Misericordias Domini április 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Misericordias Domini 2012. április 22."

Átírás

1 Misericordias Domini április 22. A vasárnap elnevezését a 89. Zsoltárról kapta: Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké ( Misericordias Domini in aeternum cantabo ). A vasárnapot a Jó Pásztor vasárnapjának is szokták hívni. Gyülekezetvezetés szemmagasságból a pásztori karizma Textus: 1Péter 5, Amit a textusról tudni kell exegetikai/kortörténeti megértés Péter első levelének megszólítása eleve kis, kiválasztott csoportok tagjaihoz szól: a kis-ázsiai provinciák szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre (1Pt 1,1). Textusunk ezeknek a kis keresztyén közösségeknek a vezető csoportját szólítja meg. Az első keresztyén gyülekezetek vezetésében a személyes (episzkoposz és diakónusok), illetve a közösségi (presbiterek kollegiális irányítása) modell egyaránt megtalálható volt. 1 Hasonlóan korabeli más közösségekhez (zsinagóga, egyes egyletek), a gyülekezet vénei a presbuvtero"-ok koruk és tekintélyük alapján töltötték be tisztségüket. Még egy nem pontosan megszilárdult struktúrában éltek az első gyülekezetek, belső hierarchiájuk kialakulóban volt. Péter önmeghatározása a köszöntésben (presbuvtero" kai; mavrtu") egyrészt közösséget jelent ő is gyülekezeti vezető, másrészt hangsúlyozza a Péter levél nagyon fontos szempontját: a világban idegen, a jövő felől tájékozódó keresztyén önértelmezést. Olyan tanú, aki a múlt meghatározó eseményei mellett, a zord jelenen túl a dicsőséges jövőnek is részese. Ebből az önértelmezésből kell, hogy a presbiterek kiinduljanak, ha szolgálatuk lényegét szeretnék megérteni. A pásztor jól ismert képét állítja eléjük. Legeltessék a nyájat. Három ellentétpárral írja le a textus, hogy mit jelent a pásztor munkája, a nyáj legeltetése. Az első ellentétpár az Istentől kapott és elfogadott szolgálati jelleg önkéntességét hangsúlyozza. A második az anyagi visszaélés lehetőségétől óv, és a belső elhatározás motivációját állítja szembe a nyereségvággyal. 2 A harmadik ellentétpárban a katakurieuvw ige az uralkodást kifejező kurieuvw ige negatív értelmét, az erőszakos elnyomást jelenti. A diktatórikus uralom önkényével uralkodó gyülekezeti vezetővel a közössége elé saját életével példát adó vezetőt állítja szembe. A három ellentétpár pozitív oldala a pásztor kifejezésben már benne rejlő finom tartalmat fejti ki, mely a keresztyén közösség vezetésének kedves és érzékeny módját hangsúlyozza az erőszakos agresszív vezetéssel szemben (önként, készségesen, példaképei a nyájnak). Az első Péter levél teológiájára 1THEISSEN: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái, FELDMEIER: The first letter of Peter,

2 1Péter 5,1 4 jellemzően a jutalmat nem az ellenséges földi környezetben kell várnia a hűséges pásztoroknak, hanem a jövőben, a főpásztor visszatértekor. Az első Péter levél teológiai alapgondolataként húzza alá Udo Schnelle a párhuzamot Krisztus szenvedése és a keresztyének jelen szenvedése között. 3 A szenvedés már csak rövid ideig tart (vö. 1Pt 1,9 10), és a cél a swthriva, a levél kortárs szenvedést megélő olvasóinak kézzel fogható közelségben van. Nem része a kijelölt szakasznak az 5. vers, mégis fontos textusunk jobb megértéséhez. Itt a fiatalokhoz (életkor és gyülekezeti tekintély szempontjából) szól az engedelmességre felhívó figyelmeztetés. Az első 4 vers szempontjából azonban az egymás közötti viszonyt meghatározó alázat, a tapeinofrosuvnh a fontos. Mert Isten a gőgösnek ellenáll az alázatosnak kegyelmet ad. Összefoglalásként elmondhatjuk: a római világban meghatározó erőszakos uralommal szemben a keresztyén közösségben alternatív értékrendnek kell a vezetésben is megnyilvánulnia. 2. A perikópa megértése teológiai összefüggések feltárása Az egyház- és gyülekezetvezetői önértelmezésben ad kulcsfontosságú segítséget igeszakaszunk. Egyházfelfogása nem az egyszemélyi karizma episzkopális erejére, nem a hierarchikus egyházjogi felépítésre épül, hanem a közösségben vezető szerepet betöltők beilleszkedésére a levélíró által felvázolt ethoszba. Theissen kiemeli a személyes karizma átalakulását az első keresztyén közösségekben, ahol a vándorkarizmatikusok helyett egyre inkább a tisztségkarizma kerül előtérbe. A tartós földi gyülekezeti létnek az első század végén kevésbé a radikális vándorkarizmatikusok irányítására, mint inkább az elnyomásban a belső összetartást építő közösségi erőre van szüksége. Sok strukturális változás és sok évszázad egyháztörténet után sem veszít jelentőségéből semmit ez a kérdés. Hol van az egyéni karizma határa, ahol a gyülekezetet és az egyházat már nem építi, hanem veszélyezteti? Hol a különbség az egyéni ambíciók és a közösség céljai között? Textusunk válasza az alázat, ami egészen más, mint a Nietzsche által éles kritikával átírt lukácsi ige: aki megalázza magát, az azt akarja, hogy felmagasztalják. A tapeinofrosuvnh Krisztusra tekintve nyeri el értelmét. Ahogyan Krisztus az emberekkel közösséget vállalt, és magáról szelíd és alázatos szívűként beszél a Mt 11,29-ben, az az Istennek tetsző alázat példaképévé válik. Ehhez szorosan kapcsolódik a Jó Pásztor képe, aki ragaszkodik övéihez, és szelíden, de biztonságot adva vezeti őket. Jézus a pásztor, és ez minden pásztorolás alapja a keresztyén közösségben. 3. Prédikációvázlat 3.1. Megtalálni a megfelelő személyt Életünk egyik legfőbb feladata megtalálni a megfelelő személyt. Közösségeink egyik legkritikusabb feladata megtalálni a megfelelő személyeket, akik képesek a közösség irányítására. Különböző pozíciókra hol könnyebb, hol nehezebb vala- 3SCHNELLE: Einleitung in das Neue Testament,

3 Misericordias Domini kit találni. Az elvárások nagyok, a kritika gyors és kíméletlen. Hogyan találhatjuk meg a szükséges embereinket: a társat, a barátot, a munkatársat és a vezetőt? A gyülekezeti tisztújítás még friss emlékként élhet bennünk. Hogyan kereste a gyülekezet az alkalmas személyeket? Nagyobb közösségekben is megfigyelhető a kiválasztás feszültsége. Németországban a köztársasági elnöki pozícióban szükségessé vált a megbukott elnök után új és a kialakult helyzet miatt mindenképpen méltó személy megtalálása. A választás egy aktív közéleti szerepet betöltő protestáns lelkészre esett, de a folyamatban még egy korábbi, ma már nyugdíjas protestáns püspök neve is komolyan felmerült. Mit tudhat a német egyház? Valamit tudnia kell! Valamiben jónak, hitelesnek és naprakésznek kell lennie! Joachim Gauckról az egyik cikk kiemeli, hogy szemmagasságban tud prédikálni a pusztaságban. 4 Olyan jelenlétről van szó, ahol nem a szószék magasából szólal meg valaki, hanem a szilárd értékekkel rendelkező kortárs azonos szintről beszél a már nem egyházias nyelvet beszélő társadalomhoz. Olyan alapvető értékekre mutat kortárs nyelven, amelyek összekötik a modern pluralista társadalmat. És ez a közösség nyitottan, lelkesen fogadja. Minden egyházi feladatvállalónak jó lenne, ha ilyen szemmagasságban találna rá a közössége! De vajon ott is tud-e maradni, ilyenné tud-e válni? 3.2. A pásztorok munkanapjai Miután megtörtént a kiválasztás, az elhívás a megfelelő adottságok alapján, a feladat végzése során derül majd ki, sikerül-e megmaradni jó felelősségvállalónak. Ahogy az egyházi általános tisztújítás után már látszik, milyenek az új testületek, helyes volt-e a választás. De egyéb kiválasztásainknál is az idő múlásával látszik, valóban olyan-e a választott, amilyennek gondoltuk. Később derül ki, milyen ismeretlen tulajdonságai jöttek elő. A vezető személyeknek megerősítésre, visszajelzésre van szükségük időről időre. Önkéntes vállalásuk, elköteleződésük, belső motivációjuk fenntartásához fontosak ezek az impulzusok. Itt szólít meg igénk, útközben, amikor már nem a kezdet ünnepélyességénél járunk. Egy hasonló helyzetben lévő keresztyén szólít meg, olyan személy, aki szintén felelősséget hordoz. Szemmagasságból beszél, nem a magasból. Nem kioktatóan. És szemmagasságú vezetést javasol presbitertársainak, ókori kis-ázsiai gyülekezetektől kezdve mai magyarországi protestánsokig. Minél tágasabb a tér, minél több a lehetőség és a feladat, annál jobban kísért a nyerészkedés, a kényszer és az uralomvágy. Mai keresztyén közösségeink nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, kialakultabb szervezeti formák között működnek, mint az előző generáció. Ezért az uralom, a nyereség, az érdekellentétek kísértése fokozottan jelen vannak. Munkaadóként, a hit tapasztalt embereként, lelkészként, tanárként, szülőként, házastársként az élet minden felelősséget hordozó fölérendelt szerepében ott vannak a kísértések. Kiégéssel, csalódással és megkeményedéssel szemben Péter levele visszahelyez a kezdeti kiinduló lelkesedésbe azzal, hogy emlékeztet a

4 célra és a valódi főnökre. 1Péter 5, A Jó Pásztor A Jó Pásztor vasárnapján arra hív igénk, hogy a ránk bízottaknak valódi pásztorai legyünk, példamutatással vezetve. Nem valamiféle emberfeletti tökéletesség példájaként, hanem a kudarcokkal is keresztyén módon megküzdő megváltott emberként. Lehet, hogy a vezetőnek éppen egy kudarcból való felállása válhat igazán közelivé a többiek számára. A szemmagasság testvéri perspektívája olyan közösséget teremt, amiben jó lenni, és amely saját falain kívülre is kisugároz. Nem kioltja a talentummal, karizmával felruházott személyt, hanem a többiekért engedi kibontakozni képességeit. A megtiszteltetés, hogy a Jó Pásztor munkatársa lehet valaki, hozzá, mint példát adóhoz köti, és mindenkor fennálló tökéletlenségét, korlátait juttatja a pásztor eszébe. Kegyelemből él, kegyelemből lett azzá, aki, és naponta rá is szorul erre a kegyelemre. 4. Példák, képek, szemelvények 4.1. Gerd Theissen egy katolikus pap kritikáját hozza fel az őskeresztyének idézett könyvében: mindannyian csak szolgálni akarunk, de lehetőleg vezető beosztásban Schakleton-módszer Schakleton sarkkutatóként expedíciójával zátonyra futott az Antarktiszon. Két éven keresztül kellett túlélniük a jég fogságában reménytelen körülmények között. Schakleton kiemelkedő vezetési képességének köszönhetően mindenki túlélte az utat. Ma cégvezetők tanulják a humánus vezetés modelljét. Két példa a jég fogságából: Négyszemközti beszélgetések A Főnök vagy a kora reggeli, vagy a késő esti órákban szeretett beszélgetni az embereivel. Többnyire azt csinálta, hogy kiment az őrökhöz és elszívott velük közösen egy-egy cigarettát. Mivel váltásban őrködtek, így idővel mindenkire rákerült a sor. A legénység egyik tagja emlékszik rá, hogy egy alkalommal hajnali négykor jelent meg a Főnök, csak azért, hogy oldja éjszakai magányát az őrségben. Forró kakaóval és egy verseskötettel felfegyverkezve és nekiállt "végtelen verseket" felolvasni. Gyűjtögetőből raktárost Orde-Lees-t a Főnök eredetileg motorszakértőnek vette fel. De hamar kiütközött, hogy Orde-Lees a legjobban attól retteg, hogy kifogynak valamiből. A legénység tudta, hogy ha valamit nem találnak, akkor az egészen biztosan Orde- Lees ágya alá került. Ezért aztán az egyik nap a Főnök odalépett Orde-Lees elé és így szólt: "Mostantól te vagy a raktáros." Orde-Lees állandó aggodalmaira megnyugtatólag hatott a döntés, és az út során már nemigen foglalkozott más problémákkal. 5 THEISSEN: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái,

5 206 Misericordias Domini További történetek olvashatóak: Réz Nagy Zoltán: Shackleton parabolák a jég hátáról. Néha létkérdés, hogy kinél van az irányítás. (2012. febr. 20.) 4.3. Lars von Trier filmje: A főfőnök A dán rendező egyetlen vígjátékában egy színészt bérel fel a cégvezető, hogy játssza el az addig soha nem látott amerikai főnök szerepét az üzletfelek és a munkatársak előtt. A céget helyettesként vezető megbízó éveken át a kényelmetlen döntéseket a valójában nem is létező amerikai főnök nyakába varrva őrizte meg népszerűségét. A színész túl jól játszva szerepét valóban irányítani kezdi az eseményeket, és kiderül az igazság Jó Pásztor misszió A Jó Pásztor misszió nevet viselte a második világháború alatt az a reformátusevangélikus gyermekmentő szolgálat, ahol Sztehlo Gábor evangélikus lelkész megkezdte szolgálatát. A későbbiekben az egyház püspöki tanácsa túl veszélyesnek ítélve leállította a kezdeményezést, de a gyermekmentők a nevet megtartva kitartottak, és rengeteg életet mentettek meg hűségükkel. A háború vége után a Gaudiopolis nevű gyermekköztársaságban a demokratikus közösségszervezés gyönyörű példáját élték meg egészen a kísérlet néhány évvel későbbi bezáratásáig További segédanyagként felhasználható Szabó Lajos (szerk.): Tarts, Uram, a kezedben Személyes szavak presbiterekhez című kiadvány. (Részletes könyvismertető a 364. oldalon található) 5. További szempontok az istentisztelet alakításához Lekció: Jn 10,11 16 Imádság Urunk helyet adtál a közösségben. Embereket bíztál ránk, hogy meglássuk mire van szükségük de sokszor üres kézzel távoznak. Kérdéseket kapunk más generációktól és csak dadogva válaszolunk. Vezetőkké tettél, és rögtön nélkülözhetetlennek tartjuk magunkat. Messzire kéne tekintenünk, de csak mindennapi túlélésre játszunk. A feladat nagy és sok a hibánk. Mégse véletlenül vagyunk ott, ahol állunk, hanem a te megbízásodból. Ez adja a reményt, hogy neked tetsző módon is betölthetjük hivatásunkat. Ebben segíts! Légy a mi Jó Pásztorunk, hogy pásztorolhassuk a ránk bízottakat! Ámen

6 1Péter 5, Felhasznált és ajánlott irodalom FELDMEIER, REINHARD: The first letter of Peter: a commentary on the Greek text, Waco TX, University Press, SCHNELLE, UDO: Einleitung in das Neue Testament, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1994, SZABÓ LAJOS (szerk.): Tarts, Uram, a kezedben, Személyes szavak presbiterekhez, Budapest, Luther Kiadó, THEISSEN, GERD: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái, Budapest, Kálvin Kiadó, Szabó András (Budapest-Pestújhely) 207

Újkenyér 2010. augusztus 20.

Újkenyér 2010. augusztus 20. Adakozz, ne aggodalmaskodj! Textus: 2Korinthus 9,6 15 Újkenyér 2010. augusztus 20. 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés 1.1. A szöveg maga Nagyon izgalmas a 2Kor előtörténete,

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Mentorprogram az ifjúsági munkában

Mentorprogram az ifjúsági munkában Jól működő önkéntes gyakorlatok a gyülekezetekben Mentorprogram az ifjúsági munkában Készítette: Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség ifjúságának szolgálói Veres Gábor Pusztai Tímea Pusztai

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4.

Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. SZAKDOLGOZAT Í r t a : H e i z e r T a m á s ( V. é v f. ) B T A, 1 9 9 4. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELÕK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Rendszeres teológiai Tanszék 2 Témavezetõ tanár: Almási Mihály Tartalomjegyzék Elıszó...8

Részletesebben

18. JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT: az Úri imádság Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 3. (Mt 6,5 14)

18. JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT: az Úri imádság Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 3. (Mt 6,5 14) 18. JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT: az Úri imádság Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 3. (Mt 6,5 14) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Magyarázatos Biblia; Fekete Károly: A Heidelbergi Káté

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné

Valami elkezdõdött. Közös utak, személyes érlelõdés. Közösségépítés és mentálhigiéné TÓTH TAMÁS Valami elkezdõdött Közösségépítés és mentálhigiéné Arra vágyom, (...) hogy együtt álmodjunk egy olyan egyházról, amelyet szenvedélyes spiritualitás, szeretetteljes külsõ és belsõ kapcsolatok,

Részletesebben

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért

Sors döntő pár be. széd. Érintés. Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára. a meg úju l á s ért Sors döntő pár be Érintés Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért Vezérfonal a gyülekezetek számára széd a meg úju l á s ért 02 Egyházi Jövőkép Bizottság 1440 Budapest 70 Pf. 5 ejb@reformatus.hu www.ejb.reformatus.hu

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó!

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó! M I X A M E T O D I S T A I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G E K S Z Ö V E T S É G É N E K ÁRA: 250 FORINT 2008. NOVEMBER HTTP://MIX.METODISTA.HU VIII. ÉVFOLYAM 73. SZÁM VISSZASZÁMLÁLÁS: ❸ ❷ ❶ ORSZÁGOS TÉLI

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz Téma: EGÉSZSÉGES PÁSZTOR, EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET Thomas E. Trask Szolgálat életfogytiglan 1 Pásztorként, területi tisztségviselõként és az Assemblies of God amerikai pünkösdi

Részletesebben

Szolgatárs. w Kortárs hazai igehirdetõk: w Igehirdetések. w Bibliatanulmány. w BIBLIAI TÁJAK. w Van-e szent rock? w Balogh Lajos levele

Szolgatárs. w Kortárs hazai igehirdetõk: w Igehirdetések. w Bibliatanulmány. w BIBLIAI TÁJAK. w Van-e szent rock? w Balogh Lajos levele Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2010. negyedik negyedév XIX. évfolyam 4. szám A TARTALOMBÓL w Kortárs hazai igehirdetõk: Filemon Zsolt w Igehirdetések Gyerünk át a túlsó partra! Krisztus hû

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Jézus él! A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet kiadványa 2013. FEBRUÁR Kedves Olvasó! Gyülekezetünkben véget ért a lassan hagyománnyá váló év eleji böjti időszak. Soha nem szánták még magukat ennyien oda közülünk

Részletesebben

Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára

Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára Ádventi Családi Áhítatok Füzete a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003.

ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003. ifj.lehotzky József Bábel tornya!? Isten temploma!? Abda, 2003. 1 Írta: ifj.lehotzky József Az írás elkészítésében drága feleségem, Katka segített. Köszönet érte! Kiadja: Abdai gyülekezet Felelős kiadó:

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése Doktori értekezés Szabó András Témavezető: dr. Béres

Részletesebben

Té ma: ÖNKÉNTESEK FELKÉSZÍTÉSE A SZOLGÁLATRA

Té ma: ÖNKÉNTESEK FELKÉSZÍTÉSE A SZOLGÁLATRA V. év fo lyam 3. szám 2007. õsz Té ma: ÖNKÉNTESEK FELKÉSZÍTÉSE A SZOLGÁLATRA Barry J. Meguiar Hadd nõjön népem 1 Nagy kísértés a pásztorok számára, hogy az imaházban eltöltött idõ alapján ítéljék meg az

Részletesebben