Akét Duna-parti testvérváros,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akét Duna-parti testvérváros,"

Átírás

1 A Matica Srpska (Szerb Matica), 1826 Görögkeleti templom Pesten. Színezett litográfia, 1837 Akét Duna-parti testvérváros, Pest és Buda a 19. század elejétõl lépett a nagyvárossá fejlõdés útjára. Egyidejûleg az ország szellemi központjává lett, s természetesen nem csak a magyarság számára. Az új kormányzati és kulturális központ lakossága soknemzetiségû volt. Mindnyájuk fejlõdéséhez járult hozzá az új adminisztráció kiépülése. Ez az új adminisztráció politikai és kulturális jelentõségû volt: a kormányszervek és a hozzájuk kapcsolódó intézmények, a könyvvizsgáló hivatal, az egyetem és az Egyetemi Nyomda. Különösen a budai Helytartótanács és az Egyetemi Nyomda volt az a két hely, ahol szerény, de biztos jövedelmet nyújtó állami állásokban szép számmal munkálkodtak jogászi végzettségû hivatalnokok, irodalmárok és szerkesztõk, akik azután a különbözõ nemzeti kultúrák és irodalmak, a nemzeti mûveltségek megteremtõi lettek. Egyetemi Nyomda és szerb nyelvújítás A lassan háttérbe szoruló latin helyett a nemzeti nyelveken történõ, több- BTM Kiscelli Múzeum Az egyes kelet-európai etnikumok szellemi elitje a század fordulóján úgy érezte, nemzete dicsõsége, korábbi államisága a múlt homályába veszett, és voltak olyanok is, akik nemzethalált vizionáltak. Úgy vélték, mindenekelõtt kulturális megújhodásra van szükség, és ehhez fel kell ébreszteni a nemzettársakat, meg kell erõsíteni bennük az összetartozás érzését, a mûvészetek és a történetírás segítségével fel kell tárni a gyökereket, a múlt dicsõségét és hibáit. (A kiterjedt kulturális, tudományos életet és modernebb oktatási rendszert létrehozó folyamatokat, amelyek etnikai-nemzeti keretekben zajlottak le, ezért szokták nemzeti ébredésnek vagy megújulásnak nevezni.) A szerbek esetében a kulturális megújulás és intézményrendszer kiépülése több országban zajlott. Egyrészt Magyarországon, ahol nagy számban éltek szerbek, és az ortodox egyház keretében autonóm alapfokú iskolarendszerük volt, emellett rendelkeztek tehetõs kereskedõ-, földbirtokos-, illetve értelmiségi réteggel, amely kész volt áldozni könyvkiadásra, kutatásokra, színházra, ösztöndíjakra stb. Másrészt Bécsben, amely a korabeli szlavisztika központja volt. Harmadrészt Szerbiában. A szerb államiság visszaállításával, Szerbia autonómmá válásával az 1830-as évektõl a szerb kultúra fejlesztéséért az új fejedelmi udvar jelentõs tevékenységet fejtett ki. Segítségével nyomda, színház létesült, újságot adtak ki. A szerb nyelvû felsõfokú képzés 1838-ban kezdõdött a kragujevaci líceum megalakításával, amelyet 1863-ban, immár Belgrádban, fõiskolává emeltek. A nemzeti fejlõdés elsõ lépései közé tartozik az irodalmi nyelv hozzáigazítása a népnyelvhez, a helyesírás egyszerûsítése. Az irodalmi nyelv megújítása a 19. század elsõ felében kezdõdött a szerbeknél Vuk Karad i munkásságával. (Ugyanekkoriban kezdõdött az irodalmi nyelv kiválasztása és modernizálása a horvátoknál is. Az egymáshoz rendkívül közel álló dialektusok irodalmi nyelvvé tételével a két nyelv szinte azonossá vált. A nyelvészek Bécsben deklarálták is az egységet a 19. század derekán.) Az irodalmi élet fellendítésében, valamint a humán tudományok, mint például a történetírás, irodalomtörténet, néprajz mûvelésének segítésében a korszakban az akadémiák játszották a vezetõ szerepet. Ezt a szerbek esetében a Matica Srpska látta el. Jellemzõ, hogy szerb kulturális-tudományos társaság elõször a magyar Pest-Budán alakult meg 1826-ban. A fejedelemség területén csak 1842-ben jött létre tudóstársaság Belgrádban, a Szerb Tudományos Akadémia pedig 1886-ban. A 19. század elején jelentek meg az elsõ történeti munkák, szerzõik zöme Magyarországon tanult és élt, de mûveikben az egész szerbség történetét feldolgozták (Jovan Raji, Jovan Had i, Ilarion Ruvarac). Több mûkedvelõ színházi csoport után 1861-ben alakult meg az elsõ szerb nyelvû hivatásos színház Újvidéken, melynek belgrádi vendégjátéka után határozta el Mihály fejedelem a belgrádi Nemzeti Színház (1868) létrehozását. B. L. Görögkeletiek körmenete a pesti Duna-parton. Színezett litográfia, 1843 BTM Fõvárosi Képtár 18

2 Vuk Stefanovi Karad i (Trši, 1787 Bécs, 1864). Filológus, a szerb helyesírás megújítója. Egy szegény faluban született. Írni, olvasni nagyapjától tanult meg, aki az egyetlen írástudó volt a környéken. Írnokként részt vett az elsõ szerb felkelésben, utána is írnokoskodásból és tanításból élt ban Zimonyba, majd Bécsbe ment, ahol az éppen cenzorként dolgozó szlavista nyelvész Jernej Kopitar ösztönzésére megkezdte a szerb népdalok összegyûjtését és leírását ben jelent meg Bécsben az elsõ kis kötete, amelyet többször is kibõvített. Karad i legnagyobb érdeme a szerb nyelv modernizálása: az irodalmi nyelv alapjául a nép által beszélt nyelvet tette, és egyszerûsítette a helyesírást. A mûvelt felsõbb osztályok legfõbbképp az egyház a században az úgynevezett szlavenoszerb nyelvet használták az írásbeliségben, amely számos a nép számára gyakran érthetetlen elöregedett fordulatot és russzizmust tartalmazott. Ezzel a nyelvhasználattal szemben jelentette meg Karad i 1814-ben Bécsben elsõ szerb nyelvtanát (A szerb nyelv ábécéje), melybe 26 ezer népnyelvi alakot vett fel (1852-es kiadásába már 47 ezret). Bár az egyház és a konzervatív rétegek elvetették a reformokat, 1847-ben már négy nagy jelentõségû kötet jelent meg az új helyesírással, melyet az 1870-es évekre hivatalosnak ismertek el. Karad i a néprajz- és a történettudománynak is jelentõs szolgálatot tett. A népdalok mellett néphagyományokat is gyûjtött. Összefoglalta az elsõ szerb felkelés kormányzótanácsának történetét, valamint Obrenovi Miloš uralkodását. Tököly Popovi Száva (Sava Popovi Tekelija) (Arad, 1761 Pest, 1842). Õsei a szerb államiság megszûnése után, a 15. század legvégén kerültek Magyarországra. Dédapja, Jovan Popovi harcolt Buda töröktõl való visszafoglalásánál, majd kitûnt hõsiességével a zentai csatában (1697). I. József 1706-ban az akkor már ezredesi rangban szolgáló Jovan Popovi nak nemesi címet adott. Tököli Száva elemi iskolai tanulmányait Aradon, a gimnáziumit Budán végezte ban jogi doktorátust szerzett között állami szolgálatban állt, majd visszavonult aradi birtokaira. Az állami szolgálatból való kilépése után nagy figyelmet fordított a szerb nemzet ügyének, különösen az oktatás és kultúra támogatását tartotta fontosnak. A magyarországi szerbek legnagyobb mecénása a 19. században: alapítványt hozott létre, és kollégiumot alapított (Tökölyanum), könyvtárát a Szerb Maticának ajándékozta, elõsegítette a szerb folyóirat- és könyvkiadást. Djordje Magaraševi ( ). Tanár, szerkesztõ, történész, irodalmár. Az újvidéki szerb pravoszláv gimnáziumban tanított, amely ekkor több, tudománnyal is foglalkozó tanárt alkalmazott (például a szlavista Jozef Šafárikot is). A Serbska Letopis (Szerb Évkönyv) alapító szerkesztõje. Történeti munkái: A legfontosabb európai események története a bécsi békétõl 1821-ig (Bécs, 1821), Rövid világtörténet (Pest, 1831), valamint kiadta Dositej Obradovi leveleit. Egy rövid szerb grammatikát is összeállított a népiskolák számára. Jovan Jovanovi -Zmaj (Újvidék, 1833 Sremska Kamenica, 1904). Orvos, költõ, szerkesztõ. Tekintélyes polgári családban született. Gimnáziumi tanulmányait Újvidéken és Pozsonyban végezte, majd jogot tanult Pesten, Prágában és Bécsben ban az újvidéki magisztrátusban dolgozott ben Pestre költözött, a Tökölyanum alapítványát felügyelte, és orvosi tanulmányokat folytatott tõl elõször Újvidéken, majd Bécsben, Belgrádban orvosként dolgozott. Irodalmi munkássága Pesten kezdõdött: Zmaj (Sárkány) címmel szatirikus lapot indított, 1880-tól haláláig pedig irodalmi lapot szerkesztett gyermekek számára (Neven). Korának legnépszerûbb lírikusa, sokat fordított, elsõsorban a magyar irodalomból (Petõfi: János vitéz, Arany: Toldi, Madách: Az ember tragédiája), de átültetett szerbre Goethe és Lermontov mûveibõl is. B. L. 19

3 nyelvû könyvkiadás meghonosításában 1848-ig döntõ szerepe volt a budai Egyetemi Nyomdának, amely a nemzetet ébresztõ irodalmárok, nyelvészek egész sorát alkalmazta. A szerb nyelvújítás legnagyobb alakja, Vuk Karad i is többször megkísérelte, hogy legalább korrektori álláshoz jusson a budai intézményben. A magyar reformkor sok fontos munkája mellett ugyanis a Magyar Királyság területén élõ nem magyar nyelvû népek nemzeti újjászületésének számos alapvetõ mûve itt látott napvilágot. A különféle nyelvû tankönyvek és nyelvtanok, szótárak, népdalgyûjtemények, történeti munkák, szépirodalmi alkotások, irodalmi évkönyvek jelentõs része ebbõl a nyomdából került ki és segítette elõ a modern nemzeti nyelv és korszerû helyesírás kialakulását. Kitûnõen szervezett, mintegy 70 városban mûködõ könyvbizományos hálózata révén igen széles körben terjesztette a könyveket. Hatóköre Magyarország határain túlra is kiterjedt, s kiadványai nem csupán az ország soknyelvû lakosságához, hanem a török fennhatóság alatti területekre, Szerbiába, Bulgáriába, Havasalföldre, Moldvába is eljutottak. Az Egyetemi Nyomda súlyát a szerb könyvkiadásban az a puszta szám is jól jellemzi, hogy a 19. század elsõ felében könyvtermésének 12%-a, 672 mû volt szerb nyelvû kiadvány. Buda és Pest Buda mint országos kormányzati központ, Pest mint délkelet-európai regionális gazdasági és kulturális centrum rendkívül fontos helyszíne volt a szerb polgári nemzeti ébredés fél évszázados folyamatának. A szerbek mindkét városban jól körülhatárolható, önálló nemzeti egyházszervezettel rendelkezõ befolyásos társadalmi csoportot alkottak. A pest-budai szerbek együttes lélekszáma az 1820-as évek elején meghaladta az önállósuló szerb fejedelemség székvárosa, Kragujevac kétezer körüli lakosságának nagyságát. Belgrád akkoriban még jelentõs oszmán katonai helyõrség állomáshelye és erõsen muszlim többségû város volt, ahol a hatezres szerbség csupán a város lakosságának ötödét alkotta. 20 A budai szerbek egy tömbben laktak a Tabánban, s többnyire olyan hagyományos foglalkozást ûztek, mint a tímárkodás, a rézmûvesség és a szõlõtermelés. Viszonylag nagy számban léptek hivatalnoki pályára a magyar országos kormányszervek, a városi magisztrátus és az 1809-ben Budára települõ görögkeleti püspökség szolgálatában. A születõ szerb nemzeti értelmiség meghatározó világi csoportja is fõként jogászokból állt. A budai Szarvas téren ma is álló Aranyszarvas-házban lakó városi fõjegyzõ, Sima Ignjatovi otthonában valóságos szerb irodalmi szalon alakult ki, ahol a gyakorta megjelenõ Vuk Karad i részvételével szenvedélyes nyelvújítási viták zajlottak. A pezsgõ szellemi élet ellenére a Tabán szerb lakossága az 1820-as évek elejétõl fokozatosan csökkent. Az elvándorlás azzal állt összefüggésben, hogy az újonnan alakult szerb fejedelemség részben közülük toborozta az állami igazgatás kiépítéséhez szükséges hivatalnok- és szakember-szükségletét. A kézmûvesek számára pedig a töröktõl felszabadult, immár vagyonbiztonságot nyújtó fejedelemségben a konkurenciától mentesebb iparûzés lehetett vonzó. A szociálisan magasabban pozicionált, jórészt tehetõs kereskedõkbõl álló pesti szerbek számát viszont nem apasztotta a visszavándorlás lehetõsége. Sõt a város kereskedelmi funkciója, mint a mezõgazdasági nyerstermékek és importált iparcikkek regionális elosztóhelye, változatlanul ösztönözte délrõl, az Oszmán Birodalom területérõl a jómódú kereskedõk Pestre áramlását. Az újonnan polgárjogot szerzett pesti kereskedõk közül még a 19. század elsõ felében is mintegy 10-11%-ot tett ki a szerbiai, boszniai, macedóniai eredetûek aránya. A Matica megalakulása (1826) A dinamikus pesti szerb társadalmi közegbõl került ki az a hat kereskedõ, aki csatlakozott a módos zombori családból származó, az egyetemen jogászdoktori szigorlatára készülõ Jovan Had i kezdeményezéséhez, és személyenkénti 100 forintos adományával február 16-án (pravoszláv naptár szerint 4-én) megalapította Pesten a Matica Srpska egyesülést a szerb nemzet szellemi felemelkedésének elõsegítésére, szerb írók munkáinak kiadására. Az alapítás emléknapját az egyesület statútuma az elsõ szerb érsek, Szent Száva ünnepére, január 14/26-ra datálta vissza. Az alapítók nagyon fiatalok voltak, a legidõsebb sem töltötte be ötvenedik életévét. Egyetlen kivétellel valamennyien különbözõ országhatáron belüli és kívüli tájakról a gazdasági felemelkedés igézetében települtek Pestre. Ezt a szerb szellemi és gazdasági elitet a magyar példa követése, a Magyar Tudós Társaság megalapítása és a tudomány mûvelését elõsegítõ magyar nyelvújítás eredményei serkentették hasonló tevékenységre és intézményrendszer létrehozására. A szerb irodalmi és tudós társaság közvetlen célja a megjelenésének második esztendejébe lépõ negyedéves folyóirat, a Serbska Letopis (Szerb Évkönyv) életben tartása, amelyet Budán indított 1824-ben Djordje Magaraševi író és történész, az újvidéki szerb gimnázium tanára. Az alapító tagok által sikeresen mozgósított szerb társadalom anyagi támogatása biztosította az Évkönyv túlélését, amely még ma is Európa egyik legrégibb, rendszeresen megjelenõ folyóiratának számít. Az alapítók széles körû tájékozódását és kapcsolatépítõ törekvését jelzi, hogy kiadványaikat a kölcsönösség jegyében 1830-tól elsõnek küldték meg a Magyar Nemzeti Múzeumnak, majd késõbb a bécsi udvari, a prágai nemzeti és a szentpétervári császári könyvtáraknak. A Tökölyanum A pesti szerb irodalmi és tudós társulat mûködésének anyagi alapjait és tárgyi feltételeit hosszú távra Tököly Popovi Száva aradi földbirtokos alapítványa (1838) teremtette meg, akit kortársai ezért a szerbek Széchenyijének neveztek el. Dédapja a 18. század elején kapott magyar nemességet, õ pedig a hazai szerbek közül elsõként szerzett jogi doktorátust. Számára nem volt összeegyeztethetetlen szerbsége és a natio hungaricához tartozása. Az évi temesvári szerb nemzeti kongresszuson, kisebbségben maradva, ellenezte a szerbek Magyarországon belüli területi elkülönülését, a Vajdaság létrehozását. Késõbb mint hungarus patrióta külön

4 MNM Történeti Fényképtár A fedetlen Ördögárok a Tabánban, 1870 körül A Tabán látképe, elõtérben az 1949-ben lebontott budai szerb templommal, 1890 körül Aszerbek a 14. századtól, a török elõl menekülve telepedtek le folyamatosan Pesten és Budán. A budai részen, a Tabánban már a török hódoltság alatt is számottevõ szerbség élhetett, hiszen három templomuk is volt itt. Bár Buda ostromakor (1686) a Tabán is elpusztult, a balkáni harcok elõl menekülõ szerbek a század végére újra élettel töltötték meg a Rácvárost: a század fordulóján szerb élt itt, ami akkor az elõváros teljes lakosságának 95%-át jelentette. A katolikus szerbek a budai vár alatt, a Duna mellett telepedtek meg, a pravoszlávok pedig az Ördögárok két partján, a Gellérthegy és a Naphegy között laktak, sokszor földbe vájt viskókban, amelyeknek csak a tetejük látszott ki. A szerbek között akadt többféle iparos és kereskedõ is, de fõképp szõlõtermesztéssel foglalkoztak. A városrész központja a szerb templom elõtti piactér volt. A mai Erzsébet híd budai hídfõjénél, az egykori Görög és Hadnagy utca találkozásában sûrûn beépített tér foglalt helyet, itt állt az 1751-ben befejezett Szent Demeter-templom, a szerbek Az Aranyszarvas-ház napjainkban a tabáni Szarvas téren budai temploma. (1949-ben lebontották.) Ugyancsak ezen a téren állt a pravoszlávok egyházközösségi épülete. Az 1557-ben alapított budai szerb püspöki katedra püspöki palotája 1897-tõl a templomhoz közeli Döbrentei utca 14. alatt volt. A mára már teljesen eltûnt városrészbõl az Aranyszarvasház maradt csak meg a Szarvas kocsmáról elnevezett Szarvas téren. Az óriási rácvárosi tûzvész utáni évben, 1811-ben Sághy Ferenc, az Egyetemi Nyomda gondnoka megvett és összeépített itt három házat. (A Szarvas kocsmát legkorábban ben említi a krónika.) Sághy a saroképületben kávéházat alakíttatott ki, amely aztán jó negyven évre a tabáni szerb értelmiségiek egyik központja lett, még Vuk Karad i is járt itt 1810-ben és 1814-ben. Az 1838-as nagy árvíz idején a Szarvas sokaknak nyújtott menedéket, az akkori tulajdonost, Christen kávést a bátor és önfeláldozó magatartásukkal kitûnt polgárok névsorában találjuk. (Az épületben máig étterem mûködik.) Magyarország szerb népessége a 19. században megkezdte visszahúzódását délre, létszáma folyamatosan csökkent. A városrendezési okokból az 1930-as évek elsõ felében lebontott Tabán maradó lakossága szétszóródott Budapesten. F. I. A tabáni Felsõhegy utca 112. udvara, 1930-as évek MNM Történeti Fényképtár BTM Fényképtár 21

5 A Tökölyanum régi épülete. Metszet, 19. század röpiratban szállt vitába a magyar államiság történelmi elsõségét megkérdõjelezõ dákoromanizmus ideológiájával. A Matica Srpska elnökeként ban tudatosan Pestet választotta alapítványa székhelyének, mint annak alapítólevelében eljárását indokolta: megszereztem az úgynevezett Nagy Kereszt utcában a 276. szám alatti házat, s mint nemzeti intézetet örök lakásul hagyom azon szegény tanulók számára, akik a pesti egyetemre járnak. A mai Veres Pálné utca szám alatti kétemeletes, klasszicista épületben, amely Tökölyanum néven vált ismertté, 12 szálláshely és ösztöndíj segítette a pesti egyetemre beiratkozó, szûkös viszonyok között élõ szerb ifjak tanulmányait. A nagyvonalú mecénás a tudományokra és a tanulásra utaló allegorikus szoborcsoportot helyeztetett el a városképet meghatározó épület homlokzatán, amelynek kapuzata felett vörös márványba vésett felirat magyarul és szerbül örökítette meg az alapító tettét: Tököly a tanulóknak! Több színvonalas magyar középiskolában, így a debreceni kollégiumban és a pesti evangélikus gimnáziumban is alapított ösztöndíjat a szerb diákok tanulmányainak segítésére és a magyar nyelv elsajátítására. Magyar szerb együttélés A Tökölyanum új, Fellner Sándor tervezte épülete, 1908 A Tökölyanum klasszicista épületében talált végül 1838-ban állandó pesti otthonra a Matica Srpska, amelynek mûködésére Tököly Száva 36 ezer forintos alapot különített el. A társulat pénzügyi helyzetének javítását szolgáló külön szerb nemzeti nyomda felállítására A z elsõ máig megjelenõ, jelentõséggel bíró szerb folyóirat az újvidéki gimnázium tanárainak kezdeményezésére indult a 19. század elsõ negyedében. Az elsõ kötet 1824 végén, 1825-ös impresszummal jelent meg Serbska Letopis (Szerb Évkönyv) címmel. A szerkesztõ Georgije (Djordje) Magaraševi volt. Az õ halála után, 1830-ban a szerkesztést Jovan Had i vette át. Ekkortól a szerkesztõség Pesten mûködött, és a lap a Matica Srpska és a körülötte tömörülõ kör irodalmi folyóiratává vált. Irodalmi alkotások mellett egyéb mûvészeti és társadalomtudományi kérdésekkel kapcsolatos cikkeket is közölt. A Matica székhelyének Újvidékre telepítése (1864) után a Letopis szerkesztése is ott folytatódott. A szerb közegben 1873-ban áttértek a modern helyesírásra, emellett a folyóirat sokkal inkább történeti, irodalomtörténeti tárgyúvá vált. Az elsõ világháború alatt nem jelent meg, csak 1921-ben látott ismét napvilágot. B. L. irányuló törekvése azonban nem járt sikerrel. Az 1830-as évek végétõl a pesti szerb hírlapot elindító Teodor Pavlovi társulati titkári és szerkesztõi mûködése tematikailag jelentõsen bõvítette, tartalmilag és szellemileg korszerûsítette a Matica Srpska kiadványait. A szláv kölcsönösség ideológiája, amely indulásakor erõsen hatott folyóiratának, a Serbska Letopisnak (1824) a szellemiségére, szerkesztõi tevékenysége alatt realista irányvonalra váltott. Nincs a szerbnek sem a panslavismus ábrándjaival, sem a hold üvegébõl merített illyrismussal semmi rokonszenve szögezte le 1842 karácsonyán. Ez a magyarbarát álláspont azonban csak egy szûk társadalmi réteg, fõként a Duna menti kereskedõvárosokban élõ szerb polgárság hangja volt, amely nyitott a magyar liberális ellenzék törekvései iránt, léthelyzetébõl adódó nyelvtudása folytán természetesnek vette a magyar nyelv diplomatikai (hivatalos) szintre emelését és közvetítõ nyelvi funkcióját. A vidék elzártságban élõ paraszti és katonatömegei azonban keveset tapasztaltak a magyarokkal való együttélésbõl, s kevésbé lojálisan viszonyultak a magyar nyelvi törekvésekhez. Pavlovi titkári mûködése alatt vált a Matica a magyar szerb irodalmi és tudományos együttmûködés egyik színterévé. A szerb balladákat és népdalokat fordításban kiadó Székács Józsefet ezért a Magyar Tudományos Akadémia tagjának választották. Õ Pavlovi személyes barátjának számított, és magyar folyóiratokban rendszeres beszámolókat készített a Matica irodalmi és tudományos tevékenységérõl. Az es magyar szerb fegyveres konfliktust követõen a történész Jovan Suboti szerkesztette évkönyvek néhány évig a nagy összeütközés szerb résztvevõinek visszaemlékezéseit hozták. Az 1850-es évek közepén azonban már érezhetõ a váltás, s a Letopis rendszeresen közölt fordításokat és beszámolókat a magyar irodalmi életbõl. Új nemzedéke nõtt fel a hazai szerb irodalomnak, amelynek kiemelkedõ alakja, Jovan Jovanovi - Zmaj ekkor ültette át szerbre a Matica támogatásával a reformkori magyar irodalom olyan nagy alkotásait, mint a János vitéz és a Toldi. Az érdeklõdés kölcsönös, s a Bach-korszak éveiben 22

6 Arany János, a szerkesztõ tudatosan adott helyt lapjában az együtt élõ és határos népek népköltészetének. Ma már kevéssé ismert kultúraközvetítõk egész sora fordította magyarra a szerb nép- és mûköltészet remekeit. Ebben az összefüggésben az irodalom jelenti a közeledést az es tragikus események felejtésére, meghaladására. * A kölcsönös megismerést szolgálta a Kisfaludy Társaság és a Matica között kialakuló rendszeres kiadványcsere, s a szerb irodalmi és tudós társulat mecénásának, Tököly Száva centenáriumának kölcsönös megünneplése augusztusában a Habsburg birodalmi centralizmus elleni közös tiltakozás jegyében a Magyar Tudományos Akadémia nevében Jókai Mór, Podmaniczky Frigyes és Toldi Ferenc vett részt az újvidéki Tököly-ünnepségen, míg a debreceni megemlékezést a Matica küldöttsége tisztelte meg jelenlétével. Szerb kulturális élet Pesten és Újvidéken Az 1860-as évek elején a Matica havi rendszerességgel a pesti Tökölyanumban tartott beszedái, zenei kísérettel egybekötött irodalmi felolvasóestjei a A Matica Srpska épülete Újvidéken nyilvánosan demonstrált magyar szerb egyetértés jegyében zajlottak. Tüntetõen olyan kiemelkedõ magyar politikusok látogatták ezeket, mint Eötvös József, Andrássy Gyula vagy Tisza Kálmán. Ekkoriban az épületben székelt a Preodnica (Elõõrs) nevû irodalmi társaság, míg a kollégiumot Jovan Jovanovi -Zmaj igazgatta. Az élénk, tartalmas pesti szerb kulturális élet és a magyar szerb közeledés légköre ösztönözte a közelben lakó, fiatal Kállay Bénit a szerb politikai és tudományos jelenség tanulmányozására, és használta fel ezt a páratlan lehetõséget a magas szintû szerb nyelvtudás megszerzésére. Mint az irodalmi estélyek rendszeres látogatója itt kötött személyes ismeretséget Vladimir Jovanovi tyal, a szerbiai liberalizmus késõbbi vezéralakjával. Talán a rendszeres személyes találkozás a következménye, hogy mindketten az angol politikai rendszert tekintették mintának, s szinte egyidejûleg a századközép liberális angol filozófusának, J. S. Mill mûveinek a hazai kiadásával akarták a magyarországi és szerbiai állapotokat a követendõ európai példának tekintett angolhoz közelíteni. A szerb szellemi eliten belüli orientációs küzdelem eredményeként 1864-ben a Matica Srpska Újvidékre a szerb Athénbe tette át székhelyét. Könyvtárát és iratait több mint hatvan ládában szállította délre a gõzhajó. Az új környezetben eredményesen folytatta szerb nemzeti célú tevékenységét, de a magyar szellemi élettel való kapcsolata hivatalos érintkezéssé merevült, megszûnt a szellemi elitek közvetlen érintkezése, egymást kölcsönösen megtermékenyítõ szimbiózisa. Korábbi székháza Pesten maradt, amelyet eredeti mûvelõdési hivatását megõrizve a századfordulón impozáns kivitelben építettek újjá. A Tökölyanum fennállása alatt ösztöndíjas helyein több mint négyszáz szerb fiatal szerzett diplomát a pesti egyetemen. RESS IMRE Politikus, történész. A Balkán és a Közel-Kelet politikai, gazdasági és kulturális élete érdekli, ezért megtanul törökül és több délszláv nyelven ben hosszabb balkáni tanulmányútján alaposan megismeri az ottani viszonyokat között fõkonzul Belgrádban. Hazatérve a konzervatív politika egyik vezéralakja, a keleti kérdés nemzetközileg elismert szakértõje lesz tõl a közös külügyminisztérium osztályfõnöke, 1882-tõl közös pénzügyminiszter, s e minõségében haláláig kormányzója az 1878-ban okkupált Bosznia-Hercegovinának. A modernizált közigazgatás, a rend és vagyonbiztonság megteremtõje. Igyekezett egyensúlyt találni az eltérõ tradíciójú, Kállay Béni sokszor ellenséges társadalmi és vallási közösségek között. Szarajevóban a Nada (Remény) címû lap legfõbb mecénása volt. Széles körû történeti, szociológiai és néprajzi kutatásokat végzett, döntéseit ezekre alapozta. Kutatásai fontos szerepet játszottak a magyar balkanisztika létrejöttében ben az MTA rendes tagjává választotta. Fõbb mûvei: A szerbek története (Bp., 1877); Magyarország a Kelet és Nyugat határán (Bp., 1883); A mohamedánság helyzete Boszniában (Bp., 1900). * Vö. erre Halász Iván cikkét e számunkban! (A szerk.) KEDVES OLVASÓNK! DÖNTÖTT MÁR? Kulturális, tudományos, oktatási szervezetek támogatást remélnek a társadalomtól. A História Alapítvány is számít mindazok figyelmére, akik kedvelik folyóiratunkat, céljainkat támogatásra méltónak ítélik. Adószámunk: História Alapítvány Köszönjük felajánlásaikat! 23

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Iskolai forduló 2014.. december 10. 7. osztály tanuló

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül.

történeti háttér Múzeum nagy értékű gyűjteményét is. maradhatott az egyetlen tiszti utánpótlást biztosító intézmény a honvédség keretein belül. történeti háttér s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni (1808. évi VII. törvénycikk

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Pályázati Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok Érvénytelenség oka Nagygejőci református Határidőn túl 4.3. 5168/2007 Nagygejőc i ifjúsági központ létrehozása 4 000 000

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza

TUDOMÁNYTÖRTÉNET. A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza TUDOMÁNYTÖRTÉNET Voigt Vilmos A 80 éve született Bodrogi Tibor önéletrajza 80 éve (1924-ben) született a mai magyar etnológia megszervező és vezető egyénisége, Bodrogi Tibor (eredeti családi nevén Fradi),

Részletesebben

Fodor András halálára

Fodor András halálára PERSZONÁLIA Fodor András halálára Az Országos Széchényi Könyvtár nevében búcsúzom Fodor Andrástól, a költőtől, írótól, művésztől - és Fodor Andrástól, a könyvtárostól, kedves kollégánktól. Az egykori Eötvös

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben