A járóbeteg szakellátás privatizációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A járóbeteg szakellátás privatizációja"

Átírás

1 A járóbeteg szakellátás privatizációja AZ ELÔZMÉNYEKRÔL Igencsak megpezsdült a járóbeteg-ellátás körül a világ. Nem vetett még jelentôs hullámokat az, hogy februárban a Magyar Fejlesztési Bank 15 milliárdos hitelkeretet nyitott meg. Az összegbôl a már mûködô járóbeteg-szakellátást végzô kis- és középvállalkozásokat támogatja a kormányzat, gép-, mûszer-, valamint ingatlanvásárlásra lehet fölhasználni. Futamideje 15 év, s kedvezményes 6,58 százalékos kamatozású. A 15 milliárd forint része volt annak a 40 milliárdos hitelkeretnek, amelynek másik részét a kórháztörvény hatálybalépése után a privatizációban részt vevô dolgozók vehettek volna igénybe. A törvény megsemmisítése után sokáig kérdéses volt a további 25 milliárd forint sorsa. A követ a VI. Járóbeteg-szakellátási Konferencián Balatonaligán Kökény Mihály miniszter dobta az állóvízbe: bejelentette, a kormány úgy döntött, hogy a szóbanforgó 25 milliárd forintnyi kedvezményes hitellel a járóbeteg szakellátás valóságos (tehát nem csupán funkcionális) privatizációját segíti, mégpedig a munkavállalói résztulajdon-szerzési program (MRP) felújításával. A járóbeteg ellátási körben ez mintegy 100 intézetet érinthet. (Az országban 458 önálló vagy kórház-rendelôintézet részeként mûködô szakrendelôben történik a betegek ellátása. Éves esetszám: 61 millió, orvos-beteg találkozások száma: 332 millió. OEP kifizetés 2003-ban: 78.1 milliárd Ft volt.). Az MRP-rôl a Gyurcsány-kormány programjának egészségügyrôl szóló fejezete is említést tett. Az MRP a kilencvenes évek elején a dolgozókat segítette abban, hogy résztulajdonhoz jussanak munkahelyük privatizálása során. Az errôl rendelkezô évi XLIV. törvény azóta hatályát vesztette ugyan, de most, a évi zárszámadásról szóló törvényben fölélesztik. A hitellel támogatott privatizációban kizárólag az adott járóbeteg-szakellátó intézmény dolgozói által létrehozott vállalkozások vehetnek részt, azzal a feltétellel, hogy a magánosítás révén létrejött új szervezet továbbra is a jogszabályokban rögzítetteknek megfelelô szakrendelôként mûködik tovább. A kormány szándéka szerint két cél teljesül egy csapásra: megtörténik az adott intézmények gazdasági társasággá alakulása, s teljesül a dolgozók vágya, munkahelyeik tulajdonosai lehetnek. Az intézmények privatizációjáról, annak menetérôl és idôpontjáról a tulajdonos önkormányzatok döntenek, a privatizációs pályázatokat ugyancsak az önkormányzatok írhatják ki. Jogszabály nem tiltja majd, hogy a szakrendelôk üzemeltetésére létrejött gazdasági társaság külsô tôkét, esetleg tulajdonostársakat vonjon be. A kormány szorgalmazza, hogy ahol erre megfelelô helyi kezdeményezés születik, ott a szakrendelôk váljanak le a kórházakról, kivéve természetesen a kórházi ellátáshoz szorosan kötôdô szakambulanciákat. A hitelnyújtás a csatlakozó kereskedelmi bankokon keresztül, a Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozása mellett kerül sor, várhatóan a jövô év elejétôl. A hitelt maximum 3 év türelmi idôvel, 15 évre lehet igényelni, évi 4 és fél százalékos kamattal, ami tartalmazza a kezelési költséget is. A szükséges önerôt sávosan határozzák meg (ahogyan az az MRP-ben volt). A hitelösszeg lehetséges felsô határát nem szabályozták. A hitelkérelemhez üzleti tervet kell csatolni megfelelô eredmény-kimutatással, valamint az értékesítô állami szerv vagy önkormányzat nyilatkozatát is mellékelni kell arról, hogy az, bár megszûnik tulajdonos lenni, de a gazdasági társasággal ellátási, közszolgáltatási feladatátvállalási szerzôdést köt. A hitelhez az egy fôre jutó 5 millió forintos vételárig az ár 2 százalékának megfelelô önrész szükségeltetik, az 5 millió feletti részhez pedig 15 százalék saját tôkével kell hozzájárulni. A törlesztés legfeljebb 15 évig tarthat. Az ajánlat fogadtatása a járóbeteg szakellátási konferencián vegyes volt. Varga Imre, a Medicina 2000 elnöke azon túl, hogy örömét fejezte ki, rögtön felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett kockázatos a hitelre alapozott privatizáció, hiszen eredményes mûködés mellett sem garantált a jövedelmezôség. Kiszámítható, stabil, a mai, az intézmények csôdközeli helyzetét eredményezônél lényegesen magasabb szintû finanszírozásra van szükség, olyanra, amely az amortizációt is tartalmazza mondta. A MOK FÓRUMÁN A MOK Járóbeteg-szakellátó Szekciója kibôvített elnökségi ülésnek nevezett fórumot rendezett Rácz Jenô miniszter részvételével az Egészségügyi Munkavállalói Tulajdonszerzési Programról (EMTP), tágabban: a járóbeteg szakellátás privatizációjáról. Bevezetôjében Lehoczky Péter, a Járóbeteg-szakellátási Szekció elnöke hangsúlyozta: a járóbeteg-szakellátásban dolgozók a rendszerváltozás óta reménykednek abban, hogy az alapellátáshoz hasonlóan ôk is tulajdonosai lehetnek praxisaiknak. Valamennyi kormány hangsúlyozta a szakellátás fontosságát, preferenciákat ígért, de ténylegesen nem történt több, minthogy az utóbb visszavont törvényekben, törvénytervezetekben megjelentek egyes pozitív részelemek. Lehoczky Péter szerint az EMRP terve, az ösz- 5

2 szes problémájával együtt privatizációról szóló terv a járóbeteg-ellátás finanszírozásának rendezése után újra okot adhat a bizakodásra. RÁCZ JENÔ A LEHETÔSÉGEKRÔL A miniszter szerint nem a népszavazásnak, hanem a privatizációnak jött el az ideje. A konstrukció összeállt, önmagában ez azonban Rácz Jenô szerint sem elégséges feltétel. Az ideális az lenne mondta, ha mindenki garanciákat kapna a pontértékekre, a létszámra, az önkormányzati hozzájárulásra, az amortizációra, az ÁFÁ-ra stb. Ezt a kockázatmentességet azonban lehetetlen elérni. A garanciák teljes hiánya a másik oldalról viszont a privatizációt teszi lehetetlenné. Valamilyen köztes állapotot kell tehát megtalálni. Ez mit is jelent? Ha igaz az, hogy a szerkezetváltás a járóbeteg ellátás megerôsítését is jelenti, akkor meg kell teremteni hozzá a finanszírozási érdekeltséget is. A következô évi költségvetésben összenyitják tehát a járó- és a fekvôbeteg kasszát ígérte. Ahhoz, hogy a pont érték ne devalválódjon, szükséges az inflációt meghaladó mértékû finanszírozási növekmény, s ezt az idén nem kis harcok árán, sikerült is elérni. Szükség van a díjharmonizációra is, nevezetesen, hogy ugyanazért az ellátásért ugyanaz a pénzösszeg járjon az ellátás szintjétôl függetlenül, azaz szûnjön meg a kórházakban a fekvôbeteg formában történô ellátás kényszere. Az amortizáció örökzöld téma, eddig még senki nem tudta megoldani. Az ÁFA kérdés szintén nem mai probléma. Végezetül a bérkérdés: idén fájdalomcsillapító hatásúként 1,8 md Ft jutott béremelésre, ennek háromnegyed részét a járóbeteg ellátás kapta. A jövô évi keretekrôl az ágazati Érdekegyeztetô Tanácson tárgyalnak majd. A miniszter elmondta: cél a szellemi szabadfoglalkozás irányába továbbnyitás. Ennek törvényi jogalapja ugyan megvan, de az adózás rendszerét az EVA-hoz hasonló módon még ki kell alakítani. VITA A MINISZTERI EXPOZÉRÓL A miniszter beszéde után a jelenlévôk lehetôséget kaptak véleményük kifejtésre. Többen állították, nem a privatizáció az alapkérdés, hanem a normális munkaviszonyok melletti jó ellátás. Alapfeltétel a biztonság, amit a kormánynak kell megteremteni. Amíg nincs piackonform költségelszámolás, addig nincs alapja a privatizációnak. Szomorú, hogy a kormányprogramban nem szerepel a praxisjog, mert ez adhatna biztonságot az orvosoknak: a kormányprogramnak kell igazodnia az élethez és nem nekünk a kormányprogramhoz hangzott el. Rácz Jenô elmondta, az értékalapú finanszírozás azért nem valósítható meg, mert nincs annyi pénze az országnak, de meg kell jegyezni, valódi értéken egyetlen más ország sem képes finanszírozni az egészségügyet. A praxisjog megteremtése azonban prioritás lehet noha nem szerepel a kormányprogramban végre kell hajtani, továbbá a díjharmonizációt és ki kell alakítani a megfelelô hitelrendszert. Ebben a sorrendben körvonalazódik tehát a jövô a szakellátásban, s a miniszter mint mondta ezt viszi magával errôl a tanácskozásról. Rácz Jenô távozása után a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt: a jelenlegi finanszírozás és bizonytalanság mellett miként vehetne fel akár csak 5 millió forintos hitelt egy egészségügyi dolgozó úgy, hogy azt vissza is tudja fizetni? Miként lehetne tervezni az állandóan változó finanszírozási szabályok mellett? A jelenlévô pénzügyi szakértô személyes tapasztalatát mondta el: részt vett a patikák, majd a háziorvosi praxisok magánosításában, s vizsgálta orvosok, gyógyszerészek hitelképességét, akik azt állították, hogy az akkor éppen aktuális finanszírozás mellett lehetetlen a praxisokat nyereséggel mûködtetni. Nem egészen úgy történt. Most szerinte hasonló a helyzet. A bank pusztán azt vizsgálja, az adott gazdasági egység finanszírozható-e? S a szakértô kijelentette: a jelenlegi feltételek mellett egy szakrendelô intézet, mint önkormányzati intézmény csak erôs készpénz garanciák mellett lehetne hitelképes, anélkül nem. Amennyiben egy rendelôintézet közintézménybôl gazdasági társasággá alakul, akkor megfelelô üzleti terv és az önkormányzatok további szerepvállalása mellett igen. Összegezve: ha létrejönnek a gazdasági társaságok akár egyszemélyi önkormányzati tulajdonnal, tehát nem a privatizáció, hanem a gazdasági társasággá alakulás a lényeg akkor azokat készek kedvezményes hitellel finanszírozni, mert látnak garanciát a hitel visszafizetésére. Molnár Attila, az OEP fôosztályvezetô helyettese késôbb elmondta: intézményvezetôi tapasztalataira támaszkodva felmérést készíttetett, amelybôl az derült ki, hogy a közintézmények bérköltségeinek mintegy 35 százaléka a közalkalmazotti munkaidôkorlátok miatti, és munkateljesítmény nélküli, kötelezô kifizetések eredménye. Gazdasági társasággá alakuláskor ezek az összegek mind közvetlen bérre, differenciálásra, a tényleges teljesítmények honorálására fordíthatók. Szerinte ez is az egyik oka annak, hogy a bankok csakis gazdasági társaságokkal és nem költségvetési szervekkel kívánnak kapcsolatba lépni. Kérdés, mire elég a 25 milliárd forintos hitelkeret és miért éppen annyi? Az összeg csakis tulajdonszerzést szolgál, azaz a tulajdon fejében azonnal átkerül az önkormányzatok zsebébe. A felmérések szerint a járóbeteg-szakellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyon összértéke 70 milliárd forint. A szakértô elmondta: úgy tapasztalták, az önkormányzatok mintegy 60 százaléka fôként a kisvárosok nem szándékoznak eladni az épületet, csakis a felszerelést. Néhány épület és valamennyi ingó vagyon megvásárlására elegendônek tûnik a 25 milliárdos hitel, megnövelve a kötelezô önrésszel. Ismét és ismét felmerült a kérdés: miért nem kaphat praxisjogot, s ezzel együtt lehetôséget az OEP-pel való közvetlen szerzôdéskötésre valamennyi közfinanszírozott szakorvos? Az egyik kérdezô szerint csakis ez adna lehetôséget az autonóm szakorvosi létezésre, az adott intézmény mû- 6

3 ködtetésébe való tényleges beleszólásra, a résztulajdon önmagában nem. További gond, hogy a szakrendelô-intézetek mintegy 70 százaléka kórházakkal integrált módon mûködik. Hogyan lehet leválni? Erre a kérdésre, mint sok másra, nem született válasz. MEDICINA NAP Három nappal a privatizációs terveket, ezzel együtt az EMRP-t esetleg keresztezô népszavazás elôtt került sor a Medicina 2000 fórumára. Az elsô elôadó Kökény Mihály, volt miniszter, az Országgyûlés Egészségügyi Bizottságának tagja volt. Elmondta, a kormány az Irányított Betegellátási Modell óvatos kiterjesztése mellett döntött, ennek megfelelôen az Országgyûlés támogatta a rendszerben résztvevôk számának 2 millióról 2,5 millióra növelését. A pályázatokat hamarosan kiírják. Kívánatos lenne a már mûködô IBM-ek területén lévô fehér foltok eltüntetése. A évi költségvetés tervezetérôl elmondta, az inflációt követô növekmény várható, a járóbeteg-szakellátás területén valamivel több. A törvényalkotók feltett szándéka, hogy erôsítsék a járóbeteg-ellátás pozícióját mindazokon a területeken, ahol a fekvôbeteg-ellátás valóságos alternatíváját kínálja. Varga Imre, a Medicina 2000 elnöke (gyakorló urológus) kommentár és válogatás nélkül összefoglalta a területen dolgozó kollégák kívánalmait. Jelentôsen emeljék meg a pont/forint értéket! Térítsék az amortizációt! A vállalkozás bukása esetén ne az orvost terheljék a következmények! Az alapellátáshoz hasonlóan lehessen gyûjteni szakmaspecifikus kártyákat! Adjanak elegendô térítést, s a többi legyen az intézményi menedzsment, illetve a tulajdonos gondja! Sokan hajlamosak a járóbeteg-szakellátás privatizációját az alapellátás analógiájára elképzelni. Pedig az eltérések alapvetôek mondta Varga Imre. Például: az alapellátó orvos nem érdekelt a teljesítményben, térítik számára az amortizációt, s jelentôs részük tulajdonosa rendelôjének, a járóbeteg-szakellátás infrastruktúrája igen leromlott állapotban van. A vállalkozásokat szigorú jogszabályok kötik gúzsba: tilos a vagyon fölélése, kötelezô az amortizációs alap képzése, rendelkezni kell a mûködtetés, eszközpótlás, karbantartás és a hiteltörlesztés fedezetével. Mindezek együtt nem vállalhatók a Medicina 2000 elnöke szerint. Újabb gond a szakmák egymásrautaltsága. Varga Imre egy góckeresés példájával világította meg, egy betegnek egy gondjával hány szakrendelést kell felkeresnie. Ebbôl is az következik, hogy a vállalkozási forma elsôsorban az önálló tevékenységet folytató szakrendelések számára ajánlható. Ilyenek például a gondozók. A privatizáció tehát jelenleg igazán csak a tulajdonos önkormányzatok érdeke: egyszeri, nagy összegû bevételhez juthatnak, ugyanakkor kihátrálhatnak, s felelôsségüket a vállalkozókra háríthatják. Mindezek fényében a Medicina 2000 csak bizonyos feltételek teljesülése mellett ajánlja tagjainak a kormány 25 milliárdos hitelének igénybe vételét. Összegzésül Varga Imre megállapította: a jelenlegi gyakorlat mindenképpen változtatásra szorul. A szövetség javaslatai: a kassza járóbeteg+fekvôbetegre bontása, a járóbeteg-szakellátás fejlesztése, fekvôbôl a járóbetegként ellátható esetek átirányítása (persze finanszírozással együtt), a járóbeteg-ellátás definitivitásának fokozása, egynapos klinikum rendszerbe illesztése, a fenntartói hozzájárulás további biztosítása. Mindezek megvalósítása természetesen kihat az egészségügy teljes vertikumára, beleértve a kórházi struktúrát is. A 25 milliárdos hitel pedig ígéretes lehetôség, de önmagában nem elegendô feltétele az önálló intézeti formában mûvelt járóbeteg-szakellátás privatizálására. (Varga Imre e kérdésekkel foglalkozó átfogó tanulmánya az IME novemberi számában olvasható) Uhrik Tibor, a Medicina 2000 alelnöke (sebész, egy egészségügyi vállalkozás tulajdonosa és ügyvezetôje) az MRP típusú privatizáció nyújtotta lehetôségeket, s a kockázatokat tekintette át. Elôször is a fogalmakat definiálta (ideje volt, hisz sokszor nem világos, ki, mirôl beszél a szerkesztô). Funkcionális privatizáció: az egészségügyi ellátáshoz szükséges vagyontárgyak (pl. ingatlanok, gépek) az önkormányzatnál, illetve más állami tulajdonosnál maradnak és csak a szakfeladat ellátását privatizálják. Egy gazdasági társaság mûködteti az önkormányzati vagyont. A karbantartás, eszközpótlás stb. a tulajdonos feladata marad. A folyamat visszafordítható, az ellátási szerzôdés felbontható, a feladat visszaszáll a tulajdonosra. Teljes privatizáció: az egészségügyi ellátáshoz szükséges vagyontárgyakat (pl. ingatlanok, gépek) az önkormányzat, illetve más állami tulajdonos eladja, esetleg átadja egy önálló jogi személyiségû vállalkozásnak. Ez utóbbi lehet forprofit (részvénytársaság, kft., bt.) vagy non-profit (kht. vagy alapítvány) Ez esetben az új tulajdonos viseli az egészségügyi ellátással kapcsolatos mûködtetés összes költségét. Mindezektôl meg kell különböztetni az úgy nevezett zöldmezôs beruházásokat (ilyenek a mûvese állomások), ahol magánbefektetô új létesítményt hoz létre, és abban nyújt közfinanszírozott egészségügyi ellátást. Ez esetben nem beszélhetünk privatizációról. Az elsô lépés mindkét esetben, hogy költségvetési szerv helyett gazdasági társaságot kell létrehozni. Mikor nevezhetô jónak egy privatizáció? Ha egy tulajdon és a hozzá tartozó ellátási kötelezettség rossz tulajdonostól jó tulajdonoshoz kerül. Jó tulajdonos az, aki kellô gondossággal bánik tulajdonával. Ez esetben, aki beruház és fejleszt, persze nyereség fejében. A piac szelektál: a rossz tulajdonos versenyhátrányba kerül, kiszorul a piacról. Az állam egyszerre minôsül jó és rossz tulajdonosnak. 7

4 Rossz, mert nincsen pénze fejleszteni. Jó, mert nem mehet csôdbe, ellátási kötelezettségét teljesítenie kell. Mikor juthat egy vállalkozó haszonhoz? Ha szolgáltatásaiért az önköltségi árnál magasabb összegû bevételhez (OEP finanszírozáshoz) jut. A fogalmak tisztázása után Uhrik Tibor rátért az MRP, vagyis a gazdasági társasággá alakulás nyújtotta elônyökre és hátrányokra. Hátrány, hogy az átalakulás következtében források kivonására kell számítani. Magántulajdonú intézmény nem számíthat a költségvetésbôl címzett vagy céltámogatásra, az önkormányzati források részben vagy egészében kivonhatókká válnak. Mindezek a járóbeteg-szakellátás jelenlegi alulfinanszírozottságából fakadó csekély nyereségtermelô képessége miatt nem pótolhatók. Költségoldalon viszont növekedés prognosztizálható. A gazdasági társasággá alakulás egyszeri kiadásain túl a vállalkozáshoz fûzôdô adók és a kölcsön kamatai is terhelik a vállalkozást. A jelenlegi kondíciók mellett tehát igencsak kétséges a jószándékú kormányzati kezdeményezés sikere. (Uhrik Tibor e kérdésekkel foglalkozó átfogó tanulmánya az IME novemberi számában olvasható) Kiss Józsefre, az OEP megbízott fôigazgatójára hárult a nem éppen hálás feladat, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Kijelentette: lát esélyt arra, hogy a járóbeteg-szakellátásban folytatódjon a privatizációs folyamat. Javaslata azonban nem annyira az intézmények, hanem inkább a praxisok privatizációjára irányul, pontosabban a járóbeteg szakellátásként közfinanszírozott kör egy részére. A kör a németországi letelepedett orvosok mintájára szakmai ismérvek alapján kerülhet kiválasztásra. Ismérvek: az ellátandó betegek túlnyomó többségének gondja járóbeteg szakorvosi kezelés szintjén definitíven megoldható, ugyanígy a krónikus betegek gondozásakezelése. Hogy ezek az ismérvek hat vagy tizenkét szakmát ölelnek fel, azt a szakmának, s nem az OEP-nek kell megmondania. A határ tehát nem ott húzható meg, hogy a szóban forgó praxis szakrendelô, szakambulancia vagy gondozó. Kiss József jövôképe szerint a szakellátók és az alapellátás között egyre szorosabb szimbiózis jöhetne így létre. Ha mindez megvalósul, a fekvôbeteg struktúra gyökeres átalakulása is bekövetkezik. Orvos se maradna elegendô az intézményekben, de a beteg is számottevôen kevesebb lenne. A FINANSZÍROZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A jövônél is szorítóbbnak tûnik a jelen, a Járóbeteg Szekció vezetôi ezért tájékoztatást kértek az OEP-tôl részben az ez évi kilátásokról, részben pedig a volumen-korlát bevezetésével keletkezett pénzmaradvány sorsáról. Molnár Attila fôosztályvezetô-helyettes a járó- és fekvôbeteg-ellátó intézmények finanszírozásával foglalkozik. Magánvéleményként kifejtette, a teljességgel speciális orvosi hivatáshoz meg kell teremteni egy olyan mûködési formát, ami illeszkedik a hivatás specialitásaihoz, biztonságot ad, örökölhetô, értékesíthetô. Ennek kulcsa pedig a praxisjog. Molnár Attila a 2004-ben bevezetett teljesítményvolumen-korlátozáson alapuló új finanszírozási rend tapasztalatairól számolt be. (Az egyes praxisok elszámolható teljesítménye némi egyszerûsítéssel nem haladhatja meg a évi teljesítés 98 százalékát.). Az új rend bevezetését rengeteg vita, ellenérzés fogadta, sokan csôdöket, ellehetetlenülést emlegettek. A fôosztályvezetô-helyettes elmondta hogy, hosszú idôn át hallgatólagosan tûrték a teljesítmények turbózását, hiszen tudták, hogy a változatlan pontértékek mellett csak így lehet fedezni a megnövekedett költségeket. A folyamatot azonban meg kellett állítani. A finanszírozó nem deklarálta ugyan, de úgy döntött, fiskális eszközökkel megakadályozza a teljesítmény nélküli elszámolásokat, ugyanakkor emeli a teljesítményért járó pontértékeket. A számítások beváltak, az indokolatlan teljesítménynövekedés megszûnt. Az így megtakarított pénzt szánják a pontértékek növelésére, az errôl szóló javaslatot már eljuttatták a Pénzügyminisztériumnak. Kedvezô választ várnak, így a pontértékek növekedése hamarosan várható, hiszen a vonatkozó kormányhatározat elôírta, hogy a kasszamaradványt az év végéig a jelentett teljesítmények arányában szét kell osztani az intézmények között. Az év elsô 9 hónapjának adatait elemezve az elôadó megállapította, hogy az új rendszer az országban sehol nem okozott jelentôs degressziót, regionális szinten mindenhol maradtak bôségesen tartalékok, vagyis az ellátást nem veszélyeztette. A legsúlyosabb degressziós veszteség az egyetemeket érte. 30 önálló olyan járóbeteg-ellátó intézmény van, amely jelenleg az ellehetetlenülés küszöbén áll, és esetleges megszûnésük ellátási érdekeket sértene. 200 millió forintos keret áll rendelkezésre megsegítésükre. Molnár Attila szerint az összeg csak az új feltételekhez való alkalmazkodásra ad idôt, nem oldja meg az intézmények gondjait. Rendelkezésre áll még 1,8 milliárd forint tartalék, amelybôl 1,2 milliárd a járó-, illetve a laborkassza kiegészítését szolgálja. Az összeget bérekre szánják, az elsô 9 hónap finanszírozásával arányos, kifizetésére rövidesen sor kerül ben némiképpen finomított technikával folytatni kívánják a teljesítményvolumen-korlátos finanszírozást. A cél az, hogy a degresszió segítségével mielôbb megközelítsék a szakma által a biztonságos mûködéshez szükségesnek tartott pont/forint értéket. Arról is dönteni kell, hogy a 7 százalék körül várható kasszanövekményt mire fordítsák. A teljesíthetô pontok tömegét növeljék, vagy a díjtételeket emeljék? Molnár Attila szerint az utóbbi volna helyes. A díjharmonizációt folytatni kívánják. Cél, hogy a járóban és fekvôben egyaránt elvégezhetô beavatkozások finanszírozása azonos legyen és közelítse az alacsonyabb értéket. Pályázatok útján tovább kívánják bôvíteni az egynapos ellátások körét, mégpedig a járóbeteg-ellátás javára. Folytatni kívánják a felkészülést a járóbeteg HBCS kialakítására. Készülnek a gondozói hálózat újraszervezésére, szerepének, finanszírozásának újragondolására. 8

5 A MINISZTER HOZZÁSZÓLÁSA Rácz Jenô, a népszavazás közelsége miatt elsôsorban kételyeirôl, bizonytalanságairól szólt, s csak ezt követôen tért rá mindarra, ami a Gyurcsány kormány programjából a járóbeteg-szakellátásra hárul. Ma még alig felmérhetô, mit eredményez majd a sürgôsségi ellátó-rendszer kialakítása. Biztosan lehet tudni, hogy számos fekvôbeteg-intézmény nem tud majd megfelelni a sürgôsségi rendelkezésre állás követelményeinek. Felértékelôdnek a mentôállomások és az összevont háziorvosi ügyeletek, a megszûnô kórházi kapacitások nyomán keletkezô ellátási hiányokat pedig csakis a járóbeteg-ellátás fejlesztésével lehet majd kitölteni. Ehhez persze az is szükséges, hogy legyenek elegendô számban orvosok, akik ezt az ellátást nyújtani kívánják. A miniszter szerint a jelenleg önálló szakrendelôkben dolgozók nagy többsége szeretne elindulni ezen az úton. Az utóbbi idôkben tartott szakmai egyeztetések során körvonalazódott a csoportos praxisjog intézménye. Amennyiben az MRP céljából létrejönnek az orvosok gazdasági vállalkozásai, az abban résztvevôk valójában csoportos praxist folytatnak majd, hiszen az önkormányzatok kollektíven állapodnak meg velük. A miniszter ezt az irányt elôbb megvalósíthatónak gondolja, mint az egyéni praxisjog megadását. Rácz Jenô elmondta, hogy az MRP keretében nyújtható hitelek konstrukciója elkészült, ugyanakkor érzékelik az orvosok bizonytalanságát. Mindezt alig oszlatja, hogy a bankok hitelképességi vizsgálatai egyértelmûen pozitívak voltak, azaz a jelen finanszírozási feltételek között is hitelképesnek ítélték az érintett orvoscsoportokat. Mit tehet a tárca? Elhatározott dolog a járóbeteg-szakellátó és a fekvôbeteg kasszák öszszenyitása, amely a volumenkorlátok jóvoltából megindíthatja a kívánatos betegáramlást a járóbetegellátás irányába. Más témákra térve a miniszter beszámolt arról, hogy a kormányon belül sikeresnek ígérkezô egyeztetéseket kezdett a párhuzamos kapacitások megszüntetésérôl azokkal a minisztertársaival, akiknek tárcája alá egészségügyi intézmények tartoznak. Régen várt fordulat következhet be a felsôoktatási törvény módosítása során, a megállapodás küszöbére jutottak arról, hogy a klinikák irányítás a visszakerül az egészségügyi tárcához. Döntés született arról is, hogy január 1-jétôl 12 ráépített országos intézet megszûnik. * Idôközben lezajlott a kórházprivatizációról szóló népszavazás. A válaszadók többsége Igen-nel válaszolt, ám a népszavazás nem volt eredményes. Az MRP megvalósulhat, a járóbeteg-szakellátás területén megindult pezsgés folytatódhat. Kíváncsian várjuk, miként. Nagy András László Szemünk fénye kényelmesen Amikor találkozunk valakivel, elsô benyomásainkat sokszor az illetô szeme alapján szerezzük. Tiszta tekintetébôl látjuk, hogy friss, éber és élénk. Mindnyájan tudjuk ugyanakkor, hogy néhány, monitor elôtt, vagy egy füstös szobában eltöltött óra után szemünk ég, viszket, kivörösödik. A kontaktlencsét viselôk számára jól ismert ez a probléma, amely néha kellemetlen szemszárazsággal párosul. Természetesen senki sem szeretné, ha szemei fáradtnak, gyulladtnak tûnnének. Köztudott, hogy a szem egészségének és szépségének megóvásában jelentôs szerephez jut a szem felszínét érô oxigén mennyisége. A Johnson&Johnson Vision Care legújabb, HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencséjét éppen arra tervezték, hogy a fenti problémákat, legfôként a hosszú ideig tartó lencseviselés után jelentkezô égô érzést és szemszárazságot megoldja. Ez a legújabb generációjú kontaktlencse ötvözi a ma elérhetô kontaktlencsék legjobb tulajdonságait, kiegészítve az anyag belsejébe ágyazott nedvesítô összetevôvel, a Hydraclear-rel, amely kivételesen magas nedvességtartalmú anyag. A Hydraclear természetes érzést és sima, selymes felszínt kölcsönöz a kontaktlencsének, ezáltal egész napon át tartó kényelmet biztosít viselôjének. Különleges anyaga és kialakítása lehetôvé teszi, hogy szemünk háromszor annyi oxigénhez jusson, mint a hagyományos hydrogel lencsék esetében így a lencse hosszan tartó kényelmet biztosít: szemünk még késô délután is egészségesen és frissen csillog. A HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencse védelmet nyújt a káros UVA és UVB sugárzás ellen is. A lágy kontaktlencsék között az Acuvue Advance with Hydraclear nyújtja a legjobb UV védelmet: a szemre is káros hatású UVA sugarak 92%-át, míg az UVB sugarak 99%-át képes blokkolni. Ez azért is fontos, mert kutatások bizonyítják: az UV sugárzás meghatározó rizikófaktor a szürke hályog kialakulásában. A HYDRACLEAR tartalmú ACUVUE ADVANCE kontaktlencse tehát meglepôen kényelmes viselet egész nap. 9

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

A KÓRHÁZAK PÉNZÜGYI HELYZETE

A KÓRHÁZAK PÉNZÜGYI HELYZETE A KÓRHÁZAK PÉNZÜGYI HELYZETE Az MKSZ tagkórházai körében az EGVE támogatásával felmérést készített a finanszírozás változásainak kezelhetősége tárgyában. - 87 kórház az intézmények 70 %-a szolgáltatott

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK, II. RÉSZ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014. NOVEMBER 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény

Kórházfejlesztés. Az 5. reformtörvény Kórházfejlesztés Az 5. reformtörvény A reform folytatódik A kormány elfogadta az ötödik egészségügyi reformtörvény tervezetét, amit ma nyújtottunk be a parlamentnek. A Kórházfejlesztési törvény az európai

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt.

Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Vállalkozások finanszírozási lehetőségei visszatérítendő állami forrásból RFH-MFB László Csaba RFH Nonprofit Zrt. Regionális Fejlesztési Holding Zrt Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

MNB Növekedési Hitelprogram. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 MNB Növekedési Hitelprogram, Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Háziorvosi kérelem Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Ottó Péter polgármester Szavazás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/225-11/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Szabadság és Reform Intézet

Szabadság és Reform Intézet Felsőoktatási PPP-k edina.berlinger@uni-corvinus.hu Szabadság és Reform Intézet Befektetés vagy Kifektetés? A magyar felsőoktatás jövője c. konferencia Téves eszmék a felsőoktatásban 1. Túl sok a diplomás.

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ Pásztó Semmelweis u. 15-17. Szám: 263-15/2012 ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010

Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzpiac 12. évfolyam Kereskedelmi bankok pénzteremtése Pethő Irén 2010 Pénzteremtés A pénzteremtés alapvető módja a hitelnyújtás. Ha egy vállalat a termelését bővíteni akarja, akkor hitelt vesz fel. A

Részletesebben

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása

Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Az államháztartás finanszírozása tapasztalatok az államháztartás ellenőrzésében Domokos László az Állami Számvevőszék elnökének előadása Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája

A Hungária Takaréknál forgalmazott. refinanszírozási hitelek kondíciós listája Ikt: 10340 /2015 A Hungária Takaréknál forgalmazott refinanszírozási hitelek kondíciós listája Hatályos: 2015.07.01. A kondíciós listába közzétett díjak, költségek az MFB által kibocsátott terméktájékoztató

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András

Pénzügyi lízing. Széchenyi István Egyetem KGYK. Sándorfi András Pénzügyi lízing Széchenyi István Egyetem KGYK Sándorfi András Lízing története, fogalma Papok-földművesek Urak-rabszolgák II. Világháború után Amerikában 70-es évektől hazánkban A lízing olyan bérbevételi,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1161-186/2012. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 186/2012.számú Képviselő-testületi

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGPOLITIKAI TRENDEK, GYAKORLATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. Előadás Üzleti terv készítés logikai felépítése Az üzleti terv megalapozó lépései A

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben