FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYAMATBAN A 2011. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA"

Átírás

1 2011. április XVII. évfolyam 4. szám FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. ( ) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról Az egységes kérelem benyújtása Az egységes kérelem kizárólag a honlapon található elektronikus kérelemkitöltı felületen tölthetı ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhetı támogatások tekintetében nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozások (módosítás, pontosítás, visszavonás, vis maior tényének bejelentése, másodvetés bejelentése) is kizárólag az elektronikus kitöltı felületen tölthetıek ki és elektronikus úton nyújthatóak be. A vis maior bejelentéshez kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton küldendı meg a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltsége részére. Kivétel a természeti csapás, illetve szélsıséges idıjárási körülmény, az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertızı megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény, ahol az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény bekövetkeztérıl. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egységes kérelem részét képezı, az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban elıírt speciális dokumentumokat továbbra is papír alapon (postai úton) szükséges megküldeni az MVH, illetıleg egyes jogcímek esetében a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatósága részére az egységes kérelem benyújtásával egyidıben! Az egységes kérelem benyújtási határideje: május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért késési szankció nélkül még május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidıt követıen még 25 naptári napig (2011. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A június 9. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Nem termelı mezıgazdasági beruházások, ültetvénykorszerősítés, lágy- és fásszárú energiaültetvények, valamint a kertészeti ültetvények korszerősítése intézkedések esetén a kifizetési kérelem június 9-ig szankciómentesen benyújtható. Az egységes kérelemmel egyidejőleg benyújtani kívánt MePAR változásvezetési kérelmet is elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. További információ a honlapon található, valamint az címen kérhetı. FIGYELEM! Szabó Mónika Ügyfélszolgálati tanácsadó április 1-30-ig új állatjóléti támogatás igényelhetı a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól A tejágazat szerkezetátalakítását kísérı állatjóléti támogatást 5 éves tıl 2016-ig tartó - idıszakra igényelhetik azok az állattartók, akik tejtermelı szarvasmarhát tartanak. Az intézkedés keretein belül az állattartó által tartott nıivarú, tejtermelı szarvasmarhák után gazdálkodási évente, állategységenként meghatározott mértékő támogatás vehetı igénybe.

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Az intézkedésben való részvétel feltételeit a 18/2011. (III. 9.), részletes szabályait a 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény állapítja meg. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítı támogatásokból áll. Az alaptámogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó az állatsőrőségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, valamint a fejési technológiára és preventív beavatkozásokra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségek mindegyikét vállalja. A támogatási jogosultsággal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az állatsőrőség meghatározása a TIR rendszerben május 1-jén nyilvántartott tartási hely kapacitás adatok alapján történik! Amennyiben az állattartó május 1-jéig nem jelenti be a TIR-ben a tartási helyre vonatkozó kapacitás adatokat (istálló, karám, kifutó alapterülete), elesik a támogatási jogosultságtól. A TIR adatokat a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Tartási hely és tartás bejelentı lap, illetve a Tartási hely és tartás módosító lap nyomtatványain lehet bejelenteni (melyek letölthetık a honlapról). A kiegészítı támogatások kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhetık. Kiegészítı támogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a támogatási rendelet a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan megállapít. A kiegészítı támogatások egymástól függetlenül választhatók, igénybevételük nem kötelezı. A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával bírálja el a hivatkozott 2. mellékletében található, elızetesen meghirdetett pontrendszer alapján végzett értékeléssel. A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekrıl az MVH a benyújtási határidı lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követı hivatali eljárás során hoz döntést. A kifizetések jogszerőségének és szabályszerőségének biztosítása érdekében az MVH a kötelezettségvállalások teljesítését adminisztratív és helyszíni ellenırzés keretében évente ellenırzi. A támogatási kérelmet április 1. és április 30. között, postai úton lehet benyújtani a 36/2011. (III. 22.) MVH Közleményben közzétett formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez (a közlemény letölthetı a honlapról). ÁLTALÁNOS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Forrás: MVH NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ALAKULÁSA B-A-Z MEGYÉBEN A hımérsékleti értékek a többéves átlagtól hidegebbek voltak, csapadék csak március végén hullott; a talajok felsı rétege kiszáradt. Ezzel szemben a mélyebben fekvı területein a vízállás magas, a belvíz továbbra is problémát okoz. A fenológiai állapotok a szokásosnak megfelelnek. Folyamatos a talaj-elıkészítés a napraforgó, a kukorica növények alá. Szántóföldi növények: İszi kalászosok: a búza csaknem mindenütt jól telelt. Az állományok homogének, a melegebb idıjárás hatására és a csapadék hatására megindult a növények fejlıdése, bokrosodása. A tavaszi fejtrágyázásokat zömében már elvégezték. Lisztharmat (Blumeria graminis) fertızést még nem észleltünk, helmintosporiumos és szeptóriás levélfoltosság (Pyrenophora, Septoria spp.) elsı tünetek észlelési szinten megjelentek. Több helyen az ıszi árpa növények alsó levelein a hálózatos levélfoltosság (Drechslera teres, syn.: Helminthosporium teres), ill. észlelési szintő vörösrozsda (Puccinia recondita) fertızés figyelhetı meg. A vetésfehérítık (Oulema sp., Lema sp.) március végétıl hagyták el a telelıhelyüket, elızı évi egyedszámukat és a kedvezı telelési körülményeket figyelembe véve nagyobb számú bogár betelepedése várható. Repce: A növények jól teleltek, de a február közepén észlelt felmelegedést követı fagyos idıjárás megviselte a növényeket. Heterogének az állományok, fejlıdésük megindult, zöldülnek. Repceszár-ormányosok március közepétıl aktivizálódtak (Ceutorhynchus pallidactilus tıl, C. napi tıl), elıfordulásuk általános. A repcefénybogarak (Meligethes aeneus) már tıl, repce- és földi bolhák (Phyllotreta sp., Psylloides chrysocephala) március végétıl jöttek elı. Fóma (Leptosphaeria maculans) általánosan elıfordul, fıleg az alsó leveleken szembetőnı. Tavaszi árpa: A tervezett területen a vetés vége felé tart.

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Napraforgó és kukorica: a talaj-elıkészítést végzik. KERTÉSZETI KULTÚRÁK: Alma: a metszések -március végére befejezıdtek, a nyesedék megsemmisítését nagyrészt elvégezték a termelık. Az almafa-varasodás (Venturia inaequalis) aszkospóráinak szóródása március végétıl elkezdıdött. Levéltető ısanya-lárvák kelése folyamatos, már megjelentek az utódok almán. Körte: a metszést befejezték, a körtelevélbolha (Psylla spp., Cacopsylla spp.) imágók március második dekádját követıen hagyták el a telelı helyüket, jól teleltek, egyedszámuk változó. Tojásrakás folyamatos, lárvakelést március végétıl észleltünk. Kajszi: a rezes lemosó permetezést már elvégezték; a monília (Monilinia laxa, M. fructicola) szaporító képletei jól teleltek; ha a virágzás idején csapadékos lesz az idıjárás, fertızésveszély alakulhat ki. Szılı: fagykár elıfordulása nem jellemzı; a metszést 90%- ban befejezték, folyamatos a nyesedék eltávolítása. A könnyezés március 23-a után indult meg. Az atkák jól teleltek, korai erısebb felszaporodásukra lehet számítani. Azokon a területeken, ahol az elızı évben erıs lisztharmatfertızés (Uncinula necator) volt, jelentısebb a vesszıelhalás. POLIFÁG KÁRTEVİK: Mezei pocok: a rezervátor területeken, a magasabb fekvéső helyeken jól teleltek; az ıszi búza, repce állományokban gyenge, gócos fertızés fordul elı, jelentısebb a számuk a pillangós és ruderális területeken, valamint helyenként a gyümölcsösökben. Hörcsög: A téli idıjárás kedvezı volt, a telelıhely elhagyását még nem észleltük; nagyobb egyedsőrőség várható a mezıkövesdi és szerencsi körzet térségében. EGYÉB KULTÚRÁK: Ribiszke: a levélpirosító ribiszke-levéltető (Chryptomyzus ribis) kártétele helyenként megfigyelhetı. KARANTÉN KÁROSÍTÓK: Az ázsiai hosszúcsápú cincérfajok (Anaplophora spp.) imágóinak felderítése folyamatban van, a kollégák a veszélyeztetett helyeken keresik az elızı évi röpnyílásokat, a lárvajáratokból kitüremkedı, főrészpor-szerő ürüléket és rágcsálékot, valamint a bábkamrákat jelzı kidudorodások a földfelszínbıl kiemelkedı gyökereken és a törzsek alsó részén. Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága MEZİGAZDASÁGI TERMELİI ÁRAK, FEBRUÁR Az agrártermékek termelıiár-szintje 2011 februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 67,9, az élı állatok és állati termékeké 13,3%-kal emelkedett január-februárban az agrártermékek termelıiárszintje 42,8%-kal haladta meg az elızı év azonos idıszakit; közülük a növényi termékek ára 61,3, az élı állatok és állati termékeké 12,0%-kal nıtt februárjában a gabonafélék termelıi ára duplájára emelkedett 2010 februárjához képest. A búza felvásárlási ára 2010 áprilisa ( forint/tonna) óta folyamatosan növekszik, 2011 februárjában már forint/tonna volt, az elızı év azonos hónapinál 139%-kal több; eközben a kukorica tonnánkénti ára forintra nıtt, ami 81%-kal magasabb, mint 2010 februárjában. Az ipari növények termelıi ára 35,7, ezen belül az olajnövényeké 61,0%-kal emelkedett a februárihoz képest. A napraforgó ára meghaladta a tonnánkénti forintot, ám ebben az idıszakban az éves mennyiség csak elenyészı hányadát értékesítik. A burgonya termelıi ára jelentısen, 68,9%-kal, a zöldségféléké 13,1%-kal nıtt. A gyümölcsök termelıi ára februárban 39,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, elsısorban az alma magasabb ára miatt. A vágóállatok termelıi ára 2011 második hónapjában 12,2%-kal volt magasabb a azonos idıszakinál. A vágómarha ára 35,3%-kal nıtt, ennél jóval kisebb mértékben a vágósertésé (4,3%) és a vágóbaromfié (16,2%). A vágómarha egy éve tartó folyamatos áremelkedése elsısorban a külföldi kereslet hatásával hozható összefüggésbe februárjában az állati termékek árai 15,7%-kal magasabbak voltak az elızı év azonos idıszakinál, ezen belül a tyúktojás ára 6,5%-kal csökkent, a tejé 22,5%-kal nıtt január-februárban a gabonafélék ára 87,1%-kal haladta meg a azonos idıszakit. A vágóállatok termelıi ára 10,2, az állati termékek ára 16,5%-kal emelkedett. Forrás: KSH

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április A MEGYE GAZDASÁGA SZÁMOKBAN 2010-ben Észak-Magyarországon a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent, míg a kukoricáé egytizeddel nıtt az egy évvel korábbihoz képest. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ipari termelés az országostól nagyobb mértékben emelkedett, a belföldi értékesítés az elızı évivel azonos szinten maradt, míg az export jelentısen bıvült. Az építıipar teljesítménye a megyében emelkedett, míg országosan visszaesett. A kereskedelmi szálláshelyeken mind a belföldi, mind a külföldi vendégek, vendégéjszakák száma csökkent. A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2,2%-kal, 81 ezerre gyarapodott. A beruházások teljesítményértéke folyó áron 15%-kal nıtt. A mezıgazdasági termékek árai jelentısen, 16,8%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, az ipari termelıi árak 4,5; az építıipar árai 1,1%-kal növekedtek. A fogyasztóiáremelkedés 4,9%-os volt. A természetes népmozgalmi folyamatok hatásaként a megye népességcsökkenése 26%-kal magasabb, mint az elızı évben. Az alkalmazásban állók száma 5,3%-kal bıvült, ezen belül a versenyszférában mérsékeltebb, 1,8%-os, a költségvetési szervezeteknél 6,5%-os növekedést figyelhettünk meg. A teljes munkaidıben alkalmazásban állók nettó keresete 6,1%-kal, az inflációt is figyelembe véve a nettó keresetek reálértéke 1,1%-kal emelkedett december végén 4,6%-kal kevesebb álláskeresıt tartottak nyilván, mint egy évvel korábban. Az épített lakások száma negyedével, az új építési engedélyeké 38%-kal esett vissza az elızı évhez képest. Észak-Magyarországon a növényi kultúrák terméseredményeit jelentısen befolyásolta a rendkívül csapadékos idıjárás és a régiót jelentı, nagy károkat okozó árvíz ben az elızetes adatok szerint a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent az elızı évihez képest: a búzáé és az árpáé egyaránt 12; a rozsé 17%-kal. Búzát 119 ezer; ıszi és tavaszi árpát összesen 37,5 ezer hektáron arattak. A régió meghatározó gabonanövénye a kukorica, melynek betakarított területe (50,1 ezer hektár) egytizeddel több, mint egy ével korábban. A többi fontosabb ıszi betakarítású növény közül a lucernaszéna (14,2 ezer ha) és a burgonyáé (1 ezer ha) mérséklıdött, a cukorrépa termelése pedig az EU cukorkvóta-csökkentése miatt tovább apadt, így már a 100 hektárt sem érte el. A növénytermesztési ágazat terméseredményei a kedvezıtlen idıjárás miatt 2010-ben tovább romlottak. Búzából és árpából is a évi termésnél 13%-kal kevesebb, elıbbibıl 418,4 ezer tonna, utóbbiból 110,9 ezer tonna került a raktárakba, míg rozsból az elızı évi termés 56%-a realizálódott. Zabból 6%-kal nagyobb mennyiséget, 17 ezer tonnát takarítottak be. Kukoricából 277,9 ezer tonna (18%-kal több) termett, de a többi fontos növénykultúránál termésmennyiség csökkenés tapasztalható. A legnagyobb kiesés a cukorrépánál mutatkozott, melybıl 4 ezer tonnát takarítottak be, szemben az elızı évi 7,5 ezer tonnával. A régiós termésátlagok 2010-ben a kukorica kivételével elmaradtak az elızı évitıl. A kukorica termésátlaga 5540 kg/ha, 7%-kal több mint egy ével korábban. A legnagyobb átlaghozam csökkenést a cukorrépánál figyelhettük meg. A december 1-jei állatszámlálás adatai alapján Észak-Magyarországon mind a szarvasmarha-állomány, mind a sertés-állomány, de a juhállomány és a tyúkfélék is csökkentek az elızı év azonos idıpontjához képest. A tehenek száma Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrádban stagnált, míg Heves megyében visszaesett. A mezıgazdasági vállalkozások a régióban továbbra is 12 ezer anyakocát tartottak. A juhok esetében az anyaállomány a régió minden megyéjében kisebb, mint egy évvel korábban. A régió tojóállománya összességében mérséklıdött, gyarapodás Heves megyében mutatkozott, a bıvülés a megye tyúkállományára is igaz. Forrás: KSH A CSONTHÉJASOK KORAI LEGVESZÉLYESEBB BETEGSÉGEI A TAFRINA ÉS A MONÍLIA A tafrina az ıszibarackot, a monília fıleg a kajszit, a meggyet és az egyéb csonthéjasokat veszélyezteti leginkább. A tafrina (dérgomba, dérharmat) kifejezetten hidegkedvelı gomba. Azokban az években legerısebb a fertızés, ha tavasszal, a fakadás idıszakától hideg a hımérséklet (2-6 C közötti), gyakori a csapadék, magas a levegı páratartalma. A gomba a szálvesszık leghamarabb kibújó csúcshajtásait fertızi, majd átterjed át a többi hajtásra, levélre. Jelenleg nincs olyan gombaölıszer, mely késıi kijuttatás esetén meg tudná akadályozni a levéldeformációt, súlyosabb esetben a részleges lombhullást, a fa felkopaszodását. A betegség ellen eredményesen csak a korai idıszakban, megelızı kezelésekkel, még az elsı tünetek megjelenése elıtt (vöröses folt a levélkén) lehet védekezni. A védekezési technológia alapvetı fontosságú eleme a tél végi lemosó permetezés elvégzése réztartamú szerekkel, melyre a

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április csonthéjasok rézérzékenysége miatt késıbb már nincs lehetıség. A hajtások a fakadás után is érzékenyek a fertızésre, kedvezı idıjárás esetén a folyamatos védettséget biztosítani kell. A szerválasztásnál célszerő figyelembe venni a fajtafogékonyságot is (legérzékenyebb a nektarin). İszibaracknál azokat a gombaölıszereket (pl.: Folicur Solo; Mirage 45 EC, Topas 100 EC, stb.) célszerő választani, melyek a tafrinás levélfodrosodás és a monília ellen is hatékonyak! Moníliás fertızések A csonthéjas ültetvényekben hamarosan elkezdıdik, vagy már elkezdıdött a virágzás. Amennyiben az idıjárás csapadékosra fordul, a környezeti tényezık kedvezhetnek a moníliás fertızések kialakulásának. A megelızı (fehér bimbóban, teljes virágzásban és virágzás végén) permetezésekkel a virághervadás, hajtásszáradás, súlyosabb esetekben a termınyárs - és ágpusztulás megelızhetı. A virágzás idején a gomba konídiumai nagy tömegben vannak jelen és a számukra kedvezı hővös, párás, csapadékos, ködös idıben óriási a fertızésveszély. Az fertızés ellen célzott permetezés, vagy megelızı permetezések szükségesek. A pontos idızítés érdekében elırejelzés szükséges. Az idıjárási paraméterek (relatív páratartalom, hımérséklet, csapadék, felületi nedvesség) helyi megfigyelése és a virágzás követése, a két tényezı összevetése alapján lehet a védekezést idızíteni. Az elsı kezelést megelızési céllal fehérbimbós állapotban mindenképpen végezzük el. Majd az idıjárástól (esıs, hővös), a fajták fogékonyságától és a fertızési nyomástól függıen teljes virágzásban, illetve virágzás végén is célszerő a fákat permetezni. Csapadékos, ködös idıben a gomba spórája a virág bibéjén keresztül könnyen behatol a növénybe, így elhúzódó virágzás esetén három kezelésre is szükség lehet. Ugyanis ha a monília a virágból a hajtásba átkerül, növényvédı szerrel már nem lehet utolérni és már csak a beteg részek levágásával lehet a fertızést megállítani. Sziromhullás után, a hajtásfejlıdés idıszakában megismételt kezelések a hajtás- és gyümölcsfertızés kialakulását csökkentik. A rügyfakadást követıen a csonthéjasokban a réztartalmú készítmények már nem használhatók, ebben az idıszakban szerves hatóanyagú gombaölı szerek jelentik a választékot. A készítmények megválasztásánál az integrált védekezés, a környezetvédelem, a hatékonyság fontos szempontjai mellett számos tényezı ismerete szükséges. A kontakt készítmények monília elleni aktivitása közepes, viszont egyéb levélbetegségek ellen is hatékonyak (pl. levéllikasztó betegség). Kevésbé stabilak, rövid a hatástartamuk, de olcsóbbak. Erıs fertızési nyomás, valamint kedvezıtlen agrotechnikai körülmények között (mechanikai ápolás hiánya, besőrősödött lombkorona, kedvezıtlen mővelésmód stb.) ezeket célszerő felszívódó szerrel kombinációban alkalmazni. A felszívódó hatású készítmények közül több hatóanyag csoport is hatékony a monília ellen. Ezek magas biológiai hatékonyságúak, hosszú hatástartamuk, viszonylag széles hatásspektrumuk miatt széles körben elterjedtek. A jó hatékonyság érdekében a fehérbimbós állapotban végrehajtott kezelést a fıvirágzásban is célszerő megismételni. A két hatóanyagból gyárilag elıállított kombinációk is nagyon bíztató eredményt nyújtanak, az ajánlott optimális kijuttatási idıpont ezeknél is a virágzás eleje, majd a fıvirágzás. Ne feledjük, hogy a hatékonyság alapvetı feltétele a helyes kijuttatás-technika és a fertızött részek levágása, összegyőjtése és megsemmisítése, melyet az egész tenyészidıszakban folyamatosan kell végezni! Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ A tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevétele Megjelent a 21/2011 és a 62/2011 MVH közlemény a támogatás feltételeirıl, mellékletében a szükséges formanyomtatványokkal. A támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a támogatást igénylı pénzügyi kapcsolattal rendelkezı ügyfélként legyen nyilvántartásba véve és rendelkezzen regisztrációs számmal. A támogatás igénybevételének feltételei: A kérelmezı abban az esetben jogosult a támogatásra, ha: - a kérelmében szereplı értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban; - gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen van; - a kérelem benyújtásának idıpontjában megfelel a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelı fogalmának és - egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és rendelkezik minimum 1 ha SAPS támogatásra jogosult területtel. Gazdasági szempontból sérülékeny terület: - a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti település, - a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség, - az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek, valamint - az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) F szerinti település. Környezeti szempontból érzékeny terület: - az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V.11.) Kv hatálya alá tartozó terület, valamint - a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti nitrátérzékeny terület. A támogatási kérelem benyújtása: ig, a közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Mivel május 15. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésıbb május 16-án adhatók postára. A kérelemhez mellékelni kell: - a tejnek felvásárló részére történı értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelıre vonatkozóan, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 14/2010. (II. 23.) F szerinti, a 2010/2011. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelıen kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségérıl és annak valódi zsírtartalmáról; - a tejnek Magyarország területérıl értékesítés céljából történı kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minıségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot. A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség A különleges támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2010/2011. kvótaévben a felvásárló által jelentett, a közvetlenül értékesített, ill. a Magyarország területérıl értékesítés céljából kiszállított tej mennyisége. Az értékesített mennyiséget a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani. A tejkvóta-rendelet szerint a beszállítói kvóta terhére történı értékesítés esetén zsírtartalom alapján korrigált mennyiség utáni, közvetlen értékesítési kvóta terhére történı értékesítés esetén a tejtermékek tejegyenértékre átszámított mennyisége utáni tejmennyiségre igényelhetı a támogatás. Az igénybe vehetı támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség maximum a március 31-én a tejtermelı rendelkezésére álló tejkvóta mértéke lehet. Kovács Veronika Ügyfélszolgálati tanácsadó Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). Fajtiszta, 5 éves, fiú husky kutyusunknak keresünk szeretı gazdit. Érdeklıdni: 06 20/ számon lehet. A MAGYAR KÖZLÖNY MÁRCIUS hónapban eddig megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai 25/2011. (IV. 7.) 26/2011. (IV. 7.) 27/2011. (IV. 12.) 28/2011. (IV. 12.) TÁBLATÖRZSKÖNYV GAZDIT KERES JOGSZABÁLYFIGYELİ Az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítı nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) F módosításáról A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás elıirányzat felhasználásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM! 2010. április XVI. évfolyam 3. szám Az Egyszerősített Foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 87/2010. (III.26.) sz. kormányrendelet, illetve a 88/2010. (III.26.)

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu

Forrás: MgSzH Központ www.ontsz.hu Szılı várható növény-egészségügyi helyzete 2009-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009-01-19 A szüret Bükkalja-i borvidéken szeptember második dekádjában a Cserszegi szılıvel indult, majd a vörös fajták következtek.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk!

Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! 2008. december-2009. január XV. évfolyam 1. szám Eredményekben gazdag Boldog Új Esztendıt kívánunk! nagyobb vállalkozások 74-75 milliárd, míg az egész ágazat 150-152 milliárd forint nyereséget érhetnek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, április 21-tıl május 5-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, április 21-tıl május 5-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 5. április -tıl május 5-ig Megyénkben az elmúlt két hétben háromszor mértünk kisebb mennyiségő csapadékot, összesen,5 mm-t. A napi átlag hımérséklet április

Részletesebben

Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép között

Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép között Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép 2013. 04. 16.- 2013. 04. 30. között Időjárás: A márciusi hó után április elején megérkezett a tavasz, amelyet a hónap második felében már nyári idő váltott

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, február

Mezőgazdasági termelői árak, február Közzététel:. április 11. Sorszám: 58. Következik:. április 12. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2011 (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A 2011-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 10. Sorszám: 42. Következik:. március 11. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 39,6%-kal magasabb volt az egy évvel

Részletesebben

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE 2009. február XV. évfolyam 2. szám GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE Az SPS rendszer bevezetésére nem kerül sor a 2009. évi támogatás-kérelmezés során. A gazdálkodók a támogatásokat a 2008 évihez hasonlóan a SAPS,

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

./2007. (..) FVM rendelete

./2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési idıpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegő, a jogalkalmazók

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés

A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés Tagállam: HU Idıszak: 2008/2009. A benyújtás idıpontja: 2010. március 1. Felülvizsgálat száma: 2 A borpiac közös szervezése A támogatási programról szóló jelentés A. Átfogó értékelés: A nemzeti támogatási

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KEM Kormányhivatal Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Földmővelésügyi Igazgatósága KEM Kirendeltsége E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 36/2011 (III. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2011. évtől

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI. Szabadka, 2015.

Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI. Szabadka, 2015. Bognár Pásztor Hajnalka AZ ALMATERMÉSŐEK GAZDASÁGILAG JELENTİS BETEGSÉGEI Szabadka, 2015. 1 TARTALOM Elıszó 3 Baktériumos tőzelhalás-erwinia amylovora 3 Az alma ventúriás varasodása Venturia inaequalis

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Takácsatkák (Tetranychidae)

Takácsatkák (Tetranychidae) A kultúrnövényeinket károsító atkák közül a takácsatkák és a gubacsatkák a legjelentısebbek. Az atkák (Acari) apró maximum 1 mm nagyságú váltivarú állatok. A fitofág atkák táplálkozásuk során a növény

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 68/2015. (V. 18.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2014/2015.

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelı, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. augusztus 10. Élıállat és Hús 2009. 31. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Tisztelt Fıbiztos Asszony!

Tisztelt Fıbiztos Asszony! Ügyiratszám: 40119/1/2009. Mrs. Mariann Fischer Boel asszony Fıbiztos részére Mezıgazdasági Fıigazgatóság B-1049 Brüsszel Tisztelt Fıbiztos Asszony! A Kormány döntésének értelmében örömmel tájékoztatom

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Pioneer napraforgóhibridek

Pioneer napraforgóhibridek 2012.12.07. AKTUALITÁSOK Pioneer napraforgóhibridek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra van

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010

A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 Közzététel: 2011. január 12. Sorszám: 7 Következik: 2011. január 13. Mezőgazdasági termelői árak A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2010 2010-ben közel 2,6 millió hektáron (az előző

Részletesebben

Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép között

Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép között Csongrád megyei növényegészségügyi helyzetkép 2013. 06. 01.- 2013. 06. 15. között Időjárás: Június elején végre beköszöntött a nyár, a hűvös csapadékos idő mára már az emlékezeté lett, sőt, június közepén

Részletesebben

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL

GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Ostrogonac Nikola GAZDASÁGI JELENTİS MEGBETEGEDÉSEK KALÁSZOSOKNÁL Szabadka, 2015. Tartalomjegyzék ELİSZÓ 2 Levélbetegségek 3 Kalászosok lisztharmata 3 Búza szeptóriás levélfoltossága 3 Sárgarozsda búzában

Részletesebben

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége

2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége Közzététel: 2013. január 21. Következik: 2013. január 24. Népmozgalom, 2012. január-november Sorszám: 13. 2012-ben jelentősen csökkent a főbb növények betakarított termésmennyisége (A fontosabb növényi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép

Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 05. 15. - 2014. 05.31. között Időjárás 2014. május második felének időjárása változékony volt, alapvetően átlagos csapadékkal és átlag alatti

Részletesebben

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig

Vas megye növény-egészségügyi helyzete. Tanakajd, 2015. május 20-tól június 04-ig Vas megye növény-egészségügyi helyzete Tanakajd, 21. május 2-tól június 4-ig Megyénkben az elmúlt két hétben összesen 43 mm csapadékot mértünk. A napi átlag hımérséklet csupán 14, C körül alakult az elmúlt

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013)

A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013-ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013) Közzététel: 2014. január 22. Következik: 2014. január 24., Népmozgalom, 2013. januárnovember Sorszám: 13. A gabonafélék termésmennyisége mintegy harmadával nőtt 2013ban (A fontosabb növényi kultúrák előzetes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben