Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja"

Átírás

1 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I. Tantárgy kódja KKB 1030 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 3+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens, PhD absz. Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK I. évf. Környezetkultúra alapszak, 2011./2012. tanév II. félév A tantárgy elsajátításának célja A kommunikáció mesterséges csatornáinak megismerésén keresztül rendszerezni a vizuális kifejezőeszközök készletét. A hallgató ismerje meg és alkalmazza a vizuális kommunikációban működő törvényszerűségeket, valamint sikeresen kódolni és dekódolni tudja az üzenetet a kontextus ismeretében. Tantárgyi program általában Az érzékelés alapjai. Absztrakció /redukció és szelekció/, transzpozíció, kompozíció. Objektív és szubjektív közlések. A transzponált vizuális közlések szerepe az ábrázolásban és a kifejezésben. Ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszerezése. Általános jelelmélet, a szemiotika és tudományágai, jeltípusok. A jel, a jelölt, az ember és a társadalom sokrétű viszonyainak elemzése. A vizuális üzenetek szemiotikai értelmezése, jel és jelentéstartalmak vizsgálata mindennapi képeinkben, képzőművészeti alkotásokban, és a népművészetben stb. A stúdium betekintést nyújt a kommunikáció mesterséges csatornáiba, melyek révén a különböző (új, technikai) médiumok egyre nagyobb mennyiségben válnak mindennapi életünk, vizuális kultúránk részévé. A fotó, a videó, a számítógép a közvetett vizuális kommunikáció, a tömegkommunikáció eszközei merőben különböző képtípusokat alkalmaznak. Ezek az álló és mozgó technikai képek, melyeket minden nap fogyasztunk más-más vizuális megközelítést, értelmezést, olvasást igényelnek. 1. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 2. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. Feladat: szín és kommunikáció 3. Film: Az érzékelés határai; Vakok világa; A jövő embere NAT GEO sorozat 4. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25, vagy másik) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. 5. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás, szimbolikus terek. Prokszemika. (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A kül. perspektívák.e.t.hall. A vizuális élmény. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. 6. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. A matematikai és a pszichofizikai tér összehasonlítása (az antik optika és a mai perspektivikus ábrázolás) Hf: Mozgásábrázolási konvenciók, szín konvenciók, színszimbolika a művészetben? 7. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. Vilém Flusser: Képeink, Kép, képi fordulat, 8. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). 9. A vizuális kultúra, vizuális nevelés. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. Kommunikációs játék: egy fotó információ tartalma és a vizuális kultúra szerepe Etnoszemiotika: pásztorjelek, félrevezető jelek, családi tulajdonjelek. 11. Szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. 12. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 13. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. A fotó, mint a sokszorosítás eszköze. Problematikája. Feladat: fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése 15. Az félévi munka értékelése, aláírás. Ajánlott irodalom: - Bálványos H.-Sánta L.: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció Balassi Kiadó, Bp Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához Nemzeti Tankönyvk., Bp Vizuális Kommunikáció szöv.gyűjtemény (szerk: Blaskó Ágnes, Margitházi Beja) Typotex BP Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra - Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., - R. Arnheim: A vizuális élmény

2 - Paul virilió: Az eltűnés esztétikája - Theodore Roszak: Az információ kultusza - Kepes György: A látás nyelve Bp John Berger: Mindennapi képeink - Edward T. Hall: Rejtett dimenziók - Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal - Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális művészetekben - Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség - Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris Bp KKB 1030 Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I 2012 I. évf. Környezetkultúra alapszak, Kollokviumi témakörök (tervezett!!) 1. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). (Pszichológia tankönyvek, érzékelés fogalma, érzékszervek csoportosítása (E.T.Hall)) 2. A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. (szín és kommunikáció, színek élettani hatása, színszimbolika, színpreferencia, kulturális összefüggések stb.) 3. A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés, térélmény. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás. Prokszemikai összehasonlítások (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A különböző perspektívák. (Kárpáti Andrea, E.T.Hall) 4. A vizuális élmény. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. (Bálványos Huba) 5. Szubjektív és objektív vizuális közlések. (Bálványos Huba) 6. A vizuális közlés metódusai, transzpozíció. (Bálványos Huba) 7. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. (Bálványos Huba) 8. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. (Bálványos Huba) 9. A vizuális kultúra értelmezése, területei. (Bálványos Huba) 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. (Bálványos Huba) 11. A vizuális dinamika állóképen (Bálványos Huba) 12. A vizuális dinamika mozgóképen, mozgó látványban (Bálványos Huba) 13. A kép fogalma, keletkezése 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. (Kárpáti Andrea) 15. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai

3 Tantárgy neve A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység negyedik blokkja segítséget kíván nyújtani a hallgatóknak, a vizuális és környezetkultúra tantárgy tantervi követelmények megismerésében és rendszerezésében, valamint az önálló, kreatív és innovatív tananyagszerkesztés, óratervezés megvalósításában. 2. Tantárgyi program A tanterv, a tanmenet és a tananyag tartalmi és periodikus összefüggései a vizuális nevelés, vizuális kommunikáció és a médiapedagógia, médianevelés folyamatában. A tanterv tartalmi szabályozásának szerepe és folyamata a hazai és a nemzetközi gyakorlatban (az adott területen). A vizuális és környezetkultúra műveltségterület tananyagtartalma az egyes életkori szakaszokhoz harmonizálva. A vizuális kultúra műveltségterület helye az alaptantervben (NAT), más tantervekben és az iskolai programban, a helyi tantervben. Más műveltségterületek vizuális vonatkozásai, koncentrációs lehetőségek. A tanmenet és a tananyag felépítésének összefüggései. Innovatív tartalmi kezdeményezések a tanmenet összeállításában. Tanmenet - projektek, projekt tanmenetek. Önálló óraterv modellek kidolgozása, a tananyag tartalmi megújításának igényével. - Internetes tananyagkeresés, címek - Változó gyermekkultúra, rajz tesztek, - Önmegismerés, internetkultúra - Vizuális nyelvi kutatások (Kárpáti Andrea) - Milyen nehéz ma. Multikultúra, iskolák és különbségek (kisegítő, integráció) - Pedagógus szerep változásai - Kompetencia - Tantárgyi koncentráció, mint lehetőség - Tanmenetek, tantervek 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanmenetszerkesztés szabadon választott korosztály számára. Óratervek, óravázlatok, feladattervek. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 1. Projekttanmenet 2. Innováció a személyes tanítás-tanulás tervezésének folyamatában? 3. Kiselőadás a gyermekkultúra egy választott területéről 5. Az értékelés módszere Saját tanmenet - modellek, óraterv - modellek prezentációja. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Ballér Endre: Tanterv és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Bp., Mátrai Zsuzsa: Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai kiadó, Bp., Nemzeti alaptanterv. OM Bp., Bodóczky István, Sándor Zsuzsa: Tölgyfa program. Komplex vizuális nevelési tanterv. Helikon, Budapest, Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás elemzése. Eötvös József Kiadó, Bp., 1997.

4 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása habil Gaul Emil PhD, DLA egyetemi docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység célja a saját tanítási stratégia kialakítása az elméleti modellek áttanulmányozása alapján. A vizuális nevelés folyamatában a tananyaghoz leginkább adekvát, leghatékonyabb munkaformák és módszerek, valamint a választható értékelési modellek, stratégiák megismerése, alkalmazásuk lehetőségei. 2. Tantárgyi program Feladat és tevékenység alkalmazó rendszerei. A munkaformák tananyag orientált alkalmazása a vizuális nevelésben. Tanítási egységekhez rendelt módszerek típusai a vizuális és környezetkultúra tanításában. A szemléltetés. - A projekt és a feladatsor. A komplex vizuális nevelés. A vizuális képességek és ismeretek értékelésének formái. A diagnosztikus, a formatív, a szummatív, a kritérium és a normaorientált értékelés. Tanórai, az év végi értékelés, a záró, és felvételi vizsgaértékelés, az értékelés kvantitatív és kvalitatív szempontjai. A tanári munka értékelése (az önértékelés szempontjai és a pedagógiai szakmai értékelés jelentősége). Értékelési stratégiák kialakítása. Értékelés és osztályozás a vizuális nevelés különböző tevékenységtípusainál. - Feladatvégeredmények értékelése: hallgatói és gyermekmunkák, tablók. - A hallgatók által felhozott munkák értékelése. Az értékelési szempontok kiválasztása. - A tanításművészet módszere (Mikonya György). Multikulturális nevelés, múzempedagógia - csoportmunka - Projektmunka, projektmódszer, projektoktatás: tervezése, értékelése, résztvevők feladatai, típusai stb. - Portfólió, reflektív gondolkodás - Kompetencia, komplex vizuális nevelés - Projektfeladatok a gyakorlatban 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanítási stratégiák, módszertár tervezése adott korosztályhoz, az általános és középiskolai tananyaghoz kapcsolva, meghatározott szempontok alapján. Értékelési stratégiák kidolgozása konkrét feladatokhoz. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy - Projekt tervezése (gondolattérkép, értékelő lap stb) - Óravázlat 5. Az értékelés módszere Tanítási, értékelési stratégiák prezentációja tananyagtípusokhoz rendelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Horváth Attila: Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. Budapest, é.n., OKI - IFA - Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projekt módszer. In. Mérés, értékelés, vizsga 3. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, M.Nádasi Mária: Projektoktatás Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat K. Kör, ELTE BP. 2003

5 - Kárpáti Andrea: Projekt rendszerű vizsga a vizuális nevelésben. Új pedagógiai szemle 1995/11. - Bodóczky István: Értékelés a vizuális-művészeti nevelésben. Kézirat Bodóczky István: Vizuális művészeti projekt az oktatásban. MIE Tanárképző Tanszék módszertani füzetek, 2002

6 Tantárgy neve Vizuális médiumok II. (mozgókép) Tantárgy kódja VKM2207 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+60 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a technikai képek, a mozgókép fejlődésének különböző szakaszaival. Továbbá a különböző filmműfajokon, művész-videókon, mozgóképes alkotásokon és gyakorlati tervezési feladatokon keresztül fejleszteni a hallgatók mozgóképes gondolkodását, a kreatív mozgókép-alkalmazását. Megfelelő kommunikációs készültséget kialakítani korunk (a technikai sokszorosíthatóság kora) meghatározó képiségéhez és manipulációs lehetőségeinek megismeréséhez. A video- és animációsfilm készítése nem médiaalkotókat, hanem a kritikus befogadók nevelését eredményezi. A tantárgy tartalma MOZGÓKÉP VIDEÓ: Média (fogalma, stb.) A technikai médiumok története. A kép a kamera obscurától napjaink comuterképéig. Televíziós és filmműfajok. (Film: Mozgóképtől a mozgóképig I.rész, Film: Terry Gilliam: Az örökmozgó masina). Hír és dokumentum műsorok, dokumentumfilm. (Film: Bunuel: Föld kenyér nélkül, Olajfaló, Barakka). A szerzői film (Bunuel, Dali Godard, Greeneway stb) Film: Dali- Bunuel: Az andalúziai kutya. Kísérleti filmek (Erdély M., Maurer D., Moholy-Nagy L.,) Film: Timár Péter filmjei: Visus / 5 vázlat a szemről, Summa / Gyalog a mennyországba, Freskó, Maurer Dóra: Kalah (színes absztrakt kísérleti animáció) Erdély M: Álommásolatok. A filmidő, filmtér, utalás és filmes elbeszélés, meseszövés és narráció, montázs. Világítási gyakorlat. A videókép. A videózás története, előzményei. Nam June Paik(Film) úttörő munkássága, a Keleti és Nyugati kultúra kapcsolódása. Film: Zbigniev Rybczinski: Tangó, stb. Videó a képzőművészetben, videó installációk és elemzése. A digitális videó jelentősége és korlátai. A képes forgatókönyv, beállítások, jelenetek kapcsolása, cselekmény, metakommunikáció. Kameramozgások, képkivágás, világítás. Zh+mobilfilm készítése (önbemutatás) ANIMÁCIÓ: Képregénytörténet, -tervezése, készítése. Az animáció fogalma, általában az animációról, a hagyományos animáció története és a mozgóképhez, az élőszereplős filmhez való viszonya. Az animáció kezdetei. Az animációs forgatókönyv sajátosságai. Az animáció típusai, műfajai (rajz, báb, kollázs, tárgy és árnyék) felhasználásának színterei. Az animációs műfajok. (Film: Czakó Ferenc riport). Tárgyleírás (kavics). Pörgettyű. Fenakisztoszkóp, PC gyurma animáció készítése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Feladatbeadások: - Világítási gyakorlat feladattervezés, feladatsor tervezése - képes forgatókönyv komplex-filmetűdhöz (gyurma-animáció video elemekkel) - fotóregény, fotótörténet (ppt-ben?) - öninterjú - pörgettyű, fenakisztoszkóp, zoetrop, PC gyurma-animáció? - komplex-film (animáció és video elemek, vagy több féle típusú animáció keverése, BLUEBOX próba) Kötelező, illetve ajánlott irodalom: - Kocsor László: A videofilm-készítés TAN Grafix Bíró Ivett: A hetedik művészet Osiris Kiadó Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret Korona Kiadó Boda Edit: Médiakalauz 1, 2, 3, 4 Magyar Média Műhely Varga Csaba: Film és story board Minores alapítvány Bp Peternák Miklós: Új képfajtákról Balassi Kiadó Házas Nikoletta, Nagy Edina, Seregi Tamás szerk. : A kép a médiaművészet korában, L Harmattan, Bp, 06 - Mozgás, Az animáció tankönyve Bp., Médiapedagógia-szöveggyűjtemény, MIF; Tóth Géza: Animáció az iskolában - Szoboszlay Péter: A rajzfilm; Műhelytitkok sorozat. Corvina 1977.

7 Tantárgy neve Grafikai alapozó gyakorlatok Tantárgy kódja KAB 2006 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Szepessy Béla DLA főiskolai docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás PhD absz. főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A grafikai technikák és anyagok alapvető tulajdonságainak megismertetésével és gyakorlati alkalmazásával olyan ismereteket nyújtani, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a tágabb értelemben vett grafika világában való eligazodásra. 2. Tantárgyi program A grafika történeti, művészettörténeti áttekintése. A grafika szűkebb és tágabb értelmezési lehetősége. A különböző grafikai technikák kialakulása, változásai az adott korral való összefüggésben. Anyagok, eszközök, gépek, műhelyek. A grafikai lap formai ismérvei, szabályok. A nyomóformák, a műhelymunka, a nyomtatás. Monotípia, papírmetszet, kollázs dúcok, linómetszet, hidegtű, rézkarc, rézmetszet. 16. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 17. A rajzról és a grafikáról általában (A grafika értelmezése, csoportosításai). A sokszorosító grafikai technikák rendszere, története. Munka a grafikai műhelyben. Szükséges eszközök. TÉMÁK, VIZUÁLIS PROBLÉMÁK: 1. Groteszk. Sorozat, vázlatokkal. 2. Elektronikus textúrák, pixel. Sorozat, vázlatokkal. 3. Élő szövetről készült felvételek felhasználásával készített grafikai sorozat, választott technikával. 4. Felülnézet. Grafikai dúc készítése felülnézeti fotó, rajz felhasználásával. 5. Képgyűjtemény, kép a képben. TECHNIKAI PROBLÉMÁK: 1. A technikák kiválasztása a témákhoz. Vázlatok, megbeszélése. 2. Technikák bemutatása, órai feladatok: Monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, anyagnyomtatás, hidegtű, rézmetszet, rézkarc, aquatinta 3. A dúcok elkészítése. Nyomatok készítése kézzel és sajtógéppel, színes nyomatok. Színvariációk. A ráfedés és az illesztés. Nyomatkészítés magas, mély nyomású, illetve hideg és melegeljárással készült dúcokról. Kollázsszerű nyomóformák. 4. Vonalas rajz átdolgozása magasnyomáshoz használható vázlattá. Hf: papírmetszet dúc 5. Vázlat átdolgozása mélynyomáshoz használható rajzzá. 6. Az eredeti grafikai lap. Papírok, nyomatfelismerés, nyomatminőség,, kisgrafika, ex-libris. 7. Műhelymunka befejezése. 8. A félévi munka értékelése, aláírás, gyakorlati jegy megszerzése. Az aláírás feltételei 1. Kompozíciók, tervek, vázlatok: min. 10 db 2. Groteszk min. 2 db 3. Elektronikus textúrák, pixel. min. 2 db 4. Élő szövetről min. 2 db 5. Felülnézet min. 2 db 6. Képgyűjtemény, kép a képben. min. 2 db

8 A technikák mindegyikét ki kell próbálni: monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, hidegtű, rézkarc, aquatinta - Paszpartuzott munka, nemzetközi szabályok szerint min. 2 db összesen min munka Irodalom: - Szabó László: Kortársunk a grafika Debrecen Szabados Árpád: Metszés, nyomtatás Műhelytitkok Budapest Mauer Dóra: Rézmetszet, rézkarc - Műhelytitkok Budapest Krajcek, Ales: A művészi grafika technikái Budapest Bogomolnij, N. J. - Csebikin, A. V. A rézkarc technikája Budapest, Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig Budapest Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

9 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Tantárgy kódja KAB 2003, PAB 2003 Meghirdetés féléve 2 (2011./2012. tanév) Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Aranyosi Zsuzsánna, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 18. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KOMMUNIKÁCIÓ 19. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás témaköre. Feladat papírtárgy rekonstrukció + Braille írás megfejtése. (Titkosírás, rovásírás,) 20. Film a vakok világáról. Brain storming egy vakok számára létrehozandó mű lehetséges megvalósításához. 21. Képkottázás, képregény 22. Illattér, illatkiállítás, illat vizualizálása. 23. Szín és kommunikáció. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25 jegyzetelés: a gyűjtés szempontjai) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra,- szín és szakmák,- szín és építészet 24. Fény-mű létrehozása, fotó, kamera Az érzékelés határai film, (Érzékszervekhez kapcsolódó feladat: hangtérkép, szagtérkép?) 25. Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics 26. Az arc és a mimika 27. A testtartás, testbeszéd és gesztusszótár készítése. 28. Piktogramtervezés: a tanultak alkalmazásával (esetleg gyűjtemény, napló), saját jel, piktogram tervezése? 29. Fotóillúziók, az illúzió témaköre. TÉR 30. Térkép, útvonal fotóval és manuálisan (Botanikus kert térkép, tanösvény, sajátváros nevezetességei) 31. Térátalakítás feladat: Az iskola egyik jellegzetes terét átalakítani fotó és rajz segítségével. Fogalom megjelenítése síkon (betű és szó); Fogalom megjelenítése térplasztika? 32. Alapfogalmak: A vizuális kultúra, Szemiotika, vizuális nevelés, szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. Vizuális megismerés, ítéletsémák. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). Hang és kép Az félévi munka értékelése. Beadandó feladatok: - Hangra képregény - Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra, - szín és szakmák, - szín és építészet - Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics - Gesztusszótár - Térátalakítás feladat, vagy a vakoknak készítendő mű portfóliója Ajánlott irodalom: -Bálványos Huba-Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció -Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához -Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra -Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., -R. Arnheim: A vizuális élmény -Paul virilió: Az eltűnés esztétikája

10 -Theodore Roszak : Az információ kultusza -Kepes György: A látás nyelve -John Berger: Mindennapi képeink -Edward T. Hall: Rejtett dimenziók Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális mûvészetekben Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris 2000

11 Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció II. KVB /2012. tanév II. félév Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB2113 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fekete István, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja KT Környezettan alapszak, Természetvédelmi monitorozó szakirány 1. A tantárgy elsajátításának célja A természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció módszereinek gyakorlati alkalmazása 2. Tantárgyi program Műsorkészítés alapjai, videofilm készítés és szerkesztés alapjai és gyakorlata, internetes publikáció alapjai, honlapkészítés, számítógépes alkalmazások megismerése (szövegszerkesztés, kiadványkészítés, hanganyagok szerkesztése, videofilm szerkesztés, WEB lap szerkesztés) 3. Évközi tanulmányi követelmények A bemutatott terepi és labor adatfelvételi és elemző módszerek elsajátítása 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere Önállóan készített kiselőadások, média és WEB munkák értékelése 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Számítógépes programok, videó technika, Internet-en elérhető anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom Csákvári J., Malinák J.(1998) Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, Budapest Platt, Richard (1992): Mozi. Szemtanú sorozat. Park Kiadó, Budapest Price, Monroe E (1998) A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvető Kiadó, Budapest Minél több természetfilm megtekintése, ill. a Környezet- és természetvédelemhez kötődő publicisztikák kritikai szemléletű olvasása. (Élet és Tudomány, Természet Világa, Természet Búvár, National Geographic, stb.

12 TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI Hét Témakör 1. Tematika és a követelmények ismertetése, 2. Animációs alapismeretek manuális animációs játékok 3. Képregény-fotóregény, fotósorozat 4. Fotózás: nonverbális kommunikáció, gesztus és mimika 5. Fotózás: útvonalfotózás 6. Storyboard: képes forgatókönyv. Ismeretterjesztő filmek készítése. 7. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése. 8. PC animáció gyurmafilm összerakása, utómunkálatok (Cakó Ferenc gyurmafilmjei) 9. Világítási gyakorlat 10. Riportfilm-próba (egy választott természet-, vagy környezetvédelmi témáról saját képanyaggal). Nyersanyagok készítése 11. Vágás, utómunkálatok 12. Power Point-os előadás készítés fontosabb technikai, esztétikai ismérvei. 13. Installáció? Tablókészítés? 14. Konzultáció? 15. Hallgatók saját munkáinak bemutatása, értékelése., Gyak jegy. KÖVETELMÉNYEK: (a kötelező órai részvétel mellett) Beadandó egyéni és közös feladatok: 1. Képregény-fotóregény Power Point-os bemutatóval 2. Storyboard az animációhoz és a riportfilmhez (1+1) 3. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése (csoportmunka) 4. Riportfilm (csoportmunka) Témajavaslatok: Környezettudatos vásárlás Szelektív hulladékgyűjtés Veszélyes hulladékok Komposztálás házilag Környezetbarát iroda

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben Tantárgy kódja M 1000 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Absztrakt / Konkrét fotográfiák Barbárok bejövetele (New York City), camera obscura felvétel színes negatívra, 3/12x18 cm, 1999 Entrópia I-II., szendvicskép, színes fotográfia, 2/47x60 cm, 1999 Perforáció,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS

Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS Design - Tervezési sorozatok Tantárgy kódja KKB 1026 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 (0+60) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben