Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 4.szám április Nyílt levél az apátfalvi Sziget földterületek megmentése érdekében Tisztelt Sziget-tulajdonosok! Jelen levelünkkel azért fordulunk Önökhöz, mert a megvalósulni készülő apátfalvi Szigetprojekttel (célkitermelőhely létesítése) nem értünk egyet, annak megvalósulásához földterületeink eladásával nem járulunk hozzá. Mivel ezek a földterületek sok, jelen nyílt levelet aláíró megélhetésének egy részét biztosítja, erős a személyes kötődés. Gyermekeink jövőjének biztosítása szempontjából is fontos a tulajdonunk megmaradása. Az aláíró Sziget-tulajdonosok nevében kijelentjük: Tekintettel arra, hogy meggyőződésünk szerint a célkitermelőhely létesítése hátrányosan érinti a Szigetben lévő földtulajdonosokat kérjük, hogy tartsák tiszteletben döntésünket, miszerint földjeinket nem adjuk el. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tulajdonunk döntésünk értelmében a célkitermelő hely megvalósulása esetén is érintetlen maradjon, az ott lévő gazdálkodást ne lehetetlenítsék el. Az eladott földterületeken megvalósuló beruházás az el nem adott területekre is kihatással lehet. Ezért kérjük a Képviselő -testületet, hogy folyamatosan tájékoztassa az érintett lakosságot a célkitermelőhely létesítésének részleteiről, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne érje, vagy minél kisebb érdeksérelem érje a Szigetben továbbra is gazdálkodni kívánó földtulajdonosokat. Bízunk abban, hogy minél többen állnak kezdeményezésünk mellé, vagyis, minél kevesebben adják el földjeiket a Szigetben és más területeken célkitermelő-hely létesítése érdekében, hiszen Apátfalva lakosságának túlnyomó részét hosszú távon negatívan érintheti a föld kitermelése, a termőterületek termelés alól történő kivonása. Eddig aláírásukkal, mintegy negyvenen csatlakoztak felhívásunkhoz az aláírásgyűjtő ívet alá lehet írni a Polgármesteri Hivatalban és a Faluházban. Apátfalva, március 29. (Melléklet: támogatók listája) Fazekas István Célkitermelőhely létesítése a Maros ártérben lévő Szigetben Kisajátítás ebben az esetben szóba sem jöhet Bizonyára az érintettek már tudomást szereztek arról, hogy felvásárolják a Szigetben található földeket. Sokan nincsenek kellő információ birtokában, hogy ki miért vásárolja föl, kötelező-e eladni vagy aki művelni akarja az művelheti-e tovább a földjét. A következő tájékoztató ezen kérdések megválaszolására szolgál, egyet már az elején fontos leszögezni. Tekintettel arra, hogy a Sziget nem a létesítendő M43 gyorsforgalmi út nyomvonalába esik, ezért nem sajátíthatják ki az itt lévő földeket, tehát senkinek sem kötelező eladni. Mindenki azt teszi a saját tulajdonával, amit jónak lát, ha akarja eladja, ha akarja műveli tovább és természetesen az eladási ár is saját döntésén alapul. A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. a generál kivitelezője az M43-as autópályának. A gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag kitermelésére az autópálya nyomvonalának km szélességű környezetében célkitermelőhely létesíthető. A Duna Aszfalt Kft. mérései alapján (a kitermelendő homok minősége és a létesítendő autópálya távolsága) legalkalmasabb területnek a célkitermelőhely létesítésére a Sziget területe bizonyult. A célkitermelőhely nagyságát 70 hektárra tervezik, az igénybe vehető területnek a megvásárlása elkezdődött. A célkitermelő hely létesítését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága engedélyezi. A Duna Aszfalt Kft. megbízást adott az Optima - Projekt Kft-nek célkitermelőhely hatósági engedélyeztetésének előkészítésére, a földtulajdonosi egyezségek lefolytatására. A Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint erre azért van szükség, mert a célkitermelőhely létesítésére alkalmas földterületeken található földrészleteket először össze kell vonni, majd át kell minősíttetni a Földhivatallal bányatelekké, mely költséges és időigényes feladat, mely nem várható el az egyes földtulajdonosoktól. Továbbá a földvásárlásra vonatkozó törvényi szabályozás szerint termőföldet gazdasági társaság nem vásárolhat, ezt csak a terület bányatelekké történő átminősítése után teheti meg. Ezért az Optima Projekt Kft. munkakapcsolatban van Kalamán Lászlóval, aki tartózkodási helyet létesített a Hunyadi u. 6/c. szám alatti lakásban. Kalamán László felvásárolja a Szigeteket, ezután összevonásra kerülnek, majd kérelmezi a művelési ág változtatását a Földhivatalnál. A művelési ág változás engedélyezését követően kezdődhet a célkitermelői hely engedélyeztetési eljárása, amit már a Duna Aszfalt Kft-nek kötelessége végezni a jelenlegi törvényi szabályozás szerint. A Bányakapitánysághoz benyújtott kérelemhez mellékelni kell az érintett területeken tervezett célkitermelő hely komplex műveleti tervét, ehhez ki kell kérni minden érintett hatóság állásfoglalását. A Bányakapitányság a célkitermelést jóváhagyó határozatában meghatározza a tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját, amely a tájrendezési feladatok elvégzését is magában foglalja. A Duna Aszfalt Kft ha egybefüggő területenként nyit meg egy-egy kitermelő helyet, a homok kitermelése várhatóan néhány hónapon belül megkezdődik. A kitermelés során a kitermelő hely megközelítéséhez szükséges földutakat stabilizálja és karbantartja. A jelenlegi tervek szerint az eredeti terepszint nem lesz helyreállítva. A kitermelés után a célkitermelőhely területét a Duna Aszfalt ingyenesen átadja a Nemzeti Földalapnak, majd a természetvédelmi hatóság vizes élőhely létrehozását tervezi a területen (természetvédelmi terület). A Duna Aszfalt Kft. a Sziget teljes területét fel kívánja vásárolni. Azok a tulajdonosok, akik nem kívánják területüket eladni, tovább folytathatják a földművelést a Szigetben. Természetesen az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a területre, hiszen fontos, hogy a területen továbbra is termelni kívánó helyi lakosokat minél kevesebb érdeksérelem érje. Később a természetvédelmi területté nyilvánítás során jöhet szóba a kisajátítás (pénzbeli megváltás vagy földcsere), amit már a Nemzeti Földalap (vagyis a Magyar Állam) végez. Ez azonban semmilyen kapcsolatban sincs a célkitermelőhely létesítésével vagy az autópálya építésével. Varga Péter polgármester

2 2 Apátfalvi Hírek április ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Képviselő-testület március 26-án tartotta soros ülését. Első napirendi pont keretében a Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház, Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Családi Napközi beszámolt a képviselő-testületnek a évi munkájáról. Az intézmény feladata a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodás nyújtó ellátás biztosítása, az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, egyéb szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése ben az étkeztetést 56 fő, a házi segítségnyújtást 9 fő, a nappali ellátást nyújtó idősek klubját 26 fő vette igénybe napi átlagos szinten. A családsegítő szolgálatot 357 fő, 1695 esetben különböző életviteli gondokkal kereste fel. A gyermekjóléti szolgálat munkatársait családi konfliktusok, gyermeknevelési gondok, gyermekintézetben való beilleszkedési nehézség miatt kereseték fel. A családi napköziben 6 hónapos kortól biztosított a gyermekek napközbeni felügyelete, gondozása, ellátása. Az intézmény a feladatainak az ellátásához megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A képviselő-testület munkaterve alapján a polgármesteri hivatal is beszámolt a évi munkájáról. A polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladata és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A polgármesteri hivatal végzi és előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági ülések jegyzőkönyvének elkészítését, a rendeletek kihirdetését, a jegyzőkönyvi kivonatok továbbítását. A nemzetiségi önkormányzatok (cigány, román) képviselő-testületei, működési feltételeinek biztosítása a polgármesteri hivatal feladata ben 7313 ügyirat került iktatásra, amely 351-el több a évben. A beszámoló részletesen tartalmazza az általános és egyéb igazgatási továbbá az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási, hagyatéki, szociálpolitikai, egészségügyi és gyámügyi, építésügyi, műszaki, szabálysértési, közoktatási, közművelődési, pénzügyi és adóügyi tevékenységet. A képviselő-testület megtárgyalta a évi Szent Anna napok programtervezetét. A részletes programokról a község lakói az Apátfalvi Hírekből és a községben kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak. A rendeletek és előterjesztések napirendi pont keretében került sor Apátfalva község vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, többször módosított 13/2012.(VIII.29.) Ör. módosítására, a Csanád-Mikrotérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára, közterület használati díj megállapítására, a bezárt szeméttelep rekultivációját megelőző önkormányzati feladatokról, amely a szomszédos magántulajdonban lévő földek tulajdonosait érinti. A képviselő-testület elfogadta a Maros u. 4. és a Hunyadi u. 20. szám alatti ingatlanoknak az önkormányzat részére történő felajánlását. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően zárt ülés keretében került megtárgyalásra a szociális igazgatással összefüggő előterjesztések tárgyalása. A Maros árterében lévő a Szigetben létesítendő célkitermelőhely előkészületi munkáiról tájékoztatást adott Varga Antal a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója. A napirend tárgyalásánál több mint 50 érintett tulajdonos is részt vett. A jelenlévők sok kérdést tettek fel, melyekre az igazgató úr válaszolt. Kihangsúlyozta, hogy az a céljuk: minden földtulajdonossal korrekt megállapodás alapján szeretnék megkötni az adásvételi szerződést a célkitermelőhely létesítése érdekében. (A képviselő-testület által tárgyalt előterjesztés az újság első oldalán olvasható.) MÁRCIUS HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS : Papp Barbara Rozsnyai Klaudia Papp Endre Apátfalva, Széchenyi I. u : Fazekas Jázmin Fazekas Tünde Ciucasel Mircea Apátfalva, Templom u HALÁLESET Tamasi Ferenc Apátfalva, Széchenyi I. u. 24. Élt: 49 évet Restás Mihály Apátfalva, Móricz Zs. u. 35. Élt: 76 évet Nagy Ilona Apátfalva, Móricz Zs. u. 20. Élt: 57 évet Mátó Istvánné (Balog-Vig Anna) Apátfalva, Maros u. 57. Élt: 89 évet HÁZASSÁGKÖTÉS Szilvási Gabriella és Rédai László Apátfalva, Maros u. 47. és Makó, Klapka u. 35. Az óvodai farsangot követően, az óvodák csoportjaiban megkezdődtek a nyíltnapok. Az első a Dózsa György utcai óvoda Napraforgó csoportjában volt, Tavaszváró farsangi mulatság keretében. Ezt követte a Maros utcai óvoda Katica csoportja. Sokoldalú tevékenységek bemutattak be, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek az óvodai nevelés területeire. Ízelítőt láthattak anyanyelvi nevelés, zenei nevelés, testnevelés és matematika tevékenységi körökből. A Margaréta csoport nyíltnapján a szülők nagyszülők megfigyelhették, hogy az állatok témakör komplex feldolgozása során, milyen sokoldalú ismereteik vannak a gyermekeknek. Sor került a Dózsa György utcai óvoda Hétszínvirág csoportjának nyíltnapjára is. Témáját a Víz világnapja, és a Mozgáskotta módszer változatos bemutatása adta. Nyíltnapok az Apátfalvi Bíbic Óvodában A Rákóczi utcai óvodában, a Napsugár csoportjában az óvodapedagógusok a színek témakör feldolgozását mutatták be. Jól ötvözték a húsvéti készülődéssel, komplex tevékenység napot láthattak a résztvevők. A Szivárvány csoportban a nyílt napra érkezők szintén komplexen szervezett foglalkozáson vehettek részt az évszakok összehasonlításával. Kiemelt témakör volt a tavasz és a hozzá kapcsolódó ünnepkör. A Nagylaki Tagintézményben a nyíltnap Húsvétváró nyuszi-nap volt, ahol különböző tevékenységekkel hangolódtak, készülődtek az ünnepre. A nyíltnapok iránti érdeklődés, mint minden évben, most is nagy volt. A szülők ilyenkor kapnak betekintést gyermekük óvodai életéről, az ott folyó tevékenységekről, nevelőoktató munkáról. A középső-nagy csoportok nyíltnapjain az iskola tanítói is képviseltették magukat, ismerkedhettek a gyermekekkel, szülőkkel, és rövid megbeszélést folytattak a csoportot vezető óvónőkkel.

3 2013. április Apátfalvi Hírek 3 Lakossági tüdőszűrés Apátfalván között A szűrés időpontja: mindennap A szűrés helye: Faluház előtti tér 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe 40 éves kor alatt: -a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1700 Ft Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető A foglalkozás egészségügyi ( Alkalmassági ) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1700 Ft. Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2.. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézmény ekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények: szakközépiskola szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát felsőoktatási intézmény A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges. AKI VÉRT AD ÉLETET MENT Véradás lesz Apátfalván április 30-án 8-11 óráig a Faluházban. A véradás: életmentés, emberi szolidaritás, áldozat, együttérzés a bajba jutottal, kapcsolat két ismeretlen ember között, a humanitás üzenete. Magyarországon évente egység vér szükséges a betegellátás számára. Egy véradással három betegen segíthet. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható. Ha Ön egészségesnek érzi magát, jöjjön el a véradásra, segítsen embertársain. Tisztelettel Kerekes Gézáné véradás szervező Eboltásról és Mikrochip megjelöléséről Tisztelt Eb Tulajdonosok! Az ebek évenként kötelező összevezetéses veszettség elleni oltását májusra tervezzük. Az összevezetéses eboltásnál, csak olyan kutyát lehet beoltani, amelyik mikrochippel meg van jelölve. Az összevezetéses oltásnál nem lesz lehetőség chip beültetésre, ezért kérem a chip beültetésről az oltás előtt szíveskedjenek gondoskodni! A mikrochip beültetéssel kapcsolatos bejelentés, időpont egyeztetés személyesen, vagy telefonon lehetséges. Telefonszámom: 06/20/ Dr. Kovács József állatorvos Beszélgetések a könyvtárban április 18-án, csütörtökön 17 órától a könyvtár vendége lesz Juhász Orsolya főiskolai tanár, akinek számos publikációja jelent meg a magyar gyermek és ifjúsági irodalom kutatásában. Előadásának témája: Hogyan szerettessem meg a gyermekemmel az olvasást? címet viseli. Ötleteket és segítséget kíván nyújtani az olvasás népszerűsítésére, hogy az olvasás élmény legyen! Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket és pedagógusokat egy kellemes délutánra. Összefogás a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése cím elnyeréséért Várjuk mindazon vállalkozó kedvű olvasók jelentkezését, akik szívesen részt vesznek olvasásnépszerűsítő játékunkba. A játék időtartama: február július 31. Minden települési könyvtárban megtalálható a 200 könyvet tartalmazó könyvlista, amelyből olvasnivalót válogathatnak a játék résztvevői. Minden könyvhöz 3 kérdésből álló ellenőrző teszt tartozik, melynek kitöltésével igazolják a kiválasztott könyvek elolvasását. A játék győztese a A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése cím mellett értékes könyvvásárlási utalványt nyerhet a könyvtára számára. További információkért forduljanak bizalommal a Faluház dolgozóihoz! INGYENES ANGOL NYELVTANFOLYAM A TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése című pályázat keretében a felnőtt lakosság részére angol nyelv tanulására nyílik lehetőség településünkön. A képzésben részt vehet minden 18. életévét betöltött felnőtt - felső korhatár nincs - aki nem áll középiskolai, felsőoktatási államilag finanszírozott szakon hallgatói jogviszonyban. Regisztrálni a oldalon és a Faluházban lehet. A képzési lehetőségek: 100 órás kezdő angol nyelvtanfolyam 60 órás haladó, intenzív angol nyelvtanfolyam A csoportok minimális létszáma 12 fő. A képzés helyszíne: Faluház terme Kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a Faluház dolgozóihoz! Várjuk mielőbbi jelentkezését! Ebzárlat, legeltetési tilalom! Dr. Kocsubé Sándor járási főállatorvos Apátfalva község közigazgatási területére március 31-től április 13-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el március 31. és április 5. között történt a rókák veszettség elleni repülőgépes csalétkes immunizálása ig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, a jelzett időszak alatt csak pórázon szabad közterületre vinni. Ezen időszak alatt tilos a legeltetés! A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség. A betegség legfőbb terjesztője a róka. Aki elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul értesítse az állatorvos, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot.

4 4 Apátfalvi Hírek április Víz Világnapja március 21-én délután iskolánkban a Víz Világnapja alkalmából játékos, ügyességi vetélkedőt rendeztünk, melyre a magyarcsanádi iskola tanulóit is meghívtuk. Alsó évfolyamon osztályonként 3 tanuló vett részt. A verseny két részből állt. Első feladatként egy karton dobozból kellett akváriumot kialakítani, élőlényekkel, növényekkel A gyerekek nagyon kreatívak voltak és nagyon szép alkotások születtek, melyek az iskola földszintjén megtalálhatóak. A vetélkedő második részében ügyességi feladatok következtek, 1 perc és nyersz címmel. Résztvevő csapatok és helyezéseik 1. osztály: Veréb Márk, Fazekas Andrea, Joó Sebestyén ( 4. helyezett csapat) 2. a osztály: Simon Brigitta,Antal Tamás, Borbély Bence Boldizsár(2. helyezett csapat) 2. b osztály: Baka Petra, Dobos Gábor, Kerekes Bence (3. helyezett csapat) 3. osztály: Mátó Domonkos, Veréb Virág, Varga Réka (1. helyezett csapat) 4. osztály: Farkas Viktória, Kányási Evelin, Bucsu Atilla (4. helyezett csapat) Felső tagozatos osztályokban előzetes feladatokat is kaptak a versenyzők, melyek után játékos sorversenyen vehettek részt. 1. helyezett: Főnix csapat (Magyarcsanádi iskola 8. osztályosai-faludy Olivia, Luncz Lili, Gán Alexandra) 2. helyezett: Levelibékák (Farkas Leila, Paku Ákos Jakobovics Márk) 3. helyezett: Halak (Sóki Krisztián,Borsos Mihály,Dimovics József) A délután nagyon jól sikerült, a gyerekek jól érezték magukat és rengeteg ajándékkal térhettek haza. A délután fő támogatói: Makó- Térségi Víziközmű Kft., Apátfalvi Takarékszövetkezet, Kerekes Róbertné egyéni vállalkozó. Az Országos Erdészeti Egyesület a házi berkenyét választotta az év fafajának. A középhegységek melegebb, délies kitettségű oldalain tölgyesekben, bokorerdőkben, erdőszéleken és a régi gyümölcsösökben, szőlőkben általában szálanként előforduló fafaj termését évezredek óta fogyasztja az ember. Napjainkban leginkább a gyümölcséből főzhető pálinka révén ismert. A középkorban minden hazai kolostorkert gyümölcsfái között fellelhető volt. Emlékeit a dunántúli szőlőhegyek több évszázados hagyásfái őrzik. A Balaton déli partján, Teleki szőlőhegyén áll a kb. 300 éves védett házi berkenye, amelynek kerülete eléri a 320 cm-t. Egyedei igen magas, éves kort is képesek megélni. A közepes termetű (20-25 m) fa alakja meglehetősen változó: szabad állásban törzse zömök, vastag, terpeszkedő ágakra bomlik, zárt erdőben ugyanakkor egyenes, jól feltisztuló törzset és nyúlánk koronát fejleszt. Kérge fiatalon vörösesbarna, idővel azonban sötétbarnára változik, és repedezettsége idősebb korára az ágakra is átterjed. Tojásdad rügyei Restás Marianna, Varga Klára szervezők ragadósak, végein molyhosak, páratlanul szárnyalt levelei lándzsás, 3,5-5 cm hosszú levélkéből állnak. Fehér virága májusban nyílik, nyakas körte vagy gömbölyded alakú termései pedig szeptemberben érnek. A sárga, a napos oldalon pirosló gyümölcs nagyon mutatós, de a sok csersavtól akkor még élvezhetetlenül fanyar, innen kapta népi elnevezését, a fojtós jelzőt. A fáról lehullva aztán a magas cukortartalmának köszönhetően gyorsan szottyosodik és a naspolyához hasonlóan fogyasztható. Terméséből lekvár, pálinka készíthető. Lekvárja önmagában alma ízű. Sokat kell azonban várni a gyümölcsre, hiszen éves korában hozza az első virágait, termésére pedig csak 30 éves korától lehet számítani. A berkenye nemzettségnek a világon közel 200, Európában 92, hazánkban pedig mintegy 40 faja és alfaja ismert, még a közelmúltban is találtak újakat a Vértesben. Az év fája: 2013-ban a Házi berkenye (Sorbus domestica) (Forrás: (Az év madara és fája: cikkeket összeállította: Móricz Ágnes) Az év madara: a gyurgyalag A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el Az év madara programját. Ennek célja, hogy a társadalommal megismertesse azokat a madárfajokat vagy fajcsoportokat, amelyek védelmében a lakosság vagy annak egyes csoportjai (például gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) különösen fontos szerepet kaphatnak. Az év madarának csak olyan fajt választanak, amelynek folyamatos védelmében az egyesület tevőlegesen is részt vesz. A gyurgyalag hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. A faj nem csak trópusi színeivel kapcsolódik a melegebb éghajlathoz, hanem hosszú távú vonulóként a telet Afrikában tölti, költeni csak a legmelegebb hónapokra jön hozzánk. Májusban érkezik és szeptember végére már el is hagyja a Kárpát-medencét. Méhészmadárnak is hívják, mivel darazsak, lepkék és egyéb repülő rovarok mellett méheket is fogyaszt. A házi méh ugyanakkor csak kis részét képezi a táplálékának, leginkább csak hűvös időben fogyasztja. A gyurgyalag fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke Ft. A gyurgyalag partfalba vájt üregben fészkel, ritkán rövidfüves területen a földbe ássák üregüket. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettségűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. (Forrás: Az_év_madara, MEGHÍVÓ A Bökény népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár április 27-én, szombaton 10-órától a hagyományosan megrendezésre kerülő íjásztalálkozóra, az apátfalvi lőtérre! A helyszínen lehetőség nyílik a találkozó programjának megnézésére, lovas kocsizásra. Délután 15 órától kerül sor, a Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesület nagyszabású bemutatójára: fegyvereik kipróbálása, a MAGYAR HADTÖRTÉNETTEL VALÓ ISMERKEDÉS. Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség Bökény népe Kulturális és Harcművészeti Egyesület

5 2013. április Apátfalvi Hírek 5 Három nevezésből négy díj Március 13-án nagy izgalmak közepette indult útnak reggel a helyi Hagyományőrző Csoportból Csapó Jánosné, Baka Mihály, Kakas István és Kakas Istvánné, Langó Imre és Langó Imréné valamint Langó Mátyás és Langó Mátyásné. Hangszereikkel együtt jöttek a zenészek is, Fejes József, Kerekes József, Suhajda Zsolt, Tóth L. Ferenc és Varga László. Apátfalváról többen is elkísértük őket, természetesen ott volt Tőtős Hortenzia csoportvezető és Tóth Tamás, mint zenei kísérő. A VI. Szeged és Szeged-kistérségi Nyugdíjas Ki Mit Tud döntője volt a cél, melyet az új Szent György Albert Agórában rendeztek meg. A fellépők között hallhattunk vers- és prózamondókat, énekeseket, hangszeres zenészt, rövid irodalmi jelenetek előadóit, néptáncot, cigánytáncot és népdalkört. Az elhangzott produkciók igényesek voltak, a szereplők felkészültek, a zsűri pedig figyelmes. Három kategóriában neveztek a csoport említett tagjai, versmondásban Csapó Jánosné, népdaléneklésben Baka Mihály, Tóth Tamás zenei kíséretével és 4 nyugdíjas pár apátfalvi lassú és friss csárdással. Egy rövid tréfás anekdota egészítette ki az elődöntőhöz képest a táncot ez meg is alapozta a hangulatot. Kategóriájában Csapó Jánosné elhozta az első díjat. Arany János: Ágnes asszony című balladáját megrázó erővel adta elő, teljesen lenyűgözte a közönséget. Baka Mihály különdíjat kapott hiteles, szép népdal énekléséért. A Hagyományőrző csoportból alakult táncosok zenekari kísérettel adták elő produkciójukat. Zajos sikert arattak, visszatapsolta őket a jelenlévő közönség. Kategóriájukban ők is az első díjat kapták. Különdíjat érdemelt a zsűri döntése alapján a csoport zenekara. Méltatták a táncosok és a zenészek hozzáállását, összetartását és a műsorszám színvonalát. Minden résztvevőnek köszönjük munkáját, fáradozását és, hogy elvitték Apátfalva jó hírét a megyében. Gratulálunk az elért helyezésekhez. Április 13-án, szombaton Kapuváron kerül megrendezésre a hagyományőrző csoportok minősítője. Csoportunk az apátfalvi lakodalmi szokások összeállítással vesz részt ezen a megmérettetésen. Szurkoljanak nekik itthonról, legyenek velük lélekben a jó eredményért! Április 11. Költészet Napja József Attilára emlékezünk! Hírek a Faluházból Március 1-én tartotta soron következő foglalkozását a felnőtt színjátszó kör. A kiválasztott népi színművet már próbálják is. Reményeik szerint nyáron, a Falunapra már színpadképes lesz a darab. Március 14-én nyugdíjasok egy csoportja színházban volt, a Szegedi Nemzeti Színházban nézték meg a Mária főhadnagy című operettet. A zenés mű sikert aratott a nézők körében, ősszel újra szervezünk színházlátogatást. Április 11-én 17 órakor teadélután lesz a Nyugdíjas Klub tagjainak, várjuk pártoló tagok jelentkezését is. Vendég lesz Varga Anna nóta énekes Makóról. Nemzeti ünnepünk alkalmából Nemzetiségi Népdalköri Találkozó volt Hódmezővásárhelyen. Itt a Kerekes Márton Citerazenekar és Népdalkör képviselte településünket, Tóth Tamás vezetésével. A fellépő együttesek között üdítő színfolt volt a fiatalokat is felvonultató apátfalvi csoport, nagy sikert arattak katonanótáikkal. Fabula a faluba A márciusi vetélkedő kérdéseit a Túl az aktahegyen csapat állította össze. Rajzból kellett kitalálni a szólásmondást, híres emberek adtak fel álláshirdetést, a pápaválasztás is alkalom volt feladatok megoldására. Totó és szókereső, ügyességi játékok tették teljessé az estét. A vetélkedőt a Rátóti csikótojás csapat nyerte, április 18-án, csütörtökön 17 órakor lesz a következő forduló. A Dömötör István Foto Klub április 25-én, csütörtökön 17 órakor tartja következő összejövetelét. Várjuk a régi fényképek kedvelőit egy jó hangulatú, beszélgetős délutánra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk klubjainkba és rendezvényeinkre! Láttam Uram, a hegyeidet S olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.... Isten (1925 ősze) Segíts, hogy segíthessünk! Mészáros Réka Április 26-án (péntek) órakor az Apátfalvi Faluházban Jótékonysági est a kis Mészáros Rékáért, akiről szeptemberben derült ki, hogy akut limfoblasztos leukémiában szenved és jelenleg is gyógykezelés alatt áll. Szülei hálásan fogadnak minden segítséget. Az estre, mely Ő érte szól, szeretettel várunk mindenkit. Fellépők: Baka Mihály,Tóth Tamás Pátfalvi énekek Apátfalvi Hagyományőrző Fiataljai Dél alföldi táncok Forgatós Táncegyüttes Makó Csenteri Andrea és Dékány Sándor Duma Árpád kalotaszegi legényes Mazsorett Tini csoport felkészítő Mátó Mátyásné Csomor Nóra ének Dózsa György Ált. Iskola 3. osztályos tanulói Retró buli felkészítő Mátó Mátyásné Csapó Jánosné Icu vers Esőnap Álomszínház Kiszombor (Rejtő Jenő: Herkules bonbon) vezető Farkas Éva Langó Dorina fuvola Opál tánccsoport keleti táncok Vezető: Zölleiné Takács Anna Az est műsorvezetője: Mátó Lajos iskola igazgató A belépő ingyenes, de lehetőség van adományozásra, melyet a fellépők a kis Rékának és családjának ajánlanak fel. Támogatók: Apátfalvi Takarékszövetkezet, Apátfalvi Faluház, NR-sound hangtechnika, Apátfalvi Hírek, Makói MOZAIK Hálás köszönet a fellépőknek, segítőknek, ötletadóknak és mindenkinek akik, igent mondtak, hogy ez az est létrejöjjön. Zölleiné Takács Anna szervező

6 6 Apátfalvi Hírek április Májusi előzetes a Faluházból Május 1-én kerül megrendezésre az I. Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál községünkben. Résztvevők: Törökország, Zonguldak helységből a HASAD táncegyüttes. Románia, Nagyszalonta településről a TOLDI együttes. Szegedről a MOTOLLA néptáncegyüttes. Apátfalváról a Kardos István csoport. A délelőtti órákban közös főzésre, kézműves foglalkozásra, ügyességi játékokra kerül sor a Rendőrséggel szembeni füves területen. Délután 15 órakor menettánccal köszöntik a település lakóit a táncosok. 16 órakor kezdődik a Faluház színpadán az együttesek műsora, melyet táncház követ a kora esti órákig. A fesztivál május 2-án Magyarcsanádon és Szegeden folytatódik, majd május 3-tól Nagyszalonta és Margitta látja vendégül a fellépőket. MAJÁLIS Rendhagyó május 1-i programra várja a falu lakosságát Apátfalva Község Önkormányzata. A Faluház Május 1-i előzeteséből látható, színes programot ajánlunk az ünnepre. A közös főzés most sem maradhat el, várjuk a főzőversenyre a civil szervezeteket, intézményeket, családokat, baráti társaságokat. Jelentkezési határidő: április 26. péntek Helye: Faluház Asztalokról, tűzifáról az önkormányzat gondoskodik. Tisztelt Adófizető Polgárok! Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közhasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel évi adójuk 1% - át részükre,. Adószáma: Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. Tel.: (06-62) Köszönjük, hogy gondolt ránk! Fontana Optika Jól lát? INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT DR. LAJOS JUDIT S Z EMÉ S Z FŐORVOSNŐVE L szemüvegrendelés a helyszínen Védőnői Szolgálat én SZERDÁN 13:00-17:00-ig Az elkészült szemüvegeket személyesen adjuk át. Egészségkártya elfogadóhely Nyugdíjas és diák kedvezmény Szemüveglencsékre és keretekre 10% - 50% Telefon: 62/ , 30/ , 30/ Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5. nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 Olcsó Számítógép! Nem kell Makóra utazni! Internet számítógépek Ft Játékra számítógépek Ft-tól Számítógép, notebook, javítása, telepítése, bővítése; szaktanácsadás, új gépek összeépítése, beszerzése. Kiss-Kamilla Bt Apátfalva, Dózsa György u. 19. Papp József 06-20/ FELHÍVÁS Tisztelettel megkérem a régi és leendő ügyfeleimet, hogy a évi adóbevallásuk elkészítésének ügyében lakásomon keressenek: Apátfalva, Nagyköz u. 11/a alatt és NE a munkahelyemen, a Polgármesteri Hivatalban. Megértésüket köszönöm. Sókiné Kubinyi Éva adótanácsadó Tel.: 06/20/ Sírhalmod mellé halkan lépek, Csókomat teszem fejfádra, Emléked él és élni fog, Még szívünk e földön dobog. Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk ifj. Tamasi Ferenc temetésén részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Apátfalva BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Tűzifa Barna és kazánszén Alágyújtós és Koromtalanító Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ Bíró Antal REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ Vakcinázott napos csibe és előnevelt előjegyezhető. Apátfalva, Restásné Katika tápboltjában. Tel.: 06/20/ Apátfalva, Széchenyi u. 31. sz. ház eladó! Érd.: 06/30/ Apátfalva, Szabadság u. 31. sz. összkomfortos parasztház sürgősen eladó, 2,8 M. Ft. Tel.: APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Nemzetiségi Nap rendezvényére.

Nemzetiségi Nap rendezvényére. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 12. szám 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Apátfalva Község Képviselő-testülete nevében

Részletesebben

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 11. szám 2013. november Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk 90. születésnapja alkalmából Ludányi

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április

Választási Híradó. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. V. évfolyam 4. szám 2010. április Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 4. szám 2010. április Választási Híradó A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE A 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 1. fordulóját

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál.

vagy a http://szennyviz.mako.hu weboldalon talál. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 10. szám A STABAG-MML Kft. végezheti a makói szennyvíztisztító telep bővítésének és korszerűsítésének építési munkáit Makó,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. április Félév a város életében Lassan félév telt el az októberi helyhatósági választások óta. Az eltelt időben végzett munkáról, a folyamatban

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. április 28. II. évfolyam 16. szám Április 28. (péntek) 10.00 A világ gyermekszemmel Nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Hagymaházban.

Részletesebben

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester Választás A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Tehetünk a tehetségért!

Tehetünk a tehetségért! HÍRek LAjosmizse Portáján VI. évfolyam 5. szám, 2011. december Tehetünk a tehetségért! Az iskolánkban folyó tehetséggondozás a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 pályázat záró konferenciájának megrendezésével

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA XXII. 5. SZÁM 2012. június ÉVFOLYAM ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA 2011. október 7-én kezdõdtek el az építési munkálatok a DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0014 azonosítási számú "Zákányszéki

Részletesebben

VI. Nádudvari Pásztornap díszvendége volt Tiszacsege

VI. Nádudvari Pásztornap díszvendége volt Tiszacsege CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 4. szám 2010. április 23. VI. Nádudvari Pásztornap díszvendége volt Tiszacsege Tartalomból: - Az országgyűlési képviselőválasztás települési eredményei - Összefogással képzőközpont

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA

MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA XXIV. 3. SZÁM 2014. április ÉVFOLYAM MÉCS LÁSZLÓ: A KIRÁLYFI HÁROM BÁNATA Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja

ÚJ IRÁNY. További képek: www.balloszog.hu. A világ legnagyobb székelykapuja ÚJ IRÁNY ERDÉLYBEN JÁRTUNK Már a 2002-ben megválasztott ballószögi képviselő-testület tervei között is szerepelt, hogy testvér települési kapcsolatot létesítsen jelenlegi határainkon túli magyarok lakta

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VII. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes kiadvány Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra 2008. szeptember 24-én tartott ülésén

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben