FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLYAMATBAN A 2011. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA"

Átírás

1 2011. április XVII. évfolyam 4. szám FOLYAMATBAN A ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSA A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. ( ) számú KÖZLEMÉNYE a évi egységes kérelem benyújtásáról Az egységes kérelem benyújtása Az egységes kérelem kizárólag a honlapon található elektronikus kérelemkitöltı felületen tölthetı ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhetı támogatások tekintetében nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. Az egységes kérelemhez kapcsolódó adatváltozások (módosítás, pontosítás, visszavonás, vis maior tényének bejelentése, másodvetés bejelentése) is kizárólag az elektronikus kitöltı felületen tölthetıek ki és elektronikus úton nyújthatóak be. A vis maior bejelentéshez kapcsolódó papír alapú igazoló dokumentum postai úton küldendı meg a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei kirendeltsége részére. Kivétel a természeti csapás, illetve szélsıséges idıjárási körülmény, az állatállomány egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertızı megbetegedés, elhullás vagy kényszervágás miatt bekövetkezett vis maior esemény, ahol az igazolást nem az ügyfélnek kell beküldenie, hanem az MVH megkeresése alapján az illetékes megyei kormányhivatal ad szakhatósági állásfoglalást a vis maior esemény bekövetkeztérıl. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egységes kérelem részét képezı, az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályban elıírt speciális dokumentumokat továbbra is papír alapon (postai úton) szükséges megküldeni az MVH, illetıleg egyes jogcímek esetében a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatósága részére az egységes kérelem benyújtásával egyidıben! Az egységes kérelem benyújtási határideje: május 15. Mivel 2011-ben ez a nap munkaszüneti napra esik, ezért késési szankció nélkül még május 16-án is benyújtható a kérelem. Az egységes kérelem az említett határidıt követıen még 25 naptári napig (2011. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A június 9. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Nem termelı mezıgazdasági beruházások, ültetvénykorszerősítés, lágy- és fásszárú energiaültetvények, valamint a kertészeti ültetvények korszerősítése intézkedések esetén a kifizetési kérelem június 9-ig szankciómentesen benyújtható. Az egységes kérelemmel egyidejőleg benyújtani kívánt MePAR változásvezetési kérelmet is elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. További információ a honlapon található, valamint az címen kérhetı. FIGYELEM! Szabó Mónika Ügyfélszolgálati tanácsadó április 1-30-ig új állatjóléti támogatás igényelhetı a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól A tejágazat szerkezetátalakítását kísérı állatjóléti támogatást 5 éves tıl 2016-ig tartó - idıszakra igényelhetik azok az állattartók, akik tejtermelı szarvasmarhát tartanak. Az intézkedés keretein belül az állattartó által tartott nıivarú, tejtermelı szarvasmarhák után gazdálkodási évente, állategységenként meghatározott mértékő támogatás vehetı igénybe.

2 2. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Az intézkedésben való részvétel feltételeit a 18/2011. (III. 9.), részletes szabályait a 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény állapítja meg. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítı támogatásokból áll. Az alaptámogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó az állatsőrőségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, valamint a fejési technológiára és preventív beavatkozásokra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségek mindegyikét vállalja. A támogatási jogosultsággal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az állatsőrőség meghatározása a TIR rendszerben május 1-jén nyilvántartott tartási hely kapacitás adatok alapján történik! Amennyiben az állattartó május 1-jéig nem jelenti be a TIR-ben a tartási helyre vonatkozó kapacitás adatokat (istálló, karám, kifutó alapterülete), elesik a támogatási jogosultságtól. A TIR adatokat a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Tartási hely és tartás bejelentı lap, illetve a Tartási hely és tartás módosító lap nyomtatványain lehet bejelenteni (melyek letölthetık a honlapról). A kiegészítı támogatások kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhetık. Kiegészítı támogatás akkor igényelhetı, ha az állattartó vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a támogatási rendelet a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan megállapít. A kiegészítı támogatások egymástól függetlenül választhatók, igénybevételük nem kötelezı. A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával bírálja el a hivatkozott 2. mellékletében található, elızetesen meghirdetett pontrendszer alapján végzett értékeléssel. A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekrıl az MVH a benyújtási határidı lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követı hivatali eljárás során hoz döntést. A kifizetések jogszerőségének és szabályszerőségének biztosítása érdekében az MVH a kötelezettségvállalások teljesítését adminisztratív és helyszíni ellenırzés keretében évente ellenırzi. A támogatási kérelmet április 1. és április 30. között, postai úton lehet benyújtani a 36/2011. (III. 22.) MVH Közleményben közzétett formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez (a közlemény letölthetı a honlapról). ÁLTALÁNOS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET Forrás: MVH NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET ALAKULÁSA B-A-Z MEGYÉBEN A hımérsékleti értékek a többéves átlagtól hidegebbek voltak, csapadék csak március végén hullott; a talajok felsı rétege kiszáradt. Ezzel szemben a mélyebben fekvı területein a vízállás magas, a belvíz továbbra is problémát okoz. A fenológiai állapotok a szokásosnak megfelelnek. Folyamatos a talaj-elıkészítés a napraforgó, a kukorica növények alá. Szántóföldi növények: İszi kalászosok: a búza csaknem mindenütt jól telelt. Az állományok homogének, a melegebb idıjárás hatására és a csapadék hatására megindult a növények fejlıdése, bokrosodása. A tavaszi fejtrágyázásokat zömében már elvégezték. Lisztharmat (Blumeria graminis) fertızést még nem észleltünk, helmintosporiumos és szeptóriás levélfoltosság (Pyrenophora, Septoria spp.) elsı tünetek észlelési szinten megjelentek. Több helyen az ıszi árpa növények alsó levelein a hálózatos levélfoltosság (Drechslera teres, syn.: Helminthosporium teres), ill. észlelési szintő vörösrozsda (Puccinia recondita) fertızés figyelhetı meg. A vetésfehérítık (Oulema sp., Lema sp.) március végétıl hagyták el a telelıhelyüket, elızı évi egyedszámukat és a kedvezı telelési körülményeket figyelembe véve nagyobb számú bogár betelepedése várható. Repce: A növények jól teleltek, de a február közepén észlelt felmelegedést követı fagyos idıjárás megviselte a növényeket. Heterogének az állományok, fejlıdésük megindult, zöldülnek. Repceszár-ormányosok március közepétıl aktivizálódtak (Ceutorhynchus pallidactilus tıl, C. napi tıl), elıfordulásuk általános. A repcefénybogarak (Meligethes aeneus) már tıl, repce- és földi bolhák (Phyllotreta sp., Psylloides chrysocephala) március végétıl jöttek elı. Fóma (Leptosphaeria maculans) általánosan elıfordul, fıleg az alsó leveleken szembetőnı. Tavaszi árpa: A tervezett területen a vetés vége felé tart.

3 3. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április Napraforgó és kukorica: a talaj-elıkészítést végzik. KERTÉSZETI KULTÚRÁK: Alma: a metszések -március végére befejezıdtek, a nyesedék megsemmisítését nagyrészt elvégezték a termelık. Az almafa-varasodás (Venturia inaequalis) aszkospóráinak szóródása március végétıl elkezdıdött. Levéltető ısanya-lárvák kelése folyamatos, már megjelentek az utódok almán. Körte: a metszést befejezték, a körtelevélbolha (Psylla spp., Cacopsylla spp.) imágók március második dekádját követıen hagyták el a telelı helyüket, jól teleltek, egyedszámuk változó. Tojásrakás folyamatos, lárvakelést március végétıl észleltünk. Kajszi: a rezes lemosó permetezést már elvégezték; a monília (Monilinia laxa, M. fructicola) szaporító képletei jól teleltek; ha a virágzás idején csapadékos lesz az idıjárás, fertızésveszély alakulhat ki. Szılı: fagykár elıfordulása nem jellemzı; a metszést 90%- ban befejezték, folyamatos a nyesedék eltávolítása. A könnyezés március 23-a után indult meg. Az atkák jól teleltek, korai erısebb felszaporodásukra lehet számítani. Azokon a területeken, ahol az elızı évben erıs lisztharmatfertızés (Uncinula necator) volt, jelentısebb a vesszıelhalás. POLIFÁG KÁRTEVİK: Mezei pocok: a rezervátor területeken, a magasabb fekvéső helyeken jól teleltek; az ıszi búza, repce állományokban gyenge, gócos fertızés fordul elı, jelentısebb a számuk a pillangós és ruderális területeken, valamint helyenként a gyümölcsösökben. Hörcsög: A téli idıjárás kedvezı volt, a telelıhely elhagyását még nem észleltük; nagyobb egyedsőrőség várható a mezıkövesdi és szerencsi körzet térségében. EGYÉB KULTÚRÁK: Ribiszke: a levélpirosító ribiszke-levéltető (Chryptomyzus ribis) kártétele helyenként megfigyelhetı. KARANTÉN KÁROSÍTÓK: Az ázsiai hosszúcsápú cincérfajok (Anaplophora spp.) imágóinak felderítése folyamatban van, a kollégák a veszélyeztetett helyeken keresik az elızı évi röpnyílásokat, a lárvajáratokból kitüremkedı, főrészpor-szerő ürüléket és rágcsálékot, valamint a bábkamrákat jelzı kidudorodások a földfelszínbıl kiemelkedı gyökereken és a törzsek alsó részén. Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága MEZİGAZDASÁGI TERMELİI ÁRAK, FEBRUÁR Az agrártermékek termelıiár-szintje 2011 februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Ezen belül a növényi termékek árszínvonala 67,9, az élı állatok és állati termékeké 13,3%-kal emelkedett január-februárban az agrártermékek termelıiárszintje 42,8%-kal haladta meg az elızı év azonos idıszakit; közülük a növényi termékek ára 61,3, az élı állatok és állati termékeké 12,0%-kal nıtt februárjában a gabonafélék termelıi ára duplájára emelkedett 2010 februárjához képest. A búza felvásárlási ára 2010 áprilisa ( forint/tonna) óta folyamatosan növekszik, 2011 februárjában már forint/tonna volt, az elızı év azonos hónapinál 139%-kal több; eközben a kukorica tonnánkénti ára forintra nıtt, ami 81%-kal magasabb, mint 2010 februárjában. Az ipari növények termelıi ára 35,7, ezen belül az olajnövényeké 61,0%-kal emelkedett a februárihoz képest. A napraforgó ára meghaladta a tonnánkénti forintot, ám ebben az idıszakban az éves mennyiség csak elenyészı hányadát értékesítik. A burgonya termelıi ára jelentısen, 68,9%-kal, a zöldségféléké 13,1%-kal nıtt. A gyümölcsök termelıi ára februárban 39,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, elsısorban az alma magasabb ára miatt. A vágóállatok termelıi ára 2011 második hónapjában 12,2%-kal volt magasabb a azonos idıszakinál. A vágómarha ára 35,3%-kal nıtt, ennél jóval kisebb mértékben a vágósertésé (4,3%) és a vágóbaromfié (16,2%). A vágómarha egy éve tartó folyamatos áremelkedése elsısorban a külföldi kereslet hatásával hozható összefüggésbe februárjában az állati termékek árai 15,7%-kal magasabbak voltak az elızı év azonos idıszakinál, ezen belül a tyúktojás ára 6,5%-kal csökkent, a tejé 22,5%-kal nıtt január-februárban a gabonafélék ára 87,1%-kal haladta meg a azonos idıszakit. A vágóállatok termelıi ára 10,2, az állati termékek ára 16,5%-kal emelkedett. Forrás: KSH

4 4. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április A MEGYE GAZDASÁGA SZÁMOKBAN 2010-ben Észak-Magyarországon a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent, míg a kukoricáé egytizeddel nıtt az egy évvel korábbihoz képest. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az ipari termelés az országostól nagyobb mértékben emelkedett, a belföldi értékesítés az elızı évivel azonos szinten maradt, míg az export jelentısen bıvült. Az építıipar teljesítménye a megyében emelkedett, míg országosan visszaesett. A kereskedelmi szálláshelyeken mind a belföldi, mind a külföldi vendégek, vendégéjszakák száma csökkent. A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2,2%-kal, 81 ezerre gyarapodott. A beruházások teljesítményértéke folyó áron 15%-kal nıtt. A mezıgazdasági termékek árai jelentısen, 16,8%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, az ipari termelıi árak 4,5; az építıipar árai 1,1%-kal növekedtek. A fogyasztóiáremelkedés 4,9%-os volt. A természetes népmozgalmi folyamatok hatásaként a megye népességcsökkenése 26%-kal magasabb, mint az elızı évben. Az alkalmazásban állók száma 5,3%-kal bıvült, ezen belül a versenyszférában mérsékeltebb, 1,8%-os, a költségvetési szervezeteknél 6,5%-os növekedést figyelhettünk meg. A teljes munkaidıben alkalmazásban állók nettó keresete 6,1%-kal, az inflációt is figyelembe véve a nettó keresetek reálértéke 1,1%-kal emelkedett december végén 4,6%-kal kevesebb álláskeresıt tartottak nyilván, mint egy évvel korábban. Az épített lakások száma negyedével, az új építési engedélyeké 38%-kal esett vissza az elızı évhez képest. Észak-Magyarországon a növényi kultúrák terméseredményeit jelentısen befolyásolta a rendkívül csapadékos idıjárás és a régiót jelentı, nagy károkat okozó árvíz ben az elızetes adatok szerint a fıbb kalászos gabonák betakarított területe a zab kivételével csökkent az elızı évihez képest: a búzáé és az árpáé egyaránt 12; a rozsé 17%-kal. Búzát 119 ezer; ıszi és tavaszi árpát összesen 37,5 ezer hektáron arattak. A régió meghatározó gabonanövénye a kukorica, melynek betakarított területe (50,1 ezer hektár) egytizeddel több, mint egy ével korábban. A többi fontosabb ıszi betakarítású növény közül a lucernaszéna (14,2 ezer ha) és a burgonyáé (1 ezer ha) mérséklıdött, a cukorrépa termelése pedig az EU cukorkvóta-csökkentése miatt tovább apadt, így már a 100 hektárt sem érte el. A növénytermesztési ágazat terméseredményei a kedvezıtlen idıjárás miatt 2010-ben tovább romlottak. Búzából és árpából is a évi termésnél 13%-kal kevesebb, elıbbibıl 418,4 ezer tonna, utóbbiból 110,9 ezer tonna került a raktárakba, míg rozsból az elızı évi termés 56%-a realizálódott. Zabból 6%-kal nagyobb mennyiséget, 17 ezer tonnát takarítottak be. Kukoricából 277,9 ezer tonna (18%-kal több) termett, de a többi fontos növénykultúránál termésmennyiség csökkenés tapasztalható. A legnagyobb kiesés a cukorrépánál mutatkozott, melybıl 4 ezer tonnát takarítottak be, szemben az elızı évi 7,5 ezer tonnával. A régiós termésátlagok 2010-ben a kukorica kivételével elmaradtak az elızı évitıl. A kukorica termésátlaga 5540 kg/ha, 7%-kal több mint egy ével korábban. A legnagyobb átlaghozam csökkenést a cukorrépánál figyelhettük meg. A december 1-jei állatszámlálás adatai alapján Észak-Magyarországon mind a szarvasmarha-állomány, mind a sertés-állomány, de a juhállomány és a tyúkfélék is csökkentek az elızı év azonos idıpontjához képest. A tehenek száma Borsod-Abaúj-Zemplénben és Nógrádban stagnált, míg Heves megyében visszaesett. A mezıgazdasági vállalkozások a régióban továbbra is 12 ezer anyakocát tartottak. A juhok esetében az anyaállomány a régió minden megyéjében kisebb, mint egy évvel korábban. A régió tojóállománya összességében mérséklıdött, gyarapodás Heves megyében mutatkozott, a bıvülés a megye tyúkállományára is igaz. Forrás: KSH A CSONTHÉJASOK KORAI LEGVESZÉLYESEBB BETEGSÉGEI A TAFRINA ÉS A MONÍLIA A tafrina az ıszibarackot, a monília fıleg a kajszit, a meggyet és az egyéb csonthéjasokat veszélyezteti leginkább. A tafrina (dérgomba, dérharmat) kifejezetten hidegkedvelı gomba. Azokban az években legerısebb a fertızés, ha tavasszal, a fakadás idıszakától hideg a hımérséklet (2-6 C közötti), gyakori a csapadék, magas a levegı páratartalma. A gomba a szálvesszık leghamarabb kibújó csúcshajtásait fertızi, majd átterjed át a többi hajtásra, levélre. Jelenleg nincs olyan gombaölıszer, mely késıi kijuttatás esetén meg tudná akadályozni a levéldeformációt, súlyosabb esetben a részleges lombhullást, a fa felkopaszodását. A betegség ellen eredményesen csak a korai idıszakban, megelızı kezelésekkel, még az elsı tünetek megjelenése elıtt (vöröses folt a levélkén) lehet védekezni. A védekezési technológia alapvetı fontosságú eleme a tél végi lemosó permetezés elvégzése réztartamú szerekkel, melyre a

5 5. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április csonthéjasok rézérzékenysége miatt késıbb már nincs lehetıség. A hajtások a fakadás után is érzékenyek a fertızésre, kedvezı idıjárás esetén a folyamatos védettséget biztosítani kell. A szerválasztásnál célszerő figyelembe venni a fajtafogékonyságot is (legérzékenyebb a nektarin). İszibaracknál azokat a gombaölıszereket (pl.: Folicur Solo; Mirage 45 EC, Topas 100 EC, stb.) célszerő választani, melyek a tafrinás levélfodrosodás és a monília ellen is hatékonyak! Moníliás fertızések A csonthéjas ültetvényekben hamarosan elkezdıdik, vagy már elkezdıdött a virágzás. Amennyiben az idıjárás csapadékosra fordul, a környezeti tényezık kedvezhetnek a moníliás fertızések kialakulásának. A megelızı (fehér bimbóban, teljes virágzásban és virágzás végén) permetezésekkel a virághervadás, hajtásszáradás, súlyosabb esetekben a termınyárs - és ágpusztulás megelızhetı. A virágzás idején a gomba konídiumai nagy tömegben vannak jelen és a számukra kedvezı hővös, párás, csapadékos, ködös idıben óriási a fertızésveszély. Az fertızés ellen célzott permetezés, vagy megelızı permetezések szükségesek. A pontos idızítés érdekében elırejelzés szükséges. Az idıjárási paraméterek (relatív páratartalom, hımérséklet, csapadék, felületi nedvesség) helyi megfigyelése és a virágzás követése, a két tényezı összevetése alapján lehet a védekezést idızíteni. Az elsı kezelést megelızési céllal fehérbimbós állapotban mindenképpen végezzük el. Majd az idıjárástól (esıs, hővös), a fajták fogékonyságától és a fertızési nyomástól függıen teljes virágzásban, illetve virágzás végén is célszerő a fákat permetezni. Csapadékos, ködös idıben a gomba spórája a virág bibéjén keresztül könnyen behatol a növénybe, így elhúzódó virágzás esetén három kezelésre is szükség lehet. Ugyanis ha a monília a virágból a hajtásba átkerül, növényvédı szerrel már nem lehet utolérni és már csak a beteg részek levágásával lehet a fertızést megállítani. Sziromhullás után, a hajtásfejlıdés idıszakában megismételt kezelések a hajtás- és gyümölcsfertızés kialakulását csökkentik. A rügyfakadást követıen a csonthéjasokban a réztartalmú készítmények már nem használhatók, ebben az idıszakban szerves hatóanyagú gombaölı szerek jelentik a választékot. A készítmények megválasztásánál az integrált védekezés, a környezetvédelem, a hatékonyság fontos szempontjai mellett számos tényezı ismerete szükséges. A kontakt készítmények monília elleni aktivitása közepes, viszont egyéb levélbetegségek ellen is hatékonyak (pl. levéllikasztó betegség). Kevésbé stabilak, rövid a hatástartamuk, de olcsóbbak. Erıs fertızési nyomás, valamint kedvezıtlen agrotechnikai körülmények között (mechanikai ápolás hiánya, besőrősödött lombkorona, kedvezıtlen mővelésmód stb.) ezeket célszerő felszívódó szerrel kombinációban alkalmazni. A felszívódó hatású készítmények közül több hatóanyag csoport is hatékony a monília ellen. Ezek magas biológiai hatékonyságúak, hosszú hatástartamuk, viszonylag széles hatásspektrumuk miatt széles körben elterjedtek. A jó hatékonyság érdekében a fehérbimbós állapotban végrehajtott kezelést a fıvirágzásban is célszerő megismételni. A két hatóanyagból gyárilag elıállított kombinációk is nagyon bíztató eredményt nyújtanak, az ajánlott optimális kijuttatási idıpont ezeknél is a virágzás eleje, majd a fıvirágzás. Ne feledjük, hogy a hatékonyság alapvetı feltétele a helyes kijuttatás-technika és a fertızött részek levágása, összegyőjtése és megsemmisítése, melyet az egész tenyészidıszakban folyamatosan kell végezni! Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága TÁJÉKOZTATÓ A tejtermelıket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, évi különleges támogatás igénybevétele Megjelent a 21/2011 és a 62/2011 MVH közlemény a támogatás feltételeirıl, mellékletében a szükséges formanyomtatványokkal. A támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a támogatást igénylı pénzügyi kapcsolattal rendelkezı ügyfélként legyen nyilvántartásba véve és rendelkezzen regisztrációs számmal. A támogatás igénybevételének feltételei: A kérelmezı abban az esetben jogosult a támogatásra, ha: - a kérelmében szereplı értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban; - gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen van; - a kérelem benyújtásának idıpontjában megfelel a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelı fogalmának és - egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és rendelkezik minimum 1 ha SAPS támogatásra jogosult területtel. Gazdasági szempontból sérülékeny terület: - a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések

6 6. oldal AGRÁRKAMARAI HÍREK április jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti település, - a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség, - az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek, valamint - az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) F szerinti település. Környezeti szempontból érzékeny terület: - az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V.11.) Kv hatálya alá tartozó terület, valamint - a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti nitrátérzékeny terület. A támogatási kérelem benyújtása: ig, a közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Mivel május 15. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésıbb május 16-án adhatók postára. A kérelemhez mellékelni kell: - a tejnek felvásárló részére történı értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelıre vonatkozóan, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 14/2010. (II. 23.) F szerinti, a 2010/2011. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelıen kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségérıl és annak valódi zsírtartalmáról; - a tejnek Magyarország területérıl értékesítés céljából történı kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minıségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot. A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség A különleges támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2010/2011. kvótaévben a felvásárló által jelentett, a közvetlenül értékesített, ill. a Magyarország területérıl értékesítés céljából kiszállított tej mennyisége. Az értékesített mennyiséget a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani. A tejkvóta-rendelet szerint a beszállítói kvóta terhére történı értékesítés esetén zsírtartalom alapján korrigált mennyiség utáni, közvetlen értékesítési kvóta terhére történı értékesítés esetén a tejtermékek tejegyenértékre átszámított mennyisége utáni tejmennyiségre igényelhetı a támogatás. Az igénybe vehetı támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség maximum a március 31-én a tejtermelı rendelkezésére álló tejkvóta mértéke lehet. Kovács Veronika Ügyfélszolgálati tanácsadó Lehetıség nyílt táblatörzskönyv beszerzésére. Mivel a táblatörzskönyv vezetése kötelezı és az EU csatlakozás után feltehetıleg az ellenırzés is szigorúbb lesz, célszerő annak beszerzése. A Tolna Megyei Agrárkamara megszerkesztette a táblatörzskönyv formáját, és amennyiben igény van rá, le is gyártatják. A nagysága A/3-as oldal, kartonborítású, 50 lapos, ára: Ft/db. Kérjük, jelezzék igényüket az Agrárkamara felé (Kovácsné Novek Adrienn 46/ ). Fajtiszta, 5 éves, fiú husky kutyusunknak keresünk szeretı gazdit. Érdeklıdni: 06 20/ számon lehet. A MAGYAR KÖZLÖNY MÁRCIUS hónapban eddig megjelent legfontosabb ágazati jogszabályai 25/2011. (IV. 7.) 26/2011. (IV. 7.) 27/2011. (IV. 12.) 28/2011. (IV. 12.) TÁBLATÖRZSKÖNYV GAZDIT KERES JOGSZABÁLYFIGYELİ Az Európai Mezıgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítı nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrıl A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezı elıírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) F módosításáról A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás elıirányzat felhasználásáról

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST

INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST INDUL A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSE -MINDEN GAZDÁLKODÓNAK ELEKTRONIKUSAN KELL IGÉNYELNIE A TÁMOGATÁST Az utóbbi években április-május a területalapú támogatások benyújtásának az ideje. Idén sincs

Részletesebben

TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL

TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL 2011. március XVII. évfolyam 3. szám TECHNIKAI KÖZREMŐKÖDİK IS SEGÍTIK A GAZDÁKAT AZ EGYSÉGES KÉRELEM BEADÁSNÁL A hamarosan induló egységes kérelem elektronikus beadásnál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 2012. október XVIII. évfolyam 10. szám KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A 2012. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM KERETÉBEN A KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI NEMZETI PROGRAMBA BEJELENTKEZŐ, ÉS KÉRŐDZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ TERMELŐK RÉSZÉRE 1/15 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS),

TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ - EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS), - NÖVÉNYI TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NEMZETI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK, VALAMINT - EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ 2012. augusztus XVIII. évfolyam 8. szám KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ AUGUSZTUSTÓL INDUL A KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! Kérjük, a regisztráció megkezdése előtt a saját érdekében figyelmesen

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS GOMBKÖTİ NÓRA MOSONMAGYARÓVÁR 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Gazdaságtudományi Intézet Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143)

Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Vis maior bejelentés (W0143) 2014. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A vis maior bejelentéshez szükséges mezők.... 6 2.1. Vis maiorhoz kapcsolódó

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről. Budapest, 2006. szeptember

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről. Budapest, 2006. szeptember Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről Budapest, 2006. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 1. Az agrárgazdaság helyzete, szerkezete...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben