Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 4.szám április Nyílt levél az apátfalvi Sziget földterületek megmentése érdekében Tisztelt Sziget-tulajdonosok! Jelen levelünkkel azért fordulunk Önökhöz, mert a megvalósulni készülő apátfalvi Szigetprojekttel (célkitermelőhely létesítése) nem értünk egyet, annak megvalósulásához földterületeink eladásával nem járulunk hozzá. Mivel ezek a földterületek sok, jelen nyílt levelet aláíró megélhetésének egy részét biztosítja, erős a személyes kötődés. Gyermekeink jövőjének biztosítása szempontjából is fontos a tulajdonunk megmaradása. Az aláíró Sziget-tulajdonosok nevében kijelentjük: Tekintettel arra, hogy meggyőződésünk szerint a célkitermelőhely létesítése hátrányosan érinti a Szigetben lévő földtulajdonosokat kérjük, hogy tartsák tiszteletben döntésünket, miszerint földjeinket nem adjuk el. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tulajdonunk döntésünk értelmében a célkitermelő hely megvalósulása esetén is érintetlen maradjon, az ott lévő gazdálkodást ne lehetetlenítsék el. Az eladott földterületeken megvalósuló beruházás az el nem adott területekre is kihatással lehet. Ezért kérjük a Képviselő -testületet, hogy folyamatosan tájékoztassa az érintett lakosságot a célkitermelőhely létesítésének részleteiről, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne érje, vagy minél kisebb érdeksérelem érje a Szigetben továbbra is gazdálkodni kívánó földtulajdonosokat. Bízunk abban, hogy minél többen állnak kezdeményezésünk mellé, vagyis, minél kevesebben adják el földjeiket a Szigetben és más területeken célkitermelő-hely létesítése érdekében, hiszen Apátfalva lakosságának túlnyomó részét hosszú távon negatívan érintheti a föld kitermelése, a termőterületek termelés alól történő kivonása. Eddig aláírásukkal, mintegy negyvenen csatlakoztak felhívásunkhoz az aláírásgyűjtő ívet alá lehet írni a Polgármesteri Hivatalban és a Faluházban. Apátfalva, március 29. (Melléklet: támogatók listája) Fazekas István Célkitermelőhely létesítése a Maros ártérben lévő Szigetben Kisajátítás ebben az esetben szóba sem jöhet Bizonyára az érintettek már tudomást szereztek arról, hogy felvásárolják a Szigetben található földeket. Sokan nincsenek kellő információ birtokában, hogy ki miért vásárolja föl, kötelező-e eladni vagy aki művelni akarja az művelheti-e tovább a földjét. A következő tájékoztató ezen kérdések megválaszolására szolgál, egyet már az elején fontos leszögezni. Tekintettel arra, hogy a Sziget nem a létesítendő M43 gyorsforgalmi út nyomvonalába esik, ezért nem sajátíthatják ki az itt lévő földeket, tehát senkinek sem kötelező eladni. Mindenki azt teszi a saját tulajdonával, amit jónak lát, ha akarja eladja, ha akarja műveli tovább és természetesen az eladási ár is saját döntésén alapul. A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. a generál kivitelezője az M43-as autópályának. A gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag kitermelésére az autópálya nyomvonalának km szélességű környezetében célkitermelőhely létesíthető. A Duna Aszfalt Kft. mérései alapján (a kitermelendő homok minősége és a létesítendő autópálya távolsága) legalkalmasabb területnek a célkitermelőhely létesítésére a Sziget területe bizonyult. A célkitermelőhely nagyságát 70 hektárra tervezik, az igénybe vehető területnek a megvásárlása elkezdődött. A célkitermelő hely létesítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága engedélyezi. A Duna Aszfalt Kft. megbízást adott az Optima - Projekt Kft-nek célkitermelőhely hatósági engedélyeztetésének előkészítésére, a földtulajdonosi egyezségek lefolytatására. A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint erre azért van szükség, mert a célkitermelőhely létesítésére alkalmas földterületeken található földrészleteket először össze kell vonni, majd át kell minősíttetni a Földhivatallal bányatelekké, mely költséges és időigényes feladat, mely nem várható el az egyes földtulajdonosoktól. Továbbá a földvásárlásra vonatkozó törvényi szabályozás szerint termőföldet gazdasági társaság nem vásárolhat, ezt csak a terület bányatelekké történő átminősítése után teheti meg. Ezért az Optima Projekt Kft. munkakapcsolatban van Kalamán Lászlóval, aki tartózkodási helyet létesített a Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakásban. Kalamán László felvásárolja a Szigeteket, ezután összevonásra kerülnek, majd kérelmezi a művelési ág változtatását a Földhivatalnál. A művelési ág változás engedélyezését követően kezdődhet a célkitermelői hely engedélyeztetési eljárása, amit már a Duna Aszfalt Kft-nek kötelessége végezni a jelenlegi törvényi szabályozás szerint. A Bányakapitánysághoz benyújtott kérelemhez mellékelni kell az érintett területeken tervezett célkitermelő hely komplex műveleti tervét, ehhez ki kell kérni minden érintett hatóság állásfoglalását. A Bányakapitányság a célkitermelést jóváhagyó határozatában meghatározza a tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, amely a tájrendezési feladatok elvégzését is magában foglalja. A Duna Aszfalt Kft ha egybefüggő területenként nyit meg egy-egy kitermelő helyet, a homok kitermelése várhatóan néhány hónapon belül megkezdődik. A kitermelés során a kitermelő hely megközelítéséhez szükséges földutakat stabilizálja és karbantartja. A jelenlegi tervek szerint az eredeti terepszint nem lesz helyreállítva. A kitermelés után a célkitermelőhely területét a Duna Aszfalt ingyenesen átadja a Nemzeti Földalapnak, majd a természetvédelmi hatóság vizes élőhely létrehozását tervezi a területen (természetvédelmi terület). A Duna Aszfalt Kft. a Sziget teljes területét fel kívánja vásárolni. Azok a tulajdonosok, akik nem kívánják területüket eladni, tovább folytathatják a földművelést a Szigetben. Természetesen az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a területre, hiszen fontos, hogy a területen továbbra is termelni kívánó helyi lakosokat minél kevesebb érdeksérelem érje. Később a természetvédelmi területté nyilvánítás során jöhet szóba a kisajátítás (pénzbeli megváltás vagy földcsere), amit már a Nemzeti Földalap (vagyis a Magyar Állam) végez. Ez azonban semmilyen kapcsolatban sincs a célkitermelőhely létesítésével vagy az autópálya építésével. Varga Péter polgármester

2 2 Apátfalvi Hírek április ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Képviselő-testület március 26-án tartotta soros ülését. Első napirendi pont keretében a Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház, Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Családi Napközi beszámolt a képviselő-testületnek a évi munkájáról. Az intézmény feladata a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodás nyújtó ellátás biztosítása, az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, egyéb szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése ben az étkeztetést 56 fő, a házi segítségnyújtást 9 fő, a nappali ellátást nyújtó idősek klubját 26 fő vette igénybe napi átlagos szinten. A családsegítő szolgálatot 357 fő, 1695 esetben különböző életviteli gondokkal kereste fel. A gyermekjóléti szolgálat munkatársait családi konfliktusok, gyermeknevelési gondok, gyermekintézetben való beilleszkedési nehézség miatt kereseték fel. A családi napköziben 6 hónapos kortól biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, ellátása. Az intézmény a feladatainak az ellátásához megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A képviselő-testület munkaterve alapján a polgármesteri hivatal is beszámolt a évi munkájáról. A polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladata és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A polgármesteri hivatal végzi és előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyvének elkészítését, a rendeletek kihirdetését, a jegyzőkönyvi kivonatok továbbítását. A nemzetiségi önkormányzatok (cigány, román) képviselő-testületei, működési feltételeinek biztosítása a polgármesteri hivatal feladata ben 7313 ügyirat került iktatásra, amely 351-el több a évben. A beszámoló részletesen tartalmazza az általános és egyéb igazgatási továbbá az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki, szociálpolitikai, egészségügyi és gyámügyi, építésügyi, műszaki, szabálysértési, közoktatási, közművelődési, pénzügyi és adóügyi tevékenységet. A képviselő-testület megtárgyalta a évi Szent Anna napok programtervezetét. A részletes programokról a község lakói az Apátfalvi Hírekből és a községben kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak. A rendeletek és előterjesztések napirendi pont keretében került sor Apátfalva község vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, többször módosított 13/2012.(VIII.29.) Ör. módosítására, a Csanád-Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára, közterület használati díj megállapítására, a bezárt szeméttelep rekultivációját megelőző önkormányzati feladatokról, amely a szomszédos magántulajdonban lévő földek tulajdonosait érinti. A képviselő-testület elfogadta a Maros u. 4. és a Hunyadi u. 20. szám alatti ingatlanoknak az önkormányzat részére történő felajánlását. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően zárt ülés keretében került megtárgyalásra a szociális igazgatással összefüggő előterjesztések tárgyalása. A Maros árterében lévő a Szigetben létesítendő célkitermelőhely előkészületi munkáiról tájékoztatást adott Varga Antal a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója. A napirend tárgyalásánál több mint 50 érintett tulajdonos is részt vett. A jelenlévők sok kérdést tettek fel, melyekre az igazgató úr válaszolt. Kihangsúlyozta, hogy az a céljuk: minden földtulajdonossal korrekt megállapodás alapján szeretnék megkötni az adásvételi szerződést a célkitermelőhely létesítése érdekében. (A képviselő-testület által tárgyalt előterjesztés az újság első oldalán olvasható.) MÁRCIUS HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS : Papp Barbara Rozsnyai Klaudia Papp Endre Apátfalva, Széchenyi I. u : Fazekas Jázmin Fazekas Tünde Ciucasel Mircea Apátfalva, Templom u HALÁLESET Tamasi Ferenc Apátfalva, Széchenyi I. u. 24. Élt: 49 évet Restás Mihály Apátfalva, Móricz Zs. u. 35. Élt: 76 évet Nagy Ilona Apátfalva, Móricz Zs. u. 20. Élt: 57 évet Mátó Istvánné (Balog-Vig Anna) Apátfalva, Maros u. 57. Élt: 89 évet HÁZASSÁGKÖTÉS Szilvási Gabriella és Rédai László Apátfalva, Maros u. 47. és Makó, Klapka u. 35. Az óvodai farsangot követően, az óvodák csoportjaiban megkezdődtek a nyíltnapok. Az első a Dózsa György utcai óvoda Napraforgó csoportjában volt, Tavaszváró farsangi mulatság keretében. Ezt követte a Maros utcai óvoda Katica csoportja. Sokoldalú tevékenységek bemutattak be, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az óvodai nevelés területeire. Ízelítőt láthattak anyanyelvi nevelés, zenei nevelés, testnevelés és matematika tevékenységi körökből. A Margaréta csoport nyíltnapján a szülők nagyszülők megfigyelhették, hogy az állatok témakör komplex feldolgozása során, milyen sokoldalú ismereteik vannak a gyermekeknek. Sor került a Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág csoportjának nyíltnapjára is. Témáját a Víz világnapja, és a Mozgáskotta módszer változatos bemutatása adta. Nyíltnapok az Apátfalvi Bíbic Óvodában A Rákóczi utcai óvodában, a Napsugár csoportjában az óvodapedagógusok a színek témakör feldolgozását mutatták be. Jól ötvözték a húsvéti készülődéssel, komplex tevékenység napot láthattak a résztvevők. A Szivárvány csoportban a nyílt napra érkezők szintén komplexen szervezett foglalkozáson vehettek részt az évszakok összehasonlításával. Kiemelt témakör volt a tavasz és a hozzá kapcsolódó ünnepkör. A Nagylaki Tagintézményben a nyíltnap Húsvétváró nyuszi-nap volt, ahol különböző tevékenységekkel hangolódtak, készülődtek az ünnepre. A nyíltnapok iránti érdeklődés, mint minden évben, most is nagy volt. A szülők ilyenkor kapnak betekintést gyermekük óvodai életéről, az ott folyó tevékenységekről, nevelőoktató munkáról. A középső-nagy csoportok nyíltnapjain az iskola tanítói is képviseltették magukat, ismerkedhettek a gyermekekkel, szülőkkel, és rövid megbeszélést folytattak a csoportot vezető óvónőkkel.

3 2013. április Apátfalvi Hírek 3 Lakossági tüdőszűrés Apátfalván között A szűrés időpontja: mindennap A szűrés helye: Faluház előtti tér 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe 40 éves kor alatt: -a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1700 Ft Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető A foglalkozás egészségügyi ( Alkalmassági ) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft. Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2.. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézmény ekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények: szakközépiskola szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát felsőoktatási intézmény A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges. AKI VÉRT AD ÉLETET MENT Véradás lesz Apátfalván április 30-án 8-11 óráig a Faluházban. A véradás: életmentés, emberi szolidaritás, áldozat, együttérzés a bajba jutottal, kapcsolat két ismeretlen ember között, a humanitás üzenete. Magyarországon évente egység vér szükséges a betegellátás számára. Egy véradással három betegen segíthet. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható. Ha Ön egészségesnek érzi magát, jöjjön el a véradásra, segítsen embertársain. Tisztelettel Kerekes Gézáné véradás szervező Eboltásról és Mikrochip megjelöléséről Tisztelt Eb Tulajdonosok! Az ebek évenként kötelező összevezetéses veszettség elleni oltását májusra tervezzük. Az összevezetéses eboltásnál, csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel meg van jelölve. Az összevezetéses oltásnál nem lesz lehetőség chip beültetésre, ezért kérem a chip beültetésről az oltás előtt szíveskedjenek gondoskodni! A mikrochip beültetéssel kapcsolatos bejelentés, időpont egyeztetés személyesen, vagy telefonon lehetséges. Telefonszámom: 06/20/ Dr. Kovács József állatorvos Beszélgetések a könyvtárban április 18-án, csütörtökön 17 órától a könyvtár vendége lesz Juhász Orsolya főiskolai tanár, akinek számos publikációja jelent meg a magyar gyermek és ifjúsági irodalom kutatásában. Előadásának témája: Hogyan szerettessem meg a gyermekemmel az olvasást? címet viseli. Ötleteket és segítséget kíván nyújtani az olvasás népszerűsítésére, hogy az olvasás élmény legyen! Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket és pedagógusokat egy kellemes délutánra. Összefogás a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése cím elnyeréséért Várjuk mindazon vállalkozó kedvű olvasók jelentkezését, akik szívesen részt vesznek olvasásnépszerűsítő játékunkba. A játék időtartama: február július 31. Minden települési könyvtárban megtalálható a 200 könyvet tartalmazó könyvlista, amelyből olvasnivalót válogathatnak a játék résztvevői. Minden könyvhöz 3 kérdésből álló ellenőrző teszt tartozik, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A játék győztese a A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése cím mellett értékes könyvvásárlási utalványt nyerhet a könyvtára számára. További információkért forduljanak bizalommal a Faluház dolgozóihoz! INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAM A TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című pályázat keretében a felnőtt lakosság részére angol nyelv tanulására nyílik lehetőség településünkön. A képzésben részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt - felső korhatár nincs - aki nem áll középiskolai, felsőoktatási államilag finanszírozott szakon hallgatói jogviszonyban. Regisztrálni a oldalon és a Faluházban lehet. A képzési lehetőségek: 100 órás kezdő angol nyelvtanfolyam 60 órás haladó, intenzív angol nyelvtanfolyam A csoportok minimális létszáma 12 fő. A képzés helyszíne: Faluház terme Kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a Faluház dolgozóihoz! Várjuk mielőbbi jelentkezését! Ebzárlat, legeltetési tilalom! Dr. Kocsubé Sándor járási főállatorvos Apátfalva község közigazgatási területére március 31-től április 13-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el március 31. és április 5. között történt a rókák veszettség elleni repülőgépes csalétkes immunizálása ig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, a jelzett időszak alatt csak pórázon szabad közterületre vinni. Ezen időszak alatt tilos a legeltetés! A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A betegség legfőbb terjesztője a róka. Aki elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul értesítse az állatorvos, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.

4 4 Apátfalvi Hírek április Víz Világnapja március 21-én délután iskolánkban a Víz Világnapja alkalmából játékos, ügyességi vetélkedőt rendeztünk, melyre a magyarcsanádi iskola tanulóit is meghívtuk. Alsó évfolyamon osztályonként 3 tanuló vett részt. A verseny két részből állt. Első feladatként egy karton dobozból kellett akváriumot kialakítani, élőlényekkel, növényekkel A gyerekek nagyon kreatívak voltak és nagyon szép alkotások születtek, melyek az iskola földszintjén megtalálhatóak. A vetélkedő második részében ügyességi feladatok következtek, 1 perc és nyersz címmel. Résztvevő csapatok és helyezéseik 1. osztály: Veréb Márk, Fazekas Andrea, Joó Sebestyén ( 4. helyezett csapat) 2. a osztály: Simon Brigitta,Antal Tamás, Borbély Bence Boldizsár(2. helyezett csapat) 2. b osztály: Baka Petra, Dobos Gábor, Kerekes Bence (3. helyezett csapat) 3. osztály: Mátó Domonkos, Veréb Virág, Varga Réka (1. helyezett csapat) 4. osztály: Farkas Viktória, Kányási Evelin, Bucsu Atilla (4. helyezett csapat) Felső tagozatos osztályokban előzetes feladatokat is kaptak a versenyzők, melyek után játékos sorversenyen vehettek részt. 1. helyezett: Főnix csapat (Magyarcsanádi iskola 8. osztályosai-faludy Olivia, Luncz Lili, Gán Alexandra) 2. helyezett: Levelibékák (Farkas Leila, Paku Ákos Jakobovics Márk) 3. helyezett: Halak (Sóki Krisztián,Borsos Mihály,Dimovics József) A délután nagyon jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat és rengeteg ajándékkal térhettek haza. A délután fő támogatói: Makó- Térségi Víziközmű Kft., Apátfalvi Takarékszövetkezet, Kerekes Róbertné egyéni vállalkozó. Az Országos Erdészeti Egyesület a házi berkenyét választotta az év fafajának. A középhegységek melegebb, délies kitettségű oldalain tölgyesekben, bokorerdőkben, erdőszéleken és a régi gyümölcsösökben, szőlőkben általában szálanként előforduló fafaj termését évezredek óta fogyasztja az ember. Napjainkban leginkább a gyümölcséből főzhető pálinka révén ismert. A középkorban minden hazai kolostorkert gyümölcsfái között fellelhető volt. Emlékeit a dunántúli szőlőhegyek több évszázados hagyásfái őrzik. A Balaton déli partján, Teleki szőlőhegyén áll a kb. 300 éves védett házi berkenye, amelynek kerülete eléri a 320 cm-t. Egyedei igen magas, éves kort is képesek megélni. A közepes termetű (20-25 m) fa alakja meglehetősen változó: szabad állásban törzse zömök, vastag, terpeszkedő ágakra bomlik, zárt erdőben ugyanakkor egyenes, jól feltisztuló törzset és nyúlánk koronát fejleszt. Kérge fiatalon vörösesbarna, idővel azonban sötétbarnára változik, és repedezettsége idősebb korára az ágakra is átterjed. Tojásdad rügyei Restás Marianna, Varga Klára szervezők ragadósak, végein molyhosak, páratlanul szárnyalt levelei lándzsás, 3,5-5 cm hosszú levélkéből állnak. Fehér virága májusban nyílik, nyakas körte vagy gömbölyded alakú termései pedig szeptemberben érnek. A sárga, a napos oldalon pirosló gyümölcs nagyon mutatós, de a sok csersavtól akkor még élvezhetetlenül fanyar, innen kapta népi elnevezését, a fojtós jelzőt. A fáról lehullva aztán a magas cukortartalmának köszönhetően gyorsan szottyosodik és a naspolyához hasonlóan fogyasztható. Terméséből lekvár, pálinka készíthető. Lekvárja önmagában alma ízű. Sokat kell azonban várni a gyümölcsre, hiszen éves korában hozza az első virágait, termésére pedig csak 30 éves korától lehet számítani. A berkenye nemzettségnek a világon közel 200, Európában 92, hazánkban pedig mintegy 40 faja és alfaja ismert, még a közelmúltban is találtak újakat a Vértesben. Az év fája: 2013-ban a Házi berkenye (Sorbus domestica) (Forrás: (Az év madara és fája: cikkeket összeállította: Móricz Ágnes) Az év madara: a gyurgyalag A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el Az év madara programját. Ennek célja, hogy a társadalommal megismertesse azokat a madárfajokat vagy fajcsoportokat, amelyek védelmében a lakosság vagy annak egyes csoportjai (például gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepet kaphatnak. Az év madarának csak olyan fajt választanak, amelynek folyamatos védelmében az egyesület tevőlegesen is részt vesz. A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj nem csak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként a telet Afrikában tölti, költeni csak a legmelegebb hónapokra jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő rovarok mellett méheket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor csak kis részét képezi a táplálékának, leginkább csak hűvös időben fogyasztja. A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke Ft. A gyurgyalag partfalba vájt üregben fészkel, ritkán rövidfüves területen a földbe ássák üregüket. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettségűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. (Forrás: Az_év_madara, MEGHÍVÓ A Bökény népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár április 27-én, szombaton 10-órától a hagyományosan megrendezésre kerülő íjásztalálkozóra, az apátfalvi lőtérre! A helyszínen lehetőség nyílik a találkozó programjának megnézésére, lovas kocsizásra. Délután 15 órától kerül sor, a Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesület nagyszabású bemutatójára: fegyvereik kipróbálása, a MAGYAR HADTÖRTÉNETTEL VALÓ ISMERKEDÉS. Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség Bökény népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület

5 2013. április Apátfalvi Hírek 5 Három nevezésből négy díj Március 13-án nagy izgalmak közepette indult útnak reggel a helyi Hagyományőrző Csoportból Csapó Jánosné, Baka Mihály, Kakas István és Kakas Istvánné, Langó Imre és Langó Imréné valamint Langó Mátyás és Langó Mátyásné. Hangszereikkel együtt jöttek a zenészek is, Fejes József, Kerekes József, Suhajda Zsolt, Tóth L. Ferenc és Varga László. Apátfalváról többen is elkísértük őket, természetesen ott volt Tőtős Hortenzia csoportvezető és Tóth Tamás, mint zenei kísérő. A VI. Szeged és Szeged-kistérségi Nyugdíjas Ki Mit Tud döntője volt a cél, melyet az új Szent György Albert Agórában rendeztek meg. A fellépők között hallhattunk vers- és prózamondókat, énekeseket, hangszeres zenészt, rövid irodalmi jelenetek előadóit, néptáncot, cigánytáncot és népdalkört. Az elhangzott produkciók igényesek voltak, a szereplők felkészültek, a zsűri pedig figyelmes. Három kategóriában neveztek a csoport említett tagjai, versmondásban Csapó Jánosné, népdaléneklésben Baka Mihály, Tóth Tamás zenei kíséretével és 4 nyugdíjas pár apátfalvi lassú és friss csárdással. Egy rövid tréfás anekdota egészítette ki az elődöntőhöz képest a táncot ez meg is alapozta a hangulatot. Kategóriájában Csapó Jánosné elhozta az első díjat. Arany János: Ágnes asszony című balladáját megrázó erővel adta elő, teljesen lenyűgözte a közönséget. Baka Mihály különdíjat kapott hiteles, szép népdal énekléséért. A Hagyományőrző csoportból alakult táncosok zenekari kísérettel adták elő produkciójukat. Zajos sikert arattak, visszatapsolta őket a jelenlévő közönség. Kategóriájukban ők is az első díjat kapták. Különdíjat érdemelt a zsűri döntése alapján a csoport zenekara. Méltatták a táncosok és a zenészek hozzáállását, összetartását és a műsorszám színvonalát. Minden résztvevőnek köszönjük munkáját, fáradozását és, hogy elvitték Apátfalva jó hírét a megyében. Gratulálunk az elért helyezésekhez. Április 13-án, szombaton Kapuváron kerül megrendezésre a hagyományőrző csoportok minősítője. Csoportunk az apátfalvi lakodalmi szokások összeállítással vesz részt ezen a megmérettetésen. Szurkoljanak nekik itthonról, legyenek velük lélekben a jó eredményért! Április 11. Költészet Napja József Attilára emlékezünk! Hírek a Faluházból Március 1-én tartotta soron következő foglalkozását a felnőtt színjátszó kör. A kiválasztott népi színművet már próbálják is. Reményeik szerint nyáron, a Falunapra már színpadképes lesz a darab. Március 14-én nyugdíjasok egy csoportja színházban volt, a Szegedi Nemzeti Színházban nézték meg a Mária főhadnagy című operettet. A zenés mű sikert aratott a nézők körében, ősszel újra szervezünk színházlátogatást. Április 11-én 17 órakor teadélután lesz a Nyugdíjas Klub tagjainak, várjuk pártoló tagok jelentkezését is. Vendég lesz Varga Anna nóta énekes Makóról. Nemzeti ünnepünk alkalmából Nemzetiségi Népdalköri Találkozó volt Hódmezővásárhelyen. Itt a Kerekes Márton Citerazenekar és Népdalkör képviselte településünket, Tóth Tamás vezetésével. A fellépő együttesek között üdítő színfolt volt a fiatalokat is felvonultató apátfalvi csoport, nagy sikert arattak katonanótáikkal. Fabula a faluba A márciusi vetélkedő kérdéseit a Túl az aktahegyen csapat állította össze. Rajzból kellett kitalálni a szólásmondást, híres emberek adtak fel álláshirdetést, a pápaválasztás is alkalom volt feladatok megoldására. Totó és szókereső, ügyességi játékok tették teljessé az estét. A vetélkedőt a Rátóti csikótojás csapat nyerte, április 18-án, csütörtökön 17 órakor lesz a következő forduló. A Dömötör István Foto Klub április 25-én, csütörtökön 17 órakor tartja következő összejövetelét. Várjuk a régi fényképek kedvelőit egy jó hangulatú, beszélgetős délutánra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk klubjainkba és rendezvényeinkre! Láttam Uram, a hegyeidet S olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.... Isten (1925 ősze) Segíts, hogy segíthessünk! Mészáros Réka Április 26-án (péntek) órakor az Apátfalvi Faluházban Jótékonysági est a kis Mészáros Rékáért, akiről szeptemberben derült ki, hogy akut limfoblasztos leukémiában szenved és jelenleg is gyógykezelés alatt áll. Szülei hálásan fogadnak minden segítséget. Az estre, mely Ő érte szól, szeretettel várunk mindenkit. Fellépők: Baka Mihály,Tóth Tamás Pátfalvi énekek Apátfalvi Hagyományőrző Fiataljai Dél alföldi táncok Forgatós Táncegyüttes Makó Csenteri Andrea és Dékány Sándor Duma Árpád kalotaszegi legényes Mazsorett Tini csoport felkészítő Mátó Mátyásné Csomor Nóra ének Dózsa György Ált. Iskola 3. osztályos tanulói Retró buli felkészítő Mátó Mátyásné Csapó Jánosné Icu vers Esőnap Álomszínház Kiszombor (Rejtő Jenő: Herkules bonbon) vezető Farkas Éva Langó Dorina fuvola Opál tánccsoport keleti táncok Vezető: Zölleiné Takács Anna Az est műsorvezetője: Mátó Lajos iskola igazgató A belépő ingyenes, de lehetőség van adományozásra, melyet a fellépők a kis Rékának és családjának ajánlanak fel. Támogatók: Apátfalvi Takarékszövetkezet, Apátfalvi Faluház, NR-sound hangtechnika, Apátfalvi Hírek, Makói MOZAIK Hálás köszönet a fellépőknek, segítőknek, ötletadóknak és mindenkinek akik, igent mondtak, hogy ez az est létrejöjjön. Zölleiné Takács Anna szervező

6 6 Apátfalvi Hírek április Májusi előzetes a Faluházból Május 1-én kerül megrendezésre az I. Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál községünkben. Résztvevők: Törökország, Zonguldak helységből a HASAD táncegyüttes. Románia, Nagyszalonta településről a TOLDI együttes. Szegedről a MOTOLLA néptáncegyüttes. Apátfalváról a Kardos István csoport. A délelőtti órákban közös főzésre, kézműves foglalkozásra, ügyességi játékokra kerül sor a Rendőrséggel szembeni füves területen. Délután 15 órakor menettánccal köszöntik a település lakóit a táncosok. 16 órakor kezdődik a Faluház színpadán az együttesek műsora, melyet táncház követ a kora esti órákig. A fesztivál május 2-án Magyarcsanádon és Szegeden folytatódik, majd május 3-tól Nagyszalonta és Margitta látja vendégül a fellépőket. MAJÁLIS Rendhagyó május 1-i programra várja a falu lakosságát Apátfalva Község Önkormányzata. A Faluház Május 1-i előzeteséből látható, színes programot ajánlunk az ünnepre. A közös főzés most sem maradhat el, várjuk a főzőversenyre a civil szervezeteket, intézményeket, családokat, baráti társaságokat. Jelentkezési határidő: április 26. péntek Helye: Faluház Asztalokról, tűzifáról az önkormányzat gondoskodik. Tisztelt Adófizető Polgárok! Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közhasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel évi adójuk 1% - át részükre,. Adószáma: Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. Tel.: (06-62) Köszönjük, hogy gondolt ránk! Fontana Optika Jól lát? INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT DR. LAJOS JUDIT S Z EMÉ S Z FŐORVOSNŐVE L szemüvegrendelés a helyszínen Védőnői Szolgálat én SZERDÁN 13:00-17:00-ig Az elkészült szemüvegeket személyesen adjuk át. Egészségkártya elfogadóhely Nyugdíjas és diák kedvezmény Szemüveglencsékre és keretekre 10% - 50% Telefon: 62/ , 30/ , 30/ Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5. nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 Olcsó Számítógép! Nem kell Makóra utazni! Internet számítógépek Ft Játékra számítógépek Ft-tól Számítógép, notebook, javítása, telepítése, bővítése; szaktanácsadás, új gépek összeépítése, beszerzése. Kiss-Kamilla Bt Apátfalva, Dózsa György u. 19. Papp József 06-20/ FELHÍVÁS Tisztelettel megkérem a régi és leendő ügyfeleimet, hogy a évi adóbevallásuk elkészítésének ügyében lakásomon keressenek: Apátfalva, Nagyköz u. 11/a alatt és NE a munkahelyemen, a Polgármesteri Hivatalban. Megértésüket köszönöm. Sókiné Kubinyi Éva adótanácsadó Tel.: 06/20/ Sírhalmod mellé halkan lépek, Csókomat teszem fejfádra, Emléked él és élni fog, Még szívünk e földön dobog. Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk ifj. Tamasi Ferenc temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Apátfalva BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Tűzifa Barna és kazánszén Alágyújtós és Koromtalanító Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ Bíró Antal REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ Vakcinázott napos csibe és előnevelt előjegyezhető. Apátfalva, Restásné Katika tápboltjában. Tel.: 06/20/ Apátfalva, Széchenyi u. 31. sz. ház eladó! Érd.: 06/30/ Apátfalva, Szabadság u. 31. sz. összkomfortos parasztház sürgősen eladó, 2,8 M. Ft. Tel.: APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben