A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai oldal Az intézmény működésének és a szolgáltatások szervezésének általános elvei oldal Az intézmény szervezeti felépítése oldal V. A szolgáltatásokkal összefüggő kötelezettségvállalás szabályai oldal VI. VII. VIII. IX. A szakmai feladatokat végzők köre, feladatrendszerük oldal A gazdálkodásra vonatkozó előírások 26. oldal A belső ellenőrzés rendje oldal A rendszeres e. ü. felügyelet rendje oldal X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők oldal XI. XII. XIII. A dohányzás rendje oldal Közalkalmazottak feladatköre oldal Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere oldal XIV. A pedagógiai szakkönyvtár működésének szabályzata oldal XV. Kiegészítő szabályzatok oldal XVI. Záró rendelkezések oldal XVII. Eljárási szabályok és záró rendelkezések oldal Mellékletek...

3 1. Az intézmény neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2. A létrehozásról szóló jogszabály: évi LXXIX törvény a közoktatásról 85 (3) 3. Az intézmény székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32. faxszáma: 96/ telefonszámai: 96/ / levélcíme: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út Győr, Pf. 67. bélyegzői: Körbélyegző: középen a Magyar Köztársaság címerével, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr felirat vesz körül Hosszúbélyegző: melyen Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Győr, Árpád út 32. Pf. 67. UNIC: Adószám: szöveg szerepel 4. Az intézmény alapításának kelte: A létrehozásról rendelkező közgyűlési határozat száma: 120/1983./VIII.4./VB határozat 6. Az intézmény működési engedélyének kelte: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény képviseletére jogosult: igazgató 10. Az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgáló vagyon: A megyei önkormányzat vagyonkataszterében kimutatott, intézmény kezelésében és használatában lévő ingatlan és ingó vagyontárgyak. 11. A vagyon feletti rendelkezés joga: 1

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében, illetve ezen jogszabály alapján megkötött vagyonkezelői megállapodások szerint történik. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje, a támogatás és a saját bevételek aránya: A Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetési rendelete szerint. 12. Az intézmény működési területe: Győr-Moson-Sopron megye, egyes tevékenységi formákban regionális 13. Az intézmény fenntartó szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 14. Az intézmény felügyeleti szerve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése 15. Az intézmény típusa: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 22 (1) Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó Jogszabályban meghatározott közfeladat: Önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatás, középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenység, felnőttoktatás Tevékenységi köre: Alaptevékenysége: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (1)-(7) pontja szerint pedagógiai szakimai szolgáltatás, valamint az azt kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenység 16. Az intézmény hatályos alapító okiratának kelte: száma: 85/2010 (II. 26.) KH 17. Szakágazati besorolás: Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Felnőttképzési Akkreditációs lajstrom száma: A fenntartói ellenőrzés rendje A közgyűlés által jóváhagyott éves ellenőrzési tervnek megfelelően történik. A fenntartó és az intézmény közötti érdekegyeztetés rendje: igazgatói beszámolók, felterjesztések, előterjesztések. 2

5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatás megszervezése céljára létesített közoktatási intézmény. Szervezeti felépítésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az alkalmazotti közösség május 25-én elfogadta. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az előző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az azt kiegészítő szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára kötelező. A szervezeti és működési szabályzat összeállításánál irányadó jogszabályok: évi LXXIX. törvény a közoktatásról 10/1994 MKM r. 4. Az évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 70. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény; Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet; A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI.20.) számú Kormányrendelet; 327/2008-as kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről, amely 217/1998- as kormányrendeletet módosította 5/2009. PM Tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról. 3

6 II. AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓJA, FELADATAI 1. Az intézmény funkciója: Az Alapító Okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban szakmaipedagógiai szolgáltatások szervezése és működtetése, szakértői tevékenység ellátása, akkreditált intézményként felnőttképzés folytatása, az alábbi részletezése szerint: a/ segíti az önkormányzatok, intézményfenntartók, közoktatási kistérségek oktatási feladatainak ellátását b/ szakértői tevékenységével segíti a fenntartói döntések előkészítését c/ felkérésre szakértői véleményezést készít az intézmények belső dokumentumairól, a vezetői/igazgatói pályázatokról d/ megszervezi, koordinálja, lebonyolítja a közoktatási törvény d. által előírt 4 évenkénti átfogó szakmai, törvényességi intézményi ellenőrzéseket, e/ segíti a nevelési, nevelési-oktatási intézmények munkáját, a pedagógusok, pedagógusközösségek, intézményvezetők és tanulóközösségek tevékenységét, f/ felkérésre közreműködik az országos, regionális, a helyi és a kistérségi közoktatási feladatellátás szervezésében. 2. Az intézmény feladatai: (az Alapító Okirattal összhangban) 2.1. Alapfeladatok Az intézmény tevékenységi köre az államháztartási szakfeladatok szerint: A) A közintézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenysége: oktatást kiegészítő tevékenység Az alaptevékenységhez tartozó további tevékenységek: Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 4

7 B.) Kiegészítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb felnőttoktatás M.n.s. egyéb felnőttoktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység C.) Kisegítő, nem nyereségszerzés céljából végzendő egyéb tevékenység Egyéb sokszorosítás Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Jogi segítségnyújtás Munkaközvetítés A kisegítő tevékenységek mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Egyegy kisegítő tevékenységhez kötődő éves kiadás nem érheti el az éves teljesített főösszeg 5 %-át. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. (2) b./ a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését; a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, őrzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés; 5

8 a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. Az intézmény ellátja a közoktatási törvény 36. (2)a)-g) pontja, valamint a 87. (1)c) pontjai szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat: Pedagógiai szakmai szolgáltatás: a/ szaktanácsadás, melynek keretében segíti: a tantervek, tantárgyi programok/helyi nevelési programok, foglalkozási tervek, taneszközök kialakítását, fejlesztését, választását a nevelési, nevelési-oktatási intézmények pedagógiai elemző és fejlesztő tevékenységét a pedagógiai tevékenység eredményességét szolgáló pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök megismerését és terjesztését b/ pedagógiai tájékoztatás, melynek keretében gyűjti és terjeszti: az önkormányzatok, intézményfenntartók közoktatási feladatainak ellátását szolgáló szakmai információkat a nevelési, nevelési-oktatási intézmények vezetését, működését, belső életének fejlesztését szolgáló pedagógiai, szakmai információkat (HÍREK, Hogyan Tovább?, intézeti honlap) a nemzetközi, országos és helyi kezdeményezéseket, pedagógiai innovációkat pedagógiai és szakmai tájékoztató kiadványokat működteti: a pedagógiai szakkönyvtárat c/ tehetséggondozást segítő tevékenység keretében szervezi és összehangolja a területi, megyei és országos szintű tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket és részt vesz tartalmi elemeinek kimunkálásában d/ pedagógiai értékelés, melynek keretében: eredményméréseket, hatékonyságvizsgálatokat neveltségi vizsgálatokat szervez és végez mérőeszközöket/vizsgálati eszközöket, szűrőeljárásokat, neveltségi kérdőíveket fejleszt segíti a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatok ellátását 6

9 e/ tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat, melynek keretében tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információkat nyújt tanulóknak, tanulóközösségeknek, diákönkormányzatoknak g/ pedagógiai-igazgatási szolgáltatás, melynek keretében segíti az intézményfenntartók (önkormányzati és nem önkormányzati) ellátási feladatainak megvalósítását jogi, munka-bérügyi, tanügyigazgatási információk nyújtásával, a pedagógiai programok, helyi tantervek, foglalkozási tervek, intézményi szabályzatok elkészítését, pedagógiai vezetői munkát segítő (jogi) tanácsadást szervez dokumentum elemzést végez h/ további szakmai szolgáltatás keretében ellátja a megyei közoktatási feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálását, továbbá a többcélú kistérségi és egyéb társulások működésének módszertani segítését. Egyéb szolgáltatások: Konferenciák, fórumok szervezése Pályázatok készítése, intézményi pályázatok készítésének szakmai segítése. A megyei közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálatának koordinálása. Többcélú kistérségi és egyéb közoktatási társulások működésének módszertani segítése. Megyei szintű közoktatási adatbázis létrehozása és karbantartása. Egyéb felnőttoktatás a/ pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, és szervezése: szakmai tanácskozásokat, konferenciákat, fórumokat, tanfolyamokat, tréningeket, tapasztalatcseréket szervez és tart akkreditált továbbképzési programokat és kompetenciafejlesztő tanfolyamokat dolgoz ki, szervez és tart szakképesítést adó képzéseket szervez Szolgáltatások költségtérítése: A költségvetési támogatás terhére térítésmentesen biztosított szolgáltatások: a közoktatási törvény 36. (2) b szerinti szaktanácsadás éves költségvetésben meghatározott mértékben, valamennyi közoktatási intézmény számára 7

10 Az intézmény vállalkozási tevékenysége az Alapító Okiratban meghatározott körre terjed ki. A vállalkozási tevékenység rendjét a Vállalkozási Szabályzat rögzíti. A vállalkozási tevékenység mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. A feladat végrehajtásához engedélyezett létszám: 18 fő. III. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI, MŰKÖDÉS RENDJE 1. Az intézmény működésének általános elvei: a/ igénykeltő-szolgáltató jellegű működés megvalósítása b/ rugalmas, az adott szakmai feladat jellegéhez és tartalmához igazodó működési, valamint szervezeti módok, formák kialakítása c/ közvetlen, sokoldalú és partneri viszonyon alapuló kapcsolatrendszer kiépítése a nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel, intézményfenntartókkal és a szakmai szervezetekkel, képző intézményekkel d/ öntevékeny, kezdeményező és együttműködésre kész magatartás a feladatvégzésben 2. A szolgáltatások szervezésének általános elvei: a/ az intézeti kínálat és a megrendelői igény összhangjának megteremtése a szolgáltatások iránti igények rendszeres felmérése alapján b/ a szolgáltatások teljesítésének és a közvetlen igénybevétel lehetőségeinek logisztikai és szakmai, szükség szerint helyszíni biztosítása a megrendelések rendszerének kialakításával, működtetésével, az erre irányuló tájékoztatás megszervezésével c/ a szolgáltatások szervezését és fejlesztését segítő belső logisztikai, regisztrációs és értékelő rendszer működtetése valamennyi szolgáltatási területen d/ részvétel a szolgáltatási tevékenységeink helyszíni végrehajtásában 3. Az intézményi munka tervezése, szervezése és folyamatosságának biztosítása: 3.1. A szakmai munkára vonatkozóan: Az intézmény fő feladatait, szakmai munkaprogramját az éves munkaterv rögzíti, mely a költségvetési évhez igazodóan naptári évre készül a költségvetési tervezést megelőző időszakban. Az egyes szakmai szolgáltatási területek (szaktanácsadás, szakértés, továbbképzések, felnőttképzés, tanulmányi versenyek stb.) részletes munkatervei az intézményi munkaterv részét képezik. 8

11 A pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők és ügyintéző szakértők konkrét feladatait az intézményi munkaterv, a munkatársi értekezleteken rögzített feladatok, valamint az esetenkénti vezetői utasítások tartalmazzák. A szaktanácsadók külön munkaterv szerint végzik munkájukat.. Az intézeti tervező munkát igényfelmérések és az aktuális közoktatási feladatok, ill. a fenntartó javaslatai alapozzák meg. Az intézmény munkaterve a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézet a munkatervben nem szereplő, de az év közben jelentkező szakmai szolgáltatások végzésére csak a pénzügyi fedezet megléte esetén vállalkozhat. A munkatervi feladatokon túli feladatvégzésről az intézet a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik A gazdálkodásra vonatkozóan: A gazdálkodás az éves pénzügyi tervre (intézeti költségvetésre) épül. A gazdálkodás során a pénzforrások körét a saját bevételekre is ki kell terjeszteni. A bevételek és a kiadások egyensúlyában költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A gazdálkodás és a pénzügyi intézkedések szabályait a számlarend tartalmazza A munkáltatói jogok gyakorlására és a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozóan: Az intézmény valamennyi dolgozója felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója teljes körűen gyakorolja. Az intézmény igazgatójára vonatkozó munkáltatói jogok a fenntartó szerv vezetőjét illetik meg. Az intézményi humánerőforrás-gazdálkodás általános irányelvét, feladatait, megvalósításuk rendjét a mindenkor érvényes jogszabályok határozzák meg. Az intézeti humánerőforrás-gazdálkodás funkciója, hogy elősegítse és biztosítsa az intézmény szakszerű működését, a dolgozók szakmai fejlődését és felkészültségét Az utasítási és intézkedési jog gyakorlására vonatkozóan: Utasításra, intézkedésre jogosult személyek: igazgató gazdasági igazgatóhelyettes az igazgató által adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető Az utasítási és intézkedési jogkör teljes körűen megilleti az igazgatót. E jogkörét közvetlenül, belső utasításokkal, illetve a gazdasági igazgatóhelyettes vagy megbízott helyettes útján gyakorolhatja. A gazdasági igazgatóhelyettes, az adott feladatra vagy időszakra megbízott helyettes, projektvezető, munkacsoport vezető illetékességi területükön közvetlenül jogosultak utasításra, intézkedésre a napi munkavégzéssel, és a szakterület 9

12 képviseletével kapcsolatos ügyekben. A túlmunka elrendelésére az igazgató vagy gazdasági igazgatóhelyettes jogosult Az ügyintézésre, ügyvitel módjára vonatkozóan: Az intézmény ügyvitelét a 10/1994. (V. 13.) MKM rendeletében foglaltak szerint kell megszervezni. Az intézmény belső iratkezelési és irattározási előírásait (bélyegzőhasználat, aláírásmód és jog stb.) az Irattározási és Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. 10

13 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1 Az intézmény vezetési szerkezete: IGAZGATÓ HELYETTESÍTÉSSEL MEGBÍZOTT VEZETŐ Gazdasági igazgatóhelyettes Titkár Pedagógiai munkatársak könyvelő gazdasági ügyintéző informatikus 2 Szervezeti egységek: Elkülöníthető feladatkörrel a gazdasági csoport rendelkezik. Feladatok függvényében munkacsoportok hozhatóak létre, melyet az adott feladatra és időszakra vonatkozóan a csoportvezető vezet. A projektvezető a projektben résztvevő belső munkatársakat érintően csoportvezetőnek minősül. 3 A vezetők közötti feladatmegosztás: 3.1 Az igazgató Az igazgató az intézet egyszemélyi felelős vezetője. A vonatkozó jogszabályok és kinevezési okirata által megszabott keretben irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi az intézet tevékenységét képviseli vagy megbízottjával képviselteti az intézetet felettes és külső szervek előtt, ápolja esetenként megbízottján keresztül a nemzetközi kapcsolatokat, hatályba lépteti a belső szabályzatot kiadmányozza a működés során keletkezett fontosabb iratokat, kiadmányozási jogkörét állandó vagy eseti jelleggel árruházhatja egyes munkatársaira gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört, illetve eseti vagy állandó jelleggel átruházhatja azt egyes munkatársaira 11

14 a jóváhagyott költségvetési kereteken belül és a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése mellett anyagi kötelezettségeket vállalhat gondoskodik a működés szakmai, anyagi, tárgyi feltételeiről, a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztásáról megválasztja vezető munkatársait dönt minden olyan ügyben, ami a törvényekben leírt jogkörébe tartozik a pénzügyi szerződések, kötelezettségvállalások cégszerű aláírásához az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes kézjegye, valamint az intézet körbélyegzője szükséges. 3.2 Gazdasági igazgatóhelyettes: gondoskodik az intézet működéséhez szükséges pénzügyi fedezetnek a jóváhagyott költségvetés keretein belül biztosításáról, az intézmény számláinak, és tartozásainak időben történő kifizetéséről elkészíti az intézet költségvetésének tervezetét és a költségvetési mérlegjelentéseket, a féléves és éves beszámolót gondoskodik a gazdálkodás feladat- és fogalomkörébe tartozó belső és előírás szerinti külső adatszolgáltatásokról, az adó és TB kötelezettségek teljesítéséről. elemzi az intézet gazdálkodásának költségszerkezetét, javaslatot dolgoz ki a gazdálkodás hatékonyságának növelésére, a működés, a fenntartás és a fejlesztés feltételrendszerének javítására ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén megszervezi és irányítja a bérelszámolási, a könyvelési, a TB ügyintézési a pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását. felügyeli a bizonylatolást, az ügyvitelt, a bérgazdálkodást, a pénztári kifizetéseket, az intézet tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását. irányítja a könyvelő, a gazdasági ügyintéző, sokszorosító munkáját. részt vesz az intézményvezetőség értekezletein, közreműködik az intézményi szintű döntések, stratégiák kidolgozásában az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a gazdasági csoport feladatellátásáról 3.3 Az igazgató helyettesítési rendje: a) Átmeneti, rövid időszakra (maximum egy hónapi időszakra): Az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén meghatározott jogkörben az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó ellátja az igazgató jogkörét és feladatait: 12

15 ellenjegyzési joga van - legalább egy fő jogosultsággal rendelkezővel együtt - fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén, az esetleges hiányzások esetén gondoskodik a feladatellátásról. Mindenben helyettesíti az igazgatót, de kötelezettséget vállalni és szerződést kötni csak a gazdasági igazgatóhelyettessel együttesen jogosult, munkáltatói jogkört nem gyakorolhat. b) Huzamos (az igazgató egy hónapot meghaladó távolléte esetén) időszakra Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. c) A vezetői megbízás lejártát követő új vezetői megbízás időszakára Az igazgatási, tanügy-igazgatási, pedagógiai szolgáltatási feladatokat ellátó, valamint a szaktanácsadói feladatokat koordináló pedagógiai előadó. Teljes jogkörrel látja el a helyettesítést. 3.4 Megbízott csoportvezető, projektvezető szervezi, koordinálja és ellenőrzi a csoport munkavégzéssel kapcsolatos feladatait szervezi a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, gondoskodik a belső logisztikai rendszer működtetéséről ellenjegyzési joga van fizetési és más teljesítési kötelezettségek esetén 3.5 Titkárnő végzi az intézetvezetés adminisztrációjával kapcsolatos teendőket: ügyiratok iktatását, irattárazását; figyelemmel kíséri az intézeti határidőket; feljegyzi a szükséges emlékeztetőt; az intézet egészét érintő levelek gépelése elkészíti az éves szabadságolási tervet, koordinálja a szabadságokat, távolléteket 3.6 A vezetők közötti kapcsolattartás rendje: Az intézet igazgatója közvetlenül vagy helyettesén, illetve megbízottjain keresztül irányítja az intézetet. A gazdasági igazgatóhelyettes a vezetői feladatok megosztásának megfelelő feladatkörben önállóan végzi a vezetői, szervezési és ellenőrzési teendőit. Az eseti jelleggel megbízott helyettes önállóan végzi feladatát, szükség szerint együttműködve a gazdasági igazgatóhelyettessel. Tevékenységéről, intézkedéseiről tájékoztatja az igazgatót. A csoportvezetők, projektvezetők az igazgató irányításával, tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel, de önállóan végzik vezetői feladatukat. 13

16 A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje: A hivatalos munkaidőben a vezetők egyikének vagy megbízottjuknak az intézetben kell tartózkodnia. A vezetőknek a távollét estén is telefonon vagy en elérhetőnek kell lenniük. 3.7 A gazdasági igh. helyettesítési rendje: A gazdasági igazgatóhelyettes feladatait távolléte, vagy akadályoztatása esetén a könyvelő látja el. A könyvelő az intézkedéseit az intézkedés végrehajtása előtt köteles az igazgatóval vagy megbízottjával egyeztetni. 4 Az intézeti alkalmazottak (közalkalmazottak) közösségei: Az intézeti alkalmazottak közösségét az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazotti munkakört betöltő munkatársak jogállását a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. sz. törvény, valamint a végrehajtásáról intézkedő egyéb jogszabály szabályozza. Munkájukat a kinevező okirat és az intézet egyéb szabályzatai, valamint a munkakörükre vonatkozó munkaköri leírás szerint végzik. Jogaikat és juttatásaikat, valamint az intézeten belüli érdekérvényesítési lehetőségeiket a magasabb jogszabályok, (Mt. Kjt. és az ezekhez kapcsolódó rendeletek), és vezetői utasítások határozzák meg. Az intézet egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkatársaira a PTK előírásai érvényesek. Az alkalmazottak a munkaköri leírásukban szereplő feladatkörüket önállóan, teljes felelősséggel látják el. Beszámolási kötelezettségük van évente egyszer írásban a tervezett éves feladatok elvégzéséről szóló beszámolóban, illetve kérésre felettesei felé írásban, vagy szóban alkalmanként. 4.1 Az alkalmazottak közti kapcsolattartás rendje: Alkalmazotti értekezlet: Célja: a végzett munka értékelése, beszámolók, elemzések megvitatása a dolgozók tájékoztatása az intézet egészét érintő kérdésekről az intézet távlati programjának és éves munkatervének megvitatása az egész közösséget érintő aktuális kérdések Az igazgató hívja össze. Évente minimum kétszer ülésezik. Az értekezletekről emlékeztető készül. Pedagógiai munkatársi megbeszélés: Célja: a munkavégzés folyamatosságának biztosítása és megszervezése munkatársak kezdeményező javaslatainak megvitatása egységes munkamenet és eljárások kialakítása információcsere 14

17 Az igazgató hívja össze, általában kéthetente ülésezik, de ettől el lehet térni. Az időpontokat a munkatervben rögzíteni kell. A munkatársi értekezletekről emlékeztető készül. Ezt minden érintett megkapja és a munkaköri leíráshoz kapcsolódó feladatok adott időszakra vagy feladatra vonatkozó részét képezi. Szaktanácsadói értekezlet: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés beszámoló a munkatervi feladatok teljesítéséről információcsere Évente legalább egyszer ülésezik, az igazgató hívja össze. A szaktanácsadói értekezletről emlékeztető készül, amit minden érintett megkap. A kapcsolattartás a szaktanácsadókkal elektronikus úton történik. Csoport- és projekt megbeszélések: Célja: aktuális feladatok, operatív tervezés a munkamegosztás és feladatteljesítés ütemtervének kialakítása beszámolás a végzett munkáról A megbeszéléseket a csoport vagy projekt vezetője hívja össze a feladatmegoldáshoz szükséges alkalommal. Az értekezleteken a téma fontosságát illetően emlékeztetőt, vagy jegyzőkönyvet kell vezetni. 4.2 Az alkalmazottak közti helyettesítés rendje: A titkárságon elhelyezett helyettesítési rend alapján. Hiányzás, vagy akadályoztatás esetén a munkatársak kötelesek a lehető legkorábban az intézetet a távollétről tájékoztatni, továbbá a megjelölt helyettesítő személyt tájékoztatni a folyamatban lévő feladatokról, a felelősségteljes munkavégzéshez szükséges információkat átadni. A munkaköri leírások tartalmazzák a helyettesítendő munkaköri feladatokat. Eseti jelleggel az igazgató vagy az intézkedésre jogosult szóbeli utasítása szerint történik. 15

18 Az intézeten belüli kapcsolatok rendje: Igazgató Rendszerfelügyelet Titkárnő Pedagógiai értékelés Gazdasági igazgatóhelyettes Továbbképzés Szaktanácsadás Könyvelés Óvodapedagógia Tanulmányi versenyek Oktatásügyi statisztikák Tanulótájékoztatás Számlázás Házi pénztár Tanügyigazgatás Könyvtár 16

19 A munkatársak között mellérendeltségi viszony van, mely feltételezi a kölcsönös információcserét, a közvetlen és partneri együttműködést. Az összehangolt kapcsolattartás kialakítására a kéthetente összehívott pedagógiai munkatársi, valamint szükség szerint csoport-megbeszélések szolgálnak. Az információcsere hatékonysága érdekében negyedévente legalább egyszer alkalmazotti értekezletre kerül sor. Az értekezletet azonban mindig össze kell hívni, ha az intézet egészét érintő kérdések megvitatása azt szükségessé teszi, ha azt a szakalkalmazottak egyharmada javasolja, illetve ha azt az intézet valamely választott testülete kezdeményezi. A szolgáltatások ellátása és fejlesztése érdekében az intézet belső munkatársai és a szaktanácsadók egymás munkáját kiegészítve, szoros együttműködésben, intenzív munkakapcsolatban dolgoznak. A munka zavartalan végzése érdekében a szükséges egyeztetéseket közvetlenül teszik meg az ICT adta lehetőségek maximális kihasználásával. 4.3 Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei: Az intézet és a vele jogviszonyban álló munkavállalók jogait és kötelességeit a munkavégzéssel kapcsolatos általános és speciális jogszabályok tartalmazzák. Munkakörtől függetlenül az intézmény minden dolgozója jogosult: az intézmény célkitűzéseit, terveit megismerni, ezek kialakításában és fejlesztésében közreműködni az eredményesebb munkavégzést kezdeményezni a hatáskörébe tartozó ügyekben dönteni a szolgáltatások és a nevelő-oktató munka hatékonyságának fejlesztése érdekében munkatársaival és az érdekeltekkel szoros együttműködést kialakítani és dolgozni, saját tevékenységét önállóan végezni a folyamatos munkavégzés lehetőségét, a munkavégzéshez szükséges szervezeti és tárgyi feltételeket és információkat megkapni köteles: a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, intézeti belső szabályzatokat, utasításokat megismerni és munkája során érvényesíteni a szolgáltatások fejlesztéséhez szakmai-elméleti felkészültséggel rendelkezni, szakmai ismereteit folyamatosan továbbfejleszteni a munkaköri feladatai ellátása közben tudomására jutott, az intézmény, az egyes személy és az intézménnyel kapcsolatban álló más intézmények, személyek szakmai és anyagi érdekeit érintő információikat körültekintően kezelni, megőrizni és titokban tartani a feladatvégzéshez rendelkezésére bocsátott eszközöket, helyiségeket rendeltetésszerűen használni ha szolgálati úton vagy azon kívül tárgyalásokat folytat az intézetet érintő kérdésekben, úgy ezek tartalmáról vagy eredményéről az intézményvezetést tájékoztatni 17

20 4.4 A munkavégzés általános szabályai: a/ A munkarend, munkaidő és beosztás: Az intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói a napi 8 órás munkaidőt alapul véve heti 40 órás munkaidőkeretben dolgoznak az alábbi munkaidő beosztás szerint: Munkaidő beosztás (teljes munkaidőben foglalkoztatottak) intézet könyvtár * munkanapok munkaidő munkanapok nyitva tartása hétfő hétfő, kedd, péntek csütörtök péntek szerda, csütörtök A munkába érkezés tényét a dolgozók a titkárságon elhelyezett jelenléti íven kötelesek regisztrálni. A napközbeni, intézeten kívüli munkavégzés tényét vezetővel engedélyeztetni kell, illetve számítógépen mindenkinek a saját nyilvános Naptárában rögzíteni kell. Amennyiben a hivatalos munkaidő keretén belül valaki elhagyja az intézetet, azt a titkárságon köteles bejelenti. A kiküldetést az igazgató engedélyezi. A kiküldetés eredményéről, a végzett tevékenységről, programról stb. az intézményvezetést tájékoztatni kell. b/ Az otthoni munka A munkatársak (pl. pedagógiai előadók, pedagógiai ügyintéző szakértők, pedagógiai szakértők) az igazgató engedélyével otthon is végezhetnek szakmai munkát. 4.5 Helyettesítés és a munkakörök átadása, átvétele: Szabadságon, kiküldetésben vagy bármely ok miatt tartósan távol levő munkatársat helyettesíteni kell. A helyettesítés megszervezése a gazdasági igazgatóhelyettes vagy a megbízott feladata. 4.6 A dolgozókat megillető szabadság: A szabadság kiadásának és igénybevételének ütemezésére szabadságolási terv készül a fő szabadságolási időszakot megelőző egy hónappal, melyet az igazgató hagy jóvá. A szabadságolás fő időszaka a tanév rendjéhez igazodik. Az intézet július 3. és 4., valamint augusztus 1. hetében, továbbá a karácsony és újév közti munkanapokon csak ügyeletet tart. Ez az időszak az ügyeletet tartók kivételével az előre 18

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17 Tartalomjegyzék I. Bevezető rész...1 1. AZ SZMSZ elkészítésének alapjául szolgáló törvények és rendeletek...1

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben