A járóbeteg szakellátás privatizációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A járóbeteg szakellátás privatizációja"

Átírás

1 A járóbeteg szakellátás privatizációja AZ ELÔZMÉNYEKRÔL Igencsak megpezsdült a járóbeteg-ellátás körül a világ. Nem vetett még jelentôs hullámokat az, hogy februárban a Magyar Fejlesztési Bank 15 milliárdos hitelkeretet nyitott meg. Az összegbôl a már mûködô járóbeteg-szakellátást végzô kis- és középvállalkozásokat támogatja a kormányzat, gép-, mûszer-, valamint ingatlanvásárlásra lehet fölhasználni. Futamideje 15 év, s kedvezményes 6,58 százalékos kamatozású. A 15 milliárd forint része volt annak a 40 milliárdos hitelkeretnek, amelynek másik részét a kórháztörvény hatálybalépése után a privatizációban részt vevô dolgozók vehettek volna igénybe. A törvény megsemmisítése után sokáig kérdéses volt a további 25 milliárd forint sorsa. A követ a VI. Járóbeteg-szakellátási Konferencián Balatonaligán Kökény Mihály miniszter dobta az állóvízbe: bejelentette, a kormány úgy döntött, hogy a szóbanforgó 25 milliárd forintnyi kedvezményes hitellel a járóbeteg szakellátás valóságos (tehát nem csupán funkcionális) privatizációját segíti, mégpedig a munkavállalói résztulajdon-szerzési program (MRP) felújításával. A járóbeteg ellátási körben ez mintegy 100 intézetet érinthet. (Az országban 458 önálló vagy kórház-rendelôintézet részeként mûködô szakrendelôben történik a betegek ellátása. Éves esetszám: 61 millió, orvos-beteg találkozások száma: 332 millió. OEP kifizetés 2003-ban: 78.1 milliárd Ft volt.). Az MRP-rôl a Gyurcsány-kormány programjának egészségügyrôl szóló fejezete is említést tett. Az MRP a kilencvenes évek elején a dolgozókat segítette abban, hogy résztulajdonhoz jussanak munkahelyük privatizálása során. Az errôl rendelkezô évi XLIV. törvény azóta hatályát vesztette ugyan, de most, a évi zárszámadásról szóló törvényben fölélesztik. A hitellel támogatott privatizációban kizárólag az adott járóbeteg-szakellátó intézmény dolgozói által létrehozott vállalkozások vehetnek részt, azzal a feltétellel, hogy a magánosítás révén létrejött új szervezet továbbra is a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelô szakrendelôként mûködik tovább. A kormány szándéka szerint két cél teljesül egy csapásra: megtörténik az adott intézmények gazdasági társasággá alakulása, s teljesül a dolgozók vágya, munkahelyeik tulajdonosai lehetnek. Az intézmények privatizációjáról, annak menetérôl és idôpontjáról a tulajdonos önkormányzatok döntenek, a privatizációs pályázatokat ugyancsak az önkormányzatok írhatják ki. Jogszabály nem tiltja majd, hogy a szakrendelôk üzemeltetésére létrejött gazdasági társaság külsô tôkét, esetleg tulajdonostársakat vonjon be. A kormány szorgalmazza, hogy ahol erre megfelelô helyi kezdeményezés születik, ott a szakrendelôk váljanak le a kórházakról, kivéve természetesen a kórházi ellátáshoz szorosan kötôdô szakambulanciákat. A hitelnyújtás a csatlakozó kereskedelmi bankokon keresztül, a Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozása mellett kerül sor, várhatóan a jövô év elejétôl. A hitelt maximum 3 év türelmi idôvel, 15 évre lehet igényelni, évi 4 és fél százalékos kamattal, ami tartalmazza a kezelési költséget is. A szükséges önerôt sávosan határozzák meg (ahogyan az az MRP-ben volt). A hitelösszeg lehetséges felsô határát nem szabályozták. A hitelkérelemhez üzleti tervet kell csatolni megfelelô eredmény-kimutatással, valamint az értékesítô állami szerv vagy önkormányzat nyilatkozatát is mellékelni kell arról, hogy az, bár megszûnik tulajdonos lenni, de a gazdasági társasággal ellátási, közszolgáltatási feladatátvállalási szerzôdést köt. A hitelhez az egy fôre jutó 5 millió forintos vételárig az ár 2 százalékának megfelelô önrész szükségeltetik, az 5 millió feletti részhez pedig 15 százalék saját tôkével kell hozzájárulni. A törlesztés legfeljebb 15 évig tarthat. Az ajánlat fogadtatása a járóbeteg szakellátási konferencián vegyes volt. Varga Imre, a Medicina 2000 elnöke azon túl, hogy örömét fejezte ki, rögtön felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett kockázatos a hitelre alapozott privatizáció, hiszen eredményes mûködés mellett sem garantált a jövedelmezôség. Kiszámítható, stabil, a mai, az intézmények csôdközeli helyzetét eredményezônél lényegesen magasabb szintû finanszírozásra van szükség, olyanra, amely az amortizációt is tartalmazza mondta. A MOK FÓRUMÁN A MOK Járóbeteg-szakellátó Szekciója kibôvített elnökségi ülésnek nevezett fórumot rendezett Rácz Jenô miniszter részvételével az Egészségügyi Munkavállalói Tulajdonszerzési Programról (EMTP), tágabban: a járóbeteg szakellátás privatizációjáról. Bevezetôjében Lehoczky Péter, a Járóbeteg-szakellátási Szekció elnöke hangsúlyozta: a járóbeteg-szakellátásban dolgozók a rendszerváltozás óta reménykednek abban, hogy az alapellátáshoz hasonlóan ôk is tulajdonosai lehetnek praxisaiknak. Valamennyi kormány hangsúlyozta a szakellátás fontosságát, preferenciákat ígért, de ténylegesen nem történt több, minthogy az utóbb visszavont törvényekben, törvénytervezetekben megjelentek egyes pozitív részelemek. Lehoczky Péter szerint az EMRP terve, az ösz- 5

2 szes problémájával együtt privatizációról szóló terv a járóbeteg-ellátás finanszírozásának rendezése után újra okot adhat a bizakodásra. RÁCZ JENÔ A LEHETÔSÉGEKRÔL A miniszter szerint nem a népszavazásnak, hanem a privatizációnak jött el az ideje. A konstrukció összeállt, önmagában ez azonban Rácz Jenô szerint sem elégséges feltétel. Az ideális az lenne mondta, ha mindenki garanciákat kapna a pontértékekre, a létszámra, az önkormányzati hozzájárulásra, az amortizációra, az ÁFÁ-ra stb. Ezt a kockázatmentességet azonban lehetetlen elérni. A garanciák teljes hiánya a másik oldalról viszont a privatizációt teszi lehetetlenné. Valamilyen köztes állapotot kell tehát megtalálni. Ez mit is jelent? Ha igaz az, hogy a szerkezetváltás a járóbeteg ellátás megerôsítését is jelenti, akkor meg kell teremteni hozzá a finanszírozási érdekeltséget is. A következô évi költségvetésben összenyitják tehát a járó- és a fekvôbeteg kasszát ígérte. Ahhoz, hogy a pont érték ne devalválódjon, szükséges az inflációt meghaladó mértékû finanszírozási növekmény, s ezt az idén nem kis harcok árán, sikerült is elérni. Szükség van a díjharmonizációra is, nevezetesen, hogy ugyanazért az ellátásért ugyanaz a pénzösszeg járjon az ellátás szintjétôl függetlenül, azaz szûnjön meg a kórházakban a fekvôbeteg formában történô ellátás kényszere. Az amortizáció örökzöld téma, eddig még senki nem tudta megoldani. Az ÁFA kérdés szintén nem mai probléma. Végezetül a bérkérdés: idén fájdalomcsillapító hatásúként 1,8 md Ft jutott béremelésre, ennek háromnegyed részét a járóbeteg ellátás kapta. A jövô évi keretekrôl az ágazati Érdekegyeztetô Tanácson tárgyalnak majd. A miniszter elmondta: cél a szellemi szabadfoglalkozás irányába továbbnyitás. Ennek törvényi jogalapja ugyan megvan, de az adózás rendszerét az EVA-hoz hasonló módon még ki kell alakítani. VITA A MINISZTERI EXPOZÉRÓL A miniszter beszéde után a jelenlévôk lehetôséget kaptak véleményük kifejtésre. Többen állították, nem a privatizáció az alapkérdés, hanem a normális munkaviszonyok melletti jó ellátás. Alapfeltétel a biztonság, amit a kormánynak kell megteremteni. Amíg nincs piackonform költségelszámolás, addig nincs alapja a privatizációnak. Szomorú, hogy a kormányprogramban nem szerepel a praxisjog, mert ez adhatna biztonságot az orvosoknak: a kormányprogramnak kell igazodnia az élethez és nem nekünk a kormányprogramhoz hangzott el. Rácz Jenô elmondta, az értékalapú finanszírozás azért nem valósítható meg, mert nincs annyi pénze az országnak, de meg kell jegyezni, valódi értéken egyetlen más ország sem képes finanszírozni az egészségügyet. A praxisjog megteremtése azonban prioritás lehet noha nem szerepel a kormányprogramban végre kell hajtani, továbbá a díjharmonizációt és ki kell alakítani a megfelelô hitelrendszert. Ebben a sorrendben körvonalazódik tehát a jövô a szakellátásban, s a miniszter mint mondta ezt viszi magával errôl a tanácskozásról. Rácz Jenô távozása után a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt: a jelenlegi finanszírozás és bizonytalanság mellett miként vehetne fel akár csak 5 millió forintos hitelt egy egészségügyi dolgozó úgy, hogy azt vissza is tudja fizetni? Miként lehetne tervezni az állandóan változó finanszírozási szabályok mellett? A jelenlévô pénzügyi szakértô személyes tapasztalatát mondta el: részt vett a patikák, majd a háziorvosi praxisok magánosításában, s vizsgálta orvosok, gyógyszerészek hitelképességét, akik azt állították, hogy az akkor éppen aktuális finanszírozás mellett lehetetlen a praxisokat nyereséggel mûködtetni. Nem egészen úgy történt. Most szerinte hasonló a helyzet. A bank pusztán azt vizsgálja, az adott gazdasági egység finanszírozható-e? S a szakértô kijelentette: a jelenlegi feltételek mellett egy szakrendelô intézet, mint önkormányzati intézmény csak erôs készpénz garanciák mellett lehetne hitelképes, anélkül nem. Amennyiben egy rendelôintézet közintézménybôl gazdasági társasággá alakul, akkor megfelelô üzleti terv és az önkormányzatok további szerepvállalása mellett igen. Összegezve: ha létrejönnek a gazdasági társaságok akár egyszemélyi önkormányzati tulajdonnal, tehát nem a privatizáció, hanem a gazdasági társasággá alakulás a lényeg akkor azokat készek kedvezményes hitellel finanszírozni, mert látnak garanciát a hitel visszafizetésére. Molnár Attila, az OEP fôosztályvezetô helyettese késôbb elmondta: intézményvezetôi tapasztalataira támaszkodva felmérést készíttetett, amelybôl az derült ki, hogy a közintézmények bérköltségeinek mintegy 35 százaléka a közalkalmazotti munkaidôkorlátok miatti, és munkateljesítmény nélküli, kötelezô kifizetések eredménye. Gazdasági társasággá alakuláskor ezek az összegek mind közvetlen bérre, differenciálásra, a tényleges teljesítmények honorálására fordíthatók. Szerinte ez is az egyik oka annak, hogy a bankok csakis gazdasági társaságokkal és nem költségvetési szervekkel kívánnak kapcsolatba lépni. Kérdés, mire elég a 25 milliárd forintos hitelkeret és miért éppen annyi? Az összeg csakis tulajdonszerzést szolgál, azaz a tulajdon fejében azonnal átkerül az önkormányzatok zsebébe. A felmérések szerint a járóbeteg-szakellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon összértéke 70 milliárd forint. A szakértô elmondta: úgy tapasztalták, az önkormányzatok mintegy 60 százaléka fôként a kisvárosok nem szándékoznak eladni az épületet, csakis a felszerelést. Néhány épület és valamennyi ingó vagyon megvásárlására elegendônek tûnik a 25 milliárdos hitel, megnövelve a kötelezô önrésszel. Ismét és ismét felmerült a kérdés: miért nem kaphat praxisjogot, s ezzel együtt lehetôséget az OEP-pel való közvetlen szerzôdéskötésre valamennyi közfinanszírozott szakorvos? Az egyik kérdezô szerint csakis ez adna lehetôséget az autonóm szakorvosi létezésre, az adott intézmény mû- 6

3 ködtetésébe való tényleges beleszólásra, a résztulajdon önmagában nem. További gond, hogy a szakrendelô-intézetek mintegy 70 százaléka kórházakkal integrált módon mûködik. Hogyan lehet leválni? Erre a kérdésre, mint sok másra, nem született válasz. MEDICINA NAP Három nappal a privatizációs terveket, ezzel együtt az EMRP-t esetleg keresztezô népszavazás elôtt került sor a Medicina 2000 fórumára. Az elsô elôadó Kökény Mihály, volt miniszter, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának tagja volt. Elmondta, a kormány az Irányított Betegellátási Modell óvatos kiterjesztése mellett döntött, ennek megfelelôen az Országgyûlés támogatta a rendszerben résztvevôk számának 2 millióról 2,5 millióra növelését. A pályázatokat hamarosan kiírják. Kívánatos lenne a már mûködô IBM-ek területén lévô fehér foltok eltüntetése. A évi költségvetés tervezetérôl elmondta, az inflációt követô növekmény várható, a járóbeteg-szakellátás területén valamivel több. A törvényalkotók feltett szándéka, hogy erôsítsék a járóbeteg-ellátás pozícióját mindazokon a területeken, ahol a fekvôbeteg-ellátás valóságos alternatíváját kínálja. Varga Imre, a Medicina 2000 elnöke (gyakorló urológus) kommentár és válogatás nélkül összefoglalta a területen dolgozó kollégák kívánalmait. Jelentôsen emeljék meg a pont/forint értéket! Térítsék az amortizációt! A vállalkozás bukása esetén ne az orvost terheljék a következmények! Az alapellátáshoz hasonlóan lehessen gyûjteni szakmaspecifikus kártyákat! Adjanak elegendô térítést, s a többi legyen az intézményi menedzsment, illetve a tulajdonos gondja! Sokan hajlamosak a járóbeteg-szakellátás privatizációját az alapellátás analógiájára elképzelni. Pedig az eltérések alapvetôek mondta Varga Imre. Például: az alapellátó orvos nem érdekelt a teljesítményben, térítik számára az amortizációt, s jelentôs részük tulajdonosa rendelôjének, a járóbeteg-szakellátás infrastruktúrája igen leromlott állapotban van. A vállalkozásokat szigorú jogszabályok kötik gúzsba: tilos a vagyon fölélése, kötelezô az amortizációs alap képzése, rendelkezni kell a mûködtetés, eszközpótlás, karbantartás és a hiteltörlesztés fedezetével. Mindezek együtt nem vállalhatók a Medicina 2000 elnöke szerint. Újabb gond a szakmák egymásrautaltsága. Varga Imre egy góckeresés példájával világította meg, egy betegnek egy gondjával hány szakrendelést kell felkeresnie. Ebbôl is az következik, hogy a vállalkozási forma elsôsorban az önálló tevékenységet folytató szakrendelések számára ajánlható. Ilyenek például a gondozók. A privatizáció tehát jelenleg igazán csak a tulajdonos önkormányzatok érdeke: egyszeri, nagy összegû bevételhez juthatnak, ugyanakkor kihátrálhatnak, s felelôsségüket a vállalkozókra háríthatják. Mindezek fényében a Medicina 2000 csak bizonyos feltételek teljesülése mellett ajánlja tagjainak a kormány 25 milliárdos hitelének igénybe vételét. Összegzésül Varga Imre megállapította: a jelenlegi gyakorlat mindenképpen változtatásra szorul. A szövetség javaslatai: a kassza járóbeteg+fekvôbetegre bontása, a járóbeteg-szakellátás fejlesztése, fekvôbôl a járóbetegként ellátható esetek átirányítása (persze finanszírozással együtt), a járóbeteg-ellátás definitivitásának fokozása, egynapos klinikum rendszerbe illesztése, a fenntartói hozzájárulás további biztosítása. Mindezek megvalósítása természetesen kihat az egészségügy teljes vertikumára, beleértve a kórházi struktúrát is. A 25 milliárdos hitel pedig ígéretes lehetôség, de önmagában nem elegendô feltétele az önálló intézeti formában mûvelt járóbeteg-szakellátás privatizálására. (Varga Imre e kérdésekkel foglalkozó átfogó tanulmánya az IME novemberi számában olvasható) Uhrik Tibor, a Medicina 2000 alelnöke (sebész, egy egészségügyi vállalkozás tulajdonosa és ügyvezetôje) az MRP típusú privatizáció nyújtotta lehetôségeket, s a kockázatokat tekintette át. Elôször is a fogalmakat definiálta (ideje volt, hisz sokszor nem világos, ki, mirôl beszél a szerkesztô). Funkcionális privatizáció: az egészségügyi ellátáshoz szükséges vagyontárgyak (pl. ingatlanok, gépek) az önkormányzatnál, illetve más állami tulajdonosnál maradnak és csak a szakfeladat ellátását privatizálják. Egy gazdasági társaság mûködteti az önkormányzati vagyont. A karbantartás, eszközpótlás stb. a tulajdonos feladata marad. A folyamat visszafordítható, az ellátási szerzôdés felbontható, a feladat visszaszáll a tulajdonosra. Teljes privatizáció: az egészségügyi ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat (pl. ingatlanok, gépek) az önkormányzat, illetve más állami tulajdonos eladja, esetleg átadja egy önálló jogi személyiségû vállalkozásnak. Ez utóbbi lehet forprofit (részvénytársaság, kft., bt.) vagy non-profit (kht. vagy alapítvány) Ez esetben az új tulajdonos viseli az egészségügyi ellátással kapcsolatos mûködtetés összes költségét. Mindezektôl meg kell különböztetni az úgy nevezett zöldmezôs beruházásokat (ilyenek a mûvese állomások), ahol magánbefektetô új létesítményt hoz létre, és abban nyújt közfinanszírozott egészségügyi ellátást. Ez esetben nem beszélhetünk privatizációról. Az elsô lépés mindkét esetben, hogy költségvetési szerv helyett gazdasági társaságot kell létrehozni. Mikor nevezhetô jónak egy privatizáció? Ha egy tulajdon és a hozzá tartozó ellátási kötelezettség rossz tulajdonostól jó tulajdonoshoz kerül. Jó tulajdonos az, aki kellô gondossággal bánik tulajdonával. Ez esetben, aki beruház és fejleszt, persze nyereség fejében. A piac szelektál: a rossz tulajdonos versenyhátrányba kerül, kiszorul a piacról. Az állam egyszerre minôsül jó és rossz tulajdonosnak. 7

4 Rossz, mert nincsen pénze fejleszteni. Jó, mert nem mehet csôdbe, ellátási kötelezettségét teljesítenie kell. Mikor juthat egy vállalkozó haszonhoz? Ha szolgáltatásaiért az önköltségi árnál magasabb összegû bevételhez (OEP finanszírozáshoz) jut. A fogalmak tisztázása után Uhrik Tibor rátért az MRP, vagyis a gazdasági társasággá alakulás nyújtotta elônyökre és hátrányokra. Hátrány, hogy az átalakulás következtében források kivonására kell számítani. Magántulajdonú intézmény nem számíthat a költségvetésbôl címzett vagy céltámogatásra, az önkormányzati források részben vagy egészében kivonhatókká válnak. Mindezek a járóbeteg-szakellátás jelenlegi alulfinanszírozottságából fakadó csekély nyereségtermelô képessége miatt nem pótolhatók. Költségoldalon viszont növekedés prognosztizálható. A gazdasági társasággá alakulás egyszeri kiadásain túl a vállalkozáshoz fûzôdô adók és a kölcsön kamatai is terhelik a vállalkozást. A jelenlegi kondíciók mellett tehát igencsak kétséges a jószándékú kormányzati kezdeményezés sikere. (Uhrik Tibor e kérdésekkel foglalkozó átfogó tanulmánya az IME novemberi számában olvasható) Kiss Józsefre, az OEP megbízott fôigazgatójára hárult a nem éppen hálás feladat, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Kijelentette: lát esélyt arra, hogy a járóbeteg-szakellátásban folytatódjon a privatizációs folyamat. Javaslata azonban nem annyira az intézmények, hanem inkább a praxisok privatizációjára irányul, pontosabban a járóbeteg szakellátásként közfinanszírozott kör egy részére. A kör a németországi letelepedett orvosok mintájára szakmai ismérvek alapján kerülhet kiválasztásra. Ismérvek: az ellátandó betegek túlnyomó többségének gondja járóbeteg szakorvosi kezelés szintjén definitíven megoldható, ugyanígy a krónikus betegek gondozásakezelése. Hogy ezek az ismérvek hat vagy tizenkét szakmát ölelnek fel, azt a szakmának, s nem az OEP-nek kell megmondania. A határ tehát nem ott húzható meg, hogy a szóban forgó praxis szakrendelô, szakambulancia vagy gondozó. Kiss József jövôképe szerint a szakellátók és az alapellátás között egyre szorosabb szimbiózis jöhetne így létre. Ha mindez megvalósul, a fekvôbeteg struktúra gyökeres átalakulása is bekövetkezik. Orvos se maradna elegendô az intézményekben, de a beteg is számottevôen kevesebb lenne. A FINANSZÍROZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A jövônél is szorítóbbnak tûnik a jelen, a Járóbeteg Szekció vezetôi ezért tájékoztatást kértek az OEP-tôl részben az ez évi kilátásokról, részben pedig a volumen-korlát bevezetésével keletkezett pénzmaradvány sorsáról. Molnár Attila fôosztályvezetô-helyettes a járó- és fekvôbeteg-ellátó intézmények finanszírozásával foglalkozik. Magánvéleményként kifejtette, a teljességgel speciális orvosi hivatáshoz meg kell teremteni egy olyan mûködési formát, ami illeszkedik a hivatás specialitásaihoz, biztonságot ad, örökölhetô, értékesíthetô. Ennek kulcsa pedig a praxisjog. Molnár Attila a 2004-ben bevezetett teljesítményvolumen-korlátozáson alapuló új finanszírozási rend tapasztalatairól számolt be. (Az egyes praxisok elszámolható teljesítménye némi egyszerûsítéssel nem haladhatja meg a évi teljesítés 98 százalékát.). Az új rend bevezetését rengeteg vita, ellenérzés fogadta, sokan csôdöket, ellehetetlenülést emlegettek. A fôosztályvezetô-helyettes elmondta hogy, hosszú idôn át hallgatólagosan tûrték a teljesítmények turbózását, hiszen tudták, hogy a változatlan pontértékek mellett csak így lehet fedezni a megnövekedett költségeket. A folyamatot azonban meg kellett állítani. A finanszírozó nem deklarálta ugyan, de úgy döntött, fiskális eszközökkel megakadályozza a teljesítmény nélküli elszámolásokat, ugyanakkor emeli a teljesítményért járó pontértékeket. A számítások beváltak, az indokolatlan teljesítménynövekedés megszûnt. Az így megtakarított pénzt szánják a pontértékek növelésére, az errôl szóló javaslatot már eljuttatták a Pénzügyminisztériumnak. Kedvezô választ várnak, így a pontértékek növekedése hamarosan várható, hiszen a vonatkozó kormányhatározat elôírta, hogy a kasszamaradványt az év végéig a jelentett teljesítmények arányában szét kell osztani az intézmények között. Az év elsô 9 hónapjának adatait elemezve az elôadó megállapította, hogy az új rendszer az országban sehol nem okozott jelentôs degressziót, regionális szinten mindenhol maradtak bôségesen tartalékok, vagyis az ellátást nem veszélyeztette. A legsúlyosabb degressziós veszteség az egyetemeket érte. 30 önálló olyan járóbeteg-ellátó intézmény van, amely jelenleg az ellehetetlenülés küszöbén áll, és esetleges megszûnésük ellátási érdekeket sértene. 200 millió forintos keret áll rendelkezésre megsegítésükre. Molnár Attila szerint az összeg csak az új feltételekhez való alkalmazkodásra ad idôt, nem oldja meg az intézmények gondjait. Rendelkezésre áll még 1,8 milliárd forint tartalék, amelybôl 1,2 milliárd a járó-, illetve a laborkassza kiegészítését szolgálja. Az összeget bérekre szánják, az elsô 9 hónap finanszírozásával arányos, kifizetésére rövidesen sor kerül ben némiképpen finomított technikával folytatni kívánják a teljesítményvolumen-korlátos finanszírozást. A cél az, hogy a degresszió segítségével mielôbb megközelítsék a szakma által a biztonságos mûködéshez szükségesnek tartott pont/forint értéket. Arról is dönteni kell, hogy a 7 százalék körül várható kasszanövekményt mire fordítsák. A teljesíthetô pontok tömegét növeljék, vagy a díjtételeket emeljék? Molnár Attila szerint az utóbbi volna helyes. A díjharmonizációt folytatni kívánják. Cél, hogy a járóban és fekvôben egyaránt elvégezhetô beavatkozások finanszírozása azonos legyen és közelítse az alacsonyabb értéket. Pályázatok útján tovább kívánják bôvíteni az egynapos ellátások körét, mégpedig a járóbeteg-ellátás javára. Folytatni kívánják a felkészülést a járóbeteg HBCS kialakítására. Készülnek a gondozói hálózat újraszervezésére, szerepének, finanszírozásának újragondolására. 8

5 A MINISZTER HOZZÁSZÓLÁSA Rácz Jenô, a népszavazás közelsége miatt elsôsorban kételyeirôl, bizonytalanságairól szólt, s csak ezt követôen tért rá mindarra, ami a Gyurcsány kormány programjából a járóbeteg-szakellátásra hárul. Ma még alig felmérhetô, mit eredményez majd a sürgôsségi ellátó-rendszer kialakítása. Biztosan lehet tudni, hogy számos fekvôbeteg-intézmény nem tud majd megfelelni a sürgôsségi rendelkezésre állás követelményeinek. Felértékelôdnek a mentôállomások és az összevont háziorvosi ügyeletek, a megszûnô kórházi kapacitások nyomán keletkezô ellátási hiányokat pedig csakis a járóbeteg-ellátás fejlesztésével lehet majd kitölteni. Ehhez persze az is szükséges, hogy legyenek elegendô számban orvosok, akik ezt az ellátást nyújtani kívánják. A miniszter szerint a jelenleg önálló szakrendelôkben dolgozók nagy többsége szeretne elindulni ezen az úton. Az utóbbi idôkben tartott szakmai egyeztetések során körvonalazódott a csoportos praxisjog intézménye. Amennyiben az MRP céljából létrejönnek az orvosok gazdasági vállalkozásai, az abban résztvevôk valójában csoportos praxist folytatnak majd, hiszen az önkormányzatok kollektíven állapodnak meg velük. A miniszter ezt az irányt elôbb megvalósíthatónak gondolja, mint az egyéni praxisjog megadását. Rácz Jenô elmondta, hogy az MRP keretében nyújtható hitelek konstrukciója elkészült, ugyanakkor érzékelik az orvosok bizonytalanságát. Mindezt alig oszlatja, hogy a bankok hitelképességi vizsgálatai egyértelmûen pozitívak voltak, azaz a jelen finanszírozási feltételek között is hitelképesnek ítélték az érintett orvoscsoportokat. Mit tehet a tárca? Elhatározott dolog a járóbeteg-szakellátó és a fekvôbeteg kasszák öszszenyitása, amely a volumenkorlátok jóvoltából megindíthatja a kívánatos betegáramlást a járóbetegellátás irányába. Más témákra térve a miniszter beszámolt arról, hogy a kormányon belül sikeresnek ígérkezô egyeztetéseket kezdett a párhuzamos kapacitások megszüntetésérôl azokkal a minisztertársaival, akiknek tárcája alá egészségügyi intézmények tartoznak. Régen várt fordulat következhet be a felsôoktatási törvény módosítása során, a megállapodás küszöbére jutottak arról, hogy a klinikák irányítás a visszakerül az egészségügyi tárcához. Döntés született arról is, hogy január 1-jétôl 12 ráépített országos intézet megszûnik. * Idôközben lezajlott a kórházprivatizációról szóló népszavazás. A válaszadók többsége Igen-nel válaszolt, ám a népszavazás nem volt eredményes. Az MRP megvalósulhat, a járóbeteg-szakellátás területén megindult pezsgés folytatódhat. Kíváncsian várjuk, miként. Nagy András László Szemünk fénye kényelmesen Amikor találkozunk valakivel, elsô benyomásainkat sokszor az illetô szeme alapján szerezzük. Tiszta tekintetébôl látjuk, hogy friss, éber és élénk. Mindnyájan tudjuk ugyanakkor, hogy néhány, monitor elôtt, vagy egy füstös szobában eltöltött óra után szemünk ég, viszket, kivörösödik. A kontaktlencsét viselôk számára jól ismert ez a probléma, amely néha kellemetlen szemszárazsággal párosul. Természetesen senki sem szeretné, ha szemei fáradtnak, gyulladtnak tûnnének. Köztudott, hogy a szem egészségének és szépségének megóvásában jelentôs szerephez jut a szem felszínét érô oxigén mennyisége. A Johnson&Johnson Vision Care legújabb, HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencséjét éppen arra tervezték, hogy a fenti problémákat, legfôként a hosszú ideig tartó lencseviselés után jelentkezô égô érzést és szemszárazságot megoldja. Ez a legújabb generációjú kontaktlencse ötvözi a ma elérhetô kontaktlencsék legjobb tulajdonságait, kiegészítve az anyag belsejébe ágyazott nedvesítô összetevôvel, a Hydraclear-rel, amely kivételesen magas nedvességtartalmú anyag. A Hydraclear természetes érzést és sima, selymes felszínt kölcsönöz a kontaktlencsének, ezáltal egész napon át tartó kényelmet biztosít viselôjének. Különleges anyaga és kialakítása lehetôvé teszi, hogy szemünk háromszor annyi oxigénhez jusson, mint a hagyományos hydrogel lencsék esetében így a lencse hosszan tartó kényelmet biztosít: szemünk még késô délután is egészségesen és frissen csillog. A HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencse védelmet nyújt a káros UVA és UVB sugárzás ellen is. A lágy kontaktlencsék között az Acuvue Advance with Hydraclear nyújtja a legjobb UV védelmet: a szemre is káros hatású UVA sugarak 92%-át, míg az UVB sugarak 99%-át képes blokkolni. Ez azért is fontos, mert kutatások bizonyítják: az UV sugárzás meghatározó rizikófaktor a szürke hályog kialakulásában. A HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencse tehát meglepôen kényelmes viselet egész nap. 9

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI VII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK VÁLTOZTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MINŐSÉG SZEMPONTJAI (2007. május 17-18.) ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

XLVII. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP 2003. 4-5. szám

XLVII. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP 2003. 4-5. szám HUNGA COORD Tematikus lapszámunk az egészségügyi reform - azon belül is a Kórháztörvény - kapcsán felmerülõ kérdések látleletezését vállalja fel a teljesség igénye nélkül. Azzal a plusszal, hogy e kérdésben

Részletesebben

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr.

MOTESZ. www.motesz.hu. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra. Tessenek minket jobban elismerni! Interjú Dr. MOTESZ M A G A Z I N T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre és a változtatásokra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

XLVI. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP 2002. 9-10. szám. Pengeváltás a kormányzati ciklusok döntéshozóinál Mi lesz veled Egészségügy?

XLVI. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP 2002. 9-10. szám. Pengeváltás a kormányzati ciklusok döntéshozóinál Mi lesz veled Egészségügy? HUNGA COORD SAJTÓIRODA XLVI. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP 2002. 9-10. szám Pengeváltás a kormányzati ciklusok döntéshozóinál Mi lesz veled Egészségügy? Bérintézkedések Az elôzô lapszámunkhoz

Részletesebben

A TESZ hozzátesz vagy elvesz?

A TESZ hozzátesz vagy elvesz? A TESZ hozzátesz vagy elvesz? Dr. Marton Imelda, Szegedi Tudományegyetem, II. számú Belgyógyászati Klinika A kormányzat által 2004 augusztusában nyilvánosságra hozott A térségi egészségszervezô szolgálatról

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Zombor: Elég volt az adósságrendezésre szánt pénz (videóval)

Zombor: Elég volt az adósságrendezésre szánt pénz (videóval) Sajtószemle 2015. május 29. Mno.hu (HírTV) Zombor: Elég volt az adósságrendezésre szánt pénz (videóval) Elég volt a kórházak lejárt adósságának rendezésére a költségvetésben elkülönített hatvanmilliárd

Részletesebben

Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1

Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1 TANULMÁNYOK DR. SINKÓ ESZTER Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1 Válaszút elõtt áll egészségügyi rendszerünk. Dönteni kell, merre fejlõdjön tovább: liberális

Részletesebben

Feltették... Beszélgetés Farkas József területi elnökkel. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Defenzív gyógyítás mindenki fél mindenkitől

Feltették... Beszélgetés Farkas József területi elnökkel. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Defenzív gyógyítás mindenki fél mindenkitől Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Feltették... Defenzív gyógyítás mindenki fél mindenkitől Beszélgetés Farkas József területi elnökkel Epilepsziagyógyítás a kivizsgálástól a műtétekig

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

XX. évfolyam 2015/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

XX. évfolyam 2015/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA XX. évfolyam 2015/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Miért vonzó? Tartalom Az elmúlt évtizedben sokszor elmondtuk, megírtuk, hogy miért nincs utánpótlása a házi gyermekorvosoknak,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában

Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Magánszolgáltatók az EU tagországok egészségügyi ellátásában Egészségügyi Rendszertudományi Iroda 2008. május Tartalom Vezetői összefoglaló...3 A magánszereplők súlya az egészségügyi szolgáltatásokban...

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint

Országos Szövetségének folyóirata. XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 4 Lépjünk együtt! MINDENNAPOK 30 Szennyhelyzetjelentés ÁLLÁSPONTOK 34 pípípí és az önkormányzatok XV. évfolyam, 5 6. szám 2005. május június Ára: 720 forint FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7.

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 7 5. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 160. szám RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának

Részletesebben

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM HUNGARY AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM Vitán felül HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? ISSN 14171864 Online 1417 3778 290 Ft 5 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara Közép-Európa

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995.

JELENTÉS. a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól. 1995. JELENTÉS a betegellátás feltételeinek alakulása az egészségügyi finanszírozási reform hatására címü vizsgálat tapasztalatairól 1995. július 266 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG JAVASLATAI AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 2014. OKTÓBER. 5. A Magyar Kórházszövetség 2014. április 2-án tartott közgyűlésén elfogadta A Magyar Kórházszövetség

Részletesebben