Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja"

Átírás

1 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I. Tantárgy kódja KKB 1030 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 3+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens, PhD absz. Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK I. évf. Környezetkultúra alapszak, 2011./2012. tanév II. félév A tantárgy elsajátításának célja A kommunikáció mesterséges csatornáinak megismerésén keresztül rendszerezni a vizuális kifejezőeszközök készletét. A hallgató ismerje meg és alkalmazza a vizuális kommunikációban működő törvényszerűségeket, valamint sikeresen kódolni és dekódolni tudja az üzenetet a kontextus ismeretében. Tantárgyi program általában Az érzékelés alapjai. Absztrakció /redukció és szelekció/, transzpozíció, kompozíció. Objektív és szubjektív közlések. A transzponált vizuális közlések szerepe az ábrázolásban és a kifejezésben. Ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszerezése. Általános jelelmélet, a szemiotika és tudományágai, jeltípusok. A jel, a jelölt, az ember és a társadalom sokrétű viszonyainak elemzése. A vizuális üzenetek szemiotikai értelmezése, jel és jelentéstartalmak vizsgálata mindennapi képeinkben, képzőművészeti alkotásokban, és a népművészetben stb. A stúdium betekintést nyújt a kommunikáció mesterséges csatornáiba, melyek révén a különböző (új, technikai) médiumok egyre nagyobb mennyiségben válnak mindennapi életünk, vizuális kultúránk részévé. A fotó, a videó, a számítógép a közvetett vizuális kommunikáció, a tömegkommunikáció eszközei merőben különböző képtípusokat alkalmaznak. Ezek az álló és mozgó technikai képek, melyeket minden nap fogyasztunk más-más vizuális megközelítést, értelmezést, olvasást igényelnek. 1. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 2. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. Feladat: szín és kommunikáció 3. Film: Az érzékelés határai; Vakok világa; A jövő embere NAT GEO sorozat 4. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25, vagy másik) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. 5. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás, szimbolikus terek. Prokszemika. (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A kül. perspektívák.e.t.hall. A vizuális élmény. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. 6. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. A matematikai és a pszichofizikai tér összehasonlítása (az antik optika és a mai perspektivikus ábrázolás) Hf: Mozgásábrázolási konvenciók, szín konvenciók, színszimbolika a művészetben? 7. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. Vilém Flusser: Képeink, Kép, képi fordulat, 8. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). 9. A vizuális kultúra, vizuális nevelés. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. Kommunikációs játék: egy fotó információ tartalma és a vizuális kultúra szerepe Etnoszemiotika: pásztorjelek, félrevezető jelek, családi tulajdonjelek. 11. Szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. 12. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 13. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. A fotó, mint a sokszorosítás eszköze. Problematikája. Feladat: fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése 15. Az félévi munka értékelése, aláírás. Ajánlott irodalom: - Bálványos H.-Sánta L.: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció Balassi Kiadó, Bp Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához Nemzeti Tankönyvk., Bp Vizuális Kommunikáció szöv.gyűjtemény (szerk: Blaskó Ágnes, Margitházi Beja) Typotex BP Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra - Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., - R. Arnheim: A vizuális élmény

2 - Paul virilió: Az eltűnés esztétikája - Theodore Roszak: Az információ kultusza - Kepes György: A látás nyelve Bp John Berger: Mindennapi képeink - Edward T. Hall: Rejtett dimenziók - Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal - Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális művészetekben - Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség - Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris Bp KKB 1030 Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I 2012 I. évf. Környezetkultúra alapszak, Kollokviumi témakörök (tervezett!!) 1. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). (Pszichológia tankönyvek, érzékelés fogalma, érzékszervek csoportosítása (E.T.Hall)) 2. A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. (szín és kommunikáció, színek élettani hatása, színszimbolika, színpreferencia, kulturális összefüggések stb.) 3. A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés, térélmény. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás. Prokszemikai összehasonlítások (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A különböző perspektívák. (Kárpáti Andrea, E.T.Hall) 4. A vizuális élmény. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. (Bálványos Huba) 5. Szubjektív és objektív vizuális közlések. (Bálványos Huba) 6. A vizuális közlés metódusai, transzpozíció. (Bálványos Huba) 7. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. (Bálványos Huba) 8. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. (Bálványos Huba) 9. A vizuális kultúra értelmezése, területei. (Bálványos Huba) 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. (Bálványos Huba) 11. A vizuális dinamika állóképen (Bálványos Huba) 12. A vizuális dinamika mozgóképen, mozgó látványban (Bálványos Huba) 13. A kép fogalma, keletkezése 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. (Kárpáti Andrea) 15. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai

3 Tantárgy neve A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység negyedik blokkja segítséget kíván nyújtani a hallgatóknak, a vizuális és környezetkultúra tantárgy tantervi követelmények megismerésében és rendszerezésében, valamint az önálló, kreatív és innovatív tananyagszerkesztés, óratervezés megvalósításában. 2. Tantárgyi program A tanterv, a tanmenet és a tananyag tartalmi és periodikus összefüggései a vizuális nevelés, vizuális kommunikáció és a médiapedagógia, médianevelés folyamatában. A tanterv tartalmi szabályozásának szerepe és folyamata a hazai és a nemzetközi gyakorlatban (az adott területen). A vizuális és környezetkultúra műveltségterület tananyagtartalma az egyes életkori szakaszokhoz harmonizálva. A vizuális kultúra műveltségterület helye az alaptantervben (NAT), más tantervekben és az iskolai programban, a helyi tantervben. Más műveltségterületek vizuális vonatkozásai, koncentrációs lehetőségek. A tanmenet és a tananyag felépítésének összefüggései. Innovatív tartalmi kezdeményezések a tanmenet összeállításában. Tanmenet - projektek, projekt tanmenetek. Önálló óraterv modellek kidolgozása, a tananyag tartalmi megújításának igényével. - Internetes tananyagkeresés, címek - Változó gyermekkultúra, rajz tesztek, - Önmegismerés, internetkultúra - Vizuális nyelvi kutatások (Kárpáti Andrea) - Milyen nehéz ma. Multikultúra, iskolák és különbségek (kisegítő, integráció) - Pedagógus szerep változásai - Kompetencia - Tantárgyi koncentráció, mint lehetőség - Tanmenetek, tantervek 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanmenetszerkesztés szabadon választott korosztály számára. Óratervek, óravázlatok, feladattervek. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 1. Projekttanmenet 2. Innováció a személyes tanítás-tanulás tervezésének folyamatában? 3. Kiselőadás a gyermekkultúra egy választott területéről 5. Az értékelés módszere Saját tanmenet - modellek, óraterv - modellek prezentációja. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Ballér Endre: Tanterv és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Bp., Mátrai Zsuzsa: Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai kiadó, Bp., Nemzeti alaptanterv. OM Bp., Bodóczky István, Sándor Zsuzsa: Tölgyfa program. Komplex vizuális nevelési tanterv. Helikon, Budapest, Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás elemzése. Eötvös József Kiadó, Bp., 1997.

4 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása habil Gaul Emil PhD, DLA egyetemi docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység célja a saját tanítási stratégia kialakítása az elméleti modellek áttanulmányozása alapján. A vizuális nevelés folyamatában a tananyaghoz leginkább adekvát, leghatékonyabb munkaformák és módszerek, valamint a választható értékelési modellek, stratégiák megismerése, alkalmazásuk lehetőségei. 2. Tantárgyi program Feladat és tevékenység alkalmazó rendszerei. A munkaformák tananyag orientált alkalmazása a vizuális nevelésben. Tanítási egységekhez rendelt módszerek típusai a vizuális és környezetkultúra tanításában. A szemléltetés. - A projekt és a feladatsor. A komplex vizuális nevelés. A vizuális képességek és ismeretek értékelésének formái. A diagnosztikus, a formatív, a szummatív, a kritérium és a normaorientált értékelés. Tanórai, az év végi értékelés, a záró, és felvételi vizsgaértékelés, az értékelés kvantitatív és kvalitatív szempontjai. A tanári munka értékelése (az önértékelés szempontjai és a pedagógiai szakmai értékelés jelentősége). Értékelési stratégiák kialakítása. Értékelés és osztályozás a vizuális nevelés különböző tevékenységtípusainál. - Feladatvégeredmények értékelése: hallgatói és gyermekmunkák, tablók. - A hallgatók által felhozott munkák értékelése. Az értékelési szempontok kiválasztása. - A tanításművészet módszere (Mikonya György). Multikulturális nevelés, múzempedagógia - csoportmunka - Projektmunka, projektmódszer, projektoktatás: tervezése, értékelése, résztvevők feladatai, típusai stb. - Portfólió, reflektív gondolkodás - Kompetencia, komplex vizuális nevelés - Projektfeladatok a gyakorlatban 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanítási stratégiák, módszertár tervezése adott korosztályhoz, az általános és középiskolai tananyaghoz kapcsolva, meghatározott szempontok alapján. Értékelési stratégiák kidolgozása konkrét feladatokhoz. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy - Projekt tervezése (gondolattérkép, értékelő lap stb) - Óravázlat 5. Az értékelés módszere Tanítási, értékelési stratégiák prezentációja tananyagtípusokhoz rendelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Horváth Attila: Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. Budapest, é.n., OKI - IFA - Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projekt módszer. In. Mérés, értékelés, vizsga 3. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, M.Nádasi Mária: Projektoktatás Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat K. Kör, ELTE BP. 2003

5 - Kárpáti Andrea: Projekt rendszerű vizsga a vizuális nevelésben. Új pedagógiai szemle 1995/11. - Bodóczky István: Értékelés a vizuális-művészeti nevelésben. Kézirat Bodóczky István: Vizuális művészeti projekt az oktatásban. MIE Tanárképző Tanszék módszertani füzetek, 2002

6 Tantárgy neve Vizuális médiumok II. (mozgókép) Tantárgy kódja VKM2207 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+60 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a technikai képek, a mozgókép fejlődésének különböző szakaszaival. Továbbá a különböző filmműfajokon, művész-videókon, mozgóképes alkotásokon és gyakorlati tervezési feladatokon keresztül fejleszteni a hallgatók mozgóképes gondolkodását, a kreatív mozgókép-alkalmazását. Megfelelő kommunikációs készültséget kialakítani korunk (a technikai sokszorosíthatóság kora) meghatározó képiségéhez és manipulációs lehetőségeinek megismeréséhez. A video- és animációsfilm készítése nem médiaalkotókat, hanem a kritikus befogadók nevelését eredményezi. A tantárgy tartalma MOZGÓKÉP VIDEÓ: Média (fogalma, stb.) A technikai médiumok története. A kép a kamera obscurától napjaink comuterképéig. Televíziós és filmműfajok. (Film: Mozgóképtől a mozgóképig I.rész, Film: Terry Gilliam: Az örökmozgó masina). Hír és dokumentum műsorok, dokumentumfilm. (Film: Bunuel: Föld kenyér nélkül, Olajfaló, Barakka). A szerzői film (Bunuel, Dali Godard, Greeneway stb) Film: Dali- Bunuel: Az andalúziai kutya. Kísérleti filmek (Erdély M., Maurer D., Moholy-Nagy L.,) Film: Timár Péter filmjei: Visus / 5 vázlat a szemről, Summa / Gyalog a mennyországba, Freskó, Maurer Dóra: Kalah (színes absztrakt kísérleti animáció) Erdély M: Álommásolatok. A filmidő, filmtér, utalás és filmes elbeszélés, meseszövés és narráció, montázs. Világítási gyakorlat. A videókép. A videózás története, előzményei. Nam June Paik(Film) úttörő munkássága, a Keleti és Nyugati kultúra kapcsolódása. Film: Zbigniev Rybczinski: Tangó, stb. Videó a képzőművészetben, videó installációk és elemzése. A digitális videó jelentősége és korlátai. A képes forgatókönyv, beállítások, jelenetek kapcsolása, cselekmény, metakommunikáció. Kameramozgások, képkivágás, világítás. Zh+mobilfilm készítése (önbemutatás) ANIMÁCIÓ: Képregénytörténet, -tervezése, készítése. Az animáció fogalma, általában az animációról, a hagyományos animáció története és a mozgóképhez, az élőszereplős filmhez való viszonya. Az animáció kezdetei. Az animációs forgatókönyv sajátosságai. Az animáció típusai, műfajai (rajz, báb, kollázs, tárgy és árnyék) felhasználásának színterei. Az animációs műfajok. (Film: Czakó Ferenc riport). Tárgyleírás (kavics). Pörgettyű. Fenakisztoszkóp, PC gyurma animáció készítése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Feladatbeadások: - Világítási gyakorlat feladattervezés, feladatsor tervezése - képes forgatókönyv komplex-filmetűdhöz (gyurma-animáció video elemekkel) - fotóregény, fotótörténet (ppt-ben?) - öninterjú - pörgettyű, fenakisztoszkóp, zoetrop, PC gyurma-animáció? - komplex-film (animáció és video elemek, vagy több féle típusú animáció keverése, BLUEBOX próba) Kötelező, illetve ajánlott irodalom: - Kocsor László: A videofilm-készítés TAN Grafix Bíró Ivett: A hetedik művészet Osiris Kiadó Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret Korona Kiadó Boda Edit: Médiakalauz 1, 2, 3, 4 Magyar Média Műhely Varga Csaba: Film és story board Minores alapítvány Bp Peternák Miklós: Új képfajtákról Balassi Kiadó Házas Nikoletta, Nagy Edina, Seregi Tamás szerk. : A kép a médiaművészet korában, L Harmattan, Bp, 06 - Mozgás, Az animáció tankönyve Bp., Médiapedagógia-szöveggyűjtemény, MIF; Tóth Géza: Animáció az iskolában - Szoboszlay Péter: A rajzfilm; Műhelytitkok sorozat. Corvina 1977.

7 Tantárgy neve Grafikai alapozó gyakorlatok Tantárgy kódja KAB 2006 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Szepessy Béla DLA főiskolai docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás PhD absz. főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A grafikai technikák és anyagok alapvető tulajdonságainak megismertetésével és gyakorlati alkalmazásával olyan ismereteket nyújtani, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a tágabb értelemben vett grafika világában való eligazodásra. 2. Tantárgyi program A grafika történeti, művészettörténeti áttekintése. A grafika szűkebb és tágabb értelmezési lehetősége. A különböző grafikai technikák kialakulása, változásai az adott korral való összefüggésben. Anyagok, eszközök, gépek, műhelyek. A grafikai lap formai ismérvei, szabályok. A nyomóformák, a műhelymunka, a nyomtatás. Monotípia, papírmetszet, kollázs dúcok, linómetszet, hidegtű, rézkarc, rézmetszet. 16. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 17. A rajzról és a grafikáról általában (A grafika értelmezése, csoportosításai). A sokszorosító grafikai technikák rendszere, története. Munka a grafikai műhelyben. Szükséges eszközök. TÉMÁK, VIZUÁLIS PROBLÉMÁK: 1. Groteszk. Sorozat, vázlatokkal. 2. Elektronikus textúrák, pixel. Sorozat, vázlatokkal. 3. Élő szövetről készült felvételek felhasználásával készített grafikai sorozat, választott technikával. 4. Felülnézet. Grafikai dúc készítése felülnézeti fotó, rajz felhasználásával. 5. Képgyűjtemény, kép a képben. TECHNIKAI PROBLÉMÁK: 1. A technikák kiválasztása a témákhoz. Vázlatok, megbeszélése. 2. Technikák bemutatása, órai feladatok: Monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, anyagnyomtatás, hidegtű, rézmetszet, rézkarc, aquatinta 3. A dúcok elkészítése. Nyomatok készítése kézzel és sajtógéppel, színes nyomatok. Színvariációk. A ráfedés és az illesztés. Nyomatkészítés magas, mély nyomású, illetve hideg és melegeljárással készült dúcokról. Kollázsszerű nyomóformák. 4. Vonalas rajz átdolgozása magasnyomáshoz használható vázlattá. Hf: papírmetszet dúc 5. Vázlat átdolgozása mélynyomáshoz használható rajzzá. 6. Az eredeti grafikai lap. Papírok, nyomatfelismerés, nyomatminőség,, kisgrafika, ex-libris. 7. Műhelymunka befejezése. 8. A félévi munka értékelése, aláírás, gyakorlati jegy megszerzése. Az aláírás feltételei 1. Kompozíciók, tervek, vázlatok: min. 10 db 2. Groteszk min. 2 db 3. Elektronikus textúrák, pixel. min. 2 db 4. Élő szövetről min. 2 db 5. Felülnézet min. 2 db 6. Képgyűjtemény, kép a képben. min. 2 db

8 A technikák mindegyikét ki kell próbálni: monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, hidegtű, rézkarc, aquatinta - Paszpartuzott munka, nemzetközi szabályok szerint min. 2 db összesen min munka Irodalom: - Szabó László: Kortársunk a grafika Debrecen Szabados Árpád: Metszés, nyomtatás Műhelytitkok Budapest Mauer Dóra: Rézmetszet, rézkarc - Műhelytitkok Budapest Krajcek, Ales: A művészi grafika technikái Budapest Bogomolnij, N. J. - Csebikin, A. V. A rézkarc technikája Budapest, Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig Budapest Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

9 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Tantárgy kódja KAB 2003, PAB 2003 Meghirdetés féléve 2 (2011./2012. tanév) Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Aranyosi Zsuzsánna, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 18. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KOMMUNIKÁCIÓ 19. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás témaköre. Feladat papírtárgy rekonstrukció + Braille írás megfejtése. (Titkosírás, rovásírás,) 20. Film a vakok világáról. Brain storming egy vakok számára létrehozandó mű lehetséges megvalósításához. 21. Képkottázás, képregény 22. Illattér, illatkiállítás, illat vizualizálása. 23. Szín és kommunikáció. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25 jegyzetelés: a gyűjtés szempontjai) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra,- szín és szakmák,- szín és építészet 24. Fény-mű létrehozása, fotó, kamera Az érzékelés határai film, (Érzékszervekhez kapcsolódó feladat: hangtérkép, szagtérkép?) 25. Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics 26. Az arc és a mimika 27. A testtartás, testbeszéd és gesztusszótár készítése. 28. Piktogramtervezés: a tanultak alkalmazásával (esetleg gyűjtemény, napló), saját jel, piktogram tervezése? 29. Fotóillúziók, az illúzió témaköre. TÉR 30. Térkép, útvonal fotóval és manuálisan (Botanikus kert térkép, tanösvény, sajátváros nevezetességei) 31. Térátalakítás feladat: Az iskola egyik jellegzetes terét átalakítani fotó és rajz segítségével. Fogalom megjelenítése síkon (betű és szó); Fogalom megjelenítése térplasztika? 32. Alapfogalmak: A vizuális kultúra, Szemiotika, vizuális nevelés, szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. Vizuális megismerés, ítéletsémák. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). Hang és kép Az félévi munka értékelése. Beadandó feladatok: - Hangra képregény - Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra, - szín és szakmák, - szín és építészet - Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics - Gesztusszótár - Térátalakítás feladat, vagy a vakoknak készítendő mű portfóliója Ajánlott irodalom: -Bálványos Huba-Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció -Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához -Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra -Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., -R. Arnheim: A vizuális élmény -Paul virilió: Az eltűnés esztétikája

10 -Theodore Roszak : Az információ kultusza -Kepes György: A látás nyelve -John Berger: Mindennapi képeink -Edward T. Hall: Rejtett dimenziók Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális mûvészetekben Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris 2000

11 Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció II. KVB /2012. tanév II. félév Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB2113 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fekete István, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja KT Környezettan alapszak, Természetvédelmi monitorozó szakirány 1. A tantárgy elsajátításának célja A természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció módszereinek gyakorlati alkalmazása 2. Tantárgyi program Műsorkészítés alapjai, videofilm készítés és szerkesztés alapjai és gyakorlata, internetes publikáció alapjai, honlapkészítés, számítógépes alkalmazások megismerése (szövegszerkesztés, kiadványkészítés, hanganyagok szerkesztése, videofilm szerkesztés, WEB lap szerkesztés) 3. Évközi tanulmányi követelmények A bemutatott terepi és labor adatfelvételi és elemző módszerek elsajátítása 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere Önállóan készített kiselőadások, média és WEB munkák értékelése 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Számítógépes programok, videó technika, Internet-en elérhető anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom Csákvári J., Malinák J.(1998) Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, Budapest Platt, Richard (1992): Mozi. Szemtanú sorozat. Park Kiadó, Budapest Price, Monroe E (1998) A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvető Kiadó, Budapest Minél több természetfilm megtekintése, ill. a Környezet- és természetvédelemhez kötődő publicisztikák kritikai szemléletű olvasása. (Élet és Tudomány, Természet Világa, Természet Búvár, National Geographic, stb.

12 TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI Hét Témakör 1. Tematika és a követelmények ismertetése, 2. Animációs alapismeretek manuális animációs játékok 3. Képregény-fotóregény, fotósorozat 4. Fotózás: nonverbális kommunikáció, gesztus és mimika 5. Fotózás: útvonalfotózás 6. Storyboard: képes forgatókönyv. Ismeretterjesztő filmek készítése. 7. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése. 8. PC animáció gyurmafilm összerakása, utómunkálatok (Cakó Ferenc gyurmafilmjei) 9. Világítási gyakorlat 10. Riportfilm-próba (egy választott természet-, vagy környezetvédelmi témáról saját képanyaggal). Nyersanyagok készítése 11. Vágás, utómunkálatok 12. Power Point-os előadás készítés fontosabb technikai, esztétikai ismérvei. 13. Installáció? Tablókészítés? 14. Konzultáció? 15. Hallgatók saját munkáinak bemutatása, értékelése., Gyak jegy. KÖVETELMÉNYEK: (a kötelező órai részvétel mellett) Beadandó egyéni és közös feladatok: 1. Képregény-fotóregény Power Point-os bemutatóval 2. Storyboard az animációhoz és a riportfilmhez (1+1) 3. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése (csoportmunka) 4. Riportfilm (csoportmunka) Témajavaslatok: Környezettudatos vásárlás Szelektív hulladékgyűjtés Veszélyes hulladékok Komposztálás házilag Környezetbarát iroda

Vizuális kultúra. Kerettantervi megfelelés: Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban:

Vizuális kultúra. Kerettantervi megfelelés: Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Kerettantervi megfelelés: Vizuális kultúra Kerettanterv középfokú nevelés, oktatás szakasza 9-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig.

kialakításával kezdődik, majd az egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet

VIZUÁLIS KULTÚRA A tanórákon lehet VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA KERETTANTERV Gimnázium 11-12. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv

VIZUÁLIS KULTÚRA. 6 évfolyamos helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 6 évfolyamos helyi tanterv A-B. osztály 1 Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam Készítette: Maróti Antalné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A rajz és vizuális kultúra tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 7-8 évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra

Részletesebben

Vizuális kultúra helyi tanterv

Vizuális kultúra helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Vizuális kultúra helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy a vizuális kultúra, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben