Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató"

Átírás

1 RENDŐRTISZTI FŐISKOLA BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT K R I M I N O L Ó G I A tantárgyi tájékoztató A tantárgy oktatási célkitűzései A kriminológia mint az egyik bűnügyi alaptudomány, a modern bűnüldözés nélkülözhetetlen ismeretbázisa. A bűnözés tanulmányozásával, okainak feltárásával, a megelőzés és a bűnözéskontroll rendszereinek ismertetésével választ ad a bűnözés mint társadalmi tömegjelenség és a bűnös emberi magatartás mint egyedi jelenség kérdéseire. A kriminológia felhasználja a büntetőjog, a szociológia, a pszichológia, a kriminalisztika és a kriminálstatisztika ismereteit, szervesen kapcsolódik az egyes szakok szaktantárgyainak témaköreihez. A hallgatók az Általános Rész tananyagának elsajátításával megismerik a bűnözés és a konkrét bűncselekmények alakulását, változását, az oksági összefüggéseket, a megelőzés, valamint az állami represszív fellépés szerepét, jelentőségét és korlátait. A Különös Rész felöleli a különböző bűncselekmény-csoportokra, egyes bűncselekményekre és az elkövetőikre vonatkozó kriminogén tényezőket, ismereteket ad az egyes bűncselekménykategóriák alakulásáról, megadja az elemzésükhöz, értékelésükhöz szükséges információkat, az egyes bűncselekményi kategóriák oksági összefüggéseit és hatékony megelőzésének lehetőségeit, valamint feladatait, továbbá azoknak a negatív társadalmi jelenségeknek és a bűnelkövetői kategóriáknak a jellemzőit, amelyek a bűnözéssel általában kapcsolatba hozhatók. A tárgykör szoros összefüggésben van a büntetőjogi, a büntetőeljárás-jogi és a bűnügyi szolgálati ismeretekkel. A kriminológia-oktatás szervezése, az oktatási formák Kriminológiát a nappali tagozaton (összesen 75 órában) az V. és a VI. félévben, a levelező tagozaton (összesen 20 órában) a VII. és a VIII. félévben oktatunk. A nappali tagozaton a büntetés-végrehajtási, a határrendészeti, valamint a vámigazgatási szakok hallgatói kriminológiai alapismereteket kapnak 24 órányi terjedelemben. A kriminológia oktatása a főiskolán a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Kriminológiai Csoportjának a feladata. A tanszéki titkárság az V. ép. földszintjén található, telefon: és valamint ) Az oktatók: Dr. Németh Zsolt r. ezredes, Ph.D, főiskolai tanár a főigazgató tudományos helyettese, csoportvezető Főépület I. em. 114.,tel: valamint Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató Dr. Szabó Henrik r. őrnagy, főiskolai tanársegéd Főépület II. em. 221/C tel: Dr. Haspel Orsolya r. főhadnagy, főiskolai tanársegéd Főépület II. em. 221/C tel:

2 A kriminológia oktatás szervezett formája az előadás és a szeminárium. Az előadásokon rendszerezetten kifejtjük a kriminológia alapvető ismereteit, valamint folyamatosan kiegészítjük a kötelező, írott tananyagot az új ismeretekkel és a változó gyakorlat ismertetésével. Az előadások tehát egyrészt rendszerező jellegük folytán megkönnyítik a felkészülést, másrészt új ismereteket is közölnek, s ennyiben a kötelező tananyag részét képezik. A nappali tagozaton az előadás anyaga a szemináriumon kerül feldolgozásra. A szemináriumokon van lehetőség arra, hogy a hallgatók érdeklődésének megfelelően a csoport az előadáshoz képest plusz információt kapjon, illetve a tanár ellenőrizze és segítse a folyamatos felkészülést. A levelező tagozaton szemináriumi foglalkozások nincsenek, így a hallgatóktól fokozottabb egyéni felkészülést várunk el. Minden szemináriumon röpdolgozat megírására kerülhet sor, melynek kérdései az előző előadás anyagához kapcsolódnak. A röpdolgozatok egyaránt szolgálják a hallgatói felkészülés és a jelenlét ellenőrzését. A nappali tagozaton a szemináriumvezető tanár döntése szerint minden félévben két alkalommal zárthelyi dolgozatot vagy házi dolgozatot írhatnak a hallgatók, amely a jegymegajánlás egyik alapja is lehet. Zárthelyi dolgozat illetve a házi dolgozat eredményes elkészítése az aláírás feltétele. A kriminológia oktatásának nem szervezett formája a konzultáció. Kötelező a konzultáció akkor, ha a szemináriumvezető tanár a hallgatót hiányzás vagy felkészületlenség miatt berendeli, úgyszintén akkor is, ha a hallgató zárthelyi vagy röpdolgozatának eredménye elégtelen. Szakdolgozat és évfolyamdolgozat készítés A hallgatók a kiadott témajegyzék alapján készíthetnek kriminológiai szakdolgozatot. Tanszékvezetői engedéllyel a meghirdetett témákon kívül más is választható. A jelentkezési lap beadásakor részletes vázlatot is le kell adni. A szakdolgozat készítője a csoportvezető által kijelölt konzultáns tanárral legalább két alkalommal köteles konzultálni. Ennek elmulasztása esetén a benyújtott szakdolgozatot nem fogadjuk el. Két vagy több hallgatónak csak rendkívül indokolt esetben engedélyezi a csoportvezető ugyanazon téma közös feldolgozását. Külön engedéllyel évfolyamdolgozat is írható kriminológiából. A vizsgára bocsátás feltételei és a vizsgák Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szorgalmi időszak során az évközi követelményeknek eleget tett. A leckekönyv félévi aláírását követően a hallgatók kollokvium formájában adnak számot tudásukról a jegyzetben lévő, illetve az előadásokon elhangzott ismeretekből. A vám és pénzügyőri, a büntetés-végrehajtási valamint a határrendészeti hallgatok beszámolóra kötelezettek. 2

3 TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A kriminológia tudománytörténeti és tudományelméleti kérdései. 2. A kriminológiai kutatások és elméletek 3. A bűnözés társadalmi újratermelődése (makro- és mikrokörnyezeti hatások). 4. A személyiség és egyes szociálpszichológiai folyamatok szerepe a bűnözésben. 5. A bűnözés oksági kérdései. 6. A bűnözés megelőzése. 7. Viktimológia. 8. A bűnüldözés kriminológiája. A büntető igazságszolgáltatás hatékonysága 9. A bűnözés visszatükröződése, félelem a bűnözéstől. A látens bűnözés. 10. A szabadságvesztés büntetés és a reszocializáció. Az alternatív büntetések és az elterelések. 11. Devianciák és bűnözés Magyarorszégon 12. Kriminálstatisztika II. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A bűnözés alakulása Magyarországon. 2. A vagyon elleni bűnözés. 3. Az erőszakos bűnözés. 4. Családi erőszak, gyermekbántalmazás, pedofília. 5. A gazdasági bűnözés. 6. A korrupciós bűnözés. 7. A kábítószeres bűnözés. 8. A számítógépes bűnözés 9. A szervezett bűnözés 10. Aktuális kriminálpolitikai előadás Egyes kiemelt elkövetői kategóriák: 11. A fiatalkori bűnözés. 12. Az élősdi és prostitúciós jellegű bűncselekmények elkövetői köre, karrierbűnözők, szervezett és szervezettszerű bűnözők, a női bűnözés. 13. Visszaesők, a kisebbségek bűnözése 14. A rendőrök által elkövetett jogsértések. A rendőr mint bűncselekmény sértettje. * * * * KÖTELEZŐ IRODALOM Vigh József: KRIMINOLÓGIAI ALAPISMERETEK (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998) 3

4 AJÁNLOTT IRODALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. sz. téma Irányzatok és iskolák a hazai kriminológiában (Bakóczi Antal, Belügyi Szemle, 1988/4.) A kriminológiáról dr. Vígh Józseffel (interjú, Nyerges Lajos, Rendészeti Szemle, 1992/11.) Igazságosan vagy okosan (Szabó András, Jogtud. Értekezések, Akadémiai K , Bp.) A magyar kriminológia története a kialakulásától az 1950-es évekig (Lévai Miklós, Belügyi Szemle 1996/6.) Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődéséről (Korinek László,BM Kvk.) A krimilalisztika és a kriminológia, a bűnügyi tudományok két önálló területe (Molnár József, Tanulmányok Vígh József 70 születésnapjára) 2. sz. téma Kriminológia tegnap és ma (Szabó Dénes:.Magyar Tudomány 1995/1.) Honnan indult és merre halad a kriminológia? (Vígh József: Magyar Jog, 1991/9.) Összehasonlító kriminológia: feladatok, módszerek, kutatási eredmények (Schneider, H. J.:(Belügyi Szemle 1995/9.) A ma kriminológiájának aktuális kérdései (Irk Ferenc, Magyar Jog 1992/5.) Irányzatok a krimnológiai gondolkodás fejlődésében (Korinek László, BM Kiadó, Bp ) 3. sz. téma A társadalmi változások és a bűnözés (Vavró István: Rendészeti Szemle, 1992/11.) A hátrányos helyzetűek és a bűnözés (Ferge Zsuzsa Gönczöl Katalin: Rendészeti Szemle, 1992/5.) Bűnös szegények (Gönczöl Katalin: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990.) A szenvedélybeteg és a család kapcsolata (Minarics Edit: Család Gyerm.Ifjúság, 1992/10. A hajléktalanság itt és most (Levendel László: Társadalmi Szemle, 1993/7.) Munkanélküliség és ifjúság (Laki László: Info-Társtud., 1993/26.) A munkanélküliség és bűnözés kapcsolatának néhány kérdése (Korinek László: Belügyi Szemle 1989/8. A rendszerváltás társadalmi hatásai (Kolosi Tamás Róbert Péter: Valóság 1992/2.) Társadalmi szerkezet és rétegződés ig (Andorka Rudolf: Társ.tud. info ápr.) Alkoholizmus, család és a veszélyeztetett kiskorúak (Orell Ferenc: B. Szemle 1994/11.) A munkanélküliség regionális sajátosságai Magyarországon (Schwertner János: Munkatudományi Tanulmányok, Struktúra-munkaügy Kiadó, Bp ) A munkanélküliség és a bűnözés - Az RTF-en tartott konferencia előadásainak anyaga (Főiskolai Figyelő 1994/3.) A szétszakadó társadalom (Ferge Zsuzsa: Belügyi Szemle, 2000/6.) A migráció és a bűnözés (Vincze István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) 4. sz. téma A személyiség alakulása (G.W. Allport: Gondolat Könyvkiadó, 1970.) A kriminális személyiségzavar kialakulása (Popper Péter: Akadémiai Könyvkiadó, 1970.) A bűnözés biológiai alapjai (Thomas Knecht: Rendészeti Szemle, 1993/5.) A fiatalkori kriminalitás okai és megelőzése egy nyugati szerző szemszögéből (Domokos Andrea: Belügyi Szemle 1996/5. Az előítélet (G.W. Allport: Gondolat, 1977.) 4

5 Az előítéletes személyiség (Ranschburg Jenő:Gondolat Könyvkiadó, 1985.) Előítélet, idegengyűlölet, tolerancia-szociálpszichológiai szempontból (Pataki Ferenc: Info- Társtud., 1993/24.) Szociálpszichológia (szerk.: Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson/ (KJK 1995.) Elméletek a bűnöző személyiségről (Virág György Vág András: KKT ) A rendszerváltás szociálpszichológiai problémái (Andorka Rudolf: Valóság 1992/2.) A cigánysággal kapcsolatos előítéletek problémái (Tauber István:Szociálpol.Ért. 1984/2.) A szociálpszichológia vázlata (Csepeli György: Múzsák KK ) 5. sz. téma A krimináletiológia új értelmezése, a bűnözés többdimenziós modellje (Dénes Tauber Tóth: Belügyi Szemle, 1986/8.) Felelősség értékrendszer kultúra bűnözés (Balogh Dénes Tauber, Felelősség és társadalom, nemzetközi konferencia: Siófok, Budapest, 1989.) Bűnözés és igazságszolgáltatás az ezredfordulón (Szabó Dénes: Krim. Közl. Bp., 1992.) 6. sz. téma A bűnmegelőzés dilemmája (Pusztai László: KKT sz. kötet) Rendszerváltás Közép-Európában. A bűnmegelőzés és kriminálpolitika kérdőjelei (Irk Ferenc: Rendészeti Szemle, 1992/10.) Az erőszak megelőzése és kontrollja (Schneider, H. J.: Rendészeti Szemle 1994/3.) Áttekintés az európai bűnmegelőzési rendszerekről (Katona Géza, ORFK Táj.1992/5. Közbiztonsági stratégia, kriminálpolitika, rendőrség. (Finszter Géza: B.Szemle 1995/6.) A társadalom részvétele a bűnmegelőzésben (Katona Géza: Belügyi Sz. 1995/7-8.) Az önkormányzatok közbiztonsági koncepciója (Komáromi István: B. Szemle 1995/9.) Bűnmegelőzés, önkormányzás (Nyíri Sándor: Belügyi Szemle 1996/1.) A bűnözésről és a bűnmegelőzésről (Nyíri Sándor: Rendészeti Szemle, 1993/5.) A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon (Németh Zsolt: Tanulmányok Vigh József 70. születésnapjára, szerk. Tauber István, ELTE, 2000.) A bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései (Vigh József, Magyar Jog 1999/ ) Egy biztonságosabb Magyarországért: a bűnmegelőzés stratégiája (Kerezsi Klára, Jogt. Közl. 1997/ ) 7. sz. téma Európai fórum a bűncselekmények áldozataiért (Görgényi Ilona: Rend. Szemle, 1992/7.) Kártalanítás vagy jóvátétel (Görgényi Ilona: Kriminológiai Közl. 48. kötet, Budapest) A bűncselekmények áldozatainak napja Európában (Vígh József: Rend.Szeml 93/5.) A védtelen gyermek. (Kerezsi Klára: KJK Bp.) A sértetté válás vizsgálata a rablásoknál. (ORFK Táj. 1992/1.) A bűncselekmények áldozatainak jogi helyzetére és kártalanítására vonatkozó nézetek és javaslatok. (Belügyi Szemle 1995/6,) Nyilatkozat az áldozatok jogairól a büntető igazságszolgáltatásban (Vigh József: Belügyi Szemle 1996/3.) A szexuális erőszak áldozatai a társadalomban és a büntetőeljárásban (Virág György: B. Sz. 1998/3) Prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem (Fehér Lenke: B.Sz. 1998/3) Az amerikai mediáció (Nacsády Péter: Magyar Jog 1998/5. szám) 8. sz. téma A rendőrség modernizációja (Korinek László: Rendészeti Szemle 1992/2.) 5

6 A kisebbségi probléma a rendőrségi modellek tükrében (Finszter Géza: RTF Figy. 1996/1.) Társadalmi-politikai változások és a bűnözés, állami és társadalmi reagálás a növekvő bűnözésre (Lévai Miklós: Válogatás a XI. Nemzetközi Kriminológiai Világkongresszus előadásaiból. MKT Bp., 1993.) Átfogó stratégia a bűnözés ellen az USA-ban (Lévai Miklós: Kriminológiai Közlemények különkiadása, Bp. Szolnok, 1995.) Gondolatok a közbiztonság védelmének lehetséges távlatairól (Kacziba Antal: Belügyi Szemle 1996/5-6.) Az aktív intézkedések jelentősége és szerepe a bűnügyi munkában (Komáromi István Horváth András: ORFK Tájékoztató) A szervezett bűnözés elleni közdelem Kelet-Európa országaiban a titkos, operatív nyomozási eljárások példáján (Siegfried Lammich: kriminológiai összehasonlító elemzés, KKT 33. OKRI1996.) Gondolatok az "emberközpontú" büntető igazságszolgáltatásról (Albin Eiser: Magyar Tudomány 1995/11.) A tettesközpontú büntetőjog védelmében (Kántás Péter: Magyar Jog 1996/4.) A kriminálpolitika és a jogdogmatika szerepe a büntető igazságszolgáltatásban (Farkas Ákos: Magyar Jog 1996/5.) A rendőr sajtó kapcsolatai (Németh Zsolt: Belügyi Szemle 1998/6. szám) A kényszervallatás kriminológiája (Németh Zsolt: Belügyi Szemle 2000/7-8. szám) A magyar rendőrség modernizációja (Orbán Péter) Kérdőjelek a magyar rendőrség modernizációja körül (Németh Zsolt) Kriminológiai Közlemények, 57. sz. kötet, Magyar Kriminológiai T., Bp sz. téma A bűnözés és a tömegkommunikáció (Kr. közl. 53. sz. Bp ) Bűnözési statisztika és a valóság (Déri Pál: Belügyi Szemle 1995/10.) A bűnüldözési statisztika és a valóság (Déri Pál: BM KK 1998) A televízión keresztül közvetített erőszak hatásának vizsgálata két bűnügyileg eltérően veszélyeztetett területen (Münnich Iván: KKT 31. sz. kötet IKVA 1994.) A sátánizmus sajtója (Vág András: KKT ) Együtt a médiákkal (Garamvölgyi László: ORFK Táj. 1993/1.) A bűnözéstől való félelem és a munkanélküliség néhány összefüggéséről (Martonosiné: Belügyi Szemle 1995/9.) A lakosság feljelentési magatartása és a bűnügyi szervekről alkotott véleménye egy vizsgálat tükrében (Korinek László: Belügyi Szemle 1996/4.) Az erőszak látványa (Le debat, 1997/3, Belügyi Szemle 1997/9) A bűnözés lenyomta a magyar sajtóban (Németh Zsolt - Münnich Iván - Kó József: Valóság szám) 10. sz. téma Szervezett dilemmánk: a börtön (Lukács Tibor, Gondolat 1991.) A halálbüntetés eltörlésének időszerűségéről (Vígh József: Belügyi Szemle 1995/1.) A feltételes szabadságra bocsátásról (Nagy Ferenc: Belügyi Szemle 1995/1.) Az elítéltek és a börtönszemélyzet viszonya (Kövér Ágnes, KKT 30. Bp.,1993.) A BV-intézetekben való munkáltatás problémái (Kr. Közl ) A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának alapkérdései (Farkas Ákos: Kr. Közl ) Célok és alapelvek a szabadságvesztés végrehajtása körében (Nagy Ferenc: M.og 1996/5.) 6

7 A szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos elméleti kérdésekről a gyakorlati tapasztalatok fényében (Vokó György: Magyar Jog 1996/5.) A magyar börtönügy a rendszerváltás időszakában és az európai normák kontextusában (Lőrincz József: Főiskolai Figyelő 1994/1.) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről (Sárkány István:RTF.Figy. 1993/3-4.) Munkabüntetések a XX. században (Kabódi Csaba: Bűnügyi Műhelytanulmányok 1992/3.) Elterelés a büntetőútról (Pusztai László: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. sz. kötet, BM Könyvkiadó, 1991.) Igazságosan vagy okosan? (Szabó András: Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.) Az alternatív büntetési formák és a pártfogói felügyelet - a Magyar Kriminológiai Társaság Tudományos ülése (Kriminológiai Közlemények 46. sz. Bp., 1992.) A szabadságvesztés büntetés elkerülésének újabb tendenciái (Kühne, KKT ) Meditáció a mediációról (Barabás Andrea:) Mi is az a mediáció (Nacsády Péter Imre:? Magyar Jog 1995/3.) Az alternatív szankciók helye és szerepe (Kerezsi Klára: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) A büntetésvégrehajtás szerepe a szervezett bűnözés elleni küzdelemben (Vókó György, Kriminológiai közlemények különkiadás 2000.) 11. sz. téma Rendszerváltás és bűnözés négy év után (Irk Ferenc: KKT sz. kötet) A bűnözés kihívása és a kriminológia válaszai (Szabó András, Társadalomkutatás 1988/3.) A társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon (Kossuth Könyvkiadó,Bp., ) A drogfogyasztó magatartás (Rácz József Medicina, 1988.) A deviancia szociológiája (T-Twins Kiadó Bp., 1993.) Közvélemény deviancia bűnözés (Münnich Iván: Kriminológiai Évkönyv, 1993.) Deviancia (Kolozsi Béla: Gondolat Bp., 1992.) Deviáns viselkedések (Andorka Harcsa: Társadalmi riport TÁRKI Bp., 1991.) Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia (Gönczöl Katalin: Rend. Sz 1994/11.) Rendszerváltás és bűnözés (Udvaros Judit: beszámoló a magyar német szimpóziumról Magyar Jog 1996/5.) A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés (Szabó András: Kriminológiai Közlemények 1984/2.) Az alkohológia új távlatai (Buda Béla: Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság, Bp., 1992.) 12. sz. téma A tükör görbe vagy a királynő csúnya? A bűnügyi statisztika reformjáról (Kertész Imre, Magyar Jog 1998/ ) Kunos Imre: Bűnelemzés tananyag a bűnelemzés tanfolyam hallgatói részére ( ORFK Kriminalisztikai Azonosító Szolgálat 1997.) A kriminálstatisztika (Dörnyei László: Kriminológiai közlemények 60. kötet) A kriminálstatisztika és a bűnözés valósága (Vavró István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) KÜLÖNÖS RÉSZ 1. sz. téma: Tájékoztató a bűnözésről, valamint a bűnüldözésről (Kiadja évente a BM Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási Hivatal és a Legfőbb Ügyészség Számítástechnikaalkalmazási és Információs Főosztálya) A rendszerváltás hatása a bűnözés alakulására (Déri Pál: Rendészeti Szemle, 1990/8.) Pillantás a világ hátsó udvarára (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1994/5.) 7

8 2. sz. téma A gazdasági és társadalmi viszonyok változása és a bűnözés alakulásának összefüggései (Tauber István: Tények és kilátások. KJK Bp., 1995.) Bűnözés és vagyonvédelem (Balatoni István: Rendészeti Szemle, 1993/1.) A betöréses lopások nyomozásának tapasztalatai a felderítést és bizonyítást akadályozó körülmények és a kiküszöbölésükre tervezett intézkedések (ORFK Táj.1993/1.) Néhány gondolat a gépjárműbűnözés múltjáról, jelenéről és jövőjéről Magyarországon (Kardos Gyula: ORFK. Táj. 1994/7.) A vagyonvédelmi bűnmegelőzés helyzete és irányai (Nán Jenő: ORFK Táj. 1992/5.) 3. sz. téma: Az erőszakos bűnözés és az öngyilkosság közös gyökerei 1-2. (Sárkány István Tauber István: Belügyi Szemle, 1989/12., 1991/1.) Az erőszakos bűnözés területi megoszlása Magyarországon (Bakóczi Antal: Rendészeti Szemle, 1992/1.) Az erőszak megelőzése és kontrollja (Schneider, H. J.: Rendészeti Sz. 1994/3.) A rablás oksága (Csalai András: KKT 1992.) Az erőszak ára (Bakóczi Antal: KKT 1992.) A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekről (Schneider, H. J.: Belügyi Szemle 1995/3.) Új törvény az erőszakos bűnözés ellenőrzéséről az USA-ban. (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1995/9.) Agresszió fiatalkorban - fiatalkori bűnözés a média tükrében (Németh Zsolt:In.: Az agresszió világa, szerk. Hárdi István, Medicina, Bp, 2000.) Erőszak a bűnözésben (Bakóczi Antal - Sárkány István BM Kiadó, Bp ) Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után (Nagy László Tibor, Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 4. sz. téma: A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak (Család Gyermek Ifjúság, 1994/1.) A védtelen gyermek - erőszak és elhanyagolás a családban (Kerezsi Klára: KJK 1995.) A család megvédi a kiskorúakat? (Gibicsár Gyula: Belügyi Sz. 1995/3.) Új jelenségek a bűnözésben: pedofília és fiatalkori prostitúció (Németh Zsolt: Belügyi Szemle, szám) 5. sz. téma: A feketegazdaság elleni fellépés (Belügyi Szemle különszáma december) Gazdasági bűnözés Magyarországon (Kiss László: Rendészeti Szemle, 1992/11.) A gazdasági szervezetek átalakulásával, illetve a privatizációval kapcsolatos bűnügyek vizsgálatának elsődleges tapasztalatairól. (Németh László: ORFK Táj. 1992/1.) Visszaélések a cégprivatizációval összefüggésben (Háriné: ORFK Táj. 1994/40/13.) A piacgazdaság kiépülése és a gazdasági bűnözés (Tóth Mihály: Kriminológiai Közlemények 52. szám, Bp Piacgazdaság és gazdasági bűncselekmények (Orosz Balázs: Kr. Közl. 52.) Adalékok a magyar gazdasági büntetőjog fejlődéstörténetéhez (Tóth Mihály: Belügyi Szemle 2000/6) Gazdaság és bűnözés (Kindler József: Belügyi Szemle, 2000/6.) A gazdasági bűnözésről - szubjektív hangvételű elmélkedés (Bócz Endre: Belügyi Szemle, 2000/6.) A gazdasági bűncselekmények bírói tapasztalatairól (Diós Erzsébet:B. Szemle, 2000/6.) 8

9 Az offshore, a szervezett bűnözés és a biztonság (Pintér István: Belügyi Szemle, 2000/6.) Gazdasági bűnözés a rendszerváltás után (Bezsenyi Mihály: Belügyi Szemle, 2000/6.) Merre tovább, gazdaságvédelem (Orbán András: Belügyi Szemle, 2000/6.) Gazdasági hírszerzés, ipari kémkedés (Dobokay Gábor: Belügyi Szemle, 2000/6.) A bűnszervezetek közreműködése a gazdasági bűnözésben (Gera Antal, Magyar Rendészet 2001/ old.) Vázlatok a gazdasági bűncselekmények köréből - az évezred vége felé közeledve (Tóth Mihály, Magyar Jog 2000/ ) Gazdaág, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés (Barabás A. Tünde- Irk Ferenc: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) 6. sz. téma: A korrupciós bűnözés (Kránitz Mariann: KJK, Bp ) A korrupció elleni küzdelem esélyei (Finszter Géza: Rendészeti Szemle, 1992/9.) Korrupció a világban - internacionális korrupció (Kránitz Mariann: Kriminológiai Évkönyv, 1993.) A korrupció jelenségének tömegtájékoztatási tükre Magyarországon (Németh Zsolt, Rendőrtiszti Főiskola, Rendvédelmi Füzetek, 2001/29.) 7. sz. téma: Kábítószer-bűnözés I-III (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1995/11.,12. és 1996/1.) A kábítószerkérdés társadalompolitikája a rendszerváltás előtt és után (Fridli Judit Pelle Andrea Rácz József: Kr. Közl. 49. Bp., 1994.) A kábítószer-bűnözés üldözése Magyarországon (Hollósi György: Rend. Szemle, 1991/10.) A kábítószer-bűnözés üldözésének közbiztonsági feladatai (ORFK Tájékoztató,1994/1.) A magyarországi kábítószer-jelenség hátsó udvara (Németh Zsolt: Főisk. Figyelő 1994/4.) Helyzetjelentés a drogfutárokról (Németh Zsolt-Dénes Vera-Huszár László, Beszámoló a probációs szolgálatok európai bizottsága /CEP/ svájci konferenciájáról Főisk.Figyelő 1996/2.) A magyar rendőrség lehetséges stratégiája a kábítószer-bűnözés ellen (Németh Zsolt, Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXXV. Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, Bp ) Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében (Németh Zsolt, Belügyi Szemle, 2002/1. ( old.) Szigorítás és rendőrség Németh Zsolt, in.: A tiltás gyümölcsei - Három szigorú drogpolitikai év, TASZ drogpolitikai füzetek, 3. szám, Társaság a Szabadságjogokért, Bp Elterelés kábítószer bűncselekmények esetén (Ritter Ildikó: Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 8. sz. téma: Számítógép és bűnözés (Pusztai László: KKT.26. kötet, 1989.) A számítógép és a büntetőjog (Laczi Beáta,Magyar Jog 2001/ ) 9. sz. téma: A szervezett bűnözés néhány etimológiai kérdése (Pusztai László: Belügyi Szemle 1989/1.) A szervezett bűnözés - dogmatikai és gyakorlati problémák (Schoreit Armin, Magyar Jog, 1993/8. A bűnözés szervezettsége - a szervezett bűnözés Tanulmánykötet, RTF Interjú Tonhauser Lászlóval a magyarországi szervezett bűnözésről (Belügyi Szemle 1995/10.) Szerencsejáték társadalom bűnözés (Rendészeti Kutatóintézet tanulmányai 1994/1.) 9

10 A tanú védelme (Borai Ákos: ORFK Táj. 1992/6.) Ismét a tanúvédelemről (Bócz Endre:Belügyi Szemle 1995/6,) Tanúvédelem a büntetőeljárásban (Farkas Ákos Róth Erika: Magyar J. 1992/10.) A szervezett bűnözés elleni közdelem Kelet-Európa országaiban a titkos, operatív nyomozási eljárások példáján (Siegfried Lammich: kriminológiai összehasonlító elemzés, KKT 33. OKRI1996.) A nemzetközi szervezett bűnözés magyarországi tevékenységével kapcsolatos kérdésekről (Katona Géza: Kr. Közl. 49.) A szervezett bűnözés néhány gyakorlati tapasztalata (Horváth András: Rendészeti Szemle 1994/10.) A bűnözés alakulása Közép-Kelet-Európában a 80-as évek végétől napjainkig (Tauber István: Kr. Közl. 49. Bp. 49.) A szervezett bűnözés világperspektívában - útijelentés Japánban rendezett konferenciáról (Németh Zsolt: RTF Figyelő sz.) A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései (Németh Zsolt, Rendőrtiszti Főiskola, Rendvédelmi Füzetek, 2001/29.) Hogyan és kitől védjük meg a tanút (Róth Erika: Kriminológiai Közlemény különkiadás 2000.) A migrációval kapcsolatos büntetőjogi tényállások: migráció, prostitúció, emberkereskedelem (Fehér Lenke: Kriminológiai közlemények 60. kötet) 10. sz. téma: a meghívott előadó által megjelölve 11. sz. téma: A fiatalkori bűnözés és a bűnözés jövője (Vavró István: Info-Társtud. 1993/26.) Ifjúkori bűnözés, ifjúkori devianciák (Csendes László: ORFK Táj. 1992/8.) Még egyszer a skinheadekről (Gábriel György(Rendészeti Szemle, 1992/8.) Veszélyes ifjúkori csoportosulások: Bőrfejűek, sátánisták, szekták (Németh Zsolt: Főiskolai Figyelő 1995/3. Ifjúság, lépést válts! (Fekete János: Belügyi Szemle 1995/5.) A gyermekkori bűnözés helyzetéről (Orell Ferenc:(Belügyi Sz. 1995/7-8.) Konzultáció az ifjúságvédelem helyzetéről, a fiatalkori bűnözés megelőzésének lehetőségeiről (Belügyi Sz. 1995/3.) Iskola és bűnözés (Németh Zsolt: Educatio - társadalomtudományi interdiszciplináris folyóirat) 1999/4.) Az ifjúság kriminális veszélyeztetettségének néhány eleme (Németh Zsolt: in.: Társadalmi átalakulás és ifjúság - A szabadság mint esély? szerk. Gábor Kálmán, Belevedere Meridionala Kiadó, Szeged 2000.) A gyermek- és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből (Németh Zsolt: Család, gyermek, ifjúság évi 1. szám, old.) Rendőrség és gyermekvédelem (Németh Zsolt, in.:kriminológiai Tanulmányok, szerk.: Irk Ferenc, Országos Kriminológiai Intézet, Bp ( old.) A rendőrségi gyermek- és ifjúságvédelem megjelenése a sajtóban (Németh Zsolt, Kobak könyvsorozat, in: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, nki. konferencia előadásai, Dobogókő 2000, szerk.: Gabos Erika, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület) A gyermek és fiatalkori bűnözés (Vavró István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége (Utasi Judit, Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 10

11 12. sz. téma A női bűnözés jellemzői és okai (Gerginé - Csorba Ildikó: Belügyi Szemle, 1990/4.) A női bűnözés (Raskó Gabriella: KJK Bp ) Az "erotikus masszázsszalonok" ( Borai Ákos, Magyar Rendészet 2001/ old.) A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának végrehajtásáról (Parti Katalin: Kriminológiai tanulmányok 37. kötet) Nők a börtönben (Fehér Lenke- Parti Katalin: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) 13. sz. téma A bűnismétlő elítéltek osztályozása (Gönczöl Katalin Főiskolai jegyzet, RTF 1984.) A visszaesőkkel szemben folytatott büntetőeljárások hatékonyságának vizsgálatáról (Patera Antal: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tan. 27. kötet, 1990.) Börtönbüntetésre ítélt magyar és cigány bűnelkövetők összehasonlító vizsgálata (Póczik Szilveszter: Kriminológiai tanulmányok 37. kötet) Roma bűnelkövetők a statisztikák tükrében (Póczik Szilveszter: Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 14. sz. téma: A rendőrök által elkövetett bűncselekmények (Kratochwill F., Popper P., Vígh J., Pusztai L., Gáspár A., Főiskolai Figyelő 1992/1.) A rendőri korrupció alakulása 1980-tól 1992-ig (Bódi János: Főiskolai Figyelő) A rendőrök ellen kényszervallatás bűntette miatt tett feljelentések elbírálásának egyes tapasztalatai (Vitéz Miklós: Belügyi Szemle 1995/6.) A hivatalos személy elleni erőszak bűntettébe torkolló rendőri intézkedések egyes kriminológiai és pszichológiai kérdései (Tóth Mihály: Kriminál-pedagógiai és -pszichológiai tanulmányok 1983/1.) Rendőrtisztviselők elleni büntetőeljárás az NSZK-ban - empirikus megjegyzések a "fekete bárányok" elméletéhez. (Manfred Brusten: Főiskolai Figyeelő 1993/2.) A rendőrség és az emberi jogok (Nyíri Sándor: Rendészeti Szemle 1994/7.) A kisebbségek és a rendőrség: jogi szabályozás, attitűdök, hétköznapi viszonyok a rendőri munka gyakorlatában (Sárkány István Tauber István: Rendőrség és társadalom, BM. Kiadó Bp., 1993.) A rendőri intézkedés gyakorlata a rendőrök sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt induló ügyekben (Csevár Antal: Rendészeti Szemle 1994/7.) Kulturált rendőrök kritikus helyzetekben (Kis Géza: Rendészeti Szemle, 1992/10.) Szervezetszociológiai tanulmány a rendőrségről (Tauber István: Rend. Szemle, 1991/4-5.) Együtt a médiákkal (Garamvölgyi László: ORFK Tájékoztató, 1993/1.) A rendőrök által Csongrád megyében elkövetett bűncselekmények tapasztalatai (Salgó L.-Kerepesi J.: Belügyi Szemle, 1997/ old.) Rendőrség és bűnözés (Sárkány István Belügyi Szemle, 1997/ old.) A rendőrök által elkövetett bűncselekmények okairól (Sárkány István: Belügyi Szemle, 1997/9. szám, old.) A hivatalos személyek sérelmére elékövetett bűncselekmények főbb kriminológiai jellemzői (Sárkány István: Belügyi Szemle, 1997/ old.) téma: az előadáson adjuk meg. Kriminológia (Adler, Freda. Mueller, Gerhard O. W. Laufer, William S. Osiris Kiadó) A TÉMÁKHOZ RENDELT ELLENŐRZŐ ÉS KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 11

12 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. téma: 1. A tudománytörténeti előzmények, a kriminológia önálló tudománnyá válásának a folyamata. 2. Ismertesse a kriminológia fogalmát, határozza meg tárgyát! 3. Ismertesse a bűnügyi tudományok rendszerét, jelölje ki a kriminológia helyét? 4. Határozza meg a kriminológia fő részeit és fejtse ki tárgykörüket! 5. Elemezze a kriminológia gyakorlati jelentőségét! 2. téma: 1. Ismertesse az ún. antropológiai irányzat főbb alapvetéseit és Ferri tényezőelméletét! 2. Ismertesse a szubkultúra-elmélet megállapításait! 3. Melyek az ún. jóléti bűnözés teóriájának főbb alapelvei? 4. A semlegesítés és a sodródás elméletei 5. Ismertesse a modern biopszichológiai irányzatokat! 3. téma: 1. Ismertesse a mikrokörnyezet fogalmát, elemeinek csoportosítását! 2. Értékelje a család szerepét az elsődleges szocializáció és a bűnelkövetővé válás folyamatában! 3. Ismertesse a kriminogén családtípusok főbb ismérveit, jellemzőit! 4. Értékelje az iskolai végzettség és a munkakörülmények szerepét a bűnelkövetővé válás folyamatában! 5. Értékelje a lakókörnyezet, a társas, baráti kapcsolatok személyiségformáló szerepét és ezek kriminogén hatásait! 6. Ismertesse a makro-struktúra fogalmát, elemeit! 7. Ismertesse rendszerváltás hatását a bűnözésre! 8. Ismertesse az urbanizáció, a migráció és a mobilitás fogálmát, hatását a bűnözésre! 4. téma: 1. Határozza meg a személyiség fogalmát, helyét és jelentőségét a kriminológia rendszerében! 2. Vázolja fel a vérmérséklet (temperamentum) szerepét a bűnelkövetővé válás folyamatában! 3. Határozza meg a stigmatizáció fogalmát, történelmi formáit! 4. Értékelje a kiscsoportok szociálpszichológiai jelenségeit! 5. Értékelje a szociálpszichológiai folyamatok hatását a bűnözésre! 6. téma: 1. Ismertesse a bűnözés okságának elméleti alapkérdéseit (ok, feltétel, tényezők, körülmények, elsődleges, másodlagos okok, oksági lánc)! 2. Ismertesse a bűnözés okságának integrált dinamikus modelljét! 3. Ismertesse a bűnözés okságának többdimenziós értelmezését! 7. téma: 1. Határozza meg a megelőzés fogalmát, jelölje meg fő területeit! 2. Ismertesse a bűnmegelőzés modelljét! 3. Ismertesse a megelőzés hazai szervezet és intézményrendszerét! 4. Ismertesse a generális és a speciális prevenció, valamint szituatív és szociatív bűnmegelőzés fogalmát. 5. Ismertesse a rendőrség bűnmegelőzési feladatait! 8. sz. téma 12

13 1. Határozza meg a viktimológia tárgyát és ismertesse annak jellemző összetevőit! 2. Csoportosítsa a bűncselekmények áldozatait a viktimológia szempontjai szerint! 3. Jellemezze az áldozattá válás legfontosabb oksági mechanizmusait, az áldozati közrehatás lehetőségét! 4. Milyen formáit ismerjük a bűncselekménnyel okozott kár elkövető általi jóvátételének? 5. Milyen bűncselekmények áldozatainak és mely elvek szerint jár az állam általi kártalanítás? 8. téma: 1. Vázolja a rendőrség helyét az államszervezetben! 2. Melyek a rendőrség főbb funkciói! 3. Ismertesse a magyar bűnüldözés nehézségeit személyi, szervezeti és tárgyi szempontokból! 4. Értékelje a hazai bűnüldözés hatékonyságát! 5. Fejtse ki a kriminálpolitika és a bűnüldözés kapcsolatát! 9. téma: 1. Milyen ismeretekkel gazdagította a kriminológiai gondolkodást a látens bűnözési vizsgálatokból nyert tudásanyag? 2. A biztonságérzet, az életmód, valamint a bűnözéstől való félelem összefüggései. 3. Miért lehet kiváltója a helytelen bűnözésábrázolás a lakossági intolerenciának? 4. Foglaljon állást a tömegtájékoztató szervek hatásáról az erőszak-ábrázolással, valamint a bűnözési félelem kialakulásával kapcsolatban! 5. Mi a személyes biztonság növelésére tett intézkedések (technikai, életmódbeli, biztosítási) haszna és értelme? 10. téma: 1. Hogyan jellemezhető az európai börtönmodell? 2. Mutassa be a magyar börtönrendszer funkcióját (az elítéltek szellemi, lelki és szociális gondozásának legfőbb ismérveit)! 3. Jellemezze az elítéltek foglalkoztatását, munkáltatását, oktatását és művelődését szolgáló intézményeket! 4. Mutassa be a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának hazai rendjét, rezsimjeit! 5. Ismertesse az alternatív szankciókat és határozza meg jelentőségüket! 6. Mi az alternatív szankciók célja és hogyan töltik be a szerepüket? 7. Ismertesse a hazai pártfogó rendszer működésének nehézségeit! 8. Fejtse ki a mediáció lényegét! 12. sz. téma 1. Ismertesse a deviancia fogalmát és az egyes deviáns magatartásokat! 2. Határozza meg, hogy milyen összefüggés mutatható ki az alkoholizmus, az öngyilkosság és a bűnözés között! 3. Határozza meg, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a kábítószer-élvezet és a bűnözés között! 4. Milyen kapcsolat mutatható ki a deviáns magatartások és a szocializációs folyamat, valamint a bűnözés között! 5. Ismertesse a devianciák kialakulásának okait és a kezelési lehetőségeket. 1. téma: KÜLÖNÖS RÉSZ 13

14 1. Ismertesse a hazai bűnözés alakulását az 1980-as évektől napjainkig! 2. Ismertesse a bűnözés szerkezetében bekövetkezett előnytelen változásokat, az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásainak kriminogén hatásait! 2. sz. téma 1. Mit értünk a vagyon elleni bűnözés kriminológiai fogalmán? 2. Ismertesse a vagyon elleni bűnözés alakulását, szerkezetét, összetételét! 3. Ismertesse a betöréses lopások kriminológiai jellemzőinek alakulását! 4. Ismertesse a vagyon elleni bűnözés körébe tartozó egyes bűncselekmény-kategóriák dinamikáját, fő tendenciáit! 5. Milyen társadalmi jelenségekkel magyarázhatjuk a vagyon elleni bűnözés létrejöttét, alakulását? 6. Soroljon fel olyan vagyonvédelmi intézkedéseket, amelyeknek döntő szerepük van a megelőzésben! 3. téma: 1. Ismertesse az erőszak kriminológiai fogalmát, csoportosítsa az erőszakos bűnözés körébe tartozó bűncselekményeket! 2. Elemezze, értékelje az erőszakos bűnözés és egyes jelenségei alakulását, szerkezeti jellemzőit, jelleg szerinti változásait! 3. Ismertesse az erőszakos bűncselekmények elkövetői jellegét! 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés új jelenségeit! 5. Mi a büntető igazságszolgáltatás szerepe az erőszakos bűnözés kezelésében? 4. téma 1. Fejtse ki az ún. családon belüli erőszak (domestic violence és childabuse) kriminológiai és viktimológiai sajátosságait! 2. Elemezze a családon belüli erőszak és a kapcsolódó bűncselekmények morfológiáját! 3. A pedofília büntetőjogi és krimonológiai értelmezése. 4. A rendőrség feladatai és lehetőségei a családi bántalmás körébe tartozó bűncselekményeknél. 5. téma 1. A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma, a gazdasági bűnözés fő alaktani jellemzői tól napjainkig. 2. A gazdasági bűnözés oksági háttere. 3. Milyen hatást gyakorolt a piacgazdaságra való áttérés a gazdasági bűnözésre? 4. A gazdasági bűnözés várható alakulása, megelőzése. 6. téma 1. Melyek a korrupció általános és egyedi szintű megjelenési formájának a fontosabb jellemzői? 2. Mit értünk az ún. fehérgalléros bűnözésen? 3. Ismertesse a korrupciós és a szervezett bűnözés kapcsolatát! 4. Ismertesse a korrupciós bűnözés alakulását hazánkban! 5. Ismertesse a korrupciós bűncselekmények kriminológiai sajátosságait! 6. Ismertesse a korrupciós bűnözés társadalmi-gazdasági-politikai okait! 7. Ismertesse a korrupciós bűnözés leggyakoribb előfordulási területeit! 7. téma 1. Ismertesse a kábítószer-élvezet és a bűnözés közötti összefüggések főbb típusait! 14

15 2. Mutassa be a kábítószer-élvezet és a szubkultúrák kapcsolatát! 3. Elemezze, illetve hasonlítsa össze a kábítószer megszerzése, illetve a kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények kriminológiai sajátosságait! 4. Elemezze a kábítószer-kriminalitás ún. keresleti, illetve kínálati oldalán jelentkező bűncselekmények sajátosságait! 5. Mutassa be a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés új jelenségeit Magyarország vonatkozásában! 6. Elemezze a kábítószeres kriminalitás büntetőjogi eszközökkel történő üldözésének alkotmányos aggályait! (legalizáció, medikalizáció, dekriminalizáció) 8. téma 1. A számítógépes bűnözés morfológiája 2. A számítógépes bűnözés oksága és megelőzhetősége 9. téma 1. Ismertesse a szervezett bűnözés fogalmát, annak hazai értelmezését! 2. Ismertesse a szervezett bűnözés új minőségi jegyeit, a személyi oldal sajátosságait! 3. Ismertesse a szervezett bűnözés új minőségi jegyeit, a tárgyi oldal sajátosságait! 4. Ismertesse a szervezett bűnözés elleni küzdelem főbb elméleti kérdéseit! 5. Melyek a "maffia"-bűnözés sajátos ismérvei? 6. Melyek a szervezett bűnözést előidéző társadalmi és gazdasági körülmények? 11. téma 1. Ismertesse a karrierbűnözés sajátosságait! 2. Ismertesse az élősdi életmód (fiatalkorúak, szervezett bűnözés, prostitúció és az ún. "lumpenek") bűnözéssel való szükségszerű kapcsolatát! 3. Ismertesse a gyermekkorú normasértők, a fiatalkorú elkövetők és az ifjú felnőtt bűnözők bűnözésben való részvételének kriminológiai sajátosságait! 4. Ismertesse a fiatalkori bűnözés biológiai, pszichológiai, szociálpszichológia és társadalomi okait! 5. Ismertesse azokat a folyamatokat, amelyek eredményeként egyes fiatalok különböző szubkulturális csoportokhoz csapódnak! 12. téma 1. Milyen elméleti modellel magyarázható legjobban a női bűnözés? 2. Jellemezze a magyarországi női bűnözés sajátosságait! 13 téma 1. Ismertesse a visszaeső bűnelkövetők tipizálási lehetőségeit! 2. Jelölje meg a visszaesés társadalmi és biopszichológiai okait! 3. Ismertesse a visszaesők és ismételt elkövetők főbb jellemzőit! 4. Ismertesse a kisebbségek bűnözésének sajátosságait! 5. Elemezze a cigányság bűnözésének sajátosságait! 14. téma 1. Ismertesse a rendőrök által elkövetett jogsértések kriminológiai sajátosságait! 2. A rendőrök által elkövetett bűncselekmények megjelenése a tömegtájékoztatásban. 3. Fejtse ki a rendőri foglalkozás fokozott viktimizációs veszélyeit! 15

16 SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK 1. A kultúra, a szubkultúra és az ellenkultúra értelmezése az egyes tudományok tükrében. 2. A bűnözés újratermelődése, bűnöző családok, bűnöző dinasztiák Magyarországon. 3. A magyarországi börtönszubkultúra. 4. A szórakozási formák hatása a bűnözésre - a sportrendezvényeken történő bűnelkövetések - a kulturális rendezvényeken történő bűnelkövetések - a tömegkommunikáció és a bűnözés 5. Az előítéletek és a stigmatizáció szerepe a bűnelkövetővé válás folyamatában. 6. A közhangulat és közvélemény összefüggése, hatásmechanizmusa a bűnözéssel. 7. A szubkultúra, a szubkulturális csoportok kapcsolata a bűnözéssel. 8. A város, illetve a település összefüggése a bűnözéssel, helyi társadalom és a bűnözés. 9. A nagyvárosok agglomerációs övezeteinek, illetve a városkörnyéki településeknek a bűnözése (Budapest, Miskolc, Kecskemét, Debrecen, Pécs, Szeged stb.) 10. A városi környezetben megnyilvánuló viktimizációs lehetőség és a viktimizációs félelem (a városlakó közösségek önálló cselekvése az ún. "autonóm bűnüldöző városi alakulatok" ún. "igazságosztó tevékenysége") 11. A sértetti magatartás és a provokatív sértett közrehatása a bűncselekmény létrejöttében. 12. Változások a fiatalkori csoportok bűnelkövetésében, új csoporttípusok bemutatása, a csoportkohézió, a csoporton belüli és a csoportos magatartásformákon keresztül. 13. A kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés új megjelenési formái. 14. Az ún. "családon belüli erőszakos bűncselekmények" kriminológiai, viktimológiai sajátosságai. 15. A nemzetközi bűnözés újabb megjelenési formái, veszélyességének fokozódása. 16. A szervezett bűnözés új formái Magyarországon (gépkocsilopás, védelmi zsarolás, bérgyilkosság stb.) 17. A sajátos bűnelkövetői csoportok kriminológiai jellemzői (visszaesők, nők, etnikai kisebbségi csoportok stb.) 18. A betöréses lopások alakulása, új formái. 19. A zsebtolvajlások új megjelenési formái, elkövetői körének jellegzetességei. 20. A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények új megjelenési formái. 21. Az élet elleni bűncselekmények új megjelenési formái. 22. A vagyon és a gazdaság elleni bűnözés új formái (hitelkártya-csalás, video és audio kazettával való kalózkodás, számítógépes bűnözés, vállalkozási joggal való visszaélés stb.). 23. Az ifjúkori devianciák. 24. A rendőrség és a rendőri munka megítélése a lakosság részéről a sajtó és a tömegkommunikáció szerepe a véleményformálásban. 25. Az INTERPOL, EUROPOL és a TREVI felépítése, szerepe és működése, a nemzetközi együttműködés lehetséges fejlődési irányai. Budapest, szeptember 05. a Kriminológia Csoport oktatói kollektívája 16

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

A kárhelyreállító igazságszolgáltatás. intézményesítésének menete Magyarországon. gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében

A kárhelyreállító igazságszolgáltatás. intézményesítésének menete Magyarországon. gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ A kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének menete Magyarországon gyermek-

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben

A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék A fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése az Aszódi Javítóintézetben Konzulens: Dr. Ludányi Ágnes tanszékvezető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében Készítette: Szabó Róbert 2009. Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok...3 I. fejezet: Fogalomtisztázások...4 I. 1. Kriminálpolitika...4

Részletesebben

Ünnepi szám, az Egyesület alapításának 10. évfordulója alkalmából

Ünnepi szám, az Egyesület alapításának 10. évfordulója alkalmából A Magyar Bűnüldöző Szakmai Egyesületének tudományos-szakmai folyóirata Alapítva: 2010 V. évfolyam 3 4. szám 2014/3 4. Ünnepi szám, az Egyesület alapításának 10. évfordulója alkalmából A TARTALOMBÓL Bohnert

Részletesebben

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt

Részletesebben

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről

Biztonságos város. Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről Biztonságos város Kézikönyv a városi bűnmegelőzés lehetőségeiről 1 A kiadvány a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából és támogatásával készült. A kiadvánnyal kapcsolatos

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.)

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 II. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) ISBN: 978-963-88445-0-7 Ö ISBN: 978-963-88445-2-1 Nyomdai munkák: FRESH ART

Részletesebben

- 2 - Tartalomjegyzék

- 2 - Tartalomjegyzék ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK GYERMEKKORA ÉS A JAVÍTÓINTÉZETBEN TÖLTÖTT ÉVEIK PEDAGÓGIAI VIZSGÁLATA Doktori (PhD) disszertáció Témavezető:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Arató Mátyás Kertész Imre Tisza Vilmos. (Bűnügyi előrejelzés 2000 2010) A jövőkutatás alapja 1. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ A 2002. 1.

TANULMÁNYOK. Arató Mátyás Kertész Imre Tisza Vilmos. (Bűnügyi előrejelzés 2000 2010) A jövőkutatás alapja 1. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ A 2002. 1. BÜNTETÕJOGI KODIFIKÁCIÓ A 2002. 1. szám 3 A TANULMÁNYOK A Arató Mátyás Kertész Imre Tisza Vilmos Mi vár még ránk? (Bűnügyi előrejelzés 2000 2010) A jövőkutatás alapja 1 A jövő fürkészése nemcsak természetes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

A bűnözés társadalmi összefüggései

A bűnözés társadalmi összefüggései GONCZOL KATALIN A bűnözés társadalmi összefüggései A félelem a bűnözéstől - amely az utóbbi időkben vált politikai tényezővé -, csak akkor mérsékelhető, ha a lakosság mértékadó köreivel sikerül megértetni

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA

A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely pályázat A BIZALOM, MINT KRIMINÁLTAKTIKA - értekezés a rendőrség bizalmi rendszerének helyzetéről Készítette: Pap Júlia Okleveles kriminológus Budapest, 2014. március

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben