A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai oldal Az intézmény működésének és a szolgáltatások szervezésének általános elvei oldal Az intézmény szervezeti felépítése oldal V. A szolgáltatásokkal összefüggő kötelezettségvállalás szabályai oldal VI. VII. VIII. IX. A szakmai feladatokat végzők köre, feladatrendszerük oldal A gazdálkodásra vonatkozó előírások 26. oldal A belső ellenőrzés rendje oldal A rendszeres e. ü. felügyelet rendje oldal X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők oldal XI. XII. XIII. A dohányzás rendje oldal Közalkalmazottak feladatköre oldal Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere oldal XIV. A pedagógiai szakkönyvtár működésének szabályzata oldal XV. Kiegészítő szabályzatok oldal XVI. Záró rendelkezések oldal XVII. Eljárási szabályok és záró rendelkezések oldal Mellékletek...

3 1. Az intézmény neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2. A létrehozásról szóló jogszabály: évi LXXIX törvény a közoktatásról 85 (3) 3. Az intézmény székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32. faxszáma: 96/ telefonszámai: 96/ / levélcíme: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út Győr, Pf. 67. bélyegzői: Körbélyegző: középen a Magyar Köztársaság címerével, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr felirat vesz körül Hosszúbélyegző: melyen Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út 32. Pf. 67. UNIC: Adószám: szöveg szerepel 4. Az intézmény alapításának kelte: A létrehozásról rendelkező közgyűlési határozat száma: 120/1983./VIII.4./VB határozat 6. Az intézmény működési engedélyének kelte: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény képviseletére jogosult: igazgató 10. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon: A megyei önkormányzat vagyonkataszterében kimutatott, intézmény kezelésében és használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyak. 11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 1

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében, illetve ezen jogszabály alapján megkötött vagyonkezelői megállapodások szerint történik. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a támogatás és a saját bevételek aránya: A Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete szerint. 12. Az intézmény működési területe: Győr-Moson-Sopron megye, egyes tevékenységi formákban regionális 13. Az intézmény fenntartó szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 14. Az intézmény felügyeleti szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 15. Az intézmény típusa: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22 (1) Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Jogszabályban meghatározott közfeladat: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatás, középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, felnőttoktatás Tevékenységi köre: Alaptevékenysége: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (1)-(7) pontja szerint pedagógiai szakimai szolgáltatás, valamint az azt kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység 16. Az intézmény hatályos alapító okiratának kelte: száma: 85/2010 (II. 26.) KH 17. Szakágazati besorolás: Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Felnőttképzési Akkreditációs lajstrom száma: A fenntartói ellenőrzés rendje A közgyűlés által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, felterjesztések, előterjesztések. 2

5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatás megszervezése céljára létesített közoktatási intézmény. Szervezeti felépítésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmazotti közösség május 25-én elfogadta. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az előző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az azt kiegészítő szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező. A szervezeti és működési szabályzat összeállításánál irányadó jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10/1994 MKM r. 4. Az évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 70. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény; Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet; A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet; 327/2008-as kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, amely 217/1998- as kormányrendeletet módosította 5/2009. PM Tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról. 3

6 II. AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓJA, FELADATAI 1. Az intézmény funkciója: Az Alapító Okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban szakmaipedagógiai szolgáltatások szervezése és működtetése, szakértői tevékenység ellátása, akkreditált intézményként felnőttképzés folytatása, az alábbi részletezése szerint: a/ segíti az önkormányzatok, intézményfenntartók, közoktatási kistérségek oktatási feladatainak ellátását b/ szakértői tevékenységével segíti a fenntartói döntések előkészítését c/ felkérésre szakértői véleményezést készít az intézmények belső dokumentumairól, a vezetői/igazgatói pályázatokról d/ megszervezi, koordinálja, lebonyolítja a közoktatási törvény d. által előírt 4 évenkénti átfogó szakmai, törvényességi intézményi ellenőrzéseket, e/ segíti a nevelési, nevelési-oktatási intézmények munkáját, a pedagógusok, pedagógusközösségek, intézményvezetők és tanulóközösségek tevékenységét, f/ felkérésre közreműködik az országos, regionális, a helyi és a kistérségi közoktatási feladatellátás szervezésében. 2. Az intézmény feladatai: (az Alapító Okirattal összhangban) 2.1. Alapfeladatok Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A) A közintézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenysége: oktatást kiegészítő tevékenység Az alaptevékenységhez tartozó további tevékenységek: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 4

7 B.) Kiegészítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység C.) Kisegítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb sokszorosítás Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Jogi segítségnyújtás Munkaközvetítés A kisegítő tevékenységek mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Egyegy kisegítő tevékenységhez kötődő éves kiadás nem érheti el az éves teljesített főösszeg 5 %-át. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (2) b./ a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését; a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; 5

8 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. Az intézmény ellátja a közoktatási törvény 36. (2)a)-g) pontja, valamint a 87. (1)c) pontjai szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat: Pedagógiai szakmai szolgáltatás: a/ szaktanácsadás, melynek keretében segíti: a tantervek, tantárgyi programok/helyi nevelési programok, foglalkozási tervek, taneszközök kialakítását, fejlesztését, választását a nevelési, nevelési-oktatási intézmények pedagógiai elemző és fejlesztő tevékenységét a pedagógiai tevékenység eredményességét szolgáló pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök megismerését és terjesztését b/ pedagógiai tájékoztatás, melynek keretében gyűjti és terjeszti: az önkormányzatok, intézményfenntartók közoktatási feladatainak ellátását szolgáló szakmai információkat a nevelési, nevelési-oktatási intézmények vezetését, működését, belső életének fejlesztését szolgáló pedagógiai, szakmai információkat (HÍREK, Hogyan Tovább?, intézeti honlap) a nemzetközi, országos és helyi kezdeményezéseket, pedagógiai innovációkat pedagógiai és szakmai tájékoztató kiadványokat működteti: a pedagógiai szakkönyvtárat c/ tehetséggondozást segítő tevékenység keretében szervezi és összehangolja a területi, megyei és országos szintű tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket és részt vesz tartalmi elemeinek kimunkálásában d/ pedagógiai értékelés, melynek keretében: eredményméréseket, hatékonyságvizsgálatokat neveltségi vizsgálatokat szervez és végez mérőeszközöket/vizsgálati eszközöket, szűrőeljárásokat, neveltségi kérdőíveket fejleszt segíti a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatok ellátását 6

9 e/ tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, melynek keretében tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információkat nyújt tanulóknak, tanulóközösségeknek, diákönkormányzatoknak g/ pedagógiai-igazgatási szolgáltatás, melynek keretében segíti az intézményfenntartók (önkormányzati és nem önkormányzati) ellátási feladatainak megvalósítását jogi, munka-bérügyi, tanügyigazgatási információk nyújtásával, a pedagógiai programok, helyi tantervek, foglalkozási tervek, intézményi szabályzatok elkészítését, pedagógiai vezetői munkát segítő (jogi) tanácsadást szervez dokumentum elemzést végez h/ további szakmai szolgáltatás keretében ellátja a megyei közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálását, továbbá a többcélú kistérségi és egyéb társulások működésének módszertani segítését. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Egyéb felnőttoktatás a/ pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, és szervezése: szakmai tanácskozásokat, konferenciákat, fórumokat, tanfolyamokat, tréningeket, tapasztalatcseréket szervez és tart akkreditált továbbképzési programokat és kompetenciafejlesztő tanfolyamokat dolgoz ki, szervez és tart szakképesítést adó képzéseket szervez Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatási törvény 36. (2) b szerinti szaktanácsadás éves költségvetésben meghatározott mértékben, valamennyi közoktatási intézmény számára 7

10 Az intézmény vállalkozási tevékenysége az Alapító Okiratban meghatározott körre terjed ki. A vállalkozási tevékenység rendjét a Vállalkozási Szabályzat rögzíti. A vállalkozási tevékenység mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. A feladat végrehajtásához engedélyezett létszám: 18 fő. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI, MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működésének általános elvei: a/ igénykeltő-szolgáltató jellegű működés megvalósítása b/ rugalmas, az adott szakmai feladat jellegéhez és tartalmához igazodó működési, valamint szervezeti módok, formák kialakítása c/ közvetlen, sokoldalú és partneri viszonyon alapuló kapcsolatrendszer kiépítése a nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel, intézményfenntartókkal és a szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel d/ öntevékeny, kezdeményező és együttműködésre kész magatartás a feladatvégzésben 2. A szolgáltatások szervezésének általános elvei: a/ az intézeti kínálat és a megrendelői igény összhangjának megteremtése a szolgáltatások iránti igények rendszeres felmérése alapján b/ a szolgáltatások teljesítésének és a közvetlen igénybevétel lehetőségeinek logisztikai és szakmai, szükség szerint helyszíni biztosítása a megrendelések rendszerének kialakításával, működtetésével, az erre irányuló tájékoztatás megszervezésével c/ a szolgáltatások szervezését és fejlesztését segítő belső logisztikai, regisztrációs és értékelő rendszer működtetése valamennyi szolgáltatási területen d/ részvétel a szolgáltatási tevékenységeink helyszíni végrehajtásában 3. Az intézményi munka tervezése, szervezése és folyamatosságának biztosítása: 3.1. A szakmai munkára vonatkozóan: Az intézmény fő feladatait, szakmai munkaprogramját az éves munkaterv rögzíti, mely a költségvetési évhez igazodóan naptári évre készül a költségvetési tervezést megelőző időszakban. Az egyes szakmai szolgáltatási területek (szaktanácsadás, szakértés, továbbképzések, felnőttképzés, tanulmányi versenyek stb.) részletes munkatervei az intézményi munkaterv részét képezik. 8

11 A pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők és ügyintéző szakértők konkrét feladatait az intézményi munkaterv, a munkatársi értekezleteken rögzített feladatok, valamint az esetenkénti vezetői utasítások tartalmazzák. A szaktanácsadók külön munkaterv szerint végzik munkájukat.. Az intézeti tervező munkát igényfelmérések és az aktuális közoktatási feladatok, ill. a fenntartó javaslatai alapozzák meg. Az intézmény munkaterve a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézet a munkatervben nem szereplő, de az év közben jelentkező szakmai szolgáltatások végzésére csak a pénzügyi fedezet megléte esetén vállalkozhat. A munkatervi feladatokon túli feladatvégzésről az intézet a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik A gazdálkodásra vonatkozóan: A gazdálkodás az éves pénzügyi tervre (intézeti költségvetésre) épül. A gazdálkodás során a pénzforrások körét a saját bevételekre is ki kell terjeszteni. A bevételek és a kiadások egyensúlyában költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A gazdálkodás és a pénzügyi intézkedések szabályait a számlarend tartalmazza A munkáltatói jogok gyakorlására és a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozóan: Az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója teljes körűen gyakorolja. Az intézmény igazgatójára vonatkozó munkáltatói jogok a fenntartó szerv vezetőjét illetik meg. Az intézményi humánerőforrás-gazdálkodás általános irányelvét, feladatait, megvalósításuk rendjét a mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg. Az intézeti humánerőforrás-gazdálkodás funkciója, hogy elősegítse és biztosítsa az intézmény szakszerű működését, a dolgozók szakmai fejlődését és felkészültségét Az utasítási és intézkedési jog gyakorlására vonatkozóan: Utasításra, intézkedésre jogosult személyek: igazgató gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató által adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető Az utasítási és intézkedési jogkör teljes körűen megilleti az igazgatót. E jogkörét közvetlenül, belső utasításokkal, illetve a gazdasági igazgatóhelyettes vagy megbízott helyettes útján gyakorolhatja. A gazdasági igazgatóhelyettes, az adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető illetékességi területükön közvetlenül jogosultak utasításra, intézkedésre a napi munkavégzéssel, és a szakterület 9

12 képviseletével kapcsolatos ügyekben. A túlmunka elrendelésére az igazgató vagy gazdasági igazgatóhelyettes jogosult Az ügyintézésre, ügyvitel módjára vonatkozóan: Az intézmény ügyvitelét a 10/1994. (V. 13.) MKM rendeletében foglaltak szerint kell megszervezni. Az intézmény belső iratkezelési és irattározási előírásait (bélyegzőhasználat, aláírásmód és jog stb.) az Irattározási és Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 10

13 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1 Az intézmény vezetési szerkezete: IGAZGATÓ HELYETTESÍTÉSSEL MEGBÍZOTT VEZETŐ Gazdasági igazgatóhelyettes Titkár Pedagógiai munkatársak könyvelő gazdasági ügyintéző informatikus 2 Szervezeti egységek: Elkülöníthető feladatkörrel a gazdasági csoport rendelkezik. Feladatok függvényében munkacsoportok hozhatóak létre, melyet az adott feladatra és időszakra vonatkozóan a csoportvezető vezet. A projektvezető a projektben résztvevő belső munkatársakat érintően csoportvezetőnek minősül. 3 A vezetők közötti feladatmegosztás: 3.1 Az igazgató Az igazgató az intézet egyszemélyi felelős vezetője. A vonatkozó jogszabályok és kinevezési okirata által megszabott keretben irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézet tevékenységét képviseli vagy megbízottjával képviselteti az intézetet felettes és külső szervek előtt, ápolja esetenként megbízottján keresztül a nemzetközi kapcsolatokat, hatályba lépteti a belső szabályzatot kiadmányozza a működés során keletkezett fontosabb iratokat, kiadmányozási jogkörét állandó vagy eseti jelleggel árruházhatja egyes munkatársaira gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört, illetve eseti vagy állandó jelleggel átruházhatja azt egyes munkatársaira 11

14 a jóváhagyott költségvetési kereteken belül és a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése mellett anyagi kötelezettségeket vállalhat gondoskodik a működés szakmai, anyagi, tárgyi feltételeiről, a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztásáról megválasztja vezető munkatársait dönt minden olyan ügyben, ami a törvényekben leírt jogkörébe tartozik a pénzügyi szerződések, kötelezettségvállalások cégszerű aláírásához az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes kézjegye, valamint az intézet körbélyegzője szükséges. 3.2 Gazdasági igazgatóhelyettes: gondoskodik az intézet működéséhez szükséges pénzügyi fedezetnek a jóváhagyott költségvetés keretein belül biztosításáról, az intézmény számláinak, és tartozásainak időben történő kifizetéséről elkészíti az intézet költségvetésének tervezetét és a költségvetési mérlegjelentéseket, a féléves és éves beszámolót gondoskodik a gazdálkodás feladat- és fogalomkörébe tartozó belső és előírás szerinti külső adatszolgáltatásokról, az adó és TB kötelezettségek teljesítéséről. elemzi az intézet gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenntartás és a fejlesztés feltételrendszerének javítására ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén megszervezi és irányítja a bérelszámolási, a könyvelési, a TB ügyintézési a pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását. felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az intézet tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását. irányítja a könyvelő, a gazdasági ügyintéző, sokszorosító munkáját. részt vesz az intézményvezetőség értekezletein, közreműködik az intézményi szintű döntések, stratégiák kidolgozásában az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a gazdasági csoport feladatellátásáról 3.3 Az igazgató helyettesítési rendje: a) Átmeneti, rövid időszakra (maximum egy hónapi időszakra): Az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén meghatározott jogkörben az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó ellátja az igazgató jogkörét és feladatait: 12

15 ellenjegyzési joga van - legalább egy fő jogosultsággal rendelkezővel együtt - fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén, az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a feladatellátásról. Mindenben helyettesíti az igazgatót, de kötelezettséget vállalni és szerződést kötni csak a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen jogosult, munkáltatói jogkört nem gyakorolhat. b) Huzamos (az igazgató egy hónapot meghaladó távolléte esetén) időszakra Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. c) A vezetői megbízás lejártát követő új vezetői megbízás időszakára Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. 3.4 Megbízott csoportvezető, projektvezető szervezi, koordinálja és ellenőrzi a csoport munkavégzéssel kapcsolatos feladatait szervezi a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a belső logisztikai rendszer működtetéséről ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén 3.5 Titkárnő végzi az intézetvezetés adminisztrációjával kapcsolatos teendőket: ügyiratok iktatását, irattárazását; figyelemmel kíséri az intézeti határidőket; feljegyzi a szükséges emlékeztetőt; az intézet egészét érintő levelek gépelése elkészíti az éves szabadságolási tervet, koordinálja a szabadságokat, távolléteket 3.6 A vezetők közötti kapcsolattartás rendje: Az intézet igazgatója közvetlenül vagy helyettesén, illetve megbízottjain keresztül irányítja az intézetet. A gazdasági igazgatóhelyettes a vezetői feladatok megosztásának megfelelő feladatkörben önállóan végzi a vezetői, szervezési és ellenőrzési teendőit. Az eseti jelleggel megbízott helyettes önállóan végzi feladatát, szükség szerint együttműködve a gazdasági igazgatóhelyettessel. Tevékenységéről, intézkedéseiről tájékoztatja az igazgatót. A csoportvezetők, projektvezetők az igazgató irányításával, tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel, de önállóan végzik vezetői feladatukat. 13

16 A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: A hivatalos munkaidőben a vezetők egyikének vagy megbízottjuknak az intézetben kell tartózkodnia. A vezetőknek a távollét estén is telefonon vagy en elérhetőnek kell lenniük. 3.7 A gazdasági igh. helyettesítési rendje: A gazdasági igazgatóhelyettes feladatait távolléte, vagy akadályoztatása esetén a könyvelő látja el. A könyvelő az intézkedéseit az intézkedés végrehajtása előtt köteles az igazgatóval vagy megbízottjával egyeztetni. 4 Az intézeti alkalmazottak (közalkalmazottak) közösségei: Az intézeti alkalmazottak közösségét az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazotti munkakört betöltő munkatársak jogállását a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. sz. törvény, valamint a végrehajtásáról intézkedő egyéb jogszabály szabályozza. Munkájukat a kinevező okirat és az intézet egyéb szabályzatai, valamint a munkakörükre vonatkozó munkaköri leírás szerint végzik. Jogaikat és juttatásaikat, valamint az intézeten belüli érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok, (Mt. Kjt. és az ezekhez kapcsolódó rendeletek), és vezetői utasítások határozzák meg. Az intézet egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkatársaira a PTK előírásai érvényesek. Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatkörüket önállóan, teljes felelősséggel látják el. Beszámolási kötelezettségük van évente egyszer írásban a tervezett éves feladatok elvégzéséről szóló beszámolóban, illetve kérésre felettesei felé írásban, vagy szóban alkalmanként. 4.1 Az alkalmazottak közti kapcsolattartás rendje: Alkalmazotti értekezlet: Célja: a végzett munka értékelése, beszámolók, elemzések megvitatása a dolgozók tájékoztatása az intézet egészét érintő kérdésekről az intézet távlati programjának és éves munkatervének megvitatása az egész közösséget érintő aktuális kérdések Az igazgató hívja össze. Évente minimum kétszer ülésezik. Az értekezletekről emlékeztető készül. Pedagógiai munkatársi megbeszélés: Célja: a munkavégzés folyamatosságának biztosítása és megszervezése munkatársak kezdeményező javaslatainak megvitatása egységes munkamenet és eljárások kialakítása információcsere 14

17 Az igazgató hívja össze, általában kéthetente ülésezik, de ettől el lehet térni. Az időpontokat a munkatervben rögzíteni kell. A munkatársi értekezletekről emlékeztető készül. Ezt minden érintett megkapja és a munkaköri leíráshoz kapcsolódó feladatok adott időszakra vagy feladatra vonatkozó részét képezi. Szaktanácsadói értekezlet: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés beszámoló a munkatervi feladatok teljesítéséről információcsere Évente legalább egyszer ülésezik, az igazgató hívja össze. A szaktanácsadói értekezletről emlékeztető készül, amit minden érintett megkap. A kapcsolattartás a szaktanácsadókkal elektronikus úton történik. Csoport- és projekt megbeszélések: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés a munkamegosztás és feladatteljesítés ütemtervének kialakítása beszámolás a végzett munkáról A megbeszéléseket a csoport vagy projekt vezetője hívja össze a feladatmegoldáshoz szükséges alkalommal. Az értekezleteken a téma fontosságát illetően emlékeztetőt, vagy jegyzőkönyvet kell vezetni. 4.2 Az alkalmazottak közti helyettesítés rendje: A titkárságon elhelyezett helyettesítési rend alapján. Hiányzás, vagy akadályoztatás esetén a munkatársak kötelesek a lehető legkorábban az intézetet a távollétről tájékoztatni, továbbá a megjelölt helyettesítő személyt tájékoztatni a folyamatban lévő feladatokról, a felelősségteljes munkavégzéshez szükséges információkat átadni. A munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítendő munkaköri feladatokat. Eseti jelleggel az igazgató vagy az intézkedésre jogosult szóbeli utasítása szerint történik. 15

18 Az intézeten belüli kapcsolatok rendje: Igazgató Rendszerfelügyelet Titkárnő Pedagógiai értékelés Gazdasági igazgatóhelyettes Továbbképzés Szaktanácsadás Könyvelés Óvodapedagógia Tanulmányi versenyek Oktatásügyi statisztikák Tanulótájékoztatás Számlázás Házi pénztár Tanügyigazgatás Könyvtár 16

19 A munkatársak között mellérendeltségi viszony van, mely feltételezi a kölcsönös információcserét, a közvetlen és partneri együttműködést. Az összehangolt kapcsolattartás kialakítására a kéthetente összehívott pedagógiai munkatársi, valamint szükség szerint csoport-megbeszélések szolgálnak. Az információcsere hatékonysága érdekében negyedévente legalább egyszer alkalmazotti értekezletre kerül sor. Az értekezletet azonban mindig össze kell hívni, ha az intézet egészét érintő kérdések megvitatása azt szükségessé teszi, ha azt a szakalkalmazottak egyharmada javasolja, illetve ha azt az intézet valamely választott testülete kezdeményezi. A szolgáltatások ellátása és fejlesztése érdekében az intézet belső munkatársai és a szaktanácsadók egymás munkáját kiegészítve, szoros együttműködésben, intenzív munkakapcsolatban dolgoznak. A munka zavartalan végzése érdekében a szükséges egyeztetéseket közvetlenül teszik meg az ICT adta lehetőségek maximális kihasználásával. 4.3 Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei: Az intézet és a vele jogviszonyban álló munkavállalók jogait és kötelességeit a munkavégzéssel kapcsolatos általános és speciális jogszabályok tartalmazzák. Munkakörtől függetlenül az intézmény minden dolgozója jogosult: az intézmény célkitűzéseit, terveit megismerni, ezek kialakításában és fejlesztésében közreműködni az eredményesebb munkavégzést kezdeményezni a hatáskörébe tartozó ügyekben dönteni a szolgáltatások és a nevelő-oktató munka hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és az érdekeltekkel szoros együttműködést kialakítani és dolgozni, saját tevékenységét önállóan végezni a folyamatos munkavégzés lehetőségét, a munkavégzéshez szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket és információkat megkapni köteles: a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, intézeti belső szabályzatokat, utasításokat megismerni és munkája során érvényesíteni a szolgáltatások fejlesztéséhez szakmai-elméleti felkészültséggel rendelkezni, szakmai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni a munkaköri feladatai ellátása közben tudomására jutott, az intézmény, az egyes személy és az intézménnyel kapcsolatban álló más intézmények, személyek szakmai és anyagi érdekeit érintő információikat körültekintően kezelni, megőrizni és titokban tartani a feladatvégzéshez rendelkezésére bocsátott eszközöket, helyiségeket rendeltetésszerűen használni ha szolgálati úton vagy azon kívül tárgyalásokat folytat az intézetet érintő kérdésekben, úgy ezek tartalmáról vagy eredményéről az intézményvezetést tájékoztatni 17

20 4.4 A munkavégzés általános szabályai: a/ A munkarend, munkaidő és beosztás: Az intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói a napi 8 órás munkaidőt alapul véve heti 40 órás munkaidőkeretben dolgoznak az alábbi munkaidő beosztás szerint: Munkaidő beosztás (teljes munkaidőben foglalkoztatottak) intézet könyvtár * munkanapok munkaidő munkanapok nyitva tartása hétfő hétfő, kedd, péntek csütörtök péntek szerda, csütörtök A munkába érkezés tényét a dolgozók a titkárságon elhelyezett jelenléti íven kötelesek regisztrálni. A napközbeni, intézeten kívüli munkavégzés tényét vezetővel engedélyeztetni kell, illetve számítógépen mindenkinek a saját nyilvános Naptárában rögzíteni kell. Amennyiben a hivatalos munkaidő keretén belül valaki elhagyja az intézetet, azt a titkárságon köteles bejelenti. A kiküldetést az igazgató engedélyezi. A kiküldetés eredményéről, a végzett tevékenységről, programról stb. az intézményvezetést tájékoztatni kell. b/ Az otthoni munka A munkatársak (pl. pedagógiai előadók, pedagógiai ügyintéző szakértők, pedagógiai szakértők) az igazgató engedélyével otthon is végezhetnek szakmai munkát. 4.5 Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele: Szabadságon, kiküldetésben vagy bármely ok miatt tartósan távol levő munkatársat helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezése a gazdasági igazgatóhelyettes vagy a megbízott feladata. 4.6 A dolgozókat megillető szabadság: A szabadság kiadásának és igénybevételének ütemezésére szabadságolási terv készül a fő szabadságolási időszakot megelőző egy hónappal, melyet az igazgató hagy jóvá. A szabadságolás fő időszaka a tanév rendjéhez igazodik. Az intézet július 3. és 4., valamint augusztus 1. hetében, továbbá a karácsony és újév közti munkanapokon csak ügyeletet tart. Ez az időszak az ügyeletet tartók kivételével az előre 18

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

I. Az intézet működési rendje

I. Az intézet működési rendje A Békés Megyei Pedagógiai Intézet működési rendje I. Az intézet működési rendje 1. Az intézet gazdálkodása Az intézet gazdálkodási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben