1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet."

Átírás

1 Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó augusszzttuss 23..

2 I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek Tárgyi feltételek Tanulóink TARTALOMJEGYZÉK: II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK 2. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER 3. OKTATÓ- NEVELŐ MUNKA 3.1. Hagyományok Művészeti tevékenység Diákönkormányzat 3.2. Tanulmányi, sport és versenyeredmények 3.3. Egészséges Vásárhelyért program 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Kompetenciamérés 4.2. Partneri igény és elégedettségmérés 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 5.1. Pályázatok 5.2. TÁMOP A projekt Innováció, intézményi szintű fejlesztések 5.3. TÁMOP COMENIUS 6..KAPCSOLATOK III: ZÁRÓ GONDOLATOK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kapcsolatok L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 2

3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. /Szent-Györgyi Albert/ 1. BEVEZETŐ A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola 45 éves múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az intézmény alapító okiratának megfelelően végzi tevékenységét. Fő feladata biztosítani az általános iskolai nevelést, oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Az intézmény körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. Megvalósítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését, oktatását, képességkibontakoztató és integrációs felkészítést szervez. Iskolaotthonos oktatás megvalósítása mellett napközi és tanulószobai tevékenység segíti a tanulók felkészülését, továbbhaladását. Biztosítja az iskolai diáksport szervezését, az iskolai intézményi étkeztetést, valamint működteti az iskolai könyvtárat. Az alapító okiratban új tevékenységként jelent meg a pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a közcélú foglalkoztatás. Az iskola célkitűzéseit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Oktatási Koncepciója, Esélyegyenlőségi Terve, Minőségirányítási Programja határozza meg. Pedagógiai munkánk alapdokumentumai a Pedagógiai Program, IMIP, SZMSZ ennek koherenciájában történt kidolgozásra. A 2009/2010-es tanév cél és feladatrendszerét az iskolai munkatervben rögzítettük. Kiemelt feladatok: Magas színvonalú oktatás-nevelés Kompetencia alapú oktatás: TÁMOP Integrációs nevelés: TÁMOP Egészségnevelés: EVP- Hozd a formád Magyarország! Idegen nyelvi kommunikáció: COMENIUS Hagyományok ápolása Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az iskola tevékenységét a hatékonyság, gazdaságosság alapján tervezzük. 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek Iskolánkban jelenleg 33 fő pedagógus teljes és rész munkaidőben tölti be az engedélyezett 31 fő pedagógusi státuszt, 1 fő gazdasági ügyintéző, valamint 1 fő karbantartó-udvaros dolgozik. GYESen, GYED-en lévő kollegáink távollétének idejére 2 fő helyettesítő pedagógus egészíti ki a testületet. Az iskola tisztaságáról közcélú feladatokat ellátó 3 fő takarító gondoskodik. Az Út a munkához program keretében történő foglalkoztatás sikeres volt, a feladatot vállalók a munkakörüknek megfelelőn, eredményesen végezték feladatukat. Prémium éves kollegáink (2 fő) az iskolabuszon látnak el feladatokat. Szakos ellátottság teljes körű. (1. számú melléklet) Módszertani kultúrában a folyamatos megújulás jellemzi nevelőinket. A 2009/2010-es tanévben 3 fő kollega végezte el a Sindelar továbbképzést, mely a fejlesztő munkához ad módszertani segítséget. Nyelvi fejlesztő végzettséget szerzett mester kurzuson 1 fő. Szaktanácsadói feladatokhoz kapcsolódó képzésen, mely az integráció és a kompetencia alapú oktatás területét öleli fel, 2 fő vett részt. Szakmai megújulást hozott a TÁMOP pályázat, a pedagógusok kompetenciaterületek oktatására felkészítő, valamint pedagógiai módszertani továbbképzéseken vehettek részt.(2. sz. melléklet) Tárgyi feltételek Tanulóink tiszta, rendezett tantermekben kezdhették meg a tanévet. A fák metszése a balesetveszély elhárítását szolgálta. Az ősz folyamán a belső udvarban a padok helyreállítása, festése, valamint a kisudvar rendezése valósult meg, ahol POLYBALL eszköz felállítása is megtörtént. Elkezdődött az udvari tanterem kialakítása. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 3

4 Az alsó tagozaton teljes körűen befejeződött a tanulóbarát osztálytermek berendezése. A fejlesztő szoba átalakítása és korszerű bebútorozása is megtörtént. Ehhez nyújtott támogatást az integrációs pályázat, a TÁMOP pályázat és az iskola alapítványa. Terveink között szerepel a sportcsarnok melletti bozótos rész eltávolításával a kerékpártároló bővítése. Felújításra szorul a belső udvar téglaburkolata, a nyílászárók, valamint az udvar homlokzati része. A fenntartó támogatásával keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével ez megvalósítható. Informatikai eszköztárunk is bővült, a TÁMOP pályázatban implementáló pedagógusok munkájukhoz laptopokat kaptak (8 db). Ezen kívül egy fénymásoló, LCD TV, DVD lejátszó, videó kamera, három nyomtató, és két új CD lejátszó beszerzése valósult meg a pályázatból. Informatikai normatívából projektorizzók cseréje, asztali DVD író, hordozható írásvetítők, CD lejátszó, digitális fényképezőgép gazdagítja informatikai eszközeinket, A TIOP pályázat további informatikai eszközök beszerzését teszi lehetővé, mely a korszerű pedagógiai eljárásokat támogatná. A tanulói laptop program újabb pályázati lehetőség volt, a tanórai infokommunikációs kultúra magvalósítását segítheti Tanulóink Iskolánk nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola, ahol 16 tanulócsoportban évfolyamonként párhuzamos osztályokban folyik az oktató-nevelő munka. A 2009/2010-es tanévet 435 tanulóval kezdtük meg, tanév végére 440 fő volt a tanulói létszámunk. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma 23, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóké jelenleg 5 fő, nevelési tanácsadó segítségét (BTMN) 10 fő veszi igénybe. Tanulók száma évfolyamonként 2009/2010 Évfolyam Tanulólétszám az évfolyamon HH HHH SNI összesen A tanulói összetétel változása Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 1. ábra 2006/ / / / ábra A 2009/2010-es tanévben a HHH-s tanulók aránya 5,2%. A 2010/2011-es tanévben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók várható létszáma 28 fő. A létszámok és arányszámok az Esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott elveket követik. A család erőforrás, megvéd, megalapozza a testi-lelki egészséget, harmóniát. A társadalmi problémák (pl. munkanélküliség) a családok életében is érezhető hatással voltak. A gyermek és ifjúságvédelmi munka az évek során egyre összetettebbé és sokrétűbbé vált. Igyekszünk tanulóinknak és a családoknak minden támogatást megadni ahhoz, hogy esélyegyenlőségük biztosított legyen. Ingyenes tankönyvtámogatásban 172 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 107 fő részesült. Éltünk a Diákétkeztetési Alapítvány, valamint a Tiszta Szívvel Egyesület támogatásával, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. Gyermek és ifjúságvédelmi felelőseinknek sikerült elnyerni a L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 4

5 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MKB Bank Zrt pályázatán 2 tanulónak egyszeri támogatást, 1 tanulónak havi ösztöndíjat. 3. ábra 4. ábra II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola stratégiai célja a kor követelményeinek megfelelő magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. Az intézmény fejlesztési célja, hogy az új társadalmi kihívásoknak megfelelően korszerűsítse pedagógiai gyakorlatát, segítse a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítését. Az ismeretek bővülése, a képességek egyre sokrétűbb megnyilvánulása, a társadalmi változások a pedagógusok számára új szempontokat motiválnak, új súlypontozások válnak szükségessé. A 2009/2010-es tanévben alapcélként fogalmaztuk meg olyan alapműveltség elsajátíttatását, amely biztosítéka annak, hogy tanulóink sikerrel feleljenek meg az elvárásoknak, és nyitott szemlélettel forduljanak az élet kihívásai felé. Ennek megfelelően minden kollega felkészülésében szerepelt a NAT, a kerettanterv, helyi tanterv tantárgyi célkitűzéseire építkező tervezés, fejlesztési terv megfogalmazása. Tantárgyi bemeneti mérések segítették a tervezés korrekcióját. Ebben a tanévben A és B hét ciklikus váltakozása valósult meg. Együttműködő, konstruktív tantestület közreműködésével színes iskolai tevékenység egészíti ki a tantárgyi keretet. Pedagógusaink nyitottak az új pedagógiai eljárások iránt, szívesen és érdeklődve vesznek részt pályázatokban, továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken. 1. SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK A szakmai közösségek közül alsó és felső tagozatos munkaközösség pedagógiai munkánk meghatározó egységei. A rendszeres munkaközösségi megbeszélések, az egy osztályban tanító, az egy tantárgyi területet képviselő pedagógusok konzultációs tevékenysége pedagógiai munkánk alapja. Kiemelt szerep jut az osztályfőnökök koordinációs tevékenységének. Szakmai szempontból kiemelten kezeljük az egymástól tanulás lehetőségét, belső levelezési rendszert működtetünk, mely az információáramlást és a szakmai anyagok megosztását segíti. Munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteink egyben módszertani belső képzéseinket is szolgálják, ahol a kollégák tapasztalataikat átadhatják egymásnak. Fontos, hogy a művészeti, ének-zenei tevékenység átszövi mindennapjainkat és kapcsolódási pontokat jelent a tanári együttműködésnek. Az IPR munkacsoportok működése a pedagógiai műhelymunkára és a tanulók programjaira koncentrálódik. A fejlesztő-és mentortevékenységek rendszeresek, a pedagógusok tevékenysége folyamatos, a kialakított rendnek megfelelő dokumentációs tevékenységet folytatnak. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 5

6 Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testülete. Fő feladata az intézményi folyamatok előkészítése, a megvalósítás koordinálása, a támogatása, az ellenőrzés, visszacsatolás elvégzése. A szervezeti struktúrában funkcionális felépítés valósul meg. Vezetői feladat a kölcsönös bizalom fenntartása és erősítése a szülőkkel, a fenntartóval, iskolánk partnerintézményeivel. Ezen kívül a humánerőforrás megfelelő szervezése, az iskolai programok, az oktató-nevelő munka koordinációja. Felsős munkaközösség vezető Minőségirányítási vezető Alsós munkaközösség veze- Diákönkormányzat vezető Az iskolavezetés 5. ábra A szülői munkaközösséggel és iskolaszékkel való közvetlen kapcsolattartást, a véleményezési, döntési jogkörök érvényesítését a rendszeresen tartott megbeszélések támogatják. 2. INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER Iskolánk 2007-ben kezdte meg az integrációs pedagógiai rendszer bevezetését. E fejlesztési stratégia és hatása átszövi iskolánk egészének működését. A rendszer bevezetését segítette az iskola részvétele a HEFOP 2.1.5/B pályázatban, mely jelentős szakmai, módszertani fejlődést eredményezett. A TÁMOP pályázat a megkezdett folyamatok erősítését segítette. A 2009/2010-es tanévben újjáalakult az intézményi IPR menedzsment, átalakultak az intézményi munkacsoportok. Elkészült az intézményi IPR munkaterv, cselekvési ütemterv, mely részletesen tartalmazza alapelveinket, az integrációs stratégia kialakítását, személyi és tárgyi feltételeinket, céljainkat. Megjelennek benne a tanulást, tanítást segítő eszközrendszer elemei, a várható eredmények és az ellenőrzés szempontjai. Meghatároztuk a 2008/2009-es intézményi önértékelésből következő feladatainkat is, részletezve erősségeinket és a fejlesztendő területeket: ERŐSSÉGEK Szabadidős tevékenység, közösségi programok Általános és személyre szabott kapcsolatok Civiltámogatás kiépítettsége Rendszeres kapcsolattartás a partnerekkel Gyors problémamegoldás, közvetlen kapcsolat a támogató szervezetekkel Szövegértés és matematika kiemelt kezelése Tanulás tanítása tanfolyam felhasználása Komplex művészeti programok DÖK működése Projektnapok Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás Idegen nyelvi programok Cserediák program Komplex művészeti programokban megjelennek a multikulturális elemek Igazgató Igazgatóhelyettes Szakszervezeti vezető Közalkalmazotti tanács elnöke FEJLESZTENDŐ TERÜLET Hátránykompenzáció lehetőségeinek kutatása Együttműködés fokozása a szülő részéről Az átmenetek támogatása Új módszertani ismeretek alkalmazásának napi gyakorlattá válása Egyénre szabott segítség és után követés IKT eszközök Agressziókezelés területén tapasztalatszerzés Új lehetőségek kutatása, önképzés Módszertani kultúra fejlesztése, alkalmazás színterei Tanórákon is jelenjenek meg a multikulturális elemek 6. ábra A es tanévben célként fogalmaztuk meg erősségeink magas színvonalon tartása mellett a fejlesztendő területeken a lehető legmagasabb szintű eredmények elérését. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 6

7 A 2009/2010-es tanév I. félévében megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján: EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL, CIVIL SZERVEZETEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANTESTÜLETBEN EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL Suliváró Autómenetes Nap Munkacsoportok Pályaválasztási szülői Játékavató Hozd a formád projektnapok működése értekezlet Ovigaléria megtekintése Belső hospitálások Tájékoztató a helyi EVP-projektnap Konfliktuskezelőtréning szakképzési rendszerről Megemlékezés a Udvarok rendezése TÁMOP pályá- Zenei Világnapról Látogatások az idősek zat Így tanulunk napközi otthonában mi Karácsonyi készülődés Mikulás ünnepség a szülőkkel Bemutató foglalkozás Karácsonyi börze az Észak utcai óvodá- Karácsonyi hangver- ban seny Karácsony a Szabadság téri óvodában A 2009/2010-es tanév II. félévében megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján: EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁKKAL Farsang Játsszunk együtt bemutatkozó napok Tavaszváró mulatság Nyuszi parádé Manófalvi mulatságok Így tanulunk mi... Gyermeknap Tanévzáró hangverseny EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL, CIVIL SZERVEZETEKKEL Hozd a formád projektnapok, projekthét Közös programok az idősek napközi otthonának tagjaival (farsang, anyák napja, gyermeknap) Tanév végi hangverseny EGYÜTTMŰKÖDÉS A TANTESTÜLETBEN Munkacsoportok működése Belső hospitálások Esetmegbeszélések Tünet vagy állapot, az iskolai agresszió okai és kezelésének lehetőségei előadáson való részvétel EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL Pályaválasztási börze Szakmai hét kölcsönös hospitáció általános és középiskolában 7. ábra A munkacsoportok működése határozza meg integrációs tevékenységünket. A nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz a csoportok munkájában. Munkacsoport Műhelymunka szakmai területe IPR mikrocsoport Belépő csoport Lépegető csoport Haladó csoport Komplex művészeti csoport Mérés és értékelés csoport IKCS (iskolai környezeti csoport) Iskolai integrációs program elemeinek beépítése az intézmény pedagógiai rendszerébe Cél: az integrációs, együttnevelő minőségi oktatás megvalósítása. Óvoda-iskola átmenet segítése. A nem szakrendszerű oktatásra való felkészülés, az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése. Középiskolába való átmenet segítése, pályaorientációs tevékenységek Motiváció a művészeti csoportokban való részvételre, a személyiségfejlesztés lehetőségeinek kiépítése. Idegen nyelvi vizsgák támogatása, diagnosztikus mérések értékelések, helyi kompetenciamérés, OKÉV mérések előkészítése, elemzések készítése. Kapcsolatépítés az iskola nem szakmai partnereivel, munkaterv szerinti rendezvények szervezése, kapcsolattartás, érzékenyítés 8. ábra A tevékenységháló alapján elmondhatjuk, gazdag program valósult meg, ami a fejlesztést célozta. Továbbra is kiemelt terület az óvoda-iskola átmenet, illetve a középiskolákkal való együttműködés. A TÁMOP pályázat kapcsán az óvodákkal együttműködve kettős mentorálás, a középiskolákkal való szakmai műhelymunka állt a tevékenységünk középpontjában. 3. OKTATÓ- NEVELŐ MUNKA A pedagógus tevékenységének hatékonyságát, oktató-nevelő munkájának minőségét számos tényező befolyásolja. Szakmai felkészültsége, a sokszínű módszertani kultúra mellett a felelősségérzet, a saját normákban, értékekben való következetesség, a jó emberismeret, a szakmai elkötelezettség, a L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 7

8 kooperatív attitűd és a tolerancia kell, hogy jellemezze a jövő nemzedékét tanító pedagógusokat. A pedagógusnak nem csupán ismeretátadó feladata van, hanem rendkívül fontos szerepe van az értékközvetítésben, a társadalom által megkövetelt normák elsajátításában. A közvetítés akkor hiteles, ha a pedagógus valóban elfogadja és átérzi a közvetített értékeket Hagyományok Művészeti tevékenység Iskolánkban Kodály Zoltán nevéhez fűződő pedagógiai koncepció alapján történik az ének- zenei nevelés. Az ének-zenei nevelés ösztönző hatásának egyik jellemző eredménye a sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztés. Szoros együttműködés valósul meg a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, így tanulóink az emelt-szintű ének-zenei órák, az énekkari órák mellett, a hangszeres tanulás és néptánc oktatás révén minden nap zene közelben élnek. Kórusaink aktív szerepet vállalnak a város kulturális életében. Díszközgyűléseken vettek részt, Szekeres Adrienn Adventi koncertjén közreműködtek. A XVIII. Országos zenei tábor szervezése Dratsay Ákos művésztanár együttműködésével valósult meg. Megőrizve hagyományát az Éneklő ifjúság programnak szerveztük a városi rendezvényt, a megyei megmérettetésről arany és arany diplomával minősítéssel tért haza mindkét kórusunk. A zenei világnap intézményi projektnapján mély benyomást kaptak tanulóink a zeneiség szépségéről, mely programot az óvodák felé is kiterjesztettük. Karácsonyi és tanévzáró hangversenyünk igazolta, hogy a művészeti tevékenység a megvalósítók mellett azokra is pozitív hatással van, akik befogadói e különleges élménynek. Irodalmi színpadunk Mindannyian mások vagyunk produkciója gyerekszemmel mutatta be világunkat, a drámapedagógia érvényesülésével. A művészetek embernevelő szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a szülőknek, a gyerekeknek. Az utódok kultúrájának előkészítése közös feladatunk, mindannyiunk felelőssége az, hogy a jövő nemzedék hogyan veszi át és adja tovább Diákönkormányzat Iskolai diákönkormányzat élete meghatározó, véleményük, javaslataik beépülnek a mindennapi folyamatainkba. Rendszeresen tartott diákgyűlések alkalmat adnak, hogy megtanulják a feltárást, a megoldáskeresést, a vita lehetőségét. Ebben a tanévben két diákközgyűlést tartottunk, ahol beszélgető kör formájában az összegyűjtött kérdések, vélemények alapján hasznos információáramlás valósult meg. Kiemelt feladat volt a gyermeknapi program, valamint a 4-8. évfolyamot érintő balatonszárszói ismeretszerző kirándulás szervezése. A diákönkormányzat tevékenysége a következő programokban kiemelkedő: Suli váró Testvér osztály kapcsolatok Egészségmegőrző nap Iskolai ünnepélyek Megemlékezés a Zenei világnapról Karácsonyi hangverseny Klubdélutánok Farsang Gyermeknap Tanévzáró műsor és gyermekrajz kiállítás Nyílt tanítási napok Nyolcadik osztályosok búcsúztatása Sportnap Idegen nyelvi nap Cserediák programok szervezése Őszi és tavaszi hulladékgyűjtés Alkotónap Iskolai szaktárgyi versenyek Óvoda-iskola átmenet 9. ábra Iskolaújságunk, a LISZT AKTÁK gazdag szellemiséget tükröz és népszerű olvasói között. Tanulóink által a SULIRÁDIÓ működtetése is megvalósul Tanulmányi, sport és versenyeredmények Alsó tagozaton a szöveges értékelés 1-3. évfolyamon és 4. évfolyam első félévében jelent meg. Érdemjeggyel történő értékelést 4. évfolyam végén kaptak először a tanulók. Örömteli, hogy a konkré- L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 8

9 tabb értékelés az országos oktatás politikában is helyet kapott és a 2010/2011-es tanévben ennek megfelelő módosítása pedagógiai programunkban feladatunk lesz. Hiányzási átlag 53 óra/fő, az igazolatlan hiányzások nem relevánsak. A szülők bejelentési kötelezettségüket teljesítik a hiányzásokkal kapcsolatban és az osztályfőnök figyelemmel kíséri a folyamatot. Tanulóink az egész napos nevelést előnyben részesítik. Első és második évfolyamon az iskolaotthonos oktatás jól működtethető, 3-4. évfolyamon a napközis csoportok, 5-6. évfolyamon a tanulószobai ellátás adják meg tanulóinknak a megerősítő hátteret. Tanulmányi átlag 4-8. évfolyamra vetítve 2009/2010-es tanév végén 4,52. Iskolánk tanulói tantárgyi versenyeken, a Biciniumok éneklési versenyen, a Városi népdaléneklési versenyen kiemelt helyezést értek el, hasonlóan sportversenyeken is. Az iskolai keretek között megvalósuló fejlesztés, pedagógiai munka a tehetséggondozást is támogatja. (3. sz. számú melléklet) Iskolánk az alsó tagozatos tanulóknak szervezte meg a Kistérségi szavalóversenyt az EMLÉKPONTBAN, valamint a Városi idegen nyelvi éneklési versenynek adott helyett, az Éneklő ifjúság mellett. 10. ábra Továbbtanulási mutatók szerint gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanulnak tovább tanulóink, de szakiskolai irányultságot is motiváljuk. A középiskolákkal közös szakmai programokkal a célirányos és sikeres továbbtanulás érvényesítésére törekszünk. Tanulóink 87%-a Hódmezővásárhelyen folytatja tovább tanulmányait. 11. ábra Tanulóink közül nagyon sokan élnek a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségével, sokan több tevékenységet is választanak. A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kínált lehetőségek közül tanulóink igen magas létszámban választják a néptánc tanszakot (179 fő), hangszeren 165 tanuló tanul. Továbbra is szeretnénk, ha tanulóink minél nagyobb létszámban élnének e lehetőségekkel, és célunk, hogy minden tanuló válasszon valamilyen tanórán kívüli művészeti foglalkozást is Egészséges Vásárhelyért program A tantárgyakban megjelenő egészség és környezetvédelmi elemeken túl a következő programokat kezeltük kiemelten: L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 9

10 Hozd a formád Magyarország pályázat megvalósítása. A pályázat időtartama 2 tanév, célja, hogy az iskolák programjaikkal segítsék elő a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentését. Ebben a tanévben Az ételek vásárlása és fogyasztása során a minőség választásának erősítése volt a projekt mottója. Tanév elejétől működtek a zöldség-gyümölcsnapok. Egész iskolára elkészítettük a kért felmérést, tízpróbát kezdeményeztünk tanulóinknak. A projekthét programjában szerepelt interaktív foglalkozás védőnők bevonásával, reggeli torna, táncház, vásárlási szokások alakítása témanap, teaház, kézműves foglalkozások. Készítettünk receptkönyvet, táplálékpiramist. Programjainkban a teljes tanulói, nevelői közösség mellett a családok, szülők is aktívan részt vettek. Öröm számunkra, hogy részesei lehetünk egy ilyen összefogásnak, így minél nagyobb hatással lehetünk a jövő nemzedék egészségmegőrző szemléletére. Erdei iskola megvalósítása: Mártélyon a Bodnár Bertalan Oktatóközpontban 7. évfolyamos tanulóink a TÁMOP pályázat keretében vettek részt. Projektnap szervezése: FOTÓSZAFARI, mely az IKT eszközök felhasználásával a város nevezetességeinek megismerését tűzte ki célul. Nyolc órás kosárlabda: a város diákjainak aktív mozgásra motiváló programot jelentett. Városi EVP napokhoz való csatlakozás: Nők a rák ellen programon iskolánk tanulói és nevelői is képviseltették magukat. Mindennapos testnevelés megvalósítása. A tanulók fizikai állapotának mérése. 4. MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 4.1. Kompetenciamérés Az iskolában folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, melynek elemzése fontos feladatunk. Intézményi szintű elemzés a következő területekre terjedt ki: Iskolai teljesítményszint az országos átlaghoz viszonyítva, előző évek eredményei Képességszintek szerinti elemzés Egyéni teljesítmények Kompetenciamérés eredménye és a tantárgyi jegyek kapcsolata Országos kompetencia-mérés eredménye 6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga Szövegértés Országos átlag Matematika ábra A 2009-es mérésben iskolánk tanulói mindegyik kompetenciaterületen, mindkét évfolyamon az országos átlag felett teljesítettek. Iskolánk a 6. évfolyamon szövegértésből ért el jobb eredményt, mint az várható lett volna. A többi területen az elvárható eredménynek megfelelő teljesítmény figyelhető meg. L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 10

11 13. ábra Az előző évekhez képest a 8. évfolyamon nem különböznek jelentősen az elért eredmények, egyedül a matematika 6. évfolyam mutat szignifikánsan gyengébb eredményt. A családi háttérindex függvényében is az elvárt értéknek megfelelően teljesítettek a tanulók; a 6. évfolyam szövegértés teljesítménye jobb az elvártnál, a többi csoport az elvárt szinten teljesített. A képességeloszlás tekintetében tanulóink nagyrészt a 2. és 3. szinteken helyezkednek el (65%), a 4. szinten teljesítők aránya jó (13%), az 1. és 1. szint alatt teljesítők aránya összesen 22% szint alatt 1. szinten 2. szinten 3. szinten 4. szinten szövegértés 8. évfolyam matematika 8. évfolyam szövegértés 6. évfolyam matematika 6. évfolyam ábra A továbbiakban is arra kell törekedni, hogy minél több tanulónk tudjon a 3-as, illetve 4-es képességszinteken teljesíteni, és minél kevesebb 1-es szinten és 1. szint alatt álló tanuló legyen. Fontos, hogy a fejlesztési tevékenységet erősíteni kell, szükséges az egyéni, személyre szabott segítségadás. Feladatainkat fejlesztési tervünkben rögzítettük. Helyi kompetenciamérést végzünk, mely erősíti a mérésre való felkészítést, a mérési-értékelési tevékenységünket Partneri igény és elégedettségmérés A mérésben a Comenius 2000 intézményértékelési modell alapján kidolgozott mérőeszközöket használtuk. Ezek kérdőívek és információs lapok voltak. A kérdőívek 29 állítást tartalmaztak, melyre 1-4-ig terjedő Likert skálán kellett a megkérdezetteknek a véleményüket bejelölniük. A kérdőív kérdései a következő kérdésköröket tartalmazták: Tanítás és nevelés minősége (8 állítás) Nevelési-oktatási eredmények (8 állítás) Iskolai környezet (8 állítás) Kapcsolattartás pedagógussal, szülővel (5 állítás) A külső partnerek elégedettségének mérésére információs lapokat használtunk, melyek a két intézmény közötti kapcsolatot, iskolánk tevékenységét, eredményességét méri fel a partner intézmény szempontjából, valamint a partnerek igényeit, elvárásait mérték fel az iskolával szemben. 15. ábra L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 11

12 Az iskola legnagyobb erőssége az ének-zenei és művészeti nevelés (93%), ezt követik a tanuláson kívüli kihívások (89%) és a továbbtanulásra való felkészítés (88%). A megkérdezettek elégedettek még a pedagógusokkal történő személyes találkozásokkal (87%) és kiemelték, hogy a gyermekek jól érzik magukat ebben az iskolában (87%). A szülők, pedagógusok és gyermekek egyaránt az iskolai környezetet értékelték a legkevesebb ponttal, elsősorban az iskola külső megjelenése javítandó terület. Figyelmet kell fordítanunk az idegen nyelv tanulására is, valamint az intézmény tisztaságára. A külső partnerek általánosságban elégedettségüket fejezik ki az intézménnyel kapcsolatban, elismerik az itt folyó magas színvonalú nevelő- és oktatómunkát, továbbra is számítanak tanulóink szereplésére versenyeken, hangversenyeken. Számítanak tanáraink közreműködésére az SNI-s, BTMN-es tanulók ellátásánál, kölcsönös óralátogatásokon, tematikus műhelyfoglalkozásokon, szakmai konzultációkon. Lehetőséget látnak a szakmai kapcsolatok bővítésére hospitálások, közös programok, rendezvényeken való szereplések révén, valamint számítanak közreműködésünkre közös pályázatokban is. 5. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 5.1. Pályázatok A pályázati lehetőségek minden intézmény életében fontos fejlesztési lehetőséget teremtenek, mind szakmai, mind eszközök, tárgyi feltételek vonatkozásában. Látnunk kell ennek eredményeit és ennek tükrében egyre szélesebb körben kell pályázati tevékenységünket folytatni. Fontos, hogy kezdeményezéseink támogatásra találtak, és köszönettel lehetünk, hogy fenntartói pályázatokban vehettünk részt. Pályázat témája Pályázat kedvezményezettje Pályázat kódja/azonosító jele/kiíró Egész életen át tartó tanulás Comenius program Integrációs és képesség kibontakoztató Szakmai és informatikai eszközök beszerzése Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés. Megvalósult, elbírált pályázatok Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 09/0128-C/1073 OKM 23/2009 OKM 28/2009 Támogatás összege 12000euro Ft Ft HMJV Önkormányzata TÁMOP / Ft Együtt, hogy jobb legyen HMJV Önkormányzata TÁMOP / Ft Teljes összeg a megvalósításban résztvevőkre. TÁMOP HMJV Önkormányzata Tudásdepó-Express" könyvtári szolgáltatások Ifjúsági programok Hozd a formád Magyarország! Könyvtárfejlesztés Integrációs és képesség kibontakoztató/pedagógus bérkiegészítés Működési pályázat Hódmezővásárhelyi Énekzenei Iskola Alapítvány Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Hódmezővásárhelyi Énekzenei Iskola Alapítvány NCA-DA-09-C-0046 Egészséges Városok Szövetsége Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 7-09/I.-11 OKM 5/2010 NCA-DA Nem nyert Ft Ft/tanév Ft Ft Ft Ft L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 12

13 CSEREDIÁK program Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola ACES 1200 euro Beadott pályázatok TÁMOP Intelligens iskola TÁMOP Referencia intézményi pályázat Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Előkészületben Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Teljes körű egészségfejlesztési program Újrapályáztatás 16. ábra 5.2. TÁMOP A projekt A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben című TÁMOP / számú pályázat során iskolánk 9 tanulócsoportot és 8 pedagógust vont be a projekt helyi megvalósításába. A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Lehetőség nyílt az iskola eddigi szakmai tevékenységének kiszélesítésére. A megvalósítás folyamatában a teljes tantestület részt vett. Téma részt vevők/fő Implementáció 8 Témahét: A természet ébredése 1 Projekt hét: Tavaszi szél vizet áraszt 1 Tantárgytömbösítés 8 Moduláris oktatás 2 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 3 SNI képzés 2 IPR kooperatív képzés 20 Erdei iskola ábra A kompetencia alapú programcsomagok a következő műveltségterületeken kerültek bevezetésre: MŰVELTSÉGTERÜLET OSZTÁLY szövegértés-szövegalkotás A modul 1.a és 1.b szövegértés-szövegalkotás C modul 2. a, 2. b, 3.b szociális kompetencia B modul 4.a és 4.b matematika A modul 1.a, 1.b, 5/1 és 5/2 18. ábra Az új tanulásszervezési eljárások közül következő elemek kerültek beépítésre: Témahét Három hetet meghaladó projekt Tantárgytömbösítés Moduláris oktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Erdei iskola Innováció, intézményi szintű fejlesztések Intézményünk hat jó gyakorlattal és négy innovációval rendelkezik, melyek széles skáláját mutatják be az iskola szakmai munkájának. INNOVÁCIÓK: 1. Az ének-zenei nevelés lehetőségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Modulok /komplex tanítási blokkok az ének-zene és matematika kapcsolatrendszerében Ének-zenei nevelés az erdei iskolában L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 13

14 2. Az angol nyelv tanulásának lehetőségét, minőségét és hozzáférésének javítását célzó fejlesztés. /TEAM az erdei iskolában 3. Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését célzó program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra 4. Művészeti nevelés lehetősége tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek rendszerében FOTOSZAFARI iskolai szintű megvalósítása FOTOSZAFARI az erdei iskolában JÓ GYAKORLATOK: 1. É- NEK-TÁR, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján 2. Fejlesztőjátékok tárháza 3. MESE TÁR S HÁZ, avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése 4. Kompetenciamérések intézményi elemzése 5. Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása 6. SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap Innovációs tevékenységünk eredményeként referenciaintézményi minősítést kértünk, mely lehetőséget ad a TÁMOP pályázatban való részvételre. Célunk, hogy intézményünk referenciaintézményként a megjelölt területeken belül színvonalas szolgáltatást biztosítson, és a régió kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő intézményévé váljon. A referenciaintézményi szolgáltatás a mindennapi nevelő-oktató munkába beépítve biztosítson lehetőséget hospitálásokra, az adaptív tanulás és önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. Emellett célunk mintát szolgáltatni a hálózati tanulási folyamathoz és hozzájárulni a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának bővítéséhez. Iskolánk két szakmai műhelyben is közreműködő, a Művészeti tevékenységet folytató intézmények fejlesztő műhelyében bázis intézményi feladatokat lát el a következő tanévben TÁMOP A HEFOP 2.1.5/B Kéz a kézben című projekt folytatásaként valósul meg a TÁMOP / számú Együtt, hogy jobb legyen projekt. A pályázat célja a települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak megvalósulásának elősegítése, fenntarthatóságának megalapozása az esélyegyenlőség érvényesülése és az iskolarendszer esélyteremtő szerepének megerősítése érdekében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában. Intézményünk feladatai a megvalósítás során Óvodai alprogram Kettős mentorálás -óvoda-iskola átmenet (óvónők és tanítónők) Általános iskolai alprogram Városi IPR menedzsment működtetése Hospitálások szervezése Óvoda-iskola átmenet program 8. osztályos tanulók kettős mentorálása, után követése a középiskolában Pályaorientációs tevékenységek-gyárlátogatások Módszertani támogató alprogram Szülői tájékoztatók lebonyolítása Tanulás módszertani alprogram Tanulás módszertan foglalkozások az iskolákban Osztályfőnöki konzílium működtetése A pályázat mind az óvodai, mind a középiskolai beiskolázás tevékenységét támogatta. 19. ábra 5.4. COMENIUS Iskolánk a Comenius iskolai együttműködések pályázat keretében eurót nyert a tanévekre. A projekt címe: Az én világom, a Te világod, különbségek, melyek összekötnek bennünket, melyben hét ország iskolái vesznek részt: Spanyolország, Németország, Bulgária, Görögország, Lengyelország, Olaszország, Magyarország (Hódmezővásárhely). A projekt nyelve az angol, célja a résztvevő nemzetek kultúrájának, oktatási rendszerének megismerése. Az együttműködés az iskolában végzett projektmunkák és projekttalálkozók keretében valósul meg. Az első projekttalálkozó megrendezését iskolánk vállalta. A résztvevő országokból 14 vendég érkezett, számukra különleges élmény volt a mártélyi Bodnár Bertalan Oktatási Központ által kínált lehetőség. Oktatási konferenciát L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 14

15 szerveztünk, melyre a város többi iskolájából is meghívtuk az érdeklődőket. Diákjaink színpadi bemutatkozása mellett a város nevezetességeit is bemutattuk a vendégeknek. Az iskolánkat képviselő tanulók kiválasztására pályázatos formában került sor Az egész életen át tartó tanulás programját a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Comenius Iskolák közötti együttműködési alprogramja támogatja, mely a nemzetközi kapcsolatok erősítését, nyelvtanulást és annak fejlesztését szolgálja. Így kapcsolódtunk be a Dán cserediák programba, ahol az angol nyelv teremtette meg a kapcsolódási pontot. Az elmúlt tanév végén Bécsből kaptunk meghívást a GRG 21 iskolából, ahol bár anyanyelvük a német, a projekt kontakt nyelve az angol volt. A program újabb lehetőséget adott az ERSTE ALAPÍTVÁNY pályázatára. A pályázat címe: Találd meg a megoldást! Konfliktuskezelés az iskolában és környezetünkben! A téma fontosságára való tekintettel kértük a pályázatban való részvételünket, a sikeres pályázat újabb lehetőséget ad kitűzött céljaink megvalósítására. Részt vettünk SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILLHARMÓNIA fogadásán és koncertjén. A kórus vezetőjével való beszélgetés a további kapcsolatépítést irányozta elő. Célunk az iskolában oktatott nyelvekhez kapcsolódó projektekben való részvétel lehetőségének a megteremtése. Fő célunk a nyelvtanulás motivációján, az élő idegen nyelv gyakorlásán túl, a pedagógiai, módszertani kultúra fejlesztése, az egymástól tanulás lehetőségének biztosítása, a pedagógusok idegen nyelvi kommunikációs szintjének javítása. Elsősorban az iskolai nyelvtanulás támogatása, másodsorban a művészeti programokon keresztül hazánk, városunk kulturális értékeinek bemutatása, magyarságtudat erősítése. 6..KAPCSOLATOK Az iskola tervszerűen kiépített kapcsolatrendszerét nagyon fontosnak tartom, mely biztosítja a nyitott intézményi modell megvalósulását. Az iskola nyilvánosságát biztosítja iskolánk honlapja (http://lisztferenc.hodtav.hu), mely szerves része Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város honlapjának. Biztosítja számunkra a törvényi kötelezettségeknek való megfelelést is. Egyebekben a (Közoktatás Információs Rendszere) oldalon kell az intézményeknek információkat, adatokat szolgáltatni. Intézmény közvetlen partnerei az óvodák, általános- és középiskolák, a szakmai együttműködésen túl, egymás rendezvényeinek látogatása, támogatása is jellemző. Fontos a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal, az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadóval való szoros együttműködés. Kiemelném a könyvtárakkal, múzeumokkal történő közös munkát, a Bodnár Bertalan Oktatóközpont lehetőségeinek hasznosítását pedagógiai munkánkban. (4. sz. melléklet) III. ZÁRÓ GONDOLATOK Beszámolómat a 2009/2010-es tanévben végzett munkánkról készítettem. A kooperatív iskolában hosszú távon egymás iránt felelősséget érző, tudatosan működő szakmai közössége eredményezi a hatékony munkát. Ez a szemlélet segíti az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását, olyan szemléletváltást, mely a közös cél érdekében való csapatmunkára helyezi a hangsúlyt. Iskolánk értékeinek megőrzésére, szakmai megújulásra, együttműködésre kész innovatív intézmény, rendelkezik önálló arculattal és van jövőképe. A kollégák, a tanulók és szülők együttműködésével, a fenntartó támogatásával a XXI. század értékadó és értékközvetítő iskolája szeretne lenni. Az intézmény valamennyi dolgozója, tanulói, szülői közössége nevében köszönöm Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkánkhoz nyújtott támogatását, a Polgármesteri Hivatal szakmai segítségét. Hódmezővásárhely, augusztus 23. Tisztelettel: Forrainé Kószó Györgyi igazgató L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 15

16 Mellékletek 1. számú melléklet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 16

17 2. számú melléklet TÁMOP továbbképzések Kompetencia területek Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Vezető képzés Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés szövegértés 1-4.évf matematika 1-4. évf. matematika 5-8. évf. szociális és életvitel 1-4. évf. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Tanórai differenciálás heterogén csoportban Kooperatív tanulás Menedzsmentképzés: változásmenedzsment projektmenedzsment Menedzsmentképzés: új oktatásszervezés az intézményben- IKT-val támogatott. 3 fő 1 fő 2 fő 2 fő 14 fő 4 fő 4 fő 14 fő 1 fő 1 fő 20 fő 2 fő L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 17

18 3. számú mellélet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 18

19

20 4. számú melléklet L i s z t F e r e n c É n e k - Z e n e i Á l t a l á n o s I s k o l a Oldal: 20

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program és helyi tanterv Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program és helyi tanterv A. Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM PREAMBULUM... 7 BEVEZETŐ... 9 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben