A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai oldal Az intézmény működésének és a szolgáltatások szervezésének általános elvei oldal Az intézmény szervezeti felépítése oldal V. A szolgáltatásokkal összefüggő kötelezettségvállalás szabályai oldal VI. VII. VIII. IX. A szakmai feladatokat végzők köre, feladatrendszerük oldal A gazdálkodásra vonatkozó előírások 26. oldal A belső ellenőrzés rendje oldal A rendszeres e. ü. felügyelet rendje oldal X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők oldal XI. XII. XIII. A dohányzás rendje oldal Közalkalmazottak feladatköre oldal Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere oldal XIV. A pedagógiai szakkönyvtár működésének szabályzata oldal XV. Kiegészítő szabályzatok oldal XVI. Záró rendelkezések oldal XVII. Eljárási szabályok és záró rendelkezések oldal Mellékletek...

3 1. Az intézmény neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2. A létrehozásról szóló jogszabály: évi LXXIX törvény a közoktatásról 85 (3) 3. Az intézmény székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32. faxszáma: 96/ telefonszámai: 96/ / levélcíme: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út Győr, Pf. 67. bélyegzői: Körbélyegző: középen a Magyar Köztársaság címerével, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr felirat vesz körül Hosszúbélyegző: melyen Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út 32. Pf. 67. UNIC: Adószám: szöveg szerepel 4. Az intézmény alapításának kelte: A létrehozásról rendelkező közgyűlési határozat száma: 120/1983./VIII.4./VB határozat 6. Az intézmény működési engedélyének kelte: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény képviseletére jogosult: igazgató 10. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon: A megyei önkormányzat vagyonkataszterében kimutatott, intézmény kezelésében és használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyak. 11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 1

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében, illetve ezen jogszabály alapján megkötött vagyonkezelői megállapodások szerint történik. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a támogatás és a saját bevételek aránya: A Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete szerint. 12. Az intézmény működési területe: Győr-Moson-Sopron megye, egyes tevékenységi formákban regionális 13. Az intézmény fenntartó szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 14. Az intézmény felügyeleti szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 15. Az intézmény típusa: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22 (1) Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Jogszabályban meghatározott közfeladat: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatás, középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, felnőttoktatás Tevékenységi köre: Alaptevékenysége: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (1)-(7) pontja szerint pedagógiai szakimai szolgáltatás, valamint az azt kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység 16. Az intézmény hatályos alapító okiratának kelte: száma: 85/2010 (II. 26.) KH 17. Szakágazati besorolás: Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Felnőttképzési Akkreditációs lajstrom száma: A fenntartói ellenőrzés rendje A közgyűlés által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, felterjesztések, előterjesztések. 2

5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatás megszervezése céljára létesített közoktatási intézmény. Szervezeti felépítésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmazotti közösség május 25-én elfogadta. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az előző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az azt kiegészítő szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező. A szervezeti és működési szabályzat összeállításánál irányadó jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10/1994 MKM r. 4. Az évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 70. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény; Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet; A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet; 327/2008-as kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, amely 217/1998- as kormányrendeletet módosította 5/2009. PM Tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról. 3

6 II. AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓJA, FELADATAI 1. Az intézmény funkciója: Az Alapító Okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban szakmaipedagógiai szolgáltatások szervezése és működtetése, szakértői tevékenység ellátása, akkreditált intézményként felnőttképzés folytatása, az alábbi részletezése szerint: a/ segíti az önkormányzatok, intézményfenntartók, közoktatási kistérségek oktatási feladatainak ellátását b/ szakértői tevékenységével segíti a fenntartói döntések előkészítését c/ felkérésre szakértői véleményezést készít az intézmények belső dokumentumairól, a vezetői/igazgatói pályázatokról d/ megszervezi, koordinálja, lebonyolítja a közoktatási törvény d. által előírt 4 évenkénti átfogó szakmai, törvényességi intézményi ellenőrzéseket, e/ segíti a nevelési, nevelési-oktatási intézmények munkáját, a pedagógusok, pedagógusközösségek, intézményvezetők és tanulóközösségek tevékenységét, f/ felkérésre közreműködik az országos, regionális, a helyi és a kistérségi közoktatási feladatellátás szervezésében. 2. Az intézmény feladatai: (az Alapító Okirattal összhangban) 2.1. Alapfeladatok Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A) A közintézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenysége: oktatást kiegészítő tevékenység Az alaptevékenységhez tartozó további tevékenységek: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 4

7 B.) Kiegészítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység C.) Kisegítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb sokszorosítás Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Jogi segítségnyújtás Munkaközvetítés A kisegítő tevékenységek mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Egyegy kisegítő tevékenységhez kötődő éves kiadás nem érheti el az éves teljesített főösszeg 5 %-át. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (2) b./ a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését; a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; 5

8 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. Az intézmény ellátja a közoktatási törvény 36. (2)a)-g) pontja, valamint a 87. (1)c) pontjai szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat: Pedagógiai szakmai szolgáltatás: a/ szaktanácsadás, melynek keretében segíti: a tantervek, tantárgyi programok/helyi nevelési programok, foglalkozási tervek, taneszközök kialakítását, fejlesztését, választását a nevelési, nevelési-oktatási intézmények pedagógiai elemző és fejlesztő tevékenységét a pedagógiai tevékenység eredményességét szolgáló pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök megismerését és terjesztését b/ pedagógiai tájékoztatás, melynek keretében gyűjti és terjeszti: az önkormányzatok, intézményfenntartók közoktatási feladatainak ellátását szolgáló szakmai információkat a nevelési, nevelési-oktatási intézmények vezetését, működését, belső életének fejlesztését szolgáló pedagógiai, szakmai információkat (HÍREK, Hogyan Tovább?, intézeti honlap) a nemzetközi, országos és helyi kezdeményezéseket, pedagógiai innovációkat pedagógiai és szakmai tájékoztató kiadványokat működteti: a pedagógiai szakkönyvtárat c/ tehetséggondozást segítő tevékenység keretében szervezi és összehangolja a területi, megyei és országos szintű tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket és részt vesz tartalmi elemeinek kimunkálásában d/ pedagógiai értékelés, melynek keretében: eredményméréseket, hatékonyságvizsgálatokat neveltségi vizsgálatokat szervez és végez mérőeszközöket/vizsgálati eszközöket, szűrőeljárásokat, neveltségi kérdőíveket fejleszt segíti a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatok ellátását 6

9 e/ tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, melynek keretében tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információkat nyújt tanulóknak, tanulóközösségeknek, diákönkormányzatoknak g/ pedagógiai-igazgatási szolgáltatás, melynek keretében segíti az intézményfenntartók (önkormányzati és nem önkormányzati) ellátási feladatainak megvalósítását jogi, munka-bérügyi, tanügyigazgatási információk nyújtásával, a pedagógiai programok, helyi tantervek, foglalkozási tervek, intézményi szabályzatok elkészítését, pedagógiai vezetői munkát segítő (jogi) tanácsadást szervez dokumentum elemzést végez h/ további szakmai szolgáltatás keretében ellátja a megyei közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálását, továbbá a többcélú kistérségi és egyéb társulások működésének módszertani segítését. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Egyéb felnőttoktatás a/ pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, és szervezése: szakmai tanácskozásokat, konferenciákat, fórumokat, tanfolyamokat, tréningeket, tapasztalatcseréket szervez és tart akkreditált továbbképzési programokat és kompetenciafejlesztő tanfolyamokat dolgoz ki, szervez és tart szakképesítést adó képzéseket szervez Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatási törvény 36. (2) b szerinti szaktanácsadás éves költségvetésben meghatározott mértékben, valamennyi közoktatási intézmény számára 7

10 Az intézmény vállalkozási tevékenysége az Alapító Okiratban meghatározott körre terjed ki. A vállalkozási tevékenység rendjét a Vállalkozási Szabályzat rögzíti. A vállalkozási tevékenység mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. A feladat végrehajtásához engedélyezett létszám: 18 fő. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI, MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működésének általános elvei: a/ igénykeltő-szolgáltató jellegű működés megvalósítása b/ rugalmas, az adott szakmai feladat jellegéhez és tartalmához igazodó működési, valamint szervezeti módok, formák kialakítása c/ közvetlen, sokoldalú és partneri viszonyon alapuló kapcsolatrendszer kiépítése a nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel, intézményfenntartókkal és a szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel d/ öntevékeny, kezdeményező és együttműködésre kész magatartás a feladatvégzésben 2. A szolgáltatások szervezésének általános elvei: a/ az intézeti kínálat és a megrendelői igény összhangjának megteremtése a szolgáltatások iránti igények rendszeres felmérése alapján b/ a szolgáltatások teljesítésének és a közvetlen igénybevétel lehetőségeinek logisztikai és szakmai, szükség szerint helyszíni biztosítása a megrendelések rendszerének kialakításával, működtetésével, az erre irányuló tájékoztatás megszervezésével c/ a szolgáltatások szervezését és fejlesztését segítő belső logisztikai, regisztrációs és értékelő rendszer működtetése valamennyi szolgáltatási területen d/ részvétel a szolgáltatási tevékenységeink helyszíni végrehajtásában 3. Az intézményi munka tervezése, szervezése és folyamatosságának biztosítása: 3.1. A szakmai munkára vonatkozóan: Az intézmény fő feladatait, szakmai munkaprogramját az éves munkaterv rögzíti, mely a költségvetési évhez igazodóan naptári évre készül a költségvetési tervezést megelőző időszakban. Az egyes szakmai szolgáltatási területek (szaktanácsadás, szakértés, továbbképzések, felnőttképzés, tanulmányi versenyek stb.) részletes munkatervei az intézményi munkaterv részét képezik. 8

11 A pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők és ügyintéző szakértők konkrét feladatait az intézményi munkaterv, a munkatársi értekezleteken rögzített feladatok, valamint az esetenkénti vezetői utasítások tartalmazzák. A szaktanácsadók külön munkaterv szerint végzik munkájukat.. Az intézeti tervező munkát igényfelmérések és az aktuális közoktatási feladatok, ill. a fenntartó javaslatai alapozzák meg. Az intézmény munkaterve a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézet a munkatervben nem szereplő, de az év közben jelentkező szakmai szolgáltatások végzésére csak a pénzügyi fedezet megléte esetén vállalkozhat. A munkatervi feladatokon túli feladatvégzésről az intézet a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik A gazdálkodásra vonatkozóan: A gazdálkodás az éves pénzügyi tervre (intézeti költségvetésre) épül. A gazdálkodás során a pénzforrások körét a saját bevételekre is ki kell terjeszteni. A bevételek és a kiadások egyensúlyában költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A gazdálkodás és a pénzügyi intézkedések szabályait a számlarend tartalmazza A munkáltatói jogok gyakorlására és a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozóan: Az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója teljes körűen gyakorolja. Az intézmény igazgatójára vonatkozó munkáltatói jogok a fenntartó szerv vezetőjét illetik meg. Az intézményi humánerőforrás-gazdálkodás általános irányelvét, feladatait, megvalósításuk rendjét a mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg. Az intézeti humánerőforrás-gazdálkodás funkciója, hogy elősegítse és biztosítsa az intézmény szakszerű működését, a dolgozók szakmai fejlődését és felkészültségét Az utasítási és intézkedési jog gyakorlására vonatkozóan: Utasításra, intézkedésre jogosult személyek: igazgató gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató által adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető Az utasítási és intézkedési jogkör teljes körűen megilleti az igazgatót. E jogkörét közvetlenül, belső utasításokkal, illetve a gazdasági igazgatóhelyettes vagy megbízott helyettes útján gyakorolhatja. A gazdasági igazgatóhelyettes, az adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető illetékességi területükön közvetlenül jogosultak utasításra, intézkedésre a napi munkavégzéssel, és a szakterület 9

12 képviseletével kapcsolatos ügyekben. A túlmunka elrendelésére az igazgató vagy gazdasági igazgatóhelyettes jogosult Az ügyintézésre, ügyvitel módjára vonatkozóan: Az intézmény ügyvitelét a 10/1994. (V. 13.) MKM rendeletében foglaltak szerint kell megszervezni. Az intézmény belső iratkezelési és irattározási előírásait (bélyegzőhasználat, aláírásmód és jog stb.) az Irattározási és Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 10

13 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1 Az intézmény vezetési szerkezete: IGAZGATÓ HELYETTESÍTÉSSEL MEGBÍZOTT VEZETŐ Gazdasági igazgatóhelyettes Titkár Pedagógiai munkatársak könyvelő gazdasági ügyintéző informatikus 2 Szervezeti egységek: Elkülöníthető feladatkörrel a gazdasági csoport rendelkezik. Feladatok függvényében munkacsoportok hozhatóak létre, melyet az adott feladatra és időszakra vonatkozóan a csoportvezető vezet. A projektvezető a projektben résztvevő belső munkatársakat érintően csoportvezetőnek minősül. 3 A vezetők közötti feladatmegosztás: 3.1 Az igazgató Az igazgató az intézet egyszemélyi felelős vezetője. A vonatkozó jogszabályok és kinevezési okirata által megszabott keretben irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézet tevékenységét képviseli vagy megbízottjával képviselteti az intézetet felettes és külső szervek előtt, ápolja esetenként megbízottján keresztül a nemzetközi kapcsolatokat, hatályba lépteti a belső szabályzatot kiadmányozza a működés során keletkezett fontosabb iratokat, kiadmányozási jogkörét állandó vagy eseti jelleggel árruházhatja egyes munkatársaira gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört, illetve eseti vagy állandó jelleggel átruházhatja azt egyes munkatársaira 11

14 a jóváhagyott költségvetési kereteken belül és a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése mellett anyagi kötelezettségeket vállalhat gondoskodik a működés szakmai, anyagi, tárgyi feltételeiről, a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztásáról megválasztja vezető munkatársait dönt minden olyan ügyben, ami a törvényekben leírt jogkörébe tartozik a pénzügyi szerződések, kötelezettségvállalások cégszerű aláírásához az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes kézjegye, valamint az intézet körbélyegzője szükséges. 3.2 Gazdasági igazgatóhelyettes: gondoskodik az intézet működéséhez szükséges pénzügyi fedezetnek a jóváhagyott költségvetés keretein belül biztosításáról, az intézmény számláinak, és tartozásainak időben történő kifizetéséről elkészíti az intézet költségvetésének tervezetét és a költségvetési mérlegjelentéseket, a féléves és éves beszámolót gondoskodik a gazdálkodás feladat- és fogalomkörébe tartozó belső és előírás szerinti külső adatszolgáltatásokról, az adó és TB kötelezettségek teljesítéséről. elemzi az intézet gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenntartás és a fejlesztés feltételrendszerének javítására ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén megszervezi és irányítja a bérelszámolási, a könyvelési, a TB ügyintézési a pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását. felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az intézet tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását. irányítja a könyvelő, a gazdasági ügyintéző, sokszorosító munkáját. részt vesz az intézményvezetőség értekezletein, közreműködik az intézményi szintű döntések, stratégiák kidolgozásában az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a gazdasági csoport feladatellátásáról 3.3 Az igazgató helyettesítési rendje: a) Átmeneti, rövid időszakra (maximum egy hónapi időszakra): Az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén meghatározott jogkörben az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó ellátja az igazgató jogkörét és feladatait: 12

15 ellenjegyzési joga van - legalább egy fő jogosultsággal rendelkezővel együtt - fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén, az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a feladatellátásról. Mindenben helyettesíti az igazgatót, de kötelezettséget vállalni és szerződést kötni csak a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen jogosult, munkáltatói jogkört nem gyakorolhat. b) Huzamos (az igazgató egy hónapot meghaladó távolléte esetén) időszakra Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. c) A vezetői megbízás lejártát követő új vezetői megbízás időszakára Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. 3.4 Megbízott csoportvezető, projektvezető szervezi, koordinálja és ellenőrzi a csoport munkavégzéssel kapcsolatos feladatait szervezi a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a belső logisztikai rendszer működtetéséről ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén 3.5 Titkárnő végzi az intézetvezetés adminisztrációjával kapcsolatos teendőket: ügyiratok iktatását, irattárazását; figyelemmel kíséri az intézeti határidőket; feljegyzi a szükséges emlékeztetőt; az intézet egészét érintő levelek gépelése elkészíti az éves szabadságolási tervet, koordinálja a szabadságokat, távolléteket 3.6 A vezetők közötti kapcsolattartás rendje: Az intézet igazgatója közvetlenül vagy helyettesén, illetve megbízottjain keresztül irányítja az intézetet. A gazdasági igazgatóhelyettes a vezetői feladatok megosztásának megfelelő feladatkörben önállóan végzi a vezetői, szervezési és ellenőrzési teendőit. Az eseti jelleggel megbízott helyettes önállóan végzi feladatát, szükség szerint együttműködve a gazdasági igazgatóhelyettessel. Tevékenységéről, intézkedéseiről tájékoztatja az igazgatót. A csoportvezetők, projektvezetők az igazgató irányításával, tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel, de önállóan végzik vezetői feladatukat. 13

16 A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: A hivatalos munkaidőben a vezetők egyikének vagy megbízottjuknak az intézetben kell tartózkodnia. A vezetőknek a távollét estén is telefonon vagy en elérhetőnek kell lenniük. 3.7 A gazdasági igh. helyettesítési rendje: A gazdasági igazgatóhelyettes feladatait távolléte, vagy akadályoztatása esetén a könyvelő látja el. A könyvelő az intézkedéseit az intézkedés végrehajtása előtt köteles az igazgatóval vagy megbízottjával egyeztetni. 4 Az intézeti alkalmazottak (közalkalmazottak) közösségei: Az intézeti alkalmazottak közösségét az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazotti munkakört betöltő munkatársak jogállását a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. sz. törvény, valamint a végrehajtásáról intézkedő egyéb jogszabály szabályozza. Munkájukat a kinevező okirat és az intézet egyéb szabályzatai, valamint a munkakörükre vonatkozó munkaköri leírás szerint végzik. Jogaikat és juttatásaikat, valamint az intézeten belüli érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok, (Mt. Kjt. és az ezekhez kapcsolódó rendeletek), és vezetői utasítások határozzák meg. Az intézet egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkatársaira a PTK előírásai érvényesek. Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatkörüket önállóan, teljes felelősséggel látják el. Beszámolási kötelezettségük van évente egyszer írásban a tervezett éves feladatok elvégzéséről szóló beszámolóban, illetve kérésre felettesei felé írásban, vagy szóban alkalmanként. 4.1 Az alkalmazottak közti kapcsolattartás rendje: Alkalmazotti értekezlet: Célja: a végzett munka értékelése, beszámolók, elemzések megvitatása a dolgozók tájékoztatása az intézet egészét érintő kérdésekről az intézet távlati programjának és éves munkatervének megvitatása az egész közösséget érintő aktuális kérdések Az igazgató hívja össze. Évente minimum kétszer ülésezik. Az értekezletekről emlékeztető készül. Pedagógiai munkatársi megbeszélés: Célja: a munkavégzés folyamatosságának biztosítása és megszervezése munkatársak kezdeményező javaslatainak megvitatása egységes munkamenet és eljárások kialakítása információcsere 14

17 Az igazgató hívja össze, általában kéthetente ülésezik, de ettől el lehet térni. Az időpontokat a munkatervben rögzíteni kell. A munkatársi értekezletekről emlékeztető készül. Ezt minden érintett megkapja és a munkaköri leíráshoz kapcsolódó feladatok adott időszakra vagy feladatra vonatkozó részét képezi. Szaktanácsadói értekezlet: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés beszámoló a munkatervi feladatok teljesítéséről információcsere Évente legalább egyszer ülésezik, az igazgató hívja össze. A szaktanácsadói értekezletről emlékeztető készül, amit minden érintett megkap. A kapcsolattartás a szaktanácsadókkal elektronikus úton történik. Csoport- és projekt megbeszélések: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés a munkamegosztás és feladatteljesítés ütemtervének kialakítása beszámolás a végzett munkáról A megbeszéléseket a csoport vagy projekt vezetője hívja össze a feladatmegoldáshoz szükséges alkalommal. Az értekezleteken a téma fontosságát illetően emlékeztetőt, vagy jegyzőkönyvet kell vezetni. 4.2 Az alkalmazottak közti helyettesítés rendje: A titkárságon elhelyezett helyettesítési rend alapján. Hiányzás, vagy akadályoztatás esetén a munkatársak kötelesek a lehető legkorábban az intézetet a távollétről tájékoztatni, továbbá a megjelölt helyettesítő személyt tájékoztatni a folyamatban lévő feladatokról, a felelősségteljes munkavégzéshez szükséges információkat átadni. A munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítendő munkaköri feladatokat. Eseti jelleggel az igazgató vagy az intézkedésre jogosult szóbeli utasítása szerint történik. 15

18 Az intézeten belüli kapcsolatok rendje: Igazgató Rendszerfelügyelet Titkárnő Pedagógiai értékelés Gazdasági igazgatóhelyettes Továbbképzés Szaktanácsadás Könyvelés Óvodapedagógia Tanulmányi versenyek Oktatásügyi statisztikák Tanulótájékoztatás Számlázás Házi pénztár Tanügyigazgatás Könyvtár 16

19 A munkatársak között mellérendeltségi viszony van, mely feltételezi a kölcsönös információcserét, a közvetlen és partneri együttműködést. Az összehangolt kapcsolattartás kialakítására a kéthetente összehívott pedagógiai munkatársi, valamint szükség szerint csoport-megbeszélések szolgálnak. Az információcsere hatékonysága érdekében negyedévente legalább egyszer alkalmazotti értekezletre kerül sor. Az értekezletet azonban mindig össze kell hívni, ha az intézet egészét érintő kérdések megvitatása azt szükségessé teszi, ha azt a szakalkalmazottak egyharmada javasolja, illetve ha azt az intézet valamely választott testülete kezdeményezi. A szolgáltatások ellátása és fejlesztése érdekében az intézet belső munkatársai és a szaktanácsadók egymás munkáját kiegészítve, szoros együttműködésben, intenzív munkakapcsolatban dolgoznak. A munka zavartalan végzése érdekében a szükséges egyeztetéseket közvetlenül teszik meg az ICT adta lehetőségek maximális kihasználásával. 4.3 Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei: Az intézet és a vele jogviszonyban álló munkavállalók jogait és kötelességeit a munkavégzéssel kapcsolatos általános és speciális jogszabályok tartalmazzák. Munkakörtől függetlenül az intézmény minden dolgozója jogosult: az intézmény célkitűzéseit, terveit megismerni, ezek kialakításában és fejlesztésében közreműködni az eredményesebb munkavégzést kezdeményezni a hatáskörébe tartozó ügyekben dönteni a szolgáltatások és a nevelő-oktató munka hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és az érdekeltekkel szoros együttműködést kialakítani és dolgozni, saját tevékenységét önállóan végezni a folyamatos munkavégzés lehetőségét, a munkavégzéshez szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket és információkat megkapni köteles: a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, intézeti belső szabályzatokat, utasításokat megismerni és munkája során érvényesíteni a szolgáltatások fejlesztéséhez szakmai-elméleti felkészültséggel rendelkezni, szakmai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni a munkaköri feladatai ellátása közben tudomására jutott, az intézmény, az egyes személy és az intézménnyel kapcsolatban álló más intézmények, személyek szakmai és anyagi érdekeit érintő információikat körültekintően kezelni, megőrizni és titokban tartani a feladatvégzéshez rendelkezésére bocsátott eszközöket, helyiségeket rendeltetésszerűen használni ha szolgálati úton vagy azon kívül tárgyalásokat folytat az intézetet érintő kérdésekben, úgy ezek tartalmáról vagy eredményéről az intézményvezetést tájékoztatni 17

20 4.4 A munkavégzés általános szabályai: a/ A munkarend, munkaidő és beosztás: Az intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói a napi 8 órás munkaidőt alapul véve heti 40 órás munkaidőkeretben dolgoznak az alábbi munkaidő beosztás szerint: Munkaidő beosztás (teljes munkaidőben foglalkoztatottak) intézet könyvtár * munkanapok munkaidő munkanapok nyitva tartása hétfő hétfő, kedd, péntek csütörtök péntek szerda, csütörtök A munkába érkezés tényét a dolgozók a titkárságon elhelyezett jelenléti íven kötelesek regisztrálni. A napközbeni, intézeten kívüli munkavégzés tényét vezetővel engedélyeztetni kell, illetve számítógépen mindenkinek a saját nyilvános Naptárában rögzíteni kell. Amennyiben a hivatalos munkaidő keretén belül valaki elhagyja az intézetet, azt a titkárságon köteles bejelenti. A kiküldetést az igazgató engedélyezi. A kiküldetés eredményéről, a végzett tevékenységről, programról stb. az intézményvezetést tájékoztatni kell. b/ Az otthoni munka A munkatársak (pl. pedagógiai előadók, pedagógiai ügyintéző szakértők, pedagógiai szakértők) az igazgató engedélyével otthon is végezhetnek szakmai munkát. 4.5 Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele: Szabadságon, kiküldetésben vagy bármely ok miatt tartósan távol levő munkatársat helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezése a gazdasági igazgatóhelyettes vagy a megbízott feladata. 4.6 A dolgozókat megillető szabadság: A szabadság kiadásának és igénybevételének ütemezésére szabadságolási terv készül a fő szabadságolási időszakot megelőző egy hónappal, melyet az igazgató hagy jóvá. A szabadságolás fő időszaka a tanév rendjéhez igazodik. Az intézet július 3. és 4., valamint augusztus 1. hetében, továbbá a karácsony és újév közti munkanapokon csak ügyeletet tart. Ez az időszak az ügyeletet tartók kivételével az előre 18

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

I. Az intézet működési rendje

I. Az intézet működési rendje A Békés Megyei Pedagógiai Intézet működési rendje I. Az intézet működési rendje 1. Az intézet gazdálkodása Az intézet gazdálkodási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben