Esetszintû költségelemzés és fedezetszámítás megvalósítása, valamint betegszámla elôkészítésének lehetôségei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esetszintû költségelemzés és fedezetszámítás megvalósítása, valamint betegszámla elôkészítésének lehetôségei"

Átírás

1 Esetszintû költségelemzés és fedezetszámítás megvalósítása, valamint betegszámla elôkészítésének lehetôségei Budánovics Noémi, Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet A hazai kórházak gazdálkodásában fôként a fekvôbeteg-ellátás területén hasznos a beavatkozások, vagy akár a kezelô orvosok szintjén a gazdasági eredményeket vizsgálni. Ezek az elemzések lehetôséget adnak az egyes fekvôbeteg esetekre lebontott költségelemzésre, információt nyújthatnak a kórházvezetés számára. A rendszer mûködtetésének és a program sikerének elengedhetetlen feltétele a precíz és naprakész fôkönyvi nyilvántartás, az üzemgazdasági könyvelés, valamint az eseti ráfordításgyûjtô és fedezetszámító rendszerbôl kapott eredmények rendszeres, szakértôk általi feldolgozása, elôkészítése a vezetés számára, valamint rendszeres visszacsatolása az osztályok felé. Az esetszintû költséggyûjtés eredményeinek elemzésével a klinikai osztályok saját gyógyító technológiájuk költségeirôl kapnak visszajelzést, és segíthet abban, hogy a részletesebb költségelemzéssel költségtudatosabb gyógyítást alkalmazzanak. Az eseti ráfordításgyûjtô és fedezetszámító rendszer a klinikai és gazdasági alapmodulokból kiindulva, intézeti fekvôbeteg esetekre összesíthetô adatokból úgynevezett betegszámla és eseti fedezet elôállítására képes. Az esetszintû költséggyûjtés bevezetése rendkívül idôigényes, fokozott elôkészítést és körültekintést, valamint jelentôs humán-erôforrás ráfordítást igényel, de ma már elengedhetetlen része egy kórház mûködésének. The investigation of exact financial achievements reflecting the productivity of medical treatments or single medical doctors would be of utmost importance in the financial management of Hungarian hospitals, with a special emphasis on in-patient services. These data can enable economic evaluations for each single patient, providing a useful information for management purposes. An accurate and up-dated book-keeping, a regular and professional evaluation of the results by controlling experts is an important requirement for the functioning of such a system, as well as a regular presentation of these results both to the hospital management and to the clinical departments. The evaluation of case-related costs may enable the departments to learn more about the costs of they production and get a feed-back of their medical cost-efficiency". A more detailed evaluation of costs and efficiency might help to rationalize their activities. The case-cost registering software module is fed by the already existing basic economic and patient modules in order to create a so called patient-account and casecost evaluation. The collect of single patient costs is a time-consuming process and requires accurate planning, preparations and man-power, however it is absolutely necessary for the functioning of hospitals. BEVEZETÔ Költségrobbanásnak vagyunk tanúi az egészségügyben, melynek okai egymással feed-back kapcsolatban állva ágazati gazdasági sokk lehetôségét is elôrevetítik. Hátterében egyrészt a demográfiai olló áll: az eltartandó és ellátandó nyugdíjas korú népesség arányának növekedése, a társadalombiztosítási bevételek nagy részét jelentô járulékokat befizetô alkalmazotti réteg fogyása, idô elôtti rokkantosítása, a munkanélküliség és a természetes népszaporulat csökkenése. Megfigyelhetô másrészt a megnövekedett ellátási igények, a média, a szûrôvizsgálatok hatása, a valóságosan romló morbiditási mutatók, mûhibaperek; az infláció, világgazdasági recesszió, a beruházási volumen esése; a tudomány és technika, az informatika rohamos fejlôdése, az orvosilag lehetséges és gazdaságilag megengedhetô dilemmája. Technikai haladás, információs forradalom tapasztalható: ha eltékozoljuk amúgy is szûkös forrásainkat indokolatlan vizsgálatokra, felesleges beavatkozásokra, akkor nem fog jutni a nagyságrendekkel költségesebb lehetôségekre, mint például a géntechnológiára, lézersebészetre, PET-re [1]. A sokak által vitatott forráshiány léte vagy nem léte, a sajátos finanszírozási struktúra mûködésének felismerése segíthet megérteni a makroökonómiai jellegû egészség-gazdaságtan és a mikroökonómiailag értelmezhetô kórházgazdálkodás konfliktusát. A szakértôk egyetértenek abban, hogy a hazai kórházak gazdálkodásában fôként a fekvôbeteg-ellátás területén hasznos lehetne a beavatkozások, vagy akár a kezelô orvosok szintjén gazdasági eredményeket vizsgálni. Ezek az elemzések lehetôséget adnak egyes fekvôbeteg esetekre lebontott költségelemzésre, információt nyújthatnak a döntésekben résztvevô kórházvezetés és a középvezetôk (osztályvezetôk) számára. Az elemzésekhez azonban szükséges néhány alapfeltétel megléte. Rendelkezni kell lehetôség szerint integrált kórházi informatikai rendszerrel, és biztosítani kell mind a klinikai, mind a gazdasági adatok átkonvertálhatóságát egy költségelemzô modulba. Meg kell teremteni a rendszeres és folyamatos adatgyûjtés lehetôségét oly módon, hogy az osztályos mûködést túlzottan ne terhelje le. A rendszer mûködtetésének és a program sikerének elengedhetetlen feltétele a kapott eredmények rendszeres, szakértôk általi feldolgozása, elôkészítése a vezetés számára. A rengeteg befektetett munka haszna elmarad, ha nem fordítunk kellô figyelmet az eredmények kiértékelésére és rendszeres visszacsatolására az osztályok felé. Cikkemben a fent leírt elemzési folyamat elôkészítésérôl és bevezetésérôl számolok be, melyben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet kontrolling 28

2 csoport munkatársai is tevékenyen résztvettek, melyért ezúton szeretnék köszönetet mondani. AZ ESETSZINTÛ KÖLTSÉGEK GYÛJTÉSE Az esetszintû költségelemzés fontosságát, esetleg bevezetését bemutató publikációt nem találtam a magyarországi szakmai médiában, pedig a teljesítményfinanszírozás '90-es években történô bevezetése során, vagy a degresszív finanszírozás alkalmazásánál, illetve a degresszió eltörlése miatt jelenleg inkább a bázis-finanszírozás elemeit mutató finanszírozás esetén ugyanúgy fontos a részletesebb elemzések rendszerének kialakítása a kórházakban. A tételes, betegre szóló költségelszámolás keretén belül betegenként kell gyûjteni a gyógyszer, a szakmai anyagok költségeit, a diagnosztikai és az élelmezési költségeket. Az osztályszinten gyûjtött költségeket betegre, ápolási nap-arányosan kell számolni: a bér, a beteghez nem kötôdô szakmai anyagok, a kis értékû tárgyi eszközök költségeit és az egyéb osztályos költségeket. Intézményi szintû költségelemek terhelésénél az energiát osztályspecifikusan kell meghatározni, a TMK-t óraarányosan, a mosodát súlyarányosan, a központi irányítás költségeit pedig a közvetlen költségek arányában [2]. Az esetszintû költségek gyûjtésében kitüntetett helye van a gyógyszeradatok vizsgálatának. Túl a kórházi fogyasztás szempontjain, összehasonlításban Magyarország a világ élmezônyében foglal helyet gyógyszerár-támogatás mértékét illetôen (349 milliárd Ft), az aktív fekvôbeteg kasszára vonatkoztatva (mindössze 353 milliárd Ft, 2005). Nemzetközi összehasonlításban általában is magas a gyógyszerkiadás Magyarországon. Egy közgyógy-ellátottra évente 103 (!) doboz gyógyszer jut átlagosan [2]. A gyógyszerköltségek betegszintre történô gyûjtésén felül meg kell próbálni a lehetô legpontosabban betegre vetíteni a költségeket. Az egészségügyi gazdaságtani számítások esetén nemcsak a haszon, hatékonyság, az eredmény kalkulálása bonyolult makroszinten, hanem a költségek korrekt megállapítása is sokszor jelentôs nehézségekbe ütközik az ellátók szintjén. A költségelszámolás rendszerének biztosítania kell, hogy az erôforrás-felhasználások egyértelmûen, pontosan, arányosan annak a feladatnak, szolgálatnak, szervezeti egységnek a költségeként kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. Amennyiben nem vezetjük naprakészen a fôkönyvi nyilvántartásokat, nem lehet pontos a költségszámítás sem! Rendkívül nagy figyelmet kell fordítani a kórház mûködése során bekövetkezô változások azonnali követésére, beépítésére. Például az osztályos áthelyezések bérvonzatait a felmerüléskor azonnal át kell vezetni, mert nem mindegy, melyik osztályt terheli a költség. Az idôszerûség nagyon fontos a pontos költségkimutatásnál, melynek az alapja kizárólag az üzemgazdasági könyvelés lehet, hiszen a költségvetési szerveket jellemzô pénzforgalmi szemléletû könyvelés nem tud idôszerû adatokat szolgáltatni, az intézményeknél általában a kontrolling szokott korrigált adatokat adni. A kontrolling viszont inkább a bevételi tételeknél tudja a korrekciókat elvégezni, a költségek üzemgazdasági korrekciója már bonyolultabb. Ezért elengedhetetlen minden intézmény számára áttérni az üzemgazdasági könyvelésre, melyet már sok program képes kezelni a pénzforgalmi könyvelés mellett. Túl a hatékony gazdálkodás követelményén, erre az államháztartási törvény is kötelezi az intézményeket. Az esetszintû költségelemzés bevezetésével a kórházi menedzsment döntési folyamatai javíthatók, és lehetôséget ad nemcsak a beavatkozás-típusok vizsgálatára, hanem orvosonként is végezhetünk összehasonlításokat A cikkben inkább a gazdasági elemzésekre helyezem a hangsúlyt, de természetesen a döntési folyamatokban emellett az orvosszakmai összegzések, vélemények is elkerülhetetlenek. A gazdasági és az orvos-szakmai elemzések, vélemények együttes összegzése adhatja meg a legfelsôbb vezetés számára a pontos iránymutatást, kizárólag így lehet teljes a döntéselôkészítés. INFORMATIKAI LEHETÔSÉGEK Magyarországon létezik néhány olyan szoftver, mely esetszintû költségadatokat képes összegyûjteni és kielemezni. A gazdasági és az ezekhez kapcsolódó kontrolling szoftverek lényegében csak költségnemenkénti gyûjtéseket végeznek, a költségviselôkre lebontott adatok pedig az osztályokra vonatkoznak. Néhány éve létezik és egyre több kórház (jelenleg kb ) használ különféle betegszintû gyógyszerrögzítô programot, de az adatok kiértékelése és visszacsatolása az osztályokra sok helyen elmarad. Még ha rendelkezésre áll is a szoftver, a szakmai anyagok esetszintû költséggyûjtéseivel egyelôre még csak egy-két kórház foglalkozik. Teljes körû adatszolgáltatásról és elemzésrôl viszont csak akkor beszélhetünk, ha komplett a rendszer, vagyis minden költséget lebontunk esetszintre, akár különbözô elvek alapján, melyet integrált rendszerként kezelünk. A rendszer alkalmazásának hiánya több okra is visszavezethetô: forráshiány (programköltség, kezelôk és elemzôk bérköltsége, stb.), a klinikai osztályokat és a központi vezetést terhelô rengeteg többletmunka, valamint a szakma megértésének, elfogadásának és érdeklôdésének hiánya mellett a degresszív finanszírozással, majd az ezt követô bázis-jellegû finanszírozással magyarázható a passzivitás. Az említett okok vitathatók, ugyanis a rendszert használva a mûködtetésbôl adódó többlet-bérköltség számításaim szerint töredéke a várható fedezetjavulásnak. Ráadásul a degresszív finanszírozással, majd ennek eltörlésével még inkább szükségük van a kórházaknak az esetekre lebontott valós költségek kimutatására. Igaz, a cél már nemcsak a minél magasabb profitot eredményezô beavatkozások kiszûrése és ehhez minél nagyobb esetszám hozzárendelése", hanem egyre inkább a magas költségekkel járó 29

3 beavatkozások kigyûjtése és a protokollok lehetôség szerinti átalakítása. A RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK INDOKLÁSA A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet évben négy év után elôször pozitív eredményt teljesített, az üzemgazdasági eredmény 197 millió Ft volt. Az átmeneti javulás segítségével csökkent a kórház eladósodottsága, de ez nem befolyásolta jelentôsen az elmúlt évek alatt felhalmozódott adósságállomány nagyságát I. félévében tovább romlott a kórház pénzügyi helyzete, mely arra utalt, hogy a évben megtett intézkedések nem voltak elégségesek. Sürgôsen további beavatkozásra és részletesebb elemzésekre volt szükség. A pénzügyi stabilitás elvesztése mindenképpen hatékonysági problémára utalt. Az osztályos fedezetek vizsgálatakor a szakmánál szokatlanul rossz pénzügyi eredményt mutatott a II. Belgyógyászati Osztály évben 27,6 millió Ft, évben pedig 61,2 millió Ft vesztesége volt fedezet szinten, tehát a közvetlen költségek és a belsô szolgáltatások figyelembe vételével. Ebben a számításban tehát nem szerepelt a kórház összköltségének nagyjából 7%-át jelentô központi költség. A évben elkészített társkórházi összehasonlítás amikor néhány hasonló profillal rendelkezô más kórház belgyógyászati osztályával vetettük össze az adatokat, szintén rámutatott az osztály rossz gazdálkodására. Ennek az eltérésnek általában számos oka lehet. Valószínûleg drága, néhol egyedi protokollokat alakítottak ki, vagy csökkent az osztály bevétele, miközben költségei emelkedtek, valamint magas a gyógyszerfelhasználása. Az esetszintû elemzéssel az volt a célunk, hogy az elemzéssel rávilágítson a hibás mûködésekre, érdemi ötleteket, javaslatokat adjon a vezetôi döntésekhez, és így a megfelelô hatékonyságú mûködéssel hozzájáruljon a pozitív fedezet eléréséhez. A költségek elemzését ilyenkor mindig megelôzi az ágyszámarányos teljesítmény, a kódolási munka és a bevétel növelése lehetôségeinek vizsgálata, amelyrôl azonban jelen publikáció keretein belül nem számolok be. Ha a költségeket veszem figyelembe, az osztály kiadásait több oldalról is lehet befolyásolni. A munkafolyamatok átszervezésével elvonások nélkül is jelentôs megtakarításokat lehet elérni, viszont a magas fedezeti hiány miatt mindenképpen ki kell egészíteni megszorító intézkedésekkel is az intézkedési tervet. Esetszintû vizsgálatok segítségével meg kell vizsgálni a magas gyógyszerköltség okát, amellyel kimutathatóak a nem megfelelô alkalmazások, terápiák, dózisok. A munkában kulcsszerep juthat a gyógyszerterápiás bizottság újraszervezésének és megerôsítésének. Az elemzések legfontosabb részét talán a protokollok felülvizsgálata képezi. A vizsgálatok igénylése és elrendelése, a gyógyszer igénylése és meghatározása jelentôsen befolyásolja az osztály fedezeti szintjét. A protokollok nem szakmai, hanem gazdaságossági vizsgálatához a leghatékonyabb segítséget az esetszintû költségelemzés adhat. Az esetekre lebontott elemzésekkel ki lehet szûrni a nem költség-hatékony vizsgálatokat, mindemellett az árváltozásokat szinte azonnal követô árlistát lehet meghatározni a fizetôs betegellátás területére. A modul használatával a kórháznak lehetôsége van a betegszámla elôkészítésére, mely a jövôben egy esetleges finanszírozás-változásnál mindenképpen elônyt jelenthet. A következôkben kettô, az eseti költséggyûjtésben kulcsszerepet játszó modult mutatok be részletesebben. BETEGSZINTÛ GYÓGYSZERRÖGZÍTÉSI MODUL Az egyedi költségek egyik legjelentôsebb komponense a gyógyszerköltség. A kórházunkban rendelkezésre álló rendszerrel akár több, egymást követô nap utólagos rögzítése is megoldható, azonban a rögzítendô mennyiség nagyságrendjét vizsgálva megállapítottuk, hogy csak 1 napi, utólagos rögzítés a megfelelô. Így mindig az elôzô napra elrendelt, beadott és lázlapon rögzített gyógyszereket és mennyiségeket rögzítjük. Azokon az osztályokon, ahol a betegszintû gyógyszerelési modult használják, könnyebb az osztályos leltár kezelése, illetve a gyógyszerrendelés elkészítése (ami már szintén elektronikus úton történik). Az osztály teljes beteg-gyógyszerelésének rögzítésével a rendszer készít egy kiadási bizonylatot, melyen az adott nap gyógyszerfelhasználása jelenik meg, gyógyszerenként összesítve. Ugyanakkor megtörténik a készletkezelés is, cikkek pillanatnyi készletét a cikktörzsben lehet megtekinteni. A modullal elektronikus úton részletesen és pontosan nyilvántartható minden osztályos gyógyszerfelhasználás betegszinten. ESETSZINTÛ KÖLTSÉGELEMZÉSI MODUL Az eseti ráfordításgyûjtô és fedezetszámító rendszer a klinikai és gazdasági alapmodulokból kiindulva, intézeti fekvôbeteg esetekre összesíthetô adatokból úgynevezett betegszámla és eseti fedezet készítésére képes. A betegre történô fedezetszámítás gazdasági alapmodellje a következô: Árbevétel (HBCs) Egyedi költségek (gyógyszer, vér, anyag) Belsô szolgáltatások (orvos, ápolás, mûtéti tevékenység, diagnosztika, konzílium) = Esetszintû fedezet. Az esetszintû fedezet a ráosztott központi költségek torzító hatása miatt a fix központi költségeket nem tartalmazza. Árbevétel: az OEP-bevételek, illetve egyéb különféle betegre visszavezethetô bevételek (pl. külföldi beteg, Segítô Jobb, stb.). Az egyedi költségek az esetre felhasznált, a felhasználás mennyisége és egységára alapján egyértelmûen meghatározható értékû ráfordítás elemek. Ezek a vásárolt anya- 30

4 gok (gyógyszerek, szakmai anyagok, vér a gyógyító tevékenység különbözô szakterületein), a saját elôállítású anyagok (pl. magisztrális készítmények, infúzió), az esetleg vásárolt szakmai szolgáltatások (pl. diagnosztikák, terápiás tevékenységek), és az egyéb, az esethez egyértelmûen számba vehetô anyagok és vásárolt szolgáltatások (pl. élelmezés). Fenti egyszerûsített modellbôl is következik, hogy az eseti fedezetszámítás végrehajtásához a következô minimális alapfeltételek szükségesek: Részletesen kidolgozott és az intézetre igazított elszámolási modell és mûködtetési koncepció (fedezetszámítási modell, esetrekord tartalom, informatikai modell, mûködtetési elképzelés). Célszerû az osztályos készlet-nyilvántartása és szükséges az esetszintû anyag-gyógyszer rögzítése (nôvérpultnál, lehetôleg a klinikai rendszer felületein). Mûködô és az elszámolást kiszolgáló kontrolling rendszer, az OEP-jelentéseket és visszaigazolásokat feldolgozó rendszer, valamint az esetszintû adatokat és fedezetszámításokat feldolgozó rendszer megléte alapkövetelmény. Az esetszintû ráfordításgyûjtô és fedezetszámító rendszer alkalmazásával a következô fô funkciók tölthetôk be: esetszintû ráfordítás-adatok feldolgozása, fedezetszámítása, mely lehet betegszámla, számlázás alapja, orvos-szakmai irányú felhasználás a protokollok kialakításához, egyéb feldolgozások, mint OEP tételes elszámolás, a Gyógyinfok adatgyûjtés, vagy az extrafinanszírozási betegjelentés támogatása, A gazdálkodás-irányú felhasználási lehetôségek a következôk lehetnek: az intézeten, osztályon belüli (orvosok közötti) összehasonlítások, vagy a tervezés támogatása, betegségcsoportokra történô terv-tény elemzés. Itt említendô a felvétel optimalizálás, illetve elemzés a HBCs-re, vagy a gazdaságossági elemzések bevételre vetítése. De ide tartozik a terápiák közötti gazdaságossági vizsgálat és a profilok esetszámának szabályozása, engedélyezése. Fontos a szokásos osztályos fedezetelemzés után esetszintû kontroll és elemzés, valamint ezek összevezethetôsége. Megemlítendô az orvos szintû érdekeltség, az orvosszintû gazdálkodás és gyakorlat elemzése. A RENDSZER BEVEZETÉSE A modulok bevezetésének eredeti ütemterve sajnos több ponton módosult, a bevezetés elhúzódott. A szoftver használata során kisebb hibák merültek fel, ezért módosítások váltak szükségessé. A gyógyszerrögzítési modulban például a betegtörzs menüpontban kizárólag gyógyszerre vonatkozó betegszámla készíthetô átlagáron és bázisáron. A betegforgalmi kimutatás menüpontban forgalmi adatok kérhetôk le összes betegre, egyéni betegre, valamint ATCre (pl. antibiotikum felhasználás egy betegre). A gyógyszerenkénti felhasználás menüpontban megtekinthetô, hogy egy konkrét gyógyszert hány betegnél alkalmaznak. Ennek értékelése átlagáron és bázisáron egyaránt megtehetô. A közvetlen költségek beavatkozás típusokhoz rendelése a folyamatos egyeztetések miatt sokat tolódott. A költségelemzô modulban érdemes a lehetô legtöbb költséget a konkrét felhasználásnak megfelelôen átvenni, ezért fontos például a betegszintû gyógyszer-felhasználási modul alkalmazása. Betegre lebontott szakmaianyag-felhasználást rögzítô modullal jelenleg nem rendelkezünk, ezeket a költségeket a bér jellegû költségekkel együtt a közvetlen költségeknél jelenítettük meg. Az osztályvezetô fôorvos és az osztályvezetô fônôvér segítségével ezeket, valamint a közvetett költségeket rendeltük a kontrollingon a beavatkozás típusokhoz. A paraméterezéseket szintén szakmai segítséggel és a kontrolling hatékony és fáradhatatlan munkájával készítettük el. Az esetszintû költségelemzési modult kontrolling csoportunk használja, természetesen ebben az idôszakban is felmerültek problémák és módosítási igények. A tesztelés és az alkalmazás elsô hónapjaiban derül ki a program alkalmassága, ezért az állandó használat mellett akár további problémák is várhatók, de erre fel kell készülni és a módosításokat azonnal el kell végezni. Továbbra is maradtak megoldandó problémák: az osztályok közötti betegáthelyezések gondot jelentenek a költségfelosztásoknál. Megoldást kell találnunk a vérfelhasználás elektronikus úton történô rögzítésére, valamint a mûtétek költségeinek pontos kimutatására. Valójában a mûtéti összes felhasználást (gyógyszer, anyag, mûszerek, tálcák, stb.) és munkaórákat rögzíteni kellene a programban. Gondot jelent, hogy ki kell szûrni a valós illetve nem valós problémákat. Így például a kontrollingnak elôször problémát jelentett, hogy az esetszintû költségelemzési modul teljesítménye nem egyezik a kórház által lejelentett havi teljesítménnyel. A pontosítás után kiderült, hogy a két adatnak nem kell egyeznie, mivel a következô hónap elején lejelentett teljesítmények tartalmaznak pótjelentéseket is, az esetszintû költségelemzésnél számunkra viszont kifejezetten az adott hónapban teljesített súlyszámokat kell figyelembe venni. AZ ELÉRT EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE Az egyedi költséggyûjtéstôl és a fedezetszámítástól az osztály hatékony mûködését és évi legalább m Ft-os pozitív fedezeti eredmény elérését vártuk, amelyeket induláskor pénzügyi tervezetben rögzítettünk. Ismerve a kórház súlyos pénzügyi problémáit, természetesen minél hamarabb és gyorsabban be kellett avatkozni a kórház mûködésének folyamataiba. A rendszer megtervezése, elôkészítése és bevezetése közel egy évet vett igény- 31

5 be. A döntés-elôkészítéshez szükséges adatok elôállítására ennyi idô nem volt adható, ezért évben nemcsak a II. sz. Belgyógyászati Osztályra, hanem az egész kórházra kiterjedô szakmai és gazdasági mûködést vizsgáló elemzéseket végeztünk az esetszintû adatokból. A kapott esetszintû adatok alapján egy prioritási mátrixot készítettem (lásd 1. ábra.) 1. ábra Prioritási mátrix a legfontosabb teendôk kiválasztására A táblázatba kerülô adatok besorolásánál a következô szempontokat határoztam meg: Feltételezve, hogy általában a kórházak belgyógyászati osztályai magas pozitív fedezeti szinttel rendelkeznek, a Ft fedezeti szint alatti betegeket veszteség-alapú beavatkozásnak minôsítettem. (Figyelembe véve az országos adatokat, ahol a belgyógyászati osztályok általában pozitív fedezeti szinttel rendelkeznek.) A veszteségeket a március hónap beavatkozásainak fedezetei alapján 3 kategóriába soroltam: alacsony veszteség ( Ft 0 Ft) közepes veszteség ( Ft) magas veszteség ( Ft alatt). A gyakoriságokat a március hónap esetszámai alapján 3 kategóriába soroltam: alacsony gyakoriságú (1-4 eset) közepes gyakoriságú (5-10 eset) magas gyakoriságú (gyakori) (10 feletti eset). Az 1. táblázatban fehéren hagyott mezôben szereplô ellátások alacsony prioritásuk miatt nem igényelnek beavatkozást. A szürke mezôben szereplô ellátások már kapacitástól függôen beavatkozást igényelhetnek. A fekete mezôben szereplô ellátások viszont már feltétlen beavatkozást igényelnek. Az 1. ábrán látható adatok alapján a részletesebb elemzéshez a sötét mezôben szereplô 3 legalacsonyabb összfedezettel rendelkezô ellátásokat emeltem ki (1. táblázat): 1. táblázat A legrosszabb fedezettel rendelkezô betegségcsoportok A legnagyobb fedezeti veszteséget adó szívelégtelenség csoport szinte minden betege negatív fedezetû. Érdekességként megemlítem, hogy mindhárom kiemelt betegségcsoportban az az orvos látja el a legköltségesebben a betegeket, a beavatkozások fedezeti szintje annál az orvosnál a legrosszabb, akit szakmailag az osztály egyik legelismertebb orvosának tartottak intézetünkben. A szív veleszületett és szerzett billentyû-rendellenességgel 18 év felett betegségcsoport fedezeti szintjének vizsgálatánál rendkívül nagy szórás volt tapasztalható az orvosok között. Az eseteket kezelô 4 orvosból 2 orvos szinte kivétel nélkül pozitív fedezettel végezte a betegellátást (akár Ft-on!), míg a másik kettô orvos kizárólag negatív fedezettel. A májcirrhosis vizsgálatoknál 1-2 esetnél jelenik meg pozitív fedezetû ellátás, de döntô többségben negatív fedezetûek az ellátások. Az adatokból kitûnt, hogy a magas szórás hátterében leginkább az ápolási napok száma áll, mely orvosonként jól elkülöníthetô (szívelégtelenség: 7-23 nap; májcirrhosis: 7-38 nap; szív veleszületett rendellenességek: 3-21 nap). Az orvosonként eltérô fedezeti szintû beavatkozásokat az eltérô diagnosztikai igénylések fekvôbeteg-ellátásból történô elrendelése is magyarázhatja. A évi intézményi szintû bevétel- és költségadatokat vizsgálva megállapítható, hogy az utóbbi közel 1 év megszorító intézkedéseinek hatására a kórház anyagi helyzete jelentôsen javult, bevételeink havi viszonylatban meghaladják kiadásainkat. A vizsgált március hónapban az intézmény üzemgazdasági eredménye 45,8 millió Ft volt, ezen belül a II. Belgyógyászat 2,8 m Ft-os eredményt ért el, ami önmagához viszonyítva jelentôs változást jelent évben havi szinten átlagosan -5,1 m Ft-ot teljesített az osztály. KÖVETKEZTETÉSEK A program elindításával javult a dokumentáció kezelése, a gyógyszerfelhasználást fokozott szigorral követtük, módosultak a protokollok. Fôgyógyszerész ellenôrzései alapján viszont kitûnt, hogy a betegszintû gyógyszermodult rendszertelenül vezették, mely a programrendszer pontatlan adatszolgáltatását eredményezheti. A kapott eredményeknek az osztályok felé történô visszacsatolása, valamint az adatgyûjtésnek a teljes intézményre való kiterjesztése nyomán azonban pozitív változást remélünk. A jövôben a protokoll-alapú esetszintû költségkimutatás további finomítása szükséges az egyedi költségek, orvosi költségek és ápolási költségek területén. Mindenképpen ki kell terjeszteni az egyedi gyógyszerelési programot a kórház valamennyi osztályára ben már 6 osztályon alkalmazzuk a programot. A vérkészítmények költségeit betegszinten kell kezelni a jelenlegi osztályszintû terhelés helyett. A mûtéti modul hiányában a TAJ-számos kimutatása elegendô lenne, ha az aneszteziológia biztosítani tudja a havi adatszolgáltatást. A TAJ-szám a mûtéti naplóban megtalálható, de informatikai támogatottsága elengedhetetlenül szükséges. 32

6 Be kell vezetni az esetszinten vezetett egyszer használatos anyagfelhasználást, ennek elsôdleges feltétele az informatikai úton történô anyagvételezés. Jelenleg kizárólag az egyszer használatos anyagot kezeljük egyedi költségként, a többi raktári anyagköltség az ápolási költségeknél jelenik meg májusától saját fejlesztésû informatikai programmal kezeljük az anyagrendeléseket, mely még sok területen fejlesztést igényel májusától vezetjük be egy olyan gazdasági program használatát, mely egyben kezeli a fôkönyv, pénzügy, raktári anyagfelhasználás és igénylés rendszerét, kibôvítve a kötelezettségvállalási program lehetôségével. Evvel egy integrált gazdasági rendszert valósít meg korházunk. A jelenleg ápolási napra kimutatott egészségügyi és egyéb szolgáltatások költségeibôl kiemelhetôek lennének a laborrendeléshez kapcsolható költségek, melyek betegenkénti kimutatása különösen nagy jelentôségû lenne. Ehhez a külsô szolgáltatást végzô laboratóriumtól be kell kérni minden hónapban a TAJ-szám listákat. Az adatszolgáltatás pontosságát meg kell követelni. Az adatok elemzésébôl látható, hogy idônként nem a megfelelô kezelôorvosra terhelik a beavatkozást és azok költségeit (pl. az osztályvezetô fôorvos kódján nem jelenik meg beteg). A beteget felvevô, kezelô és elbocsátó orvos személyét pontosan meg kell határozni a költségek pontos kimutatásához. A program használata fontos, mely segítségével elemezhetô adatokat kaphatunk, viszont a Microsoft Access alapú adatbázis-kezelô használata rendkívül lelassítja a lekérdezhetôséget. A project megvalósításával, a tapasztalatok összegzéseként elmondható, hogy talán nem a II. Belgyógyászati osztálynál kellett volna indítani a programot. Az osztály mûködésével rendkívül komoly gondok voltak és vannak, de az esetszintû költségelemzés modellezését inkább kisebb, költségek szempontjából könnyebben kezelhetô osztálynál kellett volna elvégezni. Az egyedi gyógyszerelést elôször alkalmazó szemészeti osztály talán jobban megfelelt volna a project elindítására. Itt jobban tervezhetô és kezelhetô az anyagfelhasználás, valamint a gyógyszerfelhasználása is rendkívül alacsony. A kidolgozott és végrehajtott modell elônye viszont, hogy amennyiben egy belgyógyászaton bevezettük és alkalmazzuk az esetszintû költséggyûjtést, akkor úgy gondolom, meg lehet valósítani az intézmény összes osztályán is. ÖSSZEFOGLALÁS Tanulságként leszûrhetô, hogy célszerûnek tartom az esetszintû költségek gyûjtését minden osztályra kiterjeszteni, melyhez kidolgozott ütemtervet kell készíteni. Fontos szerepet kell kapnia a szakma oktatásának, folyamatosan ösztönözni kell az orvosokat a költségtudatos gyógyításra. Úgy gondolom, hogy a befektetett munka, a bevezetés és alkalmazás költségei mindenképpen megtérülnek. Az esetszintû költséggyûjtés eredményeinek elemzésével a klinikai osztályok saját gyógyító-technológiájuk költségmutatóit kapják kézhez, amely fontos értékelés, visszacsatolás lehet munkájukról. A júliustól alkalmazott finanszírozási változások miatt a kórházak általában keretgazdálkodásuk további szigorításával próbálják javítani pénzügyi egyensúlyukat (bérkeret, gyógyszerkeret csökkentése, stb.), ahelyett, hogy a részletesebb költségelemzéssel költségtudatosabb gyógyítást alkalmaznának, és ezek ellenôrzését szigorítanák. Véleményem szerint minden egészségügyi intézménynek el kell kezdenie az esetszintû költséggyûjtést. A bevezetés rendkívül idôigényes, fokozott elôkészítést és körültekintést, valamint jelentôs humán-erôforrás ráfordítást igényel, de ma már elengedhetetlenül szükséges egy kórház mûködésénél. A közpénzekkel való gondos gazdálkodás megkívánja a közpénzek elköltésének alapjául szolgáló számítások módszertanának további pontosítását! IRODALOMJEGYZÉK [1] Dr. Csengei Gábor: Költséggazdálkodás és allokáció az egészségügyben, 1. Egészségügyi Gazdasági Szemle (2003), 41. évfolyam 4. szám, oldal, [2] Prof. Michael F. Drummond: A gazdasági elemzések szerepe az egészségügyi döntéshozók szemszögébôl,egészségügyi Gazdasági Szemle (1999), 37. évfolyam, 1. szám, oldal, [3] Dr. Boncz Imre: A termelékenységi költségek mérésének összehasonlítása Magyarországon: emberi tôke és súrlódási költség, Egészségügyi Gazdasági Szemle (2005), 43. évfolyam, 5. szám, oldal, [4] Zöld-könyv (2006), 25. oldal, 38. oldal. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Budánovics Noémi 1995-ben közgazdászi, 2000-ben okleveles közgazda diplomát szerzett Szegeden. Posztgraduális képzésként MBA, okleveles mérlegképes könyvelôi, majd 2006-ban a Semmelweis Egyetemen egészségügyi szakmenedzseri diplomát szerzett óta dolgozik az egészségügyben, elôbb a Vasútegészségügyi Kht. Szegedi divíziójának gazdasági igazgatójaként, majd tól a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet gazdasági igazgatójaként. 33

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Teljesítménykontrolling az

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

EGVE közgyűlés, Harkány

EGVE közgyűlés, Harkány 2015 évi kontrolling aktuális kérdései EGVE közgyűlés, Harkány BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1. Kontrolling 2015 BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben 1994-től.

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok

Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok Dr. Nagy Júlia Finanszírozási díjparaméter karbantartási feladatok A díjkarbantartás rendszere Kalkulációs feladatok Informatikai követelmények Mit Milyen áron Honnan Milyen minőségben Kitől Szolgáltatói

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

JAK -Járó Kontrolling

JAK -Járó Kontrolling JAK -Járó Kontrolling Kontrolling, finanszírozási benchmark minden járóbeteg ellátónak BSoft Informatikai Kft. Bakallár Sándor ügyvezető igazgató 1.JAK BSoft bemutatkozás Szoftver fejlesztés az egészségügyben

Részletesebben

A főgyógyszerész feladatai

A főgyógyszerész feladatai A főgyógyszerész feladatai Gazdálkodás Jó (keret)gazda A főgyógyszerész feladatai Gazdálkodás Jó (keret)gazda Üzemgazdasági szemszög A főgyógyszerész feladatai Gazdálkodás Jó (keret)gazda Üzemgazdasági

Részletesebben

Lovas Kornélia 2010. június 3.

Lovas Kornélia 2010. június 3. A Betegbiztonság Ára 9. Betegbiztonsági Fórum Lovas Kornélia 2010. június 3. Fogalmak Nyereség Költség Menetrend Költség-hatékonyság Példák Fogalmak Efficacy hatásosság ideális körülmények között Efficiency:

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft.

IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. IBCS Inventory v3 Leltározási rendszer Aklan Attila IBCS Hungary Kft. Leltározás Ősi probléma Már megint leltároznunk kell. Te számolod a nyilakat, én a szakócákat! Leltározás A LELTÁROZÁS a társaság kezelésébe,

Részletesebben

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁST TORZÍTÓ TÉNYEZŐK ÉS KISZŰRÉSÜK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR KONTROLLING-ELLENŐRZÉS INTÉZETI TANSZÉK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BLUMNÉ BÁN ERIKA ADJUNKTUS ELEMZÉS-ELLENŐRZÉS MÓDSZERTANA ÉS RENDSZERE 2. ELŐADÁS MUNKAVEZÉRLŐ

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN RADNAI JUDIT SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT KFT. DUNAÚJVÁROS DEMIN X. 2010. MÁJUS 20-21. SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT

Részletesebben

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11

1 Vezetői összefoglaló 3. 2 Bevezetés 10. 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 1 Vezetői összefoglaló 3 2 Bevezetés 10 3 Egységköltség-számítás az EMIR adatbázis alapján 11 4 Az egységköltség-alapú elszámolás kialakításának intézményi feltételei 14 4.1 A támogatott képzési piac és

Részletesebben

Előadó: Siposné Bodon Viktória

Előadó: Siposné Bodon Viktória Előadó: Siposné Bodon Viktória Indulás 4 informatikus barát kölcsönkapott géppel, Tétényi úti kórház. Kiváló élelmezési szakemberekkel közös munka Két területtel foglakozunk: közétkeztetés, gyógyszer Gazdasági

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS

2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS 2014. ÉVI ÖNÁLLÓ KÓRLAPELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI Klinikai Központ Minőségirányítási Igazgatás Dr. Traiber-Harth Ibolya Hegedüs Zsuzsanna Nyaka Mária A kórlapellenőrzés alapja BEVEZETÉS A jogi, szakmai és

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

... Dr. Szokol Miklós elnök

... Dr. Szokol Miklós elnök DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2014. év Debrecen, 2015.03.31.... Dr. Szokol Miklós elnök Általános rész: Szív Egyesület bemutatása: Működési forma : egyéb egyesület Alapítás ideje : 2001.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DIREKT36 NONPROFIT Kft

DIREKT36 NONPROFIT Kft DIREKT36 NONPROFIT Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2015. 05. 29. Sáling Gergő Ügyvezető I. Bevezető 1. Alakulás időpontja: Budapest, 2014.07.29. /Bejegyezve:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

CobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás

CobraConto.Net v0.40. Új ÁFA bevallás CobraConto.Net v0.40 Új ÁFA bevallás Elkészült az új törvényeket figyelembe vevő Áfa bevallás. Az alábbiakban lépésről lépésre leírjuk, hogy hogyan készíthető el helyesen. Az ehhez kapcsolódó jogosultságok,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar

Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar Új Windows Értékesítési Modulok!!! QB-Pharma II. QB-Host QB-Élelem OB-Osztály QB-Értékesítés QB-Menü QB-A la carte QB-Büfé QB-FoodCar 89-ben 4 személy által alapított Kft. 2003-től régi tulajdonosokkal

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

HBCs alapú kórház-finanszírozás és gazdálkodás a gyakorlatban. Zemplényi Antal szeptember 30. Pécsi ISPOR SC meeting

HBCs alapú kórház-finanszírozás és gazdálkodás a gyakorlatban. Zemplényi Antal szeptember 30. Pécsi ISPOR SC meeting HBCs alapú kórház-finanszírozás és gazdálkodás a gyakorlatban Zemplényi Antal 2016. szeptember 30. Pécsi ISPOR SC meeting 2016.09.30.-2016.10.01 Miért kell róla beszélni? Allokatív hatékonyság rendszerszintű

Részletesebben

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban

A funkcionális tervezés, mint szakmai és gazdasági összefüggést megvalósító terv-készítési módszer a gyakorlatban Dr. Baráth Lajos A tervező nem onnan tudja, hogy tökéleteset alkotott, hogy a műhöz nem lehet többet hozzáadni, hanem onnan, hogy nem lehet belőle semmit elvenni. Saint-Exupery A funkcionális tervezés,

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG

RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG RENDSZER, HATÉKONYSÁG, GAZDASÁGOSSÁG Új szemlélet a műtői, a sterilizálási és a gyógyszerelési rendszerek vonatkozásában Veres József termékigazgató Premier G Med Kft. Bevezetés - Hosszú távú beruházások

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Önköltségszámítási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Önköltségszámítási Szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Általános rendelkezések... 3 A szabályzat célja és hatálya...

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Egészségügyi intézmények gazdálkodása

Egészségügyi intézmények gazdálkodása gészségügyi intézmények gazdálkodása Semmelweis gyetem ÁOK-FOK Rezidens törzsképzés 2013. június 3-14. Őri Károly ILX Kft. 1 1 ILX - tanácsadói profilok PM RF Likviditás tervezés Beszerzés menedzs. Érdekeltségi

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben

Polár kezelési segédletek. Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Polár kezelési segédletek Egyéb készletmozgások rögzítése a Polár Trafik Rendszerben Tartalomjegyzék 1. Az egyéb készletmozgásokról...3 2. Mikor használjuk az egyéb készletmozgásokat?...3 3. Egyéb készletmozgás

Részletesebben