális közösségi összetételének, biomasszájának és aktivitásának vizsgálata A rhizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása. Hasznos mikroszervezetek irányított alkalmazásai, rhizotechnológia Szabványosított módszerekkel az EU-direktívák alkalmazásához talajokban, tápközegekben, szennyvíz-iszapokban, hulladékokban és talajjavító anyagokban Talaj és rhizobiológiai tulajdonságok dinamikája és befolyásolhatósága stressz-körülmények között Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyezők kockázat-csökkentése immobilizációs integrált remediációs technológiákkal Szennyezett talajok megtisztítására alkalmas transzgenikus nyárfa klónok (Populus spp.) előállítása, vizsgálata és felhasználása Szerves juhtrágya és biohulladék komposzt-technológiák állat-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontú fejlesztése Szimbionta és vitalizáló mikroorganizmusok az integrált gyümölcs-termesztésben A gyenge termőképességű területek alternatív hasznosítása, biotechnológiai módszerekkel, vadontermő gombák termesztésbe vonásával (MIKOQUAL) Talaj mikrobiális közösség funkcionális diverzitása és szubsztrát hasznosítási hatékonysága eltérő növényzet és művelési mód mellett Komplex monitoring rendszer összeállítása talajmikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért (MONTABIO) Soil A talajszennyeződések komplex jellemzése és hatóidő követő monitoring módszerek fejlesztése (Soil-CAM) Eltérő nedvességviszonyok és nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj NOx és CO2 produkciójára, termékenységére és mikrobiológiai aktivitására szántóföldi és modellkísérletben Biomassza tüzelésű kazánok hamujának komplex felhasználási lehetősége: veszélyes hulladékból növényi tápanyag előállítása (BIO-HAM2) Megújuló energiaforrások biotechnológiai kutatása mikorrhizálási technológiák és új fafajok bevonására hazai talajok adottságaihoz (QUTAOMEL)

8 A Talajtani Osztály Projektjei Agro-ökoszisztémák környezeti összefüggései és a szabályozás lehetőségei (Agroökológia) Talajnedvesség-forgalom becslésére alkalmas modell kiterjesztése időben változó fizikai tulajdonságokkal rendelkező művelt talajokra A magyar búza aszály- és fagytűrésének, valamint betegség-ellenállóságának javítása növénynemesítési, genomikai és biotechnológiai módszerekkel MARHTA: Magyarországi Részletes Talajfizikai Adatbázis a talaj-vízgazdálkodás jellemzésére zélsőséges időjárási viszonyok közöt Lokális kockázat-felmérési gyakorlat fejlesztése, kialakítása Üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mérlegének becslése a mezőgazdasági területeken hazánkban MOKKA, Modern mérnöki eszköztár Kockázatalapú Környezet-menedzsment Megalapozásához A birtokrendezés jövőbeli eszközei Future Approaches to Land Development Új módszerek az alkalmazkodó vízgazdálkodásban bizonytalanság esetén New Approaches to Adaptive Water Management under Uncertainty Newater Természetes és mesterséges ökológiai rendszerek kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat együttes értékelése az Alföld területén Európai talajszelvény analitikai adatbázis Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi-vízgazdálkodási-ártér-revitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a Borzsa vízgyűjtőjére Vízvisszatartáson alapuló közös táj és vízgazdálkodási koncepció kidolgozása, megvalósíthatóságának vizsgálata és egyes elemeinek tervezése a Bodrogközben Felkészülés a klímaváltozásra - környezet, hatás, társadalom (KLIMAKKT) Környezeti és erőforrás költségek és hasznok értékelésének fejlesztése és tesztelése a vízkeret irányelv támogatására Development and testing of Practical Guidelines for the Assessment of Environmental and Resource Costs and Benefits in the WFD Térinformatikai módszerek kidolgozása térképi alapú talajtani adatok információtartalmának maximális kiaknázására és aktualizálására Európa és a szomszédos országok vízjövőképei Water Scenarios for Europe and for Neighboring States SCENES Fenntartható talajhasználat különböző mezőgazdasági g yakorlatokhoz kapcsolódóan tematikus talajvédelmi stratégia R AMSOIL (Risk Assessment Methodologies for soil threats) Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása Elemzés és konfliktustérkép elkészítése a védett és fokozottan védett gerinces állatfajok közúti elütéséről és a hatásmérséklés eszközeiről (Habitatfragmentációs konfliktustérképezés)

9 A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása A hazai környezetállapot vizsgálata, különös tekintettel a klímaváltozásra Integrált tájfejlesztési program a víz- és tájgazdálkodás hatékonyságának fejlesztésére a Tisza vízgyűjtőn Integrated land development (ILD) in the frame of Tisza complex development project Szélsőséges területi vízkészlet-kockázatok hatékony, fenntartható kezelési alternatívái közép- és hosszútávra (WATERISK A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel INSPIRE szabványos, európai talajadatokra vonatkozó geoadat szolgáltatás felmérése és kiépítése, econtentplus Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data Soil (GS Soil) Az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály projektjei Az 1960 és 2000 között beállított hazai meszezési, szerves, és N-, P-, K-trágyázási tartamkísérletek adatbázisának létrehozása és értékelése Vágóhídi hulladék komposztok hatása a talajra és növényre Precíziós növénytermesztés Reaktív nyersfoszfátok alkalmazhatóságának agronómiai és környezetvédelmi értékelése Szántóföldi alkalmasság a termesztett növények választékára mintaterületeken Környezetvédelmi célú P vizsgálatok összehasonlító elemzése szabadföldi kísérletek talajain Talajtulajdonságok hatásának kvantifikálása a csírázásra és a kelésre Fenntartható hazai szántóföldi tápanyagellátás szimulációs módszerekkel Hígtrágyázás nitrát-érzékeny területeken. A tilalmi és a tárolási időszakok hosszának megalapozása A korszerű talajsavanyúság meghatározási módszer kifejlesztése a hatékonyabb talajjavítás céljából Természetvédelmi gyepek hasznosítása legelő juhokkal, a fenntartható legeltetés-technológia módszereinek kidolgozása A növénytáplálás alapelveinek és módszereinek továbbfejlesztése Talajtulajdonságok szerepe a vízoldható szerves anyag mennyiségi és minőségi változásában A vizek nitrát szennyezés elleni védelmét szolgáló környezet-tudatos, versenyképes mezőgazdasági gyakorlat, technológia kialakításának megalapozása Szabadföldi műtrágyázási tartamkísérletek fenntartása

10 Agráralkalmassági- és földhasználat-vizsgálatok az Észak-mag yarországi régióban A könnyen oldható elemtartalom figyelembevétele a talajszennyezettségi határértékrendszer alkalmazásában Tápelem mérleg számítások: Az országos és a regionális nitrogén- és foszfor mérleg számításokhoz szükséges növényi fajlagos tápelemtartalmak és állati tápelem kibocsátások Foszforforgalom jellemzése és modellezése különböző talajokon repce tesztnövénnyel A talaj kémiai tulajdonságainak hatása a nehézfémek felvehetőségére és a növénybeni koncentrációjára Módszer kidolgozása Magyarország főbb talajféleségei telített és telítés közeli vízvezető képességének megadására Nehézfémek a farmtól az asztalig (Tápláléklánc védelme) Szén- és nitrogénforgalom modellezése zöldségtermesztésben A magyar mezőgazdaság OECD megközelítésű nitrogén- és foszfor mérlegének évenkénti becslése A Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet műszeres mérési hátterének bővülése, mezőgazdasági és környezetvédelmi szolgáltatásai A talajinformációs hálózat és rendszer fejlesztését támogató mérések és integrált, modell alapú értékelések megalapozása Térinformatikai módszerek térképi alapú talajtani adatok információtartalmának maximális kiaknázására és aktualizálására A D-e-Meter intelligens környezeti földminősítő rendszer térségi alkalmazási lehetőségei különös tekintettel a környezetkímélő gazdálkodásra és hátrányos helyzetű területekre Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az európai uniós adottságok között Környezetállapot Értékelési Program. Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez Hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek értékelése jellegzetes hazai talajokon és növényekkel beállított szabadföldi tesztkísérletekben Új, korszerű talaj- és talajvíz-mintavevő vizsgálati eszközrendszer Szerves talajszennyezők mérési lehetősége gázkromatográf tömegsprektrométerrel

11 A Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 2003 és 2008 között megjelent publikációi I. Magyar nyelvű publikációk Eredeti szakcik Összefoglaló szemlecikk Ismeretterjesztő cikk Szakkönyv, könyvrészlet Kiadvány Könyv szerkesztés II. Idegen nyelvű publikációk Eredeti szakcikk Szakkönyv, könyvrészlet

12

13 ELŐSZÓ Az intézet a talajtan agrokémia növénytáplálás talajbiológia agroökológia agrár-környezetvédelem szakterületek központi kutatási intézménye, elismert hazai és nemzetközi tudományos központja. Az intézet elsősorban a szakterület korszerű, a hazai elvárásokat kielégítő és a nemzetközi fejlődés trendjeinek is megfelelő alapkutatásokért felelős, de jelentős számos esetben meghatározó szerepet játszik a felsorolt tudományterületek alkalmazott kutatásaiban, fejlesztési és innovációs tevékenységében. Egyre inkább előtérbe kerülnek azok a kutatások, melyek eredményei közvetlen gazdasági és társadalmi hasznot jelentenek. Szélesedik az intézet kormányszintű, országos döntéselőkészítő és nemzetközi szakmai tanácsadó tevékenysége is. Elismertségünk következménye, hogy az intézet keresett együttműködő partner hazai és nemzetközi viszonylatban. Kutatásainkat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a hazai és nemzetközi pályázatokon támogatást nyert projektek keretében végezzük. Az intézet két akadémikusa, hét MTA Doktora, 21 kandidátusa illetve PhD-e, valamint 12 doktorhallgatója a források megszerzésén túl azon munkálkodik, hogy a tudományos igényességet és színvonalat továbbra is megtartsa és saját K+F+I eredményeit a benne rejlő partneri kapcsolatokat attraktívan, színvonalasan jelenítse meg a nyilvánosság előtt. E kiadvány is azt a célt szolgálja, hogy kutatási-fejlesztési témáinkat, azok eredményeit minél szélesebb körben megismertessük, közreadjuk, a g yakorlatban elterjesszük években megvalósult projektjeink támogatóit, témavezetőit, résztvevőit, (intézeti) célkitűzését, módszertanát, eredményeit, gazdasági-társadalmi hatásait, valamint a kapcsolódó publikációkat tartalmazza a kiadvány osztályok szerinti tagozódásban. A kiadvány tájékoztatást nyújt az intézet műszeres mérési hátterének bővüléséről, mezőgazdasági és környezetinformatikai szolgáltatásairól is. A között megjelent publikációk listája lehetővé teszi az eredeti publikációk tanulmányozását, felhasználását. Bővebb információval örömmel szolgálnak az intézeti témavezetők, akiknek a címe, telefonszáma, elérhetősége honlapunkon megtalálható. Lapozza érdeklődéssel, olvassa nagy odafigyeléssel, hasznosítsa oktató-kutató munkájában. környezetkímélő agrártermelésben, a környezetgazdálkodásban szolgáljon az Ön és munkatársai hasznára. Tisztelettel: Dr. Anton Attila igazgató Budapest, szeptember 9

14

15 A TALAJBIOLÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI OSZTÁLY PROJEKTJEI

16 Dolomitnövényzet stabilitása és a regenerálódás lehetõségei A projekt időtartama, támogató: , OTKA (T037732) Témavezető: Csontos Péter, MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport Intézeti témavezető: Anton Attila Intézeti résztvevők: Halbritter András, Uzinger Nikolett Célkitűzés: A dolomitnövényzet természetes (sziklag yepek) és tájidegen (feketefenyvesek) eg ységei törvényszerűségeinek és kölcsönhatásainak komplex kutatása, különös fig yelemmel a regenerációs és talajalakító folyamatokra. Módszertan: 5 helyszín (feketefenyves, égett- és nem égett területek, nyílt- és zárt sziklagyepek); általános talajkémiai vizsgálatok: K+, Na+, Ca2+, Mg2+, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-, szervesanyag-tartalom, ph; makrotápelemek: felvehető nitrogén- (NH4+, NO2- + NO3-), felvehető foszfor; mezo- és mikro-tápelemtartalom Lakanen-Erviö kioldást követően. A feketefenyves talajanalízise két irányban is fontos adatul szolgál. Egyrészt kiinduló állapotát mutatja a leégett területek talajának, másrészt, ha a sziklagyep talajához viszonyítjuk, jelzi azt, hogy a fenyvesítés hatására milyen jellegű változások zajlanak le a rendzinában. Eredmények: Az az elterjedt vélekedés, mely a feketefenyves-telepítést erdészeti szempontú (feltételezett) talajjavító hatása miatt javasolja, az eredmények alapján nem állja meg a helyét. Gazdasági, társadalmi eredmények, hatások: Az eredmények új megvilágításba helyezik a feketefenyvestelepítés gazdaságosságát és környezetvédelmi, társadalmi szempontú hasznát. MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET Publikációk, kiadványok: Halbritter A., Csontos P., Tamás J., Anton A Dolomitsziklagyepek és feketefenyvesek talajainak összehasonlító vizsgálata. Természetvéd. Közlemények, 10: Halbritter A., Csontos P., Tamás J., Anton A Van-e a feketefenyves-telepítésnek hatása a dolomitváztalajok minőségére? In.: Antal K., Michéli E., Szabóné Kele G. (Szerk.). Talajtani Vándorgyűlás, Kecskemét (a Talajvédelem különszáma). Talajvédelmi Alapítvány, Budapest. pp Halbritter A., Tamás J., Anton A., Uzinger N Mikroelemtartalom-vizsgálatok dolomitsziklagyep és feketefenyves talaján. Tájökológiai Lapok, 3: A lepusztult dolomit sziklag yep regenerálódási folyamatainak kutatása

17 Szennyezett talajok mikrobiológiai jellemzése és monitorozása foszfolipid-zsírsavak analízisével A projekt időtartama, támogató: , OTKA (T038280) Témavezető: Anton Attila, MTA Talajtani és Agrokémia Kutatóintézet Résztvevők: Halbritter András, Uzinger Nikolett Célkitűzés: Az ökoszisztémák mikrobiális összetevőinek ismerete egyre nagyobb gyakorlati jelentőséggel bír, például szennyezett talajok bioremediációja során. Ehhez könnyen kimutatható adekvát indikátorokra, jól mérhető biomarkerekre van szükség. A kvantitatív biokémiai markerek közül a legtöbb információt jelenleg a foszfolipid-zsírsavak adják. Célunk a foszfolipid-zsírsavak analízisének (PLFA) bevezetése a hazai talajbiológiai kutatásokba, és hogy a talajszennyeződéseknek és remediációs technológiáknak a talajéletre g yakorolt hatása vizsgálhatóvá váljon. Módszertan: Talajszennyezéseknek a talaj mikróbaközösségeire g yakorolt hatásainak felmérése a foszfolipid-zsírsav biomarkerek gázkromatográf-tömegspektrométeres analízisével. Eredmények: Kialakult a PLFA analízist rutinszerűen is alkalmazó laboratóriumi háttér. Szennyezett (nehézfém, szerves szennyezők, műtrágyák) talajokban felmértük a szennyeződéseknek a talaj mikrobiótájára g yakorolt hatását, kijelöltük a módszer ilyen célú alkalmazhatóságát. Talajremediációs technológiák talajéletre g yakorolt hatásának elemzését végeztük el, hipotézist állítottunk fel a kezelések hatásmechanizmusának részletesebb mag yarázatára. Gazdasági, társadalmi hasznosság: A szennyezett területekre vonatkozó adatbank felhasználható a további gazdasági, szociális, társadalmi döntéseknél. A kárfelmérés és helyreállítás hozzájárul az emberi környezet, az életminőség javulásához. Publikációk: Chronáková, A., Elhottová, D., Halbritter, A., Krištufek, V., Biró, B Analyses (box-pcr, FAME) of heterotrophic bacterial communities from different stages of primary succession process. 23rd Congress of Czechoslovak Society for Microbiolog y, Brno. 9: 6-9. Halbritter A., Csontos P., Tamás J., Anton A Van-e a feketefenyves-telepítésnek hatása a dolomitváztalajok minőségére? In.: Antal K., Michéli E., Szabóné Kele G. (Szerk.) Talajtani Vándorg yûlés, Kecs kemét (a Talajvédelem különszáma). Talajvédelmi Alapítvány, Budapest. pp Halbritter A., Uzinger N A talaj-mikrobióta vizsgálata foszfolipidek alapján (1): Szükségesség és alkalmazási lehetőségek. Agrokémia és Talajtan, 54: Halbritter, A., Mogyoróssy, T Rhizosphere effect in a peat soil demonstrated via phospholipid fatty acids (PLFA). In.: Szili-Kovács T. (Ed.). Proc. COST Action 831, Biotechnology of Soil: Monitoring, Conservation and Remediation Workshop, Managing Soil Quality - Using Microbial Resources. MTA TAKI, Budapest. pp A TALAJBIOLÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI OSZTÁLY PROJEKTJEI A zsírsavak mintázata szennyezett talajokon jelzi a mikrobiális összetétel alakulását, rendszeres monitoringgal a bioremediáció során bekövetkező változásait is. 15

18 A talaj tápanyag-szint és a szimbionta kolonizáció közötti összefüggések mezõgazdasági növényeken MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET 16 Projekt időtartama, támogató: , OTKA (F ) Témavezető: Takács Tünde, MTA Talajtani és Agrokémia Kutatóintézet Intézeti résztvevők: Vörös Ibolya, Biró Ibolya Partnerek: Eötvös Loránd Tudományeg yetem Célkitűzések: A szárazföldi ökoszisztémákban általánosan elterjedt gombák és növények közti mutualista, azaz kölcsönösen előnyös szimbiózis típus az arbuszkuláris mikorrhiza (AM). Tenyészedény kísérletek talajaiban vizsgáltuk a legg yakoribb hazai mezőgazdasági haszonnövények mikorrhiza függését. Tanulmányoztuk a talaj nitrogén ellátásának hatását az AM gombák g yökérkolonizációjának és a növények mikorrhiza függésének alakulására a tenyészidő több pontjában. Vizsgáltuk továbbá a talajokból izolált és felszaporított, egy AM gombaspórából előállított ún. egyspórás AM gomba tenyészetek és lehetőleg azonos fajú külföldi tenyészetekkel történő oltások hatását a gazdanövény növekedési paramétereire, makro- és mikroelem tartalmára. Módszertan: Az arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák monospórás tenyészeteinek létrehozásához új módszert fejlesztettünk ki (Takács and Vörös, 2005). Az AM gombák g yökérkolonizációs mutatóit Trouvelot és mts. (1986) módszerével vizsgáltuk. Az AM gomba oltás hatékonyságát az oltásra ill. infekcióra adott növényi válasz alapján határoztuk meg. Vizsgáltuk a növény biomassza produkcióját, makro- és mikroelem tartalmát, mikorrhiza függését. Eredmények: Kiegészítő és pontosító adatokat kaptunk a talaj nitrogén ellátásának, a növények mikorrhiza függésének és az AM gombák gyökérkolonizációjának viszonyáról, időbeni alakulásáról és a nitrogén és foszfor ellátás együttes hatásáról a szimbiózis alakulására. Megállapítottuk, hogy a szimbiotikus AM gombák apresszóriumainak száma ill. ezek alakulása egy fontos paramétere ill. indikátora lehet nemcsak a fertőzőképességének, a talaj tápanyag ellátottságának, de a szimbiózis hatékonyságára is utal. Hazai AM gombafajok egyspórás (egy spórából előállított) kultúrákat hoztunk létre. Vizsgáltuk hazai és külföldi eredetű Glomus sp. törzsek infektivitási és effektivitási tuladonságait, azok intra- és interspecifikus funkcionális diverzitását. A hazai talajokból izolált törzsek, különös tekintettel eg y Glomus mosseae törzs gombái a hazai talajhoz ill. körülményekhez jobban adaptálódtak és hatékonyabb növény-gomba szimbiózist alakítottak ki. A hazai és külföldi törzsek összehasonlító vizsgálatai alapján a gazdanövény és gomba közti kompatibilitási viszonyokról kaptunk információt. Gazdasági, társadalmi, eredmények, hatások: Az AM gombák ökológiai és gazdasági jelentőségének bizonyítása a természetes- és az agrár-ökoszisztémák anyagcsere folyamataiban, stabilitásában és fenntarthatóságában. A hazai, adaptált oltóanyagok alkalmazása környezetbarát alternatív megoldásokat kínál a mezőgazdaság számára. Publikációk: Biró, I., Takács, T Adaptability study of different Glomus mosseae strains to soil heavy metal content. Cereal Research Communications, 34: Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Radimszky, L., Baczó, G., Magyar, M., Rajkai-Végh, K., Karátsonyi, M., Takács, T., Lukács, A The effect of five phosphate rocks with various solubility on red clover (Trifolium pratense L.) yield in a pot trial. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 37: Takács, T., Biró, I., Anton, A., He Chaoxing The effect of AMF inoculation on growth and nutrient uptake of tomato. Cereal Research Communications, 33: Takács, T., Biró, I., Anton, A. He Chaoxing Inter- and intraspecific variability in infectivity and effectiveness of five Glomus sp. strains and growth response of tomato host. Agrokémia és Talajtan, 55: Takács, T., Bratek, Z Description of AM fungi species from semiarid open sandy grasslands in Hungary. Acta Botanica Hungarica, 48: Takács, T., Osztoics, E., Csathó, P., Csillag, J., Végh, K., Magyar, M., Lukács, A Comparative effects of rock phosphates on arbuscular mycorrhizal colonization by Trifolium pratense L. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 37: Takács, T., Vörös, I., Biró, I Response of Arbuscular mycorrhizal fungi infectiveness to soil nitrogen supply. Cereal Research Communications, 34:

19 A TALAJBIOLÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI OSZTÁLY PROJEKTJEI Az Őrbottyáni humuszos homok-talajból előállított Glomus mosseae mikorrhiza törzs spórái. 17

20 Felhagyott alföldi homoktalajok mikrobiális közösségi összetételének, biomasszájának és aktivitásának vizsgálata MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET A projekt időtartama, támogató: , OTKA (T 42930) Témavezető: Szili Kovács Tibor, MTA Talajtani és Agrokémia Kutatóintézet Résztvevők: Török Katalin, Halassy Melinda, Szabó Rebeka (MTA ÖBKI, Vácrátót) Célkitűzés: Nemzeti parkok területén elhelyezkedő felhag yott szántó területek ökológiai restaurációját támogató eljárások kidolgozása és ezek eredményességének tesztelése. A Kiskunsági Nemzeti Park területén elhelyezkedő homokbucka g yepek helyreállításának vizsgálata. Módszertan: Komplex restaurációs kezelést állítottunk be (szénforrás kezelés, kaszálás, felülvetés) frissen felszántott talajokon. A szántók felhag yását követően a megnőtt talaj nitrogén szint közvetve gátolja az őshonos vegetáció visszatelepedését. Az azonnal és tömegesen megjelenő nitrogénkedvelő egynyári gyomok visszaszorítására történő korábbi kísérletek eredményei alapján a nitrogén immobilizáció növelését szénforrás-kezeléssel (cukor, fűrészpor) és kaszálással segítettük elő. Az eredeti növényzet visszatelepülését a bennszülött növények magvaival történő felülvetéssel igyekeztünk felgyorsítani. A vegetáció természetes regenerálódását eltérő korcsoportba tartozó felhag yott szántóterületeken is vizsgáltuk. Ebben a folyamatban a talaj mikrobiális közösség dinamikájának a szerepe még tisztázásra szorul, ezért új szukcesszív megközelítést alkalmazunk, a mikrobiális biomasszából kiindulva a molekuláris módszerek alkalmazásáig. Eredmények: A szénforrás-kezelések hatására a talajok mikrobiális biomasszája megnőtt. A nitrogén hozzáférhetőségét a kezelések csökkentették, ezáltal a g yomnövények biomasszája is kisebb lett. A természetes növényzet dominánssá tudott válni azokon a területeken, ahol jelentős mennyiségű propagulum-forrás volt a talajban. A kombinált kezelések (kaszálás, szénforrás-kezelés, a természetes növényzet magjaival való felülvetés) a felvehető N tartalom csökkenése mellett növelték a természetes fajok abundanciáját. A bolygatatlan g yepterületen nag yobb volt a K-stratégista baktériumok abundanciája és a közösség struktúrájában is kisebb szezonális ingadozások adódtak, vag yis nag yobb a mikrobiális közösség stabilitása. Gazdasági, társadalmi hasznosság: A felhagyott területek gyorsított helyreállításával azok természeti és turisztikai értéke növekszik. Csökken az allergén gyomok borítottsága, javul a talaj- a környezeti- és az emberi egészség, az életminőség. Publikációk, kiadványok: Halassy, M, Török, K Combination of Treatments to Restore Native Sand Grassland Species to Black Locust Plantations (Hungary). Ecological Restoration, 22: Szabó, R., Török, K., Halassy, M., Szili-Kovács, T Ecological restoration of old-fields in the sandy plains of Hungary. In.: Zajac A., Zajac M., Zemanek B. (Ed.). Phytogeographical problems of synanthro pic plants. Institute of Botany, Jagellonian University, pp Szili-Kovács T Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan, 53: Szili-Kovács T., Tóth J.A A talaj mikrobiális biomassza meghatározása kloroform fumigációs módszerrel. Agrokémia és Talajtan, 55: Szili-Kovács T., Török K Szénforráskezelés hatása a talaj mikrobiális aktivitására és biomasszájára felhag yott homoki szántókon. Agrokémia és Talajtan, 54: Szili-Kovács, T., Török, K., Tilston, EL., Hopkins, D.W Promoting microbial immobilization of soil nitrogen during restoration of abandoned agricultural fields by organic additions. Biology and Fertility of. Soils, 43: Török, K, Lohász, C The effect of climate on the restoration success of sandy grassland in Hungary. In.: Proc 16th Annual Conference of the Society for Ecological Restoration August, 2004, Victo ria, Canada. CD-Rom. pp

21 A rhizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása. Hasznos mikroszervezetek irányított alkalmazásai, rhizotechnológia Projekt időtartama, támogató: , OTKA (43479) Témavezető: Simon László, Nyíreg yházi Főiskola; Rozario Azcon, CSIC, Granada Intézeti témavezető: Biró Borbála Intézeti résztvevők: Füzy Anna, Villányi Ilona, Ködöböcz László Partnerek: Nyíreg yházi Főiskola; Debreceni Eg yetem Agrártudományi Centrum; Szent István Eg yetem Célkitűzések: A növényi g yökérrendszer (a rhizoszféra, rhizoplán, endorhiza) tanulmányozása. A rhizoszférában található hasznos mikroszervezetek mennyiségi és minőségi előfordulásának a jellemzése a környezeti stressznek kitett talaj-növény rendszerekben, különös tekintettel a nehézfémekre. A hasznos, nehézfém-stresszt csökkentő mikroorganizmusok oltása. Módszertan: A rhizoszféra folyamatok tanulmányozása rövid- és tartamhatású környezeti stressz-körülmények között. Az MTA-TAKI Nag yhörcsöki Kísérleti Állomásán 1991-ben beállított nehézfémes tartamhatás-kísérlet területének mikrobiológiai monitorozása in situ (lucerna jelzőnövénnyel) és tenyészedénykísérletekben árpával, herével. Rhizobox-kísérletek a fito-stabilizáció, fito-volatilizáció tanulmányozására. Az adott talajból izolált, adaptált hasznos mikroszervezetek (N2-kötő- és növény-növekedést serkentő baktériumok; biokontrol és foszfor-mobilizáló gombák) izolálása és egyszeres vagy többszörös mikrobiális oltások megvalósítása. A nehézfém-tolerancia kialakulásának in vitro laboratóriumi tanulmányozása. Eredmények: Az adaptáció szerepe igazolódott a stresz-tolerancia megnyilvánulásánál. Az adaptáció eredményessége tartamhatásban a stressz-tényező típusától és erősségétől függ. Az egyes mikroorganizmusok ökofiziológiai tulajdonságai sokrétű mintázat szerint alakulnak, a törzs-szelekciónál ezért többféle tulajdonság egyidejű figyelembevételére van szükség. A hasznos mikroszervezeteket a rhizoszféra megvédi, a rhizoszféra-hatás nélkül a mikorrhiza sporuláció vag y a nitrogén-kötők előfordulása bizonyult a legérzékenyebb tulajdonságnak. A többszörös mikrobiális oltások szinergista módon képesek javítani a gazdanövény stressz-tűrő képességét és ezzel a fitoremediációs alkalmazások sikerét. Gazdasági, társadalmi eredmények, hatások: A fitoremediáció környezetbarát technológia. Az eljárás, a rhizotechnológiai alkalmazások gazdasági és társadalmi, szociális haszna vitathatatlan. A TALAJBIOLÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI OSZTÁLY PROJEKTJEI Publikációk: Biró, B., Pacsuta, P., Simon, L Sensitive or tolerant adaptation of Rhizobium bacteria as a function of the short and long-term loads of the Zn metal salt. Cereal Research Communication, 35: Simon L., Biró B., Széles É., Balázsy S Szelénnel szennyezett talajok fitoextrakciója, mikrobacsoportok a szennyezett talajokban. Agrokémia és Talajtan, 56: Simon, L., Kovács, B., Biró, B Stabilization of metals in the rhizosphere of red fescue grown in AMF inoculated mine spoil. In.: Hartmann, A. et al (Ed.). Proc. of Rhizosphere 2004, GSF Bericht, Germany. p Simon, L., Tamás, J., Kovács, E., Kovács, B., Biró, B Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil Environment, 52: Vivas, A., Barea, J.M., Biró, B., Azcón, R Effectiveness of autochthonous bacterium and mycorrhizal fungus on Trifolium growth, symbiotic development and soil enzymatic activities in Zn contaminated soil. Journal of Applied Microbiology, 100: Vivas, A., Biró, B., Németh, T., Barea, J.M., Azcón, R Nickel-tolerant Brevibacillus brevis and arbuscular mycorrhizal fungus can reduce metal acquisition and nickel toxicity effects in plant growing in nickel supplemented soil. Soil Biology and Biochemistry, 38: Vivas, A., Biró, B., Ruíz-Lozano, J.M., Barea, J.M., Azcón, R Two bacterial strains isolated from a Zn-polluted soil enhance plant growth and mycorrhizal efficiency under Zn-toxicity. Chemosphere, 62:

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ

AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL FITOREMEDIÁCIÓ AZ MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET RÖVID BESZÁMOLÓJA A MOKKA TÉMA KERETÉBEN VÉGZETT MUNKÁKRÓL III/2a feladat. A remediáció elmélete és gyakorlata I. EU együttmőködés: Áttekintés az innovatív

Részletesebben

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott,

1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, 1. A kutatás célja, a munkatervben vállalt program A korábbi (1998-2001) OTKA kutatás folytatásaként a természetvédelmi területbe beágyazódott, korábban művelés alatt álló területek spontán és emberi beavatkozással

Részletesebben

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE

A KUTATÁS CÉLJA, A MUNKATERVBEN VÁLLALT KUTATÁSOK ISMERTETÉSE Részletes szakmai zárójelentés A talaj tápanyag-ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza-függésében c. F42543 nyilvántartási számú

Részletesebben

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja Kis Ágnes 1,2, Laczi Krisztián, Tengölics Roland 1, Zsíros Szilvia 1, Kovács L. Kornél 1,2, Rákhely Gábor 1,2, Perei Katalin 1 1 Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR

2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (AGROCARBON) Projekt azonosító: 2005-CSEKK-INNOKD-FOSZFOR 1 (INNOCSEKK

Részletesebben

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése

AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN. Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése AGRATéR: A NATéR KITERJESZTÉSE AZ AGRÁR SZEKTORBAN Agrár ökoszisztémák és ökoszisztéma szolgáltatások sérülékenységének elemzése és modellezése Vulnerability Assessment and Modelling of Agro-ecosystems

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÓINTÉZET VEZETÕSÉG Anton Attila - igazgató, anton@rissac.hu Várallyay György - a Tudományos Tanács elnöke, g.varallyay@rissac.hu Szabó Lajos - általános

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK

AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK AGROMETEOROLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK Az Agroklimatológiai Kutatócsoport publikációi (1996-2012): Könyvrészlet: 1. VARGA-HASZONITS Z. (1997): Agrometeorológiai információk és hasznosításuk. In: Meteorológia

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talajminőség mikrobiológiai indikációja: lehetőségek és korlátok Szili-Kovács Tibor Takács Tünde MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest E-mail: szili_k@rissac.hu Összefoglalás A talajminőség

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 Az AKG programok környezeti hatásmonitoring rendszere Báldi András, Horváth András és mtsai MTA Ökológiai Kutatóközpont Az alprojekt célja: Részletes monitorozási módszertan kidolgozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória

Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval. Feigl Viktória Budapesti Mőszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Mezıgazdas gazdasági gi Kémiai K Technológia Tanszék Fémmel szennyezett területek kezelése kémiai és fitostabilizációval Atkári Ágota (BME) Uzinger

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap

MEGHÍVÓ. Velünk Élő Tudomány. II. ATK Tudományos Nap MEGHÍVÓ Velünk Élő Tudomány II. ATK Tudományos Nap Az MTA ATK, az MTA Agrártudományok Osztálya, a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar és a Pannon Egyetem Georgikon Kar nevében tisztelettel meghívjuk

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató

Részletesebben

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból

Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból Növényi termőközeg (mesterséges talaj) létrehozása hulladék alapanyagokból S O I L U T I L : T A L A J J A V Í T Á S H U L L A D É K O K K A L Klebercz Orsolya, Magos Zoltán, Böröndi Tamás, Nagy Tamás,

Részletesebben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben

Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Vörösiszap talajjavító hatásának környezettoxikológiai elemzése mikrokozmosz kísérletekben Ujaczki Éva PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Új tudományos eredményei közül az alábbi, fontosabb megállapításokat emelem ki:

Új tudományos eredményei közül az alábbi, fontosabb megállapításokat emelem ki: Opponensi vélemény Posta Katalin: Termesztés-technológiai beavatkozások hatása arbuszkuláris mikorrhiza gombaközösségekre szántóföldi és kertészeti kultúrákban c. doktori értekezéséről A növénytermesztés

Részletesebben

J E L E N T K E Z É S I L A P fokozatszerzésre

J E L E N T K E Z É S I L A P fokozatszerzésre Személyi adatok: J E L E N T K E Z É S I L A P fokozatszerzésre EDHT-./ / Név: Tóth Nikoletta /Leánykori név/: OM azonosítója: Anyja neve: Rapcsok Éva Állampolgársága: magyar Születési hely: Eger év 1978

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary.

A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben. Összefoglalás. Summary. A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben D. Tóth Márta 1 L. Halász Judit 1 Kotroczó Zsolt 1 Vincze György 1 Simon László 2 Balázsy Sándor

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Ouanphanivanh-Kiss Noémi ELTE KDI Környezetbiológia program III. évfolyam Témavezető: Dr. Szigeti Zoltán

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia

Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Németh Tamás, Szabó József, Fodor Nándor, Koós Sándor, Magyar Marianna, Pásztor László, Radimszky László, Dombos Miklós, László Péter, Bakacsi Zsófia Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA

A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA A D-e-METER FÖLDMINŐSÍTÉSI VISZONYSZÁMOK ELMÉLETI HÁTTERE ÉS INFORMÁCIÓTARTALMA Debreczeni Béláné 1, Kuti László 2, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Szabóné Kele Gabriella 3, Tóth Gergely 4 és Várallyay György

Részletesebben

Dr. Varga Zoltán publikációs listája

Dr. Varga Zoltán publikációs listája Dr. Varga Zoltán publikációs listája Könyvrészlet: 1. VARGA Z. (2010): Az agrometeorológiai információk hasznosításának alapjai. In: Anda A. Kocsis T. (szerk.): Agrometeorológiai és klimatológiai alapismeretek.

Részletesebben

Bentonit hatása humuszos homoktalaj tápanyagtartalmára és néhány mikrobiológiai tulajdonságára. Összefoglalás. Summary

Bentonit hatása humuszos homoktalaj tápanyagtartalmára és néhány mikrobiológiai tulajdonságára. Összefoglalás. Summary Bentonit hatása humuszos homoktalaj tápanyagtartalmára és néhány mikrobiológiai tulajdonságára Tállai Magdolna Sándor Zsolt Kátai János Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 375 A SILÓKUKORICA TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS BELTARTALMI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Kukorica kultúrában alkalmazott herbicidek hatása a talaj mikrobiológiai aktivitására Sándor Zsolt Témavezetı: Dr. Kátai János DEBRECENI EGYETEM Hankóczy Jenı Növénytermesztési-,

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA FÖLDHASZNOSÍTÁSI-, MŰSZAKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET Meteorológiai mérések hasznosítása döntéstámogató rendszerekben Rácz Csaba Nagy János

Részletesebben

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató

Norvég kutatási pályázat. Cégcsoport bemutató Norvég kutatási pályázat és Cégcsoport bemutató Időpont: 2015-10-14 Helye: Ökoindustria Szakkiállítás Budapest Dr. Petis Mihály Gazdasági célok Kutatási célok Szükségszerű fejlesztések IPPC Az EU Integrált

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban

Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban Európai Uniós források elérhetősége a minőség és innovációs javítására az élelmiszeriparban Kránitz Lívia Földművelésügyi Minisztérium 2015. N ovember 25. Szeged Az EU-s innovációs politikának a fejlődése

Részletesebben

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI

A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER MODELLEZÉSÉNEK LÉPTÉKFÜGGŐ PROBLÉMÁI A léptékfüggés megjelenése a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban valamint megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban Sándor Renáta MTA ATK

Részletesebben

Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, 2012. február 7. www.meetthescientist.hu 1 26

Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, 2012. február 7. www.meetthescientist.hu 1 26 Dr. Bittsánszky András Növények a jövőnkért Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, 2012. február 7. www.meetthescientist.hu 1 26 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Központ Növényvédelmi Intézet www.nki.hu

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON

NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON NITRÁT-SZENNYEZÉS VIZSGÁLATA HOMOKTALAJON Buzás István 1, Hoyk Edit 1, Hüvely Attila 1, Borsné Petı Judit 1 1 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar Környezettudományi Intézet ABSTRACT Most frequent

Részletesebben

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése

Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente közigazgatási területének környezeti potenciál elemzésének elvégzése Berente község területe igen változatos természetföldrajzi és gazdasági környezetben helyezkedik el. Talajtani és domborzati

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa

Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia. Árpa Agrárkönyvtári Hírvilág, 2013. XX. évfolyam 3. szám Ajánló bibliográfia Árpa Könyvek az OMGK állományából B 23522 BAKÓ Attila HAJÓSNÉ NOVÁK Márta A rezisztencianemesítés és az évjárat hatása a tavaszi

Részletesebben

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése Dombos Miklós Célkitűzés: A Magyarországon jellemző mezőgazdasági gyakorlatok talajra gyakorolt degradációs hatását szeretnénk kimutatni. Arra vagyunk

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

AZ AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN ONLINE (ATON) SZAKFOLYÓIRAT INDÍTÁSA 2010.06.01.-2012.11.30.

AZ AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN ONLINE (ATON) SZAKFOLYÓIRAT INDÍTÁSA 2010.06.01.-2012.11.30. Online című folyóirat indulása AZ AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN ONLINE (ATON) SZAKFOLYÓIRAT INDÍTÁSA 2010.06.01.-2012.11.30. Kedvezményezett: MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Az Európai Unió és a Magyar

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A globális felmelegedés hatása a földés tájhasználat-változásra Témavezető Dr. Duray Balázs PhD MTA KRTK RKI tudományos munkatárs További szerzők:

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

dinamikus rendszerben

dinamikus rendszerben BIOLÓGIA TALAJVIZSGÁLATI LATI MÓDSZEREKM Talajlégz gzéss mérésem dinamikus rendszerben Gruiz Katalin és Molnár Mónika Budapesti MszakiM éss Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában

Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Tóth Brigitta 1,2 Gombás Dániel 1 Bojtor Csaba 1 Hankovszky Gerda 1 Lehoczky Éva 2 Ipari melléktermékek vizsgálata a növények tápanyag-utánpótlásában Examination of industrial by-products in plant nutrition

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján

Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Városi talajok jellemzésének lehetőségei Sopron példáján Horváth Adrienn Szűcs Péter Kámán Orsolya Németh Eszter Bidló András NymE-EMK-KFI Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék 2012. augusztus 31. Városi

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben