Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató"

Átírás

1 RENDŐRTISZTI FŐISKOLA BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT K R I M I N O L Ó G I A tantárgyi tájékoztató A tantárgy oktatási célkitűzései A kriminológia mint az egyik bűnügyi alaptudomány, a modern bűnüldözés nélkülözhetetlen ismeretbázisa. A bűnözés tanulmányozásával, okainak feltárásával, a megelőzés és a bűnözéskontroll rendszereinek ismertetésével választ ad a bűnözés mint társadalmi tömegjelenség és a bűnös emberi magatartás mint egyedi jelenség kérdéseire. A kriminológia felhasználja a büntetőjog, a szociológia, a pszichológia, a kriminalisztika és a kriminálstatisztika ismereteit, szervesen kapcsolódik az egyes szakok szaktantárgyainak témaköreihez. A hallgatók az Általános Rész tananyagának elsajátításával megismerik a bűnözés és a konkrét bűncselekmények alakulását, változását, az oksági összefüggéseket, a megelőzés, valamint az állami represszív fellépés szerepét, jelentőségét és korlátait. A Különös Rész felöleli a különböző bűncselekmény-csoportokra, egyes bűncselekményekre és az elkövetőikre vonatkozó kriminogén tényezőket, ismereteket ad az egyes bűncselekménykategóriák alakulásáról, megadja az elemzésükhöz, értékelésükhöz szükséges információkat, az egyes bűncselekményi kategóriák oksági összefüggéseit és hatékony megelőzésének lehetőségeit, valamint feladatait, továbbá azoknak a negatív társadalmi jelenségeknek és a bűnelkövetői kategóriáknak a jellemzőit, amelyek a bűnözéssel általában kapcsolatba hozhatók. A tárgykör szoros összefüggésben van a büntetőjogi, a büntetőeljárás-jogi és a bűnügyi szolgálati ismeretekkel. A kriminológia-oktatás szervezése, az oktatási formák Kriminológiát a nappali tagozaton (összesen 75 órában) az V. és a VI. félévben, a levelező tagozaton (összesen 20 órában) a VII. és a VIII. félévben oktatunk. A nappali tagozaton a büntetés-végrehajtási, a határrendészeti, valamint a vámigazgatási szakok hallgatói kriminológiai alapismereteket kapnak 24 órányi terjedelemben. A kriminológia oktatása a főiskolán a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Kriminológiai Csoportjának a feladata. A tanszéki titkárság az V. ép. földszintjén található, telefon: és valamint ) Az oktatók: Dr. Németh Zsolt r. ezredes, Ph.D, főiskolai tanár a főigazgató tudományos helyettese, csoportvezető Főépület I. em. 114.,tel: valamint Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató Dr. Szabó Henrik r. őrnagy, főiskolai tanársegéd Főépület II. em. 221/C tel: Dr. Haspel Orsolya r. főhadnagy, főiskolai tanársegéd Főépület II. em. 221/C tel:

2 A kriminológia oktatás szervezett formája az előadás és a szeminárium. Az előadásokon rendszerezetten kifejtjük a kriminológia alapvető ismereteit, valamint folyamatosan kiegészítjük a kötelező, írott tananyagot az új ismeretekkel és a változó gyakorlat ismertetésével. Az előadások tehát egyrészt rendszerező jellegük folytán megkönnyítik a felkészülést, másrészt új ismereteket is közölnek, s ennyiben a kötelező tananyag részét képezik. A nappali tagozaton az előadás anyaga a szemináriumon kerül feldolgozásra. A szemináriumokon van lehetőség arra, hogy a hallgatók érdeklődésének megfelelően a csoport az előadáshoz képest plusz információt kapjon, illetve a tanár ellenőrizze és segítse a folyamatos felkészülést. A levelező tagozaton szemináriumi foglalkozások nincsenek, így a hallgatóktól fokozottabb egyéni felkészülést várunk el. Minden szemináriumon röpdolgozat megírására kerülhet sor, melynek kérdései az előző előadás anyagához kapcsolódnak. A röpdolgozatok egyaránt szolgálják a hallgatói felkészülés és a jelenlét ellenőrzését. A nappali tagozaton a szemináriumvezető tanár döntése szerint minden félévben két alkalommal zárthelyi dolgozatot vagy házi dolgozatot írhatnak a hallgatók, amely a jegymegajánlás egyik alapja is lehet. Zárthelyi dolgozat illetve a házi dolgozat eredményes elkészítése az aláírás feltétele. A kriminológia oktatásának nem szervezett formája a konzultáció. Kötelező a konzultáció akkor, ha a szemináriumvezető tanár a hallgatót hiányzás vagy felkészületlenség miatt berendeli, úgyszintén akkor is, ha a hallgató zárthelyi vagy röpdolgozatának eredménye elégtelen. Szakdolgozat és évfolyamdolgozat készítés A hallgatók a kiadott témajegyzék alapján készíthetnek kriminológiai szakdolgozatot. Tanszékvezetői engedéllyel a meghirdetett témákon kívül más is választható. A jelentkezési lap beadásakor részletes vázlatot is le kell adni. A szakdolgozat készítője a csoportvezető által kijelölt konzultáns tanárral legalább két alkalommal köteles konzultálni. Ennek elmulasztása esetén a benyújtott szakdolgozatot nem fogadjuk el. Két vagy több hallgatónak csak rendkívül indokolt esetben engedélyezi a csoportvezető ugyanazon téma közös feldolgozását. Külön engedéllyel évfolyamdolgozat is írható kriminológiából. A vizsgára bocsátás feltételei és a vizsgák Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a szorgalmi időszak során az évközi követelményeknek eleget tett. A leckekönyv félévi aláírását követően a hallgatók kollokvium formájában adnak számot tudásukról a jegyzetben lévő, illetve az előadásokon elhangzott ismeretekből. A vám és pénzügyőri, a büntetés-végrehajtási valamint a határrendészeti hallgatok beszámolóra kötelezettek. 2

3 TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A kriminológia tudománytörténeti és tudományelméleti kérdései. 2. A kriminológiai kutatások és elméletek 3. A bűnözés társadalmi újratermelődése (makro- és mikrokörnyezeti hatások). 4. A személyiség és egyes szociálpszichológiai folyamatok szerepe a bűnözésben. 5. A bűnözés oksági kérdései. 6. A bűnözés megelőzése. 7. Viktimológia. 8. A bűnüldözés kriminológiája. A büntető igazságszolgáltatás hatékonysága 9. A bűnözés visszatükröződése, félelem a bűnözéstől. A látens bűnözés. 10. A szabadságvesztés büntetés és a reszocializáció. Az alternatív büntetések és az elterelések. 11. Devianciák és bűnözés Magyarorszégon 12. Kriminálstatisztika II. KÜLÖNÖS RÉSZ 1. A bűnözés alakulása Magyarországon. 2. A vagyon elleni bűnözés. 3. Az erőszakos bűnözés. 4. Családi erőszak, gyermekbántalmazás, pedofília. 5. A gazdasági bűnözés. 6. A korrupciós bűnözés. 7. A kábítószeres bűnözés. 8. A számítógépes bűnözés 9. A szervezett bűnözés 10. Aktuális kriminálpolitikai előadás Egyes kiemelt elkövetői kategóriák: 11. A fiatalkori bűnözés. 12. Az élősdi és prostitúciós jellegű bűncselekmények elkövetői köre, karrierbűnözők, szervezett és szervezettszerű bűnözők, a női bűnözés. 13. Visszaesők, a kisebbségek bűnözése 14. A rendőrök által elkövetett jogsértések. A rendőr mint bűncselekmény sértettje. * * * * KÖTELEZŐ IRODALOM Vigh József: KRIMINOLÓGIAI ALAPISMERETEK (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998) 3

4 AJÁNLOTT IRODALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. sz. téma Irányzatok és iskolák a hazai kriminológiában (Bakóczi Antal, Belügyi Szemle, 1988/4.) A kriminológiáról dr. Vígh Józseffel (interjú, Nyerges Lajos, Rendészeti Szemle, 1992/11.) Igazságosan vagy okosan (Szabó András, Jogtud. Értekezések, Akadémiai K , Bp.) A magyar kriminológia története a kialakulásától az 1950-es évekig (Lévai Miklós, Belügyi Szemle 1996/6.) Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődéséről (Korinek László,BM Kvk.) A krimilalisztika és a kriminológia, a bűnügyi tudományok két önálló területe (Molnár József, Tanulmányok Vígh József 70 születésnapjára) 2. sz. téma Kriminológia tegnap és ma (Szabó Dénes:.Magyar Tudomány 1995/1.) Honnan indult és merre halad a kriminológia? (Vígh József: Magyar Jog, 1991/9.) Összehasonlító kriminológia: feladatok, módszerek, kutatási eredmények (Schneider, H. J.:(Belügyi Szemle 1995/9.) A ma kriminológiájának aktuális kérdései (Irk Ferenc, Magyar Jog 1992/5.) Irányzatok a krimnológiai gondolkodás fejlődésében (Korinek László, BM Kiadó, Bp ) 3. sz. téma A társadalmi változások és a bűnözés (Vavró István: Rendészeti Szemle, 1992/11.) A hátrányos helyzetűek és a bűnözés (Ferge Zsuzsa Gönczöl Katalin: Rendészeti Szemle, 1992/5.) Bűnös szegények (Gönczöl Katalin: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990.) A szenvedélybeteg és a család kapcsolata (Minarics Edit: Család Gyerm.Ifjúság, 1992/10. A hajléktalanság itt és most (Levendel László: Társadalmi Szemle, 1993/7.) Munkanélküliség és ifjúság (Laki László: Info-Társtud., 1993/26.) A munkanélküliség és bűnözés kapcsolatának néhány kérdése (Korinek László: Belügyi Szemle 1989/8. A rendszerváltás társadalmi hatásai (Kolosi Tamás Róbert Péter: Valóság 1992/2.) Társadalmi szerkezet és rétegződés ig (Andorka Rudolf: Társ.tud. info ápr.) Alkoholizmus, család és a veszélyeztetett kiskorúak (Orell Ferenc: B. Szemle 1994/11.) A munkanélküliség regionális sajátosságai Magyarországon (Schwertner János: Munkatudományi Tanulmányok, Struktúra-munkaügy Kiadó, Bp ) A munkanélküliség és a bűnözés - Az RTF-en tartott konferencia előadásainak anyaga (Főiskolai Figyelő 1994/3.) A szétszakadó társadalom (Ferge Zsuzsa: Belügyi Szemle, 2000/6.) A migráció és a bűnözés (Vincze István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) 4. sz. téma A személyiség alakulása (G.W. Allport: Gondolat Könyvkiadó, 1970.) A kriminális személyiségzavar kialakulása (Popper Péter: Akadémiai Könyvkiadó, 1970.) A bűnözés biológiai alapjai (Thomas Knecht: Rendészeti Szemle, 1993/5.) A fiatalkori kriminalitás okai és megelőzése egy nyugati szerző szemszögéből (Domokos Andrea: Belügyi Szemle 1996/5. Az előítélet (G.W. Allport: Gondolat, 1977.) 4

5 Az előítéletes személyiség (Ranschburg Jenő:Gondolat Könyvkiadó, 1985.) Előítélet, idegengyűlölet, tolerancia-szociálpszichológiai szempontból (Pataki Ferenc: Info- Társtud., 1993/24.) Szociálpszichológia (szerk.: Hewstone, Stroebe, Codol, Stephenson/ (KJK 1995.) Elméletek a bűnöző személyiségről (Virág György Vág András: KKT ) A rendszerváltás szociálpszichológiai problémái (Andorka Rudolf: Valóság 1992/2.) A cigánysággal kapcsolatos előítéletek problémái (Tauber István:Szociálpol.Ért. 1984/2.) A szociálpszichológia vázlata (Csepeli György: Múzsák KK ) 5. sz. téma A krimináletiológia új értelmezése, a bűnözés többdimenziós modellje (Dénes Tauber Tóth: Belügyi Szemle, 1986/8.) Felelősség értékrendszer kultúra bűnözés (Balogh Dénes Tauber, Felelősség és társadalom, nemzetközi konferencia: Siófok, Budapest, 1989.) Bűnözés és igazságszolgáltatás az ezredfordulón (Szabó Dénes: Krim. Közl. Bp., 1992.) 6. sz. téma A bűnmegelőzés dilemmája (Pusztai László: KKT sz. kötet) Rendszerváltás Közép-Európában. A bűnmegelőzés és kriminálpolitika kérdőjelei (Irk Ferenc: Rendészeti Szemle, 1992/10.) Az erőszak megelőzése és kontrollja (Schneider, H. J.: Rendészeti Szemle 1994/3.) Áttekintés az európai bűnmegelőzési rendszerekről (Katona Géza, ORFK Táj.1992/5. Közbiztonsági stratégia, kriminálpolitika, rendőrség. (Finszter Géza: B.Szemle 1995/6.) A társadalom részvétele a bűnmegelőzésben (Katona Géza: Belügyi Sz. 1995/7-8.) Az önkormányzatok közbiztonsági koncepciója (Komáromi István: B. Szemle 1995/9.) Bűnmegelőzés, önkormányzás (Nyíri Sándor: Belügyi Szemle 1996/1.) A bűnözésről és a bűnmegelőzésről (Nyíri Sándor: Rendészeti Szemle, 1993/5.) A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon (Németh Zsolt: Tanulmányok Vigh József 70. születésnapjára, szerk. Tauber István, ELTE, 2000.) A bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései (Vigh József, Magyar Jog 1999/ ) Egy biztonságosabb Magyarországért: a bűnmegelőzés stratégiája (Kerezsi Klára, Jogt. Közl. 1997/ ) 7. sz. téma Európai fórum a bűncselekmények áldozataiért (Görgényi Ilona: Rend. Szemle, 1992/7.) Kártalanítás vagy jóvátétel (Görgényi Ilona: Kriminológiai Közl. 48. kötet, Budapest) A bűncselekmények áldozatainak napja Európában (Vígh József: Rend.Szeml 93/5.) A védtelen gyermek. (Kerezsi Klára: KJK Bp.) A sértetté válás vizsgálata a rablásoknál. (ORFK Táj. 1992/1.) A bűncselekmények áldozatainak jogi helyzetére és kártalanítására vonatkozó nézetek és javaslatok. (Belügyi Szemle 1995/6,) Nyilatkozat az áldozatok jogairól a büntető igazságszolgáltatásban (Vigh József: Belügyi Szemle 1996/3.) A szexuális erőszak áldozatai a társadalomban és a büntetőeljárásban (Virág György: B. Sz. 1998/3) Prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem (Fehér Lenke: B.Sz. 1998/3) Az amerikai mediáció (Nacsády Péter: Magyar Jog 1998/5. szám) 8. sz. téma A rendőrség modernizációja (Korinek László: Rendészeti Szemle 1992/2.) 5

6 A kisebbségi probléma a rendőrségi modellek tükrében (Finszter Géza: RTF Figy. 1996/1.) Társadalmi-politikai változások és a bűnözés, állami és társadalmi reagálás a növekvő bűnözésre (Lévai Miklós: Válogatás a XI. Nemzetközi Kriminológiai Világkongresszus előadásaiból. MKT Bp., 1993.) Átfogó stratégia a bűnözés ellen az USA-ban (Lévai Miklós: Kriminológiai Közlemények különkiadása, Bp. Szolnok, 1995.) Gondolatok a közbiztonság védelmének lehetséges távlatairól (Kacziba Antal: Belügyi Szemle 1996/5-6.) Az aktív intézkedések jelentősége és szerepe a bűnügyi munkában (Komáromi István Horváth András: ORFK Tájékoztató) A szervezett bűnözés elleni közdelem Kelet-Európa országaiban a titkos, operatív nyomozási eljárások példáján (Siegfried Lammich: kriminológiai összehasonlító elemzés, KKT 33. OKRI1996.) Gondolatok az "emberközpontú" büntető igazságszolgáltatásról (Albin Eiser: Magyar Tudomány 1995/11.) A tettesközpontú büntetőjog védelmében (Kántás Péter: Magyar Jog 1996/4.) A kriminálpolitika és a jogdogmatika szerepe a büntető igazságszolgáltatásban (Farkas Ákos: Magyar Jog 1996/5.) A rendőr sajtó kapcsolatai (Németh Zsolt: Belügyi Szemle 1998/6. szám) A kényszervallatás kriminológiája (Németh Zsolt: Belügyi Szemle 2000/7-8. szám) A magyar rendőrség modernizációja (Orbán Péter) Kérdőjelek a magyar rendőrség modernizációja körül (Németh Zsolt) Kriminológiai Közlemények, 57. sz. kötet, Magyar Kriminológiai T., Bp sz. téma A bűnözés és a tömegkommunikáció (Kr. közl. 53. sz. Bp ) Bűnözési statisztika és a valóság (Déri Pál: Belügyi Szemle 1995/10.) A bűnüldözési statisztika és a valóság (Déri Pál: BM KK 1998) A televízión keresztül közvetített erőszak hatásának vizsgálata két bűnügyileg eltérően veszélyeztetett területen (Münnich Iván: KKT 31. sz. kötet IKVA 1994.) A sátánizmus sajtója (Vág András: KKT ) Együtt a médiákkal (Garamvölgyi László: ORFK Táj. 1993/1.) A bűnözéstől való félelem és a munkanélküliség néhány összefüggéséről (Martonosiné: Belügyi Szemle 1995/9.) A lakosság feljelentési magatartása és a bűnügyi szervekről alkotott véleménye egy vizsgálat tükrében (Korinek László: Belügyi Szemle 1996/4.) Az erőszak látványa (Le debat, 1997/3, Belügyi Szemle 1997/9) A bűnözés lenyomta a magyar sajtóban (Németh Zsolt - Münnich Iván - Kó József: Valóság szám) 10. sz. téma Szervezett dilemmánk: a börtön (Lukács Tibor, Gondolat 1991.) A halálbüntetés eltörlésének időszerűségéről (Vígh József: Belügyi Szemle 1995/1.) A feltételes szabadságra bocsátásról (Nagy Ferenc: Belügyi Szemle 1995/1.) Az elítéltek és a börtönszemélyzet viszonya (Kövér Ágnes, KKT 30. Bp.,1993.) A BV-intézetekben való munkáltatás problémái (Kr. Közl ) A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának alapkérdései (Farkas Ákos: Kr. Közl ) Célok és alapelvek a szabadságvesztés végrehajtása körében (Nagy Ferenc: M.og 1996/5.) 6

7 A szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos elméleti kérdésekről a gyakorlati tapasztalatok fényében (Vokó György: Magyar Jog 1996/5.) A magyar börtönügy a rendszerváltás időszakában és az európai normák kontextusában (Lőrincz József: Főiskolai Figyelő 1994/1.) Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről (Sárkány István:RTF.Figy. 1993/3-4.) Munkabüntetések a XX. században (Kabódi Csaba: Bűnügyi Műhelytanulmányok 1992/3.) Elterelés a büntetőútról (Pusztai László: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. sz. kötet, BM Könyvkiadó, 1991.) Igazságosan vagy okosan? (Szabó András: Akadémiai Kiadó, Bp., 1990.) Az alternatív büntetési formák és a pártfogói felügyelet - a Magyar Kriminológiai Társaság Tudományos ülése (Kriminológiai Közlemények 46. sz. Bp., 1992.) A szabadságvesztés büntetés elkerülésének újabb tendenciái (Kühne, KKT ) Meditáció a mediációról (Barabás Andrea:) Mi is az a mediáció (Nacsády Péter Imre:? Magyar Jog 1995/3.) Az alternatív szankciók helye és szerepe (Kerezsi Klára: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) A büntetésvégrehajtás szerepe a szervezett bűnözés elleni küzdelemben (Vókó György, Kriminológiai közlemények különkiadás 2000.) 11. sz. téma Rendszerváltás és bűnözés négy év után (Irk Ferenc: KKT sz. kötet) A bűnözés kihívása és a kriminológia válaszai (Szabó András, Társadalomkutatás 1988/3.) A társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon (Kossuth Könyvkiadó,Bp., ) A drogfogyasztó magatartás (Rácz József Medicina, 1988.) A deviancia szociológiája (T-Twins Kiadó Bp., 1993.) Közvélemény deviancia bűnözés (Münnich Iván: Kriminológiai Évkönyv, 1993.) Deviancia (Kolozsi Béla: Gondolat Bp., 1992.) Deviáns viselkedések (Andorka Harcsa: Társadalmi riport TÁRKI Bp., 1991.) Kontrollált devianciák és a bűnmegelőzési stratégia (Gönczöl Katalin: Rend. Sz 1994/11.) Rendszerváltás és bűnözés (Udvaros Judit: beszámoló a magyar német szimpóziumról Magyar Jog 1996/5.) A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés (Szabó András: Kriminológiai Közlemények 1984/2.) Az alkohológia új távlatai (Buda Béla: Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság, Bp., 1992.) 12. sz. téma A tükör görbe vagy a királynő csúnya? A bűnügyi statisztika reformjáról (Kertész Imre, Magyar Jog 1998/ ) Kunos Imre: Bűnelemzés tananyag a bűnelemzés tanfolyam hallgatói részére ( ORFK Kriminalisztikai Azonosító Szolgálat 1997.) A kriminálstatisztika (Dörnyei László: Kriminológiai közlemények 60. kötet) A kriminálstatisztika és a bűnözés valósága (Vavró István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) KÜLÖNÖS RÉSZ 1. sz. téma: Tájékoztató a bűnözésről, valamint a bűnüldözésről (Kiadja évente a BM Adatfeldolgozó, Nyilvántartási és Választási Hivatal és a Legfőbb Ügyészség Számítástechnikaalkalmazási és Információs Főosztálya) A rendszerváltás hatása a bűnözés alakulására (Déri Pál: Rendészeti Szemle, 1990/8.) Pillantás a világ hátsó udvarára (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1994/5.) 7

8 2. sz. téma A gazdasági és társadalmi viszonyok változása és a bűnözés alakulásának összefüggései (Tauber István: Tények és kilátások. KJK Bp., 1995.) Bűnözés és vagyonvédelem (Balatoni István: Rendészeti Szemle, 1993/1.) A betöréses lopások nyomozásának tapasztalatai a felderítést és bizonyítást akadályozó körülmények és a kiküszöbölésükre tervezett intézkedések (ORFK Táj.1993/1.) Néhány gondolat a gépjárműbűnözés múltjáról, jelenéről és jövőjéről Magyarországon (Kardos Gyula: ORFK. Táj. 1994/7.) A vagyonvédelmi bűnmegelőzés helyzete és irányai (Nán Jenő: ORFK Táj. 1992/5.) 3. sz. téma: Az erőszakos bűnözés és az öngyilkosság közös gyökerei 1-2. (Sárkány István Tauber István: Belügyi Szemle, 1989/12., 1991/1.) Az erőszakos bűnözés területi megoszlása Magyarországon (Bakóczi Antal: Rendészeti Szemle, 1992/1.) Az erőszak megelőzése és kontrollja (Schneider, H. J.: Rendészeti Sz. 1994/3.) A rablás oksága (Csalai András: KKT 1992.) Az erőszak ára (Bakóczi Antal: KKT 1992.) A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekről (Schneider, H. J.: Belügyi Szemle 1995/3.) Új törvény az erőszakos bűnözés ellenőrzéséről az USA-ban. (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1995/9.) Agresszió fiatalkorban - fiatalkori bűnözés a média tükrében (Németh Zsolt:In.: Az agresszió világa, szerk. Hárdi István, Medicina, Bp, 2000.) Erőszak a bűnözésben (Bakóczi Antal - Sárkány István BM Kiadó, Bp ) Erőszakos bűnözés a rendszerváltás után (Nagy László Tibor, Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 4. sz. téma: A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak (Család Gyermek Ifjúság, 1994/1.) A védtelen gyermek - erőszak és elhanyagolás a családban (Kerezsi Klára: KJK 1995.) A család megvédi a kiskorúakat? (Gibicsár Gyula: Belügyi Sz. 1995/3.) Új jelenségek a bűnözésben: pedofília és fiatalkori prostitúció (Németh Zsolt: Belügyi Szemle, szám) 5. sz. téma: A feketegazdaság elleni fellépés (Belügyi Szemle különszáma december) Gazdasági bűnözés Magyarországon (Kiss László: Rendészeti Szemle, 1992/11.) A gazdasági szervezetek átalakulásával, illetve a privatizációval kapcsolatos bűnügyek vizsgálatának elsődleges tapasztalatairól. (Németh László: ORFK Táj. 1992/1.) Visszaélések a cégprivatizációval összefüggésben (Háriné: ORFK Táj. 1994/40/13.) A piacgazdaság kiépülése és a gazdasági bűnözés (Tóth Mihály: Kriminológiai Közlemények 52. szám, Bp Piacgazdaság és gazdasági bűncselekmények (Orosz Balázs: Kr. Közl. 52.) Adalékok a magyar gazdasági büntetőjog fejlődéstörténetéhez (Tóth Mihály: Belügyi Szemle 2000/6) Gazdaság és bűnözés (Kindler József: Belügyi Szemle, 2000/6.) A gazdasági bűnözésről - szubjektív hangvételű elmélkedés (Bócz Endre: Belügyi Szemle, 2000/6.) A gazdasági bűncselekmények bírói tapasztalatairól (Diós Erzsébet:B. Szemle, 2000/6.) 8

9 Az offshore, a szervezett bűnözés és a biztonság (Pintér István: Belügyi Szemle, 2000/6.) Gazdasági bűnözés a rendszerváltás után (Bezsenyi Mihály: Belügyi Szemle, 2000/6.) Merre tovább, gazdaságvédelem (Orbán András: Belügyi Szemle, 2000/6.) Gazdasági hírszerzés, ipari kémkedés (Dobokay Gábor: Belügyi Szemle, 2000/6.) A bűnszervezetek közreműködése a gazdasági bűnözésben (Gera Antal, Magyar Rendészet 2001/ old.) Vázlatok a gazdasági bűncselekmények köréből - az évezred vége felé közeledve (Tóth Mihály, Magyar Jog 2000/ ) Gazdaág, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés (Barabás A. Tünde- Irk Ferenc: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) 6. sz. téma: A korrupciós bűnözés (Kránitz Mariann: KJK, Bp ) A korrupció elleni küzdelem esélyei (Finszter Géza: Rendészeti Szemle, 1992/9.) Korrupció a világban - internacionális korrupció (Kránitz Mariann: Kriminológiai Évkönyv, 1993.) A korrupció jelenségének tömegtájékoztatási tükre Magyarországon (Németh Zsolt, Rendőrtiszti Főiskola, Rendvédelmi Füzetek, 2001/29.) 7. sz. téma: Kábítószer-bűnözés I-III (Kertész Imre: Belügyi Szemle 1995/11.,12. és 1996/1.) A kábítószerkérdés társadalompolitikája a rendszerváltás előtt és után (Fridli Judit Pelle Andrea Rácz József: Kr. Közl. 49. Bp., 1994.) A kábítószer-bűnözés üldözése Magyarországon (Hollósi György: Rend. Szemle, 1991/10.) A kábítószer-bűnözés üldözésének közbiztonsági feladatai (ORFK Tájékoztató,1994/1.) A magyarországi kábítószer-jelenség hátsó udvara (Németh Zsolt: Főisk. Figyelő 1994/4.) Helyzetjelentés a drogfutárokról (Németh Zsolt-Dénes Vera-Huszár László, Beszámoló a probációs szolgálatok európai bizottsága /CEP/ svájci konferenciájáról Főisk.Figyelő 1996/2.) A magyar rendőrség lehetséges stratégiája a kábítószer-bűnözés ellen (Németh Zsolt, Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXXV. Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, Bp ) Ifjúkori bűnözés, drogfogyasztás - a rendőrség a gyermekvédelmi együttműködés rendszerében (Németh Zsolt, Belügyi Szemle, 2002/1. ( old.) Szigorítás és rendőrség Németh Zsolt, in.: A tiltás gyümölcsei - Három szigorú drogpolitikai év, TASZ drogpolitikai füzetek, 3. szám, Társaság a Szabadságjogokért, Bp Elterelés kábítószer bűncselekmények esetén (Ritter Ildikó: Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 8. sz. téma: Számítógép és bűnözés (Pusztai László: KKT.26. kötet, 1989.) A számítógép és a büntetőjog (Laczi Beáta,Magyar Jog 2001/ ) 9. sz. téma: A szervezett bűnözés néhány etimológiai kérdése (Pusztai László: Belügyi Szemle 1989/1.) A szervezett bűnözés - dogmatikai és gyakorlati problémák (Schoreit Armin, Magyar Jog, 1993/8. A bűnözés szervezettsége - a szervezett bűnözés Tanulmánykötet, RTF Interjú Tonhauser Lászlóval a magyarországi szervezett bűnözésről (Belügyi Szemle 1995/10.) Szerencsejáték társadalom bűnözés (Rendészeti Kutatóintézet tanulmányai 1994/1.) 9

10 A tanú védelme (Borai Ákos: ORFK Táj. 1992/6.) Ismét a tanúvédelemről (Bócz Endre:Belügyi Szemle 1995/6,) Tanúvédelem a büntetőeljárásban (Farkas Ákos Róth Erika: Magyar J. 1992/10.) A szervezett bűnözés elleni közdelem Kelet-Európa országaiban a titkos, operatív nyomozási eljárások példáján (Siegfried Lammich: kriminológiai összehasonlító elemzés, KKT 33. OKRI1996.) A nemzetközi szervezett bűnözés magyarországi tevékenységével kapcsolatos kérdésekről (Katona Géza: Kr. Közl. 49.) A szervezett bűnözés néhány gyakorlati tapasztalata (Horváth András: Rendészeti Szemle 1994/10.) A bűnözés alakulása Közép-Kelet-Európában a 80-as évek végétől napjainkig (Tauber István: Kr. Közl. 49. Bp. 49.) A szervezett bűnözés világperspektívában - útijelentés Japánban rendezett konferenciáról (Németh Zsolt: RTF Figyelő sz.) A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései (Németh Zsolt, Rendőrtiszti Főiskola, Rendvédelmi Füzetek, 2001/29.) Hogyan és kitől védjük meg a tanút (Róth Erika: Kriminológiai Közlemény különkiadás 2000.) A migrációval kapcsolatos büntetőjogi tényállások: migráció, prostitúció, emberkereskedelem (Fehér Lenke: Kriminológiai közlemények 60. kötet) 10. sz. téma: a meghívott előadó által megjelölve 11. sz. téma: A fiatalkori bűnözés és a bűnözés jövője (Vavró István: Info-Társtud. 1993/26.) Ifjúkori bűnözés, ifjúkori devianciák (Csendes László: ORFK Táj. 1992/8.) Még egyszer a skinheadekről (Gábriel György(Rendészeti Szemle, 1992/8.) Veszélyes ifjúkori csoportosulások: Bőrfejűek, sátánisták, szekták (Németh Zsolt: Főiskolai Figyelő 1995/3. Ifjúság, lépést válts! (Fekete János: Belügyi Szemle 1995/5.) A gyermekkori bűnözés helyzetéről (Orell Ferenc:(Belügyi Sz. 1995/7-8.) Konzultáció az ifjúságvédelem helyzetéről, a fiatalkori bűnözés megelőzésének lehetőségeiről (Belügyi Sz. 1995/3.) Iskola és bűnözés (Németh Zsolt: Educatio - társadalomtudományi interdiszciplináris folyóirat) 1999/4.) Az ifjúság kriminális veszélyeztetettségének néhány eleme (Németh Zsolt: in.: Társadalmi átalakulás és ifjúság - A szabadság mint esély? szerk. Gábor Kálmán, Belevedere Meridionala Kiadó, Szeged 2000.) A gyermek- és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből (Németh Zsolt: Család, gyermek, ifjúság évi 1. szám, old.) Rendőrség és gyermekvédelem (Németh Zsolt, in.:kriminológiai Tanulmányok, szerk.: Irk Ferenc, Országos Kriminológiai Intézet, Bp ( old.) A rendőrségi gyermek- és ifjúságvédelem megjelenése a sajtóban (Németh Zsolt, Kobak könyvsorozat, in: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra, nki. konferencia előadásai, Dobogókő 2000, szerk.: Gabos Erika, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület) A gyermek és fiatalkori bűnözés (Vavró István: Kriminológiai közlemények 60. kötet) A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége (Utasi Judit, Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 10

11 12. sz. téma A női bűnözés jellemzői és okai (Gerginé - Csorba Ildikó: Belügyi Szemle, 1990/4.) A női bűnözés (Raskó Gabriella: KJK Bp ) Az "erotikus masszázsszalonok" ( Borai Ákos, Magyar Rendészet 2001/ old.) A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának végrehajtásáról (Parti Katalin: Kriminológiai tanulmányok 37. kötet) Nők a börtönben (Fehér Lenke- Parti Katalin: Kriminológiai tanulmányok 39. kötet) 13. sz. téma A bűnismétlő elítéltek osztályozása (Gönczöl Katalin Főiskolai jegyzet, RTF 1984.) A visszaesőkkel szemben folytatott büntetőeljárások hatékonyságának vizsgálatáról (Patera Antal: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tan. 27. kötet, 1990.) Börtönbüntetésre ítélt magyar és cigány bűnelkövetők összehasonlító vizsgálata (Póczik Szilveszter: Kriminológiai tanulmányok 37. kötet) Roma bűnelkövetők a statisztikák tükrében (Póczik Szilveszter: Kriminológiai tanulmányok 38. kötet) 14. sz. téma: A rendőrök által elkövetett bűncselekmények (Kratochwill F., Popper P., Vígh J., Pusztai L., Gáspár A., Főiskolai Figyelő 1992/1.) A rendőri korrupció alakulása 1980-tól 1992-ig (Bódi János: Főiskolai Figyelő) A rendőrök ellen kényszervallatás bűntette miatt tett feljelentések elbírálásának egyes tapasztalatai (Vitéz Miklós: Belügyi Szemle 1995/6.) A hivatalos személy elleni erőszak bűntettébe torkolló rendőri intézkedések egyes kriminológiai és pszichológiai kérdései (Tóth Mihály: Kriminál-pedagógiai és -pszichológiai tanulmányok 1983/1.) Rendőrtisztviselők elleni büntetőeljárás az NSZK-ban - empirikus megjegyzések a "fekete bárányok" elméletéhez. (Manfred Brusten: Főiskolai Figyeelő 1993/2.) A rendőrség és az emberi jogok (Nyíri Sándor: Rendészeti Szemle 1994/7.) A kisebbségek és a rendőrség: jogi szabályozás, attitűdök, hétköznapi viszonyok a rendőri munka gyakorlatában (Sárkány István Tauber István: Rendőrség és társadalom, BM. Kiadó Bp., 1993.) A rendőri intézkedés gyakorlata a rendőrök sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt induló ügyekben (Csevár Antal: Rendészeti Szemle 1994/7.) Kulturált rendőrök kritikus helyzetekben (Kis Géza: Rendészeti Szemle, 1992/10.) Szervezetszociológiai tanulmány a rendőrségről (Tauber István: Rend. Szemle, 1991/4-5.) Együtt a médiákkal (Garamvölgyi László: ORFK Tájékoztató, 1993/1.) A rendőrök által Csongrád megyében elkövetett bűncselekmények tapasztalatai (Salgó L.-Kerepesi J.: Belügyi Szemle, 1997/ old.) Rendőrség és bűnözés (Sárkány István Belügyi Szemle, 1997/ old.) A rendőrök által elkövetett bűncselekmények okairól (Sárkány István: Belügyi Szemle, 1997/9. szám, old.) A hivatalos személyek sérelmére elékövetett bűncselekmények főbb kriminológiai jellemzői (Sárkány István: Belügyi Szemle, 1997/ old.) téma: az előadáson adjuk meg. Kriminológia (Adler, Freda. Mueller, Gerhard O. W. Laufer, William S. Osiris Kiadó) A TÉMÁKHOZ RENDELT ELLENŐRZŐ ÉS KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 11

12 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. téma: 1. A tudománytörténeti előzmények, a kriminológia önálló tudománnyá válásának a folyamata. 2. Ismertesse a kriminológia fogalmát, határozza meg tárgyát! 3. Ismertesse a bűnügyi tudományok rendszerét, jelölje ki a kriminológia helyét? 4. Határozza meg a kriminológia fő részeit és fejtse ki tárgykörüket! 5. Elemezze a kriminológia gyakorlati jelentőségét! 2. téma: 1. Ismertesse az ún. antropológiai irányzat főbb alapvetéseit és Ferri tényezőelméletét! 2. Ismertesse a szubkultúra-elmélet megállapításait! 3. Melyek az ún. jóléti bűnözés teóriájának főbb alapelvei? 4. A semlegesítés és a sodródás elméletei 5. Ismertesse a modern biopszichológiai irányzatokat! 3. téma: 1. Ismertesse a mikrokörnyezet fogalmát, elemeinek csoportosítását! 2. Értékelje a család szerepét az elsődleges szocializáció és a bűnelkövetővé válás folyamatában! 3. Ismertesse a kriminogén családtípusok főbb ismérveit, jellemzőit! 4. Értékelje az iskolai végzettség és a munkakörülmények szerepét a bűnelkövetővé válás folyamatában! 5. Értékelje a lakókörnyezet, a társas, baráti kapcsolatok személyiségformáló szerepét és ezek kriminogén hatásait! 6. Ismertesse a makro-struktúra fogalmát, elemeit! 7. Ismertesse rendszerváltás hatását a bűnözésre! 8. Ismertesse az urbanizáció, a migráció és a mobilitás fogálmát, hatását a bűnözésre! 4. téma: 1. Határozza meg a személyiség fogalmát, helyét és jelentőségét a kriminológia rendszerében! 2. Vázolja fel a vérmérséklet (temperamentum) szerepét a bűnelkövetővé válás folyamatában! 3. Határozza meg a stigmatizáció fogalmát, történelmi formáit! 4. Értékelje a kiscsoportok szociálpszichológiai jelenségeit! 5. Értékelje a szociálpszichológiai folyamatok hatását a bűnözésre! 6. téma: 1. Ismertesse a bűnözés okságának elméleti alapkérdéseit (ok, feltétel, tényezők, körülmények, elsődleges, másodlagos okok, oksági lánc)! 2. Ismertesse a bűnözés okságának integrált dinamikus modelljét! 3. Ismertesse a bűnözés okságának többdimenziós értelmezését! 7. téma: 1. Határozza meg a megelőzés fogalmát, jelölje meg fő területeit! 2. Ismertesse a bűnmegelőzés modelljét! 3. Ismertesse a megelőzés hazai szervezet és intézményrendszerét! 4. Ismertesse a generális és a speciális prevenció, valamint szituatív és szociatív bűnmegelőzés fogalmát. 5. Ismertesse a rendőrség bűnmegelőzési feladatait! 8. sz. téma 12

13 1. Határozza meg a viktimológia tárgyát és ismertesse annak jellemző összetevőit! 2. Csoportosítsa a bűncselekmények áldozatait a viktimológia szempontjai szerint! 3. Jellemezze az áldozattá válás legfontosabb oksági mechanizmusait, az áldozati közrehatás lehetőségét! 4. Milyen formáit ismerjük a bűncselekménnyel okozott kár elkövető általi jóvátételének? 5. Milyen bűncselekmények áldozatainak és mely elvek szerint jár az állam általi kártalanítás? 8. téma: 1. Vázolja a rendőrség helyét az államszervezetben! 2. Melyek a rendőrség főbb funkciói! 3. Ismertesse a magyar bűnüldözés nehézségeit személyi, szervezeti és tárgyi szempontokból! 4. Értékelje a hazai bűnüldözés hatékonyságát! 5. Fejtse ki a kriminálpolitika és a bűnüldözés kapcsolatát! 9. téma: 1. Milyen ismeretekkel gazdagította a kriminológiai gondolkodást a látens bűnözési vizsgálatokból nyert tudásanyag? 2. A biztonságérzet, az életmód, valamint a bűnözéstől való félelem összefüggései. 3. Miért lehet kiváltója a helytelen bűnözésábrázolás a lakossági intolerenciának? 4. Foglaljon állást a tömegtájékoztató szervek hatásáról az erőszak-ábrázolással, valamint a bűnözési félelem kialakulásával kapcsolatban! 5. Mi a személyes biztonság növelésére tett intézkedések (technikai, életmódbeli, biztosítási) haszna és értelme? 10. téma: 1. Hogyan jellemezhető az európai börtönmodell? 2. Mutassa be a magyar börtönrendszer funkcióját (az elítéltek szellemi, lelki és szociális gondozásának legfőbb ismérveit)! 3. Jellemezze az elítéltek foglalkoztatását, munkáltatását, oktatását és művelődését szolgáló intézményeket! 4. Mutassa be a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának hazai rendjét, rezsimjeit! 5. Ismertesse az alternatív szankciókat és határozza meg jelentőségüket! 6. Mi az alternatív szankciók célja és hogyan töltik be a szerepüket? 7. Ismertesse a hazai pártfogó rendszer működésének nehézségeit! 8. Fejtse ki a mediáció lényegét! 12. sz. téma 1. Ismertesse a deviancia fogalmát és az egyes deviáns magatartásokat! 2. Határozza meg, hogy milyen összefüggés mutatható ki az alkoholizmus, az öngyilkosság és a bűnözés között! 3. Határozza meg, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a kábítószer-élvezet és a bűnözés között! 4. Milyen kapcsolat mutatható ki a deviáns magatartások és a szocializációs folyamat, valamint a bűnözés között! 5. Ismertesse a devianciák kialakulásának okait és a kezelési lehetőségeket. 1. téma: KÜLÖNÖS RÉSZ 13

14 1. Ismertesse a hazai bűnözés alakulását az 1980-as évektől napjainkig! 2. Ismertesse a bűnözés szerkezetében bekövetkezett előnytelen változásokat, az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásainak kriminogén hatásait! 2. sz. téma 1. Mit értünk a vagyon elleni bűnözés kriminológiai fogalmán? 2. Ismertesse a vagyon elleni bűnözés alakulását, szerkezetét, összetételét! 3. Ismertesse a betöréses lopások kriminológiai jellemzőinek alakulását! 4. Ismertesse a vagyon elleni bűnözés körébe tartozó egyes bűncselekmény-kategóriák dinamikáját, fő tendenciáit! 5. Milyen társadalmi jelenségekkel magyarázhatjuk a vagyon elleni bűnözés létrejöttét, alakulását? 6. Soroljon fel olyan vagyonvédelmi intézkedéseket, amelyeknek döntő szerepük van a megelőzésben! 3. téma: 1. Ismertesse az erőszak kriminológiai fogalmát, csoportosítsa az erőszakos bűnözés körébe tartozó bűncselekményeket! 2. Elemezze, értékelje az erőszakos bűnözés és egyes jelenségei alakulását, szerkezeti jellemzőit, jelleg szerinti változásait! 3. Ismertesse az erőszakos bűncselekmények elkövetői jellegét! 4. Ismertesse az erőszakos bűnözés új jelenségeit! 5. Mi a büntető igazságszolgáltatás szerepe az erőszakos bűnözés kezelésében? 4. téma 1. Fejtse ki az ún. családon belüli erőszak (domestic violence és childabuse) kriminológiai és viktimológiai sajátosságait! 2. Elemezze a családon belüli erőszak és a kapcsolódó bűncselekmények morfológiáját! 3. A pedofília büntetőjogi és krimonológiai értelmezése. 4. A rendőrség feladatai és lehetőségei a családi bántalmás körébe tartozó bűncselekményeknél. 5. téma 1. A gazdasági bűnözés kriminológiai fogalma, a gazdasági bűnözés fő alaktani jellemzői tól napjainkig. 2. A gazdasági bűnözés oksági háttere. 3. Milyen hatást gyakorolt a piacgazdaságra való áttérés a gazdasági bűnözésre? 4. A gazdasági bűnözés várható alakulása, megelőzése. 6. téma 1. Melyek a korrupció általános és egyedi szintű megjelenési formájának a fontosabb jellemzői? 2. Mit értünk az ún. fehérgalléros bűnözésen? 3. Ismertesse a korrupciós és a szervezett bűnözés kapcsolatát! 4. Ismertesse a korrupciós bűnözés alakulását hazánkban! 5. Ismertesse a korrupciós bűncselekmények kriminológiai sajátosságait! 6. Ismertesse a korrupciós bűnözés társadalmi-gazdasági-politikai okait! 7. Ismertesse a korrupciós bűnözés leggyakoribb előfordulási területeit! 7. téma 1. Ismertesse a kábítószer-élvezet és a bűnözés közötti összefüggések főbb típusait! 14

15 2. Mutassa be a kábítószer-élvezet és a szubkultúrák kapcsolatát! 3. Elemezze, illetve hasonlítsa össze a kábítószer megszerzése, illetve a kábítószer hatása alatt elkövetett bűncselekmények kriminológiai sajátosságait! 4. Elemezze a kábítószer-kriminalitás ún. keresleti, illetve kínálati oldalán jelentkező bűncselekmények sajátosságait! 5. Mutassa be a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés új jelenségeit Magyarország vonatkozásában! 6. Elemezze a kábítószeres kriminalitás büntetőjogi eszközökkel történő üldözésének alkotmányos aggályait! (legalizáció, medikalizáció, dekriminalizáció) 8. téma 1. A számítógépes bűnözés morfológiája 2. A számítógépes bűnözés oksága és megelőzhetősége 9. téma 1. Ismertesse a szervezett bűnözés fogalmát, annak hazai értelmezését! 2. Ismertesse a szervezett bűnözés új minőségi jegyeit, a személyi oldal sajátosságait! 3. Ismertesse a szervezett bűnözés új minőségi jegyeit, a tárgyi oldal sajátosságait! 4. Ismertesse a szervezett bűnözés elleni küzdelem főbb elméleti kérdéseit! 5. Melyek a "maffia"-bűnözés sajátos ismérvei? 6. Melyek a szervezett bűnözést előidéző társadalmi és gazdasági körülmények? 11. téma 1. Ismertesse a karrierbűnözés sajátosságait! 2. Ismertesse az élősdi életmód (fiatalkorúak, szervezett bűnözés, prostitúció és az ún. "lumpenek") bűnözéssel való szükségszerű kapcsolatát! 3. Ismertesse a gyermekkorú normasértők, a fiatalkorú elkövetők és az ifjú felnőtt bűnözők bűnözésben való részvételének kriminológiai sajátosságait! 4. Ismertesse a fiatalkori bűnözés biológiai, pszichológiai, szociálpszichológia és társadalomi okait! 5. Ismertesse azokat a folyamatokat, amelyek eredményeként egyes fiatalok különböző szubkulturális csoportokhoz csapódnak! 12. téma 1. Milyen elméleti modellel magyarázható legjobban a női bűnözés? 2. Jellemezze a magyarországi női bűnözés sajátosságait! 13 téma 1. Ismertesse a visszaeső bűnelkövetők tipizálási lehetőségeit! 2. Jelölje meg a visszaesés társadalmi és biopszichológiai okait! 3. Ismertesse a visszaesők és ismételt elkövetők főbb jellemzőit! 4. Ismertesse a kisebbségek bűnözésének sajátosságait! 5. Elemezze a cigányság bűnözésének sajátosságait! 14. téma 1. Ismertesse a rendőrök által elkövetett jogsértések kriminológiai sajátosságait! 2. A rendőrök által elkövetett bűncselekmények megjelenése a tömegtájékoztatásban. 3. Fejtse ki a rendőri foglalkozás fokozott viktimizációs veszélyeit! 15

16 SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK 1. A kultúra, a szubkultúra és az ellenkultúra értelmezése az egyes tudományok tükrében. 2. A bűnözés újratermelődése, bűnöző családok, bűnöző dinasztiák Magyarországon. 3. A magyarországi börtönszubkultúra. 4. A szórakozási formák hatása a bűnözésre - a sportrendezvényeken történő bűnelkövetések - a kulturális rendezvényeken történő bűnelkövetések - a tömegkommunikáció és a bűnözés 5. Az előítéletek és a stigmatizáció szerepe a bűnelkövetővé válás folyamatában. 6. A közhangulat és közvélemény összefüggése, hatásmechanizmusa a bűnözéssel. 7. A szubkultúra, a szubkulturális csoportok kapcsolata a bűnözéssel. 8. A város, illetve a település összefüggése a bűnözéssel, helyi társadalom és a bűnözés. 9. A nagyvárosok agglomerációs övezeteinek, illetve a városkörnyéki településeknek a bűnözése (Budapest, Miskolc, Kecskemét, Debrecen, Pécs, Szeged stb.) 10. A városi környezetben megnyilvánuló viktimizációs lehetőség és a viktimizációs félelem (a városlakó közösségek önálló cselekvése az ún. "autonóm bűnüldöző városi alakulatok" ún. "igazságosztó tevékenysége") 11. A sértetti magatartás és a provokatív sértett közrehatása a bűncselekmény létrejöttében. 12. Változások a fiatalkori csoportok bűnelkövetésében, új csoporttípusok bemutatása, a csoportkohézió, a csoporton belüli és a csoportos magatartásformákon keresztül. 13. A kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés új megjelenési formái. 14. Az ún. "családon belüli erőszakos bűncselekmények" kriminológiai, viktimológiai sajátosságai. 15. A nemzetközi bűnözés újabb megjelenési formái, veszélyességének fokozódása. 16. A szervezett bűnözés új formái Magyarországon (gépkocsilopás, védelmi zsarolás, bérgyilkosság stb.) 17. A sajátos bűnelkövetői csoportok kriminológiai jellemzői (visszaesők, nők, etnikai kisebbségi csoportok stb.) 18. A betöréses lopások alakulása, új formái. 19. A zsebtolvajlások új megjelenési formái, elkövetői körének jellegzetességei. 20. A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények új megjelenési formái. 21. Az élet elleni bűncselekmények új megjelenési formái. 22. A vagyon és a gazdaság elleni bűnözés új formái (hitelkártya-csalás, video és audio kazettával való kalózkodás, számítógépes bűnözés, vállalkozási joggal való visszaélés stb.). 23. Az ifjúkori devianciák. 24. A rendőrség és a rendőri munka megítélése a lakosság részéről a sajtó és a tömegkommunikáció szerepe a véleményformálásban. 25. Az INTERPOL, EUROPOL és a TREVI felépítése, szerepe és működése, a nemzetközi együttműködés lehetséges fejlődési irányai. Budapest, szeptember 05. a Kriminológia Csoport oktatói kollektívája 16

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012.

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa

TANTÁRGYLAP. 2.6. Kiértékelés típusa TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐJOGI TANSZÉK T Á J É K O Z T A T Ó a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERSZAKON

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 3 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/4. 75-85. o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Sári Szilvia A kriminál andragógia másoddiplomás szakképzés elindítása a bajai Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Karán

Sári Szilvia A kriminál andragógia másoddiplomás szakképzés elindítása a bajai Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Karán Sári Szilvia A kriminál andragógia másoddiplomás szakképzés elindítása a bajai Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Karán A 80-as években, a politikai rendszerváltozásnak köszönhetően a hazai börtönügyi

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus, Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke QUO VADIS RENDVÉDELEM? Szabadságjogok, társadalmi kötelezettségek és a biztonság című nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 2010. június 24. PROGRAMJA A konferencia célja: Az Európa Kulturális Fővárosa

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

Tematika és tájékoztató Katasztrófapszichológia tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató Katasztrófapszichológia tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató Katasztrófapszichológia tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben