Tudományos publikációk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos publikációk"

Átírás

1 Tudományos publikációk a. önálló könyvek: A feudalizmuskori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban / / Értekezések a történeti tudományok köréből 101. Budapest, Akadémiai kiadó ben megvédett kandidátusi értekezés. Szántódpuszta a török hódoltságtól a szabadságharcig. Szántódi füzetek VII. Győr Siótour p Visegrád története Pest megyei levéltári füzetek 28 Budapest, p. Pest megyei Levéltár Visegrád. Budapest, p. Száz magyar falu könyvesháza Kht. Felzárkózás és élretörés a Festetics-hitbizomány erdőgazdálkodásában a század fordulóján Fót, 2006 Kézirat, 18 szerzői ív

2 d. önálló publikációk: Iratok pest megye történetéhez In: Pest megye Múltjából 2. Budapest, Pest megyei Tanács. Erdészettörténeti előadások az évi bécsi történészkongresszuson. Ismertetés. Agrártörténeti Szemle Budapest, p Hasel, Karl:Die Entwicklung von Waldeigentum und Waldnutzung im späten Mittelalter als Ursache für die Entstehung des Bauernkrieges. Ismertetés In: Agrártörténeti Szemle Dabas és környéke a középkorban In: Tanulmányok a 700 éves Dabas történetéből. Szerk. Petri Edit. Dabas, Az erdészettörténeti kutatás módszertani kérdéseiről. Erdészettörténeti Közlemények Budapest, p. Az optimális erdősültség kialakításának történeti előzményei. / Forrásismertetés, kutatási tematika, a kutatás során várható eredmények az említett projekthez./ kutatásvezető: Veress Éva Budapest, 1979 kézirat1/2 szerzői ív. Készült az Erdészeti Tudományos Intézet megbízásából. Uo. Könyvtár Az 1715-ik és 1720-ik évi országos összeírások forrásértéke a 18. századi erdősültség kutatásában. Levéltári Szemle A kandidátusi cím elnyerésének az éve 1981 Településszerkezet és agrártermelés Somogy megyében a 18. században és a 19. század elején Somogy megye Múltjából. Levéltári évkönyv 12. Kaposvár, A modern erdőgazdálkodás kialakulásának az előfeltételei Magyarországon a 19. században. In: A termelőerők és a termelési viszonyok változása a mezőgazdaságban. Egyetemi Évkönyv. Szerk. Lőkös László. Gödöllő, International Economic History Congress Budapest 8. előadás : Die Entwicklungsbedingungen der modernen Forstwirtschaft in Ungarn in der Mitte des 19. ten Jahrhunderts. A királyi erdőkezelés kiváltságolt népcsoportjainak a továbbélése a Bakonyi erdőispánság területén In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából. Szerk. Kredics László. Veszprém A tihanyi apátság uradalmának 18. és l9. századi számadáskönyvei.in: Történeti statisztikai tanulmányok. Budapest, p Mezőgazdasági Szövetkezetek Pest megyében. Tanulmánykötet Szerk. Lakatos Ernő ,

3 A magyarországi erdőgazdálkodás a század fordulóján In: A XX. század és a magyar mezőgazdaság. Szerk. Lőkös László. Gödöllő A tihanyi uradalom erdőgazdálkodása a l8-19. században In: Agrártörténeti Szemle Budapest, CIMA 8. International Assotiation of Agricultural Museums Nők a mezőgazdaságban Budapest,1987. Előadás: The Allodiatrix or stewardess on the large estate in Hungary. A Pilisi Bioszféra Rezervátum tájtörténeti összefoglalása. Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete szervezésében, az Unesco Man and Biosphera ökológiai projektje. Projektvezető: Berczik Árpád Kézirat, 4 szerzői ív a Vácrátóti Botanikuskert könyvtárában. A kései feudalizmus másfél évszázada Dorog történeti monográfiája. Szerk. Farkas Gábor. Kézirat a dorogi önkormányzat tulajdonában. Kiadás alatt 2,5 szerzői ív. Dorog Paraszti iparok és iparosok a nagybirtokon In: PAB-VEAB Késművesipartörténeti szimpózium kézirat Az Óbuda-visegrádi koronauradalom 18. század végi erdőrendtartása. Erdészettörténeti Közlemények Budapest, II. Ettlinger Tagungs zur Europäischen Bergbaugeschichte Pädagogische Hochschule Karlsruhe. Előadás :Holz und Holzkohlenversorgung in den niederungarischen Bergstätten im 15/16. Jahrhundert International Economic History Congress 10. Leuven Előadás: Waldamtsorganisation von Jozef dem Zweiten. II. József erdészeti reformjai. In: Világtörténet 1990/ ősz-tél Mezővárosi címet viselő falvak a VIII. században. Visegrád In: PAB- VEAB A Dunántúl településtörténete IX. Veszprém Pilis erdőgazdálkodása. a METESZ Országos Erdészeti Egyesület Pilisi csoportja, kézirat Erdőgazdálkodás a 18. századi Magyarországon. In: Európa híres kertje. Történeti Ökológiai tanulmányok Magyarországról. Szerk. R. Várkonyi Ágnes és Kósa László. Budapest A Pálos rend pilismaróti uradalmának újjászervezése a török hódoltság után In: Varia Paulina. Pálos rendtörténeti tanulmányok I. Csorna A pesti Pálos rend pilismaróti uradalmának erdőgazdálkodása In: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv Annales Hirtoriae Ecclesiae Hungaricae. Budapest 1994/ Erdő, erdőóvó, erdőispánság In: Korai magyar történeti Lexikon / század / Szerk. Kristó Gyula

4 International Economic History Congress 11. Milano 1994 előadások : Forstwirtschaft und Volkstum am Donauknie nach der Türkenschaft., Survival of forced labour after the emantipation of serfs. / Paying off in labour-system in Hungary in the second half of the 19th century /. Erdőgazdálkodás és etnikum a Dunakanyarban a török hódoltság után Világtörténet ősztél Farkasné dr. Vaszil Terézia Piroska. Dr, Lőkös László. Dr. Magyar Eszter: Agrárgazdaságtani tanszék története Gödöllő At erdész szakemberek képzése a hivatalos szakoktatási intézmények megjeleneése előtt In: Erdészettörténeti Közlemények Budapest, Erdőgazdaságunk átalakítása a XVIII-XIX században. A XXV.Győri Honismeretei Akadémia A táj és az ember / történeti, néprajzi, művelődéstörténeti, természetvédelmi vonatkozásban. / Győr l997. Kézirat. A felvilágosult abszolút uralkodók és az erdészképzés. XXXIX Georgikoni Napok Megjelenés alatt a PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara szervezésében A fafeldolgozás uradalmi és paraszti ágai Az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Kézművesipartörténeti Munkabizottság.Veszprém Kézirat és előadás A vezető erdészek társadalmi és műveltségi viszonyai a XVIII. század végén és a XIX. század elején. Erdészettörténeti Közlemények, Budapest A jobbágyfelszabadítás és az erdő. Budapest kézirat, előadás a Magyar Agrártörténeti Társulat által szervezett és az agrárkérdés az országos és a helytörténeti kutatások tükrében c. konferencián Uradalmi és paraszti iparágak a fafeldolgozásban Erdészettörténeti közlemények Erdőgazdálkodás Mária Terézia korában In: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerk.R. Várkonyi Ágnes Budapest Falu, vagy mezőváros? / Visegrád a 18. században / In: A mezőváros mint uradalmi központ Annales Tataienses II. Szerk. Fülöp Éva Tata, Az évi erdőtörvény kibocsátásának a körülményei. In: Agrártörténeti Szemle Budapest, A Festetics hitbizomány erdőgazdálkodása a Georgikon alapításának az idején In: Erdészettörténeti Közlemények Budapest, Erdőgazdálkodás század, század In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon MAMÜL. Középkor és kora újkor II Szerk. Kőszeghy Péter Budapest, A Keszthelyi Georgikon erdésziskolájának szakmai megalapozása / egy magyar erdész tanulmányai a 19. század elején / In: Századok

5 Selmecbánya, Besztercebánya és Körmöcbánya faellátása a középkorban In: Emlékkönyv Érszegi Géza 60. születésnapjára. Budapest, Festetics György erdőgazdálkodási elvei. Elhangzott Festetics György születésének 250. évfordulóján tartott emlékülésen, Keszthely, Megjelenés alatt a Georgikoni Kiskönyvtár sorozatban. Tűzifa, épületfa, faszén / erdőhasznosítás, erdészet Magyarországon a század fordulóján / História

6 e. Egyetemi tankönyvek, jegyzetek Önálló : / Nappali tagozat és PhD képzés számára /. Történeti ökológia Gödöllő egyetemi sokszorosítás 1-87 Mezőgazdasági piactörténet Gödöllő, Kézirat, fakultatív tárgy Társszerzős művek : Agrártörténet. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézet Gödöllő Szerk. Lőkös László. Egyetemi sokszorosítás 219. Ebből : A honfoglalástól 1949-ig saját munka Agrártörténet: Lőkös László- Magyar Eszter- Bíró Ferenc Gödöllő j. Nemzetközi konferenciák kiadványai.

7 The Allodiatrix or stewardess on the large estate in Hungary. Acta Museorum Agriculrurae XX Praha Erdőhivatalok felállítása Magyarországon In: Világtörténet ősz-tél International Economic History Congress 10. Leuven. Erdőgazdálkodás és etnikum a Dunakanyarban a török hódoltság után. In: Világtörténet ősz-tél International Economic History Congress.11. Milánó

8 i lista Magyar Eszter :A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban / / Értekezések a történeti tudományok köréből 101. Budapest, Ismertetések Stefan, Kazimiř : Historicky Časopis o. Király Pál : Erdészet és Faipar o Bárth János: Etnographia XCVII o ok: R. Várkonyi Ágnes: Folyóvizünk, amelyből élünk Valóság o N. Kiss István: Waldnutzung und verwaltung in Ungarn / / Jahrhundert. Environment and Society in Hungary. MTA Történettudományi Intézet Budapest, Edited by Ferenc Glatz. 140, 141, 142. o Könyvben: Takács Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVII- XVIII. században. Documentatio Etnograhphica Budapest, sz.145. o R. Várkonyi Ágnes : Történeti ökológia és a művelődés históriája In: Európa híres kertje. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról. Szerk. R. Várkonyi Ágnes és Kósa László Budapest, o. Grynaeus András: Új forráscsoport? A dendrokronológia eredményei és a történettudomány.táj és történelem. Szerk. R. Várkonyi Ágnes Budapest o Magyar Eszter:Településszerkezet és agrártermelés Somogy megyében a 18. században és a 19. század elején. Somogy megye Múltjából. Levéltári évkönyv.12. Kaposvár Ismertetés Kőhegyi Mihály :Somogy megye Múltjából l Századok o

9 Kaposi Zoltán : Nagykanizsa története Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a században. Budapest-Pécs o 206. o Magyar Eszter: A királyi erdőkezelés kiváltságolt népcsoportjainak továbbélése a bakonyi erdőispánság területén. In: Tanulmányok Veszprém Megye Múltjából. Szerk. Kredics László Veszprém Ismertetés Bárth János, Etnographia IC o Magyar Eszter: Szántódpuszta a török hódoltságtól a szabadságharcig. Szántódi füzetek. VII. Győr o. Könyvben: Fülöp Éva Mária: Szántódpuszta kapitalizmuskori agrártörténete Szántódi Füzetek. Győr o Könyvben: Knézy Judit : Hagyományok és változások a somogyi mezőgazdasági népesség táplálkozásában /Budapest o Könyvben: Fülöp Éva Mária : A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdasági szervezete és irányítása.budapest, o Knézy Judit: Uradalmi alkalmazottak és életmódjuk a csurgói uradalomban a XVIII. század végéig. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei , 291, 295, 299.o Fülöp Éva Mária : Fejezetek a Tihanyi Apátság balatonendrédi gazdaságának a történetéből / / A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei , 312, 313, 315, 316, 317, 323, 324. o

10 Fülöp Éva Mária: Adatok a tihanyi apátság erdőgazdálkodásához Erdészettörténeti közlemények Reöthy Ferenc: Fejezetek a dél-balatoni borvidék XVIII.-XX. századi történetéhez. Somogy megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár o Knézy Judit: Illúziók és jobbágylázadások / A csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei a 18. században / Rendi társadalom polgári társadalom 3 Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, , 123. o Fülöp Éva Mária A Tihanyi Bencés Apátság uradalmának gazdasági kapcsolatai / / Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei Budapest, o Magyar Eszter :A tihanyi apátság uradalmának 18. és 19. századi számadáskönyvei. Történeti Statisztikai Tanulmányok. Budapest, 1984 Kaposi Zoltán : Uradalmi gazdaság és társadalom a században. Budapest- Pécs o Magyar Eszter: A tihanyi uradalom erdőgazdálkodása a 18. és 19. században. Agrártörténeti Szemle sz. Knézy Judit: Illúziók és jobbágylázadások / a csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei a 18. században / Rendi társadalom, polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján , 123. o Magyar Eszter: The allodiatrix or stewardess on the large estate in Hungary. Acta Museorum Agriculturae XX. Praha Knézy Judit: Falusi nők a mezőgazdaságban, falusi nők munkája / XVIII.- XIX. Század / Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei o

11 A pesti Pálos rend pilismaróti uradalmának erdőgazdálkodá IN: Magyar Egyháztörténeti Évkönyv Kumorovitz Bernát emlékére Ismertetés Magyar Nemzet l994. / a. b. / Magyar Eszter : Erdőhivatalok megszervezése Magyarországon. Világtörténet tavasz-nyár Levéltári Közlemények Bibliográfia : Igazgatástörténet o Könyvben: Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban Doktori mestermunkák. Budapest, o Lőkös László-Magyar Eszter Bíró Ferenc. Agrártörténet é.n. Magyar Mezőgazdaság Bibliográfiája Budapest, o Magyar Eszter: Erdőgazdálkodás a 18. századi Magyarországon In: Európa híres kertje. Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról Szerk. Várkonyi Ágnes és Kósa László Budapest, R. Várkonyi Ágnes: Táj és történelem a XVIII. századi Magyarországon. In. Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Budapest o Könyvben: Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban Doktori mestermunkák. Budapest o

12 Magyar Eszter: Erdőgazdálkodás Mária Terézia korában. In: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Budapest 2000 Könyvben: Kulcsár Krisztina: II József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a temesi Bánságban Doktori mestermunkák. Budapest

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella)

Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Tőkéné dr. Molnár Gizella (T. Molnár Gizella) Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Közművelődési Tanszék, 6721 Szeged, Szilléri sgt. 12. Telefon: 62 474 255 Születési időpont:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben