J E G Y Z Ő K Ö N Y V június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: június 26. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Riz István képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Medvéné Bársony Katalin Zsirosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Kiss Zoltánné jegyző iskolaigazgató mb. óvodavezető Közösségi Ház vezető jegyzőkönyvvezető A meghívottak közül távol van: Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Kiskinizs Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét javasolja megbízni. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglalt napirendi pontokat, 3. napirendi pontként Egyéb indítványok, bejelentések napirendi ponttal javasolja kiegészíteni. JAVASOLT NAPIREND 1.) Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a gyermekjóléti tevékenységről Előadó: Tóth Ferencné jegyző 2.) A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása, elfogadása Előadó: polgármesterek 3.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek:

2 2 NAPIREND 1.) Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a gyermekjóléti tevékenységről Előadó: Tóth Ferencné jegyző 2.) A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása, elfogadása Előadó: polgármesterek 3.) Egyéb indítványok, bejelentések NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Beszámoló a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a gyermekjóléti tevékenységről Előadó: Tóth Ferencné jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester véleménye szerint a Közös Önkormányzati Hivatal működése megfelel a jogszabályi előírásoknak és az elvégzett munkát illetően, a lakosság és a kormányzati szervek által támasztott elvárásoknak is. A Hivatal feladata a Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése. Ebben az évben a CNÖ három eredményes pályázatot bonyolít, amely szintén jelentős többletfeladatot jelent a gazdálkodást végző köztisztviselő számára. Az írásos anyag melléklete tartalmazza az ügyiratforgalom évi adatait, valamint a halmaji és kiskinizsi képviselő-testületek üléseire, döntéseire vonatkozó adatokat. Halmaj községben évben 15 nyílt, 14 zárt ülés, évben 15 nyílt és 11 zárt ülés megtartására került sor. Az idevonatkozó szabályok szerint évenként hat ülés tartása kötelező. A hivatalvezetővel közösen arra törekednek, hogy a döntések, a kiadott iratok mindenben nyelvtanilag, stilisztikailag megfeleljenek a mai kor követelményeinek. Mindenki előtt jól ismert, hogy a startmunka program bonyolítása adminisztráció terén is jelentős többletfeladatot eredményez. Véleménye szerint az ügyintézés szakszerű, udvarias. Bízik benne, hogy a lakosság is elégedett a hivatal tevékenységével. Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a kinevezett köztisztviselők létszáma 6 fő. Az elmúlt évben 2 fő közfoglalkoztatott segítette a munkát. Mindkét dolgozó március 1-től kinevezésre került. Az írásos anyag kiegészítéseként elmondja, hogy többletfeladatot jelent a meg nem fizetett díjak behajtása évben 850 eft. víziközmű tartozás keletkezett, amelyből 645 eft. behajtása megtörtént. Korábbi testületi döntés értelmében a Vasonca Nonprofit Kft-nél nyilvántartott eft. összegű szennyvízdíj hátralék 10 %-on megvásárlásra került, melynek behajtása jelenleg folyamatban van. Zsirosné Becse Gizella mb. intézményvezető köszönetét fejezi ki a Jegyző Asszonynak a be nem fizetett étkezési térítési díjak beszedésében nyújtott segítségért. Megjegyzi, hogy a hátralékok között évi meg nem fizetett tartozás is volt, amelyet szintén sikerült beszedni. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető szintén köszönetet mond a Jegyző Asszonynak a munkavégzés során tanúsított pozitív hozzáállásáért, rugalmasságáért. Amióta a Jegyző Asszony vezeti a hivatalt, a közöttük fennálló munkakapcsolat során egyetlen nyitott kérdés sem maradt. A továbbiakban a feladatok hasonló színvonalú ellátásához minden jót kíván. Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy kiegyensúlyozott, nyugodt munkahelyi légkört tapasztal. A Jegyző Asszony, valamint az apparátus is minden segítséget megad. Kiskinizs községben az ügyintézés során probléma nem merült fel. Az ügyintézők tájékoztatják az érintett lakosságot a jogszabályban biztosított lehetőségekről, valamint egy-egy ügyfajtában a szükséges feltételekről, csatolandó dokumentumokról. Összességében elégedett a köztisztviselők munkájával.

3 3 Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint sok és sokféle feladat hárul az apparátusra. Örömteli, hogy a dolgozók megfelelő többen felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A Jegyző Asszony, valamint az apparátus többi tagja mindig megfelelő hangnemben fogadják az ügyfeleket. Megköszöni az eddig végzett tevékenységét. Sok sikert és jó egészséget kíván, reméli, hogy még sokáig dolgozhatnak együtt. Kovács Pál alpolgármester elmondja, hogy a hatósági feladatok körében rögzítésre került az anyagban a évben lezárt ügyiratrendezés, ami szintén többletfeladatot jelentett az apparátus részére. Kérdése, hogy a többletmunkaidő milyen formában került kompenzálásra? A kötelező továbbképzési rendszer hogyan alakult, hogyan tudták teljesíteni, a meglévő munkaterhek mellett? A teljesítményértékelés hogyan történik? Van-e azzal összefüggésben ösztönző erő? Az anyagban szerepel, hogy a szociális támogatás felvétele néhány esetben jogosulatlanul történt? Ez mit takar, amikor az ügyfél kérelmét benyújtotta, valótlant állított, esetleg az érintett hatósági ügyben nem született helyes döntés? Megköszöni a Kiskinizs település lakossága érdekében végzett hatósági munkát. Tóth Ferencné jegyző a dicsérő szavakat köszöni. Megjegyzi, hogy az elvégzett munka csapatmunka eredménye. A hivatali időn túl végzett munka ellentételezésére az elmúlt év végén került sor. Mindenki előtt ismert, hogy a jogszabályban rögzített javadalmazáson túlmenően, a képviselő-testületek biztosítják a Közös Hivatal részére az egyéb juttatásokra fordítható keretösszeget. A kötelező továbbképzési rendszer évben került bevezetésre. A dolgozóknak lehetőségük volt a meghirdetett képzések közül választani. A témák szorosan kapcsolódnak a hatósági munkához, ezért arra vonatkozóan a köztisztviselőknek korábban is rendelkeznie kellett ismeretekkel. Az oktatóanyagból munkaidőn kívül készültek fel a dolgozók és tettek sikeres vizsgát. A teljesítményértékelés kötelező előírás. A köztisztviselők teljesítményét félévenként kell értékelni. Véleménye szerint elegendő lenne az évenként történő értékelési rendszer. Az értékelés eredményeként a bér 20 %-al csökkenthető vagy 50 %-al emelhető. A béremelés az elvonásból finanszírozható. A szociális ellátások jogosulatlan felvételének az az oka, hogy az érintettek részére másféle ellátást (pl.: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) állapítottak meg, valamint néhányan Munkaügyi Központ által szervezett képzésben vettek részt, azonban ezeket a tényeket az érintett ügyfelek elmulasztották bejelenteni. Általában nem szándékosságról, inkább a vonatkozó jogszabály hiányos ismeretéről, vagy feledékenységről lehet szó. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a teljesítményértékelés következtében egyetlen egy dolgozó bére sem került csökkentésre. A felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók 10 %-al magasabb juttatásban részesülnek. A pedagógus életpálya kialakítását követően, a gazdaság teljesítőképességének növekedése lehetőséget teremt az egyéb ágazatban dolgozók bérrendezésére is. Bízik benne, hogy a köztisztviselői szférában is javulni fog a bérszínvonal, hiszen a bérek hat éve nem változtak. Palásti László képviselő köszöni, hogy a Jegyző Asszony a békés nyugdíjas évek helyett, a problémákkal teli, munkával töltött éveket választotta. BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL Tóth József polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok alapfeladatai közé tartozik a gyermeki jogok érvényesítéséhez történő segítségnyújtás, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről való gondoskodás, a hiányzó szülői gondoskodás pótlása. A gyermekjóléti feladatok ellátásában segítséget nyújt a Szikszói Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja. A Szolgálat munkatársaival a kapcsolattartás folyamatos. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggésben egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Tóth József polgármester kéri, hogy a képviselő-testületek, fogadják el a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót. A határozat-tervezet kiegészítését javasolja azzal, hogy a Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a jegyző és a hivatali dolgozók lelkiismeretes és eredményes munkájáért. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a gyermekjóléti tevékenységről készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:

4 4 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és a gyermekjóléti tevékenységről készült beszámolót egyhangúlag elfogadja, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 290/2014. (VI.26.) határozata a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájának értékeléséről, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f. pontja alapján megtárgyalta a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról készített beszámolót, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló értékelést és azt elfogadja. A Képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a jegyző és a hivatali dolgozók lelkiismeretes és eredményes munkájáért. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző II. NAPIREND A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása, elfogadása Előadó: polgármesterek (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy szükséges a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának megtárgyalása, tekintettel arra, hogy abban két változás átvezetése szükséges. Megszüntetésre került a jegyzői kollégium. A továbbiakban a jegyzők tanácskozási joggal vehetnek részt a Társulási Tanács ülésén. Szükséges továbbá a módosítás, az alaptevékenységek besorolási kódjának változása miatt. A módosítások a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásán való átvezetéséhez szükségesek. Javasolja az előterjesztés elfogadását. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 291/2014. (VI.26.) határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: polgármester III. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a február 27-én és az április 24-én tartott együttes üléseken döntés született a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos törvényességi felhívásában foglaltakról.

5 5 Jelenleg az állami tulajdonú, NHSZ Tapolca Kft. végzi a közszolgáltatást, amely a Törvényességi Felügyeleti Főosztály BO/13/2/158-95/2014. számú állásfoglalása szerint, továbbra sem felel meg a jogszabályi előírásoknak, tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény előírásaira figyelemmel a közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb július 1-ig meg kell kötni. A Hernád Völgye és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás által a szolgáltatás ellátására létrehozott Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzése megtörtént, az OHÜ engedély beszerzése folyamatban van. Az engedély beszerzését követően a társaság végzi majd a szolgáltatást, egyelőre valószínűleg alvállalkozó útján, tekintettel arra, hogy jelenleg nem rendelkezik hulladékszállító járművel. A szolgáltatást jelenleg ellátó NHSZ Tapolca Kft. a hulladékszállításhoz szükséges engedélyekkel rendelkezik. Az Önkormányzat továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Hernád Völgye és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás által létrehozott Non-profit Kft. minél előbb végezhesse a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testületeket: Amint az ismert, mindkét önkormányzat nyertes lett a nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázaton. A nyári szünet teljes tartamára - június 16-tól augusztus 31-ig - Halmaj községben 78, Kiskinizsen 42 gyermek részesülhet ingyenes étkeztetésben. Mindkét önkormányzat vállalta, hogy a gyermekek számára, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése érdekében különféle programokat szervez. A programok összeállításában és lebonyolításában a Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Közösségi Ház közreműködését kell kérni. Az étkeztetést biztosító konyha június 30-tól, két hétig zárva tart. Ez idő alatt, a perei Aranyhordó Panzió, Étterem-ből biztosítják a szolgáltatást a programban résztvevő gyermekek, valamint a szociális étkezők számára. A kétfogásos ebédet - eldobható csomagolásban - szállítják ki 440.-Ft. egységáron. A vendégebéd ára 650.-Ft. A térfigyelő rendszer kiépítésére benyújtott pályázat szintén nyertes lett mindkét településen. Az encsi térségből 80 településről nyújtottak be pályázatot, melyből 19 pályázatot hirdettek ki nyertesként. Az Encsi Rendőrkapitányság vezetője az érintett települések polgármesterei részére tájékoztatót tart a témában. A Belügyminisztérium állásfoglalást készített a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatban minden önkormányzat számára. Elvárás, hogy az illetékes Rendőrkapitánysággal egyeztetni kell a rendszer kiépítésére, üzemeltetésére vonatkozóan. A támogatási szerződés aláírásra került. A szerződés aláírásától számított 10 napon belül kiutalásra kerül a támogatás. Halmaj 9 millió Ft., Kiskinizs 4,2 millió Ft. támogatásban részesül. A beruházás megvalósításának határideje december 31. A forgalmasabb helyeken, valamint a bejövő és kimenő forgalom naplózására korszerű, rendszámfelismerő infrakamerák kerülnek felszerelésre. Az üzemeltetésre közterület felügyeletet kell létrehozni. A közterület felügyelet irodája a Kossuth út 24. szám alatt, jelenleg KMB irodaként is funkcionáló épület, használaton kívüli helyiségében kerülne kialakításra. Javasolja, hogy a következő ülésen döntsön a Képviselő-testület a rendszer kiépítésére vonatkozó meghívásos eljárás megindításáról. Mezőőri szolgálat bevezetését is indokoltnak tartja, melynek fenntartásához javasolja mezőőri járulék kivetését. A mezőőri szolgálat és a közterület felügyelet egy kormányzati funkción történő működtetésére tesz javaslatot. Július 1-jén köztisztviselői nap keretében a Közös Hivatal dolgozói részére parlamentlátogatást szerveznek. A köztisztviselői napon a hivatal zárva tart. A Munkaügyi Központ szervezésében diákmunka végzésére nyílt lehetőség. Halmaj községben 1 hónapos időtartamban - hat órás időkeretben - 12 fő foglalkoztatható. A bérezés a garantált minimálbér, bruttó 76 eft. nettó 50 eft. Orosz Miklósné polgármester a térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatban elmondja: jogszabályi előírás, hogy a kamerákat szakképzett (közterület felügyelői, rendvédelmi szakképzettséggel rendelkező) személy felügyelheti. Az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját, és az együttes ülést bezárja.

6 6 Kiskinizs község önkormányzatának képviselői az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői rövid szünet után folytatják az ülést. Tóth József polgármester megállapítja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is határozatképes, az együttes ülés folytatásaként az önálló ülést megnyitja. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 4.) Egyéb indítványok, bejelentések 5.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 4.) Egyéb indítványok, bejelentések 5.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása NAPIREND TÁRGYALÁSA IV. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések XI. HALMAJI NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMJAINAK MEGTÁRGYALÁSA Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a XI. Halmaji napokat augusztus ig terjedő időpontban rendezze meg. A rendezvénnyel összefüggő költségek finanszírozásához nyújtsanak be pályázatot. Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület csatlakozzon az 1úton Nemzetközi Zarándoknap programjához, melynek keretében az előzetes tervek szerint - az egynapos járóföldre lévő - Monokra történik zarándoklat a családokért. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 292/2014. (VI.26.) határozata a XI. Halmaji napok megrendezéséről Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus ig terjedő időpontban, testvértelepülési találkozóval egybekötve, megrendezi a XI. Halmaji Napok rendezvénysorozatot. A falunap és a testvértelepülési találkozó megrendezéséhez szükséges fedezetet a Képviselő-testület pályázati támogatásból biztosítja. Határidő: augusztus 16. Felelős: polgármester A Képviselő-testület ezt követően részletesen megvitatta a XI. Halmaji Napok rendezvénysorozat programjait, amely a következő: Augusztus 16. (szombat) 7.00 órától 1úton Nemzetközi Zarándoknap jegyében zarándoklat a családokért Halmajtól Monokig órakor A Református Templomban Tabáni István koncertje órakor A Tornateremben az összetartozás jegyében bál. Belépőjegyek Ft-os egységáron a képviselő-testületi tagoknál, vagy a Közösségi Házban elővételben vásárolhatók.

7 7 Augusztus 17. (vasárnap) órakor Zenés ébresztő fúvószenekarral a település utcáiban órakor Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban órakor A főtéri nagyszínpadon ünnepélyes megnyitó, az új kenyér megáldása és megszentelése órakor Műkedvelő művészeti csoportok műsora órakor Ebéd órakor Csiribiri együttes gyermekműsora órától óráig egyeztetés alatt órakor Fellép Kaczor Feri a Nóta tv. sztárja órakor Apostol együttes koncertje órakor Tűzijáték Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató az ülésre megérkezik. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSOK BIZTOSÍTÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a 2014/2015-ös tanévvel összefüggő kiadások enyhítése céljából azt javasolja, hogy iskolakezdési támogatást abban az esetben biztosítson a Képviselő-testület a tanulók részére, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 92 eft-ot. Az általános iskolai tanulók részére a korábbi gyakorlathoz hasonlóan ingyenes javasolja biztosítani a füzetcsomagot. Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató a tavalyi év tapasztalatait összegezve, az általános iskolás tanulók részére biztosított támogatással kapcsolatban a következőket mondja el: A 2014/2015-ös tanévtől, felmenő rendszerben, az első és második évfolyamos tanulók ingyenesen kapják a tankönyvet. Az előző évben a tankönyvbeszerzés rendje jelentősen megváltozott. A tankönyvek árát a szülőknek már július hónapban ki kellett fizetni. A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskolának jelenleg 27 olyan tanulója van, aki halmaji állandó lakcímmel rendelkezik és a 2014/2015-ös tanévben, a tankönyv beszerzéséhez semmiféle támogatásra nem jogosult. Az elmúlt évben a szülők kiegyenlítették a tankönyvek vételárát, melyhez a Képviselő-testület 50 %-os kedvezményt biztosított. Ezáltal a tanulók évfolyamonként eltérő támogatásban részesültek. Az iskolakezdési támogatás megállapítására vonatkozó határozatban rögzítésre került, hogy a szülők - a tanév végén - a tankönyvet kötelesek visszaadni. Az érintett szülők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy a tankönyveket megtarthassák. A megváltozott körülményekre tekintettel, azt javasolja, hogy a 27 általános iskolás tanuló részére, az iskolakezdéssel összefüggő kiadások enyhítése céljából pénzbeli támogatást nyújtson az önkormányzat, a Képviselő-testület által javasolt mértékben. Tóth József polgármester egyetért az elhangzottakkal. Javasolja, hogy a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói részére kivéve az alanyi jogon tankönyvtámogatásban részesülőket 5 eft. pénzbeli támogatást biztosítson a Képviselő-testület. Tóth József polgármester összegezve az elhangzottakat javasolja, hogy azok az általános iskolai tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra nem jogosultak 5 eft. iskolakezdési támogatásban részesüljenek. Az alanyi jogon tankönyvtámogatásban részesülő középiskolai tanulók 8 eft., a tankönyvtámogatásra nem jogosultak 15 eft. támogatásban részesüljenek. A főiskolán, egyetemen tanulmányokat folytatók részére 20 eft. összegű támogatás biztosítását javasolja. Halmaj község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

8 8 5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 17/1997. (XI. 28.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése, valamint az évi XXXI. tv. 21. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő önkormányzati rendeletet alkotja: A rendelet 2. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: l. 2. (5) Az iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. A rendelet III. fejezete a következő 9/A -al egészül ki: 2. 9/A : A Képviselő-testület a 2014/2015. tanév kezdetére azon általános iskolás, közép- és felsőfokú intézményben tanulók részére, akiknek állandó lakcímük Halmaj községben van, és ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, iskolakezdési támogatást biztosít segélykerete terhére, a következőkben foglalt feltételek szerint: 1.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói kivéve az alanyi jogon tankönyvtámogatásban részesülőket Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek. 2.) A halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói részére, természetbeni juttatás címén, ingyenesen biztosítja a füzetcsomagot. 3.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra jogosultak, keresettel, jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek. 4.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra nem jogosultak, keresettel, jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek. 5.) Azon felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, akik keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek. 6.) A középfokú oktatási intézményben tanulók, valamint a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói legkésőbb szeptember 30-ig iskolalátogatási igazolást kötelesek benyújtani. 7.) Abban az esetben, ha valamely tanuló/hallgató tanulmányait nem kezdi meg, illetve október 1-ig abbahagyja, úgy a szülő a felvett iskolakezdési támogatást köteles legkésőbb október 15. napjáig a halmaji Önkormányzat számlájára visszafizetni. 8.) A kérelmeket az Önkormányzat hivatalában lehet benyújtani legkésőbb augusztus 28-án 16 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetés augusztus 29-én 8 órától 12 óráig a házipénztárból történik a jogosultak részére. 9.) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra a nevelőszülőnél elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek. 3. Ez a rendelet augusztus 1. napján lép hatályba, és december 31. napján hatályát veszti. Medvéné Bársony Katalin iskolaigazgató az ülésről eltávozott.

9 9 TERMŐFÖLD VÁSÁRLÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester javasolja, hogy az Önkormányzat vásárolja meg Venczel János Halmaj, Petőfi út 2. szám alatti lakos tulajdonát képező halmaji zártkerti 1969 hrsz-ú, 3168 m 2 nagyságú (kert és gazdasági épület, szőlő, kert művelési ágú) ingatlant Ft. vételárért. Az ingatlanon található borház pincével, amely a mezőőri szolgálat pihenőhelyének is alkalmas lehet. A tulajdonos az ingatlant értékesíteni kívánja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 293/2014. (VI.26.) határozata a halmaji zártkerti 1969 hrsz-ú, ingatlan megvásárlásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Venczel János Halmaj, Petőfi út 2. szám alatti lakos tulajdonát képező, halmaji zártkerti 1969 hrsz-ú, 3168 m 2 nagyságú (kert és gazdasági épület, szőlő, kert művelési ágú) ingatlan megvásárlására vonatkozóan Ft., azaz kétszázezer forint vételárért. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlásával összefüggő intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szerződést írja alá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester ismerteti a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatás biztosítására vonatkozó kérelmét. A CNÖ TÁMOP keretében Komplex Egészségmegőrző Program Halmajon elnevezésű pályázaton eft. támogatásban részesült. A pályázathoz önerő biztosítására nem volt szükség, azonban a pénzügyi lebonyolítással összefüggésben keletkezett 100 eft. bankköltséget nem támogatják, ezért annak biztosításához a CNÖ az Önkormányzat segítségét kérte. A program keretében több nagyobb értékű eszközt vásárolt a CNÖ, amelyek az Ifjúsági Házban kerültek elhelyezésre. Közösségi használatra beszerzésre került 15 db. kerékpár, amelyeknek az Általános Iskolában történő elhelyezésére tesz javaslatot. Javasolja, hogy 100 eft. vissza nem térítendő támogatást biztosítson a Képviselő-testület a CNÖ részére a program teljes körű megvalósításához. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 294/2014. (VI.26.) határozata a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás biztosításáról Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról a CNÖ köteles elszámolni december 31-ig. A támogatás a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél fennálló bankköltségre, valamint a pályázat során felmerült olyan kiadásokra fordítható, amely a pályázati támogatásból nem finanszírozható, de a sikeres lebonyolításhoz szükséges. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

10 10 SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNNYAL FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Tóth József polgármester ismerteti a Szimbiózis Alapítvány kérelmét. Mindenki előtt ismert, hogy az Alapítvány értelmi akadályozottak, autisták, és halmozottan fogyatékosok szállításával foglalkozik. Finanszírozási szerződés megkötésénél előnyt jelent, ha az Alapítvány feladat-ellátási szerződést köt a térség önkormányzataival. A megállapodás megkötése nem anyagi hozzájárulást jelent, kizárólag elvi támogatásról van szó. Javasolja a feladat-ellátási szerződés megkötését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 295/2014. (VI.26.) határozata a Szimbiózis Alapítvány Szimbiózis Integrált Támogató Szolgálatával feladat-ellátási szerződés megkötéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szimbiózis Alapítvány Szimbiózis Integrált Támogató Szolgálatával feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat a településen élő értelmi akadályozottak, autisták és halmozottan fogyatékossággal élők életminőségének javítása, az érintettek családban maradásának támogatása érdekében, feladat-ellátási szerződést köt a Szimbiózis Alapítvány Szimbiózis Integrált Támogató Szolgálatával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester ŐSZI NAPSUGÁR SZÉPKORÚAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE TÁMOGATÁS KIUTALÁSA Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő elmondja, hogy az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére a Képviselő-testület január 30-án megtartott ülésén 300 eft. támogatás biztosításáról döntött, azzal, hogy a támogatás felét február 15-ig, a fennmaradó részt augusztus 15-ig utalják át az Egyesület részére. Az Egyesület kirándulást szervez, ezért kérik, hogy a támogatás fennmaradó részéből 100 eft-ot biztosítson a Képviselőtestület a kirándulás költségeinek finanszírozásához. Tóth József polgármester elmondja, hogy Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-án tartott ülésén, határozattal döntött az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére 300 eft. vissza nem térítendő támogatás biztosításáról az egyesület működésével kapcsolatos kiadások finanszírozása céljából. A támogatás 50 %-ának átutalása február 15-ig megtörtént, a fennmaradó rész kiutalásáról augusztus 15.ig kell gondoskodni. Ezért nincs annak akadálya, hogy az Egyesület részére a 100 eft. átutalása megtörténjen. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. START-MUNKA PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ BRIGÁDVEZETŐK RÉSZÉRE ERZSÉBET-UTALVÁNY BIZTOSÍTÁSA Béres Sándor alpolgármester javasolja, hogy a Start-munka programban dolgozó brigádvezetők részére munkájuk elismeréseként Erzsébet-utalványt biztosítson a Képviselő-testület, visszamenőleg március 1. napjától. Fontosnak tartja, hogy kizárólag a jó munkateljesítményt nyújtó munkavállalók részesüljenek juttatásban, teljesítményüktől függően, eltérő mértékben. A visszamenőleg négy hónapra biztosított béren kívüli javadalmazás 384 eft. többletkiadást eredményez. Mindenki előtt közismert, hogy a közfoglalkoztatottak bruttó bére 77,3 eft., mely nettóban 51 eft. jövedelmet jelent. Ezt a munkabért kapja - a családi kedvezményre jogosultak kivételével - minden dolgozó, függetlenül az elvégzett munka minőségétől. Fontosnak tartja a jól dolgozó munkavállalók jutalmazását, amely a kevésbé jól teljesítőket is jobb teljesítményre ösztönözheti.

11 11 Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő egyetért a brigádvezetők jutalmazásával. Tóth József polgármester szintén javasolja a brigádvezetők részére március 1. napjától a béren kívüli juttatás megállapítását. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 296/2014. (VI.26.) határozata a Start-munka programban résztvevő brigádvezetők részére Erzsébet-utalvány biztosításáról Halmaj Község Önkormányzata megtárgyalta a Start-munka programban dolgozó brigádvezetők részére Erzsébet-utalvány biztosítására vonatkozó javaslatot, azzal egyetért. A közfoglalkoztatásban dolgozó brigádvezetők részére munkájuk elismeréseként Erzsébet- utalványt biztosít a Képviselő-testület, visszamenőleg március 1. napjától a évi költségvetési tartalék terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, mint a közmunkaprogram szakmai vezetőjét a határozatban foglaltak végrehajtására azzal, hogy kizárólag a jó teljesítményt nyújtó munkavállalók részesüljenek ebben a juttatásban. Határidő: azonnal Felelős: alpolgármester URNAFAL ÉPÍTÉSE A HELYI KÖZTEMETŐBEN (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a köztemetőbe tervezett urnafal elkészítésére vonatkozóan a Walter Kőfaragó Termelő és Kereskedő Betéti Társaságtól érkezett árajánlat 40 részes, gránitból készült urnatartó rekeszre, valamint írástáblára eft. összegben. Petró Imre kőfaragó mester megbízás esetén háromféle anyagból vállalja az urnafal elkészítését. Kínai alapanyagból eft., indiai anyagból eft. az ajánlati ár. Olasz anyagból történő elkészítésre ajánlatot később tud tenni, mert az alapanyag árára vonatkozóan nem rendelkezett információval. Az elmúlt évben, két, 20 férőhelyes urnafal alapja készült el a ravatalozó mellett. Javasolja, hogy első körben 20 urnahely elkészítésére kerüljön sor. A közfoglalkoztatási program keretében vállalta az Önkormányzat, hogy az urnafalat saját forrásból építi meg. Palásti László képviselő véleménye szerint költségtakarékosabb megoldás lenne az urnafal megépítése közvetlenül a ravatalozó épülete mellett. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni, hol a legmegfelelőbb az urnafal elhelyezése. Amennyiben az épület falának mentén kerül elhelyezésre, a meglévő alapra ülőpad helyezhető el. A beruházást november 1-re javasolja megvalósítani. A halottak napján annak megszentelése is megtörténhet. Javasolja, hogy vásároljon az Önkormányzat egyforma, új székeket a ravatalozóba, mert a meglévő székek már elavultak, azoknak cseréje szükséges. Javasolja, hogy a Képviselő-testület később hozzon döntést a témában. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint, abban az esetben, ha a ravatalozó mentén kerül kialakításra az urnafal, a meglévő lábazatot el kell bontani, mert az az urnás temetéskor zavaró lehet. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.

12 12 AJÁNLAT A HALMAJ, FŐ ÚT 26. SZÁM ALATTI INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA Tóth József polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Halmaj, Fő út 26. szám alatti lakóingatlan tulajdonosa jelezte, hogy vevő jelentkezett a kérdéses lakóépületre, amelyet eft-ért az Önkormányzat számára értékesítenének. A Képviselő-testület január 30-án tartott ülésén már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy fejlesztési célú elképzeléseinek megvalósítása céljából, kedvező pályázati döntés esetén, vételi ajánlatot tesz a lakóházas ingatlan megvásárlására vonatkozóan, az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított Ft. vételárért. Javasolja, hogy a Képviselő-testület továbbra is tartsa fenn vételi szándékát. Tekintettel arra azonban, hogy a évi költségvetésben nem terveztek kiadást az ingatlan megvásárlására, ezért a szükséges pénzügyi forrást meg kell keresni a vásárláshoz. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: 297/2014. (VI.26.) határozata Halmaj, Fő út 26. szám alatti lakóházas ingatlan megvásárlásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaj, Fő út 26. szám alatti lakóházas ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatot, azzal egyetért és a következő határozatot hozza. A Képviselő-testület a 8/2014.(I.30.) határozatával döntött arról, hogy fejlesztési célú elképzeléseinek megvalósítása érdekében, kedvező pályázati döntés esetén, vételi ajánlatot tesz a halmaji belterületi 279 hrsz-ú, természetben a Halmaj, Fő út 26. szám alatt található lakóházas ingatlan megvásárlására vonatkozóan, az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított Ft. vételárért. A Képviselő-testület a vételi szándékot továbbra is fenntartja. A évi költségvetésében nem tervezett kiadást az ingatlan megvásárlására, ezért a szükséges pénzügyi forrás megléte esetén tudja azt megvásárolni. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ FELÚJÍTÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a köztemetőben elhelyezett I. világháborús emlékmű felújítására benyújtott pályázat nyertes lett, a beruházásra csökkentett összegben 1 millió Ft. támogatást nyert az Önkormányzat. A pályázathoz 5 % önerő biztosítása szükséges, ezáltal a felhasználható összeg eft. A felújítás során az emlékmű fekete színű gránittal történő burkolása, valamint a feliratok arany színnel történő újraírása valósul meg. Véleménye szerint a jelenlegi felirat ( ) módosítása szükséges, mert az I. világháború között zajlott. Javasolja, hogy a következő ülésig tájékozódjanak az évszámok vonatkozásában, kérjék esetleg történész segítségét. Javasolja továbbá, hogy kerüljön az emlékműre a történelmi címer, a három egyházi jelkép, valamint az emlékmű tetejére egy turulmadár. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 298/2014. (VI.26.) határozata első világháborús hősi emlékmű felújítására pályázat benyújtásáról Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2014.(I.30.) határozatával döntött a köztemetőben elhelyezett, első világháborús hősi emlékmű felújítására történő pályázat benyújtásáról. Az emlékmű felújításához a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Ft. pályázati támogatást biztosított, amelyhez 5 % önerő szükséges.

13 13 A Képviselő-testület a felújítás megvalósításához szükséges Ft. önerőt a évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet: Javasolja, hogy az Önkormányzat vásároljon egy hintót 120 eft-ért, valamint egy pónilovat 35 eft. vételárért. A hintót és a pónilovat megtekintették. A pónilovat chip-el kell ellátni, valamint a szállításáról is gondoskodni kell, amelynek költsége eft. A pónilovat az óvodások lovagoltatásra használnák, ami nyilvánvalóan nagy élmény lesz a gyermekek számára. Szükség van még biztonsági mellény, valamint sisak beszerzésére is. Az Általános Iskola bejáratánál lévő lámpaoszlopra - az ELMIB munkatársai által - felszerelésre került egy 10 W-os teljesítményű, LED-es tesztlámpa, amellyel 70 %-os energia-megtakarítás érhető el a jelenlegi 40 W-os teljesítményű közvilágítási lámpákhoz képest. Javasolja, hogy költségkímélő megoldással, közösségi összefogás keretében, a nyári időszakban készítsenek játszóteret a településen. A játszótér lehetséges helyszínéről később döntsenek. A közelmúltban megvásárolt Dózsa György út 59. szám alatti ingatlan hasznosítására szükségesnek tartja tanulmányterv készítését. Tervező ajánlatot kértek a Karcműhely Kft-től a településközpont közterületi és zöldfelületi rendszerének kialakítására és a hozzá tartozó színpad és kiszolgáló épület tanulmánytervének elkészítésére. Az ajánlat 440 eft+áfa, amely nem tartalmazza a szabadtéri színpad vázlattervét mely 140 eft+áfa. Javasolja, hogy kérjenek még legalább két ajánlatot a tervezésre vonatkozóan, és később térjenek vissza a téma megtárgyalására. Javasolja, hogy a Képviselő-testület nyújtson be pályázatot a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézményekbe napelem-rendszer telepítése céljából. A pályázat 100 %-os támogatású, ahhoz önerő biztosítása nem szükséges. Halmaj Községi Önkormányzat csatlakozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által koordinált Helyi Közösségi Akadémiához. A program keretében az Akadémia tagjai részére a program megvalósításának időtartamára, ingyenes használatra, laptopot biztosít az NKE, valamint három workshop megrendezésére kerül sor a Közösségi Házban, összesen 300 eft. támogatással. A startmunka program keretében beszerzésre került egy traktor 6 millió Ft. értékben, valamint útfelbontáshoz, faltöréshez használható, nagy teljesítményű bontókalapács. Ebben az évben 345 eft. a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege, amely eszközbeszerzésre fordítható. Javasolja, hogy a támogatásból 150 eft-ot fordítsanak könyvbeszerzésre. Megjegyzi, hogy lehetőség van még könyvbeszerzésre a Márai-programból, valamint minden nyilvános könyvtár részére térítésmentesen biztosítanak egy könyvsorozatot. Az általános iskolás gyermekek szállítása, az önkormányzati tulajdonban lévő, 2005-ös évjáratú, 18 személyes MERCEDES Sprinter típusú kisbusszal történik. A gépjárműnek reggel kor kell indulnia a környező településekre ahhoz, hogy az intézménybe minden gyermek időben megérkezzen. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonát képezi, egy 2010-es évjáratú, 35 személyes, jó állapotban lévő autóbusz, amelyet a Társulás értékesíteni kíván. Kérelemmel fordult az EMMI Köznevelési Államtitkárságához, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, hogy biztosítsa a szükséges fedezetet a gépjármű megvásárlásához. Amennyiben a kérelmet támogatják, javasolja a jelenleg meglévő iskolabusz értékesítéséből származó bevételt az új gépjármű beszerzéséhez felhasználni.

14 14 A Gárdonyi Géza Általános Iskolában a tegnapi napon került sor a tanévzáró értekezlet megtartására. Az iskolabusz cseréjének kezdeményezéséről tájékoztatta a tantestületet. Az intézményvezető köszönetét fejezte ki a két Önkormányzat számára, tekintettel arra, hogy az intézmény működését folyamatosan segítik. Három héten belül megszüntetésre kerülnek a közúthálózatban kialakult kátyúk. A faluház udvarán a kemence építése jelenleg van folyamatban. Bízik benne, hogy augusztus 16-ig elkészül és abban új gabonából új kenyér sütésére lesz lehetőség. Javasolja: kérjék meg az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületét, hogy közösségi program keretében mutassák be, korábban hogyan történt a dagasztás. Elkészült a Közös Önkormányzati Hivatal építési engedélyezési terve. Javasolja ennek benyújtását engedélyeztetésre. A beruházás kivitelezésének becsült költsége 80 millió Ft. Bízik abban, hogy a megvalósításhoz uniós forrást igénybe tud venni az Önkormányzat. A kerékpárutat az ABC-vel összekötő sétány kialakítása céljából az ABAÚJ COOP Zrt. tulajdonát képező területből szükséges megvásárolni 300 m 2 területet, amelyen jelenleg raktár található. Az ingatlan tulajdonosa abban az esetben értékesíti a területet az Önkormányzat részére, ha a tároló helyett, újat épít az Önkormányzat. Javasolja, hogy készüljön kalkuláció kb. 25 m 2 nagyságú, könnyűszerkezetes épület létesítésére vonatkozóan, és a döntésre a következő ülésen térjen vissza a Képviselő-testület. Az építési engedély megadásának a feltétele a kérdéses terület tulajdonjogának megszerzése. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Boldizsárné Volcsányi Mária megjegyzi, hogy a Szabadság úton élők megkeresték, hogy a Sportpálya déli oldalára helyeztessen magasított hálót az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a labda gyakran repül az ingatlanokra, kisebb-nagyobb károkat okozva. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy amennyiben problémát jelent a sportpálya mellett élők körében a labdajáték, mérjék fel a szükséges háló mennyiségét, valamint kérjenek arról árajánlatot. A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester szociális tárgyú kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K. m. f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. január 16. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj község Képviselő-testülete NYÍLT ÜLÉS Szám: 7-24/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 29. napján, Halmaj Községi Önkormányzat üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán. Halmaj Község Képviselő-testülete Szám: 7-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2012. június 26. napján, Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán. Petőfi Sándor

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben