Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja"

Átírás

1 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I. Tantárgy kódja KKB 1030 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 3+0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens, PhD absz. Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK I. évf. Környezetkultúra alapszak, 2011./2012. tanév II. félév A tantárgy elsajátításának célja A kommunikáció mesterséges csatornáinak megismerésén keresztül rendszerezni a vizuális kifejezőeszközök készletét. A hallgató ismerje meg és alkalmazza a vizuális kommunikációban működő törvényszerűségeket, valamint sikeresen kódolni és dekódolni tudja az üzenetet a kontextus ismeretében. Tantárgyi program általában Az érzékelés alapjai. Absztrakció /redukció és szelekció/, transzpozíció, kompozíció. Objektív és szubjektív közlések. A transzponált vizuális közlések szerepe az ábrázolásban és a kifejezésben. Ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszerezése. Általános jelelmélet, a szemiotika és tudományágai, jeltípusok. A jel, a jelölt, az ember és a társadalom sokrétű viszonyainak elemzése. A vizuális üzenetek szemiotikai értelmezése, jel és jelentéstartalmak vizsgálata mindennapi képeinkben, képzőművészeti alkotásokban, és a népművészetben stb. A stúdium betekintést nyújt a kommunikáció mesterséges csatornáiba, melyek révén a különböző (új, technikai) médiumok egyre nagyobb mennyiségben válnak mindennapi életünk, vizuális kultúránk részévé. A fotó, a videó, a számítógép a közvetett vizuális kommunikáció, a tömegkommunikáció eszközei merőben különböző képtípusokat alkalmaznak. Ezek az álló és mozgó technikai képek, melyeket minden nap fogyasztunk más-más vizuális megközelítést, értelmezést, olvasást igényelnek. 1. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 2. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. Feladat: szín és kommunikáció 3. Film: Az érzékelés határai; Vakok világa; A jövő embere NAT GEO sorozat 4. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25, vagy másik) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. 5. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás, szimbolikus terek. Prokszemika. (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A kül. perspektívák.e.t.hall. A vizuális élmény. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. 6. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. A matematikai és a pszichofizikai tér összehasonlítása (az antik optika és a mai perspektivikus ábrázolás) Hf: Mozgásábrázolási konvenciók, szín konvenciók, színszimbolika a művészetben? 7. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. Vilém Flusser: Képeink, Kép, képi fordulat, 8. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). 9. A vizuális kultúra, vizuális nevelés. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. Kommunikációs játék: egy fotó információ tartalma és a vizuális kultúra szerepe Etnoszemiotika: pásztorjelek, félrevezető jelek, családi tulajdonjelek. 11. Szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. 12. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. 13. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. A fotó, mint a sokszorosítás eszköze. Problematikája. Feladat: fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése 15. Az félévi munka értékelése, aláírás. Ajánlott irodalom: - Bálványos H.-Sánta L.: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció Balassi Kiadó, Bp Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához Nemzeti Tankönyvk., Bp Vizuális Kommunikáció szöv.gyűjtemény (szerk: Blaskó Ágnes, Margitházi Beja) Typotex BP Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra - Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., - R. Arnheim: A vizuális élmény

2 - Paul virilió: Az eltűnés esztétikája - Theodore Roszak: Az információ kultusza - Kepes György: A látás nyelve Bp John Berger: Mindennapi képeink - Edward T. Hall: Rejtett dimenziók - Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal - Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális művészetekben - Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség - Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris Bp KKB 1030 Kommunikációs és vizuális kommunikációs ismeretek I 2012 I. évf. Környezetkultúra alapszak, Kollokviumi témakörök (tervezett!!) 1. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás (a kommunikáció természetes csatornái). Semmi inger-halmozott inger (szélsőséges állapotok illusztrálása). (Pszichológia tankönyvek, érzékelés fogalma, érzékszervek csoportosítása (E.T.Hall)) 2. A látás biológiája, pszichológiája, színlátás. (szín és kommunikáció, színek élettani hatása, színszimbolika, színpreferencia, kulturális összefüggések stb.) 3. A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés, térélmény. Tájékozódás (Kelet-Nyugat) térábrázolás. Prokszemikai összehasonlítások (E.T.Hall: Arab, Amerikai, Fr., Gb., Japán, stb.). A különböző perspektívák. (Kárpáti Andrea, E.T.Hall) 4. A vizuális élmény. A vizualitás alapfogalmai (nézés, látás, belső kép ). A képalkotás 4 változata. Észleleti tartalmak a vizuális élményben. (Bálványos Huba) 5. Szubjektív és objektív vizuális közlések. (Bálványos Huba) 6. A vizuális közlés metódusai, transzpozíció. (Bálványos Huba) 7. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális megismerés, ítéletsémák. (Bálványos Huba) 8. A kommunikáció struktúrája és a vizuális információ. Kommunikációs alapfogalmak, típusok. (Bálványos Huba) 9. A vizuális kultúra értelmezése, területei. (Bálványos Huba) 10. Szemiotika értelmezése, területei, alapfogalmai, a vizuális üzenet szemiológiája, tartalma. (Bálványos Huba) 11. A vizuális dinamika állóképen (Bálványos Huba) 12. A vizuális dinamika mozgóképen, mozgó látványban (Bálványos Huba) 13. A kép fogalma, keletkezése 14. A kép a kamera obscurától napjaink computerképéig. A technikai képek. Média: a fotó, mint a vizuális kommunikáció eszköze. (Kárpáti Andrea) 15. Kép a képben. / André Casthel: Fabulák és formák / Egy kép (műalkotás, népművészeti motívum) jelrendszere, attribútumai

3 Tantárgy neve A tanítás - tanulás szervezése a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység negyedik blokkja segítséget kíván nyújtani a hallgatóknak, a vizuális és környezetkultúra tantárgy tantervi követelmények megismerésében és rendszerezésében, valamint az önálló, kreatív és innovatív tananyagszerkesztés, óratervezés megvalósításában. 2. Tantárgyi program A tanterv, a tanmenet és a tananyag tartalmi és periodikus összefüggései a vizuális nevelés, vizuális kommunikáció és a médiapedagógia, médianevelés folyamatában. A tanterv tartalmi szabályozásának szerepe és folyamata a hazai és a nemzetközi gyakorlatban (az adott területen). A vizuális és környezetkultúra műveltségterület tananyagtartalma az egyes életkori szakaszokhoz harmonizálva. A vizuális kultúra műveltségterület helye az alaptantervben (NAT), más tantervekben és az iskolai programban, a helyi tantervben. Más műveltségterületek vizuális vonatkozásai, koncentrációs lehetőségek. A tanmenet és a tananyag felépítésének összefüggései. Innovatív tartalmi kezdeményezések a tanmenet összeállításában. Tanmenet - projektek, projekt tanmenetek. Önálló óraterv modellek kidolgozása, a tananyag tartalmi megújításának igényével. - Internetes tananyagkeresés, címek - Változó gyermekkultúra, rajz tesztek, - Önmegismerés, internetkultúra - Vizuális nyelvi kutatások (Kárpáti Andrea) - Milyen nehéz ma. Multikultúra, iskolák és különbségek (kisegítő, integráció) - Pedagógus szerep változásai - Kompetencia - Tantárgyi koncentráció, mint lehetőség - Tanmenetek, tantervek 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanmenetszerkesztés szabadon választott korosztály számára. Óratervek, óravázlatok, feladattervek. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 1. Projekttanmenet 2. Innováció a személyes tanítás-tanulás tervezésének folyamatában? 3. Kiselőadás a gyermekkultúra egy választott területéről 5. Az értékelés módszere Saját tanmenet - modellek, óraterv - modellek prezentációja. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Ballér Endre: Tanterv és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Bp., Mátrai Zsuzsa: Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai kiadó, Bp., Nemzeti alaptanterv. OM Bp., Bodóczky István, Sándor Zsuzsa: Tölgyfa program. Komplex vizuális nevelési tanterv. Helikon, Budapest, Sándor Zsuzsa: Tantervelemzés és a tanítás elemzése. Eötvös József Kiadó, Bp., 1997.

4 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tanítási stratégiák a vizuális nevelésben Tantárgy kódja VKM 1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása habil Gaul Emil PhD, DLA egyetemi docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tanegység célja a saját tanítási stratégia kialakítása az elméleti modellek áttanulmányozása alapján. A vizuális nevelés folyamatában a tananyaghoz leginkább adekvát, leghatékonyabb munkaformák és módszerek, valamint a választható értékelési modellek, stratégiák megismerése, alkalmazásuk lehetőségei. 2. Tantárgyi program Feladat és tevékenység alkalmazó rendszerei. A munkaformák tananyag orientált alkalmazása a vizuális nevelésben. Tanítási egységekhez rendelt módszerek típusai a vizuális és környezetkultúra tanításában. A szemléltetés. - A projekt és a feladatsor. A komplex vizuális nevelés. A vizuális képességek és ismeretek értékelésének formái. A diagnosztikus, a formatív, a szummatív, a kritérium és a normaorientált értékelés. Tanórai, az év végi értékelés, a záró, és felvételi vizsgaértékelés, az értékelés kvantitatív és kvalitatív szempontjai. A tanári munka értékelése (az önértékelés szempontjai és a pedagógiai szakmai értékelés jelentősége). Értékelési stratégiák kialakítása. Értékelés és osztályozás a vizuális nevelés különböző tevékenységtípusainál. - Feladatvégeredmények értékelése: hallgatói és gyermekmunkák, tablók. - A hallgatók által felhozott munkák értékelése. Az értékelési szempontok kiválasztása. - A tanításművészet módszere (Mikonya György). Multikulturális nevelés, múzempedagógia - csoportmunka - Projektmunka, projektmódszer, projektoktatás: tervezése, értékelése, résztvevők feladatai, típusai stb. - Portfólió, reflektív gondolkodás - Kompetencia, komplex vizuális nevelés - Projektfeladatok a gyakorlatban 3. Évközi tanulmányi követelmények Tanítási stratégiák, módszertár tervezése adott korosztályhoz, az általános és középiskolai tananyaghoz kapcsolva, meghatározott szempontok alapján. Értékelési stratégiák kidolgozása konkrét feladatokhoz. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy - Projekt tervezése (gondolattérkép, értékelő lap stb) - Óravázlat 5. Az értékelés módszere Tanítási, értékelési stratégiák prezentációja tananyagtípusokhoz rendelve. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakkönyvek, intermediális információs bázisok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) - Horváth Attila: Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. Budapest, é.n., OKI - IFA - Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projekt módszer. In. Mérés, értékelés, vizsga 3. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, M.Nádasi Mária: Projektoktatás Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, Gondolat K. Kör, ELTE BP. 2003

5 - Kárpáti Andrea: Projekt rendszerű vizsga a vizuális nevelésben. Új pedagógiai szemle 1995/11. - Bodóczky István: Értékelés a vizuális-művészeti nevelésben. Kézirat Bodóczky István: Vizuális művészeti projekt az oktatásban. MIE Tanárképző Tanszék módszertani füzetek, 2002

6 Tantárgy neve Vizuális médiumok II. (mozgókép) Tantárgy kódja VKM2207 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+60 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a technikai képek, a mozgókép fejlődésének különböző szakaszaival. Továbbá a különböző filmműfajokon, művész-videókon, mozgóképes alkotásokon és gyakorlati tervezési feladatokon keresztül fejleszteni a hallgatók mozgóképes gondolkodását, a kreatív mozgókép-alkalmazását. Megfelelő kommunikációs készültséget kialakítani korunk (a technikai sokszorosíthatóság kora) meghatározó képiségéhez és manipulációs lehetőségeinek megismeréséhez. A video- és animációsfilm készítése nem médiaalkotókat, hanem a kritikus befogadók nevelését eredményezi. A tantárgy tartalma MOZGÓKÉP VIDEÓ: Média (fogalma, stb.) A technikai médiumok története. A kép a kamera obscurától napjaink comuterképéig. Televíziós és filmműfajok. (Film: Mozgóképtől a mozgóképig I.rész, Film: Terry Gilliam: Az örökmozgó masina). Hír és dokumentum műsorok, dokumentumfilm. (Film: Bunuel: Föld kenyér nélkül, Olajfaló, Barakka). A szerzői film (Bunuel, Dali Godard, Greeneway stb) Film: Dali- Bunuel: Az andalúziai kutya. Kísérleti filmek (Erdély M., Maurer D., Moholy-Nagy L.,) Film: Timár Péter filmjei: Visus / 5 vázlat a szemről, Summa / Gyalog a mennyországba, Freskó, Maurer Dóra: Kalah (színes absztrakt kísérleti animáció) Erdély M: Álommásolatok. A filmidő, filmtér, utalás és filmes elbeszélés, meseszövés és narráció, montázs. Világítási gyakorlat. A videókép. A videózás története, előzményei. Nam June Paik(Film) úttörő munkássága, a Keleti és Nyugati kultúra kapcsolódása. Film: Zbigniev Rybczinski: Tangó, stb. Videó a képzőművészetben, videó installációk és elemzése. A digitális videó jelentősége és korlátai. A képes forgatókönyv, beállítások, jelenetek kapcsolása, cselekmény, metakommunikáció. Kameramozgások, képkivágás, világítás. Zh+mobilfilm készítése (önbemutatás) ANIMÁCIÓ: Képregénytörténet, -tervezése, készítése. Az animáció fogalma, általában az animációról, a hagyományos animáció története és a mozgóképhez, az élőszereplős filmhez való viszonya. Az animáció kezdetei. Az animációs forgatókönyv sajátosságai. Az animáció típusai, műfajai (rajz, báb, kollázs, tárgy és árnyék) felhasználásának színterei. Az animációs műfajok. (Film: Czakó Ferenc riport). Tárgyleírás (kavics). Pörgettyű. Fenakisztoszkóp, PC gyurma animáció készítése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Feladatbeadások: - Világítási gyakorlat feladattervezés, feladatsor tervezése - képes forgatókönyv komplex-filmetűdhöz (gyurma-animáció video elemekkel) - fotóregény, fotótörténet (ppt-ben?) - öninterjú - pörgettyű, fenakisztoszkóp, zoetrop, PC gyurma-animáció? - komplex-film (animáció és video elemek, vagy több féle típusú animáció keverése, BLUEBOX próba) Kötelező, illetve ajánlott irodalom: - Kocsor László: A videofilm-készítés TAN Grafix Bíró Ivett: A hetedik művészet Osiris Kiadó Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret Korona Kiadó Boda Edit: Médiakalauz 1, 2, 3, 4 Magyar Média Műhely Varga Csaba: Film és story board Minores alapítvány Bp Peternák Miklós: Új képfajtákról Balassi Kiadó Házas Nikoletta, Nagy Edina, Seregi Tamás szerk. : A kép a médiaművészet korában, L Harmattan, Bp, 06 - Mozgás, Az animáció tankönyve Bp., Médiapedagógia-szöveggyűjtemény, MIF; Tóth Géza: Animáció az iskolában - Szoboszlay Péter: A rajzfilm; Műhelytitkok sorozat. Corvina 1977.

7 Tantárgy neve Grafikai alapozó gyakorlatok Tantárgy kódja KAB 2006 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Szepessy Béla DLA főiskolai docens Tantárgy oktatójának neve és beosztása Havasi Tamás PhD absz. főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 1. A tantárgy elsajátításának célja A grafikai technikák és anyagok alapvető tulajdonságainak megismertetésével és gyakorlati alkalmazásával olyan ismereteket nyújtani, amelyek alkalmassá teszik a hallgatókat a tágabb értelemben vett grafika világában való eligazodásra. 2. Tantárgyi program A grafika történeti, művészettörténeti áttekintése. A grafika szűkebb és tágabb értelmezési lehetősége. A különböző grafikai technikák kialakulása, változásai az adott korral való összefüggésben. Anyagok, eszközök, gépek, műhelyek. A grafikai lap formai ismérvei, szabályok. A nyomóformák, a műhelymunka, a nyomtatás. Monotípia, papírmetszet, kollázs dúcok, linómetszet, hidegtű, rézkarc, rézmetszet. 16. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. 17. A rajzról és a grafikáról általában (A grafika értelmezése, csoportosításai). A sokszorosító grafikai technikák rendszere, története. Munka a grafikai műhelyben. Szükséges eszközök. TÉMÁK, VIZUÁLIS PROBLÉMÁK: 1. Groteszk. Sorozat, vázlatokkal. 2. Elektronikus textúrák, pixel. Sorozat, vázlatokkal. 3. Élő szövetről készült felvételek felhasználásával készített grafikai sorozat, választott technikával. 4. Felülnézet. Grafikai dúc készítése felülnézeti fotó, rajz felhasználásával. 5. Képgyűjtemény, kép a képben. TECHNIKAI PROBLÉMÁK: 1. A technikák kiválasztása a témákhoz. Vázlatok, megbeszélése. 2. Technikák bemutatása, órai feladatok: Monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, anyagnyomtatás, hidegtű, rézmetszet, rézkarc, aquatinta 3. A dúcok elkészítése. Nyomatok készítése kézzel és sajtógéppel, színes nyomatok. Színvariációk. A ráfedés és az illesztés. Nyomatkészítés magas, mély nyomású, illetve hideg és melegeljárással készült dúcokról. Kollázsszerű nyomóformák. 4. Vonalas rajz átdolgozása magasnyomáshoz használható vázlattá. Hf: papírmetszet dúc 5. Vázlat átdolgozása mélynyomáshoz használható rajzzá. 6. Az eredeti grafikai lap. Papírok, nyomatfelismerés, nyomatminőség,, kisgrafika, ex-libris. 7. Műhelymunka befejezése. 8. A félévi munka értékelése, aláírás, gyakorlati jegy megszerzése. Az aláírás feltételei 1. Kompozíciók, tervek, vázlatok: min. 10 db 2. Groteszk min. 2 db 3. Elektronikus textúrák, pixel. min. 2 db 4. Élő szövetről min. 2 db 5. Felülnézet min. 2 db 6. Képgyűjtemény, kép a képben. min. 2 db

8 A technikák mindegyikét ki kell próbálni: monotípia, frottázs, linómetszet, papírmetszet, hidegtű, rézkarc, aquatinta - Paszpartuzott munka, nemzetközi szabályok szerint min. 2 db összesen min munka Irodalom: - Szabó László: Kortársunk a grafika Debrecen Szabados Árpád: Metszés, nyomtatás Műhelytitkok Budapest Mauer Dóra: Rézmetszet, rézkarc - Műhelytitkok Budapest Krajcek, Ales: A művészi grafika technikái Budapest Bogomolnij, N. J. - Csebikin, A. V. A rézkarc technikája Budapest, Sotriffer, Kristian: A fametszettől a kőrajzig Budapest Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

9 Tantárgy neve Kommunikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek Tantárgy kódja KAB 2003, PAB 2003 Meghirdetés féléve 2 (2011./2012. tanév) Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 (0+30) Félévi követelmény gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Aranyosi Zsuzsánna, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Havasi Tamás főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja VK 18. A félévi munka előkészítése, irodalom. A félévi program ismertetése. Követelmények, határidők, az értékelés módja, az aláírás feltételei. KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KOMMUNIKÁCIÓ 19. Az érzékelés biológiai, pszichológiai alapjai, látás, hallás, tapintás témaköre. Feladat papírtárgy rekonstrukció + Braille írás megfejtése. (Titkosírás, rovásírás,) 20. Film a vakok világáról. Brain storming egy vakok számára létrehozandó mű lehetséges megvalósításához. 21. Képkottázás, képregény 22. Illattér, illatkiállítás, illat vizualizálása. 23. Szín és kommunikáció. Film: A színek világa (kék, vörös 2X25 jegyzetelés: a gyűjtés szempontjai) A látás funkciói, látás és tanulás, térlátás, térérzékelés. A térélmény történeti fejlődése (archaikus, vallásos, modern) és a tértudat ontogenezise. Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra,- szín és szakmák,- szín és építészet 24. Fény-mű létrehozása, fotó, kamera Az érzékelés határai film, (Érzékszervekhez kapcsolódó feladat: hangtérkép, szagtérkép?) 25. Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics 26. Az arc és a mimika 27. A testtartás, testbeszéd és gesztusszótár készítése. 28. Piktogramtervezés: a tanultak alkalmazásával (esetleg gyűjtemény, napló), saját jel, piktogram tervezése? 29. Fotóillúziók, az illúzió témaköre. TÉR 30. Térkép, útvonal fotóval és manuálisan (Botanikus kert térkép, tanösvény, sajátváros nevezetességei) 31. Térátalakítás feladat: Az iskola egyik jellegzetes terét átalakítani fotó és rajz segítségével. Fogalom megjelenítése síkon (betű és szó); Fogalom megjelenítése térplasztika? 32. Alapfogalmak: A vizuális kultúra, Szemiotika, vizuális nevelés, szubjektív és objektív vizuális közlések. A transzpozíció, mint elvonatkoztatás. Vizuális megismerés, ítéletsémák. Az ábrázolási és kifejezési konvenciók rendszere. Vizuális dinamika állóképen, és mozgóképen. A képiség és írásbeliség, illúzió típusok. A kép, mint vizuális elem. Keletkezés, funkció. A kommunikáció mesterséges csatornáiról általában, kép és a szöveg információ tartalma (Flusser). Hang és kép Az félévi munka értékelése. Beadandó feladatok: - Hangra képregény - Gyüjtőmunka, poverpoint: - szín es kultúra, - szín és szakmák, - szín és építészet - Fotóelemzés, egy tárgy megszemélyesítése, kavics - Gesztusszótár - Térátalakítás feladat, vagy a vakoknak készítendő mű portfóliója Ajánlott irodalom: -Bálványos Huba-Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció -Kárpáti Andrea: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához -Kisbali László: Vizuális információ és megismerés, viz. kultúra -Cristina Lastrego-Francesco Testa: Nézz-Láss-Kérdezz I., II., III., -R. Arnheim: A vizuális élmény -Paul virilió: Az eltűnés esztétikája

10 -Theodore Roszak : Az információ kultusza -Kepes György: A látás nyelve -John Berger: Mindennapi képeink -Edward T. Hall: Rejtett dimenziók Mohás Lívia: Találkozás önmagunkkal Ervin Panofszky: A jelentés a vizuális mûvészetekben Voigt V., Szépe, Szerdahelyi: Jel és közösség Robert Sekuler-Randolph Blake: Észlelés Osiris 2000

11 Természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció II. KVB /2012. tanév II. félév Meghirdetés féléve 6. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 0+2 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB2113 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Fekete István, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja KT Környezettan alapszak, Természetvédelmi monitorozó szakirány 1. A tantárgy elsajátításának célja A természetvédelmi ismeretterjesztés és kommunikáció módszereinek gyakorlati alkalmazása 2. Tantárgyi program Műsorkészítés alapjai, videofilm készítés és szerkesztés alapjai és gyakorlata, internetes publikáció alapjai, honlapkészítés, számítógépes alkalmazások megismerése (szövegszerkesztés, kiadványkészítés, hanganyagok szerkesztése, videofilm szerkesztés, WEB lap szerkesztés) 3. Évközi tanulmányi követelmények A bemutatott terepi és labor adatfelvételi és elemző módszerek elsajátítása 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere Önállóan készített kiselőadások, média és WEB munkák értékelése 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Számítógépes programok, videó technika, Internet-en elérhető anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom Csákvári J., Malinák J.(1998) Média-Galaxis - A tömegkommunikáció nyelve és társadalmi kérdései. Szimbiózis" Kulturális Antropológia Alapítvány, Budapest Platt, Richard (1992): Mozi. Szemtanú sorozat. Park Kiadó, Budapest Price, Monroe E (1998) A televízió, a nyilvános szféra és a nemzeti identitás. Magvető Kiadó, Budapest Minél több természetfilm megtekintése, ill. a Környezet- és természetvédelemhez kötődő publicisztikák kritikai szemléletű olvasása. (Élet és Tudomány, Természet Világa, Természet Búvár, National Geographic, stb.

12 TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI Hét Témakör 1. Tematika és a követelmények ismertetése, 2. Animációs alapismeretek manuális animációs játékok 3. Képregény-fotóregény, fotósorozat 4. Fotózás: nonverbális kommunikáció, gesztus és mimika 5. Fotózás: útvonalfotózás 6. Storyboard: képes forgatókönyv. Ismeretterjesztő filmek készítése. 7. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése. 8. PC animáció gyurmafilm összerakása, utómunkálatok (Cakó Ferenc gyurmafilmjei) 9. Világítási gyakorlat 10. Riportfilm-próba (egy választott természet-, vagy környezetvédelmi témáról saját képanyaggal). Nyersanyagok készítése 11. Vágás, utómunkálatok 12. Power Point-os előadás készítés fontosabb technikai, esztétikai ismérvei. 13. Installáció? Tablókészítés? 14. Konzultáció? 15. Hallgatók saját munkáinak bemutatása, értékelése., Gyak jegy. KÖVETELMÉNYEK: (a kötelező órai részvétel mellett) Beadandó egyéni és közös feladatok: 1. Képregény-fotóregény Power Point-os bemutatóval 2. Storyboard az animációhoz és a riportfilmhez (1+1) 3. PC animáció állóképek felhasználásával, gyurmafilm készítése (csoportmunka) 4. Riportfilm (csoportmunka) Témajavaslatok: Környezettudatos vásárlás Szelektív hulladékgyűjtés Veszélyes hulladékok Komposztálás házilag Környezetbarát iroda

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben Tantárgy kódja M 1000 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: től

Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: től Záróvizsga tételsor NYME- SEK Vizuális és környezetkultúra MA szak érvényes: 2011.02.01-től 1. Értelmezze a hétköznapi látvány és a műalkotás befogadásának folyamatát! Jellemezze az ítéletalkotás és a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Környezetkultúra alapszak környezetprezentáció szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr.

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Fotográfus és fotótermék-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 10 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

2013. szeptemberétől

2013. szeptemberétől Környezetkultúra alapképzési szak környezetprezentáció specializáció mintatanterve 2013. szeptemberétől Tantágy neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Gy. ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Látszerész és fotócikk-kereskedő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 725 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Absztrakt / Konkrét fotográfiák Barbárok bejövetele (New York City), camera obscura felvétel színes negatívra, 3/12x18 cm, 1999 Entrópia I-II., szendvicskép, színes fotográfia, 2/47x60 cm, 1999 Perforáció,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS

Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS Aranyosi Zsuzsánna TANTÁRGYLEÍRÁS Design - Tervezési sorozatok Tantárgy kódja KKB 1026 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 (0+60) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

A tantárgy/kurzus száma SGYTET 283xxx2/0/f/2 SYMBNA 3 Óraszám/hét 2 óra

A tantárgy/kurzus száma SGYTET 283xxx2/0/f/2 SYMBNA 3 Óraszám/hét 2 óra A tantárgy/kurzus címe Épületmodellezés, -fotózás A kurzus típusa Előadás-gyakorlat A tantárgy/kurzus száma SGYTET 283xxx2/0/f/2 SYMBNA 3 Óraszám/hét 2 óra Félév 2. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: Dr.

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben