FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYAMATBAN A 2011. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA"

Átírás

1 2011. április XVII. évfolyam 4. szám FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. ( ) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról Az egységes kérelem benyújtása Az egységes kérelem kizárólag a honlapon található elektronikus kérelemkitöltı felületen tölthetı ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhetı támogatások tekintetében nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozások (módosítás, pontosítás, visszavonás, vis maior tényének bejelentése, másodvetés bejelentése) is kizárólag az elektronikus kitöltı felületen tölthetıek ki és elektronikus úton nyújthatóak be. A vis maior bejelentéshez kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton küldendı meg a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltsége részére. Kivétel a természeti csapás, illetve szélsıséges idıjárási körülmény, az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertızı megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény, ahol az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény bekövetkeztérıl. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egységes kérelem részét képezı, az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban elıírt speciális dokumentumokat továbbra is papír alapon (postai úton) szükséges megküldeni az MVH, illetıleg egyes jogcímek esetében a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatósága részére az egységes kérelem benyújtásával egyidıben! Az egységes kérelem benyújtási határideje: május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért késési szankció nélkül még május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidıt követıen még 25 naptári napig (2011. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A június 9. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Nem termelı mezıgazdasági beruházások, ültetvénykorszerősítés, lágy- és fásszárú energiaültetvények, valamint a kertészeti ültetvények korszerősítése intézkedések esetén a kifizetési kérelem június 9-ig szankciómentesen benyújtható. Az egységes kérelemmel egyidejőleg benyújtani kívánt MePAR változásvezetési kérelmet is elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. További információ a honlapon található, valamint az címen kérhetı. FIGYELEM! Szabó Mónika Ügyfélszolgálati tanácsadó április 1-30-ig új állatjóléti támogatás igényelhetı a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól A tejágazat szerkezetátalakítását kísérı állatjóléti támogatást 5 éves tıl 2016-ig tartó - idıszakra igényelhetik azok az állattartók, akik tejtermelı szarvasmarhát tartanak. Az intézkedés keretein belül az állattartó által tartott nıivarú, tejtermelı szarvasmarhák után gazdálkodási évente, állategységenként meghatározott mértékő támogatás vehetı igénybe.

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Az intézkedésben való részvétel feltételeit a 18/2011. (III. 9.), részletes szabályait a 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény állapítja meg. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítı támogatásokból áll. Az alaptámogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó az állatsőrőségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, valamint a fejési technológiára és preventív beavatkozásokra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségek mindegyikét vállalja. A támogatási jogosultsággal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az állatsőrőség meghatározása a TIR rendszerben május 1-jén nyilvántartott tartási hely kapacitás adatok alapján történik! Amennyiben az állattartó május 1-jéig nem jelenti be a TIR-ben a tartási helyre vonatkozó kapacitás adatokat (istálló, karám, kifutó alapterülete), elesik a támogatási jogosultságtól. A TIR adatokat a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Tartási hely és tartás bejelentı lap, illetve a Tartási hely és tartás módosító lap nyomtatványain lehet bejelenteni (melyek letölthetık a honlapról). A kiegészítı támogatások kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhetık. Kiegészítı támogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a támogatási rendelet a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan megállapít. A kiegészítı támogatások egymástól függetlenül választhatók, igénybevételük nem kötelezı. A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával bírálja el a hivatkozott 2. mellékletében található, elızetesen meghirdetett pontrendszer alapján végzett értékeléssel. A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekrıl az MVH a benyújtási határidı lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követı hivatali eljárás során hoz döntést. A kifizetések jogszerőségének és szabályszerőségének biztosítása érdekében az MVH a kötelezettségvállalások teljesítését adminisztratív és helyszíni ellenırzés keretében évente ellenırzi. A támogatási kérelmet április 1. és április 30. között, postai úton lehet benyújtani a 36/2011. (III. 22.) MVH Közleményben közzétett formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez (a közlemény letölthetı a honlapról). ÁLTALÁNOS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Forrás: MVH NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ALAKULÁSA B-A-Z MEGYÉBEN A hımérsékleti értékek a többéves átlagtól hidegebbek voltak, csapadék csak március végén hullott; a talajok felsı rétege kiszáradt. Ezzel szemben a mélyebben fekvı területein a vízállás magas, a belvíz továbbra is problémát okoz. A fenológiai állapotok a szokásosnak megfelelnek. Folyamatos a talaj-elıkészítés a napraforgó, a kukorica növények alá. Szántóföldi növények: İszi kalászosok: a búza csaknem mindenütt jól telelt. Az állományok homogének, a melegebb idıjárás hatására és a csapadék hatására megindult a növények fejlıdése, bokrosodása. A tavaszi fejtrágyázásokat zömében már elvégezték. Lisztharmat (Blumeria graminis) fertızést még nem észleltünk, helmintosporiumos és szeptóriás levélfoltosság (Pyrenophora, Septoria spp.) elsı tünetek észlelési szinten megjelentek. Több helyen az ıszi árpa növények alsó levelein a hálózatos levélfoltosság (Drechslera teres, syn.: Helminthosporium teres), ill. észlelési szintő vörösrozsda (Puccinia recondita) fertızés figyelhetı meg. A vetésfehérítık (Oulema sp., Lema sp.) március végétıl hagyták el a telelıhelyüket, elızı évi egyedszámukat és a kedvezı telelési körülményeket figyelembe véve nagyobb számú bogár betelepedése várható. Repce: A növények jól teleltek, de a február közepén észlelt felmelegedést követı fagyos idıjárás megviselte a növényeket. Heterogének az állományok, fejlıdésük megindult, zöldülnek. Repceszár-ormányosok március közepétıl aktivizálódtak (Ceutorhynchus pallidactilus tıl, C. napi tıl), elıfordulásuk általános. A repcefénybogarak (Meligethes aeneus) már tıl, repce- és földi bolhák (Phyllotreta sp., Psylloides chrysocephala) március végétıl jöttek elı. Fóma (Leptosphaeria maculans) általánosan elıfordul, fıleg az alsó leveleken szembetőnı. Tavaszi árpa: A tervezett területen a vetés vége felé tart.

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Napraforgó és kukorica: a talaj-elıkészítést végzik. KERTÉSZETI KULTÚRÁK: Alma: a metszések -március végére befejezıdtek, a nyesedék megsemmisítését nagyrészt elvégezték a termelık. Az almafa-varasodás (Venturia inaequalis) aszkospóráinak szóródása március végétıl elkezdıdött. Levéltető ısanya-lárvák kelése folyamatos, már megjelentek az utódok almán. Körte: a metszést befejezték, a körtelevélbolha (Psylla spp., Cacopsylla spp.) imágók március második dekádját követıen hagyták el a telelı helyüket, jól teleltek, egyedszámuk változó. Tojásrakás folyamatos, lárvakelést március végétıl észleltünk. Kajszi: a rezes lemosó permetezést már elvégezték; a monília (Monilinia laxa, M. fructicola) szaporító képletei jól teleltek; ha a virágzás idején csapadékos lesz az idıjárás, fertızésveszély alakulhat ki. Szılı: fagykár elıfordulása nem jellemzı; a metszést 90%- ban befejezték, folyamatos a nyesedék eltávolítása. A könnyezés március 23-a után indult meg. Az atkák jól teleltek, korai erısebb felszaporodásukra lehet számítani. Azokon a területeken, ahol az elızı évben erıs lisztharmatfertızés (Uncinula necator) volt, jelentısebb a vesszıelhalás. POLIFÁG KÁRTEVİK: Mezei pocok: a rezervátor területeken, a magasabb fekvéső helyeken jól teleltek; az ıszi búza, repce állományokban gyenge, gócos fertızés fordul elı, jelentısebb a számuk a pillangós és ruderális területeken, valamint helyenként a gyümölcsösökben. Hörcsög: A téli idıjárás kedvezı volt, a telelıhely elhagyását még nem észleltük; nagyobb egyedsőrőség várható a mezıkövesdi és szerencsi körzet térségében. EGYÉB KULTÚRÁK: Ribiszke: a levélpirosító ribiszke-levéltető (Chryptomyzus ribis) kártétele helyenként megfigyelhetı. KARANTÉN KÁROSÍTÓK: Az ázsiai hosszúcsápú cincérfajok (Anaplophora spp.) imágóinak felderítése folyamatban van, a kollégák a veszélyeztetett helyeken keresik az elızı évi röpnyílásokat, a lárvajáratokból kitüremkedı, főrészpor-szerő ürüléket és rágcsálékot, valamint a bábkamrákat jelzı kidudorodások a földfelszínbıl kiemelkedı gyökereken és a törzsek alsó részén. Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága MEZİGAZDASÁGI TERMELİI ÁRAK, FEBRUÁR Az agrártermékek termelıiár-szintje 2011 februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 67,9, az élı állatok és állati termékeké 13,3%-kal emelkedett január-februárban az agrártermékek termelıiárszintje 42,8%-kal haladta meg az elızı év azonos idıszakit; közülük a növényi termékek ára 61,3, az élı állatok és állati termékeké 12,0%-kal nıtt februárjában a gabonafélék termelıi ára duplájára emelkedett 2010 februárjához képest. A búza felvásárlási ára 2010 áprilisa ( forint/tonna) óta folyamatosan növekszik, 2011 februárjában már forint/tonna volt, az elızı év azonos hónapinál 139%-kal több; eközben a kukorica tonnánkénti ára forintra nıtt, ami 81%-kal magasabb, mint 2010 februárjában. Az ipari növények termelıi ára 35,7, ezen belül az olajnövényeké 61,0%-kal emelkedett a februárihoz képest. A napraforgó ára meghaladta a tonnánkénti forintot, ám ebben az idıszakban az éves mennyiség csak elenyészı hányadát értékesítik. A burgonya termelıi ára jelentısen, 68,9%-kal, a zöldségféléké 13,1%-kal nıtt. A gyümölcsök termelıi ára februárban 39,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, elsısorban az alma magasabb ára miatt. A vágóállatok termelıi ára 2011 második hónapjában 12,2%-kal volt magasabb a azonos idıszakinál. A vágómarha ára 35,3%-kal nıtt, ennél jóval kisebb mértékben a vágósertésé (4,3%) és a vágóbaromfié (16,2%). A vágómarha egy éve tartó folyamatos áremelkedése elsısorban a külföldi kereslet hatásával hozható összefüggésbe februárjában az állati termékek árai 15,7%-kal magasabbak voltak az elızı év azonos idıszakinál, ezen belül a tyúktojás ára 6,5%-kal csökkent, a tejé 22,5%-kal nıtt január-februárban a gabonafélék ára 87,1%-kal haladta meg a azonos idıszakit. A vágóállatok termelıi ára 10,2, az állati termékek ára 16,5%-kal emelkedett. Forrás: KSH

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április A MEGYE GAZDASÁGA SZÁMOKBAN 2010-ben Észak-Magyarországon a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent, míg a kukoricáé egytizeddel nıtt az egy évvel korábbihoz képest. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ipari termelés az országostól nagyobb mértékben emelkedett, a belföldi értékesítés az elızı évivel azonos szinten maradt, míg az export jelentısen bıvült. Az építıipar teljesítménye a megyében emelkedett, míg országosan visszaesett. A kereskedelmi szálláshelyeken mind a belföldi, mind a külföldi vendégek, vendégéjszakák száma csökkent. A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2,2%-kal, 81 ezerre gyarapodott. A beruházások teljesítményértéke folyó áron 15%-kal nıtt. A mezıgazdasági termékek árai jelentısen, 16,8%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, az ipari termelıi árak 4,5; az építıipar árai 1,1%-kal növekedtek. A fogyasztóiáremelkedés 4,9%-os volt. A természetes népmozgalmi folyamatok hatásaként a megye népességcsökkenése 26%-kal magasabb, mint az elızı évben. Az alkalmazásban állók száma 5,3%-kal bıvült, ezen belül a versenyszférában mérsékeltebb, 1,8%-os, a költségvetési szervezeteknél 6,5%-os növekedést figyelhettünk meg. A teljes munkaidıben alkalmazásban állók nettó keresete 6,1%-kal, az inflációt is figyelembe véve a nettó keresetek reálértéke 1,1%-kal emelkedett december végén 4,6%-kal kevesebb álláskeresıt tartottak nyilván, mint egy évvel korábban. Az épített lakások száma negyedével, az új építési engedélyeké 38%-kal esett vissza az elızı évhez képest. Észak-Magyarországon a növényi kultúrák terméseredményeit jelentısen befolyásolta a rendkívül csapadékos idıjárás és a régiót jelentı, nagy károkat okozó árvíz ben az elızetes adatok szerint a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent az elızı évihez képest: a búzáé és az árpáé egyaránt 12; a rozsé 17%-kal. Búzát 119 ezer; ıszi és tavaszi árpát összesen 37,5 ezer hektáron arattak. A régió meghatározó gabonanövénye a kukorica, melynek betakarított területe (50,1 ezer hektár) egytizeddel több, mint egy ével korábban. A többi fontosabb ıszi betakarítású növény közül a lucernaszéna (14,2 ezer ha) és a burgonyáé (1 ezer ha) mérséklıdött, a cukorrépa termelése pedig az EU cukorkvóta-csökkentése miatt tovább apadt, így már a 100 hektárt sem érte el. A növénytermesztési ágazat terméseredményei a kedvezıtlen idıjárás miatt 2010-ben tovább romlottak. Búzából és árpából is a évi termésnél 13%-kal kevesebb, elıbbibıl 418,4 ezer tonna, utóbbiból 110,9 ezer tonna került a raktárakba, míg rozsból az elızı évi termés 56%-a realizálódott. Zabból 6%-kal nagyobb mennyiséget, 17 ezer tonnát takarítottak be. Kukoricából 277,9 ezer tonna (18%-kal több) termett, de a többi fontos növénykultúránál termésmennyiség csökkenés tapasztalható. A legnagyobb kiesés a cukorrépánál mutatkozott, melybıl 4 ezer tonnát takarítottak be, szemben az elızı évi 7,5 ezer tonnával. A régiós termésátlagok 2010-ben a kukorica kivételével elmaradtak az elızı évitıl. A kukorica termésátlaga 5540 kg/ha, 7%-kal több mint egy ével korábban. A legnagyobb átlaghozam csökkenést a cukorrépánál figyelhettük meg. A december 1-jei állatszámlálás adatai alapján Észak-Magyarországon mind a szarvasmarha-állomány, mind a sertés-állomány, de a juhállomány és a tyúkfélék is csökkentek az elızı év azonos idıpontjához képest. A tehenek száma Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrádban stagnált, míg Heves megyében visszaesett. A mezıgazdasági vállalkozások a régióban továbbra is 12 ezer anyakocát tartottak. A juhok esetében az anyaállomány a régió minden megyéjében kisebb, mint egy évvel korábban. A régió tojóállománya összességében mérséklıdött, gyarapodás Heves megyében mutatkozott, a bıvülés a megye tyúkállományára is igaz. Forrás: KSH A CSONTHÉJASOK KORAI LEGVESZÉLYESEBB BETEGSÉGEI A TAFRINA ÉS A MONÍLIA A tafrina az ıszibarackot, a monília fıleg a kajszit, a meggyet és az egyéb csonthéjasokat veszélyezteti leginkább. A tafrina (dérgomba, dérharmat) kifejezetten hidegkedvelı gomba. Azokban az években legerısebb a fertızés, ha tavasszal, a fakadás idıszakától hideg a hımérséklet (2-6 C közötti), gyakori a csapadék, magas a levegı páratartalma. A gomba a szálvesszık leghamarabb kibújó csúcshajtásait fertızi, majd átterjed át a többi hajtásra, levélre. Jelenleg nincs olyan gombaölıszer, mely késıi kijuttatás esetén meg tudná akadályozni a levéldeformációt, súlyosabb esetben a részleges lombhullást, a fa felkopaszodását. A betegség ellen eredményesen csak a korai idıszakban, megelızı kezelésekkel, még az elsı tünetek megjelenése elıtt (vöröses folt a levélkén) lehet védekezni. A védekezési technológia alapvetı fontosságú eleme a tél végi lemosó permetezés elvégzése réztartamú szerekkel, melyre a

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április csonthéjasok rézérzékenysége miatt késıbb már nincs lehetıség. A hajtások a fakadás után is érzékenyek a fertızésre, kedvezı idıjárás esetén a folyamatos védettséget biztosítani kell. A szerválasztásnál célszerő figyelembe venni a fajtafogékonyságot is (legérzékenyebb a nektarin). İszibaracknál azokat a gombaölıszereket (pl.: Folicur Solo; Mirage 45 EC, Topas 100 EC, stb.) célszerő választani, melyek a tafrinás levélfodrosodás és a monília ellen is hatékonyak! Moníliás fertızések A csonthéjas ültetvényekben hamarosan elkezdıdik, vagy már elkezdıdött a virágzás. Amennyiben az idıjárás csapadékosra fordul, a környezeti tényezık kedvezhetnek a moníliás fertızések kialakulásának. A megelızı (fehér bimbóban, teljes virágzásban és virágzás végén) permetezésekkel a virághervadás, hajtásszáradás, súlyosabb esetekben a termınyárs - és ágpusztulás megelızhetı. A virágzás idején a gomba konídiumai nagy tömegben vannak jelen és a számukra kedvezı hővös, párás, csapadékos, ködös idıben óriási a fertızésveszély. Az fertızés ellen célzott permetezés, vagy megelızı permetezések szükségesek. A pontos idızítés érdekében elırejelzés szükséges. Az idıjárási paraméterek (relatív páratartalom, hımérséklet, csapadék, felületi nedvesség) helyi megfigyelése és a virágzás követése, a két tényezı összevetése alapján lehet a védekezést idızíteni. Az elsı kezelést megelızési céllal fehérbimbós állapotban mindenképpen végezzük el. Majd az idıjárástól (esıs, hővös), a fajták fogékonyságától és a fertızési nyomástól függıen teljes virágzásban, illetve virágzás végén is célszerő a fákat permetezni. Csapadékos, ködös idıben a gomba spórája a virág bibéjén keresztül könnyen behatol a növénybe, így elhúzódó virágzás esetén három kezelésre is szükség lehet. Ugyanis ha a monília a virágból a hajtásba átkerül, növényvédı szerrel már nem lehet utolérni és már csak a beteg részek levágásával lehet a fertızést megállítani. Sziromhullás után, a hajtásfejlıdés idıszakában megismételt kezelések a hajtás- és gyümölcsfertızés kialakulását csökkentik. A rügyfakadást követıen a csonthéjasokban a réztartalmú készítmények már nem használhatók, ebben az idıszakban szerves hatóanyagú gombaölı szerek jelentik a választékot. A készítmények megválasztásánál az integrált védekezés, a környezetvédelem, a hatékonyság fontos szempontjai mellett számos tényezı ismerete szükséges. A kontakt készítmények monília elleni aktivitása közepes, viszont egyéb levélbetegségek ellen is hatékonyak (pl. levéllikasztó betegség). Kevésbé stabilak, rövid a hatástartamuk, de olcsóbbak. Erıs fertızési nyomás, valamint kedvezıtlen agrotechnikai körülmények között (mechanikai ápolás hiánya, besőrősödött lombkorona, kedvezıtlen mővelésmód stb.) ezeket célszerő felszívódó szerrel kombinációban alkalmazni. A felszívódó hatású készítmények közül több hatóanyag csoport is hatékony a monília ellen. Ezek magas biológiai hatékonyságúak, hosszú hatástartamuk, viszonylag széles hatásspektrumuk miatt széles körben elterjedtek. A jó hatékonyság érdekében a fehérbimbós állapotban végrehajtott kezelést a fıvirágzásban is célszerő megismételni. A két hatóanyagból gyárilag elıállított kombinációk is nagyon bíztató eredményt nyújtanak, az ajánlott optimális kijuttatási idıpont ezeknél is a virágzás eleje, majd a fıvirágzás. Ne feledjük, hogy a hatékonyság alapvetı feltétele a helyes kijuttatás-technika és a fertızött részek levágása, összegyőjtése és megsemmisítése, melyet az egész tenyészidıszakban folyamatosan kell végezni! Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ A tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevétele Megjelent a 21/2011 és a 62/2011 MVH közlemény a támogatás feltételeirıl, mellékletében a szükséges formanyomtatványokkal. A támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a támogatást igénylı pénzügyi kapcsolattal rendelkezı ügyfélként legyen nyilvántartásba véve és rendelkezzen regisztrációs számmal. A támogatás igénybevételének feltételei: A kérelmezı abban az esetben jogosult a támogatásra, ha: - a kérelmében szereplı értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban; - gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen van; - a kérelem benyújtásának idıpontjában megfelel a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelı fogalmának és - egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és rendelkezik minimum 1 ha SAPS támogatásra jogosult területtel. Gazdasági szempontból sérülékeny terület: - a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti település, - a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség, - az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek, valamint - az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) F szerinti település. Környezeti szempontból érzékeny terület: - az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V.11.) Kv hatálya alá tartozó terület, valamint - a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti nitrátérzékeny terület. A támogatási kérelem benyújtása: ig, a közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Mivel május 15. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésıbb május 16-án adhatók postára. A kérelemhez mellékelni kell: - a tejnek felvásárló részére történı értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelıre vonatkozóan, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 14/2010. (II. 23.) F szerinti, a 2010/2011. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelıen kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségérıl és annak valódi zsírtartalmáról; - a tejnek Magyarország területérıl értékesítés céljából történı kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minıségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot. A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség A különleges támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2010/2011. kvótaévben a felvásárló által jelentett, a közvetlenül értékesített, ill. a Magyarország területérıl értékesítés céljából kiszállított tej mennyisége. Az értékesített mennyiséget a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani. A tejkvóta-rendelet szerint a beszállítói kvóta terhére történı értékesítés esetén zsírtartalom alapján korrigált mennyiség utáni, közvetlen értékesítési kvóta terhére történı értékesítés esetén a tejtermékek tejegyenértékre átszámított mennyisége utáni tejmennyiségre igényelhetı a támogatás. Az igénybe vehetı támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség maximum a március 31-én a tejtermelı rendelkezésére álló tejkvóta mértéke lehet. Kovács Veronika Ügyfélszolgálati tanácsadó Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). Fajtiszta, 5 éves, fiú husky kutyusunknak keresünk szeretı gazdit. Érdeklıdni: 06 20/ számon lehet. A MAGYAR KÖZLÖNY MÁRCIUS hónapban eddig megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai 25/2011. (IV. 7.) 26/2011. (IV. 7.) 27/2011. (IV. 12.) 28/2011. (IV. 12.) TÁBLATÖRZSKÖNYV GAZDIT KERES JOGSZABÁLYFIGYELİ Az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítı nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) F módosításáról A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás elıirányzat felhasználásáról

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 2010. április XVI. évfolyam 3. szám Az Egyszerősített Foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 87/2010. (III.26.) sz. kormányrendelet, illetve a 88/2010. (III.26.)

Részletesebben

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu Szılı várható növény-egészségügyi helyzete 2009-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009-01-19 A szüret Bükkalja-i borvidéken szeptember második dekádjában a Cserszegi szılıvel indult, majd a vörös fajták következtek.

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2011. évtől

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KEM Kormányhivatal Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földmővelésügyi Igazgatósága KEM Kirendeltsége E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI. Szabadka, 2015.

Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI. Szabadka, 2015. Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI Szabadka, 2015. 1 TARTALOM Elıszó 3 Baktériumos tőzelhalás-erwinia amylovora 3 Az alma ventúriás varasodása Venturia inaequalis

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Takácsatkák (Tetranychidae)

Takácsatkák (Tetranychidae) A kultúrnövényeinket károsító atkák közül a takácsatkák és a gubacsatkák a legjelentısebbek. Az atkák (Acari) apró maximum 1 mm nagyságú váltivarú állatok. A fitofág atkák táplálkozásuk során a növény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április. Tisztelt Búzatermesztı partnerünk!

SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április. Tisztelt Búzatermesztı partnerünk! SZAKMAI HÍRLEVÉL 2009. április Tisztelt Búzatermesztı partnerünk! A Tango Star az azol-tartalmú gombaölı szerek között már évek óta bizonyítja a búzabetegségek elleni utolérhetetlen hatékonyságát. Ez azért

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 05. 15. - 2014. 05.31. között Időjárás 2014. május második felének időjárása változékony volt, alapvetően átlagos csapadékkal és átlag alatti

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Ostrogonac Nikola GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Szabadka, 2015. Tartalomjegyzék ELİSZÓ 2 Levélbetegségek 3 Kalászosok lisztharmata 3 Búza szeptóriás levélfoltossága 3 Sárgarozsda búzában

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 21. május 2-tól június 4-ig Megyénkben az elmúlt két hétben összesen 43 mm csapadékot mértünk. A napi átlag hımérséklet csupán 14, C körül alakult az elmúlt

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/01. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 87 Gombabetegségek elleni védekezés 86 87 Tartalomjegyzék 87 87 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 89 Tafrinás levélfodrosodás az ôszibarack legfontosabb betegsége 90 blumeriellás betegség 90 További csonthéjasbetegségek 90 Sztigminás

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelı! Az ULT Magyarország Zrt és a NYIDOTER Kft a szerzıdött dohánytermelıinek a növényvédelemmel és a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályzókat, elıírásokat

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök

Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı. Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök Készítette: Dr. Cserei Pál környezetvédelmi tervezı, szakértı Selemoncsák Ferenc környezetgazdálkodási mérnök A program felülvizsgálata az alábbi szervezetek és személyek által biztosított adatok és információk

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben